ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 156A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
7. mai 2019


Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2019/C 156 A/01

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta EPSO/AD/372/19 Auditi valdkonna administraatorid (AD 5 / AD 7)

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

7.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 156/1


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AD/372/19

AUDITI VALDKONNA ADMINISTRAATORID (AD 5 / AD 7)

(2019/C 156 A/01)

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 12. juuni 2019 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab kvalifikatsioonil ning testidel ja katsetel põhineva avaliku konkursi eesmärgiga koostada reservnimekirjad, mille alusel Euroopa Liidu institutsioonid, peamiselt Euroopa Komisjon Brüsselis ja Euroopa Kontrollikoda Luxembourgis, saavad võtta avalikku teenistusse tööle administraatoreid (AD tegevusüksus).

Käesolev konkursiteade ja selle lisad moodustavad käesoleva valikumenetluse siduva raamistiku.

Avalike konkursside üldeeskirjad on esitatud III LISAS.

Reservnimekirjadesse kantavate kandidaatide arv:

Palgaaste AD 5: 84

Palgaaste AD 7: 37

Käesolev konkursiteade hõlmab kaht palgaastet. Kandideerida saab neist vaid ühele . Valik tuleb teha elektroonilisel registreerumisel ja seda ei saa pärast elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamist muuta. Teatavatel tingimustel (vt punkt 3 „ Osalemistingimuste täitmise kontrollimine “) võib valikukomisjon viia kandidaadi kandideerimisavalduse palgaastme AD 7 konkursilt üle palgaastme AD 5 konkursile.

AMETIÜLESANDED

Käesolev konkurss korraldatakse auditi valdkonna administraatorite töölevõtmiseks.

Euroopa Liidu (EL) institutsioonide administraatorite peamine ülesanne on toetada otsuste tegijaid.

ELi institutsioonide audiitorid korraldavad mitmesuguseid auditeid sõltuvalt sellest, missuguse institutsiooni ja talituse alla nad kuuluvad. Auditid võivad olla nii sise- ja välisauditi kui ka järelkontrolli vormis. Läbiviidavate auditite liigid võivad hõlmata finants-, tulemus- ja vastavusauditeid või nende kombinatsiooni.

Eelkõige korraldavad audiitorid ELi eri poliitikavaldkondade auditeid, kontrollides õigusnormidest kinnipidamist ja rahaliste vahendite optimaalset kasutamist, ning annavad organisatsiooni juhtkonnale asjakohase kinnituse.

Nad hindavad riskijuhtimist, organisatsiooni juhtimist ja siseprotsesside toimimist. Auditite ulatus ja laad võib olla väga erinev ja hõlmata eri haldus- ja tegevusprotsesse.

Audiitorid osutavad ka kinnituse andmise ja nõustamisteenust ELi kõigis tegevusvaldkondades ning seetõttu võidakse neilt karjääri jooksul nõuda töötamist ELi eri liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Samuti pakuvad audiitorid juhtkonnale konsultatsiooniteenuseid seoses juhtimis- ja kontrollisüsteemide ning -protsesside parandamisega.

Lisateave tavapäraste ametiülesannete kohta on esitatud I LISAS.

OSALEMISTINGIMUSED

Kandidaat peab elektroonilise kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäeval täitma KÕIK järgmised üld- ja eritingimused.

1)    Üldtingimused

Kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused.

Kandidaat on täitnud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused.

Kandidaadil on töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

2)    Eritingimused: keeled

Kandidaadilt nõutakse vähemalt kahe ELi ametliku keele oskust, neist ühe keele oskust vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud C1-tasemel (väga hea oskus) ning teise keele oskust vähemalt B2-tasemel (rahuldav oskus).

Eespool osutatud keeleoskuse miinimumtaseme nõue kehtib kõikide kandideerimisavalduses nimetatud keeleoskuse osaoskuste (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) kohta. Need osaoskused on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendis käsitletud oskustega (https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr).

Käesolevas konkursiteates on keeled määratletud järgmiselt.

1. keel: arvutipõhistel valikvastustega testidel kasutatav keel.

2. keel: kvalifikatsiooni hindamisel (Talent Screener), hindamiskeskuse testidel ja katsetel ning EPSO ja nõuetele vastava avalduse esitanud kandidaatide vahelises teabevahetuses kasutatav keel.

1. keel peab olema muu kui 2. keel.

2. keel peab olema inglise või prantsuse keel.

Sellest tulenevalt teavitatakse kandidaate, et 2. keele valiku võimalused on käesoleva konkursi puhul määratud kindlaks vastavalt talituste huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

Kuigi täiendavate keelte oskus võib anda eelise, kasutab suurem osa komisjoni auditiosakondadest järgmistel põhjustel inglise või prantsuse keelt:

Audiitorite tööülesanded eeldavad sagedasi kontakte komisjoni eri talitustega, sealhulgas kõnealustes talitustes koostatud dokumentide analüüsi, ning suulist ja kirjalikku suhtlust personaliga. Tõendid näitavad, et audiitorid peavad oma tööülesandeid täites tuginema peamiselt inglis- või prantsuskeelsetele dokumentidele.

Käesoleva konkursi valdkonnas täidetavad tööülesanded eeldavad sagedasi kontakte paljude liikmesriikidega, eelkõige ELi rahalisi vahendeid saavate liikmesriikidega, või kolmandate riikidega. Suhelda tuleb nii ametiasutuste kui ka juriidiliste või füüsiliste isikutega. Inglise ja prantsuse keel on nende riikidega teabe vahetamisel ja audiitori tööülesannete täitmisel kõige sagedamini kasutatavad keeled. Ka väliste sidusrühmadega luuakse kontakte peamiselt inglise ja prantsuse keeles.

Lisaks toimub teabevahetus kontrollikojas ja ka rahvusvahelises auditikogukonnas ning Euroopa võrgustikes peamiselt inglise või prantsuse keeles. Selline teabevahetus on oluline institutsioonidevahelise koostöö, täiendusõppe ja kutsealase arengu seisukohast.

