ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 111A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
8. märts 2022


Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2022/C 111 A/01

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AST-SC/10/20 — sekretärid (palgaastmed SC 1 / SC 2) ( ELT C 211 A, 25.6.2020 )

1

2022/C 111 A/02

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AST/148/21 — järgmiste keelte korrektorid/keeletoimetajad (AST 3): kreeka (EL), hispaania (ES), eesti (ET), iiri (GA), itaalia (IT) ja portugali (PT) keel ( ELT C 58 A, 18.2.2021 )

2

2022/C 111 A/03

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/381/20 — Euroopa õiguse valdkonna administraatorid (AD 5) ( ELT C 250 A, 30.7.2020 )

4

2022/C 111 A/04

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/382/20 — Välissuhete valdkonna administraatorid (AD 5 / AD 7) ( ELT C 300 A, 10.9.2020 )

5

2022/C 111 A/05

Teade, millega muudetakse addendum’it teatele avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/382/20 — Välissuhete valdkonna administraatorid (AD 5 / AD 7) ( ELT C 300 A, 10.9.2020 ) ( ELT C 444 A, 22.12.2020 )

6

2022/C 111 A/06

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/383/21 — Bulgaaria õiguskeele (BG) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/384/21 — Tšehhi õiguskeele (CS) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/385/21 — Prantsuse õiguskeele (FR) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/386/21 — Iiri õiguskeele (GA) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/387/21 — Ungari õiguskeele (HU) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/388/21 — Poola õiguskeele (PL) eksperdid (AD 7) ( ELT C 22 A, 21.1.2021 )

7

2022/C 111 A/07

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/389/21 — säästva põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonna administraatorid (AD 6) ( ELT C 39 A, 4.2.2021 )

9

2022/C 111 A/08

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/390/21 — administraatorid (AD 6) kemikaalipoliitika valdkonnas ( ELT C 82 A, 11.3.2021 )

10

2022/C 111 A/09

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/391/21 — Liikmesriikide struktuurireformidele pakutava tehnilise toe ja Schengeni acquis’ eksperdid (AD 7) ( ELT C 120 A, 8.4.2021 )

11

2022/C 111 A/10

Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/392/21 — Tervise- ja toiduohutuse valdkonna administraatorid (AD 7) — 1. Tervisevaldkonna poliitikakujundamine ja õigusloome — 2. Toiduohutuse valdkonna poliitikakujundamine ja õigusloome — 3. Tervise- ja toiduohutuse valdkonna auditeerimine, kontrollimine ja hindamine ( ELT C 193 A, 20.5.2021 )

12


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/1


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AST-SC/10/20 — sekretärid (palgaastmed SC 1 / SC 2)

( Euroopa Liidu Teataja C 211 A, 25. juuni 2020 )

(2022/C 111 A/01)

Leheküljel 5 sõnastatakse punkt 5 „Hindamisetapp“ järgmiselt:

„5)    Hindamisetapp

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga palgaastme kohta maksimaalselt kaks korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud Microsoft Office Wordi kasutamise oskuste testil ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse hindamisetapi katsetele.

Hindamisetapis hinnatakse seitset üldvõimet ja -oskust (millest igaühe eest on võimalik saada kuni 10 punkti) ja käesoleval konkursil nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi kahe katsega , mis korraldatakse kandidaadi 2. keeles vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Valdkonnapõhine intervjuu

2.

Suhtlemisoskus

Valdkonnapõhine intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Rollimäng

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Rollimäng

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Rollimäng

6.

Pingetaluvus

Valdkonnapõhine intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Rollimäng

Minimaalne nõutav punktisumma: kokku 35/70

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

35/70

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima kandideerimisavalduses esitatud teavet tõendavate dokumentide skannitud koopiad. EPSO esitab selle kohta täiendavad üksikasjad ja juhised.“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/2


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AST/148/21 — järgmiste keelte korrektorid/keeletoimetajad (AST 3): kreeka (EL), hispaania (ES), eesti (ET), iiri (GA), itaalia (IT) ja portugali (PT) keel

( Euroopa Liidu Teataja C 58 A, 18. veebruar 2021 )

(2022/C 111 A/02)

Leheküljel 5 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga keele puhul maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse (veebis või kohapeal toimuvatele) hindamiskeskuse testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe või mitme päeva jooksul kandidaatide 1. ja 2. keeles. Valdkonnapõhiste oskuste katse võidakse korraldada kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuse etapis kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata koondpunktisumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima tõendavate dokumentide skannitud koopiad. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Hindamiskeskuses hinnatakse seitset üldvõimet ja -oskust ja käesoleval konkursil nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi kolme katse abil vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

Keel

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

2. keel

2.

Suhtlemisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

2. keel

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

2. keel

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

2. keel

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

2. keel

6.

Pingetaluvus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

2. keel

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

2. keel

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid koondhinne peab olema vähemalt 35 punkti 70st.

Võime/oskus

Katse

Keeled

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

1. keeles teksti korrektuuri lugemine ja teksti parandamine.

Katse esimeses osas võrreldakse teksti 2. keeles oleva lähtetekstiga, katse teises osas võrdlust 2. keeles oleva lähtetekstiga ei toimu .

Korrektuur hõlmab nii keelelisi (grammatika, õigekiri ja punktuatsioon) kui ka tüpograafilisi aspekte. Kandidaadid peavad oma parandusi põhjendama. (kestus: 2 tundi 30 minutit)

1. ja 2. keel

30/50 iga osa eest“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/4


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/381/20 — Euroopa õiguse valdkonna administraatorid (AD 5)

( Euroopa Liidu Teataja C 250 A, 30. juuli 2020 )

(2022/C 111 A/03)

Leheküljel 4 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Konkursi sellesse etappi kutsutakse kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud valdkonnapõhisel valikvastustega testil ühe suurematest punktisummadest .

Hindamiskeskuses hinnatakse kaheksat üldvõimet ja -oskust ning käesoleva konkursi valdkonnapõhiseid oskusi kolme katse abil kandidaadi 2. keeles vastavalt järgmistele tabelitele:

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Suuline ettekanne

2.

Suhtlemisoskus

Suuline ettekanne

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Suuline ettekanne

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Suuline ettekanne

6.

Pingetaluvus

Suuline ettekanne

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid kokku peab saama vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine kirjalik katse

50/100

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima kandideerimisavalduses esitatud teavet tõendavate dokumentide skannitud koopiad. EPSO esitab selle kohta täiendavad üksikasjad ja juhised.“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/5


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/382/20 — Välissuhete valdkonna administraatorid (AD 5 / AD 7)

( Euroopa Liidu Teataja C 300 A, 10. september 2020 )

(2022/C 111 A/04)

Leheküljel 5 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga palgaastme kohta maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse hindamiskeskuse katsetele.

Hindamiskeskuses hinnatakse kaheksat üldvõimet ja -oskust ja käesoleva konkursi puhul nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi nelja katse abil kandidaadi 2. keeles vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Juhtumianalüüs

2.

Suhtlemisoskus

Juhtumianalüüs

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Juhtumianalüüs

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Juhtumianalüüs

6.

Pingetaluvus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid koondhinne peab olema vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

25/50

Valdkonnapõhine kirjalik katse

25/50

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima kandideerimisavalduses esitatud teavet tõendavate dokumentide skannitud koopiad. EPSO esitab selle kohta täiendavad üksikasjad ja juhised.“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/6


Teade, millega muudetakse addendum’it teatele avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/382/20 — Välissuhete valdkonna administraatorid (AD 5 / AD 7) ( ELT C 300 A, 10.9.2020 )

( Euroopa Liidu Teataja C 444 A, 22. detsember 2020 )

(2022/C 111 A/05)

Leheküljel 10 jäetakse välja punkt 6.


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/7


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/383/21 — Bulgaaria õiguskeele (BG) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/384/21 — Tšehhi õiguskeele (CS) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/385/21 — Prantsuse õiguskeele (FR) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/386/21 — Iiri õiguskeele (GA) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/387/21 — Ungari õiguskeele (HU) eksperdid (AD 7) — EPSO/AD/388/21 — Poola õiguskeele (PL) eksperdid (AD 7)

( Euroopa Liidu Teataja C 22 A, 21. jaanuar 2021 )

(2022/C 111 A/06)

Leheküljel 4 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga konkursi kohta maksimaalselt neli korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes on saanud tõlketestil ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse (veebis või kohapeal toimuvatele) hindamiskeskuse testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe või mitme päeva jooksul kandidaadi 1., 2. ja 3. keeles. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima tõendavate dokumentide skannitud koopiad. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Hindamiskeskuses hinnatakse kaheksat üldvõimet ja -oskust ning iga konkursi puhul nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi kolme katse abil.

Üldvõimetel ja -oskustel põhineva intervjuu (2. keeles) käigus hinnatakse üldvõimeid ja -oskusi. Suulise ettekande (1. keeles) käigus hinnatakse kandidaadi üldvõimeid ja -oskusi, valdkonnapõhiseid oskusi ja Euroopa Liidu õiguse tundmist ning sellele järgneb küsimuste ja vastuste voor (samuti 1. keeles). 3. keeles kirjutatud tekstist 1. keeles koostatava kokkuvõtte põhjal hinnatakse valdkonnapõhiseid oskusi 3. keeles.

Üksikasjad leiab järgmistest tabelitest.

Võime/oskus

Katse

Hindamine

Minimaalne nõutav punktisumma

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Suuline ettekanne

1–10

Kombineeritud minimaalne nõutav punktisumma:

40/80

2.

Suhtlemisoskus

Suuline ettekanne

1–10

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Suuline ettekanne

1–10

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

1–10

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Suuline ettekanne

1–10

6.

Pingetaluvus

Suuline ettekanne

1–10

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

1–10

8.

Juhtimisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

1–10

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid kokku peab kõigi võimete ja oskuste eest saama vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Suuline ettekanne

20/40

1. keeles koostatav kokkuvõte 3. keeles kirjutatud tekstist (ilma sõnaraamatuta)

30/60“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/9


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/389/21 — säästva põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonna administraatorid (AD 6)

( Euroopa Liidu Teataja C 39 A, 4. veebruar 2021 )

(2022/C 111 A/07)

Leheküljel 5 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse (veebis või kohapeal toimuvatele) hindamiskeskuse testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe või mitme päeva jooksul kandidaatide 2. keeles. Juhtumianalüüs ja valdkonnapõhine kirjalik katse võidakse korraldada kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuse etapis kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata koondpunktisumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima tõendavate dokumentide skannitud koopiad. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Hindamiskeskuses hinnatakse kaheksat üldvõimet ja -oskust ja käesoleva konkursi puhul nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi nelja katse abil vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Juhtumianalüüs

2.

Suhtlemisoskus

Juhtumianalüüs

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Juhtumianalüüs

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Juhtumianalüüs

6.

Pingetaluvus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid koondhinne peab olema vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

25/50

Valdkonnapõhine kirjalik katse

25/50“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/10


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/390/21 — administraatorid (AD 6) kemikaalipoliitika valdkonnas

( Euroopa Liidu Teataja C 82 A, 11. märts 2021 )

(2022/C 111 A/08)

Leheküljel 5 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest, kutsutakse (veebis või kohapeal toimuvatele) hindamiskeskuse testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe või mitme päeva jooksul kandidaatide 2. keeles . Valdkonnapõhine kirjalik katse võidakse korraldada kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuse etapis kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata koondpunktisumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima tõendavate dokumentide skannitud koopiad. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kaheksat üldvõimet ja -oskust ja käesoleval konkursil nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi hinnatakse hindamiskeskuses nelja katse abil vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

2.

Suhtlemisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

6.

Pingetaluvus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid koondhinne peab olema vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

25/50

Valdkonnapõhine kirjalik katse

25/50“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/11


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/391/21 — Liikmesriikide struktuurireformidele pakutava tehnilise toe ja Schengeni acquis’ eksperdid (AD 7)

( Euroopa Liidu Teataja C 120 A, 8. aprill 2021 )

(2022/C 111 A/09)

Leheküljel 6 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga valdkonna kohta maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse (veebis või kohapeal toimuvatele) hindamiskeskuse testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe või mitme päeva jooksul kandidaatide 2. keeles (inglise või prantsuse keel) . Valdkonnapõhine kirjalik katse võidakse korraldada kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuse etapis kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata koondpunktisumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima tõendavate dokumentide skannitud koopiad. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Hindamiskeskuses hinnatakse kaheksat üldvõimet ja -oskust ja käesoleva konkursi puhul nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi nelja katse abil vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

2.

Suhtlemisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

6.

Pingetaluvus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid koondhinne peab olema vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

25/50

Valdkonnapõhine kirjalik katse

25/50“


8.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 111/12


Teade, millega muudetakse teadet avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/392/21 — Tervise- ja toiduohutuse valdkonna administraatorid (AD 7) — 1. Tervisevaldkonna poliitikakujundamine ja õigusloome — 2. Toiduohutuse valdkonna poliitikakujundamine ja õigusloome — 3. Tervise- ja toiduohutuse valdkonna auditeerimine, kontrollimine ja hindamine

( Euroopa Liidu Teataja C 193 A, 20. mai 2021 )

(2022/C 111 A/10)

Leheküljel 7 sõnastatakse punkt 5 „Hindamiskeskus“ järgmiselt:

„5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga valdkonna kohta maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse (veebis või kohapeal toimuvatele) hindamiskeskuse testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe või mitme päeva jooksul kandidaatide 2. keeles. Juhtumianalüüs võidakse korraldada kas mõnes EPSO akrediteeritud testimiskeskuses või kaugvormis. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuse etapis kas mõnes EPSO akrediteeritud keskuses või kaugvormis. Nende testide eest saadud punkte ei lisata koondpunktisumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid oma EPSO kasutajakontole üles laadima tõendavate dokumentide skannitud koopiad. Täiendavad üksikasjad ja juhised lisatakse kandidaadile saadetavale kutsele.

Hindamiskeskuses hinnatakse kaheksat üldvõimet ja -oskust ja iga valdkonna puhul nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi kolme katse abil vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Juhtumianalüüs

2.

Suhtlemisoskus

Juhtumianalüüs

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Juhtumianalüüs

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Juhtumianalüüs

6.

Pingetaluvus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

Iga üldvõime ja -oskuse eest on võimalik saada kuni 10 punkti. Võime või oskuse kohta minimaalset nõutavat punktisummat seatud ei ole, kuid koondhinne peab olema vähemalt 40 punkti 80st.

Võime/oskus

Katse

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma: 50/100“