ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 200

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
11. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 200/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 200/02

Kohtuasi C-191/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. aprilli 2018. aasta otsus (Landgericht Berlin’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Romano Pisciotti versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artiklid 18 ja 21 — Liikumisvabadust kasutanud liikmesriigi kodaniku väljaandmine Ameerika Ühendriikidele — Euroopa Liidu ja selle kolmanda riigi vahel sõlmitud väljaandmisleping — Liidu õiguse kohaldamisala — Väljaandmise keeld, mida kohaldatakse ainult oma kodanikele — Vaba liikumise piirang — Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus — Proportsionaalsus — Liidu kodaniku päritoluliikmesriigi teavitamine)

2

2018/C 200/03

Kohtuasi C-258/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Finnair Oyj versus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Eelotsusetaotlus — Lennutransport — Montréali konventsioon — Artikkel 31 — Lennuettevõtjate vastutus registreeritud pagasi eest — Lennuettevõtjale esitatava kirjaliku kaebuse vormi ja sisu puudutavad nõuded — Kaebus, mis on esitatud elektrooniliselt ja kantud lennuettevõtja infosüsteemi — Kaebus, mille lennuettevõtja esindaja on esitanud õigustatud isiku nimel)

3

2018/C 200/04

Liidetud kohtuasjad C-316/16 ja C-424/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergi, Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlused – Saksamaa, Ühendkuningriik) – B versus Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department versus Franco Vomero (C-424/16) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 28 lõike 3 punkt a — Tugevdatud kaitse väljasaatmise eest — Tingimused — Alaline elamisõigus — Elamine vastuvõtvas liikmesriigis asjaomase liikmesriigi territooriumilt väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul — Vangistusperiood — Tagajärjed kümneaastase elamisperioodi pidevuse suhtes — Seos integratsioonisideme igakülgse hindamisega — Hindamise ajahetk ja hindamisel arvesse võetavad kriteeriumid)

4

2018/C 200/05

Kohtuasi C-320/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal de grande instance de Lille’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Uber France SAS (Eelotsusetaotlus — Transpordi valdkonna teenused — Direktiiv 2006/123/EÜ — Teenused siseturul — Direktiiv 98/34/EÜ — Infoühiskonna teenused — Infoühiskonna teenuseid puudutav eeskiri — Mõiste — Vahendusteenus, mis võimaldab nutitelefoni rakenduse abil tasu eest kokku viia isiklikku sõidukit kasutavad mittekutselised autojuhid ja isikud, kes soovivad linnas ühest kohast teise sõita — Kriminaalkaristused)

5

2018/C 200/06

Kohtuasi C-414/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Bundesarbeitsgericht’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Vera Egenberger versus Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine — Erinev kohtlemine usutunnistuse või veendumuste alusel — Kutsetegevus kirikutes ja teistes usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega organisatsioonides — Usutunnistus või veendumused, mis on organisatsiooni eetose seisukohast olulised, õiguspärased ja põhjendatud kutsenõuded — Mõiste — Tegevuse laad ja selle kontekst — ELTL artikkel 17 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 10, 21 ja 47)

6

2018/C 200/07

Kohtuasi C-478/146: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus Group OOD, Kosta Iliev (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine — Suhteline keeldumispõhjus — Registreerimata kaubamärgi või mõne muu kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastulause — Apellatsioonikoja poolt läbivaatamine — Lisa- või täiendavad tõendid — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 76 lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 2868/95 — Reegli 50 lõike 1 kolmas lõik)

7

2018/C 200/08

Kohtuasi C-525/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão eelotsusetaotlus – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA versus Autoridade da Concorrência (Eelotsusetaotlus — Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — ELTL artikli 102 teise lõigu punkt c — Mõiste ebasoodne konkurentsiolukord — Diskrimineerivad hinnad järgneval turul — Autoriõigusega kaasnevaid õigusi haldav ühistu — Tasu, mida maksavad liikmesriigi ettevõtjad, kes pakuvad telesignaali ja selle sisu edastamise tasulist teenust)

7

2018/C 200/09

Kohtuasi C-532/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. aprilli 2018. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos versus SEB bankas AB (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse piirang — Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine — Maa võõrandamine — Ekslik kvalifitseerimine maksustatavaks tegevuseks — Maksu märkimine algsele arvele — Selle märke muutmine võõrandaja poolt)

8

2018/C 200/10

Kohtuasi C-541/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määrus (EÜ) nr 1072/2009 — Artikli 2 punkt 6 — Artikkel 8 — Kabotaažveod — Mõiste — Komisjoni koostatud dokumendis Küsimused ja vastused sisalduv määratlus — Õigusjõud — Liikmesriigi rakendusmeetmed, milles piiratakse ühe ja sama kabotaažveo laadimis- ja mahalaadimiskohtade arvu — Kaalutlusruum — Piirang — Proportsionaalsus)

9

2018/C 200/11

Kohtuasi C-550/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – A, S versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Eelotsusetaotlus — Perekonnaga taasühinemise õigus — Direktiiv 2003/86/EÜ — Artikli 2 punkt f — Mõiste saatjata alaealine — Artikli 10 lõike 3 punkt a — Pagulase õigus perekonna taasühinemisele oma vanematega — Pagulane, kes on liikmesriigi territooriumile sisenemise ja varjupaigataotluse esitamise ajal alla 18-aastane, kuid varjupaiga andmise otsuse tegemise ja perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal täisealine — Saatjata alaealise staatuse hindamiseks määrav kuupäev)

9

2018/C 200/12

Kohtuasi C-565/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Eirinodikeio Lerou Lerosi eelotsusetaotlus – Kreeka) – menetlus, mille algatamist taotlesid Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Asja allumine liikmesriigi kohtule, kellelt taotletakse kohtulikku luba pärandist loobumiseks alaealise lapse nimel — Kohtualluvus vanemliku vastutusega seotud asjades — Lepinguline kohtualluvus — Artikli 12 lõike 3 punkt b — Kohtualluvuse tunnistamine — Tingimused)

10

2018/C 200/13

Kohtuasi C-580/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Firma Hans Bühler KG versus Finanzamt de Graz-Stadt (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Ühendusesisese soetamise koht — Artikkel 42 — Selliste kaupade ühendusesisene soetamine, millele järgneb nende tarnimine — Artikkel 141 — Maksuvabastus — Kolmnurktehing — Lihtsustamismeetmed — Artikkel 265 — Koondaruande muutmine)

11

2018/C 200/14

Kohtuasi C-645/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL versus Demeures terre et tradition SARL (Eelotsusetaotlus — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid — Direktiiv 86/653/EMÜ — Kaubandusagendi õigus hüvitisele või kahju hüvitamisele pärast agendilepingu lõppemist — Artikkel 17 — Hüvitise saamise õiguse välistamine lepingu ülesütlemise korral lepingus kehtestatud katseajal)

12

2018/C 200/15

Kohtuasi C-8/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Supremo Tribunal de Justiça eelotsusetaotlus – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA versus Flexipiso – Pavimentos SA (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 63, 167, 168, 178 – 180, 182 ja 219 — Neutraalse maksustamise põhimõte — Käibemaksu mahaarvamise õigus — Liikmesriigi õigusnormidega selle õiguse kasutamiseks ette nähtud tähtaeg — Sellise riigile täiendavalt tasutud käibemaksu mahaarvamine, mille kohta on dokumendid, millega on esialgseid arveid pärast maksu ümberarvutamist muudetud — Kuupäev, millest alates hakkab tähtaeg kulgema)

12

2018/C 200/16

Kohtuasi C-13/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Fédération des entreprises de la beauté versus Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances, varem Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Kosmeetikatooted — Määrus (EÜ) nr 1223/2009 — Artikli 10 lõige 2 — Kosmeetikatoote ohutuse hindamine — Selle hindamise eest vastutava isiku kvalifikatsioon — Õppe võrdväärsuse tunnustamine — Farmaatsia, toksikoloogia või meditsiiniga samalaadsed erialad — Liikmesriikide kaalutlusõigus)

13

2018/C 200/17

Kohtuasi C-65/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Oftalma Hospital Srl versus C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Eelotsusetaotlus — Teenuste riigihanked — Tervishoiu- ja sotsiaalteenused — Hankelepingu sõlmimine riigihanke eeskirju kohaldamata — Läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise nõue — Mõiste selge piiriülene huvi — Direktiiv 92/50/EMÜ — Artikkel 27)

14

2018/C 200/18

Kohtuasi C-75/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus – Fiesta Hotels & Resorts, SL versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõige 4 — Artikkel 65 — Registreerimata ärinimi GRAND HOTEL PALLADIUM — Kujutismärk, mis sisaldab sõnalisi osi PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Kehtetuks tunnistamise taotlus, mis põhineb siseriikliku õiguse kohaselt omandatud varasemal õigusel — Tingimused — Ulatuslikuma kui üksnes kohaliku tähtsusega tähis — Õigus keelata hiljutisema kaubamärgi kasutamist)

14

2018/C 200/19

Kohtuasi C-110/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 — EMP lepingu artikkel 40 — Belgia residentide tulumaks — Kinnisvaratulu kindlakstegemine — Kahe erineva arvutusmeetodi kasutamine olenevalt kinnisasja asukohast — Arvutamine katastriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub Belgias — Arvutamine tegeliku üüriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub Euroopa liidu mõnes teises liikmesriigis või Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) riigis — Erinev kohtlemine — Kapitali vaba liikumise piirang)

15

2018/C 200/20

Kohtuasi C-148/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg versus Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgiõigus — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikkel 14 — Kaubamärgi kehtetuks tunnistamine või kaubamärgiomaniku õiguste tühisuse tuvastamine tagantjärele — Kuupäev, mille seisuga tühisuse või kehtetuse tingimused peavad olema täidetud — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Euroopa Liidu kaubamärk — Artikli 34 lõige 2 — Varasema siseriikliku kaubamärgi vanemuse nõue — Toime, mida see nõue avaldab varasemale siseriiklikule kaubamärgile)

16

2018/C 200/21

Kohtuasi C-152/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA versus Rete Ferroviaria Italiana SpA (Eelotsusetaotlus — Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori hankemenetlused — Direktiiv 2004/17/EÜ — Kohustus vaadata pärast hankeotsuse tegemist läbi hankelepingu alusel makstav tasu — Sellise kohustuse puudumine direktiivis 2004/17/EÜ või ELTL artikli 56 ja direktiivi 2004/17/EÜ aluseks olevates üldpõhimõtetes — Raudteeveotegevusega seotud koristus- ja hooldusteenused — ELL artikli 3 lõige 3 — ELTL artiklid 26, 57, 58 ja 101 — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse — Vastuvõetamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 16 — Siseriiklikud õigusnormid, millega ei rakendata liidu õigust — Pädevuse puudumine)

16

2018/C 200/22

Liidetud kohtuasjad C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ja C-290/17–C-292/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Amtsgericht Hannoveri, Amtsgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlused – Saksamaa) – Helga Krüsemann jt (C-195/17), Thomas Neufeldt jt (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe jt (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce jt (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer jt (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke jt (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell jt (C-290/17), Helga Jordan-Grompe jt (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) versus TUIfly GmbH (Eelotsusetaotlus — Transport — Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõige 3 — Artikli 7 lõige 1 — Õigus hüvitisele — Vabastamine hüvitise maksmisest — Mõiste erakorralised asjaolud — Etteteatamata streik)

17

2018/C 200/23

Kohtuasi C-227/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Medtronic GmbH versus Finanzamt Neuss (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nro2658/87 — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Alamrubriigid 9021 10 10, 9021 10 90 ja 9021 90 90 — Lülisamba fikseerimise süsteem — Rakendusmäärus (EL) nr 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Kohtuasi C-302/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Krajský súd v Bratislave eelotsusetaotlus – Slovakkia) – PPC Power a.s. versus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem — Eesmärgid — Lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt üleantud ja kasutamata lubatud heitkoguse ühikud maksustatakse)

19

2018/C 200/25

Kohtuasi C-323/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (High Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – People Over Wind, Peter Sweetman versus Coillte Teoranta (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade kaitse — Erikaitsealad — Artikli 6 lõige 3 — Eelhindamine selle kindlaks tegemiseks, kas on vaja hinnata kava või projektiga erikaitsealale kaasnevat mõju — Meetmed, mida võidakse hindamisel arvesse võtta)

19

2018/C 200/26

Kohtuasi C-441/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse — Artikli 6 lõiked 1 ja 3 — Artikli 12 lõige 1 — Direktiiv 2009/147/EÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Artiklid 4 ja 5 — Puszcza Białowieska Natura 2000 ala — Metsamajandamiskava muudatus — Metsaraie laiendamine — Kava või projekt, mis ei ole otseselt vajalik ala kaitsekorralduseks, kuid mis tõenäoliselt avaldab sellele alale olulist mõju — Alale avaldatavate mõju asjakohane hindamine — Ala terviklikkuse kahjustamine — Kaitsemeetmete tõhus rakendamine — Kaitstud liikide paljunemis- või puhkepaikadele avaldatav mõju)

20

2018/C 200/27

Kohtuasi C-124/18 P: Red Bull GmbH 15. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. novembri 2017. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-101/15 ja T-102/15: Red Bull GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

21

2018/C 200/28

Kohtuasi C-207/18: 22. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

22

2018/C 200/29

Kohtuasi C-208/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 23. märtsil 2018 – Jana Petruchová versus FIBO Group Holdings Ltd

23

2018/C 200/30

Kohtuasi C-250/18: 11. aprillil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

24

 

Üldkohus

2018/C 200/31

Kohtuasi T-554/14: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Messi Cuccittini versus EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi MESSI taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid MASSI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

26

2018/C 200/32

Kohtuasi T-561/14: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – One of Us jt versus komisjon (Institutsiooniline õigus — Euroopa kodanikualgatus — Teaduspoliitika — Rahvatervis — Arengukoostöö — Sellise tegevuse liidupoolne rahastamine, millega kaasneb inimembrüote hävitamine — Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel esitatud komisjoni teatis — Tühistamishagi — Kohtumenetlusteovõime — Vaidlustatav akt — Osaline vastuvõetamatus — Kohtulik kontroll — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga)