Vastavalt kontrollikoja, selle rühmade ja halduskomisjonide koosolekute jaoks dokumentide tõlkimist käsitlevale kontrollikoja otsusele nr 22-2004 on kontrollikojas dokumentide koostamise keeled/telgkeeled inglise ja prantsuse keel. Sel viisil saavad auditiülesandeid täitma määratud administraatorid alati koostada dokumendikavandeid või kirju, kasutada sisedokumente ja otsida neist teavet ning suhelda auditiülesannete raames majasiseste kolleegide, auditeeritavate ja välisekspertidega, ilma et neil oleks vaja pöörduda kolmandate isikute poole või kasutada tõlketeenuseid. See vastab tõhususe, tulemuslikkuse ja säästlikkuse põhimõttele.

Keelte valiku aluseks on seega talituse huvid, sest konkursi edukalt läbinud kandidaat, kes ei oska rahuldaval tasemel üht kõnealusest kahest keelest, ei oleks kohe töövalmis.

Võttes arvesse talituste huve ja vajadusi ja kandidaatide võimeid ning arvestades käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide ja katsete korraldamine neis kahes keeles põhjendatud. Sellega tagatakse, et sõltumata oma 1. keelest on kõik kandidaadid suutelised töötama vähemalt ühes neist kahest ametlikust keelest. Kandidaatide võrdse kohtlemise tagamiseks peavad kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle 1. keel on üks kahest nimetatud keelest, sooritama mõne testi või katse oma 2. keeles, mis peab olema üks neist kahest keelest. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel hinnata kandidaatide võimet olla kohe töövalmis keskkonnas, mis vastab üsna täpselt neid ametikohal ees ootavale tegelikkusele.

3)    Eritingimused: kvalifikatsioon ja töökogemus

—   Palgaaste AD 5:

1.

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele auditi, majanduse, raamatupidamise, rahanduse, õiguse, ärijuhtimise ja/või informaatika erialal,

või

2.

nimetatud õpingute tasemele vastav kutsekvalifikatsioon auditi, majanduse, raamatupidamise, rahanduse, õiguse, ärijuhtimise ja/või informaatika erialal.

—   Palgaaste AD 7:

1.

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt nelja-aastasele lõpetatud ülikooliõppele, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane asjakohane erialane töökogemus , millest vähemalt kolm aastat auditi (sise- või välisaudit, sealhulgas IT-audit) valdkonnas,

või

2.

punktis 1 nimetatud õpingute tasemele vastav kutsekvalifikatsioon ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane asjakohane erialane töökogemus , millest vähemalt kolm aastat auditi (sise- või välisaudit, sealhulgas IT-audit) valdkonnas,

või

3.

haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastane asjakohane erialane töökogemus , millest vähemalt neli aastat auditi (sise- või välisaudit, sealhulgas IT-audit) valdkonnas,

või

4.

punktis 3 nimetatud õpingute tasemele vastav kutsekvalifikatsioon ning selle omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastane asjakohane erialane töökogemus , millest vähemalt neli aastat auditi (sise- või välisaudit, sealhulgas IT-audit) valdkonnas.

Näited miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud IV LISAS

VALIKUMENETLUS

1)    Kandideerimisavalduste esitamine

Kandideerimisavalduse täitmisel tuleb kandidaadil valida 1. ja 2. keel. 1. keel peab olema üks ELi 24 ametlikust keelest ja 2. keel peab olema inglise või prantsuse keel. Samuti tuleb kandidaadil kinnitada, et ta täidab konkursil osalemise tingimused, ja esitada konkursi seisukohast vajalikku täiendavat teavet (näiteks diplomid, töökogemus ja vastused valdkonnapõhistele küsimustele (Talent Screener)).

Kandideerimisavalduse (välja arvatud selle osa „ Talent Screener “) täitmiseks võib valida ELi 24 ametlikust keelest ükskõik millise. Osa „Talent Screener tuleb täita 2. keeles järgmistel põhjustel: valikukomisjon kasutab osa „Talent Screener“ kandidaatide võrdlevaks hindamiseks ja viitedokumendina hindamiskeskuses toimuval valdkonnapõhisel intervjuul. Kui kandidaat on konkursi edukalt läbinud, kasutatakse seda värbamismenetluse käigus. Seepärast on nii talituste kui ka kandidaatide huvides, et osa „Talent Screener“ oleks täidetud 2. keeles.

Kandidaatide tähelepanu juhitakse sellele, et kogu kandideerimisavaldus on kättesaadav (konkursi ajal) valikukomisjonile ja (konkursi edukalt läbinud kandidaadi töölevõtmise eesmärgil) Euroopa Liidu institutsioonide personalihalduse talitustele, kes töötavad üksnes teatavates töökeeltes. Kui kandidaat on kandideerimisavalduse täitnud mõnes muus keeles, peab ta juhul, kui ta on konkursi edukalt läbinud ja kantud reservnimekirja, esitama värbamistalitustele kandideerimisavalduse tõlke 2. keelde (inglise või prantsuse keelde).

Kandideerimisavaldust kinnitades teatab kandidaat, et täidab kõik punktis „Osalemistingimused“ nimetatud tingimused. Kui avaldus on kinnitatud, ei saa selles enam muudatusi teha. Kandidaat vastutab selle eest, et avaldus oleks tähtajaks täidetud ja kinnitatud.

2)    Arvutipõhised valikvastustega testid

Kui registreerunud kandidaatide arv ületab palgaastme kohta teatava künnise , mille on määranud kindlaks EPSO kui ametisse nimetava asutuse direktor, kutsutakse kõik kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäevaks oma avalduse kinnitanud kandidaadid arvutipõhistele valikvastustega testidele, mis toimuvad mõnes EPSO akrediteeritud keskuses.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, tuleb arvutipõhiste valikvastustega testide sooritamiseks aeg kinni panna, järgides EPSO antud juhiseid. Tavaliselt pakutakse kandidaadile võimalust valida mitme kuupäeva ja eri kohtade vahel. Ajavahemik, mille jooksul on võimalik testideks aega kinni panna ja neid sooritada, on piiratud .

Kui kandidaatide arv jääb künnisest allapoole , korraldatakse testid hindamiskeskuses (vt punkt 5).

Arvutipõhised valikvastustega testid korraldatakse järgmiselt:

Test

Keel

Küsimused

Kestus

Minimaalne nõutav punktisumma

Verbaalne mõtlemine

1. keel

20 küsimust

35 min

10/20

Matemaatiline mõtlemine

1. keel

10 küsimust

20 min

Matemaatiline ja abstraktne mõtlemine kokku 10/20

Abstraktne mõtlemine

1. keel

10 küsimust

10 min

Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata muude hindamiskeskuses korraldatavate katsete tulemustele.

3)    Osalemistingimuste täitmise kontrollimine

Eespool punktis „Osalemistingimused“ nimetatud tingimuste täitmist kontrollitakse kandidaatide elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete alusel. EPSO kontrollib, kas kandidaat täidab osalemise üldtingimused, ja valikukomisjon kontrollib, kas kandidaat täidab osalemise eritingimused, mis on nimetatud kandidaadi elektroonilise kandideerimisavalduse punktides „Haridus ja koolitus“, „Erialane töökogemus“ ja „Keeleoskus“.

On kaks võimalust:

kui eelnevalt on korraldatud arvutipõhised valikvastustega testid, kontrollitakse kandidaatide osalemistingimuste täitmist nendel testidel saadud punktide järgi kahanevas järjestuses, kuni osalemistingimusi täitvate kandidaatide arv jõuab EPSO kui ametisse nimetava asutuse direktori poolt enne teste iga palgaastme jaoks kindlaks määratud künniseni. Ülejäänud kandidaatide osalemistingimuste täitmist ei kontrollita;

kui eelnevalt ei ole korraldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, kontrollitakse kõikide tähtajaks oma avalduse kinnitanud kandidaatide osalemistingimuste täitmist.

Palgaastme AD 7 kandidaadid: osalemistingimuste täitmise kontrollimisel võib valikukomisjon viia kandidaadi kandideerimisavalduse üle palgaastme AD 5 konkursile, kui kandidaat täidab järgmised tingimused:

eelnevalt on korraldatud arvutipõhised valikvastustega testid ja kandidaat on nende eest saanud palgaastme AD 7 konkursil ühe suurematest koondpunktisummadest ;

kandideerimisavalduses esitatud andmete kohaselt ei täida kandidaat palgaastme AD 7 konkursi osalemistingimusi , kuid täidab palgaastme AD 5 konkursi osalemistingimused ja

on registreerumise ajal andnud oma nõusoleku palgaastme AD 5 konkursile üleviimiseks;

eelnevalt on korraldatud arvutipõhised valikvastustega testid ja kandidaat on nende eest saanud palgaastme AD 5 konkursil ühe suurematest koondpunktisummadest .

Sel juhul käsitatakse kandidaati kogu ülejäänud valikumenetluse jooksul kui palgaastme AD 5 konkursil osalejat.

Üleviimine toimub enne kvalifikatsiooni hindamist ja seda tehakse kandidaadi elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud teabe alusel. Kandidaate, kelle punktisumma jääb allapoole palgaastme AD 7 konkursi jaoks määratud punktide künnist, ei võeta palgaastme AD 5 konkursile üleviimisel arvesse.

4)    Kvalifikatsiooni hindamine (Talent Screener)

Selleks et valikukomisjon saaks kõikide kandidaatide võimeid ja oskusi struktureeritult ja objektiivselt võrrelda, peavad kõik samale palgaastmele kandideerijad vastama samadele avaldusvormi osas „Talent Screener“ esitatud küsimustele 2. keeles. Kvalifikatsiooni hindamisel vaadatakse läbi ainult punkti 3 kohaselt osalemistingimusi täitvate kandidaatide andmed , mis on esitatud kandideerimisavalduse osas „Talent Screener“. Seepärast tuleb kandidaatidel esitada osa „Talent Screener“ vastustes kogu asjakohane teave, isegi kui see on kandideerimisavalduse muudes osades juba esitatud. Küsimused põhinevad käesolevas konkursiteates esitatud valikukriteeriumidel.

Valikukriteeriumid on esitatud II LISAS.

Kvalifikatsiooni hindamisel määrab valikukomisjon kõigepealt vastavalt iga valikukriteeriumi suhtelisele tähtsusele kindlaks selle kaalu (1–3) ja annab kandidaadi igale vastusele 0–4 punkti. Selleks et teha kindlaks, milliste kandidaatide profiil vastab kõige paremini ametiülesannete laadile, liidab valikukomisjon vastavalt iga kriteeriumi kaaluga korrutatud punktid kokku.

Järgmisesse etappi pääsevad üksnes kandidaadid, kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest.

5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga palgaastme kohta maksimaalselt 3 korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest koondpunktisummadest , kutsutakse 1–2 päeva kestvatele hindamiskeskuse katsetele, mis korraldatakse kandidaatide 2. keeles tõenäoliselt Brüsselis .

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuses. Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata koondpunktisumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid tooma hindamiskeskusesse kaasa USB-mälupulga, millele on salvestatud tõendavate dokumentide skannitud koopiad. EPSO laadib kandidaatide dokumendid hindamiskeskuse testide ja katsete ajal alla ning tagastab mälupulga kandidaatidele samal päeval.

Kaheksat üldvõimet ja -oskust ja käesoleval konkursil nõutavaid valdkonnapõhiseid oskusi hinnatakse hindamiskeskuses nelja katse abil (üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu, valdkonnapõhine intervjuu, rühmatöö ja juhtumianalüüs) vastavalt järgmistele tabelitele.

