ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
26. märts 2019


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 114/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9254 – MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2019/C 114/02

Nõukogu järeldused maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta

2

 

Euroopa Komisjon

2019/C 114/03

Euro vahetuskurss

9

 

Euroopa Toiduohutusamet

2019/C 114/04

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevusvaldkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustik

10


 

V   Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2019/C 114/05

Sellise koonddokumendi avaldamine, mida on muudetud pärast väikese muudatuse heakskiitmise taotlust kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

11

2019/C 114/06

Sellise koonddokumendi avaldamine, mida on muudetud pärast väikese muudatuse heakskiitmist kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

15


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

26.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9254 – MUTB/CFSGAM)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 114/01)

20. märtsil 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9254 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

26.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/2


Nõukogu järeldused maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta

(2019/C 114/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU:

1.

TULETAB MEELDE nõukogu 25. mai 2016. aasta järeldusi maksustamise välisstrateegia ja maksulepingute kuritarvitamise vastaste meetmete kohta, nõukogu 8. novembri 2016. aasta järeldusi, mis käsitlevad kriteeriume ja protsessi, mille tulemusena koostatakse maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu, ja nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldusi maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu kohta;

2.

VÄLJENDAB HEAMEELT töö üle, mida äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühm, keda toetas nõukogu peasekretariaat ja abistasid Euroopa Komisjoni talitused, on teinud, jälgides jurisdiktsioonide poolt hea maksuhaldustava rakendamiseks võetud kohustuste täitmist ja tehes kokkuvõtte asjaomastel OECD foorumitel saavutatud tulemustest;

3.

VÄLJENDAB HEAMEELT asjaolu üle, et enamik neist jurisdiktsioonidest on suhelnud käitumisjuhendi töörühmaga avatult ja konstruktiivselt ning kõrvaldanud puudujäägid, mis olid tuvastatud maksustamise läbipaistvuse, õiglase maksustamise ning maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete standardite rakendamise valdkonnas, kehtestades kokkulepitud tähtaja jooksul vajalikud meetmed;

4.

VÄLJENDAB samal ajal KAHETSUST, et mitu jurisdiktsiooni ei olnud 2018. aasta lõpuks kehtestatud kõiki meetmeid, milleks nad olid end kohustanud, ning mõned jurisdiktsioonid ei olnud võtnud ühtegi või mõnda kohustust hea maksuhaldustava rakendamiseks, mille puhul oli otsustatud, et nad ei vasta nõuetele;

5.

KINNITAB sellest tulenevalt maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu, mis on esitatud I lisas;

6.

LEIAB, et mõne jurisdiktsiooni esitatud põhjusi, miks nad konkreetsetest jõupingutustest hoolimata ei rakendanud täielikult kõiki meetmeid, milleks nad olid kohustunud, võib mõningatel juhtudel pidada õigustatuks, ning ON seetõttu NÕUS, et nende kohustuste täitmise tähtaega tuleks pikendada vastavalt II lisas sätestatule;

7.

ON eeskätt SEISUKOHAL, et:

1.

teatavatele arenguriikidele tuleks anda rohkem aega, et reformida oma kahjulikke soodustavaid maksukordi, mis hõlmavad tootmistegevust ja sarnaseid tegevusi, mis ei ole väga liikuvad, võttes arvesse nende reformide suuremat majanduslikku mõju sellistele riikidele;

2.

ka selliste jurisdiktsioonide puhul, kus oli tegemist tõeliste institutsiooniliste või põhiseaduslike küsimustega, mis ei võimaldanud neil oma kohustusi 2018. aastal täita, tuleks tähtaega mõistlikult pikendada, et nad saaksid oma reformid lõpule viia, tingimusel et jurisdiktsioon on esitanud piisavad õigusaktide eelnõud;

3.

jurisdiktsioonidele, kus esines teatavate kahjulike soodustavate maksukordade kaotamisega seoses kohtuvaidluse risk, tuleks võimaldada pikem varasemate õiguste kaitse periood;

4.

jurisdiktsioonidele, keda loetakse taotluse alusel toimuva teabevahetuse nõuetele osaliselt vastavaks ja kes ootavad ülemaailmse foorumi täiendavat analüüsi, tuleks anda ajapikendus seni, kuni on saadud uus reiting;

8.

VÄLJENDAB rahulolu, et paljud kriteeriumi 2.2 alla kuuluvad jurisdiktsioonid on 2018. aastal rakendanud nõutud reformid ja on seega II lisast välja arvatud, kuid PALUB käitumisjuhendi töörühmal jälgida igal aastal nende seadusandlike ja jõustamissätete nõuetekohast rakendamist;

9.

TUNNISTAB, et vaja on teha veel tööd vastuvõetava majandusliku sisu nõuete kindlaksmääramiseks kriteeriumi 2.2 alla kuuluvate ühisinvesteerimisfondide jaoks, ning KUTSUB töörühma ÜLES jätkama dialoogi ja andma 2019. aasta keskpaigaks uusi tehnilisi suuniseid asjaomastele jurisdiktsioonidele;

10.

MÄRGIB MUREGA, et teatavad jurisdiktsioonid on kahjulike soodustavate maksukordade asemel kehtestanud samalaadse mõjuga meetmed, VÄLJENDAB KAHETSUST, et üks neist jurisdiktsioonidest ei ole võtnud piisavat kohustust nende meetmete muutmiseks või tühistamiseks hiljemalt 2019. aasta lõpuks, ja RÕHUTAB, et kui 2020. aasta alguses hinnatakse, kas nõutud kohustused on ellu viidud, ei aktsepteerita järjekordset asendamist samalaadse mõjuga meetmetega ega viivitusi;

11.

MÄRGIB, et käitumisjuhendi töörühm püüab jätkuvalt saavutada kohustuste võtmise jurisdiktsioonide poolt, kes ei ole veel kohustunud tegelema tuvastatud puudustega;

12.

MÄRGIB, et käitumisjuhendi töörühm jätkab seiret järgmistes valdkondades: finantskeskuseta arenguriikide võetud kohustuste tulemuslik täitmine 2019. aasta lõpuks seoses maksustamise läbipaistvusega ning maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste miinimumstandardite rakendamisega, samuti asjakohaste läbipaistvuse ning maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardite rakendamine jurisdiktsioonides, kes ei saa või ei soovi ühineda ülemaailmse foorumi või OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise kaasava raamistikuga;

13.

PEAB TERVITATAVAKS käitumisjuhendi töörühma tööd mõne jurisdiktsiooni uuesti määratletud soodustavate kordade läbivaatamisel ja nende jurisdiktsioonide poolt selliste kordade kahjulike joonte kõrvaldamiseks võetud kohustuste jälgimisel;

14.

KINNITAB ülevaate olukorrast seoses kohustustega, mille koostööd tegevad jurisdiktsioonid on võtnud hea maksuhaldustava rakendamiseks, nagu on esitatud II lisas;

15.

KUTSUB käitumisjuhendi töörühma ja selle esimeest, keda toetab nõukogu peasekretariaat ja kes saavad tehnilist abi komisjoni talitustelt, jätkama suhtlemist ja dialooge vastavate jurisdiktsioonidega, sealhulgas mis puudutab üldise „kaks kolmest“ lähenemisviisi lõppemist 2019. aasta juuni lõpus;

16.

tuletades meelde maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu käsitlevate nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järelduste punkti 11, KINNITAB, et käitumisjuhendi töörühm peaks soovitama nõukogul ajakohastada igal ajal ja vähemalt kord aastas I lisas esitatud ELi loetelu, samuti II lisas esitatud ülevaadet olukorrast, et võtta arvesse mis tahes uusi võetud kohustusi või nende täitmist; kuid alates 2020. aastast ei tohiks ELi loetelu ajakohastada rohkem kui kaks korda aastas, jättes vajaduse korral liikmesriikidele piisavalt aega oma riiklike õigusaktide muutmiseks;

17.

TULETAB MEELDE ELi sõelumisprotsessi geograafilise ulatuse laiendamist teistele jurisdiktsioonidele, milles lepiti kokku 2018. aastal, ja KUTSUB käitumisjuhendi töörühma ÜLES vaatama läbi majandusandmed, mida kasutatakse 2020. aastal jurisdiktsioonide valimiseks, et neid saaks kohaldada alates 2021. aastast;

18.

KINNITAB kriteeriumi 3.2 (riikidepõhise aruandluse miinimumstandardi rakendamine) kohaldamise algust ja KORDAB oma üleskutset käitumisjuhendi töörühmale viia lõpule arutelud seoses tulevase kriteeriumiga 1.4 (lõplike tegelike tulusaajate läbipaistvus);

19.

PEAB TERVITATAVAKS asjaolu, et Euroopa Komisjon võtab käesolevate nõukogu järelduste I lisa arvesse, rakendades ELi rahastamis- ja investeerimistehinguid, samuti kokkuleppeid, mis on sõlmitud koostööd mittetegevate jurisdiktsioonidega seoses kooskõlastatud kaitsemeetmetega maksundusvälistes valdkondades, alates nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldustest (1);

20.

KORDAB samal ajal oma üleskutset käitumisjuhendi töörühmale viia lõpule arutelud edasiste kooskõlastatud kaitsemeetmete kohta, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi tulenevalt ELi ja rahvusvahelisest õigusest;

21.

KUTSUB ELi institutsioone ja liikmesriike ÜLES võtma I lisas esitatud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu vajaduse korral arvesse välispoliitikas, majandussuhetes ja arengukoostöös asjaomaste kolmandate riikidega, et püüda saavutada terviklik lähenemisviis kriteeriumidele vastavuse küsimuses, ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu aluslepingutest tulenevaid vastavaid pädevusi;

22.

KORDAB, et käitumisjuhendi töörühm peaks nõukogu peasekretariaadi toetusel ja Euroopa Komisjoni talituste tehnilist abi kasutades jätkama ELi sõelumise, loetelude koostamise ja seiramise protsessi läbiviimist ja jälgimist, kooskõlastades oma tegevust maksuküsimuste kõrgetasemelise töörühmaga.

(1)  Määrus (EL) 2017/2402 väärtpaberistamise üldnormide kohta, määrus (EL) 2017/2396 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse kohta, otsus (EL) 2018/412, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks, ning määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid.


I LISA

Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu

1.   Ameerika Samoa

Ameerika Samoa ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, kaasa arvatud selle jurisdiktsiooni kaudu, mille alla ta kuulub, ei võtnud kohustust kohaldada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ja ei võtnud kohustust neid küsimusi käsitleda.

2.   Aruba

Aruba ei ole ühte kahjulikku soodustavat maksukorda veel muutnud ega tühistanud.

3.   Barbados

Barbados on kahjuliku soodustava maksukorra asemel kehtestanud samalaadse mõjuga meetme ning ei ole võtnud kohustust seda 2019. aasta lõpuks muuta või see selleks ajaks tühistada.

4.   Belize

Belize ei ole ühte kahjulikku soodustavat maksukorda veel muutnud ega tühistanud.

Jälgitakse Belize kohustust 2019. aasta lõpuks oma uuesti määratletud kahjulikku soodustavat maksukorda muuta või see selleks ajaks tühistada.

5.   Bermuda

Bermuda võimaldab teha offshore-struktuure ja -kokkuleppeid, mille eesmärk on saada kasumit ilma tegeliku majandusliku sisuta, ja ei ole seda küsimust veel lahendanud.

Jälgitakse Bermuda kohustust lahendada 2019. aasta lõpuks probleemid, mis on seotud majandusliku sisuga ühisinvesteerimisfondide valdkonnas.

6.   Dominica

Dominica ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud ning ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

7.   Fidži

Fidži ei ole oma kahjulikke soodustavaid maksukordasid veel muutnud ega tühistanud.

Jätkuvalt jälgitakse Fidži kohustust vastata 2019. aasta lõpuks kriteeriumidele 1.2, 1.3 ja 3.1.

8.   Guam

Guam ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, kaasa arvatud selle jurisdiktsiooni kaudu, mille alla ta kuulub, ei võtnud kohustust kohaldada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ja ei võtnud kohustust neid küsimusi käsitleda.

9.   Marshalli saared

Marshalli saared võimaldavad teha offshore-struktuure ja -kokkuleppeid, mille eesmärk on saada kasumit ilma tegeliku majandusliku sisuta, ja ei ole seda küsimust veel lahendanud.

Jätkuvalt jälgitakse Marshalli saarte kohustust vastata kriteeriumile 1.2: oodatakse ülemaailmse foorumi poolset täiendavat läbivaatamist.

10.   Omaan

Omaan ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud ning ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

11.   Samoa

Samoas kehtib kahjulik soodustav maksukord ja riik ei võtnud kohustust seda küsimust käsitleda.

Samoa võttis kohustuse vastata 2018. aasta lõpuks kriteeriumile 3.1, kuid ei ole seda küsimust lahendanud.

12.   Trinidad ja Tobago

Trinidadile ja Tobagole on maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum andnud taotluse alusel toimuva teabevahetuse raames reitingu „nõudeid mittejärgiv“.

Jätkuvalt jälgitakse Trinidadi ja Tobago kohustust vastata 2019. aasta lõpuks kriteeriumidele 1.1, 1.2, 1.3 ja 2.1.

13.   Araabia Ühendemiraadid

Araabia Ühendemiraadid võimaldavad teha offshore-struktuure ja -kokkuleppeid, mille eesmärk on saada kasumit ilma tegeliku majandusliku sisuta, ja ei ole seda küsimust veel lahendanud.

14.   USA Neitsisaared

USA Neitsisaared ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, kaasa arvatud selle jurisdiktsiooni kaudu, mille alla ta kuulub, rakendab kahjulikke soodustavaid maksukordasid, ei võtnud kohustust kohaldada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ja ei võtnud kohustust neid küsimusi käsitleda.

15.   Vanuatu

Vanuatu võimaldab teha offshore-struktuure ja -kokkuleppeid, mille eesmärk on saada kasumit ilma tegeliku majandusliku sisuta, ja ei ole seda küsimust veel lahendanud.


II LISA

Olukord seoses ELiga tehtava koostööga hea maksuhaldustava rakendamiseks võetud kohustuste osas

1.   Läbipaistvus

1.1.   Kohustus kohaldada automaatset teabevahetust kas pädevate asutuste mitmepoolse kokkuleppe allkirjastamise või kahepoolsete kokkulepete abil

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse kohaldada 2019. aasta lõpuks automaatset teabevahetust:

Palau ja Türgi.

1.2.   Maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmse foorumi liikmesus ning rahuldava reitingu saavutamine seoses taotluse alusel toimuva teabevahetusega

Järgmised jurisdiktsioonid, kes võtsid kohustuse saavutada 2018. aasta lõpuks piisav reiting, ootavad ülemaailmse foorumi poolset täiendavat läbivaatamist:

Anguilla ja Curaçao.

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse saada 2019. aasta lõpuks maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmse foorumi liikmeks ja/või saavutada 2019. aasta lõpuks piisav reiting:

Jordaania, Namiibia, Palau, Türgi ja Vietnam.

1.3.   OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolse konventsiooni allkirjastamine ja ratifitseerimine või kõiki ELi liikmesriike hõlmav kokkulepete võrgustik

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse kirjutada 2019. aasta lõpuks alla OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile ja see ratifitseerida või luua 2019. aasta lõpuks kõiki ELi liikmesriike hõlmav kokkulepete võrgustik:

Armeenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Cabo Verde, Eswatini, Jordaania, Maldiivid, Maroko, Mongoolia, Montenegro, Namiibia, Palau, Põhja-Makedoonia, Serbia, Tai ja Vietnam.

2.   Õiglane maksustamine

2.1.   Kahjuliku maksukorra olemasolu

Järgmistele jurisdiktsioonidele, kes võtsid kohustuse muuta 2018. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi, mis hõlmavad tootmistegevust ja sarnaseid tegevusi, mis ei ole väga liikuvad, või need 2018. aasta lõpuks tühistada, ning kes tõendasid reaalseid edusamme nende reformide algatamisel 2018. aastal, anti kuni 2019. aasta lõpuni aega oma õigusakte kohandada:

Costa Rica ja Maroko.

Järgmistele jurisdiktsioonidele, kes võtsid kohustuse muuta 2018. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi või need 2018. aasta lõpuks tühistada, kuid ei saanud seda teha tõelistel institutsioonilistel või põhiseaduslikel põhjustel vaatamata 2018. aastal tehtud reaalsetele edusammudele, anti kuni 2019. aasta lõpuni aega oma õigusakte kohandada:

Cooki saared, Maldiivid ja Šveits.

Järgmine jurisdiktsioon on võtnud kohustuse muuta 9. novembriks 2019 oma kahjulikke maksukordi või need selleks kuupäevaks tühistada:

Namiibia.

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse muuta 2019. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi või need selleks ajaks tühistada:

Antigua ja Barbuda, Austraalia, Curaçao, Maroko, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia ning Seišellid.

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse muuta 2020. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi või need selleks ajaks tühistada:

Jordaania.

2.2.   Selliste maksukordade olemasolu, mis võimaldavad teha offshore-struktuure, mis toovad kasumit ilma tegeliku majandustegevuseta

Järgmistele jurisdiktsioonidele, kes võtsid kohustuse lahendada probleemid, mis on seotud majandusliku sisuga ühisinvesteerimisfondide valdkonnas, on pidanud töörühmaga positiivset dialoogi ja on jäänud koostööle avatuks, kuid vajavad uusi tehnilisi suuniseid, anti kuni 2019. aasta lõpuni (1) aega oma õigusakte kohandada:

Bahama, Briti Neitsisaared ja Kaimanisaared.

3.   Maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastased meetmed

3.1.   Maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alase kõikehõlmava raamistiku liikmesus või kohustus rakendada OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardid

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse saada 2019. aasta lõpuks maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alase kõikehõlmava raamistiku liikmeks või rakendada 2019. aasta lõpuks OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardid:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Eswatini, Jordaania, Maroko, Montenegro ja Namiibia.

Järgmised jurisdiktsioonid on võtnud kohustuse saada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alase kõikehõlmava raamistiku liikmeks või rakendada OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardid, juhul ja siis kui selline kohustus muutub asjakohaseks:

Nauru, Niue ja Palau.


(1)  See tähtaeg võidakse läbi vaadata, võttes arvesse töörühma poolt kokku lepitavaid tehnilisi suuniseid ja käimasolevat dialoogi asjaomaste jurisdiktsioonidega.


Euroopa Komisjon

26.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/9


Euro vahetuskurss (1)

25. märts 2019

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1325

JPY

Jaapani jeen

124,65

DKK

Taani kroon

7,4646

GBP

Inglise nael

0,85638

SEK

Rootsi kroon

10,4450

CHF

Šveitsi frank

1,1237

ISK

Islandi kroon

136,30

NOK

Norra kroon

9,6590

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,759

HUF

Ungari forint

316,84

PLN

Poola zlott

4,2953

RON

Rumeenia leu

4,7553

TRY

Türgi liir

6,3425

AUD

Austraalia dollar

1,5931

CAD

Kanada dollar

1,5204

HKD

Hongkongi dollar

8,8888

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6413

SGD

Singapuri dollar

1,5286

KRW

Korea vonn

1 283,07

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,2997

CNY

Hiina jüaan

7,6015

HRK

Horvaatia kuna

7,4170

IDR

Indoneesia ruupia

16 058,85

MYR

Malaisia ringit

4,6081

PHP

Filipiini peeso

59,411

RUB

Vene rubla

72,7646

THB

Tai baat

35,804

BRL

Brasiilia reaal

4,4032

MXN

Mehhiko peeso

21,6039

INR

India ruupia

78,0460


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Toiduohutusamet

26.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/10


Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevusvaldkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustik

(2019/C 114/04)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 (1) artikli 36 lõikes 2 sätestatakse, et Euroopa Toiduohutusameti „[j]uhatus koostab tegevdirektori ettepanekul avalikustatava nimekirja liikmesriikide määratud pädevatest organisatsioonidest, mis võivad ameti tegevust kas eraldi või võrgustiku koosseisus toetada“.

EFSA juhatus koostas esimese nimekirja 19. detsembril 2006 ning sellest alates:

i)

ajakohastatakse seda korrapäraselt EFSA tegevdirektori ettepanekute alusel, võttes arvesse liikmesriikide tehtud määramiste läbivaatamisi või uusi määramisettepanekuid (kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2230/2004 (2) artikli 2 lõikega 4);

ii)

avalikustatakse see EFSA veebilehel, kus avaldatakse pädevate organisatsioonide viimane ajakohastatud nimekiri, ja

iii)

tehakse nimekiri organisatsioonidele kättesaadavaks artikli 36 kohase otsinguvahendi kaudu, avaldades kontaktandmed ja organisatsioonide konkreetsed pädevusvaldkonnad.

Asjaomane teave on kättesaadav EFSA veebilehel järgmiste linkide all:

i)

EFSA juhatuse koostatud pädevate organisatsioonide nimekirja tehtud viimased muudatused [20.3.2019] – [https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/mb190320];

ii)

pädevate organisatsioonide ajakohastatud nimekiri – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf ja

iii)

artikli 36 kohane otsinguvahend – http://www.efsa.europa.eu/art36/search

EFSA hoiab käesolevat teadet, eriti esitatud veebilehtede linke, ajakohasena.

Lisateave: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(2)  Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2230/2004, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Toiduohutusameti tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöövõrguga (ELT L 379, 24.12.2004, lk 64).


V Teated

MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

26.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/11


Sellise koonddokumendi avaldamine, mida on muudetud pärast väikese muudatuse heakskiitmise taotlust kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

(2019/C 114/05)

Euroopa Komisjon on kõnealuse väikese muudatuse heaks kiitnud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 (1) artikli 6 lõike 2 kolmanda lõiguga.

Väikese muudatuse heakskiitmise taotlus on tehtud üldsusele kättesaadavaks Euroopa Komisjoni andmebaasis DOOR.

KOONDDOKUMENT

PROVOLONE VALPADANA

ELi nr: PDO-IT-0021-AM02 – 20.4.2018

KPN ( X ) KGT ( )

1.   Nimetus(ed)

„Provolone Valpadana“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.3. Juust

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Poolkõva, sõtkutud kalgendiga juust, toodetud toorest lehma täispiimast, mis on kogutud päritolupiirkonnas vähem kui 60 tundi tagasi, millel on looduslikust fermentatsioonist tulenev happelisus ja mis võib läbida:

kuni 6 kg kaaluva maheda (dolce) ja pikantse (piccante) juustu puhul – kuumtöötlemise kuni täieliku pastöriseerimiseni;

pikantse tüübi puhul – termiseerimise.

Laagerdumisperiood võib varieeruda järgmiselt:

 

kuni 6 kg: laagerdumine vähemalt 10 (kümme) päeva;

 

üle 6 kg: laagerdumine vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva;

 

üle 15 kg kaaluv ja ainult pikantne tüüp: laagerdumine vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva;

 

üle 30 kg kaaluv juust märgisega P.V.S., pikantne tüüp: laagerdumine üle 8 kuu.

Juust võib olla suitsutatud.

Kaal varieerub vastavalt juustu kujule.

Juust võib olla mitmesuguse kujuga: vorsti, meloni, koonuse või pirni kujuga, millel mõnikord võib olla väike ümmargune pea (fiaschetta); välispind võib olla õrnade süvenditega, mille on tekitanud tuginöörid.

Koorik on sile, õhuke, värvuselt helekollane, kuldne, mõnikord kollakaspruun. Tükeldamiseks ettenähtud mahedat tüüpi juust võib olla ilma koorikuta.

Sisu on üldiselt tihke ja selles võib olla üksikuid auke; lühikese laagerdumisajaga juustu puhul on lubatud väikesed iseloomulikud praod, pika laagerdumisajaga juustule on iseloomulikud sügavamad praod; värvus on üldiselt õlgkollane.

Maitse on õrn kuni kolm kuud kestnud laagerdumise korral, pikantsem pikema laagerdumise puhul või kui on kasutatud kitse- või lambalaapi kas koos või eraldi.

Maksimaalne veesisaldus ei tohi olla:

 

üle 46 % kuni 6 kg kaaluva maheda ja pikantse tüübi puhul;

 

üle 43 % rohkem kui 6 kg kaaluva pikantse tüübi puhul;

Rasvasisaldus kuivaines ei või olla alla 44 % ega üle 54 %.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Piimalehmade põhisööt, milleks on haljas- või kuivsööt ning kontsentreeritud või kontsentreerimata loomasööt, peab pärinema vähemalt 50 % ulatuses päritolupiirkonnast, see kehtib lakteerivate lehmade, kinnislehmade ja üle 7 kuu vanuste mullikate puhul. Vähemalt 75 % päevase söödaratsiooni kuivmassist peab koosnema söödast, mis on toodetud piima tootmispiirkonnas. Lubatud sööt on looduslike või ajutiste rohumaade haljassööt, söödataimed, rohumaal kuivatatud söödataimedest saadud hein, teraviljapõhk, silo, peenestatud rohi või kuivsilo. Lubatud loomasööt on teraviljad ja teraviljatooted, maisist valmistatud õlikook, õliseemned ja nendest valmistatud tooted, mugulad ja juurköögiviljad, suhkrutööstusest pärit kuivsööt, sealhulgas melass ja/või sellest valmistatud tooted ainult tehnoloogiliste abiainete või maitsetugevdajatena, mitte üle 2,5 % igapäevase ratsiooni kuivainesisaldusest. Muu lubatud sööt on kaunviljade seemned ja kuivatatud jaanikaunad ja nendest valmistatud tooted, rasvad, kehtivate õigusaktidega lubatud mineraalsoolad ning kehtivate õigusaktidega lubatud sellised lisaained nagu vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped, lõhnaained, antioksüdandid (lubatud on üksnes looduslike ja looduslikele vastavate antioksüdantide ja lõhnaainete kasutamine). Inaktiveeritud pärmi kasutamine on lubatud.

Tooraine: piim, laap, sool.

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik tootmisetapid peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Kõik terved juustud peavad kandma kaitstud päritolunimetuse „Provolone Valpadana“ logo, mis peab olema esitatud sobival võltsimist takistaval kandjal (metall, plastmaterjal).

Märgised paigaldatakse juustude viimisel laagerdumisruumi. Väikeste juustude puhul (kuni 6 kg) võib märgise paigaldamine toimuda laagerdumisruumist väljaviimisel, tingimusel, et juustud on selgelt tähistatud laagerdumisruumi sisenemisel ettevõtte kasutatavasse süsteemi kuuluvate asjakohaste vahendite abil.

Enne tervete juustudena turustamist võib „Provolone Valpadana“ juustu kujundada paberlintide, etikettide, kottide või muude samalaadsete vahendite abil. Kõikide selliste kujundamiste puhul tuleb toote „Provolone Valpadana“ logo ja täielikult välja kirjutatud nimetus esitada suuruses, mis on vähemalt võrdne kaubamärgiga hõlmatud pindalaga, välja arvatud alla 6 kg juustude puhul.

Tinditempliga märgistamise korral tuleb märkida eespool kirjeldatud suuruses nimetus „Provolone Valpadana“, kuid toote logo esitamine ei ole kohustuslik.

Alates kaheksanda laagerdumiskuu lõpust võivad „Provolone Valpadana“ omanikud (ainult pikantse tüübi puhul) taotleda juustu märgistamist „Provolone Valpadana Stagionato“ (laagerdunud „Provolone Valpadana“) lühendi põletusjäljega „P.V.S.“ Sellist tähist võib kanda ainult juust, mis on läbinud spetsialistide teostatud tehnilise kontrolli, mida juustu omanik on eraldi taotlenud ja mis toimub viimase kulul. Valikulise kontrolli käigus uuritakse juustu väliskuju (ei tohi olla lõhesid ja koputamisel peab kõlama ühtlane heli), juustumassi struktuuri (pragudega, ilma aukudeta, ei ole elastne), värvust (valge kuni õlgkollane), maitset (pikantse juustu teravus, mitte soolane) ja aroomi (intensiivse lõhnaga).

Logo koos nimetusega peab olema esitatud lõpptarbijale mõeldud pakendil suurusega, mis on proportsionaalne kasutatud pakendiga, nii et see hõlmaks mitte vähem kui 10 % kasutatavast pinnast. Nimetus „Provolone Valpadana“ peab olema esitatud samasuguste tähtedega. Tähise „Denominazione di Origine Protetta“ võib asendada liidu sümboliga.

Image 1

Logo puhul võib kasutada ka ühevärvilist versiooni.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova ja Piacenza provintside kogu territoorium ning nendega külgnevad Bergamo, Mantova, Lodi provintside ja Trento autonoomse provintsi haldusüksused, mis moodustavad ühtse geograafilise piirkonna.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Geograafiline tootmispiirkond hõlmab üht osa Po jõe tasandikust ja seda iseloomustab hea söödatoodang, suur kasutatav piimakogus ning piimalehmade toitmiseks ja kasvatamiseks eriti sobivad kliimatingimused. Tänu neile keskkonnateguritele on tootmispiirkonnas tekkinud eeltingimused „Provolone Valpadana“ juustu tootmiseks.

„Provolone Valpadana“ näol on tegemist sõtkutud kalgendiga juustuga ning seda tüüpi juust, mis pärineb küll Lõuna-Itaaliast, leidis tunnustust ka Põhja-Itaalias tänu võimekatele Po tasandiku juustumeistritele, kellel olid juustu tootmiseks nõutavad tehnilised oskused ning vajalik tooraine. Eelmisest valmistuskorrast pärineva loodusliku vadaku kasutamine ning piirkonna juustumeistrite oskus kasutada erinevat laapi – lamba või kitse või veise laapi – ning osavus ja vilumus juustumassi sõtkumise ja töötlemise etapil on „Provolone Valpadana“ valmistamisel erilise tähtsusega.

Kuni kolm kuud laagerdunud „Provolone Valpadana“ iseloomulik tunnus on õrn lõhn, mis muutub laagerdumisaja pikenedes ja sõltuvalt kasutatud laabist järjest pikantsemaks. „Provolone Valpadana“ võib olla mitmesuguse kujuga: vorsti, meloni, koonuse või pirni kujuga ning juustu suurus võib olla erinev ja kaal üle 30 kilogrammi. Juustumass on tihke, kuid mitte kuiv, erinevalt Lõuna-Itaalia sõtkutud kalgendiga juustudest, mis oma väikeste mõõtmete tõttu saavad laagerduda ja omandada pikantse maitse ainult kuivamisel, muutudes seejuures riivitavaks juustuks.

„Provolone Valpadana“ juustu toodetakse kindlaks määratud geograafilises piirkonnas alates 19. sajandi teisest poolest ja kuigi sõtkutud kalgendiga juust on algselt pärit Lõuna-Itaaliast, tõestas see 20. sajandil end Põhja-Itaalia tootena, nagu tõendavad Besana (1916) ja Fascetti (1923) teosed.

„Provolone Valpadana“ juustu tootmise levikut soodustas Po jõe tasandiku juustutootjate tehniline suutlikkus, mis arenes aja jooksul edasi tänu geograafilise piirkonna erilisele sobivusele töötlemiseks palju piima andvate lehmade kasvatamiseks. „Provolone Valpadana“ tootmismeetodi iseloomulike elementide hulka kuulub eelnevast töötlemisest saadud vadaku kasutamine edasise töötlemise käigus. See juustu valmistamisel harva kasutatav protsess on oluline iseloomulik tunnus, mis on seotud nii „Provolone Valpadana“ valmistamispiirkonna kui ka tootmismeetodiga. Tootmistehnikate täiustamine on mõjutanud mõningaid kaubanduslikke omadusi, sealhulgas „Provolone Valpadana“ vormi ja mõõtmete mitmekesisust, muutmata seejuures selle peamisi omadusi. „Provolone Valpadana“ vormi ja mõõtmete mitmekesisus tuleneb geograafilise piirkonna juustutootjate vilumusest, kuna nad suudavad muuta sõtkumise teel juustumassi nii paindlikuks, et sellele saab anda erinevaid vorme ja isegi märkimisväärseid mõõtmeid. Need kaubanduslikud omadused on seotud geograafilise tootmispiirkonnaga, kus need on loodud ja kus neid on alal hoitud. Lisaks on kahe erineva tüübi, maheda ja pikantse juustu kooseksisteerimine tunnistus juustutootjate suutlikkusest kasutada erinevat laapi, mis võimaldab isegi ühesugust tootmisprotsessi kasutades saavutada „Provolone Valpadana“ tüüpilise maheda või pikantse maitse, vastavalt väiksema massi ja lühema laagerdumisajaga ning suurema massi ja pikema laagerdumisajaga, ning tihke, kuid mitte kunagi kuiva sisuga, nii et seda peaks riivima nagu tüüpilisi Lõuna-Itaalia sõtkutud kalgendiga juustusid.

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

(viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

Tootespetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335 või:

või

otse Itaalia põllumajandus-, toiduaine- ja metsanduspoliitika ministeeriumi avalehel (www.politicheagricole.it), klõpsates linki „Qualità“ (ekraani ülemises paremas osas), siis „Prodotti DOP, IGP e STG“ ja seejärel linki „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ („ELile hindamiseks esitatud tootespetsifikaadid“).


(1)  ELT L 179, 19.6.2014, lk 17.


26.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/15


Sellise koonddokumendi avaldamine, mida on muudetud pärast väikese muudatuse heakskiitmist kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

(2019/C 114/06)

Euroopa Komisjon on kõnealuse väikese muudatuse heaks kiitnud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 (1) artikli 6 lõike 2 kolmanda lõiguga.

Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse leiab Euroopa Komisjoni andmebaasist DOOR.

KOONDDOKUMENT

„ECHALOTE D’ANJOU“

ELi nr: PGI-FR-01253-AM01 – 11.9.2018

KPN ( ) KGT ( X )

1.   Nimetus(ed)

„Echalote d’Anjou“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Prantsusmaa

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.6. Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Pesasibul „Echalote d’Anjou“ on üheiduleheline taim, mis kuulub liilialiste sugukonna (Liliacea) laugu (Allium) perekonna hariliku sibula (cepa) liigi aggregatum-rühma.

Tegemist on traditsioonilise (vegetatiivselt paljundatava) pesasibulaga, mille sordiliin on pikk Jersey ning mida turustatakse värskelt.

Pesasibulat „Echalote d’Anjou“ toodetakse tootjate rühma kinnitatud ja ajakohastatud sordiloendisse kuuluvatest sortidest. Uue sordi registreerimine toimub vastavalt menetlusele, mis võimaldab kontrollida samaaegselt nii kõiki tehnilisi kriteeriume (sealhulgas saagikust, paljunemiskiirust, säilivust, kasvatamisviisi, keskkonnaga kohanemise suutlikkust, vastupidavust haigustekitajate suhtes, toitainevajadust, tekitatavate jäätmete kogust, võimalust tootmise mehhaniseerimiseks, saagikoristust, võimalust konveiermeetodi kasutamiseks) kui ka „Echalote d’Anjou“ peamisi omadusi (suurus, kuju, välimus, pikkus, koore värvus, kuivainesisaldus).

Pärast iga muutmist edastatakse lubatud sortide loend tootjatele ning kontrolliasutusele ja pädevatele kontrollivatele ametiasutustele.

Füüsikalised omadused

a)

Sibulamugulad peavad olema kõvad ja tihedad, ilma õõnsa või kõva varreta ning peaaegu ilma juurepuhmata. Neil võivad samas olla järgmised väikesed defektid, mis ei või kahjustada toote üldist välimust, kvaliteeti, säilituskõlblikkust ja turustamist: väike kuju ebaühtlus, koore väliskihi praod, mille puhul on samas tagatud viljaliha kaitse.

b)

Kuju: pesasibul „Echalote d’Anjou“ on ühtlase, kergelt pikliku kujuga, mugula suurus jääb vahemikku 20–55 mm ning selle kõrguse ja keskmise läbimõõdu (*) suhtarv on üle 1,2.

(*) keskmine läbimõõt = (suurim keskläbimõõt + vähim keskläbimõõt)/2.

c)

Sibulamugulate koored on õhukesed ja läikivad, nende värvus ulatub heleoranžist helekollaseni ning muutub mugula küpsemise, kuivamise ning turustamiseelse säilitamise kestel üha enam kuldpruuniks.

Keemilised omadused

Mugulate kuivainesisaldus on vähemalt 16 %.

Organoleptilised omadused

„Echalote d’Anjou“ peamised organoleptilised omadused on järgmised: mugulad on puudutamisel kõvad, nende viljaliha on roosakas ja õrna konsistentsiga. Mugulatel on omapärane lõhn, nuusutamisel ja maitsmisel on tunda märkimisväärset kibedust.

Toote turustamine

Pesasibulat „Echalote d’Anjou“ turustatakse kahel kujul:

värske või poolkuivatatud pesasibul, mida turustatakse hooaja alguses;

konserveeritud või kuivatatud pesasibul, mida turustatakse ülejäänud aasta jooksul ja mida iseloomustab mugula kuivanud varreots.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Mugulate kasvatamine, koristamine ja kohapealne kuivatamine toimub geograafilises piirkonnas.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Pesasibulate „Echalote d’Anjou“ esmase ladustamise, ettevalmistamise, jagamise, lõpliku suuruse määratlemise ja turustamiseks ettevalmistamise toimingud peavad toimuma geograafilises piirkonnas.

Nimetatud toimingud võimaldavad kontrollida mugulate füüsikalisi, keemilisi ja turunduslikke omadusi ning kaitsta seeläbi toote spetsiifilisi omadusi.

Nende toimingutega seotud tootjate oskusteave võimaldab kohaldada kindlaksmääratud menetlusi, mis hõlmavad käsitsi teostatavaid mugulate ettevalmistuse, jaotamise ja suuruse järgi sorteerimise toiminguid enne toote lõplikku turustamiseks ettevalmistamist. Need toimingud võimaldavad mugulaid optimaalselt ette valmistada, et tagada parimad tingimused toote kuivatamiseks vastavalt turustamise või ekspordi vajadusteks kogu aasta jooksul. Kui kõnealused toimingud teostatakse tootmise geograafilises piirkonnas, on kõnealuse oskusteabe näol tegemist „Echalote d’Anjou“ täiendava kvaliteedi ja iseloomulike omaduste säilitamise tagatisega.

Pesasibulaid „Echalote d’Anjou“ turustatakse aastaringselt individuaalsetes pakendites, mis jätavad kõik või osa tootest nähtavaks, või kaitsekihiga pakendites, mis on mõeldud ühiku kaupa müügiks lõpptarbijale. Need pakendid kaaluvad kuni 20 kg.

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Kõik pakendid või tarbijale müüdavad üksused peavad olema varustatud järgmise teabega:

toote registreeritud nimetus ja Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise logo samas nägemisväljas;

kaubanduslik kategooria;

sertifitseerimisasutus.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Geograafiline piirkond hõlmab Maine-et Loire’i (49) departemangu järgmiste kommuunide territooriumi:

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (delegeeritud kommuunide Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital endine territoorium), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (delegeeritud kommuuni Meigné endine territoorium), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (delegeeritud kommuunide Chaumont d’Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois endine territoorium), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Kaitstud geograafilise tähisega „Echalote d’Anjou“ pesasibula omadused tulenevad looduslikest ja inimteguritest, mis annavad tootele selle korrapärase ja pikliku kuju, teravate nootidega organoleptilise profiili ja säilivuse. Need erijooned on aidanud kaasa pesasibula „Echalote d’Anjou“ maine arengule ka piiriüleselt.

„Echalote d’Anjou“ geograafiline piirkond asub Pariisi nõo välisperimeetril, seda läbib lääne pool Loire’i org, kus domineerivad settealad ja savi-lubjakivi ladestused. Mullastik on suhteliselt kerge ja peene teralisusega, maapind sisaldab rohkesti vett.

Anjou kliima on ookeaniline. Kliima määratlemiseks kasutatakse sageli väljendit „Angersi piirkonna mahe kliima“. Seda iseloomustavad mõõdukad temperatuurid, väike aastaringne temperatuuride kõikuvus (ligikaudu 15 °C), ühtlane ja mõõdukas sademete hulk (ligikaudu 650 mm) ja nõrgad tuuled. 1842. aasta Maine-et-Loire’i taimekasvatuse statistika kogumikus („Statistique horticole du Maine-et-Loire“) toodud komisjoni aruandes on nimetatud pesasibulate kasvatamist departemangus.

1962. aastal Mazé piirkonna tootjad ühinesid ja töötasid järk-järgult välja Jersey tüüpi pesasibulate tootmise.

Alates aastatest 1975–1980 tegi pesasibulate tootmine suure arenguhüppe. Sel ajajärgul kujunes välja Anjou piirkonna pesasibulate tootmisettevõtte põhitüüp, mida iseloomustab suhteliselt suur maaüksus, mis võimaldab kasvatada pesasibulat keskmiselt 3–4 hektari suurusel maa-alal ning mida täiendavad teised monokultuurid.

Tänapäeval kasutatavad kasvatusmeetodid põhinevad traditsioonilistel kasvatusharjumustel ja -meetoditel, mida iseloomustab märkimisväärses ulatuses käsitöö kasutamine järgmiste toimingute puhul: kasutatavate sortide valik ja taimede paljundamine (süstemaatiline termoteraapiline niisutamine), kultuuride külvikorrad, kasvupindade multšimine, käsitsi istutamine ja saagikoristus, kuivatamine põllul või vaheladudes, pesasibulate partiide moodustamine, jaotamine (visuaalne kontroll) ja turustamiseelne suuruse järgi sorteerimine, mis võimaldab turustada kvaliteetset toodet peaaegu kogu aasta jooksul enne järgmist saaki.

Pesasibula „Echalote d’Anjou“ peamised iseloomulikud tunnused on järgmised:

poolpikast kujust pikem ja peenem kuju, mida kliendid ja tarbijad kõige enam eelistavad; terve mugula värvus varieerub oranžikast hele- või kahvatukollaseni;

keemilised omadused: suur kuivainesisaldus, mis peab olema vähemalt 16 %;

organoleptiline profiil: puudutamisel tihke, roosaka ja õrna konsistentsiga viljaliha, mugulatel on omapärane lõhn, nuusutamisel ja maitsmisel on tunda märkimisväärset kibedust, mis eristab toodet teistes piirkondades kasvatatavatest pesasibulatest ning annab tootele täiendavaid kulinaarseid lisaväärtusi.

säilivus: koristamisel täiesti valminud mugulaid on soodsates tingimustes võimalik säilitada mitme kuu jooksul, seejuures jäävad mugulad kõvaks ning nende kaalu vähenemine on minimaalne;

ühtlane koostis: vegetatiivselt paljundatud mugulad on geneetiliselt täiesti identsed, mida ei ole võimalik saavutada sugulisel teel paljundatud taimede puhul (seemnete abil paljundatud pesasibulad).

Kõnealuse pesasibula morfoloogia, tekstuur ja värvus erinevad teistes piirkondades kasvatatavate pesasibulate omadest. „Echalote d’Anjou“ on omandanud hea maine, mis ulatub märkimisväärselt kaugemale tema tootmispiirkonnast ja mida tunnustatakse ka väljaspool Prantsusmaad.

Geograafilise piirkonna määratlus põhineb looduslike tegurite ja inimtegurite koosmõjul, mis määravad „Echalote d’Anjou“ omadused (piklik kuju, suur kuivainesisaldus, organoleptiline profiil, hea säilivus ja ühtlased omadused) ning mis võimaldavad seda toodet eristada teistest pesasibulatest.

Peeneteraline ja ühtlane mullastik võimaldab pesasibulatel kergesti, sügavalt ja õigeaegselt juurduda ning tagab iseloomulikult ühtlase suuruse ja kujuga mugulate nõuetekohase arengu.

Vee hea kättesaadavus geograafilises piirkonnas tagab taime hea veega varustatuse, sademete mõnevõrra suurem hulk maikuus langeb hästi kokku „Echalote d’Anjou“ vajadustega mugulate moodustumise perioodil.

Angersi piirkonna mahe kliima vastab „Echalote d’Anjou“ temperatuurivajadustele ning võimaldab vältida füsioloogilisi põletuskahjustusi, mis võiksid mõjutada toote organoleptilisi omadusi.

„Echalote d’Anjou“ omadused pärinevad lisaks ka tootjate oskusteabel põhinevatest vanadest kohalikest kasvatustraditsioonidest, mis ulatuvad XIX sajandisse ning mis ühtlustusid ja arenesid järk-järgult alates 1960. aastatest.

Spetsialiseeritud põllumajandusettevõtetes on pööratud suurt tähelepanu sortide ja taimede valikule ning sellega seotud tehnilisele järelevalvele. Istutamiseelne termoteraapiline niisutamine võimaldab kaitsta mugulaid võimalike pinnaseparasiitide kahjustuste eest.

Pärast kasvupinnase hoolikat ettevalmistust istutatakse pesasibulad käsitsi, mis võimaldab kohandada istutussügavust „Echalote d’Anjou“ vajadustele kõige sobivamaks. Saagi käsitsi koristamine võimaldab kõige paremini ära kasutada tootjate oskusteavet mugulate õige küpsusastme määratlemisel.

Mugulate loomulik kuivatamine kasvatuskohal võimaldab saavutada kõrge kuivainesisalduse ja kontsentreerida „Echalote d’Anjou“ lõhna- ja maitseomadused, andes neile iseloomuliku kibeda varjundi.

Pesasibul „Echalote d’Anjou“ on saavutanud üleriigilise maine, mis on nüüdseks levinud ka väljapoole Prantsusmaad. Tänapäeval turustatakse pesasibulat „Echalote d’Anjou“ ligi 40 % ulatuses teatavates Põhja-Euroopa riikides ning seda eksporditakse Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse ja Kagu-Aasia riikidesse.

Hulgiturustamisele orienteeritud pesasibulal „Echalote d’Anjou“ on laialdane klientuur, kes hindab seda toodet kõrgelt eeskätt ühtlase ja kõrge kvaliteedi tõttu. Toote populaarsust laia tarbijaskonna seas aitavad samuti hoida ja suurendada mitmed populaarsed üritused, nagu Echalote d’Anjou sõprade vennaskonna Chemelliersis korraldatav suur pesasibulapidu (Grande fête de l’Echalote).

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  ELT L 179, 19.6.2014, lk 17.