ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 281

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
10. august 2018


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 281/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 281/02

Euro vahetuskurss

2

2018/C 281/03

Komisjoni otsus, 9. august 2018, millega luuakse eksperdirühm, mis toimib radikaliseerumise ennetamist ja selle vastu võitlemist puudutavate liidu meetmete juhtnõukoguna

3

2018/C 281/04

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega (Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamine määruse (EL) nr 305/2011 artikli 22 kohaselt)  ( 1 )

7

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 281/05

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

18

2018/C 281/06

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ( 1 )

19


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 281/07

Konkursikutse 2018 – EAC/A01/2018 — Euroopa Solidaarsuskorpus

20

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 281/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

22

2018/C 281/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8982 – Ivanhoe Cambridge / PSPIB / JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

24


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 281/01)

13. juulil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8975 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/2


Euro vahetuskurss (1)

9. august 2018

(2018/C 281/02)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1593

JPY

Jaapani jeen

128,84

DKK

Taani kroon

7,4566

GBP

Inglise nael

0,89940

SEK

Rootsi kroon

10,3875

CHF

Šveitsi frank

1,1512

ISK

Islandi kroon

124,40

NOK

Norra kroon

9,5443

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,570

HUF

Ungari forint

320,20

PLN

Poola zlott

4,2739

RON

Rumeenia leu

4,6491

TRY

Türgi liir

6,2639

AUD

Austraalia dollar

1,5626

CAD

Kanada dollar

1,5111

HKD

Hongkongi dollar

9,1003

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7421

SGD

Singapuri dollar

1,5805

KRW

Korea vonn

1 298,03

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

15,6450

CNY

Hiina jüaan

7,9053

HRK

Horvaatia kuna

7,4383

IDR

Indoneesia ruupia

16 705,51

MYR

Malaisia ringit

4,7247

PHP

Filipiini peeso

61,479

RUB

Vene rubla

76,5157

THB

Tai baat

38,460

BRL

Brasiilia reaal

4,3939

MXN

Mehhiko peeso

21,5453

INR

India ruupia

79,5825


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/3


KOMISJONI OTSUS,

9. august 2018,

millega luuakse eksperdirühm, mis toimib radikaliseerumise ennetamist ja selle vastu võitlemist puudutavate liidu meetmete juhtnõukoguna

(2018/C 281/03)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon lõi 27. juuli 2017. aasta otsusega C(2017) 5149 final (1) radikaliseerumise vastu võitlemise kõrgetasemelise eksperdirühma, et suurendada jõupingutusi terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning koordineerimise ja koostöö tõhustamiseks kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel.

(2)

Oma lõpparuandes, (2) mis võeti vastu 18. mail 2018, esitas komisjoni kõrgetasemeline radikaliseerumise vastu võitlemise töörühm mitu konkreetset soovitust, et aidata töötada välja ja rakendada sihtotstarbelisemaid ja tulemuslikumaid meetmeid radikaliseerumise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks liidu ja liikmesriikide tasandil. Soovitused hõlmavad näiteks liidu koostöömehhanismi loomist, et tagada suurem koordineerimine poliitikakujundajate, praktikute ja teadlaste vahel, tihedam koostöö mitmesuguste liidu algatuste vahel ja liikmesriikide suurem kaasamine nõustamisse selliste liidu tasandi meetmete strateegiliste prioriteetide asjus, mille eesmärk on toetada liikmesriikide jõupingutusi terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks.

(3)

Liikmesriikide suurema kaasamise tagamiseks on seega vaja luua eksperdirühm, mis toimiks radikaliseerumise ennetamist ja selle vastu võitlemist puudutavate liidu meetmete juhtnõukoguna (edaspidi „juhtnõukogu“).

(4)

Juhtnõukogu peaks andma liikmesriikidele võimaluse anda komisjonile nõu strateegiliste suundade asjus, millega tagatakse, et liidu algatused ja instrumendid igat liiki terrorismi ja vägivaldse äärmusluse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks keskenduvad liikmesriikide asjaomaste sidusrühmade vajadustele ja nõuetele ning liidu tasandi prioriteetidele.

(5)

Selleks et koguda Euroopa ja liikmesriikide asjakohaseid seisukohti ja eksperditeadmisi, peaks juhtnõukogu koosnema liikmesriikide pädevate asutuste kõrge tasandi esindajatest, kes oleksid täisliikmed, ja Euroopa välisteenistuse (3) ja ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori (4) esindajatest, kes oleksid kooskõlas oma institutsioonilise mandaadiga vaatlejad. Juhtnõukogu liikmete jaoks tuleks kehtestada teabe avalikustamise eeskirjad.

(6)

Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (5).

(7)

27. juuli 2017. aasta otsus C(2017) 5149 final tuleks kehtetuks tunnistada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Luuakse eksperdirühm, mis toimib radikaliseerumise ennetamist ja selle vastu võitlemist puudutavate liidu meetmete juhtnõukoguna (edaspidi „juhtnõukogu“).

Artikkel 2

Ülesanded

Juhtnõukogu annab komisjonile nõu järgmistes küsimustes:

a)

strateegilised prioriteedid ja suunad liidu koostöös terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamise ja selle vastu võitlemise valdkonnas;

b)

võimalikud lüngad ja paranemisruum liidu koostöös terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamise ja selle vastu võitlemise valdkonnas ning meetmete ja mehhanismide hindamine liidu tasandil.

Artikkel 3

Liikmed

1.   Juhtnõukogu koosneb liikmesriikide pädevatest asutustest.

2.   Liikmesriikide ametiasutused määravad kuni kaks kõrge tasandi esindajat ja kuni kaks asendusliiget ning vastutavad selle eest, et nende esindajatel oleksid kõrgetasemelised eksperditeadmised.

Artikkel 4

Eesistuja

Juhtnõukogu eesistujaks on komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi (DG HOME) peadirektor või asepeadirektor.

Artikkel 5

Tegevus

1.   Juhtnõukogu tegutseb eesistuja ülesandel kooskõlas komisjoni eksperdirühmade horisontaalsete eeskirjadega (edaspidi „horisontaalsed eeskirjad“) (6).

2.   Juhtnõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul komisjoni ruumides.

3.   Juhtnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord aastas.

4.   Rände ja siseasjade peadirektoraadi tugi- ja koordineerimisüksus pakub juhtnõukogule sekretariaaditeenuseid, valmistab koostöös komisjoni asjaomaste peadirektoraatidega tööd ette, muu hulgas kogudes liikmesriikidelt, teadlastelt ja praktikutelt arengu, trendide ja vajalike meetmete kohta eksperditeadmisi, ning tagab asjakohased järelmeetmed. Komisjoni asjaomaste talituste ametnikud, kes tunnevad menetluse vastu huvi, võivad juhtnõukogu koosolekutel osaleda.

5.   Eesistuja nõusolekul võib juhtnõukogu liikmete lihthäälteenamusega otsustada, et juhtnõukogu arutelud on avalikud.

6.   Protokollis kajastatakse adekvaatselt ja täielikult päevakorra iga punkti arutlusi ja juhtnõukogu esitatud arvamusi. Protokolli koostab tugi- ja koordineerimisüksus eesistuja vastutusel.

7.   Juhtnõukogu võtab oma arvamused, soovitused või aruanded vastu konsensuse alusel. Hääletuse korral otsustatakse hääletuse tulemus liikmete lihthäälteenamusega. Vastu hääletanud liikmetel on õigus nõuda, et arvamustele, soovitustele või aruannetele lisataks dokument nende seisukoha põhjenduste kokkuvõttega.

Artikkel 6

Kutsutud eksperdid

Eesistuja võib kutsuda juhtnõukogu töös ajutiselt osalema eksperte, kes on konkreetses päevakorraküsimuses pädevad. Eksperdid võivad olla era- või avalikust sektorist.

Artikkel 7

Vaatlejad

1.   ELi terrorismivastase võitluse koordinaatorile ja Euroopa välisteenistusele tuleks anda vaatleja staatus kooskõlas horisontaalsete eeskirjadega, kui eesistuja esitab otsese vaatlejaks tulemise kutse.

2.   Vaatleja staatuse saamise korral määravad nad oma esindajad.

3.   Eesistuja võib anda vaatlejatele ja nende esindajatele loa osaleda juhtnõukogu arutlustel ja pakkuda eksperditeadmisi. Neil ei ole hääleõigust ja nad ei osale juhtnõukogu soovituste või nõuannete koostamisel.

Artikkel 8

Töökord

Eesistuja ettepanekul ja temaga kokkuleppel võtab juhtnõukogu eksperdirühmade standardtöökorra alusel horisontaalsete eeskirjade (7) kohaselt lihthäälteenamusega vastu oma töökorra.

Artikkel 9

Ametisaladus ja salastatud teabe käitlemine

Juhtnõukogu liikmed ja nende esindajad ning kutsutud eksperdid ja vaatlejad järgivad aluslepingutes ja nende rakenduseeskirjades sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustusi, mis kehtivad kõigile institutsioonide liikmetele ja personalile, ning komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/443 (8) ja (EL, Euratom) 2015/444 (9) sätestatud komisjoni julgeolekunorme, milles käsitletakse liidu salastatud teabe kaitsmist. Juhul kui nad kõnealuseid kohustusi ei täida, võib komisjon võtta kõik asjakohased meetmed.

Artikkel 10

Läbipaistvus

1.   Juhtnõukogu registreeritakse eksperdirühmade registris.

2.   Mis puudutab juhtnõukogu koosseisu, siis liikmesriikide ametiasutuste ja vaatlejate nimed avaldatakse eksperdirühmade registris.

3.   Kõik asjakohased dokumendid, sealhulgas päevakorrad, protokollid ja osalejate kaastööd, avaldatakse kas otse eksperdirühmade registris või esitades registris lingi asjakohasele veebisaidile, kus nimetatud teave asub. Asjakohastele veebisaitidele juurdepääsemiseks ei ole vaja ennast kasutajana registreerida ja sellega ei ole seotud muid piiranguid. Eelkõige avaldatakse aegsasti enne koosolekut selle päevakord ja muud asjakohased taustdokumendid ning pärast koosolekut võimalikult kiiresti selle protokoll. Avaldamise suhtes tehakse erandid ainult juhul, kui leitakse, et dokumendi avaldamine kahjustaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (10) artiklis 4 kindlaks määratud avaliku või erahuvi kaitset.

Artikkel 11

Koosolekutega seotud kulud

1.   Juhtnõukogu tegevuses osalejatele ei maksta osutatud teenuste eest tasu.

2.   Komisjon hüvitab juhtnõukogu tegevuses osalejate reisi- ja elamiskulud. Kulud hüvitatakse vastavalt komisjonis kehtivatele eeskirjadele ja nende summade piires, mis on komisjoni talitustele iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks eraldatud.

Artikkel 12

27. juuli 2017. aasta otsus C(2017) 5149 final tunnistatakse kehtetuks.

Brüssel, 9. august 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dimitris AVRAMOPOULOS


(1)  Komisjoni 27. juuli 2017. aasta otsus C(2017) 5149 final, millega moodustatakse kõrgetasemeline radikaliseerumise vastu võitlemise töörühm (ELT C 252, 3.8.2017, lk 3).

(2)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3552&NewSearch=1&NewSearch=1

(3)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/427/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).

(4)  Euroopa Ülemkogu 25. märtsi 2004. aasta deklaratsioon terrorismivastase võitluse kohta.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(6)  Komisjoni 30. mai 2016. aasta otsus C(2016) 3301 final, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks.

(7)  Horisontaalsete eeskirjade artikkel 17.

(8)  Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

(9)  Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/7


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega

(Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamine määruse (EL) nr 305/2011 artikli 22 kohaselt)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 281/04)

Määruse (EL) nr 305/2011 sätted on Euroopa hindamisdokumentide sätete suhtes ülimuslikud.

Euroopa hindamisdokumendi viitenumber ja pealkiri

Asendatava Euroopa hindamisdokumendi viitenumber ja pealkiri

Märkused

010001-00-0301

Punktühendustega betoonelementsein

 

 

010003-00-0301

Ülikõrge vastupidavusega sarrustatud betoonist (UHPFRC) valmistatud monteeritavad rõduelemendid

 

 

010013-00-0301

Tsemendimördist ja granuleeritud EPS-ist valmistatud klaaskiu ja seesmise teraskarkassiga tugevdatud kergpaneel

 

 

010028-00-0103

Madal ja taaskasutatav vundamendisüsteem kergkonstruktsioonidele

 

 

020001-01-0405

Liitteljelised varjanud hinge sõlmed

020001-00-0405

 

020002-00-0404

Rõdu (ja terrassi) klaasimissüsteem ilma vertikaalsete raamideta

 

 

020011-00-0405

Tulekindlad või mitte tulekindlad hädaväljapääsuks mõeldud katuse-, põranda-, seina- ja laeluugid

 

 

020029-00-1102

Terasest tulekindlad ja/või suitsukindlad ühe või kahe ukselehega jalgväravasüsteemid sisetingimustesse

 

 

030019-00-0402

Polüsiloksaanil põhinev vedela katusekatte hüdroisolatsioonimaterjal

 

 

030065-00-0402

Komposiitne vesiisolatsioonikomplekt katustele

 

 

030218-00-0402

Membraan katuste aluskatteks

 

 

040005-00-1201

Tehases valmistatud taime- ja loomakiust soojus- ja/või heliisolatsioonitooted

 

 

040007-00-1201

Soojusisolatsioonimaterjal soojuskiirgust peegeldava komponendiga hoonetele

 

 

040010-00-1201

Paisutatud perliitisolatsioon (EPB)

 

 

040011-00-1201

Tehases paigaldatud kaitsekihtidega vaakumisolatsioonipaneelid (VIP)

 

 

040012-00-1201

Mineraalsest materjalist soojusisolatsiooniplaadid

 

 

040016-00-0404

Klaaskiudvõrk tsemendipõhise krohvi tugevdamiseks

 

 

040037-00-1201

Minerallvillakiust ja aerogel-lisanditest valmistatud madala lambdaga komposiitplaadid

 

 

040048-01-0502

Kummikiust matt löögiheli isoleerimiseks

040048-00-0502

 

040049-00-0502

Löögiheli isolatsiooniks kasutatav polüuretaan(PU)vahust matt

 

 

040057-00-1201

Mikropoorsest ränidioksiidist valmistatud soojusisolatsiooniplaat

 

 

040065-00-1201

Vahtpolüstüreenist ja tsemendist valmistatud soojusisolatsiooni- ja heli summutavad plaadid

 

 

040089-00-0404

Viimistletud soojusisolatsiooni komposiitsüsteemid puitkonstruktsiooniga ehitiste välispindadele

 

 

040090-00-1201

Tööstuslikult valmistatud plaadid ja tooted, mida on soojus- ja heliisolatsiooni saavutamiseks vormitud paisutatud polüpiimhappega (epla)

 

 

040138-00-1201

Taimsetest kiududest kohapeal valmistatud puisteisolatsioonimaterjal ja/või heliisolatsioonimaterjalid

 

 

040287-00-0404

Välise soojusisolatsiooni komposiitsüsteemide (ETICS) komplektid, mille soojusisolatsioonikihi moodustavad paneelid ja välise kihi katkendlikud fassaadikatteplaadid

 

 

040288-00-1201

Tehases valmistatud polüesterkiududest soojus- ja heliisolatsioon

 

 

040313-00-1201

Granuleeritud ja paisutatud korgist kohapeal valmistatud puistetäidisega soojusisolatsiooni- ja/või heliisolatsioonitoode

 

 

040369-00-1201

Puistematerjalist või granuleeritud ja paisutatud korgist valmistatud isolatsioon

 

 

040394-00-1201

Tehases valmistatud vahtklaasist puistetäidis

 

 

040456-00-1201

Loomsest kiust kohapeal valmistatud puistematerjal soojus- ja/või heliisolatsiooniks

 

 

040461-00-1201

Paisutatud perliidist puistetäidis soojusisolatsiooniks

 

 

040635-00-1201

Liidetud vahtpolüstüreenist puistematerjalil põhinev soojus- ja/või heliisolatsioon.

 

 

040643-00-1201

Kiudtugevdatud kvartsaerogeelist soojusisolatsioon

 

 

040650-00-1201

Väljapressitud polüstüreenvahtplaadid kandvaks kihiks ja/või soojusisolatsiooniks hüdroisolatsiooni väliskihile

 

 

040777-00-1201

Veekindla kattekihi peale paigaldatavad vahtklaasist plaadid kandvaks kihiks ja soojusisolatsiooniks

 

 

050001-00-0301

Kandvad soojusisolatsioonielemendid, mis moodustavad soojuse liikumist takistava kihi rõdude ja siseseinte vahele.

 

 

050004-00-0301

UHMWPE-st (ülikõrge molekulmassiga polüetüleenist) valmistatud spetsiaalse libiseva materjaliga ümmargune ja silindriline laager

 

 

050009-00-0301

Ümmargused ja silindrilised laagrid spetsiaalse libiseva fluoropolümeerkattega

 

 

050013-00-0301

Ümmargused ja silindrikujulised laagrid spetsiaalse täidetud ja tahke määrde ning tugevduskiududega PTFE-st valmistatud liugmaterjaliga

 

 

060001-00-0802

Saviga/keraamilise materjaliga vooderdatud korstnasüsteem tuleklassiga T400 N1 W3 GXX

 

 

060003-00-0802

Savi/keraamikaga vooderdatud ja spetsiaalse väliskorpusega korstnakomplekt tuleohutusklassiga T400 (miinimum) N1 W3 GXX

 

 

060008-00-0802

Savi/keraamilise materjaliga vooderdatud korstnasüsteem tuleohutusklassiga T400 N1/P1 W3 Gxx erineva välisviimistlusega ja välisviimistluse muutmisvõimalusega

 

 

070001-01-0504

Kipsplaadid kandekonstruktsioonidele

070001-00-0504

 

070002-00-0505

Klaaskiust vuugilint kipsplaatidele

 

 

080001-00-0403

Geokomposiit kuivendussüsteemidele

 

 

080002-00-0102

Mittetugevdav kuusnurkne geovõrk sidumata graanulkihtide stabiliseerimiseks massi blokeerimise kaudu.

 

 

090001-00-0404

Pressitud mineraalvillaplaadid orgaanilise või mitteorganiilise viimistluse ja spetsiaalse kinnitussüsteemiga

 

 

090017-00-0404

Punktkinnitusega klaasfassaad

 

 

090019-00-0404

Soojustusega või ilma soojustuseta viimistletud kergplaatidest ja alusraamidest koosnevad kattesüsteemid ventileeritud välisseintele kohapeal paigaldamiseks

 

 

090020-00-0404

Aglomeerkividest fassaadikattekomplektid välisseintele

 

 

090034-00-0404

Alusraami ja kinnitustega fassaadikatteelementide ja välisseina elementide kinnituskomplekt

 

 

090035-00-0404

Täpselt ankurdatud struktuurse hermeetikuga klaaspakettelement

 

 

090058-00-0404

Ventileeritud välisseina fassaadikattekomplekt metallivärvi kärgpaneelide ja kinnitustarvikutega

 

 

120001-01-0106

Mikroprismaatiline tagasipeegelduv membraan

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Terasest valgustipostid

 

 

120011-00-0107

Sünteetilise polümeertäidisega elastsed vuugitäitesüsteemid maanteesildadele

 

 

130002-00-0304

Väärispuidust element – ehitiste konstruktsioonielemendiks mõeldud tappidega ühendatud väärispuidust plaat

 

 

130005-00-0304

Ehitiste kandvaks osaks mõeldud tappidega ühendatud täispuidust elemendid

 

 

130010-00-0304

Lehtpuidust valmistatud liimpuit – pöögist valmistatud konstruktsiooniline liimkihtpuit

 

 

130011-00-0304

Ehitiste konstruktsioonielementidena kasutatavad mehaaniliselt servatud puidust valmis plaatelemendid

 

 

130012-00-0304

Klassifitseeritud tugevusega ehituspuit – saeprussid, kitsenevad - kastan

 

 

130013-00-0304

Täispuidust elementplaat – punnidega ühendatud puitplaatelemendid kasutamiseks ehitiste konstruktsioonide osana

 

 

130019-00-0603

Vaigukihiga kaetud tüübel-tüüpi kinnitused

 

 

130022-00-0304

Massiiv- ja laminaatpuidust valmistatud prussid või seina tugikonstruktsioonid

 

 

130033-00-0603

Naelad ja kruvid puitkonstruktsioonide naelutusplaatide jaoks

 

 

130087-00-0204

Modulaarne konstruktsioonisüsteem

 

 

130089-00-0304

Märg- ja/või külmliimitud sõrmjätkatud ehituspuit

 

 

130090-00-0303

Puitbetoonist komposiitplaat tüübel-tüüpi kinnitustega

 

 

130118-00-0603

Kruvid puitkonstruktsioonidele

 

 

130166-00-0304

Tugevussorteeritud ehituspuit — auruga töödeldud täispuit ristkülikukujulise ristlõikega, sõrmjätkatud või mitte — okaspuidust

 

 

130167-00-0304

Tugevussorteeritud ehituspuit – kanditud servadega kitsenevad saeprussid – okaspuidust

 

 

130191-00-0304

Ehitiste konstruktsioonielementideks mõeldud tehases valmistatud ristkihtliimpuidust täispuitelemendid

 

 

130197-00-0304

Auruga töödeldud kandilise ristlõikega okaspuu-puidust valmistatud liimpuit.

 

 

140015-00-0304

Omavahel kokku liimitud OSB-plaadid seintele, lagedele ja katustele

 

 

150001-00-0301

Kaltsium-sulfoaluminaadi baasil tsement

 

 

150002-00-0301

Kaltsiumaluminaadipõhine kuumuskindel tsement

 

 

150003-00-0301

Kõrge vastupidavusega tsement

 

 

150004-00-0301

Kiirkivistuv sulfaadikindel kaltsiumsulfoaluminaadi baasil valmistatud tsement

 

 

150007-00-0301

Putsolaan-portlandtsement troopilistesse kasutustingimustesse

 

 

150008-00-0301

Kiirkivistuv tsement

 

 

150009-00-0301

Kõrgahjutsement CEM III/A sulfaadikindla lisandiga (SR) ja sobilik kasutamiseks madala leelisesisaldusega (LA) ja/või madala hüdreerimiskuumusega (LH) keskkonnas

 

 

160003-00-0301

Topeltpeaga tikkpoldid lamedate plaatide või alusplaatide ja vundamendiplaatide mulgustustõmbetugevuse suurendamiseks

 

 

160004-00-0301

Valmisehitatud tarindite eelpingestamise komplektid

ETAG 013

 

160012-00-0301

Terasest armatuurvardad peadega

 

 

160027-00-0301

Spetsiaalsed täitematerjalid järelpinguldussüsteemidele

ETAG 013

 

180008-00-0704

Trapi - vahetatavate mehaanilise katiku

 

 

180018-00-0704

Elastsed ühendused isevoolse või surve all toimiva kanalisatsiooni ja drenaažitorude jaoks

 

 

190002-00-0502

Ujuv põrandakattekomplekt keraamilistest plaatidest ja kummimattidest teineteise külge lukustuvuta valmisdetailidega

 

 

190005-00-0402

Klaaskeraamilised paneelid välisfassaadidele

 

 

200001-00-0602

Terasest ja roostevabast terasest tehases valmistatud trossid, mille otstes on ühendusdetailid

 

 

200002-00-0602

Tõmbevardasüsteem

 

 

200005-00-0103

Strukturaalsed valmistatud õõnesprofiilide ja jäikade ühendustega terasvaiad

 

 

200012-00-0401

Vahepukside komplektid mitmekihilistele metallkatustele ja fassaadikatetele

 

 

200014-00-0103

Vaia ühendusdetailid ja kiviotsakud betoonvaiadele

 

 

200017-00-0302

Q235B, Q235D, Q345B ja Q345D kvaliteediklassi kuuluvast terasest valmistatud kuumvaltsitud tooted ja konstruktsioonilised komponendid.

 

 

200019-00-0102

Kuusnurksed punutud kivikorvid ja -padjad

 

 

200020-00-0102

Keevisvõrgus gabioonkastid ja -madratsid

 

 

200022-00-0302

Termomehaaniliselt valtsitud pikkused terasest valmistatud toodete keevitada peenteraterased terasest eriteras astmed

 

 

200026-00-0102

Terastraatvõrgust tugevdusega täitesüsteemid

 

 

200032-00-0602

Spetsiaalsete otsakinnitustega valmis tõmbevardasüsteeid

 

 

200033-00-0602

Neediga tüübelkinnitus

 

 

200035-00-0302

Peitkinnitustega katuse- ja seinaelemendid

 

 

200036-00-0103

Komplekt mikrovaiadele — Õõneslattidega komplekt isepuurivatele mikrovaiadele — Õmbluseta terastorudest õõneslatid

 

 

200039-00-0102

Tsingitud kattega punutud võrgust kuusnurksed gabioonkastid ja -madratsid

 

 

200043-01-0103

Kõrgtugevast malmist valmistatud rammimistorud

200043-00-0103

 

200050-01-0102

Tsink- ja/või orgaanilise tsinkkattega kuusnurksest punutud võrgust valmistatud gabioonkastid, -madratsid ja kotid.

200050-00-0102

 

200086-00-0602

Traatrõngaste ühendustooted

 

 

210004-00-0805

Moodulelement ehitusvaldkonnale

 

 

210024-00-0504

Tsementsideainega plaat

 

 

220006-00-0402

Polüpropüleenist, lubjakivist ja täiteainest valmistatud katuseplaadid

 

 

220007-00-0402

Vasesulamist valmistatud lehtmetall ja lindid täielikult toestatud katustele ning välis- ja siseseinte katteks

 

 

220008-00-0402

Räästaprofiilid terrassidele ja rõdudele

 

 

220010-00-0402

Lamedad plastplaadid täielikult toestatud katkendlikele katusekonstruktsioonidele ja välisfassaadidele

 

 

220013-01-0401

Isetoetuv katuseaken

220013-00-0401

 

220018-00-0401

Vahelduvvoolu ja soojustagastiga detsentraliseeritud energiasäästlikud madalrõhu-ventilatsiooniseadmed

 

 

220021-00-0402

Torujad päevavalgusseadmed (TDD)

 

 

220022-00-0401

Polükarbonaadist valmistatud lumetõke katustele

 

 

220025-00-0401

Eenduv horisontaalne ehitusklaas (ehitusklaas kuplitele/katustele)

 

 

220069-00-0402

Taaskasutusmaterjalist valmistatud siledad ja profileeritud (mustriga) plastist katuseplaadid täielikult toestatud katkendlikele katusekonstruktsioonidele

 

 

230004-00-0106

Traatvõrkpaneelid

 

 

230005-00-0106

Terasvõrgust paneelid

 

 

230008-00-0106

Trossidega tugevdatud või tugevdamata korrutatud terasvõrk

 

 

230011-00-0106

Teetähised

 

 

230012-01-0105

Lisandid asfalti tootmiseks – taaskasutatud bituumenkatusepapist valmistatud bituumenigraanulid

230012-00-0105

 

230025-00-0106

Elastsed krohvimissüsteemid lohkude silumiseks ja kivipindade kaitseks

 

 

260001-00-0303

Klaaskiuga tugevdatud polümeeridest valmistatud konstruktsioonielemendid (FRP/klaaskiudkomposiit)

 

 

260002-00-0301

Leelisekindel klaaskiud, mis sisaldab betoonis kasutatavat tsirkooniumdioksiidi

 

 

260006-00-0301

Polümeerlisand betoonile

 

 

260007-00-0301

I tüübi lisand betooni, segu ja tasanduskihi materjalidele - vesilahus

 

 

260035-00-0301

Kaltsineeritud looduslik putsolaan II tüüpi tsemendilisandiks

 

 

280001-00-0704

Ettevalmistatud üksus kuivatamiseks või filtreerimiseks

 

 

280015-00-0701

Komplekt külma ja kuuma vee transportimiseks hoonetesiseselt

290001-00-0701

corrigendum

320002-02-0605

Metallkattega hüdroisolatsiooni paisumisvuugi lint veekindlatele betoonkonstruktsioonidele

320002-00-0605

320002-01-0605

 

320008-00-0605

Bentoniidi baasil valmistatud paisuv vuugitihendusteip veekindlale betoonile ja pragudele

 

 

330001-00-0602

Laienevad ehituslikud kinnitusmehhanismid varjatud kinnitustele

 

 

330008-02-0601

Ankrukanalid

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Reguleeritavad betoonikruvid

 

 

330012-00-0601

Sisekeermega varustatud valuankur

 

 

330014-00-0601

Mehaanilised laienduskinnitused autoklaavitud betoonile

 

 

330046-01-0602

Metalldetailide ja –plaatide kinnituskruvid

330046-00-0602

 

330047-01-0602

Sandwich-paneelide kinnituskruvid

330047-00-0602

 

330075-00-0601

Lifti tõsteseade

 

 

330076-00-0604

Metallist injekteerimisankrud müüritistele

ETAG 029

 

330079-00-0602

Põrandadetailide kinnitusvahendid ruudulistele metallplaatidele või restidele

 

 

330080-00-0602

Kõrge libisemiskindlusega klamberkinniti (HSR)

 

 

330083-01-0601

Mitmel viisil kasutatav tugevdatud terasest kinnituspolt mittestrukturaalsele betoonile

330083-00-0601

 

330084-00-0601

Kinnitatud ankrutega terasplaat

 

 

330153-00-0602

Padrunpüstoliga paigaldatavad klambrid terasplaatide ja õhukese korpusega metalldetailide kinnitamiseks

 

 

330155-00-0602

Isekohanduv kinnitussüsteem

 

 

330196-01-0604

Uuest või taaskasutatud materjalist valmistatud plastankrud viimistlusega välise soojusisolatsiooni komposiitsüsteemidele

330196-00-0604

ETAG 014

 

330232-00-0601

Mehaanilised kinnitusvahendid betoonile

ETAG 001–1

ETAG 001–2

ETAG 001–3

ETAG 001–4

 

330389-00-0601

Klaaskiuga tugevdatud polümeerist valmistatud punktkinnitus sändwitšpaneelidest seintele

 

 

330499-00-0601

Ühendatud kinnitusdetailid betoonile

ETAG 001–5

 

330667-00-0602

Kuumvaltsitud paigalduskanal

 

 

330747-00-0601

Multifunktsionaalsed kinnitusvahendid mittekonstruktsiooniliste detailide betooni külge kinnitamiseks

ETAG 001–6

 

330924-00-0601

Ribastatud armatuurterasest valatud ankrupoldid

 

 

330965-00-0601

Pulbriga toimiv kinnitus krohvitud väliste soojusisolatsioonide parandamiseks

 

 

331852-00-0102

Kaabli spiraalankur

 

 

340002-00-0204

Soojusisolatsiooniga terasvõrgust paneelid kogu konstruktsioonile

 

 

340006-00-0506

Kokkupandavad trepikomplektid

ETAG 008

 

340020-00-0106

Elastsed tulvavee- ja maalihke-/lahtise sette süsteemid

 

 

340025-00-0403

Tugikonstruktsioonokomplekt köetavatele ehitistele

 

 

340037-00-0204

Kerged teras/puitkonstruktsioone kandvad katuseelemendid

 

 

350003-00-1109

Eelmonteeritud ühendusdetailidest (valmistatud mehaaniliselt kaetud lehtterasest) valmistatud tulekindel korpussüsteem koos ühendusdetailidega

 

 

350005-00-1104

Paisuvad tooted tuletõkke ja tule peatamise tagamiseks

 

 

350022-01-1107

Konveiersüsteemide sulgumissüsteemide mehhanism

350022-00-1107

 

350134-00-1104

Tulekindel veeseparaator paisuva tuletõkkedetailiga (kombineeritud roostevabast terasest põranda äravooluläbiviiguga)

 

 

350140-00-1106

Krohvid ja krohvimiskomplektid tulekindlatesse kasutuskohtadesse

ETAG 018–1

ETAG 018–3

 

350141-00-1106

Vuukide ja pragude tihendid

ETAG 026–1

ETAG 026–3

 

350142-00-1106

Tulekaitseplaadid, matid ja nende süsteemid

ETAG 018–1

ETAG 018–4

 

350402-00-1106

Teraselementide reaktiivsed tulekindlad kattekihid

ETAG 018–1

ETAG 018–2

 

350454-00-1104

Läbiviigu tihendid

ETAG 026–1

ETAG 026–2

 

360001-00-0803

Seest ja väljast filmiga kaetud mineraalvillast ventilatsioonisüsteem

 

 

360005-00-0604

Vormikilp

 

 

Märkus:

Euroopa hindamisdokumendid (EAD) võtab vastu Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsioon (EOTA) inglise keeles. Euroopa Komisjon ei vastuta nende pealkirjade õigsuse eest, mille EOTA on esitanud avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et Euroopa hindamisdokumendid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsioon (http://www.eota.eu) hoiab Euroopa hindamisdokumendi elektrooniliselt kättesaadavana kooskõlas määruse (EL) nr 305/2011 II lisa punkti 8 sätetega.

See loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab loetelu ajakohastamise.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/18


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 281/05)

Liikmesriik

Leedu Vabariik

Lennuliin

Vilnius Airport (Leedu Vabariik) – London City Airport (Ühendkuningriik)

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise kuupäev

Avaliku teenindamise kohustus regulaarlennuliinil jõustub alates käesoleva teadaande avaldamisest

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuste teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Lisateave:

State Enterprise Lithuanian Airports

Rodūnios road 10A

LT-02189 Vilnius

LITHUANIA

Telefon +370 5 273 9326

Faks +370 5 232 9122

http://www.ltou.lt/

avia@ltou.lt


10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/19


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 281/06)

Liikmesriik

Leedu Vabariik

Lennuliin

Vilnius Airport (Leedu Vabariik) – London City Airport (Ühendkuningriik)

Lepingu kehtivusaeg

Neli aastat pärast tegevuse alustamist

Pakkumuste esitamise lõpptähtaeg

Kaks kuud pärast käesoleva hanketeate avaldamist

Aadress, millelt on võimalik saada hanketeate teksti ning avaliku hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Lisateave:

State Enterprise Lithuanian Airports

Rodūnios road 10A

LT-02189 Vilnius

LITHUANIA

Telefon +370 52739326

Faks +370 52329122

http://www.ltou.lt/

avia@ltou.lt


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/20


KONKURSIKUTSE 2018 – EAC/A01/2018

Euroopa Solidaarsuskorpus

(2018/C 281/07)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesoleva konkursikutse rakendamise eelduseks on, et seadusandja võtab oluliste muudatusteta vastu ettepaneku, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL) (1), ning solidaarsuskorpuse rakendamist käsitleva 2018. aasta tööprogrammi alusaktis nimetatud komitee positiivne arvamus või arvamuse puudumine.

2.   Meetmed

Konkursikutsega on hõlmatud Euroopa solidaarsuskorpuse järgmised meetmed:

vabatahtlikud partnerlused,

vabatahtlikud projektid,

vabatahtlikud rühmad esmatähtsates valdkondades,

praktika ja töökohad,

solidaarsusprojektid.

kvaliteedimärgis.

3.   Rahastamiskõlblikkus

Euroopa solidaarsuskorpuse raames võivad rahastamist taotleda kõik avaliku või erasektori asutused. Lisaks sellele võivad Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis registreeritud noorte rühmad taotleda solidaarsusprojektide rahastamist.

Euroopa solidaarsuskorpus on osalemiseks avatud järgmistele riikidele:

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki võivad täiel määral osaleda kõigis Euroopa solidaarsuskorpuse meetmetes.

Lisaks sellele on teatavad Euroopa solidaarsuskorpuse meetmed avatud osalemiseks organisatsioonidele järgmistest riikidest:

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra;

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik;

partnerriigid.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis.

Suurbritannia taotlejad: tuleb silmas pidada, et rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema täidetud kogu toetusperioodi jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList toetusperioodi jooksul ega sõlmi ELiga lepingut, millega tagatakse, et Suurbritannia taotlejad on jätkuvalt rahastamiskõlblikud, lõpetatakse ELi vahenditest rahastamine (samal ajal võidakse projektis jätkuvalt osaleda) või nõutakse projektis osalemise lõpetamist toetuslepingus kehtestatud asjaomaste lõpetamist käsitlevate sätete alusel.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 44 241 725 eurot.

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslik ning see hõlmab

Euroopa solidaarsuskorpuse 2018. aasta programmi jaoks 30 339 725 eurot.

Muudest ELi programmidest solidaarsusmeetmeid toetavad lisasummad:

11 102 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondist;

1 800 000 eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist;

1 000 000 eurot Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist.

Kogueelarve rakendamise eelduseks on Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 2018. aasta tööprogrammide vastuvõtmine.

Võimalikel taotlejatel palutakse konkursikutsega hõlmatud iga meetmete jaoks kasutatava eelarve kohta teabe saamiseks tutvuda regulaarselt veebisaidiga [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps], et saada teavet käesoleva konkursikutse parandustest kohta.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

Vabatahtlikud partnerlused:

16. oktoober 2018

Vabatahtlikud projektid:

16. oktoober 2018

Vabatahtlikud rühmad esmatähtsates valdkondades:

18. veebruar 2019

Praktika ja töökohad:

16. oktoober 2018

Solidaarsusprojektid:

16. oktoober 2018

Kvaliteedimärgisega seotud taotlusi saab esitada pidevalt.

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis.

6.   Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis järgmisel veebisaidil:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Euroopa solidaarsuskorpuse juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning selles esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse täiel määral käesoleva konkursikutse suhtes.


(1)  COM(2017)262, 30.5.2017


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/22


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 281/08)

1.   

1. augustil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Pierer Industrie AG (PIAG, Austria), mille üle Pierer Konzerngesellschaft mbH-l (Pierer, Austria) on valitsev mõju,

Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH (MTIB, Austria),

Abatec group AG (Abatec, Austria).

PIAG ja MTIB omandavad Abateci üle täieliku ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   PIAG ja Pierer: mootorrataste ja autoosade tootmine, metallurgia, kuvariga (HUD) mootorrattakiivrid;

—   MTIB: energia salvestamine, aeronautikaga seotud seadmed, metallitehnoloogia ja tööstusseadmed;

—   Abatec: elektroonikaseadmete tootmine, kohalikud positsioneerimissüsteemid ja kõrgjõudlusega karboniseerimisseadmed.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


10.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/24


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8982 – Ivanhoe Cambridge / PSPIB / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 281/09)

1.   

1. augustil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Ivanhoe Cambridge („Ivanhoe“), mis kuulub ettevõtjale Caisse de dépôt et placement du Québec (Kanada),

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

VIC Strategic Multifamily Partners LPs („VIC LPs“, USA).

Ivanhoe ja PSPIB omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja VIC LPs üle, mille üle on praegu valitsev mõju ettevõtjal Ivanhoe.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Ivanhoe: üleilmsed kinnisvarainvesteeringud;

—   PSPIB: mitmekesise ülemaailmse portfelli haldamine, mis koosneb investeeringutest avalikesse finantsturgudesse, börsivälistesse ettevõtetesse, kinnisvarasse, taristusse ja loodusvaradesse ning erasektori võlast;

—   VIC LPS: investeerimine elamukinnisvarasse ja selle haldamine San Franciscos ja San Francisco Bay piirkonnas.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8982 – Ivanhoe Cambridge / PSPIB / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks: +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.