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Rühmatöö

Juhtumianalüüs

2.

Suhtlemisoskus

Juhtumianalüüs

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Juhtumianalüüs

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Rühmatöö

Juhtumianalüüs

6.

Pingetaluvus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma: 3/10 iga võime või oskuse eest, kokku vähemalt 40/80

Võime/oskus

Katse

Minimaalne nõutav punktisumma

Valdkonnapõhised oskused

Valdkonnapõhine intervjuu

50/100

6)    Reservnimekiri

Pärast kandidaatide tõendavate dokumentide ja kvalifikatsiooni (Talent Screener) kontrollimist koostab valikukomisjon iga palgaastme kohta reservnimekirja , kuhu kantakse vajalik arv kandidaate, kes on hindamiskeskuse etapi lõppedes saanud kõikide testide ja katsete eest vähemalt minimaalse nõutava punktisumma ja kokku kõige rohkem punkte. Kandidaatide nimed esitatakse tähestikjärjestuses.

Reservnimekirjad ja edukate kandidaatide oskuste passid, mis sisaldavad valikukomisjoni kvalitatiivset tagasisidet, tehakse kättesaadavaks ELi institutsioonidele töölevõtmisprotsessi ja tulevase teenistuskäigu kavandamise eesmärgil. Reservnimekirja kandmine ei anna mingeid õigusi ega tagatisi töökoha saamiseks.

VÕRDSED VÕIMALUSED JA ERITINGIMUSED

EPSO püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele.

Kui kandidaadil on puue või terviseprobleem, mis võib testide või katsete sooritamist mõjutada, tuleb see ära märkida kandideerimisavalduses ja anda teada, millist laadi eritingimusi on vaja.

Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja eritingimuste taotlemise menetluse kohta saab EPSO veebisaidilt (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_et) ja käesolevale konkursiteatele lisatud üldeeskirjadest (vt punkt 1.3 „Võrdsed võimalused ja eritingimused“).

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb kõigepealt luua EPSO kasutajakonto. Kandidaat võib luua ainult ühe kasutajakonto, mille kaudu on võimalik esitada kõik EPSO kandideerimisavaldused.

Kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu hiljemalt

12. juuniks 2019 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi


I LISA

AMETIÜLESANDED

Käesolev konkurss korraldatakse auditi valdkonna administraatorite (AD 5/AD 7) töölevõtmiseks.

Peamised ametiülesanded võivad muu hulgas hõlmata järgmist:

Tööprotsesside hea tundmise ja asjaomaste teadmiste arendamine auditeeritavate hulgas.

Auditiriskide hindamine osana kavandamisprotsessist.

Tulemus- ja vastavusauditite läbiviimine ja rahaliste vahendite optimaalse kasutamise kontrollimine mitmesugustes ELi poliitikavaldkondades ja tööprotsessides.

Esialgse analüüsi läbiviimine, et määrata kindlaks audiitorteenuse eesmärgid ja ulatus.

Süsteemipõhiste ja substantiivsete kontrollide läbiviimine, et hinnata auditeeritava riskijuhtimise, juhtimise ja sisekontrolli protsesside tõhusust.

Audititulemuste valideerimine koostöös auditeeritavaga.

Audititulemuste, riskide ja soovituste edastamine selgelt ja kokkuvõtvalt koostatud aruandeprojektide/lõpparuannete kaudu.

Nõustamis- ja konsultatsiooniteenuste osutamine juhtkonna taotluse korral.

Järelauditite korraldamine, et tagada soovituste tõhus rakendamine praktikas.

Lisaks eespool toodule võidakse palgaastme AD 7 edukatel kandidaatidel paluda täita ka järgmisi ülesandeid:

Nõuetekohaste auditimenetluste kavandamine audiitorteenuse eesmärkide saavutamiseks.

Tööülesannete jaotamine auditimeeskonna juhtiva audiitorina.

Auditimeeskonna liikmete töö järelevalve.

I LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


II LISA

VALIKUKRITEERIUMID

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist:

Palgaaste AD 5:

1.

Tunnustatud sertifikaat või kutsekvalifikatsioon sise- või välisauditi (sealhulgas IT-audit) või raamatupidamise valdkonnas.

2.

Vähemalt üheaastane erialane töökogemus sise- või välisauditi valdkonnas.

3.

Vähemalt üheaastane erialane töökogemus IT-auditi valdkonnas.

4.

Kogemus auditeerimismetoodika (välja arvatud audiitorteenused) väljatöötamisel või auditeerimisalaste koolituste korraldamisel.

5.

Vähemalt üheaastane erialane töökogemus ELi rahastatavate kulude/programmide auditeerimisel.

6.

Erialane töökogemus konsultatsiooniteenuste valdkonnas (välja arvatud audiitorteenused).

7.

Erialane töökogemus ühes või mitmes järgmises valdkonnas: raamatupidamine, sisekontroll, finantsjuhtimine, pangandus ja rahandus, informaatika ja/või projektijuhtimine.

8.

Arvutipõhiste auditimeetodite (CAAT) kohaldamine praktikas.

Palgaaste AD 7:

1.

Tunnustatud sertifikaat või kutsekvalifikatsioon sise- või välisauditi (sealhulgas IT-audit)/raamatupidamise valdkonnas.

2.

Lisaks konkursiteate punktis 3 „ Eritingimused: kvalifikatsioon ja töökogemus “ nõutud kogemusele vähemalt üheaastane erialane töökogemus sise- või välisauditi valdkonnas.

3.

Vähemalt üheaastane erialane töökogemus IT-auditi valdkonnas.

4.

Kogemus auditeerimismetoodika (välja arvatud audiitorteenused) väljatöötamisel või auditeerimisalaste koolituste korraldamisel.

5.

