ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 377

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
17. september 2021


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 377/01

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2021/C 377/02

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhtumid, mille suhtes komisjon ei esita vastuväiteid või kui kõnealune meede ei kujuta endast abi

13


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

17.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 377/1


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2021/C 377/01)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.12.2020

Abi number

SA.58036 (2020/N)

Liikmesriik

Taani

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Support scheme for alternative fuels infrastructure for commercial transport and the acquisition of low emission commercial vehicles

Õiguslik alus

Executive Order, „Bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport“ (BEK nr 1153 of 8/7/2020), https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1153

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: DKK 24 (miljonites)

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

31.12.2020 – 31.12.2024

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Vejdirektoratet (Danish Road Directorate)

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

4.11.2020

Abi number

SA.58132 (2020/N)

Liikmesriik

Leedu

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtų nuostolių kompensavimas

Õiguslik alus

Draft Order of the Minister of Agriculture of the Republic of Lithuania „On the Approval of the Rules for the Aid Aimed at Compensation of the Losses Incurred by the Entities of the Pig Production Sector of Zone III of African Swine Fever“

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abi loomahaiguste ja taimekahjurite ennetamise, kontrolli ja tõrje kulude ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahjude hüvitamiseks

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 3,565 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

kuni 31.12.2023

Majandusharud

Seakasvatus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.10.2020

Abi number

SA.58942 (2020/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

ESPANA

Segapiirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

AGRI – Ayudas para el pago de primas de seguros agrarios

Õiguslik alus

Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados (BOE no 11, de 12 de enero de 1979), Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados (BOE no 242, de 9 octubre de 1979) y Real Decreto 425/2016, de 11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Administración General del Estado al Seguro Agrario (BOE no 274, de 12 de noviembre de 2016).

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abi kindlustusmaksete tasumiseks

Abi vorm

Toetus/intressitoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 290 (miljonites)

Abi osatähtsus

90 %

Kestus

1.1.2021 – 31.12.2021

Majandusharud

PÕLLUMAJANDUS; METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Entidad Nacional de Seguros Agrarios – ENESA

c/ Gran Vía de san Francisco, 4 -6

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.12.2020

Abi number

SA.59031 (2020/N)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Predĺženie schém pomoci SA.49563 (2017/N) a SA.43460 (2015/N)

Õiguslik alus

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Põllumajandus; Metsandus; Maapiirkonnad

Abi vorm

Toetus/intressitoetus

Eelarve

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

kuni 31.12.2021

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.12.2020

Abi number

SA.59074 (2020/N)

Liikmesriik

Leedu

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Pagalbos schemų SA.40459 (2015/N), SA.40672 (2015/N) ir SA.44844 (2016/N) galiojimo pratęsimas

Õiguslik alus

SA.40459 (2015/N)

SA.44844 (2015/N)

SA.40672 (2016/N)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Põllumajandus; Metsandus; Maapiirkonnad

Abi vorm

Eelarve

Abi osatähtsus

%

Kestus

kuni 31.12.2022

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus; jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.12.2020

Abi number

SA.59078 (2020/N)

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Verlenging van de steunregelingen SA.39008 (2014/N) en SA.44848 (2017/N)

Õiguslik alus

SA.39008 (2014/N)

SA.44848 (2017/N)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Põllumajandus; Metsandus; Maapiirkonnad

Abi vorm

Eelarve

Abi osatähtsus

%

Kestus

kuni 31.12.2022

Majandusharud

PÕLLUMAJANDUS; METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.4.2021

Abi number

SA.62132 (2021/N)

Liikmesriik

Taani

Piirkond

DANMARK

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Prolongation till 5 April 2021 of SA.59055 Temporary targeted fixed cost compensation scheme for companies affected by COVID 19 prohibitions (bans and cancelled events)

Õiguslik alus

national budget and executive order

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: DKK 1 400 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 30.6.2021

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Alle 17, 2100 København Ø

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

4.8.2021

Abi number

SA.62217 (2021/NN)

Liikmesriik

Taani

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

COVID-19 – Aid scheme for cultural institutions for the summer 2020

Õiguslik alus

Act 247/2020 of 23 June 2020

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: DKK 148 (miljonites)

Abi osatähtsus

%

Kestus

Majandusharud

MEELELAHUTUS JA VABA AEG

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Danish Agency for Culture and Palaces

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

6.8.2021

Abi number

SA.62741 (2021/N)

Liikmesriik

Sloveenia

Piirkond

Slovenia

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin v kmetijski proizvodnji

Õiguslik alus

Predlog Odloka o izvajanju začasnega ukrepa sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllumajanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 3,15 (miljonites)

Abi osatähtsus

90 %

Kestus

kuni 31.12.2024

Majandusharud

Üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Mitmeaastaste taimede kasvatus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

2.8.2021

Abi number

SA.62970 (2021/NN)

Liikmesriik

Tšehhi

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

COVID-19 Deferral of payment of public health insurance premiums for the self-employed

Õiguslik alus

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 161/2021 Sb. (Act No 592/1992 Coll. on Public Health Insurance Contributions, as amended by Act No. 161/2021 Coll.)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Maksumäära vähendamine

Eelarve

Üldeelarve: CZK 100 (miljonites)

Abi osatähtsus

%

Kestus

10.4.2021 – 2.8.2021

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Ministry of Health)

Palackého náměstí 4, Prague 2, 128 01

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.6.2021

Abi number

SA.63535 (2021/N)

Liikmesriik

Leedu

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

COVID-19: Modifications to SA.57514, SA.57529, SA.57823 and SA.58856 (2020/N)

Õiguslik alus

Draft amendment of the Resolution of the Government of the Republic of Lithuania of August 22, 1997 No. 912 „On the Agricultural Credit Guarantee Fund“

Draft amendment of the order of Minister of Agriculture of Republic of Lithuania of November 14, 2019 No. 3D-624 „On the Approval of the Regulations on Individual Guarantees issued by the Agricultural Credit Guarantee Fund“

Draft amendment of the order of the Minister of Agriculture of the Republic of Lithuania of 26 June, 2020 No. 3D-482 „On the Approval of the State Aid Scheme“ Interest and guarantee premium compensation during the COVID-19 outbreak

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus, Tagatis

Eelarve

Abi osatähtsus

Kestus

1.7.2021 – 31.12.2021

Majandusharud

PÕLLUMAJANDUS; METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abi andva asutuse nimi ja aadress

The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino Ave.19, LT-01103 Vilnius, Lithuania

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

22.7.2021

Abi number

SA.63825 (2021/N)

Liikmesriik

Austria

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

COVID-19 – Amendment of the existing aid scheme for the provision for rail freight services in certain forms of production and to the temporary support for rail freight and passenger transport

Õiguslik alus

(a)

„Special Guidelines on aid to certain types of rail freight transport in Austria from 2018 to 2022“ (Sonderrichtlinien Beihilfeprogramm für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen in bestimmten Produktionsformen in Österreich 2018 bis 2022) and „General Guidelines on subsidies from State budget“ (Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln) (b) decision of the Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology based on § 46 of the Austrian Federal Railways Act (Bundesbahngesetz) and Article 2 of Regulation (EU) 2020/1429, as well as the terms of use of the rail network (Schienennetz-Nutzungsbedingungen) of ÖBB-Infrastruktur AG

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Transpordi koordineerimine

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 228,55 (miljonites)

Abi osatähtsus

%

Kestus

kuni 31.12.2021

Majandusharud

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu, Kauba raudteevedu

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Radetzkystrasse 2,1030 Wien, Österreich

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

9.9.2021

Abi number

SA.64415 (2021/N)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský, Západné Slovensko

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Õiguslik alus

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 v znení zákona č. 279/2021 Z. z.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Sooduslaen

Eelarve

Üldeelarve: EUR 65 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 65 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 31.12.2021

Majandusharud

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Slovenská republika

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

3.9.2021

Abi number

SA.64490 (2021/N)

Liikmesriik

Austria

Piirkond

SALZBURG

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

COVID-19: Direct grants for publicly owned spas and indoor pools with sauna and/or wellness area in Salzburg region

Õiguslik alus

COVID-19 Unterstützungspaket Salzburger Thermal- und Hallenbadgesellschaften

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 1,6 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 1,6 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 31.12.2021

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Amt der Salzburger Landesregierung, Referat 1/02: Wirtschafts- und Forschungsförderung

A – 5010 Salzburg, Postfach 527

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

1.9.2021

Abi number

SA.64523 (2021/N)

Liikmesriik

Portugal

Piirkond

ACORES

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Programa de Apoio à Manutenção do Emprego na Agricultura (PME-AGRI)

Õiguslik alus

Resolução do Conselho do Governo n.o 198/2021, August 10, 2021

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loodusõnnetuste või erakorraliste sündmuste tekitatud kahju korvamine, Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 10 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 1,667 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 31.12.2021

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus; jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Rua de São João n o55 9500-107 Ponta Delgada

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


17.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 377/13


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhtumid, mille suhtes komisjon ei esita vastuväiteid või kui kõnealune meede ei kujuta endast abi

(2021/C 377/02)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.7.2021

Abi number

SA.63536 (2021/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Bund: Liqiditätshilfen Fischerei BAR

Õiguslik alus

Richtlinie zur Förderung von Liquiditätshilfen für Fischereiunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kalandus ja vesiviljelus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 5 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 5 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

kuni 31.12.2021

Majandusharud

Merekalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Haubachstraße 86, 22765 Hamburg

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.