ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 183

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
11. mai 2021


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 183/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2021/C 183/02

Euro vahetuskurss — 10. mai 2021

2

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2021/C 183/03

Kokkuvõte Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusest, mis käsitleb küberturvalisuse strateegiat ja küberturvalisuse 2. direktiivi (NIS 2.0) (Arvamuse täistekst on inglise, prantsuse ja saksa keeles Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel www.edps.europa.eu)

3


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 183/04

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate spiraalköiteseadiste impordi suhtes kohaldatavate ning Vietnamile ja Laose Rahvademokraatlikule Vabariigile laiendatud dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

8

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2021/C 183/05

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetusetootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

20


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

11.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 183/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2021/C 183/01)

5. mai 2021 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32021M10215 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

11.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 183/2


Euro vahetuskurss (1)

10. mai 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2169

JPY

Jaapani jeen

132,31

DKK

Taani kroon

7,4361

GBP

Inglise nael

0,86195

SEK

Rootsi kroon

10,1235

CHF

Šveitsi frank

1,0939

ISK

Islandi kroon

150,90

NOK

Norra kroon

10,0008

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,591

HUF

Ungari forint

357,26

PLN

Poola zlott

4,5631

RON

Rumeenia leu

4,9248

TRY

Türgi liir

10,0495

AUD

Austraalia dollar

1,5433

CAD

Kanada dollar

1,4743

HKD

Hongkongi dollar

9,4504

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6673

SGD

Singapuri dollar

1,6110

KRW

Korea vonn

1 353,14

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

17,0843

CNY

Hiina jüaan

7,8045

HRK

Horvaatia kuna

7,5415

IDR

Indoneesia ruupia

17 189,26

MYR

Malaisia ringit

4,9984

PHP

Filipiini peeso

58,247

RUB

Vene rubla

90,0154

THB

Tai baat

37,809

BRL

Brasiilia reaal

6,3848

MXN

Mehhiko peeso

24,2464

INR

India ruupia

89,2585


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Andmekaitseinspektor

11.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 183/3


Kokkuvõte Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusest, mis käsitleb küberturvalisuse strateegiat ja küberturvalisuse 2. direktiivi (NIS 2.0)

(Arvamuse täistekst on inglise, prantsuse ja saksa keeles Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Euroopa Komisjon võttis 16. detsembril 2020 vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148 (edaspidi „ettepanek“). Paralleelselt avaldasid Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühisteatise „ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks“ (edaspidi „strateegia“).

Euroopa Andmekaitseinspektor toetab täielikult strateegia üldeesmärki tagada julgeolekuriskide ja põhiõiguste tugevate kaitsemeetmetega ülemaailmne ja avatud internet, tunnistades interneti ja selle haldamise strateegilist väärtust ning tugevdades liidu tegevust internetis mitut sidusrühma hõlmava mudeli raames.

Seetõttu kiidab Euroopa Andmekaitseinspektor ühtlasi heaks ettepaneku eesmärgi teha kehtivas küberturvalisuse direktiivis süsteemseid ja struktuurseid muudatusi, et hõlmata rohkem üksusi kogu liidus, võttes rangemaid turbemeetmeid, sh kohustuslik riskijuhtimine, miinimumnõuded ning asjakohased järelevalve- ja jõustamissätted. Sellega seoses on Euroopa Andmekaitseinspektor seisukohal, et ühtse kaitsetaseme saavutamiseks on vaja liidu institutsioonid, bürood, asutused ja ametid täielikult integreerida kogu ELi hõlmavasse üldisesse küberturvalisuse raamistikku, lisades liidu institutsioonid, bürood, organid ja asutused sõnaselgelt ettepaneku kohaldamisalasse.

Lisaks rõhutab Euroopa Andmekaitseinspektor, kui oluline on integreerida privaatsuse ja andmekaitse perspektiiv küberturvalisuse meetmetesse, mis tulenevad ettepanekust või muudest strateegia küberturvalisuse algatustest, et tagada terviklik käsitlus ning võimaldada sünergiat küberturvalisuse haldamisel ja töödeldavate isikuandmete kaitsmisel. Sama oluline on, et selliste meetmetega kaasnevad isikuandmete ja privaatsuse kaitse õiguse mis tahes võimalikud piirangud vastaksid ELi põhiõiguste harta artiklis 52 sätestatud kriteeriumidele, eelkõige sellele, et need saavutataks seadusandliku meetmega ja et need oleksid vajalikud ning proportsionaalsed.

Euroopa Andmekaitseinspektor eeldab, et ettepanekuga ei püüta mõjutada isikuandmete töötlemist reguleerivate olemasolevate ELi õigusaktide kohaldamist, sh nende õigusaktide täitmist kontrollivate sõltumatute järelevalveasutuste ülesandeid ja volitusi. See tähendab, et kõik küberohtude ennetamise, avastamise ja neile reageerimise valdkonnas osalevad küberturvalisuse süsteemid ja teenused peaksid olema kooskõlas kehtiva privaatsuse ja andmekaitse raamistikuga. Sellega seoses peab Euroopa Andmekaitseinspektor oluliseks ja vajalikuks kehtesta ettepanekus mõiste „küberturvalisus“ selge ja üheselt mõistetav määratlus.

Euroopa Andmekaitseinspektor esitab konkreetsed soovitused tagamaks, et ettepanek täiendab asjakohaselt ja tõhusalt isikuandmete kaitset käsitlevaid olemasolevaid liidu õigusakte, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust ja e-privaatsuse direktiivi, kaasates vajaduse korral ka Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitsenõukogu ning luues selged mehhanismid pädevate asutuste koostööks erinevates reguleerimisvaldkondades.

Lisaks peaksid interneti üladomeeni registrite haldamist käsitlevad sätted määratlema selgelt asjakohase kohaldamisala ja õiguslikud tingimused. Küberturbe intsidentide lahendamise üksuste (CSIRT) tehtavate võrgu- ja infosüsteemide ennetavate kontrollide kontseptsioon nõuab samuti täiendavat selgitamist seoses töödeldavate isikuandmete ulatuse ja liikidega. Tähelepanu juhitakse võimalike nõuetele mittevastavate andmeedastuste riskidele, mis on seotud küberturvalisuse teenuste allhangete või küberturvalisuse toodete omandamise ja nende tarneahelaga.

Euroopa Andmekaitseinspektor kiidab heaks üleskutse edendada krüpteerimise ja eelkõige otspunktkrüpteerimise kasutamist ning kordab oma seisukohta, et krüpteerimine on tõhusa andmekaitse ja privaatsuse tagamiseks kriitiline ja asendamatu tehnoloogia, millest kõrvalehoidmine jätaks mehhanismi selle võimaliku ebaseadusliku kasutamise ja turbekontrollide suhtes usalduse kaotamise tõttu ilma igasuguse kaitsevõimeta. Sellega seoses tuleks selgitada, et ettepanekus sisalduvat ei tohiks tõlgendada kui toetust otspunktkrüpteerimise nõrgendamisele nn tagaukse või muu sarnase lahenduse kaudu.

1.   Sissejuhatus ja taust

1.

Euroopa Komisjon võttis 16. detsembril 2020 vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148 (1) (edaspidi „ettepanek“).

2.

Samal kuupäeval avaldasid Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühisteatise „ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks“ (2) (edaspidi „strateegia“).

3.

Strateegia eesmärk on tugevdada liidu strateegilist sõltumatust küberturvalisuse valdkonnas ning suurendada liidu vastupidavusvõimet, tõhustada ühist reageerimist ning rajada tugevate kaitsevahenditega avatud ja ülemaailmne internet, et reageerida Euroopa inimeste turvalisust ning põhiõigusi ja -vabadusi ähvardavatele riskidele. (3)

4.

Strateegia sisaldab ettepanekuid regulatiivseteks, investeerimis- ja poliitikaalgatusteks kolmes ELi tegevusvaldkonnas: 1) vastupidavus, tehnoloogiline suveräänsus ja juhtpositsioon, 2) tegevussuutlikkuse suurendamine, et ennetada, heidutada ja reageerida, ning 3) ülemaailmse ja avatud küberruumi edendamine.

5.

Ettepanek on üks strateegia regulatiivsetest algatustest, eelkõige vastupidavuse, tehnoloogilise suveräänsuse ja juhtpositsiooni valdkonnas.

6.

Seletuskirja kohaselt on ettepaneku eesmärk ajakohastada olemasolevat õigusraamistikku, st Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1148 (edaspidi „küberturvalisuse direktiiv“) (4). Ettepaneku eesmärk on tugineda kehtivale küberturvalisuse direktiivile, mis oli esimene kogu ELi hõlmav küberturvalisuse õigusakt ja milles nähakse ette õiguslikud meetmed liidu üldise küberturvalisuse taseme tõstmiseks, ning see direktiiv kehtetuks tunnistada. Ettepanekus võetakse arvesse viimastel aastatel toimunud siseturu digiteerimise kasvu ja küberturvalisusega seotud muutuvat ohumaastikku, mis on võimendunud alates COVID-19 kriisi puhkemisest. Ettepaneku eesmärk on kõrvaldada küberturvalisuse direktiivi mitu tuvastatud puudust ning suurendada kõigi nende avaliku ja erasektori valdkondade kübervastupidavusvõimet, mis täidavad majanduse ja ühiskonna jaoks olulist funktsiooni.

7.

Ettepaneku põhielemendid on järgmised:

(i)

kehtiva küberturvalisuse direktiivi kohaldamisala laiendamine, lisades uusi valdkondi, lähtudes nende kriitilisusest majanduse ja ühiskonna jaoks;

(ii)

rangemad turbenõuded hõlmatud ettevõtetele ja üksustele, kehtestades riskijuhtimise lähenemisviisi, milles esitatakse miinimumloetelu põhilistest turbeelementidest, mida tuleb kohaldada;

(iii)

tarneahelate ja tarnijasuhete turvalisuse käsitlemine, nõudes, et üksikettevõtted lahendaksid tarneahelate ja tarnijasuhete küberturvalisuse riskid;

(iv)

koostöö tugevdamine liikmesriikide ametiasutuste vahel ning liidu institutsioonide, büroode, organite ja asutustega küberturvalisusega seotud tegevusvaldkondades, sh küberkriiside ohjamisel.

8.

Euroopa Andmekaitseinspektor sai 14. jaanuaril 2021 Euroopa Komisjonilt ametliku konsulteerimise taotluse seoses dokumendiga „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148“.

3.   Järeldused

77.

Eelnevast lähtudes esitab Euroopa Andmekaitseinspektor järgmised soovitused.

Küberturvalisuse strateegia kohta

võtta arvesse, et küberturvalisuse parandamise uute tehnoloogiatega (nt tehisintellekt) seotud andmekaitse- ja privaatsusriskide maandamise esimene etapp on andmekaitse rakendamine isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 25 sätestatud lõimitud ja vaikimisi andmekaitse nõuete kohaselt, mis aitavad integreerida nende tehnoloogiate ja süsteemide projekteerimisel ja kasutamisel asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks pseudonüümimine, krüpteerimine, andmete täpsus, andmete minimeerimine;

võtta arvesse privaatsuse ja andmekaitse integreerimise olulisust küberturvalisusega seotud poliitikatesse ja standarditesse ning tavapärasesse küberturvalisuse haldamisse, et tagada terviklik lähenemisviis ja võimaldada avalik-õiguslike ja erasektori organisatsioonide koostoimet küberturvalisuse haldamisel ja nende töödeldavate isikuandmete kaitsmisel, ilma tegevuste tarbetu kordamiseta;

kaaluda ja kavandada ressursse, mida ELi institutsioonid saaksid kasutada oma küberturvalisuse võimekuse suurendamiseks, sealhulgas viisil, mis järgib täielikult ELi väärtusi;

võtta arvesse küberturvalisuse privaatsuse ja andmekaitse mõõdet, investeerides poliitikameetmetesse, tavadesse ja vahenditesse, milles privaatsuse ja andmekaitse perspektiiv integreeritakse tavapärasesse küberturvalisuse haldamisse ning isikuandmete töötlemisel integreeritakse tõhusad andmekaitsemeetmed küberturvalisuse tegevustesse;

Strateegia ja ettepaneku kohaldamisala kohta liidu institutsioonidele, büroodele, organitele ning asutustele

võtta arvesse ELi institutsioonide vajadusi ja ülesandeid, et nad saaks integreerida täielikult kogu ELi hõlmavasse üldisesse küberturvalisuse raamistikku üksustena, kellel on sama kõrge kaitse tase kui liikmesriikide üksustel, ning

lisada liidu institutsioonid, bürood, organid ja asutused sõnaselgelt ettepaneku kohaldamisalasse;

Seose kohta isikuandmete kaitset käsitlevate olemasolevate liidu õigusaktidega

selgitada ettepaneku artiklis 2, et isikuandmete kaitset käsitlevaid liidu õigusakte, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust ja e-privaatsuse direktiivi, kohaldatakse ettepaneku kohaldamisalasse kuuluva mis tahes isikuandmete töötlemise suhtes (mitte üksnes konkreetses kontekstis), ning

selgitada ka asjakohases põhjenduses, et ettepanekuga ei püüta mõjutada isikuandmete töötlemist reguleerivate olemasolevate ELi õigusaktide kohaldamist, sealhulgas nende õigusaktide täitmist kontrollivate sõltumatute järelevalveasutuste ülesandeid ja volitusi;

Küberturvalisuse määratluse kohta

selgitada mõistete „küberturvalisus“ ning „võrgu- ja infosüsteemide turvalisus“ erinevat kasutamist ning kasutada terminit „küberturvalisus“ üldiselt ja terminit „võrgu- ja infosüsteemide turvalisus“ ainult siis, kui kontekst seda võimaldab (nt puhttehniline tekst, võtmata arvesse mõju ka süsteemide kasutajatele ja teistele isikutele);

Domeeninimede ja registreerimisandmete (WHOIS-andmed) kohta

sõnastada selgelt, mis on „asjakohane teave“, mis võimaldab tuvastada domeeninimede omanikud ja üladomeenide all domeeninimesid haldavad kontaktpunktid ning nendega ühendust võtta;

selgitada üksikasjalikumalt, mis domeeninimede registreerimise andmeliike (mis ei ole isikuandmed) tuleks avaldada;

selgitada täpsemalt, mis (avalik-õiguslikud või eraõiguslikud) üksused võivad olla „õigustatud juurdepääsu taotlejad“;

selgitada, kas üladomeenide registrites sisalduvatele ja üladomeenide domeeninimede registreerimise teenuseid osutavate üksuste valduses olevatele isikuandmetele peaks olema juurdepääs ka EMP-välistel üksustel, ja kui see oleks nii, siis sätestada selgelt sellise juurdepääsu tingimused, piirangud ja kord, võttes vajaduse korral arvesse ka isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 2 nõudeid, ning

lisada täiendav selgitus selle kohta, mis on „õiguspärane ja nõuetekohaselt põhjendatud“ taotlus, mille alusel juurdepääs antakse ja mis tingimustel;

CSIRTide tehtavate võrgu- ja infosüsteemide ennetavate kontrollide kohta

määratleda selgelt ennetavate kontrollide liigid, mille tegemist võidakse CSIRTidelt nõuda, ja määratleda ettepaneku tekstiga seotud peamised isikuandmete liigid;

