ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 223

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
27. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2018/C 223/01

Nõukogu soovitus, 22. juuni 2018, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Ungaris oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast

1

2018/C 223/02

Nõukogu soovitus, 22. juuni 2018, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast

3


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 223/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2018/C 223/06

Nõukogu otsus, 22. juuni 2018, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3 kohta

7

 

Euroopa Komisjon

2018/C 223/07

Euro vahetuskurss

8


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Investeerimispank

2018/C 223/08

Konkursikutse tulemused – EIP Instituudi EIBURSi sponsorlustoetus

9

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 223/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1)

10

2018/C 223/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1)

12

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2018/C 223/11

Teave viitenumbri CHAP(2013)2466 all registreeritud kaebuse suhtes võetud järelmeetmete kohta

13

2018/C 223/12

Traditsioonilise nimetuse muutmise taotluse avaldamine vastavalt määruse (EÜ) nr 607/2009 (millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega) artiklile 42a

14


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

SOOVITUSED

Nõukogu

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/1


NÕUKOGU SOOVITUS,

22. juuni 2018,

mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Ungaris oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast

(2018/C 223/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõike 2 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 121 kohaselt peavad liikmesriigid selleks, et vältida valitsemissektori ülemäärase eelarvepuudujäägi teket, edendama majanduspoliitika koordineerimise ja mitmepoolse järelevalve kaudu keskpikas perspektiivis riigi rahanduse usaldusväärsust.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakt põhineb eesmärgil tagada riigi rahanduse usaldusväärsus, mis on vajalik hinnastabiilsuse ning töökohtade loomist soodustava tugeva ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

(3)

12. juulil 2016 esitas nõukogu Ungarile soovituse saavutada 2017. aastal aastane eelarvekohandus 0,6 % SKPst, v.a juhul, kui keskpika perioodi eelarve-eesmärgini jõutaks väiksema jõupingutusega (2).

(4)

Komisjoni 2018. aasta kevadprognoosist ja Eurostati kontrollitud 2017. aasta arvandmetest nähtub, et valitsemissektori kulude kasv, milles ei ole arvesse võetud vabalt valitud tulumeetmeid ega ühekordseid meetmeid, oli 2017. aasta kulude kasvu eesmärgist tunduvalt kiirem, mis osutab sellele, et nõutavast struktuursest kohandamisest kaldutakse märkimisväärselt kõrvale (kõrvalekalle 2,4 % SKPst). Struktuurne eelarvepositsioon 2017. aastal halvenes ja oli –3,1 % SKPst (2016. aastal –1,8 % SKPst), mis osutab samuti märkimisväärsele kõrvalekaldele (nimelt kõrvalekalle 1,4 % SKPst). Üldine hindamine osutas sellele, et kulude kasvu eesmärgi saavutamist mõjutasid negatiivselt kolm elementi, sealhulgas liiga madal potentsiaalne keskpika perioodi kasvumäär ja kulude kasvu eesmärgi aluseks olev SKP deflaator, samuti alaline mõju tuludele. Pärast nende teguritega korrigeerimist tundub kulude kasvu eesmärk asjakohaselt kajastavat eelarvekohandust ja osutab märkimisväärsele kõrvalekaldele. Seda järeldust kinnitab struktuurse eelarvepositsiooni hindamine, mis pärast vähenevate intressikulude, investeeringute volatiilsuse ja tulude ülelaekumise arvessevõtmist osutab jätkuvalt märkimisväärsele kõrvalekaldele. Seega võib üldise hindamise põhjal järeldada, et täheldatud kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgist on 2017. aastal märkimisväärne.

(5)

Pärast üldist hindamist leidis komisjon 23. mail 2018, et Ungaris esineb märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast, ning esitas kooskõlas alusartikli 121 lõikega 4 ja määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 10 lõike 2 esimese lõiguga Ungarile hoiatuse.

(6)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 10 lõike 2 teise lõigu peaks nõukogu ühe kuu jooksul pärast hoiatuse vastuvõtmist esitama asjaomasele liikmesriigile soovituse vajalike poliitikameetmete võtmiseks. Määrusega (EÜ) nr 1466/97 on ette nähtud, et soovituses seatakse liikmesriigile kõrvalekaldega tegelemiseks mitte rohkem kui viie kuu pikkune tähtaeg. Seda arvestades tundub Ungarile kõrvalekaldega tegelemise tähtajaks määratud 15. oktoober 2018 asjakohane. Selle aja jooksul peaks Ungari teatama meetmetest, mille ta on võtnud kõnealuse soovituse täitmiseks.

(7)

2017. aastal jäi Ungari struktuurse eelarvepositsiooni puhul keskpika perioodi eelarve-eesmärgist (struktuurne puudujääk –1,5 % SKPst) hinnanguliselt puudu 1,6 % SKPst. Komisjoni 2018. aasta kevadprognoosi kohaselt vastab SKP lõhe 2018. aastal Ungaris tavapärastele majandustingimustele. Valitsemissektori võla suhe SKPsse ületab Ungaris künnist, milleks on 60 % SKPst. Määruse (EÜ) nr 1466/97 kohaselt ja stabiilsuse ja kasvu pakti raames ühiselt kokku lepitud eelarvekohanduste maatriksi kohaselt ning majanduse üldist olukorda ja võimalikke jätkusuutlikkusega seotud probleeme arvestava kohandamiste tabeli alusel nõutud minimaalsed struktuursed jõupingutused on 2018. aastal kokku vähemalt 1 % SKPst. Komisjoni 2018. aasta kevadprognoosi kohaselt halveneb 2018. aastal struktuurne eelarvepositsioon veel 0,5 % SKPst. Seega on 2018. aastal, et saavutada minimaalne struktuurne paranemine 1 % SKPst, vaja vastu võtta meetmed, mis on komisjoni praeguse 2018. aasta kevadprognoosi lähteväärtusega võrreldes kokku 1,5 % SKPst. Minimaalseks kohandamiseks nõutavate struktuurse konsolideerimise jõupingutuste märkimisväärset ulatust arvestades on asjakohane, et nõudele saavutada minimaalselt 1 % SKPst ei lisandu muid kohandamismäärasid.

(8)

2018. aastal struktuurse eelarvepositsiooni nõutav paranemine mahus 1 % SKPst on kooskõlas valitsemissektori esmaste netokulude nominaalse kasvumääraga, mis 2018. aastal ei ületa 2,8 %.

(9)

Käesolevat soovitus on vaja avalikustada.

(10)

Soovitatud eelarve-eesmärkide saavutamiseks on oluline, et Ungari võtaks vastu ja rakendaks järjekindlalt vajalikud meetmed ning jälgiks tähelepanelikult jooksvate kulude arengut,

SOOVITAB UNGARIL:

1)

võtta vajalikud meetmed, millega tagada, et valitsemissektori esmaste netokulude nominaalne kasvumäär ei ületa 2018. aastal 2,8 %, mis vastab struktuursele kohandusele vähemalt 1 % SKPst aastas, asudes seega ellu viima riigi keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmiseks sobivat kohandamiskava.

2)

kasutada kogu juhuslik kasum puudujäägi vähendamiseks. Eelarve konsolideerimise meetmed peaksid tagama valitsemissektori struktuurse eelarvepositsiooni püsiva paranemise majanduskasvu soodustaval viisil.

3)

teatada 15. oktoobriks 2018 nõukogule meetmetest, mis ta on võtnud käesoleva soovituse täitmiseks; aruanne peaks sisaldama piisavalt täpselt kirjeldatud ja usutavalt esitatud meetmeid, nende kõigi mõju eelarvele ning 2018. aasta ajakohastatud ja üksikasjalikke eelarveprognoose.

Käesolev soovitus on adresseeritud Ungarile.

Luxembourg, 22. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

V. GORANOV


(1)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(2)  Nõukogu 12. juuli 2016. aasta soovitus, milles käsitletakse Ungari 2016. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ungari 2016. aasta lähenemisprogrammi kohta (ELT C 299, 18.8.2016, lk 49).


27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/3


NÕUKOGU SOOVITUS,

22. juuni 2018,

mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast

(2018/C 223/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõike 2 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 121 kohaselt peavad liikmesriigid selleks, et vältida valitsemissektori ülemäärase eelarvepuudujäägi teket, edendama majanduspoliitika koordineerimise ja mitmepoolse järelevalve kaudu keskpikas perspektiivis riigi rahanduse usaldusväärsust.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakt põhineb eesmärgil tagada riigi rahanduse usaldusväärsus, mis on vajalik hinnastabiilsuse ning töökohtade loomist soodustava tugeva jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

(3)

16. juunil 2017 soovitas nõukogu (2) Rumeenial võtta vajalikud meetmed tagamaks, et valitsemissektori esmaste netokulude (3) nominaalne kasvumäär ei ületa 2017. aastal 3,3 %, mis vastab aastasele struktuursele kohandusele 0,5 % SKPst, ning hakata seega viima ellu riigi keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmiseks nõutavat kohandamiskava. 5. detsembril 2017 leidis nõukogu, et Rumeenia ei olnud võtnud nõukogu 16. juuni 2017. aasta soovituse alusel tulemuslikke meetmeid. Selle alusel esitas nõukogu 5. detsembril 2017 Rumeeniale läbivaadatud soovituse (4) võtta vajalikud meetmed tagamaks, et valitsemissektori esmaste netokulude nominaalne kasvumäär ei ületa 2018. aastal 3,3 %, mis vastab aastasele struktuursele kohandusele 0,8 % SKPst.

(4)

Komisjoni 2018. aasta kevadprognoosist ja Eurostati kontrollitud 2017. aasta arvandmetest nähtub, et valitsemissektori esmaste netokulude kasv oli 2017. aastal kulude kasvu eesmärgist tunduvalt kiirem, osutades märkimisväärsele kõrvalekaldele (3,3 % SKPst). Struktuurne eelarvepositsioon halvenes ja oli –3,3 % SKPst (2016. aastal –2,1 % SKPst), mis osutab samuti märkimisväärsele kõrvalekaldele (nimelt 1,7 % SKPst) soovitatud struktuursest kohandusest. Selle kõrvalekalde suurust, mida struktuurne eelarvepositsioon näitab, mõjutab negatiivselt potentsiaalse SKP kasvu suurem punkthinnang võrreldes kulude kasvu eesmärgi aluseks oleva keskpika perioodi keskmisega, ning avaliku sektori investeeringute vähenemine, mis on kulude kasvu eesmärgis tasandatud. Sellest erinevusest hoolimata kinnitavad mõlemad näitajad, et 2017. aastal kalduti stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa nõuetest oluliselt kõrvale.

(5)

Pärast üldist hindamist leidis komisjon 23. mail 2018, et Rumeenias esineb oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast, ning esitas kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 121 lõikega 4 ja määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 10 lõike 2 esimese lõiguga Rumeeniale hoiatuse.

(6)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 10 lõike 2 teise lõiguga peab nõukogu ühe kuu jooksul pärast hoiatuse vastuvõtmist esitada asjaomasele liikmesriigile soovitus vajalike poliitikameetmete võtmiseks. Määrusega (EÜ) nr 1466/97 on nähtud ette, et soovituses seatakse liikmesriigile kõrvalekaldega tegelemiseks mitte rohkem kui viie kuu pikkune tähtaeg. Seda arvestades tundub Rumeeniale kõrvalekaldega tegelemise tähtajaks määratud 15. oktoober 2018 asjakohane. Selle aja jooksul peaks Rumeenia teatama meetmetest, mis ta on võtnud kõnealuse soovituse täitmiseks.

(7)

Komisjoni 2017. aasta kevadprognoosis esitatud SKP lõhe prognooside põhjal on Rumeenias 2018. ja 2019. aastal tavapärane majanduslik olukord. Valitsemissektori võla suhe SKPsse on Rumeenias väiksem kui kontrollväärtus 60 %. Määruse (EÜ) nr 1466/97 kohaselt ning stabiilsuse ja kasvu pakti raames ühiselt kokku lepitud eelarvekohanduste maatriksi majanduse üldist olukorda ja võimalikke jätkusuutlikkusega seotud probleeme arvestava nõuete tabeli alusel nõutud minimaalne struktuurne kohandus on nii 2018. kui ka 2019. aastal 0,5 % SKPst.

(8)

Rumeenia struktuurne eelarvepuudujääk suurenes 2016. aastal 2,1 % SKPst ja 2017. aastal 1,2 % SKPst ning oli 2017. aastal 3,3 % SKPst. Minimaalse kohanduse nõuet peaks täiendama püsiv lisakohandus, mida on vaja kumulatiivse kõrvalekalde korrigeerimiseks ja selleks, et Rumeenia asuks pärast 2016. ja 2017. aasta kõrvalekaldeid jälle asjakohast kohandamiskava järgima. Pidades silmas keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks vajalikust soovitatud kohandamiskavast toimunud olulise kõrvalekalde suurust, tundub lisakohandus 0,3 % SKPst sobiv ja kiirendab uuesti eelarve-eesmärgi suunas liikuma asumist.

(9)

Nii 2018. kui ka 2019. aastal nõutav struktuurse eelarvepositsiooni paranemine 0,8 % SKPst on kooskõlas valitsemissektori esmaste netokulude nominaalse kasvumääraga, mis 2018. aastal ei ületa 3,3 % ja 2019. aastal 5,1 %.

(10)

Komisjoni 2018. aasta kevadprognoosi kohaselt halveneb struktuurne eelarvepositsioon 2018. aastal veel 0,4 % SKPst ja 2019. aastal 0,4 % SKPst. Selleks et saavutada nii 2018. kui ka 2019. aastal struktuurne paranemine 0,8 % SKPst, on vaja vastu võtta meetmed, mille struktuurne mõju on 2018. aastal kokku 1,2 % SKPst, ja lisameetmed, mille mõju on 2019. aastal 1,2 % SKPst võrreldes komisjoni 2018. aasta kevadprognoosi kohase praeguse lähtestsenaariumiga.

(11)

Komisjoni 2018. aasta kevadprognoosi kohaselt on valitsemissektori eelarvepuudujääk 2018. aastal 3,4 % SKPst ja 2019. aastal 3,8 % SKPst, mis on suurem kui aluslepingus sätestatud kontrollväärtus 3 % SKPst. Nõutav struktuurne kohandamine tundub ühtlasi olevat sobiv, et tagada, et Rumeenia järgib 2018. ja 2019. aastal kindlalt aluslepingukohast kontrollväärtust, milleks on 3 % SKPst.

(12)

Kuna varasemaid soovitusi korrigeerida oluline kõrvalekalle ja kõrvaldada aluslepingukohase 3 % kontrollväärtuse ületamise oht ei ole täidetud, on vaja kiiresti võtta meetmeid, et muuta Rumeenia eelarvepoliitika taas konservatiivseks.

(13)

Käesolev soovitus on vaja avalikustada.

(14)

Soovitatud eelarve-eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline, et Rumeenia võtaks vastu ja rakendaks järjekindlalt vajalikud meetmed ning jälgiks tähelepanelikult jooksvate kulude arengut,

SOOVITAB RUMEENIAL:

1)

võtta vajalikud meetmed tagamaks, et valitsemissektori esmaste netokulude nominaalne kasvumäär ei ületa 2018. aastal 3,3 % ja 2019. aastal 5,1 %, mis vastab mõlemal aastal aastasele struktuursele kohandusele 0,8 % SKPst, ning asuma seega viima ellu liikmesriigi keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmiseks nõutavat kohandamiskava.

2)

kasutada kogu juhuslik kasum puudujäägi vähendamiseks. Eelarve konsolideerimise meetmed peaksid tagama valitsemissektori struktuurse eelarvepositsiooni püsiva paranemise majanduskasvu soodustaval viisil.

3)

teatada 15. oktoobriks 2018 komisjonile meetmetest, mis ta on võtnud käesoleva soovituse täitmiseks. Aruanne peaks sisaldama piisavalt täpselt kirjeldatud ja usutavalt teatanud meetmeid, nende kõigi mõju eelarvele ning 2018.–2019. aasta ajakohastatud ja üksikasjalikke eelarveprognoose.

Käesolev soovitus on adresseeritud Rumeeniale.

Luxembourg, 22. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

V. GORANOV


(1)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(2)  Nõukogu 16. juuni 2017. aasta soovitus, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida märkimisväärne kõrvalekalle, mis tuvastati Rumeenias keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamise kohandamiskavas (ELT C 216, 6.7.2017, lk 1).

(3)  Valitsemissektori esmased netokulud saadakse, kui valitsemissektori kogukuludest arvatakse maha intressikulud, liidu programmidele tehtavad kulutused, mis korvatakse täielikult liidu fondide tuludest, ja kaalutlusõigusevälised muudatused töötuskindlustushüvitise kuludes. Valitsemissektori rahastatud kapitali kogumahutus põhivarasse on jaotatud nelja aasta peale. Kaalutlusõigusel põhinevaid tulumeetmeid või õigusaktide kohast tulude suurenemist võetakse arvesse. Ühekordseid tulu- ja kulumeetmeid arvesse ei võeta.

(4)  Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta soovitus, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast (ELT C 439, 20.12.2017, lk 1).


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/5


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses))

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 223/03)

19. juunil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8945 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/5


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 223/04)

22. juunil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex'i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8922 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/6


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 223/05)

22. juunil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8890 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/7


NÕUKOGU OTSUS,

22. juuni 2018,

millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3 kohta

(2018/C 223/06)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (1) eriti selle artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

liidu 2018. aasta eelarve (2) võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017;

23. mail 2018 esitas komisjon ettepaneku, mis sisaldab 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3;

et Türgi pagulasrahastu rahastamise pikendamisega seotud rahastamisvajaduste täitmiseks ja seeläbi järjepidevuse tagamiseks tuleb 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3 viivitamata vastu võtta. Sellest tulenevalt on nõukogu kodukorra artikli 3 lõike 3 kohaselt protokolli nr 1 artiklis 4 liikmesriikide parlamentide teavitamiseks ette nähtud kaheksanädalase ajavahemiku lühendamine põhjendatud,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3 kohta võeti vastu 22. juunil 2018.

Nõukogu seisukoha täielik tekst on saadaval tutvumiseks või allalaadimiseks nõukogu veebisaidil http://www.consilium.europa.eu/.

Luxembourg, 22. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

V. GORANOV


(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.


Euroopa Komisjon

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/8


Euro vahetuskurss (1)

26. juuni 2018

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1672

JPY

Jaapani jeen

127,95

DKK

Taani kroon

7,4510

GBP

Inglise nael

0,88160

SEK

Rootsi kroon

10,3383

CHF

Šveitsi frank

1,1543

ISK

Islandi kroon

125,20

NOK

Norra kroon

9,4718

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,900

HUF

Ungari forint

326,00

PLN

Poola zlott

4,3410

RON

Rumeenia leu

4,6669

TRY

Türgi liir

5,4053

AUD

Austraalia dollar

1,5778

CAD

Kanada dollar

1,5549

HKD

Hongkongi dollar

9,1608

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6998

SGD

Singapuri dollar

1,5892

KRW

Korea vonn

1 306,32

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

15,8232

CNY

Hiina jüaan

7,6749

HRK

Horvaatia kuna

7,3810

IDR

Indoneesia ruupia

16 548,56

MYR

Malaisia ringit

4,6956

PHP

Filipiini peeso

62,714

RUB

Vene rubla

73,5257

THB

Tai baat

38,523

BRL

Brasiilia reaal

4,4051

MXN

Mehhiko peeso

23,2370

INR

India ruupia

79,7095


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Investeerimispank

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/9


Konkursikutse tulemused – EIP Instituudi EIBURSi sponsorlustoetus

(2018/C 223/08)

EIP ülikoolide teadustöö sponsorlusprogramm EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) on osa EIP Instituudi teadmisteprogrammist, mille kaudu EIP edendab suhteid ülikoolide ja teaduskeskustega. EIBURS annab kolmeks aastaks toetusi kuni 100 000 eurot aastas ülikoolidele ja teaduskeskustele, mis töötavad EIP Instituudi valitud ja EIP Grupi huvikeskmes olevate teemadega. Toetusi antakse konkurentsi korras huvitatud üksustele ELis, kandidaatriikides või potentsiaalsetes kandidaatriikides, kelle asjatundlikkus on EIP Grupi otsese huvi valdkondades tunnustust pälvinud. Toetusega püütakse võimaldada valitud ülikoolil või teaduskeskusel oma tegevust nendes valdkondades laiendada.

2018.–2020. aastaks on EIBURSi programmi raames välja valitud kaks uut uurimisteemat:

„Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika majanduslikud mõjud“: konkursikutse avaldati 16. veebruari 2018. aasta ELT-s C 60 ja EIP Instituut sai viis ettepanekut neljast eri riigist;

„Investeerimisprojektide kaudsete mõjude mõõtmise täiustamine: majandusliku mõju hindamise meetodite määratlemine ja kohandamine, et suurendada kokkusobivust tasuvusanalüüsiga“: konkursikutse avaldati 21. veebruari 2018. aasta ELT-s C 65 ja EIP Instituut sai neli ettepanekut neljast eri riigist.

EIP Instituudi sisene juhtrühm otsustas 6. juunil 2018 anda:

EIBURSi toetuse teemal „Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika majanduslikud mõjud“ Bologna ülikoolile (Itaalia);

EIBURSi toetuse teemal „Investeerimisprojektide kaudsete mõjude mõõtmise täiustamine: majandusliku mõju hindamise meetodite määratlemine ja kohandamine, et suurendada kokkusobivust tasuvusanalüüsiga“ Universidad Las Palmas de Gran Canaria ülikoolile (Hispaania).

Mõlema EIBURSi toetuse kõiki taotlejaid on tulemustest otse teavitatud.

Põhjalikumat teavet EIBURSi ja teiste teadmisteprogrammi algatuste kohta saab EIP instituudi veebilehelt teadmisteprogrammi lingi alt.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/10


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 223/09)

1.   

13. juunil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Bouygues Construction S.A. (edaspidi „Bouygues Construction“, Prantsusmaa);

Alpiq InTec AG (edaspidi „Alpiq InTec“, Šveits), mis kuulub kontserni Alpiq Group;

Kraftanlagen München GmbH (edaspidi „KAM“, Saksamaa), mis kuulub kontserni Alpiq Group.

Bouygues Construction omandab äriühingute Alpic InTec ja KAM üle (mis koos moodustavad Alpiq kontserni inseneriteenuste üksuse) täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Bouygues Construction: ehitus, kinnisvaraarendus, meedia ja telekommunikatsioon;

—   Alpiq InTec: ehitustehnoloogia, hoonete haldamine ning energiavarustus- ja transporditehnoloogia;

—   KAM: energia- ja elektrijaamatehnoloogia, tuumatehnoloogia, varustustehnoloogia ja inseneriteenused tööstusliku sisseseade jaoks.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/12


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 223/10)

1.   

20. juunil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Luksemburg);

Mehiläinen Holding AB („Mehiläinen“, Rootsi).

CVC omandab aktsiate või osade ostu teel Mehiläineni üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   CVC: investeerimisfondide ja -platvormide haldamine;

—   Mehiläinen: valdusettevõtja, kellele kuulub Mehiläinen Oy, mis pakub Soomes tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuseid.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/13


Teave viitenumbri CHAP(2013)2466 all registreeritud kaebuse suhtes võetud järelmeetmete kohta

(2018/C 223/11)

Euroopa Komisjon viitab arvukatele kaebustele, mis ta on saanud Hispaania ametiasutuste tehtud kontrollide kohta Hispaania ja Gibraltari piiril. Algne teatis kaebuse kättesaamise kohta avaldati ELTs (2013/C 246/07).

Komisjon soovib kaebuse esitajatele teatada, et tal ei ole olnud võimalust otsustada saata märgukiri või lõpetada juhtum, sest kaebusele vastamiseks tuleb täiendavalt kontrollida Hispaaniast Gibraltarile (ja Gibraltarilt Hispaaniasse) minevate inimeste olukorra muutumist; kõnealune kontrollimine on praegu pooleli.

Komisjon teavitab kaebuste esitajaid nende kaebuste suhtes võetud järelmeetmetest.


27.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/14


Traditsioonilise nimetuse muutmise taotluse avaldamine vastavalt määruse (EÜ) nr 607/2009 (millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega) artiklile 42a

(2018/C 223/12)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada taotluste suhtes vastuväiteid vastavalt määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklile 37. Komisjon peab vastuväited kätte saama kahe kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

Traditsioonilise nimetuse muutmise taotlus

CRU CLASSÉ

Vastuvõtmise kuupäev :

Taotluse keel : prantsuse

Toimiku nr : TDT-FR-A1646

Taotleja :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (põllumajanduse ja toidu ministeerium)

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

FRANCE

Nimetus : Cru classé

Cru classé on määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 112 punkti b kohane traditsiooniline nimetus.

Traditsioonilisele nimetusele cru classé võib lisada nimetusi grand, premier grand, deuxième, troisième, quatrième, cinquième.

Traditsioonilise nimetuse keel : prantsuse

Asjakohaste kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste loetelu

Traditsioonilist nimetust cru classé võib kasutada, et kirjeldada järgmiste kaitstud päritolunimetustega veine:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

Viinamarjasaaduste kategooriad

Traditsioonilist nimetust cru classé võib kasutada selleks, et kirjeldada määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa II osa punkti 1 kohaselt määratletud veini.

Muudatus

Muudatusega antakse võimalus lisada traditsioonilisele nimetusele cru classé märge „1855“.

Käesoleva muudatuse eesmärk on anda võimalus lisada märge „1855“ traditsioonilisele nimetusele cru classé, mida täiendab või mitte nimetus grand, premier grand, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. See võimalus on antud üksnes Bordeaux veinidale, mis on klassifitseeritud kui Chambre de Commerce de Bordeaux seoses 1855. aasta Pariisi maailmanäitusega ja kuuluvad ühte järgmistest kaitstud päritolunimetustest:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe