ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 209A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
20. juuni 2019


Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Parlament

2019/C 209 A/01

Töölevõtmise teadaanne nr PE/226/S — Ametnik, ehitusinsener (AD 6) (naine või mees)

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Parlament

20.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 209/1


TÖÖLEVÕTMISE TEADAANNE NR PE/226/S

AMETNIK, EHITUSINSENER (AD 6)

(naine või mees)

(2019/C 209 A/01)

 

Euroopa Parlament korraldab kvalifikatsioonil ja katsetel põhineva valikumenetluse, mille tulemusena koostatakse sobivate kandidaatide nimekiri 12 töötaja leidmiseks järgmis(t)ele ametikoha(de)le:

AMETNIK, EHITUSINSENER (AD 6)

(naine või mees)

Enne kandideerimist tuleb tähelepanelikult läbi lugeda teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste eeskirju ja kandideerimiskorda.

SISUKORD

A.

TÖÖÜLESANDED JA NÕUDMISED KANDIDAADILE

B.

MENETLUSE KÄIK

C.

KANDIDEERIMINE

LISA:

JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

A.   TÖÖÜLESANDED JA NÕUDMISED KANDIDAADILE

1.   Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (1) artikli 29 lõikele 2 alustada menetlust 12 ametikoha (AD, palgaaste 6) täitmiseks infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi infrastruktuuri direktoraadis ja kinnisvaraprojektide direktoraadis. Otsitakse ehitusinsenere (2) ja/või arhitekte järgmises neljas valdkonnas:

1)

Facility Management (hoonete haldus) (insener)

2)

ehitustehnika (hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemidele spetsialiseerunud insener)

3)

ehitusprojektide juhtimine: kandetarindid (arhitekt või insener)

4)

ehitusprojektide juhtimine: hoonete tehnosüsteemid (küte, ventilatsioon, kliimaseadmed, sanitaarseadmed, elekter (kõrge- ja madalpinge), (tehnosüsteemidele spetsialiseerunud insener)

NB! Kandideerida võib ainult ühes neljast valdkonnast.

Nimetatud ametikohal on vajalik teadaande A osa punkti 3 alapunktis b osutatud kvalifikatsioon.

Kandidaat võetakse tööle palgaastmele AD 6 (esimene palgajärk) põhipalgaga 5 416,58 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu ametnike teenistustingimuste1 kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatavatel tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste vaadete või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

2.   Tööülesanded

Tööle võetud kandidaatide töökoht on Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis, (3) kus nende ülesanne on Euroopa Parlamendi hoonete ja kinnisvaraprojektide haldamise järelevalve. Nad täidavad üksuse juhataja alluvuses ja parlamendi organite ja juhtkonna poolt kindlaks määratud programmide ja prioriteetide raames järgmiste valdkondade ülesandeid.

1. valdkond: Facility Management (rajatiste haldamine)

See valdkond hõlmab mitmesuguseid tehnilisi ja kasutajatele mõeldud teenuseid eesmärgiga tagada kinnisvara hea korrashoid ja kasutamine digitaalse ehitusinfo modelleerimise (Building Information Management/Modelling (BIM)) raames.

2. valdkond: ehitustehnika (hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemid)

Valdkond hõlmab selliste hoone tehnosüsteemide haldamist, nagu hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemid, eeskätt kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed ning sanitaartehnika. Tuleohutussüsteemi haldamine kuulub samuti selle valdkonna alla.

3. valdkond: ehitusprojektide juhtimine: kandetarindid

Valdkond hõlmab uute hoonete ehitusprojektide ja juba olemasolevate hoonete osalise või täieliku ümberehitamise projektide juhtimist.

4. valdkond: ehitusprojektide juhtimine: hoonete tehnosüsteemid (küte, ventilatsioon, kliimaseadmed, sanitaarseadmed, elekter (kõrge- ja madalpinge))

Valdkond hõlmab hoonete tehnosüsteemide rajamise ja ümberehitamise projektide juhtimist. Siia alla kuuluvad küte, ventilatsioon, kliimaseadmed, sanitaarseadmed, elekter (kõrge- ja madalpinge), elektromehaanika ja tõstemehhanismid.

Nimetatud ülesannete täitmiseks on vaja muu hulgas head analüüsivõimet ja loogilist mõtlemist, kirjaliku tekst koostamise oskust, tehnilise järelevalve ja haldusjuhtimise oskust ning väga head kontoritarkvara ja projektide kavandamise ja juhtimise tarkvara kasutamise oskust. Konkursi edukalt läbinud töölevõetud kandidaadil peavad olema head diplomaadioskused ning nad peavad oskama avalikkuse ees ladusalt esineda ja pidada sidet mitmesuguste poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete koostööpartneritega.

Ametikoht eeldab sagedast viibimist lähetustel Euroopa Parlamendi töökohtades ning tihedat suhtlust nii Euroopa Parlamendis kui ka sellest väljaspool töötavate inimestega.

3.   Osalemistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks vastama järgmistele tingimustele.

a)   Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 peab kandidaat

olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,

omama kõiki kodanikuõigusi,

olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused;

omama ülalnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi.

b)   Eritingimused

i)   Nõutav kvalifikatsioon, diplomid ja teadmised

Kandidaadil peab olema haridus, mis vastab täies mahus omandatud ja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliharidusele, mida tõendab ehituse või hüdrotehnika, suruõhusüsteemide, elektromehaanika ja elektri valdkonnas tegutseva arhitekti või inseneri ametlikult tunnustatud diplom.

ii)   Nõutav töökogemus

Kandidaadil peab olema pärast A osa punkti 3 alapunkti b alapunkti i kohaselt nõutava kvalifikatsiooni omandamist vähemalt kolme aasta pikkune töökogemus:

1. valdkonna, st Facility Management (rajatiste haldamine) (insener) puhul alal, mis on seotud ehituse ja/või tööstusrajatiste või muude hoonete tehnosüsteemide haldamisega, sealhulgas ühe aasta pikkune töökogemus ehitusinfo modelleerimise (BIM) või tööstusliku modelleerimise rakendamisel ja/või kasutamisel;

2. valdkonna, st ehitustehnika (hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemidele spetsialiseerunud insener) puhul tööstusrajatiste ja/või muude hoonete hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemide tehnilise halduse vallas;

3. valdkonna, st ehitusprojektide juhtimise (arhitekt või insener) puhul uute hoonete ehitusprojektide ja juba olemasolevate hoonete osalise või täieliku ümberehitamise projektide samaaegse juhtimise vallas;

4. valdkonna, st hoonete tehnosüsteemide ehitusprojektide juhtimise (küte, ventilatsioon, kliimaseadmed, sanitaarseadmed, elekter (kõrge- ja madalpinge)) (tehnosüsteemidele spetsialiseerunud insener) puhul uute hoonete ehitamise või juba olemasolevate hoonete osalise või täieliku ümberehitamise raames tehnosüsteemide projektide samaaegse juhtimise vallas.

iii)   Keelteoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt C1 tase) (4) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), st bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ja

väga heal tasemel (vähemalt B2 tase1) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

Teine keel peab olema esimesest keelest erinev.

Kandidaatidele antakse teada, et kõnealuse valikumenetluse puhul valiti teiseks keeleks (inglise ja prantsuse keel) sobivad keeled lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Töö iseloomust tulenevalt eeldavad täidetavad ametikohad erioskusi – analüüsivõimet, kirjaliku teksti koostamise oskust, tehnilise järelevalve ja haldusjuhtimise oskusi. Uued töötajad peavad olema võimelised saama aru täidetavatest ülesannetest, töötama dokumentidega ja suutma tõhusalt suhelda koostööpartnerite, juhtkonna ja kolleegidega.

Prantsuse keel on kõige sagedamini kasutatav keel kahe tööle võtva direktoraadi üksustes. Prantsuse keele hea oskus on samuti vajalik kinnisvarasektori suhtes kohaldatavatest õigusaktidest heaks arusaamiseks ning Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis asuvate hoonete ja sealsete kinnisvaraprojektide haldamise järelevalveks. Prantsuse keel on ka tavapärane suhtluskeel suhetes koostööpartneritega (teenuseosutajad, ametiasutused ja kohalikud omavalitsused seoses ehitust, hügieeni ja tervist käsitlevate kehtivate õigusaktidega). Inglise keelt kasutatakse kõige sagedamini teiste infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi direktoraatide, muude peadirektoraatide ning parlamendi poliitiliste ametikandjate ja administratsiooniga suhtlemisel ning eelkõige kirjalike tekstide koostamisel.

Lisaks sellele on hoonete ohutust käsitlevad juhendid ja õigusnormid koostatud inglise ja prantsuse keeles ning uued töötajad peavad olema võimelised suhtlema üldsusega nendes kahes keeles.

Seepärast peavad tööle võetavad ametnikud olema ametiülesannete täitmiseks ja teenistuste tõrgeteta toimimiseks suutelised mõistliku aja jooksul töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes nimetatud kahest keelest.

Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimeseks keeleks on üks nimetatud kahest keelest.

B.   MENETLUSE KÄIK

Menetlus korraldatakse kvalifikatsiooni ja katsete alusel.

1.   Valikumenetlusele lubamine

Kui kandidaat

vastab üldtingimustele ja

on esitanud kandideerimisavalduse nõuetekohasel viisil ettenähtud tähtajaks,

vaatab valikukomisjon tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomisjon tal osaleda valikumenetluses.

Valikukomisjon tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid .

2.   Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaksmääratud hindamistabeli põhjal valikumenetlusele lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 60 parimat kandidaati (15 igast valdkonnast), kes kutsutakse katsetele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige järgmisi kandideerimisavalduses tõendatud kriteeriume.

1. valdkond, Facility Management (rajatiste haldamine):

töökogemus rajatiste haldamise eri valdkondade töökorralduse vallas, sealhulgas

seadmete hooldus,

kasutajateenuste haldamine,

kinnisvarahaldus,

töökogemus ehitusinfo modelleerimise (BIM) rakendamisel või kasutamisel, eeskätt

BIMi dokumentide koostamine ja/või kasutamine,

hoonete digimakettide tarkvara kasutamine,

seadmete ja/või hoonete digitaalse modelleerimise tarkvara kasutamine,

töökogemus teabehaldusvahendite väljatöötamise ja/või kasutamise vallas, sealhulgas

lepingutega seotud järeltoimingute haldamine (kulude hindamine ja planeerimine jms),

meeskonnatöö ülesannete jagamine,

töökogemus avalike hangetega.

