ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 388A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
26. oktoober 2018


Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 388 A/01

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) — Teade vaba ametikoha kohta: tegevdirektor (ajutine töötaja – palgaaste AD 14) — COM/2018/20032

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

26.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 388/1


Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Teade vaba ametikoha kohta: tegevdirektor

(ajutine töötaja – palgaaste AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) loodi 2004. aastal ja selle ülesanne on osaleda Euroopa Liidu võrgu- ja infoturbe kõrge taseme tagamisel.

Amet on kujunenud nüüdisaegseks küberturvalisuse eksperdikeskuseks, mis aitab ELi liikmesriikidel, institutsioonidel, ametitel ja organitel ning erasektoril parandada liidu vastupanuvõimet ja seega ühtse turu toimimist. ENISA toetab eelkõige poliitika kujundamist ja rakendamist, suutlikkuse ja teadlikkuse suurendamist ning koostööd.

ENISA-l on oluline roll esimese ELi küberturvalisuse õigusakti – võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi – rakendamisel. ENISA ülesanne on tagada sekretariaaditeenuste osutamine küberturbe intsidentide lahendamise üksuste (CSIRTide) võrgustikule, mille raames toimub liikmesriikide operatiivkoostöö, ning toetada võrgu- ja infoturbe koostöörühma selle ülesannete täitmisel.

2017. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon küberturvalisust käsitleva õigusakti ettepaneku, millega on kavas anda ENISA-le uusi ülesandeid ning luua IKT-toodete ja -teenuste küberturvalisuse sertifitseerimise ELi raamistik. Ettepanek on praegu arutusel nõukogus ja Euroopa Parlamendis ning selle elluviimine tähendaks ENISA põhjalikku reformimist ja tugevdamist. Muu hulgas on kavas anda ametile alaline mandaat ja tugevdada tema rolli suurte piiriüleste küberturvalisuse intsidentide ennetamisel ja lahendamisel ning toetada ELi küberturvalisuse sertifitseerimise poliitika väljatöötamist ja rakendamist.

ENISA asub Kreekas, selle bürood on Kreetal Irákleios ja Ateenas. Praegu töötab ENISAs 83 inimest ja selle aastaeelarve on ligikaudu 11 miljonit eurot. Eeldatavasti suurenevad ametile ettenähtud vahendid uue mandaadi jõustumise järel märkimisväärselt, kuid see oleneb läbirääkimiste tulemustest.

Pakutav ametikoht

Ametikoht on ette nähtud kõrgema taseme juhile, kes juhiks eri erialade asjatundjatest koosnevat meeskonda, mis tegutseb Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt üliolulises valdkonnas.

Tegevdirektor on ameti seaduslik esindaja ja esindab ametit ka avalikkuse ees. Ta annab aru ameti haldusnõukogule, kuhu kuuluvad ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni esindajad.

Tegevdirektor juhib ja haldab ametit ning vastutab kogu selle tegevuse eest, tagades ameti eesmärkide saavutamise. Tegevdirektori konkreetsed ülesanded on järgmised:

arendada ja viia ellu ameti tegevust kooskõlas ameti missiooniga ja haldusnõukogu kindlaksmääratud üldiste suunistega;

võtta tööle ameti töötajaid ja kontrollida nende tööd ning soodustada hea meeskonnavaimu ja töökeskkonna kujunemist;

osaleda hääleõiguseta haldusnõukogu koosolekutel, anda haldusnõukogule aru ja tagada haldusnõukogule sekretariaaditeenuste osutamine;

võtta vastu otsused ameti pädevusse kuuluvates küsimustes;

valmistada ette ameti eelarve ja täita seda ning tagada eelarve tõhus haldamine vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele;

koostada ja rakendada ühtne programmdokument ja aasta tegevuskava ning tagada ameti vahendite tõhusaim kasutamine;

hallata ameti vahendeid, pöörates erilist tähelepanu ameti missiooni operatiivsetele tahkudele;

edendada ameti, komisjoni, liikmesriikide ja ameti sidusrühmade vahelist koostööd, et toetada võrgu- ja infoturbega seotud küsimustes ühise lähenemisviisi väljatöötamist;

tagada tõhus koostöö ameti ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel ameti tegevusega seotud valdkonnas;

suhelda otse ja kaudselt avalikkusega kõigis ameti missiooniga seotud küsimustes.

Sobiv kandidaat (valikukriteeriumid)

Sobiv kandidaat on väljapaistev ja dünaamiliste isikuomadustega spetsialist, kes peaks vastama järgmistele kriteeriumidele.

