European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


C/2024/1193

23.2.2024

P9_TA(2023)0333

Kolmandate riikide poolne majanduslik survestamine

Euroopa Parlamendi 3. oktoobri 2023. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu ja selle liikmesriikide kaitse kohta kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest (COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

(C/2024/1193)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0775),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0458/2021),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 14. juuni 2023. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

võttes arvesse väliskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi,

võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0246/2022),

1.   

võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   

kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

3.   

võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

4.   

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.   

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


P9_TC1-COD(2021)0406

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. oktoobril 2023. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/…, mis käsitleb liidu ja selle liikmesriikide kaitset kolmandatest riikidest tuleneva majandusliku survestamise eest

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2023/2675) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ettepanek võtta vastu määrus (EL) 2023/2675 liidu ja selle liikmesriikide kaitse kohta kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest

Majanduslik survestamine võib mõjutada liidu või liikmesriigi mis tahes tegevusvaldkonda ning sellel võivad olla keerulised poliitilised, majanduslikud ja õiguslikud tagajärjed. Käesolev määrus kujutab endast vajalikku ja mõjusat vastust majanduslikule survestamisele ja toimib heidutusena, kuid selle tulemuseks võib olla vastumeetmete võtmine, kui see on viimase abinõuna vajalik. Käesoleval määrusel puudub pretsedent, see on koostatud hoolikalt ja majandusliku survestamise juhtumite märkimisväärset mõju arvesse võttes. Sellest järeldub, et käesolev määrus ja selle põhimõtted, eelkõige rakendamisvolituste andmine nõukogule artikli 4 alusel, on rangelt valdkonnapõhised ega loo muude ELi toimimise lepingu artiklil 207 põhinevate seadusandlike ettepanekute koostamise või selliste õigusaktide ettepanekute tegemise jaoks pretsedenti. Samamoodi ei piira käesoleva õigusakti alusel vastu võetud ja liidu vastumeetmetega seotud komiteemenetluse kasutamise reeglid muude käimasolevate või tulevaste seadusandlike läbirääkimiste tulemusi ning neid ei saa käsitada teiste seadusandlike ettepanekute puhul pretsedendina. Seetõttu ei käsitata käesolevat määrust muude õigusaktide puhul pretsedendina.

Komisjoni avaldus kontrollimenetluse kasutamise kohta liidu vastumeetmete puhul vastavalt määrusele (EL) 2023/2675 liidu ja selle liikmesriikide kaitse kohta kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest

Komisjon on võtnud kohustuse teha ELi survestamisvastase õigusakti kohaldamisel kõigis etappides tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja ELi liikmesriikidega, järgides kohaldatavaid eeskirju ja parimaid tavasid. Komisjon märgib, et ELi ühtse reageerimisega toetatakse õigusakti põhielemente, nimelt heidutust ja tõhusust, ning see on õigusakti tundlikku laadi arvestades kõige asjakohasem.

Komisjon rõhutab, et selle määruse kontekstis saab määruse alusel võetavate liidu meetmete laadi ja mõju arvestades leida võimalikult laialdast toetust pakkuvaid lahendusi. Kõnealuse määruse kohaldamiseks on vaja hinnata keerukaid majandus-, poliitika- ja õigusküsimusi, mis annab lahenduste valikul märkimisväärse kaalutlusruumi, ja võimaldab teha valikud, mida ELi liikmesriigid kõige rohkem toetavad.

Sellega seoses pöörab komisjon oma määruse kohaste rakendusvolituste kasutamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud ning määruses (EL) nr 182/2011 sätestatud eeskirjade ja üldpõhimõtete järgimisel erilist tähelepanu sellele, et anda ELi liikmesriikide komiteele võimalused vaadata varakult ja tõhusalt läbi kõik rakendusakti eelnõud ja väljendada oma seisukohti enne hääletamist ning leida alati lahendused, millel on komitees ELi liikmesriikide võimalikult suur toetus. Võttes arvesse konfidentsiaalse teabe kaitset, teeb komisjon artikli 13 lõikes 4 osutatud kavandatavate meetmete analüüsi Euroopa Parlamendile ja nõukogule kättesaadavaks kohe, kui liikmesriigid on need esitanud. Komisjon juhib Euroopa Parlamendi ja nõukogu tähelepanu sellele, kui kavandatavad liidu vastumeetmed on seotud artikli 8 lõikes 4 kirjeldatud meetmetega.

Lisaks võtab komisjon juhul, kui komitee rakendusakti eelnõu kohta arvamust ei esita, täiel määral arvesse komitees väljendatud seisukohti ja seab prioriteediks komiteele muudetud õigusakti eelnõu esitamise, et tagada muudetud õigusakti eelnõule võimalikult laialdane konsensuslik või kvalifitseeritud häälteenamusega toetus positiivse arvamuse saamiseks. Kui on vaja pöörduda apellatsioonikomitee poole, võtab komisjon täiel määral arvesse apellatsioonikomitees väljendatud seisukohti ja töötab selle nimel, et võtta vastu meetmed, millel oleks võimalikult laialdane toetus, et saada konsensuse või kvalifitseeritud häälteenamusega positiivne arvamus. Juhul kui apellatsioonikomitee rakendusakti eelnõu kohta arvamust ei esita, tegutseb komisjon viisil, mis ei lähe vastuollu apellatsioonikomitees valitseva seisukohaga, et rakendusakti eelnõu ei ole asjakohane.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1193/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)