ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 130

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
23. märts 2022


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 130/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Parlament

2022/C 130/02

Euroopa Parlamendi teadaanne Euroopa Kodaniku auhinna kohta — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Euroopa Komisjon

2022/C 130/03

Euro vahetuskurss — 22. märts 2022

4

2022/C 130/04

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

5

2022/C 130/05

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

7

2022/C 130/06

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

8

2022/C 130/07

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9  ( 1 )

9

2022/C 130/08

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

10

2022/C 130/09

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

11

2022/C 130/10

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

12

2022/C 130/11

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

13

2022/C 130/12

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

14

2022/C 130/13

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

15

2022/C 130/14

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

16

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2022/C 130/15

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ( 1 )

17


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 130/16

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

18

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2022/C 130/17

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni 1 delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

20


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/01)

24. veebruaril 2022 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32022M10499 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa Liidu õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/2


Euroopa Parlamendi teadaanne Euroopa Kodaniku auhinna kohta

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2022/C 130/02)

7. juulil 2021 toimus Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni iga-aastane koosolek, mida juhatas Euroopa Parlamendi asepresident ja auhinnakomisjoni esimees Dita Charanzová.

Koosolekul otsustati 2021. aasta auhinna saajad (vt laureaatide nimekirja allpool).

Auhinnad antakse üle laureaatide koduliikmesriikides asuvate Euroopa Parlamendi büroode korraldatavatel avalikel tseremooniatel. Laureaadid kutsutakse ka Euroopa Parlamenti ühisele auhinnatseremooniale, mis toimub 2021. aasta novembris Brüsselis.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Laureaadid/Võitjad

Austria: eljub European Youth Encounters

Belgia: Paars

Bulgaaria: TheMayor.EU – Euroopa linnade ja kodanike portaal

Horvaatia: With One Dream United

Küpros: Dokumentaalfilmid „Our Wall“ ja „My Homeland“

Tšehhi: Masaryki ülikooli vabatahtlike keskus MUNI HELPS

Taani: European Debate Initiative

Eesti: Youth English Club

Soome: Kriisiabi tugitelefoni vabatahtlikud

Prantsusmaa: Prantsuse ja Saksa kodanike dialoog piiriülese koostöö tugevdamiseks

Saksamaa: Rahvusvaheline noorte teatrifestival „Wilde Mischung“

Kreeka: Kreeka Puuetega Inimeste Kaitse ja Rehabilitatsiooni Selts (ELEPAP)

Ungari: Emergency Exit operation – rahvusvaheline haridusalane koostöö

Iirimaa: Women’s Aidi kampaania „Too Into You“

Itaalia: FROLLA Microbiscottificio mikro-küpsisetehas

Läti: Valgevene elanikke toetav tegevus – #FreeBelarus

Läti: Liene Dambiņa

Leedu: Mano Guru

Luksemburg: RespectEachOther

Malta: Monument of Mercy

Madalmaad: Projekt „Phoenix of Stichting AeroDelft“

Poola: Poola kohtusüsteemi sõltumatuse eest võitlevate kohtunike väärikuse ja sõltumatuse kaitsmine

Portugal: União das Misericórdias Portuguesas „Inimestelt inimestele“

Rumeenia: Geofolk

Sloveenia: Kristina Modic ja dr Samo Zver – vähipatsientide solidaarsuse ja üle-Euroopalise terviseedenduse eest

Slovakkia: Zmudri Civics stream

Hispaania: Villa De Moya vabatahtlikud ebaseaduslike sisserändajate vastu võtmiseks ja integreerimiseks

Rootsi: Ühing „Navet“ Bergsjönis ja selle koostöölise loome projekt


Euroopa Komisjon

23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/4


Euro vahetuskurss (1)

22. märts 2022

(2022/C 130/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1024

JPY

Jaapani jeen

132,96

DKK

Taani kroon

7,4402

GBP

Inglise nael

0,83228

SEK

Rootsi kroon

10,3822

CHF

Šveitsi frank

1,0275

ISK

Islandi kroon

142,70

NOK

Norra kroon

9,6233

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,679

HUF

Ungari forint

371,23

PLN

Poola zlott

4,6851

RON

Rumeenia leu

4,9463

TRY

Türgi liir

16,3432

AUD

Austraalia dollar

1,4802

CAD

Kanada dollar

1,3867

HKD

Hongkongi dollar

8,6285

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5860

SGD

Singapuri dollar

1,4957

KRW

Korea vonn

1 343,81

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,3430

CNY

Hiina jüaan

7,0137

HRK

Horvaatia kuna

7,5750

IDR

Indoneesia ruupia

15 808,01

MYR

Malaisia ringit

4,6483

PHP

Filipiini peeso

57,749

RUB

Vene rubla

 

THB

Tai baat

36,881

BRL

Brasiilia reaal

5,4105

MXN

Mehhiko peeso

22,3667

INR

India ruupia

83,9145


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/5


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/04)

Loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1498

16. märts 2022

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud

(4-tert-OPnEO)

EÜ nr: -, CASi nr:-

SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses, Prantsusmaa

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Aine 4-tert-OPnEO tööstuslik kasutamine selle märgavate pindaktiivsete omaduste tõttu selliste puhverlahuste, reagentide ja geeli tugiainete tootmisel, mis võimaldavad substraatide ja reagentide lahustamist, lahjendamist ja korralikku jaotumist, mis on vajalik geelelektroforeetilise in vitro diagnostilise analüüsi toimimise ja tundlikkuse optimeerimiseks.

Aine 4-tert-OPnEO tööstuslik kasutamine selle pindaktiivsete omaduste tõttu elektroforeesi geelide tootmisel eesmärgiga tagada selliste spetsiaalsete valkude paigutus, mis on vajalikud valkude eraldamisel põhineva in vitro diagnostilise analüüsi tulemuste tõlgendamiseks.

Aine 4-tert-OPnEO tööstuslik kasutamine selle pindaktiivsete omaduste tõttu, mille tulemuseks on rakkude lüüsumine ja valkude vastastikmõju katkemine, mida on vaja selliste reagentide tootmiseks, mille abil määratakse geel- ja kapillaarelektroforeetilise in vitro diagnostilise analüüsiga uuritavaid valke.

4. jaanuar 2033

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/7


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/05)

Loa andmisest keeldumise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loataotleja

Keelatud kasutamine

Otsuse põhjendused

C(2022) 1512

16. märts 2022

Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne;

EÜ nr 266-028-2; CASi nr: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Barancaldo Vizcaya, Hispaania

Sideainena savist märklaudade tootmisel

Taotlusest ei selgunud, et sotsiaal-majanduslik kasu kaaluks üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning et puuduvad sobivad alternatiivid määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/8


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/06)

Loa andmisest keeldumise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loataotleja

Keelatud kasutamine

Otsuse põhjendused

C(2022) 1510

16. märts 2022

Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne

EÜ nr 266-028-2; CASi nr: 65996-93-2

DEZA a.s., Masarykova 753, 75701, Valasske Mezirici, Tšehhi Vabariik

Sideainena savist märklaudade tootmisel

Taotlusest ei selgunud, et sotsiaal-majanduslik kasu kaaluks üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning et puuduvad sobivad alternatiivid määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/9


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/07)

Loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1506

16. märts 2022

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud

(4-tert-OPnEO)

EÜ nr: -, CASi nr:-

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-11275 Stockholm, Rootsi

Octapharma

Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Saksamaa

Octapharma S.A.S. 72 rue du Maréchal Foch, 67381 Lingolsheim, Prantsusmaa

REACH/22/5/0

REACH/22/5/1

REACH/22/5/2

REACH/22/5/3

Detergendina viiruse inaktiveerimise etapis (töötlus lahusti/detergendiga) plasmapõhiste ja rekombinantsete ravimite tootmisel

4. jaanuar 2033

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H, Oberlaaer Straße 235, A-1100 Viin, Austria

REACH/22/5/4

Kromatograafilise kolonni regenereerimislahuse komponendina VIII faktori tootmisel rekombinantsel meetodil

4. jaanuar 2025


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu)


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/10


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/08)

Osalise loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1503

16. märts 2022

Kõrgtemperatuurne pigi ja kivisöetõrv (CTPHT)

EÜ nr: 266-028-2, CASi nr 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Hispaania

REACH/22/10/0

CTPHT kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse

4. oktoober 2032

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/11


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/09)

Loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamis-perioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1497

16. märts 2022

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud

(4-tert-OPnEO)

EÜ nr: -, CASi nr:-

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork, Iirimaa

REACH/22/6/0

Tööstuslik kasutamine viiruse inaktiveerimise reagendina patsiendiohutuse eesmärgil inimtervishoius kasutatavate biosüsteemidest toodetud ravimite valmistamisel

4. jaanuar 2033

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaalmajanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/12


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/10)

Loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1499

16. märts 2022

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud

(4-tert-OPnEO)

EÜ nr: -, CASi nr:-

Sanquin Reagents B.V., Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Madalmaad

REACH/22/18/0

Segude tootmisel in vitro diagnostika komplektide jaoks

4. jaanuar 2028

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/13


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/11)

Osalise loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1511

16. märts 2022

Kõrgtemperatuurne pigi ja kivisöetõrv (CTPHT)

EÜ nr: 266-028-2, CASi nr 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Taani

REACH/22/11/0

CTPHT kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse

4. oktoober 2032

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.

Antratseenõli

EÜ nr: 292-602-7, CASi nr 90640-80-5

REACH/22/11/1

Antratseenõli kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu)


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/14


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/12)

Osalise loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1500

16. märts 2022

Kõrgtemperatuurne pigi ja kivisöetõrv (CTPHT)

EÜ nr: 266-028-2, CASi nr 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes, S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Hispaania

REACH/22/12/0

CTPHT kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse

4. oktoober 2032

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.

Antratseenõli

EÜ nr: 292-602-7, CASi nr 90640-80-5

REACH/22/12/1

Antratseenõli kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/15


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/13)

Osalise loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamis-perioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1501

16. märts 2022

Kõrgtemperatuurne pigi ja kivisöetõrv (CTPHT)

EÜ nr: 266-028-2, CASi nr 65996-93-2

Rain Carbon bvba, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, Belgia

REACH/22/14/0

CTPHT kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse

4. oktoober 2032

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.

Antratseenõli

EÜ nr: 292-602-7, CASi nr 90640-80-5

REACH/22/14/1

Antratseenõli kasutamine üksnes selliste tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segude koostises, mis ei kuulu määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud autoriseerimisnõude kohaldamisalasse


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/16


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/14)

Loa andmise otsus

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2022) 1504

16. märts 2022

4-nonüülfenool, hargahelaga ja lineaarne, etoksüülitud (4-NPnEO)

EÜ nr: -, CASi nr:-

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Saksamaa

REACH/22/19/0

4-NPnEO-d sisaldava kõvenduskomponendi koostises kosmoses kasutatavates kaheosalistes polüsulfiidhermeetikutes

4. jaanuar 2025

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.

REACH/22/19/1

Polüsulfiidhermeetiku põhikomponentide segamine 4-NPnEO-d sisaldava kõvendiga, mille tulemuseks on lennundus- ja kosmosesektoris kasutatavad, alla 0,1 massiprotsendi 4-NPnEO-d sisaldavad segud, mis on määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 56 lõike 6 punkti a kohaselt autoriseeringust vabastatud, lennundus- ja kosmosesektoris ja sellega seotud tarneahelates


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: Authorisation (europa.eu).


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/17


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/15)

Liikmesriik

Hispaania

Lennuliin

Almeria–Sevilla

Lepingu kehtivusaeg

Kaks aastat pärast tegevuse alustamist, lisaks kaks (2) aastat, kui pikendamine on vajalik

Pakkumuste esitamise lõpptähtaeg

Mitte varem kui kaks kuud pärast käesoleva teadaande avaldamist

Aadress, millelt on võimalik saada hanketeate teksti ning hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67,

ES-28071 Madrid

Hispaania

E-post: osp.dgac@mitma.es


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/18


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 130/16)

1.   

16. märtsil 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

SEGRO plc („SEGRO“, Ühendkuningriik),

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

Logistikakinnisvara, mis asub Prantsusmaal Pariisist lõuna pool Plessis-Pâtés („sihtkinnisvara“, Prantsusmaa).

SEGRO ja PSPIB omandavad sihtkinnisvara üle täieliku ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub varade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

SEGRO: omab, haldab ja arendab mitmes ELi riigis suuremate linnastute ja oluliste transpordisõlmede lähedal asuvaid nüüdisaegseid laohooneid ja kergkonstruktsiooniga tööstushooneid;

PSPIB: haldab mitmekesist ülemaailmset investeeringuportfelli, mis sisaldab aktsiaid, võlakirju ja muid fikseeritud tulumääraga väärtpabereid, samuti investeerib börsivälisesse kapitali, kinnisvarasse, taristusse, maavaradesse ja erasektori võlgadesse.

Sihtkinnisvara: Prantsusmaal Pariisist lõuna pool Plessis-Pâtés asuv logistikahoone, mille üüripind on 50 098 m2. Hoone on praegu renditud kolmandale isikule ja seda kasutatakse peamiselt laona.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

23.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 130/20


Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni 1 delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2022/C 130/17)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (1) artikli 17 lõikele 5.

TEADE KOONDDOKUMENDI STANDARDMUUDATUSE KOHTA

„Mittelrhein“

PDO-DE-A1269-AM01

Teate esitamise kuupäev: 28.12.2021

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJENDUSED

1.   Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused

Kirjeldus:

erandlike ilmastikutingimustega aastatel viinamarjasordist ’Dornfelder’ valmistatud kvaliteetveini (Qualitätswein) minimaalse naturaalse alkoholisisalduse ja viinamarjavirde minimaalse massi muutmine (mis on tootespetsifikaadi punktist 5.1 viidud üle punkti 3.2).

Sordist ’Dornfelder’ valmistatud kvaliteetveini standardväärtused: 8,8 % mahuprotsenti üldalkoholi / 68 Oechsle kraadi.

LISAMINE:

„Viinamarjasordi ’Dornfelder’ minimaalseks naturaalseks alkoholisisalduseks / viinamarjavirde minimaalseks massiks võib määrata 8,3 % mahuprotsenti üldalkoholi / 65 Oechsle kraadi erandlike ilmastikutingimustega aastatel tunnustatud Schutzgemeinschaft Mittelrheini [veini „Mittelrhein“ kaitseühing] juhatuse otsusel. Selline kord kehtib üksnes selle aastakäigu suhtes, mille kohta otsus tehti. Kaitseühingu otsus tehakse teatavaks asjakohase avaldamisvahendi kaudu.“

Erinevad tooted tuvastatakse nime järgi koos teabega nende minimaalse naturaalse alkoholisisalduse / viinamarjavirde minimaalse massi kohta ja nende organoleptiliste omaduste kirjeldusega.

LISAMINE:

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Muudatuse põhjendused:

sordi ’Dornfelder’ minimaalse alkoholisisalduse / viinamarjavirde minimaalse massi mõningase vähendamise eesmärk on võimaldada saaki varem koristada, et vähendada uute kahjulike organismide kahjulikku mõju miinimumini. Näiteks 2014. aastal muutus äädikakärbes (Drosophila suzukii) ohuks varavalmivatele punastele viinamarjasortidele. Saagikoristuse edasilükkamine praeguseni kehtinud viinamarjavirde minimaalse massi tõttu võib märkimisväärselt vähendada sellistel aastatel korjatud viinamarjade kvaliteeti ja mahtu.

Organoleptiliste omaduste kirjeldused on muudetud nüansirikkamaks, et paremini kajastada eri tooteid.

Rikastamiseta toodetud veinide üldalkoholisisalduse lisamisel kasutatakse ELi määruse avaklauslit.

2.   Piirkonna määratlemine

Kirjeldus:

kaitstud päritolunimetusega „Mittelrhein“ hõlmatud piirkond on uuesti määratletud.

LISAMINE:

Loetletud on üksikud omavalitsusüksused, sh linnaosad ja linnaosade numbrid.

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes olevad viinamarjaistandused, mis on piiritletud maatükiga. Kaarte saab vaadata www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Muudatuse põhjendused:

piirkonna määratlemist käsitlev muudatus ei ole suvaline, vaid vajalik selleks, et vältida märkimisväärset ebasoodsat mõju viinamarjakasvatusele ja põllumajandusele, üldsusele ja ökosüsteemile ning Kesk-Reini (Mittelrhein) piirkonna aja jooksul välja kujunenud kultuurmaastikule.

Piirkonna määratlemise põhjuseid on täpsemalt selgitatud allpool:

kinnised viinamarjaistandused on vajalikud kvaliteedi tagamiseks, eriti seoses taimekaitsemeetmetega.

Viinamarjakasvatuses on taimekaitsemeetmed vajalikud, kuid need ei sobi alati teiste põllukultuuridega. Viinamarjaistanduste paigutamine muu kasutusotstarbega (nt karjamaa, põlluharimine, puu- või köögiviljakasvatus) maaga kõrvuti põhjustab sageli probleeme, mida tuleks niipalju kui võimalik vältida:

mida vähem on viinamarjakasvatuseks kasutataval maal kokkupuutekohti muu kasutusotstarbega (põlluharimine, puuviljakasvatus, karjamaa jne) maaga, seda vähem avaldub seotud kahjulikku mõju viinamarjade kasvatamisele ja kvaliteedile.

See on tingitud viinamarjakasvatusvaldkonna konkreetsetest majandamisnõuetest, eriti taimekaitsest. Mõned kasutatavad taimekaitsevahendid erinevad märkimisväärselt, eriti nende kasutusvaldkonna, põllukultuuripõhise loa või ooteaegade poolest. Veelgi enam, paljudel Kesk-Reini ajaloolistel nõlvadel tehakse taimekaitset helikopterilt pritsimise teel, kus on – tehnilistel ja füüsilistel põhjustel – suurem triivimisoht. Geomeetriapõhine pritsimissüsteem piki nõlvu kulgevate pikkade sirgete radade kujul on kasulik tõhusa helikopterilt pritsimise seisukohast ning selleks on vaja ühtset viinamarjaistanduse ala.

Põllumajandustootjad ja viinamarjakasvatajad on kohustatud vältima taimekaitsevahendite levimist muudele põllukultuuridele ja mujale kui sihtaladele, sh järgides vahemaanõudeid. Seetõttu ei ole võimalik viinamarjaistanduse piiri lähedal olevaid viinapuid pritsida, mis muudab maaharimise võimatuks. Sama kehtib viinamarjaistandustega piirneva põllu-, karja- ja puuviljakasvatusmaa suhtes. Hajali asuvad viinamarjaistandused toovad kõigile põllumajandustootjatele kaasa rahalisi kaotusi. Probleem on eriti ilmne olukordades, kus kasutatakse helikopterilt pritsimist, kuna helikopterid peavad suurema triivimisohu tõttu täitma eriti rangeid vahemaanõudeid. Kui viinamarjaistandused viiakse üle aladele, kus kasutatakse helikopterilt pritsimist, muutuvad varasemad viinamarjaistandused muudeks kui sihtaladeks, mille puhul kehtivad vahemaanõuded. See seab kõnealused viinamarjaistandused majanduslikult ebasoodsasse olukorda.

Isegi kui taimekaitsevahendeid on nõuetekohaselt kasutatud, võivad need triivida teistsuguse kasutusotstarbega naabermaatükkidele, põhjustades sellega soovimatut kahju taimedele mujal kui sihtaladel ning kahjustades toodete kvaliteeti ja turustatavust teatavate jääkide olemasolu tõttu. Kuna teatud taimekaitsevahendeid ei tohi viljeldavatel põllukultuuridel kasutada, võib jäägikatsete käigus täpse analüüsi ja madalate jääkide piirnormide põhjal kindlaks teha, et tooted ei sobi turule viimiseks. Praktikas esineb selliseid juhtumeid sageli. Kuigi saastajaid saab sellise kahju eest vastutusele võtta, võib kinniste viinamarjaistanduste pidamine vähendada äärealasid ja seega lahendada probleeme.

Üldsuse ja ökosüsteemi kaitsmine järskude nõlvade majandamise kaudu

Tänapäeval mängivad järsud nõlvad tähtsat rolli erosiooni ja äravoolu tõkestamisel. Astangutega viinamarjakasvatus ja viinamarjaistanduse müürid hoiavad ära pinnavee äravoolu mäest alla. Viinapuud ja taimkate stabiliseerivad pinnast ning neid hooldatakse jätkuvate hooldustööde kaudu. Õige mullaharimine tagab mulla hea struktuuri ja vee suure pinnasesse imbumise. Kokkuvõtteks võib öelda, et erosiooni vähendatakse miinimumini, vett puhverdatakse suurte sadude ajal ning tõkestatakse toitainete (peamiselt fosfaadi) äravoolu pinnavette. Ilma aktiivse majandamiseta laguneksid astangud ja müürid. Pinnas võsastuks ning kaotaks oma viljakuse ja struktuuri. Tagajärjeks oleksid erosioon, pinnase ja toitainete äravool ning maalihked tugevate sadude korral. Elanikud ja transport satuksid ohtu ja põhjustataks kahju.

Ühendatud viinamarjaistandused võimaldavad viinamarjakasvatusvaldkonna tõhusaid majandamis- ja kaitsemeetodeid.

Kvaliteetsete veinide kestliku tootmise tagamiseks on olulised vähese mõjuga taimekaitsestrateegiad, mis toovad kvalitatiivset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu:

näiteks feromoone kasutatakse tõrjeks viinamarja kobarmähkurite vastu. See kaitsemeede toimib ainult siis, kui paljunemise piiramiseks ja kahjurite segadusse ajamiseks vajalikud feromoonpüünised on võimalikult laiali jaotatud. Seetõttu on oluliselt odavam, kui välditakse tehnilistel põhjustel vajalikku topeltpaigaldamist servadesse (piirid muude põllukultuuridega, kasutusotstarvetega või taimestikuga). Kinnised viinamarjaistandused võivad märkimisväärselt vähendada feromoonpüünistega seotud koormust. Peale selle on Rheinland-Pfalz kehtestanud arenguprogrammi EUILLE (keskkonnameetmed, maaelu areng, põllumajandus ja toit), mille kaudu toetatakse viinamarjakasvatuspiirkonnas biotehnilisi taimekaitsevõtteid ühtsetes, vähemalt 2 ha suurustes viinamarjaistandustes. Kui üksikute viinamarjaistanduste põllumaale üleviimise tõttu on maatükid siiski väiksemad kui 2 ha, siis ülejäänud viinamarjaistanduste puhul seda RAK toetust enam ei saa. See avaldab kahjulikku mõju kõnealuste viinamarjaistanduste põllumajandustootjate rahalistele vahenditele. Ent ilma selle rahalise toetuseta ei ole biotehniline taimekaitse majanduslikult elujõuline. Selle tulemusena suureneb putukamürkide kasutamine, mis omakorda avaldab negatiivset mõju ökosüsteemile.

Kinnised viinamarjaistandused on vajalikud ka tehnilisest ja majanduslikust seisukohast, et kaitsta küpseid viinamarju lindude tekitatud kahjustuste eest, sest see on ainus viis tõhusa kaitse tagamiseks. Seevastu hajali asuvate viinamarjaistandustega kaasnevad suuremad kulud ja suurem mürareostus.

Kinnised viinamarjaistandused aitavad ära hoida ka ulukite tekitatud kahju:

metssigade liiga suure populatsiooni vähendamine on viinamarjakasvatuse seisukohast oluline küsimus. Selline vähendamine on vajalik, muu hulgas seetõttu, et Rheinland-Pfalzi viinamarjaistandustes ulukite tekitatud kahju ei kuulu tavaliselt hüvitamisele. Kinnised viinamarjaistandused aitavad vähendada ka Saksamaal loomakasvatust märkimisväärselt ohustava teatamiskohustusliku Aafrika seakatku puhangute riski. Tõepoolest on hõlpsam ja vähem kulukas hallata metssigu kinnistes viinamarjaistandustes kui aladel, mida kasutatakse erinevate põllukultuuride kasvatamiseks (nt viinamarjad, põllukultuurid ja puuviljad), kus leidub sageli rohkem pelgupaiku metssigadele.

Tilkkastmine on üha olulisem kuivadel suvedel, eriti noorte viinamarjaistanduste puhul. Ilma selleta ei saaks viinapuud kasvada. Kinnised viinamarjaistandused on oluline väärtus vajaliku taristu (kaevud, torud jne) ehitamisel ja käitamisel. Need muudavad nii ühise veehankimise kui ka transpordi ja jaotusliini ühise kasutamise tõhusamaks ja vähem kulukaks.

Viinamarjakasvatuse majandamisnõuded on teistsugused kui näiteks põllukultuuride kasvatamisel. Kui neid alasid ei kasutata enam viinamarjakasvatuseks, on oht, et maad võsastuvad, eriti järskudel nõlvadel, arvestades, et need ei sobi põllukultuuride kasvatamiseks ega karjamaana kasutamiseks. Neil harimata aladel võivad hakata kasvama soovimatute kahjurite (näiteks äädikakärbes) peremeestaimed (näiteks põldmurakataimed), ohustades seeläbi naabruses olevate viinamarjaistanduste viinamarjade tervist ja kvaliteeti.

Kaitstud päritolunimetust „Mittelrhein“ ja selle mainet iseloomustavad aja jooksul tekkinud kultuurmaastik ning traditsioonilisi viinamarjaistandusi hõlmav loodusmaastik.

Viinamarjakasvatus maastikku tähistavates traditsioonilistes viinamarjaistandustes määratleb veinipiirkonna iseloomu kohalike elanike, piirkonna veinitööstuse esindajate, spetsialistide ja tarbijate jaoks. Seda näitab ka asjaolu, et veinireklaamides kasutatakse veinipiirkonna tutvustamisel tavaliselt traditsioonilistes viinamarjaistandustes tehtud pilte.

Veinitootmise üleviimine traditsioonilisele põllumaale muudaks iseloomulikku maastikku ja sel oleks vastav mõju tekkinud kultuurmaastikule, mis on kantud isegi UNESCO maailmapärandi nimistusse. Viidates paiga silmapaistvale ülemaailmsele väärtusele ning kohaldatavatele kaitse- ja majandamisnõuetele märgib UNESCO: „Kinnistul [Ülem-Kesk-Reini org] võetud meetmed on mõeldud eelkõige selleks, et ... säilitada oru järskudel nõlvadel viinamarjakasvatuse traditsioon, kindlustada haruldastele looma- ja linnuliikidele elupaigad ning tagada üldiselt see, et keskkonnaseisund ei muutu.“

Veiniteemal on oluline roll ka turismivaldkonnas – seoses traditsioonilise viinamarjakasvatuspiirkonnaga ja traditsiooniliste viinamarjaistandustega. Traditsiooniline viinamarjakasvatuspiirkond loob majandusliku aluse paljudele turismisektoris tegutsevatele ettevõtetele (näiteks restoranid ja hotellid) tänu maastikulisele ilmele ja viinamarjaistanduste maastike pakutavatele turismielamustele (nt Kesk-Reini veinirajad, Rheinsteigi rada ja Reini jõe losside rada). Tootespetsifikaadis ala määratlemata jätmine võimaldaks viinamarjaistandused üle viia maa-alale, mis on praegu karja- või põllumaa. Nagu eespool juba öeldud, seab see paljud traditsioonilised viinamarjaistandused võssa kasvamise ohtu, kuna need ei sobi oma väiksuse, omaduste ja sageli halva ligipääsetavuse tõttu muuks otstarbeks peale viinamarjakasvatuse. Lisaks tuvastatud keskkonnamõjudele oleks võsastumisel ka majanduslikud tagajärjed, kuna sellised maastikud on turistide jaoks visuaalselt ebaatraktiivsed.

Erialaväljaannetes esitletavad veinid, mis kujundavad tugevalt kaitstud päritolunimetuse „Mittelrhein“ tajumist ja mainet, pärinevad sageli traditsioonilistest ühendatud viinamarjaistandustest (nt Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Kokkuvõtteks võib öelda, et üldsus, tööstus, tarbijad ja turistid hindavad kaitstud päritolunimetust „Mittelrhein“ koos maastikku iseloomustavate ühtsete viinamarjaistandustega positiivselt. Veini „Mittelrhein“ ostmine ja joomine tekitab tarbija meeltes kujutlusi, mida tugevdavad võimalikud puhkuseelamused. See teeb kaitstud päritolunimetuse „Mittelrhein“ erakordseks ja ainulaadseks.

Eespool toodud põhjustest selgub, et viinamarjaistanduste harimisel ühel ja eelistatavalt kinnisel alal on viinamarjaistanduste omanike ja käitajate, samuti keskkonna ja üldsuse jaoks palju erinevaid eeliseid. Seetõttu, võttes arvesse paljusid eespool kirjeldatud erinevaid puudusi, ei tohiks suureneda mitmes kohas hajali asuvate viinamarjaistanduste osakaal, mis on praegu väga madal.

3.   Viinamarjasordid

Kirjeldus:

järgmised viinamarjasordid on seni loetletud tootespetsifikaadi punktis 7 (mis muutub punktiks 8):

Rheinland-Pfalzis:

Valge vein

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Punased ja roosad veinid

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Laevalagi, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Nordrhein-Westfalenis:

Valge vein

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Punased ja roosad veinid

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Rheinland-Pfalzi ja Nordrhein-Westfaleni viinamarjasortide loetelud on ühendatud ühiseks loeteluks.

LISAMINE:

viinamarjasortide loetelu on täiendatud järgmiste sortidega:

Valged veinid

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Punased ja roosad veinid

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Lisatud on viinamarjasortide sünonüümid.

Muudatuse põhjendused:

varasem viinamarjasortide loetelu ei olnud täielik. Seda on laiendatud, et loetleda kõik seni liigitatud viinamarjasordid ja nende sünonüümid.

4.   ELi või liikmesriigi õigusaktide alusel kohaldatavad nõuded

Kirjeldus:

tootespetsifikaadi punktis 10 on sätestatud täiendavad märgistusnõuded.

Väiksemad geograafilised üksused:

LISAMINE:

Viinamarjaistanduste register on väiksema geograafilise üksusena kasutatavate alade, suurte viinamarjaistanduste ja üksikute viinamarjaistanduste ning avamaasüsteemide nimede loetelu. Selles näidatakse paikade ja alade piirid katastriviidete alusel (linnaosa, asum, avamaasüsteem, maatükk). Seda haldab Rheinland-Pfalzi Põllumajanduskoda. Nordrhein-Westfalenis haldab seda Nordrhein-Westfaleni Põllumajanduskoda. Viinamarjaistanduste register luuakse ja seda hallatakse järgmistel alustel:

veiniseaduse (Weingesetz) paragrahvi 23 lõiked 3 ja 4;

veinimääruse (Weinverordnung) paragrahv 29;

liidumaa seadus paikade ja alade määramise ning viinamarjaistanduste registri kohta (viinamarjaistanduste seadus) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz));

veiniõigusaktide rakendusmäärus (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW));

liidumaa määruse vastutuse kohta veiniõigusaktide valdkonnas (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts) paragrahvi 2 lõige 16.

Väikese geograafilise üksuse piire võib muuta üksnes veiniseaduse paragrahvis 22g sätestatud pädeva organisatsiooni nõusolekul, kes peab teavitama föderaalset põllumajandus- ja toiduametit muudatustest.

Muudatuse põhjendused:

märgistamist käsitlevaid sätteid tuleks kehtivate õigusaktide kajastamiseks täiendada, et need hõlmaksid väiksemaid geograafilisi üksusi.

5.   Kontrolliasutused

Kirjeldus:

lisamised seoses tootespetsifikaadi punktis 11 nimetatud kontrolliasutuste ja nende ülesannetega.

LISAMINE:

Põllumajanduskoda abistavad järelevalveülesannete täitmisel:

Rheinland-Pfalzi uuringute amet (Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz)

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel +49 26191490

Faks +49 2619149190

E-post: poststelle@lua.rlp.de

Nordrhein-Westfaleni korral:

Nordrhein-Westfaleni Põllumajanduskoja direktor liidumaa volinikuna:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel +49 2215340561

Faks +49 2215340196561

E-post: weinbau@lwk.nrw.de

Nordrhein-Westfaleni loodus-, keskkonna- ja tarbijakaitseamet (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel +49 23613050

Faks +49 23613053786

E-post: abteilung8@lanuv.nrw.de

Muudatuse põhjendused:

kontrolliasutusena tuleks lisada Rheinland-Pfalzi uuringute amet (Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz), sest see täidab selles piirkonnas järelevalveülesandeid. Nordrhein-Westfaleni Põllumajanduskoja aadress on muutunud.

6.   Muu

Kirjeldus:

redaktsioonilised muudatused kooskõlas ELi nõuetega.

Muudatuse põhjendused:

ELi nõuetele vastamiseks tuli teha redaktsioonilised muudatused.

KOONDDOKUMENT

1.   Toote nimetus

Mittelrhein

2.   Geograafilise tähise tüüp

KPN – kaitstud päritolunimetus

3.   Viinamarjasaaduste kategooriad

1.

Vein

5.

Kvaliteetvahuvein

8.

Poolvahuvein

4.   Veini(de) kirjeldus

1.   Valge kvaliteetvein (Qualitätswein)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Valge vein

Valgete veinide värvus on tavaliselt heleroheline kuni intensiivne tumekuldne või isegi merevaigukollane. Nende lõhnad varieeruvad tavaliselt värsketest kuni eksootiliste puuviljadeni ning mõnikord lillelise või vürtsikani. Olenevalt veini laagerdumisviisist võivad sel olla ka õrnad kuni selged fenoolide ja röstimise aroomid. Tavaliselt on valgetel veinidel õrn kuni tugev maitse ning elegantne kuni elav happestruktuur.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

2.   Punane kvaliteetvein (Qualitätswein)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Punane vein

Eelkõige on punased veinid kahvatupunased kuni sügavvioletsed, vahetevahel isegi sinakad, mõnikord pruunikate varjunditega. Nende aroom on tavaliselt puuviljane, marjade varjunditega. Neil võib olla ka vürtsikas, mullane iseloom ja šokolaadised nüansid. Olenevalt nende laagerdumisviisist võivad neil olla ka õrnad kuni selged fenoolide ja röstimise aroomid. Neil on tavaliselt õrn kuni rikkalik maitse ja sametiselt pehme kuni mõõdukas happestruktuur.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

3.   Roosa, Weißherbst’i ja Blanc de Noir’ kvaliteetvein (Qualitätswein)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Roosa vein, Weißherbst, Blanc de Noir

Roosad veinid kipuvad olema õrna kuni tugeva helepunase värvusega. Weißherbst’i veinid kipuvad olema kahvatu kuni keskmise roosa värvusega. Blanc de Noir’ veinid on valge veini värvi. Lõhnad on tavaliselt puuviljased, punaste marjade ja punaste puuviljade nüanssidega. Võib olla ka vürtsikaid aroome. Blanc de Noir’ veinide aroomid on tavaliselt puuviljased ja värsked, marjade nüanssidega, ning mõnikord ka õrnade lille- või vürtsikate omadustega. Neil on tavaliselt õrn kuni rikkalik maitse, mida toetab pehme kuni elav happesus.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

4.   Rotling’i kvaliteetvein (Qualitätswein)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Rotling’i veinid kipuvad olema kahvatu kuni tugeva helepunase värvusega. Nende aroom on tavaliselt puuviljane või võib olla veidi vürtsikas, marjade, õun- ja tsitrusviljade nüanssidega. Neil kipub olema õrn kuni rikkalik maitse ja elav happestruktuur.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Kvaliteediklassi Kabinett kuuluv vein (Prädikatswein Kabinett)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteediklassi Kabinett kuuluv vein

Kvaliteediklassi Kabinett kuuluvad veinid „Mittelrhein“ on tavaliselt puuviljased ja värsked veinid, millel on elav happesus ja mõõdukas alkoholisisaldus.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

6.   Kvaliteediklassi Spätlese kuuluv vein (Prädikatswein Spätlese)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteediklassi Spätlese kuuluv vein

Kvaliteediklassi Spätlese kuuluvad veinid „Mittelrhein“ kipuvad olema intensiivse kollaste puuviljade aroomi ning pehme harmoonilise happestruktuuriga.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

7.   Kvaliteediklassi „Auslese“ kuuluv vein (Prädikatswein Auslese)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteediklassi Auslese kuuluv vein

Kvaliteediklassi Auslese kuuluvad veinid „Mittelrhein“ kipuvad olema intensiivse värvusega ning kollaste, mõnikord eksootiliste puuviljade lõhnaga. Väärishallitanud marjade olemasolu võib põhjustada peeneid meesarnaseid ja palsami nüansse.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

8.   Kvaliteediklassi Beerenauslese kuuluv vein (Prädikatswein Beerenauslese)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteediklassi Beerenauslese kuuluv vein

Kvaliteediklassi Trockenbeerenauslese kuuluvad veinid „Mittelrhein“ valmistatakse üleküpsenud, kuivatatud või väärishallitanud marjadest ja seetõttu kipuvad need olema intensiivsest kuldkollasest kuni merevaigukollase värvusega ning veidi suurema viskoossusega. Maitse poolest on need tavaliselt selge puuviljase magususe ja pehme, kuid märgatava happestruktuuriga. Nende aroomid kipuvad varieeruma tugevalt puuviljasest vürtsikani või isegi ürdiseni, küpsete kuni üleküpsenud puuviljade, kuivatatud puuviljade ja mee nüanssidega.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

9.   Kvaliteediklassi Eiswein kuuluv vein (Prädikatswein Eiswein)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteediklassi Eiswein kuuluv vein

Kvaliteediklassi Eiswein kuuluvad veinid Mittelrhein pressitakse loomuslikult külmutatud viinamarjadest, mis tähendab, et viinamarjade koostisosad on väga kontsentreeritud. Jääveine iseloomustab tavaliselt intensiivne magusus koos tugeva happesusega. Nende lõhnad on enamasti puuviljased ja vähem mõjutatud väärishallitusest kui kvaliteediklassi Beerenauslese ja Trockenbeerenauslese kuuluvad veinid.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

10.   Kvaliteediklassi Trockenbeerenauslese kuuluv vein (Prädikatswein Trockenbeerenauslese)

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteediklassi Trockenbeerenauslese kuuluv vein

Kvaliteediklassi Trockenbeerenauslese kuuluvad veinid „Mittelrhein“ valmistatakse üleküpsenud, kuivatatud või väärishallitanud marjadest ja seetõttu kipuvad need olema intensiivsest kuldkollasest kuni merevaigukollase värvusega ning veidi suurema viskoossusega. Maitse poolest on need tavaliselt selge puuviljase magususe ja pehme, kuid märgatava happestruktuuriga. Nende aroomid kipuvad varieeruma tugevalt puuviljasest vürtsikani või isegi ürdiseni, küpsete kuni üleküpsenud puuviljade, kuivatatud puuviljade ja mee nüanssidega. Põhimõtteliselt on kvaliteediklassi Trockenbeerenauslese kuuluvad veinid rohkem kontsentreeritud kui kvaliteediklassi Beerenauslese kuuluvad veinid, kuna need sisaldavad rohkem väärishallitanud või rosinasarnaseid marju.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

11.   Kvaliteetvahuvein, poolvahuvein

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Erinevad pinnasetüübid annavad „Mittelrheini“ toodetele iseloomulikud omadused.

Kvaliteetvahuvein

Kvaliteetvahuveinid on märkimisväärselt kuni tugevalt kihisevad ning tavaliselt on need puuviljased kuni küpsed ja pärmised, elava happestruktuuriga. Aroome iseloomustab baasveini tüüp, kasutatud viinamarjasordid ja veinisettel hoidmise aeg.

Crémant’ vahuveinidel on intensiivne ja peen kihisevus. Tavaliselt varieeruvad need puuviljasest ja küpsest kuni pärmise ja vürtsikani, pehme happestruktuuriga. Nende aroome iseloomustab baasveini tüüp, kasutatud viinamarjasordid ja veinisettel hoidmise aeg.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Poolvahuvein

Poolvahuveinidel on peen kuni märkimisväärne kihisevus ning need on puuviljased ja värsked. Olenevalt veini tüübist vastab nende aroom valgete, roosade ja punaste veinide aroomile.

Rikastamiseta toodetud kaitstud päritolunimetusega veini „Mittelrhein“ üldalkoholisisaldus võib ületada 15 % mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Veinivalmistustavad

5.1.   Veinivalmistuse eritavad

1.

Kõik tooted

Veinivalmistuse eritava

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

2.

Kõik tooted

Veinivalmistamise puhul kehtestatud piirangud

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

3.

Kõik tooted

Viljelustavad

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

5.2.   Maksimaalne saagikus

105 hektoliitrit hektari kohta

6.   Määratletud geograafiline piirkond

Kaitstud päritolunimetuse piirkond hõlmab järgmiste omavalitsusüksuste viinamarjaistandusi: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Nordrhein-Westfalen

Kaitstud päritolunimetuse piirkond hõlmab Königswinteri linnas Oberdollendorfi, Niederdollendorfi ja Königswinteri linnaosas, Bad Honnefi linnas Honnefi (Rhöndorfi) linnaosas ning Bonni linnas Kessenichi linnaosas asuvaid viinamarjaistandusi.

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused, mis on piiritletud maatükiga. Kaarte saab vaadata www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Tooteid Qualitätsperlwein (kvaliteetvein), Prädikatswein (eritähisega vein), Sekt b.A. (määratletud piirkondade kvaliteetvahuvein) või Qualitätsperlwein b.A. (määratletud piirkondade kvaliteetpoolvahuvein), mis kannab kaitstud nimetust „Mittelrhein“, võib toota muus piirkonnas kui kindlaksmääratud piirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.

7.   Peamised veiniviinamarjasordid

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder – Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger – Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser – Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder – Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt – Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin – Cubin

 

Cabernet Dorio – Dorio

 

Cabernet Dorsa – Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos – Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe – Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre – Malinger

 

Früher Roter Malvasier – Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller – Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner – Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe – Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau – Rivaner

 

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 – Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix – Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling – Elbling Rouge

 

Roter Gutedel – Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer – Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer – Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe – Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah – Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder – Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling – Elbling

 

Weißer Gutedel – Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling – Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Seos(t)e kirjeldus

Viinamarjakasvatuspiirkond „Mittelrhein“ asub Bingeni ja Bonni vahel, piirneb Siebengebirge kõrgustikuga ja on umbes 110 km pikk. Oru põhi on kitsas; alles 200–220 meetri kõrgusel merepinnast laieneb kitsas V-kujuline org platoo-oruks, mille kihid tekkisid juba ammu. Viinamarjakasvatuseks kasutatavate Kesk-Reini oru alad ulatuvad umbes 55–350 meetrini merepinnast; viinamarjaistanduste keskmine kõrgus merepinnast on 170 meetrit. Ülem-Kesk-Reini oru viinamarjaistandused on peamiselt kagu-edelasuunalised; Alam-Kesk-Reini orus toimub viinamarjakasvatus valdavalt lõuna-edelasuunalisel maal. Kesk-Reini orgu tervikuna võttes on viinamarjaistanduste keskmine suund 168° (SSE).

Kesk-Reini oru piirkonnas domineerivad Devoni kivimid. Kvartsiitliivakivi ja kiltkivi on laialt levinud; vähemal määral esineb raua- ja ränisisaldusega muguljat kiltkivi ja kvartsiite. Tertsiaari kivimeid leidub üksnes Königswinteri ümbruses. Nende hulka kuuluvad trahüüdid, trahhüütilised tufid, basaldid ja latiidid (vulkaanilised purskekivimid), mis annavad tunnistust varasemast vulkaanilisest tegevusest. Reini lammid sisaldavad tavaliselt mitu meetrit paksu liiva ja savi, mis on sageli lubjased. Kesk-Reini oru viinapuud on juurdunud peamiselt pinnasesse, mille lähtekivim koosneb Devoni kiltkivist. Pruunmullad ja rähkmullad on seal valdavad mullatüübid.

Parapruunmullad on laialt levinud viljakatele lössidel ja lössi-savimuldadel.

Viinamarjakasvatus toimub ka lammide ja madalamate astangute osades. Seoses muldade tüpoloogiaga iseloomustavad neid piirkondi vega-mullad ja pruunmullad. Tertsiaari vulkaanilistel kivimitel leidub pruunmuldasid, rähkmuldasid ja rankereid.

Aasta keskmine temperatuur on ilmaandmete järgi 9,7 °C ja kasvuperioodi keskmine temperatuur 14,2 °C. Aasta keskmine sademete hulk on 665 mm, millest umbes 60 % sajab kasvuperioodil.

Kõnealusel perioodil saavad „Mittelrheini“ piirkonna viinapuud otsest päikesevalgust keskmiselt umbes 615 000 Wh/m2. Veinide tüpoloogia määravad pikk kasvuperiood koos kasvupiirkonna konkreetsete pinnavormide, pinnase iseloomuliku koostise ja inimeste suure panusega.

Väikesemahuline struktuur ja järsud nõlvad piiravad tehniliste masinate kasutamist viinamarjaistandustes, mistõttu võib viinamarjaistanduste hooldamine olla väga töömahukas, mis mõjub saaki stabiliseerivalt. See parandab märkimisväärselt saagi kvaliteeti, pidades silmas veinide minimaalset naturaalset alkoholisisaldust, iseloomulikke aroome ja hapete tasakaalu. Inimmõju tugineb sajanditepikkusele viinamarjakasvatuse traditsioonile. Toote Prädikatswein (eritähisega veini) tootmiseks ettenähtud esmatoote (viinamarjad) kasvatamisel võib viinamarjakasvataja kasvuperioodil rakendada spetsiaalseid taimehooldusmeetmeid, näiteks eemaldada viinamarjade ümbert lehti või harvendada kobaraid, et saavutada parem kvaliteet ja viinamarja koostisosade intensiivsem koostis. Lisaks võivad erinevad keldritehnoloogial põhinevad küpsemismeetodid täiendava inimtegurina kujundada lõpptulemusena valmivat toodet Prädikatswein.

9.   Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)

Vein, kvaliteetvahuvein, poolvahuvein

Õigusraamistik:

liikmesriigi õigusaktid

Lisatingimuse liik:

märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

enne kui toodete Qualitätswein (kvaliteetvein), Prädikatswein (eritähisega vein), Qualitätsperlwein b.A. (määratletud piirkondade kvaliteetpoolvahuvein) või Sekt b.A. (määratletud piirkondade kvaliteetvahuvein) etiketil võib kasutada traditsioonilisi nimetusi, peab vein läbima ametliku kontrolli. Sellega seoses väljastatud kontrollinumber (amtliche Prüfungsnummer või A.P.-Nr.) peab olema märgitud etiketile. See asendab partii numbrit.

Lisaks olemasolevale kaitstud veininimetusele tuleb vein ja veinitooted märgistada ühega järgmistest tootespetsifikaadi punkti 5 alapunktis a nimetatud traditsioonilistest nimetustest. Tootespetsifikaadi punkti 5 alapunktis b nimetatud traditsiooniliste nimetuste kasutamine on vabatahtlik.

Viinamarjaistanduste register on väiksema geograafilise üksusena kasutatavate alade, suurte viinamarjaistanduste ja üksikute viinamarjaistanduste ning avamaasüsteemide nimede loetelu. Selles näidatakse paikade ja alade piirid katastriviidete alusel (linnaosa, asum, avamaasüsteem, maatükk). Seda haldab Rheinland-Pfalzi Põllumajanduskoda. Nordrhein-Westfalenis hallatakse seda vastavalt veiniõigusakte rakendusmäärusele (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)). Viinamarjaistanduste register luuakse ja seda hallatakse järgmistel alustel:

veiniseaduse (Weingesetz) paragrahvi 23 lõiked 3 ja 4;

veinimääruse (Weinverordnung) paragrahv 29;

liidumaa seadus paikade ja alade määramise ning viinamarjaistanduste registri kohta (viinamarjaistanduste seadus) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz));

veiniõigusaktide rakendusmäärus (WeinR-DVO NRW);

liidumaa määruse vastutuse kohta veiniõigusaktide valdkonnas (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts) paragrahvi 2 lõige 16.

Väikese geograafilise üksuse piire võib muuta üksnes veiniseaduse paragrahvis 22g sätestatud pädeva organisatsiooni nõusolekul, kes peab teavitama föderaalset põllumajandus- ja toiduametit muudatustest.

Link tootespetsifikaadile

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.