ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 39

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
1. veebruar 2019


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

2019/C 39/01 ESRN/2018/8

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 5. detsember 2018, millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ESRN/2018/8)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 39/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9139 – Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9228 – Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9148 – Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2019/C 39/07

Euro vahetuskurss

13

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2019/C 39/08

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

14

2019/C 39/09

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ( 1 )

15

2019/C 39/10

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel ( 1 )

16

2019/C 39/11

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ( 1 )

17


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 39/12

Konkursikutse – EACEA/02/2019 — Erasmuse kõrgharidusharta 2014–2020

18

 

Euroopa Investeerimispank

2019/C 39/13

Konkursikutse — Ideed, mis muudavad maailma: EIP Instituudi 2019. aasta sotsiaalse innovatsiooni konkurss

20

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 39/14

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

21

2019/C 39/15

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

23


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

SOOVITUSED

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/1


EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS,

5. detsember 2018,

millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta

(ESRN/2018/8)

(2019/C 39/01)

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1092/2010, 24. november 2010, finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta, (1) eelkõige selle artiklit 3 ning artikleid 16 kuni 18,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (2) eelkõige selle artikli 458 lõiget 8,

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsust ESRB/2011/1, 20. jaanuar 2011, millega võetakse vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töökord, (3) eelkõige selle artikleid 18 kuni 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

tõhusate ja ühtsete riigisiseste makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete jaoks tuleb täiustada liidu õiguses nõutavat kohustuslikku kõigipoolsust vabatahtliku kõigipoolsusega.

(2)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituses ESRN/2015/2 (4) ette nähtud makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse raamistiku eesmärk on tagada, et ühes liikmesriigis kohaldatakse sama riskipositsiooni liigi suhtes ühtseid makrotasandi usaldatavusnõudeid, sõltumata finantsteenuse pakkuja õiguslikust seisundist või asukohast.

(3)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse ESRN/2017/4 (5) kohaselt peaks asjaomane meetme algatanud asutus tegema ettepaneku maksimaalse olulisuse piirmäära kohta kõigipoolsuse taotluse esitamisel Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule (ESRN), millest konkreetse finantsteenuse pakkuja madalamat tuvastatud usaldatavusnõuete riskipositsiooni loetakse ebaoluliseks jurisdiktsioonis, kus meetme algatanud asutus makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet kohaldab. Vajaduse korral võib ESRN soovitada vajadusel muud piirmäära.

(4)

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõikega 3 peaks meetme algatanud asutus üldpõhimõttena tegema koostööd meedet kõigipoolselt ülevõtvate asjaomaste asutustega, et tagada tõhus ja mõjus kõigipoolse meetme rakendamine.

(5)

Alates 1. juulist 2018 kohaldatakse Prantsuse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile ii Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suure võlakoormusega suurte mittefinantsettevõtete osas riskikontsentratsiooni piirmäära 5 % nende aktsepteeritud kapitalist.

(6)

Arvestades taotlust, mille Haut Conseil de stabilité financière (finantsstabiilsuse ülemkogu) on esitanud ESRNile määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 8 alusel, ning selleks et: i) hoida ära negatiivsete piiriüleste mõjude realiseerumine lekete ja õigussüsteemide erinevuste kuritarvitamise kujul, mis võib tuleneda kõnealuse Prantsusmaal kohaldatava makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme rakendamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile ii; ii) anda teistele turuosalistele märku süsteemsetest riskidest, mis on seotud Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suurte mittefinantsettevõtete kasvanud finantsvõimendusega; ning iii) suurendada teistes liikmesriikides asuvate süsteemselt oluliste asutuste vastupidavust, on ESRNi haldusnõukogu otsustanud lisada selle meetme nende makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete nimekirja, mis soovitatakse soovituse ESRN/2015/2 alusel kõigipoolselt üle võtta.

(7)

Kuivõrd Haut Conseil de stabilité financière poolt kasutusele võetud meedet kohaldatakse ainult kõrgeimal konsolideerimistasemel kooskõlas soovituse ESRB/2015/2 soovituse C punktiga 2, mille kohaselt asjaomastel asutustel soovitatakse rakendada sama makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet, mille on rakendanud meetme algatanud asutus, peaks võimalik olema ka asjaomase meetme kõigipoolselt ülevõtmine samal konsolideerimistasemel. Lisaks tooks olulisuse piirmäära kohaldamine individuaalsel tasemel kaasa erandi selliste institutsioonide jaoks, millel on konsolideeritud tasemel kontsentreerunud suured riskipositsioonid seoses Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suure võlakoormusega mittefinantsettevõtetega, soodustades sellega õiguskordade erinevuste kuritarvitamist. Järelikult tuleks soovitatud olulisuse piirmäära käesoleval erandlikul juhul kohaldada konsolideeritud alusel.

(8)

Seetõttu tuleb soovitust ESRN/2015/2 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

MUUDATUSED

Soovitust ESRN/2015/2 muudetakse järgmiselt:

1.

1. jao soovituse C punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Asjaomastel asutustel soovitatakse kõigipoolselt üle võtta teise asjaomase asutuse vastu võetud ning ESRNi poolt kõigipoolseks vastuvõtmiseks soovitatud makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmed. Kõigipoolselt soovitatakse üle võtta lisas täpsemalt kirjeldatud järgmised meetmed:

Eesti:

kõikide Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes kohaldatav üheprotsendiline süsteemse riski puhvri määr vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 133;

Soome:

Soomes tegevusloa alusel tegutsevate ja kohustusliku kapitalinõude arvutamiseks sisereitingu meetodit (IRB) kasutavate krediidiasutuste suhtes kohaldatav 15 % alampiir Soomes asuva eluasemega tagatud hüpoteeklaenude keskmisele riskikaalule kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi;

Belgia:

tegevusloa alusel Belgias tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad kohustusliku kapitalinõude arvutamiseks sisereitingu meetodit (IRB), kohaldatav järgmine riskikaalu lisand Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi:

a)

riskikaalu kindlamääraline lisand 5 protsendipunkti; ja

b)

riskikaalu protsentuaalne lisand 5, mis on riskipositsioonidega kaalutud keskmiste riskikaalude osa (33 protsenti), Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete portfelli osas;

Prantsusmaa:

suure võlakoormusega suurtele mittefinantsettevõtetele (registreeritud asukohaga Prantsusmaal) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõikes 1 ette nähtud riskide kontsentreerumise piirmäära karmistamine 5 %-le nende aktsepteeritud kapitalist, mida kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile ii globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel.“;

2.

Lisa asendatakse käesoleva soovituse lisaga.

Frankfurt Maini ääres, 5. detsember 2018

ESRNI haldusnõukogu nimel

ESRNi sekretariaadi juhataja

Francesco MAZZAFERRO


(1)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.

(2)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(3)  ELT C 58, 24.2.2011, lk 4.

(4)  Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2015/2, 15. detsember 2015, piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 97, 12.3.2016, lk 9).

(5)  Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2017/4, 20. oktoober 2017, millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 431, 15.12.2017, lk 1).


LISA

Suunise ESRN/2015/2 lisa asendatakse järgmisega:

„Lisa

Eesti

Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes kohaldatav üheprotsendiline süsteemse riski puhvri määr vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 133

I.   Meetme kirjeldus

1.

Eesti meetme kohaselt kohaldatakse Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes üheprotsendilist süsteemse riski puhvri määra vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 133.

II.   Kõigipoolsus

2.

Liikmesriikides, kus riigisiseses õiguses on üle võetud direktiivi 2013/36/EL artikkel 134, soovitatakse asjaomastel asutustel kõigipoolselt üle võtta Eesti meede, mille kohaselt kohaldatakse Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes üheprotsendilist süsteemse riski puhvri määra vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 134 lõikele 1. Käesoleva punkti osas kohaldatakse soovituse C punktis 3 osutatud tähtaega.

3.

Liikmesriikides, kus riigisiseses õiguses ei ole üle võetud direktiivi 2013/36/EL artiklit 134, soovitatakse asjaomastel ametiasutustel kõigipoolselt üle võtta Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide Eesti meede kooskõlas soovituse C punktiga 2. Asjaomastel ametiasutustel soovitatakse samaväärne meede vastu võtta kuue kuu jooksul.

Soome

Kohustusliku kapitalinõude arvutamiseks sisereitingu meetodit (IRB) kasutavate krediidiasutuste (edaspidi „IRB krediidiasutused“) suhtes kohaldatav 15 % alampiir Soomes asuva eluasemega tagatud hüpoteeklaenude keskmisele riskikaalule kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi.

I.   Meetme kirjeldus

1.

Soome meetme kohaselt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunkti vi alusel kohaldatakse krediidiasutustele kehtivat keskmise riskikaalu alampiiri 15 % IRB krediidiasutuste suhtes portfelli tasemel Soomes asuva eluasemega tagatud hüpoteeklaenude suhtes.

II.   Kõigipoolsus

2.

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõikega 5 soovitatakse asjaomaste liikmesriikide ametiasutustel võtta Soome meede kõigipoolselt üle ja kohaldada seda IRB krediidiasutuste Soomes asuva eluaseme hüpoteegiga tagatud väikelaenude portfelli suhtes, mille on väljastanud Soomes asuvad riigis antud tegevusloa alusel tegutsevad filiaalid. Käesoleva punkti osas kohaldatakse soovituse C punktis 3 osutatud tähtaega.

3.

Asjaomastel asutustel soovitatakse võtta Soome meede kõigipoolselt üle ja kohaldada seda IRB krediidiasutuste Soomes asuva eluaseme hüpoteegiga tagatud väikelaenude portfelli suhtes, mille on piiriüleselt väljastanud muudes jurisdiktsioonides asutatud krediidiasutused. Käesoleva punkti osas kohaldatakse soovituse C punktis 3 osutatud tähtaega.

4.

Kooskõlas soovituse C punktiga 2 soovitatakse asjaomastel asutustel pärast ESRNiga konsulteerimist kohaldada oma jurisdiktsioonis kättesaadavat makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet, millel on kõigipoolsusega samaväärne mõju, k.a järelevalvemeetmete ja pädevuste vastuvõtmine vastavalt direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 2. peatüki IV jaole. Asjaomastel asutustel soovitatakse samaväärne meede vastu võtta nelja kuu jooksul.

III.   Olulisuse piirmäär

5.

Võimaliku kõigipoolsuse kohaldamiseks liikmesriikides de minimis põhimõttel täiendab meedet olulisuse piirmäär, mis on Soome eluasemega tagatud hüpoteeklaenude turu osas 1 miljard eurot.

6.

Kooskõlas soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 võivad asjaomased liikmesriikide ametiasutused teha erandi IRB krediidiasutustele, kelle Soomes asuva eluaseme hüpoteegiga tagatud väikelaenude portfell jääb alla 1 miljardi euro olulisuse piirmäära. Sellisel juhul peaksid asjaomased ametiasutused jälgima riskipositsioonide olulisust ja järgima kõigipoolsuse soovitust, kui IRB krediidiasutus ületab 1 miljardi euro piiri.

7.

Juhul kui liikmesriigis puuduvad IRB krediidiasutused, kellel on filiaalid Soomes või kes ise osutavad finantsteenuseid Soomes 1 miljardi euro suuruste riskipositsioonidega Soome hüpoteekturul, võivad asjaomaste liikmesriikide ametiasutused soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktis 1 osutatud kõigipoolsust mitte rakendada. Sellisel juhul peaksid asjaomased ametiasutused jälgima riskipositsioonide olulisust ja järgima kõigipoolsuse soovitust, kui IRB krediidiasutus ületab 1 miljardi euro piiri.

Belgia

Tegevusloa alusel Belgias tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad kohustusliku kapitalinõude arvutamiseks sisereitingu meetodit (IRB), kohaldatav riskikaalu lisand Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi. Lisand koosneb kahest osast:

a)

riskikaalu kindlamääraline lisand 5 protsendipunkti; ja

b)

riskikaalu proportsionaalne lisand, mis on riskipositsioonidega kaalutud keskmiste riskikaalude osa (33 protsenti), Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete portfelli osas.

I.   Meetme kirjeldus

1.

Belgia meetme kohaselt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunkti vi alusel kohaldatakse tegevusloa alusel Belgias tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad kohustusliku kapitalinõude arvutamiseks sisereitingu meetodit (IRB), riskikaalu lisandit Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul, mis koosneb kahest osast:

a)

Esimene osa on riskikaalu suurendamine 5 protsendipunkti võrra Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul, mis saadakse pärast teise riskikaalu lisandi osa arvutamist kooskõlas punktiga b.

b)

Teine riskikaalu osa on riskipositsioonidega kaalutud keskmiste riskikaalude osa suurendamine 33 protsenti, mida kohaldatakse Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete portfelli osas. Riskipositsioonidega kaalutud keskmine on individuaalsete laenude, mida arvutatakse kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 154, riskikaalude keskmine, mida kaalutakse vastava riskipositsiooni väärtuses.

II.   Kõigipoolsus

2.

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõikega 5 soovitatakse asjaomaste liikmesriikide ametiasutustel võtta Belgia meede kõigipoolselt üle ja kohaldada seda riigis tegevusloa alusel tegutsevate krediidiasutuste, kes kasutavad sisereitingu meetodit, Belgias asuvate filiaalide suhtes soovituse C punktis 3 osutatud tähtaja jooksul.

3.

Asjaomastel ametiasutustel soovitatakse kõigipoolselt Belgia meede üle võtta ja kohaldada seda riigis tegevusloa alusel tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad sisereitingu meetodit ja kellel on Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuded. Kooskõlas soovituse C punktiga 2 soovitatakse asjaomastel asutustel kohaldada sama meedet, mida kohaldab meetme algatanud ametiasutus Belgias soovituse C punktis 3 osutatud tähtaja jooksul.

4.

Juhul kui samaväärne makrotasandi usaldatavusjärelevalve meede ei ole jurisdiktsioonis kättesaadav, soovitatakse asjaomastel asutustel pärast ESRNiga konsulteerimist kohaldada oma jurisdiktsioonis kättesaadavat makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet, millel on kõigipoolsusega samaväärne mõju, k.a järelevalvemeetmete ja pädevuste vastuvõtmine vastavalt direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 2. peatüki IV jaole. Asjaomastel ametiasutustel soovitatakse samaväärne meede vastu võtta hiljemalt neli kuud pärast käesoleva soovituse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

III.   Olulisuse piirmäär

5.

Meetmele on lisatud asutusest sõltuv olulisuse piirmäär 2 miljardit euro, et võimaldada meedet kõigipoolselt ülevõtvatel asjaomastel ametiasutustel kohaldada de minimis põhimõtet.

6.

Kooskõlas soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 võivad asjaomased liikmesriikide ametiasutused teha erandi riigisisese tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele, kes kasutavad sisereitingute meetodit ja kelle Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuded on väikesed ja jäävad alla 2 miljardi euro olulisuse piirmäära. Olulisuse piirmäära kohaldamisel peaksid asjaomased ametiasutused jälgima riskipositsioonide olulisust ja neil soovitatakse kohaldada Belgia meedet erandi saanud riigisisese tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele 2 miljardi euro olulisuse piirmäära ületamisel.

7.

Kui liikmesriigis ei ole seal tegevusloa alusel tegutsevaid krediidiasutusi, kellel on filiaalid Belgias, Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuded, kes kasutavad sisereitingute meetodit ja kelle riskipositsioon Belgia elamuskinnisvara turul on 2 miljardit eurot või rohkem, võivad asjaomaste liikmesriikide ametiasutused otsustada kooskõlas soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 Belgia meedet kõigipoolselt üle mitte võtta. Sellisel juhul peaksid asjaomased ametiasutused jälgima riskipositsioonide olulisust ja järgima kõigipoolsuse soovitust, kui sisereitingute meetodit kasutav krediidiasutus ületab 2 miljardi euro piiri.

8.

Kooskõlas ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 on soovitav maksimaalne olulisuse piirmäär 2 miljardit eurot. Seetõttu võivad asjaomased ametiasutused kohaldada kohastel juhtudel oma jurisdiktsioonis soovitusest madalamat piirmäära või kohaldada meedet kõigipoolselt ilma olulisuse piirmäärata.

Prantsusmaa

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõikes 1 ette nähtud riskide kontsentreerumise piirmäära karmistamine 5 %-le aktsepteeritud kapitalist seoses Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suure võlakoormusega suurte mittefinantsettevõtetega, mida kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile ii globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel.

I.   Meetme kirjeldus

1.

Käesolev Prantsuse meede, mida kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile ii globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel (mitte allkonsolideeritud tasemel), seisneb riskide kontsentreerumise piirmäära karmistamises 5 %-le aktsepteeritud kapitalist Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suure võlakoormusega suurte mittefinantsettevõtete osas.

2.

Mittefinantsettevõte on määratletud kui füüsiline või juriidiline isik, mille registreeritud asukoht on Prantsusmaal ja mis kuulub oma kõrgeimal konsolideerimistasemel mittefinantsettevõtete sektorisse vastavalt määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 (1) A lisa punktis 2.45.

3.

Meedet kohaldatakse Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate mittefinantsettevõtetega seotud riskipositsioonide suhtes ning seotud mittefinantsettevõtete rühmadega seotud riskipositsioonide suhtes järgmiselt:

a)

Kõrgeimal konsolideerimistasemel Prantsusmaal registreeritud asukohta omavasse seotud mittefinantsettevõtete rühma kuuluvate mittefinantsettevõtete osas kohaldatakse seda meedet rühma ja kõikide tema seotud üksustega seotud neto riskipositsioonide summale määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 39 tähenduses.

b)

Kõrgeimal konsolideerimistasemel väljaspool Prantsusmaad registreeritud asukohta omavasse seotud mittefinantsettevõtete rühma kuuluvate mittefinantsettevõtete osas kohaldatakse seda meedet riskipositsioonide summale, mis on seotud:

i)

nende mittefinantsettevõtetega, mille registreeritud asukoht on Prantsusmaal;

ii)

Prantsusmaal või välismaal asuvate üksustega, mille üle punktis i viidatud mittefinantsettevõtted omavad otsest või kaudset kontrolli määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 39 tähenduses; ja

iii)

Prantsusmaal või välismaal asuvate üksustega, mis on majanduslikult sõltuvad punktis i viidatud mittefinantsettevõtetest määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 39 tähenduses.

Seega ei kuulu selle meetme kohaldamisalasse mittefinantsettevõtted, mille registreeritud asukoht ei ole Prantsusmaal ja mis ei ole Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate mittefinantsettevõtete tütarettevõtjad ega neist majanduslikult sõltuvad üksused ega nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad.

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaselt kohaldatakse seda meedet pärast krediidiriski maandamise mõju ja erandite arvessevõtmist vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 399 kuni 403.

4.

Globaalse süsteemselt oluline ettevõtja või muu süsteemselt oluline ettevõtja peab lugema Prantsusmaal registreeritud asukohta omava mittefinantsettevõtte suureks, kui tema algne riskipositsioon mittefinantsettevõtte või seotud mittefinantsettevõtete rühma suhtes lõike 3 tähenduses võrdub 300 miljoni euroga või on sellest suurem. Algse riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 389 ja 390 enne määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 399 kuni 403 ette nähtud krediidiriski maandamise mõju ja erandite arvessevõtmist, mis esitatakse vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (2) artiklile 9.

5.

Mittefinantsettevõtte võlakoormus loetakse suureks, kui tema finantsvõimenduse määr on suurem kui 100 protsenti ja finantsnõuete kattekordaja on alla kolme; need näitajad arvutatakse rühma kõrgeimal konsolideerimistasemel järgmiselt:

a)

finantsvõimenduse määr on sularahas netovõlgnevuse ja omavahendite vahe; ja

b)

finantsnõuete kattekordaja on ühelt poolt lisandväärtuse pluss tegevustoetuste, millest on maha arvatud: i) palgafond; ii) tegevusmaksud ja -lõivud; iii) muud neto tavalised tegevuskulud, välja arvatud neto intressid ja samalaadsed nõuded; ja iv) allahindlused ja kulum, ning teiselt poolt intressi ja samalaadsete nõuete vahe.

Need näitajad arvutatakse kohaldatavate standardite kohaselt määratletud raamatupidamislike koondnäitajate alusel, mis on esitatud mittefinantsettevõtte finantsaruannetes ja kohalduvatel juhtudel audiitori poolt kinnitatud.

II.   Kõigipoolsus

6.

Asjaomastel ametiasutustel soovitatakse kõnealune Prantsusmaa meede kõigipoolselt üle võtta ja kohaldada seda riigis tegevusloa alusel tegutsevate globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende jurisdiktsiooni panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel

7.

Kui samaväärne makrotasandi usaldatavusjärelevalve meede nende jurisdiktsioonis puudub, soovitatakse asjaomastel asutustel kooskõlas soovituse C punktiga 2 pärast ESRNiga konsulteerimist kohaldada oma jurisdiktsioonis olemasolevat makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet, millel on kõigipoolsusega samaväärne mõju. Asjaomastel ametiasutustel soovitatakse samaväärne meede vastu võtta hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva soovituse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

III.   Olulisuse piirmäär

8.

Meedet täiendab kombineeritud olulisuse piirmäär, mille eesmärk on võimaldada meedet kõigipoolselt ülevõtvatel asjaomastel ametiasutustel kohaldada de minimis põhimõtet ning mis seisneb järgmises:

a)

algsete riskipositsioonide kogumahu 2 miljardit euro suurune piirmäär riigisisese tegevusloa alusel tegutsevatele globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjatele ja muudele süsteemselt oluliste ettevõtjatele nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel seoses Prantsusmaa mittefinantsettevõtete sektoriga;

b)

300 miljoni euro suurune piirmäär, mis on kohaldatav riigisisese tegevusloa alusel tegutsevatele globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele ja muudele süsteemselt olulistele ettevõtjatele ja mis võrdub punktis a nimetatud piirmääraga või ületab seda, seoses:

i)

üksiku algse riskipositsiooniga Prantsusmaal registreeritud asukohta omava mittefinantsettevõtte suhtes;

ii)

punkti 3 alapunkti a alusel arvutatud algsete riskipositsioonide kogusummaga kõrgeimal konsolideerimistasemel Prantsusmaal registreeritud asukohta omava seotud mittefinantsettevõtete rühma suhtes;

iii)

vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 VIII lisa vormidele C 28.00 ja C 29.00 esitatud algsete riskipositsioonide kogusummaga selliste Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate mittefinantsettevõtete suhtes, mis kuuluvad kõrgeimal konsolideerimistasemel väljaspool Prantsusmaad registreeritud asukohta omavasse seotud mittefinantsettevõtete rühma;

c)

5 % suurune piirmäär globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate aktsepteeritud kapitalist punktis b määratletud riskipositsioonide osas pärast krediidiriski maandamise mõju ja erandite arvessevõtmist vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 399 kuni 403.

Punktides b ja c nimetatud piirmäärasid kohaldatakse olenemata sellest, kas asjaomane üksus või mittefinantsettevõte on suure võlakoormusega või mitte.

Punktides a ja b viidatud algse riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 389 ja 390 enne määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 399 kuni 403 ette nähtud krediidiriski maandamise mõju ja erandite arvessevõtmist, mis esitatakse vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklile 9.

9.

Kooskõlas soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 võivad liikmesriigi asjaomased asutused teha erandi riigisisese tegevusloa alusel tegutseva panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel globaalse süsteemselt olulise ettevõtja või muu süsteemselt olulise ettevõtja suhtes, mis ei riku punktis 8 nimetatud kombineeritud olulisuse piirmäära. Olulisuse piirmäära kohaldamisel jälgivad asjaomased asutused riigisisese tegevusloa alusel tegutsevate globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate või muude süsteemselt oluliste ettevõtjate riskipositsioonide olulisust seoses Prantsuse mittefinantsettevõtete sektoriga ning samuti riigisisese tegevusloa alusel tegutsevate globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate või muude süsteemselt oluliste ettevõtjate riskikontsentratsiooni Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suurte mittefinantsettevõtete suhtes ning neil soovitatakse kohaldada asjaomast Prantsuse meedet varem sellest vabastatud riigisisese tegevusloa alusel tegutsevate globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate või muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel, kui rikutakse punktis 8 nimetatud kombineeritud olulisuse piirmäära. Asjaomastel asutustel soovitatakse samuti teavitada oma jurisdiktsiooni teisi turuosalisi süsteemsetest riskidest, mis on seotud Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suurte mittefinantsettevõtete suurenenud finantsvõimendusega.

10.

Kui liikmesriigis puuduvad panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad või muud süsteemselt olulised ettevõtjad, millel on Prantsuse mittefinantsettevõtete sektori suhtes riskipositsioone, mis ületavad punktis 8 nimetatud olulisuse piirmäära, võivad asjaomased asutused vastavalt soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktile 1 kõnealust Prantsuse meedet kõigipoolselt mitte üle võtta. Sellisel juhul jälgivad asjaomased asutused riigisisese tegevusloa alusel tegutsevate globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate või muude süsteemselt oluliste ettevõtjate riskipositsioonide olulisust seoses Prantsuse mittefinantsettevõtete sektoriga ning samuti riigisisese tegevusloa alusel tegutsevate globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate või muude süsteemselt oluliste ettevõtjate riskikontsentratsiooni Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suurte mittefinantsettevõtete suhtes, ning neil soovitatakse asjaomane Prantsuse meede kõigipoolselt üle võtta, kui globaalselt süsteemselt oluline ettevõtja või muu süsteemselt oluline ettevõtjate ületab oma panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel punktis 8 nimetatud kombineeritud olulisuse piirmäära. Asjaomastel asutustel soovitatakse samuti teavitada oma jurisdiktsiooni teisi turuosalisi süsteemsetest riskidest, mis on seotud Prantsusmaal registreeritud asukohta omavate suurte mittefinantsettevõtete suurenenud finantsvõimendusega.

11.

Kooskõlas soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 on punktis 8 nimetatud kombineeritud olulisuse piirmäär soovitatav maksimaalne lävi. Seetõttu võivad asjaomased ametiasutused kohaldada kohastel juhtudel oma jurisdiktsioonis soovitusest madalamat piirmäära või kohaldada meedet kõigipoolselt ilma olulisuse piirmäärata.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/10


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9139 – Haier/Candy)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/02)

13. detsembril 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M9139 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/10


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/03)

21. jaanuaril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9135 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/11


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/04)

22. jaanuaril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9176 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/11


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9228 – Denso/Aisin/JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/05)

23. jaanuaril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9228 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/12


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9148 – Univar/Nexeo)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/06)

23. jaanuaril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9148 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/13


Euro vahetuskurss (1)

31. jaanuar 2019

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1488

JPY

Jaapani jeen

124,81

DKK

Taani kroon

7,4657

GBP

Inglise nael

0,87578

SEK

Rootsi kroon

10,3730

CHF

Šveitsi frank

1,1409

ISK

Islandi kroon

137,20

NOK

Norra kroon

9,6623

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,760

HUF

Ungari forint

315,88

PLN

Poola zlott

4,2736

RON

Rumeenia leu

4,7271

TRY

Türgi liir

5,9689

AUD

Austraalia dollar

1,5787

CAD

Kanada dollar

1,5109

HKD

Hongkongi dollar

9,0137

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6607

SGD

Singapuri dollar

1,5459

KRW

Korea vonn

1 277,58

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

15,2420

CNY

Hiina jüaan

7,7010

HRK

Horvaatia kuna

7,4238

IDR

Indoneesia ruupia

15 980,38

MYR

Malaisia ringit

4,6988

PHP

Filipiini peeso

59,843

RUB

Vene rubla

75,1113

THB

Tai baat

35,883

BRL

Brasiilia reaal

4,2041

MXN

Mehhiko peeso

21,8999

INR

India ruupia

81,6860


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/14


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/08)

Liikmesriik

Soome

Lennuliin

Helsingi–Pori

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise kuupäev

1. august 2019

Aadress, millelt on võimalik tasuta saada avaliku teenindamise kohustuste teksti ning mis tahes muud teavet või dokumente

Lisateave:

Porin kaupunki

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel +358 447019228

Faks +358 26349417

E-post: tarjous@pori.fi

Veebisait

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/15


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/09)

Liikmesriik

Soome

Lennuliin

Pori–Helsingi

Lepingu kehtivusaeg

1. august 2019 – 23. detsember 2022

Pakkumuste esitamise lõpptähtaeg

61 päeva pärast käesoleva teadaande avaldamist

Aadress, millelt on võimalik tasuta saada hanketeate teksti ning hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Lisateave:

Porin kaupunki

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel +358 447019228

Faks +358 26349417

E-post: tarjous@pori.fi

Veebisait

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/16


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/10)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Lennuliin

Ajaccio – Pariis Orly

Ajaccio – Marseille

Ajaccio – Nice

Bastia – Pariis Orly

Bastia – Marseille

Bastia – Nice

Calvi – Pariis Orly

Figari – Pariis Orly

Calvi – Marseille

Calvi – Nice

Figari – Marseille

Figari – Nice

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise esialgne kuupäev

Jaanuar 1986

Muudatuste jõustumise kuupäev

25. märts 2020

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuste teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Korsika omavalitsuse 20. detsembri 2018. aasta ja 31. jaanuari 2019. aasta otsused, millega kiidetakse heaks uued avaliku teenindamise kohustused Pariisi (Orly), Marseille ja Nice’i ning Ajaccio, Bastia, Calvi ja Figari vahelistel regulaarlennuliinidel ning võetakse vastu avaliku teenindamise delegeerimise põhimõte seoses Korsika lennuliini avaliku teenindamisega)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Telefon +33 495237130

Faks +33 495201631

E-post jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/17


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/11)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Lennuliin

Ajaccio – Pariis Orly (osa nr 1)

Ajaccio – Marseille (osa nr 2)

Ajaccio – Nice (osa nr 3)

Bastia – Pariis Orly (osa nr 4)

Bastia – Marseille (osa nr 5)

Bastia – Nice (osa nr 6)

Calvi – Pariis Orly (osa nr 7)

Figari – Pariis Orly (osa nr 8)

Calvi – Marseille ja Calvi – Nice (osa nr 9)

Figari – Marseille ja Figari – Nice (osa nr 10)

Lepingu kehtivusaeg

25. märts 2020 – 31. detsember 2023

Taotluste ja pakkumuste esitamise tähtaeg

8. aprill 2019 (16.00 kohaliku aja järgi)

Aadress, millelt on võimalik saada hanketeate teksti ning hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

France

E-post contact@otc-corse.fr

Telefon +33 495237130

Faks +33 495201631

Hankija profiil: www.achatpublic.com


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/18


KONKURSIKUTSE – EACEA/02/2019

Erasmuse kõrgharidusharta 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Sissejuhatus

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusel (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (1).

2.   Eesmärgid ja kirjeldus

Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE) on Euroopa ja rahvusvahelise koostöö üldine kvaliteediraamistik, mida kõrgharidusasutus saab teostada Erasmus+ programmi raames. Erasmuse kõrgharidusharta määramine on eeltingimus kõigile kõrgkoolidele, mille asukoht on ühes alljärgnevalt loetletud riikidest, ning kes soovivad programmi raames taotleda üksikisikute õppimisalases liikuvuses ja/või innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöös osalemist. Muudes riikides asuvate kõrgkoolide jaoks ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgemate õppeasutuste vaheliste lepingutega. Harta määratakse Erasmus+ programmi kogu kestuse ajaks. Harta rakendamist jälgitakse ning selle põhimõtete ja kohustuste mis tahes rikkumise korral võib Euroopa Komisjon harta tagasi võtta.

3.   Abikõlblikud taotlejad

Erasmuse kõrgharidusharta taotlemise tingimustele vastavad kõrgemad õppeasutused, mis asuvad ühes järgmistest riikidest:

Euroopa Liidu liikmesriigid;

EFTA ja EMP riigid (Island, Liechtenstein, Norra),

Euroopa Liidu kandidaatriigid (Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik ja Türgi).

Riikide asutused määravad taotlejate seas kindlaks kõrgemad õppeasutused, keda peetakse abikõlblikuks (2) osalema Erasmus+ programmi raames üksikisikute õppimisalases liikuvuses ja/või innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöös vastavate riikide territooriumil.

4.   Taotluste esitamise tähtaeg ja valiku tulemuste avaldamise esialgne kuupäev

Nõuetekohaselt täidetud veebi taotlusvorm tuleb esitada veebis 29. märtsil 2019 kella 12.00ks (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Valiku tulemuste avaldamise esialgne kuupäev on 25. oktoober 2019.

5.   Täielik teave

Teave Erasmus+ programmi kohta on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Taotlused tuleb esitada vastavalt Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse koostatud juhistele, mis on avaldatud veebisaidil:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 50.

(2)  „Kõrgkool“ artikli 2 Erasmus + programmi õigusliku aluse järgi on:

a)

riigisisestele õigusaktidele või tavadele vastav kõrgharidusasutus, mis annab tunnustatud kraadi või muu tunnustatud kolmanda taseme kvalifikatsiooni, olenemata sellest, millist nime selliste asutuste puhul liikmesriikides võidakse kasutada;

b)

riigisisestele õigusaktidele või tavadele vastav asutus, mis pakub kolmanda taseme kutseharidust või -koolitust;


Euroopa Investeerimispank

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/20


Konkursikutse

Ideed, mis muudavad maailma: EIP Instituudi 2019. aasta sotsiaalse innovatsiooni konkurss

(2019/C 39/13)

EIP Instituut korraldab kaheksanda sotsiaalse innovatsiooni konkursi

Sotsiaalse innovatsiooni konkurss edendab uuenduslike ideede genereerimist ja tunnustab algatusi, millel on sotsiaalne ja keskkonnamõju, hõlmates projekte laias valikus valdkondades – alates haridusest, tervishoiust ja töökohtade loomisest uute tehnoloogiate, süsteemide ja protsessideni. Kõik projektid võistlevad kahe auhinna nimel üldkategoorias ning tänavuse teema kohased kestliku tarbimise ja tootmise (sealhulgas ringmajanduse) projektid võistlevad ka kahe auhinna nimel erikategoorias. Mõlema kategooria võitnud projektidele antakse välja esimese ja teise koha auhinnad, mis on vastavalt 50 000 ja 20 000 eurot.

Jälgi meid Facebookis: www.facebook.com/EibInstitute

Lisateavet konkursi ja innovatiivse ettepaneku esitamise kohta saab aadressilt: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/21


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/14)

1.   

25. jaanuaril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG („GreenCycle“, Saksamaa), mis kuulub gruppi Schwarz;

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG („NWD“, Saksamaa), mis kuulub gruppi WEIG;

uus ühisettevõtja (Saksamaa).

GreenCycle ja NWD omandavad ühisettevõtja üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   GreenCycle: tegeleb ringlussevõetavate materjalide kogumise ning nendega kauplemise ja varustamisega; kuulub gruppi Schwarz, mis tegutseb oma üksuste Lidl ja Kaufland kaudu peamiselt üleilmsel toiduainete jaemüügiturul;

—   NWD: tegeleb vanapaberi kogumise ja ringlussevõtuga; kuulub rahvusvahelisse gruppi WEIG, mis toodab erinevaid pappe;

—   ühisettevõtja: hakkab käitama ringlussevõetavate ja jäätmematerjalidega kauplemiseks mõeldud veebiplatvormi.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/23


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/15)

1.   

25. jaanuaril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Brussels Airport Company NV („BAC“, Belgia), mille üle on valitsev mõju ettevõtjatel Ontario’s Teachers Pension Plan (Kanda), Macquarie Group (Austraalia) ja La Société Fédérale de Participations et d’Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI/FPIM“, Belgia);

Marriott International, Inc. („Marriott“, Ameerika Ühendriigid);

Airhotel Belgium BVBA („Airhotel“, Belgia), kellele kuulub Sheraton Brussels Airport Hotel.

BAC ja Marriott omandavad ettevõtja Sheraton Brussels Airport Hotel üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel ning eelnevalt sõlmitud hotelli haldamise lepingu alusel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   BAC: Zaventemis (Belgia) asuva rahvusvahelise Brüsseli lennujaama omanik ja käitaja;

—   Marriott: mitmel majutusega seotud alal tegev äriühing, kes tegeleb hotellide ja osaajalise kasutusõigusega eluruumide haldamise ja frantsiisiandmisega;

—   Airhotel: Brüsseli lennujaama alal asuva hotell Sheraton Brussels Airport Hotel omanik.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.