Allhanke ja tarneahela kohta

võtta isikuandmeid töötleva tehnoloogia ja süsteemide tarneahelate hindamisel arvesse funktsioone, mis võimaldavad tõhusalt rakendada lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtet;

võtta IKT-teenuste, -süsteemide või -toodete tarneahelariskide hindamisel arvesse päritoluriigi erinõudeid, mis võivad takistada privaatsust ja andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktide järgimist; ning

lisada õigusakti ja vajaduse korral põhjenduses 46 nimetatud koordineeritud valdkonnapõhisesse riskihindamisse kohustuslik konsulteerimine Euroopa Andmekaitsenõukoguga eespool nimetatud tunnuste määratlemisel;

soovitada põhjenduses märkida, et avatud lähtekoodiga küberturvalisuse tooted (tarkvara ja riistvara), sh avatud lähtekoodiga krüpteerimine, võivad tagada vajaliku läbipaistvuse konkreetsete tarneahelariskide maandamiseks;

Krüpteerimise kohta

selgitada põhjenduses 54, et ettepanekus sisalduvat ei tohiks tõlgendada kui toetust otspunktkrüpteerimise nõrgendamisele nn tagaukse või muu sarnase lahenduse kaudu;

Küberturvalisuse riskijuhtimise meetmete kohta

lisada nii põhjendustesse kui ka ettepaneku sisulisse osasse põhimõte, et privaatsuse ja andmekaitse perspektiivi integreerimine tavapärasesse küberturvalisuse riskijuhtimisse tagab tervikliku lähenemisviisi ja võimaldab avalik-õiguslike ja erasektori organisatsioonide sünergiat küberturvalisuse haldamisel ja nende töödeldava isikuandmete kaitsmisel, ilma tegevuste tarbetu kordamiseta;

lisada õigusakti ENISA-le kohustus konsulteerida asjakohaste nõuannete koostamisel Euroopa Andmekaitsenõukoguga;

Isikuandmetega seotud rikkumise kohta

asendada artikli 32 lõike 1 tekst „mõistliku aja jooksul“ tekstiga „põhjendamatu viivituseta“;

Koostöörühma kohta

lisada õigusakti Euroopa Andmekaitsenõukogu osalemine koostöörühmas, võttes arvesse selle rühma ülesande ja andmekaitseraamistiku vahelist seost;

Jurisdiktsiooni ja territoriaalsuse kohta

selgitada õigusaktis, et ettepanek ei mõjuta isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseid andmekaitse järelevalveasutuste pädevusi;

tagada kõikehõlmav õiguslik alus koostööle ja teabevahetusele pädevate ja järelevalveasutuste vahel, kes kõik tegutsevad oma vastava pädevusvaldkonna piires, ning

täpsustada, et ettepanekule vastavad pädevad asutused peaksid olema võimelised esitama määruse (EL) 2016/679 kohaselt pädevate järelevalveasutuste taotlusel või oma algatusel mis tahes teavet, mis on saadud isikuandmete töötlemisega seotud audititest või uurimistest, ning lisada selleks sõnaselge õiguslik alus.

Brüssel, 11. märts 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148 (COM(2020) 823 final).

(2)  ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks (JOIN(2020) 18 final).

(3)  Vt strateegia I peatükk („SISSEJUHATUS“), lk 4.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).


V Teated

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

11.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 183/8


Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate spiraalköiteseadiste impordi suhtes kohaldatavate ning Vietnamile ja Laose Rahvademokraatlikule Vabariigile laiendatud dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

(2021/C 183/04)

Pärast seda, kui avaldati teade Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina RV“ või „asjaomane riik“) pärit teatavate spiraalköiteseadiste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta, (1) esitati Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon“) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1036 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed) (2) (edaspidi „alusmäärus“) artikli 11 lõike 2 kohane läbivaatamistaotlus.

1.   Läbivaatamistaotlus

Taotluse esitas 12. veebruaril 2021 ettevõtja Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (edaspidi „taotluse esitaja“) tootjate nimel, kelle toodang moodustab üle 25 % liidu teatavate spiraalköiteseadiste kogutoodangust.

Taotluse avalik versioon ja analüüs selle kohta, kuivõrd liidu tootjad seda toetavad, on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus. Teate punkt 5.6 sisaldab teavet selle kohta, kuidas huvitatud isikud toimikule juurde pääsevad.

2.   Vaatlusalune toode

Vaatlusalune toode on teatavad spiraalköiteseadised (edaspidi „vaatlusalune toode“), mis praegu kuuluvad CN-koodi ex 8305 10 00 (TARICi koodid 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 ja 8305100035) alla. CN- ja TARICi koodid on esitatud ainult teadmiseks.

3.   Kehtivad meetmed

Praegu kohaldatav meede on komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/703 (3) kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida nõukogu määrustega (EÜ) nr 1208/2004 ja (EÜ) nr 33/2006 (4) on laiendatud Vietnamist ja Laose Demokraatlikust Rahvavabariigist lähetatud impordile olenemata sellest, kas see on deklareeritud Vietnamist ja Laose Demokraatlikust Rahvavabariigist pärinevana või mitte.

4.   Läbivaatamise põhjused

Taotlus põhineb väitel, et meetmete aegumine tingiks tõenäoliselt dumpingu jätkumise või kordumise ning liidu tootmisharule tekitatava kahju jätkumise või kordumise.

4.1.    Väide dumpingu jätkumise või kordumise tõenäosuse kohta

Taotluse esitaja väitis, et Hiina RV puhul ei ole kohane kasutada omamaised hindu ja kulusid, kuna esinevad olulised moonutused alusmääruse artikli 2 lõike 6a punkti b tähenduses.

Väidetavate oluliste moonutuste tõendamisel toetus taotluse esitaja peamiselt komisjoni talituste 20. detsembril 2017. aastal koostatud riigiaruandele, (5) milles on kirjeldatud konkreetset turuolukorda Hiina RVs. Eelkõige osutas taotluse esitaja sellistele moonutustele nagu erinevad või eelishinnad toorainele ning moonutused muude oluliste sisendite, maakasutusõiguse, energia ja tööjõu valdkonnas.

Lisaks viitab taotluse esitaja tootjate ühenduse Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v. tellitud 2017. aasta uuringule, milles on analüüsitud turumoonutusi Hiina värviliste metallide tööstuses (Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry), (6) ning määrustele, millega kehtestatakse ajutised meetmed kuumvaltsitud roostevaba terase (7) ja pressitud alumiiniumi (8) suhtes.

Võttes arvesse alusmääruse artikli 2 lõike 6a punkti a, põhineb dumpingu jätkumise või kordumise väide asjaomasest riigist pärit vaatlusaluse toote arvestusliku normaalväärtuse (võrdlusaluseks sobiva riigi moonutamata hindu või võrdlusaluseid kajastavad tootmis- ja müügikulud) ja liitu müüdava eksporttoote ekspordihinna (tehasehindade tasandil) võrdlemisel.

Kättesaadava teabe alusel leiab komisjon, et alusmääruse artikli 5 lõike 9 kohaselt on piisavalt tõendeid, mis näivad osutavat sellele, et hindu ja kulusid mõjutavate oluliste moonutuste tõttu ei ole kohane kasutada asjaomase riigi omamaiseid hindu ja kulusid, ning seega on alusmääruse artikli 2 lõike 6a kohase uurimise algatamine põhjendatud.

Riigiaruanne on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (9).

Selle põhjal on asjaomase riigi puhul arvutatud dumpingumarginaalid märkimisväärsed.

4.2.    Väide kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse kohta

Taotluse esitaja väidab, et kahju jätkumine või kordumine on tõenäoline. Taotluse esitaja on esitanud piisavad tõendid selle kohta, et vaatlusaluse toote import asjaomasest riigist liitu on jäänud samal tasemele nii absoluutarvudes kui ka turuosa seisukohalt.

Taotluse esitaja esitatud tõenditest ilmneb, et lisaks muudele tagajärgedele on imporditud vaatlusaluse toote kogused ja/või hinnad muu hulgas avaldanud negatiivset mõju müügikogustele ja/või hinnatasemele, mis on oluliselt kahjustanud liidu tootmisharu üldist tulemuslikkust.

Samuti esitas taotluse esitaja tõendeid selle kohta, et kui meetmetel lastakse aeguda, siis asjaomasest riigist pärit vaatlusaluse toote import liitu tõenäoliselt suureneks, sest Hiina RV eksportivatel tootjatel on suurel hulgal kasutamata tootmisvõimsust ning ELi turg on atraktiivne. Sellega seoses väidab taotluse esitaja, et kahju kõrvaldamiseks on eelkõige vaja meetmeid ning et kui meetmetel lastaks aeguda, põhjustaks asjaomasest riigist pärit olulises koguses dumpinguhindadega impordi kordumine tõenäoliselt liidu tootmisharule tekitatava kahju kordumise.

5.   Menetlus

Pärast konsulteerimist alusmääruse artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud nõuandekomiteega jõudis komisjon seisukohale, et on piisavalt tõendeid dumpingu ja kahju tõenäosuse kohta, mis õigustab meetmete aegumise läbivaatamise algatamist, ning algatab läbivaatamise kooskõlas alusmääruse artikli 11 lõikega 2.

Aegumise läbivaatamise tulemusena selgitatakse välja, kas meetmete aegumine põhjustaks tõenäoliselt asjaomasest riigist pärit vaatlusaluse toote dumpingu jätkumise või kordumise ja liidu tootmisharule tekitatava kahju jätkumise või kordumise.

8. juunil 2018 jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/825 (10) (nn kaubanduse kaitsevahendi ajakohastamise pakett) tehti olulisi muudatusi dumpinguvastase menetluse suhtes varem kohaldatud ajakavadesse ja tähtaegadesse. Seepärast kutsub komisjon huvitatud isikuid kinni pidama käesolevas teates ja ka komisjoni edasistes teadetes esitatud menetlusetappidest ja tähtaegadest. Komisjon juhib osaliste tähelepanu ka asjaolule, et COVID-19 puhangu järel on avaldatud teade (11) COVID-19 puhangu mõju kohta dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele, mida võidakse kohaldada kõnealuse uurimise suhtes.

5.1.    Läbivaatamisega seotud uurimisperiood ja vaatlusalune periood

Dumpingu jätkumise või kordumise uurimine hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2020 (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimisperiood“). Kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse hindamise seisukohalt oluliste suundumuste uurimine hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2017 kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood“).

5.2.    Märkused taotluse ja uurimise algatamise kohta

Kõigil huvitatud isikutel palutakse esitada oma seisukoht taotluses (12) esitatud sisendite ja harmoneeritud süsteemi koodide kohta 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas (13).

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada märkusi taotluse kohta (sh kahju ja põhjusliku seosega seonduvalt) või mis tahes muu uurimise algatamisega seonduva aspekti, sh selle kohta, mil määral nad taotlust toetavad, peavad seda tegema 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

Uurimise algatamisega seonduvad ärakuulamistaotlused tuleb esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

5.3.    Dumpingu jätkumise või kordumise tõenäosuse kindlakstegemise menetlus

Aegumise läbivaatamise käigus uurib komisjon läbivaatamisega seotud uurimisperioodil liitu suunatud eksporti. Olenemata liitu suunatud ekspordist uurib ta aga seda, kas vaatlusalust toodet asjaomases riigis tootvate ja müüvate äriühingute olukord on selline, et meetmete aegumise korral dumpinguhinnaga eksport liitu tõenäoliselt jätkuks või korduks.

Seepärast on komisjoni uurimises kutsutud osalema kõik vaatlusalust toodet asjaomases riigis tootvad tootjad (14) olenemata sellest, kas nad eksportisid vaatlusalust toodet liitu läbivaatamisega seotud uurimisperioodil või mitte.

5.3.1.   Asjaomase riigi tootjate uurimine

Kuna käesolevasse läbivaatamisse kaasatud Hiina RV eksportivate tootjate arv võib kujuneda suureks, kuid uurimine tuleb lõpetada ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon moodustada valimi, et piirata uurimine mõistliku arvu tootjatega (seda nimetatakse ka valikuuringuks). Valim moodustatakse alusmääruse artikli 17 kohaselt.

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas valikuuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valimi, palutakse kõigil tootjatel või nende esindajatel, sealhulgas nendel, kes ei teinud koostööd uurimises, mille tulemusena käesoleva läbivaatamise aluseks olevad meetmed kehtestati, esitada komisjonile teave oma äriühingu(te) kohta seitsme päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist. Teave tuleb esitada TRON.tdi kaudu järgmisel aadressil: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Teave platvormile Tron juurdepääsu kohta on esitatud punktides 5.6 ja 5.9.

Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab Hiina RV tootjate valimi moodustamisel vajalikuks, võtab ta ühendust ka asjaomase riigi ametiasutustega ja võib võtta ühendust asjaomase riigi tootjate teadaolevate ühendustega.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, valitakse tootjad välja suurima tüüpilise tootmis-, müügi- või ekspordimahu põhjal, mida on võimalik olemasoleva aja jooksul mõistlikult uurida. Komisjon annab vajaduse korral kõigile asjaomase riigi teadaolevatele tootjatele, ametiasutustele ja tootjate ühendustele asjaomase riigi ametiasutuste kaudu teada, millised äriühingud on valimisse kaasatud.

Pärast seda, kui komisjon on saanud tootjatest valimi moodustamiseks vajaliku teabe, teatab ta asjaomastele isikutele, kas ta on otsustanud nad valimisse kaasata. Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad valimisse kaasatud tootjad esitama täidetud küsimustiku 30 päeva jooksul pärast nende valimisse kaasamise otsusest teatamise kuupäeva.

Komisjon lisab huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikusse märke valimi moodustamise kohta. Kõik märkused valimi moodustamise kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast valimi moodustamise otsusest teatamist.

Asjaomase riigi tootjatele mõeldud küsimustik on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Ilma et see mõjutaks alusmääruse artikli 18 võimalikku kohaldamist, käsitatakse neid äriühinguid, kes on nõustunud oma võimaliku valimisse kaasamisega, kuid keda sinna ei kaasata, koostööd tegevana (edaspidi „valimisse kaasamata koostööd tegevad tootjad“).

5.3.2.   Täiendav menetlus seoses asjaomase riigiga, kus esineb olulisi moonutusi

Vastavalt käesolevale teatele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad ning esitada teave ja kinnitavad tõendid alusmääruse artikli 2 lõike 6a kohaldamise kohta. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Vastavalt alusmääruse artikli 2 lõike 6a punktile e teavitab komisjon varsti pärast uurimise algatamist huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikule lisatud märke abil kõiki uurimisega seotud isikuid asjakohastest allikatest, mida ta kavatseb kasutada alusmääruse artikli 2 lõike 6a kohase normaalväärtuse kindlakstegemiseks asjaomase riigi puhul. See hõlmab kõiki allikaid, sh vajaduse korral võrdlusaluseks valitud sobivat kolmandat riiki Uurimisega seotud isikutele antakse märkuste esitamiseks aega kümme päeva alates kuupäevast, mil kõnealune teade toimikusse lisatakse.

Komisjonile kättesaadava teabe kohaselt on asjaomase riigi puhul võimalikud võrdlusaluseks sobivad kolmandad riigid Türgi ja Serbia. Selleks et määrata lõplikult kindlaks võrdlusaluseks sobiv kolmas riik, uurib komisjon, kas on asjaomasele riigile sarnase majandusarenguga riike, kus toodetakse ja müüakse vaatlusalust toodet ning kus asjakohased andmed on hõlpsasti kättesaadavad. Kui niisuguseid riike on rohkem kui üks, eelistatakse asjakohasel juhul võrreldava sotsiaal- ja keskkonnakaitse tasemega riike.

Asjakohaste allikate osas kutsub komisjon kõiki Hiina RV tootjaid üles esitama 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist teavet vaatlusaluse toote tootmiseks kasutatavate materjalide (töötlemata ja töödeldud) ja energia kohta. Teave tuleb esitada TRON.tdi kaudu järgmisel aadressil: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Teave platvormile Tron juurdepääsu kohta on esitatud punktides 5.6 ja 5.9.

Lisaks tuleb kõik faktid, mis on vajalikud kulude ja hindade määramiseks vastavalt alusmääruse artikli 2 lõike 6a punktile a, esitada 65 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist. Need faktid peavad pärinema üksnes avalikest allikatest.

Selleks et saada uurimiseks vajalikku teavet alusmääruse artikli 2 lõike 6a punkti b kohaste väidetavate oluliste moonutuste kohta, teeb komisjon küsimustiku kättesaadavaks ka asjaomase riigi valitsusele.

5.3.3.   Sõltumatute importijate uurimine (15) (16)

Uurimises on kutsutud osalema vaatlusaluse toote Hiina RVst liitu importimisega tegelevaid sõltumatuid importijaid, sealhulgas neid, kes ei teinud koostööd praegu kehtivate meetmete kehtestamisega lõppenud uurimis(t)es.

Kuna käesolevasse aegumise läbivaatamisse kaasatud sõltumatute importijate arv võib kujuneda suureks, kuid uurimine tuleb lõpetada ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon moodustada valimi, et piirata uurimine mõistliku arvu sõltumatute importijatega (seda nimetatakse ka valikuuringuks). Valim moodustatakse alusmääruse artikli 17 kohaselt.

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas valikuuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valimi, palutakse kõigil sõltumatutel importijatel või nende esindajatel, sealhulgas nendel, kes ei teinud koostööd käesoleva läbivaatamise aluseks olevate meetmete kehtestamisega lõppenud uurimises, endast komisjonile teada anda. Kõnealused isikud peavad endast teada andma seitsme päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ja esitama komisjonile oma äriühingu(te) kohta käesoleva teate lisas nõutud teabe.

Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks sõltumatute importijate valimi moodustamiseks, võib ta lisaks võtta ühendust teadaolevate importijate ühendustega.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse importijad valida asjaomasest riigist pärit vaatlusaluse toote suurima tüüpilise müügimahu järgi ELis, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Komisjon annab kõigile teadaolevatele sõltumatutele importijatele ja importijate ühendustele teada, millised äriühingud on valimisse kaasatud.

Komisjon lisab huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikusse ka märke valimi moodustamise kohta. Kõik märkused valimi moodustamise kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast valimi moodustamise otsusest teatamist.

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon valimisse kaasatud sõltumatutele importijatele küsimustikud. Kui ei ole sätestatud teisiti, peavad kõnealused isikud esitama täidetud küsimustiku 30 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teatamisest.

Sõltumatutele importijatele mõeldud küsimustik on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse kindlakstegemine

Selleks et teha kindlaks, kas liidu tootmisharule põhjustatava kahju jätkumine või kordumine on tõenäoline, kutsub komisjon liidu vaatlusaluse toote tootjaid komisjoni uurimises osalema.

5.4.1.   Liidu tootjate uurimine

Selleks et saada uurimise seisukohast vajalikku teavet liidu tootjate kohta, teeb komisjon teadaolevatele liidu tootjatele või liidu tootjate esindajatele kättesaadavaks küsimustiku. Need tootjad on järgmised: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft ja Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb nimetatud liidu tootjatel täidetud küsimustik tagastada 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

Kui ei ole sätestatud teisiti, palutakse eespool nimetamata liidu tootjatel ja neid esindavatel ühendustel endast teatamiseks ja küsimustiku saamiseks võtta komisjoniga eelistatavalt e-posti teel ühendust viivitamata, kuid mitte hiljem kui seitse päeva pärast käesoleva teate avaldamist.

Liidu tootjatele mõeldud küsimustik on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Liidu huvide hindamine

Kui dumpingu jätkumise või kordumise ja kahju jätkumise või kordumise tõenäosus leiab kinnitust, võetakse vastavalt alusmääruse artiklile 21 vastu otsus selle kohta, kas dumpinguvastaste meetmete säilitamine oleks vastuolus liidu huvidega.

Liidu tootjatel, importijatel ja neid esindavatel ühendustel, kasutajatel ja neid esindavatel ühendustel, ametiühingutel ja tarbijaid esindavatel organisatsioonidel palutakse esitada komisjonile teavet liidu huvide kohta. Uurimises osalemiseks peavad tarbijaid esindavad ühendused tõendama, et nende tegevuse ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos.

Kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb teave liidu huvide hindamise kohta esitada 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist. Selle teabe võib esitada vabas vormis või vastates komisjoni koostatud küsimustikule.

Küsimustik, sh vaatlusaluse toote kasutajatele mõeldud küsimustik on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. Igal juhul võetakse artikli 21 kohaselt esitatud teavet arvesse üksnes juhul, kui see on esitatud koos ajakohaste faktiliste andmetega, mis võimaldavad seda teavet kontrollida.

5.6.    Huvitatud isikud

Selleks et uurimises osaleda, peavad huvitatud isikud, näiteks asjaomase riigi tootjad, liidu tootjad, importijad ja neid esindavad ühendused, kasutajad ja neid esindavad ühendused, ametiühingud ja tarbijaid esindavad ühendused kõigepealt tõendama, et nende tegevuse ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos.

Asjaomase riigi tootjaid, liidu tootjaid, importijaid ja neid esindavaid ühendusi, kes teevad teabe kättesaadavaks punktides 5.3.1, 5.3.3 ja 5.4.1 kirjeldatud viisil, käsitatakse huvitatud isikutena, kui nende tegevuse ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos.

Muud isikud võivad osaleda uurimises huvitatud isikuna üksnes alates sellest hetkest, kui nad endast teada annavad ning kui nende tegevuse ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos. Huvitatud isikuna käsitamine ei piira alusmääruse artikli 18 kohaldamist.

Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimik on saadaval veebisaidil TRON.tdi järgmisel aadressil: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Juurdepääsu saamiseks järgige sellel lehel esitatud juhiseid (17).

5.7.    Muud kirjalikud esildised

Vastavalt käesolevale teatele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja seda kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.8.    Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalitustes

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda komisjoni uurimistalitustelt ärakuulamist. Kõik ärakuulamistaotlused tuleb esitada kirjalikult ja taotlust tuleb põhjendada, samuti tuleb esitada kokkuvõte sellest, mida huvitatud isikud soovivad ärakuulamisel arutada. Ärakuulamine piirdub küsimustega, mille huvitatud isikud on eelnevalt kirjalikult esitanud.

Põhimõtteliselt ei esitata ärakuulamisel fakte, mida toimikus juba ei ole, kuid sujuva menetlemise huvides ja selleks, et komisjoni talitustel uurimine edeneks, võib huvitatud isikutelt paluda esitada pärast ärakuulamist uusi fakte.

5.9.    Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevatel uurimistel komisjonile esitatava teabe suhtes ei kohaldata autoriõigusi. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt konkreetse loa, mis sõnaselgelt võimaldab komisjonil a) kasutada kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevas menetluses ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.

Kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Sensitive“ (18). Uurimise käigus teavet esitavatel isikutel palutakse oma teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlust põhjendada.

Huvitatud isikud, kes esitavad teavet märkega „Sensitive“, peavad vastavalt alusmääruse artikli 19 lõikele 2 esitama ka teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millele lisatakse märge „For inspection by interested parties“ (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalselt esitatud teabe sisust oleks võimalik vajalikul määral aru saada. Kui konfidentsiaalset teavet esitav osaline ei anna teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlusele sobilikku põhjendust või ei esita nõutavas vormis ja nõutava kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib komisjon sellise teabe jätta arvesse võtmata, kui asjakohastest allikatest ei ole teabe õigsust võimalik rahuldavalt kontrollida.

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused, sealhulgas skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) kaudu. TRON.tdi-d või e-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektroonselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „KIRJAVAHETUS EUROOPA KOMISJONIGA KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEGA SEOTUD UURIMISTES“ ja avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Huvitatud isikutel tuleb esitada oma nimi, aadress ja telefoninumber ning toimiv ametlik e-posti aadress, mida vaadatakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult TRON.tdi või e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad selgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt muude sidevahendite kaudu või kui dokumendi laadi tõttu tuleb see saata tähitud kirjaga. Huvitatud isikud leiavad täiendavad eeskirjad ja lisateabe komisjoniga suhtlemise, sealhulgas TRON.tdi ja e-posti teel saadetavate esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta eespool osutatud juhendist, milles käsitletakse huvitatud isikutega suhtlemist.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-post:

dumpinguküsimused: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

kahju ja liidu huvidega seotud küsimused: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Uurimise ajakava

Vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 5 viiakse uurimine tavaliselt lõpule 12 kuu jooksul ja igal juhul hiljemalt 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

7.   Teabe esitamine

Üldjuhul võivad huvitatud isikud esitada teavet üksnes käesoleva teate punktis 5 määratletud tähtaegade jooksul.

Selleks et viia uurimine lõpule ettenähtud tähtaja jooksul, ei aktsepteeri komisjon teavet, mille huvitatud isikud esitavad pärast tähtaega, mis on ette nähtud märkuste esitamiseks lõplike järelduste kohta, või kui see on asjakohane, siis märkuste esitamiseks täiendavate lõplike järelduste kohta.

8.   Võimalus esitada märkusi teiste isikute esildiste kohta

Huvitatud isikute kaitseõiguse tagamiseks tuleks neile anda võimalus esitada märkusi teiste huvitatud isikute esitatud teabe kohta. Huvitatud isikud võivad käsitleda üksnes neid küsimusi, mis sisalduvad teiste huvitatud isikute esildistes, mitte aga tõstatada uusi probleeme.

Märkused teabe kohta, mille teised huvitatud isikud on esitanud seoses lõplike järelduste avalikustamisega, tuleks esitada viie päeva jooksul pärast lõplike järelduste kohta märkuste tegemiseks määratud tähtaega (kui ei ole sätestatud teisiti). Kui avaldatakse täiendavad lõplikud järeldused, tuleks märkused kõnealuseid järeldusi käsitleva teabe kohta, mille on esitanud teised huvitatud isikud, esitada ühe päeva jooksul pärast nende märkuste tegemiseks määratud tähtaega (kui ei ole sätestatud teisiti).

Need tähtajad ei piira komisjoni õigust küsida huvitatud isikutelt nõuetekohaselt põhjendatud juhul lisateavet.

9.   Käesolevas teates määratletud tähtaegade pikendamine

Huvitatud isiku nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral on võimalik käesolevas teates määratletud tähtaegu pikendada.

Käesolevas teates esitatud tähtaegade pikendamist tuleks taotleda üksnes erandlike asjaolude korral ja seda võimaldatakse ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhul. Igal juhul pikendatakse küsimustikule vastamise tähtaega tavaliselt kolm päeva, ning üldjuhul mitte rohkem kui seitse päeva. Käesolevas teates osutatud muu teabe esitamise tähtaegu ei pikendata rohkem kui kolm päeva, välja arvatud erandlike asjaolude korral.

10.   Koostöösoovimatus

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt alusmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, võib sellise teabe jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele faktidele.

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

Elektroonses vormis koostöö puudumist ei loeta koostöösoovimatuseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa ebaratsionaalse lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isikul tuleb komisjoniga viivitamatult ühendust võtta.

11.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kõigi muude menetluse käigus esitatavate taotlustega, mis käsitlevad huvitatud isikute või kolmandate isikute kaitseõigust.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada ärakuulamisi ning tegutseda huvitatud isiku(te) ja komisjoni talituste vahendajana, tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigust täielikult kasutada. Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleks esitada kirjalikult ning taotlust tuleks põhjendada. Ärakuulamise eest vastutav ametnik analüüsib taotluse põhjendusi. Ärakuulamine tuleks korraldada üksnes juhul, kui komisjoni talitustega ei ole küsimusi õigeaegselt lahendatud.

Taotlus tuleb esitada aegsasti ja viivitamata, et mitte takistada menetluse nõuetekohast kulgu. Selleks peaksid huvitatud isikud taotlema ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist võimalikult kiiresti pärast sellist sekkumist õigustava juhtumi esinemist. Kui ärakuulamistaotlus esitatakse pärast asjaomast tähtaega, analüüsib ärakuulamise eest vastutav ametnik ka tähtajast hiljem esitatud taotluse põhjendusi, tõstatatud küsimuste laadi ja nende mõju kaitseõigusele, pidades silmas uurimise hea haldamise ja õigeaegse lõpuleviimise eesmärki.

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Võimalus taotleda alusmääruse artikli 11 lõike 3 kohast läbivaatamist

Kuna aegumise läbivaatamine algatatakse alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohaselt, ei saa selle tulemusena kohaldatavaid meetmeid muuta, vaid neid saab alusmääruse artikli 11 lõike 6 kohaselt kas kehtetuks tunnistada või säilitada.

Huvitatud isik, kes leiab, et meetmete läbivaatamine nende muutmiseks on põhjendatud, võib taotleda läbivaatamist vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 3.

Isikud, kes soovivad taotleda sellist läbivaatamist, mis toimuks käesolevas teates nimetatud aegumise läbivaatamisest sõltumatult, võivad võtta komisjoniga ühendust eespool märgitud aadressil.

13.   Isikuandmete töötlemine

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725 (19).

Isikuandmete kaitset käsitlev teade, milles teavitatakse kõiki isikuid komisjoni kaubanduse kaitsemeetmete raames toimuvast isikuandmete töötlemisest, on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  ELT C 331, 7.10.2020, lk 14.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(3)  Komisjoni 11. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/703, millega pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate spiraalköiteseadiste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 122, 12.5.2016, lk 1).

(4)  Nõukogu 28. juuni 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1208/2004, millega laiendatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 119/97 teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit spiraalköiteseadiste impordi suhtes kehtestatud lõplikke dumpinguvastaseid meetmeid Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist lähetatud sama toote impordile (ELT L 232, 1.7.2004, lk 1); nõukogu 9. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 33/2006, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 2074/2004 teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks Laose Demokraatlikust Rahvavabariigist saadetava sama toote impordile (ELT L 7, 12.1.2006, lk 1).

(5)  Komisjoni talituste töödokument „Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations“ (Kaubanduse kaitsemeetmete uurimise käigus tuvastatud olulised moonutused Hiina Rahvavabariigi majanduses), 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, kättesaadav aadressil http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf.

(7)  Komisjoni 7. aprilli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/508, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Indoneesiast, Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi suhtes (ELT L 110, 8.4.2020, lk 3).

(8)  Komisjoni 12. oktoobri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1428, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit pressitud alumiiniumi impordi suhtes (ELT L 336, 13.10.2020, lk 8).

(9)  Riigiaruandes viidatud dokumendid on kättesaadavad põhjendatud taotluse alusel.

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/825, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ning määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT L 143, 7.6.2018, lk 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(12)  Teave harmoneeritud süsteemi koodide kohta on esitatud ka läbivaatamistaotluse kommenteeritud kokkuvõttes, mis on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Kõik käesoleva teate avaldamisele osutavad viited viitavad teate avaldamisele Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole märgitud teisiti.

(14)  Tootja on asjaomases riigis asuv ja vaatlusalust toodet tootev äriühing ning temaga seotud äriühingud, kes osalevad vaatlusaluse toote tootmises, omamaises müügis või ekspordis.

(15)  Valimisse võivad kuuluda ainult importijad, kes ei ole asjaomase riigi tootjatega seotud. Tootjatega seotud importijad peavad täitma küsimustiku I lisa nende eksportivate tootjate kohta. Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 127 kohaselt käsitatakse kaht isikut üksteisega seotuna, kui: a) nad on teineteise äriühingu ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558). Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õde ja õe või venna abikaasa. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikli 5 lõikele 4 tähendab „isik“ füüsilist isikut, juriidilist isikut ja mis tahes isikute ühendust, kes ei ole juriidiline isik, kuid kes saab liidu või siseriikliku õiguse kohaselt teha õigustoiminguid (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(16)  Sõltumatute importijate esitatud andmeid võib käesolevas uurimises kasutada ka muul otstarbel kui vaid dumpingu kindlakstegemiseks.

(17)  Tehniliste probleemide korral võtke ühendust kaubandustalitusega e-posti aadressil trade-service-desk@ec.europa.eu või telefoninumbril +32 22979797.

(18)  Märkega „Sensitive“ tähistatakse dokument, mida alusmääruse artikli 19 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu (dumpinguvastane leping) artikli 6 kohaselt käsitatakse konfidentsiaalsena. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(19)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


LISA

Konfidentsiaalne versioon

Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioon

(teha rist sobivasse ruutu)

HIINA RAHVAVABARIIGIST PÄRIT TEATAVATE SPIRAALKÖITESEADISTE IMPORDI SUHTES KOHALDATAVATE NING VIETNAMILE JA LAOSE RAHVADEMOKRAATLIKULE VABARIIGILE LAIENDATUD DUMPINGUVASTASTE MEETMETE AEGUMISE LÄBIVAATAMINE

Sõltumatute importijate valimi moodustamiseks vajalik teave

Käesoleva vormi abil saavad sõltumatud importijad esitada teavet, mida on vaja valimi moodustamiseks vastavalt algatamisteate punktile 5.3.3.

Nii konfidentsiaalne versioon kui ka huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioon tuleb komisjonile tagasi saata vastavalt algatamisteates esitatud juhistele.

1.   NIMI JA KONTAKTANDMED

Esitage oma äriühingu kohta järgmised andmed:

Äriühingu nimi

 

Aadress

 

Kontaktisik

 

E-posti aadress

 

Telefon

 

Veebisait

 

2.   KÄIVE JA MÜÜGIMAHT

Märkige oma äriühingu kogukäive eurodes (EUR) ning algatamisteates määratletud teatavate spiraalköiteseadiste käive ja kaal liitu suunatud impordi puhul ning pärast Hiina RVst importimist liidu turule edasimüügi puhul läbivaatamisega seotud uurimisperioodil (1. jaanuar kuni 31. detsember 2020). Märkige massiühik, kui kasutatud ei ole tonne.

 

Tonni

Väärtus eurodes (EUR)

Teie äriühingu kogukäive eurodes (EUR)

 

 

Vaatlusaluse toote import liitu

 

 

Vaatlusaluse toote edasimüük liidu turul pärast Hiina RVst importimist

 

 

3.   TEIE ÄRIÜHINGU JA SEOTUD ÄRIÜHINGUTE TEGEVUS (1)

Esitage täpne kirjeldus oma äriühingu ja kõikide vaatlusaluse toote tootmisesse ja/või müüki (eksport ja/või omamaine müük) kaasatud seotud äriühingute tegevuse kohta (loetlege need äriühingud ja märkige nende suhe teie äriühinguga). Kõnealuse tegevuse alla võib kuuluda vaatlusaluse toote müük, selle valmistamine alltöövõtu korras, selle töötlemine, sellega kauplemine jms (loetelu ei ole täielik).

Äriühingu nimi ja asukoht

Tegevus

Suhe teie äriühinguga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   MUU TEAVE

Esitage muu teave, mis teie arvates võib komisjoni valimi moodustamisel aidata.

5.   TÕENDAMINE

Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing kaasatakse valimisse, tähendab see, et te peate vastama küsimustikule ning olema nõus, et teie äriühingu ruume külastatakse vastuste kontrollimiseks. Kui äriühing märgib, et ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, käsitatakse seda uurimise raames koostööst keeldumisena. Komisjon teeb järeldused koostööst keelduvate importijate kohta kättesaadavate faktide põhjal ning tulemus võib sellistele äriühingutele olla ebasoodsam, kui see olnuks nende koostöö korral.

Volitatud ametiisiku allkiri

Volitatud ametiisiku nimi ja ametikoht

Kuupäev


(1)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 127 kohaselt käsitatakse kaht isikut üksteisega seotuna, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558). Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õde ja õe või venna abikaasa. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikli 5 lõikele 4 tähendab „isik“ füüsilist isikut, juriidilist isikut ja mis tahes isikute ühendust, kes ei ole juriidiline isik, kuid kes saab liidu või siseriikliku õiguse kohaselt teha õigustoiminguid (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

11.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 183/20


Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetusetootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2021/C 183/05)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (1) artikli 17 lõikele 5.

TEADE KOONDDOKUMENDI STANDARDMUUDATUSE KOHTA

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION“

PDO-FR-A0992-AM03

Teate esitamise kuupäev: 9.3.2021

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1.   Geograafiline piirkond

Geograafilise piirkonna määratluse sõnastust muudeti, nii et selles ei osutata enam katastriüksustele. Lisaks sellele viidatakse ametlikule geograafilisele koodile.

See muudatus ei mõjuta geograafilise piirkonna ulatust, tegemist on üksnes redaktsioonilise muudatusega.

Muudatuse tõttu tuleb muuta koonddokumendi punkti 1.6.

2.   Vahetus läheduses asuv piirkond

Vahetus läheduses asuva piirkonna puhul on parandatud tuvastatud viga. Vahetus läheduses asuva piirkonna hulka on pärast Puisseguini kommuuni ühinemist Monbadoni kommuuniga unustatud lisada viimatinimetatud kommuunile vastav territoorium. Lisaks sellele on viidatud ametlikule geograafilisele koodile.

Muudatuse tõttu tuleb muuta koonddokumendi punkti 1.9.

3.   Veini liikumine tunnustatud ladustajate vahel

1. peatüki punkti IX alapunkti 5 alapunkt b, milles käsitletakse veinide ringlusse laskmist volitatud laopidajate vahel, on välja jäetud.

Selle muudatusega ei kaasne muudatusi koonddokumendis.

4.   Viited kontrolliasutusele

Kontrolliasutuse viite sõnastus on läbi vaadatud, et ühtlustada see teiste nimetuste tootespetsifikaatide sõnastusega. Tegemist on üksnes redaktsioonilise muudatusega. Selle muudatusega ei kaasne muudatusi koonddokumendis.

KOONDDOKUMENT

1.   Nimetus(ed)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Geograafilise tähise tüüp

KPN – kaitstud päritolunimetus

3.   Viinamarjasaaduste kategooriad

1.

Vein

4.   Veini(de) kirjeldus

Need peamiselt viinamarjasordist ‛Merlot N’ valmistatud punased veinid on tugevamaitselised ja täidlased, neil on väljapeetud värvus ning tugevad punaste puuviljade maitse- ja lõhnanüansid ning vananedes kujuneb neil välja terviklik lõhna- ja maitsebukett.

Sageli kasutatav puitvaatides laagerdamine võib lisada rösti- ja vanillinüansse, mis rikastavad veini lõhna- ja maitsebuketti ning annavad sellele struktuursust.

Veinidel on järgmised omadused:

minimaalne naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides 11 %;

veinide alkoholisisaldus pärast rikastamist 13,5 mahuprotsenti;

õunhappe sisaldus kuni 0,3 g/l.

fermenteeritavate suhkrute (glükoos ja fruktoos) sisaldus kuni 3 g/l.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

milliekvivalentides liitri kohta

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

13,26

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

140

5.   Veinivalmistustavad

5.1.   Veinivalmistuse eritavad

Rikastamine

Veinivalmistuse eritavad

Subtraktiivsed rikastamistehnoloogiad on lubatud tingimusel, et rikastamisaste ei ületa 15 %.

Pärast rikastamist ei tohi veinide alkoholisisaldus ületada 13,5 mahuprotsenti.

Viinapuude kasvatamine

Viljelustavad

Viinapuude minimaalne istutustihedus on 5 500 tüve hektari kohta.

Ridade vahe ei tohi olla suurem kui 2 meetrit ja samas reas olevate viinapuude tüvede vahe ei või olla alla 0,5 meetri.

Lõikamine on kohustuslik. See toimub hiljemalt lehtede moodustumise etapil (Lorentzi skaalal 9).

Viinapuude lõikamisel kasutatakse järgmisi tehnikaid, mis aitavad kaasa taimede paigutamisele vaid ühekordsele toele ja nende õhustamisele, piirates samas moodustuvate viljakobarate arvu:

ühe- või kaheõlaline Guyot’ lõikus;

noorenduslõikamine (lühivõrsed (cots)) Royat’ nöörpuu vormis või lehvikukujuliselt;

pikk lõikus (pikad võrsed (astes)).

Igale tüvele jääb kuni 12 punga.

Pikkade võrsete (astes) ülekattumine ei ole lubatud.

Kastmine

Viinapuid võib kasvuperioodil kasta üksnes kestva kuivuse ajal ning juhul, kui on häiritud viinapuu füsioloogiline areng ja viinamarjade asjakohane valmimine.

5.2.   Maksimaalne saagikus

Punane vein

65 hektoliitrit hektari kohta

6.   Määratletud geograafiline piirkond

Viinamarjade koristamine, veini valmistamine, tootmine ja laagerdamine toimub Gironde’i departemangu Puisseguini kommuuni territooriumil (26. veebruari 2020. aasta ametliku geograafilise koodi alusel) kommuuni selles osas, mis oli määratletud enne selle kommuuni ühinemist Monbadoni kommuuniga 1. jaanuaril 1989 (prefekti 10. novembri 1988. aasta määrus).

7.   Peamine veiniviinamarjasort / peamised veiniviinamarjasordid

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Merlot N

8.   Seos(t)e kirjeldus

Kontrollitud päritolunimetuse „Puisseguin Saint-Emilion“ geograafiline piirkond hõlmab Puisseguini kommuuni osa, mis vastab selle kommuuni territooriumile enne Monbadoni kommuuniga ühinemist 1989. aastal. See ala asub Gironde’i departemangu kirdeosas Libourne’i piirkonnas, paiknedes 48 kilomeetri kaugusel Bordeaux’st kirde suunas ja 10 kilomeetri kaugusel Saint-Emilionist kirde suunas.

Kahe suure jõe – Isle’i ja Dordogne’i – ühinemiskohal asuvate alade, kus kasvatatakse viinamarju kontrollitud päritolunimetusega veini valmistamiseks, pinnas koosneb valdavalt lubjakivi- ja savi-lubjakivimuldadest.

Kliima on nagu kogu Atlandi ookeani äärses Gironde’i departemangus mõõdukalt ookeaniline, viinamarjakasvatusele tuleb kasuks temperatuurierinevuste väike ulatus. Geograafilise piirkonna paiknemine Gironde’i departemangu kirdeosas lisab sellele kliimale kontinentaalse kliima mõjutusi, mis avalduvad kõrgemates temperatuurides suvel ja sügisel ning mõjuvad soodsalt viinamarjade küpsemisele. Sageli ettearvamatu ookeaniline kliima, millele lisanduvad mõnel aastal sügisesed vihmased madalrõhkkonnad, või vastupidi, kuum ja väga päikesepaisteline hilissügis, jätavad igale aastakäigule oma jälje.

Viinamarjasordi ‛Merlot N’ jaoks on tegemist äärmiselt soodsa piirkonnaga. Eeskätt soodustavad selle sordi optimaalset valmimist savisisaldusega jahedad ja niisked mullad.

Teisi viinamarjasorte kasvatatakse eelkõige veidi soojematel liiva- ja kruusamuldadel või liiva- ja savimuldadel ning päikesele hästi avatud savi-lubjakivimuldadel.

Kontinentaalse kliima mõjutustega ookeaniline kliima (soojad suved, pikad ja soojad sügised, mahedad ja üldiselt kuivad talved) soodustab viinamarjade aeglast küpsemist.

Määratletud kasvatusalad on maatükid, mis kas mullalõimisest või topograafilisest asukohast (künka tipul või küljel) tingitult lasevad hästi vett läbi. Määratletud kasvatusalade hulka ei kuulu maatükid, mis on valdavalt hüdromorfsete muldadega, või maatükid, mida iseloomustavad väikese paksusega vett kinnipidavad savimullad või mudajad savimullad. Samuti ei kuulu määratletud kasvatusalade hulka maatükid, mis asuvad orgude põhjades, kus mullad on hüdromorfsete omadustega ning kus võib kevadel esineda miinuskraade.

Täpselt määratletud maatükkidel tulevad kohalike viinamarjasortide omadused kõige paremini esile, need sordid on valitud aastasadade jooksul, kuna taluvad hästi säilitamist ja vananemist, mis on seotud vajadusega transportida neid tooteid pikkade vahemaade taha.

Piisava saagi tagamiseks ja selleks, et viinapuid viljadega mitte üle koormata, on suure tootmispotentsiaaliga muldadel suurendatud istutustihedust, et viinamarjad küpseksid hästi ja nende suhkrusisaldus oleks optimaalne. Toestamise üldine kasutamine koos range lõikamisega ja pikkade võrsete ülekattumise keelamisega võimaldavad tagada saagi ühtlase jaotumise ning piisava lehestikupinna, mis pakub viljade optimaalseks küpsemiseks küllaldast fotosünteesi.

Koristatud viinamarjad peavad olema terved, saak tuleb sorteerida, et eemaldada ebapiisavalt küpsenud, kahjustatud või haiged viljad.

Vein peab käärituma kuni koristamisele järgneva aasta kevadeni, see on vajalik veini stabiliseerumiseks ja küpsemiseks ning toob veini omadused enne tarbijale suunamist paremini esile.

Veinid päritolunimetusega „Puisseguin Saint-Emilion“ on punased veinid, mis on valmistatud peamiselt viinamarjasordist ‛Merlot N’, need on tugevamaitselised ja täidlased veinid, millel on väljapeetud värvus ning tugevad punaste puuviljade maitsenüansid ning vananedes kujuneb neil välja terviklik lõhna- ja maitsebukett.

Eri viinamarjasortide segudele lisab viinamarjasort ‛Cabernet franc N’ värskust ja struktuursust, suurendab veini vananemispotentsiaali ning selle lõhna ja maitse terviklikkust.

Sageli kasutatav puitvaatides laagerdamine võib lisada rösti- ja vanillinüansse, mis rikastavad veini lõhna- ja maitsebuketti ning annavad sellele struktuursust.

9.   Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)

Suurem geograafiline üksus

Õigusraamistik

Liikmesriigi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

Kontrollitud päritolunimetusega veinide märgisel võib olla nimetatud laiem geograafiline piirkond „Vin de Bordeaux“ või „Grand Vin de Bordeaux“. Laiema geograafilise piirkonna märgistuse tähemärkide kõrgus või laius ei või olla suuremad kui kaks kolmandikku kontrollitud päritolunimetuse tähemärkide omad.

Vahetus läheduses asuv piirkond

Õigusraamistik

Liikmesriigi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Määratletud geograafilises piirkonnas tootmisega seonduv erand

Tingimuse kirjeldus

Vahetus läheduses asuv piirkond, mis on määratletud viinamarjade pressimise, veini valmistamise ja valmimise erandina, koosneb järgmistest Gironde’i departemangu kommuunidest vastavalt ametlikule geograafilisele koodile 26. veebruari 2020. aasta seisuga: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, Puisseguini kommuuni territoorium, mis vastab endise Monbadoni kommuuni territooriumile enne selle kommuuniga ühinemist 1. jaanuaril 1989, ning Libourne’i kommuuni territooriumi osa, mida piirab lõunast Capelle’i oja, ja selle pikendus kuni kohaliku teeni nr 28, seejärel see tee kuni Dordogne’ni ja Bordeaux-Bergeraci raudtee äärt mööda.

Link tootespetsifikaadile

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.