2. valdkond, ehitustehnika (hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemid)

töökogemus eri tehnosüsteemide (hüdraulika-, suruõhu- ja elektrisüsteemid) vallas:

süsteemide projekteerimine,

seadmete paigaldamise järelevalve,

juba töötavate seadmete puhul esinevate probleemide analüüsimine ja lahendamine,

seadmete hoolduse korraldamine ja/või järelevalve,

töökogemus tuleohutussüsteemide tehnilise haldamise vallas:

süsteemi osade hoolduse korraldamine ja/või järelevalve kooskõlas Belgia, Prantsuse või Luksemburgi õigusaktidega,

kogemus tuleohutussüsteemide hooldustööde analüüside koostamise vallas,

töökogemus järgmistes valdkondades:

kulude eelarvestus ja tegelike kulude kontrollimine,

projektide järelevalve korraldamine,

lepingute halduslike ja õiguslike aspektide korraldamine,

töökogemus avalike hangetega.

3. valdkond, ehitusprojektide juhtimine, kandetarindid

töökogemus arhitektina, eeskätt

üldprojekti koostamine,

detailide ja materjalide kasutamine,

keskkonnatõhusus,

juurdepääsetavus,

tuleohutus,

töökogemus muudes ehitusvaldkondades ja tehnilise kooskõlastamise vallas,

töökogemus projektide eri järkudes kasutajatega konsulteerimisest kasutuselevõtu ja garantii järeltoiminguteni,

töökogemus projektijuhtimise eri aspektide vallas,

töökogemus 2D- ja 3D- raalprojekteerimise (CAD) ja ehitusinfo modelleerimise (BIM) vallas,

töökogemus järgmistes valdkondades:

kulude eelarvestamine ja tegelike kulude kontrollimine,

lepingute halduslike ja õiguslike aspektide korraldamine,

meeskonna ja/või mitmesuguste rühmade juhtimine,

avalike hangete korraldamine.

4. valdkond, ehitusprojektide juhtimine, hoonete tehnosüsteemid (küte, ventilatsioon, kliimaseadmed, sanitaarseadmed, elekter (kõrg- ja madalpinge))

töökogemus eri tehnosüsteemide vallas, sealhulgas:

üldprojekti koostamine,

süsteemide projekteerimine,

seadmete paigaldus ja kasutuselevõtt,

juba töötavate seadmete puhul esinevate probleemide analüüsimine ja lahendamine,

keskkonnatõhusus,

hooldusega seotud tehnilised tingimused,

tuleohutus,

töökogemus muudes ehitusvaldkondades ja tehnilise kooskõlastamise vallas,

töökogemus projektide eri järkudes kasutajatega konsulteerimisest kasutuselevõtu ja garantii järeltoiminguteni,

töökogemus projektijuhtimise eri aspektide vallas,

töökogemus 2D- ja 3D- raalprojekteerimise (CAD) ja ehitusinfo modelleerimise (BIM) vallas,

töökogemus järgmistes valdkondades:

kulude eelarvestus ja tegelike kulude kontrollimine,

lepingute halduslike ja õiguslike aspektide korraldamine,

meeskonna ja/või mitmesuguste rühmade juhtimine,

avalike hangete korraldamine.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

3.   Katsed

Kirjalik katse

a)

Kirjalik katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel), mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ning mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita ühte A osa punktis 2 kirjeldatud ja kandidaadi valitud tööülesannet ning kandidaatide kirjaliku teksti koostamise oskust.

Katse kestus: 3 tundi.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 20 punkti).

Suulised katsed

b)

Vestlus valikukomisjoni liikmetega 2. keeles (inglise või prantsuse keel), et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita ühte A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesannet (kandidaadi valikul). Valikukomisjon võib kontrollida kandidaatide kandideerimisavalduses esitatud konkreetsete keelte oskust.

Katse maksimaalne kestus: 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 20 punkti).

c)

Rühmavestlusena toimuv katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel). Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaatide kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, otsustusvõimet ja käitumist rühmas.

Valikukomisjon määrab katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Punktiskaala: 0–20 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 10 punkti).

4.   Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine

Iga valdkonna sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kuue kandidaadi nimed, kes kogusid kõikide katsete (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) peale kokku kõige rohkem punkte, tingimusel et nad kogusid igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi hoonete teadetetahvlitel. Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2022 ja selle kehtivust võib pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirjas olevatele valikumenetluse edukalt läbinud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõikide nõutavate dokumentide, eelkõige diplomite ja töötõendite originaalid.

C.   KANDIDEERIMINE

Kandidaat peab täitma käesoleva töölevõtmise teadaande kohase kandideerimisavalduse vormi (originaali või koopia), mis on esitatud käesolevas Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatavas Euroopa Liidu Teatajas. Kandideerida võib ainult ühes neljast valdkonnast.

