ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 118I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
7. aprill 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2021/C 118 I/01

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses 2010/231/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2021/560, ja nõukogu määruses (EL) nr 356/2010, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/559

1

2021/C 118 I/02

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2010/231/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 356/2010, mis käsitlevad Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

3

 

Euroopa Toiduohutusamet

2021/C 118 I/03

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevusvaldkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustik

5


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

7.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CI 118/1


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses 2010/231/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2021/560, ja nõukogu määruses (EL) nr 356/2010, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/559

(2021/C 118 I/01)

Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu otsuse 2010/231/ÜVJP (1), mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2021/560 (2), I lisas ning nõukogu määruse (EL) nr 356/2010 (3), mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/559 (4), I lisas esitatud loetellu kantud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 751 (1992) ja 1907 (2009) alusel moodustatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee on otsustanud lisada kolm isikut nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Asjaomased isikud võivad igal ajal esitada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 751 (1992) alusel moodustatud ÜRO Julgeolekunõukogu komiteele koos asjakohaste täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta ÜRO loetellu vaadataks läbi. Selline taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel +1 9173679448

Faks +1 2129631300

E-post: delisting@un.org

Lisateavet vt: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

Tulenevalt ÜRO otsusest on Euroopa Liidu Nõukogu otsustanud, et eespool nimetatud isikud, kes on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu poolt, tuleks lisada loetellu nende isikute ja üksuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva otsuse 2010/231/ÜVJP I lisas ning määruse (EL) nr 356/2010 I lisas sätestatud piiravaid meetmeid. Nende isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused on esitatud nimetatud lisade vastavates kannetes.

Kõnealuste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EL) nr 356/2010 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 5).

Asjaomased isikud võivad esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetellu vaadataks uuesti läbi. Taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Samuti juhitakse asjaomaste isikute tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(2)  ELT L 115 I, 6.4.2021, lk 3.

(3)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 1.

(4)  ELT L 115 I, 6.4.2021, lk 1.


7.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CI 118/3


Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2010/231/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 356/2010, mis käsitlevad Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

(2021/C 118 I/02)

Andmesubjektide tähelepanu juhitakse järgmisele teabele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (1) artiklile 16.

Töötlemistoimingu õigusliku aluse moodustavad Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlev nõukogu otsus 2010/231/ÜVJP (2), mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2021/560 (3), ning nõukogu määrus (EL) nr 356/2010 (4), mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/559 (5).

Kõnealuse töötlemistoimingu vastutav töötleja on nõukogu peasekretariaadi välissuhete peadirektoraadi RELEX.1.C osakond, kellega saab ühendust võtta järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Nõukogu peasekretariaadi andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta järgmisel aadressil:

Andmekaitseametnik

data.protection@consilium.europa.eu

Töötlemistoimingu eesmärk on koostada ja ajakohastada loetelu isikutest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid vastavalt Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevale otsusele 2010/231/ÜVJP, mida rakendatakse rakendusotsusega (ÜVJP) 2021/560, ning määrusele (EL) nr 356/2010, mida rakendatakse rakendusmäärusega (EL) 2021/559.

Andmesubjektid on füüsilised isikud, kes vastavad otsuses 2010/231/ÜVJP ja määruses (EL) nr 356/2010 kehtestatud loetellu kandmise kriteeriumidele.

Kogutud isikuandmed hõlmavad andmeid, mis on vajalikud asjaomase isiku õigeks tuvastamiseks, põhjendusi ja mis tahes muid sellega seotud andmeid.

Kogutud isikuandmeid võib vajaduse korral jagada Euroopa välisteenistuse ja komisjoniga.

Ilma et see piiraks määruse (EL) 2018/1725 artiklis 25 sätestatud piiranguid, toimub vastamine juurdepääsutaotlustele, parandamistaotlustele ja vastuväidetele, mille andmesubjektid on oma õiguste teostamiseks esitanud, kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

Isikuandmeid säilitatakse viis aastat alates hetkest, mil andmesubjekt eemaldatakse nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, või alates hetkest, mil kõnealuse meetme kehtivus lõppeb, või seni kuni kestab kohtumenetlus, kui see on alustatud.

Ilma et see piiraks kohtulike, halduslike või kohtuväliste kaitsevahendite kohaldamist, on igal andmesubjektil õigus esitada kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725 kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu).


(1)  ELT L 295, 21.11.2018, lk 39.

(2)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(3)  ELT L 115 I, 6.4.2021, lk 3.

(4)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 1.

(5)  ELT L 115 I, 6.4.2021, lk 1.


Euroopa Toiduohutusamet

7.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CI 118/5


Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevusvaldkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustik

(2021/C 118 I/03)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 (1) artikli 36 lõikes 2 sätestatakse, et Euroopa Toiduohutusameti „[j]uhatus koostab tegevdirektori ettepanekul avalikustatava nimekirja liikmesriikide määratud pädevatest organisatsioonidest, mis võivad ameti tegevust kas eraldi või võrgustiku koosseisus toetada“.

EFSA juhatus koostas esimese nimekirja 19. detsembril 2006 ning sellest alates:

i.

ajakohastatakse seda korrapäraselt EFSA tegevdirektori ettepanekute alusel, võttes arvesse liikmesriikide tehtud määramiste läbivaatamisi või uusi määramisettepanekuid (kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2230/2004 artikli 2 lõikega 4 (2)); ja

ii.

avalikustatakse see EFSA veebilehel, kus avaldatakse pädevate organisatsioonide viimane ajakohastatud nimekiri.

Asjaomane teave on kättesaadav EFSA veebilehel järgmiste linkide all:

i.

EFSA juhatuse koostatud pädevate organisatsioonide nimekirja tehtud viimased muudatused [25. märts 2021] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting]; ja

ii.

pädevate organisatsioonide ajakohastatud nimekiri –

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

EFSA hoiab käesolevat teadet, eriti esitatud veebilehtede linke, ajakohasena.

Lisateave: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(2)  Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2230/2004, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Toiduohutusameti tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöövõrguga (ELT L 379, 24.12.2004, lk 64), nagu viimati muudetud.