ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 128

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
21. märts 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2022/C 128/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2022/C 128/02

Kohtuasi C-461/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. veebruari 2022. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet versus Dustin Sverige AB (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2014/24/EL – Artikkel 72 – Lepingute muudatused nende kehtivusajal – Raamlepingute üleminek – Uus töövõtja, kes võttis pärast algse töövõtja pankroti väljakuulutamist üle talle raamlepingust tulenevad õigused ja kohustused – Uue hankemenetluse vajalikkus)

2

2022/C 128/03

Kohtuasi C-515/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. veebruari 2022. aasta otsus (Bundesfinanzhof eelotsusetaotlus – Saksamaa) – B AG versus Finanzamt A (Eelotsusetaotlus – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 122 – Vähendatud käibemaksumäär küttepuude tarnetele – Eristamine toote objektiivsete tunnuste ja omaduste alusel – Põletamiseks mõeldud erineval kujul puit, mis rahuldab tarbija seisukohast samu vajadusi ja konkureerib omavahel – Neutraalse maksustamise põhimõte)

3

2022/C 128/04

Kohtuasi C-20/21: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. veebruari 2022. aasta otsus (Landgericht Frankfurt am Maini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – JW, HD, XS versus LOT Polish Airlines (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ning kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Artikli 7 punkti 1 alapunkti b teine taane – Valikuline kohtualluvus lepinguid puudutavates asjades – Mõiste asjaomase kohustuse täitmise koht – Teenuste osutamise leping – Lennutransport – Ühtse kinnitatud broneeringuga lend, mille erinevaid segmente teostasid kaks erinevat lennuettevõtjat – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – Artikkel 7 – Õigus hüvitisele – Esimese lennu hilinemine – Esimest lendu teostanud lennuettevõtja vastu lennu saabumiskoha järgsesse kohtusse esitatud hüvitise maksmise hagi)

4

2022/C 128/05

Kohtuasi C-717/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poola) 26. novembril 2021 – Provident Polska S.A. versus VF

4

2022/C 128/06

Kohtuasi C-718/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 26. novembril 2021 – L.G. versus Krajowa Rada Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Kohtuasi C-720/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 26. novembril 2021 – Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Kohtuasi C-729/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 1. detsembril 2021 – W. Sp. z o. o. versus Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Kohtuasi C-771/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Győri Járásbíróság (Ungari) 14. detsembril 2021 – JH versus Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Kohtuasi C-782/21 P: Aeris Invest Sàrl-i 15. detsembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 6. oktoobri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-827/17: Aeris Invest versus EKP

7

2022/C 128/11

Kohtuasi C-807/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 21. detsembril 2021 – Deutsche Wohnen SE versus Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Kohtuasi C-823/21: 22. detsembril 2021 esitatud hagi – komisjon versus Ungari

9

2022/C 128/13

Kohtuasi C-830/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksamaa) 23. detsembril 2021 – Syngenta Agro GmbH versus Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Kohtuasi C-5/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 3. jaanuaril 2022 – Green Network SpA versus SF, YB ja Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Kohtuasi C-27/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. jaanuaril 2022 – Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft versus Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Kohtuasi C-54/22: Rumeenia 27. jaanuaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 10. novembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-495/19: Rumeenia versus komisjon

12

 

Üldkohus

2022/C 128/17

Kohtuasi T-286/09 RENV: Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Intel Corporation versus komisjon (Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Mikroprotsessorite turg – ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus – Püsikliendisoodustused – Ilmselged konkurentsipiirangud – Kuritarvitava tegevuse kvalifitseerimine – Sama tõhusa konkurendi analüüs – Tervikstrateegia – Üks ja vältav rikkumine)

13

2022/C 128/18

Kohtuasi T-868/16: Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – QI jt versus komisjon ja EKP (Lepinguväline vastutus – Majandus- ja rahapoliitika – Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine – Võlakirjade vahetusleping ainult eurosüsteemi keskpankade kasuks – Erasektori osalus – Ühise tegutsemise klausel – Erasektori võlausaldajad – Avaliku sektori võlausaldajad – Süüks arvamine – Eraõiguslikele isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine – ELTL artikli 63 lõige 1 – ELTL artiklid 120 – 127 ja artikli 352 lõige 1 – Omandiõigus – Võrdne kohtlemine)

14

2022/C 128/19

Kohtuasi T-799/17: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Scania jt versus komisjon (Konkurents – Kartellikokkulepped – Veokitootjate turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus, mis puudutavad veokite müügihindu, heitekontrolli tehnoloogiate juurutamise ajastamist ja nende tehnoloogiatega seotud kulude ülekandmist klientidele – Ajaliselt etappideks jagatud hübriidmenetlus – Süütuse presumptsioon – Erapooletuse põhimõte – Põhiõiguste harta – Üks ja vältav rikkumine – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – Rikkumise geograafiline ulatus – Trahv – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine – Täielik pädevus)

14

2022/C 128/20

Kohtuasi T-616/18: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo versus komisjon (Gazpromi võetud kohustused) (Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturud – Ettevõtja välja pakutud individuaalsete kohustuste siduvaks muutmise otsus – Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 9 – Kohustused, mis lahendavad sobivalt algul vastuväiteteatises kindlaks tehtud konkurentsiprobleemid – Komisjoni loobumine osa algul tõstatatud probleemide suhtes kohustuste võtmise nõudmisest – Hea halduse põhimõte – Läbipaistvus – Põhjendamiskohustus – Liidu energiapoliitika eesmärgid – Energiasolidaarsuse põhimõte – Võimu kuritarvitamine)

15

2022/C 128/21

Kohtuasi T-740/18: Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Taminco ja Arysta LifeScience Great Britain versus komisjon (Taimekaitsevahendid – Toimeaine tiraam – Heakskiidu pikendamata jätmine – Määrus (EÜ) nr 1107/2009 ja rakendusmäärus (EL) nr 844/2012 – Kaitseõigused – Menetlusnormide rikkumine – Ilmne hindamisviga – EFSA pädevus – Proportsionaalsus – Ettevaatuspõhimõte – Võrdne kohtlemine)

16

2022/C 128/22

Kohtuasi T-27/19: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Pilatus Bank ja Pilatus Holding versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika – Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve – EKP-le antud järelevalvealased eriülesanded – Krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus – Põhiaktsionärile kolmandas riigis süüdistuse esitamine – Hea maine kriteerium – Hea maine tajumine turul – Süütuse presumptsioon – Proportsionaalsus – Kaitseõigused)

16

2022/C 128/23

Kohtuasi T-317/19: Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – AMVAC Netherlands versus komisjon (Taimekaitsevahendid – Toimeaine etoprofoss – Heakskiidu pikendamata jätmine – Määrus (EÜ) nr 1107/2009 ja rakendusmäärus (EL) nr 844/2012 – Kaitseõigused – Menetlusnormide rikkumine – Õiguskindlus – Proportsionaalsus – Ettevaatuspõhimõte)

17

2022/C 128/24

Kohtuasi T-399/19: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo versus komisjon (kaebuse tagasilükkamine) (Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturud – Kaebuse rahuldamata jätmise otsus – Liidu huvi puudumine – Riigi tegevusest tulenev erand – Hoolsa uurimise kohustus – Määrusest (EÜ) nr 773/2004 tulenevad menetlusõigused)

18

2022/C 128/25

Kohtuasi T-652/19: Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Elevolution – Engenharia versus komisjon (Riigihanked – Finantsmäärus – EAF-ist rahastatavate hankelepingute sõlmimise ja toetuste määramise menetlustest kõrvalejätmine kolmeks aastaks – Põhjendamiskohustus – Hea halduse põhimõte – Õigus olla ära kuulatud – Ilmne hindamisviga – Proportsionaalsus)

18

2022/C 128/26

Kohtuasi T-849/19: Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Leonardo versus Frontex (Teenuste hanked – Hankemenetlus – Õhuseireteenused – Tühistamishagi – Põhjendatud huvi puudumine – Vastuvõetamatus – Lepinguväline vastutus)

19

2022/C 128/27

Kohtuasi T-33/20: Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Van Walle versus ECDC (Avalik teenistus – Ajutised ametnikud – ECDC töötajad – 2008. aasta hindamine – Sõnavabadus – Põhjendamiskohustus – Eraldi põhjendamist vajav juhtum – Ilmne hindamisviga – Hoolitsemiskohustus – Õigus olla ära kuulatud)

19

2022/C 128/28

Kohtuasi T-498/20: Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Diego versus EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi WOOD STEP LAMINATE FLOORING taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk STEP – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Kaupade vaba liikumine)

20

2022/C 128/29

Kohtuasi T-536/20: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – LU versus EIP (Avalik teenistus – EIP töötajad – Väärikust tööl käsitlev poliitika – Psühholoogiline ahistamine – Uurimismenetlus – Tühistamishagi – Uurimiskomitee lõpparuanne – Ettevalmistav akt – Vastuvõetamatus – Kaebuse rahuldamata jätmise otsus – Huve kahjustav akt – Vastuvõetavus – Põhiõiguste harta artikkel 41 – Kaitseõigused – Õigus olla ära kuulatud – Põhjendamiskohustus – Vastutus)

21

2022/C 128/30

Kohtuasi T-589/20: Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Calzaturificio Emmegiemme Shoes versus EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi MAIMAI MADE IN ITALY taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk YAMAMAY – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Uute tõendite vastuvõetavus – Eristusvõime muutumine)

21

2022/C 128/31

Kohtuasi T-694/20: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Canisius versus EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi CCLABELLE VIENNA taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk LABELLO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2022/C 128/32

Kohtuasi T-116/21: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Maternus versus EUIPO – adp Gauselmann (WILD) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk WILD – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EÜ) 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt c))

22

2022/C 128/33

Kohtuasi T-173/21: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Novelis Deutschland versus EUIPO – CU.CO. (Grillnõu) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on grillnõu – Varasem disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise põhjus – Eristatavuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6)

23

2022/C 128/34

Kohtuasi T-202/21: Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Vita Zahnfabrik versus EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk VITABLOCS TriLuxe forte – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk TRILUX – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

24

2022/C 128/35

Kohtuasi T-233/21: Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Meta Cluster versus EUIPO (Clustermedizin) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi Clustermedizin taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

24

2022/C 128/36

Kohtuasi T-765/14: Üldkohtu 17. detsembri 2021. aasta määrus – Legakis jt versus nõukogu (Lepinguväline vastutus – Majandus- ja rahapoliitik – Küprose stabiilsustoetuse programm – Eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta Küprost puudutavad avaldused – Eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldus seoses Küprosega – Vale kostja – Ilmselge vastuvõetamatus)

25

2022/C 128/37

Kohtuasi T-418/21: Üldkohtu 14. jaanuari 2022. aasta määrus – Alauzun jt versus komisjon ja EMA (Tühistamishagi – Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Inimtervishoius kasutatavale ravimile Comirnaty antud tingimustega müügiloa muutmine – Vaidlustamatu akt – Ettevalmistav akt – Põhjendatud huvi puudumine – Otsese puutumuse puudumine – Isikliku puutumuse puudumine – Akt, mis ei ole halduse üldakt – Vastuvõetamatus)

25

2022/C 128/38

Kohtuasi T-40/22: 22. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Dado Ceramica jt versus EUIPO – Italcer (Piastrelle)

26

2022/C 128/39

Kohtuasi T-47/22: 26. jaanuaril 2022 esitatud hagi – DDR Kultur versus EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Kohtuasi T-48/22: 27. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

27

2022/C 128/41

Kohtuasi T-50/22: 21. jaanuaril 2022 esitatud hagi – AL versus nõukogu ja komisjon

29

2022/C 128/42

Kohtuasi T-52/22: 28. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne versus EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Kohtuasi T-60/22: 28. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne versus EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Kohtuasi T-65/22: 2. veebruaril 2022 esitatud hagi – PS versus EIP

31

2022/C 128/45

Kohtuasi T-68/22: 2. veebruaril 2022 esitatud hagi – Granini France versus EUIPO – Pichler (Joro)

32


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2022/C 128/01)

Viimane väljaanne

ELT C 119, 14.3.2022

Eelmised väljaanded

ELT C 109, 7.3.2022

ELT C 95, 28.2.2022

ELT C 84, 21.2.2022

ELT C 73, 14.2.2022

ELT C 64, 7.2.2022

ELT C 51, 31.1.2022

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/2


Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. veebruari 2022. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet versus Dustin Sverige AB

(Kohtuasi C-461/20) (1)

(Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2014/24/EL - Artikkel 72 - Lepingute muudatused nende kehtivusajal - Raamlepingute üleminek - Uus töövõtja, kes võttis pärast algse töövõtja pankroti väljakuulutamist üle talle raamlepingust tulenevad õigused ja kohustused - Uue hankemenetluse vajalikkus)

(2022/C 128/02)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Advania Sverige AB, Kammarkollegiet

Kostja: Dustin Sverige AB

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 72 lõike 1 punkti d alapunkti ii tuleb tõlgendada nii, et ettevõtjat – kes võttis pärast algse töövõtja likvideerimiseni viinud pankroti väljakuulutamist üle vaid need tema õigused ja kohustused, mis tulenevad avaliku sektori hankijaga sõlmitud raamlepingust – tuleb pidada selles sättes ette nähtud tingimustel algse töövõtja osaliseks asendajaks pärast ettevõtte restruktureerimist.


(1)  ELT C 414, 30.11.2020.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/3


Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. veebruari 2022. aasta otsus (Bundesfinanzhof eelotsusetaotlus – Saksamaa) – B AG versus Finanzamt A

(Kohtuasi C-515/20) (1)

(Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikkel 122 - Vähendatud käibemaksumäär küttepuude tarnetele - Eristamine toote objektiivsete tunnuste ja omaduste alusel - Põletamiseks mõeldud erineval kujul puit, mis rahuldab tarbija seisukohast samu vajadusi ja konkureerib omavahel - Neutraalse maksustamise põhimõte)

(2022/C 128/03)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: B AG

Kostja: Finanzamt A

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 122 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „küttepuud“ selle artikli tähenduses hõlmab mis tahes puitu, mis on oma objektiivsete omaduste poolest ette nähtud üksnes põletamiseks.

2.

Direktiivi 2006/112 artiklit 122 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik, kes kehtestab selle sätte alusel küttepuude tarnetele vähendatud käibemaksumäära, võib kombineeritud nomenklatuuri alusel piirata selle maksumäära kohaldamisala küttepuude tarnete teatud kategooriatega tingimusel, et järgitakse neutraalse maksustamise põhimõtet.

3.

Neutraalse maksustamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui riigisiseses õiguses on hakkpuidu tarned välistatud käibemaksu vähendatud maksumäära kohaldamisalast, samas kui see on muul kujul küttepuudele kohaldatav, kuid seda tingimusel, et hakkpuitu ei saa keskmise tarbija seisukohalt asendada küttepuudega muul kujul; seda peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 28, 25.1.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/4


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. veebruari 2022. aasta otsus (Landgericht Frankfurt am Maini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – JW, HD, XS versus LOT Polish Airlines

(Kohtuasi C-20/21) (1)

(Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Kohtualluvus ning kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades - Määrus (EL) nr 1215/2012 - Artikli 7 punkti 1 alapunkti b teine taane - Valikuline kohtualluvus lepinguid puudutavates asjades - Mõiste „asjaomase kohustuse täitmise koht“ - Teenuste osutamise leping - Lennutransport - Ühtse kinnitatud broneeringuga lend, mille erinevaid segmente teostasid kaks erinevat lennuettevõtjat - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta - Artikkel 7 - Õigus hüvitisele - Esimese lennu hilinemine - Esimest lendu teostanud lennuettevõtja vastu lennu saabumiskoha järgsesse kohtusse esitatud hüvitise maksmise hagi)

(2022/C 128/04)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: JW, HD, XS

Kostja: LOT Polish Airlines

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 7 punkti 1 alapunkti b teist taanet tuleb tõlgendada nii, et lennu korral, mida iseloomustab ühtne kinnitatud broneering tervele reisile ja mis on jagatud kaheks või enamaks lennusegmendiks, mida teostavad erinevad lennuettevõtjad, ning kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, alusel esitatud hüvitise maksmise hagi põhineb üksnes hilisest õhkutõusust tingitud hilinemisel esimeses lennusegmendis ja see on esitatud esimest lendu teostanud lennuettevõtja vastu, ei või esimese lennu saabumiskohta pidada „kohustuse täitmise kohaks“ nimetatud sätte tähenduses.


(1)  ELT C 98, 22.3.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poola) 26. novembril 2021 – Provident Polska S.A. versus VF

(Kohtuasi C-717/21)

(2022/C 128/05)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Provident Polska S.A.

Kostja: VF

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 7, mis näeb ette elukohta kaitsva põhiõiguse, on vastuolus 13. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (1) (EÜT L 95, 21.4.1993; muudetud) artikli 3 lõike 1 ja artikli 4 lõike 1, eelkõige olulise tasakaalustamatuse mõiste selline tõlgendamine, mis võimaldab täita tarbijalaenulepingut nii, et ettevõtja kogub laenumakseid eranditult ainult tarbija elukohas?


(1)  EÜT 1993, L 95, lk 29.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 26. novembril 2021 – L.G. versus Krajowa Rada Sądownictwa

(Kohtuasi C-718/21)

(2022/C 128/06)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: L.G.

Vastustaja: Krajowa Rada Sądownictwa

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teise lõiguga on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm nagu 27. juuli 2001. aasta üldkohtute korralduse seaduse (Prawo o ustroju sądów powszechnych) ([…] Dz. U. 2020, jrk nr 2072) artikli 69 § 1b esimene lause, mis seab kohtuniku tahteavalduse jätkata ametikohal pärast pensioniikka jõudmist tõhususe sõltuvusse teise asutuse nõusolekust?

2.

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teise lõiguga on vastuolus selline liikmesriigi õigusnormi tõlgendus, mille kohaselt kohtuniku hilinenud tahteavaldus jätkata ametikohal pärast pensioniikka jõudmist on kehtetu hoolimata tähtajast mittekinnipidamise asjaoludest ja selle mittekinnipidamise tähendusest kohtuniku ametikohal jätkamiseks nõusoleku andmise menetluses?


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 26. novembril 2021 – Rzecznik Praw Obywatelskich

(Kohtuasi C-720/21)

(2022/C 128/07)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Rzecznik Praw Obywatelskich

Teised menetlusosalised: M. M., E. M., X Bank Spółka Akcyjna

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teist lõiku koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning ELL artikli 4 lõikega 3 ja artikliga 2 tuleb tõlgendada nii, et need määravad kindlaks sellise õiguskaitsevahendi nagu jõustunud kohtuotsuse tühistamiseks esitatud erakorraline kaebus vastuvõetavuse juhul, „kui see on vajalik sotsiaalset õiglust austava demokraatliku õigusriigi põhimõtte järgmise tagamiseks“, kui sellise õiguskaitse tagamine on vajalik liidu õiguse tõhususe tagamiseks?

2.

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teist lõiku koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning ELL artikli 4 lõikega 3 ja artikliga 2 tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus liikmesriigi õigusnormid võimaldavad juhul, kui on rikutud liikmesriigi põhiseaduses määratletud põhimõtteid, jõustunud kohtuotsuse muuta või tühistada sellise vahendi abil nagu erakorraline kaebus, võivad need õigusnormid olla jõustunud kohtuotsuse tühistamise või muutmise alus ka liidu õiguse rikkumise korral?

3.

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teist lõiku koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning ELL artikli 4 lõikega 3 ja artikliga 2 tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus liikmesriigi kohus rikkus liidu õigust viisil, mis viis kohtuasja puuduliku lahendamiseni selle õiguse kontekstis, võib jõustunud kohtuotsuse tühistada või seda muuta sellise õiguskaitsevahendi abil nagu erakorraline kaebus, mis seab sellise lahenduse sõltuvusse seaduse „jämedast“ rikkumisest?


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 1. detsembril 2021 – W. Sp. z o. o. versus Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

(Kohtuasi C-729/21)

(2022/C 128/08)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: W. Sp. z o. o.

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu käibemaksualaseid õigusnorme tuleks tõlgendada nii, et lubatud on liikmesriigi sellise õigusnormi kohaldamine, nagu seda on 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Dz. U. 2021, jrk nr 685; edaspidi „käibemaksuseadus“) artikli 6 lõige 1, mis vabastab käibemaksust ettevõttest moodustatud üksuse müügi, seadmata sellise erandi kohaldamist sõltuvusse tingimusest, millele on viidatud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1) (ELT 2006, L 347, lk 1, muudetud) artiklis 19, ehk sellest, kas ostja on müüja õigusjärglane?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas käibemaksuseaduse artikli 6 punktis 1 nimetatud erandi kohaldamiseks tuleb üle anda kõik müüja varast sellisel viisil moodustatud üksuse varad ning selles valdkonnas toimuv muudatus (eelkõige kindlustus- ja varahalduslepingute üle andmata jätmine) tähendab, et on toimunud käibemaksuga maksustatav kaubatarne?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Győri Járásbíróság (Ungari) 14. detsembril 2021 – JH versus Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

(Kohtuasi C-771/21)

(2022/C 128/09)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Győri Járásbíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: JH

Kostja: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (1), artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja on kohustatud isegi erakorraliste asjaolude korral, mis vabastavad vastutusest, võtma kõik vajalikud meetmed selleks, et vältida lennu tühistamist?

2.

Kui Euroopa Kohus vastab esimesele küsimusele jaatavalt, siis kas lennuettevõtja on vajalike meetmete raames kohustatud

a)

pöörduma lennu teostamiseks määratud lennukiga, mis suunati tormi tõttu ümber naaberlennujaama, selle lennu reisijate tõttu tagasi niipea, kui meeskonna lennuaeg seda võimaldab, ja seega selle lennu teostama? Kui vastus on jaatav, siis kas ta peab seda tegema ka siis, kui seetõttu tuleb selleks, et saaks teha sellele lennukile määratud teisi lende, anda nende lendude väljumislennujaamas – mis on lennuettevõtja kodulennujaam – teine lennuk ja asendusmeeskond;

b)

toimetama reisijad maanteetranspordiga lennu teostamiseks määratud lennukile, mis suunati tormi tõttu ümber 140 km kaugusele naaberlennujaama, ja teostama lennu sealt;

c)

saatma asenduslennuki või toimetama reisijad maanteetranspordiga asenduslennukile, mis saadetakse naaberlennujaama, ja seega teostama lennu?


(1)  ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/7


Aeris Invest Sàrl-i 15. detsembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 6. oktoobri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-827/17: Aeris Invest versus EKP

(Kohtuasi C-782/21 P)

(2022/C 128/10)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Aeris Invest Sàrl (esindajad: advokaadid R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos ja M. Varela Suárez)

Teised menetlusosalised: Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon, Banco Santander, S.A.

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 6. oktoobri 2021. aasta otsus kohtuasjas T-827/17: Aeris Invest vs. EKP (EU:T:2021:660);

rahuldada Aeris Investi poolt esimeses kohtuastmes esitatud nõuded, eelkõige tühistada Euroopa Keskpanga 7. novembri 2017. aasta otsused LS/MD/17/405, LS/MD/17/406 ja LS/MD/17/419, millega keelduti võimaldamast täielikult tutvuda teatud dokumentidega, mis puudutavad Banco Popular Español, SA kriisilahenduse skeemi vastuvõtmist, ja

mõista vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 184 kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant põhjendab apellatsioonkaebust kahe väitega:

esimeses väites märgib apellant, et vaidlustatud otsus on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikliga 47 niivõrd, kuivõrd: (i) ei ole võimalik taotleda võimalust tutvuda asjaomaste dokumentidega kohtuasjas T-628/17; ja (ii) sellega on takistatud asjaomasel menetluspoolel tegelikult kasutada oma õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, ning sellega suurendatakse poolte menetluslikku ebavõrdsust. Igal juhul ei ole ei ole selline harta artikli 47 riive harta artikliga 52.1 põhjendatud;

teises väites märgib apellant, et vaidlustatud otsus on vastuolus Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsusega 2004/258/EÜ üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (edaspidi „otsus 2004/258“) (1) koostoimes harta artikliga 47. Nimelt rikutakse otsuse 2004/258 artikleid 1, 2 ja 6 seeläbi, et tõlgendatakse otsuse 2004/258 eesmärki viisil, mis on põhiõigustega vastuolus.


(1)  ELT 2004, L 80, lk 42; ELT eriväljaanne 01/05, lk 51.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 21. detsembril 2021 – Deutsche Wohnen SE versus Staatsanwaltschaft Berlin

(Kohtuasi C-807/21)

(2022/C 128/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammergericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Menetlusalune isik: Deutsche Wohnen SE

Määruskaebuse esitaja: Staatsanwaltschaft Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas isikuandmete kaitse üldmääruse (1) artikli 83 lõikeid 4–6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on riigisisesesse õigusesse viidud ELTL artiklites 101 ja 102 sisalduv funktsionaalne ettevõtja mõiste ja funktsioonikandja põhimõte, mille tulemusel saab Ordnungswidrigkeitengesetz’i (haldusõigusrikkumiste seadus, edaspidi „OWiG“) § 30 aluseks olevat õiguskandja põhimõtet laiendades algatada trahvimenetluse vahetult ettevõtja suhtes ning trahvi määramiseks ei ole vaja tuvastada füüsilise ja identifitseeritud isiku poolt toime pandud õigusrikkumist, mis – olenevalt asjaoludest – võib vastata kõigile kahju õigusvastase tekitamise subjektiivsetele ja objektiivsetele koosseisutunnustele?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 83 lõikeid 4–6 tuleb tõlgendada nii, et selleks et ettevõtjale saaks määrata trahvi, peab ettevõtja olema süüdi töötaja toime pandud õigusrikkumises (vt määruse (EÜ) nr 1/2003 (2) artikkel 23), või piisab põhimõtteliselt juba kohustuste objektiivse rikkumise omistamisest ettevõtjale („strict liability“)?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).

(2)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/9


22. detsembril 2021 esitatud hagi – komisjon versus Ungari

(Kohtuasi C-823/21)

(2022/C 128/12)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár ja J. Tomkin)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Ungari territooriumil, sealhulgas Ungari piiridel viibivatele kolmandate riikide kodanikele rahvusvahelise kaitse andmise menetluse kasutamise võimaluse andmise ja rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise tingimuseks on seatud, et neil tuleb selleks läbida eelnev menetlus kolmandas riigis asuvas Ungari diplomaatilises esinduses, siis ei ole Ungari täitnud oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2013/32 (1) artiklist 6 koostoimes harta artikliga 18;

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

Ungaris 2020. aasta LVIII seadusega ajutiselt kehtestatud, kuid sellest ajast alates mitu korda pikendatud õigusnormide, mis reguleerivad varjupaigaõigust, kohaselt – välja arvatud vähesed erandid – tuleb kõikidel isikutel, kes soovivad esitada Ungaris varjupaigataotluse, esitada enne sellekohane sooviavaldus Ungari Belgradis või Kiievis asuvasse suursaatkonda ning alles selle sooviavalduse rahuldamisel ja sissesõiduõiguse saamisel saavad nad juurdepääsu rahvusvahelise kaitse andmise menetlusele.

Komisjon leiab, et see uus varjupaigamenetlus ei ole kooskõlas direktiivi 2013/32 rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta artikliga 6, tõlgendatuna koostoimes harta artikliga 18.

Õigus menetlusele juurdepääsule, mis on tagatud direktiivi artiklis 6, tähendab nimelt esmajärjekorras rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise võimaluse andmist liikmesriigi territooriumil, sealhulgas piiridel viibivatele kolmandate riikide kodanikele.

2020. aasta LVIII seaduse kohaldatavatest sätetest tuleneb aga, et kui Ungari territooriumil, sealhulgas Ungari piiridel viibivad kolmandate riikide kodanikud avaldavad soovi taotleda rahvusvahelist kaitset, siis Ungari ametiasutused ei loe seda avaldust rahvusvahelise kaitse taotluse esitamiseks direktiivi 2013/32 tähenduses. Taotlust ei kanta registrisse ning puudutatud isikule ei ole tagatud rahvusvahelise kaitse taotlejale ette nähtud õigused. Puudutatud isikul tuleb selle asemel taotluse esitamiseks Ungari territooriumilt lahkuda, pöörduda tagasi mõnda kolmandasse riiki ning läbida seal asuvas Ungari suursaatkonnas eelnev menetlus.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksamaa) 23. detsembril 2021 – Syngenta Agro GmbH versus Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

(Kohtuasi C-830/21)

(2022/C 128/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Syngenta Agro GmbH

Kostja: Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse (EL) nr 547/2011 (1) artiklit 1 koosmõjus I lisa lõike 1 punktiga b tuleb tõlgendada nii, et taimekaitsevahendi paralleelimpordi korral tuleb taimekaitsevahendi turustamisel teises liikmesriigis märkida taimekaitsevahendi pakendile selle loa omaniku nimi ja aadress, mis on taimekaitsevahendile antud päritoluliikmesriigis, kust taimekaitsevahend on imporditud?

2.

Kas määruse (EL) nr 547/2011 artiklit 1 koosmõjus I lisa lõike 1 punktiga f tuleb tõlgendada nii, et taimekaitsevahendi paralleelimpordi korral tuleb pakendile muutumatul kujul tingimata märkida algne tootja määratud tootepartii number või on viidatud sättega kooskõlas, et paralleelimportija eemaldab algse tootepartii numbri ja kannab pakendile enda identifitseerimisnumbri, kui ta peab registreid, millest nähtub tema kasutatud tootepartii numbrite vastavus paralleelimpordi esemeks olevale taimekaitsevahendile antud loa omaniku tootepartii numbritega?


(1)  Komisjoni 8. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 547/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega (ELT 2011, L 155, lk 176).


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 3. jaanuaril 2022 – Green Network SpA versus SF, YB ja Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

(Kohtuasi C-5/22)

(2022/C 128/14)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Green Network SpA

Vastustajad: SF, YB ja Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 2009/72/EÜ (1), eelkõige selle artikli 37 lõigetes 1 ja 4, mis reguleerivad reguleerivate asutuste volitusi, ja I lisas sisalduvaid Euroopa õigusnorme saab tõlgendada nii, et need hõlmavad ka siduvat volitust, mida Itaalia elektriturgu reguleeriv asutus (ARERA) teostab elektrisektoris tegutsevate äriühingute suhtes, millega ta kohustab kõnealuseid äriühinguid maksma tarbijatele, ka endistele ja maksevõlgades olevatele tarbijatele summa, mis vastab nende poolt haldusjuhtimise kulude katteks makstud tasule sellise lepingutingimuse alusel, millele sama asutus on juba sanktsiooni määranud?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 2009/72/EÜ, eelkõige selle artikli 37 lõigetes 1 ja 4, mis reguleerivad reguleerivate asutuste volitusi, ja I lisas sisalduvaid Euroopa õigusnorme saab tõlgendada nii, et elektrituru tarbijatele kohaldatavate hüvitiste ja tagastamise korra hulka kuuluvad juhul, kui turul tegutseva ettevõtja teenuse kvaliteet ei ole kokkulepitud tasemel, ka tarbijate makstud niisuguste tasude tagastamine, mida allkirjastatud ja heakskiidetud lepingu teatav klausel sõnaselgelt reguleerib, mis on teenuse kvaliteedist täiesti sõltumatu, kuid on ette nähtud ettevõtja haldusjuhtimise kulude katmiseks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT 2009, L 211, lk 55).


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. jaanuaril 2022 – Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft versus Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Kohtuasi C-27/22)

(2022/C 128/15)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft

Vastustaja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Eelotsuse küsimused

a)

Kas sanktsioone, mis kehtestatakse seoses ebaausate kaubandustavadega direktiivi 2005/29/EÜ (1) rakendavate riigisiseste õigusnormide tähenduses, saab liigitada kriminaalõiguslikku laadi haldussanktsioonideks?

b)

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 50 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene õigusnorm, mis lubab kohtumenetluses kinnitada ja jõustada kriminaalõiguslikku laadi rahalise haldussanktsiooni juriidilise isiku suhtes õigusvastase käitumise eest, mis hõlmab ebaausaid kaubandustavasid, mille kohta tehti vahepeal tema suhtes jõustunud süüdimõistev kohtuotsus teises liikmesriigis, kus teine süüdimõistev otsus jõustus enne seda, kui esimese karistusõiguslikku laadi rahalise haldussanktsiooni peale kohtule esitatud kaebuses oli tehtud lõplik otsus?

c)

Kas direktiivis 2005/29/EÜ sätestatud kord, eriti artikli 3 lõige 4 ja artikli 13 lõike 2 punkt e, võib põhjendada erandit ne bis in idem’i keelust, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 50 (lisati hiljem ELL artikliga 6 Euroopa Liidu lepingusse) ja Schengeni konventsiooni artiklis 54?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT 2005, L 149, lk 22).


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/12


Rumeenia 27. jaanuaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 10. novembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-495/19: Rumeenia versus komisjon

(Kohtuasi C-54/22)

(2022/C 128/16)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Apellant: Rumeenia (esindajad: E. Gane, L. Liţu, L.-E. Baţagoi)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Ungari

Apellandi nõuded

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks, tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-495/19 selle väite analüüsi osas, mille kohaselt on rikutud määruse nr 211/2011 artikli 4 lõike 2 punkti b, ja lahendada kohtuasi T-495/19 otsusega, millega rahuldatakse hagi komisjoni otsuse (EL) 2019/721 tühistamise nõudes;

või

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks, tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-495/19 selle väite analüüsi osas, mille kohaselt on rikutud määruse nr 211/2011 artikli 4 lõike 2 punkti b, ja saata kohtuasi T-495/19 tagasi Üldkohtule lahendamiseks, et ta teeks asjas uue otsuse, rahuldaks tühistamishagi ja tühistaks komisjoni otsuse (EL) 2019/721;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Rumeenia põhjendab oma hagi väitega, et on rikutud määruse nr 211/2011 artikli 4 lõike 2 punkti b koostoimes ELL artikli 5 lõikega 2.

Üldkohus on läinud vastuollu nende sätetega, rikkudes õigusnorme:

i)

esiteks sellega, kuidas ta tõlgendas tingimusi, mille esinemisel komisjon võib keelduda Euroopa kodanikualgatuse registreerimisest – eriti kui ta leidis, et sellest võib keelduda üksnes siis, kui saab täielikult välistada võimaluse, et komisjon esitab aluslepingute rakendamiseks liidu õigusakti ettepaneku.

Algatus jääks ilmselgelt väljapoole komisjoni pädevust esitada õigusakti ettepanek, kui esitatud meetmete abstraktse õigusliku hinnangu põhjal tekib suur kahtlus, kas aluslepingute põhjal saab sarnaseid meetmeid võtta.

ii)

teiseks sellega, kuidas ta tõlgendas komisjoni võimalust registreerida Euroopa kodanikualgatus koos reservatsiooniga või teatud tingimusel.

Sellises olukorras on komisjon kohustatud arvestama kogu teavet, nii kohustuslikku kui ka valikulist, mille korraldajad on esitanud, ega saa seda isegi osaliselt tähelepanuta jätta.


Üldkohus

21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/13


Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Intel Corporation versus komisjon

(Kohtuasi T-286/09 RENV) (1)

(Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Mikroprotsessorite turg - ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus - Püsikliendisoodustused - „Ilmselged“ konkurentsipiirangud - Kuritarvitava tegevuse kvalifitseerimine - Sama tõhusa konkurendi analüüs - Tervikstrateegia - Üks ja vältav rikkumine)

(2022/C 128/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Intel Corporation, Inc. (Wilmington, Delaware, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: solicitor A. Parr, D. Beard, QC, ja barrister J. Williams,)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan et M. Kellerbauer)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis et K. Van Hove)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat E. Nasry)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 13. mai 2009. aasta otsus K(2009) 3726 (lõplik) [ELTL artikli 102] ja EMP lepingu artikli 54 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/C-3/37.990 – Intel) või teise võimalusena tühistada hagejale määratud trahv või seda vähendada.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 13. mai 2009. aasta otsuse K(2009) 3726 (lõplik) [ELTL artikli 102] ja EMP lepingu artikli 54 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/C-3/37.990 – Intel) artikli 1 punktid a–e ja artikkel 2.

2.

Tühistada otsuse K(2009) 3726 (lõplik) artikkel 3 ainult osas, milles see puudutab sama otsuse artikli 1 punkte a–e.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni enda kanda tema kohtukulud Üldkohtu menetlustes kohtuasjades T-286/09 ja T-286/09 RENV ning Euroopa Kohtu apellatsioonimenetluses kohtuasjas C-413/14 P ning mõista temalt välja kaks kolmandikku Intel Corporation, Inc-i ja Association for Competitive Technology, Inc-i kohtukuludest nendes menetlustes ning jätta Intel Corporation, Inc-i ja Association for Competitive Technology, Inc-i kanda üks kolmandik nende kummagi kohtukuludest.

5.

Jätta Union fédérale des consommateurs – Que choisiri (UFC – Que choisir) kohtukulud Üldkohtu menetlustes kohtuasjades T-286/09 ja T-286/09 RENV ning Euroopa Kohtu apellatsioonimenetluses kohtuasjas C-413/14 P tema enda kanda.


(1)  ELT C 220, 12.9.2009.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/14


Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – QI jt versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-868/16) (1)

(Lepinguväline vastutus - Majandus- ja rahapoliitika - Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine - Võlakirjade vahetusleping ainult eurosüsteemi keskpankade kasuks - Erasektori osalus - Ühise tegutsemise klausel - Erasektori võlausaldajad - Avaliku sektori võlausaldajad - Süüks arvamine - Eraõiguslikele isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine - ELTL artikli 63 lõige 1 - ELTL artiklid 120 – 127 ja artikli 352 lõige 1 - Omandiõigus - Võrdne kohtlemine)

(2022/C 128/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: QI ja teised hagejad, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne, L. Flynn ja T. Maxian Rusche), Euroopa Keskpank (esindajad: K. Laurinavičius ja M. Szablewska, keda abistas advokaat H.-G. Kamann)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liigu Nõukogu (esindajad: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou ja J. Bauerschmidt)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis hagejatele väidetavalt tekkis riigivõlakirjade kohustusliku vahetamise rakendamise tõttu 2012. aastal Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimise raames seoses erasektori investorite osalusega, mis eeldas ühise tegutsemise klauslite kohaldamist, muu hulgas Euroopa Ülemkogu, nõukogu, komisjoni ja EKP toimingute ning aktide tõttu.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta QI ning teiste lisas loetletud hagejate kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 30, 30.1.2017.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/14


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Scania jt versus komisjon

(Kohtuasi T-799/17) (1)

(Konkurents - Kartellikokkulepped - Veokitootjate turg - Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine - Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus, mis puudutavad veokite müügihindu, heitekontrolli tehnoloogiate juurutamise ajastamist ja nende tehnoloogiatega seotud kulude ülekandmist klientidele - Ajaliselt etappideks jagatud hübriidmenetlus - Süütuse presumptsioon - Erapooletuse põhimõte - Põhiõiguste harta - Üks ja vältav rikkumine - Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang - Rikkumise geograafiline ulatus - Trahv - Proportsionaalsus - Võrdne kohtlemine - Täielik pädevus)

(2022/C 128/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Scania AB (Södertälje, Rootsi), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Koblenz, Saksamaa) (esindajad: advokaadid D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner ja N. De Backer)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Farley ja L. Wildpanner)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 27. septembri 2017. aasta otsus C(2017) 6467 (final), milles käsitletakse ELTL artikli 101 ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu artikli 53 kohast menetlust (juhtum AT.39824 – veokid), või teise võimalusena vähendada hagejatele selles otsuses määratud trahvide suurust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Scania AB, Scania CV AB ja Scania Deutschland GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 42, 5.2.2018.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/15


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo versus komisjon (Gazpromi võetud kohustused)

(Kohtuasi T-616/18) (1)

(Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturud - Ettevõtja välja pakutud individuaalsete kohustuste siduvaks muutmise otsus - Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 9 - Kohustused, mis lahendavad sobivalt algul vastuväiteteatises kindlaks tehtud konkurentsiprobleemid - Komisjoni loobumine osa algul tõstatatud probleemide suhtes kohustuste võtmise nõudmisest - Hea halduse põhimõte - Läbipaistvus - Põhjendamiskohustus - Liidu energiapoliitika eesmärgid - Energiasolidaarsuse põhimõte - Võimu kuritarvitamine)

(2022/C 128/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varssavi, Poola) (esindajad: radca prawny K. Karasiewicz, advokaadid T. Kaźmierczak, K. Kicun ja P. Moskwa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Meessen ja J. Szczodrowski)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Leedu Vabariik (esindajad: K. Dieninis ja R. Dzikovič), Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna ja M. Nowacki), Overgas Inc. (Sofia, Bulgaaria) (esindajad: advokaadid S. Gröss ja S. Cappellari)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Gazprom PJSC (Moskva, Venemaa), Gazprom export LLC (Sankt-Peterburg, Venemaa) (esindajad: advokaadid J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker ja solicitor D. O’Keeffe)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Komisjoni 24. mai 2018. aasta otsus C(2018) 3106 (final) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39816 – eelneva turu gaasitarned Kesk- ja Ida-Euroopas).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni, Gazprom PJSC ja Gazprom export LLC kohtukulud.

3.

Leedu Vabariik, Poola Vabariik ja Overgas Inc. kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 4, 7.1.2019


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/16


Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Taminco ja Arysta LifeScience Great Britain versus komisjon

(Kohtuasi T-740/18) (1)

(Taimekaitsevahendid - Toimeaine tiraam - Heakskiidu pikendamata jätmine - Määrus (EÜ) nr 1107/2009 ja rakendusmäärus (EL) nr 844/2012 - Kaitseõigused - Menetlusnormide rikkumine - Ilmne hindamisviga - EFSA pädevus - Proportsionaalsus - Ettevaatuspõhimõte - Võrdne kohtlemine)

(2022/C 128/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Taminco BVBA (Gent, Belgia) ja Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edinburgh, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja M. Grunchard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: G. Koleva)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitanud nõue tühistada komisjoni 9. oktoobri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1500, milles käsitletakse toimeaine tiraami heakskiidu pikendamata jätmist ning tiraami sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamise ja müügi keelamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT 2018, L 254, lk 1).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Taminco BVBA ja Arysta LifeScience Great Britain Ltd kohtukulud käesolevas menetluses nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Taminco kohtukulud ajutiste meetmete kohaldamise menetluses tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kulud selles menetluses.


(1)  ELT C 72, 25.2.2019.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/16


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Pilatus Bank ja Pilatus Holding versus EKP

(Kohtuasi T-27/19) (1)

(Majandus- ja rahapoliitika - Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve - EKP-le antud järelevalvealased eriülesanded - Krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus - Põhiaktsionärile kolmandas riigis süüdistuse esitamine - Hea maine kriteerium - Hea maine tajumine turul - Süütuse presumptsioon - Proportsionaalsus - Kaitseõigused)

(2022/C 128/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta), Pilatus Holding Ltd. (Ta’Xbiex) (esindaja: advokaat O. Behrends)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: E. Yoo, M. Puidokas ja A. Karpf)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis ja A. Steiblytė)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada EKP 2. novembri 2018. aasta otsus, millega tunnistati kehtetuks Pilatus Bankile antud tegevusluba tegutseda krediidiasutusena.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Pilatus Bank plc ja Pilatus Holding Ltd. kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 72, 25.2.2019.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/17


Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – AMVAC Netherlands versus komisjon

(Kohtuasi T-317/19) (1)

(Taimekaitsevahendid - Toimeaine etoprofoss - Heakskiidu pikendamata jätmine - Määrus (EÜ) nr 1107/2009 ja rakendusmäärus (EL) nr 844/2012 - Kaitseõigused - Menetlusnormide rikkumine - Õiguskindlus - Proportsionaalsus - Ettevaatuspõhimõte)

(2022/C 128/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid C. Mereu, M. Grunchard ja S. Englebert)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras ja A. Dawes)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 28. veebruari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/344 milles käsitletakse toimeaine etoprofossi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT 2019, L 62, lk 7).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta AMVAC Netherlands BV kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud käesolevas menetluses ja ajutiste meetmete kohaldamise menetluses.


(1)  ELT C 263, 5.8.2019.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/18


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo versus komisjon (kaebuse tagasilükkamine)

(Kohtuasi T-399/19) (1)

(Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturud - Kaebuse rahuldamata jätmise otsus - Liidu huvi puudumine - Riigi tegevusest tulenev erand - Hoolsa uurimise kohustus - Määrusest (EÜ) nr 773/2004 tulenevad menetlusõigused)

(2022/C 128/24)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varssavi, Poola) (esindajad: radca prawny K. Karasiewicz ning advokaadid T. Kaźmierczak, K. Kicun ja P. Moskwa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Ernst, G. Meessen ja J. Szczodrowski)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Gazprom PJSC (Moskva, Venemaa), Gazprom export LLC (Peterburi, Venemaa) (esindajad: advokaadid J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen ja J. Heithecker ning solicitor D. O’Keeffe)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 17. aprilli 2019. aasta otsus C(2019) 3003 (final) kaebuse rahuldamata jätmise kohta (juhtum AT.40497 – gaasi hinnad Poolas).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 17. aprilli 2019. aasta otsus C(2019) 3003 (final) kaebuse rahuldamata jätmise kohta (juhtum AT.40497 – gaasi hinnad Poolas).

2.

Jätta komisjoni kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. kohtukulud.

3.

Jätta Gazprom PJSC ja Gazprom export LLC kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 288, 26.8.2019.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/18


Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Elevolution – Engenharia versus komisjon

(Kohtuasi T-652/19) (1)

(Riigihanked - Finantsmäärus - EAF-ist rahastatavate hankelepingute sõlmimise ja toetuste määramise menetlustest kõrvalejätmine kolmeks aastaks - Põhjendamiskohustus - Hea halduse põhimõte - Õigus olla ära kuulatud - Ilmne hindamisviga - Proportsionaalsus)

(2022/C 128/25)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Elevolution – Engenharia, SA (Amadora, Portugal) (esindajad: advokaadid M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer ja C. García Fernández)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: I. Melo Sampaio)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 12. juuli 2019. aasta otsus, mis käsitleb hageja kõrvalejätmist Euroopa Arengufondist (EAF) rahastatavate hankelepingute sõlmimise ja toetuste määramise menetlustest kolmeks aastaks ning selle kõrvalejätmisega seotud teabe avaldamist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sh ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kohtukulud välja Elevolution – Engenharia, SA-lt.


(1)  ELT C 399, 25.11.2019.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/19


Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Leonardo versus Frontex

(Kohtuasi T-849/19) (1)

(Teenuste hanked - Hankemenetlus - Õhuseireteenused - Tühistamishagi - Põhjendatud huvi puudumine - Vastuvõetamatus - Lepinguväline vastutus)

(2022/C 128/26)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Leonardo SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Esposito, F. Caccioppoli ja G. Calamo)

Kostja: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (esindajad: H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras ja S. Drew, keda abistavad advokaadid M. Umbach, F. Biebuyck, V. Ost ja M. Clarich)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada 18. oktoobri 2019. aasta hanketeade FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG „Kaugjuhitava õhusõiduki süsteemid (RPAS) mereala keskmisel lennukõrgusel pika lennukestvusega õhuseireks“, mida on parandatud, sellele lisatud aktid, Frontexi avaldatud küsimused ja vastused, Frontexi ruumides 28. oktoobril 2019 korraldatud teabekoosoleku protokoll, hankelepingu sõlmimise otsus ja kõik eelnevad, seotud või järgnevad aktid, ning teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue, milles palutakse hüvitada hagejale seeläbi väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Leonardo SpA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlustega seotud kohtukulud.


(1)  ELT C 54, 17.2.2020.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/19


Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Van Walle versus ECDC

(Kohtuasi T-33/20) (1)

(Avalik teenistus - Ajutised ametnikud - ECDC töötajad - 2008. aasta hindamine - Sõnavabadus - Põhjendamiskohustus - Eraldi põhjendamist vajav juhtum - Ilmne hindamisviga - Hoolitsemiskohustus - Õigus olla ära kuulatud)

(2022/C 128/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ivo Van Walle (Järfälla, Rootsi) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Champetier)

Kostja: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (esindajad: J. Mannheim, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, et tühistataks hageja 2018. aasta hindamisaruanne.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Ivo Van Walle kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) kohtukulud.


(1)  ELT C 103, 30.3.2020.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/20


Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Diego versus EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING)

(Kohtuasi T-498/20) (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi WOOD STEP LAMINATE FLOORING taotlus - Varasem rahvusvaheline sõnamärk STEP - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b - Kaupade vaba liikumine)

(2022/C 128/28)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Dabas, Ungari) (esindaja: advokaat P. Jalsovszky)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: T. Frydendahl ja A. Folliard-Monguiral)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Forbo Financial Services AG (Baar, Šveits) (esindaja: advokaat F. Kramer)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 4. juuni 2020. aasta otsuse (asi R 1630/2019-1) peale, mis käsitleb Forbo Financial Servicesi ja Diego Kereskedelmi és Szolgáltató vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-lt.


(1)  ELT C 339, 12.10.2020.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/21


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – LU versus EIP

(Kohtuasi T-536/20) (1)

(Avalik teenistus - EIP töötajad - Väärikust tööl käsitlev poliitika - Psühholoogiline ahistamine - Uurimismenetlus - Tühistamishagi - Uurimiskomitee lõpparuanne - Ettevalmistav akt - Vastuvõetamatus - Kaebuse rahuldamata jätmise otsus - Huve kahjustav akt - Vastuvõetavus - Põhiõiguste harta artikkel 41 - Kaitseõigused - Õigus olla ära kuulatud - Põhjendamiskohustus - Vastutus)

(2022/C 128/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LU (esindaja: advokaat B. Maréchal)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: G. Faedo ja K. Carr, keda abistasid advokaadid J. Currall ja B. Wägenbaur)

Ese

ELTL artikli 270 ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 50a lõike 1 alusel esitatud nõue, millega sisuliselt palutakse esimese võimalusena tühistada väärikust tööl käsitleva poliitika uurimiskomitee 13. mai 2020. aasta lõpparuanne ja EIP presidendi 26. mai 2020. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus, mille ta esitas ahistamise tõttu, ja teise võimalusena mõista välja hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Investeerimispanga presidendi 26. mai 2020. aasta otsus jätta rahuldamata LU kaebus, mille ta esitas ahistamise tõttu.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja EIP-lt.


(1)  ELT C 399, 23.11.2020.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/21


Üldkohtu 9. veebruari 2022. aasta otsus – Calzaturificio Emmegiemme Shoes versus EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)

(Kohtuasi T-589/20) (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi MAIMAI MADE IN ITALY taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk YAMAMAY - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Uute tõendite vastuvõetavus - Eristusvõime muutumine)

(2022/C 128/30)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Itaalia) (esindaja: advokaat R. Fragalà)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Capostagno)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Inticom SpA (Gallarate, Itaalia)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 14. juuli 2020. aasta otsuse (asi R 1874/2018-2) peale, mis käsitleb Inticomi ja Calzaturificio Emmegiemme Shoesi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl-ilt.


(1)  ELT C 378, 9.11.2020.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/22


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Canisius versus EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

(Kohtuasi T-694/20) (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi CCLABELLE VIENNA taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk LABELLO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

(2022/C 128/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Maria Alexandra Canisius (Viin, Austria) (esindaja: advokaat H. Asenbauer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: T. Frydendahl ja D. Hanf)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Beiersdorf AG (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Fuhrmann ja V. von Bomhard)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 16. septembri 2020. aasta otsuse (asi R 2233/2019-4) peale, mis käsitleb Beiersdorfi ja M. A. Canisiuse vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Maria Alexandra Canisiuselt.


(1)  ELT C 28, 25.1.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/22


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Maternus versus EUIPO – adp Gauselmann (WILD)

(Kohtuasi T-116/21) (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk WILD - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt c))

(2022/C 128/32)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Maternus GmbH (München, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Zoebisch ja R. Drozdz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: R. Manea ja E. Markakis)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Saksamaa) (esindaja: advokaat K. Mandel)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 9. detsembri 2020. aasta otsuse (asi R 932/2019–1) peale, mis käsitleb adp Gauselmanni ja Maternuse vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Maternus GmbH-lt.


(1)  ELT C 148, 26.4.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/23


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Novelis Deutschland versus EUIPO – CU.CO. (Grillnõu)

(Kohtuasi T-173/21) (1)

(Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on grillnõu - Varasem disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise põhjus - Eristatavuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6)

(2022/C 128/33)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Novelis Deutschland GmbH (Göttingen, Saksamaa) (esindaja: advokaat U. Herberth)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: E. Markakis)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Cuki Cofresco Srl (CU.CO.) (Volpiano, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Saglietti ja E. Bianco)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 1. veebruari 2021. aasta otsuse (asi R 1856/2019-3) peale, mis käsitleb Cuki Cofresco ja Novelis Deutschlandi vahelist disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Novelis Deutschland GmbH-lt.


(1)  ELT C 217, 7.6.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/24


Üldkohtu 2. veebruari 2022. aasta otsus – Vita Zahnfabrik versus EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

(Kohtuasi T-202/21) (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk VITABLOCS TriLuxe forte - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk TRILUX - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2022/C 128/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (Bad Säckingen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid A. Theis ja F. Hauck)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: T. Frydendahl ja V. Ruzek)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA (Pirassununga, Brasiilia) (esindaja: solicitor J. Blum)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 9. veebruari 2021. aasta otsuse (asi R 818/2020-4) peale, mis käsitleb VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicose ja Vita Zahnfabrik H. Rauteri vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 217, 7.6.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/24


Üldkohtu 26. jaanuari 2022. aasta otsus – Meta Cluster versus EUIPO (Clustermedizin)

(Kohtuasi T-233/21) (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi Clustermedizin taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

(2022/C 128/35)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Saksamaa) (esindaja advokaat H. Baumann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Bosse ja D. Hanf)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 22. veebruari 2021. aasta otsuse (asi R 2127/2020-4) peale, mis käsitleb sõnamärgi Clustermedizin ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Meta Cluster GmbH-lt.


(1)  ELT C 242, 21.6.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/25


Üldkohtu 17. detsembri 2021. aasta määrus – Legakis jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-765/14) (1)

(Lepinguväline vastutus - Majandus- ja rahapoliitik - Küprose stabiilsustoetuse programm - Eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta Küprost puudutavad avaldused - Eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldus seoses Küprosega - Vale kostja - Ilmselge vastuvõetamatus)

(2022/C 128/36)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Georgios Legakis (Palaio Faliro, Kreeka), Myrto Panagiota Legaki (Palaio Faliro), Maria Legaki (Palaio Faliro), Melina Legaki (Palaio Faliro) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, M. Balta ja E. Dumitriu-Segnana,)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejatele eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta avaldustega ja eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldusega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Georgios Legakise, Myrto Panagiota Legaki, Maria Legaki ja Melina Legaki kohtukukud nende endi kanda.


(1)  ELT C 34, 2.2.2015.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/25


Üldkohtu 14. jaanuari 2022. aasta määrus – Alauzun jt versus komisjon ja EMA

(Kohtuasi T-418/21) (1)

(Tühistamishagi - Inimtervishoius kasutatavad ravimid - Inimtervishoius kasutatavale ravimile Comirnaty antud tingimustega müügiloa muutmine - Vaidlustamatu akt - Ettevalmistav akt - Põhjendatud huvi puudumine - Otsese puutumuse puudumine - Isikliku puutumuse puudumine - Akt, mis ei ole halduse üldakt - Vastuvõetamatus)

(2022/C 128/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja(d): Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Prantsusmaa) ja 774 teist hagejat, kelle nimed on toodud määruse lisas (esindaja: advokaat: F. Di Vizio)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: O. Beynet, L. Haasbeek et K. Mifsud-Bonnici), Euroopa Ravimiamet (esindajad: S. Drosos, C. Schultheiss ja S. Marino)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks komisjoni 31. mai 2021. aasta otsus, millega muudeti tingimustega müügiluba inimtervishoius kasutatavale ravimile Comirnaty – COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud), mis oli antud otsusega C(2020) 9598 final, ja teiseks EMA 28. mai 2021. aasta arvamus.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Virginie Alauzunilt ja teistelt hagejatelt, kelle nimed on toodud lisas.


(1)  ELT C 338, 23.8.2021.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/26


22. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Dado Ceramica jt versus EUIPO – Italcer (Piastrelle)

(Kohtuasi T-40/22)

(2022/C 128/38)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Dado Ceramica Srl (San Giovanni in Persiceto, Itaalia), Antica Ceramica Rubiera Srl (Rubiera, Itaalia) ja Star-Gres sp. z o.o. (Końskie, Poola) (esindajad: advokaadid A. Merlini ja F. Carpi)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Italcer SpA (Rubiera, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune disainilahendus: ELi disainilahendus Piastrelle – ELi disainilahendus nr 6 581 245-0013

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 10. novembri 2021. aasta otsus asjas R 1965/2020-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja rahuldada kehtetuks tunnistamise nõue;

teise võimalusena saata asi pärast vaidlustatud otsuse tühistamist tagasi EUIPO apellatsioonikojale koos sobivate juhistega suulise menetluse läbiviimise ja äärmiselt oluliste uute dokumentide vastuvõtmise kohta;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja teiselt poolelt apellatsioonikoja menetluses ning kohustada neid hüvitama hageja kulud.

Väited

Nõukogu määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 5 rikkumine;

nõukogu määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 6 rikkumine.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/27


26. jaanuaril 2022 esitatud hagi – DDR Kultur versus EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

(Kohtuasi T-47/22)

(2022/C 128/39)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat I. Yeboah)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi THE PLANET taotlus – registreerimistaotlus nr 18 096 394

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 25. novembri 2021. aasta otsus asjas R 2385/2020-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/27


27. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-48/22)

(2022/C 128/40)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková ja O. Serdula)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2020 osas, millega välistati Tšehhi Vabariigi tehtud kulutused kogusummas 43 470 836,30 eurot, ning

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiavaldusega palub hageja tühistada komisjoni 17. novembri 2021. aasta rakendusotsuse (EL) 2021/2020, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, (teatavaks tehtud numbri C(2021) 8168 all) osas, millega välistati Tšehhi Vabariigi tehtud kulutused kogusummas 43 470 836,30 eurot.

Hagiavalduse põhjendamiseks esitab hageja kuus väidet.

Esiteks tuleb tühistada finantskorrektsioon, mis tehti seoses järeldustega aktiivse põllumajandustootja seisundi kohaldamise kohta. Komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 (1) artikli 52 lõiget 1, kuna ta tegi finantskorrektsiooni vaatamata sellele, et Tšehhi Vabariik ei rikkunud aktiivse põllumajandustootja seisundi kontrollimisel liidu õigust. Liidu õigusega ei ole nimelt vastuolus see, et määruse nr 1307/2013 artikli 9 lõike 2 kolmandas taandes ette nähtud kahe tingimuse esinemisel kohaldatakse põllumajandustegevusest saadava tulu osakaalu kriteeriumi. Samuti ei nõua liidu õigus, et aktiivse põllumajandustootja seisundi kontrollimisel tuleks arvesse võtta nn seotud äriühinguid. Igal juhul rikkus komisjon määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 2 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ta tegi finantskorrektsiooni, mille suurus ei võta arvesse etteheidetava rikkumise raskust.

Teiseks tuleb tühistada finantskorrektsioon, mis tehti seoses järeldustega nn püsirohumaade kohta. Komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1, hea halduse põhimõtet, õiguspärase ootuse põhimõtet ning põhjendamiskohustust ELTL artikli 296 tähenduses, kuna komisjon tegi finantskorrektsiooni, kuigi ta varem tunnistas, et püsirohumaade tuvastamise süsteem Tšehhi Vabariigis on kooskõlas liidu õigusega. Lisaks ei põhjendanud komisjon oma otsust.

Kolmandaks tuleb tühistada finantskorrektsioon, mis tehti seoses järeldustega kontrollide miinimummäärade kohta. Komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1, kuna komisjon tegi finantskorrektsiooni, kuigi Tšehhi Vabariik järgis liidu õigusega nõutavat kontrollide miinimummäära. Lisaks rikkus komisjon määruse nr 908/2014 (2) artikli 34 lõiget 2, kuna ta ei määratlenud üht rikkumistest, mida auditi käigus heideti ette juba esialgses teates. Igal juhul rikkus komisjon määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 2 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ta tegi finantskorrektsiooni, mille suurus ei võta arvesse etteheidetava rikkumise raskust.

Neljandaks tuleb tühistada finantskorrektsioon, mis tehti seoses järeldustega alusetute maksete tagastamise kohta. Komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1, kuna komisjon tegi finantskorrektsiooni, kuigi viidatud liidu õigusnormid ei nõua, et süstemaatiliselt tuleks kontrollida maa toetuskõlblikkust viimastel aastatel. Igal juhul rikkus komisjon määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 2 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ta tegi finantskorrektsiooni, mille suurus ei võta arvesse etteheidetava rikkumise raskust.

Viiendaks tuleb tühistada finantskorrektsioon, mis tehti seoses järeldustega taotluse hilinenud esitamise kohta. Komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1, kuna komisjon tegi finantskorrektsiooni, samas kui võimalus täiendada taotluse allkirja viie päeva pikkuse tähtaja jooksul ei tähenda taotluse hilinenult esitamist määruse 640/2014 (3) artikli 13 tähenduses.

Kuuendaks tuleb tühistada finantskorrektsioon, mis auditi käigus tehti seoses kõigi järeldustega eelarvedistsipliini puudutava eelarvepunkti kohta. Komisjon rikkus rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 2 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ta arvutas selle korrektsiooni valesti, ja seda mitte ainult hagiavalduses esitatud muude väidete mõju tõttu.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013, L 347, lk 549).

(2)  Komisjoni 6. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 908/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT 2014, L 255, lk 59).

(3)  Komisjoni delegeeritud 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT 2014, L 181, lk 48).


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/29


21. jaanuaril 2022 esitatud hagi – AL versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-50/22)

(2022/C 128/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AL (esindajad: advokaat R. Rata)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud 22. oktoobri 2021. aasta otsus osaliselt – osas, milles ei ole nõustutud hageja varasemate kaebustega ametisse nimetava asutuse 2021. aasta 3. märtsi ja 22. märtsi otsuste peale ning vajalikus ulatuses määrata, et järgnevaid otsuseid, milles määratakse täpne tagasisaadav summa, tuleb vastavalt kohandada;

jätta kostja kohtukulud tema enda kanda ning mõista hageja kohtukulud välja kostjalt. (1)

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsuse, millega kehtestatakse üldised rakenduseeskirjad ülalpeetava lapsega võrdsustatud isiku kohta, artikleid 4, 5, 9 ja 10, osas, milles hageja netosissetulek arvestati, võttes arvesse muid kingitusi/makseid läbitud sõjaväeteenistuse eest ning muu isiku panust tema ema ülalpidamisse, mistõttu tehti hageja ema ülalpidamistoetuse arvutamisel õigustamatuid mahaarvamisi nende üldiste rakendussätete artikli 5 alusel.

2.

Teine väide, et seoses toetusega, mida makstakse hagejale tema ema kohta, kes on võrdsustatud ülalpeetava lapsega, rikuti personalieeskirjade artiklit 85 ning tehti ilmselge hindamisviga, sest hagejal puudus kavatsus tahtlikult eksitada administratsiooni seoses summadega, mida ta sai läbitud sõjaväeteenistuse eest.

3.

Kolmas väide, et seoses toetusega, mida makstakse hagejale tema ema kohta, kes on võrdsustatud ülalpeetava lapsega, rikuti õiguspärase ootuse põhimõtet ning hea halduse põhimõtet, sest administratsioon oli teadlik summadest, mille hageja sai läbitud sõjaväeteenistuse eest.

4.

Neljas väide, et rikuti personalieeskirjade artiklit 85 ning et tehti ilmselge hindamisviga seoses A ja B eest ajavahemiku 1. veebruarist 2013 kuni 30. juunini 2013 kohta lapsetoetuse arvestamisel, sest puuduvad tõendid, et hageja oli teadlik, et perepõhise hoolduse periood oli lõppenud ning seega puudus hagejal kavatsus administratsiooni seoses perepõhise hoolduse perioodi lõpuga tahtlikult eksitada.

5.

Viies väide, ei rikuti personalieeskirjade artiklit 85 ning tehti ilmselge hindamisviga seoses lapsetoetusega C eest, arvestades, et (i) administratsiooni jaoks on tõendatud, et C on „reaalselt hageja ülalpidamisel“ ning (ii) puuduvad tõendid, et hageja kavatses administratsiooni tahtlikult eksitada.


(1)  Hagiavalduses on „kostja“ ainsuses.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/30


28. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne versus EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

(Kohtuasi T-52/22)

(2022/C 128/42)

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat T. de Haan)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Ambrosetti Group Ltd (London, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi TEHA taotlus – registreerimistaotlus nr 17 091 091

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 23. novembri 2021. aasta otsus asjas R 837/2021-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud, sealhulgas hageja õiguseellase poolt EUIPO neljandas apellatsioonikojas toimunud menetlusega seonduvad kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 lõike 1 punkti a rikkumine.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/31


28. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne versus EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

(Kohtuasi T-60/22)

(2022/C 128/43)

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat T. de Haan)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Ambrosetti Group Ltd (London, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärgi TEHA Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 404 100

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 23. novembri 2021. aasta otsus asjas R 839/2021-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud, sealhulgas hageja õiguseellase poolt EUIPO neljandas apellatsioonikojas toimunud menetlusega seonduvad kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 lõike 1 punkti a rikkumine.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/31


2. veebruaril 2022 esitatud hagi – PS versus EIP

(Kohtuasi T-65/22)

(2022/C 128/44)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: PS (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (EIP)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 12. juuli 2021. aasta otsus, millega hageja 21. mail 2021 esitatud taotlus jäeti rahuldamata;

mõista Euroopa Investeerimispangalt hageja kasuks välja minimaalses määras hüvitis, mis on AXA kindlustuspoliisi artiklis 11 ette nähtud püsiva töövõimetuse eest, haldussätete artiklis 9.1.13 ette nähtud toetus ning tekitatud mittevaralise kahju eest lisaks 24 000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab kaks väidet, et põhjendada hagi EIP 12. juuli 2021. aasta otsuse peale, millega jäeti rahuldamata hageja 21. mail 2021 esitatud hüvitamise nõue.

1.

Esimene väide, et on rikutud põhiõigust töötajate tõhusale sotsiaalkindlustusele Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõike 1 ja artikli 34 lõike 1 tähenduses ning Euroopa sotsiaalharta artiklit 12.

2.

Teine väide, et on rikutud õigust heale haldusele ja õigust asjaajamisele mõistliku aja jooksul ning EIP on rikkunud hoolitsemiskohustust.


21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/32


2. veebruaril 2022 esitatud hagi – Granini France versus EUIPO – Pichler (Joro)

(Kohtuasi T-68/22)

(2022/C 128/45)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Granini France (Mâcon, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat J. Wachsmuth)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Josef Pichler (St. Leonhard/Passeier, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi Joro taotlus – registreerimistaotlus nr 18 136 261

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 8. novembri 2021. aasta otsus asjas R 2336/2020-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Muuta vaidlustatud otsust nii, et tühistatakse vastulausete osakonna 19. novembri 2020. aasta otsus osas, millega lükati tagasi vastulause järgmiste kaupade suhtes:

Ženšenniliköör; Jaapani ploomi ekstraktidega maitsestatud Jaapani liköörid; Punase ženšenni liköör; Kroovitud odrast liköör; Jaapani ploomi ekstraktiga maitsestatud toniseeriv liköör (umeshu); Alkoholiga kokteilisegud; Alkohoolsed piimakokteilid; Alkohoolsed kokteilid jahutatud tarretise kujul; Alkoholiga puuviljakokteilijoogid; Puuvilju sisaldavad alkohoolsed joogid; Alkoholiga teejoogid; Karboniseeritud alkohoolsed joogid, välja arvatud õlu; Valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised; Valmissegatud alkoholjoogid; Aperitiivid; Ženšenni ja kiinapuukoore ekstraktidega Jaapani magusad viinamarjaveinid; Korea vaarika vein (Bokbunjaju); Alkohoolsed joogid puuviljadest; Veini sisaldavad jahutavad kokteilid (coolerid) [joogid]; Alkohoolsed puuviljaekstraktid

ja lükati ka tagasi ELi kaubamärgi registreerimistaotlus nr 18 136 261 nende kaupade osas;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.