ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 420

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
20. november 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 420/01

Euro vahetuskurss

1


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 420/02

Konkursikutse EACEA/21/2018 — Programm Erasmus+, 3. põhimeede: poliitikavaldkonna reformi toetamine — Sotsiaalne kaasatus ja ühised väärtused: panus haridus- ja koolitusvaldkonnas

2

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 420/03

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

5

2018/C 420/04

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9032 – E.ON/Helen/Virta) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

7


 

Parandused

2018/C 420/05

Teate (dumpinguvastaste meetmete kohta, mis kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärinevate keraamiliste laua- ja kööginõude liitu importimise suhtes: nime muutus äriühingute puhul, mille suhtes kohaldatakse koostööd tegevate valimist välja jäetud äriühingute dumpinguvastast tollimaksumäära) parandus ( ELT C 414, 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

20.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 420/1


Euro vahetuskurss (1)

19. november 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1427

JPY

Jaapani jeen

128,89

DKK

Taani kroon

7,4625

GBP

Inglise nael

0,89083

SEK

Rootsi kroon

10,2815

CHF

Šveitsi frank

1,1391

ISK

Islandi kroon

140,80

NOK

Norra kroon

9,6493

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

26,013

HUF

Ungari forint

321,65

PLN

Poola zlott

4,3293

RON

Rumeenia leu

4,6666

TRY

Türgi liir

6,0735

AUD

Austraalia dollar

1,5660

CAD

Kanada dollar

1,5055

HKD

Hongkongi dollar

8,9491

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6740

SGD

Singapuri dollar

1,5684

KRW

Korea vonn

1 287,63

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,0122

CNY

Hiina jüaan

7,9349

HRK

Horvaatia kuna

7,4253

IDR

Indoneesia ruupia

16 672,00

MYR

Malaisia ringit

4,7848

PHP

Filipiini peeso

60,020

RUB

Vene rubla

75,2885

THB

Tai baat

37,623

BRL

Brasiilia reaal

4,2907

MXN

Mehhiko peeso

23,1660

INR

India ruupia

81,8825


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

20.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 420/2


KONKURSIKUTSE EACEA/21/2018

Programm „Erasmus+“, 3. põhimeede: poliitikavaldkonna reformi toetamine

Sotsiaalne kaasatus ja ühised väärtused: panus haridus- ja koolitusvaldkonnas

(2018/C 420/02)

1.   EESMÄRGID

Selle konkursikutse raames toetatakse riikidevahelisi koostööprojekte haridus- ja koolitusvaldkonnas.

Iga taotlus peab vastama ühele üldeesmärgile ja ühele erieesmärgile. Konkursikutse üld- ja erieesmärgid on ammendavad: taotlusi, mis neid ei käsitle, ei võeta arvesse.

Üldeesmärgid

Ettepanekud peaksid käsitlema üht kahest järgmisest üldeesmärgist:

1.

eelkõige kohalikul tasandil algatatud heade tavade levitamine ja/või laiendamine kaasavas õppimises ja ühisväärtuste edendamises; selle konkursikutse raames tähendab laiendamine hea tava jäljendamist laiemas ulatuses / ülekandmist muusse konteksti või rakendamist kõrgemal/süsteemsel tasandil;

või

2.

uuenduslike meetodite ja tavade väljatöötamine ja rakendamine kaasava hariduse ja ühisväärtuste edendamiseks.

Erieesmärgid

Ettepanekud peaksid käsitlema üht erieesmärki järgmistest:

sotsiaalsete ja kodanikupädevuste omandamise toetamine ning väärtuste ja põhiõiguste tundmise ja mõistmise ja nendega seotud vastutustunde edendamine;

kaasava hariduse ja koolituse edendamine ning ebasoodsas olukorras olevate õppijate hariduse toetamine, sealhulgas toetades haridustöötajaid mitmekesisuse käsitlemisel ja suurendades haridustöötajate mitmekesisust;

kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse edendamine õppijate, lapsevanemate ja haridustöötajate seas;

hiljuti saabunud rändajate kvaliteetsesse haridusse kaasamise toetamine, sealhulgas varem õpitut hinnates ja valideerides;

digitaalselt tõrjutud rühmade (sealhulgas eakate, rändajate ja ebasoodsa taustaga noorte) digioskuste ja -pädevuse arendamine koolide, ettevõtlussektori ja mitteformaalse sektori, sealhulgas avalike raamatukogude vaheliste partnerluste kaudu.

Projektide tegevustesse soovitatakse kaasata eeskujusid, kui asjakohane.

2.   RAHASTAMISKÕLBLIKKUS

2.1.   Toetuskõlblikud taotlejad

Toetuskõlblikud taotlejad on avaliku ja erasektori organisatsioonid, kes tegutsevad haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas või muus sotsiaal-majandussektoris, või valdkonnaülesed organisatsioonid (nt kultuuriorganisatsioonid, kodanikuühiskond, spordiorganisatsioonid, tunnustamiskeskused, kaubanduskojad, kaubandusorganisatsioonid jne).

Toetuskõlblikud on üksnes juriidilised isikud, kes on asutatud järgmistes programmiga ühinenud riikides:

28 Euroopa Liidu liikmesriiki (1);

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni / Euroopa Majanduspiirkonna riigid: Island, Liechtenstein, Norra;

Euroopa Liidu kandidaatriigid: endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Türgi ja Serbia (2).

Käesoleva konkursi partnerluse miinimumnõue on 4 toetuskõlblikku organisatsiooni programmiga ühinenud 4 riigist.

Kui projektis osalevad võrgustikud, peab konsortsium hõlmama vähemalt 2 organisatsiooni, kes ei ole võrgustiku (võrgustike) liikmed, ja esindama kokku vähemalt 4 toetuskõlblikku riiki.

2.2.   Toetuskõlblik tegevus ja projekti kestus

Toetuskõlblik on ainult tegevus, mis toimub programmiga ühinenud riikides (vt punkt 2.1). Kulud seoses tegevusega, mis toimub nendest riikidest väljaspool või mida teevad organisatsioonid, mis ei ole registreeritud programmiga ühinenud riikides, ei ole toetuskõlblikud. Tegevusele, mis hõlmab teisi riike peale programmiga ühinenud riikide, võidakse toetus määrata erandkorras ja üksikjuhtumipõhiselt, kuid selleks peab olema rakendusameti eelnev eriluba.

Tegevus peab algama kas 1. novembril, 1. detsembril 2019 või 15. jaanuaril 2020.

Projekt peab kestma 24 või 36 kuud.

3.   EELDATAVAD TULEMUSED

Projektid peaksid andma näiteks järgmisi tulemusi:

asjaomaste haridusasutuste ja kogukondade heade tavade parem teadvustamine, tundmine ja mõistmine;

nüüdisaegsete uuenduslike lähenemisviiside sagedam kasutamine poliitikas või praktikas;

haridusjuhtide ja haridustöötajate suurem teadlikkus, motivatsioon ja pädevus seoses kaasavate hariduskäsitluste ja ühisväärtuste edendamisega;

perekondade ja kohalike kogukondade aktiivne osalemine kaasavate hariduskäsituste toetamisel ja ühisväärtuste edendamisel;

laiaulatuslikumad ja tõhusamad vahendid, et toetada haridus- ja koolitusasutusi ja koolituse pakkujaid kaasavate hariduskäsituste rakendamisel ja ühisväärtuste edendamisel.

4.   EELARVE

Käesoleva konkursikutse alusel projektide kaasrahastamiseks eraldatud kogueelarve on 10 000 000 eurot.

Euroopa Liidu rahaline toetus ei tohi olla suurem kui 80 % kõigist toetuskõlblikest projektikuludest.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 500 000 eurot.

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet jätab endale õiguse kõiki ettenähtud vahendeid mitte välja jagada.

5.   TOETUSE ANDMISE KRITEERIUMID

Toetuskõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

1)

projekti asjakohasus (30 %)

2)

projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet (20 %)

3)

partnerluse ja koostöö kvaliteet (20 %)

4)

mõju, teabe levitamine ja kestlikkus (30 %)

6.   TAOTLUSTE ESITAMISE MENETLUS JA TÄHTAEG

Taotluste esitamise tähtpäev on 26. veebruaril 2019 kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Taotlejad peavad hoolikalt tutvuma kogu teabega konkursikutse EACEA/21/2018 ja taotluste esitamise menetluse kohta ning kasutama kõiki nõutavaid dokumente, mis on aadressil

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (konkursikutse viide EACEA/21/2018)

Taotluse ja selle kohustuslikud lisad peab esitama elektrooniliselt õigel e-vormil.

7.   KONKURSIKUTSE TEAVE

Konkursikutse EACEA/21/2018 kogu teave on aadressil

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (konkursikutse viide EACEA/21/2018)

E-post: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Ühendkuningriigi taotlejad: taotleja peab vastama rahastuskõlblikkuse kriteeriumidele projekti kogu kestuse ajal. Kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust toetusperioodil, sõlmimata Euroopa Liiduga kokkulepet, millega tagatakse Ühendkuningriigi taotlejate rahastamiskõlblikkuse jätkumine, lõpetatakse teile Euroopa Liidu toetuse maksmine (samas osalemine jätkub, kui võimalik) või palutakse teil projektist lahkuda, vastavalt toetuskokkuleppe artikli II.16.3.1 punktile a.

(2)  Eelarvemuudatusi, mis tulenevad Serbia saamisest programmi „Erasmus+“ programmiriigiks, kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019, tingimusel et 1. jaanuariks 2019 võetakse vastu komisjoni otsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vaheline kokkulepe Serbia Vabariigi osalemise kohta programmis „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm (kokkuleppe muudatus).


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

20.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 420/5


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 420/03)

1.   

9. novembril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Dana Incorporated („Dana“, Ameerika Ühendriigid);

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon („GrazianoFairfield AG“, Šveits), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon („Oerlikon“, Šveits).

Dana omandab GrazianoFairfield AG üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Ettevõtja Dana on jõuülekande-, tihendus- ja temperatuurihaldusseadmete üleilmne tarnija kerg-, tarbe- ja väljaspool teedevõrku kasutatavate sõidukite tootjatele; lisaks tarnitakse käigukaste, hüdraulilisi seadmeid ja veovõlle statsionaarsetele tööstusseadmetele;

Ettevõtja GrazianoFairfield AG pakub sõidukite ja tööstusseadmete käigukasti-, jõuülekande- ja käiguvahetuslahendusi.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


20.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 420/7


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 420/04)

1.   

13. novembril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

E.ON SE, oma tütarettevõtja E.ON Drive Infrastructure GmbH kaudu („E.ON“, Saksamaa),

Helen Oy („Helen“, Soome),

Liikennevirta Oy („Virta“, Soome).

E.ON ja Helen omandavad Virta üle täieliku ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   E.ON: tegutseb kolmes peamises ettevõtlussektoris: i) elektri tootmine taastuvatest energiaallikatest, ii) energia jaotusvõrgud ning iii) kliendilahendused (sh elektri ja gaasi jaemüük). Lisaks sellele pakub E.ON e-liikuvuse teenuseid, hallates sealhulgas mitmes ELi riigis elektrisõidukite laadimisjaamasid.

—   Helen: toodab peamiselt elektrit, osutab kaugkütte- ja kaugjahutusteenuseid ning tegeleb energiajaotuse ja -müügiga. Lisaks sellele osutab Helen erinevaid teenuseid, mis on seotud väikesemahulise energiatootmise ja klientide enda energiakasutusega. Alates 2012. aastast on Helen Soomes avanud ka elektrisõidukite laadimispunkte.

—   Virta: osutab erinevaid elektrisõidukite laadimisega seotud teenuseid. Virta tegutseb eelkõige Soomes, kuid ka Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Islandil, Norras, Rootsis, Šveitsis ja Ühendkuningriigis.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Parandused

20.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 420/8


Teate (dumpinguvastaste meetmete kohta, mis kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärinevate keraamiliste laua- ja kööginõude liitu importimise suhtes: nime muutus äriühingute puhul, mille suhtes kohaldatakse koostööd tegevate valimist välja jäetud äriühingute dumpinguvastast tollimaksumäära) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 414, 20. november 2014 )

(2018/C 420/05)

Leheküljel 9 tabeli kolmanda rea teises veerus

asendatakse

„Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.“

järgmisega:

„Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.“