ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 134

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
16. aprill 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 134/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 134/02

Kohtuasi C-518/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Cour du travail de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Nivelles versus Rudy Matzak (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/88/EÜ — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Artikkel 2 — Mõisted tööaeg ja puhkeaeg — Artikkel 17 — Erandid — Päästjad — Valveaeg — Kodune valveaeg)

2

2018/C 134/03

Kohtuasi C-16/16 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. veebruari 2018. aasta otsus – Belgia Kuningriik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tarbijakaitse — Interneti hasartmänguteenused — Tarbijate ja mängijate kaitse ning alaealiste takistamine internetis hasartmänge mängimast — Komisjoni soovitus 2014/478/EL — Õiguslikult mittesiduv liidu akt — ELTL artikkel 263)

3

2018/C 134/04

Kohtuasi C-103/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – Jessica Porras Guisado versus Bankia SA jt (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 92/85/EMÜ — Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed — Artikli 2 punkt a — Artikli 10 punktid 1 – 3 — Keeld öelda üles töötaja töölepingut tema raseduse algusest kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni kestval ajavahemikul — Kohaldamisala — Erijuhud, mis ei ole seotud asjasse puutuva töötaja olukorraga — Direktiiv 98/59/EÜ — Kollektiivne koondamine — Artikli 1 lõike 1 punkt a — Põhjused, mis ei ole seotud töötajate isikuga — Rase töötaja, kelle tööleping on üles öeldud töölepingute kollektiivse ülesütlemise raames — Töölepingu ülesütlemise põhjendus — Naistöötaja eelisjärjekorras tööle jätmine — Teisele töökohale viimise eelisõigus)

3

2018/C 134/05

Kohtuasi C-326/16 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus – LL versus Euroopa Parlament (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — ELTL artikli 263 kuues lõik — Vastuvõetavus — Hagi esitamise tähtaeg — Arvutamine — Euroopa Parlamendi endine liige — Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitise tagasinõudmise otsus — Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed — Artikkel 72 — Kaebemenetlus parlamendis — Huve kahjustava otsuse teatavakstegemine — Tähtsaadetis, mida adressaat välja ei võtnud)

4

2018/C 134/06

Kohtuasi C-328/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahatrahvid — Põhisumma — Karistusmakse)

5

2018/C 134/07

Kohtuasi C-336/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2008/50/EÜ — Välisõhu kvaliteet — Artikli 13 lõige 1 — Artikli 22 lõige 3 — XI lisa — Tahkete osakeste (PM10) sisaldus välisõhus — Piirtasemete ületamine teatavates piirkondades ja linnastutes — Artikli 23 lõige 1 — Õhukvaliteedi kavad — Võimalikult lühike ületamise ajavahemik — Asjakohaste meetmete puudumine välisõhu kaitse programmides — Ebaõige ülevõtmine)

6

2018/C 134/08

Kohtuasi C-396/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije eelotsusetaotlus – Sloveenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (pankrotis) versus Sloveenia Vabariik (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 184 ja 185 — Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine — Mahaarvamise kindlaksmääramisel kasutatud tegurite muutumine — Mõiste tehingud, mille eest on täielikult või osaliselt tasumata — Kompromissi kinnitava jõustunud kohtumääruse toime)

7

2018/C 134/09

Liidetud kohtuasjad C-398/16 ja C-399/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – X BV (C-398/16, X NV (C-399/16) versus Staatssecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49 ja 54 — Asutamisvabadus — Maksuõigus — Juriidilise isiku tulumaks — Ühise maksukohustuslase moodustamisega seotud soodustused — Piiriüleste kontsernide väljajätmine)

7

2018/C 134/10

Kohtuasi C-545/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (First-tier Tribunal’i (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Kubota (UK) Limited ja EP Barrus Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifirubriigid — Mootorsõidukid kaubaveoks — Alamrubriigid 8704 10 10 ja 8704 21 91 — Määrus (EL) 2015/221 — Kehtivus)

8

2018/C 134/11

Kohtuasi C-572/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – INEOS Köln GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem Euroopa Liidus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Otsus 2011/278/EL — Üleminekueeskirjad lubatud heitkoguse ühikute tasuta ühtlustatud eraldamiseks — Periood 2013–2020 — Eraldamise taotlus — Valeandmed — Parandus — Õigust lõpetav tähtaeg)

9

2018/C 134/12

Kohtuasi C-628/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesfinanzgerichti eelotsusetaotlus – Austria) – Kreuzmayr GmbH versus Finanzamt Linz (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Sama kauba järjestikused tarned — Teise tarne koht — Info esimeselt tarnijalt — Käibemaksukohustuslasena registreerimise number — Mahaarvamisõigus — Maksukohustuslase õiguspärane ootus, et mahaarvamisõiguse tingimused on täidetud)

9

2018/C 134/13

Kohtuasi C-132/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 2010/13/EL — Mõisted — Mõiste audiovisuaalmeedia teenus — Kohaldamisala — YouTube’is olev videokanal uute sõiduautomudelite reklaamimiseks)

10

2018/C 134/14

Kohtuasi C-182/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt c, artikkel 9 ja artikli 13 lõige 1 — Maksukohustuse kohaldamata jätmine — Mõiste avalik-õiguslik organisatsioon — 100 % munitsipaalosalusega ühing, mis vastutab omavalitsusüksuse teatavate avaliku võimu ülesannete täitmise eest — Ülesannete ja nende eest makstava tasu kindlaksmääramine ühingu ja omavalitsusüksuse vahel sõlmitud lepingus)

11

2018/C 134/15

Kohtuasi C-185/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Administrativen sadi – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Mitnitsa Varna versusSAKSA ООD (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Kaupade klassifitseerimine — Ühtlustatud Euroopa standard EN 590:2013 — Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 2710 19 43 — Kauba gaasiõlina klassifitseerimise asjakohased kriteeriumid)

11

2018/C 134/16

Kohtuasi C-658/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poola) 24. novembril 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Kohtuasi C-698/17 P: Toni Klementi 13. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 10. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14 RENV: Toni Klement versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Kohtuasi C-711/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 19. detsembril 2017 – Anke Hartog versus British Airways plc

14

2018/C 134/19

Kohtuasi C-727/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poola) 29. detsembril 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie versus Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Kohtuasi C-9/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksamaa) 4. jaanuaril 2018 – Strafverfahren versus Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Kohtuasi C-71/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 2. veebruaril 2018 – Skatteministeriet versus KPC Herning

16

2018/C 134/22

Kohtuasi C-90/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki upravni sud (Horvaatia) 8. veebruaril 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) versus Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Kohtuasi C-129/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 19. veebruaril 2018 – SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Üldkohus

2018/C 134/24

Kohtuasi T-166/15: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Gramberg versus EUIPO – Mahdavi Sabet (Mobiiltelefoni kest) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Mobiiltelefoni kesta kujutav registreeritud ühenduse disainilahendus — Disainilahenduse avalikustamine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 7 lõige 1 — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

18

2018/C 134/25

Kohtuasi T-222/16: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Hansen Medical versus EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk MAGELLAN — Tegelik kasutamine — Tõendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 15 ja artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) nr 2017/2001 artikkel 18 ja artikli 58 lõike 1 punkt a) — Tühistamisosakonna poolt toime pandud menetlusnormide rikkumine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 94) — Suuline menetlus — Määruse nr 207/2009 artikkel 77 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 96)

19

2018/C 134/26

Kohtuasi T-307/16: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – CEE Bankwatch Network versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis käsitlevad komisjoni otsust toetada Euratomi laenu andmise kaudu Ukraina tuumareaktorite turvalisuse suurendamise programmi — Osaline keeldumine lubamast nendega tutvuda — Rahvusvaheliste suhetega seotud avalikke huve kaitsev erand — Ärihuve kaitsev erand — Ülekaalukas üldine huvi — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Kohaldamine dokumentidele, mis on seotud Euratomi asutamislepingu raames vastu võetud otsustega)

19

2018/C 134/27

Kohtuasi T-338/16 P: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Zink versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Selle toetuse maksmata jätmine mitme aasta vältel haldusvea tõttu — Personalieeskirjade artikli 90 lõige 1 — Mõistlik aeg)

20

2018/C 134/28

Kohtuasi T-260/15 R: Üldkohtu presidendi 20. veebruari 2018. aasta määrus – Iberdrola versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Hispaania maksuõiguses ette nähtud abikava — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

21

2018/C 134/29

Kohtuasi T-764/17: 22. novembril 2017 esitatud hagi – Autoridad Portuaria de Vigo versus komisjon

21

2018/C 134/30

Kohtuasi T-50/18: 30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tassi versus Euroopa Kohus

22

2018/C 134/31

Kohtuasi T-51/18: 30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Kleani versus Euroopa Kohus

22

2018/C 134/32

Kohtuasi T-61/18: 5. veebruaril 2018 esitatud hagi – Rodriguez Prieto versus komisjon

23

2018/C 134/33

Kohtuasi T-63/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Torro Entertainment versus EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Kohtuasi T-65/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Venezuela versus nõukogu