Kandidaadil palutakse enne kandideerimisavalduse täitmist lugeda tähelepanelikult läbi kandidaatidele koostatud juhend.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

Kandideerimisavaldus ja dokumentide koopiad tuleb saata kindlasti tähtkirjaga (5) hiljemalt 22. juuliks 2019 (kuupäeva tõendab postitempel) järgmisel postiaadressil:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents – MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(märkida kindlasti valikumenetluse viitenumber)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tava- või sisepostiga saadetud kandideerimisavaldusi arvesse ei võeta. Personalivaliku üksus ei võta vastu ka isiklikult kohaletoimetatavaid kandideerimisavaldusi.

Kandidaadile ei saadeta kandideerimisavalduse kättesaamise kohta ühtegi kinnitust, välja arvatud juhul, kui tähtkirja kättesaamisel tuleb allkirjastada kättesaamiskinnitus.

Kandidaatidel palutakse menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.

Kandidaatidel, kes ei ole saanud oma kandideerimise kohta e-kirja 31. oktoobriks 2019 , palutakse saata e-kiri aadressil PE-226-S@ep.europa.eu.


(1)  Vt nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrust (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (personalieeskirjad) (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1), mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1) ning viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(2)  Käesoleva teadaande teatavates keeleversioonides kasutatav meessoo vorm hõlmab ka naissoost kandidaate ja vastupidi.

(3)  Ametikohad võidakse viia üle ühte Euroopa Parlamendi teistest töökohtadest.

(4)  Vt Euroopa keeleõppe raamdokument (CECR) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-et.pdf

(5)  Erakullerteenuse kasutamine on võrdväärne tähitud kirja saatmisega. Sel juhul võetakse arvesse saatelehel märgitud saatmise kuupäeva.


LISA

Juhend Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele

Lehekülg

1.

SISSEJUHATUS

11

 

Kuidas toimub valikumenetlus?

11

2.

VALIKUMENETLUSE ETAPID

11

 

Kandideerimisavalduste vastuvõtmine

11

 

Üldtingimustele vastavuse kontroll

12

 

Eritingimustele vastavuse kontroll

12

 

Kvalifikatsiooni hindamine

13

 

Katsed

13

 

Sobivate kandidaatide nimekiri

13

3.

KUIDAS KANDIDEERIDA?

13

 

Üldine teave

13

 

Täielike dokumentide esitamine

13

 

Millised tõendavad dokumendid tuleb avaldusele lisada?

14

 

Üldine teave

14

 

Üldtingimuste täitmist tõendavad dokumendid

14

 

Eritingimuste täitmist ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

14

4.

KIRJAVAHETUS

15

5.

ÜLDTEAVE

16

 

Võrdsed võimalused

16

 

Kandidaatide taotlused juurdepääsuks neid puudutavale teabele

16

 

Isikuandmete kaitse

17

 

Sõidu- ja majutuskulud

17

I LISA

18

II LISA

21

1.   SISSEJUHATUS

Kuidas toimub valikumenetlus?

Valikumenetlus koosneb eri etappidest, mille käigus kandidaate omavahel võrreldakse. Valikumenetluses võivad osaleda kõik Euroopa Liidu kodanikud, kes vastavad kandideerimisavalduse esitamise kuupäevaks nõutud kriteeriumidele. Kasutatav menetlus annab kõikidele kandidaatidele võrdse võimaluse näidata oma võimeid ja tagab oskustepõhise valiku vastavalt võrdse kohtlemise põhimõttele.

Valikumenetluse edukalt läbinud kandidaadid kantakse sobivate kandidaatide nimekirja, mida Euroopa Parlament kasutab töölevõtmise teadaandes osutatud ametikoha täitmiseks.

Iga valikumenetluse jaoks moodustatakse administratsiooni ja personalikomitee liikmetest koosnev valikukomisjon. Valikukomisjoni töö on salajane ja toimub kooskõlas Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (1) III lisaga.

Kandidaatide otsene või kaudne kontaktiotsimine valikukomisjoni liikmetega on ametlikult keelatud. Ametisse nimetav asutus jätab endale õiguse kõrvaldada menetlusest kõik seda nõuet eiravad kandidaadid.

Valikukomisjon jälgib valikumenetlusest osavõtmist lubava otsuse tegemisel rangelt töölevõtmise teadaandes sätestatud tingimuste täitmist. Varasemale konkursile või valikumenetlusele lubamine ei tähenda, et kandidaadile antakse automaatselt luba osaleda uues valikumenetluses.

Parimate kandidaatide väljavalimiseks võrdleb valikukomisjon kandidaatide tulemusi, et hinnata nende sobivust töölevõtmise teadaandes osutatud tööülesannete täitmiseks. Valikukomisjon peab seega hindama nii teadmiste taset kui ka tegema kindlaks oskuste poolest kõige paremini sobivad isikud.

Valikumenetlus võib olenevalt kandidaatide arvust kesta 6–9 kuud.

2.   VALIKUMENETLUSE ETAPID

Valikumenetlus koosneb järgmistest etappidest:

kandideerimisavalduste vastuvõtmine,

üldtingimustele vastavuse kontroll,

eritingimustele vastavuse kontroll,

kvalifikatsiooni hindamine,

katsed,

sobivate kandidaatide nimekirja koostamine.

Kandideerimisavalduste vastuvõtmine

Kandideerida otsustanud isik peab saatma täielikud dokumendid, sealhulgas töölevõtmise teadaande kohase kandideerimisavalduse, mis on täidetud ja allkirjastatud ning millele on lisatud kõik nõutavad tõendavad dokumendid, millest nähtub, et kandidaat vastab töölevõtmise teadaandes täpsustatud üld- ja eritingimustele; vastasel korral võidakse ta valikumenetlusest kõrvale jätta. Dokumendid tuleb saata tähtkirjaga (erakullerteenuse kasutamist loetakse tähtkirja saatmisega võrdseks ning sellisel juhul võetakse arvesse saatelehel märgitud saatmise kuupäeva) töölevõtmise teadaandes märgitud kuupäevaks. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg ja vajalik aadress on osutatud töölevõtmise teadaande C osas.

Üldtingimustele vastavuse kontroll

Personalivaliku üksus kontrollib kandidaadi nõuetelevastavust, st seda, kas avaldus on esitatud töölevõtmise teadaandes osutatud viisil ja tähtajaks ning kas üldtingimused on täidetud.

Sellest tulenevalt jäetakse valikumenetlusest automaatselt kõrvale kandidaadid, kes:

saatsid kandideerimisdokumendid pärast tähtaja möödumist (tähtajast kinnipidamist tõendab postitempel või erakullerteenuse kasutamise korral saateleht) või

ei saatnud kandideerimisdokumente tähtkirja või erakullerteenusega või

ei kasutanud töölevõtmise teadaande kohast kandideerimisvormi või

ei täitnud töölevõtmise teadaande kohast kandideerimisvormi täielikult või

ei allkirjastanud kandideerimisavaldust või

ei vasta üldistele osalemistingimustele.

Valikumenetlusest kõrvale jäetud kandidaate teavitatakse sellest individuaalselt pärast kandideerimisavalduste esitamise tähtaega .

Ametisse nimetav asutus koostab töölevõtmise teadaandes täpsustatud üldtingimustele vastavate kandidaatide nimekirja ja edastab selle koos kandidaatide dokumentidega valikukomisjonile.

Eritingimustele vastavuse kontroll

Valikukomisjon vaatab kandideerimisavaldused läbi ja koostab töölevõtmise teadaandes täpsustatud eritingimustele vastavate kandidaatide nimekirja. Valikukomisjon toetub seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid .

Õpinguid, väljaõpet, keelteoskust ja erialast töökogemust (selle olemasolu korral) tuleb kandideerimisavalduses üksikasjalikult kirjeldada, märkides ära:

õpingute puhul õpingute alguse ja lõpu kuupäeva ning diplomi(te) liigi ja omandatud õppeained;

võimaliku erialase töökogemuse puhul ülesannete täitmise alguse ja lõpu ning ülesannete konkreetse olemuse.

Kandidaadid peavad kandideerimisavalduses ära märkima ka avaldatud uurimused, artiklid või muud tekstid, mis on seotud tulevaste tööülesannetega.

Selles etapis jäetakse kõrvale kandidaadid, kes ei vasta töölevõtmise teadaandes ette nähtud eritingimustele.

Kõiki kandidaate teavitatakse kirja teel valikukomisjoni otsusest valikumenetluses osalemise lubamise või mittelubamise kohta.

Kvalifikatsiooni hindamine

Katsetele kutsutavate kandidaatide väljavalimiseks hindab valikukomisjon vastuvõetavate kandidaatide kvalifikatsiooni. Valikukomisjon toetub seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid (vt allpool punkti 3). Valikukomisjon toetub eelnevalt kehtestatud kriteeriumidele, võttes eelkõige arvesse töölevõtmise teadaande B osa punktis 2 täpsustatud aspekte.

Kõiki kandidaate teavitatakse kirja teel valikukomisjoni otsusest katsetele lubamise või mittelubamise kohta.

Katsed

Kõik katsed on kohustuslikud ja nende läbimiseks tuleb koguda vähemalt minimaalne arv punkte. Maksimaalne katsetele lubatud kandidaatide arv on sätestatud töölevõtmise teadaande B osa punktis 2.

Korralduslikel põhjustel võib kandidaate kutsuda korraga kõigile kirjalikele ja suulistele katsetele. Sellegipoolest hinnatakse katseid töölevõtmise teadaandes märgitud järjekorras ja sellest tulenevalt ei hinda valikukomisjon kandidaadi järgmisi katseid juhul, kui ta ei saavutanud ühel katsetest minimaalset punktide arvu.

Kandidaadi katseid ei hinnata juhul, kui ta loobub valikumenetluses osalemast.

Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse nii palju kandidaate, kui on sätestatud töölevõtmise teadaande B osa punktis 4.

Kandidaadi kandmine sobivate kandidaatide nimekirja tähendab, et mõni parlamendi teenistus võib teda vestlusele kutsuda, kuid see ei anna mingeid õigusi ega tagatisi parlamendis töökoha saamiseks.

3.   KUIDAS KANDIDEERIDA?

Üldine teave

Enne avalduse esitamist peab kandidaat hoolikalt kontrollima, kas ta vastab kõikidele osalemistingimustele, st nii üld- kui ka eritingimustele, mistõttu tuleb eelnevalt tutvuda töölevõtmise teadaande ja käesoleva juhendiga ning nõustuda nendes esitatud tingimustega.

Kuigi töölevõtmise teadaandes ei ole kehtestatud vanusepiirangut, juhime kandidaatide tähelepanu Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades sätestatud pensionieale.

Kandidaat peab täitma töölevõtmise teadaande kohase kandideerimisavalduse vormi (originaali või koopia), mis on esitatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatava Euroopa Liidu Teataja vastavas väljaandes.

Ettenähtud tähtajast hiljem laekunud dokumente arvesse ei võeta.

Puudega või erilises olukorras olevad kandidaadid (nt rasedus ja imetamine, tervislik seisund, käimasolev ravikuur jne), kellel võib seetõttu katsete ajal probleeme esineda, peavad seda kandideerimisavalduses märkima ja esitama kogu vajaliku teabe, et administratsioon saaks võimaluse korral võtta vajalikke meetmeid. Vajaduse korral peavad nad kandideerimisavaldusele lisama vabas vormis esitatud täpsustused erimeetmete kohta, mida nad peavad vajalikuks, et lihtsustada oma osalemist katsetel.

Täielike dokumentide esitamine

1)

Täitke ja allkirjastage töölevõtmise teadaande kohane kandideerimisavaldus.

2)

Lisage tõendavate dokumentide nummerdatud loend.

3)

Lisage kõik vajalikud ja nummerdatud tõendavad dokumendid.

4)

Esitage dokumendid töölevõtmise teadaandes märgitud viisil ja ettenähtud tähtajaks.

Millised tõendavad dokumendid tuleb avaldusele lisada?

Üldine teave

Palume mitte saata originaaldokumente, lisada tuleb üksnes nõutavate dokumentide kinnitamata koopiad. Dokumentideks ei loeta viiteid veebisaitidele. Väljaprinditud veebilehekülgi ei peeta tõenditeks, neid võib tõenditele lisada üksnes täiendava teabe andmiseks.

Sobivate kandidaatide nimekirja kantud isikud, kellele tehakse tööpakkumine, peavad enne töölevõtmist esitama kõikide nõutavate dokumentide originaalid.

Elulugu ei loeta tõendavaks dokumendiks.

Kandidaadid ei või viidata mõne varasema valikumenetluse raames esitatud dokumentidele või kandideerimisavaldusele (2).

Kandidaatidele ei tagastata ühtki dokumenti.

Üldtingimuste täitmist tõendavad dokumendid

Selles etapis ei nõuta dokumente selle tõendamiseks, et kandidaat:

on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,

omab kõiki kodanikuõigusi,

on täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,

on tööülesannete täitmiseks sobilike isikuomadustega.

Kandidaat peab kandideerimisavalduse allkirjastama. Allkirjaga kinnitab kandidaat, et täidab nimetatud tingimusi ning esitatud andmed on tõesed ja täielikud.

Eritingimuste täitmist ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Kandidaat on kohustatud esitama valikukomisjonile kogu teabe ja dokumendid, mis võimaldavad kontrollida kandideerimisavalduses esitatud andmete õigsust.

Diplomid ja/või tunnistused

Kandidaat peab esitama koopiad diplomitest või tunnistustest, mis kinnitavad töölevõtmise teadaandes nõutava hariduse omandamist.

Valikukomisjon võtab seejuures arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide õppeasutuste erinevusi.

Pärast keskkooli omandatud diplomite puhul tuleb esitada võimalikult üksikasjalik teave õpingute kestuse ja läbitud õppeainete kohta, et valikukomisjon saaks hinnata diplomite asjakohasust seoses tööülesannete iseloomuga.

Tehnilise või kutseõppe või täiend- või erikursuse puhul peab kandidaat märkima, kas tegu oli täis- või osalise ajaga õppe või õhtukursusega, samuti õppeained ja õpingute ametliku kestuse.

Töökogemus

Kui teadaandes nõutakse töökogemuse olemasolu, võetakse arvesse üksnes pärast nõutava diplomi või tunnistuse saamist omandatud töökogemust. Tõendavatest dokumentidest peab selguma töökogemuse kestus ja tase ning täidetud ülesannete iseloomu tuleb selgitada võimalikult üksikasjalikult, et valikukomisjon saaks hinnata kogemuse asjakohasust seoses tööülesannete iseloomuga.

Kõiki asjakohaseid tööperioode peavad kinnitama järgmised tõendavad dokumendid:

endiste tööandjate ja praeguse tööandja tõendid, mis kinnitavad valikumenetluses osalemiseks nõutava töökogemuse olemasolu;

kui kandidaat ei saa konfidentsiaalsuskaalutlustel vajalikke töötõendeid lisada, tuleb nimetatud tõendite asemel kindlasti esitada töölepingu või töölevõtukirja ning esimese ja viimase palgalehe koopiad;

konkreetse tööandja puudumise korral (füüsilisest isikust ettevõtjad, vabakutselised jne) võib tõenditena aktsepteerida arveid, milles on täpsustatud osutatud teenuste laad, või mis tahes muid asjakohaseid ametlikke tõendavaid dokumente.

Keelteoskus

Vajalikku keelteoskust tuleb tõendada diplomi, tunnistuse või vabas vormis koostatud kinnitusega, milles selgitatakse, kuidas asjaomane keeleoskus omandati.

Kui menetluse mis tahes etapis täheldatakse, et kandideerimisavalduses esitatud andmed on ebatäpsed, ei ole kinnitatud tõendavate dokumentidega või ei vasta täielikult töölevõtmise teadaande tingimustele, kõrvaldatakse kandidaat menetlusest.

4.   KIRJAVAHETUS

Kandidaat peab hoolitsema selle eest, et nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kandideerimisavaldus (originaal või koopia) ning sellele lisatud kõik tõendavad dokumendid saadetakse tähtkirjaga (3) ettenähtud tähtajaks (postitamise kuupäeva tõendab postitempel).

Tava- või sisepostiga saadetud kandideerimisavaldusi arvesse ei võeta. Personalivaliku üksus ei võta vastu ka isiklikult kohaletoimetatavaid kandideerimisavaldusi.

Kandidaadile ei saadeta kandideerimisavalduse kättesaamise kohta ühtegi kinnitust, välja arvatud juhul, kui tähtkirja kättesaamisel tuleb allkirjastada kättesaamiskinnitus.

Kui kandidaat ei ole töölevõtmise teadaande viimases lõigus märgitud kuupäevaks saanud oma kandidatuuri kohta ühtegi e-kirja, peab ta pöörduma personalivaliku üksuse poole kirja või e-kirja teel (4).

Kandidaadi poolt konkreetse nime all esitatud kandideerimisavalduse kohta saadetavas kirjavahetuses tuleb alati ära märkida kõnealune nimi ja valikumenetluse number.

Euroopa Parlamendi poolt valikumenetluse kohta saadetavad kirjad, sh katsetel osalemise kutsed, lähetatakse e-kirjaga kandidaadi poolt kandideerimisavalduses märgitud aadressil. Kandidaadil on kohustus regulaarselt (vähemalt kaks korda nädalas) oma e-posti kontrollida ning teavitada personalivaliku üksust isikuandmete muutumisest.

Valikumenetlusega seotud kirjad tuleb saata selleks ettenähtud aadressil:

PE-226-S@ep.europa.eu

Kui kandidaadil ei ole enam võimalik oma e-posti kontrollida, on ta kohustatud sellest viivitamata teavitama personalivaliku üksust ning edastama oma uue e-posti aadressi.

Valikukomisjoni sõltumatuse tagamiseks on kandidaatide mis tahes otsene või kaudne kontaktiotsimine valikukomisjoniga ametlikult keelatud ning see võib kaasa tuua menetlusest kõrvalejätmise.

Kogu kirjavahetus valikukomisjoniga ja kõik teabepäringud või muu menetluse kulgu käsitlev kirjavahetus peab toimuma eranditult personalivaliku üksuse kaudu, 1 kes vastutab kuni valikumenetluse lõpuni kandidaatidega peetava kirjavahetuse eest.

5.   ÜLDTEAVE

Võrdsed võimalused

Euroopa Parlament jälgib, et valikumenetluse ajal välditaks igasugust diskrimineerimist.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Kandidaatide taotlused juurdepääsuks neid puudutavale teabele

Valikumenetlustes antakse kandidaatidele allpool esitatud tingimustel eriõigus juurdepääsuks teatavale neid otseselt ja isiklikult puudutavale teabele. Selle õiguse alusel võib Euroopa Parlament anda kandidaadile tema taotluse korral järgmist täiendavat teavet:

a)

kandidaatidele, kes ei olnud kirjalikele katsetele kutsutute seas, võidakse taotluse esitamisel saata nende kvalifikatsiooni hindamislehe koopia. Taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast valikumenetlusest väljajätmisest teatava kirja saatmise kuupäeva;

b)

kandidaatidele, kes ei pääsenud kirjalikest katsetest edasi ja/või ei olnud suulistele katsele kutsutute seas, võidakse taotluse esitamisel saata katsete koopia ja isikliku hindamislehe koopia, milles tuuakse ära valikukomisjoni hinnangud. Taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast valikumenetlusest väljajätmisest teatava kirja saatmise kuupäeva;

c)

suulistele katsetele kutsutud kandidaate, keda ei kantud sobivate kandidaatide nimekirja, teavitatakse eri katsetel saadud punktidest alles pärast seda, kui valikukomisjon on koostanud sobivate kandidaatide nimekirja. Taotluse esitamisel on neil võimalus saada kirjalike katsete koopia ja kõigi kirjalike või suuliste katsete isikliku hindamislehe koopia, milles tuuakse ära valikukomisjoni hinnangud. Taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast sobivate kandidaatide nimekirjast väljajätmisest teatava kirja saatmise kuupäeva;

d)

sobivate kandidaatide nimekirja kantud kandidaatidele saadetakse üksnes teade valikumenetluse eduka läbimise kohta.

Taotluste läbivaatamisel võetakse arvesse asjaolu, et vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadele (III lisa artikkel 6) on valikukomisjoni töö salajane, ning järgitakse eeskirju, mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Parlament jälgib valikumenetluste korraldamise eest vastutava institutsioonina, et kandidaatide isikuandmete töötlemisel järgitakse täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1725, (5) eelkõige andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse osas.

Sõidu- ja majutuskulud

Katsetele kutsutud kandidaatidele hüvitatakse osaliselt sõidu- ja majutuskulud. Katsetele kutsumise teates teavitatakse kandidaate hüvitamise korrast ja kohaldatavatest tariifidest.

Kandidaadi poolt kandideerimisavalduses märgitud aadressi peetakse lähtekohaks, kust ta katseid sooritama sõidab. Kandidaadi aadressi muutust pärast katsetele kutsumise teate saatmist arvesse ei võeta, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament on seisukohal, et kandidaadi osutatud asjaolude tõttu on tegu vääramatu jõu või ettenägematute asjaoludega.


(1)  Määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).

(2)  Nimetatud tingimused kehtivad kõikidele kandidaatidele, sh ametnikele ja Euroopa Liidu muudele teenistujatele.

(3)  Erakullerteenuse kasutamist loetakse tähtkirja saatmisega võrdseks. Sellisel juhul võetakse arvesse saatelehel märgitud saatmise kuupäeva.

(4)  Aadress: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité de sélection des Talents - MON 05 S030, Procédure de sélection PE/226/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique. E-post: PE-226-S@ep.europa.eu

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


I LISA

Näitlik tabel, mis sisaldab tegevusüksuse AD (1) valikumenetlustele pääsemiseks nõutavaid diplomeid (vaadatakse läbi üksikjuhtude kaupa)

RIIK

4 aastat või rohkem kestnud ülikooliõpingud

Vähemalt 3 aastat kestnud ülikooliõpingud

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit „de transition“) - 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor - 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60–120 ECTS) Masters Degree (60–120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat – 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Republika Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB! Master’s degree in Scotland


(1)  Tegevusüksuse AD palgaastmetele 7–16 tööleasumise puhul on lisatingimuseks vähemalt üheaastane ametiülesannete sisule vastav töökogemus.


II LISA

LÄBIVAATAMISTAOTLUSED – EDASIKAEBUSED – KAEBUSED EUROOPA OMBUDSMANILE

Kandidaat, kellel on tehtud otsuse suhtes vastuväiteid, võib taotleda otsuse läbivaatamist, esitada edasikaebuse või kaebuse Euroopa Ombudsmanile (1).

Läbivaatamistaotlused

Kandidaadid võivad taotleda valikukomisjonilt järgmiste otsuste läbivaatamist:

valikumenetlusele mittelubamine,

kirjalikele katsetele kutsumata jätmine,

suulistele katsetele kutsumata jätmine.

Reservnimekirja kandmata jätmise otsust valikukomisjon läbi ei vaata.

Põhjendatud läbivaatamistaotlus tuleb saata e-kirjaga aadressil PE-226-S@ep.europa.eukümne kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil personalivaliku üksus saatis otsusest teatava e-kirja. Taotlusele vastatakse võimalikult kiiresti.

Edasikaebused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (2) artikli 90 lõike 2 kohase kaebuse võib esitada aadressil:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

See võimalus on olemas valikumenetluse kõikides etappides.

Juhime tähelepanu asjaolule, et valikukomisjonidel on ulatuslik otsustusõigus ja nad tegutsevad sõltumatult. Ametisse nimetav asutus ei saa valikukomisjoni otsuseid muuta. Otsuseid vaadatakse läbi üksnes juhul, kui valikumenetluse eeskirju on selgelt rikutud. Sellisel juhul võib valikukomisjoni otsuse vaidlustada ilma Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 kohast eelnevat kaebust esitamata otse Euroopa Liidu Üldkohtus.

Kohtule võib edasikaebuse esitada järgmisel aadressil:

Tribunal de de l’Union européenne

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG,

tuginedes Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 270 ning Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 91.

See võimalus kehtib ainult valikukomisjoni tehtud otsuste suhtes.

Kui kandidaadil ei lubatud valikumenetluses osaleda töölevõtmise teadaande B osa punktis 1 esitatud tingimustele mittevastavuse tõttu, käsitletakse juhtumit Euroopa Liidu Üldkohtus ainult juhul, kui eelnevalt on esitatud kaebus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel.

Kaebuse esitamise korral Euroopa Liidu Üldkohtule on nõutav Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna kohtus esinemise õigusega advokaadi osalemine.

Nende kaebuseliikide suhtes Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud tähtaegu hakatakse arvestama kas alates kuupäevast, millal teatati algsest õigusi kahjustavast otsusest, või läbivaatamistaotluse puhul alates kuupäevast, mil valikukomisjon saatis taotlusele esimese vastuse.

Kaebused Euroopa Ombudsmanile

Kõigil Euroopa Liidu kodanikel on õigus esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile järgmisel aadressil:

Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman - BP 403

67001 STRASBOURG Cedex

FRANCE,

tuginedes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 228 lõikele 1 ning tingimustel, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi otsuses 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom (3).

Juhime kandidaatide tähelepanu asjaolule, et kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei peata Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklis 91 sätestatud tähtaega kaebuse esitamiseks Euroopa Liidu Üldkohtule Euroopa


(1)  Läbivaatamistaotluse, edasikaebuse või Euroopa Ombudsmanile suunatud kaebuse esitamine ei peata valikukomisjoni tööd.

(2)  Määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68.

(3)  Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4