Vähemalt üheaastane erialane töökogemus ELi rahastatavate kulude/programmide auditeerimisel.

6.

Erialane töökogemus konsultatsiooniteenuste valdkonnas (välja arvatud audiitorteenused).

7.

Erialane töökogemus ühes või mitmes järgmises valdkonnas: raamatupidamine, sisekontroll, finantsjuhtimine, pangandus ja rahandus, informaatika ja/või projektijuhtimine.

8.

Arvutipõhiste auditimeetodite (CAAT) kohaldamine praktikas.

9.

Vähemalt kaheaastane erialane töökogemus auditimeeskonna juhtimisel.

II LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


III LISA

AVALIKE KONKURSSIDE ÜLDEESKIRJAD

ÜLDTEAVE

EPSO valikumenetlustes ei eristata kandidaate soo järgi.

Juhul kui konkursi mis tahes etapis saab viimasena edasipääsemist võimaldava punktisumma mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik konkursi järgmisesse etappi. Pärast kaebuse rahuldamist konkursile tagasi lubatud kandidaadid kutsutakse samuti järgmisesse etappi.

Juhul kui viimasena reservnimekirja pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kantakse nad kõik reservnimekirja. Kandidaadid, kes lubatakse pärast kaebuse rahuldamist konkursile tagasi menetluse selles etapis, kantakse samuti reservnimekirja.

1.   OSALEMISTINGIMUSED

1.1.    Üld- ja eritingimused

Iga valdkonna või profiili puhul nõutavad üld- ja eritingimused, sealhulgas keelteoskus, on esitatud punktis „Osalemistingimused“.

Olenevalt asjaomasest profiilist on kvalifikatsiooni, erialast töökogemust ja keelteoskust käsitlevad eritingimused erinevad. Kandidaadi avaldus peaks sisaldama võimalikult palju teavet tema ametiülesannetega seotud kvalifikatsiooni ja erialase töökogemuse (kui see on nõutav) kohta vastavalt käesoleva konkursiteate punktis „Osalemistingimused“ kirjeldatule.

a)

Diplomid ja/või tunnistused: nii ELi liikmesriikides kui ka ELi mittekuuluvates riikides välja antud diplomid peavad olema tunnustatud mõne ELi liikmesriigi ametiasutuse, nt ELi liikmesriigi haridusministeeriumi poolt. Valikukomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi.

Keskharidusjärgse hariduse ja tehnilise või erialase koolituse või erikursuse korral tuleb märkida õpingute käigus käsitletud teemad, õpingute kestus ja see, kas tegemist oli täis- või osaajaga koolituse või õhtuse õppega.

b)

Erialast töökogemust (kui see on nõutav) võetakse arvesse üksnes juhul, kui see on konkursiteates kirjeldatud ametiülesannete puhul asjakohane ja tegemist on

tegeliku ja tõendatava töötamisega,

tasustatud tööga,

alluvussuhte või teenuse pakkumisega ning

kui see vastab järgmistele tingimustele:

vabatahtlik töö: kui see on tasustatud ning selle töötundide arv nädalas ja kestus on võrreldavad tavalise töökohaga;

praktika: kui see on tasustatud;

kohustuslik sõjaväeteenistus: kui see on läbitud enne või pärast nõutava diplomi saamist, maksimaalselt selle aja ulatuses, mis on seadusega ette nähtud liikmesriigis, mille kodanik kandidaat on;

rasedus- ja sünnituspuhkus / isapuhkus / lapsendamispuhkus: kui seda võetakse töölepingu raames;

doktoriõpe: maksimaalselt kolm aastat, sõltumata sellest, kas selle eest maksti tasu või mitte, tingimusel et doktorikraad ka omandati, ning

osaajatöö: arvestatuna tegelikult töötatud aja alusel. Näiteks kui kandidaat on töötanud poole kohaga kuus kuud, siis läheb arvesse kolm kuud.

1.2.    Tõendavad dokumendid

Valikumenetluse eri etappides peavad kandidaadid kodakondsuse tõendamiseks esitama ametliku dokumendi, nt passi või isikutunnistuse, mis peab olema kehtiv kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäeval (kaheosalise kandideerimismenetluse korral kandideerimisavalduse esimese osa esitamise lõppkuupäeval).

Iga erialase tegevuse perioodi kohta tuleb esitada järgmiste dokumentide originaalid või kinnitatud ärakirjad:

endis(t)e ja praegus(t)e tööandja(te) tõendid, kuhu on märgitud täidetud ametiülesannete laad ja tase ning nende täitmise algus- ja lõppkuupäev ning millel on ettevõtte ametlik päis ja pitser ning vastutava isiku nimi ja allkiri, või

tööleping(ud) ning esimene ja viimane palgaleht koos täidetud tööülesannete täpse kirjeldusega;

(mittepalgalistel ametikohtadel – nt füüsilisest isikust ettevõtjad, vabade elukutsete esindajad – töötamise korral) arved või teostatud tööde tellimused või mis tahes muud asjakohased ametlikud tõendavad dokumendid;

(konverentsitõlkide puhul, kui nõutakse erialast töökogemust) dokumendid, mis tõendavad konkreetselt konverentsitõlke alal töötatud päevade arvu ning keeli, millest ja millesse tõlgiti.

Üldjuhul ei nõuta keelteoskuse dokumentidega tõendamist, välja arvatud teatavate keeleerialade või spetsialistide konkursside puhul.

Kandidaatidelt võidakse küsida lisateavet või -dokumente menetluse mis tahes etapis. EPSO teatab kandidaatidele, millised tõendavad dokumendid nad esitama peavad ja millal seda teha tuleb.

1.3.    Võrdsed võimalused ja eritingimused

Kui kandidaadil on puue või terviseprobleem, mis võib testide või katsete sooritamist takistada, tuleb see ära märkida kandideerimisavalduses ja anda teada, millist laadi eritingimusi on vaja. Kui puue või probleem tekib pärast kandideerimisavalduse kinnitamist, tuleb EPSOt sellest võimalikult kiiresti teavitada, lähtudes allpool esitatud teabest.

Selleks et asjaomast taotlust arvesse võetaks, tuleb EPSO-le saata riikliku asutuse antud tõend või arstitõend. Tõendavad dokumendid vaadatakse läbi ja vajaduse korral võidakse kandidaadile pakkuda mõistlikke eritingimusi.

Juurdepääsuga seotud probleemide korral või lisateabe saamiseks tuleks võtta ühendust juurdepääsuküsimusi käsitleva EPSO üksusega (EPSO-accessibility team), kasutades üht järgmistest võimalustest:

e-post (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

faks (+ 32 22998081) või

postiaadress:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh 25 / Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KANDIDAATIDE HINDAMINE

Selleks et konkursiteates ettenähtud nõuete põhjal kandidaate nende võimete, oskuste ja kvalifikatsiooni alusel võrrelda ja parimad välja selgitada, moodustatakse valikukomisjon. Selle liikmed määravad kindlaks ka konkursil kasutatavate testide ja katsete raskusastme ja kinnitavad EPSO ettepanekute põhjal nende sisu.

Valikukomisjoni sõltumatuse tagamiseks on kandidaatidel ja kõigil valikukomisjoni mittekuuluvatel isikutel keelatud valikukomisjoni liikmetega ühendust võtta, välja arvatud seoses testide ja katsetega, mis eeldavad vahetut suhtlust kandidaatide ja valikukomisjoni vahel.

Kandidaadid, kes soovivad esitada oma seisukohti või kaitsta oma õigusi, peavad seda tegema kirjalikult, saates valikukomisjonile mõeldud kirja EPSO-le, kes selle seejärel adressaadile edastab. Kandidaatide otsene või kaudne ühendusevõtmine kõnealust korda eirates on keelatud ja võib kaasa tuua konkursilt eemaldamise.

Eelkõige perekondlik side või alluvussuhe kandidaadi ja valikukomisjoni liikme vahel võib põhjustada huvide konflikti. Valikukomisjonidel palutakse sellisest olukorrast EPSO-le teada anda niipea, kui nad sellest teada saavad. EPSO hindab iga juhtumit eraldi ja võtab asjakohaseid meetmeid. Eespool nimetatud eeskirjade eiramise korral võib valikukomisjoni liikmete suhtes kohaldada distsiplinaarmeetmeid ja kandidaatidele võib see kaasa tuua konkursilt eemaldamise (vt punkt 4.4).

Valikukomisjoni liikmete nimed avaldatakse EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) enne hindamiskeskuse/-etapi katsete algust.

3.   TEABEVAHETUS

3.1.    Teabevahetus EPSOga

Selleks et jälgida konkursi kulgu, peaks kandidaat vaatama EPSO kasutajakontot vähemalt kaks korda nädalas. Kui kandidaadil ei ole võimalik kasutajakontole ligi pääseda EPSO veebilehe tehniliste probleemide tõttu, tuleb sellest EPSO-le viivitamata teatada üksnes EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et).

EPSO jätab endale õiguse mitte edastada teavet, mis on juba käesolevas konkursiteates, selle lisades või EPSO veebisaidil, sealhulgas korduma kippuvates küsimustes, selgelt esitatud.

Kandideerimisavaldusega seotud kirjavahetuses tuleb alati märkida kandidaadi nimi EPSO kasutajakontol esitatud kujul, kandidaadinumber ning valikumenetluse viitenumber.

EPSO kohaldab hea halduse tava eeskirja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_et) põhimõtteid (nagu need on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas). Sellest tulenevalt on EPSO-l õigus lõpetada igasugune ebasobilik (korduv, solvav ja/või mitteasjakohane) teabevahetus.

3.2.    Teabega tutvumine

Kandidaadil on õigus tutvuda teatavate teda isiklikult puudutavate andmetega. See õigus tuleneb põhjendamiskohustusest. Seeläbi tagatakse, et on võimalik esitada kaebus keeldumise otsuse kohta.

Põhjendamiskohustuse ja valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsuse vahel peab olema tasakaal, et tagada valikukomisjoni sõltumatus ja valikumenetluse objektiivsus. Konfidentsiaalsuse tõttu ei ole võimalik avaldada valikukomisjonide liikmete seisukohti seoses kandidaatide individuaalse või võrdleva hindamisega.

Kõnealune andmetega tutvumise õigus on ainult avalikul konkursil osalevatel kandidaatidel. Üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevad õigusaktid ei anna käesolevas punktis kirjeldatud õigusest laiemaid õigusi.

3.2.1.   Teabe automaatne avalikustamine

Pärast asjaomase konkursi tarbeks korraldatud valikumenetluse iga etappi saavad kandidaadid oma EPSO kasutajakonto kaudu automaatselt järgmise teabe:

arvutipõhised valikvastustega testid: kandidaadi tulemused ja tabel, milles on välja toodud tema vastused ja õiged vastused järjestatuna viitenumbri või -tähe kaupa. Juurdepääs testi küsimuste ja vastuste sõnastusele on sõnaselgelt välistatud;

osalemistingimuste täitmine: kas kandidaadil lubatakse konkursil osaleda; kui ei lubata, täitmata jäänud osalemistingimused;

Talent Screener (kvalifikatsiooni hindamine): kandidaadi tulemused ja tabel, kus on välja toodud küsimuste kaal, kandidaadi vastuste eest antud punktid ja punktide kogusumma;

eeltestid ja -katsed: kandidaadi tulemused;

vahetestid ja -katsed: kandidaadi tulemused, kui ta ei ole järgmisse etapi kutsutud kandidaatide hulgas;

hindamiskeskus/-etapp: kui kandidaati ei ole konkursilt eemaldatud, siis tema oskuste pass, milles on näidatud iga oskuse ja võime eest saadud punktid koos valikukomisjoni märkustega, milles on esitatud nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne tagasiside hindamiskeskuses/-etapis saavutatud tulemuste kohta.

EPSO ei edasta kandidaatidele üldjuhul lähtetekste või testide või katsete ülesandeid, sest neid on kavas tulevastel konkurssidel uuesti kasutada. Teatavate testide ja katsete puhul võib EPSO siiski lähtetekstid või ülesanded erandlikult oma veebisaidil avaldada, juhul kui

testid ja katsed on sooritatud;

tulemused on kinnitatud ja kandidaatidele teatavaks tehtud ning

lähtetekste/ülesandeid ei ole kavas edaspidi uuesti kasutada.

3.2.2.   Taotluse korral esitatav teave

Kandidaadid võivad taotleda oma vastuste parandamata koopiat nende kirjalike testide puhul, mille sisu ei ole kavas edaspidi uuesti kasutada. See õigus ei hõlma sõnaselgelt e-dokumentide halduse katse ja juhtumianalüüsi vastuseid.

Parandatud vastused ja eelkõige hindamise üksikasjad on hõlmatud valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsusega ning neid ei avalikustata.

EPSO püüab teha kandidaatidele kättesaadavaks võimalikult palju teavet, lähtudes põhjendamiskohustusest, valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsusest ja isikuandmete kaitse eeskirjadest. Kõigi teabepäringute hindamisel lähtutakse kõnealustest kohustustest.

Kõik teabepäringud tuleb esitada EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et) kümne kalendripäeva jooksul alates tulemuste EPSO kasutajakontol avaldamisele järgnevast päevast.

4.   KAEBUSED JA PROBLEEMID

4.1.    Tehnilised ja korralduslikud probleemid

Kui kandidaat puutub valikumenetluse mis tahes etapis kokku oluliste tehniliste või korralduslike probleemidega, tuleb selleks, et küsimust saaks uurida ja võtta parandusmeetmeid, EPSOt üksnes EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et) teavitada.

Kirjavahetuses tuleb alati märkida kandidaadi nimi (EPSO kasutajakontol esitatud kujul), kandidaadinumber ning valikumenetluse viitenumber.

Kui probleem esineb testimiskeskuses, tuleb:

sellest järelevaatajatele viivitamata teada anda, et probleemi saaks juba keskuses lahendada. Igal juhul tuleb kandidaadil paluda järelevaatajatel kaebus kirjalikult dokumenteerida; ning

võtta EPSOga EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et) ühendust kolme kalendripäeva jooksul pärast testide sooritamist, saates teate asjaomase probleemi lühikirjeldusega.

Väljaspool testimiskeskusi esinevate probleemide korral (peamiselt nt testideks aja kinnipanekuga seotud probleemid) tuleks järgida EPSO kasutajakontol ja EPSO veebisaidil esitatud juhiseid või võtta EPSOga viivitamata ühendust EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et).

Kandideerimisavaldusega seotud küsimuste puhul tuleb võtta EPSOga ühendust EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et) viivitamata, kuid igal juhul enne kandideerimisavalduste esitamise tähtaja möödumist. Kui päring on saadetud vähem kui viis tööpäeva enne kandideerimisavalduste esitamise tähtaega, ei pruugi sellele enne kõnealust tähtaega vastust saada.

4.2.    Ametisisene läbivaatamismenetlus

4.2.1.   Vead arvutipõhistes valikvastustega testides

EPSO ja valikukomisjonid kontrollivad arvutipõhiste valikvastustega testide küsimuste andmebaasi pidevalt ja põhjalikult.

Kui kandidaat leiab, et ühes või mitmes küsimuses, mis talle arvutipõhistes valikvastustega testides esitati, oli viga, mis mõjutas negatiivselt tema võimalusi küsimusele vastata, võib ta taotleda, et valikukomisjon vaataks küsimuse(d) läbi (arvestamata jätmise menetluse raames).

Selle menetluse raames võib valikukomisjon otsustada veaga küsimuse tühistada ja jagada punktid asjaomase testi ülejäänud küsimuste vahel. Ümberarvutamine mõjutab ainult neid kandidaate, kellele asjaomane küsimus esitati. Käesoleva konkursiteate asjaomastes punktides osutatud testide hindamise kord ei muutu.

Arvutipõhiste valikvastustega testide kohta kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1) üksnes EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: 3 kalendripäeva pärast arvutipõhiste testide toimumise kuupäeva;

lisateave: asjaomas(t)e küsimus(t)e tuvastamiseks kirjeldage küsimust (selle sisu) ning selgitage võimalikult arusaadavalt, milles väidetav viga seisnes.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist või milles ei ole selgelt kirjeldatud vaidlusalust küsimust (küsimusi) ja väidetavat viga, arvesse ei võeta.

Eelkõige ei võeta arvesse kaebusi, mis puudutavad näiteks vaid väidetavaid tõlkega seotud probleeme ja milles ei esitata probleemi selget kirjeldust.

Sama läbivaatamismenetlust kohaldatakse e-dokumentide halduse katses esinevate vigade suhtes.

4.2.2.   Läbivaatamistaotlused

Taotleda võib kõikide selliste valikukomisjoni või EPSO otsuste läbivaatamist, millega kinnitatakse kandidaadi tulemused ja/või määratakse kindlaks, kas ta pääseb edasi konkursi järgmisesse etappi või arvatakse valikumenetlusest välja.

Läbivaatamistaotluse aluseks võib olla

oluline eeskirjade eiramine konkursimenetluses ja/või

asjaolu, et valikukomisjon või EPSO ei ole järginud personalieeskirju, konkursiteadet, selle lisasid ja/või kohtupraktikat.