Juhtimisoskused, eelkõige:

tõendatud kogemus suurte meeskondade ja projektide edukal juhtimisel, sealhulgas võime juhtida, motiveerida ja arendada mitmerahvuselise ja mitmeid valdkondi hõlmava taustaga meeskondade potentsiaali; kasuks tuleb mitmekultuurilises keskkonnas saadud kogemus;

riiklikul Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil märkimisväärsete rahaliste vahendite haldamise, sealhulgas eelarve planeerimise ja sisekontrolli kogemus (1);

eriti hea stressitaluvus ja võime säilitada oma ülesannete täitmisel professionaalne suhtumine;

võime edendada ja rakendada ameti strateegilist visiooni, mille on määranud kindlaks haldusnõukogu, ning saavutada sidusrühmade toetus;

võime hoida viljakaid suhteid ELi institutsioonide ja liikmesriikide pädevate asutustega ning teadlikkus oma ametikoha mõjust avalikele suhetele.

Tehnilised oskused, eelkõige:

põhjalik arusaam olulistest küberturvalisuse probleemidest, sealhulgas strateegia-, regulatiiv-, poliitilistest ja valdkondlikest küsimustest riigi, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;

Euroopa Liidu institutsioonide, asutuste ja organite ning nende toimimise ja omavaheliste suhete hea mõistmine;

kasuks tulevad kogemused küberturvalisuse valdkonnas riigi, Euroopa või rahvusvahelises avaliku halduse asutuses või avaliku sektoriga tihedalt seotud erasektori asutuses;

kasuks tuleb küberturvalisuse valdkonnas meeskonna juhtimise kogemus.

Suhtlemisoskus ja muud oskused, eelkõige:

tõendatud oskus ja kogemus, mida on vaja, et suhelda tulemuslikult ja tõhusalt avalikkusega ning teha koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega; kasuks tuleb kriisikommunikatsiooni kogemus;

väga hea suhtlemisoskus, otsustusvõime, organiseerimis- ja läbirääkimisoskus ning võime luua usaldusväärseid töösuhteid Euroopa Liidu institutsioonide ja muude sidusrühmadega;

kasuks tuleb väga hea inglise keele oskus, kuna see on ameti töökeel.

Nõuded kandidaadile (osalemistingimused)

Kandidaadid, kes soovivad valikumenetluses osaleda, peavad avalduse esitamise tähtpäeval vastama järgmistele ametlikele tingimustele.

Kodakondsus: kandidaadil peab olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus.

Akadeemiline kraad või diplom: kandidaadil peab olema:

lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom ja mille omandamiseks vajaliku ülikooliõppe kestus on tavapäraselt vähemalt neli aastat,

või lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ning vähemalt üheaastane töökogemus asjaomases valdkonnas, juhul kui ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt vähemalt kolm aastat (nimetatud üheaastast töökogemust ei arvestata allpool nõutud ülikoolijärgse töökogemuse hulka).

Erialane töökogemus (2): kandidaadil peab olema vähemalt 15aastane ülikoolijärgne erialane töökogemus erialal ja tasemel, mis vastab eespool osutatud kvalifikatsioonile. Vähemalt viis aastat nimetatud erialasest töökogemusest peab olema saadud ameti tegevusvaldkonnas.

Juhtimiskogemus: vähemalt viis aastat ülikoolijärgsest erialasest töökogemusest peab olema saadud kõrgel juhtival ametikohal (3).

Keeleoskus: kandidaat peab oskama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt (4) väga heal tasemel ja teist ametlikku keelt rahuldaval tasemel. Valikukomisjon kontrollib vestlus(t)e käigus, kas kandidaadid täidavad nõuet osata rahuldaval tasemel mõnda teist ELi ametlikku keelt. Selleks võib osa vestlusest toimuda kõnealuses teises keeles.

Vanusepiirang: kandidaadil peab kandideerimisavalduse esitamise tähtpäeva seisuga jääma pensionieani vähemalt nii palju aega, et ta saaks töötada viieaastase ametiaja lõpuni (vt ka teenistustingimuste osa esimene joonealune märkus). Euroopa Liidu ajutiste töötajate pensioniiga saabub selle kuu lõpus, mil nad saavad 66aastaseks (vt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 47 (5)).

Lisaks peab kandidaat olema täitnud kõik õiguslikud kohustused seoses sõjaväeteenistusega, esitama asjakohased iseloomustused, mis näitavad tema sobivust töökohustuste täitmiseks, ja olema füüsiliselt võimeline neid täitma.

Valikumenetlus ja ametisse nimetamine

Tegevdirektori nimetab Euroopa Komisjoni esitatud nimekirja alusel ametisse ENISA haldusnõukogu.

Nimekirja koostamiseks korraldab Euroopa Komisjon valikumenetluse personalivaliku- ja värbamismenetluse kohaselt (vt dokument, mis käsitleb kõrgemate ametnike suhtes kohaldatavat poliitikat (6)).

Selle valikumenetluse raames moodustab Euroopa Komisjon eelvalikukomisjoni. Eelvalikukomisjon analüüsib kõiki kandideerimisavaldusi. Kõigepealt kontrollib ta osalemistingimuste täitmist ja selgitab välja kandidaadid, kellel on eespool nimetatud valikukriteeriumide põhjal parim profiil ja kes võidakse kutsuda vestlusele eelvalikukomisjoniga, kus osaleb vaatlejana ENISA haldusnõukogu esindaja.

Pärast neid vestlusi teeb eelvalikukomisjon oma otsuse ja koostab nimekirja kandidaatidest, kes kutsutakse vestlusele ametisse nimetamise küsimustega tegelevasse Euroopa Komisjoni nõuandekomiteesse. Ametisse nimetamise küsimustega tegelev nõuandekomitee otsustab eelvalikukomisjoni otsuse põhjal, millised kandidaadid kutsutakse vestlusele.

Kandidaadid, kes on kutsutud vestlusele ametisse nimetamise küsimustega tegelevasse nõuandekomiteesse, osalevad ka juhtimisalases hindamiskeskuses väliste personalikonsultantide korraldataval hindamisel, mis kestab terve päeva. Vestluse ja hindamiskeskuse aruande põhjal koostab ametisse nimetamise küsimustega tegelev nõuandekomitee nimekirja kandidaatidest, keda ta peab ENISA tegevdirektori ametikohale sobivaks.

Nõuandekomitees välja valitud kandidaadid kutsutakse vestlusele Euroopa Komisjoni asjaomase valdkonna voliniku või volinikega (7).

Pärast neid vestlusi kinnitab Euroopa Komisjon kõige sobivamate kandidaatide nimekirja, mis esitatakse ENISA haldusnõukogule. Viimane võib enne komisjoni nimekirjas olevate kandidaatide hulgast tegevdirektori nimetamist otsustada pidada kandidaatidega vestlusi. Nimekirjas olemine ei taga ametisse nimetamist.

Kandidaadilt võidakse nõuda lisaks eespool nimetatutele muude vestluste ja/või testide läbimist. Kandidaat võidakse ka kutsuda esinema Euroopa Parlamendi vastutava(te) komisjoni(de) ette.

Korralduslikel kaalutlustel ja selleks, et valikumenetluse saaks nii kandidaatide kui ka institutsiooni huvides võimalikult kiiresti lõpule viia, toimub valikumenetlus ainult inglise ja/või prantsuse keeles (8).

Võrdsed võimalused

Euroopa Komisjon ja ENISA kohaldavad võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise poliitikat kooskõlas personalieeskirjade (9) artikliga 1d.

Teenistustingimused (10)

Palga- ja teenistustingimused on sätestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes (11).

Konkursi edukalt läbinud kandidaadi võtab tööle ENISA haldusnõukogu ajutise töötajana palgaastmel AD 14 (12). Välja valitud kandidaadile määratakse sõltuvalt tema eelnevast erialasest töökogemusest kõnealuse palgaastme 1. või 2. järk.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 526/2013 (13) kohaselt nimetatakse ta ametisse esialgu viieks aastaks ning ametiaega on võimalik pikendada veel kuni viie aasta võrra. See määrus on praegu läbivaatamisel, vt küberturvalisust käsitleva õigusakti ettepanek COM(2017) 477.

Juhime kandidaatide tähelepanu sellele, et muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt peavad kõik uued töötajad läbima üheksakuulise katseaja.

Vastavalt 13. detsembri 2003. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastuvõetud otsusele 2004/97/EÜ, Euratom (14) asub töökoht Kreekas ning selle suhtes kohaldatakse tingimusi, mis on sätestatud Kreeka valitsuse ja ENISA vahelises asukohta käsitlevas kokkuleppes.

Tööle saab asuda alates 16. oktoobrist 2019.

Sõltumatus ja huvide deklaratsioon

Enne ametiülesannete täitmise alustamist peab direktor kinnitama, et ta kohustub tegutsema sõltumatult avalikes huvides, ja deklareerima huvid, mis võivad ohustada tema sõltumatust.

Kandideerimisavalduste esitamise kord

Kontrollige enne avalduse esitamist hoolikalt, kas Te vastate kõigile osalemistingimustele („Nõuded kandidaadile“), eriti diplomi, kõrgel juhtival ametikohal töötamise kogemuse ning keeleoskuse kohta kehtestatud nõuetele. Kandidaadid, kes esitatud nõudeid ei täida, langevad valikumenetlusest automaatselt välja.

Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb registreeruda veebisaidil ja järgida valikumenetluse etappe käsitlevaid juhiseid:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Teil peab olema toimiv e-posti aadress. Seda kasutatakse Teie registreerumise kinnitamiseks ja Teiega ühenduse pidamiseks valikumenetluse kõikides etappides. Seepärast tuleb Euroopa Komisjoni teavitada e-posti aadressi muutumisest.

Lisaks avaldusele tuleb üles laadida PDF-vormingus elulookirjeldus ja täita veebipõhine motivatsioonikiri (kuni 8 000 tähemärki).

Veebipõhise registreerumise lõpetamisel saate e-kirja, milles kinnitatakse, et kandideerimisavaldus on registreeritud. Kui Te e-kirjaga kinnitust ei saa, siis avalduse esitamine ebaõnnestus!

Juhime Teie tähelepanu sellele, et avalduse läbivaatamise käiku ei saa veebis jälgida. Euroopa Komisjon võtab Teiega avalduse asjus ise ühendust.

Kui vajate lisateavet ja/või kui esineb tehnilisi probleeme, saatke e-kiri aadressil HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Avalduse esitamise tähtaeg

Avalduse esitamise tähtaeg on 27. november 2018 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi. Hiljem ei ole kandideerimisavaldust enam võimalik esitada.

Avalduse õigeaegse esitamise eest vastutab kandidaat ise. Soovitame tungivalt mitte oodata avalduse esitamisega viimaste päevadeni, sest avalduse täitmine veebilehel võib interneti koormatuse või internetiühenduse häire tõttu enne täitmise lõpetamist katkeda ja sel juhul tuleb Teil kogu protsessi korrata. Pärast avalduse esitamise tähtaja möödumist andmeid enam lisada ei saa. Hilinenud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta.

Oluline teave kandidaatidele

Kandidaatidele tuletatakse meelde, et valikukomisjonide töö on konfidentsiaalne. Kandidaatidel on keelatud võtta otse või kaudselt, isiklikult või kellegi vahendusel ühendust valikukomisjoni liikmetega. Kõik järelepärimised tuleb saata vastava valikukomisjoni sekretariaadile.

Isikuandmete kaitse

Komisjon tagab, et kandidaatide isikuandmete töötlemisel peetakse kinni Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ELi institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (15). Eriti pööratakse tähelepanu nimetatud andmete konfidentsiaalsusele ja turvalisusele.


(1)  Ameti personali suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (1962R0031) ning selle finantsjuhtimises lähtutakse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) haldusnõukogu otsusest MB/2014/1 WP, milles käsitletakse ENISA suhtes kohaldatavaid finantseeskirju.

(2)  Erialast töökogemust arvestatakse alates kuupäevast, mil isik omandas töölevõtmiseks vajaliku minimaalse kvalifikatsiooni. Kõiki perioode arvestatakse ainult üks kord (arvesse võtmiseks ei või õpinguaastad või erialane töökogemus kattuda teiste õpingute või erialase töökogemuse perioodidega). Osaajatööd arvestatakse protsendina tõestatud töötatud täistööajast.

(3)  Elulookirjelduses peaks kandidaat kõigi nende aastate kohta, mille jooksul ta töötas juhtival ametikohal, esitama järgmised andmed: 1) ametinimetus ja -ülesanded, 2) alluvate arv ametikohal/-kohtadel, 3) hallatud eelarve suurus, 4) kõrgemate ja madalamate juhtimistasandite arv ja 5) sama tasandi kolleegide arv.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=ET

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Välja arvatud juhul, kui komisjoni liige on komisjoni 5. detsembri 2007. aasta otsuse (PV (2007) 1811) kohaselt andnud selle ülesande mõnele teisele komisjoni liikmele.

(8)  Valikukomisjon tagab, et ei eelistata kõnealuseid keeli emakeelena rääkivaid kandidaate.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=ET

(10)  Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu arutavad praegu komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“). Komisjoni ettepaneku kohaselt jääks amet teatavate Euroopa Liidu ametite ja asutuste asukohta käsitleva otsusega 2004/97/EÜ, Euratom ettenähtud kohta ning tegevdirektori ametiaeg oleks praegu kehtiva ENISA määrusega (EL) nr 526/2013 ettenähtud ametiaeg.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=ET

(12)  Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu ja pensionide suhtes kohaldatav Kreeka paranduskoefitsient on alates 2017. aasta 1. juulist79,9 %. Kõnealune koefitsient vaadatakse igal aastal läbi.

(13)  ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

(14)  ELT L 29, 3.2.2004, lk 15.

(15)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.