24

2018/C 134/35

Kohtuasi T-66/18: 29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tsapakidou versus Euroopa Kohus

25

2018/C 134/36

Kohtuasi T-76/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CN versus parlament

25

2018/C 134/37

Kohtuasi T-77/18: 12. veebruaril 2018 esitatud hagi – VE versus ESMA

26

2018/C 134/38

Kohtuasi T-79/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – Bekat versus EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Kohtuasi T-82/18: 13. veebruaril 2018 esitatud hagi – Husky CZ versus EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Kohtuasi T-83/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CH versus parlament

28

2018/C 134/41

Kohtuasi T-88/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Gruppo Armonie versus EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Kohtuasi T-89/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Kohtuasi T-90/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Kohtuasi T-91/18: 16. veebruaril 2018 esitatud hagi – Equity Cheque Capital Corporation versus EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Kohtuasi T-94/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Kohtuasi T-96/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Cabell versus EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Kohtuasi T-97/18: 16. veebruaril 2018 esitatud hagi – DeepMind Technologies versus EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Kohtuasi T-98/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Kohtuasi T-99/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Stamatopoulos versus ENISA

34

2018/C 134/50

Kohtuasi T-102/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Knauf versus EUIPO (upgrade youre personality)

35

2018/C 134/51

Kohtuasi T-103/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – S & V Technologies versus EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Kohtuasi T-104/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fundación Tecnalia Research & Innovation versus REA

36

2018/C 134/53

Kohtuasi T-105/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Deray versus EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Kohtuasi T-107/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Aytekin versus EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Kohtuasi T-116/07: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon

39

2018/C 134/56

Kohtuasi T-288/07: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Alcan France versus komisjon

39


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2018/C 134/01)

Viimane väljaanne

ELT C 123, 9.4.2018

Eelmised väljaanded

ELT C 112, 26.3.2018

ELT C 104, 19.3.2018

ELT C 94, 12.3.2018

ELT C 83, 5.3.2018

ELT C 72, 26.2.2018

ELT C 63, 19.2.2018

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/2


Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Cour du travail de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Nivelles versus Rudy Matzak

(Kohtuasi C-518/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2003/88/EÜ - Töötajate ohutuse ja tervise kaitse - Tööaja korraldus - Artikkel 2 - Mõisted „tööaeg“ ja „puhkeaeg“ - Artikkel 17 - Erandid - Päästjad - Valveaeg - Kodune valveaeg))

(2018/C 134/02)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour du travail de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Ville de Nivelles

Vastustaja: Rudy Matzak

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 17 lõike 3 punkti c alapunkti iii tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid ei või avaliku sektori päästeteenistuse poolt tööle võetud päästjate teatud kategooriate puhul teha erandeid kõikidest sellest direktiivist tulenevatest kohustustest, sealhulgas direktiivi artiklist 2, kus määratletakse muu hulgas mõisted „tööaeg“ ja „puhkeaeg“.

2.

Direktiivi 2003/88 artiklit 15 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba liikmesriikidel jätta jõusse või kehtestada mõiste „tööaeg“ vähem piirav määratlus, kui on ette nähtud selle direktiivi artiklis 2.

3.

Direktiivi 2003/88 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt ei pea liikmesriigid kindlaks määrama töötasu koduse valveaja eest – nagu on kõne all põhikohtuasjas – sõltuvalt sellise valveaja eelnevast kvalifitseerimisest „tööajaks“ või „puhkeajaks“.

4.

Direktiivi 2003/88 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et valveaeg, mil töötaja peab viibima oma elukohas ja reageerima tööandja kutsele 8 minuti jooksul, mis piirab väga oluliselt muuga tegelemise võimalust, tuleb lugeda „tööajaks“.


(1)  ELT C 414, 14.12.2015.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. veebruari 2018. aasta otsus – Belgia Kuningriik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-16/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Tarbijakaitse - Interneti hasartmänguteenused - Tarbijate ja mängijate kaitse ning alaealiste takistamine internetis hasartmänge mängimast - Komisjoni soovitus 2014/478/EL - Õiguslikult mittesiduv liidu akt - ELTL artikkel 263))

(2018/C 134/03)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellant: Belgia Kuningriik (esindajad: L. Van den Broeck, M. Jacobs ja J. Van Holm, keda abistasid advocaat P. Vlaemminck, advokaat B. Van Vooren, advocaat R. Verbeke ja advocaat J. Auwerx)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Wilman ja H. Tserepa-Lacombe)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.


(1)  ELT C 145, 25.4.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – Jessica Porras Guisado versus Bankia SA jt

(Kohtuasi C-103/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 92/85/EMÜ - Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed - Artikli 2 punkt a - Artikli 10 punktid 1 – 3 - Keeld öelda üles töötaja töölepingut tema raseduse algusest kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni kestval ajavahemikul - Kohaldamisala - Erijuhud, mis ei ole seotud asjasse puutuva töötaja olukorraga - Direktiiv 98/59/EÜ - Kollektiivne koondamine - Artikli 1 lõike 1 punkt a - Põhjused, mis ei ole seotud töötajate isikuga - Rase töötaja, kelle tööleping on üles öeldud töölepingute kollektiivse ülesütlemise raames - Töölepingu ülesütlemise põhjendus - Naistöötaja eelisjärjekorras tööle jätmine - Teisele töökohale viimise eelisõigus))

(2018/C 134/04)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Jessica Porras Guisado

Kostjad: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

menetluses osales: Ministerio Fiscal

Resolutsioon

1.

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) artikli 10 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt võib üles öelda raseda töötaja töölepingu kollektiivse koondamise tõttu nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõike 1 punkti a tähenduses.

2.

Direktiivi 92/85 artikli 10 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt võib tööandja öelda kollektiivse koondamise tõttu üles raseda töötaja töölepingu, ilma et ta esitaks muid põhjusi kui need, millega ta põhjendab kollektiivset koondamist, kui esitatud on need objektiivsed kriteeriumid, mille alusel koondatavad töötajad määratakse.

3.

Direktiivi 92/85 artikli 10 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt ei ole põhimõtteliselt ennetavalt keelatud raseda, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitva töötaja töölepingu ülesütlemine ning mis näeb juhul, kui see ülesütlemine on ebaseaduslik, hüvitava meetmena ette üksnes ülesütlemise tühisuse.

4.

Direktiivi 92/85 artikli 10 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis direktiivi 98/59 tähenduses kollektiivse koondamise raames ei näe rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate puhul ette eelisjärjekorras tööle jätmist ega eelisjärjekorras teisele töökohale viimist, mis on kohaldatavad enne seda, kui töölepingud koondamise tõttu kollektiivselt üles öeldakse, ilma et siiski oleks välistatud liikmesriikide võimalus tagada rasedatele, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvatele töötajatele kõrgem kaitse.


(1)  ELT C 165, 10.5.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/4


Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus – LL versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-326/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Tühistamishagi - ELTL artikli 263 kuues lõik - Vastuvõetavus - Hagi esitamise tähtaeg - Arvutamine - Euroopa Parlamendi endine liige - Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitise tagasinõudmise otsus - Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed - Artikkel 72 - Kaebemenetlus parlamendis - Huve kahjustava otsuse teatavakstegemine - Tähtsaadetis, mida adressaat välja ei võtnud))

(2018/C 134/05)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Apellant: LL (esindaja: advokatas J. Petrulionis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament (esindajad: G. Corstens ja S. Toliušis)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 19. aprilli 2016. aasta määrus LL vs. parlament (T-615/15, ei avaldata, EU:T:2016:432).

2.

Saata kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtule asja lahendamiseks sisuliselt.

3.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.


(1)  ELT C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/5


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-328/16) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 91/271/EMÜ - Asulareovee puhastamine - Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus - Täitmata jätmine - ELTL artikli 260 lõige 2 - Rahatrahvid - Põhisumma - Karistusmakse))

(2018/C 134/06)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Zavvos, E. Manhaeve ja D. Triantafyllou)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou)

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud kõiki meetmeid 24. juuni 2004. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-119/02, ei avaldata, EU:C:2004:385) täitmiseks, on ta rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

2.

Kui punktis 1 tuvastatud rikkumist ei ole käesoleva kohtuotsuse kuulutamise päevaks lõpetatud, on Kreeka Vabariik kohustatud tasuma Euroopa Komisjonile karistusmakse 3 276 000 eurot iga poolaasta eest, millega viivitatakse 24. juuni 2004. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-119/02, ei avaldata, EU:C:2004:385) täitmiseks vajalike meetmete võtmisega, ja seda alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamise päevast kuni 24. juuni 2004. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-119/02, ei avaldata, EU:C:2004:385) täieliku täitmiseni; selle karistusmakse reaalselt makstav summa arvutatakse välja iga kuuekuuse perioodi lõpus, vähendades iga perioodi eest makstavat kogusummat protsendimäära võrra, mis vastab inimekvivalendi ühikute arvu esindavale suhtarvule, mis on Thriasio Pedio piirkonnas 24. juuni 2004. aasta kohtuotsusega komisjon vs. Kreeka (C-119/02, ei avaldata, EU:C:2004:385) silmas peetava perioodi lõpus tegelikult vastavusse viidud – võrreldes inimekvivalendi ühikute arvuga, mida kõnealuses piirkonnas käesoleva kohtuotsuse kuulutamise päeval veel 24. juuni 2004. aasta kohtuotsusega komisjon vs. Kreeka (C-119/02, ei avaldata, EU:C:2004:385) vastavusse viidud ei ole.

3.

Kohustada Kreeka Vabariiki maksma Euroopa Komisjonile 5 miljoni euro suurune põhisumma.

4.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 402, 31.10.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/6


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-336/16) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2008/50/EÜ - Välisõhu kvaliteet - Artikli 13 lõige 1 - Artikli 22 lõige 3 - XI lisa - Tahkete osakeste (PM10) sisaldus välisõhus - Piirtasemete ületamine teatavates piirkondades ja linnastutes - Artikli 23 lõige 1 - Õhukvaliteedi kavad - „Võimalikult lühike“ ületamise ajavahemik - Asjakohaste meetmete puudumine välisõhu kaitse programmides - Ebaõige ülevõtmine))

(2018/C 134/07)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann, K. Petersen ja E. Manhaeve)

Kostja: Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna, D. Krawczyk ja K. Majcher)

Resolutsioon

1.

Kuna Poola Vabariik:

ületas aastatel 2007–2015 (kaasa arvatud) PM10-osakeste sisalduse päevaseid piirtasemeid 35 õhukvaliteedi hindamise ja juhtimise piirkonnas ja PM10-osakeste sisalduse aastaseid piirtasemeid 9 õhukvaliteedi hindamise ja juhtimise piirkonnas;

jättis õhukvaliteedi kavades vastu võtmata asjakohased meetmed, et PM10-osakeste sisalduse piirtasemete ületamise ajavahemik välisõhus oleks võimalikult lühike;

ületas PM10-osakeste sisalduse päevaseid piirtasemeid (koos ületamismääraga) välisõhus 1. jaanuarist 2010 kuni 10. juunini 2011 Radomi, Pruszków-Żyrardówi ja Kędzierzyn-Koźle piirkondades ning 1. jaanuarist kuni 10. juunini 2011 Ostrów-Kępno piirkonnas, ja

jättis nõuetekohaselt üle võtmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 23 lõike 1 teise lõigu,

siis rikkus Poola Vabariik direktiivi 2008/50 artikli 13 lõiget 1 koostoimes XI lisaga, artikli 23 lõike 1 teist lõiget ning artikli 22 lõiget 3 koostoimes XI lisaga.

2.

Mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.


(1)  ELT C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/7


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije eelotsusetaotlus – Sloveenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (pankrotis) versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-396/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine käibemaksusüsteem - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 184 ja 185 - Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine - Mahaarvamise kindlaksmääramisel kasutatud tegurite muutumine - Mõiste „tehingud, mille eest on täielikult või osaliselt tasumata“ - Kompromissi kinnitava jõustunud kohtumääruse toime))

(2018/C 134/08)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (pankrotis)

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 185 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et võlgniku kohustuste vähenemine, mis tuleneb kompromissi kinnitavast jõustunud kohtumäärusest, kujutab endast mahaarvatava summa kindlaksmääramisel kasutatud tegurite muutumist selle sätte tähenduses.

2.

Direktiivi 2006/112 artikli 185 lõike 2 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et võlgniku kohustuste vähenemine, mis tuleneb kompromissi kinnitavast jõustunud kohtumäärusest, ei kujuta endast tehingu eest täielikult või osaliselt tasumata jäämise juhtu, mille korral esialgset mahaarvamist ei korrigeerita, tingimusel et see vähenemine on lõplik, mille kontrollimine on siiski eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne.

3.

Direktiivi 2006/112 artikli 185 lõike 2 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud võimaluse kasutamiseks ei ole liikmesriik kohustatud nägema sõnaselgelt ette mahaarvamise korrigeerimise kohustust tehingute puhul, mille eest on täielikult või osaliselt tasumata.


(1)  ELT C 335, 12.9.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/7


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – X BV (C-398/16, X NV (C-399/16) versus Staatssecretaris van Financiën

(Liidetud kohtuasjad C-398/16 ja C-399/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artiklid 49 ja 54 - Asutamisvabadus - Maksuõigus - Juriidilise isiku tulumaks - Ühise maksukohustuslase moodustamisega seotud soodustused - Piiriüleste kontsernide väljajätmine))

(2018/C 134/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: X BV (C-398/16, X NV (C-399/16)

Vastustaja: Staatssecretaris van Financiën

Resolutsioon

1.

ELTL artikleid 49 ja 54 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on vaatluse all põhikohtuasjas ja mille alusel ei ole liikmesriigis asutatud emaettevõtjal lubatud maha arvata sellise laenu intressi, mille ta võttis sidusettevõtjalt muus liikmesriigis asutatud tütarettevõtja kapitali tehtud sissemakse rahastamiseks, samas kui emaettevõtja saaks selle maha arvata, kui tütarettevõtja oleks asutatud samas liikmesriigis ja ta moodustaks sellega ühise maksukohustuslase.

2.

ELTL artikleid 49 ja 54 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on vaatluse all põhikohtuasjas ja mille alusel ei ole liikmesriigis asutatud emaettevõtjal lubatud kasumist maha arvata vahetuskursi muutustest tekkinud kahju seoses osalusega teises liikmesriigis asutatud tütarettevõtjas, kui samade õigusnormide kohaselt ei maksustata sümmeetriliselt nendest muutustest tulenevat tulu.


(1)  ELT C 371, 10.10.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/8


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (First-tier Tribunal’i (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Kubota (UK) Limited ja EP Barrus Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Kohtuasi C-545/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine tollitariifistik - Tariifirubriigid - Mootorsõidukid kaubaveoks - Alamrubriigid 8704 10 10 ja 8704 21 91 - Määrus (EL) 2015/221 - Kehtivus))

(2018/C 134/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Kubota (UK) Limited ja EP Barrus Limited

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Resolutsioon

Esitatud küsimuste analüüsimisel ei ilmnenud midagi sellist, mis võiks mõjutada komisjoni 10. veebruari 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/221 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris kehtivust.


(1)  ELT C 14, 16.1.2017.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/9


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – INEOS Köln GmbH versus Bundesrepublik Deutschland

(Kohtuasi C-572/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Keskkond - Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem Euroopa Liidus - Direktiiv 2003/87/EÜ - Artikkel 10a - Otsus 2011/278/EL - Üleminekueeskirjad lubatud heitkoguse ühikute tasuta ühtlustatud eraldamiseks - Periood 2013–2020 - Eraldamise taotlus - Valeandmed - Parandus - Õigust lõpetav tähtaeg))

(2018/C 134/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: INEOS Köln GmbH

Kostja: Bundesrepublik Deutschland

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/29/EÜ), artiklit 10a ning komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsust 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad direktiivi 2003/87 artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks, tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas käsitletav, mis näeb perioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotluse esitamisel ette õigust lõpetava tähtaja, mille möödudes jääb taotluse esitaja ilma igasugusest võimalusest oma taotlust parandada või täiendada, kuna see tähtaeg ei muuda niisuguse taotluse esitamist praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks.


(1)  ELT C 53, 20.2.2017.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/9


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesfinanzgerichti eelotsusetaotlus – Austria) – Kreuzmayr GmbH versus Finanzamt Linz

(Kohtuasi C-628/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksustamine - Käibemaks - Sama kauba järjestikused tarned - Teise tarne koht - Info esimeselt tarnijalt - Käibemaksukohustuslasena registreerimise number - Mahaarvamisõigus - Maksukohustuslase õiguspärane ootus, et mahaarvamisõiguse tingimused on täidetud))

(2018/C 134/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Kreuzmayr GmbH

Vastustaja: Finanzamt Linz

Resolutsioon

1.

Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas tuleb nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 32 esimest lõiku tõlgendada nii, et seda kohaldatakse teisele sama kauba kahest järjestikusest tarnest, mis kokku moodustavad vaid ühe ühendusesisese veo.

2.

Kui ühe ühendusesisese veo moodustavast kahest järjestikusest tarnest koosneva ahela teine tarne on ühendusesisene tarne, tuleb õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet tõlgendada nii, et lõppsoetaja, kes on ebaõigesti kasutanud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, ei või sisendkäibemaksuna maha arvata käibemaksu, mille ta maksis tarnijale üksnes vahendaja poolt esitatud arvete alusel, kes eksis enda tarne kvalifitseerimisel.


(1)  ELT C 95, 27.3.2017.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/10


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV

(Kohtuasi C-132/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Teenuste osutamise vabadus - Direktiiv 2010/13/EL - Mõisted - Mõiste „audiovisuaalmeedia teenus“ - Kohaldamisala - YouTube’is olev videokanal uute sõiduautomudelite reklaamimiseks))

(2018/C 134/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Peugeot Deutschland GmbH

Kostja: Deutsche Umwelthilfe eV

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) artikli 1 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et mõiste „audiovisuaalmeedia teenus“ ei hõlma sellist videokanalit, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja kus internetikasutajad saavad vaadata uusi sõiduautomudeleid reklaamivaid lühivideoid, ega ühte neist videotest eraldivõetuna.


(1)  ELT C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/11


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Kohtuasi C-182/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikli 2 lõike 1 punkt c, artikkel 9 ja artikli 13 lõige 1 - Maksukohustuse kohaldamata jätmine - Mõiste „avalik-õiguslik organisatsioon“ - 100 % munitsipaalosalusega ühing, mis vastutab omavalitsusüksuse teatavate avaliku võimu ülesannete täitmise eest - Ülesannete ja nende eest makstava tasu kindlaksmääramine ühingu ja omavalitsusüksuse vahel sõlmitud lepingus))

(2018/C 134/14)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kui asjas tähtsust omavate faktiliste asjaolude kontrollimisel ei selgita eelotsusetaotluse esitanud kohus välja vastupidist, siis selline tegevus nagu põhikohtuasjas, mis seisneb selles, et ühing täidab teatavaid avaliku võimu ülesandeid ühingu ja omavalitsusüksuse vahel sõlmitud lepingu alusel, on teenuste osutamine tasu eest, mis selle sätte kohaselt maksustatakse käibemaksuga.

2.

Direktiivi 2006/112 artikli 13 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui asjas tähtsust omavate faktiliste ja riigisisest õigust puudutavate asjaolude kontrollimisel ei selgita eelotsusetaotluse esitanud kohus välja vastupidist, siis selles sättes ette nähtud käibemaksukohustuse kohaldamata jätmise nõue ei hõlma sellist tegevust, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis seisneb selles, et ühing täidab teatavaid kohaliku omavalitsuse ülesandeid vastavalt ühingu ja omavalitsusüksuse vahel sõlmitud lepingule, juhul kui see tegevus on majandustegevus selle direktiivi artikli 9 lõike 1 tähenduses.


(1)  ELT C 221, 10.7.2017.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/11


Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Administrativen sadi – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Mitnitsa Varna versus„SAKSA“ ООD

(Kohtuasi C-185/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine tollitariifistik - Kaupade klassifitseerimine - Ühtlustatud Euroopa standard EN 590:2013 - Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 2710 19 43 - Kauba gaasiõlina klassifitseerimise asjakohased kriteeriumid))

(2018/C 134/15)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad – Varna

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Mitnitsa Varna

Kostja:„SAKSA“ ООD

Menetluses osales: Okrazhna prokuratura – Varna

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri (redaktsioonis, mis tuleneb komisjoni 16. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärusest (EL) nr 1101/2014) tuleb tõlgendada nii, et sellist mineraalõli, nagu on kõne all põhikohtuasjas, ei saa selle destilleerumisomaduste tõttu klassifitseerida gaasiõlina KNi alamrubriiki 2710 19 43, isegi kui see õli vastab ühtlustatud standardis EN 590 (2013. aasta septembris kehtinud redaktsioonis) osutatud nõuetele, mis puudutavad arktilises või karmide talvedega kliimas kasutamiseks mõeldud gaasiõli.


(1)  ELT C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poola) 24. novembril 2017 – WB

(Kohtuasi C-658/17)

(2018/C 134/16)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Põhikohtuasja pool

WB

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (1) artikli 46 lõike 3 alapunkti b koostoimes artikli 39 lõikega 2 tuleb mõista nii, et pärimisasjas tehtud otsust käsitleva tõendi väljastamine, kasutades näidisvormi, mis on esitatud komisjoni 9. detsembri 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1329/2014 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012 nimetatud vormid) (2) I lisas, on lubatud ka otsuste puhul, mis kinnitavad pärija seisundit, kuid ei ole (isegi osaliselt) täidetavad?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõike 1 alapunkti g tuleb tõlgendada nii, et kõigi tõestamismenetluse osaliste vaidlustamatu taotluse kohaselt notari koostatav pärimistunnistus, nt Poola notari koostatav pärimistunnistus, mis toob kaasa sama õigusmõju, mis pärandi omandamise kinnitust käsitlev lõplik kohtuotsus, on otsus selle sätte tähenduses,

ja järelikult:

kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõike 2 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et seda liiki pärimistunnistusi koostavat notarit tuleb pidada kohtuks viimati viidatud sätte tähenduses?

3.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõike 2 teist lauset tuleb tõlgendada nii, et teavitus, mille liikmesriik vastavalt määruse artiklile 79 esitab, on informatiivne ning see ei ole eeltingimus, et pidada õigusalal tegutsevat isikut, kes on pädev pärimisasjades, määruse artikli 3 lõike 2 mõttes kohtuna õigustmõistvat funktsiooni täitvaks, kui see isik vastab nimetatud sättest tulenevatele tingimustele?

4.

Kui vastus esimesele, teisele või kolmandale küsimusele on eitav, siis: kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõike 1 alapunkti i tuleb mõista nii, et pärija seisundit tõendava sellise siseriikliku menetlusdokumendi nagu Poola pärimistunnistuse tunnistamine otsuseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõike 1 alapunkti g tähenduses välistab selle tunnistamise ametlikuks dokumendiks?

5.

Kui vastus neljandale küsimusele on jaatav, siis: kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõike 1 alapunkti i tuleb tõlgendada nii, et kõigi tõestamismenetluse osaliste vaidlustamatu taotluse kohaselt notari koostatav pärimistunnistus, nt Poola notari koostatav pärimistunnistus, on selle sätte tähenduses ametlik dokument?


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 107.

(2)  Komisjoni 9. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1329/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, nimetatud vormid (ELT L 359, 16.12.2014, lk 30).


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/13


Toni Klementi 13. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 10. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14 RENV: Toni Klement versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(Kohtuasi C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Toni Klement (esindaja: advokaat J. Weiser)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 10. oktoobri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-211/14 RENV ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab sisuliselt kolm väidet.

Esimeses väites leiab apellant, et ebapiisavalt on põhjendatud hinnangut, mis on antud vaidlusaluse ruumilise kaubamärgi eristusvõimele. Vaidlustatud kohtuotsus ei sisalda mingeid põhjendusi, miks vaidlusalune ruumiline kaubamärk on eriti tugeva eristusvõimega, kuigi selle kuju on puhttehniline. Sellega seoses ei ole kohtuotsuses esitatud põhjendused olulises küsimuses selged ja arusaadavad, mistõttu on rikutud õigusnorme.

Teises väites märgib apellant, et põhjendused selle kohta, et vaidlusalusele kaubamärgile selle kasutamisel lisataval sõnalisel osal „Bullerjan“ on eristusvõime, on vastuoluline ja ebapiisav. Vaidlustatud kohtuotsuses ei ole selgitatud, millise tugevusega eristusvõime Üldkohus lisatud sõnalisele osale omistas. Lisatud sõnalise osa eristusvõimet kindlaks tegemata ei saa otsustada, kas sõnaline osa mõjutab vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet. Lisaks on vaidlustatud kohtuotsus selles osas vastuoluline. Nii lähtus Üldkohus ühelt poolt sellest, et sõnaline osa võib lihtsustada kaupade kaubandusliku päritolu kindlakstegemist, kuid märkis teiselt poolt, et sõnaline osa ei mõjuta vaidlusaluse ruumilise kaubamärgi eristusvõimet. Kaubandusliku päritolu kindlakstegemise lihtsustamine ja eristusvõime mõju puudumine on aga teineteist välistavad.

Kolmandas väites leiab apellant, et vaidlusaluse ruumilise kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemisel lähtuti väärast õiguslikust mõõdupuust. Ruumilise kaubamärgi eristusvõime tugevuse kindlakstegemisel tuleb kaitstavat kuju võrrelda esinevate kujudega. Ometi ei lähtunud Üldkohus oma põhjendustes turul esinevatest kujudest, vaid „ahju kujust üldiselt“. Niisugust tüüpilist ahju kuju ei ole aga olemas.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 19. detsembril 2017 – Anke Hartog versus British Airways plc

(Kohtuasi C-711/17)

(2018/C 134/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Anke Hartog

Kostja: British Airways plc

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (1), artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud selle määruse kohaldamise tingimust tuleb tõlgendada nii, et reisija, kellel on kinnitatud broneering, „ilmub registreerimisele“, kui ta saabub juhul, kui aega ei ole märgitud, mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega lennuettevõtja poolt registreerimiseks ette nähtud registreerimislaua järjekorda?


(1)  ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poola) 29. detsembril 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie versus Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Kohtuasi C-727/17)

(2018/C 134/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Haldusasutus: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT 2015, L 241, lk 1), artikli 1 lõike 1 punkti f tuleb tõlgendada nii, et niisuguse õigusnormi puhul, millega piiratakse tuuliku asukoha kindlaksmääramist selliselt, et kehtestatakse minimaalne vahemaa tuuliku asukoha ja elamu või elamiseks kasutatava mitmeotstarbelise hoone vahel, mis peab olema sama või suurem kui tuuliku kümnekordne kõrgus maapinnast kuni selle rajatise kõrgeima punktini – kaasa arvatud tehnilised ehitusdetailid, eelkõige rootor koos rootorilabadega –, on tegemist „tehniliste eeskirjadega“, mille eelnõu tuleb selle direktiivi artikli 5 lõike 1 kohaselt edastada komisjonile?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 2006, L 376, lk 36) artikli 15 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et niisuguse õigusnormi puhul, millega piiratakse tuuliku asukoha kindlaksmääramist selliselt, et kehtestatakse minimaalne vahemaa tuuliku asukoha ja elamu või elamiseks kasutatava mitmeotstarbelise hoone vahel, mis peab olema sama või suurem kui tuuliku kümnekordne kõrgus maapinnast kuni selle rajatise kõrgeima punktini – kaasa arvatud tehnilised ehitusdetailid, eelkõige rootor koos rootorilabadega –, on tegemist sättega, mis kehtestab teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu või selles valdkonnas tegutsemise suhtes territoriaalse piirangu, eelkõige teenuseosutajate vahelisest minimaalsest geograafilisest vahemaast tulenevate piirmäärade kujul, millest peavad liikmesriigid vastavalt selle direktiivi artikli 15 lõikele 7 komisjoni teavitama?

3.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 140, lk 16) artikli 3 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 13 lõike 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, millega piiratakse tuulikute asukoha kindlaksmääramist – kehtestades minimaalse vahemaa tuuliku asukoha ja elamu või elamiseks kasutatava mitmeotstarbelise hoone vahel – sel viisil, et minimaalne vahemaa peab olema sama või suurem kui tuuliku kümnekordne kõrgus maapinnast kuni selle rajatise kõrgeima punktini, kaasa arvatud tehnilised ehitusdetailid, eelkõige rootor koos rootorilabadega?


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksamaa) 4. jaanuaril 2018 – Strafverfahren versus Detlef Meyn

(Kohtuasi C-9/18)

(2018/C 134/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Karlsruhe

Põhikohtuasja pooled

Süüdistatav: Detlef Meyn

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (1) – kolmas juhilubade direktiiv – (edaspidi „direktiiv 2006/126“) artikli 2 lõike 1 kohane tunnustamiskohustus kehtib ka pärast seda, kui Euroopa Liidu liikmesriik on juhiloa juhtimissobivuse kontrollita välja vahetanud, juhul kui eelmise juhiloa suhtes tunnustamiskohustust ei kohaldata (käesolevas asjas: eelmine, Euroopa Liidu teise liikmesriigi väljastatud juhiluba põhines omakorda kolmanda riigi juhiloa väljavahetamisel; direktiivi 2006/126 artikli 11 lõike 6 kolmas lause)?


(1)  ELT L 408, lk 18.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 2. veebruaril 2018 – Skatteministeriet versus KPC Herning

(Kohtuasi C-71/18)

(2018/C 134/21)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Skatteministeriet (Taani maksuministeerium)

Vastustaja: KPC Herning

Eelotsuse küsimused

Kas käibemaksudirektiivi (1) artikli 135 lõike 1 punktiga j, vt artikli 12 lõike 1 punkti a ja lõiget 2, koostoimes artikli 135 lõike 1 punktiga k, vt artikli 12 lõike 1 punkti b ja lõiget 3, on kooskõlas see, kui liikmesriik sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas käsitab sellise maa võõrandamist, millel on võõrandamise hetkel ehitis, ehitusmaa võõrandamisena, millele kohaldatakse käibemaksu, kui poolte tahe on suunatud ehitise täielikule või osalisele lammutamisele, et võimaldada uue ehitise püstitamist?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki upravni sud (Horvaatia) 8. veebruaril 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) versus Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Kohtuasi C-90/18)

(2018/C 134/22)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Visoki upravni sud

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Vastustaja: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikli 15 lõike 3 teist lõiku ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) artikli 4 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette eranditeta võimaluse tutvuda teabega riiklike rahaliste vahendite kasutamise kohta, isegi kui sellele teabele kehtib teisest küljest juurdepääsupiirang, sest see teave on ärisaladus (pangasaladus)?


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 19. veebruaril 2018 – SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Kohtuasi C-129/18)

(2018/C 134/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SM

Vastustaja: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Menetlusse astujad: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) ja Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas laps, kes on liidu kodaniku või kodanike alalise seadusliku eestkoste all tema päritoluriigi õiguses sätestatud „kefalah“ või muu samaväärse süsteemi alusel, on „alaneja lähisugulane“ direktiivi 2004/38 (1) artikli 2 punkti 2 alapunkti c tähenduses?

2.

Kas direktiivi teisi sätteid, eelkõige artikleid 27 ja 35 saab tõlgendada nii, et need keelavad sellistele lastele sisenemise, kui nad on kuritarvitamise, väärkohtlemise või inimkaubanduse ohvrid või neil on oht selleks saada?

3.

Kas enne seda, kui tunnistada laps, kes ei ole EMP kodaniku veresugulasest järglane, alanejaks lähisugulaseks artikli 2 punkti 2 alapunkti c tähenduses, on liikmesriigil õigus uurida, kas menetluses, millega seati laps selle EMP kodaniku eestkoste või hoolduse alla, võeti piisavalt arvesse selle lapse huve?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).


Üldkohus

16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/18


Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Gramberg versus EUIPO – Mahdavi Sabet (Mobiiltelefoni kest)

(Kohtuasi T-166/15) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Mobiiltelefoni kesta kujutav registreeritud ühenduse disainilahendus - Disainilahenduse avalikustamine - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 7 lõige 1 - Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid))

(2018/C 134/24)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Claus Gramberg (Essen, Saksamaa) (esindajad: advokaat S. Kettler, hiljem advokaadid F. Klopmeier ja G. Becker)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Hanne)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Sorouch Mahdavi Sabet (Pariis, Prantsusmaa)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 13. jaanuari 2015. aasta otsuse (asi R 460/2013–3) peale, mis käsitleb C. Grambergi ja S. Mahdavi Sabeti vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kolmanda apellatsioonikoja 13. jaanuari 2015. aasta otsus (asi R 460/2013-3).

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. Grambergi kohtukulud, sealhulgas vältimatud kulud seoses EUIPO apellatsioonikoja menetlusega.


(1)  ELT C 198, 15.6.2015.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/19


Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Hansen Medical versus EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Kohtuasi T-222/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu sõnamärk MAGELLAN - Tegelik kasutamine - Tõendamiskohustus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 15 ja artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) nr 2017/2001 artikkel 18 ja artikli 58 lõike 1 punkt a) - Tühistamisosakonna poolt toime pandud menetlusnormide rikkumine - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 94) - Suuline menetlus - Määruse nr 207/2009 artikkel 77 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 96))

(2018/C 134/25)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, California, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: D. Gája ja D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Šveits) (esindajad: advokaadid R. Ingerl ja D. Wiedemann)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 3. veebruari 2016. aasta otsuse (asjad R 3092/2014-2 ja R 3118/2014-2) peale, mis käsitleb Hansen Medicali ja Covidieni vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Hansen Medical, Inc-ilt.


(1)  ELT C 270, 25.7.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/19


Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – CEE Bankwatch Network versus komisjon

(Kohtuasi T-307/16) (1)

((Dokumentidega tutvumine - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendid, mis käsitlevad komisjoni otsust toetada Euratomi laenu andmise kaudu Ukraina tuumareaktorite turvalisuse suurendamise programmi - Osaline keeldumine lubamast nendega tutvuda - Rahvusvaheliste suhetega seotud avalikke huve kaitsev erand - Ärihuve kaitsev erand - Ülekaalukas üldine huvi - Määrus (EÜ) nr 1367/2006 - Kohaldamine dokumentidele, mis on seotud Euratomi asutamislepingu raames vastu võetud otsustega))

(2018/C 134/26)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CEE Bankwatch Network (Praha, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat C. Kiss)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart ja C. Cunniffe)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: M. Holt ja D. Robertson ning hiljem S. Brandon)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 15. aprilli 2016. aasta otsus C(2016) 2319 final, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43) alusel keeldutakse lubamast tutvuda mitme dokumendiga, mis käsitlevad komisjoni 24. juuni 2013. aasta otsust C(2013) 3496 final Euratomi laenu andmise kohta, et toetada Ukraina tuumareaktorite turvalisuse suurendamise programmi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta CEE Bankwatch Networki kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/20


Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Zink versus komisjon

(Kohtuasi T-338/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus - Selle toetuse maksmata jätmine mitme aasta vältel haldusvea tõttu - Personalieeskirjade artikli 90 lõige 1 - Mõistlik aeg))

(2018/C 134/27)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Richard Zink (Bamako, Mali) (esindajad: advokaadid N. de Montigny ja J.--N. Louis)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Bohr ja F. Simonetti)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas Zink vs. komisjon (F-77/15, EU:F:2016:74) nõudega see kohtuotsus tühistada.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. aprilli 2016. aasta kohtuotsus Zink vs. komisjon (F-77/15).

2.

Tühistada komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 23. juuli 2014. aasta otsus kehtestada koduigatsustasu, selles osas, milles selle otsuse kohaselt ei maksnud komisjon R. Zinkile ajavahemikul 1. septembrist 2007 kuni 30. aprillini 2009 koduigatsustasu.

3.

Jätta Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule esitatud nõuded kohtuasjas F-77/15 ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Mõista apellatsioonimenetluse ja esimese astme menetluse kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/21


Üldkohtu presidendi 20. veebruari 2018. aasta määrus – Iberdrola versus komisjon

(Kohtuasi T-260/15 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigiabi - Hispaania maksuõiguses ette nähtud abikava - Täitmise peatamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine))

(2018/C 134/28)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Iberdrola, SA (Bilbao, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Ruiz Calzado ja J. Domínguez Pérez)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja P. Němečková)

Ese

ELTL artiklite 278 ja 279 alusel esitatud nõue peatada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/314 riigiabi SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) kohta, mida Hispaania rakendas rahalise firmaväärtuse amortiseerimise suhtes välismaises ettevõtjas osaluse omandamisel (ELT 2015, L 56, lk 38), täitmine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Tühistada 24. novembri 2017. aasta määrus kohtuasjas T-260/15 R: Iberdola vs. komisjon.

3.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/21


22. novembril 2017 esitatud hagi – Autoridad Portuaria de Vigo versus komisjon

(Kohtuasi T-764/17)

(2018/C 134/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Costas Alonso)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55; ELT eriväljaanne 03/45, lk 14), parandus, mis avaldati ELT 2017, L 243, lk 23;

tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206; ELT eriväljaanne 03/45, lk 75), parandus, mis avaldati ELT 2017, L 243, lk 23.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja järgmist:

1.

Ta juhib tähelepanu komisjoni vaikimisi antud nõusolekule teha erand reeglitest, mis reguleerivad liikmesriikide poolt loomset päritolu toodete importi väga konkreetsetel juhtudel, näiteks Hiinast pärit külmutatud kalatoodete konteinerid; kuna kõigel sellel on negatiivne mõju liikmesriikide vahelisele ausale konkurentsile.

2.

Peamine esile toodud probleem puudutab loomset päritolu toodete importi ja nõuet kolmandate riikide ettevõtteid varustavate laevade nn „topelt nimekirja“ nõuet.

3.

Toidukäitleja, kes impordib loomset päritolu tooteid väljastpoolt liitu, võib kolmandast riigist kalatooteid importida üksnes siis, kui nimekirjas on nii kõnealune kolmas riik, millest toode pärineb, kui ka ettevõte, mis selle toote on saatnud ja selle saanud või valmistanud.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/22


30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tassi versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-50/18)

(2018/C 134/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Smaro Tassi (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat E. Kleani)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Kohtu 23. novembri 2017. aasta otsus (viitenumber 20173192), millega lükati tagasi hageja pakkumus, mille ta esitas seoses vabakutseliste tõlkijate hanketeatega 2017/S 002-001564 kreeka keele jaoks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja, et vaidlustatud otsusest ei nähtu kindlat kriteeriumide loetelu, millega nähakse ette hankemenetluses nõutav tõlgete kvaliteeditase, ega ole sellele lisatud korrektuuridega lehte või võrdlevat aruannet, mis hageja seisukohast põhjendaks, miks hageja esitatud proovitõlge ei vastanud minimaalselt nõutavale. Seetõttu väidab hageja, et vaidlustatud otsus ei ole nõuetekohaselt põhjendatud ja valikumenetlus ei olnud piisavalt läbipaistev.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/22


30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Kleani versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-51/18)

(2018/C 134/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Efterpi Kleani (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Tassi)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Kohtu 23. novembri 2017. aasta otsus (viitenumber 20172046), millega lükati tagasi hageja pakkumus, mille ta esitas seoses vabakutseliste tõlkijate hanketeatega 2017/S 002-001564 kreeka keele jaoks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja, et vaidlustatud otsusest ei nähtu kindlat kriteeriumide loetelu, millega nähakse ette hankemenetluses nõutav tõlgete kvaliteeditase, ega ole sellele lisatud korrektuuridega lehte või võrdlevat aruannet, mis hageja seisukohast põhjendaks, miks hageja esitatud proovitõlge ei vastanud minimaalselt nõutavale. Seetõttu väidab hageja, et vaidlustatud otsus ei ole nõuetekohaselt põhjendatud ja valikumenetlus ei olnud piisavalt läbipaistev.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/23


5. veebruaril 2018 esitatud hagi – Rodriguez Prieto versus komisjon

(Kohtuasi T-61/18)

(2018/C 134/32)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esimese võimalusena kohustada komisjoni kahju hüvitama ning seega mõista hageja kasuks välja 68 831 eurot varalise kahju eest ja 100 000 eurot mittevaralise kahju eest,

teise võimalusena tühistada 28. märtsi 2017. aasta otsus abist keeldusmise kohta,

igal juhul mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja esimese võimalusena, et komisjon pani toime ametialase eksimuse, jättes tähelepanuta tema rikkumisest teataja staatuse, mis tekitas hagejale varalist ja mittevaralist kahju, mille peab hüvitama institutsioon. Hageja väidab teise võimalusena, et institutsioon rikkus personalieeskirjade artiklit 24, kui ta keeldus talle abi andmisest, mis on selles sättes kriminaalmenetluse lõppedes ette nähtud.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/23


6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Torro Entertainment versus EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Kohtuasi T-63/18)

(2018/C 134/33)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaaria) (esindaja: advokaat A. Kostov)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi TORRO Grande Meat in Style taotlus – registreerimistaotlus nr 14 744 452

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 20. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1776/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd sellega jäetakse rahuldamata kaebus vastulausete osakonna otsuse peale;

mõista EUIPO-lt ja Grupo Osborne S.A.-lt välja menetluskulud, mida „Torro Entertainment“ Ltd. kandis liidu kohtu ning apellatsioonikoja- ja vastulausemenetluses.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

põhjendamiskohustuse ja hoolsuskohustuse rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/24


6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Venezuela versus nõukogu

(Kohtuasi T-65/18)

(2018/C 134/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Venezuela Bolívari Vabariik (esindajad: advokaadid F. Di Gianni ja L. Giuliano)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 13. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hageja õigust olla ära kuulatud, kuna ta võttis piiravad meetmed hagejat eelnevalt oma kavatsusest teavitamata ja kuulamata ära hageja seisukohta asjaolude osas, mis neid piiravaid meetmeid väidetavalt põhjendavad.

2.

Teise väite kohaselt on nõukogu rikkunud põhjendamiskohustust ja kohustust esitada piisavalt tõendeid piiravate meetmete võtmiseks.

3.

Kolmanda väite kohaselt on nõukogu teinud ilmse hindamisvea asjaolude osas, millel piiravad meetmed põhinevad.

4.

Neljanda väite kohaselt kujutavad piiravad meetmed endast rahvusvahelise tavaõiguse järgi õigusvastaseid vastumeetmeid.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/25


29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tsapakidou versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-66/18)

(2018/C 134/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Argyro Tsapakidou (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat E. Kleani)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Kohtu 23. novembri 2017. aasta otsus (viitenumber 20173939), millega lükati tagasi hageja pakkumus, mille ta esitas seoses vabakutseliste tõlkijate hanketeatega 2017/S 002-001564 kreeka keele jaoks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja, et vaidlustatud otsusega on rikutud EL õiguse üldpõhimõtteid, mille kohaselt peavad haldusaktid olema piisavalt põhjendatud ja neis peavad olema esitatud nende aluseks olevad põhimõtted. Vaidlustatud otsus neile kriteeriumidele ei vasta. Hageja väidab eelkõige, et kostja esitatud põhjendus oli tehnilise kirjelduse artiklit 4.3.1. arvestades ebapiisav. Peale selle ei võimaldanud hagejale esitatud teave hinnata tal asjaomase proovitõlke eest saadud tulemuse kehtivust. Hagejal ei olnud piisavalt teavet nende hindamisjuhiste või kriteeriumide kohta, mille alusel vaidlustatud otsus vastu võeti.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/25


9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CN versus parlament

(Kohtuasi T-76/18)

(2018/C 134/36)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CN (esindajad: advokaadid C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

kohustada kostjat esitama parlamendiliikmete registreeritud assistentide komitee järeldused, parlamendiliikmete registreeritud assistentide komitee poolt tunnistajate ärakuulamise protokollid ning Euroopa Parlamendi presidendile edastatud toimik parlamendiliikmete registreeritud assistentide komitee siseeeskirjade artikli 10 alusel;

tühistada vaidlustatud otsus ning vajalikus osas kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

mõistja hageja mittevaralise kahju eest kostjalt välja hüvitis 68 500 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklit 41, Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artiklit 25 ning põhjendamiskohustust, hea halduse põhimõtet, õigust olla ära kuulatud, kaitseõigusi ning hoolitsemiskohustust, mida on käesolevas asjas vaidlustatud otsuses ehk parlamendi otsuses jätta hageja abitaotlus rahuldamata rikutud.

2.

Teine väide, et on tehtud ilmne hindamisviga ning rikutud harta artiklit 31, personalieeskirjade artikleid 12a ja 24 ning hoolitsemiskohustust.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/26


12. veebruaril 2018 esitatud hagi – VE versus ESMA

(Kohtuasi T-77/18)

(2018/C 134/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: VE (esindajad: advokaadid L. Levi ja N. Flandin)

Kostja: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada hageja 2016. aasta hindamisaruanne selles osas, milles hageja sooritust peeti ebarahuldavaks;

vajalikus osas tühistada ka ESMA 6. novembri 2017. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata;

mõista hageja kasuks välja ex aequo et bono hinnatud kahju 10 000 eurot mittevaralise kahju eest ja

mõista hagejale välja tema advokaaditasu käesolevas menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Õigusvastasuse väide, kuna ESMA võttis hindamisjuhendi vastu ilma seda personalieeskirjade artikli 110 kohaselt eelnevalt personalikomiteele esitamata.

2.

Personalieeskirjade artikli 43 esimese lõigu ja hindamisjuhendi rikkumine, kuna kostja on teinud mitu ilmset hindamisviga:

ilmne hindamisviga seoses hageja peamiste tegevustega, mis puudutab tulemuslikkuse, pädevuse ja tööalase käitumise kriteeriume ning

kostja ilmsed hindamisvead seoses hageja teiste tegevustega.

3.

Hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine selles osas, mis puudutab hageja terviseprobleeme, ning seoses hagejale juhiste andmata jätmise, ebasoodsate töötingimuste ja piisava koolituse puudumisega.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/27


9. veebruaril 2018 esitatud hagi – Bekat versus EUIPO – Borbet (ARBET)

(Kohtuasi T-79/18)

(2018/C 134/38)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Kohl)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Borbet GmbH (Hallenberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: EL kujutismärgi „ARBET“ taotlus – registreerimistaotlus nr 14 320 915

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 6. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1117/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja lükata tagasi menetlusse astuja 26. mai 2017. aasta kaebus vastulausete osakonna 30. märtsi 2017. aasta otsuse peale;

mõista kohtukulud, kaasa arvatud apellatsioonimenetluses kantud kulud, välja menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/27


13. veebruaril 2018 esitatud hagi – Husky CZ versus EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Kohtuasi T-82/18)

(2018/C 134/39)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Husky CZ s.r.o. (Praha, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat L. Lorenc)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sini-must-valget värvi ELi kujutismärk HUSKY – registreerimistaotlus nr 4 442 431

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 18. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 812/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Apellatsioonikoda ei võtnud hageja esitatud argumente ja tõendeid nõuetekohaselt arvesse ning seetõttu tuvastas ekslikult, millistele varasematele õigustele vastulause tugineb.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/28


9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CH versus parlament

(Kohtuasi T-83/18)

(2018/C 134/40)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CH (esindajad: advokaadid C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

kohustada kostjat esitama parlamendiliikmete registreeritud assistentide komitee järeldused, parlamendiliikmete registreeritud assistentide komitee poolt tunnistajate ärakuulamise protokollid ning Euroopa Parlamendi presidendile edastatud toimik parlamendiliikmete registreeritud assistentide komitee siseeeskirjade artikli 10 alusel;

tühistada vaidlustatud otsus ning vajalikus osas kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

mõistja hageja mittevaralise kahju eest kostjalt välja hüvitis 68 500 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklit 41, Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artiklit 25 ning põhjendamiskohustust, hea halduse põhimõtet, õigust olla ära kuulatud, kaitseõigusi ning hoolitsemiskohustust, mida on käesolevas asjas vaidlustatud otsuses ehk parlamendi otsuses jätta hageja abitaotlus rahuldamata rikutud.

2.

Teine väide, et on tehtud ilmne hindamisviga ning rikutud harta artiklit 31, personalieeskirjade artikleid 12a ja 24 ning hoolitsemiskohustust.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/29


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Gruppo Armonie versus EUIPO (ARMONIE)

(Kohtuasi T-88/18)

(2018/C 134/41)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Medri)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ARMONIE“ – registreerimistaotlus nr 16 430 068

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 15. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 2063/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/29


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Kohtuasi T-89/18)

(2018/C 134/42)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hispaania) (esindaja: advokaat J. de Castro Hermida)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Café del Sol“ – ELi kaubamärk nr 6 105 985

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 4. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1095/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja tuvastada, et põhjendatud on vastulause, mis põhineb vastulause esitajale Ramón Guiral Brotole kuuluval prioriteetsel kaubamärgil ehk Hispaania kaubamärgil nr 2348110, mis on registreeritud Nizza klassifikatsiooni klassi 42 kuuluvate teenuste jaoks;

kinnitada vastulausete osakonna otsust, millega lükati tagasi Saksa äriühingu GASTRO & SOUL GmbH esitatud taotlus registreerida ELi kaubamärk nr 6 105 985 „CAFÉ DEL SOL“ Nizza klassifikatsiooni klassi 43 kuuluvate järgmiste teenuste jaoks: „toitlustusteenindus; majutusteenused; toitlustusteenused“, arvestades segiajamise tõenäosust, mis tuleneb tarbija jaoks vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimisest nende suure verbaalse sarnasuse ja kasutusala samasuse tõttu; või kui Euroopa Kohtul puudub selleks pädevus, saata asi lahendamiseks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti apellatsioonikojale, kohustades viimast tunnistama vastulause põhjendatuks;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus ebajärjekindluse, kaitseõiguste rikkumise ja hageja õiguskindluse kahjustamise tõttu, kuna apellatsioonikoja menetluses R 1095/2017-4 sõnaselgelt keelduti võimaldamast tal esitada vastulause aluseks oleva prioriteetse kaubamärgi täielikku tõlget ning see läks vastuollu ühega peamistest eesmärkidest, mida taotleti asja EUIPO apellatsioonikojale tagasisaatmisega, mille Üldkohus otsustas oma 13. detsembri 2016. aasta kohtuasjas T-548/15, ning saata asi uuesti EUIPO apellatsioonikojale nimetatud rikkumise heastamiseks ja seega vaidluse lahendamiseks.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/30


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Kohtuasi T-90/18)

(2018/C 134/43)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hispaania) (esindaja: advokaat J. de Castro Hermida)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk „Café del Sol“ – ELi kaubamärk nr 6 104 608

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 4. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1096/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja tuvastada, et põhjendatud on vastulause, mis põhineb vastulause esitajale Ramón Guiral Brotole kuuluval prioriteetsel kaubamärgil ehk Hispaania kaubamärgil nr 2348110, mis on registreeritud Nizza klassifikatsiooni klassi 42 kuuluvate teenuste jaoks;

kinnitada vastulausete osakonna otsust, millega lükati tagasi Saksa äriühingu gastro & soul GmbH esitatud taotlus registreerida ELi kaubamärk nr 6 104 608 Nizza klassifikatsiooni klassi 43 kuuluvate järgmiste teenuste jaoks: „toitlustusteenindus; majutusteenused; toitlustusteenused“, arvestades segiajamise tõenäosust, mis tuleneb tarbija jaoks vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimisest nende suure verbaalse sarnasuse ja kasutusala samasuse tõttu; või kui Euroopa Kohtul puudub selleks pädevus, saata asi lahendamiseks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti apellatsioonikojale, kohustades viimast tunnistama vastulause põhjendatuks;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus ebajärjekindluse, kaitseõiguste rikkumise ja hageja õiguskindluse kahjustamise tõttu, kuna apellatsioonikoja menetluses R 1096/2017-4 sõnaselgelt keelduti võimaldamast tal esitada vastulause aluseks oleva prioriteetse kaubamärgi täielikku tõlget ning see läks vastuollu ühega peamistest eesmärkidest, mida taotleti asja EUIPO apellatsioonikojale tagasisaatmisega, mille Üldkohus otsustas oma 13. detsembri 2016. aasta kohtuasjas T-549/15, ning saata asi uuesti EUIPO apellatsioonikojale nimetatud rikkumise heastamiseks ja seega vaidluse lahendamiseks.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/31


16. veebruaril 2018 esitatud hagi – Equity Cheque Capital Corporation versus EUIPO (DIAMOND CARD)

(Kohtuasi T-91/18)

(2018/C 134/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (esindaja: barrister I. Berkeley, solicitor P. Wheeler ja solicitor C. Rani)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi DIAMOND CARD taotlus – registreerimistaotlus nr 15 775 422

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 14. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1544/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/32


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (fit+fun)

(Kohtuasi T-94/18)

(2018/C 134/45)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Weber ja L. Thiel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: EL sõnamärgi fit+fun taotlus – registreerimistaotlus nr 15 996 432

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 7. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 847/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/32


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Cabell versus EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Kohtuasi T-96/18)

(2018/C 134/46)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat K. Bröcker)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, California, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ZORRO“ – ELi kaubamärk nr 5 399 787

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 19. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1637/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

rahuldada ELi kaubamärgi registreeringu nr 5 399 787 osaliselt kehtetuks tunnistamise taotlus kõigi vaidlustatud kaupade ja teenuste osas;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c (koostoimes artikli 59 lõike 1 punktiga a) rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/33


16. veebruaril 2018 esitatud hagi – DeepMind Technologies versus EUIPO (STREAMS)

(Kohtuasi T-97/18)

(2018/C 134/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DeepMind Technologies Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: barrister T. St Quintin, solicitor K. Gilbert ja solicitor G. Lodge)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk STREAMS – registreerimistaotlus nr 15 166 176

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 27. novembri 2017. aasta otsus asjas R 35/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust, kuna see rikub määruse 2017/1001 artiklit 7, teise võimalusena:

tühistada vaidlustatud otsus samal alusel;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 7 rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/33


20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (MULTIFIT)

(Kohtuasi T-98/18)

(2018/C 134/48)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Weber ja L. Thiel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: EL sõnamärgi MULTIFIT taotlus – registreerimistaotlus nr 15 996 432

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 15. novembri 2017. aasta otsus asjas R 846/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/34


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Stamatopoulos versus ENISA

(Kohtuasi T-99/18)

(2018/C 134/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Grigorios Stamatopoulos (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada personaliosakonna 25. juuli 2017. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja avaldus vaba ametikoha teates ENISA-TA16-AD-2017-03’ENISA avaldatud ENISA finants- ja hankeosakonna juhataja ametikohale kandideerimiseks, ning kohustada kõnealust ametit hageja kandideerimisavaldust õiglaselt ja läbipaistvalt uuesti hindama;

kohustada kostjat hüvitama hagejale vaidlustatud otsusega tekitatud mittevaralise kahju summas vähemalt viis tuhat (5 000) eurot;

jätta ENISA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud käesolevas menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on ENISA vaidlustatud otsusega rikkunud põhjendamiskohustust, kuna ta ei ole piisavalt põhjendanud, miks hageja kandidatuur tagasi lükati. ENISA teatas hagejale iga valikukriteeriumi eest kogutud punktide summa ja punktide kogusumma, ning kõiki kandidaate hinnati võrdlevalt, mis tähendab, et igale kandidaadile antud punktid saadi sellise võrdleva hindamise tulemusena. Sellest tulenevalt leiab hageja, et kuna ENISA ei põhjendanud konkreetselt iga kriteeriumi eest talle antud punkte ega teinud talle muu hulgas teatavaks vestluse ja katsete vooru edasi saanud kandidaatide suhtelisi eeliseid, ei esitanud ta piisavat põhjendust, mille alusel saaks esiteks hageja hinnata, kas tema huve kahjustav otsus on põhjendatud ja kas oleks vajalik esitada hagi Üldkohtusse, ning teiseks Üldkohtul kontrollida selle otsuse õiguspärasust.

2.

Teises väites leiab hageja, et valikukomitee tegi tema võimete hindamisel ilmselge vea eelkõige järgmiste valikukriteeriumide puhul: „kõrgel tasemel organisatsioonilised oskused, täpsus ning oskus keerukat finantsteavet analüüsida, koostada ja kokku võtta“, „suurepärane läbirääkimisoskus ja probleemide lahendamise oskus“, „hea inimeste ja konfliktide juhtimise oskus“, „hea ingliskeelse kirjaliku ja suulise suhtlemise oskus“ ja „võime töötada hästi ka pingeolukorras ja pidada kinni programmilistest tähtaegadest töökeskkonnas toimunud muutustest olenemata“.

3.

Kolmandas väites leiab hageja, et vaidlustatud otsus on vastuolus võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõttega. Nimelt väidab hageja, et valikukomitee poolt vestluse ja katsete vooru edasijõudmiseks määratud künnis vailiti meelevaldselt ja õigusvastaselt. Hageja väidab, et vaba ametikoha teade ei sisaldanud ühtegi tingimust seoses sellega, millal selline künnis tuleb määrata ning milliseid kriteeriumi valikukomitee peab künnise kindlaksmääramisel arvesse võtma. Seega ei esitanud valikukomitee künnise määramise kohta ühtegi põhjendust ning esitas selle kandidaatidele alles pärast hindamise läbiviimist.

4.

Lõpuks nõuab hageja eespool osutatud rikkumisi arvestades hüvitist mittevaralise kahju eest, mis talle tekitati sellega, et ta osales ebaõiges ja õigusvastases menetluses ning et tema kandideerimisavaldus põhjendamata tagasi lükati, mida võib pidada täieliku austuse puudumiseks tema vastu ja tema õiguse heale haldusele rikkumiseks.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/35


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Knauf versus EUIPO (upgrade youre personality)

(Kohtuasi T-102/18)

(2018/C 134/50)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Martin Knauf (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Jaeger)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „upgrade your personality“ taotlus – registreerimistaotlus nr 15 750 029

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 18. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1011/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

registreerida EL kaubamärk „upgrade your personality“ klassidesse 9 ja 28 kuuluvate järgmiste kaupade jaoks:

Klass 9 – (salvestatud) arvutiprogrammid (allalaaditavad) arvutiprogrammid; tarkvara (salvestatud programmid); tarkvara (allalaaditavad programmid); tarkvara; arvutimängude originaaltarkvara; videomängude originaaltarkvara; videomängude tarkvaraprogrammid; tarkvara mängudele videoseadmetel; andmetöötlustarkvara; tarkvara andmetöötluseks; arvutigraafika tarkvara; virtuaalreaalsuse tarkvara; virtuaalreaalsuse tarkvara; optilised andmekandjad salvestatud tarkvaraga; eelsalvestatud magnetandmekandjad; videomängukassetid; videolindid; videolindid (eelsalvestatud); eelsalvestatud videolindid

Klass 28 – mängukonsoolid.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/36


19. veebruaril 2018 esitatud hagi – S & V Technologies versus EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Kohtuasi T-103/18)

(2018/C 134/51)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid T. Schmitz ja M. Breuer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Smoothline AG (Zürich, Šveits)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: EL sõnamärk „Smoothline“ – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 958 169

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 7. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 115/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 95 rikkumine;

määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/36


22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fundación Tecnalia Research & Innovation versus REA

(Kohtuasi T-104/18)

(2018/C 134/52)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Hispaania) (esindajad: advokaadid P. Palacios Pesquera ja M. Rius Coma)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada kõnesolev hagi ja selles sisalduvad nõuded vastuvõetavaks;

rahuldada käesolevas hagis esitatud nõuded ja sellest tulenevalt tühistada vaidlustatud otsus ja kinnitada, et TECNALIA täidetud ülesannetele vastavaid summasid ei ole vaja tagasi maksta;

mõista kohtukulud välja REA-lt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga on vaidlustatud projekti FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH toetuslepingu raames antud raha tagasinõudmist käsitleva pooltevahelise menetluse tulemused. Otsus projekti FoodWatch toetusleping üles öelda tehti seetõttu, et hagejat ei teavitatud väidetavalt projekti BreadGuard olemasolust; viimati nimetatud projekt sarnaneb REA sõnul väga projektiga FoodWatch, nii eesmärkide, töömeetodite kui ka oodatavate tulemuste osas.

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus oli põhjendamata osas, milles süü puudumist näitavaid tõendeid, mille TECNALIA pooltevahelises uurimismenetluses esitas, ei võetud arvesse.

2.

Teine väide, et rikuti projekti FoodWatch toetuslepingu II lisa, sest kostjale ei avaldatud, kes olid vaidlustatud otsuse aluseks olnud ekspertarvamuse andnud sõltumatud eksperdid ja seega takistati TECNALIA-t ekspertarvamusi vaidlustamast.

3.

Kolmas väide, et rikuti süü põhimõtet, sest kostja ei võtnud arvesse TECNALIA osaluse määra väidetavalt toimunud asjaoludes.

4.

Neljas väide, et rikuti seaduslikkuse põhimõtet, sest projektid on nõuetekohaselt täide viidud ja TECNALIA ei ole kokkulepitud kohustusi rikkunud ega täitmata jätnud.

5.

Viies väide, et rikuti proportsionaalsuse põhimõtet, sest ei võetud arvesse süüks pandavas tegevuses osalenute süü määra.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/37


22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Deray versus EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Kohtuasi T-105/18)

(2018/C 134/53)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: André Deray (Bry-sur-Marne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat S. Santos Rodríguez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk LILI LA TIGRESSE – registreerimistaotlus nr 015 064 462

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 13. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1244/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt;

mõista hageja poolt EUIPO haldusmenetluses kantud kulud välja EUIPO-lt ja Charles Claire LLP-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/38


20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Aytekin versus EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Kohtuasi T-107/18)

(2018/C 134/54)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Erkan Aytekin (Ankara, Türgi) (esindaja: advokaat V. Martín Santos)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi Dienne taotlus – registreerimistaotlus nr 15 080 302

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 15. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1444/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

taotlejalt/menetlusse astujalt ja/või EUIPO-lt välja hageja kohtukulud seoses käesoleva hagiga ja EUIPO menetlustes kantud kulud.

Väide

Määruse nr 2017/2001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/39


Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 140, 23.6.2007.


16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/39


Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Alcan France versus komisjon

(Kohtuasi T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 235, 6.10.2007.