Kandidaadil ei ole õigust vaidlustada valikukomisjoni hinnangut oma testitulemustele või kvalifikatsiooni ja erialase töökogemuse asjakohasusele. Tegemist on valikukomisjoni antud hinnanguga ja kandidaadi mittenõustumine valikukomisjoni hinnanguga tema testidele ja katsetele, kogemusele ja/või kvalifikatsioonile ei tõenda, et komisjon on teinud vea. Selle alusel esitatud läbivaatamistaotlustele ei järgne positiivset tulemust.

Läbivaatamistaotluse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga üksnes EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kümme kalendripäeva pärast vaidlusaluse otsuse avaldamist kandidaadi EPSO kasutajakontol;

lisateave: selgelt tuleb märkida, millist otsust soovitakse vaidlustada ja mis põhjusel.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist, arvesse ei võeta.

Kandidaadile saadetakse 15 tööpäeva jooksul teade taotluse kättesaamise kohta. Vaidlustatava otsuse langetanud organ (kas valikukomisjon või EPSO) analüüsib kandidaadi taotlust ja langetab selle kohta otsuse ning kandidaadile saadetakse niipea kui võimalik põhjendatud vastus.

Kui tulemus on positiivne, kaasatakse kandidaat valikumenetlusse alates etapist, mil ta menetlusest välja arvati, olenemata sellest, kui kaugele konkurss on vahepeal arenenud.

4.3.    Muud vaidlustamise vormid

4.3.1.   Halduskaebused

Avalikul konkursil osaleval kandidaadil on õigus esitada EPSO direktorile kui ametisse nimetavale ametiisikule halduskaebus.

Kandidaadil on õigus esitada EPSO direktorile kaebus otsuse (või otsuse tegemata jätmise) peale, mis otseselt ja vahetult mõjutab kandidaadi õiguslikku staatust, ainult juhul, kui valikumenetluse eeskirju on selgelt rikutud. EPSO direktor ei saa valikukomisjoni hinnangupõhist otsust tühistada (vt punkt 4.2.2).

Halduskaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga üksnes EPSO veebisaidi kaudu (https://epso.europa.eu/help_et);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kolm kuud alates sellest, kui vaidlustatav otsus teatavaks tehti, või alates päevast, mil otsus oleks tulnud teha;

lisateave: selgelt tuleb märkida, millist otsust soovitakse vaidlustada ja mis põhjusel.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist, arvesse ei võeta.

4.3.2.   Kaebused kohtule

Avalikul konkursil osaleval kandidaadil on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 ning personalieeskirjade artikli 91 alusel õigus esitada kaebus Euroopa Liidu Üldkohtule.

Kandidaadi tähelepanu juhitakse sellele, et Euroopa Liidu Üldkohtule saab esitada kaebuse otsuste kohta, mille on teinud EPSO (ja mitte valikukomisjon), üksnes juhul, kui eelnevalt on personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud halduskaebus (vt punkt 4.3.1). Eelkõige kehtib see üldisi osalemistingimusi käsitlevate otsuste puhul, mille on teinud EPSO, mitte valikukomisjon.

Kohtule kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: vt Euroopa Liidu Üldkohtu veebisait (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsmanile võivad kaebuse esitada kõik ELi kodanikud ja elanikud.

Ombudsmanile kaebuse esitamisele peavad eelnema asjaomaste institutsioonide ja asutuste asjakohased haldusmenetlused (vt punktid 4.1–4.3).

Ombudsmanile kaebuse esitamine ei pikenda tähtaegu, mis on ette nähtud halduskaebuse esitamiseks või kohtule kaebuse esitamiseks.

Ombudsmanile kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: vt ombudsmani veebisait (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Valikumenetlusest eemaldamine

Kandidaat võidakse valikumenetluse mis tahes etapis konkursilt eemaldada, kui EPSO avastab, et ta

on loonud rohkem kui ühe EPSO kasutajakonto;

on registreerunud valdkondade või profiilide raames, mis üksteist välistavad;

ei täida kõiki osalemistingimusi;

on esitanud valeandmeid või andmed on asjakohaste dokumentidega tõendamata;

ei ole testideks aega kinni pannud või mõnda testi või katset sooritanud;

on testides või katsetes sohki teinud;

ei ole oma kandideerimisavalduses nimetanud käesolevas konkursiteates nõutavaid keeli või nende keelte puhul nõutavat vähemalt miinimumtasemel oskust;

on lubamatult püüdnud võtta ühendust mõne valikukomisjoni liikmega;

ei ole andnud EPSO-le teada võimalikust huvide konfliktist valikukomisjoni liikmega;

on esitanud avalduse muus/muudes kui käesoleva konkursiteatega ette nähtud keel(t)es (erandina võib muu keele kasutamine olla lubatud pärisnimede, tõendavates dokumentides esitatud ametlike nimede ja ametinimetuste või diplomite/tunnistuste puhul) ja/või

on anonüümselt hinnatavad kirjalikud või praktilised testid või katsed allkirjastanud või märgistanud.

Kandidaadid, kes soovivad asuda tööle ELi institutsioonides, peavad tõendama oma igakülgset usaldusväärsust. Igasugune pettus või pettuse üritamine võib kaasa tuua karistuse ja kahjustada kandidaadi võimalusi osaleda tulevastel konkurssidel.

III LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


IV LISA

NÄITED KONKURSITEADETES ÜLDJUHUL NÕUTAVA MIINIMUMKVALIFIKATSIOONI KOHTA RIIKIDE JA PALGAASTMETE KAUPA

Käesolevate näidete hõlpsasti loetavas vormingus vaatamiseks klõpsake siia

RIIK

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

Keskharidus (mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust)

Keskharidusjärgne haridus (muu kui ülikooli tasemele vastav kõrgharidust andev kursus või vähemalt kaheaastane ülikooli taseme lühikursus)

Ülikoolitaseme haridus (vähemalt kolmeaastase normaalõppeajaga)

Ülikoolitaseme haridus (nelja-aastase või pikema normaalõppeajaga)

Belgique — België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia