ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 82

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
4. märts 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 82/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2019/C 82/02

Kohtuasi C-415/18 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 22. juunil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-606/17: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Komisjon

2

2019/C 82/03

Kohtuasi C-682/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. novembril 2018 – LF versus Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Kohtuasi C-683/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. novembril 2018 – Elsevier Inc. versus Cyando AG

4

2019/C 82/05

Kohtuasi C-693/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 29. oktoobril 2018 – Procureur de la République versus X

5

2019/C 82/06

Kohtuasi C-702/18 P: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Primart Marek Łukasiewicz’i 9. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-584/17: Primart versus EUIPO

6

2019/C 82/07

Kohtuasi C-714/18 P: ACTC GmbH’i 14. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-94/17: ACTC versus EUIPO

8

2019/C 82/08

Kohtuasi C-715/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 15. novembril 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. versus Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Kohtuasi C-751/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 3. detsembril 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Kohtuasi C-761/18 P: Päivi Leino-Sandbergi 3. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. septembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-421/17: Leino-Sandberg versus parlament

10

2019/C 82/11

Kohtuasi C-766/18 P: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi 5. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-328/17: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO

11

2019/C 82/12

Kohtuasi C-767/18 P: Küprose Vabariigi 5. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-384/17: Küpros versus EUIPO

12

2019/C 82/13

Kohtuasi C-776/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 10. detsembril 2018 – U.B. ja T.V versus Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Kohtuasi C-801/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. detsembril 2018 – EU versus Caisse pour l’avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Kohtuasi C-802/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. detsembril 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants versus FV, GW

15

2019/C 82/16

Kohtuasi C-803/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 20. detsembril 2018 – AAS BALTA versus UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Kohtuasi C-810/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd Trnava (Slovakkia) 21. septembril 2018 – DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o. versus Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Kohtuasi C-817/18 P: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland jt 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-79/16: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters jt versus komisjon

17

2019/C 82/19

Kohtuasi C-828/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 24. detsembril 2018 – Trendsetteuse SARL versus DCA SARL

18

2019/C 82/20

Kohtuasi C-829/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 27. detsembril 2018 – Crédit Logement SA versus OE

18

2019/C 82/21

Kohtuasi C-833/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgia) 31. detsembril 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd versus Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Kohtuasi C-12/19 P: Mylène Troszczynski 7. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 8. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-550/17: Troszczynski versus parlament

20

2019/C 82/23

Kohtuasi C-38/19 P: Marion Le Peni 21. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-161/17: Le Pen versus parlament

21

 

Üldkohus

2019/C 82/24

Kohtuasi T-167/13: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Comune di Milano versus komisjon (Riigiabi — Lennukite maapealse käitamise abiteenused — SEA tehtud kapitali suurendamine ettevõttes Sea Handling — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste abi — Riigile omistatavus — Erainvestori kriteerium — Võistlevuse põhimõte — Kaitseõigused — Õigus heale haldusele — Õiguspärane ootus)

23

2019/C 82/25

Kohtuasi T-498/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Deutsche Umwelthilfe versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Dokumendid, mis käsitlevad komisjoni ja ettevõtjate või autotootjate vahelist kirjavahetust mootorsõidukites kasutatava külmaaine R1234yf kohta — Registreerimata dokumendid — Menetluse käigus esitatud uus väide — Vastuvõetamatus — Menetlustoiming, millega nõutakse kodukorra artikli 104 alusel vaidlusaluste dokumentide esitamist — Erand võistlevuse põhimõttest — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Ärihuve kaitsev erand — Avalikustamist õigustav üldine huvi — Kaalumine — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Artikli 6 lõige 1 — Ülekaalukas avalik huvi keskkonnateabe või heidete keskkonda viimist puudutava teabe avalikustamise vastu — Üldine eeldus — Dokumendiga tutvumise osaline keelamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

23

2019/C 82/26

Kohtuasi T-677/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Biogaran versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artiklite 101 ja 102 rikkumise tuvastamise otsus — Kokkulepe, mille eesmärk on aeglustada või takistada perindopriili geneeriliste versioonide turule sisenemist — Tütarettevõtja osalemine emaettevõtja toimepandud rikkumises — Rikkumise süüks panemine — Solidaarvastutus — Trahvi ülempiir)

24

2019/C 82/27

Kohtuasi T-679/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Teva UK jt versus Euroopa Komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Erapooletuse põhimõte — Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega konsulteerimine — Patendivaidluste ja ainuõiguslike ostulepingute alaste vaidluste lahendamise kokkulepe — Võimalik konkurents — Eesmärgipõhine konkurentsipiirang — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine — ELTL artikli 101 lõike 3 erandi tingimused — Trahvid)

25

2019/C 82/28

Kohtuasi T-680/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Lupin versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Patendivaidluste lahendamise kokkulepe — Tehnoloogia omandamise kokkulepe — Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal — Trahvid)

26

2019/C 82/29

Kohtuasi T-682/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Mylan Laboratories Ltd versus Euroopa Komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus — Patendivaidluse lahendamise kokkulepe — Võimalik konkurents — Eesmärgipõhine konkurentsipiirang — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine — Rikkumise süükspanemine — Trahvid)

26

2019/C 82/30

Kohtuasi T-684/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Krka versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus — Patendivaidluste lahendamise kokkulepe — Litsentsileping — Tehnoloogia omandamise kokkulepe — Eesmärgipõhine konkurentsipiirang — Tagajärjel põhinev konkurentsipiirang — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine)

27

2019/C 82/31

Kohtuasi T-691/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Servier jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artiklite 101 ja 102 rikkumise tuvastamise otsus — Erapooletuse põhimõte — Konsulteerimine konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile — Edasikaebamise tähtaja lühidus vaidlustatud otsuse pikkust arvestades — Patendivaidluste lahendamise kokkulepped — Litsentsilepingud — Tehnoloogia omandamise kokkulepped — Ainuõiguslik ostuleping — Potentsiaalne konkurents — Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang — Tagajärjel põhinev konkurentsipiirang — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal — Kvalifitseerimine eraldiseisvateks rikkumisteks või üheks rikkumiseks — Asjaomase turu määratlemine asjassepuutuva ravimi molekuli tasandil — Trahvid — ELTL artiklite 101 ja 102 alusel määratud trahvide kumuleerimine — Süütegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõte — Müügiväärtused — Arvutamise viis samadel turgudel toimepandud rikkumiste kumuleerimise korral)

28

2019/C 82/32

Kohtuasi T-701/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Niche Generics versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus — Patendivaidluste lahendamise kokkulepe — Haldusmenetlus — Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse — Võimalik konkurents — Eesmärgipõhine konkurentsipiirang — Piirangu objektiivne vajalikkus — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine — ELTL artikli 101 lõike 3 erandi tingimused — Trahvid — 10 % ülempiir — Rikkumise süükspanemine)

29

2019/C 82/33

Kohtuasi T-705/14: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Unichem Laboratories versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg — ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus — Patendivaidluste lahendamise kokkulepe — Komisjoni territoriaalne pädevus — Rikkumise süükspanemine — Haldusmenetlus — Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse — Potentsiaalne konkurents — Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang — Piirangu objektiivne vajalikkus — Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal — ELTL artikli 101 lõike 3 kohase erandi tegemise tingimused — Trahvid)

30

2019/C 82/34

Kohtuasi T-827/14: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Deutsche Telekom versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Lairiba telekommunikatsiooniteenuste Slovakkia turg — Kolmandatest isikutest ettevõtjate juurdepääs pikaajalise operaatori kliendiliinile sellel turul — ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus — Üks ja vältav rikkumine — Mõiste kuritarvitus — Juurdepääsu andmisest keeldumine — Hinnakruvi efekt — Hinnakruvi efekti arvutamine — Sama tõhusa konkurendi kriteerium — Kaitseõigused — Emaettevõtjale tütarettevõtja toime pandud rikkumise süükspanemine — Emaettevõtja otsustav mõju tütarettevõtja äripoliitikale — Tegelik avaldamine — Tõendamiskoormis — Trahvisumma arvutamine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Eraldi trahv, mis on määratud ainult emaettevõtjale korduvuse tõttu ning kordaja kohaldamise tõttu hoiatava mõju tagamiseks)

30

2019/C 82/35

Kohtuasi T-851/14: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Slovak Telekom versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Lairiba telekommunikatsiooniteenuste Slovakkia turg — Kolmandatest isikutest ettevõtjate juurdepääs pikaajalise operaatori kliendiliinile sellel turul — ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus — Üks ja vältav rikkumine — Mõiste kuritarvitus — Juurdepääsu andmisest keeldumine — Hinnakruvi efekt — Hinnakruvi efekti arvutamine — Sama tõhusa konkurendi kriteerium — Kaitseõigused — Emaettevõtjale tütarettevõtja toime pandud rikkumise süükspanemine — Emaettevõtja otsustav mõju tütarettevõtja äripoliitikale — Tegelik avaldamine — Tõendamiskoormis — Trahvisumma arvutamine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

32

2019/C 82/36

Kohtuasi T-111/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon (Riigiabi — Charente’i lennujaamade koostööliidu ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud kokkulepped — Lennujaamateenused — Turundusteenused — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste riigiabi — Riigile omistatavus — Kaubandus-tööstuskoda — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Põhiõiguste harta artikkel 41 — Toimikuga tutvumine — Õigus olla ära kuulatud)

33

2019/C 82/37

Kohtuasi T-165/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon (Riigiabi — Pau-Béarni kaubandus-tööstuskoja ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud lepingud — Lennujaamateenused — Turundusteenused — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Riigiabi mõiste — Riigile omistatavus — Kaubandus-tööstuskoda — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Põhiõiguste harta artikkel 41 — Toimikuga tutvumise õigus — Õigus olla ära kuulatud)

34

2019/C 82/38

Kohtuasi T-284/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – AlzChem versus komisjon (Riigiabi — Keemiatööstus — Otsus jätkata ettevõtte tegevust pankrotimenetluse ajal — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — Tühistamishagi — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Riigiabi mõiste — Eelis — Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium — Seostatavus riigiga — Põhjendamiskohustus)

34

2019/C 82/39

Kohtuasi T-558/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Iran Insurance Company versus nõukogu (Lepinguväline vastutus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hageja nime kandmine ja jätmine nende isikute ja üksuste loetellu, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid — Varaline kahju — Mittevaraline kahju)

35

2019/C 82/40

Kohtuasi T-559/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Post Bank Iran versus nõukogu (Lepinguväline vastutus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hageja nime kandmine ja jätmine nende isikute ja üksuste loetellu, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid — Mittevaraline kahju)

36

2019/C 82/41

Kohtuasi T-591/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Transavia Airlines versus komisjon (Riigiabi — Lennujaama- ja turundusteenuste leping — Pau-Béarni kaubandus-tööstuskoja ja Transavia vahel sõlmitud kokkulepe — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste riigiabi — Riigile omistatavus — Kaubandus-tööstuskoda — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Põhiõiguste harta artikkel 41 — Toimikuga tutvumine — Õigus olla ära kuulatud)

37

2019/C 82/42

Kohtuasi T-630/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland versus komisjon (Riigiabi — Fehmarni väina raudtee püsiühenduse riiklik rahastamine — Individuaalne abi — Otsus jätta vastuväited esitamata — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine ja tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobivaks — Mõiste riigiabi — Konkurentsi kahjustamine ja liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Kokkusobivuse tingimused — Abi, mille eesmärk on toetada üleeuroopalise tähtsusega projekti — Abi vajalikkus — Ergutav mõju — Abi proportsionaalsus — Tõsised raskused, mis õigustavad ametliku uurimismenetluse algatamist — Põhjendamiskohustus — Teatis, mis käsitleb üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antavat riigiabi)

37

2019/C 82/43

Kohtuasi T-631/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Stena Line Scandinavia versus komisjon (Riigiabi — Fehmarni väina raudtee püsiühenduse riiklik rahastamine — Individuaalne abi — Otsus jätta vastuväited esitamata — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine ja tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobivaks — Mõiste riigiabi — Konkurentsi kahjustamine ja liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Kokkusobivuse tingimused — Abi, mille eesmärk on toetada üleeuroopalise tähtsusega projekti — Abi vajalikkus — Ergutav mõju — Abi proportsionaalsus — Tõsised raskused, mis õigustavad ametliku uurimismenetluse algatamist — Põhjendamiskohustus — Teatis, mis käsitleb üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antavat riigiabi)

38

2019/C 82/44

Kohtuasi T-53/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon (Riigiabi — Nîmes-Uzès-Le Vigani kaubandus-tööstuskoja ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud kokkulepped — Lennujaamateenused — Turundusteenused — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste riigiabi — Riigile omistatavus — Kaubandus-tööstuskoda — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Põhiõiguste harta artikkel 41 — Toimikuga tutvumine — Õigus olla ära kuulatud)

39

2019/C 82/45

Kohtuasi T-77/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon (Riigiabi — Ryanairi ja tema tütarettevõtjaga Airport Marketing Services sõlmitud kokkulepped — Lennujaamateenused — Turundusteenused — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste riigiabi — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Valikulisus)

40

2019/C 82/46

Kohtuasi T-165/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair DAC ja Airport Marketing Services versus komisjon (Riigiabi — Ryanairi ja tema tütarettevõtjaga Airport Marketing Services sõlmitud lepingud — Lennujaamateenused — Turundusteenused — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste riigiabi — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41 — Toimikuga tutvumine — Õigus olla ära kuulatud)

41

2019/C 82/47

Kohtuasi T-290/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Fruits de Ponent versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Põllumajandus — Virsiku- ja nektariiniturg — Häired 2014. Turustusaastal — Venemaa impordikeeld — Ajutised erakorralised toetusmeetmed tootjate jaoks — Delegeeritud määrused (EL) nr 913/2014 ja nr 923/2014 — Isikutele õigusi andvad õigusnormid — Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte — Piisavalt selge rikkumine — Põhjuslik seos)

42

2019/C 82/48

Kohtuasi T-339/16, T-352/16 ja T-391/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid versus komisjon (Keskkond — Määrus (EL) 2016/646 — Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) saasteainete heide — Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete käigus tekkiva lämmastikoksiidide heite mitteületatavate piirmäärade (NTE) kehtestamine — Tühistamishagi — Omavalitsusüksuse pädevus piirata keskkonnakaitse valdkonnas teatavate sõidukite liiklust — Otsene puutumus — Vastuvõetavus — Komisjoni pädevuse puudumine — Kõrgema astme õigusnormide järgimine — Tühistamise tagajärgede ajalise kehtivuse määratlemine — Lepinguväline vastutus — Kuvandile ja mainele väidetavalt tekitatud kahju hüvitamine)

42

2019/C 82/49

Kohtuasi T-530/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Schubert jt versus komisjon (Avalik teenistus — Töötasu — Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine — Määrused (EL) nr 422/2014 ja nr 423/2014 — Töötasude ja pensionide kohandamine aastatel 2011 ja 2012 — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Sotsiaaldialoogi käsitlevad eeskirjad)

43

2019/C 82/50

Liidetud kohtuasjad T-543/16 ja T-544/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Carpenito jt versus nõukogu (Avalik teenistus — Töötasu — Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine — Määrused (EL) nr 422/2014 ja nr 423/2014 — Töötasude ja pensionide kohandamine aastatel 2011 ja 2012 — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Sotsiaaldialoogi käsitlevad eeskirjad)

44

2019/C 82/51

Kohtuasi T-591/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Wahlström versus Frontex (Avalik teenistus — Ajutised töötajad — Frontex — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 8 — Hoolitsemiskohustus — Tühistatud hindamisaruande kasutamine — Ilmne hindamisviga — Vastutus — Kohtukulud — Õiglus — Kodukorra artikli 135 lõige 1)

45

2019/C 82/52

Kohtuasi T-632/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Haeberlen versus ENISA (Avalik teenistus — Töötasu — Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine — Määrused (EL) nr 422/2014 ja nr 423/2014 — Töötasude ja pensionide kohandamine aastatel 2011 ja 2012 — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Sotsiaaldialoogi käsitlevad eeskirjad)

46

2019/C 82/53

Kohtuasi T-672/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – C=Holdings versus EUIPO – Trademarkers (C=commodore) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk C=commodore — Taotlus tunnistada kehtetuks liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu õiguslikud tagajärjed — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 158 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 198 lõige 2) — Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) — Rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud teatavate kaupade ja teenuste tegeliku kasutamise puudumine — Kasutamata jätmise mõistliku põhjenduse olemasolu)

47

2019/C 82/54

Kohtuasi T-689/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Pipiliagkas versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Tagasiulatuva jõuga otsus — Personalieeskirjade artikkel 22a — Ebapädev asutus — Vastutus — Varalise ja mittevaralise kahju hüvitamine)

47

2019/C 82/55

Kohtuasi T-743/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CX versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Distsiplinaarkaristus — Ametist kõrvaldamine — Kaitseõigused — Personalieeskirjade IX lisa artikli 22 lõige 1 — Põhiõiguste harta artiklid 41 ja 52 — Vastutus — Tegelik kahju — Põhjuslik seos)

48

2019/C 82/56

Kohtuasi T-830/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Monolith Frost versus EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — ELi sõnamärk PLOMBIR — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Faktiliste asjaolude hindamine — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1) — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

49

2019/C 82/57

Kohtuasi T-247/17: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Azarov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Omandiõigus — Õigus tegeleda majandustegevusega — Ilmne hindamisviga)

50

2019/C 82/58

Kohtuasi T-274/17: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Monster Energy Company versus EUIPO – Bösel (MONSTER DIP) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi MONSTER DIP registreerimise taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõna- ja kujutismärgid ning kaubanduses kasutatav registreerimata tähis, mis sisaldavad kõik sõnalist osa monster — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise ohu puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Eksitava seostamise tõenäolisuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Varasema maineka kaubamärgi lahjendamise tõenäosuse puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5))

50

2019/C 82/59

Kohtuasi T-537/17: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – De Loecker versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Euroopa välisteenistus — Ajutised teenistujad — Psühholoogiline ahistamine — Abitaotlus — Taotluse rahuldamata jätmine — Õigus olla ära kuulatud — Vastutus)

51

2019/C 82/60

Kohtuasi T-609/17: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon (EAGF — Rahastamisest välja jäetud kulud — Prantsusmaa kantud kulud — Kodulinnuliha sektori eksporditoetused — Kindlamääralised finantskorrektsioonid — Määrused (EÜ) nr 1290/2005 ja (EL) nr 1306/2013 — Veatu ja standardne turustuskvaliteet — Kontrollid — Proportsionaalsus)

52

2019/C 82/61

Kohtuasi T-706/17: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – UP versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Raske haigus — Taotlus töötada meditsiinilistel näidustustel osalise tööajaga — Taotluse rahuldamata jätmine — Puude alusel diskrimineerimise keelu põhimõte — Õigus olla ära kuulatud — Hea halduse põhimõte — Hoolitsemiskohustus — Vastutus)

52

2019/C 82/62

Kohtuasi T-743/17: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Bischoff versus EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk CARACTÈRE — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavuse puudumine — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

53

2019/C 82/63

Kohtuasi T-821/17: Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Vitromed versus EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi VITROMED Germany taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Vitromed — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

53

2019/C 82/64

Kohtuasi T-76/18: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CN versus parlament (Avalik teenistus — Parlamendiliikmete registreeritud assistendid — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Personalieeskirjade artikkel 12a — Psühholoogiline ahistamine — Nõuandekomitee, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal — Otsus abitaotluse tagasilükkamise kohta — Õigus olla ära kuulatud — Võistlevuse põhimõte — Nõueandekomitee arvamuse ja tunnistajate ülekuulamise protokollide edastamisest keeldumine — Üldkohtu menetlustoimingu tegemisest keeldumine kostjaks oleva institutsiooni poolt)

54

2019/C 82/65

Kohtuasi T-83/18: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CH versus parlament (Avalik teenistus — Parlamendiliikmete registreeritud assistendid — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Personalieeskirjade artikkel 12a — Psühholoogiline ahistamine — Nõuandekomitee, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal — Abitaotluse rahuldamata jätmine — Õigus olla ära kuulatud — Võistlevuse põhimõte — Nõueandekomitee arvamuse ja tunnistajate ülekuulamise protokollide edastamisest keeldumine — Üldkohtu menetlustoimingu tegemisest keeldumine kostjaks oleva institutsiooni poolt)

55

2019/C 82/66

Kohtuasi T-94/18: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Multifit versus EUIPO (fit+fun) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi fit+fun taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt)

55

2019/C 82/67

Kohtuasi T-98/18: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Multifit versus EUIPO (MULTIFIT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi MULTIFIT taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

56

2019/C 82/68

Kohtuasi T-102/18: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Knauf versus EUIPO (upgrade your personality) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi upgrade your personality taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Reklaamlause — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

56

2019/C 82/69

Kohtuasi T-745/18: 20. detsembril 2018 esitatud hagi – Covestro Deutschland versus komisjon

57

2019/C 82/70

Kohtuasi T-750/18: 21. detsembril 2018 esitatud hagi – Briois versus parlament

58

2019/C 82/71

Kohtuasi T-758/18: 21. detsembril 2018 esitatud hagi – ABLV Bank versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

59

2019/C 82/72

Kohtuasi T-2/19: 4. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Algebris (UK) ja Anchorage Capital Group versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

60

2019/C 82/73

Kohtuasi T-5/19: 4. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Clatronic International versus EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Kohtuasi T-19/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Fastweb versus komisjon

61

2019/C 82/75

Kohtuasi T-20/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Pablosky versus EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Kohtuasi T-21/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Pablosky versus EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Kohtuasi T-22/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Noguer Enríquez jt versus komisjon

65

2019/C 82/78

Kohtuasi T-28/19: 15. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Karlovarské minerální vody versus EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Kohtuasi T-30/19: 15. jaanuaril 2019 esitatud hagi – CRIA ja CCCMC versus komisjon

67

2019/C 82/80

Kohtuasi T-37/19: 21. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Cimpress Schweiz versus EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Kohtuasi T-42/19: 23. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Volkswagen versus EUIPO (CROSS)

69


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2019/C 82/01)

Viimane väljaanne

ELT C 72, 25.2.2019

Eelmised väljaanded

ELT C 65, 18.2.2019

ELT C 54, 11.2.2019

ELT C 44, 4.2.2019

ELT C 35, 28.1.2019

ELT C 25, 21.1.2019

ELT C 16, 14.1.2019

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/2


CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 22. juunil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-606/17: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (esindaja: advokaat A. Schuster)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (kaheksas koda) jättis apellatsioonkaebuse 10. jaanuari 2019. aasta määrusega osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata ning jättis apellandi kohtukulud tema enda kanda.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. novembril 2018 – LF versus Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Kohtuasi C-682/18)

(2019/C 82/03)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: LF

Vastustajad: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas isik, kes käitab internetivideoplatvormi, kus kasutajad teevad autoriõigusega kaitstava sisuga videoid üldsusele kättesaadavaks ilma õiguste omajate loata, tegeleb edastamisega direktiivi 2001/29/EÜ (1) artikli 3 lõike 1 tähenduses, kui

ta teenib platvormi abil reklaamitulu,

üleslaadimine toimub automaatselt, ilma et käitaja seda eelnevalt jälgiks või kontrolliks,

vastavalt kasutustingimustele saab käitaja videote ülespaneku ajaks rahvusvahelise, mitteeksklusiivse ja tasuta litsentsi videote kasutamiseks,

käitaja juhib kasutustingimustes ja üleslaadimisprotsessi ajal tähelepanu sellele, et autoriõigust rikkuva sisu lisamine on keelatud,

käitaja pakub abivahendeid, mille abil on õiguste omajatel võimalik saavutada õigust rikkuvatele videotele juurdepääsu tõkestamine,

käitaja töötleb platvormil otsingutulemusi järjestuse alusel koostatud loendite ning sisurubriikide kujul ja kuvab registreeritud kasutajatele nende poolt juba vaadatud videotest lähtuva soovituslike videote ülevaate,

juhul kui talle ei ole autoriõigust rikkuva konkreetse sisu kättesaadavus teada või kui ta pärast sellest teadasaamist asjaomase sisu viivitamata kustutab või viivitamata tõkestab sellele juurdepääsu?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas internetivideoplatvormi käitaja tegevus kuulub esimeses küsimuses kirjeldatud asjaoludel direktiivi 2000/31/EÜ (2) artikli 14 lõike 1 kohaldamisalasse?

3.

Juhul kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas tegelik teadmine ebaseaduslikust tegevusest või teabest ning teabe omamine faktide või asjaolude kohta, millest ilmneb ebaseaduslik tegevus või teave, peab direktiivi 2000/31/EÜ artikli 14 lõike 1 kohaselt olema seotud konkreetse ebaseadusliku tegevuse või teabega?

4.

Juhul kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artikli 8 lõikega 3 on kooskõlas, et õiguste omaja saab teenusepakkuja suhtes, kelle teenust, mis seisneb kasutaja pakutava teabe talletamises, on kasutaja kasutanud autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste rikkumiseks, taotleda kohtu ettekirjutust edasisest rikkumisest hoidumise kohta alles siis, kui pärast ilmsele õigusrikkumisele viitamist on selline õigusrikkumine uuesti toime pandud?

5.

Juhul kui esimesele ja teisele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas internetivideoplatvormi käitajat tuleb esimeses küsimuses kirjeldatud asjaoludel pidada rikkujaks direktiivi 2004/48/EÜ (3) artikli 11 esimese lause ja artikli 13 tähenduses?

6.

Juhul kui viiendale küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas sellise rikkuja kohustus maksta vastavalt direktiivi 2004/48/EÜ artikli 13 lõikele 1 kahjuhüvitist võib sõltuda sellest, et rikkuja on nii enda toime pandud rikkumise kui ka kolmanda isiku toime pandud rikkumise puhul tegutsenud tahtlikult ja et ta teadis või oleks pidanud mõistlikult teadma, et kasutajad kasutavad platvormi konkreetsete rikkumiste toimepanekuks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul, EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta, ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. novembril 2018 – Elsevier Inc. versus Cyando AG

(Kohtuasi C-683/18)

(2019/C 82/04)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Elsevier Inc.

Vastustaja: Cyando AG

Eelotsuse küsimused

1.

a)

Kas isik, kes osutab sisumajutusteenust (sharehosting), mis lubab kasutajatel teha autoriõigusega kaitstava sisuga faile üldsusele kättesaadavaks ilma õiguste omajate loata, tegeleb edastamisega direktiivi 2001/29/EÜ (1) artikli 3 lõike 1 tähenduses, kui

üleslaadimine toimub automaatselt, ilma et teenuseosutaja seda eelnevalt jälgiks või kontrolliks,

teenuseosutaja viitab kasutustingimustes sellele, et autoriõigust rikkuvat sisu ei tohi lisada,

teenuse osutamisega teenib ta tulu,

teenust kasutatakse seaduslikeks rakendusteks, teenuseosutajale on aga teada, et kättesaadav on ka märkimisväärne hulk autoriõigust rikkuvat sisu (üle 9 500 teose),

teenuseosutaja ei paku sisukorda ega otsingufunktsiooni, kuid tema loodavaid piiramatul arvul allalaadimislinke lisavad kolmandad isikud internetis olevatesse lingikogudesse, mis sisaldavad teavet failide sisu kohta ja võimaldavad teatava sisu otsingut,

makstes allalaadimiste eest tasu sõltuvalt nõudlusest, loob teenuseosutaja stiimuli laadida üles autoriõigusega kaitstavat sisu, mis on kasutajatele mujal kättesaadav vaid tasu eest

ja

failide anonüümse üleslaadimise võimaluse andmine suurendab tõenäosust, et kasutajad jäävad autoriõiguste rikkumise eest vastutusele võtmata?

b)

Kas see hinnang muutub, kui sisumajutusteenuse kaudu üleslaaditava sisu kogumahust moodustab 90–96 % autoriõigusi rikkuv sisu?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas sisumajutusteenuse osutaja tegevus kuulub esimeses küsimuses kirjeldatud asjaoludel direktiivi 2000/31/EÜ (2) artikli 14 lõike 1 kohaldamisalasse?

3.

Juhul kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas tegelik teadmine ebaseaduslikust tegevusest või teabest ning teabe omamine faktide või asjaolude kohta, millest ilmneb ebaseaduslik tegevus või teave, peab direktiivi 2000/31/EÜ artikli 14 lõike 1 kohaselt olema seotud konkreetse ebaseadusliku tegevuse või teabega?

4.

Juhul kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artikli 8 lõikega 3 on kooskõlas, et õiguste omaja saab teenusepakkuja suhtes, kelle teenust, mis seisneb kasutaja pakutava teabe talletamises, on kasutaja kasutanud autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste rikkumiseks, taotleda kohtu ettekirjutust edasisest rikkumisest hoidumise kohta alles siis, kui pärast ilmsele õigusrikkumisele viitamist on selline õigusrikkumine uuesti toime pandud?

5.

Juhul kui esimesele ja teisele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas sisumajutusteenuse osutajat tuleb esimeses küsimuses kirjeldatud asjaoludel pidada rikkujaks direktiivi 2004/48/EÜ (3) artikli 11 esimese lause ja artikli 13 tähenduses?

6.

Juhul kui viiendale küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas sellise rikkuja kohustus maksta vastavalt direktiivi 2004/48/EÜ artikli 13 lõikele 1 kahjuhüvitist võib sõltuda sellest, et rikkuja on nii enda toime pandud rikkumise kui ka kolmanda isiku toime pandud rikkumise puhul tegutsenud tahtlikult ja et ta teadis või oleks pidanud mõistlikult teadma, et kasutajad kasutavad platvormi konkreetsete rikkumiste toimepanekuks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul, EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta, ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 29. oktoobril 2018 – Procureur de la République versus X

(Kohtuasi C-693/18)

(2019/C 82/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Põhikohtuasja pooled

Süüdistaja: Procureur de la République

Süüdistatav: X

Menetluses osalesid: tsiviilhagejad

Eelotsuse küsimused

1.   Mõiste „konstruktsioonielement“ tõlgendamine

1-1:

Mida hõlmab määruse (EÜ) nr 715/2007 (1) artikli 3 punktis 10 – milles on määratletud katkestusseade (defeat device) –, nimetatud mõiste „konstruktsioonielement“?

1-2:

Kas mootori juhtplokki integreeritud või seda üldisemalt mõjutatavat programmi saab pidada konstruktsioonielemendiks nimetatud artikli tähenduses?

2.   Mõiste „saastekontrollisüsteem“ tõlgendamine

2-1:

Mida hõlmab määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punktis 10 – milles on määratletud katkestusseade (defeat device) –, nimetatud mõiste „saastekontrollisüsteem“?

2-2:

Kas nimetatud saastekontrollisüsteem hõlmab üksnes tehnoloogiaid ja strateegiaid, mille eesmärk on töödelda ja vähendada heitgaase (eelkõige NOx) pärast nende tekkimist, või hõlmab see ka erinevaid tehnoloogiaid ja strateegiaid, mis võimaldavad piirata nende algset tekkimist, nagu EGR-tehnoloogia?

3.   Mõiste „katkestusseade“ (defeat device) tõlgendamine

3-1:

Kas seade, mille abil tuvastatakse kõik parameetrid, mis on seotud määruses (EÜ) nr 715/2007 ettenähtud tüübikinnitusmenetluse kulgemisega, ja mille eesmärk on aktiveerida või suurendada saastekontrollisüsteemi iga osa toimimist nimetatud menetluse ajal ning seega saada sõiduki tüübikinnitus, on katkestusseade määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punkti 10 tähenduses?

3-2:

Kui vastus on jaatav, siis kas nimetatud katkestusseade [defeat device] on [määruse] (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 alusel keelatud?

3-3:

Kas küsimuses 3-1 kirjeldatud seadet saab liigitada „katkestusseadmeks“, kui saastekontrollisüsteemi aktiveerimise suurendamine toimub mitte üksnes tüübikinnitusmenetluse ajal, vaid pisteliselt ka siis, kui täpsed tingimused, mis tuvastatakse saastekontrollisüsteemi toimimise suurendamiseks tüübikinnitusmenetluse ajal, taasavastatakse tegelikul kasutamisel?

4.   Artiklis 5 sätestatud erandite tõlgendamine

4-1:

Mida hõlmavad määruse (EÜ) nr 715/2007 [2. peatüki] artikli 5 lõikes 2 ettenähtud kolm erandit?

4-2:

Kas katkestusseadme [defeat device], mis aktiveerib või suurendab saastekontrollisüsteemi iga osa toimimist konkreetselt tüübikinnitusmenetluse ajal, keelust võib kõrvale kalduda artikli 5 lõikes 2 nimetatud kolmest põhjusest ühe alusel?

4-3:

Kas mootori vananemise või määrdumise aeglustamine on kohustuslik osa „mootori kaitsmise[st] kahju või õnnetusjuhtumi eest“ või „sõiduki ohutu[st] kasutamise[st]“, mille tõttu on artikli 5 lõike 2 punkti a tähenduses katkestusseadme olemasolu õigustatud?

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, lk 1).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/6


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz’i 9. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-584/17: Primart versus EUIPO

(Kohtuasi C-702/18 P)

(2019/C 82/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (esindaja: radca prawny J. Skołuda)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Bolton Cile España, SA

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu vaidlustatud otsus tervikuna;

tühistada neljanda apellatsioonikoja 22. juuni 2017. aasta otsus (asi R 1933/2016-4);

jätta Üldkohtu ja apellatsioonikoja menetluse kulud EUIPO ja Bolton Cile España, S.A. kanda ning mõista Euroopa Kohtu menetluse kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Apellatsioonkaebuse esemeks olevas kohtuotsuses kohaldas Üldkohus valesti määruse nr 207/2009 (1) artikli 76 lõiget 1 (nüüd määruse 2017/1001 (2) artikli 95 lõige 1) ja määruse nr 207/2009 artiklit 65 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 72), tunnistades vastuvõetamatuks apellandi argumendid vastulausemenetluses kõne all oleva varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime kohta, põhjusel et need esitati esimest korda Üldkohtule (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 87-90).

a.

Üldkohus peab hindama faktilisi asjaolusid ja argumente, isegi kui need esitatakse esimest korda talle, juhul kui EUIPO apellatsioonikoda oleks pidanud neid arvesse võtma omal algatusel.

b.

Kaubamärgi osa tähendus liidu keeles on üldtuntud asjaolu ning sellisena oleks EUIPO seda pidanud analüüsima omal algatusel. Sellest tulenevalt peab üldkohus sellega seotud argumente käsitlema üksikasjalikult, andes hinnangu ka neile argumentidele, mis esitatakse esimest korda talle.

c.

Üldkohtu menetluses on hagejal õigus seada kahtluse alla EUIPO apellatsioonikoja hinnang üldtuntud asjaoludele, esitades Üldkohtule uusi argumente ja neid toetavaid tõendeid.

d.

Kuna Üldkohus jättis andmata hinnangu faktilistele asjaoludele ja argumentidele, millega ta oleks pidanud arvestama omal algatusel (seal hulgas üldtuntud faktilistele asjaoludele vastulausemenetluses kõne all olevate kaubamärkide tähenduse kohta), rikkus Üldkohus menetluse üldreegleid ja andis vale hinnangu apellatsioonikoja menetluses olevas asjas tähtsust omavatele asjaoludele.

2.

Kui Üldkohus oleks arvestanud üldtuntud asjaoluga, et sõna „PRIMA“ on ülistava sisuga (nagu märkisid vastulausete osakond ja apellant), tähendades „esimest, esmast/parimat, juhtivat, peamist“, siis oleks ta pidanud jõudma erinevale järeldusele seoses segiajamise tõenäosusega kaubamärgi ES-2578815 „PRIMA“ ja EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“ vahel, tehes nimelt järelduse, et nende kaubamärkide segiajamise tõenäosus puudub.

a.

Vastandatud kaubamärgid ühtivad osas, mille eristusvõime on nõrk ja millel ei ole vastandatud kaubamärkides iseseisvat tähtsust. See asjaolu koos keskmise visuaalse sarnasuse, kontseptuaalse sarnasuse puudumise ja vähese (või isegi puuduva) foneetilise sarnasusega välistab nende kaubamärkide segiajamise tõenäosuse.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/8


ACTC GmbH’i 14. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-94/17: ACTC versus EUIPO

(Kohtuasi C-714/18 P)

(2019/C 82/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: ACTC GmbH (esindajad: Rechtsanwältin V. Hoene, Rechtsanwalt D. Eickemeier, Rechtsanwältin S. Gantenbrink)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Taiga AB

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 13. septembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-94/17 ja tühistada kostja otsus asjas R 693/2015-4.

teise võimalusena

tühistada punktis 1 nimetatud kohtuotsus ja saata kohtuasi Üldkohtule tagasi,

ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on rikkunud määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 42 lõiget 2 mitmes punktis, kui ta tuvastas tähiste sarnasuse ja – kasutamise kohta esitatud tõendi ebaõige hindamise tulemusel – kaupade sarnasuse. Vaidlusaluste tähiste segiajamise tõenäosus puudub.

1.

Üldkohus leidis ebaõigesti, et menetlusse astuja oli täitnud kasutamise kohta esitatud nõuded seoses kõigi klassi 25 kuuluvate kaupadega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud. Nõuded on täidetud üksnes seoses kaupadega „rõivad; ülerõivad, aluspesu, peakatted; kindad; rihmad ja sokid; kõik eelnimetatud kaubad üksnes ilmastikukindla välirõivastusena külma, tuulise ja/või vihmase ilma korral; töörõivad“. Vastupidi Üldkohtu seisukohale on nende puhul tegemist klassi 25 kuuluvate kaupade all-kategooriaga, nii et kasutamise kohta tuli tõend esitada üksnes nende klassi 25 kuuluvate kaupadega.

2.

Kasutamise nõuete ebaõige hindamise tulemusel jõudis Üldkohus ebaõigesti järeldusele, et mõlema kaubamärgiga hõlmatud kaupade loetelus esinevad „rõivad“ ja „peakatted“ on identsed.

3.

Üldkohus leidis ekslikult, et apellatsioonikoda jõudis õigesti seisukohale, et asjaomased tähised on visuaalselt sarnased, kuna asjaomased tähised on sama pikad ja neil on ühised neli tähte. Üldkohus ei arutanud hageja osutatud vaidlustatud kaubamärgi ebatavalist ülesehitust (asümmeetrilised kaashäälikud ja ebatavaline kirjaviis „igh“) ja visuaalsele sarnasusele avalduvaid tagajärgi. Muidugi tajub keskmine tarbija kaubamärki kui tervikut. Siiski avaldab vaidlustatud kaubamärgi ebatavaline ülesehitus märkimisväärset mõju sellest jäävale tervikmuljele, mida Üldkohus ei ole arvestanud.

4.

Üldkohus eksis ka otsustades, et asjaomased kaubamärgid on foneetiliselt identsed, kuna hageja ei olnud esitanud tõendeid selle kohta, et esimeste silpidega „ti“ ja „TAI“ loodav heli ei ole inglise keelt kõneleva avalikkuse puhul identne ning miski ei erista nende tähiste hääldusi. Hoopis Üldkohus eeldas ilma tõenditeta ja ekslikult, et tähti „ti“ on alati hääldatud „tai“. Selle kohta tõendid puuduvad. Sõna „ti“ inglise keeles puudub. Neid tähti hääldatakse seetõttu alati üksnes kooskõlas asjaomasele sõnale kehtivate keelereeglitega. On selge, et lugematus arvus sõnades hääldatakse tähti „ti“ mitte kui „tai“, nimelt „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ ja palju muid ning ka vaidlustatud kaubamärk „tigha“. Kuulsas inglise lasteraamatus Karupoeg Puhh on üks peategelasi loom nimega „Tigger“, mida hääldatakse [tɪɡə]. Seetõttu ei hääldata juhul, kui pärast häälikuühendit „ti“ hääldatakse täishäälikut lühidalt, seda ühendit „tai“. Hageja väitis seda algusest peale. Kostja ja menetlusse astuja ei ole vastupidist tõendanud. Seetõttu ei olnud hageja ülesanne ilmselge asjaolu kohta tõendeid esitada.

5.

Üldkohus leidis ekslikult, et hageja ei ole tõendanud, et TAIGA omab asjaomase avalikkuse (ELi tarbijad) kui terviku silmis selget ja konkreetset tähendust. See ei vasta tõele. On selge, et hageja väitis, et TAIGA on prantsuse keeles esinev sõna. Peaks olema vaieldamatu ja kohtutele selge, et Prantsusmaa asub Lõuna-Euroopas. TAIGA kui maastiku vaieldamatut suurust ja ülemaailmset tähtsust arvestades kuulub TAIGA (eriti koos sõnaga TUNDRA) kogu Euroopas ja kaugemalgi üldhariduse teadmiste alla.

6.

Sellele lisaks on Üldkohtu praktikat arvestades piisav, kui sõnast saadakse aru Euroopa Liidu ühes osas nagu itaalia keelt kõneleva avalikkuse poolt. Sellega seoses tunnistas Üldkohus kontseptuaalset erinevust sõnade „Granini“ ja „Panini“ vahel, kuna esimesel tähendus puudub, samas kui „Panini“ tähistab teatavat Itaalia võileiba.

7.

Üldkohtu osutatud 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus BASS (T-292/01, punkt 54) ei sisalda märget selle kohta, et kõnealune sõna peab olema mõistetav kogu Euroopa Liidus. Seetõttu olgu märgitud, et kohtuotsusest BASS tulenev kohtupraktika Üldkohtu hinnangut ei toeta. Üldkohus tuvastas õigesti, et suur osa Euroopa asjaomasest avalikkusest teab sõna TAIGA ja saab sellest aru.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 15. novembril 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. versus Finanzamt Cuxhaven

(Kohtuasi C-715/18)

(2019/C 82/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Vastustaja: Finanzamt Cuxhaven

Eelotsuse küsimus

Kas vähendatud käibemaksumäära kohaldamine laagriplatside ja haagissuvilate parkimiskohtade üürileandmisele vastavalt nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1) artikli 98 lõikele 2 koostoimes sama direktiivi III lisa punktiga 12 hõlmab ka veesõidukite kaikohtade üürileandmist?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 3. detsembril 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(Kohtuasi C-751/18)

(2019/C 82/09)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa õigusega on kooskõlas ettevõtte tulumaksu seadustiku artikli 23 lõike 1 punkt c (2013. aastal kehtivas redaktsioonis), kui seda tõlgendada nii, et pärast asjaomast vastupidi ühinemist ei saa viivist ja muid finantskulusid, mis tulenevad laenudest, mis on võetud kolmandatelt isikutelt või aktsionäridelt (kulud, mille ühendatav äriühing võiks maha arvata, kui ühinemist ei oleks toimunud) ühendava tütarettevõtja kapitali omandamiseks ja mis on ühinemise toimel üle läinud, enam maksustamisel ühendava äriühingu maksustatavast summast maha arvata; eeskätt selles mõttes, kas see, et finantskulusid ei saa maha arvata, võib takistada või piirata nõukogu direktiivis 2009/133/EÜ (1) ette nähtud koondumistehinguid, rikkudes selle direktiivi põhimõtteid ja eesmärke, ning rikkudes samuti selle artiklit 4?

2.

Kui esimesele eelotsuse küsimusele vastatakse, et see, et finantskulusid ei saa maksustamisel maha arvata, on direktiiviga kooskõlas, siis kas see kooskõla jääb püsima juhul, kui korrektsiooni ei tehtud kuritarvitamist keelava direktiivi sätte (artikkel 15) ega selle sätte üle võtnud riigisisese õigusnormi alusel (ettevõtte tulumaksu seadustiku artikli 73 lõige 10), vaid ühe teise riigisisese õigusnormi alusel (ettevõtte tulumaksu seadustiku artikkel 23)?


(1)  Nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/133/EÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT 2009, L 310, lk 34).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/10


Päivi Leino-Sandbergi 3. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. septembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-421/17: Leino-Sandberg versus parlament

(Kohtuasi C-761/18 P)

(2019/C 82/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Päivi Leino-Sandberg (esindajad: advocaat O. W. Brouwer, Rechtsanwalt S. Schubert)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 20. septembri 2018. aasta määrus kohtuasjas T-421/17;

teha Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõige teises lauses ette nähtud pädevust kasutades ise asja suhtes lõplik kohtuotsus, ja

mõista menetluse kulud, sealhulgas menetlusse astujate kulud, välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigusnormi, kuna selles on leitud, et hagi ese on ära langenud ja puudub vajadus teha asjas otsus. Apellant väidab, et vaidlustatud kohtumääruses on põhjendamatult jäetud kohaldamata kohtuasjas C-57/16 P, ClientEarth vs. komisjon (EU:C:2018:660) välja kujundatud õiguslik kriteerium, mille kohaselt oleks tulnud teha järeldus, et kuna Euroopa Parlament ei ole vaidlustatud otsust tagasi võtnud, siis on hagi ese säilinud.

Teine väide, et vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigus- ja menetlusnorme, kuna selles on leitud, et hagejal puudus põhjendatud huvi esitada hagi. Hageja leiab, et vaidlustatud kohtumääruses on valesti kohaldatud kohtupraktikas, sealhulgas kohtuasjas C-57/16 P välja kujundatud õiguslikku kriteeriumi, mille kohaselt Üldkohus oleks pidanud järeldama, et õigusvastasus võib tulevikus korduda olenema konkreetse juhtumi asjaoludest, ja seetõttu säilib põhjendatud huvi hagi esitamise vastu.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/11


Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi 5. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-328/17: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO

(Kohtuasi C-766/18 P)

(2019/C 82/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (esindajad: S. Malynicz, QC, barrister S. Baran, solicitor V. Marsland)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tunnistada apellatsioonkaebus Üldkohtu otsuse peale kohtuasjas Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), T-328/17, EU:T:2018:594 vastuvõetavaks ja rahuldada apellandi esitatud tühistamisnõue;

jätta EUIPO ja menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja apellandi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

1.

Üldkohus rikkus õigusnormi, jättes kohaselt tunnustamata kollektiivkaubamärgi HALLOUMI staatuse ja kaitse, mis sellise kaubamärgi osas tuleneb määruse 2017/1001 artiklist 74;

2.

Eeskätt rikkus Üldkohus õigusnormi sellega, et kohaldas kollektiivkaubamärgi HALLOUMI eristusvõime analüüsimisel täiesti kohandamata lähenemist, toimides vastuolus määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punktiga b ja artikliga 74;

3.

Üldkohus tõlgendas ja kohaldas valesti kohtuotsuse The Tea Board vs. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702) mõju ja põhistatud kohtumäärust Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-392/12 P, EU:C:2013:178) ning ei rakendanud õigesti kohtuotsust Formula One Licensing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-196/11 P, EU:C:2012:314); ja

4.

Üldkohus tegi vea, kui ta ei saatnud asja tagasi apellatsioonikojale uue otsuse tegemiseks, milles arvestataks vähemalt kahe Üldkohtu poolt segiajamise tõenäosuse osas tuvastatud hindamisveaga. Nii toimides rikkus Üldkohus määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 72 lõiget 2.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/12


Küprose Vabariigi 5. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-384/17: Küpros versus EUIPO

(Kohtuasi C-767/18 P)

(2019/C 82/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Küprose Vabariik (esindajad: S. Malynicz, QC, barrister S. Baran, solicitor V. Marsland)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, M. J. Dairies EOOD

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

rahuldada apellatsioonkaebus Üldkohtu otsuse peale kohtuasjas T-384/17, Küprose Vabariik vs. EUIPO, EU:T:2018:593, ja rahuldada tühistamishagi;

jätta EUIPO ja menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja apellandi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

1.

Üldkohus eksis, kui leidis, et apellatsioonikoja toimis õigesti, kui ta kandis Üldkohtu varasemates otsustes HELLIM ja XAΛΛOYMI ja HALLOUMI tehtud järeldused üle käesolevale juhtumile. Need kohtuasjad ei puudutanud sertifitseerimismärke, vaid erinevat liiki kaubamärke, nimelt kollektiivset ja tavapärast ELi kaubamärki. Selliste kaubamärkide põhifunktsioon on tähistada kaupade kaubanduslikku päritolu (kollektiivse kaubamärgi puhul on mitu kaupmeest omavahel seotud teatud ühendusse kuulumise kaudu). Seevastu sertifitseerimismärkide põhifunktsioon ei ole päritolu tähistamine, vaid kaubaklassi eristamine, nimelt selliste kaupade eristamine, mille puhul on kinnitatud, et need tõepoolest vastavad HALLOUMI sertifitseerimismärgile ja neid on lubatud selle märgi lubatud kasutamist reguleerivate normide kohaselt valmistada. Pealegi oli asjaomane avalikkus varasemates Üldkohtu otsustes teistsugune kui käesolevas asjas.

2.

Üldkohus leidis ekslikult, et varasemal riigisisesel kaubamärgil – käesoleval juhul riigisisesel sertifitseerimismärgil – täielikult puudub eristusvõime sertifitseeritud kaupade eristamiseks sertifitseerimata kaupadest; pidas ekslikult märki kirjeldavaks; ebaõigesti vähendas riigisisese märgi riigisisest kaitset ja ebaõigesti seadis kahtluse alla kõnealuse märgi kehtivuse EUIPO vastulausemenetluses.

3.

Üldkohus eksis kaubamärkide võrdlemisel ja segiajamise tõenäosuse hindamisel. Ta käsitles neid küsimusi ebaõigesti, nagu varasem kaubamärk oleks päritolu tähistav kaubamärk, mitte sertifitseerimismärk. Üldkohus ei omistanud varasemale kaubamärgile sertifitseerimismärgina mingit eristusvõimet, st võimet eristada kaupu, mis tõepoolest vastavad sertifitseerimismärgi standarditele ja mille on valmistanud tootjad, kes on saanud loa sertifitseerimismärgi omanikult. Üldkohus ei võtnud ka arvesse, kuidas sertifitseerimismärke tavapäraselt kasutatakse (st eranditult koos eristusvõimelise nime, kaubamärgi või logoga). Üldkohus ei võtnud arvesse vaidlustatud ELi kaubamärgi tähendust ja olulisust, eriti kuna ta ei kaalunud, kas elemendil „HALLOUMI“ on hilisemas kaubamärgis iseseisev eristusvõime, viidates tõsiasjade vastaselt sellele, et vaidlustatud ELi kaubamärgiga hõlmatud kaubad on sertifitseeritud.

4.

Üldkohus ei võtnud seoses riigisiseste sertifitseerimismärkide ulatuse ja mõjuga arvesse riigisiseseid õigusnorme ja kohtupraktikat. Tingimusi ja eeskirju liikmesriikide seadustes, mis reguleerivad sertifitseerimismärke, ei ole kaubamärgidirektiividega 89/104 (1) ja 2008/95 (2) ühtlustatud, kuid määruses ELi kaubamärgi kohta on siiski sätestatud, et niisugused riigisisesed kaubamärgid võivad olla aluseks varasematele õigustele, mis välistavad ELi kaubamärgi registreerimise. Selliseid õigusi tuleks analüüsida lähtuvalt riigisisesest kohtupraktikast ja riigisisestest õigusnormidest analoogselt mitmesuguste riigisiseste õigustega, mis on ette nähtud määruse ELi kaubamärgi kohta artikli 8 lõikes 4 (ning mida ei ole samuti ühtlustatud ja mis oma laadi, ulatuse ja mõju poolest liikmesriigiti suuresti erinevad).


(1)  Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 10. detsembril 2018 – U.B. ja T.V versus Eurowings GmbH

(Kohtuasi C-776/18)

(2019/C 82/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Erding

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: U.B., T.V.

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 (1) artikli 5 alusel lennu tühistamise puhul tuleb lähtuda sellest, et võimalust teekonda muuta, mis lubab reisijatel jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega, on pakutud ka sellisel juhul, kui asenduslend toimub mõnda muusse kui broneeringu kinnitusel märgitud lennujaama, mis asub samas piirkonnas?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. detsembril 2018 – EU versus Caisse pour l’avenir des enfants

(Kohtuasi C-801/18)

(2019/C 82/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Põhikohtuasja pooled

Apellant: EU

Vastustaja: Caisse pour l’avenir des enfants

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ühe liikmesriigi pädevad sotsiaalkindlustusasutused (käesoleval juhul Caisse pour l’avenir des enfants; laste tuleviku kassa, Luksemburg) peavad ELTL artikli 45, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (1), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (2), sealhulgas eelkõige artikli 4 alusel ühenduse õigusest tulenevate kohustuste kohaselt maksma perehüvitisi teise liikmesriigi kodanikule, kui kõnealused pädevad asutused maksavad nimetatud hüvitisi samasugustel tingimustel esimesena nimetatud liikmesriigi (Luksemburg) ja kolmanda riigi (Brasiilia) vahel sõlmitud kahepoolse rahvusvahelise konventsiooni alusel tema enda kodanikele ja elanikele?

2.

Kas jaatava vastuse korral ja juhul, kui eespool viidatud kohtuotsuses GOTTARDO (3) kinnitatud põhimõtet laiendatakse perehüvitiste kontekstile, võib pädev asutus sotsiaalkindlustuse valdkonnas, täpsemalt perehüvitiste valdkonnas – käesoleval juhul Caisse pour l’avenir des enfants (laste tuleviku kassa, Luksemburg), Luksemburgi Suurhertsogiriigi riiklik perehüvitiste asutus – (asjaomase kahepoolse konventsiooni) osalisriikide kodanike ja muude Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike ebavõrdset kohtlemist objektiivselt põhjendada kaalutlustega, mis on seotud asjaomase asutuse väga raske finants- ja halduskoormusega?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).

(2)  ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.

(3)  15. jaanuari 2002. aasta kohtuotsus, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. detsembril 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants versus FV, GW

(Kohtuasi C-802/18)

(2019/C 82/15)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Caisse pour l’avenir des enfants

Vastustajad: FV, GW

Eelotsuse küsimused

1.

Kas sotsiaalkindlustusseadustiku (code de la sécurité sociale) artiklite 269 ja 270 alusel antavat Luksemburgi peretoetust tuleb samastada sotsiaalse soodustusega ELTL artikli 45 ja määruse nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (1) artikli 7 lõike 2 tähenduses?

2.

Kas samastamise korral on määruse nr 883/2004 (2) artikli 1 punkti i alusel kohaldatav mõiste „pereliige“ vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38 (3) artikli 2 punktis 2 ette nähtud mõiste „pereliige“ laiema määratlusega, kuna viimati nimetatud direktiiv välistab liikmesriigi igasuguse autonoomia pereliikme määratlemisel vastupidi sellele, mida näeb ette kooskõlastamise määrus, ega näe teise võimalusena ette mõistet „põhiosas ülalpidamine“. Kas mõiste „pereliige“ määruse 883/2004 artikli 1 punkti i tähenduses peab seetõttu olema kaalukam, arvestades selle iseärasust sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise kontekstis, ja kas eelkõige liikmesriik on pädev määratlema pereliiget, kellel on õigus perehüvitisele?

3.

Kas juhul, kui perehüvitistele, täpsemalt Luksemburgi peretoetustele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ artikli 2 punkti 2, saab abikaasa lapse välistamist mõistest „pereliige“ pidada kaudseks diskrimineerimiseks, mis on õigustatud liikmesriigi riikliku eesmärgiga kinnistada lapse isiklik õigus ja vajadusega kaitsta töökohaliikmesriigi ametiasutusi, kui isikulise kohaldamisala laienemine koormab põhjendamatult Luksemburgi perehüvitiste süsteemi, mis eelkõige ekspordib umbes 48 % oma perehüvitistest?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT L 141, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 20. detsembril 2018 – AAS BALTA versus UAB GRIFS AG

(Kohtuasi C-803/18)

(2019/C 82/16)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Edasikaebaja kassatsiooniastmes (kostja esimeses kohtuastmes): AAS BALTA

Vastustaja kassatsiooniastmes (hageja esimeses kohtuastmes): UAB GRIFS AG

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 (1) kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 15 lõiget 5 ja artikli 16 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et suurte riskide kindlustuse puhul võib kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud kindlustuslepingus sisalduvale kohtualluvuse kokkuleppele tugineda selle lepingu kohaselt kindlustatud isiku vastu, kes ei ole ise sõnaselgelt sellise kokkuleppega nõustunud ning kelle asukoht on kindlustusvõtja ja kindlustusandja omast erinevas liikmesriigis?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd Trnava (Slovakkia) 21. septembril 2018 – DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o. versus Finančné riaditeľstvo SR

(Kohtuasi C-810/18)

(2019/C 82/17)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský súd Trnava

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o..

Vastustaja: Finančné riaditeľstvo SR

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas sätestatud kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 8525 80 91 tuleb nimetatud määruse 2011. aastal avaldatud selgitavatest märkustest (2) (komisjoni teatis 2011/C 137/01) tulenevatel tingimustel tõlgendada nii, et sellesse alamrubriiki võib klassifitseerida ka sellised digivideokaamerad, mida käsitletakse põhikohtuasjas, kuigi need võimaldavad videopilte filmida ja salvestada ainult alla 800×600 pikslise ja täpsemalt 720×576 pikslise lahutusvõimega, arvestades, et nende teine funktsioon – liikumatute piltide pildistamine ja salvestamine – on piiratud 1 600×1 200 pikslise (1,92 megapikslit) liikumatute piltide lahutusvõimega?


(1)  EÜT 1987, L 256, lk 1.

(2)  ELT 2011, C 137, lk 1.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/17


Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland jt 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-79/16: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters jt versus komisjon

(Kohtuasi C-817/18 P)

(2019/C 82/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellandid: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (esindajad: advokaadid P. Kuypers ja M. de Wit)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Apellantide nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus (otsus kohtuasjas T-79/16);

mõista VGG-lt välja nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonimenetluses kantud kulud;

teise võimalusena, kui kohtuasi saadetakse Üldkohtule tagasi, otsustada kohtukulude kandmine esimeses kohtuastmes ja apellatsioonimenetluses lõplikus kohtuotsuses.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus pidas õigusvastaselt VGG hagi vastuvõetavaks

Üldkohus tegi vigu kontrollimisel, kas VGG või olla puudutatud isik – nimelt et tegemist on VGG ja apellantide konkurentsisuhtega; antud abi võib mõjutada konkreetselt VGG olukorda ja rikub olemasolevat konkurentsiolukorda.

Üldkohus leidis, et VGG ja tema liikmete õigus hagi esitada tuleneb otseselt Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ainukese 2008. aastast jäänud kaebuse esitaja, vastavast õigusest.

Üldkohus jättis aga tuvastamata või tegi seda puudulikult, milliste tegevuste suhtes apellandid ja Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe omavahel konkreetselt konkureerisid. Üldkohus lähtus seega ebaõigesti sellest, et nende ja Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe vahel on konkurentsisuhe.

Üldkohus jõudis seega konkurentsisuhte tuvastamise tõttu ebaõigele järeldusele, et abi mõjutas konkreetselt VGG liikmete konkurentsivõimelisust ja hävitas selle.

Üldkohus ei oleks tohtinud Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe õigusele hagi esitada tuginedes jõuda järeldusele, et VGG hagi on vastuvõetav.

Teine väide: Üldkohus lähtus ebaõigesti „tõsistest raskustest“

Üldkohus tuvastas ebaõigesti ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlustagatiste rikkumise. Üldkohtu seisukoht, et komisjonil oli „tõsiseid raskusi“ teatavate keskkonnakaitseorganisatsioonide osalust käsitleva PNB-regulatsiooni kooskõla hindamisel riigiabi õigusega, ei ole õigusnormidega kooskõlas.

Otsuses üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kvalifitseerimine „ebatüüpilisteks“ ja „kõikehõlmavateks“ ei viita tõsistele raskustele, eraldi raamatupidamise puudumine ei näita tõsiseid raskusi, samuti ei puudunud ka kaitsemehhanism ülekompenseerimise vältimiseks.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 24. detsembril 2018 – Trendsetteuse SARL versus DCA SARL

(Kohtuasi C-828/18)

(2019/C 82/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de commerce de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Trendsetteuse SARL

Kostja: DCA SARL

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 18. detsembri 1986. aasta kaubandusagentide staatust puudutava direktiivi 86/653/EMÜ (1) artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui sõltumatul vahendajal, kes tegutseb oma käsundiandja nimel ja huvides tema käsundisaajana, ei ole käsundiandja hinnakirjade ega lepingutingimuste muutmise õigust, siis ei ole tema ülesanne selle artikli tähenduses läbirääkimisi pidada, mistõttu teda ei saa eelviidatud direktiivi tähenduses käsitada kaubandusagendina ning ta ei saa tugineda selles direktiivis ette nähtud staatusele?


(1)  Nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 06/01, lk 177).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 27. detsembril 2018 – Crédit Logement SA versus OE

(Kohtuasi C-829/18)

(2019/C 82/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de grande instance de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Crédit Logement SA

Kostja: OE

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ (1) ja [liidu] õiguse tõhususe põhimõtet [tuleb] tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellise riigisisese õigusnormi kohaldamine, mis keelab kohtul hinnata majandus- või kutsetegevuses tegutseva isikuga sõlmitud lepingu tingimuse ebaõiglast laadi, kui lepingu täitmist tagav majandus- või kutsetegevuses tegutsev käendaja on teavitanud tarbijast võlgnikku sellest, et ta teeb makse, ja võlgnik ei ole talle teatanud vastuväiteid, millele tugineda?

2.

Kas lepingu tekstis sisalduv viide, et valuutarisk lasub kõnealusel laenuvõtjal, mida täiendavad tagasimaksegraafikud, võib muuta tingimuse koostatuks „lihtsas ja arusaadavas keeles“ direktiivi tähenduses, kui puuduvad simulatsioonid, mis näitavad erinevaid, sealhulgas ebasoodsaid vahetuskursi muutumise stsenaariume,?

3.

Kas selle tõendamise koormis, et tarbijale anti üle kõik andmed, mis on vajalikud selleks, et asjaomane tingimus oleks koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles, ning selle tingimuse lihtsa ja arusaadava laadi tõendamise koormis lasub majandus- või kutsetegevuses tegutseval isikul või tarbijal?

4.

Kui kohus leiab, et lepingu tingimused 1.2.1–1.2.9 ja 2.8 on ebaõiglased, kuna need ei ole koostatud piisavalt lihtsas ja arusaadavas keeles, siis kas tuleb lugeda tühiseks kõik finantstingimused, sealhulgas intressimäära puudutav tingimus, või üksnes vahetuskursi muutumist käsitlevad tingimused ja vääringut puudutav tingimus, asendades need fikseeritud intressimääraga eurodes, või tuleb näha ette veel mõni muu lahendus?

5.

Kas kohus peab eelmist küsimust analüüsides veenduma, et määratav karistus on tõhus, proportsionaalne ja hoiatav?


(1)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgia) 31. detsembril 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd versus Chedech / Get2Get

(Kohtuasi C-833/18)

(2019/C 82/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de l’entreprise de Liège

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SI, Brompton Bicycle Ltd

Kostja: Chedech / Get2Get

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigust ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (1), mille artiklites 2–5 kehtestatakse eeskätt autoriõiguste omajatele antud erinevad ainuõigused, tuleb tõlgendada nii, et autoriõiguse kaitse on välistatud teoste puhul, mille kuju on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks?

Kas selleks, et hinnata, kas kuju on tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik, tuleb arvesse võtta järgmisi kriteeriume:

kas on olemas teisi võimalikke kujusid, mis võimaldavad saavutada sama tehnilise tulemuse;

kuju tõhusus selle tulemuse saavutamiseks;

väidetava rikkuja soov saavutada see tulemus;

tehnikale, mis võimaldab saavutada taotletud tehnilise tulemuse, sellise varasema patendi olemasolu, mille kehtivus on nüüdseks lõppenud?


(1)  EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/20


Mylène Troszczynski 7. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 8. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-550/17: Troszczynski versus parlament

(Kohtuasi C-12/19 P)

(2019/C 82/22)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Mylène Troszczynski (esindaja: advokaat F. Wagner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu kuuenda koja 8. novembri 2018. aasta otsus (T-550/17).

Seega:

Tühistada Euroopa Parlamendi 14. juuni 2017. aasta otsus, millega võetakse vastu õiguskomisjoni aruanne nr A8-0218/2017 Euroopa Parlamendi liikme Mylène Troszczynski privileegide ja puutumatuse äravõtmise taotluse kohta,

otsustada apellandile hüvitatavate kohtukulude summa mõistlikus suuruses,

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Teise väite analüüsimine Üldkohtu poolt

Üldkohus ei leia, et Mylène Troszczynski vaidlusalune säuts on tema saadikuülesannete täitmisel avaldatud arvamus, kuna see käsitles konkreetset Prantsusmaal toimuvat sündmust ja seda ei saa samastada üldise seisukohavõtuga päevakajalistel või parlamendis arutlusel olevatel teemadel – nendele tunnustele peab vastama protokolliga kaitstud arvamus.

Üldkohus teeb ilmse hindamisvea, kuigi:

iga saadik on tema riigis valitud, esindab oma valijaid ja peab säilitama oma mandaadi kestuse ajal nendega vajaliku sideme, käsitledes eelkõige fakte, mis neid huvitavad või puudutavad,

parlamendiliikmetele suunatud teatise 11/2003 põhimõte nr 2 sellist vahet ei tee,

täielikult katva näokatte kandmine avalikus kohas puudutab Prantsusmaal ning kõigis Euroopa riikides asuvat valijaskonda ning see islamiusku kuulumise avalikult nähtavaks tegemine on üldist huvi pakkuv teema, mis puudutab nii ühiskondlikku elu kui ka naiste õigusi,

Üldkohus oleks pidanud kohaldama kohtuasjast Patriciello tulenevaid põhimõtteid.

2.

Kolmanda väite analüüsimine Üldkohtu poolt

Üldkohus möönis vaidlusest tulenevalt, et Mylène Troszczynski ei ole vaidlusaluse säutsu autor ja et ta kustutas selle kohe, kui ta sellest teada sai. Sellegipoolest leiab Üldkohus, et neid kahte asjaolu ei tule arvesse võtta selle kindlakstegemisel, kas parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise tingimused on täidetud.

Üldkohus teeb ilmse hindamisvea:

leides, et parlament ei pea teadma, kas kõnealusele saadikule ette heidetud teod on tõendatud, kuigi parlament hindab fakte, kui ta tõdeb oma otsuses, et Mylène Troszczynski ei ole säutsu autor,

sest ta ei tuleta õiguslikke tagajärgi teatavatest dokumentidest, mis on toodud komisjoni õiguskomisjoni aruande lisas, nimelt 29. juuli 1881. aasta seaduse väljavõtted ja eelkõige selle artikkel 42,

kuna 26. aprilli 2018. aasta kriminaalkohtusse saatmise määrus on käsitatav saadiku tagakiusamisena kohtuniku poolt, seega kavatsusena saadikut poliitilises plaanis kahjustada; see on käsitatav fumus persecutionis’le iseloomuliku käitumisena.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/21


Marion Le Peni 21. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-161/17: Le Pen versus parlament

(Kohtuasi C-38/19 P)

(2019/C 82/23)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Marion Anne Perrine, tuntud kui Marine Le Pen (esindaja: advokaat R. Bosselut)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu kuuenda koja 28. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-161/17.

Sellest tulenevalt:

tühistada Euroopa parlamendi peasekretäri 6. jaanuari 2017. aasta otsus, mis on vastu võetud, rakendades Euroopa Parlamendi juhatuse 19. mai ja 9. juuli 2008. aasta otsuse 2009/C 159/01 Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete kohta, muudetud kujul, artiklit 68 ja milles tuvastatakse, et hageja võlgneb 41 554 eurot;

tühistada 11. jaanuari 2017. aasta võlateade nr 2017-22, milles teavitatakse hagejat asjaolust, et peasekretäri 6. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel on tuvastatud tema võlgnevus, mis nõutakse parlamendiliikmete assistentide kulude eest alusetult makstud summana tagasi põhimääruse rakendusmeetmete artiklite 66, 78, 79 ja 80 ning finantsmääruse artikli 80 alusel;

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

A –

Avalikul huvil põhinev väide: Liidu õiguse rikkumine – Õigusnormi rikkumine – Oluliste menetlusnormide rikkumine – Kaitseõiguste rikkumine

Selle väite kohaselt ei kuulanud peasekretär apellanti isiklikult ära ja jättis talle esitamata OLAFi toimiku ja raporti.

Üldkohus rikkus väidetavalt apellandi kaitseõigusi, eeskätt arvestades liidu põhiõiguste hartat ja EIÕK artiklit 6.

B -

Liidu õiguse rikkumine – Õigusnormi rikkumine – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte ja õiguskindluse põhimõtte rikkumine – Faktiliste asjaolude õigusliku laadi väär kvalifitseerimine ja faktiliste asjaolude ning tõendite moonutamine

Üldkohus moonutas nende tõendite sisu, mille apellant esitas 14. märtsil 2016 OLAFile saadetud kirja lisas.

Ei ole võimalik väita, et „fiktiivse“ lepingu alusel makstud summasid ei kasutatud kooskõlas põhimääruse rakendusmeetmetega. Seega ei ole neid summasid kuidagi kuritarvitatud ega parlamenti kahjustatud.

C-

Võimu kuritarvitamine – Fumus persecutionis

Diskrimineerimine, tõendite esitamata jätmine, lojaalsuse puudumine ja kaitseõiguste rikkumine, milles Euroopa Parlamendi president apellandi ees süüdi on, kujutavad endast ja pidanuksid Üldkohtu silmis kujutama „objektiivseid, asjakohaseid ja kokkulangevaid toiminguid ja asjaolusid, mis tehti või leidsid aset kas ainult või määravas ulatuses eesmärgil saavutada muud eesmärgid kui need, mida nimetati, või eesmärgil hoida kõrvale menetlusest, mille aluslepingud kohtuasja asjaoludega sarnase olukorra jaoks spetsiaalselt ette näevad“, ja millest avaldub ning mis annavad tunnistust sellest, et apellandi kahjuks esines fumus persecutionis.


Üldkohus

4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/23


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Comune di Milano versus komisjon

(Kohtuasi T-167/13) (1)

((Riigiabi - Lennukite maapealse käitamise abiteenused - SEA tehtud kapitali suurendamine ettevõttes Sea Handling - Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma - Mõiste „abi“ - Riigile omistatavus - Erainvestori kriteerium - Võistlevuse põhimõte - Kaitseõigused - Õigus heale haldusele - Õiguspärane ootus))

(2019/C 82/24)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Comune di Milano (Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Grassani ja A. Franchi, hiljem S. Grassani)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Conte ja D. Grespan)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühisada komisjoni 19.detsembri 2012.aasta otsus (EL) 2015/1225 kapitali suurendamiste kohta, mida ettevõtja SEA SpA tegi ettevõtja Sea [Handling] SpA kasuks (SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)) (ELT 2015, L 201, lk 1).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Comune di Milanolt välja kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.


(1)  ELT C 129, 4.5.2013.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/23


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Deutsche Umwelthilfe versus komisjon

(Kohtuasi T-498/14) (1)

((Dokumentidega tutvumine - Dokumendid, mis käsitlevad komisjoni ja ettevõtjate või autotootjate vahelist kirjavahetust mootorsõidukites kasutatava külmaaine R1234yf kohta - Registreerimata dokumendid - Menetluse käigus esitatud uus väide - Vastuvõetamatus - Menetlustoiming, millega nõutakse kodukorra artikli 104 alusel vaidlusaluste dokumentide esitamist - Erand võistlevuse põhimõttest - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Ärihuve kaitsev erand - Avalikustamist õigustav üldine huvi - Kaalumine - Määrus (EÜ) nr 1367/2006 - Artikli 6 lõige 1 - Ülekaalukas avalik huvi keskkonnateabe või heidete keskkonda viimist puudutava teabe avalikustamise vastu - Üldine eeldus - Dokumendiga tutvumise osaline keelamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2019/C 82/25)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Klinger ja R. Geulen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Clotuche-Duvieusart ja J. Vondung, hiljem F. Clotuche-Duvieusart ja H. Krämer, keda abistasid advokaadid R. van der Hout ja A. Köhler, hiljem advokaadid R. van der Hout ja C. Wagner)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 2. juuni 2014. aasta otsus GESTDEM 2014/547, millega täielik keeldumine tutvuda dokumentidega – mis käsitlevad ajavahemikus septembrist 2011 aprillini 2012 ja septembrist 2012 kuni jaanuari lõpuni 2014 toimunud komisjoni ja ettevõtjate Honeywell ja DuPont või autotootjate vahelist kirjavahetust mootorsõidukites kasutatava külmaaine R1234yf kohta jäeti muutmata.

Resolutsioon

1.

Vajadus teha otsus komisjoni 2. juuni 2014. aasta otsuse GESTDEM 2014/547 tühistamise nõude kohta on ära langenud osas, milles see puudutab dokumendi nr 34 esialgu kustutatud osi, mis seejärel avalikustati.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta kohtukulud Deutsche Umwelthilfe eV kanda.


(1)  ELT C 329, 22.9.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/24


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Biogaran versus komisjon

(Kohtuasi T-677/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artiklite 101 ja 102 rikkumise tuvastamise otsus - Kokkulepe, mille eesmärk on aeglustada või takistada perindopriili geneeriliste versioonide turule sisenemist - Tütarettevõtja osalemine emaettevõtja toimepandud rikkumises - Rikkumise süüks panemine - Solidaarvastutus - Trahvi ülempiir))

(2019/C 82/26)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Biogaran (Colombes, Prantsusmaa) (esindajad: avocat T. Reymond, avocat O. de Juvigny ja avocat J. Jourdan)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, T. Vecchi ja B. Mongin, hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas ning teise võimalusena vähendada selle otsusega talle määratud trahvi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Biogaranilt.


(1)  ELT C 395, 10.11.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/25


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Teva UK jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-679/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus - Erapooletuse põhimõte - Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega konsulteerimine - Patendivaidluste ja ainuõiguslike ostulepingute alaste vaidluste lahendamise kokkulepe - Võimalik konkurents - Eesmärgipõhine konkurentsipiirang - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine - ELTL artikli 101 lõike 3 erandi tingimused - Trahvid))

(2019/C 82/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Ühendkuningriik) Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Madalmaad), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jeruusalemm, Iisrael) (esindajad: advokaadid D. Tayar ja A. Richard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, T. Vecchi ja B. Mongin, hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister G. Peretz)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: European Generic medicines Association AISBL (EGA) (Brüssel, Belgia) (esindajad: solicitor S.-P. Brankin ja advokaat E. Wijckmans)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejaid puudutavas osas, ja teise võimalusena vähendada neile selle otsusega määratud trahvi summat.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV ja Teva Pharmaceutical Industries Ltd kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta European Generic medicines Association AISBL (EGA) kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 409, 17.11.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/26


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Lupin versus komisjon

(Kohtuasi T-680/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus - Patendivaidluste lahendamise kokkulepe - Tehnoloogia omandamise kokkulepe - Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal - Trahvid))

(2019/C 82/28)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lupin Ltd (Maharashtra, India) (esindajad: solicitor M. Pullen, solicitor R. Fawcett-Feuillette, M. Hoskins, QC, barrister V. Wakefield ja solicitor M. Boles, hiljem M. Hoskins, QC, solicitor V. Wakefield, solicitor M. Boles, solicitor K. Vernon ja solicitor S. Smith, ning lõpuks M. Hoskins, QC, solicitor V. Wakefield, solicitor S. Smith ja solicitor C. Wall)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, B. Mongin ja T. Vecchi, hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister B. Rayment)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas ning teise võimalusena tühistada selle otsusega talle määratud trahv või vähendada seda.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Lupin Ltd’lt.


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/26


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Mylan Laboratories Ltd versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-682/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus - Patendivaidluse lahendamise kokkulepe - Võimalik konkurents - Eesmärgipõhine konkurentsipiirang - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine - Rikkumise süükspanemine - Trahvid))

(2019/C 82/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, India) ja Mylan, Inc. (Canonsburg, Pennsylvania, Ühendriigid) (esindajad: solicitor S. Kon, solicitor C. Firth ja solicitor C. Humpe)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, T. Vecchi ja B. Mongin, hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister S. Kingston)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejaid puudutavas osas või teise võimalusena nõue tühistada neile selle otsusega määratud trahvi summa või vähendada seda.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mylan Laboratories Ltd-lt ja Mylan, Inc-ilt.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/27


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Krka versus komisjon

(Kohtuasi T-684/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus - Patendivaidluste lahendamise kokkulepe - Litsentsileping - Tehnoloogia omandamise kokkulepe - Eesmärgipõhine konkurentsipiirang - Tagajärjel põhinev konkurentsipiirang - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine))

(2019/C 82/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Sloveenia) (esindajad: advokaadid T. Ilešič ja M. Kocmut)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister D. Bailey)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) artikkel 4 osas, milles tuvastatakse Krka Tovarna Zdravil d.d. osalemine selles artiklis käsitletud kokkulepetes.

2.

Tühistada otsuse C(2014) 4955 final artikli 7 lõike 4 punkt a.

3.

Tühistada otsuse C(2014) 4955 final artiklid 8 ja 9 Krka Tovarna Zdravilit puudutavas osas.

4.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/28


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Servier jt versus komisjon

(Kohtuasi T-691/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artiklite 101 ja 102 rikkumise tuvastamise otsus - Erapooletuse põhimõte - Konsulteerimine konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile - Edasikaebamise tähtaja lühidus vaidlustatud otsuse pikkust arvestades - Patendivaidluste lahendamise kokkulepped - Litsentsilepingud - Tehnoloogia omandamise kokkulepped - Ainuõiguslik ostuleping - Potentsiaalne konkurents - Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang - Tagajärjel põhinev konkurentsipiirang - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal - Kvalifitseerimine eraldiseisvateks rikkumisteks või üheks rikkumiseks - Asjaomase turu määratlemine asjassepuutuva ravimi molekuli tasandil - Trahvid - ELTL artiklite 101 ja 102 alusel määratud trahvide kumuleerimine - Süütegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõte - Müügiväärtused - Arvutamise viis samadel turgudel toimepandud rikkumiste kumuleerimise korral))

(2019/C 82/31)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Servier SAS (Suresnes, Prantsusmaa), Servier Laboratories Ltd (Wexham, Ühendkuningriik), Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (esindajad: I. S. Forrester, QC, barrister J. Killick, avocat O. de Juvigny ja solicitor M. Utges Manley, hiljem barrister J. Killick, avocat O. de Juvigny, solicitor M. Utges Manley, avocat J. Jourdan ja avocat T. Reymond)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras ja T. Vecchi, hiljem T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras ja J. Norris-Usher)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Genf, Šveits) (esindajad: barrister F. Carlin, avocat N. Niejahr ja avocat C. Paillard)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejaid puudutavas osas ning teise võimalusena vähendada selle otsusega neile määratud trahvi.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) artikkel 4 osas, milles tuvastatakse Servier SAS-i ja Laboratoires Servier SAS-i osalemine selles artiklis osutatud kokkulepetes.

2.

Tühistada otsuse C(2014) 4955(final) artikkel 6.

3.

Tühistada otsuse C(2014) 4955 (final) artikli 7 lõike 4 punkt b ja lõige 6.

4.

Määrata Servier’le ja Laboratoires Servier’le otsuse C(2014) 4955 (final) artiklis 2 nimetatud rikkumise eest määratud trahviks, nagu see tuleneb otsuse artikli 7 lõike 2 punktist b, 55 385 190 eurot.

5.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

6.

Jätta ühelt poolt Servier, Servier Laboratories Ltd ja Laboratoires Servier’ ning teiselt poolt Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

7.

Jätta European Federation of Pharmaceutical Industries and Associationsi (EFPIA) kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 462, 22.12.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/29


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Niche Generics versus komisjon

(Kohtuasi T-701/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus - Patendivaidluste lahendamise kokkulepe - Haldusmenetlus - Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse - Võimalik konkurents - Eesmärgipõhine konkurentsipiirang - Piirangu objektiivne vajalikkus - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine - ELTL artikli 101 lõike 3 erandi tingimused - Trahvid - 10 % ülempiir - Rikkumise süükspanemine))

(2019/C 82/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Niche Generics Ltd (Hitchin, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor E. Batchelor, solicitor M. Healy, solicitor K. Cousins ja barrister F. Carlin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, T. Vecchi ja B. Mongin, hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister S. Kingston)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas või teise võimalusena nõue tühistada talle selle otsusega määratud trahvi summa või vähendada seda.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Niche Generics Ltd-lt.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/30


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Unichem Laboratories versus komisjon

(Kohtuasi T-705/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus - Patendivaidluste lahendamise kokkulepe - Komisjoni territoriaalne pädevus - Rikkumise süükspanemine - Haldusmenetlus - Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse - Potentsiaalne konkurents - Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang - Piirangu objektiivne vajalikkus - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaal - ELTL artikli 101 lõike 3 kohase erandi tegemise tingimused - Trahvid))

(2019/C 82/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (esindajad: solicitor S. Mobley, solicitor K. Shaw, solicitor K. Cousins, solicitor M. Healy, solicitor H. Sheraton ja solicitor E. Batchelor)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, T. Vecchi ja B. Mongin, hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister S. Kingston)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 (final) ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas ning teise võimalusena tühistada selle otsusega talle määratud trahv või vähendada seda.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Unichem Laboratories Ltd’lt.


(1)  ELT C 448, 15.12.2014.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/30


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Deutsche Telekom versus komisjon

(Kohtuasi T-827/14) (1)

((Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Lairiba telekommunikatsiooniteenuste Slovakkia turg - Kolmandatest isikutest ettevõtjate juurdepääs pikaajalise operaatori „kliendiliinile“ sellel turul - ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus - Üks ja vältav rikkumine - Mõiste „kuritarvitus“ - Juurdepääsu andmisest keeldumine - Hinnakruvi efekt - Hinnakruvi efekti arvutamine - Sama tõhusa konkurendi kriteerium - Kaitseõigused - Emaettevõtjale tütarettevõtja toime pandud rikkumise süükspanemine - Emaettevõtja otsustav mõju tütarettevõtja äripoliitikale - Tegelik avaldamine - Tõendamiskoormis - Trahvisumma arvutamine - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Eraldi trahv, mis on määratud ainult emaettevõtjale korduvuse tõttu ning kordaja kohaldamise tõttu hoiatava mõju tagamiseks))

(2019/C 82/34)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Telekom AG (Bonn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid K. Apel ja D. Schroeder)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath ja L. Wildpanner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Slovanet, a.s. (Bratislava, Slovakkia) (esindaja: advokaat P. Tisaj)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esimese võimalusena esitatud nõue tühistada tervikuna või hagejat puudutavas osas komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsus C(2014) 7465 (final) ELTL artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39523 – Slovak Telekom), mida on parandatud komisjoni 16. detsembri 2014. aasta otsusega C(2014) 10119 (final) ja komisjoni 17. aprilli 2015. aasta otsusega C(2015) 2484 (final), ning teise võimalusena tühistada hagejale selle otsusega määratud trahvid või vähendada neid.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse C(2014) 7465 (final) ELTL artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39523 – Slovak Telekom) artikli 1 lõike 2 punkt d osas, milles tuvastatakse, et ajavahemikus 12. augustist kuni 31. detsembrini 2005 kohaldas Deutsche Telekom AG ebaõiglasi hindu, mis ei võimaldanud sama tõhusal operaatoril, kes tugineb Slovak Telekom a.s-i eraldatud kliendiliinidele hulgitasandi juurdepääsule, dubleerida Slovak Telekomi pakutavaid jaeteenuseid kahju kandmata.

2.

Tühistada otsuse C(2014) 7465 (final) artikkel 2 osas, milles trahvisumma, mis on määratud solidaarselt Deutsche Telekomile, on 38 838 000 eurot ning trahvisumma, mis on määratud ainult Deutsche Telekomile, on 31 070 000 eurot.

3.

Deutsche Telekomile solidaarselt määratava trahvi summaks kehtestatakse 38 061 963 eurot ning ainult Deutsche Telekomile määratava trahvi summaks 19 030 981 eurot.

4.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Jätta neli viiendikku Deutsche Telekomi kohtukuludest tema enda kanda ning mõista temalt välja neli viiendikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest ja neli viiendikku Slovanet, a.s-i kohtukuludest.

6.

Jätta viiendik komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja viiendik Deutsche Telekomi kohtukuludest.

7.

Jätta viiendik Slovaneti kohtukuludest tema enda kanda.


(1)  ELT C 96, 23.3.2015.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/32


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Slovak Telekom versus komisjon

(Kohtuasi T-851/14) (1)

((Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Lairiba telekommunikatsiooniteenuste Slovakkia turg - Kolmandatest isikutest ettevõtjate juurdepääs pikaajalise operaatori „kliendiliinile“ sellel turul - ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus - Üks ja vältav rikkumine - Mõiste „kuritarvitus“ - Juurdepääsu andmisest keeldumine - Hinnakruvi efekt - Hinnakruvi efekti arvutamine - Sama tõhusa konkurendi kriteerium - Kaitseõigused - Emaettevõtjale tütarettevõtja toime pandud rikkumise süükspanemine - Emaettevõtja otsustav mõju tütarettevõtja äripoliitikale - Tegelik avaldamine - Tõendamiskoormis - Trahvisumma arvutamine - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta))

(2019/C 82/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Slovak Telekom, a.s. (Bratislava, Slovakkia) (esindajad: advokaat D. Geradin, R. O’Donoghue, QC)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Farley, L. Malferrari ja G. Koleva, hiljem M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari ja C. Vollrath)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Slovanet, a.s. (Bratislava) (esindaja: advokaat P. Tisaj)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esimese võimalusena esitatud nõue tühistada hagejat puudutavas osas komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsus C(2014) 7465 (final) ELTL artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39523 – Slovak Telekom), mida on parandatud komisjoni 16. detsembri 2014. aasta otsusega C(2014) 10119 (final) ja komisjoni 17. aprilli 2015. aasta otsusega C(2015) 2484 (final), ning teise võimalusena vähendada hagejale määratud trahvi.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse C(2014) 7465 (final) ELTL artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39523 – Slovak Telekom) artikli 1 lõike 2 punkt d osas, milles tuvastatakse, et ajavahemikus 12. augustist kuni 31. detsembrini 2005 kohaldas Slovak Telekom a.s. ebaõiglasi hindu, mis ei võimaldanud sama tõhusal operaatoril, kes tugineb tema eraldatud kliendiliinidele hulgitasandi juurdepääsule, dubleerida Slovak Telekomi pakutavaid jaeteenuseid kahju kandmata.

2.

Tühistada otsuse C(2014) 7465 (final) artikkel 2 osas, milles trahvisumma, mis on määratud solidaarselt Slovak Telekomile, on 38 838 000 eurot.

3.

Slovak Telekomile solidaarselt määratava trahvi summaks kehtestatakse 38 061 963 eurot.

4.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Jätta neli viiendikku Slovak Telekomi kohtukuludest tema enda kanda ning mõista temalt välja neli viiendikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest ja neli viiendikku Slovanet, a.s–i kohtukuludest.

6.

Jätta viiendik komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja viiendik Slovak Telekomi kohtukuludest.

7.

Jätta viiendik Slovaneti kohtukuludest tema enda kanda.


(1)  ELT C 127, 20.4.2015.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/33


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon

(Kohtuasi T-111/15) (1)

((Riigiabi - Charente’i lennujaamade koostööliidu ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud kokkulepped - Lennujaamateenused - Turundusteenused - Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma - Mõiste „riigiabi“ - Riigile omistatavus - Kaubandus-tööstuskoda - Eelis - Erainvestori kriteerium - Tagasi nõudmine - Põhiõiguste harta artikkel 41 - Toimikuga tutvumine - Õigus olla ära kuulatud))

(2019/C 82/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ryanair DAC, varem Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa) Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (advokaadid G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis ja solicitor B. Byrne))

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja S. Noë)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsus (EL) 2015/1226 riigiabi SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Prantsusmaa on andnud Angoulême’i kaubandus-tööstuskojale ning ettevõtjatele SNC-Lavalin, Ryanair ja Airport Marketing Services (ELT 2015, L 201, lk 48).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Ryanair DAC ja Airport Marketing Services Ltd-i kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 178, 1.6.2015.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/34


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon

(Kohtuasi T-165/15) (1)

((Riigiabi - Pau-Béarni kaubandus-tööstuskoja ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud lepingud - Lennujaamateenused - Turundusteenused - Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma - Riigiabi mõiste - Riigile omistatavus - Kaubandus-tööstuskoda - Eelis - Erainvestori kriteerium - Tagasi nõudmine - Põhiõiguste harta artikkel 41 - Toimikuga tutvumise õigus - Õigus olla ära kuulatud))

(2019/C 82/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ryanair DAC, varem Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (esindajad: advokaadid G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, ja solicitor B. Byrne)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja S. Noë)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsus (EL) 2015/1227 riigiabi SA.22614 (C 53/07) kohta, mida Prantsusmaa on andnud Pau-Béarni kaubandus-tööstuskojale ning ettevõtjatele Ryanair, Airport Marketing Services ja Transavia (ELT 2015, L 201, lk 109).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Ryanair DAC ja Airport Marketing Services Ltd-i kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 228, 13.7.2015.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/34


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – AlzChem versus komisjon

(Kohtuasi T-284/15) (1)

((Riigiabi - Keemiatööstus - Otsus jätkata ettevõtte tegevust pankrotimenetluse ajal - Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine - Tühistamishagi - Isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Riigiabi mõiste - Eelis - Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium - Seostatavus riigiga - Põhjendamiskohustus))

(2019/C 82/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AlzChem AG (Trostberg, Saksamaa) (esindajad: solicitor P. Alexiadis, advokaadid A. Borsos ja I. Georgiopoulos, hiljem solicitor P. Alexiadis, advokaadid A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec ja K. Csach)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Conte ja L. Armati)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Slovaki Vabariik (esindaja: B. Ricziová) ja Fortischem a.s. (Nováky, Slovakkia) (esindajad: advokaadid C. Arhold, P. Hodál ja M. Staroň)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/1826 riigiabi SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) kohta, mida Slovakkia andis äriühingule NCHZ (ELT 2015, L 269, lk 71), artikkel 2.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/1826 riigiabi SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) kohta, mida Slovakkia andis äriühingule NCHZ, artikkel 2.

2.

Mõista AlzChem AG kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Slovaki Vabariigi ja Fortischem a.s.-i kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 302, 14.9.2015.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/35


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Iran Insurance Company versus nõukogu

(Kohtuasi T-558/15) (1)

((Lepinguväline vastutus - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Hageja nime kandmine ja jätmine nende isikute ja üksuste loetellu, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid - Varaline kahju - Mittevaraline kahju))

(2019/C 82/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Iran Insurance Company (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat D. Luff)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen ja M. Bishop)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Ronkes Agerbeek ja R. Tricot)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada mittevaraline ja varaline kahju, mis hagejal väidetavalt tekkis selle tagajärjel, et võeti vastu nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/644/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT 2010, L 281, lk 81), nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007 (ELT 2010, L 281, lk 1), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/783/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2011, L 319, lk 71), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1245/2011, millega rakendatakse määrust nr 961/2010 (ELT 2011, L 319, lk 11), ja nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr 961/2010 (ELT 2012, L 88, lk 1), millega hageja nimi oli kantud ja jäeti nende isikute ja üksuste loetellu, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Iran Insurance Company kohtukulud tema enda kanda ning mõista talt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 27, 25.1.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/36


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Post Bank Iran versus nõukogu

(Kohtuasi T-559/15) (1)

((Lepinguväline vastutus - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Hageja nime kandmine ja jätmine nende isikute ja üksuste loetellu, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid - Mittevaraline kahju))

(2019/C 82/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Post Bank Iran (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat D. Luff)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen ja M. Bishop)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Ronkes Agerbeek ja R. Tricot)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis hagejal väidetavalt tekkis selle tagajärjel, et võeti vastu nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/644/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT 2010, L 281, lk 81), nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007 (ELT 2010, L 281, lk 1), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/783/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2011, L 319, lk 71), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1245/2011, millega rakendatakse määrust nr 961/2010 (ELT 2011, L 319, lk 11), ja nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr 961/2010 (ELT 2012, L 88, lk 1), millega hageja nimi oli kantud ja jäeti nende isikute ja üksuste loetellu, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Post Bank Irani kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 27, 25.1.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/37


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Transavia Airlines versus komisjon

(Kohtuasi T-591/15) (1)

((Riigiabi - Lennujaama- ja turundusteenuste leping - Pau-Béarni kaubandus-tööstuskoja ja Transavia vahel sõlmitud kokkulepe - Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma - Mõiste „riigiabi“ - Riigile omistatavus - Kaubandus-tööstuskoda - Eelis - Erainvestori kriteerium - Tagasi nõudmine - Põhiõiguste harta artikkel 41 - Toimikuga tutvumine - Õigus olla ära kuulatud))

(2019/C 82/41)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Transavia Airlines CV (Schiphol, Madalmaad) (esindajad: advokaadid R. Elkerbout ja M. Baneke)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja S. Noë)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsus (EL) 2015/1227 riigiabi SA.22614 (C 53/07) kohta, mida Prantsusmaa on andnud Pau-Béarni kaubandus-tööstuskojale ning ettevõtjatele Ryanair, Airport Marketing Services ja Transavia (ELT 2015, L 201, lk 109).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Transavia Airlines CV kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 398, 30.11.2015.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/37


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland versus komisjon

(Kohtuasi T-630/15) (1)

((Riigiabi - Fehmarni väina raudtee püsiühenduse riiklik rahastamine - Individuaalne abi - Otsus jätta vastuväited esitamata - Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine ja tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobivaks - Mõiste „riigiabi“ - Konkurentsi kahjustamine ja liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine - Kokkusobivuse tingimused - Abi, mille eesmärk on toetada üleeuroopalise tähtsusega projekti - Abi vajalikkus - Ergutav mõju - Abi proportsionaalsus - Tõsised raskused, mis õigustavad ametliku uurimismenetluse algatamist - Põhjendamiskohustus - Teatis, mis käsitleb üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antavat riigiabi))

(2019/C 82/42)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Scandlines Danmark ApS (Kopenhaagen, Taani) ja Scandlines Deutschland GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Sandberg-Mørch ja M.-E. Vitali, hiljem L. Sandberg-Mørch)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Armati, L. Flynn ja S. Noë)

Hagejate toetuseks menetlusse astujad: Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (Stuttgart, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Hohmuth) ja Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg, Rootsi) (esindajad: advokaadid L. Sandberg-Mørch ja J. Buendía Sierra)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Taani Kuningriik (esindaja: C. Thorning, hiljem J. Nymann-Lindegren, keda abistas advokaat R. Holdgaard)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 23. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 5023 final, mis käsitleb riigiabi SA.39078 (2014/N) (Taani), mis puudutab Fehmarni väina püsiühenduse projekti rahastamist (ELT 2015, C 325, lk 5).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 23. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 5023 final, mis käsitleb riigiabi SA.39078 (2014/N) (Taani), mis puudutab Fehmarni väina püsiühenduse projekti rahastamist (ELT 2015, C 325, lk 5), osas, milles komisjon otsustas mitte esitada vastuväiteid seoses meetmetega, mille Taani Kuningriik võttis Femern A/Si suhtes Fehmarni väina püsiühenduse kavandamiseks, ehitamiseks ja käitamiseks.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista Scandlines Danmark ApSi ning Scandlines Deutschland GmbH kohtukulud välja komisjonilt.

4.

Jätta Taani Kuningriigi, Föreningen Svensk Sjöfarti ja Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV kohtukulud nende enda kanda.


(1)  ELT C 59, 15.2.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/38


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Stena Line Scandinavia versus komisjon

(Kohtuasi T-631/15) (1)

((Riigiabi - Fehmarni väina raudtee püsiühenduse riiklik rahastamine - Individuaalne abi - Otsus jätta vastuväited esitamata - Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine ja tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobivaks - Mõiste „riigiabi“ - Konkurentsi kahjustamine ja liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine - Kokkusobivuse tingimused - Abi, mille eesmärk on toetada üleeuroopalise tähtsusega projekti - Abi vajalikkus - Ergutav mõju - Abi proportsionaalsus - Tõsised raskused, mis õigustavad ametliku uurimismenetluse algatamist - Põhjendamiskohustus - Teatis, mis käsitleb üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antavat riigiabi))

(2019/C 82/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Rootsi) (esindajad: solicitor P. Alexiadis ja advokaat L. Sandberg-Mørch)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Armati, L. Flynn ja S. Noë)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (esindajad: advokaadid L. Sandberg-Mørch ja J. Buendía Sierra)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Taani Kuningriik (esindaja: C. Thorning, hiljem J. Nymann-Lindegren, keda abistas advokaat R. Holdgaard)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 23. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 5023 final, mis käsitleb riigiabi SA.39078 (2014/N) (Taani), mis puudutab Fehmarni väina püsiühenduse projekti rahastamist (ELT 2015, C 325, lk 5).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 23. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 5023 final, mis käsitleb riigiabi SA.39078 (2014/N) (Taani), mis puudutab Fehmarni väina püsiühenduse projekti rahastamist (ELT 2015, C 325, lk 5), osas, milles komisjon otsustas mitte esitada vastuväiteid seoses meetmetega, mille Taani Kuningriik võttis Femern A/Si suhtes Fehmarni väina püsiühenduse kavandamiseks, ehitamiseks ja käitamiseks.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista Stena Line Scandinavia AB kohtukulud välja komisjonilt.

4.

Jätta Taani Kuningriigi ja Föreningen Svensk Sjöfarti kohtukulud nende enda kanda.


(1)  ELT C 59, 15.2.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/39


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon

(Kohtuasi T-53/16) (1)

((Riigiabi - Nîmes-Uzès-Le Vigani kaubandus-tööstuskoja ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud kokkulepped - Lennujaamateenused - Turundusteenused - Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma - Mõiste „riigiabi“ - Riigile omistatavus - Kaubandus-tööstuskoda - Eelis - Erainvestori kriteerium - Tagasi nõudmine - Põhiõiguste harta artikkel 41 - Toimikuga tutvumine - Õigus olla ära kuulatud))

(2019/C 82/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ryanair DAC, varem Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (esindajad: advokaadid G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis ja solicitor B. Byrne)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja S. Noë)

Kostja nõuete toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, S. Petrova ja J. Kneale)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsus (EL) 2016/633 riigiabi SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Prantsusmaa andis Nîmes-Uzès-Le Vigani kaubandus- ja tööstuskojale, ettevõtjale Veolia Transport Aéroport de Nîmes, ettevõtjale Ryanair Limited ning ettevõtjale Airport Marketing Services Limited (ELT 2016, L 113, lk 32).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Ryanair DAC ja Airport Marketing Services Ltd-i kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu nõukogu kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 145, 25.4.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/40


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon

(Kohtuasi T-77/16) (1)

((Riigiabi - Ryanairi ja tema tütarettevõtjaga Airport Marketing Services sõlmitud kokkulepped - Lennujaamateenused - Turundusteenused - Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma - Mõiste „riigiabi“ - Eelis - Erainvestori kriteerium - Tagasi nõudmine - Valikulisus))

(2019/C 82/45)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ryanair DAC, varem Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa) Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (advokaadid G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis ja solicitor B. Byrne)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Armati, L. Flynn ja S. Noë)

Kostja nõuete toetuseks menetlusse astujad: Läti Vabariik (esindajad: D. Pelše, J. Treijs-Gigulis ja I. Kalniņš, hiljem I. Kucina) ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja S. Petrova)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2016/152 riigiabi SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) kohta, mida Saksamaa andis Zweibrückeni lennujaamale ja lennujaama kasutavatele lennuettevõtjatele (ELT 2016, L 34, lk 68).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2016/152 riigiabi SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) kohta, mida Saksamaa andis Zweibrückeni lennujaamale ja lennujaama kasutavatele lennuettevõtjatele, artikli 1 lõige 2 ning selle otsuse artiklid 3, 4 ja 5 osas, milles need puudutavad äriühinguid Ryanair DAC ja Airport Marketing Services Ltd.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Ryanair DAC ja Airport Marketing Services Ltd kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

4.

Jätta Läti Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 165, 10.5.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/41


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair DAC ja Airport Marketing Services versus komisjon

(Kohtuasi T-165/16) (1)

((Riigiabi - Ryanairi ja tema tütarettevõtjaga Airport Marketing Services sõlmitud lepingud - Lennujaamateenused - Turundusteenused - Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma - Mõiste „riigiabi“ - Eelis - Erainvestori kriteerium - Tagasi nõudmine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41 - Toimikuga tutvumine - Õigus olla ära kuulatud))

(2019/C 82/46)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ryanair DAC, varem Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (esindajad: advokaadid G. Berrisch, E. Vahida, I. G. Metaxas Maranghidis ja solicitor B. Byrne)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, L. Armati ja S. Noë)

Kostja nõuete toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja S. Petrova)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles palutakse tühistada osaliselt komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2016/287, riigiabi SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) kohta, mida Saksamaa andis ettevõtjatele Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH ja Ryanair Ltd (ELT 2016, L 59, lk 22).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Ryanair DAC ja Airport Marketing Services Ltd kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 222, 20.6.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/42


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Fruits de Ponent versus komisjon

(Kohtuasi T-290/16) (1)

((Lepinguväline vastutus - Põllumajandus - Virsiku- ja nektariiniturg - Häired 2014. Turustusaastal - Venemaa impordikeeld - Ajutised erakorralised toetusmeetmed tootjate jaoks - Delegeeritud määrused (EL) nr 913/2014 ja nr 923/2014 - Isikutele õigusi andvad õigusnormid - Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte - Piisavalt selge rikkumine - Põhjuslik seos))

(2019/C 82/47)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Hispaania) (esindajad: advokaadid M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset ja A. Sellés Marco)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: I. Galindo Martín ja K. Skelly, hiljem I. Galindo Martín)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mille on hageja kolmele liikmele väidetavalt tekitanud komisjoni tegevus ja tegevusetus, kui ta võttis vastu komisjoni 21. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 913/2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed virsiku- ja nektariinitootjate jaoks (ELT L 248, 2014, lk 1), ning komisjoni 29. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 932/2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjate jaoks ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014 (ELT L 259, 2014, lk 2).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Fruits de Ponent, SCCL-ilt.


(1)  ELT C 270, 25.7.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/42


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid versus komisjon

(Kohtuasi T-339/16, T-352/16 ja T-391/16) (1)

((Keskkond - Määrus (EL) 2016/646 - Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) saasteainete heide - Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete käigus tekkiva lämmastikoksiidide heite mitteületatavate piirmäärade (NTE) kehtestamine - Tühistamishagi - Omavalitsusüksuse pädevus piirata keskkonnakaitse valdkonnas teatavate sõidukite liiklust - Otsene puutumus - Vastuvõetavus - Komisjoni pädevuse puudumine - Kõrgema astme õigusnormide järgimine - Tühistamise tagajärgede ajalise kehtivuse määratlemine - Lepinguväline vastutus - Kuvandile ja mainele väidetavalt tekitatud kahju hüvitamine))

(2019/C 82/48)

Kohtumenetluse keeled: hispaania ja prantsuse

Pooled

Hageja kohtuasjas T-339/16: Ville de Paris (Prantsusmaa) (esindaja: advokaat J. Assous

Hageja kohtuasjas T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgia) (esindajad: advokaat M. Uyttendaele ja advokaat S. Kaisergruber)

Hageja kohtuasjas T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Hispaania) (esindaja: advokaat F. Zunzunegui Pastor)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano ja J.-F. Brakeland)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõuded tühistada komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT 2016, L 109, lk 1), ja teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada ville de Paris’le sama määruse vastuvõtmisega tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega, II lisa punkt 2 selles osas, milles komisjoni 18. juuli 2008. aasta määruse nr 692/2008, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 715/2007, IIIA lisa punktidega 2.1.1 ja 2.1.2 on kehtestatud lämmastikoksiidide massi lõpliku vastavusteguri CFpollutant väärtus ja ajutise vastavusteguri CFpollutant väärtus.

2.

Jätta hagid ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta käesoleva resolutsiooni punktiga 1 tühistatud sätte tagajärjed kehtima, kuni mõistliku aja jooksul võetakse vastu neid sätteid asendavad uued õigusnormid, kusjuures see aeg ei tohi olla pikem kui 12 kuud käesoleva kohtuotsuse jõustumise kuupäevast arvates.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning ühtlasi mõista temalt välja pool ville de Paris’, ville de Bruxelles’i ja ayuntamiento de Madridi kohtukuludest.


(1)  ELT C 314, 29.8.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/43


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Schubert jt versus komisjon

(Kohtuasi T-530/16) (1)

((Avalik teenistus - Töötasu - Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine - Määrused (EL) nr 422/2014 ja nr 423/2014 - Töötasude ja pensionide kohandamine aastatel 2011 ja 2012 - Põhjendamiskohustus - Proportsionaalsus - Õiguspärane ootus - Sotsiaaldialoogi käsitlevad eeskirjad))

(2019/C 82/49)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Ludwig Schubert (Overijse, Belgia) ja veel kuus hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid C. Bernard-Glanz, N. Flandin ja S. Rodrigues)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja L. Radu Bouyon)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Parlament (esindajad: E. Taneva ja M. Ecker) ning Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja M. Veiga, hiljem M. Bauer ja R. Meyer)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, milles palutakse esiteks tühistada komisjoni otsused kohandada hagejate töötasusid ja pensioneid 2011. aastal 0 % suuruse määraga, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 422/2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (ELT 2014, L 129, lk 5), ja 2012. aastal 0,8 % suuruse määraga, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 423/2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (ELT 2014, L 129, lk 12), ning teiseks hüvitada hagejatele kahju, mis neile nende otsustega väidetavalt tekitati.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 96, 23.3.2015 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-4/15 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/44


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Carpenito jt versus nõukogu

(Liidetud kohtuasjad T-543/16 ja T-544/16) (1)

((Avalik teenistus - Töötasu - Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine - Määrused (EL) nr 422/2014 ja nr 423/2014 - Töötasude ja pensionide kohandamine aastatel 2011 ja 2012 - Põhjendamiskohustus - Proportsionaalsus - Õiguspärane ootus - Sotsiaaldialoogi käsitlevad eeskirjad))

(2019/C 82/50)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja kohtuasjas T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Hagejad kohtuasjas T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, Prantsusmaa), José Carlos Lechado García (Brüssel, Belgia), Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgia), Evelina Milenova (Brüssel) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja M. Veiga, hiljem M. Bauer ja R. Meyer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Ecker ja E. Taneva)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, milles palutakse esiteks tühistada nõukogu otsused kohandada hagejate töötasusid ja pensioneid 2011. aastal 0 % suuruse määraga, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 422/2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (ELT 2014, L 129, lk 5), ja 2012. aastal 0,8 % suuruse määraga, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 423/2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (ELT 2014, L 129, lk 12), ning teiseks hüvitada hagejatele kahju, mis neile nende otsustega väidetavalt tekitati.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 146, 4.5.2015 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-31/15 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/45


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Wahlström versus Frontex

(Kohtuasi T-591/16) (1)

((Avalik teenistus - Ajutised töötajad - Frontex - Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 8 - Hoolitsemiskohustus - Tühistatud hindamisaruande kasutamine - Ilmne hindamisviga - Vastutus - Kohtukulud - Õiglus - Kodukorra artikli 135 lõige 1))

(2019/C 82/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kari Wahlström (Espoo, Soome) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (esindajad: H. Caniard ja S. Drew, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue esiteks tühistada 26. juuni 2015. aasta otsus, millega ei pikendatud hageja ajutise töötaja lepingut Frontexis, ja teiseks hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud kahju järgneva palgakaotusega ja vastavate pensioniõiguste kaotusega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 251, 11.7.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-21/16 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/46


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Haeberlen versus ENISA

(Kohtuasi T-632/16) (1)

((Avalik teenistus - Töötasu - Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine - Määrused (EL) nr 422/2014 ja nr 423/2014 - Töötasude ja pensionide kohandamine aastatel 2011 ja 2012 - Põhjendamiskohustus - Proportsionaalsus - Õiguspärane ootus - Sotsiaaldialoogi käsitlevad eeskirjad))

(2019/C 82/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thomas Haeberlen (Swisttal, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen, hiljem L. Levi ning lõpuks L. Levi ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: A. Ryan, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Parlament (esindajad: E. Taneva ja M. Ecker) ning Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja R. Meyer)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, milles palutakse esiteks tühistada ENISA 21. oktoobri 2015. aasta otsus, millega anti korraldus maksta hagejale 3 133,19 euro suurune summa pärast tema töötasu 2011. aastal kohandamist 0 % suuruse määraga, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 422/2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (ELT 2014, L 129, lk 5), ja 2012. aastal kohandamist 0,8 % suuruse määraga, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 423/2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (ELT 2014, L 129, lk 12), ning teiseks hüvitada hagejale mittevaraline kahju, mis talle selle otsusega väidetavalt tekkis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Thomas Haeberleni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 410, 7.11.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/47


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – C=Holdings versus EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

(Kohtuasi T-672/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk C=commodore - Taotlus tunnistada kehtetuks liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu õiguslikud tagajärjed - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 158 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 198 lõige 2) - Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) - Rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud teatavate kaupade ja teenuste tegeliku kasutamise puudumine - Kasutamata jätmise mõistliku põhjenduse olemasolu))

(2019/C 82/53)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: C=Holdings BV (Oldenzaal, Madalmaad) (esindajad: advokaadid P. Maeyaert ja K. Neefs, hiljem advokaadid P. Maeyaert ja J. Muyldermans)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Trademarkers NV (Antwerpen, Belgia)

Ese

Hagi, mis on esitatud EUIPO neljanda apellatsioonikoja 13. juuli 2016. aasta otsuse (asi R 2585/2015-4) peale, mis käsitleb Trademarkersi ja C=Holdingsi vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 13. juuli 2016. aasta otsus (asi R 2585/2015-4), mis käsitleb Trademarkers NV ja C=Holdings BV vahelist tühistamismenetlust, niivõrd, kuivõrd apellatsioonikoda jättis rahuldamata C=Holdingsi kaebuse seoses talle kuuluva rahvusvahelise registreeringu kasutamata jätmise mõistlike põhjenduste olemasoluga.

2.

Mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.


(1)  ELT C 410, 7.11.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/47


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Pipiliagkas versus komisjon

(Kohtuasi T-689/16) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Tagasiulatuva jõuga otsus - Personalieeskirjade artikkel 22a - Ebapädev asutus - Vastutus - Varalise ja mittevaralise kahju hüvitamine))

(2019/C 82/54)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nikolaos Pipiliagkas (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J.-N. Louis ja N. de Montigny, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja L. Radu Bouyon)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada esiteks komisjoni personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi üksuse „Karjäärijuhtimine ja tulemuslikkus“ juhataja 22. detsembri 2015. aasta otsus hageja tagasiulatuvalt üleviimise kohta ning teiseks hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Komisjoni personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi üksuse „Karjäärijuhtimine ja tulemuslikkus“ juhataja 22. detsembri 2015. aasta otsus Nikolaos Pipiliagkase üleviimise kohta alates 1. jaanuarist 2013.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool N. Pipiliagkase kohtukuludest.

4.

Jätta pool N. Pipiliagkase kohtukuludest tema enda kanda.


(1)  ELT C 441, 28.11.2016.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/48


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CX versus komisjon

(Kohtuasi T-743/16 RENV) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Distsiplinaarkaristus - Ametist kõrvaldamine - Kaitseõigused - Personalieeskirjade IX lisa artikli 22 lõige 1 - Põhiõiguste harta artiklid 41 ja 52 - Vastutus - Tegelik kahju - Põhjuslik seos))

(2019/C 82/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CX (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Simonetti ja C. Ehrbar)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada 16. oktoobri 2013. aasta otsus, millega komisjon tuvastas, et hageja on teinud kaks jämedat viga, ning määras talle seetõttu ametist kõrvaldamise karistuse ilma pensioniõiguste vähendamiseta, ning teiseks hüvitada hagejale selle otsusega väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada 16. oktoobri 2013. aasta otsus, millega Euroopa Kohus määras CX-ile ametist kõrvaldamise karistuse ilma tema pensioniõiguste ajutise vähendamiseta.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-5/14 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/49


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Monolith Frost versus EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(Kohtuasi T-830/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - ELi sõnamärk PLOMBIR - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Faktiliste asjaolude hindamine - Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1) - Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid))

(2019/C 82/56)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Saksamaa) (esindajad: advokaadid E. Liebich ja S. Labesius)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Söder, D. Walicka ja M. Fischer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Dovgan GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 22. septembri 2016. aasta otsuse (asi R 1812/2015-4), peale, mis käsitleb kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust Monolith Frosti ja Dovgani vahel.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 22. septembri 2016. aasta otsus (asi R 1812/2015-4).

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Monolith Frost GmbH kohtukulud, sealhulgas Monolith Frosti vältimatud kulud seoses EUIPO apellatsioonikoja menetlusega.

3.

Dovgan GmbH kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 22, 23.1.2017.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/50


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Azarov versus nõukogu

(Kohtuasi T-247/17) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime jätmine loetellu - Omandiõigus - Õigus tegeleda majandustegevusega - Ilmne hindamisviga))

(2019/C 82/57)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Mykola Yanovych Azarov (Kiiev, Ukraina) (esindajad: advokaadid G. Lansky ja A. Egger)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja F. Naert)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 3. märtsi 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/381, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2017 L 58, lk 34), ning nõukogu 3. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/374, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2017 L 58, lk 1), osas, milles hageja nimi jäeti nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Mykola Yanovych Azarovi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 195, 19.6.2017.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/50


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Monster Energy Company versus EUIPO – Bösel (MONSTER DIP)

(Kohtuasi T-274/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi MONSTER DIP registreerimise taotlus - Varasemad Euroopa Liidu sõna- ja kujutismärgid ning kaubanduses kasutatav registreerimata tähis, mis sisaldavad kõik sõnalist osa „monster“ - Suhtelised keeldumispõhjused - Segiajamise ohu puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Eksitava seostamise tõenäolisuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) - Varasema maineka kaubamärgi lahjendamise tõenäosuse puudumine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)))

(2019/C 82/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Ühendriigid) (esindaja: solicitor P. Brownlow)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Gája)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Saksamaa)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 13. detsembri 2016. aasta otsuse (asi R 1062/2016-2) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Monster Energy Company ja Marco Böseli vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Monster Energy Companylt.


(1)  ELT C 221, 10.7.2017.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/51


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – De Loecker versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi T-537/17) (1)

((Avalik teenistus - Euroopa välisteenistus - Ajutised teenistujad - Psühholoogiline ahistamine - Abitaotlus - Taotluse rahuldamata jätmine - Õigus olla ära kuulatud - Vastutus))

(2019/C 82/59)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stéphane De Loecker (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J.-N. Louis ja N. de Montigny, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja R. Spac)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, millega palutakse esiteks tühistada Euroopa välisteenistuse 10. oktoobri 2016. aasta otsus jätta rahuldamata hageja poolt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklite 12a ja 24 alusel esitatud abitaotlus, ja teiseks mõista välja hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa välisteenistuse 10. oktoobri 2016. aasta otsus jätta rahuldamata S. De Loeckeri poolt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklite 12a ja 24 alusel esitatud abitaotlus.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.


(1)  ELT C 347, 16.10.2017.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/52


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-609/17) (1)

((EAGF - Rahastamisest välja jäetud kulud - Prantsusmaa kantud kulud - Kodulinnuliha sektori eksporditoetused - Kindlamääralised finantskorrektsioonid - Määrused (EÜ) nr 1290/2005 ja (EL) nr 1306/2013 - Veatu ja standardne turustuskvaliteet - Kontrollid - Proportsionaalsus))

(2019/C 82/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Prantsuse Vabariik (esindajad: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda ja E. de Moustier)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Lewis ja D. Bianchi)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 26. juuni 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1144, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT 2017, L 165, lk 37), osas, milles sellega välistatakse summas 120 901 216,61 eurot maksed, mis Prantsusmaa Vabariik tegi EAGFi raames.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukolud välja Prantsuse Vabariigilt.


(1)  ELT C 382, 13.11.2017.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/52


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – UP versus komisjon

(Kohtuasi T-706/17) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Raske haigus - Taotlus töötada meditsiinilistel näidustustel osalise tööajaga - Taotluse rahuldamata jätmine - Puude alusel diskrimineerimise keelu põhimõte - Õigus olla ära kuulatud - Hea halduse põhimõte - Hoolitsemiskohustus - Vastutus))

(2019/C 82/61)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: UP (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Bohr ja B. Mongin)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue esiteks tühistada komisjoni 26. aprilli 2017. aasta otsus, millega ei lubata hagejal töötada meditsiinilistel näidustustel osalise tööajaga, ja teiseks hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta UP kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 5, 8.1.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/53


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Bischoff versus EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE)

(Kohtuasi T-743/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk CARACTÈRE - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavuse puudumine - Eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

(2019/C 82/62)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bischoff GmbH (Muggensturm, Saksamaa) (esindaja: advokaat D. Régnier)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: S. Pétrequin ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Miroglio Fashion Srl (Alba, Itaalia) (esindaja: advokaat O. Vanner)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 20. juuli 2017. aasta otsuse (asi R 328/2016 1) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Bischoffi ja Miroglio Fashioni vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Bischoff GmbH-lt.


(1)  ELT C 13, 15.1.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/53


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Vitromed versus EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Kohtuasi T-821/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi VITROMED Germany taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Vitromed - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2019/C 82/63)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vitromed GmbH (Jena, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Linß)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Graul, D. Walicka et M. Fischer)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Vitromed Healthcare (Jaipur, India) (esindaja: advokaat J. Schmidt)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 26. septembri 2017. aasta otsuse (asi R 2402/2016-2) peale, mis käsitleb Vitromed Healthcare’i ja Vitromedi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Vitromed GmbH-lt.


(1)  ELT C 52, 12.2.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/54


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CN versus parlament

(Kohtuasi T-76/18) (1)

((Avalik teenistus - Parlamendiliikmete registreeritud assistendid - Personalieeskirjade artikkel 24 - Abitaotlus - Personalieeskirjade artikkel 12a - Psühholoogiline ahistamine - Nõuandekomitee, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal - Otsus abitaotluse tagasilükkamise kohta - Õigus olla ära kuulatud - Võistlevuse põhimõte - Nõueandekomitee arvamuse ja tunnistajate ülekuulamise protokollide edastamisest keeldumine - Üldkohtu menetlustoimingu tegemisest keeldumine kostjaks oleva institutsiooni poolt))

(2019/C 82/64)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CN (esindajad: advokaadid C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: D. Boytha ja E. Taneva)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue esiteks tühistada parlamendi 20. märtsi 2017. aasta otsus, millega selle institutsiooni teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus jättis rahuldamata hageja 13. veebruari 2013. aasta abitaotluse, ja teiseks hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Parlamendi 20. märtsi 2017. aasta otsus, millega institutsiooni teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus jättis rahuldamata 13. veebruaril 2013 CN-i esitatud abitaotluse.

2.

Mõista parlamendilt CN-ile tekitatud mittevaralise kahju eest välja 8 500 eurot.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Mõista kohtukulud välja parlamendilt.


(1)  ELT C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/55


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CH versus parlament

(Kohtuasi T-83/18) (1)

((Avalik teenistus - Parlamendiliikmete registreeritud assistendid - Personalieeskirjade artikkel 24 - Abitaotlus - Personalieeskirjade artikkel 12a - Psühholoogiline ahistamine - Nõuandekomitee, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal - Abitaotluse rahuldamata jätmine - Õigus olla ära kuulatud - Võistlevuse põhimõte - Nõueandekomitee arvamuse ja tunnistajate ülekuulamise protokollide edastamisest keeldumine - Üldkohtu menetlustoimingu tegemisest keeldumine kostjaks oleva institutsiooni poolt))

(2019/C 82/65)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CH (esindajad: advokaadid C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: D. Boytha ja E. Taneva)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue esiteks tühistada parlamendi 20. märtsi 2017. aasta otsus, millega selle institutsiooni teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus jättis rahuldamata hageja 22. detsembri 2011. aasta abitaotluse, ja teiseks hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Parlamendi 20. märtsi 2017. aasta otsus, millega institutsiooni teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus jättis rahuldamata 22. detsembril 2011 CH esitatud abitaotluse.

2.

Mõista parlamendilt CH-le tekitatud mittevaralise kahju eest välja 8 500 eurot.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Mõista kohtukulud välja parlamendilt.


(1)  ELT C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/55


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Multifit versus EUIPO (fit+fun)

(Kohtuasi T-94/18) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi fit+fun taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt))

(2019/C 82/66)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Weber ja L. Thiel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: M. Fischer, D. Walicka, M. Eberl ja A. Sesma Merino)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 7. detsembri 2017. aasta otsus (asi R 847/2017-1), mis käsitleb sõnamärgi fit+fun ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Multifit Tiernahrungs GmbH-lt.


(1)  ELT C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/56


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Multifit versus EUIPO (MULTIFIT)

(Kohtuasi T-98/18) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi MULTIFIT taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2019/C 82/67)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Weber ja L. Thiel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Sesma Merino, D. Walicka, M. Fischer ja M. Eberl)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 15. novembri 2017. aasta otsus (asi R 846/2017-1), mis käsitleb sõnamärgi MULTIFIT ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Multifit Tiernahrungs GmbH-lt.


(1)  ELT C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/56


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Knauf versus EUIPO (upgrade your personality)

(Kohtuasi T-102/18) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi upgrade your personality taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Reklaamlause - Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2019/C 82/68)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Martin Knauf (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Jaeger)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: R. Manea ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 18. detsembri 2017. aasta otsuse (asi R 1011/2017-4) peale, mis käsitleb taotlust registreerida sõnaline tähis upgrade your personality ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Martin Knaufi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud.


(1)  ELT C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/57


20. detsembril 2018 esitatud hagi – Covestro Deutschland versus komisjon

(Kohtuasi T-745/18)

(2019/C 82/69)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Küper, J. Otter, C. Anger ja M. Goldberg)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 28. mai 2018. aasta otsus abikava SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Saksamaa rakendas Stromnetzentgeltverordnungi (edaspidi „StromNEV“) § 19 kohaselt baaskoormuse tarbijate suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2018) 3166 all) eelkõige osas, milles baaskoormuse tarbijate täielik vabastamine võrgutasudest aastatel 2012 ja 2013 loeti riigiabiks, see riigiabi tunnistati siseturuga kokkusobimatuks ning kehtestati kohustus abisaajatelt summad viivitamata tagasi nõuda kooskõlas miinimumtasu regulatsiooniga vastavalt StromNEV § 19 lõike 2 teisele lausele 3. septembril 2010 kehtinud redaktsioonis, ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited.

1.

Ebamõistlikult pikk menetlus

Esimeses väites leiab hageja, et 62 kuu pikkune menetluse kestus ületab määruse 2015/1589 (1) artikli 9 lõikes 6 kindlaks määratud indikatiivset aega enam kui kaks korda.

2.

Võrgutasudest vabastamine ei ole riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses

Teises väites leiab hageja, et soodustust ei ole tehtud, kuna baaskoormuse tarbijate võrku stabiliseeriva mõju tõttu esineb kohane vastusooritus. Lisaks ei rahastata tasudest vabastamist riigi vahenditest.

3.

Kokkusobivus siseturuga (põhjendus, ELTL artikli 107 lõige 3)

Kolmandas väites leiab hageja, et baaskoormuse tarbijate täielik vabastamine toob Saksamaal kaasa majanduselu tõsise häire. Eelkõige peavad energiamahukad tööstusharud jääma konkurentsivõimeliseks ning takistada tuleb nende liikumist välismaale.

4.

Tagasinõudmise kohustuse õigusvastasus

Neljandas väites leiab hageja, et miinimumtasu tagasinõudmine avaldatud võrgutasudest 20 % ulatuses vastavalt StromNEV § 19 lõikele 2 3. augustil 2011 kehtinud redaktsioonis on meelevaldne ning läheb vastuollu diskrimineerimise keelu põhimõttega.

Lisaks märgib hageja, et pelgalt võrgutasude kindlaksmääramine nn füüsilise tee meetodil tagab põhjusliku seose põhimõttest ning kohaste ja diskrimineerimisvabade võrgutasude põhimõttest kinnipidamise.

Tagastamise kohustus läheb diskrimineerimise keeluga vastuollu ka seetõttu, et komisjon ei ole viidanud StromNEV § 32 lõike 3 üleminekusätetele.

Lõpuks kinnitab hageja, et baaskoormuse tarbijad ja nn ebatüüpilised võrgukasutajad StromNEV § 19 lõike 2 esimese lause tähenduses on märkimisväärselt erinevad. Asjaolu, et mõlemad võrgukasutajate rühmad peavad vaatamata erinevustele tasuma miinimumtasu suurusega 20 %, ei ole objektiivselt põhjendatud.


(1)  Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.9.2015, lk 9).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/58


21. detsembril 2018 esitatud hagi – Briois versus parlament

(Kohtuasi T-750/18)

(2019/C 82/70)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Prantsusmaa) (esindaja: avocat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta otsus Steeve Briois puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2075 IMM), millega kiideti heaks õiguskomisjoni raport A8-0349/2018;

mõista kõik menetlusega seotud kulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 (edaspidi „protokoll“) artiklit 8, kuna S. Briois kirjutis, mille alusel alustati tema päritoluliikmesriigis kriminaalmenetlust, kujutab endast selle sätte tähenduses parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust.

2.

Teine väide, et rikutud on protokolli artiklit 9, kuna võttes vastu otsuse S. Briois puutumatuse äravõtmise kohta, eiras parlament nii selle sätte sõnastust kui ka mõtet, mis muudab selle otsuse tühiseks.

3.

Kolmas väide, et rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet ja hea halduse põhimõtet.

Esiteks leiab hageja, et parlament on tema suhtes rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna ta kohtles teda võrreldes teiste sarnastes olukordades olevate parlamendiliikmetega erinevalt, ning järelikult rikkus parlament ka hea halduse põhimõtet, mis tähendab, et pädeval institutsioonil on kohustus analüüsida hoolikalt ja erapooletult kõiki konkreetse juhtumiga seotud asjaolusid.

Teiseks on hageja seisukohal, et kaudsete tõendite kogumi alusel on võimalik järeldada, et tegemist on tema suhtes esineva fumus persecutionise selge ilminguga.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/59


21. detsembril 2018 esitatud hagi – ABLV Bank versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-758/18)

(2019/C 82/71)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ABLV Bank AS (Riia, Läti) (esindajad: advokaadid O. Behrends, M. Kirchner ja L. Feddern)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada SRB 17. oktoobri 2018. aasta otsus ABLV Banki kohta, mis puudutab SRB keeldumist arvutada ümber ja maksta tagasi selle panga ex ante osamaksed ühtsesse kriisilahendusfondi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kümme väidet.

1.

Esimene väide, et SRB ei pidanud piisavalt oluliseks ühtse kriisilahendusfondi osamaksete pro rata temporis laadi.

2.

Teine väide, et SRB ei ole arvesse võtnud oma enda sõnaselget tunnustust, et fondi osamaksed on pro rata temporis alusel tagasimakstavad.

3.

Kolmas väide, et SRB ei ole arvesse võtnud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 (1) artikli 12 lõikes 1 väljendatud sõnaselget tunnustust, et osamaksed kuuluvad tasumisele üksnes osaliselt, kui tingimused on täidetud vaid asjaomase aasta ühe osa vältel.

4.

Neljas väide, et SRB on vääralt tuginenud määruse 806/2014 (2) artikli 70 lõikele 4.

5.

Viies väide, et SRB tugines delegeeritud määruse 2015/63 artikli 12 lõike 2 väärale tõlgendusele.

6.

Kuues väide, et SRB on rikkunud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid.

7.

Seitsmes väide, et SRB on rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet.

8.

Kaheksas väide, et SRB on rikkunud nemo auditur põhimõtet.

9.

Üheksas väide, et SRB ei ole arvesse võtnud oma varasema tegevuse asjakohasust.

10.

Kümnes väide, et SRB on rikkunud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 16 ja 17.


(1)  Komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante- osamaksetega (ELT 2015, L 11, lk 44).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/60


4. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Algebris (UK) ja Anchorage Capital Group versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-2/19)

(2019/C 82/72)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Algebris (UK) Ltd (London, Ühendkuningriik) ja Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaat T. Soames, solicitor R. East, barrister N. Chesaites ja barrister D. Mackersie)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus, et Banco Popular Español S.A. suhtes ei olnud vaja läbi viia määruse (EL) nr 806/2014 (1) artikli 20 lõike 11 kohast tagantjärele lõplikku hindamist;

mõista hagejate kohtukulud välja Ühtselt Kriisilahendusnõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad neli väidet.

1.

Esimene väide, et kriisilahendusnõukogus otsus, et Banco Popular Español S.A. suhtes ei olnud vaja läbi viia määruse (EL) nr 806/2014 artikli 20 lõike 11 kohast tagantjärele lõplikku hindamist, põhineb õigusnormi rikkumisel osas, milles on rikutud selle määruse artikli 20 lõiget 11 ja/või artikli 20 lõiget 12, milles on nõutud tagantjärele lõplikku hindamist juhul, kui esialgne hindamine ei vastanud määruse nr 806/2014 artikli 20 lõigete 1 ja 4-9 tingimustele, ning millele tugineti kriisilahendusmeetmete vastuvõtmisel.

2.

Teine väide, et kriisilahendusnõukogus otsus, et Banco Popular Español S.A. suhtes ei olnud vaja läbi viia määruse (EL) nr 806/2014 artikli 20 lõike 11 kohast tagantjärele lõplikku hindamist, põhineb õigusnormi rikkumisel osas, milles on rikutud selle määruse artikli 20 lõiget 11 ja/või artikli 20 lõiget 12, milles on nõutud tagantjärele lõplikku hindamist juhul, kui esialgne hindamine ei vastanud määruse nr 806/2014 artikli 20 lõigete 1 ja 4-9 tingimustele, ning millele tugineti kriisilahendusmeetmete vastuvõtmisel.

3.

Kolmas väide, et osas, milles vaidlustatud otsus eeldab kriisilahendusnõukogu otsust mitte tõsta Banco Santander, S.A. makstud hüvitise määra 1 eurot, tähendab see õigusnormi rikkumist ja/või ilmselget hindamisviga, mis on vastuolus määruse nr 806/2014 artikli 20 lõigetega 11 ja 12.

4.

Neljas väide, et kriisilahendusnõukogu on seoses vaidlustatud otsusega rikkunud oma põhjendamiskohustust, mis on vastuolus ELTL artikliga 296.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/61


4. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Clatronic International versus EUIPO (PROFI CARE)

(Kohtuasi T-5/19)

(2019/C 82/73)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Clatronic International GmbH (Kempen, Saksamaa) (esindaja: advokaat O. Löffel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärgi PROFI CARE Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – registreerimistaotlus nr 1 372 358

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 15. oktoobri 2018. aasta otsus asjas R 504/2018-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõike 1 rikkumine.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/61


11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Fastweb versus komisjon

(Kohtuasi T-19/19)

(2019/C 82/74)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Fastweb SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Merola, L. Armati, A. Guarino ja E. Cerchi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 31. augusti 2018. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon andis määruse nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle artikli 6 lõike 1 punkti b ja artikli 6 lõike 2 tähenduses loa koondumiseks asjas M.9041 – HUTCHISON/WIND TRE;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja üheksa väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud määruse artikleid 2 ja 8: komisjon tegi ilmse hindamisvea ja tema uurimine oli puudulik, kui ta leidis, et uue võrguoperaatori (Mobile Network Operator) turuletulek iseenesest oli piisav, et korvata koondumise horisontaalne mõju, võtmata sealjuures arvesse tegureid, mis võimaldasid H3G edu

Hageja väitel tegi komisjon ilmse hindamisvea ja tema uurimine oli puudulik, kuna ta leidis, et uue võrguoperaatori turuletulek iseenesest oli piisav, et korvata koondumise horisontaalne mõju, võtmata sealjuures arvesse tegureid, mis võimaldasid H3G turuletuleku edu. Juba asjas M.7758 ei olnud komisjon kontrollinud, kas uuel võrguoperaatoril oli (nii jae- kui hulgimüügil) tegevussuutlikkus, majanduslikud tingimused ja stiimulid, mis koosvõetuna on vähemalt samaväärsed H3G omadega, kes esimestel aastatel tegutses kiiresti laieneval turul. Lisaks oleks komisjon pidanud võtma arvesse ka selle mõju, mida avaldas konkurentsidünaamikale kõne lõpetamise tasude erinevus, millest sai kasu H3G, kellel oli teiste võrguoperaatoritega võrreldes märgatav eelis.

2.

Teine väide, et on rikutud määruse artikleid 2 ja 8 ning võrguoperaatori kohustuste paketi hindamisel on tehtud ilmne viga.

Hageja väidab, et kohustuste paketi hindamisel on tehtud ilmne viga. Võrdlus H3G sageduste doteerimisega enne koondumist tekitab iseenesest suuri kahtlusi, kas finantskohustustes kindlaks määratud dotatsioonid olid piisavad. Lisaks tugines komisjon tulevikus aset leidma pidavatele ebakindlatele sündmustele nagu uue võrguoperaatori osalemine tulevikus toimuvatel pakkumistel, võtmata sealjuures arvesse peatselt asetleidvat spektrihalduse muutmist. Komisjon kiitis heaks rajatiste ülemineku arvu, mis ei vastanud tõele, tuginedes sealjuures mastiettevõtjatega sõlmitud ebakindlatele kokkulepetele. Teatise esitanud isikutega sõlmitud üleminekukokkulepe, mille ülesehitus põhineb mahul, vähendab oluliselt investeerimiskavatsust.

3.

Kolmas väide, et on rikutud määruse artikleid 2 ja 8, tehtud ilmne hindamisviga ning pole uuritud seda, et koondumise ja kohustuste analüüs tugineb valele eeldusele, et hind on turul ainus oluline konkurentsifaktor, eirates kvaliteeti ja ühtlustamist.

Hageja väidab, et pole uuritud seda, et koondumise ja kohustuste analüüs tugineb valele eeldusele, et hind on turul ainus oluline konkurentsifaktor. Komisjon eiras fakti, et võrgu kvaliteet ja leviala on ühtmoodi olulised ning poleks pidanud piirduma kokkuhoidlike tarbijate kategooriasse kuuluvatest kasutajatest koosneva valimi väga erapooliku statistilise analüüsiga. Lisaks eiras ta koondumise olulisust uue tulija jaoks, mis eeldab lisakulusid võrreldes turu oleva ettevõtjaga (nagu H3G). Sellise omandaja valimine, kes on võimeline tulema toime suureneva nõudlusega, oleks aja jooksul taganud kohustuste tõhusama ja kestvama täitmise.

4.

Neljas väide, et on rikutud määruse artikleid 2 ja 8 ning uurimine on puudulik, kuna on jäetud arvesse võtmata, et koondumisel oli konkurentsivastane eesmärk

Hageja väidab sellega seoses, et kuigi komisjon on möönnud, et market repair oli poolte jaoks koondumise eesmärk, ei teinud ta ühtegi analüüsi konkurentsivastase kooskõlastamise osas, millega pooled koondumise abil tegelesid. See põhineb uus otsus puudulikul uurimisel.

5.

Viies väide, et on rikutud määruse artikleid 2 ja 8 ning tehtud ilmne hindamisviga, sest valesti on hinnatud kohustusi, mis oleksid pidanud lahendama kooskõlastatud mõju probleemid jaemüügi turul ja jäetud uurimata, kas rändluslepingud ja mitme operaatori põhivõrk on ELTL artikliga 101 kooskõlas.

Hageja väidab, et on valesti hinnatud kohustusi, mis oleksid pidanud lahendama kooskõlastatud mõju probleemid jaemüügi turul. Selleks, et tegutseda tõesti tõhusalt ja „lõhkuda“ kooskõlastatud tasakaal, peab uus tulija tegutsema teistest võrguoperaatoritest sõltumatult. Samas loob ressursside kasutada andmiseks valitud lahendus (siseriiklikud rändluslepingud ja mitme operaatori põhivõrk) uue võrguoperaatori ja ühisettevõtte vahel pikemaks ajaks tugeva sõltuvuse, nagu näitavad viimased sageduste müügitulemused Itaalias ja üldisemalt kõigi võrguoperaatorite müügipoliitika. Lisaks on nimetatud otsuses jäetud uurimata, kas rändluslepingud ja mitme operaatori põhivõrk on ELTL artikliga 101 kooskõlas.

6.

Kuues väide, et on rikutud määruse artikleid 2 ja 8 ning tehtud ilmne hindamisviga, sest valesti on hinnatud kohustusi, mis oleksid pidanud lahendama konkurentsiprobleemid mobiiltelefonivõrkudele juurdepääsu ja kõne algatamise hulgimüügiturul.

Hageja väitel komisjon eksis, luues vastupidise stsenaariumi ega nõudnu ühtegi konkreetset meedet, tuginedes üksnes asjaolule, et Iliad kavatses neid teenuseid osutada vaatamata sellele, et puudusid sellekohased meetmed, ja Prantsusmaa ettevõtja kogemusele. Vastupidi, võetud kohustused julgustavad uut võrguoperaatorit tegutsema ja looma klientuuri vaid virtuaalsetele mobiilsideoperaatoritele.

7.

Seitsmes väide, et on rikutud määruse artikli 8 lõiget 2, tehtud hindamisviga ja rikutud hea halduse põhimõtet.

Hageja väitel on rikutud määruse artikli 8 lõiget 2 (hindamisviga) ja rikutud hea halduse põhimõtet (uurimise puudulikkus), kuna komisjon kiitis sobiva omandajana heaks Iliadi, võtmata sealjuures arvesse ohtu uue võrguoperaatori (koos sellega kaasnevate nüanssidega) tulekuga kaasnevate kohustuste täitmise tõhususele, eriti arvestades võrgu kaetust ja kvaliteeti.

8.

Kaheksas väide, et komisjon on teinud ilmse hindamisvea ja uurimine on puudulik, kuna ta ei hinnanud mingil moel uue koondumise eesmärki.

Hageja väidab, et komisjon oli juba 2016. aasta otsuses märkinud koondumise eesmärgiks market repair, ilma selle mõju siiski analüüsimata. Uues otsuses on komisjon taas jätnud arvesse võtmata selle olulise asjaolu ning pole teinud uue tehingu eesmärkide analüüsi, sealhulgas ka mitte algse tehingu eesmärgi reaalisatsiooni analüüsi. Lisaks on komisjon – vastuolus tema enese praktika ja kohtupraktikaga – jätnud hindamata mõjud, mis otseselt tulenevad konkurentsisurve kadumisest turul, mis seondub VEON-i kaasotsustamispädevusega.

9.

Üheksas väide, et komisjon on teinud ilmse hindamisvea, kuna ta ei pidanud vajalikuks muuta kohustusi turutingimuste arengut silmas pidades.

Hageja väidab, et komisjon leidis tegelikult, et turul pole toimunud mingisugust märgatavat arengut võrreldes ajaga, mil ta tegi 2016. aastal otsuse asjas M.7758, kuid ei esitanud sealjuures ühtegi asjakohast põhjendust.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/64


11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Pablosky versus EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

(Kohtuasi T-20/19)

(2019/C 82/75)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pablosky, SL (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Tarí Lázaro)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: docPrice GmbH (Koblenz, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi mediFLEX easystep taotlus – registreerimistaotlus nr 15 730 872

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 8. novembri 2018. aasta otsus asjas R 77/2018-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

lükata ELi kaubamärgi taotlus nr 15 730 872 klassidesse 10 ja 25 kuuluvate kaupade osas tervikuna tagasi;

hüvitada hageja kohtukulud.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/64


11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Pablosky versus EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

(Kohtuasi T-21/19)

(2019/C 82/76)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pablosky, SL (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Tarí Lázaro)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: docPrice GmbH (Koblenz, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi „mediFLEX easystep“ taotlus – registreerimistaotlus nr 15 730 898

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 8. novembri 2018. aasta otsus asjas R 76/2018-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

keelduda ELi kaubamärgi nr 15 730 898 registreerimisest tervikuna kõigi klassidesse 10 ja 25 kuuluvate kaupade osas;

mõista kohtukulud välja hagejalt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/65


11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Noguer Enríquez jt versus komisjon

(Kohtuasi T-22/19)

(2019/C 82/77)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Roser Noguer Enríquez (Andorra la Vella, Andorra), Ramón Cierco Noguer (Andorra la Vella), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorra la Vella), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorra la Vella) (esindajad: advokaadid J. Álvarez González ja S. San Felipe Menéndez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul lugeda esitatuks Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse hagi seoses kahjuga, mille tekitas Euroopa Komisjon, teostades oma funktsioone vastavalt ELTL artiklile 268 ja artikli 340 lõikele 2, ning olles läbi viinud kõik kohased õiguslikud toimingud ja lõpetades sel eesmärgil algatatud menetluse, teha kohtuotsus, milles tuvastatakse Euroopa Liidu lepinguväline vastutus Euroopa Komisjoni hooletu ja lubava käitumise tõttu, ning mõista hagejate kasuks välja hüvitis summas 50 220 800 eurot vastavalt hagiavaldusele lisatud ekspertarvamuses sisalduvale arvutusele ja summale või teise võimalusena summas, mis tuleneb Üldkohtu poolt määratud eksperdi seisukohast, koos seadusest tuleneva intressiga ning mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad järgmised väited.

1.

Hagejad väidavad, et järgitud ei ole Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelist rahaküsimusi käsitlevat lepingut ning Andorra Vürstiriik ei ole komisjoni nõusolekul korrektselt üle võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (1). Konkreetsemalt komisjon:

rikkus oma kohustust kontrollida direktiivi 2014/59/EL ebapiisavat, enda huvidest lähtuvat, ennatlikku ja „osalist“ ülevõtmist Andorra Vürstiriigi poolt, kes teadlikult jättis lisamata aktsionäride ja hoiustajate õigused ja tagatised, mis on ühenduse õigusnormides ette nähtud vajaliku vastukaaluna seda liiki sekkumismenetlustes, ning lisas hoopis täiendavad meetmed, mis diskrimineerivad teisi aktsionäre; ja

rikkus oma kohustust esitada kaebus ühiskomiteele ja vajadusel Euroopa Liidu Kohtusse seoses sellega, et Andorra Vürstiriik rikkus direktiivi 2014/59/EL ebaseadusliku ülevõtmisega lepingut, võttes hagejatelt ära nende aktsiad ilma vähimagi üldisest huvist tuleneva põhjenduseta, rikkudes seeläbi olulisi põhimõtteid nagu proportsionaalsuse põhimõte, ja ilma et oleks ette nähtud mingitki liiki hüvitist või kompensatsiooni seaduslikult ette nähtud tingimustel. Kõik see kujutab endast õigusriigi ja/või –süsteemi kõrgete põhimõtete ja põhiõiguste märkimisväärset rikkumist. Mõistagi ei esitanud komisjon kaebust (ega ole seda siiani teinud) Andorra Vürstiriigi rikkumise peale eesmärgiga leping üles öelda.

2.

Hagejad väidavad, et rikutud on nende põhiõigusi ja –tagatisi, mida tunnustab nii Euroopa Liidu põhiõiguste harta kui ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, nende hulgas: omandiõigus, õigus heale haldusele, õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, õiguspärase ootuse põhimõte ja õiguskindluse põhimõte.

Sellega seoses väidavad hagejad, et komisjoni kohustuste rikkumise tulemuseks oli, et pärast üksuse Banca Privada de Andorra kriisilahendust võeti kõigilt aktsionäridelt, kelle seas ka hagejad, kes omavad 75,52 % ettevõtte aktsiatest, nende kapital ära ilma ühegi kompensatsioonita või võimaluseta seda vaidlustada.

Samuti väidavad nad, et lepingu peamise garandi tegevusetus viis selleni, et Andorra õigusnormid ei tunnusta nende õigust saada pärast BPA (Banca privada de Andorra) kriisilahendust sama summat, mida nad oleksid saanud pärast tavalist maksejõuetus- või pankrotimenetlust; sõnaselge ja imperatiivne õigus, mis tuleneb liidu õigusnormidest, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamist ja kriisilahendust ja mille Andorra Vürstiriik pidi kõnealuse lepingu kohaselt üle võtma.

Lõpuks leiavad hagejad, et Andorra õiguskorda ei ole samuti liidetud aktsionäride õigust hinnata nende olukorda pärast finantseerimisasutuse kriisilahendust, kompensatsioone, mida neile võidakse anda, õigust seda vaidlustada ega kaitsta end asutuse kriisilahenduse tulemuse vastu.

3.

Hagejad väidavad, et Euroopa Komisjon on rikkunud oma kõige olulisemat kohustust tagada ühenduse õiguse ja liidu aluslepingute järgimine ja kohaldamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 17, võimaldades kolmandatel riikidel neid ilmselgelt rikkuda, mis omakorda kahjustab õiguskindlust, ühenduse institutsioonide usaldusväärsust ja kodanike õiguspärast ootust institutsioonide suhtes.

4.

Hagejad väidavad, et liit on tegutsenud viisil, mis tähendab nende liidu õigusnormide piisavalt rasket rikkumist, mis tunnustavad isikute õigusi ja/või kaitsevad neid, mida ei saa põhjendada nende normidega antud kaalutlusruumiga ega keerukuse või ebatäpsusega. Kõnealune komisjoni hooletus on tekitanud hagejatele konkreetse, tegeliku, kindla ja materiaalse kahju, kuna nimetatud kahju ja komisjoni tegevuse vahel esineb selge põhjuslik seos.

5.

Teise võimalusena väidavad hagejad, et komisjonil lasub vastutus hooletuse tõttu, millega ta tegutses, kui sõlmis ja allkirjastas Andorra Vürstiriigiga rahaküsimusi käsitleva lepingu, mis ei näe ette kaitse. ja/või vaidlustusmehhanisme puudutatud isikutele.


(1)  ELT 2014, L 173, lk 190.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/67


15. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Karlovarské minerální vody versus EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

(Kohtuasi T-28/19)

(2019/C 82/78)

Hagiavalduse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Karlovarské minerální vody a.s. (Karlovi Vary, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat J. Mrázek)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aguas de San Martín de Veri, SA (Bisaurri, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtu menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kaubamärgi VERITEA registreerimistaotlus – registreerimistaotlus nr 15 592 876

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 8. novembri 2018. aasta otsus asjas R 499/2018-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

lükata vastulause esitaja vastulause tagasi;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/67


15. jaanuaril 2019 esitatud hagi – CRIA ja CCCMC versus komisjon

(Kohtuasi T-30/19)

(2019/C 82/79)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: China Rubber Industry Association (CRIA) (Peking, Hiina) ja China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Peking) (esindajad: advokaadid R. Antonini, E. Monard ja B. Maniatis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada hagejaid ja nende asjaomaseid liikmeid puudutavas osas komisjoni 18. oktoobri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1579, millega kehtestatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit uute või protekteeritud kummist õhkrehvide (mida kasutatakse bussidel või veoautodel ning mille koormusindeks on üle 121) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/163; ja

mõista käesoleva menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud määrus rikub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 (alusmäärus) (1) artikli 3 lõikeid 1, 2, 5 ja 8 ning artiklit 17, kuna kahjuanalüüs tehti valimisse kaasatud äriühingute „kaalutud“ andmete põhjal. Isegi kui oletada, et kaalumine oli lubatud, toob viis, kuidas seda tehti, kaasa alusmääruse artikli 3 lõigete 2, 3, 5 ja artikli 9 lõike 4 rikkumise.

2.

Teine väide, et protekteeritud rehvide hõlmamine ei luba komisjonil saada lähtepunkti, mille põhjal oma uurimisega loogiliselt edasi minna, rikkudes alusmääruse artikli 3 lõikeid 1, 2, 5 ja 6 ning artikli 4 lõiget 1. Kahju ja põhjusliku seose analüüs, mis jätab arvestamata uute ja protekteeritud rehvide segmentideks jaotamise, ei põhine otsesel tõendusmaterjalil ega kujuta endast objektiivset uurimist, mistõttu on rikutud alusmääruse artikli 3 lõikeid 2, 5 ja 6.

3.

Kolmas väide, et hinnamõju hindamine (hinna allalöömine ja turuhinnast madalama hinnaga müük) ja kahju kõrvaldamise kindlakstegemine rikub alusmääruse artikli 3 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 9 lõiget 4, kuna selles ei võetud arvesse uue rehvi märkimisväärselt kõrgemat kulu kilomeetri kohta võrreldes protekteeritud rehviga ja tugineti arvutatud ekspordihindadele.

4.

Neljas väide, et vasturääkivused, järjekindlusetus ning otsese ja/või objektiivse tõendusmaterjali puudumine põhjusliku seose analüüsis rikub alusmääruse artikli 3 lõikeid 2 ja 6. Lisaks ei ole vaidlustatud määruses nõuetekohaselt analüüsitud teisi teadaolevaid tegureid tagamaks, et nende tegurite põhjustatud kahju ei ole omistatav alusmääruse artikli 3 lõigetega 2 ja 7 vastuolus olevale dumpinguhinnaga impordile.

5.

Viies väide, et komisjon on rikkunud hagejate kaitseõigusi ja alusmääruse artikli 6 lõiget 7, artikli 19 lõikeid 1, 2 ja 3 ning artikli 20 lõikeid 2 ja 4, kuna ei avalikustanud hagejatele kahju ja dumpingu kindlakstegemisega seotud teavet ega võimaldanud sellega tutvuda.

6.

Kuues väide, et kaudsete maksude kohandamine rikub alusmääruse artikli 2 lõike 10 punkti b ja artikli 2 lõike 7 punkti a.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT L 176, 30.6.2016, lk 21).


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/69


21. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Cimpress Schweiz versus EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

(Kohtuasi T-37/19)

(2019/C 82/80)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Cimpress Schweiz GmbH (Winterthur, Šveits) (esindajad: advokaadid C. Eckhartt, P. Böhner ja A. von Mühlendahl)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Impress Media GmbH (Mönchengladbach, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk CIMPRESS – ELi kaubamärk nr 13 147 624

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 30. oktoobri 2018. aasta otsus asjas R 1716/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada hageja kaebuse esemeks olev vastulausete osakonna 13. juuni 2017. aasta otsus menetluses nr B 2 493 933 ja jätta rahuldamata Impress Media GmbH vastulause kaubamärgi CIMPRESS nr 13 147 624 registreerimise peale;

mõista EUIPO-lt ja Impress Media GmbH-lt, kui ta otsustab menetlusse astuda, välja kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 2 punkti b rikkumine.


4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/69


23. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Volkswagen versus EUIPO (CROSS)

(Kohtuasi T-42/19)

(2019/C 82/81)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Volkswagen AG (Wolfsburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid F. Thiering ja L. Steidle)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi CROSS taotlus – registreerimistaotlus nr 16 366 528

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. novembri 2018. aasta otsus asjas R 2500/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus ja kohustada registreerima ELi kaubamärgi registreerimistaotlus nr 163 66 528 sellega hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osas, milles hageja kaebus tagasi lükati, ja saata asi tagasi EUIPO esimesele apellatsioonikojale;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;

Rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet ja põhjendamiskohustust.