ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 135A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
11. aprill 2019


Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2019/C 135 A/01

Teade vaba ametikoha kohta: Euroopa andmekaitseinspektor — COM/2019/20036

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Andmekaitseinspektor

11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 135/1


Teade vaba ametikoha kohta: Euroopa andmekaitseinspektor

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Euroopa Andmekaitseinspektor (taust)

Euroopa andmekaitseinspektori ametikoha loomine on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (1) artiklis 52. Määrusega kehtestatakse põhimõtted, õigused ja kohustused, millest lähtuvalt Euroopa Liidu institutsioonid, organid ja asutused, töötlevad isikuandmeid nii, et oleks tagatud kinnipidamine üksikisikute põhiõigustest ja -vabadustest, eelkõige õigus isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusele. Euroopa Andmekaitseinspektor (edaspidi „inspektor“) juhib sõltumatut järelevalveasutust, kes tagab kõnealuse määruse sätete nõuetekohase kohaldamise. Ta tegutseb oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatult.

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvest on järelevalveasutuse jaoks eraldatud kokku ligikaudu 16,6 miljonit eurot ja umbes 100 töötajat.

Inspektor nimetatakse ametisse viieks aastaks ja tema ametiaega võib üks kord pikendada.

Inspektori ülesannete täitmist reguleerivad eeskirjad ja üldtingimused, sealhulgas töötasud, hüvitised ja muud töötasu asemel antavad soodustused on sätestatud määruse (EL) 2018/1725 artiklis 54. Sellega seoses käsitletakse inspektorit nagu Euroopa Liidu Kohtu kohtunikku (2).

Inspektori töökoht asub Brüsselis.

Pakutav ametikoht (töökirjeldus)

Inspektor jälgib määruse (EL) 2018/1725 kohaldamist ja tagab selle täideviimise. Selleks täidab ta kõnealuses määruses sätestatud ametiülesandeid ja talle määrusega antud volitusi. Samuti nõustab inspektor Euroopa Liidu institutsioone ja asutusi ning andmesubjekte kõikides isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes.

Inspektor vastutab peamiselt selle eest, et Euroopa Liidu institutsioonid, organid ja asutused tagaksid isikuandmete töötlemisel füüsiliste isikute põhiõigused ja -vabadused, eelkõige nende õiguse isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusele. Ta tagab, et nõuetekohaselt kohaldatakse eespool nimetatud määrust ja mis tahes muud liidu õigusakti, mis on seotud füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsega nende isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu institutsioonides, organites ja asutustes, ning teostab järelevalvet nimetatud õigusaktide kohaldamise üle.

Inspektoril on järgmised ülesanded:

jälgida määruse (EL) 2018/1725 kohaldamist ja tagada selle kohaldamine liidu institutsioonide ja organite poolt, välja arvatud isikuandmete töötlemisel Euroopa Kohtus, kui kohus täidab õigusemõistmise funktsiooni;

suurendada üldsuse teadlikkust ja arusaamist isikuandmete töötlemisel esinevatest ohtudest, töötlemise normidest ja kaitsemeetmetest ning isikuandmete töötlemisega seotud õigustest (erilist tähelepanu pööratakse lastele suunatud tegevustele);

edendada vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate teadlikkust nende määruse (EL) 2018/1725 kohastest kohustustest;

anda andmesubjektile taotluse korral teavet tema määrusest (EL) 2018/1725 tulenevate õiguste kasutamise kohta ja teha vajaduse korral sel eesmärgil koostööd riiklike järelevalveasutustega;

käsitleda andmesubjekti, asutuse, organisatsiooni või ühenduse poolt määruse (EL) 2018/1725 kohaselt esitatud kaebusi, uurida asjakohasel määral kaebuste sisu ning teavitada kaebuse esitajat mõistliku aja jooksul uurimise käigust ja tulemusest, eelkõige juhul, kui on vajalik täiendav uurimine või kooskõlastamine teise järelevalveasutusega;

teostada uurimisi määruse (EL) 2018/1725 kohaldamise kohta, muu hulgas teiselt järelevalveasutuselt või muult riigiasutuselt saadud teabe põhjal;

nõustada omal algatusel või taotluse alusel kõiki liidu institutsioone ja asutusi õigus- ja haldusmeetmete osas, seoses füüsilise isikute õiguste ja vabaduste kaitsega isikuandmete töötlemisel;

jälgida asjaomaseid suundumusi, niivõrd kuivõrd need mõjutavad isikuandmete kaitset, eelkõige info- ja sidetehnoloogia arengut;

võtta vastu määruses (EL) 2018/1725 osutatud lepingu tüüptingimused;

koostada ja säilitada loetelu seoses määruse (EL) 2018/1725 kohase andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemise nõudega;

osaleda Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevuses;

tagada vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 75 Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi töö;

anda nõu määruse (EL) 2018/1725 artikli 40 lõikes 2 osutatud isikuandmete töötlemise osas;

anda luba määruses (EL) 2018/1725 osutatud lepinguklauslite ja -tingimuste kasutamiseks;

pidada asutusesisest registrit määruse (EL) 2018/1725 rikkumiste ja võetud meetmete kohta;

täita mis tahes muid isikuandmete kaitsega seotud ülesandeid;

kehtestada oma töökord.

Sobiv kandidaat (valikukriteeriumid)

Kandidaadil peaks olema:

tõendatud kogemus andmekaitseküsimustes kas andmekaitse järelevalveasutuse liikmena või suures era- või avaliku sektori organisatsioonis;

head teadmised Euroopa Liidu andmekaitsepoliitika kohta ja sellealane kogemus;

andmekaitse eeskirjade rakendamise ja nendega vastavuse tagamise kogemus, mis on eelistatavalt saadud mõnes suuremas era- või avaliku sektori organisatsioonis töötades;

kogemus Euroopa Liidu andmekaitse eeskirjade mõju hindamisel Euroopa kodanikele, ettevõtjatele ja ametiasutustele;

võime tulla välja uute ideedega ja neid teistele arusaadavaks teha, oskus käsitleda süsteeme ja protsesse laiemalt ning võime esitada konkreetseid soovitusi ja pakkuda realistlikke lahendusi;

töökogemus kõrgemal juhtival ametikohal ning oskus juhtida kõrgelt kvalifitseeritud andmekaitse ekspertide meeskonda ja hallata ameti eelarvet, samuti oskus juhtida ja suunata sidusrühmade tegevust;

oskus tegutseda sõltumatult;

teabe vahetamise ja võrgustikes osalemise kogemus, et olla suuteline esindama kõrgeimal tasemel Euroopa andmekaitseinspektori ametit ja hoida häid suhteid ELi institutsioonide sidusrühmadega, liikmesriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Nõuded kandidaadile (osalemistingimused)

Kandidaadid, kes soovivad valikumenetluses osaleda, peavad avalduse esitamise tähtpäeval vastama järgmistele ametlikele tingimustele.

Kodakondsus: kandidaadil peab olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus.

Akadeemiline kraad või diplom: kandidaadil peab olema:

lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom ja mille omandamiseks vajaliku ülikooliõppe kestus on tavapäraselt vähemalt neli aastat,

või lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ning vähemalt üheaastane erialane töökogemus asjaomases valdkonnas, juhul kui ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt vähemalt kolm aastat (nimetatud üheaastast töökogemust ei arvestata allpool nõutud ülikoolijärgse erialase töökogemuse hulka).

Erialane töökogemus: kandidaadil peab olema vähemalt 15aastane ülikoolijärgne erialane töökogemus erialal ja tasemel, mis vastab eespool osutatud kvalifikatsioonile. Vähemalt viis aastat nimetatud erialasest töökogemusest peab olema saadud inspektori tegevusvaldkonnas.

Juhtimiskogemus: vähemalt viis aastat ülikoolijärgsest erialasest töökogemusest peab olema saadud kõrgel juhtival ametikohal (3) valdkonnas, millega kandidaat tegeleks pakutaval ametikohal.

Keeleoskus: kandidaat peab oskama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt (4) väga heal tasemel ja teist ametlikku keelt rahuldaval tasemel.

Värbamispoliitika

Euroopa Liit kohaldab võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise poliitikat.

Valikumenetlus ja ametisse nimetamise kord

Euroopa andmekaitseinspektori nimetavad ühisel kokkuleppel viieks aastaks ametisse Euroopa Parlament ja nõukogu, lähtudes kandidaatide nimekirjast, mille koostab Euroopa Komisjon pärast avaliku kandideerimiskutse esitamist.

Euroopa Komisjon koostab nimekirja oma personalivaliku- ja värbamismenetluse kohaselt (vt ka: ülevaatlik dokument, milles käsitletakse kõrgema järgu ametnike suhtes kohaldatavat poliitikat) (5). Selleks loob komisjon eelvalikukomisjoni, kes hindab kõiki kandideerimisavaldusi eespool esitatud osalemistingimuste alusel ja valib välja kandidaadid, kelle profiil vastab kõige paremini inspektori valikukriteeriumidele. Need kandidaadid võidakse kutsuda vestlusele eelvalikukomisjoniga.

Pärast neid vestlusi teeb eelvalikukomisjon oma otsuse ja koostab nimekirja kandidaatidest, kes kutsutakse vestlusele ametisse nimetamise küsimustega tegelevasse Euroopa Komisjoni nõuandekomiteesse (edaspidi „nõuandekomitee“). Nõuandekomitee otsustab eelvalikukomisjoni otsuse põhjal, millised kandidaadid kutsutakse vestlusele.

Kandidaadid, kes on kutsutud vestlusele nõuandekomiteesse, osalevad ka juhtimisalases hindamiskeskuses väliste personalikonsultantide korraldataval hindamisel, mis kestab terve päeva.

Võttes arvesse eelvalikukomisjoni arvamust ja nõuandekomiteega tehtud vestluste tulemusi, koostab Euroopa Komisjon nimekirja, mis koosneb vähemalt kolmest kandidaadist. Kandidaatide nimekiri on avalik ning edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kes võivad otsustada pidada täiendavaid vestlusi nimekirja kantud kandidaatidega. Nimekirja kandmine ei taga kandidaadi ametisse nimetamist.

Võtke arvesse, et korralduslikel kaalutlustel ja selleks, et valikumenetluse saaks nii kandidaatide kui ka institutsioonide huvides võimalikult kiiresti lõpule viia, toimub valikumenetlus peamiselt inglise ja/või prantsuse keeles (6).

Avalduste esitamine

Kontrollige enne avalduse esitamist hoolikalt, kas Te vastate kõigile osalemistingimustele („Nõuded kandidaadile“), eriti diplomi, kõrgel juhtival ametikohal töötamise kogemuse ning keeleoskuse kohta kehtestatud nõuetele. Kandidaadid, kes esitatud nõudeid ei täida, langevad valikumenetlusest automaatselt välja.

Avalduse esitamiseks peate registreeruma internetis järgmisel veebiaadressil ja järgima valikumenetluse eri etappe käsitlevaid juhiseid:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Teil peab olema toimiv e-posti aadress. Seda kasutatakse Teie registreerumise kinnitamiseks ja Teiega ühenduse pidamiseks valikumenetluse kõikides etappides. Seepärast palume Teil Euroopa Komisjoni teavitada, kui Teie e-posti aadress muutub.

Lisaks avaldusele tuleb üles laadida PDF-vormingus elulookirjeldus ja täita veebipõhine motivatsioonikiri (kuni 8 000 tähemärki). Võite oma elulookirjelduse ja motivatsioonikirja esitada ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Veebipõhise registreerumise lõpetamisel saate e-kirja, milles kinnitatakse, et Teie avaldus on registreeritud. Kui Te e-kirjaga kinnitust ei saa, siis avalduse esitamine ebaõnnestus!

Juhime Teie tähelepanu sellele, et avalduse läbivaatamise käiku ei saa veebis jälgida. Euroopa Komisjon võtab Teiega avalduse asjus ise ühendust.

Kui vajate lisateavet ja/või kui esineb tehnilisi probleeme, saatke e-kiri aadressil HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Avalduse esitamise tähtpäev

Avalduse esitamise tähtpäev on 16. mai 2019 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi. Hiljem ei ole kandideerimisavaldust enam võimalik esitada.

Õigeaegse veebis registreerumise eest vastutab kandidaat ise. Soovitame tungivalt mitte oodata registreerumisega viimaste päevadeni, sest avalduse täitmine veebilehel võib interneti koormatuse või internetiühenduse häire tõttu enne täitmise lõpetamist katkeda ja sel juhul tuleb Teil kogu protsessi korrata. Pärast avalduse esitamise tähtpäeva möödumist andmeid enam lisada ei saa. Hilinenud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta.

Oluline teave kandidaatidele

Kandidaatidele tuletatakse meelde, et valikukomisjonide töö on konfidentsiaalne. Kandidaatidel on keelatud võtta otse või kaudselt, isiklikult või kellegi vahendusel ühendust valikukomisjoni liikmetega. Kõik järelepärimised tuleb saata vastava valikukomisjoni sekretariaadile.

Isikuandmete kaitse

Komisjon tagab, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse vastavalt määrusele (EL) 2018/1725. Eriti pööratakse tähelepanu nimetatud andmete konfidentsiaalsusele ja turvalisusele.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(2)  Igakuine põhipalk võrdub Euroopa Liidu palgaastme AD 16 ametniku kolmanda järgu põhipalgaga, mille suhtes kohaldatakse järgmisi protsente: kohtunik: 112,5 %

(3)  Elulookirjelduses peaks kandidaat kõigi nende aastate kohta, mille jooksul ta töötas juhtival ametikohal, esitama järgmised andmed: 1) juhtiva ametikoha nimetus ja ülesanded, 2) alluvate arv ametikohal/-kohtadel, 3) hallatud eelarve suurus, 4) kõrgemate ja madalamate juhtimistasandite arv ja 5) sama tasandi kolleegide arv.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=ET

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Valikukomisjon tagab, et ei eelistata kõnealuseid keeli emakeelena rääkivaid kandidaate.