ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 231

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
2. juuli 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 231/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 231/02

Kohtuasi C-574/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. mai 2018. aasta otsus (Tribunale di Varese eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Mauro Scialdone (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Liidu finantshuvide kaitse — ELL artikli 4 lõige 3 — ELTL artikli 325 lõige 1 — Direktiiv 2006/112/EÜ — Finantshuvide kaitse konventsioon — Sanktsioonid — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted — Aastadeklaratsioonist tuleneva käibemaksu seaduses sätestatud tähtajal tasumata jätmine — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette vabadusekaotusliku karistuse üksnes juhul, kui tasumata jäetud käibemaksu summa ületab kriminaalkorras karistamiseks kindlaks määratud künnise — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette madalama künnise kriminaalkorras karistamiseks olukorras, kus tasumata on jäetud kinnipeetud tulumaks)

2

2018/C 231/03

Kohtuasi C-82/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. mai 2018. aasta otsus (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – K. A. jt versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus — Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne — ELTL artikkel 20 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7 ja 24 — Direktiiv 2008/115/EÜ — Artiklid 5 ja 11 — Kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes kehtib territooriumile sisenemise keeld — Elamisloataotlus perekonna taasühinemiseks Euroopa Liidu kodanikuga, kes ei ole kunagi kasutanud oma liikumisvabadust — Taotluse läbivaatamisest keeldumine)

3

2018/C 231/04

Liidetud kohtuasjad C-331/16 ja C-366/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. mai 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haag’i, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingeni eelotsusetaotlused – Madalmaad, Belgia) – K. versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16) ja H. F. versus Belgische Staat (C-366/16) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 27 lõike 2 teine lõik — Sisenemis- ja elamisõigusele avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise huvides kehtestatud piirang — Riigist väljasaatmine avaliku korra või julgeoleku huvides — Käitumine, mis kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi — Isik, kelle varjupaigataotlus on rahuldamata jäetud Genfi konventsiooni artikli 1 jaotises F või direktiivi 2011/95/EL artikli 12 lõikes 2 osutatud põhjustel — Artikli 28 lõige 1 — Artikli 28 lõike 3 punkt a — Kaitse väljasaatmise eest — Elamine vastuvõtvas liikmesriigis kümne eelneva aasta jooksul — Avalikust julgeolekust lähtuvad ülekaalukad põhjused — Mõiste)

4

2018/C 231/05

Kohtuasi C-376/16 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. mai 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Apellatsioonkaebus — Teenuste riigihankemenetlused — Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektide juhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine — Paremusjärjestusmenetlus — Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 21 — Üldkohtu kodukorra artikkel 76 ja artikli 84 lõige 1 — Keeld teha otsus ultra petita — Hindamiskriteeriumide alakriteeriumidele osakaalu määramine — Ilmsed hindamisvead — Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 – Artikli 100 lõige 2 — Pakkumuse tagasilükkamise otsus — Puuduvad põhjendused — Võimaluse kaotamine — Euroopa Liidu lepinguväline vastutus — Kahju hüvitamise nõue)

6

2018/C 231/06

Kohtuasi C-684/17 P: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) 6. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 26. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-83/16: Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba SpA versus EUIPO

6

2018/C 231/07

Kohtuasi C-685/17 P: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) 6. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 26. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-84/16: Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba SpA versus EUIPO

7

2018/C 231/08

Kohtuasi C-168/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 5. märtsil 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG versus Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Kohtuasi C-175/18 P: PTC Therapeutics International Ltd 6. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd versus Euroopa Ravimiamet

8

2018/C 231/10

Kohtuasi C-178/18 P: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV 7. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-729/15: MSD Animal Health Innovation GmbH ja Intervet international BV versus Euroopa Ravimiamet

9

2018/C 231/11

Kohtuasi C-203/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 20. märtsil 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann versus Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Kohtuasi C-210/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Schienen-Control Kommission (Austria) 23. märtsil 2018 – WESTbahn Management GmbH versus ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Kohtuasi C-224/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Kohtuasi C-225/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Kohtuasi C-227/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungari) 3. aprillil 2018 – VE versus WD

12

2018/C 231/16

Kohtuasi C-228/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. aprillil 2018 – Gazdasági Versenyhivatal versus Budapest Bank Nyrt. jt

13

2018/C 231/17

Kohtuasi C-235/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Kohtuasi C-262/18 P: Euroopa Komisjoni 16. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-216/15: Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. versus Euroopa Komisjon

14

2018/C 231/19

Kohtuasi C-280/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 24. aprillil 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio Syndesmos Iiton, Somateio Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys, Somateio Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZversus Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Kohtuasi C-312/18 P: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux 11. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-361/17: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux versus Euroopa Komisjon

17

 

Üldkohus

2018/C 231/21

Kohtuasjad T-429/13 ja T-451/13: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Bayer CropScience jt versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeained klotianidiin, tiametoksaam ja imidaklopriid — Heakskiidu läbivaatamine — Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 — Keeld kasutada ja müüa kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid — Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 — Ettevaatuspõhimõte — Proportsionaalsus — Õigus olla ära kuulatud — Lepinguväline vastutus)

18

2018/C 231/22

Kohtuasi T-584/13: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – BASF Agro jt versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeaine fiproniil — Heakskiidu läbivaatamine — Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 — Keeld kasutada ja müüa kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid — Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 — Ettevaatuspõhimõte — Mõjuanalüüs)

19

2018/C 231/23

Kohtuasi T-283/15: Üldkohtu 8. mai 2018. aasta otsus – Esso Raffinage versus ECHA (REACH — Toimiku hindamine — Registreerimistaotluste vastavuse kontrollimine — Esitatud teabe kontrollimine ja toimiku hindamise järelmeetmed — Mittevastavusteatis — Üldkohtu pädevus — Tühistamishagi — Vaidlustav akt — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Õiguslik alus — Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklid 41, 42 ja 126)

20

2018/C 231/24

Kohtuasi T-205/16: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Leedu versus komisjon (Ühtekuuluvusfond — Rahastamisest välja jäetud kulud — Tehniline tugi Ühtekuuluvusfondi haldamiseks Leedus — Käibemaks — Määruse (EÜ) nr 16/2003 artikli 11 lõiked 1 ja 3 — Rahalise abi vähendamine)

21

2018/C 231/25

Kohtuasi T-626/16: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Troszczynski versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitis — Alusetult maksud summade tagasinõudmine — Peasekretäri pädevus — Electa una via — Kaitseõigused — Tõendamiskoormis — Põhjendamiskohustus — Poliitilised õigused — Võrdne kohtlemine — Võimu kuritarvitamine — Parlamendiliikmete sõltumatus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

21

2018/C 231/26

Kohtuasi T-675/16: Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi mycard2go taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause (nüüd määruse 2017/1001 artikli 94 esimene lause))

22

2018/C 231/27

Kohtuasi T-676/16: Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi mycard2go taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

23

2018/C 231/28

Kohtuasi T-712/16: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Deutsche Lufthansa versus komisjon (Konkurents — Koondumised — Lennutranspordi turg — Otsus, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks tingimusel, et täidetakse teatud kohustusi — Taotlus pool vabastada võetud kohustustest — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Hea halduse põhimõte — Võimu kuritarvitamine)

23

2018/C 231/29

Kohtuasi T-818/16: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Netflix International ja Netflix versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Saksamaa kavandatud abi filmitootmise ja -levi edendamiseks — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks — Isikliku puutumuse puudumine — Õigustloov akt, mis vajab rakendusmeetmeid — Vastuvõetamatus)

24

2018/C 231/30

Kohtuasi T-860/16: Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi mycard2go taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

25

2018/C 231/31

Kohtuasi T-23/17: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Barnett versus EMSK (Avalik teenistus — Ametnikud — Vanaduspension — Ennetähtaegselt pensionile jäämine, ilma et pensioniõigusi vähendataks — Meede, mis varem oli ette nähtud personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõikes 2 — Avaliku Teenistuse Kohtu tehtud tühistamisotsuse täitmine — Vastutus)

25

2018/C 231/32

Kohtuasi T-387/17: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Triggerball versus EUIPO (Paljude külgpindadega palli kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus — Paljude külgpindadega palli kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

26

2018/C 231/33

Kohtuasi T-199/18: 16. märtsil 2018 esitatud hagi – SCF Terminal (Cyprus) ja S H B versus nõukogu ja teised

26

2018/C 231/34

Kohtuasi T-230/18: 6. aprillil 2018 esitatud hagi – Czarnecki versus parlament

27

2018/C 231/35

Kohtuasi T-238/18: 12. aprillil 2018 esitatud hagi – Netflix International ja Netflix versus komisjon

28

2018/C 231/36

Kohtuasi T-239/18: 17. aprillil 2018 esitatud hagi – SKS Import Export versus komisjon

29

2018/C 231/37

Kohtuasi T-241/18: 18. aprillil 2018 esitatud hagi – Bruno versus komisjon

29

2018/C 231/38

Kohtuasi T-242/18: 18. aprillil 2018 esitatud hagi – VV versus komisjon

30

2018/C 231/39

Kohtuasi T-243/18: 20. aprillil 2018 esitatud hagi – VW versus komisjon

31

2018/C 231/40

Kohtuasi T-244/18: 20. aprillil 2018 esitatud hagi – Synergy Hellas versus komisjon

31

2018/C 231/41

Kohtuasi T-250/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – RATP versus komisjon

32

2018/C 231/42

Kohtuasi T-255/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – US versus EKP

33

2018/C 231/43

Kohtuasi T-256/18: 24. aprillil 2018 esitatud hagi – Arezzo Indústria e Comércio versus EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Kohtuasi T-261/18: 26. aprillil 2018 esitatud hagi – Roxtec versus EUIPO – Wallmax (seitset kontsentrilist sinist ringi sisaldava musta ruudu kujutis)

35

2018/C 231/45

Kohtuasi T-263/18: 26. aprillil 2018 esitatud hagi – Meblo Trade versus EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Kohtuasi T-265/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Biernacka-Hoba versus EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Kohtuasi T-267/18: 30. aprillil 2018 esitatud hagi – Iceland Foods versus EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Kohtuasi T-268/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Sandrone versus EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Kohtuasi T-269/18: 2. mail 2018 esitatud hagi – Inditex versus EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Kohtuasi T-271/18: 3. mail 2018 esitatud hagi – Mauritsch versus INEA

39

2018/C 231/51

Kohtuasi T-276/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Julius-K9 versus EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Kohtuasi T-277/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – Zitro IP versus EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Kohtuasi T-279/18: 30. aprillil 2018 esitatud hagi – Alliance Pharmaceuticals versus EUIPO – AxiCorp GmbH (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Kohtuasi T-287/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – M. I. Industries, Inc. versus EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Kohtuasi T-288/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – M. I. Industries versus EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Kohtuasi T-290/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – Agmin Italy versus komisjon

43

2018/C 231/57

Kohtuasi T-291/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Biedermann Technologies versus EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Kohtuasi T-296/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Polskie Linie Lotnicze LOTversus komisjon

45

2018/C 231/59

Kohtuasi T-300/18: 13. mail 2018 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

46

2018/C 231/60

Kohtuasi T-301/18: 13. mail 2018 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

48


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2018/C 231/01)

Viimane väljaanne

ELT C 221, 25.6.2018.

Eelmised väljaanded

ELT C 211, 18.6.2018.

ELT C 200, 11.6.2018.

ELT C 190, 4.6.2018.

ELT C 182, 28.5.2018.

ELT C 166, 14.5.2018.

ELT C 161, 7.5.2018.

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. mai 2018. aasta otsus (Tribunale di Varese eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Mauro Scialdone

(Kohtuasi C-574/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Liidu finantshuvide kaitse - ELL artikli 4 lõige 3 - ELTL artikli 325 lõige 1 - Direktiiv 2006/112/EÜ - Finantshuvide kaitse konventsioon - Sanktsioonid - Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted - Aastadeklaratsioonist tuleneva käibemaksu seaduses sätestatud tähtajal tasumata jätmine - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette vabadusekaotusliku karistuse üksnes juhul, kui tasumata jäetud käibemaksu summa ületab kriminaalkorras karistamiseks kindlaks määratud künnise - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette madalama künnise kriminaalkorras karistamiseks olukorras, kus tasumata on jäetud kinnipeetud tulumaks))

(2018/C 231/02)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Varese

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Mauro Scialdone

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, koostoimes ELL artikli 4 lõikega 3 ja ELTL artikli 325 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette, et konkreetset majandusaastat puudutavast aastadeklaratsioonist tuleneva käibemaksu seaduses sätestatud tähtajal tasumata jätmine kujutab endast kuritegu, mille eest mõistetakse vabadusekaotuslik karistus üksnes juhul, kui tasumata jäetud käibemaksu summa ületab 250 000 euro suuruse künnise, samas kui kinnipeetud tulumaksu tasumata jätmises seisneva süüteo puhul on ettenähtud künnis 150 000 eurot.


(1)  ELT C 48, 8.2.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. mai 2018. aasta otsus (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – K. A. jt versus Belgische Staat

(Kohtuasi C-82/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne - ELTL artikkel 20 - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 7 ja 24 - Direktiiv 2008/115/EÜ - Artiklid 5 ja 11 - Kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes kehtib territooriumile sisenemise keeld - Elamisloataotlus perekonna taasühinemiseks Euroopa Liidu kodanikuga, kes ei ole kunagi kasutanud oma liikumisvabadust - Taotluse läbivaatamisest keeldumine))

(2018/C 231/03)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: K. A., M. Z., M. J., N. N. N., O. I. O., R. I., B. A.

Vastustaja: Belgische Staat

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel ning täpsemalt selle artikleid 5 ja 11 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi praktika, mis seisneb selles, et elamisloataotlust, mille nimetatud liikmesriigi territooriumil on perekonna taasühinemiseks esitanud kolmanda riigi kodanik, kes on sellise liidu kodaniku pereliige, kellel on selle liikmesriigi kodakondsus ja kes ei ole kunagi kasutanud oma liikumisvabadust, ei võeta menetlusse ainuüksi põhjendusel, et kolmanda riigi kodaniku suhtes kehtib kõnealusele territooriumile sisenemise keeld.

2.

ELTL artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et

sellega on vastuolus liikmesriigi praktika, mis seisneb selles, et niisugust taotlust ei võeta menetlusse ainuüksi nimetatud põhjendusel, ilma et oleks kontrollitud, kas liidu kodaniku ja kolmanda riigi kodaniku vahel esineb sellist laadi sõltuvussuhe, mille tõttu viimasele tuletatud elamisõiguse andmisest keeldumise korral oleks liidu kodanik faktiliselt sunnitud lahkuma kogu liidu territooriumilt ja jääks seega ilma võimalusest tegelikult kasutada põhilisi liidu kodakondsusest tulenevaid õigusi;

kui liidu kodanik on täiskasvanu, on selline sõltuvussuhe, mis võib õigustada asjaomasele kolmanda riigi kodanikule kõnealusel artiklil põhineva tuletatud elamisõiguse andmist, mõeldav üksnes erandjuhtudel, kui kõiki tähtsust omavaid asjaolusid arvestades ei või asjaomast isikut mingil juhul lahutada tema pereliikmest, kellest ta sõltub;

kui liidu kodanik on alaealine, tuleb sellise sõltuvussuhte olemasolu hindamisel võtta lapse parimates huvides arvesse kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid, eelkõige lapse vanust, tema füüsilist ja emotsionaalset arengut, lapse emotsionaalse suhte tugevust kummagi vanemaga ning kolmanda riigi kodanikust vanemast lahutamise tõttu lapse heaolule tekkida võivat ohtu; nimetatud kodanikuga perekondliku sideme olemasolu – olgu see siis bioloogiline või õiguslik – ei ole piisav ja viimasega koos elamine ei ole sellise sõltuvussuhte tuvastamiseks vajalik;

tähtsust ei ole sellel, et sõltuvussuhe, millele kolmanda riigi kodanik tugineb elamisloataotluse esitamisel perekonna taasühinemiseks, on tekkinud pärast tema suhtes territooriumile sisenemise keelu otsuse tegemist;

tähtsust ei ole sellel, et kolmanda riigi kodaniku suhtes tehtud territooriumile sisenemise keelu otsus on jõustunud ajaks, mil ta esitab elamisloataotluse perekonna taasühinemiseks;

tähtsust ei ole sellel, et territooriumile sisenemise keelu otsus, mis on tehtud kolmanda riigi kodaniku suhtes, kes on esitanud elamisloataotluse perekonna taasühinemiseks, on põhjendatud tagasipöördumiskohustuse täitmata jätmisega. Kui selline otsus on põhjendatud avaliku korra kaalutlustega, võib nende tõttu keelduda kolmanda riigi kodanikule nimetatud artiklil põhineva tuletatud elamisõiguse andmisest üksnes juhul, kui hinnates kõiki juhtumi asjaolusid konkreetselt, võttes seejuures arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, asjaomase lapse või asjaomaste laste parimaid huve ja põhiõigusi, ilmneb, et isik kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu avalikule korrale.

3.

Direktiivi 2008/115 artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik praktika, mille kohaselt kolmanda riigi kodaniku suhtes, kelle kohta on juba tehtud tagasisaatmisotsus, millele on lisatud territooriumile sisenemise keelu otsus ja mis jätkuvalt kehtib, tehakse tagasisaatmisotsus, võtmata arvesse tema era- ja perekonnaelulisi asjaolusid – eelkõige tema alaealise lapse huve –, mida on mainitud elamisloataotluses, mis on perekonna taasühinemiseks esitatud pärast territooriumile sisenemise keelu kehtestamist, välja arvatud juhul, kui huvitatud isik oleks juba varem saanud nendele asjaoludele tugineda.


(1)  ELT C 145, 25.4.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. mai 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haag’i, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingeni eelotsusetaotlused – Madalmaad, Belgia) – K. versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16) ja H. F. versus Belgische Staat (C-366/16)

(Liidetud kohtuasjad C-331/16 ja C-366/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu kodakondsus - Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil - Direktiiv 2004/38/EÜ - Artikli 27 lõike 2 teine lõik - Sisenemis- ja elamisõigusele avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise huvides kehtestatud piirang - Riigist väljasaatmine avaliku korra või julgeoleku huvides - Käitumine, mis kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi - Isik, kelle varjupaigataotlus on rahuldamata jäetud Genfi konventsiooni artikli 1 jaotises F või direktiivi 2011/95/EL artikli 12 lõikes 2 osutatud põhjustel - Artikli 28 lõige 1 - Artikli 28 lõike 3 punkt a - Kaitse väljasaatmise eest - Elamine vastuvõtvas liikmesriigis kümne eelneva aasta jooksul - Avalikust julgeolekust lähtuvad ülekaalukad põhjused - Mõiste))

(2018/C 231/04)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotlused esitanud kohtud

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: K. (C-331/16), H. F. (C-366/16)

Kostjad: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), Belgische Staat (C-366/16)

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, artikli 27 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et asjaolu, et Euroopa Liidu kodaniku või liidu kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikme suhtes, kes taotleb elamisõigust selle liikmesriigi territooriumil, on minevikus tehtud pagulaseks tunnistamata jätmise otsus Genfis 28. juulil 1951 allkirjastatud pagulasseisundi konventsiooni, mida on täiendatud 31. jaanuaril 1967 New Yorgis sõlmitud pagulasseisundi protokolliga, artikli 1 jaotise F või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule, artikli 12 lõike 2 alusel, ei võimalda selle liikmesriigi pädevatel ametiasutustel automaatselt järeldada, et juba selle isiku viibimine liikmesriigi territooriumil kujutab endast olenemata retsidiivi ohu esinemisest või puudumisest tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi, andes alust meetmete võtmiseks avaliku korra või julgeoleku huvides.

Sellise ohu esinemise tuvastamise aluseks peab olema vastuvõtva liikmesriigi pädevate ametiasutuste hinnang asjasse puutuva isiku isiklikule käitumisele, mille puhul võetakse arvesse pagulaseks tunnistamata jätmise otsuses tuvastatut ja selle otsuse aluseks olevaid asjaolusid, eelkõige isikule süüks pandavate kuritegude või tegude laadi ja raskust, tema isikliku osavõtu määra nendes tegudes ja võimalikke kriminaalvastusest vabastavaid asjaolusid ning kriminaalkorras süüdimõistva otsuse olemasolu. See igakülgne hinnang peab arvesse võtma ka aega, mis on möödunud nende kuritegude või tegude eeldatavast toimepanemisest, ja isiku hilisemat käitumist, sealhulgas seda, kas tema käitumine annab tunnistust ELL artiklites 2 ja 3 mainitud põhiväärtuste jätkuvast mittetunnistamisest viisil, mis võib häirida elanikkonna rahu ja füüsilist julgeolekut. Üksnes asjaolu, et isik käitus minevikus nõnda oma päritoluriigi eriomases ajaloolises ja ühiskondlikus kontekstis, mis vastuvõtvas liikmesriigis tõenäoliselt ei kordu, ei välista sellise ohu esinemise tuvastamist.

Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele peavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad ametiasutused lisaks omavahel tasakaalustama asjaomase ühiskonna põhihuvide kaitse ja asjasse puutuva isiku huvid, mis on seotud tema kui liidu kodaniku liikumis- ja elamisvabaduse teostamisega ja tema õigusega era- ja perekonnaelu austamisele.

2.

Direktiivi 2004/38 artikli 28 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui kavandatavad meetmed hõlmavad asjasse puutuva isiku väljasaatmist vastuvõtvast liikmesriigist, peab see liikmesriik arvesse võtma isiku tegude laadi ja raskust, tema selle liikmesriigi territooriumil elamise kestust ja vajaduse korral seaduslikkust, talle süüks pandavate tegude toimepanemisest möödunud aega, tema käitumist selle aja jooksul, tema praegust ühiskonnaohtlikkust ning tema sotsiaalsete, kultuuriliste ja perekondlike sidemete tugevust selles liikmesriigis.

Direktiivi 2004/38 artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et see ei ole kohaldatav Euroopa Liidu kodanikule, kellel ei ole vastuvõtvas liikmesriigis alalist elamisõigust selle direktiivi artikli 16 ja artikli 28 lõike 2 tähenduses.


(1)  ELT C 326, 5.9.2016.

ELT C 343, 19.9.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. mai 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Kohtuasi C-376/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Teenuste riigihankemenetlused - Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektide juhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine - Paremusjärjestusmenetlus - Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 21 - Üldkohtu kodukorra artikkel 76 ja artikli 84 lõige 1 - Keeld teha otsus ultra petita - Hindamiskriteeriumide alakriteeriumidele osakaalu määramine - Ilmsed hindamisvead - Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 – Artikli 100 lõige 2 - Pakkumuse tagasilükkamise otsus - Puuduvad põhjendused - Võimaluse kaotamine - Euroopa Liidu lepinguväline vastutus - Kahju hüvitamise nõue))

(2018/C 231/05)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: N. Bambara, keda abistasid avocat P. Wytinck ja avocat B. Hoorelbeke)

Teised menetlusosalised: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (esindajad: dikigoros M. Sfyri, dikigoros C.-N. Dede ja dikigoros V. Alevizopoulou)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 27. aprilli 2016. aasta kohtuotsuse European Dynamics Luxembourg jt vs. EUIPO (T-556/11, EU:T:2016:248) resolutsiooni punktid 2–5.

2.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kahju hüvitamise nõue kohtuasjas T-556/11 rahuldamata.

4.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ning European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kannavad apellatsioonimenetluses ja esimese astme menetluses ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 402, 31.10.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/6


Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) 6. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 26. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-83/16: Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba SpA versus EUIPO

(Kohtuasi C-684/17 P)

(2018/C 231/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA (esindajad: avvocato L. Trevisan, avvocato D. Contini)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 17. mai 2018. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/7


Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) 6. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 26. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-84/16: Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba SpA versus EUIPO

(Kohtuasi C-685/17 P)

(2018/C 231/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA (esindajad: avvocato L. Trevisan, avvocato D. Contini)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 17. mai 2018. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 5. märtsil 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG versus Günther Bauer

(Kohtuasi C-168/18)

(2018/C 231/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Günther Bauer

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (1) artikkel 8 kuulub kohaldamisele, kui tööandjapensioni makstakse riikliku finantsjärelevalve all oleva tööandjatevahelise pensioniskeemi kaudu, kes rahaliste raskuste tõttu pensionimakseid järelevalveasutuse loal põhjendatult vähendab, ja kuigi tööandja vastutab Saksa õigusest tulenevalt oma endistele töötajatele tehtavate pensionimaksete vähendamise eest, ei saa ta maksejõuetuse tõttu täita oma kohustust hüvitada maksete vähendamisest tekkinud vahe?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Millisel juhul saab pidada endisele töötajale tema tööandja maksejõuetusest tekkinud kahju tööandjapensioni maksmisel ilmselgelt ebaproportsionaalseks ja seega kohustada liikmesriike tagama minimaalse kaitse olenemata sellest, et endine töötaja saab kätte vähemalt pool hüvitisest, millele tal on õigus omandatud pensioniõiguste alusel?

3.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas direktiivi 2008/94/EÜ artiklil 8 on vahetu mõju ja kas juhul, kui asjaomane liikmesriik ei ole viidatud direktiivi siseriiklikusse õigusesse üle võtnud või on teinud seda puudulikult, annab see säte isikule õiguse pöörduda liikmesriigi vastu selle liikmesriigi kohtusse?

4.

Kui kolmandale küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas eraõiguslik organisatsioon, mille liikmesriik on – tööandjatele siduvalt – määranud maksejõuetuskindlustuse andjana spondeerima tööandja pensionimakseid ja mis kuulub riikliku finantsjärelevalve alla ning kogub tööandjatelt kohustusliku seadusjärgse maksejõuetuskindlustuse sissemakseid ja saab nagu ametiasutus luua haldusdokumendi alusel täitemenetluse algatamise eeldused, on avaliku sektori asutus liikmesriigis?


(1)  ELT 2008, L 283, lk 36.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/8


PTC Therapeutics International Ltd 6. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd versus Euroopa Ravimiamet

(Kohtuasi C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: PTC Therapeutics International Ltd (esindajad: solicitor G. Castle, solicitor B. Kelly, Rechtsanwalt K. Ewert, M. Demetriou, QC, barrister C. Thomas)

Teised menetlusosalised: Euroopa Ravimiamet, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Apellandi nõuded

tunnistada PTC apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja tühistada Üldkohtu otsus;

tühistada Euroopa Ravimiameti poolt PTC-le 25. novembril 2015 teatavaks tehtud otsus avaldada läbipaistvuse määruse (1) alusel teatud informatsiooni;

saata nimetatud otsus tagasi Euroopa Ravimiametile uuesti läbivaatamiseks seoses PTC-ga konsulteerimiseks mõeldud konfidentsiaalsete lõikude redaktsiooniga; ja

mõista Euroopa Ravimiametilt välja kõik käesoleva asjaga seotud PTC kohtu- ja muud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Kohtuotsus tuleks tühistada järgmistel põhjustel:

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid olid kaitstud üldise konfidentsiaalsuse eeldusega;

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid kogumis kujutavad endast konfidentsiaalset äriteavet, mis on kaitstud läbipaistvuse määruse artikli 4 lõikega 2;

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid peaksid olema kaitstud läbipaistvuse määruse artikli 4 lõikega 3; ja

Euroopa Ravimiamet ei teostanud seadusega nõutud huvide kaalumist.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; EÜT eriväljaanne 01/03, lk 331).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/9


MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV 7. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-729/15: MSD Animal Health Innovation GmbH ja Intervet international BV versus Euroopa Ravimiamet

(Kohtuasi C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet International BV (esindajad: advocaat P. Bogaert, solicitor B. Kelly, J. Stratford, QC, barrister C. Thomas)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ravimiamet

Apellantide nõuded

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja tühistada Üldkohtu otsus;

tühistada Euroopa Ravimiameti poolt 3. detsembril 2015 apellantidele teatavaks tehtud otsus avaldada läbipaistvuse määruse (1) alusel teatud informatsiooni; ja

mõista Euroopa Ravimiametilt välja kõik käesoleva asjaga seotud apellantide kohtu- ja muud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Kohtuotsus tuleks tühistada järgmistel põhjustel:

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid olid kaitstud üldise konfidentsiaalsuse eeldusega;

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid kogumis kujutavad endast konfidentsiaalset äriteavet, mis on kaitstud läbipaistvuse määruse artikli 4 lõikega 2;

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid peaksid olema kaitstud läbipaistvuse määruse artikli 4 lõikega 3; ja

Euroopa Ravimiamet ei teostanud seadusega nõutud huvide kaalumist.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; EÜT eriväljaanne 01/03, lk 331).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 20. märtsil 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann versus Land Nordrhein-Westfalen

(Kohtuasi C-203/18)

(2018/C 231/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad ja apellatsioonkaebuse esitajad: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Vastustaja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Land Nordrhein-Westfalen

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (1) artikli 13 lõike 1 punktis d (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määruse (EL) nr 165/2014 (2) artikli 45 lõikega 2) sisalduvat sätet, mis lubab teha erandeid, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab vaid sõidukeid või sõidukite kombinatsioone, mida kasutatakse üksnes postisaadetiste kohaletoimetamiseks universaalse postiteenuse raames, või võib sätte koosseis olla täidetud ka siis, kui sõidukeid või sõidukite kombinatsioone kasutatakse ka, valdavalt või muul viisil kindlaksmääratud mahus postisaadetiste kohaletoimetamiseks universaalse postiteenuse raames?

2.

Kas arvestades esimeses punktis viidatud sätet, mis lubab teha erandeid, tuleb vastamisel küsimusele, kas sõidukeid või sõidukite kombinatsioone kasutatakse üksnes või ka, valdavalt või muul viisil kindlaksmääratud mahus postisaadetiste kohaletoimetamiseks universaalse postiteenuse raames, lähtuda sõiduki või sõidukite kombinatsiooni üldisest kasutusest või sõiduki või sõidukite kombinatsiooni konkreetset kasutusest teataval veol?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT 2006, L 102, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT 2014, L 60, lk 1).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Schienen-Control Kommission (Austria) 23. märtsil 2018 – WESTbahn Management GmbH versus ÖBB-Infrastruktur AG

(Kohtuasi C-210/18)

(2018/C 231/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Schienen-Control Kommission

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: WESTbahn Management GmbH

Vastustaja: ÖBB-Infrastruktur AG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012 aasta direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (1), II lisa punkti 2 alapunkti a tuleb tõlgendada nii, et selles nimetatud koosseisu alla „jaamad, jaamahooned ja muud rajatised“ tuleb liigitada selle direktiivi I lisa teises taandes sätestatud raudteeinfrastruktuuri elemendid „reisiplatvormid“?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt,

kas siis tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012 aasta direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, II lisa punkti 1 alapunkti c tõlgendada nii, et selles sätestatud koosseis „raudteeinfrastruktuuri kasutamine“ hõlmab I lisa teise taande kohaste reisiplatvormide kasutamist?


(1)  ELT 2012, L 343, lk 32.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Budimex S.A.

(Kohtuasi C-224/18)

(2018/C 231/13)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Budimex S.A.

Teine menetlusosaline: Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas olukorras, kus tehinguosalised on kokku leppinud, et tasu väljamaksmiseks ehitus- või ehitus- ja paigaldustööde eest on vajalik tellijapoolne nende tööde tegemise heakskiit tööde vastuvõtuaktiga, toimub nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), artiklis 63 osutatud teenuse osutamine sellise tehingu puhul: ehitus- või ehitus- ja paigaldustööde tegeliku tegemise hetkel või nende tööde tegemise heakskiitmise hetkel tellija poolt tööde vastuvõtuaktiga?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Grupa Lotos S.A.

(Kohtuasi C-225/18)

(2018/C 231/14)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Grupa Lotos S.A.

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1; muudetud) (1), artikliga 168 ning neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõttega ei ole vastuolus sellised õigusnormid nagu 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Dz. U. 2011, nr 177, jrk nr 1054; muudetud; kehtiv: Dz.U. 2017, jrk nr. 1221; muudetud) artikli 88 lõike 1 punkt 4, mille kohaselt maksusumma vähendamist või enammakstud maksusumma tagastamist ei kohaldata majutus- ja toitlustusteenuste ostmise korral, v.a juhtudel, kui ostetakse valmiseineid, mis on mõeldud reisijateveo teenuseid osutavate maksukohustuslaste puhul reisijatele, sealhulgas juhtudel, kui need muudatused on seaduses tehtud nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; muudetud) (2) artikli 17 lõike 6 alusel?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.

(2)  EÜT 1977, L 145, lk 1.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungari) 3. aprillil 2018 – VE versus WD

(Kohtuasi C-227/18)

(2018/C 231/15)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budai Központi Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: VE

Kostja: WD

Eelotsuse küsimused

1.

Kas saab asuda seisukohale, et seaduses tingimata üldiselt ettenähtud teavitamiskohustuse alusel (lepingu tüüptingimusena, mida ettevõtjast lepingupool kasutab ja milles ei ole eraldi kokku lepitud) koostatud lepingutingimus, millega pannakse vahetuskursi risk tarbijale, kuid milles ei ole sõnaselgelt märgitud, et tagasimaksesummad, mida tuleb laenulepingu kohaselt tasuda, võivad olla ettevõtjast lepingupoole tehtud maksevõime analüüsi raames tuvastatud tarbija sissetulekutest suuremad või ulatuda nendest sissetulekutest palju suurema osakaaluni [kui ette nähtud], ei ole ebaõiglane, s.t et see on majanduslikke tagajärgi arvestades selge ja arusaadav, võttes samuti arvesse, et asjaomane liikmesriigi õigusnorm nõuab, et niisugune risk tuleb konkreetselt kirjalikult kindlaks määrata, mitte üksnes tuvastada ja määrata, ning arvestades lisaks, et Euroopa Liidu Kohus tuvastas kohtuasjas C-26/13 tehtud kohtuotsuse punktis 74, et ettevõtjast lepingupool peab tarbijat mitte ainult riskist informeerima, vaid vaja on ka, et tarbija saaks selle teabe alusel hinnata talle määratud vahetuskursist tulenevaid tema jaoks potentsiaalselt olulisi majanduslikke tagajärgi ja seega oma laenu kogumaksumust?

2.

Kas saab asuda seisukohale, et seaduses tingimata üldiselt ettenähtud teavitamiskohustuse alusel (lepingu tüüptingimusena, mida ettevõtjast lepingupool kasutab ja milles ei ole eraldi kokku lepitud) koostatud lepingutingimus, millega pannakse vahetuskursi risk tarbijale, kuid milles ei ole sõnaselgelt märgitud, et laenulepingus ei ole sätestatud mingit vahetuskursi muutuste ülemmäära, ei ole ebaõiglane, s.t et see on majanduslikke tagajärgi arvestades selge ja arusaadav, võttes samuti arvesse, et Euroopa Liidu Kohus tuvastas kohtuasjas C-26/13 tehtud kohtuotsuse punktis 74, et ettevõtjast lepingupool peab tarbijat mitte ainult riskist informeerima, vaid vaja on ka, et tarbija saaks selle teabe alusel hinnata talle määratud vahetuskursist tulenevaid tema jaoks potentsiaalselt olulisi majanduslikke tagajärgi ja seega oma laenu kogumaksumust?

3.

Kas direktiivi 93/13 (1), eriti selle viimast põhjendust, lisa punkti 1 alapunkti o ning artikli 3 lõiget 3 ja artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii – võttes eelkõige arvesse muu hulgas kohtuotsuses C-42/15 sätestatud nõuet, et tarbijate kaitseks on vaja tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi –, et liidu õigusega on vastuolus liikmesriigi kohtupraktika, õiguslik tõlgendus või õigusnorm, mille alusel õiguslik tagajärg (täielik kehtetus õigusnormi rikkumise tõttu või ka kahju hüvitamine või muu mingil õiguslikul alusel põhinev tagajärg), mis tuleneb selles liikmesriigis krediidivõime hindamisest, mis ei ole üksikasjalik ja ammendav, ei kaitse võlgnikku ja on ettevaatamatu (näiteks vahetuskursi riski niisuguse tagajärje analüüsimisel, mis seisneb tagasimaksete ja võla põhisumma märkimisväärses suurenemises), on tarbija jaoks ebasoodsam kui algse olukorra taastamine (restitutio in integrum), millega võlgnikust tarbija vabaneb vahetuskursi riskist, s.t riskist, et vahetuskursi muutuste tõttu tagasimaksed suurenevad, ja tal lubatakse laenu põhisumma tagasi maksta osamaksetena?

4.

Kas direktiivi 93/13 põhjenduses 20 viidatud võimaluse kõigi tingimustega põhjalikult tutvuda ja sama direktiivi artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 sätestatud selguse ja arusaadavuse nõude tõlgendamisel tuleb asuda seisukohale, et kui laenulepingus on teatavad olulised elemendid (näiteks lepingu ese, s.o laenusumma suurus, tagasimaksed ja tehingu intressid) teatavaks tehtud ainult informatiivselt, selgitamata, kas informatiivselt teatatud osa on või ei ole lepingupooltele õiguslikult siduv, siis ei ole vastavad lepingutingimused ebaõiglased?


(1)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. aprillil 2018 – Gazdasági Versenyhivatal versus Budapest Bank Nyrt. jt

(Kohtuasi C-228/18)

(2018/C 231/16)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja kassaator: Gazdasági Versenyhivatal

Kaebajad ja kassatsioonimenetluses vastustajad: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Eelotsuse küsimused

1.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et üks ja sama tegevus võib seda rikkuda nii konkurentsivastase eesmärgi kui ka konkurentsivastase tagajärje tõttu, mida mõlemat käsitatakse teineteisest sõltumatute õiguslike alustena?

2.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et käesolevas kohtuvaidluses arutatav kokkulepe, mille on omavahel sõlminud Ungari pangad ja millega kehtestatakse kahe pangakaardiettevõtja MasterCard ja Visa suhtes ühtne vahendustasu summa, mis tuleb maksta väljastavatele pankadele nende ettevõtjate kaardi kasutamise eest, on eesmärgil põhinev konkurentsipiirang?

3.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et pankadevahelise kokkuleppe osalisteks loetakse ka krediitkaardiettevõtjad, kes ei osalenud otseselt kokkuleppe sisu kindlaksmääramises, kuid tegid selle kokkuleppe vastuvõtmise võimalikuks ning aktsepteerisid ja kohaldasid kokkulepet, või tuleb asuda seisukohale, et need ettevõtjad kooskõlastasid oma tegevuse kokkuleppe sõlminud pankadega?

4.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et vaidluse eset arvestades ei ole konkurentsiõiguse rikkumise hindamiseks vaja piiritleda, kas tegemist on kokkuleppes osalemisega või [oma tegevuse] kooskõlastamisega kokkuleppes osalevate pankade tegevusega?


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Kohtuasi C-235/18)

(2018/C 231/17)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Menetlusosaline: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nüüd Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) artikli 135 lõike 1 punkt b hõlmab kütusekaartide kättesaadavaks tegemist ning neid kaarte kasutades kütuse ostmise läbirääkimist, rahastamist ja arveldamist või võib neid mitmeosalisi toiminguid käsitada aheltehingutena, mille peamine eesmärk on kütuse tarnimine?


(1)  ELT L 347, lk 1.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/14


Euroopa Komisjoni 16. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-216/15: Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: P. J. Loewenthal, F. Tomat)

Teised menetlusosalised: Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s., Slovaki Vabariik, Union zdravotná poist’ovňa a.s.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsus kohtuasjas T-216/15, Dôvera vs. komisjon;

saata asi tagasi Üldkohtule uuesti läbivaatamiseks;

teise võimalusena, kasutades oma pädevust Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõigu teise lause alusel teha asjas lõplik otsus; ja

jätta käesoleva menetluse kohtukulude osas otsuse tegemise edaspidiseks, kui asi saadetaks tagasi Üldkohtusse, või mõista kohtukulud välja Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s.-ilt ja Union zdravotná poist’ovňa a.s.-ilt, kui asjas tehakse lõplik otsus.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud kohtuotsusega tühistas Üldkohus komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/248 meetme SA.23008 (2013/C) (ex2013/NN) kohta, mida Slovaki Vabariik rakendas ettevõtjate Spoločná zdravotná poist’ovňa a.s. (SZP) ja Všeobecná zdravotná poist’ovňa a.s. (VZP) suhtes (ELT 2015, L 41, lk 25).

Komisjon esitab selle kohtuotsuse peale esitatud kaebuse põhjenduseks kolm väidet.

Esiteks leiab komisjon, et Üldkohus jättis täitmata oma põhjendamiskohustuse vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 36 ja artikli 53 lõikele 1. Vaidlustatud kohtuotsuses kavatseb Üldkohus tühistada vaidlusaluse otsuse, tuginedes hageja teisele väitele esimeses kohtuastmes, nimelt et komisjon tegi vea, kui ta järeldas, et Slovakkia kohustusliku ravikindlustusskeem on valdavalt solidaarsusel põhinev. Õiguslik kriteerium, mida ta selle otsuse tühistamisel tegelikult kohaldas, vastab siiski sellele, mida hageja pakkus esimese väitega esimeses kohtuastmes, nimelt et majanduslike tegurite pelk olemasolu muudab ravikindlustuse pakkumise majanduslikuks tegevuseks. Kuna hageja esimeses ja teises väites toodud õiguslikud kriteeriumid olid vastastikku teineteist välistavad, ei saa komisjon mõista, mille alusel vaidlustatud otsus tühistati.

Teiseks leiab komisjon, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõlgendas vääralt mõistet „ettevõtja“ ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses. Vaidlustatud kohtuotsuses kinnitas Üldkohus komisjoni järeldust, et Slovakkia kohustuslik ravikindlustusskeem on valdavalt solidaarsusel põhinev, ja ka komisjoni selgitust, et selle skeemi majanduslikud tegurid kehtestati selleks, et tagada skeemi sotsiaalsete ja solidaarsete eesmärkide elluviimine. Siiski otsustas ta, et komisjon tegi hindamisvea, järeldades, et tervisekindlustusettevõtjate tegevus Slovakkia kohustusliku ravikindlustusskeemi alusel ei ole majanduslikku laadi. Ta jõudis sellele järeldusele, rõhutades kindlustusandjate võimalust oma kasumiosa teenida, kasutada ja jagada, ning kindlustusandjate konkurentsi klientide saamisel ja teenuse kvaliteedi osas. Seejärel otsustas ta, et kasumit teenivate kindlustusandjate pelk olemasolu Slovakkias muudab SZP ja VZP mõju ülekandumisega ettevõtjateks ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses. Sellist järeldust tehes jättis Üldkohus tähelepanuta kohtupraktika, mille kohaselt valdavalt solidaarsusel põhinev ravikindlustusskeem, mil majanduslikud tegurid kehtestati selleks, et tagada skeemi jätkusuutlikkus ning selle aluseks olevate sotsiaalsete ja solidaarsete eesmärkide elluviimine, ei ole majanduslikku laadi, mistõttu selle skeemi alusel tegutsevad tervisekindlustuse pakkujad ei ole ettevõtjad.

Kolmandaks leiab komisjon, et Üldkohus on moonutanud talle esimeses kohtuastmes esitatud tõendeid, kui ta järeldas, et Slovakkias tervisekindlustuse pakkujate vahel on „tihe ja keeruline konkurents“, samas kui toimikus viidati vaid väga piiratud tasemel konkurentsile vabatahtlike tasuta teenuste osutamisel.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 24. aprillil 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“versus Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Kohtuasi C-280/18)

(2018/C 231/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Symvoulio tis Epikrateias

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“

Vastustajad: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Menetlusse astuja: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2011/92/EL (1) artikleid 6 ja 11 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 võib tõlgendada nii, et nendega on kooskõlas sellised riigisisesed õigusnormid, nagu on esitatud [eelotsusetaotluse] punktides 8, 9 ja 10, milles on märgitud, et menetlused, mis eelnevad sellise otsuse vastuvõtmisele, millega kiidetakse heaks olulise keskkonnamõjuga projektide ja tegevuste keskkonnatingimused (keskkonnamõju uuringute avalikustamine, üldsuse teavitamine ja osalemine), peab algatama ja läbi viima peaasjalikult maakonna tasandi suurem haldusüksus, mitte aga konkreetne kohalik omavalitsus?

2.

Kas direktiivi 2011/92/EL artikleid 6 ja 11 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 võib tõlgendada nii, et nendega on kooskõlas eelnimetatud punktides osutatud riigisisesed õigusnormid, milles on lõplikult sätestatud, et nende otsuste avalikustamine, millega kiidetakse heaks olulise keskkonnamõjuga projektide ja tegevuste keskkonnatingimused, koos teatega spetsiaalsel veebilehel loob eelduse, et kõiki asjast huvitatud isikuid on täielikult informeeritud, kasutamaks kehtivas õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendit (Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsevale riiginõukogule esitatav tühistamiskaebus) kuuekümne (60) päeva jooksul, võttes arvesse õigusnorme, mis reguleerivad keskkonnamõju uuringute avalikustamist, üldsuse teavitamist ja osalemist asjaomaste projektide ja tegevuste keskkonnatingimuste heakskiitmise menetluses, ning mille kohaselt on nende menetluste keskmes maakonna tasandi suurem haldusüksus, mitte konkreetne kohalik omavalitsus?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT 2012, L 26, lk 1).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/17


Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux 11. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-361/17: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-312/18 P)

(2018/C 231/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (esindajad: M. Brealey QC, advocaat I. Vandenborre, avocat S. Dionnet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2018. aasta määrus Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon, T-361/17;

tunnistada apellantide hagi kohtuasjas T-361/17 vastuvõetavaks;

suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse, et tühistada trahv, mille komisjon määras algse otsusega, mida muudeti parandava otsusega, või vähendada selle summat;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna määras võrdluskuupäeva kindlaks algse mittetäieliku otsuse alusel, selle asemel, et võtta aluseks terviklik lõplik otsus, mis õige ja täielik igast aspektist (eelkõige neist aspektidest, mis on apellatsioonkaebuse ese). Sellega rikkus Üldkohus apellantide põhiõigusi (täpsemalt nende kaitseõigusi). Isikul on õigus teada piiranguperioodi terves ulatuses kuupäevast, mis otsust sisuliselt muudetakse. Üldkohus on samuti valesti tõlgendanud komisjoni põhjendamiskohustust ja hea halduse põhimõtet, eeldades et apellandid oleks pidanud tuginema eeldustele, et saada täielikult aru, kuidas komisjon trahvisumma arvutas.


Üldkohus

2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/18


Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Bayer CropScience jt versus komisjon

(Kohtuasjad T-429/13 ja T-451/13) (1)

((Taimekaitsevahendid - Toimeained klotianidiin, tiametoksaam ja imidaklopriid - Heakskiidu läbivaatamine - Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 - Keeld kasutada ja müüa kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid - Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 - Ettevaatuspõhimõte - Proportsionaalsus - Õigus olla ära kuulatud - Lepinguväline vastutus))

(2018/C 231/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja kohtuasjas T-429/13: Bayer CropScience AG (Mannheim, Saksamaa) (esindajad: advokaat K. Nordlander ja solicitor P. Harrison)

Hagejad kohtuasjas T-451/13: Syngenta Crop Protection AG (Basel, Šveits) ja 15 ülejäänud hagejat, kelle nimed on ära toodud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid D. Waelbroek ja I. Antypas ning solicitor D. Slater; hiljem advokaadid D. Waelbroek ja I. Antypas)

Kostja kohtuasjades T-429/13 ja T-451/13: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Ondrůšek ja G. von Rintelen)

Hagejate toetuseks menetlusse astujad kohtuasjades T-429/13 ja T-451/13: Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) (Montardon, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid L. Verdier ja B. Trouvé), The National Farmers’ Union (NFU) (Stoneleigh, Ühendkuningriik) (esindajad: H. Mercer, QC, ja solicitor N. Winter), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Brüssel, Belgia) (esindajad: barrister D. Abrahams, advokaadid I. de Seze ja É. Mullier), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter (Isernhagen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Stallberg ja U. Reese, hiljem advokaadid U. Reese ja J. Szemjonneck), European Seed Association (ESA) (Brüssel) (esindajad: advokaadid P. de Jong, P. Vlaemminck ja B. Van Vooren; hiljem advokaadid P. de Jong, K. Claeyé ja E. Bertolotto) ja Agricultural Industries Confederation Ltd (Peterborough, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid P. de Jong, P. Vlaemminck ja B. Van Vooren; hiljem advokaadid P. de Jong, K. Claeyé ja E. Bertolotto)

Kostja toetuseks menetlusse astujad kohtuasjades T-429/13 ja T-451/13: Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg ja C. Hagerman), Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: kohtuasjas T-429/13 advokaadid B. Fau ja J.-F. Funke ning kohtuasjas T-451/13 advokaat B. Fau), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Saksamaa), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austria) (esindajad: advokaadid A. Willand ja B. Tschida), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brüssel), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgia), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Peterborough) (esindaja: advokaat B. Kloostra) ja Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Madalmaad) (esindaja: advokaat B. Kloostra)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 24. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 485/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega ning keelatakse neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük (ELT 2013, L 139, lk 12), ja teiseks kohtuasjas T-451/13 ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada hagejatele väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T-429/13 ja T-451/13 kohtumenetlust lõpetava kohtuotsuse huvides.

2.

Jätta hagid rahuldamata.

3.

Jätta Bayer CropScience AG, Syngenta Crop Protection AG ja ülejäänud hagejate, kelle nimed on ära toodud lisas, kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni, Union nationale de l’apiculture française’i (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV ja Österreichischer Erwerbsimkerbundi kohtukulud.

4.

Jätta Rootsi Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.

5.

Jätta Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées’i (AGPM), The National Farmers’ Union’i (NFU), Association européenne pour la protection des cultures’i (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchteri, European Seed Associationi (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Pesticide Action Network Europe’i (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordinationi (Bee Life), Buglife – The Invertebrate Conservation Trusti ja Stichting Greenpeace Councili kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 325, 9.11.2013.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/19


Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – BASF Agro jt versus komisjon

(Kohtuasi T-584/13) (1)

((Taimekaitsevahendid - Toimeaine fiproniil - Heakskiidu läbivaatamine - Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 - Keeld kasutada ja müüa kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid - Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 - Ettevaatuspõhimõte - Mõjuanalüüs))

(2018/C 231/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: BASF Agro BV (Arnhem, Madalmaad) ja 6 ülejäänud hagejat, kelle nimed on ära toodud kohtuotsuse lisas, (esindajad: advokaadid J.-P. Montfort ja M. Peristeraki)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Ondrůšek ja G. von Rintelen)

Hagejate toetuseks menetlusse astujad: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid I. de Seze ja É. Mullier ning barrister D. Abrahams) ja European Seed Association (ESA) (Brüssel) (esindajad: advokaadid P. de Jong, P. Vlaemminck ja B. Van Vooren, hiljem advokaadid P. de Jong, K. Claeyé ja E. Bertolotto)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Saksamaa), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austria) ja Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid A. Willand ja B. Tschida)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 14. augusti 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 781/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 toimeaine fiproniili heakskiitmise tingimuste osas ning keelatakse seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük (ELT 2013, L 219, lk 22).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 14. augusti 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 781/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 toimeaine fiproniili heakskiitmise tingimuste osas ning keelatakse seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük, artiklid 1, 3 ja 4.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja BASF Agro BV ja ülejäänud hagejate, kelle nimed on ära toodud lisas, ning samuti Association européenne pour la protection des cultures’i (ECPA) ja European Seed Associationi (ESA) kohtukulud.

4.

Jätta Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbundi ja Österreichischer Imkerbundi (ÖIB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 9, 11.1.2014.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/20


Üldkohtu 8. mai 2018. aasta otsus – Esso Raffinage versus ECHA

(Kohtuasi T-283/15) (1)

((REACH - Toimiku hindamine - Registreerimistaotluste vastavuse kontrollimine - Esitatud teabe kontrollimine ja toimiku hindamise järelmeetmed - Mittevastavusteatis - Üldkohtu pädevus - Tühistamishagi - Vaidlustav akt - Otsene ja isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Õiguslik alus - Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklid 41, 42 ja 126))

(2018/C 231/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Esso Raffinage (Courbevoie, Prantsusmaa) (esindaja: solicitor M. Navin-Jones)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (esindajad: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere ja M. Heikkilä)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Saksamaa Liitvabariik (esindaja: T. Henze), Prantsuse Vabariik (esindajad: D. Colas ja J. Traband) ning Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. de Ree, M. Bulterman ja M. Noort)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada ECHA poolt 1. aprillil 2015 Prantsuse ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement’le (keskkonna, säästva arengu, transpordi ja elamumajanduse ministeerium) saadetud kiri „Määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel toimiku hindamise otsuse põhjal koostatud mittevastavusteatis“.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 1. aprilli 2015. aasta kiri Prantsuse ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement’le (keskkonna, säästva arengu, transpordi ja elamumajanduse ministeerium), mille pealkiri on „Määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel toimiku hindamise otsuse põhjal koostatud mittevastavusteatis“, koos selle kirja lisaga.

2.

Jätta Esso Raffinage’i ja ECHA kohtukulud nende endi kanda.

3.

Jätta Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 320, 28.9.2015.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/21


Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Leedu versus komisjon

(Kohtuasi T-205/16) (1)

((Ühtekuuluvusfond - Rahastamisest välja jäetud kulud - Tehniline tugi Ühtekuuluvusfondi haldamiseks Leedus - Käibemaks - Määruse (EÜ) nr 16/2003 artikli 11 lõiked 1 ja 3 - Rahalise abi vähendamine))

(2018/C 231/24)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė ja D. Stepanienė)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B.-R. Killmann ja J. Jokubauskaitė)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 23. veebruari 2016. aasta otsus nr C(2016)969 lõplik, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi toetuse vähendamist Leedus teostatavale projektile „Tehniline abi Ühtekuuluvusfondi haldamiseks Leedu Vabariigis“, osas, mis näeb ette abi vähendamise käibemaksukulule vastavas summas 137 864,61 eurot.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 23. veebruari 2016. aasta otsus nr C(2016)969 lõplik, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi toetuse vähendamist Leedus teostatavale projektile „Tehniline abi Ühtekuuluvusfondi haldamiseks Leedu Vabariigis“, osas, mis näeb ette abi vähendamise käibemaksukulule vastavas summas 137 864,61 eurot.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Leedu Vabariigi kohtukulud.


(1)  ELT C 251, 11.7.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/21


Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Troszczynski versus parlament

(Kohtuasi T-626/16) (1)

((Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri - Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitis - Alusetult maksud summade tagasinõudmine - Peasekretäri pädevus - Electa una via - Kaitseõigused - Tõendamiskoormis - Põhjendamiskohustus - Poliitilised õigused - Võrdne kohtlemine - Võimu kuritarvitamine - Parlamendiliikmete sõltumatus - Faktiviga - Proportsionaalsus))

(2018/C 231/25)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mylène Troszczynski (Noyon, Prantsusmaa) (esindajad: avocat M. Ceccaldi, hiljem avocat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: G. Corstens ja S. Seyr)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Parlamendi peasekretäri 23. juuni 2016. aasta otsus, mis käsitleb hagejalt talle parlamendiliikme assisteerimise kuludeks alusetult välja makstud 56 554 euro sissenõudmist, ja sellega seonduv võlateade.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Mylène Troszczynski kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.


(1)  ELT C 383, 17.10.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/22


Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go)

(Kohtuasi T-675/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi mycard2go taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause (nüüd määruse 2017/1001 artikli 94 esimene lause)))

(2018/C 231/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wirecard AG (Aschheim, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Bayer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Hanf)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. juuli 2016. aasta otsuse (asi R 282/2016-4) peale, mis käsitleb sõnamärgi mycard2go ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 21. juuli 2016. aasta otsus (asi R 282/2016-4).

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud, sealhulgas EUIPO menetlusega seoses kantud vältimatud kulud.


(1)  ELT C 410, 7.11.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/23


Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go)

(Kohtuasi T-676/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi mycard2go taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)))

(2018/C 231/27)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wirecard AG (Aschheim, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Bayer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Hanf)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. juuli 2016. aasta otsuse (asi R 280/2016-4) peale, mis käsitleb kujutismärgi mycard2go ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Wirecard AG-lt.


(1)  ELT C 410, 7.11.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/23


Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Deutsche Lufthansa versus komisjon

(Kohtuasi T-712/16) (1)

((Konkurents - Koondumised - Lennutranspordi turg - Otsus, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks tingimusel, et täidetakse teatud kohustusi - Taotlus pool vabastada võetud kohustustest - Proportsionaalsus - Õiguspärane ootus - Hea halduse põhimõte - Võimu kuritarvitamine))

(2018/C 231/28)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Völcker)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Biolan, H. Leupold ja I. Zaloguin)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 25. juuli 2016. aasta otsus C(2016) 4964 final, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus vabastada ta teatud kohustustest, mis muudeti siduvaks komisjoni 4. juuli 2005. aasta otsusega, millega kiideti koondumine heaks asjas COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Resolutsioon

1.

Tühistada Zürich-Stockholmi liini osas komisjoni 25. juuli 2016. aasta otsus C(2016) 4964 final, millega jäeti rahuldamata Deutsche Lufthansa AG taotlus vabastada ta teatud kohustustest, mis muudeti siduvaks komisjoni 4. juuli 2005. aasta otsusega, millega kiideti koondumine heaks asjas COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 462, 12.12.2016.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/24


Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Netflix International ja Netflix versus komisjon

(Kohtuasi T-818/16) (1)

((Tühistamishagi - Riigiabi - Saksamaa kavandatud abi filmitootmise ja -levi edendamiseks - Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks - Isikliku puutumuse puudumine - Õigustloov akt, mis vajab rakendusmeetmeid - Vastuvõetamatus))

(2018/C 231/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Netflix International BV (Amsterdam, Madalmaad) ja Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze ja E. H. Janssen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Samnadda, G. Braun ja B. Stromsky)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles palutakse tühistada komisjoni 1. septembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2042 abikava SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) kohta, mida Saksamaa kavatseb rakendada filmitootmise ja -levi edendamiseks (ELT 2016, L 314, lk 63).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi ja Filmförderungsanstalti menetlusse astumise avalduste kohta ei ole tarvis otsust langetada.

3.

Jätta Netflix International BV ja Netflix, Inc. kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, välja arvatud menetlusse astumise avaldustega seonduvad kulud.

4.

Jätta Netflix Internationali, Netflixi, komisjoni, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi ja Filmförderungsanstalti kohtukulud, mis on seotud menetlusse astumise avaldustega, nende endi kanda.


(1)  ELT C 30, 30.1.2017.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/25


Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go)

(Kohtuasi T-860/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi mycard2go taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)))

(2018/C 231/30)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wirecard AG (Aschheim, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Bayer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Hanf)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 3. oktoobri 2016. aasta otsuse (asi R 281/2016-4) peale, mis käsitleb kujutismärgi mycard2go ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Wirecard AG-lt.


(1)  ELT C 38, 6.2.2017.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/25


Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Barnett versus EMSK

(Kohtuasi T-23/17) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Vanaduspension - Ennetähtaegselt pensionile jäämine, ilma et pensioniõigusi vähendataks - Meede, mis varem oli ette nähtud personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõikes 2 - Avaliku Teenistuse Kohtu tehtud tühistamisotsuse täitmine - Vastutus))

(2018/C 231/31)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Inge Barnett (Roskilde, Taani) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (esindajad: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal ja L. Camarena Januzec, keda abistasid advokaadid M. Troncoso Ferrer ja F.-M. Hislaire)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, millega esimese võimalusena palutakse tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 22. septembri 2015. aasta otsuse Barnett vs. EMSK (F-20/14, EU:F:2015:107) täitmiseks EMSK poolt 21. märtsil 2016 tehtud otsus mitte lubada hagejal minna ennetähtaegselt pensionile ilma pensionõigusi vähendamata, ja teise võimalusena mõista välja hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Inge Barnettilt.


(1)  ELT C 104, 3.4.2017.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/26


Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Triggerball versus EUIPO (Paljude külgpindadega palli kuju)

(Kohtuasi T-387/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus - Paljude külgpindadega palli kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2018/C 231/32)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Emrich)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. aprilli 2017. aasta otsuse (asi R 376/2017-4) peale, mis käsitleb paljude külgpindadega palli kuju kujutava ruumilise tähise Euroopa Liidu kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Triggerball GmbH-lt.


(1)  ELT C 256, 7.8.2017.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/26


16. märtsil 2018 esitatud hagi – SCF Terminal (Cyprus) ja S H B versus nõukogu ja teised

(Kohtuasi T-199/18)

(2018/C 231/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: SCF Terminal (Cyprus) LTD (Limassol, Küpros) ja S H B, Inc. (Monrovia, Libeeria) (esindajad: Barrister P. Tridimas, advokaadid K. Kakoulli, P. Panayides ja C. Pericleous)

Kostjad: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Eurorühm ja Euroopa Liit

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

mõista kostjatelt hagejate kasuks välja käesoleva hagiavalduse lisas toodud tabelis esitatud summad, millele lisandub intress alates 26. märtsist 2013 kuni Euroopa Kohtu otsuse kuulutamiseni;

mõista kohtukulud välja kostjatelt.

Teise võimalusena paluvad hagejad Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Euroopa Liidul ja/või kostjatest institutsioonidel on tekkinud lepinguväline vastutus;

määrata kindlaks kord, mille alusel tuleks kindlaks teha hüvitatav kahju, mida hagejad tegelikult kandsid, ja

mõista kohtukulud välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad esitavad hagi põhjendamiseks neli väidet, mis on põhiosas identsed või sarnased kohtuasjas T-197/18: JV Voscf jt vs. nõukogu jt esitatutega.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/27


6. aprillil 2018 esitatud hagi – Czarnecki versus parlament

(Kohtuasi T-230/18)

(2018/C 231/34)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ryszard Czarnecki (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagiavaldus vastuvõetavaks;

tühistada Euroopa Parlamendi 7. veebruari 2018. aasta vaidlustatud otsus;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et esiteks on rikutud süütuse presumptsiooni, kaitseõigust ja poolte võrdsuse põhimõtet ning teiseks hea halduse põhimõtet, proportsionaalsuse põhimõtet ja sõnavabadust.

2.

Teine väide, et tehtud on ilmne hindamisviga, tegemist on fumus persecutionis olukorraga ja võimu kuritarvitamisega.

3.

Kolmas väide, et rikutud on õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/28


12. aprillil 2018 esitatud hagi – Netflix International ja Netflix versus komisjon

(Kohtuasi T-238/18)

(2018/C 231/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Netflix International BV (Amsterdam, Madalmaad), Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Ühendriigid) (esindajad: solicitor E. Batchelor, advokaadid N. Niejahr, B. Hoorelbeke ja A. Patsa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 8. novembri 2017. aasta otsus, mis puudutab Prantsusmaa poolt teatavaks tehtud riigiabi SA.48950 (2017/N), mis käsitleb filmipärandi hulka kuuluvate kinematograafiateoste digiteerimise abikava pikendamist;

tühistada komisjoni 20. novembri 2017. aasta otsus, mis puudutab Prantsusmaa poolt teatavaks tehtud riigiabi SA.48907 (2017/N), mis käsitleb audiovisuaalsete teoste (ulmefilmid ja loovdokumentaalfilmid) automaatse abikava pikendamist;

tühistada komisjoni 20. novembri 2017. aasta otsus, mis puudutab Prantsusmaa poolt teatavaks tehtu riigiabi SA.48699 (2017/N), mis käsitleb kinematograafiatoodete tootmise automaatse abikava pikendamist;

jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Netflixi kohtukulud käesolevas menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad esitavad hagi põhjendamiseks ühe väite.

Hagejad väidavad, et komisjon rikkus ELTL artikli 108 lõiget 5, kui ta ei algatanud vaidlustatud otsuste esemeks olevate Prantsusmaa teatatud abikavade uurimiseks ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud ametlikku uurimismenetlust. Komisjon oli kohustatud algatama kõigi kolme abikava suhtes ametliku uurimismenetluse, võttes arvesse tõsiseid raskusi, mis tal nende abikavade siseturuga kokkusobivuse hindamisel oli. Komisjon rikkus ametliku uurimismenetluse algatamata jätmisega menetlusõigusi, mis hagejatele on ELTL artikli 108 lõike 2 alusel antud.

Hagejad väidavad, et tõsiste raskuste olemasolu kinnitab:

vaidlustatud otsuste vastuvõtmisele eelnenud esialgse uurimismenetluse asjaolud ja kestus;

vaidlustatud otsuste sisu, eelkõige mis puudutab riigiabikavade rahastamismehhanisme ja riigiabikavade kooskõla liidu õigusega, mis ei ole riigiabi eeskirjad.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/29


17. aprillil 2018 esitatud hagi – SKS Import Export versus komisjon

(Kohtuasi T-239/18)

(2018/C 231/36)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tuneesia) (esindaja: advokaat H. Chelly)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada nõue vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

otsustades:

tühistada osaliselt komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/212, see tähendab osas, mis puudutab Tuneesia kandmist selliste kolmandate riikide loetellu, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb tema avalduse kohaselt strateegilisi puudusi;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et komisjonil puudub pädevus ja rikutud on olulisi menetlusnorme, kuna komisjon ületas oma volitusi, mis on ette nähtud Tuneesia ja Euroopa Liidu vahelise assotsiatsioonilepingus, mille kohaselt oleks ta selles küsimuses pidanud pöörduma assotsiatsiooninõukogu poole, et viimasel oleks võimalik vaidlus lahendada või teise võimalusena võimaldada pooltel võtta oma huvide kaitseks vajalikud meetmed.

2.

Teine väide, et tehtud on ilmne hindamisviga esiteks seoses Tuneesiale Euroopa Liidu antud hinnanguga ning teiseks Tuneesiale rahapesuvastase töökonna antud hinnanguga. Selles küsimuses leiab hageja, et komisjon ei võtnud asjakohaseid meetmeid, et hallata vaidlustatud delegeeritud määrusega kaasnevat ohu suurenemist Tuneesia majandusarengu protsessile.

3.

Kolmas väide, et rikutud on Euroopa Liidu aluslepinguid, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 216 lõiget 2, mille kohaselt rahvusvahelised lepingud seovad institutsioone.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/29


18. aprillil 2018 esitatud hagi – Bruno versus komisjon

(Kohtuasi T-241/18)

(2018/C 231/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (esindaja: advokaat N. de Montigny)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 4. juuli 2017. aasta otsus;

tühistada vajalikus ulatuses 18. jaanuari 2018. aasta kaebuse sõnaselgelt rahuldamata jätmise otsus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Komisjon on teinud vea personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 1 ja artikli 12 lõike 1 kohaldamisel, kuna komisjon jättis oma otsusega rahuldamata hageja taotluse määrata talle selle lisa artikli 12 lõikes 2 ette nähtud lahkumistoetust, piirdudes hoopis personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 1 kohaldamisega, mis tema juhtumile aga ei kohaldu.

2.

Teine väide, et eespool viidatud sätted on õigusvastased, kuna nendega rikutakse võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid, kuna tegemist on õigusliku lüngaga.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/30


18. aprillil 2018 esitatud hagi – VV versus komisjon

(Kohtuasi T-242/18)

(2018/C 231/38)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: VV (esindaja: advokaat F. Moyse)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 19. juuni 2017. aasta otsus ning vajalikus ulatuses hageja 18. jaanuari 2018. aasta kaebuse rahuldamata jätmise akt;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga palub hageja tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/322/16 – Auditi valdkonna administraatorid (AD 5/AD 7) (ELT 2016, C 171A, lk 1) komisjoni otsus, millega teda ei lubatud konkursile, kuna ta ei tõendanud haridustaset, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikoolikursusele selles konkursiteates märgitud erialal.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus on ebapiisavalt põhjendatud.

2.

Teine väide, et konkursikomisjon on teinud hindamisvea, kui ta hindas hageja kandideerimisavalduses esitatud andmeid. Konkursikomisjon rikkus konkursiteadet, kui ta asus seisukohale, et hagejal ei ole konkursile lubamiseks vajalikku haridustaset, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikoolikursusele.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/31


20. aprillil 2018 esitatud hagi – VW versus komisjon

(Kohtuasi T-243/18)

(2018/C 231/39)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: VW (esindaja: advokaat N. de Montigny)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ametisse nimetava asutuse 26. juuni 2017. aasta otsus;

vajalikus ulatuses tühistada 19. jaanuari 2018. aasta kaebuse sõnaselgelt rahuldamata jätmise otsus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, mis on esitatud esimese võimalusena ja mis käsitleb personalieeskirjade VIII lisa artikli 20 õigusvastasust, kuna sellega rikutakse võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 20, ja harta artiklit 52.

2.

Teine väide, mis on esitatud teise võimalusena juhul, kui hagejale ei saa kohaldada personalieeskirjade VIII lisa artikli 20, ja mis puudutab kostjaks oleva institutsiooni poolt õigusnormi rikkumist personalieeskirjade VIII lisa artikli 27 tõlgendamisel, ja kolmanda võimalusena juhul, kui õigusnormi ei ole rikutud, ja siis puudutab see seda, et rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on sätestatud eelkõige põhiõiguste harta artiklis 20, ja proportsionaalsuse põhimõtet, mis on sätestatud harta artiklit 52.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/31


20. aprillil 2018 esitatud hagi – Synergy Hellas versus komisjon

(Kohtuasi T-244/18)

(2018/C 231/40)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat: K. Damis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

hagi rahuldada;

tühistada komisjoni 19. veebruari 2018. aasta otsus C(2018) 1115 final, millega Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikiselt nõutakse 76 282,08 euro suuruse summa tagasimaksmist koos intressiga, ja

mõista komisjonilt välja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud komisjoni määrust (EÜ/Euratom) 2342/2002 (1).

Hageja sõnul on komisjon vastuolus nimetatud artikliga jätnud rahuldamata hageja õiguspärase taotluse maksetähtaja pikendamiseks, kuigi 73 % kapitalist koos kõigi intressidega on juba makstud ning on antud komisjoni nõutud tagatis kogu algselt võlgnetud summale koos ülejäänud intressidega;

komisjoni põhistus vaidlustatud otsusele õiguspärasuse kohta on põhjendamata;

komisjon on rikkunud vaidlustatud otsuse põhjendamiskohustust

2.

Teine väide, et on rikutud kaalutlusõigust või ületatud selle piire ja o rikutud hea halduse põhimõtet.

Komisjon ületas kaalutlusõiguse piire, kui ta võttis vaidlustatud otsuse vastu, ilma et ta oleks võtnud arvesse hageja esitatud andmeid, ning nägi ette lahendused, mis võivad viia hageja likvideerimiseni.

3.

Kolmas väide, et on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet.

Peale selle, et vaidlustatud otsus ei ole soovitud eesmärgi saavutamiseks vajalik meede, kuna hageja on jätkanud võla tasumist, on see tema jaoks liiga koormav ja ohustab tema tegevuse jätkamist.


(1)  Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2002, L 357, lk 1, ELT eriväljaanne 01/04, lk 145).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/32


23. aprillil 2018 esitatud hagi – RATP versus komisjon

(Kohtuasi T-250/18)

(2018/C 231/41)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid E. Morgan de Rivery, P. Delelis ja C. Lavin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 21. märtsi 2018. aasta otsus, mis puudutab loa andmist dokumentidega osaliseks tutvumiseks vastavalt 30. mai 2001. aasta määrusele nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele;

igal juhul mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) artikli 4 lõike 2 kolmandat taanet.

2.

Teine väide, et on rikutud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 kolmandat taanet.

3.

Kolmas väide, et on rikutud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimest taanet, Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8, põhiõiguste harta artiklit 7 ja ELTL artiklit 339.

4.

Neljas väide, et on rikutud põhjendamiskohustust.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/33


23. aprillil 2018 esitatud hagi – US versus EKP

(Kohtuasi T-255/18)

(2018/C 231/42)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: US (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt:

tühistada 13. juuni 2017. aasta otsus, millega hageja leping pikendamata jäeti;

tühistada EKP 11. oktoobri 2017. aasta otsus, millega hageja 11. augusti 2017. aasta halduskorras läbivaatamise taotlus („administrative review“) rahuldamata jäeti;

tühistada EKP 13. veebruari 2018. aasta otsus, mis tehti hagejale teatavaks samal päeval ja millega hageja 7. detsembril 2017 esitatud kaebus („grievance procedure“) rahuldamata jäeti;

mõista tekitatud kahju eest välja hüvitis;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et lepingu muutmise mehhanism on õigusvastane, kuna sellega rikutakse töötingimuste artikli 10 punkti c ja personalieeskirjade artiklit 2.0 ning õigusnormide hierarhiat.

2.

Teine väide, mis puudutab õigusvastasust osas, milles töötingimuste artikli 10 punkt c ja personalieeskirjade artikkel 2.0 ei ole kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiviga 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta.

3.

Kolmas väide, et töötasude ja hüvitiste iga-aastase läbivaatamise juhend on õigusvastane, kuna see on vastuolus põhjendamiskohustuse ja õiguskindluse põhimõttega.

4.

Neljas väide, et on tehtud ilmne hindamisviga ja rikutud põhjendamiskohustust, mis puudutab esiteks hagejale määratud palgaastmeid, teiseks hageja „pidevat arengut“ ja kolmandaks ettevõtte vajaduste („business needs“) säilitamist hageja konkreetsete teadmiste, oskuste ja pädevuse jaoks.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/34


24. aprillil 2018 esitatud hagi – Arezzo Indústria e Comércio versus EUIPO (SCHUTZ)

(Kohtuasi T-256/18)

(2018/C 231/43)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Arezzo Indústria e Comércio SA (Belo Horizonte, Brasiilia) (esindajad: advokaadid A. Sebastião ja J. Pimenta)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnamärk SCHUTZ – registreerimistaotlus nr 15 723 265

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 12. veebruari 2018 aasta otsus asjas R 661/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide a ja b ning lõike 2 rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/35


26. aprillil 2018 esitatud hagi – Roxtec versus EUIPO – Wallmax (seitset kontsentrilist sinist ringi sisaldava musta ruudu kujutis)

(Kohtuasi T-261/18)

(2018/C 231/44)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Roxtec AB (Karlskrona, Rootsi) (esindajad: advokaadid J. Olsson ja J. Adamsson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Wallmax Srl (Milano, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk, mis kujutab musta ruutu, mis sisaldab seitset kontsentrilist sinist ringi – ELi kaubamärk nr 14 338 735

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 8. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 940/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista nii käesoleva menetluse kui ka EUIPO menetluse kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/35


26. aprillil 2018 esitatud hagi – Meblo Trade versus EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

(Kohtuasi T-263/18)

(2018/C 231/45)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Meblo Trade d.o.o. (Zagreb, Horvaatia) (esindaja: advokaat A. Ivanova)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Sloveenia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: musta ja punast värvi ELi kujutismärk MEBLO – ELi kaubamärk nr 3 431 731

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 27. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 883/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/36


27. aprillil 2018 esitatud hagi – Biernacka-Hoba versus EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Kohtuasi T-265/18)

(2018/C 231/46)

Hagiavalduse keel: poola

Pooled

Hageja: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poola) (esindaja: advokaat R. Rumpel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poola)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Formata“ sisaldav ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 11 529 427

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 13. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 2032/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud otsus osas, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud taotlus tunnistada kehtetuks registreeritud kaubamärk „Formata“ nr 011 529 427;

muuta vaidlustatud otsust nii, et kaubamärk „Formata“ nr 011 529 427 tunnistatakse kehtetuks;

muuta vaidlustatud otsust menetluskulude osas;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Ekslikult on sedastatud, et varasema õiguse olemasolu ei ole piisavalt tõendatud.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/37


30. aprillil 2018 esitatud hagi – Iceland Foods versus EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Kohtuasi T-267/18)

(2018/C 231/47)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja(d): Iceland Foods Ltd (Deeside, Ühendkuningriik) (esindajad: QC S. Malynicz, Solicitor J. Hertzog, Solicitor C. Hill ja Solicitor J. Warner)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Íslandsstofa (Reykjavik, Island)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk „INSPIRED BY ICELAND“ – registreerimistaotlus nr 14 350 094

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 340/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista hageja kohtukulud välja EUIPO-lt ja apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt, jättes ühtlasi nende kohtukulud nende endi kanda.

Väited

Määruse 2017/1001 artikli 71 rikkumine, kuna kaebuse kohta ei tehtud otsust;

määruse 2017/1001 artiklist 72 tuleneva olulise menetlusnormi rikkumine, kuna apellatsioonikoda tegutses vastuolus menetlusökonoomia ja õigluse põhimõtetega, kui ta otsustas saata vaidlusaluse kaubamärgi uuesti läbivaatamiseks absoluutsete keeldumispõhjustega seoses, otsustades samas juba ette ära absoluutsete keeldumispõhjuste kohaldumise, ilma et oleks kuulanud ära tühistamistaotluse esitajat, ning tegutses seega vastuolus põhimõttega audi alteram partem.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/38


27. aprillil 2018 esitatud hagi – Sandrone versus EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Kohtuasi T-268/18)

(2018/C 231/48)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Luciano Sandrone (Barolo, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Borra)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Luciano Sandrone“ – registreerimistaotlus nr 14 416 598

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 26. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1207/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist ei ole tõendatud määruse 2017/1001 artikli 42 lõigete 2 ja 3 kohaselt;

rikutud on määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/38


2. mail 2018 esitatud hagi – Inditex versus EUIPO – Ffauf (ZARA)

(Kohtuasi T-269/18)

(2018/C 231/49)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Hispaania) (esindajad: advokaadid G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ja E. Armero Lavie)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Ffauf SA (Luxembourg, Luksemburg)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ZARA“ – registreerimistaotlus nr 8 929 952

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 2. veebruari 2018. aasta otsus liidetud asjades R 359/2015-5 ja R 409/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega jäetakse rahuldamata hageja kaebus ja rahuldatakse osaliselt teise poole apellatsioonikoja menetluses nõuded, jättes rahuldamata ELi sõnamärgi ZARA taotluse nr 8 929 952 järgmiste kaupade ja teenuste jaoks: klass 29 – konservitud, külmutatud, kuivatatud ja kuumtöödeldud puuviljad ja köögiviljad, tarretised, keedised, kompotid; piimatooted, toiduõlid ja toidurasvad; klass 30 – riis, tapiokk, saago, jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, pärm, küpsetuspulber, sool, sinep, äädikas, maitsekastmed, vürtsid, riisist valmistatud suupisted; klass 31 – värsked köögiviljad; klass 32 – värske mahl; klass 35 – konservitud, külmutatud, kuivatatud ja kuumtöödeldud köögiviljade, toiduõlide, riisi, jahu ja muude teraviljasaaduste, leiva, saia, äädika, maitsekastmete jae- ja hulgimüük poes, ülemaailmses arvutivõrgus, kataloogi alusel, posti ja telefoni teel, raadio ja televisiooni vahendusel ja muude elektrooniliste vahenditega; klass 43 – toitlustusteenused, selverestoraniteenused, kohvikud;

mõista käesoleva hagiga seoses Üldkohtus kantud kulud välja EUIPO-lt ja vajadusel teiselt poolelt apellatsioonikoja menetluses (Ffauf SA) ja

mõista liidetud asjadega R 359/2015-5 ja R 409/2015-5 seoses EUIPO viiendas apellatsioonikojas kantud kulud välja teiselt poolelt apellatsioonikoja menetluses (Ffauf SA).

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 42 lõigete 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõigete 2 ja 3 rikkumine.

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/39


3. mail 2018 esitatud hagi – Mauritsch versus INEA

(Kohtuasi T-271/18)

(2018/C 231/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Walter Mauritsch (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Champetier)

Kostja: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada esiteks INEA 24. jaanuari 2018. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 4. oktoobri 2017. aasta kaebus, ja teiseks INEA 2. augusti 2017. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 10. aprilli 2017. aasta hüvitisenõue;

mõista INEA-lt välja hüvitis varalise kahju eest, mis hagejal väidetavalt INEA tõttu tekkis ja mis võrdub kaotatud töötushüvitisega, millele hagejal oleks olnud õigus kolme aasta jooksul, suurendatuna intressi võrra asjakohases määras, ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjendamiseks väite, mille kohaselt ei esitanud INEA talle asjakohast ja selget teavet tema sotsiaalkindlustuse õiguste kohta juhul, kui ta keeldub allkirjastamast oma lepingu pikendamise akti. Hageja väidab, et talle ei olnud teada, et lepingu allkirjastamisest keeldumist käsitatakse ametist lahkumisena. Seega ei antud talle teavet ja INEA rikkus hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/40


27. aprillil 2018 esitatud hagi – Julius-K9 versus EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Kohtuasi T-276/18)

(2018/C 231/51)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Ungari) (esindaja: advokaat G. Jambrik)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: El Corte Inglés, SA (Madrid, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk K9 UNIT – registreerimistaotlus nr 14 590 831

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 22. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1432/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/40


4. mail 2018 esitatud hagi – Zitro IP versus EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Kohtuasi T-277/18)

(2018/C 231/52)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat A. Canela Giménez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk PICK & WIN MULTISLOT – registreerimistaotlus nr 16 071 946

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 14. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 978/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/41


30. aprillil 2018 esitatud hagi – Alliance Pharmaceuticals versus EUIPO – AxiCorp GmbH (AXICORP ALLIANCE)

(Kohtuasi T-279/18)

(2018/C 231/53)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Ühendkuningriik) (esindaja: QC M. Edenborough)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: kaubamärgi AXICORP ALLIANCE ELi nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 072 913

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1473/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena muuta viienda apellatsioonikoja otsust nii, et vastulause saadetakse tagasi vastulausete osakonnale vastulause uuesti läbivaatamiseks artikli 8 lõike 1 punkti b ning artikli 8 lõike 5 alusel ning vastulause kaalumiseks artikli 8 lõike4 alusel;

mõista EUIPO-lt hageja kasuks välja hageja kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud. Kui apellatsioonikoja menetluse teine pool astub käesolevasse menetlusse, siis teise võimalusena mõista hageja kohtukulud ning apellatsioonikoja menetluse kulud välja kostjalt ja menetlusse astujalt solidaarselt.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

apellatsioonikoda tõlgendas valesti varasemate registreeritud kaubamärkide kirjeldusi ja seetõttu otsustas, et tõendid tegeliku kasutamise kohta ei tõendanud kaubamärkide kasutamist nende kirjeldustega hõlmatud kaupade suhtes.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/42


4. mail 2018 esitatud hagi – M. I. Industries, Inc. versus EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Kohtuasi T-287/18)

(2018/C 231/54)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Montañá Mora, S. Sebe Marin)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Natural Instinct Ltd (Camberley, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk „Nature’s Variety Instinct“ – registreerimistaotlus nr 14 290 647

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 6. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1659/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud solidaarselt välja EUIPO-lt, ja vastavalt olukorrale, menetlusse astujalt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/43


4. mail 2018 esitatud hagi – M. I. Industries versus EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

(Kohtuasi T-288/18)

(2018/C 231/55)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Montañá Mora ja S. Sebe Marin)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Natural Instinct Ldt (Camberley, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „NATURE’S VARIETY INSTINCT“ – registreerimistaotlus nr 14 290 589

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 28. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1658/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud solidaarselt välja EUIPO-lt, ja vastavalt olukorrale, menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/43


4. mail 2018 esitatud hagi – Agmin Italy versus komisjon

(Kohtuasi T-290/18)

(2018/C 231/56)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Agmin Italy SpA (Verona, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Guardascione)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esiteks tuvastada ja kinnitada, et õigusvastasuse, uurimis- ja otsuse tegemise pädevuste lahususe põhimõtte ja võistlevuse põhimõtte rikkumise tõttu, faktide moonutamise ja väära hindamise vormis pädevuse ületamise tõttu, loogika puudumise ja ilmse vastuolu tõttu, ebapiisava uurimise ja ebavõrdse kohtlemise tõttu on vaidlustatud otsus tühine, kehtetu, tagajärgedeta või tühine algusest peale ning et kõigist loetletud põhjustest tulenevalt on seda ka kõigi õiguslike tagajärgedega kõik varasemad või hilisemad aktid, mis igal juhul koordineerivad või on seotud eespool nimetatud aktiga;

igal juhul tühistada DG NEAR’i 7. märtsi 2018. aasta otsus (ARES – 2018 – 1288022), mis on teatavaks tehtud 9. märtsil 2018, hagiavalduse esemeks olevas osas, ja seetõttu tühistada määratud karistus;

teise võimalusena välistada Agminile määratud karistus või seda vähendada, sest see on liigne või ebaproportsionaalne võrreldes Agmini tegeliku käitumisega;

kolmanda võimalusena tuvastada, et kirjeldatud asjaolud on piisavad Agamini usaldusväärsuse taastamiseks määruse nr 966/2012 artikli 106 lõike 9 tähenduses;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud Euroopa Komisjoni 7. märtsi 2018. aasta otsuse (ARES – 2018 – 1288022) peale, millega määruse nr 966/2012 (1) artikli 106 lõike 14 punkti c alusel jäeti hageja kõrvale hankemenetlusest rahalise toetuste saamiseks Euroopa Liidu eelarvest ja Euroopa Arengufondist maksimaalselt kolmeks aastaks, ja kohustab avaldama teatise komisjoni veebilehel seoses tellitud kauba tarnimata jätmisega (osad 9 ja 10) tingimustel, mis on ette nähtud tarnelepingus ENPI/2014/351-804, ja seoses Agmini poolt hankijale 19. novembril 2014 esitatud garantii asendamata jätmisega (eelfinantseerimisgarantii summas 89 430,71 eurot). Nimelt oli selle garantii väljastanud asutus, kes Banca d’Italia teabe kohaselt võis garantiisid väljastada ainult niisuguste pankade ja krediidiasutuste kasuks, kellel on õigus laenu anda, kuid mitte muude isikute või üksuste kasuks, nagu hankija.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, mis käsitleb pädevuse ületamist, eelkõige uurimis- ja otsuse tegemise pädevuste lahususe ning võistlevuse põhimõtte rikkumise, loogika ilmse puudumise ja põhjenduse puudumise tõttu;

2.

Teise väite kohaselt on rikutud või vääralt kohaldatud väljaannet „Euroopa lepinguõiguse põhimõtted 2002“, mis on kohaldatav vastavalt lepingu üldtingimuste artiklile 41;

3.

Kolmas väide, et rikutud on karistuste proportsionaalsuse põhimõtet, mis tuleneb EL lepingu artiklist 5, sest komisjon määras Agminile maksimaalse kohaldatava karistuse, st kolme aasta pikkuse keelu.

Hageja väidab eelkõige, et vaidlustatud otsus rikub tema õigusi, sest komisjon võttis selle vastu ilma, et ta oleks nõuetekohaselt arvesse võtnud asjaolu, et tarne jäi ära peamiselt või samuti hankija süü tõttu, kuivõrd viimane keeldus omavoliliselt ja põhjendamata asendama kaupade tootjat teise tootjaga, kes oli valmis tootma kaupa, mis oleks sama või kõrgema kvaliteediga kui see, mis oli ette nähtud hanke tehnilises kirjelduses.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012, L 298, lk 1).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/45


7. mail 2018 esitatud hagi – Biedermann Technologies versus EUIPO (Compliant Constructs)

(Kohtuasi T-291/18)

(2018/C 231/57)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Jacob)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Compliant Constructs“ – registreerimistaotlus nr 16 125 461

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 5. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1626/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja rahuldada registreerimistaotlus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 2 rikkumine.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/45


7. mail 2018 esitatud hagi – Polskie Linie Lotnicze „LOT“versus komisjon

(Kohtuasi T-296/18)

(2018/C 231/58)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat M. Jeżewski)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni otsus;

mõista komisjonilt välja menetluskulud Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Komisjon rikkus aluslepingu sätteid osas, milles need puudutavad ning otseselt või kaudselt reguleerivad tingimusi nõusoleku saamiseks ettevõtete ühinemisel, eeskätt määruse nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti b, artikli 2 lõiget 1 ja artikli 2 lõiget 2, kuna komisjon jättis täielikult hindamata koondumise negatiivse mõju konkurentsile, sealhulgas andmata hinnangu koondumise mõju kohta O & D lähenemisviisi alusel tuvastatud asjakohastele turgudele. Koondumise analüüsimisel O & D lähenemisviisi alusel ilmneks siiski hulk kõnealusest koondumisest tingitud konkurentsimoonutusi.

2.

Komisjon analüüsis koondumise mõju võimalusele osutada lennureisijate veoteenuseid ning koondumisest mõjutatud lennujaamadele valesti ning sellega tegi koondumise hindamisel raske ja ilmse vea. Koondumise nõuetekohane analüütiline kontrollimine peaks viima järelduseni, et koondumise elluviimine mõjutab negatiivselt konkurentsi ning muu hulgas annab Lufthansale turgu valitseva seisundi teatud lennujaamades.

3.

Komisjon rikkus määrust nr 95/93, kuna teatud lennujaamades lennuaegade jagamisel rikkus ta neutraalsuse, läbipaistvuse ja diskrimineerimise keelu põhimõtet.

4.

Komisjon rikkus horisontaalsete ühinemiste hindamise suuniseid, kuna ta jättis kontrollimata, kas võimalik tõhususe eelis tehingu käigus neutraliseerib selle negatiivse mõju konkurentsile.

5.

Komisjon rikkus aluslepingute sätteid ja aluslepingute rakendamist puudutavaid norme, kuna ta pani Lufthansale kohustused, mis ei kõrvaldanud tehingust tingitud olulisi konkurentsimoonutusi.

6.

Komisjon rikkus aluslepingute sätteid, sealhulgas ELTL artikli 107 lõiget 1 ning aluslepingute rakendamist puudutavaid norme, kuna ta ei võtnud tehingust tingitud konkurentsimoonutusi siseturul arvesse seoses Air Berlinile antud riigiabiga.

7.

Komisjon rikkus ELTL artiklit 296, kuna ta ei põhjendanud oma otsust piisavalt.


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/46


13. mail 2018 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-300/18)

(2018/C 231/59)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Viktor Feodorovych Yanukovych (Rostov Doni ääres, Venemaa) (esindaja: T. Beazley, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 5. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/333 (1) ja nõukogu 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/326 (2) hagejat puudutavas osas ning

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et hageja ei vasta kriteeriumidele, mis olid kõnealusel ajal ette nähtud isiku loetellu kandmiseks. Euroopa Liidu Nõukogu ei võtnud nõuetekohaselt arvesse kõiki talle esitatud dokumente, vaid oli väga valiv dokumentide osas, mida ta arvesse võttis. Selle väite põhjendamiseks esitatud argumendid hõlmavad järgmist: hageja suhtes on käimas kõigest kohtueelne menetlus, mis on jõudnud surnud punkti ning millest ilmselgelt ei piisa asjakohase kriteeriumi täitmiseks; dokumendid, millest nõukogu lähtus hageja nime loetellu jätmisel, on täiesti ebapiisavad, vasturääkivad, valed ning neid ei kinnita ükski tõend.

2.

Teine väide, et nõukogu tegi hageja suhtes vaidlustatud meetmeid võttes ilmseid hindamisvigu. Kandes hageja uuesti loetellu, tegi nõukogu ilmse vea, sest loetellu kandmise põhjenduste ja asjakohaste loetellu kandmise kriteeriumide vahel puudub ilmselgelt seos. Peale selle kehtivad esimese väite kohta esitatud argumendid ka teise väite puhul.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei esitanud põhjendusi. Nõukogu ei toonud esile tegelikke ja konkreetseid põhjusi, miks hageja on loetellu kantud. Kuuendas muutmisotsuses ja kuuendas muutmismääruses hageja loetellu kandmiseks esitatud põhjendused on (lisaks sellele, et need on valed) formaalsed, asjakohatud ning ei ole piisavalt üksikasjalikud.

4.

Neljas väide, et rikutud on hageja kaitseõigusi ja/või talle ei ole tagatud tõhusat kohtulikku kaitset. Muu hulgas ei konsulteerinud nõukogu hagejaga nõuetekohaselt enne tema uuesti loetellu kandmist ning hagejale ei antud tegelikku ja õiglast võimalust vigu parandada või esitada teavet oma olukorra kohta. Nõukogu/hageja käsutuses ei olnud ühelgi hetkel kaalukaid, usaldusväärseid või konkreetseid tõendeid, mis oleksid õigustanud piiravate meetmete kohaldamist.

5.

Viies väide, et nõukogu võttis kuuendad muutmisaktid vastu nõuetekohase õigusliku aluseta. Selle väite põhjendamiseks esitatud argumendid hõlmavad järgmist: a) kuues muutmisotsus ei vasta tingimustele, mille alusel saab nõukogu tugineda ELL artiklile 29. Muu hulgas: (i) eesmärgid, millele nõukogu sõnaselgelt tugines, on üksnes umbmäärased väited; (ii) õiguslikul alusel puudub piisav seos käesoleva asja asjaolude puhul nõutava kohtuliku kontrolli kriteeriumiga ning (iii) piiravate meetmete kohaldamine tähendab, et toetatakse ja tunnistatakse seaduslikuks Ukraina uue režiimi käitumine, kes ise kahjustab nõuetekohast menetlust ja õigusriigi põhimõtet ning rikub süstemaatiliselt inimõigusi; b) ELTL artiklile 215 tuginemise tingimused ei olnud täidetud, sest puudus vastavalt ELL V jaotise 2. peatükile vastu võetud otsus; c) puudus piisav seos, et hageja vastu saaks tugineda ELTL artiklile 215.

6.

Kuues väide, et nõukogu on oma võimu kuritarvitanud. Nõukogu tegelik eesmärk kuuendate muutmisaktide vastuvõtmisel oli praeguse Ukraina režiimi poolehoiu võitmine (et Ukraina jätkaks tihedamate sidemete loomist Euroopa Liiduga), mitte need eesmärgid/põhjendused, mis toodi välja kuuendates muutmisaktides. Loetellu kandmise kriteeriumid tähendavad erakorralist ja üldist võimu delegeerimist, mis vastab nõukogu eesmärgile.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõikest 1 tulenevat hageja õigust omandile, sest muu hulgas on piiravate meetmetega seda õigust põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt piiratud ka seetõttu, et (i) puuduvad tõendid selle kohta, et hageja poolt väidetavalt omastatud vara oleks Ukrainast välja viidud; ja (ii) hageja kogu vara külmutamine ei ole ei vajalik ega proportsionaalne, sest Ukraina ametiasutused on nüüd arvestanud välja väidetava kahju suuruse, mis on hageja suhtes pooleliolevate kriminaalmenetluste aluseks.


(1)  Nõukogu 5. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/333, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2018, L 63, lk 48).

(2)  Nõukogu 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/326, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2018, L 63, lk 5).


2.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/48


13. mail 2018 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-301/18)

(2018/C 231/60)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Peterburi, Venemaa) (esindaja: T. Beazley, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 5. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/333 (1) ja nõukogu 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/326 (2) hagejat puudutavas osas ning

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et hageja ei vasta kriteeriumidele, mis olid kõnealusel ajal ette nähtud isiku loetellu kandmiseks. Euroopa Liidu Nõukogu ei võtnud nõuetekohaselt arvesse kõiki talle esitatud dokumente, vaid oli väga valiv dokumentide osas, mida ta arvesse võttis. Selle väite põhjendamiseks esitatud argumendid hõlmavad järgmist: hageja suhtes on käimas kõigest kohtueelne menetlus, mis on jõudnud surnud punkti ning millest ilmselgelt ei piisa asjakohase kriteeriumi täitmiseks; dokumendid, millest nõukogu lähtus hageja nime loetellu jätmisel, on täiesti ebapiisavad, vasturääkivad, valed ning neid ei kinnita ükski tõend.

2.

Teine väide, et nõukogu tegi hageja suhtes vaidlustatud meetmeid võttes ilmseid hindamisvigu. Kandes hageja uuesti loetellu, tegi nõukogu ilmse vea, sest loetellu kandmise põhjenduste ja asjakohaste loetellu kandmise kriteeriumide vahel puudub ilmselgelt seos. Peale selle kehtivad esimese väite kohta esitatud argumendid ka teise väite puhul.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei esitanud põhjendusi. Nõukogu ei toonud esile tegelikke ja konkreetseid põhjusi, miks hageja on loetellu kantud. Kuuendas muutmisotsuses ja kuuendas muutmismääruses hageja loetellu kandmiseks esitatud põhjendused on (lisaks sellele, et need on valed) formaalsed, asjakohatud ning ei ole piisavalt üksikasjalikud.

4.

Neljas väide, et rikutud on hageja kaitseõigusi ja/või talle ei ole tagatud tõhusat kohtulikku kaitset. Muu hulgas ei konsulteerinud nõukogu hagejaga nõuetekohaselt enne tema uuesti loetellu kandmist ning hagejale ei antud tegelikku ja õiglast võimalust vigu parandada või esitada teavet oma olukorra kohta. Nõukogu/hageja käsutuses ei olnud ühelgi hetkel kaalukaid, usaldusväärseid või konkreetseid tõendeid, mis oleksid õigustanud piiravate meetmete kohaldamist.

5.

Viies väide, et nõukogu võttis kuuendad muutmisaktid vastu nõuetekohase õigusliku aluseta. Selle väite põhjendamiseks esitatud argumendid hõlmavad järgmist: a) kuues muutmisotsus ei vasta tingimustele, mille alusel saab nõukogu tugineda ELL artiklile 29. Muu hulgas: (i) eesmärgid, millele nõukogu sõnaselgelt tugines, on üksnes umbmäärased väited; (ii) õiguslikul alusel puudub piisav seos käesoleva asja asjaolude puhul nõutava kohtuliku kontrolli kriteeriumiga ning (iii) piiravate meetmete kohaldamine tähendab, et toetatakse ja tunnistatakse seaduslikuks Ukraina uue režiimi käitumine, kes ise kahjustab nõuetekohast menetlust ja õigusriigi põhimõtet ning rikub süstemaatiliselt inimõigusi; b) ELTL artiklile 215 tuginemise tingimused ei olnud täidetud, sest puudus vastavalt ELL V jaotise 2. peatükile vastu võetud otsus; c) puudus piisav seos, et hageja vastu saaks tugineda ELTL artiklile 215.

6.

Kuues väide, et nõukogu on oma võimu kuritarvitanud. Nõukogu tegelik eesmärk kuuendate muutmisaktide vastuvõtmisel oli praeguse Ukraina režiimi poolehoiu võitmine (et Ukraina jätkaks tihedamate sidemete loomist Euroopa Liiduga), mitte need eesmärgid/põhjendused, mis toodi välja kuuendates muutmisaktides. Loetellu kandmise kriteeriumid tähendavad erakorralist ja üldist võimu delegeerimist, mis vastab nõukogu eesmärgile.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõikest 1 tulenevat hageja õigust omandile, sest muu hulgas on piiravate meetmetega seda õigust põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt piiratud ka seetõttu, et (i) puuduvad tõendid selle kohta, et hageja poolt väidetavalt omastatud vara oleks Ukrainast välja viidud; ja (ii) hageja kogu vara külmutamine ei ole ei vajalik ega proportsionaalne, sest Ukraina ametiasutused on nüüd arvestanud välja väidetava kahju suuruse, mis on hageja suhtes pooleliolevate kriminaalmenetluste aluseks.


(1)  Nõukogu 5. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/333, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2018, L 63, lk 48).

(2)  Nõukogu 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/326, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2018, L 63, lk 5).