ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 288

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
29. juuli 2022


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 288/01

Komisjoni teatis, mis käsitleb nõukogu määrust (Euratom) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise

1

2022/C 288/02

Komisjoni teatis suuniste kohta, milles käsitletakse määruse (EL) 2018/858 X lisa kohast korda sõltumatute ettevõtjate akrediteerimiseks, heakskiitmiseks ja neile volituste andmiseks juurdepääsuks sõiduki turvaandmetele

7

2022/C 288/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10624 – ENEL / INTESA / JV) ( 1 )

33


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2022/C 288/04

Euro vahetuskurss — 28. juuli 2022

34

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2022/C 288/05

Kokkuvõte Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusest, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantsreeglite kohta (uuesti sõnastatud) (Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel https://edps.europa.eu)

35


 

V   Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2022/C 288/06

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

38

2022/C 288/07

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

43

2022/C 288/08

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine

46


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/1


Komisjoni teatis, mis käsitleb nõukogu määrust (Euratom) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise

(2022/C 288/01)

Nõukogu määruse (Euratom) nr 1493/93 artikli 8 kohaselt peavad liikmesriigid edastama komisjonile kõnealuse määruse artiklis 2 määratletud pädevate asutuste nime(d) ja aadressi(d) ning kogu vajaliku teabe kiireks kontakteerumiseks selliste ametiasutustega.

Liikmesriigid peavad edastama komisjonile kõik kõnealuste andmete muudatused.

Komisjon peab edastama asjaomase teabe ja kõik selles tehtud muudatused kõigile ühenduse pädevatele asutustele ning avaldama selle Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev komisjoni teatis asendab komisjoni teatise 2015/C 290/01, mis käsitleb nõukogu määrust (Euratom) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise (ELT C 290, 4.9.2015, lk 1).

Liikmesriikide pädevad asutused ja kogu vajalik teave kiireks kontakteerumiseks nende ametiasutustega on järgmised.

Pädevad asutused, millele on osutatud määruses (Euratom) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise

Austria

Zentrales Strahlenquellenregister

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Abteilung V/8 – Strahlenschutz

Untere Donaustraße 11

1020 Wien

Tel +43 171100-614406

E-post: strahlenregister@bmk.gv.at

Belgia

Federal Agency for Nuclear Control (FANC)

Security & Transport Department

Import & Transport Office

Rue Ravensteinstraat 36

1000 Brussel

Tel +32 22892181

E-post: transport@fanc.fgov.be

Internet: www.fanc.fgov.be

Bulgaaria

Nuclear Regulatory Agency

Blvd. „Shipchenski Prohod“ 69

1574 Sofia

Tel +359 29406801

Faks +359 29406919

+359 29406889

E-post: mail@bnra.bg

Internet: www.bnra.bg

Horvaatia

Ministry of the Interior

Civil Protection Directorate

Sector for Radiological and Nuclear Safety

Faks +385 13788599

E-post: sector.rns@civilna-zastita.hr

Internet: https://civilna-zastita.gov.hr/podrucja-djelovanja/83

Küpros

Radiation Inspection and Control Service

Department of Labour Inspection

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

Apellis Street 12

1080 Nicosia

Tel +357 22405623

Faks +357 22663788

E-post: info@dli.mlsi.gov.cy

Internet: www.mlsi.gov.cy/dli

Tšehhi Vabariik

State Office for Nuclear Safety

Register and Exposure Assessment Division

Senovážné náměstí 9

110 00 Praha 1

Tel +420 221624255

Faks +420 221624817

E-post: jan.vinklar@sujb.cz

Internet: www.sujb.cz

Taani

Danish Health Authority

Radiation Protection

Knapholm 7

2730 Herlev

Tel +45 44543454

Faks +45 72227417

E-post: sis@sis.dk

Internet: www.sis.dk

Eesti

Environmental Board

Climate and Radiation Department

Kopli 76

10416 Tallinn

Tel +372 6625999

Faks +372 6807427

E-post: info@keskkonnaamet.ee

Internet: www.keskkonnaamet.ee

Soome

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)

P.O. Box 14

FI-00881 Helsinki

Tel +358 9759881

Faks +358 975988500

E-post: stuk@stuk.fi

Internet: www.stuk.fi

Prantsusmaa

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

Boîte postale 17

31 avenue de la Division Leclerc

BP 17

92260 Fontenay-aux-Roses

Tel +331 58357754

Faks +331 58359536

E-post: inventaire@irsn.fr

Internet: www.irsn.fr

Saksamaa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

65760 Eschborn

Tel +49 61969080

Faks +49 6196908800

E-post: radionuklide@bafa.bund.de

Internet: www.bafa.de

Kreeka

Greek Atomic Energy Commission (EEAE)

Patriarchou Grigoriou and

Neapoleos, P.O. Box 60092

Ag. Paraskevi

153 10 Attica

Τel. +30 2106506803

E-post: chairman@eeae.gr

Internet: www.eeae.gr

Ungari

Hungarian Atomic Energy Authority

PO Box 676

Budapest 114

1539

Tel +36 14364800

Faks +36 14364804

E-post: haea@haea.gov.hu

Internet: www.oah.hu

Iirimaa

Radiation Protection Regulation Team

Office of Environmental Enforcement

Environmental Protection Agency

McCumiskey House

Richview

Clonskeagh Road

Dublin 14

D14 YR62

Tel +353 12680100

Faks +353 12680199

E-post: RadRegulatory@epa.ie

Internet: www.epa.ie

Itaalia

Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA)

Department for Nuclear, Technological and Industrial Risk

Via Vitaliano Brancati 48

00144 Roma

Tel +39 0650072009

+39 0650072851

Faks +39 0650072941

E-post: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Internet: www.isprambiente.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato Elettrico,

le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare

Divisione V – Impieghi pacifici dell’energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

Via Molise 6

00187 Roma

Tel +39 0647052531

+39 0647052639

Faks +39 0647053980

E-post: dgmereen.segreteria@mise.gov.it

Internet: www.mise.gov.it

Läti

Radiation Safety Centre of

State Environmental Service of Latvia

Rupniecibas Street 23

Riga, LV-1045

Tel +371 67084306

E-post: pasts@vvd.gov.lv

Internet: www.vvd.gov.lv

Leedu

Radiation Protection Centre

Kalvarijų st. 153

LT-08352 Vilnius

Tel +370 52361936

Faks +370 52763633

E-post: rsc@rsc.lt

Internet: www.rsc.lt

Luksemburg

Directeur de la Santé

Division de la Radioprotection

Villa Louvigny

Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Tel +352 24785670

Faks +352 467522

E-post: secretariat.radioprotection@ms.etat.lu

Malta

Radiation Protection Board

OHSA Building

17, Triq Edgar Ferro

Pietà

PTA 3153

Tel +356 21247677

Faks +356 21232909

E-post: ohsa.rpb@gov.mt

Madalmaad

Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS)

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

PO Box 16001

2500 BA Den Haag

Tel. +31 (0)884890500

E-post: postbus.transportinfo@anvs.nl

Internet: www.anvs.nl

Poola

National Atomic Energy Agency of the Republic of Poland

Radiation Protection Department

Bonifraterska 17 st.

00-203 Warsaw

Tel +48 225562800

Faks +48 226213786

E-post: secretariat.dor@paa.gov.pl

Internet: www.gov.pl/paa

Portugal

Agência Portuguesa do Ambiente

Rua da Murgueira 9

Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

Tel +351 214728200

Tel +351 214728232

E-post: geral@apambiente.pt

radiacao@apambiente.pt

Internet: www.apambiente.pt

Rumeenia

National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN)

Blvd. Libertatii nr. 14, sector 5

050706 București

Tel +40 213160572

Faks +40 213173887

E-post: office@cncan.ro

Internet: www.cncan.ro

Slovaki Vabariik

Public Health Authority of the Slovak Republic

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Tel +421 249284253

+421 249284111

Faks +421 244372619

E-post: uvzsr@uvzsr.sk

podatelna@uvzsr.sk

Internet: www.uvzsr.sk

Sloveenia

Meditsiini- ja veterinaariasektorites kasutatavad radioaktiivsed ained:

Ministry of Health

Slovenian Radiation Protection Administration

Ajdovščina 4

SI-1000 Ljubljana

Tel +386 14788709

Faks +386 14788715

E-post: gp-ursvs.mz@gov.si

Internet: www.uvps.gov.si/en/

Muudes sektorites (tööstus, teadus) kasutatavad radioaktiivsed ained:

Ministry of the Environment and Spatial Planning

Slovenian Nuclear Safety Administration

Litostrojska cesta 54

SI-1000 Ljubljana

Tel +386 14721100

Faks +386 14721199

E-post: gp.ursjv@gov.si

Internet: www.ursjv.gov.si/en/

Hispaania

Riiklik kontaktpunkt

Consejo de Seguridad Nuclear

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid

Madrid

Tel +34 913460100

Faks +34 913460588

Javier Zarzuela

E-post: jzj@csn.es

Radioaktiivsete ainete vedude puhul tuumarajatistesse, radioaktiivsete jäätmete esimese kategooria või radioaktiivsete jäätmete teise ja kolmanda kategooria käitluskohtadesse, mis asuvad Andaluusia, Castilla-La Mancha ja Melilla piirkonnas:

Dirección General de Política Energética y Minas

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

Madrid

Tel +34 913497418

Faks +34 913497529

E-post: Bzn-sgenergianuclear@miteco.es

Radioaktiivsete ainete vedude puhul radioaktiivsete jäätmete teise ja kolmanda kategooria käitluskohtadesse, mis asuvad järgmistes piirkondades:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Dirección General de Industria

Plaza de España, 1, 3.a planta

33007 Oviedo

Asturias

Tel +34 985106676

Faks +34 985106675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Dirección general de Energía y Minas

Servició de Gestión Energética

Paseo de María Agustín, 36

50004 Zaragoza

Zaragoza

Tel +34 976714747

Faks +34 976715360

E-post: gestionenergetica@aragon.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS

Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Dirección General de Política Industrial

Servicio de Actividades Radiactivas

C/ del Bastió d’en Sanoguera, 2

07002 Palma

Illes Balears

Tel +34 971176570

+34 971177000 + 63550

Faks +34 971176828

E-post: rx@caib.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Turismo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria

Avda. Francisco La Roche, 35, Edificio Usos Múltiples I, 7a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Tel +34 928899400 (Ext. 89288)

+34 922475000 (Ext. 25216)

Faks +34 922475354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ Albert Einstein, 2

39011 Santander

Cantabria

Tel +34 942200044

Faks +34 942200030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Empleo e Industria

Dirección General de Industria

C/ Jacinto Benavente, 2, pta. 2a, ala norte

47195 Arroyo de la Encomienda

Valladolid

Tel +34 983324288

Faks +34 983411410

Tel +34 9833242291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departamento de Empresa y Trabajo

Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera

Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas

C/ Foc, 57, edificio A

08038 Barcelona

Barcelona

Tel +34 933226633

Faks +34 934393996

E-post: scar@gencat.cat

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Paseo de Roma, s/n

06800 Mérida

Badajoz

Tel +34 924012115

Faks +34 924005601

E-post: jose.narvaez@juntaex.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Empresa e Innovación

Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales

Edificio administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, puerta 4.a

15781 Santiago de Compostela

A Coruña

Tel +34 981545587

Faks +34 981957192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Desarrollo Autonómico Secretaría General Técnica

Servicio de Industria y Comercio

C/ Marqués de la Ensenada, 13-15 (entrada por c/ Albia de Castro)

26071 Logroño

La Rioja

Tel +34 941291710 / 941291711

Faks +34 941291206

E-post: dg.itic@larioja.org

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Ramírez de Prado, 5 bis, 2.a planta

28045 Madrid

Madrid

Tel +34 914206498

Faks +34 915802194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

C/ Nuevas Tecnologías, s/n

30205 Murcia

Murcia

Tel +34 968362002

Faks +34 968362003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial

Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas

Parque Tomas Caballero, 1

31005 Pamplona

Navarra

Tel +34 848424499

Faks +34 848426468

E-post: mlesdelg@navarra.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Viceconsejería de Industria

Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Araba/Álava

Tel +34 945019696

+34 945019935

Faks +34 945019978

José Miguel Muñoz San Martín

E-post: josemi-munoz@euskadi.eus

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMUNITAT VALENCIANA

Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ de la Democracia, 77, Ciudad Administrativa 9 de octubre, Torre 2

46018 València

València/Valencia

Tel +34 961209576

Faks +34 961209564

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación

Servicio de Consumo

Plaza de África, 1, acceso C, 1.o A

51001 Ceuta

Ceuta

Tel +34 956511658

+34 9956515627

+34 956528129

Faks +34 956515988

Rootsi

Strålsäkerhetsmyndigheten

SE-171 16 Stockholm

Tel +46 87994000

Faks +46 87994010

E-post: registrator@ssm.se

Internet: www.ssm.se


29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/7


Komisjoni teatis suuniste kohta, milles käsitletakse määruse (EL) 2018/858 X lisa kohast korda sõltumatute ettevõtjate akrediteerimiseks, heakskiitmiseks ja neile volituste andmiseks juurdepääsuks sõiduki turvaandmetele

(2022/C 288/02)

Määruse (EL) 2018/858 (1) X lisa muudeti komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2021/1244, (2) eelkõige lisati uus liide, kus on kehtestatud sõltumatute ettevõtjate heakskiitmise ja neile volituste andmise kord juurdepääsuks sõiduki turvaandmetele.

Määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liites on sätestatud selle korraga kaasnevad juriidilised kohustused, mis on seotud sõltumatutele ettevõtjatele ja nende töötajatele sõidukite turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu heakskiitmise ja selleks volituste andmisega tegelevate asutuste ülesannete ja kohustustega. Kooskõlas X lisa punktiga 6.3 esitatakse käesoleva komisjoni teatise lisas talitlusnõuded kõnealuse korra kohaldamiseks, et selgitada juriidilisi kohustusi näidete ja kasutusviiside abil.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

(2)  Komisjoni 20. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1244, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 X lisa seoses standarditud juurdepääsuga sõiduki pardadiagnostika andmetele ning remondi- ja hooldusteabele ja seoses sõidukite turvaandmetele juurdepääsu nõuete ja korraga (ELT L 272, 30.7.2021, lk 16).


LISA

Talitlusnõuded: KASUTUSVIISid

KASUTUSVIIS SERMI 1. Akrediteerimisprotsessi muutmise taotlused ja rakendamise jälgimine liikmesriikides

Osaleja(d)

Sõidukite turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu foorumi (SERMI, Forum for Access to Security-Related Vehicle RMI) liikmed ja komisjon

Eesmärk

Osalejad võivad taotleda korra muutmist.

Kasutusviisi sisend

Taotlus turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabe (RMI) saamise korra muutmiseks.

Kasutusviisi väljund

Ajakohastatud kord turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabe saamiseks, kui asjakohane.

Kirjeldus

SERMI menetleb korra muudatuste taotlusi. Selle liikmed hindavad ja ajakohastavad korda. SERMI annab komisjonile akrediteerimisprotsessi muutmise taotluste kohta nõu.

KASUTUSVIIS SERMI 2. Usalduskeskus(t)e valik

Osaleja(d)

Usalduskeskus

Eesmärk

Määrata usalduskeskus.

Kasutusviisi sisend

Usalduskeskuse taotlus SERMI-le, kes hindab, kas usalduskeskus vastab kõigile talitlus- ja tehnilistele nõuetele.

Kasutusviisi väljund

Rahuldatud või tagasilükatud taotlus usalduskeskuselt.

Ajakohastatud nimekiri valitud usalduskeskustest.

Kirjeldus

SERMI menetleb taotlusi usalduskeskustelt, kes taotlevad valimist määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.1.2 esitatud kriteeriumide alusel; SERMI koostab valitud usalduskeskuste nimekirja ja ajakohastab seda. Sellest teavitatakse komisjoni.

KASUTUSVIIS SERMI 3. Tehniliste rakendussuuniste kehtestamine osalevate üksuste vaheliseks suhtluseks

Osaleja(d)

SERMI ja komisjon

Eesmärk

Sõidukitootjad ja usalduskeskused järgivad rakendussuuniseid, et tagada nõutavate sidestandardite OCSP (Online Certificate Status Protocol, võrgusertifikaadi staatuse protokoll) ja SOAP (Simple Object Access Protocol, lihtne objektipöörduse protokoll) nõuetekohane rakendamine.

Kasutusviisi sisend

Teave ja kasutusel olevad standardid.

Kasutusviisi väljund

Rakendussuunised, mis sisaldavad kogu nõutavat teavet sideliideste tarbeks.

Kirjeldus

SERMI edastab komisjonile sisendteabe rakenduslahenduse loomise ja hoolduse võimaluste kohta, võttes arvesse võimalust täiendada aja jooksul turvanõudeid ja täiustada tehnoloogiat.

KASUTUSVIIS NAB 1. Vastavushindamisasutuse akrediteerimine

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB, Conformity Assessment Body)

Eesmärk

Akrediteeritud vastavushindamisasutus.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse esitatud taotlusvorm, mida menetleb riiklik akrediteerimisasutus (NAB, National Accredidation Body).

Kasutusviisi väljund

Vastavushindamisasutus kas akrediteeritakse või mitte.

Riikliku akrediteerimisasutuse aruanne vastavushindamisasutuse akrediteerimise kohta.

Kirjeldus

Riiklik akrediteerimisasutus edastab vastavushindamisasutuse akrediteerimise vormi.

Vastavushindamisasutusena akrediteerimist taotlev organisatsioon täidab akrediteerimisvormi.

Riiklik akrediteerimisasutus hindab, kas organisatsioon vastab kõigile kindlaksmääratud nõuetele.

Akrediteerimise eesmärk on hinnata, kas vastavushindamisasutus vastab standardile „Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks“ (ISO/IEC 17020:2012) A-tüüpi inspekteerimisasutusena.

Vastavushindamisasutus taotleb akrediteerimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikliga 7.

KASUTUSVIIS NAB 2. Vastavushindamisasutuste vastu esitatud kaebustega tegelemine

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 9 lõikega 4 kehtestavad riiklikud akrediteerimisasutused nende poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuste vastu esitatud kaebustega tegelemiseks vajalikud menetlused.

Riiklikul akrediteerimisasutusel on muu hulgas järgmised ülesanded:

a)

otsustada, kas kaebus on vastuvõetav;

b)

tagada, et akrediteeritud vastavushindamisasutusega seotud kaebusega tegeleb esmalt vastavushindamisasutus ise;

c)

võtta mõistliku aja jooksul asjakohased parandusmeetmed, kui see on vajalik;

d)

registreerida kõik kaebused ja võetud meetmed;

e)

kaebuse esitajale vastata.

Sel ajal, kui riiklik akrediteerimisasutus kaebust menetleb, jäävad kõik asjaomase vastavushindamisasutuse antud sõltumatu ettevõtja heakskiidud, kõik töötajate volitused, kontrolltõendid ja parandusmeetmed kehtima.

Kui riiklik akrediteerimisasutus otsustab vastavushindamisasutuse akrediteeringu tühistada, kaotavad kõik selle vastavushindamisasutuse antud sõltumatu ettevõtja heakskiidud ja sellega seoses väljastatud heakskiidu kontrolltõendid ning kõik töötajate volitused ja sellega seoses väljastatud kontrolltõendid kehtivuse. Seejärel teavitab vastavushindamisasutus heakskiidetud sõltumatut ettevõtjat sellest otsusest. Riiklik akrediteerimisasutus teatab sellest otsusest SERMI-le ja komisjonile.

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja, usalduskeskus, sõidukitootja, asjaomased asutused

Eesmärk

Tegeleda kaebustega.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse suhtes esitatud kaebus.

Kasutusviisi väljund

Lahendus vastavushindamisasutuse suhtes esitatud kaebusele.

Kirjeldus

Kaebused lahendatakse kohalikul tasandil vastavushindamisasutuse ja kaebuse esitaja vahel. Kui kaebust ei õnnestu kohalikul tasandil lahendada, võidakse see edastada riiklikule akrediteerimisasutusele, kes kaalub seda täiendavalt kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 9 lõikega 4.

KASUTUSVIIS NAB 3. Riikliku akrediteerimisasutuse nimekiri akrediteeritud vastavushindamisasutustest

Osaleja(d)

Riiklik akrediteerimisasutus (NAB)

Eesmärk

Riiklik akrediteerimisasutus säilitab ajakohastatud nimekirja kõigist akrediteeritud vastavushindamisasutustest.

Kasutusviisi sisend

Akrediteeritud vastavushindamisasutused.

Kasutusviisi väljund

Riigipõhine akrediteeritud vastavushindamisasutuste nimekiri.

Kirjeldus

Riiklik akrediteerimisasutus koostab riigipõhise nimekirja kõigist akrediteeritud vastavushindamisasutustest, hoiab seda ajakohasena ja avalikustab selle.

KASUTUSVIIS CAB 1. Vastavushindamisasutus loob töösuhte usalduskeskusega

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Vastavushindamisasutus sõlmib lepingu ühe valitud usalduskeskusega SERMI valitud usalduskeskuste nimekirjast.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse leping valitud usalduskeskusega SERMI aktsepteeritavate usalduskeskuste nimekirjast (vt kasutusviis SERMI 2).

Kasutusviisi väljund

Vastavushindamisasutuse ja usalduskeskuse allkirjastatud ja väljastatud leping.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus sõlmib ärisuhte loomiseks lepingu ühe valitud usalduskeskusega, kes on kantud SERMI avaldatud nimekirja; usalduskeskus vastutab järgmise eest:

a)

koostab elektroonilised sertifikaadid ja registreerib volitused;

b)

haldab heakskiitmise ja volituste staatust (vajaduse korral saadab uued sertifikaadid);

c)

saadab elektroonilise sertifikaadi ja PIN-koodi sisaldava kirja, mille vastavushindamisasutus peab sõltumatu ettevõtja töötajale edastama.

Vastavushindamisasutus sõlmib ühe lepingu ühe usalduskeskusega.

KASUTUSVIIS CAB 2. Vastavushindamisasutus kontrollib sõltumatut ettevõtjat heakskiidu andmiseks

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja

Eesmärk

Anda sõltumatule ettevõtjale heakskiit, et ta saaks määrata töötaja(d), kellele antakse volitus turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele juurdepääsuks.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse nõutav vorm täidetuna. Taotlusvorm sisaldab määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.3 loetletud kriteeriumeid.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatule ettevõtjale heakskiidu andmise kontrolli tulemust sisaldav paberkandjal tõend.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja saadab taotlusvormi ja kõik vajalikud dokumendid kontrollitaval viisil vastavushindamisasutusele.

Vastavushindamisasutus kontrollib dokumentide nõuetekohasust ja teeb kindlaks, kas sõltumatut ettevõtjat on juba kontrollinud mõni muu vastavushindamisasutus.

Kui sõltumatu ettevõtja heakskiitmise kriteeriumid (määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punkt 4.3.3) on täidetud, saadab vastavushindamisasutus sõltumatule ettevõtjale heakskiidu kontrolltõendi (paberkandjal).

Kui sõltumatu ettevõtja vastavushindamisasutuse kontrolli ei läbi, teatab vastavushindamisasutus sellest kontrollitaval viisil teistele asjaomase riigi vastavushindamisasutustele.

Vastavushindamisasutus tõendab, et sõltumatu ettevõtja esitatud andmed on kogu protsessi ajal järjepidevad.

Kõik sõltumatu ettevõtja töötajad, kellele antakse volitus turvaandmetele juurdepääsuks, registreeritakse samas vastavushindamisasutuses ja usalduskeskuses.

Kõigi heakskiidu saanud sõltumatute ettevõtjate puhul võidakse ette teatamata ja pisteliselt teha kohapealseid kontrolle. Seda tehakse ühe korra sõltumatu ettevõtja heakskiidu kehtivusajal.

KASUTUSVIIS CAB 3. Vastavushindamisasutuse tehtav kohapealne kontroll

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Iga heakskiidetud sõltumatu ettevõtja puhul vähemalt üks pisteline etteteatamata kohapealne kontroll kehtivusajal ning sõltumatu ettevõtja taotletav kohapealne kontroll kehtivusaja viimase kuue kuu jooksul, selleks et tagada taotlemisel esitatud teabe õigsus ning see, et sõltumatu ettevõtja täidab oma igapäevategevuses menetlusnõudeid heakskiidutaotluses kirjeldatud viisil. Kehtivusaja viimase kuue kuu jooksul tehtava kontrolli tulemuse alusel otsustatakse ka selle üle, kas sõltumatule ettevõtjale antud heakskiitu pikendatakse. Kohapealne kontroll on nõutav juhul, kui heakskiidu saanud sõltumatu ettevõtja või sõltumatu ettevõtja volitatud töötaja vastu on esitatud kaebus.

Kasutusviisi sisend

Etteteatamata kontrollkäik sõltumatu ettevõtja valdustesse.

Sõltumatu ettevõtja taotlusel tema heakskiidu kehtivusaja viimasel kuuel kuul tehtav kontrollkäik sõltumatu ettevõtja valdustesse.

Kaebus.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja heakskiit kinnitatakse või tühistatakse.

Kui sõltumatu ettevõtja heakskiit tühistatakse, tühistatakse sõltumatu ettevõtja töötajate volitused ja usalduskeskusel palutakse tühistada vastavad elektroonilised sertifikaadid.

Sõltumatu ettevõtja heakskiidu kehtivust pikendatakse (kasutusviis CAB 4).

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus teeb kohapealse kontrolli sõltumatu ettevõtja juures ning kontrollib vastavust määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.3 esitatud kriteeriumidele.

Kohapealseks kontrolliks võib vastavushindamisasutus taotleda abi asukohaliikmesriigi turujärelevalveasutustelt.

Kontrolli tulemuste põhjal sõltumatu ettevõtja heakskiit kas kinnitatakse või tühistatakse. Kui kohapealse kontrolli tulemus on negatiivne, annab vastavushindamisasutus sõltumatule ettevõtjale kooskõlas määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktiga 4.3.1 võimaluse parandada väiksemad puudused.

Kui kontrolli lõpptulemus on negatiivne, tähendab see, et sõltumatu ettevõtja heakskiit ja sõltumatu ettevõtja töötajate volitused tühistatakse ning usalduskeskus tühistab sõltumatu ettevõtja töötajate elektroonilised sertifikaadid.

KASUTUSVIIS CAB 4. Vastavushindamisasutus kontrollib sõltumatut ettevõtjat heakskiidu pikendamiseks

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja heakskiidu pikendamine.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse nõutav vorm täidetuna. Taotlusvorm sisaldab määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.2 loetletud kriteeriumeid. Positiivne tulemus kohapealses kontrollis, mille vastavushindamisasutus tegi sõltumatu ettevõtja taotlusel kuue kuu jooksul enne heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja heakskiidu pikendamise kontrolli tulemust sisaldav paberkandjal tõend.

Sõltumatu ettevõtja heakskiidu ja sõltumatu ettevõtja töötajate volituste aegumine ning elektrooniliste sertifikaatide tühistamine juhul, kui kontrolli tulemus on negatiivne või pikendamistaotlust ei rahuldata.

Kirjeldus

Heakskiitu saab pikendada 60 kuu möödudes.

Vastavushindamisasutus teavitab sõltumatut ettevõtjat heakskiidu peatsest aegumisest. Seda tehakse kuus kuud enne heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Sõltumatu ettevõtja taotleb vastavushindamisasutuselt kohapealset kontrolli.

Vastavushindamisasutus korraldab kohapealse kontrolli. Kui kontrolli tulemus on negatiivne, tühistab vastavushindamisasutus sõltumatu ettevõtja heakskiidu ja sõltumatu ettevõtja töötaja(te) volituse(d). Vastavushindamisasutus palub usalduskeskusel sõltumatu ettevõtja töötaja(te) sertifikaat (sertifikaadid) tühistada.

Sõltumatu ettevõtja saadab vastavushindamisasutusele kahe kuu jooksul enne heakskiidu aegumist kontrollitaval viisil kõik dokumendid.

Vastavushindamisasutus kontrollib dokumentide nõuetekohasust ja teeb kindlaks, kas sõltumatule ettevõtjale on juba heakskiidu andnud või selle andmisest keeldunud mõni muu vastavushindamisasutus.

Vastavushindamisasutus kontrollib, kas täidetud on määruse (EL) 2018/858 X lisa punkti 6.3 teises lõigus osutatud õiguspärase majandustegevuse põhimõte. Vastavushindamisasutusele võivad abi osutada asukohaliikmesriigi turujärelevalveasutused.

Kui sõltumatu ettevõtja heakskiitmise kriteeriumid (vt määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punkt 4.3.3) on täidetud, saadab vastavushindamisasutus sõltumatule ettevõtjale heakskiidu kontrolltõendi (paberkandjal).

Kui sõltumatu ettevõtja vastavushindamisasutuse kontrolli ei läbi, teatab vastavushindamisasutus sellest kontrollitaval viisil teistele asjaomase riigi vastavushindamisasutustele.

Vastavushindamisasutus tõendab, et sõltumatu ettevõtja esitatud andmed on kogu protsessi ajal järjepidevad. Kõik sõltumatu ettevõtja töötajad, kellele antakse pärast kasutusviisi CAB 6 kohast volituse kontrollimist volitus turvaandmetele juurdepääsuks, registreeritakse samas vastavushindamisasutuses ja usalduskeskuses.

KASUTUSVIIS CAB 5. Vastavushindamisasutus töötleb sõltumatu ettevõtja andmeid

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja andmeid parandatakse.

Kasutusviisi sisend

Sõltumatu ettevõtja taotleb asjaomaselt vastavushindamisasutuselt oma andmete muutmist.

Sõltumatu ettevõtja esitab vastavushindamisasutusele asjakohase põhjenduse selle kohta, miks muudatust on vaja.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja andmeid ajakohastatakse.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja saadab vastavushindamisasutusele kontrollitaval viisil kõik vajalikud dokumendid.

Vastavushindamisasutus kontrollib dokumente. Kui vastavushindamisasutus leiab, et taotlus on põhjendatud, siis andmeid muudetakse ja vastavushindamisasutus väljastab sõltumatule ettevõtjale muudetud tõendi (paberkandjal).

KASUTUSVIIS CAB 6. Vastavushindamisasutus kontrollib sõltumatu ettevõtja töötajat volituse andmiseks

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötaja(te)le volituse andmine.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse nõutav kontrollitaotluse vorm täidetuna. Taotlusvorm vastab määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.4 loetletud kriteeriumidele.

Kasutusviisi väljund

Vastavushindamisasutus saadab usalduskeskusele kontrolli tulemuse, et usalduskeskus:

(1)

väljastaks sõltumatu ettevõtja töötajale elektroonilise sertifikaadi;

(2)

registreeriks sõltumatu ettevõtja töötaja volitused andmebaasis.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja töötaja saadab vastavushindamisasutusele kontrollitaval viisil taotluse ja kõik vajalikud dokumendid.

Vastavushindamisasutus kontrollib, kas sõltumatu ettevõtja töötaja on varem esitanud taotluse, mille vastavushindamisasutus ise või mõni muu liidu tasandil tegutsev vastavushindamisasutus on tagasi lükanud.

Vastavushindamisasutus kontrollib dokumente.

Kui sõltumatu ettevõtja töötaja volituse kriteeriumid (vt määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punkt 4.3.4) on täidetud, palub vastavushindamisasutus usalduskeskusel väljastada elektroonilise sertifikaadi (kasutusviis TC 1).

Kõik sõltumatu ettevõtja töötajad taotlevad volitust sellelt vastavushindamisasutuselt, kelle juures sõltumatu ettevõtja on registreeritud.

Sõltumatult ettevõtjalt tema töötajate nimel saadud andmete täpsust ja täielikkust kontrollitakse kooskõlas standardi ISO 17020:2012 klausliga 7.1.6.

KASUTUSVIIS CAB 7. Isikuandmete pseudonüümimine vastavushindamisasutuses

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötaja(te) isikuandmed pseudonüümitakse.

Kasutusviisi sisend

Sõltumatu ettevõtja töötaja ees- ja perekonnanimi.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator, mida kasutatakse elektroonilises sertifikaadis.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja töötaja ees- ja perekonnanime põhjal genereeritakse sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator, mida kasutatakse turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu kogu protsessis.

Selle kasutusviisiga tagatakse, et isikuandmete töötlemisel järgitakse määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ kohaseid ELi norme üksikisikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse kohta.

KASUTUSVIIS CAB 8. Vastavushindamisasutus palub usalduskeskusel väljastada elektroonilise sertifikaadi

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötajale elektroonilise sertifikaadi andmine.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutus teatab usalduskeskusele volitatud töötaja kontrolli tulemuse.

Kasutusviisi väljund

Vastavushindamisasutusele saadetakse sõltumatu ettevõtja töötaja koodigeneraator koos elektroonilise sertifikaadi ja eraldi PIN-koodiga.

Vastavushindamisasutus edastab elektroonilise sertifikaadiga seotud PIN-koodi kontrollitaval viisil sõltumatu ettevõtja töötajale.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus saadab usalduskeskusele kõik vajalikud andmed, et usalduskeskus saaks luua elektroonilise sertifikaadi, koodigeneraatori ja PIN-koodi.

KASUTUSVIIS CAB 9. Vastavushindamisasutus kontrollib sõltumatu ettevõtja töötajat volituse pikendamiseks

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Töötaja volituse pikendamine.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutuse nõutav kontrollitaotluse vorm täidetuna. Taotlusvorm sisaldab määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.4 loetletud kriteeriume.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötaja volituse pikendamise kontrolli tulemus.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus teatab sõltumatule ettevõtjale töötaja volituse kehtivuse lõppemise kuupäeva kuus kuud enne seda kuupäeva.

Sõltumatu ettevõtja töötaja saadab vastavushindamisasutusele kahe kuu jooksul enne volituse kehtivuse lõppemist kontrollitaval viisil kõik dokumendid.

Kohaldatakse kasutusviisi CAB 6 kohast volituse kontrollimise protsessi.

KASUTUSVIIS CAB 10. Vastavushindamisasutus säilitab töötaja andmeid

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötaja andmed on õiged.

Kasutusviisi sisend

Asjaomasele vastavushindamisasutusele esitatav taotlus sõltumatu ettevõtja töötaja andmete ajakohastamiseks.

Täidetakse vastav vorm, mille sõltumatu ettevõtja töötaja peab enne vastavushindamisasutusele esitamist allkirjastama.

Kasutusviisi väljund

Ajakohastatud andmed sõltumatu ettevõtja töötaja kohta.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja töötaja saadab vastavushindamisasutusele kontrollitaval viisil kõik vajalikud dokumendid.

Vastavushindamisasutus kontrollib dokumente.

Kui ajakohastamistaotlus on seotud elektroonilistes sertifikaatides sisalduvate andmetega, palub vastavushindamisasutus usalduskeskusel väljastada uue elektroonilise sertifikaadi (kasutusviis TC 1).

KASUTUSVIIS CAB 11. Vastavushindamisasutuse menetlus kaebustega tegelemiseks

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Vastavushindamisasutusel on dokumenteeritud menetlus kaebuste vastuvõtmiseks, hindamiseks ja nende suhtes otsuste tegemiseks; see menetlus on kooskõlas asjaomaste siseriiklike õigusaktidega.

Kasutusviisi sisend

Õigusnormid, standardid ja SERMI kord.

Kasutusviisi väljund

Dokumenteeritud menetlus kaebustega tegelemiseks.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus töötab välja menetluse kaebustega tegelemiseks ja dokumenteerib selle. Kaebused lahendatakse kohalikul tasandil vastavushindamisasutuse ja kaebuse esitaja vahel.

Kui pool soovib esitada märkusi kavaga seotud võimaliku probleemi kohta, peaks tal olema võimalus võtta ühendust asjaomase vastavushindamisasutusega, et edastada kogu vajalik teave.

Vastavushindamisasutus kehtestab vajalikud menetlused ja eraldab vajaminevad ressursid kohapealseks kontrolliks juhul, kui tema arvates on asjakohane kaebust hinnata.

Kui kaebust ei õnnestu kohalikul tasandil lahendada, võidakse see edastada riiklikule akrediteerimisasutusele, kes kaalub seda täiendavalt kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 9 lõikega 4.

KASUTUSVIIS CAB 12. Vastavushindamisasutus tegeleb sõltumatu ettevõtja heakskiiduga seotud kaebusega

Osaleja(d)

Sõidukitootja, usalduskeskus, asjaomane asutus

Eesmärk

Vastavushindamisasutus tegeleb sõltumatu ettevõtja heakskiiduga seotud kaebustega.

Protsessi tulemuse põhjal sõltumatu ettevõtja heakskiit kas tühistatakse või kinnitatakse.

Heakskiitude andmebaasi ajakohastatakse.

Kasutusviisi sisend

Nõutavat teavet sisaldav kaebus kasutusviisi CAB 11 all kirjeldatud korras.

Kasutusviisi väljund

Kaebus lükatakse tagasi

või

kaebusega seotud menetluse tulemusena otsustatakse sõltumatu ettevõtja heakskiit tühistada:

1)

sõltumatu ettevõtja heakskiidu tühistamine dokumenteeritakse ja sõltumatu ettevõtja heakskiit märgitakse heakskiitude andmebaasis tühistatuks;

2)

sõltumatu ettevõtja töötajate volitused tühistatakse.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus uurib kaebust ja eeskätt hindab, kas sõltumatu ettevõtja vastab endiselt määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.3 esitatud kriteeriumidele ning määruse (EL) 2018/858 X lisa punkti 6.3 teises lõigus osutatud õiguspärase majandustegevuse põhimõttele. Vastavushindamisasutusele võivad abi osutada asukohaliikmesriigi turujärelevalveasutused.

Kui kaebust ei peeta põhjendatuks, lükatakse see tagasi.

Vastavushindamisasutus otsustab, kas nõutav on kohapealne kontroll. Eeskätt hindab vastavushindamisasutus, kas sõltumatu ettevõtja vastab endiselt eespool osutatud nõuetele.

Kui põhjendatus kinnitatakse, siis sõltumatu ettevõtja heakskiit tühistatakse.

Tühistamise korral võtab vastavushindamisasutus järgmised meetmed:

1)

teatab heakskiidu tühistamisest sõltumatule ettevõtjale;

2)

teavitab asjaomast usalduskeskust, et heakskiidu tühistamine dokumenteeritaks viivitamata ning et asjaomase sõltumatu ettevõtja töötajate kõik elektroonilised sertifikaadid ja volitused tühistataks;

3)

teatab tühistamisest kõigile oma riigi vastavushindamisasutustele.

KASUTUSVIIS CAB 13. Vastavushindamisasutus tegeleb sõltumatu ettevõtja töötaja volitusega seotud kaebusega

Osaleja(d)

Sõidukitootja, sõltumatu ettevõtja, usalduskeskus, asjaomane asutus

Eesmärk

Vastavushindamisasutus tegeleb sõltumatu ettevõtja töötaja volitusega seotud kaebustega.

Menetluse tulemuse alusel usalduskeskus kas tühistab või kinnitab sõltumatu ettevõtja töötaja volituse.

Ajakohastatakse tühistatud elektrooniliste sertifikaatide loendit ja volituste andmebaasi.

Kasutusviisi sisend

Nõutavat teavet sisaldav kaebus kasutusviisi CAB 11 all kirjeldatud korras.

Kasutusviisi väljund

Kaebus lükatakse tagasi

või

usalduskeskusele antakse teave, mille alusel sõltumatu ettevõtja töötaja volitus pärast kaebuse menetlemist tühistatakse:

1)

sõltumatu ettevõtja töötaja elektrooniline sertifikaat tunnistatakse kehtetuks;

2)

sõltumatu ettevõtja töötaja volituse staatuseks märgitakse „Kehtetu“.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus uurib kaebust. Eeskätt hindab vastavushindamisasutus, kas sõltumatu ettevõtja töötaja vastab endiselt määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.4 esitatud kriteeriumidele või kas ta on tegelenud tegevusega, mis ei vastaks määruse (EL) 2018/858 X lisa punkti 6.3 teises lõigus osutatud õiguspärase majandustegevuse põhimõttele.

Vastavushindamisasutus otsustab, kas nõutav on kohapealne kontroll. Vastavushindamisasutusele võivad abi osutada asukohaliikmesriigi turujärelevalveasutused.

Kui kaebust ei peeta põhjendatuks, lükatakse see tagasi.

Kui põhjendatus kinnitatakse, siis sõltumatu ettevõtja töötaja volitus tühistatakse.

Vastavushindamisasutus teatab asjaomasele usalduskeskusele, et viimane tühistaks viivitamata töötaja elektroonilise sertifikaadi ja volituse.

Vastavushindamisasutus teatab sõltumatu ettevõtja töötaja volituse tühistamisest sõltumatule ettevõtjale.

KASUTUSVIIS CAB 14. Vastavushindamisasutus esitab statistika

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Vastavushindamisasutus jälgib heakskiite ja volitusi.

Kasutusviisi sisend

Heakskiitude, volituste ja kohapealsete kontrollide tulemused.

Kasutusviisi väljund

Vastavushindamisasutus esitab SERMI-le ja komisjonile oma esimesel tegevusaastal aruande igas kvartalis ja seejärel kord aastas (aruanne avaldatakse SERMI veebisaidil).

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus analüüsib heakskiitude/volituste kontrollimise tulemusi ja esitab järgmisi andmeid sisaldava aruande:

uurimiste arv;

heakskiitude osakaal taotluste arvust;

volituste osakaal taotluste arvust;

kõige sagedasemad põhjused (kolm põhjust, kui see on asjakohane), miks heakskiidu andmisest on keeldutud;

kõige sagedasemad põhjused (kolm põhjust, kui see on asjakohane), miks volituse andmisest on keeldutud;

aruandeperioodil tehtud kohapealsete kontrollide arv ja tulemused;

kõige sagedasemad põhjused (kolm põhjust, kui see on asjakohane), miks sõltumatute ettevõtjate heakskiidud on tühistatud;

peale selle võib SERMI koostöös komisjoniga lisada muid põhilisi tulemusnäitajaid.

KASUTUSVIIS IO 1. Sõltumatu ettevõtja heakskiitmistaotlused

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja (IO)

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja vastab kõigile määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liites sätestatud nõuetele, et kasutada oma töös turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteavet.

Kasutusviisi sisend

Kõik vajalikud dokumendid ja (vastavushindamisasutuse esitatud) taotlusvorm kontrollitavas vormingus.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatule ettevõtjale antakse heakskiit

või

sõltumatule ettevõtjale ei anta heakskiitu.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja tutvub akrediteeritud vastavushindamisasutuste nimekirjaga riikliku akrediteerimisasutuse veebisaidil.

Sõltumatu ettevõtja võtab ühendust asjaomase vastavushindamisasutusega.

Sõltumatu ettevõtja saab vastavushindamisasutuselt taotlusvormi.

Sõltumatu ettevõtja täidab taotlusvormi ning saadab selle koos kõigi vajalike dokumentidega ja kontrollitaval viisil vastavushindamisasutusele.

Pärast sõltumatu ettevõtja kontrollimist registreerib vastavushindamisasutus heakskiidu andmise kontrolli tulemuse oma andmebaasis, et edaspidi oleks võimalik kontrollida, kas teatavat sõltumatu ettevõtja taotlust on varem kontrollitud.

Kõik sõltumatu ettevõtja töötajad registreeritakse samas vastavushindamisasutuses.

Kui sõltumatule ettevõtjale heakskiitu ei anta, teavitab vastavushindamisasutus sellest kõiki teisi asjaomase riikliku akrediteerimisasutuse pädevuspiirkonnas tegutsevaid vastavushindamisasutusi.

KASUTUSVIIS IO 2. Sõltumatu ettevõtja registreerimine sõidukitootja juures

(vt standard EN/ISO 18541-1:2014, kasutusviis 1.1)

KASUTUSVIIS IO 3. Sõltumatu ettevõtja lõpetab tegevuse

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja (IO)

Eesmärk

Vastavushindamisasutus ajakohastab heakskiitude andmebaasi.

Kasutusviisi sisend

Teave sõltumatu ettevõtja ja tema tegevuse lõppemise kohta

või sõltumatu ettevõtja teavitab vastavushindamisasutust tegevuse lõpetamisest ise.

Kasutusviisi väljund

Heakskiitude andmebaasi ajakohastamine ning asjaomase sõltumatu ettevõtja töötajatele väljastatud kõigi seotud sertifikaatide ja volituste tühistamine.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus saab teabe sõltumatu ettevõtja tegevuse lõpetamise kohta.

Vastavushindamisasutus palub usalduskeskusel tühistada selle sõltumatu ettevõtja töötajatele väljastatud kõik sertifikaadid ja volitused.

KASUTUSVIIS IO 4. Osade tellimine

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja (IO)

Eesmärk

Tellitud osa tarnimine sõltumatule ettevõtjale.

Kasutusviisi sisend

Sõltumatu ettevõtja töötaja autentimine.

Turvalisusega seotud osade tellimus.

Kasutusviisi väljund

Turvalisusega seotud osa.

Kirjeldus

Sõidukitootja pakub sõltumatu ettevõtja volitatud töötajatele turvalisusega seotud osade tellimise liidest.

Tootja pakub turvalisusega seotud osade tellimiseks veebipõhist tellimisliidest, mille puhul osa tellija isik tuvastatakse elektroonilise sertifikaadi alusel. Teise võimalusena võib tootja nõuda, et turvalisusega seotud osad hangitakse volitatud edasimüüjatelt, kui kehtestatud on autentimiskord.

Sõidukitootjad või nende vahendajad / volitatud edasimüüjad tarnivad turvalisusega seotud osad sõltumatutele ettevõtjatele õigel ajal.

KASUTUSVIIS IO 5. Sõltumatu ettevõtja saab koodigeneraatori

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja saab koos elektroonilise sertifikaadiga koodigeneraatori.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutus edastab elektroonilise sertifikaadi ja koodigeneraatori.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja saab elektroonilise sertifikaadi ja koodigeneraatori.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja saab usalduskeskuselt elektroonilise sertifikaadi.

Sõltumatu ettevõtja edastab elektroonilise sertifikaadi asjaomasele sõltumatu ettevõtja töötajale (vt kasutusviis EM 6).

KASUTUSVIIS IO 6. Sõltumatu ettevõtja täidab andmete säilitamise nõudeid

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja (IO)

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja säilitab kontrollitaval viisil andmeid tehingute kohta.

Kasutusviisi sisend

Remonditellimuses esitatud dokumendid/teave.

Kasutusviisi väljund

Remonditöö kontrolljälg ja andmed.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja säilitab andmeid, mida võidakse nõuda auditi korral.

Enne remonditellimuse väljastamist tagab sõltumatu ettevõtja, et registreeritakse järgmised andmed:

1)

kliendi isikuandmed;

2)

sõiduki identifitseerimisandmed (sõiduk kohapeal);

3)

tõend selle kohta, et kliendil on luba sõiduki remonditööd tellida.

KASUTUSVIIS IO 7. Sõltumatu ettevõtja töötaja töösuhte lõppemine

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja (IO)

Eesmärk

Vastavushindamisasutuse säilitatavaid heakskiitude/volituste andmeid ajakohastatakse.

Kasutusviisi sisend

Teave sõltumatu ettevõtja töötajaga sõlmitud lepingu lõppemise kohta.

Kasutusviisi väljund

Volituste andmebaasi ajakohastamine ja usalduskeskusele taotluse esitamine, et asjaomane elektrooniline sertifikaat tühistataks.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja teavitab vastavushindamisasutust töösuhte muudatusest kolme tööpäeva jooksul.

Vastavushindamisasutus palub usalduskeskusel ajakohastada volituste andmebaasi ja tühistada asjaomane elektrooniline sertifikaat.

Sõltumatut ettevõtjat teavitatakse nendest muudatustest.

KASUTUSVIIS IO 8. Turvalisusega seotud tööde menetlusnõuded

1.   Üldine tegevusmudel

Turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele on juurdepääs vaid nendel heakskiidu saanud sõltumatu ettevõtja töötajatel, kellel on kehtiv volitus, volituse kontrolltõend ja asjaomase usalduskeskuse väljastatud kehtiv elektrooniline sertifikaat.

Sõltumatu ettevõtja töötaja vastutab sertifikaadi ja PIN-koodi nõuetekohase kasutamise eest.

Sõltumatud ettevõtjad ja nende töötajad järgivad lõppkasutaja seadmega (laua-, sülearvuti jms) seotud menetlusi kooskõlas standardiga ISO 18541-2:2014.

2.   Turvalisusega seotud töös järgitav menetlus

Kui töötaja teeb turvalisusega seotud tarkvarauuenduse või vajab sõidukiga seotud tööks muud turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteavet, järgitakse punktides 3–5 kirjeldatud ja allpool joonisel 1 kujutatud menetlust.

Joonis 1.

Turvalisusega seotud töös järgitava menetluse ülevaade

Image 1

3.   Kliendi isikusamasuse kontrollimine

Sõltumatu ettevõtja töötaja kontrollib sõiduki töösse toonud kliendi isikusamasust.

Isik võidakse tuvastada järgmiste dokumentide alusel: isikutunnistus, pass, juhiluba, maanteeabi liikmekaart.

Sõltumatu ettevõtja vastutab isikuandmete registreerimise eest.

Selles protsessis võidakse kasutada joonisel 2 osutatud teavet.

Joonis 2.

Sõiduki registreerimistunnistuse lahtrid kliendi andmete kontrollimiseks

Sõiduki registreerimistunnistus

Andmed (I osa)

Lahter (I osa)

Perekonnanimi (-nimed) või ärinimi

C.1.1

Eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.1.2

Aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.1.3

Andmed (II osa)

Lahter (II osa)

Perekonnanimi (-nimed) või ärinimi

C.3.1 ja C.6.1

Eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.3.2 ja C.6.2

Aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.3.3 ja C.6.3

Kui võimalik, kontrollib sõltumatu ettevõtja töötaja järgmisi andmeid:

(1)

kliendi ees- ja perekonnanimi;

(2)

isikutunnistuse/passi number ja/või maanteeabi liikmekaardi number;

(3)

sõidukipargi haldaja või autorendifirma nimi;

(4)

asjaomase äriühingu kontaktisiku nimi;

(5)

asjaomase äriühingu aadress;

(6)

asjaomase äriühingu telefoninumber;

(7)

sõidukijuhi äriühingu identifitseerimisandmed.

See lisateave on nõutav järgmistel juhtudel, kui kliendil ei ole sõiduki registreerimistunnistust:

(8)

sõidukipargi haldus;

(9)

autorent;

(10)

sõidukilaenutus.

4.   Sõiduki tuvastamine

Sõltumatu ettevõtja töötaja kontrollib, kas valmistajatehase tähis (VIN-kood) vastab registreerimistunnistusel esitatud VIN-koodile (vt joonis 3).

Joonis 3.

Sõiduki registreerimistunnistusel esitatud ühenduse koodid sõiduki andmete kontrollimiseks

Sõiduki registreerimistunnistus

Andmed (I osa)

Lahter (I osa)

Valmistajatehase tähis

E

5.   Remonditellimuse väljastamine

Järgmisena väljastatakse remonditellimus edasimüüjate haldamise süsteemis. Remonditellimus sisaldab vähemalt joonisel 4 osutatud andmeid ning andmeid kliendi isiku tuvastamiseks ja talle antud loa kindlakstegemiseks.

Joonis 4.

Sõiduki registreerimistunnistusel esitatud ühenduse koodid remonditellimuse väljastamiseks

Sõiduki registreerimistunnistus

Andmed

Lahter

Registreerimisnumber

A

Mark

D.1

Tüüp/variant/versioon

D.2

Registreeritakse läbisõidumõõdiku näit vastaval ajal ja remondivajaduse põhjus; klient (omanik ja/või isik, kes toob sõiduki sõltumatule ettevõtjale) peab remonditellimuse allkirjastama. Sõltumatu ettevõtja ja tema töötaja järgitavat menetlust kujutatakse joonisel 5.

Sõltumatu ettevõtja säilitab allkirjastatud remonditellimusi vähemalt viie aasta jooksul.

Joonis 5.

Sõltumatule ettevõtjale esitatavad menetlusnõuded

Image 2

KASUTUSVIIS EM 1. Sõltumatu ettevõtja töötaja taotleb volitust

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötaja saab volituse, et kasutada oma töös turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteavet.

Kasutusviisi sisend

Sõltumatu ettevõtja töötaja vastab kõigile liites sätestatud nõuetele.

Sõltumatu ettevõtja töötaja täidab vastavushindamisasutuselt saadud taotlusvormi.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötajale antakse volitus, et ta saaks elektroonilise sertifikaadi juurdepääsuks turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele.

Kirjeldus

Kui sõltumatu ettevõtja on taotlenud asjaomasele töötajale volituse andmist, edastab vastavushindamisasutus sõltumatu ettevõtja töötajale taotlusvormi.

Sõltumatu ettevõtja töötaja täidab taotlusvormi ning saadab selle koos kõigi vajalike dokumentidega ja kontrollitaval viisil vastavushindamisasutusele.

Vastavushindamisasutus väljastab sõltumatu ettevõtja töötajale volituse kontrolltõendi ja edastab positiivse kontrollitulemuse usalduskeskusele, et viimane registreeriks volituse ja väljastaks sellele sõltumatu ettevõtja töötajale elektroonilise sertifikaadi.

Kui kontrolli tulemus ei ole positiivne, lükatakse sõltumatu ettevõtja töötaja taotlus tagasi ning vastavushindamisasutus registreerib selle asjaolu.

KASUTUSVIIS EM 2. Sõltumatu ettevõtja töötaja registreerimine sõidukitootja juures

(vt standard EN/ISO 18541-1:2014, kasutusviis 1.2)

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja või sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötaja registreerimine, et ta saaks kasutada sõidukitootja remondi- ja hooldusteabe süsteemi sõltumatu ettevõtja määratud viisil.

Kasutusviisi sisend

– Sõltumatu ettevõtja taotlus registreerida uus sõltumatu ettevõtja töötaja. Vaja läheb sõltumatu ettevõtja kasutajanime ja salasõna.

– Sõltumatu ettevõtja töötaja taotlus, kus töötaja osutab seosele sõltumatu ettevõtjaga ning küsib sõltumatu ettevõtja seaduslikult esindajalt kinnitust registreerimiseks.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötaja registreeritakse sõidukitootja remondi- ja hooldusteabe süsteemis volitatud kasutajana.

Kirjeldus

Sõidukitootja palub sõltumatul ettevõtjal kinnitada sõltumatu ettevõtja andmete kehtivus.

Sõidukitootja kinnitab sõltumatu ettevõtja töötaja kasutajana ja teavitab kasutajat sellest.

Kasutaja peab sõidukitootja remondi- ja hooldusteabe süsteemis valima kasutajanime ja kasutama süsteemi määratud esialgset salasõna või määrama sõidukitootja turbenõuetele vastava salasõna.

Sõidukitootja võib nõuda sõltumatult ettevõtjalt mõistlikku tasu registreerimise eest.

KASUTUSVIIS EM 3. Töötaja juurdepääs turvalisusega seotud haldus- ja remonditeabele

(vt standard EN/ISO 18541:2014, kõik osad)

KASUTUSVIIS EM 4. PIN-kood vastavushindamisasutuselt

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus (CAB)

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötaja saab koos elektroonilise sertifikaadiga kirja, mis sisaldab PIN-koodi koodigeneraatori kasutamiseks.

Kasutusviisi sisend

PIN-kood usalduskeskuselt.

Kasutusviisi väljund

PIN-koodi sisaldava kirja edastamine sõltumatu ettevõtja töötajale.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus koostab kirja, kus on esitatud usalduskeskuse määratud PIN-kood vastava isiku jaoks, ning saadab selle kontrollitaval viisil sõltumatu ettevõtja töötaja koduaadressile.

KASUTUSVIIS EM 5. Sõltumatu ettevõtja töötaja saab sõltumatult ettevõtjalt elektroonilise sertifikaadi

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja, sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja töötajale antakse elektrooniline sertifikaat.

Kasutusviisi sisend

Elektrooniline sertifikaat.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötaja saab sõltumatult ettevõtjalt elektroonilise sertifikaadi.

Kirjeldus

Sõltumatu ettevõtja töötaja saab sõltumatult ettevõtjalt isikupõhise elektroonilise sertifikaadi.

KASUTUSVIIS TC 1. Usalduskeskus (TC, Trust Center) loob ja edastab sertifikaadi

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus

Eesmärk

Vastavushindamisasutus saab sõltumatu ettevõtja töötajatele edastatavad sertifikaadid ja PIN-koodid.

Kasutusviisi sisend

Elektroonilise sertifikaadi loomise taotlus.

Kasutusviisi väljund

Elektrooniline sertifikaat ja PIN-kood.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus võtab ühendust usalduskeskusega (vt menetlus kasutusviisi CAB 11 all).

Usalduskeskus loob elektroonilise sertifikaadi ja edastab selle vastavushindamisasutusele, kes saadab selle omakorda sõltumatu ettevõtja töötajale; järgitakse järgmist menetlust:

1)

usalduskeskus saadab isikupõhise elektroonilise sertifikaadi kontrollitaval viisil vastavushindamisasutusele;

2)

PIN-kood saadetakse vastavushindamisasutusele elektroonilisest sertifikaadist eraldi (kontrollitaval viisil).

KASUTUSVIIS TC 2. Usalduskeskus (TC) hindab elektroonilise sertifikaadi kehtivust

Osaleja(d)

Sõidukitootja

Eesmärk

Elektroonilise sertifikaadi staatuse valideerimine.

Kasutusviisi sisend

Elektroonilise sertifikaadi seerianumber.

Kasutusviisi väljund

Usalduskeskus edastab staatuse järgmisel kujul:

 

0 → peatatud

 

1 → korras

 

2 → tühistatud

 

3 → ei ole teada

Kirjeldus

Sõidukitootja palub usalduskeskusel kontrollida töötaja elektroonilise autentimissertifikaadi staatust standardportokolli OCSP abil. Usalduskeskus edastab OCSP-responderi antud staatuse.

Sel otstarbel haldab usalduskeskus tühistatud sertifikaatide andmebaasi OCSP standardi alusel.

KASUTUSVIIS TC 3. Usalduskeskus (TC) edastab sõltumatu ettevõtja töötaja volituse staatuse

Osaleja(d)

Sõidukitootja

Eesmärk

Volituse staatuse valideerimine SOAP / REST-põhise rakendusliidese abil.

Kasutusviisi sisend

Elektroonilise sertifikaadi seerianumber ja atribuudid.

Kasutusviisi väljund

Usalduskeskus edastab vastuses järgmised andmed staatuse kohta:

 

kehtivus;

 

sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator (IOEUID);

 

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator (IOUID);

 

vastavushindamisasutuse kordumatu identifikaator (CABUID).

Kirjeldus

Sõidukitootja teeb päringu sõltumatu ettevõtja töötaja volituse staatuse kohta.

Usalduskeskus edastab vastusena volituse staatuse.

KASUTUSVIIS TC 4. Usalduskeskus (TC) peatab väljastatud sertifikaadid

Osaleja(d)

Sõidukitootja, sõltumatu ettevõtja, vastavushindamisasutus, asjaomane asutus

Eesmärk

Elektroonilise sertifikaadi peatamine, et sertifikaadi omanik ei saaks seda edaspidi väärkasutada, kui väärkasutus on tuvastatud.

Kasutusviisi sisend

Menetluse algatamiseks peab osaleja töötaja esitama sertifikaadi seerianumbri või muud andmed sertifikaadi tuvastamiseks.

Kasutusviisi väljund

Sertifikaadi peatamine, staatuse ajakohastamine (OCSP).

Usalduskeskus edastab teabe vastavushindamisasutusele.

Sõltumatu ettevõtja töötajale teatatakse põhjused, miks elektrooniline sertifikaat peatati.

Kirjeldus

Asjaomase osaleja vastav töötaja. Vastavushindamisasutuse töötaja saadab usalduskeskusele kontrollitaval viisil teate.

See teade sisaldab alljärgnevat:

asjaomase osaleja kirjapäis;

seerianumber või muud andmed sertifikaadi tuvastamiseks;

vajaduse korral osalejapoolne tehingunumber.

Peatamismenetlus algatatakse kohe pärast peatamistaotluse saamist.

Usalduskeskus kontrollib teate päritolu:

usalduskeskus peatab elektroonilise sertifikaadi (ajakohastatud OCSP-vastus);

usalduskeskus teatab peatamisest vastavushindamisasutusele, et algatada kirjalik või elektrooniline kaebusega seotud menetlus.

KASUTUSVIIS TC 5. Usalduskeskus (TC) peatab sõltumatu ettevõtja heakskiidu

Osaleja(d)

Sõidukitootja, vastavushindamisasutus, asjaomane asutus

Eesmärk

Kui tuvastatud on väärkasutus, siis konkreetse sõltumatu ettevõtja kõigi töötajate volituste (ja kõik sõltumatule ettevõtjale kuuluvad volitused) peatamine, et töötajad ei saaks volitusi edaspidi väärkasutada.

Kasutusviisi sisend

Taotlus autenditud (st asjakohase sertifikaadiga) osalejat esindavalt töötajalt, nt peatamise eest vastutavalt vastavushindamisasutuse töötajalt; taotlus sisaldab sõltumatu ettevõtja kordumatut identifikaatorit või muid andmeid, mille alusel on võimalik sõltumatut ettevõtjat tuvastada.

Kasutusviisi väljund

Peatatud volitus(t)e ajakohastamine.

Usalduskeskus edastab teabe vastavushindamisasutusele.

Kirjeldus

Asjaomase osaleja autenditud töötaja saadab usalduskeskusele kontrollitaval viisil teate.

See teade sisaldab alljärgnevat:

asjaomase osaleja kirjapäis;

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator või muud andmed, mille alusel on võimalik sõltumatut ettevõtjat tuvastada;

vajaduse korral osalejapoolne tehingunumber;

peatamise põhjus.

Peatamismenetlus algatatakse kohe pärast peatamistaotluse saamist.

Usalduskeskus kontrollib teate päritolu.

Usalduskeskus peatab kõik sõltumatule ettevõtjale kuuluvad volitused.

usalduskeskus teatab peatamisest vastavushindamisasutusele, et algatada kirjalik või elektrooniline kaebusega seotud menetlus.

KASUTUSVIIS TC 6. Usalduskeskus (TC) peatab sõltumatu ettevõtja töötaja volituse

Osaleja(d)

Sõidukitootja, sõltumatu ettevõtja, vastavushindamisasutus, asjaomased asutused

Eesmärk

Kui väärkasutus on tuvastatud, siis sõltumatu ettevõtja töötaja volituse peatamine, et vältida edasist väärkasutust.

Kasutusviisi sisend

Autenditud osaleja esindaja taotlus.

Kasutusviisi väljund

Volitus peatatakse, volituste andmebaasi ajakohastatakse.

Vastavushindamisasutusele teatatakse peatamisest.

Sõltumatu ettevõtja töötajale teatatakse põhjused, miks volitus peatati.

Kirjeldus

Asjaomase osaleja autenditud töötaja, nt peatamise eest vastutav vastavushindamisasutuse töötaja, saadab teabe usalduskeskusele (üldkasutataval meetodil).

See teave sisaldab alljärgnevat:

asjaomase osaleja kirjapäis;

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator;

sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator;

vajaduse korral osalejapoolne tehingunumber;

peatamise põhjus.

Peatamismenetlus algatatakse kohe pärast peatamistaotluse saamist.

Usalduskeskus kontrollib teabe päritolu.

Usalduskeskus peatab töötajale antud volituse.

usalduskeskus teatab peatamisest vastavushindamisasutusele, et algatada kirjalik või elektrooniline kaebusega seotud menetlus.

KASUTUSVIIS TC 7. Usalduskeskus (TC) tühistab sõltumatu ettevõtja heakskiidu

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus

Eesmärk

Hoida heakskiitude andmebaasi ajakohasena.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutus teatab otsusest tühistada sõltumatu ettevõtja heakskiit.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja heakskiit märgitakse andmebaasis tühistatuks.

Kirjeldus

Pärast seda, kui vastavushindamisasutus on teatanud otsusest tühistada konkreetse sõltumatu ettevõtja heakskiit, ajakohastab usalduskeskus heakskiitude andmebaasi. Sõltumatu ettevõtja heakskiit märgitakse tühistatuks.

Selle sõltumatu ettevõtja kõigi töötajate elektroonilised sertifikaadid ja volitused märgitakse vastavates andmebaasides tühistatuks.

KASUTUSVIIS TC 8. Usalduskeskus (TC) tühistab sõltumatu ettevõtja töötaja volituse

Osaleja(d)

Vastavushindamisasutus

Eesmärk

Hoida elektrooniliste sertifikaatide ja volituste andmebaase ajakohasena.

Kasutusviisi sisend

Vastavushindamisasutus teatab otsusest tühistada sõltumatu ettevõtja töötaja volitus.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötaja elektrooniline sertifikaat märgitakse tühistatuks.

Sõltumatu ettevõtja töötaja volitus märgitakse tühistatuks.

Kirjeldus

Pärast seda, kui vastavushindamisasutus on teatanud otsusest tühistada konkreetse sõltumatu ettevõtja töötaja elektrooniline sertifikaat ja volitus, ajakohastab usalduskeskus elektrooniliste sertifikaatide ja volituste andmebaasi.

Selle sõltumatu ettevõtja töötaja elektrooniline sertifikaat ja volitus märgitakse vastavates andmebaasides tühistatuks.

KASUTUSVIIS TC 9. Usalduskeskus (TC) tagab keskkonna sertifikaadi valmiduse ja usalduskeskuse pakutava mitmikautentimismeetodi testimiseks

Osaleja(d)

Sõltumatu ettevõtja töötaja

Eesmärk

Anda sõltumatu ettevõtja töötajale kinnitus, et elektrooniline sertifikaat toimib.

Kasutusviisi sisend

Sõltumatu ettevõtja töötaja elektrooniline sertifikaat ja PIN-kood ning mitmikautentimine klientseadme(te)s.

Kasutusviisi väljund

Testi tulemus (positiivne / negatiivne).

Tõrketeade juhul, kui testi tulemus on negatiivne.

Kirjeldus

Töötaja suundub usalduskeskuse veebisaidile.

Sõltumatu ettevõtja töötaja logib usalduskeskuse testimissaidile sisse oma elektroonilise sertifikaadiga.

Sõltumatu ettevõtja töötajale kuvatakse testi tulemus (positiivne / negatiivne).

Usalduskeskus kannab toimingud logisse, et tagada edasine tugi (nt sõidukitootjalt).

KASUTUSVIIS TC 10. Usalduskeskus (TC) pakub KASUTUSVIISi CAB 1 spetsifikatsioonidega seotud liidest

Osaleja(d)

Usalduskeskus

Eesmärk

Usalduskeskus tagab standarditele vastava sideliidese usalduskeskuse ja vastavushindamisasutuse vahel (veebiteenus).

Kasutusviisi sisend

Teave ja kasutusel olevad standardid, et töötada välja sideliides (veebiteenus).

Kasutusviisi väljund

Sideliides usalduskeskuse ja vastavushindamisasutuse vahel.

Kirjeldus

Usalduskeskus töötab vastavushindamisasutuse jaoks välja standarditele vastava sideliidese ja hoiab seda töös. Vastavushindamisasutus kasutab seda standarditele vastavat sideliidest. Seda võidakse kasutada elektroonilise sertifikaadi tellimiseks.

KASUTUSVIIS TC 11. Usalduskeskus (TC) edastab testkasutajatele testsertifikaadid side toimivuse valideerimiseks (OCSP ja SOAP / REST-põhine rakendusliides)

Osaleja(d)

Sõidukitootja

Eesmärk

Tagada toimiv side sõidukitootja ja usalduskeskuse vahel.

Kasutusviisi sisend

Päring usalduskeskuse liidesele.

Kasutusviisi väljund

Testandmed: testkasutajad, testsertifikaadid, volituste andmebaasi testsisu.

Kirjeldus

Sõidukitootja teeb testandmete päringu kõigi asjaomaste turgude kõigis vastavates keeltes.

Usalduskeskus saadab sõidukitootjale kõiki võimalikke testitulemusi sisaldava teabe (testkasutajad/-sertifikaadid).

KASUTUSVIIS VM 1. Sõltumatu ettevõtja heakskiidu uurimine

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM, vehicle manufacturer)

Eesmärk

Selgitada välja, kas olemasolev heakskiit peaks jääma kehtima.

Kasutusviisi sisend

Sõidukitootja täheldab võimalikku kuritarvitamist / kuritarvitamise märke.

Kasutusviisi väljund

Võimalik kuritarvitamine või kuritarvitamise märgid kinnitatakse või vastav väide lükatakse tagasi.

Kirjeldus

Kui sõltumatu ettevõtja ei vasta määruse (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.3 sätestatud kriteeriumidele või määruse (EL) 2018/858 X lisa punkti 6.3 teises lõigus osutatud õiguspärase majandustegevuse põhimõttele, teatab sõidukitootja sellest vastavushindamisasutusele.

Sõidukitootja algatab kaebemenetluse, st teavitab asjaomast vastavushindamisasutust.

Vajaduse korral võib sõidukitootja teavitada asjaomaseid asutusi.

KASUTUSVIIS VM 2. Sõltumatu ettevõtja töötaja volituse uurimine

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM)

Eesmärk

Selgitada välja, kas olemasolev volitus peaks jääma kehtima.

Kasutusviisi sisend

Sõidukitootja täheldab võimalikku kuritarvitamist / kuritarvitamise märke.

Kasutusviisi väljund

Võimalik kuritarvitamine või kuritarvitamise märgid kinnitatakse või vastav väide lükatakse tagasi.

Kirjeldus

Kui täidetud ei ole (EL) 2018/858 X lisa 3. liite punktis 4.3.3 sätestatud kriteeriumid või määruse (EL) 2018/858 X lisa punkti 6.3 teises taandes osutatud õiguspärase majandustegevuse põhimõtet ei järgita, teatab sõidukitootja nendest kuritarvitamise märkidest vastavushindamisasutusele. Sõidukitootja võib vajaduse korral blokeerida sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääsu oma sisesüsteemis.

Sõidukitootja algatab kaebemenetluse, st teavitab asjaomast vastavushindamisasutust.

Sõidukitootja võib teavitada asjaomaseid asutusi.

KASUTUSVIIS VM 3. Sõidukitootja blokeerib sõltumatu ettevõtja juurdepääsu

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM), vastavushindamisasutus

Eesmärk

Sõltumatu ettevõtja (ja seejärel sõltumatu ettevõtja kõigi vastavate töötajate) juurdepääs turvalisusega seotud teabele blokeeritakse.

Kasutusviisi sisend

Sõidukitootja registreerib asjaolu, et sõltumatu ettevõtja ei vasta tingimustele.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja (ja sõltumatu ettevõtja kõigi töötajate) juurdepääs turvaandmetele blokeeritakse.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus teeb uurimise tulemusena kindlaks, et heakskiit tuleks tühistada. Sõidukitootja saab seejärel blokeerida sõltumatu ettevõtja juurdepääsu oma sisesüsteemis. Sõidukitootja blokeerib selle sõltumatu ettevõtja juurdepääsu turvaandmetele.

KASUTUSVIIS VM 4. Sõidukitootja blokeerib sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääsu

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM), vastavushindamisasutus

Eesmärk

Sõidukitootjatel on võimalus blokeerida sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääs turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele.

Kasutusviisi sisend

Sõidukitootja registreerib põhjuse, miks sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääs tuleks keelata.

Kasutusviisi väljund

Sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääs turvaandmetele blokeeritakse.

Kirjeldus

Vastavushindamisasutus teeb uurimise tulemusena kindlaks, et heakskiit tuleks tühistada. Sõidukitootja saab seejärel blokeerida sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääsu oma sisesüsteemis.

Sõidukitootja blokeerib selle sõltumatu ettevõtja töötaja juurdepääsu turvaandmetele.

KASUTUSVIIS VM 5. Sõidukitootja kontrollib sõltumatu ettevõtja töötaja volituse staatust

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM)

Eesmärk

Sõidukitootja kontrollib volituse staatust, kui töötaja kasutab autentimissertifikaati turvalisusega seotud remondi- ja hooldusteabele juurdepääsuks.

Kasutusviisi sisend

Töötaja elektroonilises sertifikaadis sisalduv teave.

Kasutusviisi väljund

Volituse staatus.

Kirjeldus

Sõidukitootja kontrollib sertifikaadi kehtivust (usalduskeskuse kaudu, OCSP abil).

Sõidukitootja kontrollib, kas töötaja juurdepääs on blokeeritud (sõidukitootja sisesüsteem).

Sõidukitootja kontrollib töötaja volituse kehtivust.

Sõidukitootja võtab töötaja elektroonilises sertifikaadis sisalduva teabe põhjal ühendust usalduskeskusega.

Usalduskeskus esitab vastusena kehtiva autentimisstaatuse.

KASUTUSVIIS VM 6. Sõidukitootja laadib SERMI veebisaidilt alla rakendussuunised (praegu OCSP ja SOAP / REST-põhine rakendusliides)

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM)

Eesmärk

Kontrollida nõuetekohaselt sõltumatu ettevõtja töötajat, kellele on antud elektrooniline sertifikaat ja volituse kontrolltõend.

Kasutusviisi sisend

Päring rakendussuuniste saamiseks.

Kasutusviisi väljund

Rakendussuuniste allalaadimine.

Kirjeldus

SERMI veebisaidilt laaditakse alla rakendussuunised. Sõidukitootja kontrollib rakendussuuniste alusel sõltumatu ettevõtja töötaja elektroonilist sertifikaati ja volitust (OCSP ja SOAP / REST-põhine rakendusliides).

KASUTUSVIIS VM 7. Sõidukitootja esitab teavet kohalikele ametiasutustele

Osaleja(d)

Sõidukitootja (VM)

Eesmärk

Esitada teavet asjaomasele asutusele.

Kasutusviisi sisend

Klient võtab ühendust kohaliku ametiasutusega.

Asjaomane asutus teeb päringu (käsitsi, selleks ei ole vaja täiendavat IT-teenust).

Kasutusviisi väljund

Sõiduki teave (nt konkreetse VIN-koodi puhul tehtud varasemad toimingud).

Kirjeldus

Klient teatab siseriikliku õiguse kohaselt karistatavast rikkumisest. Klient esitab VIN-koodi või tehinguteabe.

Pädev asutus võtab ühendust konkreetse sõidukitootjaga ja küsib selle VIN-koodi kohta teavet.

Varastatud sõiduki leidmise korral teavitab asjaomane asutus sõidukitootjat ja sõiduki tavastaatus taastatakse (kontrolljälg sisaldab teavet sündmuse kohta).

KASUTUSVIIS. Tehnilised nõuded

1.1.   Turvalise sidega seotud nõuded

Kogu digitaalside või identifitseerimisandmete ning heakskiitude ja volituste andmete edastamine vastavushindamisasutuse, usalduskeskuse ja sõidukitootja vahel toimub turvaliste kanalite kaudu, st kasutatakse HTTPS-SSL/TLS-protokolle ja vastastikust autentimist X.509 sertifikaatide põhjal.

1.2.   Andmehalduse kirjeldus

SERMI korra raames kogub ja kasutab isikuandmeid üksnes vastavushindamisasutus. Alljärgneval joonisel osutatakse miinimumatribuutidele, mida iga üksus peab oma infosüsteemis säilitama, et rakendada kindlaksmääratud protsesse ja kasutusviise.

Joonis 6.

Näide: säilitatavad andmed vastavalt standardile ISO 18541-1 (KASUTUSVIISide rühm nr 1)

Vastavushindamisasutus

Usalduskeskus

Sõidukitootja

Vastavushindamisasutus kogub ja kasutab punktis 6.3.3 osutatud andmeid sõltumatu ettevõtja seadusliku esindaja heakskiidu kontrolliks ning punktis 6.3.5 osutatud andmeid sõltumatu ettevõtja töötajate volituste kontrolliks.

Vastavushindamisasutus saadab veebiteenuse abil järgmised andmed:

sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator;

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator;

salasõna aktiveerimiseks.

Usalduskeskus saab vastavushindamisasutuselt järgmised andmed:

sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator;

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator;

salasõna aktiveerimiseks.

Lisaks sellele genereerib usalduskeskus järgmised andmed ja kasutab neid:

vastavushindamisasutuse kordumatu identifikaator;

elektroonilise sertifikaadi seerianumber;

elektroonilise sertifikaadi kehtivus;

volituse staatus.

Sõidukitootja genereerib järgmised andmed ja kasutab neid:

standardi ISO 18541-1 kohased andmed (kasutusviiside rühm nr 1);

sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaatoriga seotud kasutajanimi ja salasõna;

sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator;

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator;

vastavushindamisasutuse kordumatu identifikaator;

elektroonilise sertifikaadi seerianumber.

Atribuutide kirjeldus

1)

Sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator (IOEUID):

vastavushindamisasutuse genereeritud string sõltumatu ettevõtja töötaja otseseks tuvastamiseks.

2)

sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator (IOUID):

vastavushindamisasutuse genereeritud väärtus sõltumatu ettevõtja otseseks tuvastamiseks juriidilise isikuna.

3)

vastavushindamisasutuse kordumatu identifikaator (CABUID):

usalduskeskuse genereeritud väärtus vastavushindamisasutuse otseseks tuvastamiseks.

4)

Seerianumber:

sisaldab X.509 sertifikaadi seerianumbrit, mis on iga sertifikaadi puhul kordumatu ja genereeritakse automaatselt sertifikaadi väljastamisel.

Volitus X / volituse staatus X:

kasutaja volitus(t)e ja vastava staatuse tähistus.

1.3.   Sertifikaadi ülesehitus

X.509 v3 sertifikaadi standardites (RFC 5280 ja ISO 9594-8.2017) on kindlaks määratud teatavad ühised väljad ja väärtused, mida elektrooniline sertifikaat peab sisaldama.

Elektrooniline sertifikaat peab vastama BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, http://www.bsi.de) turbenõuetele seoses võtme pikkuse ja krüptoalgoritmidega. BSI nõuete täitmise täpse aja peab kinnitama SERMI.

Kui elektroonilise sertifikaadi abil serveriga ühendus luua, kontrollib server sertifikaadis standardvälja „Subject DN“ (subjekti eraldusnimi), mille alusel saab kindlaks teha vastava sõltumatu ettevõtja sõidukitootja sisesüsteemis.

Alljärgneval joonisel kujutatakse teatavaid sertifikaadi välju, mis on vajalikud sõidukitootja süsteemis identifitseerimiseks. Joonisel ei ole esitatud kõiki standardi RFC 5280 kohaseid X.509 v3 sertifikaadi osi.

Joonis 7.

Elektroonilise sertifikaadi andmeväljad

Väli

Väärtus

Märkused

Serial Number (seerianumber)

XXX

Sertifikaadi seerianumber

Issuer (väljastaja)

XXX

Usalduskeskuse nimi lihtvormis.

Validity (kehtivus)

X aastat (algus-/lõppkuupäev)

Sertifikaadi kehtivusaeg alates selle väljastamisest kuni kehtivusaja lõppemiseni.

Subject DN (subjekti eraldusnimi)

IOEUID (sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator) =<UserUniqueIdentifier>

IOUID (sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator) = <IOUniqueIdentifier>

CABUID (vastavushindamisasutuse kordumatu identifikaator) = <CABUniqueIdentifier>

Teave, mida sõidukitootja süsteem kontrollib pärast autentimist, et kasutaja tuvastada.

Subject Public Key Info (subjekti avaliku võtme teave)

RSA võti pikkusega 4 096  bitti

Sertifikaadi algoritm ja selles sisalduva avaliku võtme väärtus.

Authority Info Access (sertifitseerija juurdepääs teabele)

http://XXX

Usalduskeskuse määratav asukoht OCSP-serveris.

Kehtivus

Kehtivusaeg vastavalt käesolevale korrale. Iga elektrooniline sertifikaat kehtib maksimaalselt 60 kuud. See periood ei tohi olla pikem kui asjaomase töölevõtjast sõltumatu ettevõtja heakskiidu allesjäänud kehtivusaeg.

Subjekti eraldusnimi

1)

Sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator (IOEUID):

sisaldab vastavushindamisasutuse genereeritud väärtust sõltumatu ettevõtja töötaja tuvastamiseks. See väärtus on kordumatu iga volitatud kasutaja puhul: kui kasutaja taotleb samalt või teiselt vastavushindamisasutuselt uut elektroonilist sertifikaati (pärast pikendamist või tühistamist), kasutatakse sama kordumatut identifikaatorit.

IOEUID vorming on järgmine: <VASTAVUSHINDAMISASUTUSE ASUKOHARIIGI KOOD VASTAVALT STANDARDILE ISO 3166-1/VASTAVUSHINDAMISASUTUSE NIMI/TÄHTNUMBRILINE KOOD>

Näide: BE/CAB-CERT/1234567890A

See väärtus võib olla maksimaalselt 64 bitti.

2)

Sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator (IOUID):

sisaldab vastavushindamisasutuse genereeritud väärtust, mis kajastab sõltumatu ettevõtja juriidilist nime, aadressi ja KMKR numbrit.

NÄIDE: <SÕLTUMATU ETTEVÕTJA JURIIDILINE NIMI: JOHNS_GARAGE/AADRESS:MAINSTREET1BRUSSELS12345/KMKR:BE12345678910>

3)

Vastavushindamisasutuse kordumatu identifikaator (CABUID):

sisaldab usalduskeskuse genereeritud väärtust, mis on kordumatult määratud teatavale akrediteeritud vastavushindamisasutusele. See väärtus võib olla maksimaalselt 64 bitti.

Vastavushindamisasutuse ülesanne on hallata kasutajate kordumatuid identifikaatoreid. Usalduskeskus peab haldama sõltumatu ettevõtja juriidiliste isikute ja vastavushindamisasutuse kordumatuid identifikaatoreid

Subjekti avaliku võtme teave

Määrab elektroonilise sertifikaadi algoritmi ja selles sisalduva avaliku võtme pikkuse. Selleks et tagada piisav kindlustunne algoritmi tugevuse suhtes, peaks võtme pikkus olema 4 096 bitti.

Sertifitseerija juurdepääs teabele

Usalduskeskus tagab OCSP-põhise juurdepääsu tühistatud sertifikaatide loendile, et tagada automaatne juurdepääs sertifikaadi tühistamisstaatuse andmetele. OCSP-teenust osutatakse ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas.

1.4.   Volituse kontrollimise veebiteenus (SOAP / REST-põhine rakendusliides)

Sõidukitootja süsteem suudab kontrollida turvaandmetele juurdepääsu taotleva kasutaja volituse staatust.

See kontroll põhineb standardsel SOAP-i XML-teenusel / REST-põhisel HTTPS-rakendusliidesel. Sellele teenusele juurdepääsuks on vaja autentimist elektroonilise sertifikaadiga. Päring usalduskeskuse serveris põhineb järgmisel teabel:

Joonis 8.

Sisendandmed

Sisendandmed

Väli

Väärtus

Märkused

IO Employee Unique Identifier (IOEUID) (sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator)

<UserUniqueIdentifier>

 

IO Unique Identifier (IOUID) (sõltumatu ettevõtja kordumatu identifikaator)

<IOUniqueIdentifier>

 

Authorization ID (volituse identifikaator)

<AuthorizationUniqueIdentifier>

 


Joonis 9.

Väljundandmetena esitatavate kasutajaandmete võtmine registreerimisel SOAP-i/REST-põhise rakendusliidese abil

Väljundandmed

Väli

Väärtus

Märkused

User Status (kasutaja staatus)

 

0 → peatatud

 

1 → korras

 

2 → tühistatud

 

3 → ei ole teada

 

IO Employee Unique Identifier (sõltumatu ettevõtja töötaja kordumatu identifikaator)

<UserUniqueIdentifier>

 

See kontroll kujutab endast standardset SOAP-i XML-teenust / REST-põhist rakendusliidest HTTPS protokolli alusel. Sellele teenusele juurdepääsu autentimiseks on vaja sõidukitootjapõhist elektroonilist sertifikaati.


29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/33


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.10624 – ENEL / INTESA / JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 288/03)

17. juunil 2022 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult itaalia keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32022M10624 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa Liidu õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/34


Euro vahetuskurss (1)

28. juuli 2022

(2022/C 288/04)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,0122

JPY

Jaapani jeen

137,26

DKK

Taani kroon

7,4442

GBP

Inglise nael

0,83586

SEK

Rootsi kroon

10,4490

CHF

Šveitsi frank

0,9745

ISK

Islandi kroon

138,70

NOK

Norra kroon

9,8983

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,609

HUF

Ungari forint

407,30

PLN

Poola zlott

4,7908

RON

Rumeenia leu

4,9342

TRY

Türgi liir

18,1417

AUD

Austraalia dollar

1,4535

CAD

Kanada dollar

1,2986

HKD

Hongkongi dollar

7,9456

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6172

SGD

Singapuri dollar

1,4009

KRW

Korea vonn

1 320,45

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

17,0011

CNY

Hiina jüaan

6,8325

HRK

Horvaatia kuna

7,5200

IDR

Indoneesia ruupia

15 107,59

MYR

Malaisia ringit

4,5071

PHP

Filipiini peeso

56,592

RUB

Vene rubla

 

THB

Tai baat

37,097

BRL

Brasiilia reaal

5,3300

MXN

Mehhiko peeso

20,6760

INR

India ruupia

80,6535


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Andmekaitseinspektor

29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/35


Kokkuvõte Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusest, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantsreeglite kohta (uuesti sõnastatud)

(2022/C 288/05)

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel https://edps.europa.eu)

16. mail 2022 avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse finantsmäärust. Euroopa Andmekaitseinspektor märgib, et ettepaneku eesmärk on parandada selliste andmete kvaliteeti ja koostalitlusvõimet, mis käsitlevad liidu rahaliste vahendite saajaid ja neid, kes saavad kokkuvõttes otsest või kaudset kasu liidu rahastamisest, et tõhusalt ennetada, avastada, uurida ja kõrvaldada pettusi või õigusnormide rikkumisi.

Euroopa Andmekaitseinspektor toetab täielikult ettepaneku eesmärke, sealhulgas ulatuslikumat digiteerimist, et paremini kaitsta ELi finantshuve ning võidelda pettuste ja muude õigusnormide rikkumiste vastu. Kuigi isikuandmete töötlemine võib olla vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, on liidu seadusandja kohustatud tagama, et mis tahes sekkumine andmekaitseõigusesse piirdub sellega, mis on rangelt vajalik ja proportsionaalne taotletavate eesmärkidega.

Euroopa Andmekaitseinspektor väljendab heameelt, et ettepaneku eesmärk on määrata kindlaks andmete kategooriad, mida töödeldakse ettepaneku eesmärkide saavutamiseks. Euroopa Andmekaitseinspektor mõistab siiski, et andmekaeve ja riskihinnangute koostamise protsess ei piirdu ettepanekus selgesõnaliselt määratletud andmetega ning et neid andmeid võrreldaks muudest allikatest pärit andmetega. Euroopa Andmekaitseinspektor peab vajalikuks selgesõnaliselt määratleda kõik töödeldavate isikuandmete kategooriad ja nende andmete allikad. Samuti tuleks kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, et tagada nende andmete kvaliteet ja täpsus, eelkõige olukordades, kus neid muid andmeid kogutaks kolmandatelt isikutelt.

Euroopa Andmekaitseinspektor märgib, et ettepanekus ei esitata lisateavet IT-süsteemi enda kohta. Seetõttu soovitab ta selgitada kasutatava IT-süsteemi tüüpi, eelkõige seda, kas komisjon kavatseb süsteemi aluseks võtta juba olemasoleva IT-süsteemi Arachne või luua täiesti uue IT-süsteemi. Olenemata olemasolevate struktuuride kasutamisest soovib Euroopa Andmekaitseinspektor meelde tuletada, et selle IT-süsteemi arhitektuuris tuleb kehtestada ja kasutusele võtta asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavate üldiste andmekaitse-eeskirjadega. Seda tuleks IT-süsteemi kavandamis- ja arendusetapis põhjalikult arvestada kooskõlas lõimitud andmekaitse nõudega.

Samuti soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor kaasseadusandjal selgelt määratleda maksimaalne ajavahemik, mille jooksul võib viidatud isikuandmeid komisjoni loodud ühtses integreeritud IT-süsteemis andmekaeve ja riskihinnangute koostamise eesmärgil säilitada ja kättesaadavaks teha.

Seoses asjakohase teabe avaldamisega kõigi liidu eelarvest rahastatavate vahendite saajate kohta märgib Euroopa Andmekaitseinspektor positiivselt pingutusi, mida on tehtud, et tasakaalustada läbipaistvuse põhimõtet sekkumisega asjaomaste vahendite saajate õigusesse eraelu puutumatusele üldiselt ja nende isikuandmete kaitsele, vabastades vahendite saajad oma isikuandmete avaldamisest, kui teatud tingimused oleksid täidetud (künnis seoses saadud abi summaga, meetme laad, õiguste ja vabadustega seotud ohud jne).

1.   SISSEJUHATUS

1.

16. mail 2022 avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (uuesti sõnastatud) (edaspidi „ettepanek“) ja millega muudetakse finantsmäärust (1).

2.

Ettepaneku eesmärk on viia finantsmäärus kooskõlla aastate 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku paketiga, et säilitada liidu kulusid reguleerivad ühtsed eeskirjad, mis tähendab, et kõik üldised finantsreeglid on lisatud finantsmäärusesse. Lisaks sisaldab ettepanek sihipäraseid parandusi ja lihtsustusi, mis on kindlaks tehtud alates 2018. aasta finantsmääruse jõustumisest. Ettepaneku eesmärk on ka suurendada digiteerimise kasutamist, et paremini kaitsta ELi finantshuve, aidata paremini kaasa ELi poliitikaeesmärkide saavutamisele ja saavutada täiendav lihtsustamine liidu vahendite saajatele (2).

3.

Käesolev Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus esitatakse ELi isikuandmete kaitse määruse artikli 42 lõike 1 kohaselt vastusena Euroopa Komisjoniga konsulteerimisele (3)16. mail 2022. Euroopa Andmekaitseinspektor väljendab heameelt, et ettepaneku põhjenduses 257 on viidatud nimetatud konsulteerimisele. Seoses sellega märgib Euroopa Andmekaitseinspektor samuti positiivselt, et temaga konsulteeriti mitteametlikult vastavalt ELi isikuandmete kaitse määruse põhjendusele 60.

5.   JÄRELDUSED

26.

Eelnevast lähtudes esitab Euroopa Andmekaitseinspektor järgmised soovitused.

(1)

Selgitada kõigi selliste üksuste rolli, kellel oleks ühtses integreeritud IT-süsteemis töödeldavatele isikuandmetele juurdepääs ja kes kasutaksid neid andmeid, et teostada andmekaevet ja koostada riskihinnanguid.

(2)

Selgitada kasutatava IT-süsteemi tüüpi, eelkõige seda, kas komisjon kavatseb süsteemi aluseks võtta juba olemasoleva IT-süsteemi Arachne või luua täiesti uue IT-süsteemi.

(3)

Määrata selgesõnaliselt kindlaks kõik asjakohased andmekategooriad, st mis andmeid töödeldakse/saadakse seoses ettepaneku artikli 36 lõikes 6 nimetatud identifitseerimisandmetega, ning nende andmete allikad.

(4)

Kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, et tagada nende andmete kvaliteet ja täpsus, eelkõige juhul, kui neid muid andmeid kogutaks kolmandatelt isikutelt.

(5)

Olenemata sellest, kas komisjon kavatseb kasutada olemasolevaid struktuure, lisada ettepanekusse IT-vahendi kõrgetasemeline kirjeldus, sealhulgas andmekaitserollid ja -kohustused ning asjakohased kohaldatavad kaitsemeetmed.

(6)

Kohaldada täiendavaid kaitsemeetmeid avaldamata andmeliikide suhtes. Näiteks tuleks kaalutleda andmete pseudonüümimist.

(7)

Selgitada, kas andmete elektrooniline salvestamine ja säilitamine toimuks andmekaeve ja riskihinnangute koostamise eesmärgil IT-süsteemis või oleks IT-süsteemil juurdepääs ainult mujal säilitatavatele andmetele.

(8)

Määrata selgelt kindlaks maksimaalne kestus, kui kaua võib komisjoni loodud ühtses integreeritud IT-süsteemis andmekaeve ja riskihinnangute koostamise eesmärgil ettepaneku artiklis 36 osutatud andmeid säilitada ja kättesaadavaks teha.

Brüssel, 7. juuli 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Vt COM(2022) 223 final, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


V Teated

MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/38


Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2022/C 288/06)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (1) artikli 17 lõikele 5.

TEADE STANDARDMUUDATUSE KOHTA, MILLEGA MUUDETAKSE KOONDDOKUMENTI

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“

PDO-IT-A0482-AM04

Teate esitamise kuupäev: 6.5.2022

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1.   Pakendid – mahutid ja maht

Kirjeldus: veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ pakendamiseks võib kasutada lisaks klaasist mahutitele ka alternatiivseid mahuteid, mis koosnevad mitmekihilisest polüetüleenist ja polüestrist plastmaterjalist, mis on kaetud papp- või muu jäiga materjaliga ja mille maht ei tohi olla väiksem kui siseriiklikes ja ELi õigusaktides sätestatud miinimummaht.

Põhjused: tegemist on tootjate poolt pärast hoolikat tehnilist ja kaubanduslikku hindamist soovitatud täiendava võimalusega pakendada veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ muudesse kui klaasist mahutitesse.

Muudatus puudutab tootespetsifikaadi artiklit 8 ja koonddokumendi punkti 9.

2.   Viited kontrolliasutusele – aadressi muutmine

Kirjeldus: Itaalia veinisektori toodete ja kvaliteedi sertifitseerimise äriühingu Valoritalia aadressi on muudetud. Via Piave nr 24 asemel on see nüüd Via Venti Settembo nr 98/G – 00187 Rooma.

Põhjused: tegemist on nimetuse „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ kontrolliasutuse registrijärgse asukoha üleviimisega.

Muudatus hõlmab tootespetsifikaadi artiklit 10 ega muuda koonddokumenti.

KOONDDOKUMENT

1.   Toote nimetus

Verdicchio dei Castelli di Jesi

2.   Geograafilise tähise tüüp:

KPN – kaitstud päritolunimetus

3.   Viinamarjasaaduste kategooriad

1.

Vein

5.

Kvaliteetvahuvein

4.   Veinide kirjeldus:

1.   Verdicchio dei Castelli di Jesi

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetusega veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ iseloomustab kahvatu õlgkollane värvus; hõrk mandlilõhn; kuiv harmooniline maitse, meeldiv järelmaitse ja mõrudus.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

4,50 grammi liitri kohta viinhappes väljendatuna

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

2.   „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetusega veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico iseloomustab kahvatu õlgkollane värvus; hõrk iseloomulik lõhn; kuiv harmooniline maitse, meeldiv järelmaitse ja mõrudus.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

4,50 grammi liitri kohta viinhappes väljendatuna

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

3.   „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico Superiore

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetusega veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico iseloomustab kahvatu õlgkollane värvus; hõrk iseloomulik lõhn; kuiv harmooniline maitse, meeldiv järelmaitse ja mõrudus.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

4,50 grammi liitri kohta viinhappes väljendatuna

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

4.   „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Passito

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetusega veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Passito iseloomustab intensiivne õlgkollasest merevaigukollaseni jääv värvus, iseloomulik tugev lõhn; mahedast kuni magusani jääv harmooniline, sametine, iseloomulik maitse.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

4,00 grammi liitri kohta viinhappes väljendatuna

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

25

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ spumante

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetusega veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ spumante iseloomustab õrn ja püsiv vaht; erineva intensiivsusega õlgkollane värvus, milles võib olla veidi rohekat peegeldust; väga õrn lõhn, peen ja mitmekülgne, väga kuiv kuni kuiv, mahlakas, värske, hõrk ja harmooniline maitse.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

4,50 grammi liitri kohta viinhappes väljendatuna

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Veinivalmistustavad

5.1.   Konkreetsed veinivalmistustavad

5.2.   Maksimaalne saagikus:

1.

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“

14 000 kg viinamarju hektari kohta

2.

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico

14 000 kg viinamarju hektari kohta

3.

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico Superiore

11 000 kg viinamarju hektari kohta

4.

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Passito

14 000 kg viinamarju hektari kohta

6.   Määratletud geograafiline piirkond

Kaitstud päritolunimetusega veinide „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ tootmiseks sobiv tootmispiirkond asub Ancona ja Macerata provintsis. Piirkond asub osaliselt Esino jõe geograafilises valglas, Ancona provintsi 22 kommuuni ja

Macerata provintsi kahe kommuuni territooriumil.

7.   Viinamarjasort

„Verdicchio White B“ – „Verdicchio“

8.   Seos(t)e kirjeldus

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“

Viinapuude kasvatamist ja veinitootmist on kaitstud päritolunimetusega „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ hõlmatud piirkonnas viljeletud juba mitu sajandit, ka vahuveini tootmine on iidsete ja dokumenteeritavate juurtega ning sama võib öelda ka Passito veini kohta, millel on sajandeid vana traditsioon.

Inimfaktori sajanditevanune mõju on mänginud rolli selles, et piirkonnas kasvatatakse just „Verdicchio“ sorti ja välja on kujunenud sobivad kasvatusviisid ja veinivalmistamistavad.

Looduslike tegurite (orograafia, kliima ja pedoloogia) ja inimtegurite koosmõjul on kaitstud päritolunimetusega veinil „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ kujunenud välja selline eripära ja ainulaadsed organoleptilised omadused, mida mujalt ei leia.

9.   Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)

Märge viinamarjade tootmisaasta kohta

Õigusraamistik:

ELi õigusaktid

Lisatingimuse liik:

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

Kaitstud päritolunimetusega veinide „Verdicchio dei Castelli di Jesi“, „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico, „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico Superiore, „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Passito, „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Spumante Riserva märgistusel peab olema märge viinamarjade tootmisaasta kohta.

Pakendamine, anumad ja teatavate sulgemissüsteemide keelustamine

Õigusraamistik:

ELi õigusaktid

Lisatingimuse liik:

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

Veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ pakendamiseks võib kasutada lisaks klaasist mahutitele ka alternatiivseid mahuteid, mis koosnevad mitmekihilisest polüetüleenist ja polüestrist plastmaterjalist, mis on kaetud papp- või muu jäiga materjaliga ja mille maht ei tohi olla väiksem kui siseriiklikes ja ELi õigusaktides sätestatud miinimummaht.

Veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico võib tarbimisse lubada üksnes klaasanumates mahuga kuni 5 liitrit.

Veini „Verdicchio dei Castelli di Jesi“ Classico Superiore võib tarbimisse lubada üksnes klaasanumates mahuga kuni 3 liitrit. Nende veinitüüpide puhul on keelatud tõmmatavad korgid ning kroonkorgid.

Link tootespetsifikaadile

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18115


(1)  ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.


29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/43


Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2022/C 288/07)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (1) artikli 17 lõikele 5.

TEADE STANDARDMUUDATUSE KOHTA, MILLEGA MUUDETAKSE KOONDDOKUMENTI

„Rosso Cònero“

PDO-IT-A0428-AM03

Teate esitamise kuupäev: 06.5.2022

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1.   Pakendamine – mahutid ja nende maht

Kirjeldus: veini „Rosso Cònero“ pakendamiseks võib kasutada lisaks klaasist mahutitele ka alternatiivseid mahuteid, mis koosnevad mitmekihilisest polüetüleenist ja polüestrist plastmaterjalist, mis on kaetud papp- või muu jäiga materjaliga ja mille maht ei tohi olla väiksem kui siseriiklikes ja ELi õigusaktides sätestatud miinimummaht.

Põhjendused: tegemist on tootjate poolt pärast hoolikat tehnilist ja kaubanduslikku hindamist soovitatud täiendava võimalusega pakendada veini „Rosso Cònero“ muudesse kui klaasist mahutitesse.

Muudatus puudutab tootespetsifikaadi artiklit 8 ja koonddokumendi punkti 9.

2.   Viited kontrolliasutusele – aadressi muutmine

Kirjeldus: Itaalia veinisektori toodete ja kvaliteedi sertifitseerimise äriühingu Valoritalia aadressi on muudetud. Via Piave nr 24 asemel on see nüüd Via Venti Settembo nr 98/G – 00187 Rooma.

Põhjused: tegemist on nimetuse „Rosso Cònero“ kontrolliasutuse registrijärgse asukoha üleviimisega.

Muudatus hõlmab tootespetsifikaadi artiklit 10 ning sellega ei muudeta koonddokumenti.

KOONDDOKUMENT

1.   Toote nimetus

Rosso Cònero

2.   Geograafilise tähise tüüp

KPN – kaitstud päritolunimetus

3.   Viinamarjasaaduste kategooriad

1.

Vein

4.   Veinide kirjeldus

Rosso Cònero

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetusega vein „Rosso Cònero“ on rubiinpunase värvusega, meeldiva ja veinise lõhnaga ning maitsev, harmooniline, kuiv ja täidlane.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

4,50 grammi liitri kohta viinhappes väljendatuna

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Veinivalmistustavad

5.1.   Konkreetsed veinivalmistustavad

5.2.   Maksimaalne saagikus

1.   Rosso Cònero

13 000 kg viinamarju hektari kohta

6.   Määratletud geograafiline piirkond

Veini „Rosso Cònero“ tootmispiirkond hõlmab Ancona provintsis asuvate kommuunide Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Nuomo ja Castelfidardo kogu territooriumit ning Osimo kommuuni territooriumit osaliselt.

7.   Viinamarjasort

„Montepulciano N“.

8.   Seos(t)e kirjeldus

Rosso Cònero

Inimteguri mõju veini „Rosso Cònero“ tootmispiirkonnale on olnud äärmiselt oluline kasvatatavate viinamarjasortide valikul, viinamarjakasvatustehnikate arendamisel ja veinivalmistustavades alates juba X sajandist eKr.

Selle tegevuse koosmõju tõttu piirkonna väga spetsiifiliste ja ainulaadsete looduslikele teguritega, mida iseloomustab peamiselt Monte Cònero mägi, kus on sordi „Montepulciano“ jaoks ideaalne kasvupiirkond, on kaitstud päritolunimetusega „Rosso Cònero“ hõlmatud vein selliste ainulaadsete omadustega, mida mujalt ei leia.

9.   Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)

Märge viinamarjade tootmisaasta kohta

Õigusraamistik

ELi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

KPNiga veini „Rosso Cònero“ märgistusele peab olema kantud viinamarjade tootmisaasta.

Pakendamis- ja sulgemissüsteemid

Õigusraamistik

ELi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

Kaitstud päritolunimetusega „Rosso Cònero“ hõlmatud veinide puhul on kõik ühenduse ja siseriiklike õigusaktidega lubatud sulgemissüsteemid lubatud.

Lisaks võib pakendamiseks kasutada ka klaasist mahutitele alternatiivseid mahuteid, mis koosnevad mitmekihilisest polüetüleenist ja polüestrist plastmaterjalist, mis on kaetud papp- või muu jäiga materjaliga ja mille maht ei tohi olla väiksem kui siseriiklikes ja ELi õigusaktides sätestatud miinimummaht.

Link tootespetsifikaadile

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18114


(1)  ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.


29.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/46


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine

(2022/C 288/08)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artikli 51 kohaselt kolme kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“

ELi nr: PDO-HR+SI-2655 – 19.1.2021

KPN (X) KGT ( )

1.   [KPN või KGT] nimetus(ed)

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

 

Horvaatia Vabariik

 

Sloveenia Vabariik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.1 Värske liha (ja rups)

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Toode „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ on värske liha, mis läbib vähemalt 15 päeva pikkuse laagerdumise kontrollitud tingimustes. Liha pärineb kohalikku Istria tõugu veistelt (istarsko govedo / istrsko govedo), kes on sündinud punktis 4 kirjeldatud geograafilises piirkonnas ning kelle puhul kasutatakse tapmisel ja rümba töötlemisel tavapärast meetodit.

Toodet „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ lastakse turule värskelt või külmutatult.

Toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ värvus on õrnroosa kuni tumepunane, sellel on mõõdukas lihasesisene rasvasisaldus (marmorsus), see on aromaatne, meeldiva lõhnaga, täidlase ja veiselihale iseloomuliku maitsega, õrn ja mahlane, ning sobib kasutamiseks eri liharoogades.

Sõltuvalt vanusest ja kaalukategooriast peavad Istria tõugu veiste rümpadel olema järgmised omadused:

8–12 kuu vanuselt tapetavad pull- ja lehmvasikad – poolrümpade tapakaal pärast põhitöötlemist on 100 – 250 kg; liha on heleroosa värvusega, õrn, mahlane, kergelt aromaatne, mõõdukalt marmorja mustriga; nahaalune rasvkude on valget värvi;

vähemalt 12 kuu vanuselt tapetavad mullikad – poolrümpade tapakaal pärast põhitöötlemist on 180–320 kg; liha on roosa värvusega, õrn, mahlane, kergelt aromaatne, mõõdukalt marmorja mustriga, nahaalune rasvkude on valge värvusega;

pullmullikad (12–24 kuu vanuselt tapetavad isasloomad) – poolrümpade tapakaal pärast põhitöötlemist on 200–400 kg; liha on roosa kuni intensiivse punase värvusega, õrn, mahlane, kergelt aromaatne ja marmorjas; nahaaluse rasvkoe värvus on valge kuni kergelt kollakas;

lehmad (24 kuu vanuselt tapetavad emasloomad) – poolrümpade tapakaal pärast põhitöötlemist on üle 220 kg; liha on roosa kuni purpurpunase värvusega, mahlane, aromaatne ja marmorjas; nahaalune rasvkude on õrnalt või intensiivselt kollase värvusega;

pullid (24 kuu vanuselt tapetavad isasloomad) – poolrümpade tapakaal pärast põhitöötlemist on üle 280 kg; liha on roosa kuni purpurpunase värvusega, mahlane ja aromaatne; nahaalune rasvkude on õrnalt või intensiivselt kollase värvusega;

härjad (24 kuu vanuselt tapetavad kastreeritud isasloomad) – poolrümpade tapakaal pärast põhitöötlemist on üle 350 kg; liha on punase kuni tumepunase värvusega, aromaatne ja marmorjas; nahaalune rasvkude on intensiivse kollase värvusega.

Istria tõugu veiste rümpade klassifitseerimiseks kasutatakse EUROPi süsteemi. Lihakuselt peavad rümbad kuulma klassi E, U, R või O ning rasvasuselt klassi 2, 3 või 4.

Kõige varem 24 tundi pärast tapmist ja poolrümba jahutamist peab seljalihases (musculus longissimus dorsi) mõõdetava pH väärtus olema kuni 5,8.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Nuumvasikad võõrutatakse kõige varem nelja kuu vanuses. Enne nuumamist lisatakse nuumvasikate sööta piima kõrvale järk-järgult hein ja rohi.

Üle kaheksa kuu vanuste veiste esmane sööt on koresööt (karjamaarohi, hein), mis peaks põhimõtteliselt olema toodetud punktis 4 määratletud geograafilises piirkonnas.

Lubatud on lisada kontsentreeritud sööta (teravili) kuni 20 % kogu päevaratsioonist (väljendatud osakaaluna kontsentreeritud söödas sisalduvast kuivaine massist). Kontsentreeritud sööta võib hankida väljaspool punktis 4 määratletud geograafilist piirkonda.

Kui kehva ilma tõttu on koresööta vähe, võib veistele anda heina ja kuivsilo, mis on toodetud väljapool määratletud geograafilist piirkonda, kuid selle sööda osakaal võib olla maksimaalselt 15 % aastasest koresööda koguhulgast, väljendatuna kuivaines.

Kogu sellise sööda (koresööt, kontsentreeritud sööt) koguosakaal, mis toodetakse väljaspool määratletud geograafilist piirkonda ja millega võib veiseid toita mis tahes aastal, tohib moodustada kuni 28 % kuivsöödast. Kuna see sööt hangitakse väljastpoolt määratletud geograafilist piirkonda üksnes erandolukorras, ei avalda selle kasutamine sellistes piiratud kogustes punktis 3.2 kirjeldatud toote omadustele suurt mõju.

Veiste söötmisel ei ole lubatud kasutada piimaasendajaid ega kontsentreeritud sööda valmissegusid, mis sisaldavad toiduainetööstuse kõrvaltooteid. Samuti ei tohi söödaks anda silo.

Kõrreliste kuivsilo ja ristiku/kõrrelise segu kasutamine söödas on lubatud 40 % ulatuses igapäevasest ratsioonist kuivainena.

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ tootmisetapid, alates poegimisest veiste tapmiseni, esmatöötlemisest ja tükeldamisest kuni liha laagerdumiseni tuleb teha punktis 4 viidatud geograafilises piirkonnas.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Kui laagerdumisprotsess on lõppenud, võib toodet „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ kiirkülmutada või lasta turule värske tootena. Liha tuleb enne külmutamist vaakumpakendada.

Juhul, kui liha laagerdus pool- või veerandrümpadena, tuleb rümbad enne külmutamist või turule laskmist tükeldada vastavalt tapatööstuses kasutatavatele jaotustükkidele.

Värsket liha võib turule lasta pakendamata kujul, pakendatult vaakumpakendisse või gaasikeskkonda. Külmutatud liha võib lasta turule üksnes vaakumpakendatult.

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Kui toodet „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ müüakse lõpptarbijale pakendamata kujul jaemüügipunktis, peab pealdis „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ ja selle toote ühine sümbol (vt selgitavat joonist allpool) olema selgelt näha. Pealdisel olev ühine sümbol ei tohi olla väiksem kui 7 x 7 cm.

Kui toode „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ lastakse turule pakendatult, peab igal pakendil olema pealdis „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ ja selle toote ühine sümbol. Pealdis „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ peab olema muu tekstiga võrreldes selgemalt nähtav ja suuremate tähtedega. Ühine sümbol pakendil ei tohi olla väiksem kui 2,5 x2,5 cm.

Lisaks veiseliha märgistamist käsitlevates kehtivates õigusaktides sätestatud teabele peab pakendil või pealdisel (pakendamata liha puhul) olema kirjas ka tapmise kuupäev, tootespetsifikaadis viidatud veiste kategooria ja tekst „Laagerdunud liha“.

Image 3

Ühise sümboli pilt

Toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ ühisest sümbolist on kaks varianti, mis vastavad tootenime kahele (horvaadi- ja sloveenikeelsele) versioonile.

Üldjuhul kasutatakse ühist sümbolit mitmevärvilisena. Kui ühise sümboli mitmevärvilist varianti ei saa kasutada, võib kasutada ühevärvilist musta või mitmevärvilise sümboli üht põhivärvi varianti.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Toodet „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ toodetakse Istria poolsaarel, Kvarneri saarestikus, Karsti ja Čičarija platool, ning Podgradi orus, sealhulgas Brkini mägede lõunapoolsetel nõlvadel.

Horvaatias võib tootmine toimuda järgmiste linnade ja valdade territooriumil: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj, Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji and Kastav, Cres, Mali Lošinj, Krk, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat ja Vrbnik.

Sloveenias võib tootmine toimuda järgmiste valdade territooriumil: Piran, Izola, Koper, Ankaran, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen ja Divača.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Toote „Meso istarskog goveda - boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ tootmispiirkonna geoloogilise ja geomorfoloogilise struktuuri mitmekesisus ja keerukus tõi kaasa mitmesuguste mullatüüpide kujunemise. Geograafilise piirkonna kui terviku kliima on vahemereline; sisemaal ja poolsaare põhjaosas muutub kliima järk-järgult mõõdukalt kontinentaalseks. Topograafia, pinnase ja kliima mitmekülgsuse ning nendevahelise koostoime tulemuseks on rikkalik ja mitmekülgne taimkate. Siin leidub nii Dinaari mäestiku, Alpide kui ka Vahemere piirkonna taimi, igihaljaid iilekstammemetsi ja võsa, heitlehiseid karvase tamme, valgepöögi- ja pöögimetsi. Metsamaa katab kolmandiku maa-alast, suur osa sellest koosneb aga karja- ja võsamaast, kus kasvab enam kui 300 taimeliiki.

Tänini kasvatatakse geograafilisest piirkonnast pärit kohalikku Istria tõugu veiseid traditsioonilisel viisil. Vanasti kasvatati veiseid äärmiselt ekstensiivse põllumajandussüsteemi alusel. Toitmine põhines karjamaasöödal ja vähemal määral heinal, lutsernil, nisu- ja odraõlgedel, maisivartel ja -põhul. Sõltuvalt aretuspiirkonna taimkattest ja kliimatingimustest toitusid loomad karjamaal 6–9 kuud aastas ja mõnel pool ka aasta ringi. Paljudes tootmispiirkonna osades, eeskätt seal, kus ülekaalus on karst, oli karjamaid vähe ning seetõttu olid vabapidamisel loomad sunnitud toitu otsima ka väljaspool karjamaid. Suvekuudel, kui karjamaa oli juba kuiv, viidi loomad metsamaale, kus rohtu oli vähe ja nad pidid toituma peamiselt iilekstamme, õissaare, akaatsia, mooruspuu, kirss-kontpuu, ida-valgepöögi, maasikapuu, iileksi, mürdi ja metsoliivipuu lehtedest või leppima vajaduse korral igihaljaste taimedega. Selliste põllumajandus- ja söötmismeetodite tõttu hakkasid paljud loomaomanikud oma veiseid kutsuma nimetusega „Boškarin“ (boška – metsamaa, kõrge võsa), mida kasutatakse Istria tõu sünonüümina.

Tänapäeval erineb Istria tõugu veiste kasvatamine vaid vähesel määral traditsioonilisest meetodist. Ehkki Istria tõugu veiseid ei kasutata enam veoloomadena, saavad nad regulaarselt käia karjamaal, võsa- ja metsamaal ning neid toidetakse valdavalt traditsioonilisel viisil.

Vanasti ei nuumatud Istria tõugu veiseid süstemaatiliselt liha tootmise eesmärgil. Erandiks oli nuumamine armee vajaduste rahuldamiseks, nagu on kirjeldatud 1631. aastast pärit dokumendis, mis viitab veisekasvatusele Unije saarel. 19. sajandi lõpus müüdi Istria tõugu veiste liha linnades, eeskätt Pulas ja Triestes.

Geneetilise materjali säilitamiseks ja tõu väljasuremise vältimiseks käivitati 1980. aastate lõpus Istria tõugu veiste tõuaretuse taaselustamise kampaania, mis keskendus toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ eriomaduste gastronoomilise väärtuse ärakasutamisele ja selle süstemaatilisele tutvustamisele delikatesstoiduna. Väiksema kogumassi, aeglase loomupärase kasvu ja kehvema tootlikkuse ning liha üldise kvaliteedi tõttu on Istria tõugu veiste puhul veiseliha tootmiseks väga piiratud võimalused ja seda tõugu kasvatatakse peaaegu eranditult punktis 4 kirjeldatud piirkonnas. Väljaspool geograafilist piirkonda aretatakse veiseid intensiivsemalt ning sellel on negatiivne mõju liha organoleptilistele omadustele, muutes liha rasvasemaks ja vähem aromaatseks.

Seos toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ ja tootmispiirkonna vahel läheb ajas tagasi kaugele minevikku, aega, mil Istria poolsaarel kasvatati Istria tõugu veiste eelkäijaks peetud kariloomade arhailist vormi Bos primigenius (tarvas). Geneetilised uuringud viitavad Istria tõugu veiste kuulumisele eraldi geneetilisse rühma; see ilmneb rümba iseloomulikust lihakusest võrreldes teiste lihatõugudega. Istria tõugu veiste rümpa iseloomustab suhteliselt tugev rinnaosa ja väikesed tagajalad. Liha- ja rasvasisaldus on mõõdukas ja teatud vanusekategooriate tootlikkus on väiksem kui teistel Euroopa lihaveisetõugudel. Rümba omadused mõjutavad otseselt ka liha omadusi.

Üks toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ eriomadus on liha suurem sitkus võrrelduna teiste tõugudega ning see on tingitud lihaskoe suuremast kollageenisisaldusest. Lihastes sisalduva kollageeni kogus on pärilik tegur ja Istria tõugu veiste lihastes on seda rohkem, sest see oli veoloomatõug, loom pidi olema tugev ja tal arenes selline lihaskude, mis sisaldas eriti tugevat kollageeni. Sitke liha vajab pikemat kuumtöötlust, mille käigus kollageen laguneb ning annab lihale lõpuks selle mahlasuse ja maitse täidluse. Sitkuse vähendamiseks ning erilise aroomi tugevdamiseks ja kujundamiseks läbib liha pärast tapmist laagerdumisprotsessi, milles kollageenikiud lagundatakse ja vabanevad mõned aminohapped.

Üks toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ omadustest on väiksem marmorsus, mis on tingitud lihasesisese rasva mõõdukast kogusest, nuumamise mõõdukast intensiivsusest ning suure energiasisaldusega kuivsööda väiksemast osakaalust toiduratsioonis. Vanemate loomade rasvkoe intensiivselt kollane värvus tuleneb rasva koostisest, st loomade söödud toidust. Teaduslikest uuringutest on ilmnenud, et küllastunud ja küllastumata rasvhapete suhe Istria tõugu veiste lihas olevate lipiidide rasvhapete koostises kaldub küllastunud rasvade poole (ligikaudu 60:40 %), mis aitab muuta liha pikaajalisel säilitamisel autooksüdatsioonile vähem vastuvõtlikuks. See omadus on liha kvaliteedi säilitamisel laagerdumisetapis eriti oluline. Istria tõugu loomade värske liha laagerdamine stimuleerib lihas proteolüütilisi protsesse, mis toovad esile liha organoleptilised omadused (laagerdunud liha pehmus, mahlasus, tekstuur, lõhn ja täidlane aroom).

Istria tõugu veiste ja nende liha eriomadused on ennekõike kujunenud välja tänu Istria põllumajandustootjatele, kes on ajaloo vältel seda tõugu ekstensiivselt kasvatanud ja kasutanud veoloomadena. Tänu sajandite kestel toimunud selektsioonile on Istria tõugu veised täielikult kohanenud kliima ja teiste ökoloogiliste tingimustega, milles nad elavad, eeskätt toidunappusega. Erinevalt äärmiselt produktiivsetest kaubanduslikul eesmärgil peetavatest piima- ja lihatõugudest, kes vajavad suure energiasisaldusega sööta, suudavad Istria tõugu loomad karjamaade puudumisel toituda mitmesugust liiki puittaimede võrsetest ja lehtedest.

Senistes asjakohastes uuringutes on tuvastatud selge seos sööda botaanilise profiili ning liha organoleptiliste ja aromaatsete omaduste vahel, mistõttu võib õigustatult väita, et geograafiline piirkond mõjutab märkimisväärselt ja otseselt toote „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina“ kvalitatiivseid (toiteväärtuslikke ja organoleptilisi) omadusi.

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_meso_istarskog_goveda_boskarin.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/SPECIFIKACIJE-EVROPSKA-KOMISIJA/Boskarin.pdf


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.