26

2018/C 200/33

Kohtuasi T-43/15: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – CRM versus komisjon (Kaitstud geograafiline tähis — Piadina Romagnola või Piada Romagnola — Registreerimisprotseduur — Pädevuse jaotus komisjoni ja liikmesriigi ametiasutuste vahel — Seos kauba maine ja geograafilise päritolu vahel — Määruse (EÜ) nr 1151/2012 artikli 5 lõike 2 punkt b — Registreerimistaotluse komisjoni poolt kontrollimise ulatus — Määruse (EÜ) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punkti f alapunkt ii, artikli 8 lõike 1 punkti c alapunkt ii ja artikli 50 lõige 1 — Liikmesriigi kohtu poolt spetsifikaadi tühistamise mõju komisjonis toimuvale menetlusele — Komisjoni uurimiskohustus — Hea halduse põhimõte — Tõhus kohtulik kaitse)

27

2018/C 200/34

Kohtuasi T-251/15: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Espírito Santo Financial (Portugal) versus EKP (Dokumentidega tutvumine — Otsus 2004/258/EÜ — Dokumendid, mis puudutavad EKP 1. augusti 2014. aasta otsust Banco Espírito Santo SA kohta — Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest vaikimisi keeldumine — Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest sõnaselge keeldumine — Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest osaline keeldumine — Erand, mis puudutab EKP otsuseid tegevate organite menetluste konfidentsiaalsust — Erand, mis puudutab liidu või liikmesriigi finants-, rahandus- või majanduspoliitikat — Erand, mis puudutab finantssüsteemi stabiilsust liidus või liikmesriigis — Ärihuve kaitsev erand — Erand, mis puudutab sisekasutuseks esitatud arvamusi — Põhjendamiskohustus)

28

2018/C 200/35

Kohtuasjad T-554/15 ja T-555/15: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Ungari versus komisjon (Riigiabi — Ungari 2014. aasta XCIV seaduse tubakatööstuse ettevõtjate ravikindlustusmaksete kohta alusel antud riigiabi — Ungari 2008. aasta seaduse toiduahela ja selle ametliku inspekteerimise kohta 2014. aasta muudatusest tulenev riigiabi — Iga-aastaselt käibelt võetavad progresseeruva määraga maksud — Otsus alustada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlust — Samal ajal abi maksmise peatamise korralduse vastuvõtmine — Tühistamishagi — Abi maksmise peatamise korralduse eraldiseisev laad — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Kaitseõigused — Lojaalse koostöö põhimõte — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 11 lõige 1)

29

2018/C 200/36

Kohtuasi T-752/15: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Tehnilisele ja IT personalile osutatavad abi- ja nõustamisteenused IV (STIS IV) — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus — Hindamiskriteeriumid — Ilmsed hindamisvead — Lepinguväline vastutus)

29

2018/C 200/37

Liidetud kohtuasjad T-133/16–T-136/16: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence jt versus EKP (Majandus- ja rahanduspoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkt e ja lõige 3 — Krediidiasutuse tegevust tegelikult juhtiv isik — Direktiivi 2013/36/EL artikli 13 lõige 1 ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artikli L. 511-13 teine lõik — Põhimõte, et krediidiasutuse järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani esimehe amet ei ole ühitatav sama asutuse juhataja ametiga — Direktiivi 2013/36 artikli 88 lõike 1 punkt e ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artikkel L. 511-58)

30

2018/C 200/38

Kohtuasi T-190/16: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Azarov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Kaitseõigused — Hea halduse põhimõte — Võimu kuritarvitamine — Omandiõigus — Ettevõtlusvabadus — Ilmne hindamisviga)

31

2018/C 200/39

Kohtuasi T-248/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Walfood versus EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk CHATKA — Varasem rahvusvaheline kujutismärk CHATKA — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 64 lõiked 2 ja 3))

32

2018/C 200/40

Kohtuasi T-288/16: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Convivo versus EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk M’Cooky — Varasem siseriiklik kujutismärk MR.COOK — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Segiajamise tõenäosus)

32

2018/C 200/41

Kohtuasi T-312/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Walfood versus EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk CHATKA — Varasem rahvusvaheline kujutismärk CHATKA — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3))

33

2018/C 200/42

Kohtuasi T-426/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Perfumes y Aromas Artesanales versus EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Aa AROMAS artesanales taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Teenuste identsus või sarnasus — Tähiste sarnasus — Asjaomane avalikkus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 kõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

34

2018/C 200/43

Kohtuasi T-468/16: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Verein Deutsche Sprache versus komisjon (Õigus dokumentidega tutvuda — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid komisjoni otsuse kohta, mis käsitles Berlaymonti hoone pressiruumi ümberkujundamist nii, et keelte kuvamisel piirdutakse üksnes inglise ja prantsuse keelega — Osaline keeldumine dokumentidega tutvumise võimaldamisest — Komisjoni avaldus dokumentide puudumise kohta — Õiguspärasuse eeldamine — Õigusnormi rikkumine — Põhjendamiskohustus)

34

2018/C 200/44

Kohtuasi T-747/16: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Vincenti versus EUIPO (Avalik teenistus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Töövõimetuskomitee arvamus — Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus — Personalieeskirjade artiklid 53 ja 78 — Kaalutlusviga — Põhjendamiskohustus)

35

2018/C 200/45

Kohtuasi T-756/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Euro Castor Green versus EUIPO – Netlon France (Varjav sõrestik) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Varjavat sõrestikku kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Varasema disainilahenduse avalikustamine — Uudsuse puudumine — Eristatavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklid 5, 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

36

2018/C 200/46

Kohtuasi T-763/16: Üldkohtu 12. aprilli 2018. aasta otsus – PY versus EUCAP Sahel Niger (Vahekohtuklausel — Euroopa Liidu rahvusvaheliste missioonide töötajad — Töölepinguid puudutavad vaidlused — Uurimise kord asutuse sees — Kannatanute kaitse ahistamisest teatamise korral — Lepinguline vastutus)

36

2018/C 200/47

Kohtuasi T-831/16: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Kabushiki Kaisha Zoom versus EUIPO – Leedsworld (ZOOM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi ZOOM taotlus — Varasemad Euroopa Liidu kujutis- ja sõnamärgid ZOOM — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

37

2018/C 200/48

Kohtuasi T-183/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Menta y Limón Decoración, SL versus EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Kohalikes rahvariietes mehe kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kohalikes rahvariietes meest kujutav Euroopa Liidu kujutismärk — Varasemad tööstusdisainilahendused — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt d (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 60 lõike 2 punkt d) — Riigisisesest õigusest tulenev Euroopa Liidu kaubamärgi kasutamise keeld — Riigisisese õiguse kohaldamine EUIPO poolt)

38

2018/C 200/49

Kohtuasi T-207/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Senetic versus EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk hp — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001artikli 59 lõike 1 punkt a) — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Pahausksus — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

38

2018/C 200/50

Kohtuasi T-208/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Senetic versus EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk HP — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001artikli 59 lõike 1 punkt a) — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Pahausksus — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

39

2018/C 200/51

Kohtuasi T-213/17: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Romantik Hotels & Restaurants versus EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk ROMANTIK — Suhteline keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 7, lõike 1 punkt b))

40

2018/C 200/52

Kohtuasi T-220/17: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse versus EUIPO (100 % Pfalz) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi 100 % Pfalz taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94))

40

2018/C 200/53

Kohtuasi T-221/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Mémora Servicios Funerarios versus EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MEMORAME taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk mémora ja varasemad siseriiklikud sõnamärgid MÉMORA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

41

2018/C 200/54

Kohtuasi T-297/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – VSM versus EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi WE KNOW ABRASIVES taotlus — Reklaamlausest koosnev kaubamärk — Apellatsioonikoja pädevus, kui kaebus puudutab üksnes üht osa registreerimistaotluses märgitud teenustest — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 64 lõige 1) — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

42

2018/C 200/55

Kohtuasi T-354/17: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Genomic Health versus EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Võrdne kohtlemine)

42

2018/C 200/56

Kohtuasi T-212/18: 26. märtsil 2018 esitatud hagi – Romańska versus Frontex

43

2018/C 200/57

Kohtuasi T-226/18: 2. aprillil 2018 esitatud hagi – Global Silicones Council jt versus komisjon

44

2018/C 200/58

Kohtuasi T-231/18: 4. aprillil 2018 esitatud hagi – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam versus EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Kohtuasi T-240/18: 16. aprillil 2018 esitatud hagi – Polskie Linie Lotnicze LOTversus komisjon

46

2018/C 200/60

Kohtuasi T-245/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Benavides Torres versus nõukogu

47

2018/C 200/61

Kohtuasi T-246/18: 16. aprillil 2018 esitatud hagi – Moreno Pérez versus nõukogu

48

2018/C 200/62

Kohtuasi T-247/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Lucena Ramírez versus nõukogu

48

2018/C 200/63

Kohtuasi T-248/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Cabello Rondón versus nõukogu

49

2018/C 200/64

Kohtuasi T-249/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Saab Halabi versus nõukogu

50


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2018/C 200/01)

Viimane väljaanne

ELT C 190, 4.6.2018

Eelmised väljaanded

ELT C 182, 28.5.2018

ELT C 166, 14.5.2018

ELT C 161, 7.5.2018

ELT C 152, 30.4.2018

ELT C 142, 23.4.2018

ELT C 134, 16.4.2018

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. aprilli 2018. aasta otsus (Landgericht Berlin’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Romano Pisciotti versus Bundesrepublik Deutschland

(Kohtuasi C-191/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Liidu kodakondsus - ELTL artiklid 18 ja 21 - Liikumisvabadust kasutanud liikmesriigi kodaniku väljaandmine Ameerika Ühendriikidele - Euroopa Liidu ja selle kolmanda riigi vahel sõlmitud väljaandmisleping - Liidu õiguse kohaldamisala - Väljaandmise keeld, mida kohaldatakse ainult oma kodanikele - Vaba liikumise piirang - Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus - Proportsionaalsus - Liidu kodaniku päritoluliikmesriigi teavitamine))

(2018/C 200/02)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Romano Pisciotti

Kostja: Bundesrepublik Deutschland

Resolutsioon

1.

Liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et sellisel juhul nagu põhikohtuasjas, kus liidu kodanik, kelle väljaandmist Ameerika Ühendriikidele on taotletud, vahistati selle taotluse võimaliku täitmise eesmärgil muus liikmesriigis kui see, mille kodanik ta on, kuulub kõnealuse kodaniku olukord liidu õiguse kohaldamisalasse, kui see kodanik kasutas oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda ning väljaandmistaotlus esitati 25. juuni 2003. aasta Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu alusel.

2.

Sellisel juhul nagu põhikohtuasjas, kus liidu kodanik, kelle väljaandmist Ameerika Ühendriikidele on 25. juuni 2003. aasta Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu alusel taotletud, vahistati selle taotluse võimaliku täitmise eesmärgil muus liikmesriigis kui see, mille kodanik ta on, tuleb ELTL artikleid 18 ja 21 tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus, kui taotluse saanud liikmesriik teeb põhiseadusliku õigusnormi alusel vahet oma kodanikel ja teiste liikmesriikide kodanikel ning annab loa viimati nimetatud kodanike väljaandmiseks, samas kui ta ei luba oma kodanike väljaandmist, tingimusel et eelnevalt on selle liikmesriigi pädevatel asutustel, mille kodakondsus kõnealusel kodanikul on, võimaldatud nõuda isiku üleandmist Euroopa vahistamismääruse alusel ning viimati nimetatud liikmesriik ei ole võtnud mingeid sellekohaseid meetmeid.


(1)  ELT C 270, 25.7.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Finnair Oyj versus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(Kohtuasi C-258/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Lennutransport - Montréali konventsioon - Artikkel 31 - Lennuettevõtjate vastutus registreeritud pagasi eest - Lennuettevõtjale esitatava kirjaliku kaebuse vormi ja sisu puudutavad nõuded - Kaebus, mis on esitatud elektrooniliselt ja kantud lennuettevõtja infosüsteemi - Kaebus, mille lennuettevõtja esindaja on esitanud õigustatud isiku nimel))

(2018/C 200/03)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Finnair Oyj

Kostja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Resolutsioon

1.

Montréalis 28. mail 1999 sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni, mis kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ, artikli 31 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et selle artikli lõikes 2 ette nähtud tähtaja jooksul tuleb kaebus esitada kirjalikult, vastavalt nimetatud artikli lõikele 3, vastasel juhul on igasugused nõuded vedaja vastu vastuvõetamatud.

2.

Niisugune kaebus nagu põhikohtuasjas käsitletav, mis on registreeritud lennuettevõtja infosüsteemi, vastab Montréalis 28. mail 1999 sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni artikli 31 lõikes 3 ette nähtud kirjalikule vorminõudele.

3.

Montréalis 28. mail 1999 sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni artikli 31 lõikeid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, kui kirjalik vorminõue loetakse täidetuks, kui lennuettevõtja esindaja vormistab lennureisija teadmisel kahjuteate kirjalikult kas paberkandjal või elektrooniliselt selle vedaja infosüsteemis, tingimusel et see reisija saab kontrollida kaebuse teksti täpsust, nagu see on kirjalikult vormistatud ja sellesse süsteemi kantud, ning vajaduse korral seda muuta või täiendada või isegi asendada enne selle konventsiooni artikli 31 lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist.

4.

Montréalis 28. mail 1999 sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni artiklit 31 tuleb tõlgendada nii, et sellest ei tulene kaebuse suhtes muid sisulisi nõudeid peale selle, et vedajale tuleb tekkinud kahjust teatada.


(1)  ELT C 260, 18.7.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergi, Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlused – Saksamaa, Ühendkuningriik) – B versus Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department versus Franco Vomero (C-424/16)

(Liidetud kohtuasjad C-316/16 ja C-424/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu kodakondsus - Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil - Direktiiv 2004/38/EÜ - Artikli 28 lõike 3 punkt a - Tugevdatud kaitse väljasaatmise eest - Tingimused - Alaline elamisõigus - Elamine vastuvõtvas liikmesriigis asjaomase liikmesriigi territooriumilt väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul - Vangistusperiood - Tagajärjed kümneaastase elamisperioodi pidevuse suhtes - Seos integratsioonisideme igakülgse hindamisega - Hindamise ajahetk ja hindamisel arvesse võetavad kriteeriumid))

(2018/C 200/04)

Kohtumenetluse keeled: saksa ja inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohtud

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)

Vastustajad: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud väljasaatmisvastase kaitse saamine eeldab, et asjaomasel isikul on direktiivi artikli 16 ja artikli 28 lõike 2 tähenduses alaline elamisõigus.

2.

Direktiivi 2004/38 artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et vabaduskaotuslikku karistust kandva liidu kodaniku puhul, kelle suhtes on tehtud väljasaatmisotsus, võib selles sättes kehtestatud tingimus, et isik on „elanud vastuvõtvas liikmesriigis eelnevad kümme aastat“, olla täidetud, kui asjaomase isiku olukorra igakülgne hindamine, milles võetakse arvesse kõiki asjakohaseid aspekte, võimaldab leida, et vaatamata kinnipidamisele ei ole asjaomase isiku ja vastuvõtva liikmesriigi vahelised integratsioonisidemed katkenud. Nende aspektide hulgas on eeskätt enne asjaomase isiku kinnipidamist vastuvõtva liikmesriigiga tekkinud integratsioonisidemete tugevus, selle süüteo laad, mis põhjendas mõistetud kinnipidamisperioodi, ning teo toimepanemise tehiolud ja asjaomase isiku käitumine kinnipidamise ajal.

3.

Direktiivi 2004/38 artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et seda, kas isik vastab tingimusele, et ta on „elanud vastuvõtvas liikmesriigis eelnevad kümme aastat“ selle sätte tähenduses, tuleb hinnata sel hetkel, mil tehakse algne väljasaatmisotsus.


(1)  ELT C 343, 19.9.2016.

ELT C 350, 26.9.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/5


Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal de grande instance de Lille’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Uber France SAS

(Kohtuasi C-320/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Transpordi valdkonna teenused - Direktiiv 2006/123/EÜ - Teenused siseturul - Direktiiv 98/34/EÜ - Infoühiskonna teenused - Infoühiskonna teenuseid puudutav eeskiri - Mõiste - Vahendusteenus, mis võimaldab nutitelefoni rakenduse abil tasu eest kokku viia isiklikku sõidukit kasutavad mittekutselised autojuhid ja isikud, kes soovivad linnas ühest kohast teise sõita - Kriminaalkaristused))

(2018/C 200/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de grande instance de Lille

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Uber France SAS

menetluses osales: Nabil Bensalem

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiviga 98/48/EÜ), artiklit 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul artikli 2 lõike 2 punkti d tuleb tõlgendada nii, et siseriiklik õigusnorm, mis näeb ette kriminaalkaristuse sellise süsteemi korraldamise eest, mis viib kokku kliendid ja isikud, kes teostavad tasulist reisijate maanteevedu väiksemate kui 10kohaliste sõidukitega, omamata selleks luba, puudutab „transpordi valdkonna teenust“ niivõrd, kuivõrd seda kohaldatakse vahendusteenuse suhtes, mida osutatakse nutitelefoni rakenduse abil ja mis moodustab lahutamatu osa üldisest teenusest, mille põhikomponent on veoteenus. Selline teenus ei kuulu kõnealuste direktiivide kohaldamisalasse.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/6


Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Bundesarbeitsgericht’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Vera Egenberger versus Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Kohtuasi C-414/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2000/78/EÜ - Võrdne kohtlemine - Erinev kohtlemine usutunnistuse või veendumuste alusel - Kutsetegevus kirikutes ja teistes usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega organisatsioonides - Usutunnistus või veendumused, mis on organisatsiooni eetose seisukohast olulised, õiguspärased ja põhjendatud kutsenõuded - Mõiste - Tegevuse laad ja selle kontekst - ELTL artikkel 17 - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 10, 21 ja 47))

(2018/C 200/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Vera Egenberger

Vastustaja: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 4 lõiget 2 koostoimes selle direktiivi artiklitega 9 ja 10 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tuleb tõlgendada nii, et kui kirik või muu usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega organisatsioon väidab niisuguse akti või otsuse põhjendamisel, millega lükatakse tagasi tema vabale töökohale kandideerinud isiku kandidatuur, et asjasse puutuva tegevuse laadi või selle konteksti tõttu on usutunnistus kiriku või organisatsiooni eetose seisukohast oluline, õiguspärane ja põhjendatud kutsenõue, peab selle väite üle saama vajaduse korral teostada tõhusat kohtulikku kontrolli, eesmärgiga tagada, et konkreetsel juhul on selle direktiivi artikli 4 lõikes 2 nimetatud kriteeriumid täidetud.

2.

Direktiivi 2000/78 artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et oluline, õiguspärane ja põhjendatud kutsenõue, millele selles sättes viidatakse, on asjasse puutuva kiriku või organisatsiooni eetose seisukohast vajalik ja objektiivselt eeldatav nõue antud kutsetegevuse laadi või selle konteksti tõttu ning sellel ei saa olla muid eesmärke kui kiriku või organisatsiooni eetos või õigus autonoomiale. See nõue peab olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

3.

Liikmesriigi kohus, kes lahendab kahe eraisiku vahelist vaidlust, on juhul, kui tal osutub võimatuks tõlgendada kohaldatavat riigisisest õigust tähenduses, mis on kooskõlas direktiivi 2000/78 artikli 4 lõikega 2, kohustatud oma pädevuse piires tagama õigusliku kaitse, mis on isikutele antud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 21 ja 47, ning nende artiklite täieliku õigusmõju, jättes vajaduse korral kohaldamata nendega vastuolus oleva riigisisese õiguse sätte.


(1)  ELT C 419, 14.11.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/7


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus Group OOD, Kosta Iliev

(Kohtuasi C-478/146) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine - Suhteline keeldumispõhjus - Registreerimata kaubamärgi või mõne muu kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastulause - Apellatsioonikoja poolt läbivaatamine - Lisa- või täiendavad tõendid - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 76 lõige 2 - Määrus (EÜ) nr 2868/95 - Reegli 50 lõike 1 kolmas lõik))

(2018/C 200/07)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov ja D. Stoyanova-Valchanova)

Teised menetlusosalised: Group OOD (esindajad: advokat D. Dragiev ja advokat A. Andreev), Kosta Iliev (esindaja: advokat S. Ganeva)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt (EUIPO).


(1)  ELT C 78, 13.3.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão eelotsusetaotlus – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA versus Autoridade da Concorrência

(Kohtuasi C-525/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - ELTL artikli 102 teise lõigu punkt c - Mõiste „ebasoodne konkurentsiolukord“ - Diskrimineerivad hinnad järgneval turul - Autoriõigusega kaasnevaid õigusi haldav ühistu - Tasu, mida maksavad liikmesriigi ettevõtjad, kes pakuvad telesignaali ja selle sisu edastamise tasulist teenust))

(2018/C 200/08)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Põhikohtuasja pooled

Hageja: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Kostja: Autoridade da Concorrência

Menetluses osales: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Resolutsioon

Mõistet „ebasoodne konkurentsiolukord“ ELTL artikli 102 teise lõigu punkti c tähenduses tuleb tõlgendada nii, et kui turgu valitsevas seisundis ettevõtja kohaldab järgneva turu kaubanduspartnerite suhtes diskrimineerivaid hindu, tuleb sellena käsitleda olukorda, kus niisugune tegevus võib moonutada konkurentsi nende kaubanduspartnerite vahel. Selleks et tuvastada niisugune „ebasoodne konkurentsiolukord“, ei tule tõendada konkurentsipositsiooni tegelikku ja mõõdetavat halvenemist, vaid see järeldus peab põhinema juhtumi kõigi asjasse puutuvate asjaolude analüüsil, mis lubab asuda seisukohale, et see tegevus mõjutab ühe või mitme sellise kaubanduspartneri kulusid, kasumit või muid asjasse puutuvaid huve, mistõttu võib see tegevus mõjutada seda konkurentsipositsiooni.


(1)  ELT C 14, 16.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/8


Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. aprilli 2018. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos versus SEB bankas AB

(Kohtuasi C-532/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine käibemaksusüsteem - Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse piirang - Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine - Maa võõrandamine - Ekslik kvalifitseerimine „maksustatavaks tegevuseks“ - Maksu märkimine algsele arvele - Selle märke muutmine võõrandaja poolt))

(2018/C 200/09)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vastustaja: SEB bankas AB

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 184 tuleb tõlgendada nii, et selles artiklis ette nähtud kohustus korrigeerida käibemaksu alusetut mahaarvamist kehtib ka juhul, kui algul ei oleks tohtinud käibemaksu üldse maha arvata, sest tehing, mille alusel seda tehti, oli käibemaksust vabastatud. Direktiivi 2006/112 artikleid 187–189 tuleb aga tõlgendada nii, et nendes artiklites ette nähtud mehhanism käibemaksu alusetu mahaarvamise korrigeerimiseks ei ole sellistel juhtudel kohaldatav, eriti sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, kus esialgne sisendkäibemaksu mahaarvamine oli alusetu seetõttu, et tegemist oli maatükkide võõrandamistehinguga, mis on käibemaksust vabastatud.

2.

Direktiivi 2006/112 artiklit 186 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui käibemaksu ei oleks tohtinud üldse maha arvata, peavad liikmesriigid kindlaks määrama aja, millal tekib kohustus käibemaksu alusetut mahaarvamist korrigeerida, ja ajavahemiku, mille kohta see korrigeerimine teha tuleb, järgides seejuures liidu õiguse põhimõtteid, eelkõige õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtet. Liikmesriigi kohus peab kontrollima, kas sellisel juhul nagu põhikohtuasjas on neid põhimõtteid järgitud.


(1)  ELT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/9


Euroopa Kohtu (viies koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik

(Kohtuasi C-541/16) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Määrus (EÜ) nr 1072/2009 - Artikli 2 punkt 6 - Artikkel 8 - Kabotaažveod - Mõiste - Komisjoni koostatud dokumendis „Küsimused ja vastused“ sisalduv määratlus - Õigusjõud - Liikmesriigi rakendusmeetmed, milles piiratakse ühe ja sama kabotaažveo laadimis- ja mahalaadimiskohtade arvu - Kaalutlusruum - Piirang - Proportsionaalsus))

(2018/C 200/10)

Kohtumenetluse keel: taani

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Hottiaux, L. Grønfeldt ja U. Nielsen)

Kostja: Taani Kuningriik (esindajad: C. Thorning, J. Nymann-Lindegren ja M. Søndahl Wolff)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/9


Euroopa Kohtu (teine koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – A, S versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Kohtuasi C-550/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Perekonnaga taasühinemise õigus - Direktiiv 2003/86/EÜ - Artikli 2 punkt f - Mõiste „saatjata alaealine“ - Artikli 10 lõike 3 punkt a - Pagulase õigus perekonna taasühinemisele oma vanematega - Pagulane, kes on liikmesriigi territooriumile sisenemise ja varjupaigataotluse esitamise ajal alla 18-aastane, kuid varjupaiga andmise otsuse tegemise ja perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal täisealine - Saatjata alaealise staatuse hindamiseks määrav kuupäev))

(2018/C 200/11)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: A, S

Vastustaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Resolutsioon

Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta artikli 2 punkti f koostoimes artikli 10 lõike 3 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et alaealiseks selle sätte tähenduses tuleb kvalifitseerida kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes oli liikmesriigi territooriumile sisenemise ja selles riigis varjupaigataotluse esitamise ajal alla 18-aastane, kuid kes saab varjupaigamenetluse ajal täisealiseks ja tunnistatakse seejärel pagulaseks.


(1)  ELT C 38, 6.2.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/10


Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Eirinodikeio Lerou Lerosi eelotsusetaotlus – Kreeka) – menetlus, mille algatamist taotlesid Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Kohtuasi C-565/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega - Määrus (EÜ) nr 2201/2003 - Asja allumine liikmesriigi kohtule, kellelt taotletakse kohtulikku luba pärandist loobumiseks alaealise lapse nimel - Kohtualluvus vanemliku vastutusega seotud asjades - Lepinguline kohtualluvus - Artikli 12 lõike 3 punkt b - Kohtualluvuse tunnistamine - Tingimused))

(2018/C 200/12)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Eirinodikeio Lerou Leros

Põhikohtuasja pooled

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Resolutsioon

Sellises olukorras, nagu on käsitluse all põhikohtuasjas ja kus alaealise lapse vanemad, kes elavad koos selle lapsega alaliselt liikmesriigis, on selle lapse nimel esitanud teise liikmesriigi kohtule avalduse pärandist loobumise loa saamiseks, tuleb nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, artikli 12 lõike 3 punkti b tõlgendada nii, et:

asjaolu, et lapse vanemad esitasid ühiselt avalduse enda valitud kohtule, näitab, et nad üheti mõistetavalt tunnistavad asja allumist sellele kohtule;

prokuratuur, kes liikmesriigi õigusnormide kohaselt osaleb vanemate alustatud menetluses, on menetluse osapool määruse nr 2201/2003 artikli 12 lõike 3 punkti b tähenduses. Selle poole poolt pärast kohtusse pöördumise kuupäeva avaldatud vastuseis asjasse puutuva lapse vanemate poolt valitud kohtualluvusele välistab lepingulise kohtualluvuse tunnistamise menetluse kõigi poolte poolt sellel kuupäeval. Sellise vastuseisu puudumisel võib asuda seisukohale, et see pool on andnud vaikiva nõusoleku ja et täidetud on tingimus, et kõik menetluse pooled on lepingulist kohtualluvust kohtusse pöördumise ajal pöördumise ajal üheti mõistetaval viisil tunnistanud, ning

asjaolu, et pärandaja elukoht surma ajal, pärandatav vara ja pärandaja võlad on selles liikmesriigis, kus asub valitud kohus, võimaldab muude asjaolude puudumisel, millest ilmneks, et lepinguline kohtualluvuse võib lapse olukorda kahjulikult mõjutada, asuda seisukohale, et niisugune lepinguline kohtualluvus on lapse parimates huvides.


(1)  ELT C 22, 23.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/11


Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Firma Hans Bühler KG versus Finanzamt de Graz-Stadt

(Kohtuasi C-580/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksustamine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Ühendusesisese soetamise koht - Artikkel 42 - Selliste kaupade ühendusesisene soetamine, millele järgneb nende tarnimine - Artikkel 141 - Maksuvabastus - Kolmnurktehing - Lihtsustamismeetmed - Artikkel 265 - Koondaruande muutmine))

(2018/C 200/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Firma Hans Bühler KG

Kostja: Finanzamt de Graz-Stadt

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (muudetud nõukogu 13. juuli 2010. aasta direktiiviga 2010/45/EL) artikli 141 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selles sätestatud tingimus on täidetud, kui maksukohustuslane asub ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud liikmesriigis, kust kaubad lähetatakse või veetakse, kuid kui maksukohustuslane kasutab kaupade ühendusesiseseks soetamiseks käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, mille on väljastanud muu liikmesriik.

2.

Direktiivi 2006/112 (muudetud direktiiviga 2010/45) artikleid 42 ja 265 koosmõjus direktiivi 2006/112 (muudetud direktiiviga 2010/45) artikliga 263 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus, kui liikmesriigi maksuhaldur kohaldab direktiivi 2006/112 (muudetud direktiiviga 2010/45) artikli 41 esimest lõiku pelgalt põhjusel, et selles liikmesriigis registreeritud käibemaksukohustuslane ei esita ühendusesisese soetuse raames, mis on tehtud liikmesriigi territooriumil järgneva tarne huvides, direktiivi 2006/112 (muudetud direktiiviga 2010/45) artiklis 265 ette nähtud koondaruannet õigel ajal.


(1)  ELT C 78, 13.3.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/12


Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL versus Demeures terre et tradition SARL

(Kohtuasi C-645/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid - Direktiiv 86/653/EMÜ - Kaubandusagendi õigus hüvitisele või kahju hüvitamisele pärast agendilepingu lõppemist - Artikkel 17 - Hüvitise saamise õiguse välistamine lepingu ülesütlemise korral lepingus kehtestatud katseajal))

(2018/C 200/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Vastustaja: Demeures terre et tradition SARL

Resolutsioon

Nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et hüvitise maksmise ja kahju hüvitamise süsteem, mis on vastavalt selle artikli lõigetes 2 ja 3 kaubandusagendi lepingu lõppemise korral ette nähtud, on kohaldatav, kui leping lõpetatakse lepingus kehtestatud katseajal.


(1)  ELT C 70, 6.3.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/12


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Supremo Tribunal de Justiça eelotsusetaotlus – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA versus Flexipiso – Pavimentos SA

(Kohtuasi C-8/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 63, 167, 168, 178 – 180, 182 ja 219 - Neutraalse maksustamise põhimõte - Käibemaksu mahaarvamise õigus - Liikmesriigi õigusnormidega selle õiguse kasutamiseks ette nähtud tähtaeg - Sellise riigile täiendavalt tasutud käibemaksu mahaarvamine, mille kohta on dokumendid, millega on esialgseid arveid pärast maksu ümberarvutamist muudetud - Kuupäev, millest alates hakkab tähtaeg kulgema))

(2018/C 200/15)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal de Justiça

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Flexipiso – Pavimentos SA

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikleid 63, 167, 168, 178–180, 182 ja 219 ning neutraalse maksustamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt keeldutakse käibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, kus pärast maksu ümberarvutamist tasuti riigile juurde käibemaksu, mille kohta on dokumendid, millega muudeti esialgseid arveid mitu aastat pärast asjaomase kaubatarne toimumist, põhjusel, et nimetatud õigusnormidega ette nähtud tähtaeg selle õiguse kasutamiseks hakkas kulgema esialgsete arvete väljastamise kuupäevast ja on möödunud.


(1)  ELT C 95, 27.3.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/13


Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Fédération des entreprises de la beauté versus Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances, varem Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

(Kohtuasi C-13/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusaktide ühtlustamine - Kosmeetikatooted - Määrus (EÜ) nr 1223/2009 - Artikli 10 lõige 2 - Kosmeetikatoote ohutuse hindamine - Selle hindamise eest vastutava isiku kvalifikatsioon - Õppe võrdväärsuse tunnustamine - Farmaatsia, toksikoloogia või meditsiiniga samalaadsed erialad - Liikmesriikide kaalutlusõigus))

(2018/C 200/16)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Fédération des entreprises de la beauté

Kostjad: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances, varem Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selles sätestatud õppe võrdväärsuse tunnustamine võib hõlmata ka muud kui kolmandates riikides läbitud õpet.

2.

Määruse nr 1223/2009 artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see annab igale liikmesriigile õiguse määratleda farmaatsia, toksikoloogia või meditsiiniga „samalaadsed“ erialad ning nimetatud määruse nõuetele vastavad kvalifikatsioonitasemed, tingimusel et see liikmesriik järgib nimetatud määruse eesmärke, milleks on eelkõige tagada, et kosmeetikatoodete ohutushindamise eest vastutaval isikul on kvalifikatsioon, mis võimaldab tagada inimeste tervise kaitse kõrge taseme.


(1)  ELT C 95, 27.3.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/14


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Oftalma Hospital Srl versus C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Kohtuasi C-65/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Teenuste riigihanked - Tervishoiu- ja sotsiaalteenused - Hankelepingu sõlmimine riigihanke eeskirju kohaldamata - Läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise nõue - Mõiste „selge piiriülene huvi“ - Direktiiv 92/50/EMÜ - Artikkel 27))

(2018/C 200/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Oftalma Hospital Srl

Vastukassatsioonkaebuse esitajad: C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

menetluses osales: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)

Resolutsioon

1.

Kui hankija sõlmib teenuste hankelepingu, mis kuulub nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/52/EÜ, artikli 9 reguleerimisalasse ja millele on järelikult üldjuhul kohaldatavad üksnes selle direktiivi artiklid 14 ja 16, on hankija siiski kohustatud järgima ka EL toimimise lepingu alusnorme ja üldpõhimõtteid, eelkõige võrdse kohtlemise ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõtet ning neist tulenevat läbipaistvuskohustust, tingimusel et hankelepingu sõlmimise kuupäeva seisuga on tegemist hankega, mille puhul esineb selge piiriülene huvi, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

2.

Direktiivi 92/50 artikli 27 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see ei ole kohaldatav nimetatud direktiivi I B lisasse kuuluvate teenuste hangete suhtes.


(1)  ELT C 144, 8.5.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/14


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus – Fiesta Hotels & Resorts, SL versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Residencial Palladium, SL

(Kohtuasi C-75/17) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 8 lõige 4 - Artikkel 65 - Registreerimata ärinimi GRAND HOTEL PALLADIUM - Kujutismärk, mis sisaldab sõnalisi osi „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ - Kehtetuks tunnistamise taotlus, mis põhineb siseriikliku õiguse kohaselt omandatud varasemal õigusel - Tingimused - Ulatuslikuma kui üksnes kohaliku tähtsusega tähis - Õigus keelata hiljutisema kaubamärgi kasutamist))

(2018/C 200/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Fiesta Hotels & Resorts, SL (esindajad: abogado J.-B. Devaureix ja abogado J. C. Erdozain López)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: J. Crespo Carrillo ja D. Botis), Residencial Palladium, SL (esindaja: abogado D. Solana Giménez)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Fiesta Hotels & Resorts SLilt.


(1)  ELT C 151, 15.5.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/15


Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-110/17) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Kapitali vaba liikumine - ELTL artikkel 63 - EMP lepingu artikkel 40 - Belgia residentide tulumaks - Kinnisvaratulu kindlakstegemine - Kahe erineva arvutusmeetodi kasutamine olenevalt kinnisasja asukohast - Arvutamine katastriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub Belgias - Arvutamine tegeliku üüriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub Euroopa liidu mõnes teises liikmesriigis või Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) riigis - Erinev kohtlemine - Kapitali vaba liikumise piirang))

(2018/C 200/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Roels ja N. Gossement)

Kostja: Belgia Kuningriik (esindajad: P. Cottin, M. Jacobs ja L. Cornelis)

Resolutsioon

1.

Kuna Belgia Kuningriik jättis kehtima õigusnormid, mille kohaselt sellise kinnisasjaga seotud tulu hindamisel, mis on üürile andmata või on antud üürile füüsilistele isikutele, kes ei kasuta seda kutsetegevuses, või juriidilistele isikutele, kes annavad selle füüsiliste isikute kasutusse isiklikuks tarbeks, arvutatakse maksustatav väärtus katastriväärtuse põhjal, kui kinnisasi asub riigi territooriumil, ja tegeliku üüriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub välisriigis, siis on ta rikkunud ELTL artiklist 63 ja 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklist 40 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.


(1)  ELT C 121, 18.4.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/16


Euroopa Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg versus Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Kohtuasi C-148/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kaubamärgiõigus - Direktiiv 2008/95/EÜ - Artikkel 14 - Kaubamärgi kehtetuks tunnistamine või kaubamärgiomaniku õiguste tühisuse tuvastamine tagantjärele - Kuupäev, mille seisuga tühisuse või kehtetuse tingimused peavad olema täidetud - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Euroopa Liidu kaubamärk - Artikli 34 lõige 2 - Varasema siseriikliku kaubamärgi vanemuse nõue - Toime, mida see nõue avaldab varasemale siseriiklikule kaubamärgile))

(2018/C 200/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Kostjad: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 14 koostoimes nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta artikli 34 lõikega 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklike õigusnormide tõlgendus, mille kohaselt saab EL kaubamärgi vanemuse nõude aluseks oleva varasema siseriikliku kaubamärgi kehtetuks tunnistamist või sellise kaubamärgi omaniku õiguste tühisuse tuvastamist tagantjärele nõuda üksnes siis, kui nimetatud kehtetuse või tühisuse tingimused olid täidetud mitte ainult sel kuupäeval, mil asjaomasest varasemast siseriiklikust kaubamärgist loobuti või mil see aegus, vaid ka kuupäeval, mil sellekohase järeldusega kohtuotsus tehti.


(1)  ELT C 231, 17.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/16


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Kohtuasi C-152/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori hankemenetlused - Direktiiv 2004/17/EÜ - Kohustus vaadata pärast hankeotsuse tegemist läbi hankelepingu alusel makstav tasu - Sellise kohustuse puudumine direktiivis 2004/17/EÜ või ELTL artikli 56 ja direktiivi 2004/17/EÜ aluseks olevates üldpõhimõtetes - Raudteeveotegevusega seotud koristus- ja hooldusteenused - ELL artikli 3 lõige 3 - ELTL artiklid 26, 57, 58 ja 101 - Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse - Vastuvõetamatus - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 16 - Siseriiklikud õigusnormid, millega ei rakendata liidu õigust - Pädevuse puudumine))

(2018/C 200/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA

Kostja: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (muudetud komisjoni 30. novembri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1251/2011), ja selle aluseks olevaid üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis ei näe nimetatud direktiiviga hõlmatud sektorites ette tasude perioodilist läbivaatamist pärast hankelepingute sõlmimist.


(1)  ELT C 213, 3.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/17


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Amtsgericht Hannoveri, Amtsgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlused – Saksamaa) – Helga Krüsemann jt (C-195/17), Thomas Neufeldt jt (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe jt (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce jt (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer jt (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke jt (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell jt (C-290/17), Helga Jordan-Grompe jt (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) versus TUIfly GmbH

(Liidetud kohtuasjad C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ja C-290/17–C-292/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Transport - Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Artikli 5 lõige 3 - Artikli 7 lõige 1 - Õigus hüvitisele - Vabastamine hüvitise maksmisest - Mõiste „erakorralised asjaolud“ - Etteteatamata streik))

(2018/C 200/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotlused esitanud kohtud

Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Helga Krüsemann jt (C-195/17), Thomas Neufeldt jt (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe jt (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce jt (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer jt (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke jt (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell jt (C-290/17), Helga Jordan-Grompe jt (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)

Kostja: TUIfly GmbH

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb koostoimes määruse põhjendusega 14 tõlgendada nii, et lendava personali olulise osa spontaanne töölt puudumine (etteteatamata streik) – nagu sellega oli tegemist põhikohtuasjades –, mis sai alguse tegutseva lennuettevõtja üllatuslikust avaldusest ettevõtte restruktureerimise kohta ja milleks ei esitanud üleskutset mitte ettevõtte töötajate esindajad, vaid spontaanselt töötajad ise, kes kasutasid haiguspuhkust, ei kuulu mõiste „erakorralised asjaolud“ alla selle sätte tähenduses.


(1)  ELT C 221, 10.7.2017.

ELT C 231, 17.7.2017.

ELT C 239, 24.7.2017.

ELT C 283, 28.8.2017.

ELT C 249, 31.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/18


Euroopa Kohtu (kümnes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Medtronic GmbH versus Finanzamt Neuss

(Kohtuasi C-227/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Määrus (EMÜ) nro2658/87 - Tolliliit ja ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuur - Alamrubriigid 9021 10 10, 9021 10 90 ja 9021 90 90 - Lülisamba fikseerimise süsteem - Rakendusmäärus (EL) nr 1214/2014))

(2018/C 200/23)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Medtronic GmbH

Kostja: Finanzamt Neuss

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas (muudetud komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/1754) olevat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et põhikohtuasjas kõne all olevate lülisamba fikseerimise süsteemide klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 9021 90 90 on välistatud, kui need süsteemid saab klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri grupi 9021 mõnda teise alamrubriiki. Asjaomaste süsteemide võimalik klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 9021 10 10 või 9021 10 90 sõltub nende süsteemide põhifunktsioonist, mille peab kindlaks tegema eelotsusetaotluse esitanud kohus, arvestades nende süsteemide objektiivseid omadusi ja tunnuseid ning võttes arvesse nii nende kavandatud kasutuseesmärki kui ka seda, kuidas neid tegelikult kasutatakse.


(1)  ELT C 249, 31.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/19


Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Krajský súd v Bratislave eelotsusetaotlus – Slovakkia) – PPC Power a.s. versus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Kohtuasi C-302/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Keskkond - Direktiiv 2003/87/EÜ - Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem - Eesmärgid - Lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine - Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt üleantud ja kasutamata lubatud heitkoguse ühikud maksustatakse))

(2018/C 200/24)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský súd v Bratislave

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PPC Power a.s.

Vastustajad: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all käesolevas põhikohtuasjas ja millega maksustatakse 80 % määraga niisuguste tasuta eraldatud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute väärtus, mida kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvad ettevõtjad on müünud või mis on jäetud kasutamata.


(1)  ELT C 269, 14.8.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/19


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (High Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – People Over Wind, Peter Sweetman versus Coillte Teoranta

(Kohtuasi C-323/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Keskkond - Direktiiv 92/43/EMÜ - Looduslike elupaikade kaitse - Erikaitsealad - Artikli 6 lõige 3 - Eelhindamine selle kindlaks tegemiseks, kas on vaja hinnata kava või projektiga erikaitsealale kaasnevat mõju - Meetmed, mida võidakse hindamisel arvesse võtta))

(2018/C 200/25)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: People Over Wind, Peter Sweetman

Kostja: Coillte Teoranta

Resolutsioon

Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et selle kindlaks tegemiseks, kas hiljem on vaja korraldada kava või projektiga alale kaasneva keskkonnamõju hindamist, ei pea eelhindamise etapis võtma arvesse meetmeid, mille eesmärk on vältida või vähendada nimetatud kava või projektiga alale kaasnevat kahjulikku mõju.


(1)  ELT C 277, 21.8.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/20


Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-441/17) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Keskkond - Direktiiv 92/43/EMÜ - Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse - Artikli 6 lõiked 1 ja 3 - Artikli 12 lõige 1 - Direktiiv 2009/147/EÜ - Loodusliku linnustiku kaitse - Artiklid 4 ja 5 - Puszcza Białowieska Natura 2000 ala - Metsamajandamiskava muudatus - Metsaraie laiendamine - Kava või projekt, mis ei ole otseselt vajalik ala kaitsekorralduseks, kuid mis tõenäoliselt avaldab sellele alale olulist mõju - Alale avaldatavate mõju asjakohane hindamine - Ala terviklikkuse kahjustamine - Kaitsemeetmete tõhus rakendamine - Kaitstud liikide paljunemis- või puhkepaikadele avaldatav mõju))

(2018/C 200/26)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann ja E. Kružíková)

Kostja: Poola Vabariik (esindajad: keskkonnaminister J. Szyszko ning B. Majczyna ja D. Krawczyk, keda abistas ekspert K. Tomaszewski)

Resolutsioon

1.

Poola Vabariik on rikkunud:

nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (muudetud nõukogu 13. mai 2013. aasta direktiiviga 2013/17/EL) artikli 6 lõikest 3 tulenevaid kohustusi, kuna Poola Vabariik võttis vastu Białowieża metskonna metsamajandamiskava lisa, ilma et ta oleks kontrollinud, et see ei kahjusta ühenduse tähtsusega ala ja erikaitseala PLC200004 Puszcza Białowieska terviklikkust;

direktiivi 92/43 (muudetud direktiiviga 2013/17) artikli 6 lõikest 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (muudetud direktiiviga 2013/17) artikli 4 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi, kuna Poola Vabariik ei ole kehtestanud vajalikke kaitsemeetmeid, mis vastaksid direktiivi 92/43 (muudetud direktiiviga 2013/17) I lisas loetletud looduslike elupaigatüüpide ja II lisas loetletud liikide ning direktiivi 2009/147 (muudetud direktiiviga 2013/17) I lisas loetletud lindude ja selles lisas nimetamata, kuid reeglipäraselt esinevate rändliikide ökoloogilistele vajadustele, mille jaoks on määratud ühenduse tähtsusega ala ja erikaitseala PLC200004 Puszcza Białowieska;

direktiivi 92/43 (muudetud direktiiviga 2013/17) artikli 12 lõike 1 punktidest a ja d tulenevaid kohustusi, kuna Poola Vabariik ei ole taganud selle direktiivi IV lisas loetletud saproksüülsete mardikate (Buprestis splendens, väike punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), Phryganophilus ruficollis ja Pytho kolwensis) ranget kaitset, see tähendab pole keelanud neid tahtlikult tappa ja häirida või kahjustada ja hävitada nende paljunemispaiku Białowieża metskonnas, ning

direktiivi 2009/147 (muudetud direktiiviga 2013/17) artikli 5 punktidest b ja d tulenevaid kohustusi, kuna Poola Vabariik ei ole taganud selle direktiivi artiklis 1 viidatud linnuliikide, eelkõige värbkaku (Glaucidium passerinum), karvasjalg-kaku (Aegolius funereus), valgeselg-kirjurähni (Dendrocopos leucotos) ja laanerähni (Picoides tridactylus) kaitset, see tähendab taganud seda, et neid Białowieża metskonnas ei tapetaks, pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal ei häiritaks ning nende pesi ja mune tahtlikult ei hävitataks, kahjustataks ega kõrvaldataks.

2.

Mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.


(1)  ELT C 338, 9.10.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/21


Red Bull GmbH 15. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. novembri 2017. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-101/15 ja T-102/15: Red Bull GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(Kohtuasi C-124/18 P)

(2018/C 200/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Red Bull GmbH (esindajad: Rechtsanwalt A. Renck, abogada S. Petivlasova)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Marques, Optimum Mark sp. z o.o.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada 30. novembri 2017. aasta vaidlustatud otsus liidetud kohtuasjades T-101/15 ja T-102/15;

tühistada kostja esimese apellatsioonikoja 2. detsembri 2014. aasta otsused asjades R 2037/2013-1 ja R 2036/2013-1, ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma esimeses väites märgib apellant, et Üldkohus on seoses värvikombinatsioonimärkidega kaubamärgimääruse (1) artikli 7 lõike 1 punkti a ja artiklit 4 tõlgendades rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet. Üldkohus seadis värvikombinatsioonimärkide graafilise kujutamise suhtes õigusvastaselt uue ja ebaproportsionaalse nõude, mis põhineb eksieeldusel, et niisugused kaubamärgid on olemuslikult vähem täpsed. Esiteks ei ole sellel eeldusel õiguslikku alust ja see ei vasta ühelegi õigusaktides ette nähtud eesmärgile ning selle tagajärg on värvikombinatsioonimärkide õigusvastane ja ebaproportsionaalne diskrimineerimine võrreldes muud liiki kaubamärkidega, nagu ühevärvilised kaubamärgid, sõnamärgid, kujutismärgid jm. Teiseks on vaidlustatud otsuses ette nähtud kriteeriumid vastuolus värvikombinatsioonimärkide endi olemusega, mis ei ole, nagu Euroopa Kohus on oma otsuses Libertel (2) selgelt nõustunud, ruumiliselt piiritletud. Vaidlustatud otsuse mõju on tegelikult niisugune, et värvikombinatsioonimärgid saavad olla üksnes värvilised kujutismärgid, positsioonmärgid või mustermärgid. Kolmandaks võib vaidlustatud otsus muuta kehtetuks rohkem kui 85 % vastustaja registrisse kantud värvikombinatsioonimärkidest, mis on vaidlustatud kaubamärkidega sama liiki.

Oma teises väites märgib apellant, et Üldkohus on rikkunud kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti a ja artiklit 4 seeläbi, et tõlgendas ebaõigesti ja lubamatult kohtuotsust Heidelberger Bauchemie, (3) seades värvikombinatsioonimärkide graafilisele kujutamisele kolm kumuleeruvat nõuet, nimelt: 1) asjaomaste värvide täpsed toonid, 2) asjaomaste värvide proportsioonid ja 3) värvide ruumiline paigutus. Neid nõudeid ei olnud selles otsuses tingimata vaja ning need avaldavad ebaproportsionaalselt ränka mõju üksnes värvikombinatsioonidest või lihtsalt värvist koosnevate kaubamärkide kategooriale ehk klassile. Samuti on öeldud, et kolmandat uut kumuleeruvat nõuet põhjendab värvide väidetavalt „piiratud olemuslik võime anda edasi mis tahes täpset tähendust“. Seda aga kontrolliti seni kaubamärgi registreeritavuse kontrolli osas, mis puudutab eristusvõimet, mitte seoses graafilise kujutamise nõudega, mis tähendab, et algusest peale on tagajärjeks kaubamärgi registreeringu kehtetus, ilma et oleks võimalik tõendada tekkinud eristusvõimet või seda kehtetust muul viisil heastada. Samuti on vaidlustatud otsuses rikutud kaubamärgimääruse artiklit 4, kuna otsusega nõutakse vaidlusalust liiki kaubamärkide suhtes „sõnaselget“ kirjeldust ja õigusvastaselt kahandatakse niisuguste kaubamärkide määratlust nii, et see hõlmab üksnes kaubamärke, millel on üks ruumiline (teisisõnu kujutislik) paigutus, mis vastab selle kaubamärgi oletatavale edaspidisele tegelikule kasutusviisile.

Oma kolmandas väites märgib apellant, et Üldkohus rikkus õiguspärase ootuse põhimõtet, jättes oma otsuses arvesse võtmata selle, et esimest vaidlusalust kaubamärki taotleti enne kohtuotsust Heidelberger Bauchemie, ning seega eirates Euroopa Kohtu otsustes Lambretta (4) ja Cactus (5) ette nähtud põhimõtete potentsiaalset kohaldatavust. Samuti rikkus ta seda põhimõtet sellega, et ei viinud läbi lubatud ja usaldusväärsete allikate, kohaldatavate eeskirjade ja sätete, liidu kohtupraktika ja vastustaja suuniste üldist hindamist, et teha kindlaks, kas kõik käesoleva juhtumi olulised asjaolud võiksid anda alust järeldada, et vastustaja andis apellandile kindlad, tingimusteta ja ühtelangevad tagatised, millele apellant nende tingimusi täites tugines, mistõttu tekkis apellandil õiguspärane ootus.

Oma neljandas väites märgib apellant, et Üldkohus rikkus proportsionaalsuse põhimõtet, jättes arvestamata mõlema vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise ebaproportsionaalsuse käesoleva juhtumi erandlikel asjaoludel. Muu hulgas ei arvestanud Üldkohus, et täpsuses ja selguses, samuti õiguskindluses seisnevad eesmärgid saaksid olla õiguspäraselt täidetud, kui apellandil palutaks ja lubataks selgitada mõlema kaubamärgi kirjeldust nii, et need jääksid registreerituks, selle asemel, et mõlema registreeringud kehtetuks tunnistada.

Oma viiendas väites märgib apellant, et Üldkohus rikkus oma kodukorda, kohaldades vääralt kodukorra artikli 134 lõiget 1 ning mõistes kohtukulud välja apellandilt. Käesoleva juhtumi erandlikud asjaolud ja õigluse põhimõte eeldavad kodukorra artikli 135 lõike 1 kohaselt, et apellandilt ei tuleks kohtukulusid välja mõista (ja et kohtukulud peaks kandma vastustaja).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

(2)  6. mai 2003. aasta kohtuotsus Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.

(3)  24. juuni 2004. aasta kohtuotsus Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.

(4)  16. veebruari 2017. aasta kohtuotsus Brandconcern BV vs. EUIPO ja Scooters India (Lambretta), C-577/14 P, EU:C:2017:122.

(5)  11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus SA (Cactus), C-501/15 P, EU:C:2017:750.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/22


22. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-207/18)

(2018/C 200/28)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier, G. von Rintelen ja J. Samnadda)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole hiljemalt 10. aprilliks 2016 kehtestanud kõiki õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (1) täitmiseks või vähemalt ei ole komisjonile neist normidest teatanud, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud talle selle direktiivi artiklist 43 tulenevaid kohustusi;

määrata Hispaania Kuningriigile ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 123 928,64 eurot päevas alates selle kohtuotsuse kuulutamise päevast, millega tuvastatakse direktiivi 2014/26/EL täitmiseks vajalike normide kehtestamise või igal juhul komisjonile neist teatamise kohustuse rikkumine, ja

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2014/26/EL artikli 43 lõike 1 kohaselt pidid liikmesriigid kehtestama selle direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 10. aprilliks 2016 ja teatama neist viivitamata komisjonile.

Kuivõrd Hispaania Kuningriik ei ole direktiivi 2014/26/EL täies ulatuses üle võtnud ning ei ole komisjonile teatanud ülevõtmismeetmetest, siis otsustas komisjon esitada Euroopa Kohtule käesoleva hagi.

Komisjon teeb ettepaneku määrata Hispaania Kuningriigile karistusmakse 123 928,64 eurot päevas alates kohtuotsuse kuulutamise päevast; selle summa kindlaksmääramisel on arvesse võetud rikkumise raskust, kestust ja karistusmakse pärssivat mõju suhtestatuna selle liikmesriigi maksevõimega.


(1)  ELT 2014, L 84, lk 72.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 23. märtsil 2018 – Jana Petruchová versus FIBO Group Holdings Ltd

(Kohtuasi C-208/18)

(2018/C 200/29)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Jana Petruchová

Vastustaja: FIBO Group Holdings Ltd

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 (1) kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 17 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellist isikut nagu põhikohtuasja kaebaja, kes kaupleb rahvusvahelisel valuutaturul (FOREX) valuutadega, tehes korraldusi aktiivselt ise, kuigi selle tegevusalaga professionaalselt tegeleva kolmanda isiku vahendusel, tuleb käsitada tarbijana nimetatud sätte tähenduses?


(1)  ELT L 351, 20.12.2012, lk 1.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/24


11. aprillil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

(Kohtuasi C-250/18)

(2018/C 200/30)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano)

Kostja: Horvaatia Vabariik

Hageja nõuded

Tunnistada, et kuna Horvaatia Vabariik ei täpsustanud, et Biljane Donje prügilasse viidud kivitäitematerjalid on jäätmed, mitte aga kõrvalsaadus, ja et seda tuleb jäätmetena käidelda, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/98 (1) artikli 5 lõikest 1.

Tunnistada, et kuna Horvaatia Vabariik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et Biljane Donje prügilasse ladestatud jäätmeid käideldakse viisil, mis ei sea ohtu inimese tervist ega kahjusta keskkonda, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/89 artiklist 13.

Tunnistada, et kuna Horvaatia Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke meetmeid tagamaks, et Biljane Donje prügilasse ladestatud jäätmete valdaja viib ise läbi jäätmete töötluse või laseb töötluse teha vahendajal, asutusel või ettevõtjal, kes tegeleb jäätmetöötlustoimingutega, või laseb selle korraldada era- või avalikul jäätmekogujal, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/98 artikli 15 lõikest 1.

Mõista kohtukulud välja Horvaatia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi artikli 5 lõike 1 rikkumine.

Direktiivi artikli 5 lõige 1 sätestab kumuleeruvad nõuded, mis tuleb täita, et ainet või eset, mis on saadud sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks eesmärgiks ei ole antud aine või eseme tootmine, võib tunnistada kõrvalsaaduseks, mitte aga jäätmeteks. Horvaatia Vabariik kohaldas Biljane Donje prügilasse ladestatud jäätmetele valesti artikli 5 lõiget, kuna ta ei määranud kindlaks, et tegu on jäätmetega, mitte aga kõrvalsaadustega, ehkki ei olnud kindel, et neid jäätmeid edasiselt kasutatakse direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses.

Direktiivi artikli 13 rikkumine.

Direktiivi artikli 13 kohaselt võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada jäätmete käitlemine viisil, mis ei sea ohtu inimese tervist ega kahjusta keskkonda. Kuigi Horvaatia ametiasutused tuvastasid, et Biljane Donje prügila asub paigas, mis ei ole määratud ega ette valmistatud jäätmete ladestamiseks, krundil, millel ei ole ühtegi kaitsemeedet vette või õhku levimise eest, ei ole ühtegi meedet, mille Horvaatia ametiasutused on vastu võtnud seoses selle prügilaga, tähtajaks rakendatud. See olukord on olnud muutusteta pika aja vältel, mis viib tingimata keskkonna kahjustamiseni. Seetõttu ei ole Horvaatia Vabariik vastu võtnud kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et Biljane Donje prügilasse ladestatud jäätmeid käideldakse ilma inimese tervist ohtu seadmata või keskkonda kahjustamata.

Direktiivi artikli 15 lõike 1 rikkumine.

Direktiivi artikli 15 lõike 1 kohaselt võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et iga esmane jäätmetekitaja või muu jäätmevaldaja viib ise läbi oma jäätmete töötluse või laseb töötluse teha vahendajal, asutusel või ettevõtjal, kes tegeleb jäätmetöötlustoimingutega, või laseb selle korraldada era- või avalikul jäätmekogujal vastavalt direktiivi artiklitele 4 ja 13. Horvaatia ametiasutused ei ole taganud, et jäätmevaldaja viiks läbi nende töötluse või laseks töötluse teha muul artikli 15 lõikes 1 mainitud isikul. See tuleneb asjaolust, et hagiavalduse esitamise hetkel ladestatakse endiselt kõnealuseid jäätmeid õigusvastaselt Biljane Donje prügilas, kus need on olnud juba pikka aega. Horvaatia ametiasutused ei ole võtnud vastu tõhusaid meetmeid, et jäätmevaldaja kas ise või direktiivi artikli 15 lõikes 1 mainitud isikute vahendusel viiks läbi jäätmete töötluse.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT 2008, L 312, lk 3).


Üldkohus

11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/26


Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Messi Cuccittini versus EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Kohtuasi T-554/14) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi MESSI taotlus - Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid MASSI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/31)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. L. Rivas Zurdo, M. Toro Gordillo, J.-B. Devaureix ja J.-Y. Teindas Maillard)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: O. Mondéjar Ortuño, hiljem S. Palmero Cabezas)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Güell Serra ja M. Ceballos Rodríguez)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 23. aprilli 2014. aasta otsuse (asi R 1553/2013-1) peale, mis käsitleb J-M.-E.V. e hijos ja Messi Cuccittini vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 23. aprilli 2014. aasta otsus (asi R 1553/2013-1).

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Lionel Andrés Messi Cuccittini kohtukulud.

3.

Jätta J M. E.V. e hijos, SRL-i kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 339, 29.9.2014.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/26


Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – One of Us jt versus komisjon

(Kohtuasi T-561/14) (1)

((Institutsiooniline õigus - Euroopa kodanikualgatus - Teaduspoliitika - Rahvatervis - Arengukoostöö - Sellise tegevuse liidupoolne rahastamine, millega kaasneb inimembrüote hävitamine - Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel esitatud komisjoni teatis - Tühistamishagi - Kohtumenetlusteovõime - Vaidlustatav akt - Osaline vastuvõetamatus - Kohtulik kontroll - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga))

(2018/C 200/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: European Citizens’ Initiative One of Us ja teised hagejad, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaat C. de La Hougue, hiljem advokaat J. Paillot, veel hiljem barrister P. Diamond)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Laitenberger ja H. Krämer)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: Poola Vabariik (esindajad: M. Szwarc, A. Miłkowska ja B. Majczyna)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Parlament (esindajad: U. Rösslein ja E. Waldherr, hiljem U. Rösslein ja R. Crowe), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Rebasti ja K. Michoel)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles palutakse tühistada komisjoni 28. mai 2014. aasta teatis COM(2014) 355 (final) Euroopa kodanikualgatuse „Üks meist“ kohta.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta European Citizens’ Initiative One of Us’i ja teiste hagejate, kelle nimed on esitatud lisas, kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Poola Vabariigi, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 409, 17.11.2014.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/27


Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – CRM versus komisjon

(Kohtuasi T-43/15) (1)

((Kaitstud geograafiline tähis - Piadina Romagnola või Piada Romagnola - Registreerimisprotseduur - Pädevuse jaotus komisjoni ja liikmesriigi ametiasutuste vahel - Seos kauba maine ja geograafilise päritolu vahel - Määruse (EÜ) nr 1151/2012 artikli 5 lõike 2 punkt b - Registreerimistaotluse komisjoni poolt kontrollimise ulatus - Määruse (EÜ) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punkti f alapunkt ii, artikli 8 lõike 1 punkti c alapunkt ii ja artikli 50 lõige 1 - Liikmesriigi kohtu poolt spetsifikaadi tühistamise mõju komisjonis toimuvale menetlusele - Komisjoni uurimiskohustus - Hea halduse põhimõte - Tõhus kohtulik kaitse))

(2018/C 200/33)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: CRM Srl (Modena, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Forte, C. Marinuzzi ja A. Franchi, hiljem G. Forte ja C. Marinuzzi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi, J. Guillem Carrau ja F. Moro, hiljem D. Bianchi, A. Lewis ja F. Moro)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato M. Scino), Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Improda ja P. Rodilosso)

Ese

ELTL artikli 236 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 24. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1174/2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (KGT)) (ELT 2014, L 316, lk 3).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta CRM srl-i kanda kaks kolmandikku tema kohtukuludest ning mõista temalt välja kaks kolmandikku Euroopa Komisjoni käesoleva menetluse kohtukuludest.

3.

Jätta komisjoni kanda ühe kolmandiku tema kohtukuludest ning mõista temalt välja ühe kolmandiku CRM-i käesoleva menetluse kohtukuludest.

4.

CRM ja komisjon kannavad ise enda esialgse menetluse kulud.

5.

Itaalia Vabariik ja Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 89, 16.3.2015.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/28


Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Espírito Santo Financial (Portugal) versus EKP

(Kohtuasi T-251/15) (1)

((Dokumentidega tutvumine - Otsus 2004/258/EÜ - Dokumendid, mis puudutavad EKP 1. augusti 2014. aasta otsust Banco Espírito Santo SA kohta - Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest vaikimisi keeldumine - Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest sõnaselge keeldumine - Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest osaline keeldumine - Erand, mis puudutab EKP otsuseid tegevate organite menetluste konfidentsiaalsust - Erand, mis puudutab liidu või liikmesriigi finants-, rahandus- või majanduspoliitikat - Erand, mis puudutab finantssüsteemi stabiilsust liidus või liikmesriigis - Ärihuve kaitsev erand - Erand, mis puudutab sisekasutuseks esitatud arvamusi - Põhjendamiskohustus))

(2018/C 200/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lisbonne, Portugal) (esindajad: advokaadid R. Oliveira, N. Cunha Barnabé ja S. Estima Martins, hiljem advokaadid L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo ja D. Castanheira Pereira)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: advokaadid F. Malfrère ja S. Lambrinoc, hiljem F. Malfrère ja T. Filipova, keda abistasid advokaadid de H.-G. Kamann ja P. Gey)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada esiteks EKP 1. aprilli 2015. aasta otsus, millega osaliselt keeldutakse õiguse andmisest tutvuda teatud dokumentidega, mis puudutavad EKP 1. augusti 2014. aasta otsust Banco Espírito Santo SA kohta, ning teiseks vaikimisi tehtud otsus keelduda õiguse andmisest tutvuda nende dokumentidega.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Keskpanga (EKP) 1. aprilli 2015. aasta otsus (millega osaliselt keelduti õiguse andmisest tutvuda teatud dokumentidega, mis puudutavad EKP 1. augusti 2014. aasta otsust Banco Espírito Santo SA kohta) osas, millega EKP keeldus õiguse andmisest tutvuda krediidisummaga, mis oli toodud protokolli väljavõtetes, milles kajastus EKP nõukogu 28. juuli 2014. aasta otsus, ning sellise teabega, mis oli kustutatud EKP juhatuse 28. juuli ja 1. augusti 2014. aasta ettepanekutes.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA ja Euroopa Keskpanga kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 245, 27.7.2015.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/29


Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Ungari versus komisjon

(Kohtuasjad T-554/15 ja T-555/15) (1)

((Riigiabi - Ungari 2014. aasta XCIV seaduse tubakatööstuse ettevõtjate ravikindlustusmaksete kohta alusel antud riigiabi - Ungari 2008. aasta seaduse toiduahela ja selle ametliku inspekteerimise kohta 2014. aasta muudatusest tulenev riigiabi - Iga-aastaselt käibelt võetavad progresseeruva määraga maksud - Otsus alustada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlust - Samal ajal abi maksmise peatamise korralduse vastuvõtmine - Tühistamishagi - Abi maksmise peatamise korralduse eraldiseisev laad - Põhjendatud huvi - Vastuvõetavus - Põhjendamiskohustus - Proportsionaalsus - Võrdne kohtlemine - Kaitseõigused - Lojaalse koostöö põhimõte - Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 11 lõige 1))

(2018/C 200/35)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari (esindajad: M. Fehér ja G. Koós)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, P.-J. Loewenthal ja K. Talabér-Ritz)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt esiteks komisjoni 15. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 4805 final riigiabi SA.41187 (2015/NN) kohta – Ungari – Tubakatööstusettevõtjate ravikindlustusmaksed (ELT 2015, C 277, lk 24) ning teiseks komisjoni 15. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 4808 final riigiabi SA.40018 (2015/C) (ex 2014/NN) kohta – 2014. aasta muudatus Ungari toiduahela inspekteerimislõivus (ELT 2015, C 277, lk 12).

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ungarilt.


(1)  ELT C 398, 30.11.2015.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/29


Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-752/15) (1)

((Teenuste hanked - Hankemenetlus - Tehnilisele ja IT personalile osutatavad abi- ja nõustamisteenused IV (STIS IV) - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Põhjendamiskohustus - Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus - Hindamiskriteeriumid - Ilmsed hindamisvead - Lepinguväline vastutus))

(2018/C 200/36)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid M. Sfyri, C.-N. Dede ja D. Papadopoulou)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Delaude, A. Kyratsou ja S. Lejeune, hiljem S. Delaude, A. Kyratsou ja A. Katsimerou)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 29. oktoobri 2015. aasta otsus, milles ei kuulutatud edukaks hagejate pakkumust avatud hankemenetluses nr DIGIT/R3/PO/2015/0008 „Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)“ kolmest asjaomasest osast ühe, st osa nr 3 suhtes, mis käsitles „veebitaristu ja IT-süsteemide taristu lahenduste väljaarendamist ja katsetamist, sealhulgas abi- ja inseneritööd“, ja teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue, milles palutakse hüvitada kahju, mis hagejatele seoses selle otsusega väidetavalt tekkis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja European Dynamics Luxembourg SA’lt ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE’lt.


(1)  ELT C 68, 22.2.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/30


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence jt versus EKP

(Liidetud kohtuasjad T-133/16–T-136/16) (1)

((Majandus- ja rahanduspoliitika - Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve - Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkt e ja lõige 3 - Krediidiasutuse tegevust tegelikult juhtiv isik - Direktiivi 2013/36/EL artikli 13 lõige 1 ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artikli L. 511-13 teine lõik - Põhimõte, et krediidiasutuse järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani esimehe amet ei ole ühitatav sama asutuse juhataja ametiga - Direktiivi 2013/36 artikli 88 lõike 1 punkt e ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artikkel L. 511-58))

(2018/C 200/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja kohtuasjas T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Mele ja H. Savoie)

Hageja kohtuasjas T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Mele ja H. Savoie)

Hageja kohtuasjas T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Mele ja H. Savoie)

Hageja kohtuasjas T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Mele et H. Savoie)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: A. Karpf ja C. Hernández Saseta, keda abistas advokaat A. Heinzmann)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik ja A. Steiblytė)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagid, milles palutakse tühistada EKP 29. jaanuari 2016. aasta järgmised otsused:

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 ja ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, mis on vastu võetud nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT 2013, L 287, lk 63), artikli 4 lõike 1 punkti e, EKP 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (ELT 2014, L 141, lk 1), artikli 93 ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku (code monétaire et financier) artiklite L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 alusel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Jätta Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence’i, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées’, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres’i ja Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie’ kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/31


Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Azarov versus nõukogu

(Kohtuasi T-190/16) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime jätmine loetellu - Kaitseõigused - Hea halduse põhimõte - Võimu kuritarvitamine - Omandiõigus - Ettevõtlusvabadus - Ilmne hindamisviga))

(2018/C 200/38)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Mykola Yanovych Azarov (Kiiev, Ukraina) (esindajad: advokaadid G. Lansky ja A. Egger)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja F. Naert)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 4. märtsi 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/318, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2016, L 60, lk 76), ja nõukogu 4. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/311, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2016, L 60, lk 1), osas, mis puudutab hageja nime kandmist või jätmist isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mykola Yanovych Azarovilt.


(1)  ELT C 22, 20.6.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/32


Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Walfood versus EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Kohtuasi T-248/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismärk CHATKA - Varasem rahvusvaheline kujutismärk CHATKA - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 64 lõiked 2 ja 3)))

(2018/C 200/39)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Walfood SA (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat E. Cornu)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Hispaania) (esindajad: advokaadid S. García Cabezas ja R. Fernández Iglesias)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. märtsi 2016. aasta otsuse (asi R 150/2015-5) peale, mis käsitleb Romanov Holdingu ja Walfoodi vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata

2.

Mõista kohtukulud välja Walfood SA-lt.


(1)  ELT C 270, 25.7.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/32


Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Convivo versus EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky)

(Kohtuasi T-288/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk M’Cooky - Varasem siseriiklik kujutismärk MR.COOK - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Segiajamise tõenäosus))

(2018/C 200/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Convivo GmbH (Viin, Austria) (esindaja: advokaat C. Düchs)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: L. Rampini ja D. Walicka)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Porcesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca (Quito, Ecuador)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 7. märtsi 2016. aasta otsuse (asi R 1039/2015-2) peale, mis käsitleb Porcesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca ja Convivo vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Convivo GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud.


(1)  ELT C 260, 18.7.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/33


Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Walfood versus EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Kohtuasi T-312/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk CHATKA - Varasem rahvusvaheline kujutismärk CHATKA - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3)))

(2018/C 200/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Walfood SA (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat E. Cornu)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Hispaania) (esindajad: advokaadid S. García Cabezas ja R. Fernández Iglesias)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. märtsi 2016. aasta otsuse (asi R 2780/8014-5) peale, mis käsitleb Romanov Holdingu ja Walfoodi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata

2.

Mõista kohtukulud välja Walfood SA-lt.


(1)  ELT C 305, 22.8.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/34


Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Perfumes y Aromas Artesanales versus EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Kohtuasi T-426/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi Aa AROMAS artesanales taotlus - Varasem Euroopa Liidu kujutismärk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Teenuste identsus või sarnasus - Tähiste sarnasus - Asjaomane avalikkus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 kõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/42)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Botella Reyna)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: E. Zaera Cuadrado ja A. Schifko)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Hispaania) (esindajad: advokaadid I. Temiño Ceniceros ja J. Oria Sousa-Montes)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 20. mai 2016. aasta otsuse (asi R 766/2015-5) peale, mis käsitleb Aromas Selective'i ja Perfumes y Aromas Artesanalesi vahelist vastulausemenetlust

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Perfumes y Aromas Artesanales, SLi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud ning Aromas Selective, SLi kohtukulud ja EUIPO apellatsioonikojas toimunud menetlusega seonduvad vältimatud kulud.


(1)  ELT C 364, 3.10.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/34


Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Verein Deutsche Sprache versus komisjon

(Kohtuasi T-468/16) (1)

((Õigus dokumentidega tutvuda - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendid komisjoni otsuse kohta, mis käsitles Berlaymonti hoone pressiruumi ümberkujundamist nii, et keelte kuvamisel piirdutakse üksnes inglise ja prantsuse keelega - Osaline keeldumine dokumentidega tutvumise võimaldamisest - Komisjoni avaldus dokumentide puudumise kohta - Õiguspärasuse eeldamine - Õigusnormi rikkumine - Põhjendamiskohustus))

(2018/C 200/43)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Saksamaa) (esindaja: advokaat W. Ehrhardt)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Erlbacher ja F. Clotuche-Duvieusart)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 10. juuni 2016. aasta otsus C(2016) 3714 final, mis käsitles hageja taotlust tutvuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) alusel teatavate dokumentidega komisjoni otsuse kohta, mis käsitles Brüsselis asuva Berlaymonti hoone pressiruumi ümberkujundamist nii, et keelte kuvamisel piirdutakse üksnes inglise ja prantsuse keelega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Verein Deutsche Sprache eV-lt.


(1)  ELT C 371, 10.10.2016.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/35


Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Vincenti versus EUIPO

(Kohtuasi T-747/16) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Töövõimetuskomitee arvamus - Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus - Personalieeskirjade artiklid 53 ja 78 - Kaalutlusviga - Põhjendamiskohustus))

(2018/C 200/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Guillaume Vincenti (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: A. Lukošiūtė)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada EUIPO 18. detsembri 2015.aasta otsus, millega keelduti hageja püsiva täieliku töövõimetuse tunnistamisest ja tema pensionile saatmisest.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Guillaume Vincentilt.


(1)  ELT C 14, 16.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/36


Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Euro Castor Green versus EUIPO – Netlon France (Varjav sõrestik)

(Kohtuasi T-756/16) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Varjavat sõrestikku kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus - Varasem ühenduse disainilahendus - Kehtetuse alus - Varasema disainilahenduse avalikustamine - Uudsuse puudumine - Eristatavuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklid 5, 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b))

(2018/C 200/45)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euro Castor Green (Bagnolet, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat B Lafont)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Netlon France (Saint-Saulve, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat C. Berto)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 11. augusti 2016. aasta otsuse (asi R 754/2014-3) peale, mis käsitleb Netlon France'i ja Euro Castor Green'i vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euro Castor Greenilt.


(1)  ELT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/36


Üldkohtu 12. aprilli 2018. aasta otsus – PY versus EUCAP Sahel Niger

(Kohtuasi T-763/16) (1)

((Vahekohtuklausel - Euroopa Liidu rahvusvaheliste missioonide töötajad - Töölepinguid puudutavad vaidlused - Uurimise kord asutuse sees - Kannatanute kaitse ahistamisest teatamise korral - Lepinguline vastutus))

(2018/C 200/46)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: PY (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Tymen)

Kostja: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger) (esindajad: advokaadid E. Raoult ja M. Vicente Hernandez)

Ese

ELTL artikli 272 alusel esitatud nõue, milles palutakse EUCAP Sahel Nigerilt hageja kasuks välja mõista kahju, mis talle EUCAP Sahel Nigeri poolt lepingu rikkumisega tekitati.

Resolutsioon

1.

Mõista EUCAP Sahel Nigerilt PY kasuks välja 10 000 eurot.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kolm neljandikku PY kohtukuludest välja EUCAP Sahel Nigerilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/37


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Kabushiki Kaisha Zoom versus EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Kohtuasi T-831/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi ZOOM taotlus - Varasemad Euroopa Liidu kujutis- ja sõnamärgid ZOOM - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Jaapan) (esindaja: advokaat M. de Arpe Tejero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Folliard-Monguiral, K. Sidat Humphreys ja D. Walicka)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. septembri 2016. aasta otsuse (asi R 1235/2015-5) peale, mis käsitleb Kabushiki Kaisha Zoomi ja Leedsworldi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) 7. septembri 2016. aasta otsus (asi R 1235/2015-5), mis käsitleb Kabushiki Kaisha Zoomi ja Leedsworld, Inc. vahelist vastulausemenetlust.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.


(1)  ELT C 22, 23.1.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/38


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Menta y Limón Decoración, SL versus EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Kohalikes rahvariietes mehe kujutis)

(Kohtuasi T-183/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Kohalikes rahvariietes meest kujutav Euroopa Liidu kujutismärk - Varasemad tööstusdisainilahendused - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt d (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 60 lõike 2 punkt d) - Riigisisesest õigusest tulenev Euroopa Liidu kaubamärgi kasutamise keeld - Riigisisese õiguse kohaldamine EUIPO poolt))

(2018/C 200/48)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Hispaania) (esindaja: advokaat E. Estella Garbayo)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: S. Palmero Cabezas, hiljem J. Crespo Carrillo)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Hispaania) (esindaja: advokaat M. J. Sanmartín Sanmartín)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 9. jaanuari 2017. aasta otsuse (asi R 510/2015-4) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Menta y Limón Decoracióni ja Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Menta y Limón Decoración, SLilt.


(1)  ELT C 151, 15.5.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/38


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Senetic versus EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

(Kohtuasi T-207/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismärk hp - Absoluutsed keeldumispõhjused - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001artikli 59 lõike 1 punkt a) - Kirjeldavus - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Eristusvõime puudumine - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) - Pahausksus - Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Senetic S.A. (Katowice, Poola) (esindaja: advokaat M. Krekora)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: L. Rampini)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid T. Raab ja C. Tenkhoff)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 1. veebruari 2017. aasta otsuse (asi R 1001/2016-5) peale, mis käsitleb Seneticu ja HP Hewlett Packard Groupi vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Senetic S.A.-lt.


(1)  ELT C 168, 29.5.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/39


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Senetic versus EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

(Kohtuasi T-208/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk HP - Absoluutsed keeldumispõhjused - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001artikli 59 lõike 1 punkt a) - Kirjeldavus - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Eristusvõime puudumine - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) - Pahausksus - Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Senetic S.A. (Katowice, Poola) (esindaja: advokaat M. Krekora)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: L. Rampini)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid T. Raab ja C. Tenkhoff)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 1. veebruari 2017. aasta otsuse (asi R 1002/2016-5) peale, mis käsitleb Seneticu ja HP Hewlett Packard Groupi vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Senetic S.A.-lt.


(1)  ELT C 168, 29.5.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/40


Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Romantik Hotels & Restaurants versus EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

(Kohtuasi T-213/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk ROMANTIK - Suhteline keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 7, lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/51)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Romantik Hotels & Restaurants AG (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaat S. Hoffmann ja W. Göpfert)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: M. Lenz ja D. Hanf)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Hotel Preidlhof GmbH (Naturns, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Wittwer)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 3. veebruari 2017. aasta otsuse (asi R 1257/2016-45) peale, mis käsitleb Hotel Preidlhof’i ja Romantik Hotels & Restaurants vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Romantik Hotels & Restaurants AG-lt.


(1)  ELT C 168, 29.5.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/40


Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse versus EUIPO (100 % Pfalz)

(Kohtuasi T-220/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi 100 % Pfalz taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94)))

(2018/C 200/52)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG (Mutterstadt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Gehweiler ja C. Weber)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Söder ja D. Walicka)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 7. veebruari 2017. aasta otsuse (asi R 1549/2016-1) peale, mis käsitleb kujutismärgi 100 % Pfalz ELi kaubamärgina registreerimist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG-lt.


(1)  ELT C 178, 6.6.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/41


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Mémora Servicios Funerarios versus EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

(Kohtuasi T-221/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi MEMORAME taotlus - Varasem Euroopa Liidu kujutismärk mémora ja varasemad siseriiklikud sõnamärgid MÉMORA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade ja teenuste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/53)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragossa, Hispaania) (esindajad: advokaadid C. Marí Aguilar ja J. Gallego Jiménez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses: Georges Chatenoud (Thiviers, Prantsusmaa)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 10. veebruari 2017. aasta otsuse (asi R 1308/2016-4) peale, mis käsitleb Mémora Servicios Funerariose ja G. Chatenoud’ vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mémora Servicios Funerarios SLUlt.


(1)  ELT C 239, 24.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/42


Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – VSM versus EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Kohtuasi T-297/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi WE KNOW ABRASIVES taotlus - Reklaamlausest koosnev kaubamärk - Apellatsioonikoja pädevus, kui kaebus puudutab üksnes üht osa registreerimistaotluses märgitud teenustest - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 64 lõige 1) - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 200/54)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: VSM. Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Horak)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: W. Schramek ja A. Söder)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 6. märtsi 2017. aasta otsus (asi R 1595/2016-4), mis käsitleb sõnamärgi WE KNOW ABRASIVES registreerimistaotlust ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 6. märtsi 2017. aasta otsus (asi R 1595/2016-4) osas, millega jäeti rahuldamata taotlus registreerida sõnaline tähis WE KNOW ABRASIVES klassi 35 kuuluvate teenuste jaoks, mis vastavad järgmisele kirjeldusele „reklaam; majandustegevuse juhtimisega seotud teenused; sekretariaaditeenused; ehitusalaste metalltoodete hulgimüügiteenused; ärihaldus“.

2.

Jätta VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG ülejäänud nõuded rahudlamata.

3.

Jätta VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken ja EUIPO kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 231, 17.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/42


Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Genomic Health versus EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

(Kohtuasi T-354/17) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Võrdne kohtlemine))

(2018/C 200/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Genomic Health, Inc. (Redwood City, California, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: solicitor A. Reid)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: J. Ivanauskas ja K. Sidat Humphreys)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 14. veebruari 2017. aasta otsuse (asi R 1682/2016-5) peale, mis käsitleb sõnamärgi ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Genomic Health, Inc.-ilt.


(1)  ELT C 249, 31.7.2017.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/43


26. märtsil 2018 esitatud hagi – Romańska versus Frontex

(Kohtuasi T-212/18)

(2018/C 200/56)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Karolina Romańska (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat A. Tetkowska)

Kostja: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (asukoht Varssavi) 14. juuni 2017. aasta otsus, millega Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 alusel lõpetati tööleping Karolina Romańskaga;

tuvastada, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ahistas ja diskrimineeris Karolina Romańskat;

kohustada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit lõpetama töötajate diskrimineerimine ja ahistamine ning ametis sisse viima diskrimineerimis- ja ahistamisvastase poliitika;

mõista Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt Karolina Romańska kasuks ex aequo et bono välja 100 000 eurot hüvitisena toime pandud ebaõigluse eest;

mõista Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt Karolina Romańska kasuks välja 4 402 Poola zlotti hüvitisena tekitatud kahju eest;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et kõnealune amet on hagejat ahistanud ja diskrimineerinud. Ametis töötamise ajal sai hagejast ahistamisohver, teda tehti maha, tema süüks pandi teiste isikute vead, teda alandati avalikult ja koheldi ebasündsalt tema tegevusalal, millest ülemused olid teadlikud, ilma et nad oleksid reageerinud.

2.

Teine väide, et kõnealuses ametis ahistamise tõttu tekkis tal tervisekahjustus. Aprillis 2016 tekkis hagejal äkiline tõsine terviserike, mis on meditsiiniliste dokumentidega tuvastatud. Sellest ajast alates jätkub hageja pidev ravi. Arstid tegid kindlaks, et terviserike on tingitud närvidest, eelkõige ahistamisest tööl ja läbipõlemisest. Hagejale on ravi tõttu tekkinud kulud, mis on tõendatud hagile lisatud meditsiiniliste dokumentidega.

3.

Kolmas väide, et kõnealuses ametis ahistamise ja diskrimineerimise käigus ei pakutud hagejale abi. Hageja pöördus kõnealuses ametis ahistamise ja diskrimineerimise tõttu ameti poole abi saamiseks, mis on ette nähtud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Hageja pakkus kostjale välja probleemi lahendamiseks tema jaoks sobivaid võimalusi. Kostja vaikis hageja tervise küsimuses ning ei võtnud midagi ette, mistõttu kostja nõustus kahju tekitava olukorraga ning möönis, et see olukord jääb edasi kestma.

4.

Neljas väide, et kostja diskrimineeris hagejat soo, kodakondsuse ja ametiühingusse kuuluvuse alusel. Hageja kandideeris kõnealuses ametis korduvalt kõrgematele ametikohtadele. Vaatamata tema laiaulatuslikust haridusest, tema võõrkeelteoskusest, tema suurepärastest tulemustest ning asjaolust, et ta on pidevalt osalenud koolitustel, ei ole teda kunagi edutatud. Selle põhjused on diskrimineerivad. Reaktsioonina sellele, et hageja pöördus korduvalt kostja poole tema ahistamise ja diskrimineerimise tõttu, pakkus kostja hagejale tööreisi, milleks tegi hageja kõik ettevalmistused, sealhulgas õppis võõrkeele alates algtasemest kuni suhtlustasemeni, kuid seejärel tühistas kostja tööreisi neli päeva enne ärasõitu. Kostja põhjendas tööreisi tühistamist sellega, et kostjal oli kontakt ametiühinguga.

5.

Viies väide, et tööleping lõpetati hagejaga alusetult. Hageja töölepingu lõpetamine oli alusetu ning sellel puudub sisuline põhjendus. Leping lõpetati põhjusel, et hageja ei nõustunud kõnealuses ametis ahistamise ja diskrimineerimisega.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/44


2. aprillil 2018 esitatud hagi – Global Silicones Council jt versus komisjon

(Kohtuasi T-226/18)

(2018/C 200/57)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Global Silicones Council (Washington, Ameerika Ühendriigid), Wacker Chemie AG (München, Saksamaa), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Saksamaa), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almere, Madalmaad), Elkem Silicones France SAS (Lyon, Prantsusmaa) (esindaja: solicitor M. Navin-Jones)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud akt vastavalt ELTL artiklile 263;

lugeda REACH-määruse XIII lisa ja/või selle lisa asjassepuutuvad sätted (eeskätt punktid 1.1.2 ja/või 1.2.2) ELTL artikli 277 alusel õigusvastasteks ja käesolevas kohtuasjas kohaldamatuteks, niivõrd kui need takistavad või moonutavad õige hinnangu andmist ja/või õige järelduse tegemist D4 ja D5 omaduste kohta;

kui a) Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „ECHA“) liikmesriikide komitee 2015. aasta aprilli arvamust; b) ECHA riskihindamise komitee 2016. aasta märtsi arvamust; c) ECHA sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 2016. aasta juuni arvamust; d) ECHA PBT-ainete eksperdirühma 2012. aasta novembri järeldusi/otsuseid; ja/või e) asjakohaseid ECHA suuniseid ei peeta vaidlustatud akti vastuvõtmiseni viinud ettevalmistavateks aktideks – lugeda need aktid ELTL artikli 277 alusel õigusvastasteks ja kohaldamatuteks;

mõista hagejate kohtukulud välja kostjalt; ja

võtta muud vajalikud meetmed.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad 11 väidet.

1.

Esimene väide põhineb riskihindamisega seoses õigusvastasusel, ilmsetel õigusnormide rikkumistel ja faktivigadel, ilmsetel hindamisvigadel, õiguskindluse põhimõtte rikkumisel, meelevaldsel otsustamisel ning põhistamata jätmisel.

2.

Teine väide põhineb ohuhindamisega seoses õigusvastasusel, ilmsetel õigusnormide rikkumistel ja faktivigadel, ilmsetel hindamisvigadel, õiguskindluse põhimõtte rikkumisel, meelevaldsel otsustamisel ning põhistamata jätmisel. See hõlmab ELTL artikli 277 alusel esitatud väidet õigusvastasuse kohta seoses asjassepuutuvate REACH-määruse XIII lisa sätete ja/või eelnenud aktide ja meetmetega.

3.

Kolmas väide põhineb seoses ohuhindamisega ja eeskätt tõendite kaalukuse kindlaksmääramisega õigusvastasusel, ilmsetel õigusnormide rikkumistel ja faktivigadel, ilmsetel hindamisvigadel, õiguskindluse põhimõtte rikkumisel, meelevaldsel otsustamisel ning põhistamata jätmisel. See hõlmab ELTL artikli 277 alusel esitatud väidet õigusvastasuse kohta seoses asjassepuutuvate REACH-määruse XIII lisa sätete ja/või eelnenud aktide ja meetmetega.

4.

Neljas väide põhineb seoses ohuhindamise ja riskihindamisega ning eeskätt tõendite kaalukuse kindlaksmääramisega õiguskindluse puudumisel, hea halduse põhimõtte rikkumisel ja põhjenduste puudumisel.

5.

Viies väide põhineb seoses ohuhindamise ja riskihindamisega ning eeskätt tõendite kaalukuse kindlaksmääramisega ilmajätmisel kaitseõigustest, sealhulgas õigusest olla ära kuulatud, piisavate põhjenduste ja õiglase kohtuliku arutamise puudumisel.

6.

Kuues väide põhineb seoses ohuhindamise ja riskihindamisega akti ilmsel väljumisel kaalutlusõiguse piiridest, ilmsel veal kaalutlusõiguse teostamisel ja institutsioonide võimutasakaalu rikkumisel.

7.

Seitsmes väide põhineb seoses ohuhindamise ja riskihindamisega õigusvastasusel, ilmsetel õigusnormide rikkumistel ja faktivigadel, ilmsetel vigadel kaalutlusõiguse teostamisel, ilmsel väljumisel kaalutlusõiguse piiridest, õiguskindluse põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisel, põhjenduste puudumisel ning ilmsetel vigadel asjakohaste faktiliste asjaolude ja asjakohaste õigussätete hindamisel.

8.

Kaheksas väide põhineb seoses REACH-määruses ette nähtud piirangu vastuvõtmise, kohaldamise, tähenduse ja kohaldamisalaga õiguskindluse põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisel, piisavate põhjenduste puudumisel, ilmsetel faktivigadel ja ilmsetel õigusnormide rikkumistel.

9.

Üheksas väide põhineb seoses REACH-määruses ette nähtud piirangu kohaldamise ja kohaldamisalaga proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisel.

10.

Kümnes väide põhineb enne REACH-määruses ette nähtud piirangu vastuvõtmist olulistel menetlusnormide rikkumisel, õigusvastasusel, ilmsetel vigadel kaalutlusõiguse teostamisel, ilmsetel faktivigadel ja ilmsetel õigusnormide rikkumistel, õiguskindluse põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisel, hea halduse põhimõtte rikkumisel ja põhjenduste puudumisel.

11.

Üheteistkümnenda väite kohaselt ei ole REACH-määruse XIII lisa ning teiste asjassepuutuvate eelnenud aktide ja meetmete asjassepuutuvad sätted, mis takistavad ja/või moonutavad õige hinnangu andmist ja/või õige järelduse tegemist D4 ja D5 omaduste kohta, vastavalt ELTL artiklile 277 kohaldatavad.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/46


4. aprillil 2018 esitatud hagi – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam versus EUIPO – Lupu (Djili)

(Kohtuasi T-231/18)

(2018/C 200/58)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaaria) (esindaja: advokaat C. Romiţan)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Victor Lupu (Bukarest, Rumeenia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk Djili – registreerimistaotlus nr 15 497 662

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 31. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 1902/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta Lupu Victori apellatsioonkaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja vastulause esitajalt ja apellatsioonkaebuse esitajalt Lupu Victorilt.

Väited

Apellatsioonikoda eksis, leides, et tähised on foneetiliselt sarnased.

Apellatsioonikoda eksis, leides, et kontseptuaalne võrdlus ei ole käesoleval juhul asjakohane.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/46


16. aprillil 2018 esitatud hagi – Polskie Linie Lotnicze „LOT“versus komisjon

(Kohtuasi T-240/18)

(2018/C 200/59)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat M. Jeżewski)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 12. detsembri 2017. aasta otsus C(2017) 8776 final asjas M.8672 (EASYJET / CERTAIN AIR BERLIN ASSETS);

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

kohustada komisjoni tema kostja vastuses vastama hageja teatud küsimustele, mis puudutavad seda, kuidas uuriti kõnealuse koondumise mõju konkurentsile, ning esitama teatud tõendid, millel põhineb tema otsus.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon on rikkunud EL lepingu sätteid ning selle lepingu rakendamiseks võetud norme, eeskätt määrust nr 139/2004/EÜ (1), kuna komisjon jättis tervikuna hindamata koondumise negatiivse mõju konkurentsile.

2.

Teine väide, et komisjon hindas koondumise mõju võimele osutada reisilennuteenuseid teatud lennujaamadest või teatud lennujaamadesse valesti, millega tegi koondumise hindamisel raske ja ilmse vea. Koondumise nõuetekohaselt läbi viidud analüütiline kontrollimine oleks pidanud tingima järelduse, et koondumise elluviimisel on teatud hulk negatiivseid tagajärgi konkurentsile, sealhulgas negatiivsem mõju konkurentsile kui koondumise ärajäämisel alternatiivse stsenaariumi korral.

3.

Kolmas väide, et komisjon rikkus horisontaalsete ühinemiste hindamise suuniseid, kuna ta jättis kontrollimata, kas koondumisega saadud tõhususe kasv tasakaalustab koondumise negatiivset mõju konkurentsile.

4.

Neljas väide, et komisjon rikkus aluslepingute sätteid ja nende kohaldamiseks vastu võetud õigusnorme, kuna ta ei kehtestanud easyJetile kohustusi, mis oleksid võimaldanud vältida tõhusa konkurentsi märkimisväärset piiramist, mis on tingitud koondumisest.

5.

Viies väide, et komisjon rikkus aluslepingute sätteid ja nende kohaldamiseks vastu võetud õigusnorme, kuna ta jättis hindamata koondumise mõju siseturule seoses riigiabiga, mis eelnevalt anti Air Berlinile 15. augustil 2017 Saksamaa Liitvabariigilt saadud 150 miljoni euro suuruse laenu kujul. Kõnealune abi kiideti heaks komisjoni 4. septembri 2007. aasta otsusega C(2017) 6080 final, mis puudutab Saksamaa Liitvabariigi poolt Air Berlinile antavat riigiabi.

6.

Kuues väide, et komisjon rikkus ELTL artiklit 296, kuna ta ei põhjendanud piisavalt oma otsust, mis muu hulgas ilmneb sellest, et puudub asjaolude terviklik analüüs, arvesse ei ole võetud teatud hulka andmeid, mis on vajalikud koondumise kõigi konkurentsimõjude põhjalikuks hindamiseks, hinnatud ei ole selle koondumise mõju siseturule riigiabi kontekstis, mis varem oli antud Air Berlinile, ning sellise hinnangu andmata jätmiseks puuduvad põhjendused.


(1)  Nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT 2004, L 24, lk 1; ELT eriväljaanne 08/03, lk 40).


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/47


16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Benavides Torres versus nõukogu

(Kohtuasi T-245/18)

(2018/C 200/60)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Antonio José Benavides Torres (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon teinud ilmse hindamisvea, kuna ei ole tõendanud, et hageja Bolívari rahvuskaardi ülemjuhatajana on vastutav Bolívari rahvuskaardi poolt väidetavalt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest ning on õõnestanud õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/48


16. aprillil 2018 esitatud hagi – Moreno Pérez versus nõukogu

(Kohtuasi T-246/18)

(2018/C 200/61)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Maikel José Moreno Pérez (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon teinud ilmse hindamisvea, kuna ei suutnud tõendada, et hageja Venezuela Ülemkohtu esimehe ja endise aseesimehena toetas ja soodustas valitsuse tegevust ja poliitikat, mis õõnestasid Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, ning on vastutav tegevuse ja avalduste eest, mille abil usupeeriti rahvuskogult võim.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/48


16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Lucena Ramírez versus nõukogu

(Kohtuasi T-247/18)

(2018/C 200/62)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tibisay Lucena Ramírez (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon teinud ilmse hindamisvea, kuna ei ole tõendanud, et hageja tegevus ja poliitika õõnestas Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/49


16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Cabello Rondón versus nõukogu

(Kohtuasi T-248/18)

(2018/C 200/63)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon teinud ilmse hindamisvea, kuna ei ole tõendanud, et hageja on seotud Venezuelas demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisega.


11.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/50


16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Saab Halabi versus nõukogu

(Kohtuasi T-249/18)

(2018/C 200/64)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tarek William Saab Halabi (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt ei ole nõukogu tõendanud, et tema loetellu kandmise tingimused olid täidetud ning on teinud ilmse hindamisvea, kuna ei ole suutnud tõendada, et hageja riigiprokurörina ning varasema ombudsmani ja vabariikliku moraalinõukogu esimehena õõnestas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid.