ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 103

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
19. märts 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 103/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8816 – Goldman Sachs / Centerbridge / Robyg) ( 1 )

1

2018/C 103/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8752 – CPPIB/BHL/BGL) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2018/C 103/03

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu määruses (EL) nr 356/2010

2

2018/C 103/04

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses 2010/231/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2018/417, ja nõukogu määruses (EL) nr 356/2010, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2018/413

3

 

Euroopa Komisjon

2018/C 103/05

Euro vahetuskurss

4

 

Kontrollikoda

2018/C 103/06

Eriaruanne nr 10/2018 Põllumajandustootjate põhitoetuskava – liigutakse õige suunas, kuid mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud

5


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 103/07

Konkursikutse rahalise toetuse taotlemiseks üleeuroopalise energiataristu mitmeaastase tööprogrammi raames Euroopa Ühendamise Rahastust ajavahemikul 2014–2020 (komisjoni rakendusotsus C(2018) 1615)

6

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 103/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8766 – LKQ/Stahlgruber) ( 1 )

7


 

Parandused

2018/C 103/09

2018. aasta projektikonkurss — Mitut riiki hõlmavad programmid — Siseturul ja kolmandates riikides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1144/2014 võetavatele põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmetele eraldatavad toetused – parandused ( ELT C 9, 12.1.2018 )

8


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8816 – Goldman Sachs / Centerbridge / Robyg)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 103/01)

12. märtsil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex'i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8816 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8752 – CPPIB/BHL/BGL)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 103/02)

14. märtsil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex'i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8752 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/2


Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu määruses (EL) nr 356/2010

(2018/C 103/03)

Andmesubjektide tähelepanu juhitakse järgmisele teabele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (1) artiklile 12:

Töötlustoimingu õiguslik alus on nõukogu määrus (EL) nr 356/2010 (2).

Kõnealuse töötlemistoimingu vastutav töötleja on Euroopa Liidu Nõukogu, keda esindab nõukogu peasekretariaadi peadirektoraadi C (välisasjad, laienemine, kodanikukaitse) peadirektor, ning töötlev talitus on üksus 1C, kellega on võimalik ühendust võtta järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Töötlustoimingu eesmärk on loetelu koostamine ja ajakohastamine nende isikute kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid vastavalt määrusele (EL) nr 356/2010.

Andmesubjektid on füüsilised isikud, kes vastavad kõnealuse määrusega kehtestatud kriteeriumitele.

Kogutud isikuandmed hõlmavad andmeid, mis on vajalikud asjaomaste isikute õigeks tuvastamiseks, põhjendusi ja mis tahes muid sellega seotud andmeid.

Kogutud isikuandmeid võib vajaduse korral jagada Euroopa välisteenistuse ja komisjoniga.

Ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 20 lõike 1 punktides a ja d sätestatud piiranguid, toimub juurdepääsutaotlustele ning parandamistaotlustele ja vastuväidetele vastamine kooskõlas nõukogu otsuse 2004/644/EÜ (3) 5. jaoga.

Isikuandmeid säilitatakse viis aastat alates hetkest, mil andmesubjekt eemaldatakse nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist, või alates hetkest, mil kõnealuse meetme kehtivus lõppeb, või seni kuni kestab kohtumenetlus, kui see on alustatud.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 võivad andmesubjektid pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.


(1)  ELT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(2)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 1.

(3)  ELT L 296, 21.9.2004, lk 16.


19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/3


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses 2010/231/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2018/417, ja nõukogu määruses (EL) nr 356/2010, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2018/413

(2018/C 103/04)

Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu otsuse 2010/231/ÜVJP, (1) mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2018/417, (2) I lisas ning nõukogu määruse (EL) nr 356/2010, (3) mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2018/413, (4) I lisas esitatud loetellu kantud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 751 (1992) ja 1907 (2009) alusel moodustatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee on otsustanud lisada kaks isikut selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Asjaomased isikud võivad igal ajal esitada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 751 (1992) ja 1907 (2009) alusel moodustatud ÜRO Julgeolekunõukogu komiteele koos asjakohaste täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta ÜRO loetellu vaadataks läbi. Selline taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Lisateabe saamiseks vt: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751

Tulenevalt ÜRO otsusest on Euroopa Liidu Nõukogu otsustanud, et eespool nimetatud isikud ja üksus, kes on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu poolt, tuleks lisada loetellu nende isikute ja üksuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva otsuse 2010/231/ÜVJP I lisas ning määruse (EL) nr 356/2010 I lisas sätestatud piiravaid meetmeid. Nende isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused on esitatud nimetatud lisade vastavates kannetes.

Kõnealuste isikute ja üksuse tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EL) nr 356/2010 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 5).

Asjaomased isikud ja üksus võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetellu vaadataks uuesti läbi:

Euroopa Liidu Nõukogu

General Secretariat

DG C 1C - Horizontal Issues

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Samuti juhitakse asjaomaste isikute ja üksuse tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(2)  ELT L 75, 19.3.2018, lk 25.

(3)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 1.

(4)  ELT L 75, 19.3.2018, lk 1.


Euroopa Komisjon

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/4


Euro vahetuskurss (1)

16. märts 2018

(2018/C 103/05)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2301

JPY

Jaapani jeen

130,21

DKK

Taani kroon

7,4486

GBP

Inglise nael

0,88253

SEK

Rootsi kroon

10,0795

CHF

Šveitsi frank

1,1702

ISK

Islandi kroon

122,70

NOK

Norra kroon

9,4910

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,415

HUF

Ungari forint

311,04

PLN

Poola zlott

4,2173

RON

Rumeenia leu

4,6655

TRY

Türgi liir

4,8147

AUD

Austraalia dollar

1,5860

CAD

Kanada dollar

1,6087

HKD

Hongkongi dollar

9,6476

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7002

SGD

Singapuri dollar

1,6182

KRW

Korea vonn

1 313,43

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,6899

CNY

Hiina jüaan

7,7810

HRK

Horvaatia kuna

7,4308

IDR

Indoneesia ruupia

16 926,64

MYR

Malaisia ringit

4,8079

PHP

Filipiini peeso

63,909

RUB

Vene rubla

70,8949

THB

Tai baat

38,379

BRL

Brasiilia reaal

4,0464

MXN

Mehhiko peeso

23,0385

INR

India ruupia

79,8670


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Kontrollikoda

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/5


Eriaruanne nr 10/2018

„Põllumajandustootjate põhitoetuskava – liigutakse õige suunas, kuid mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud“

(2018/C 103/06)

Euroopa Kontrollikoda annab teada, et äsja avaldati kontrollikoja eriaruanne nr 10/2018 „Põllumajandustootjate põhitoetuskava – liigutakse õige suunas, kuid mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud“.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil http://eca.europa.eu.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/6


Konkursikutse rahalise toetuse taotlemiseks üleeuroopalise energiataristu mitmeaastase tööprogrammi raames Euroopa Ühendamise Rahastust ajavahemikul 2014–2020

(Komisjoni rakendusotsus C(2018) 1615)

(2018/C 103/07)

Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraat avaldab konkursikutse, et anda Euroopa Ühendamise Rahastust aastatel 2014–2020 toetusi vastavalt üleeuroopalise energiataristu mitmeaastases tööprogrammis määratletud prioriteetidele ja eesmärkidele.

Projekte oodatakse järgmisele konkursile:

 

CEF-Energy-2018-1

Käesoleva konkursikutse raames väljavalitud taotlustele eraldamiseks on esialgu ette nähtud 200 miljonit eurot.

Projektide esitamise tähtaeg on 26. aprill 2018.

Konkursikutse täistekst on avaldatud järgmisel aadressil:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/7


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8766 – LKQ/Stahlgruber)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 103/08)

1.

9. märtsil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

LKQ Corporation (edaspidi „LKQ“, USA),

Stahlgruber GmbH (edaspidi „Stahlgruber“, Saksamaa), mille üle ettevõtjal Stahlgruber Otto Gruber AG on valitsev mõju.

LKQ omandab Stahlgruberi üle täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   LKQ: autovaruosade tootmine ja tarnimine, autovaruosade hulgimüük EMPs. LKQ tegeleb teataval määral ka autovaruosade ja nendega seotud seadmete jaemüügiga;

—   Stahlgruber: autovaruosade tootmine ja tarnimine, autovaruosade hulgimüük EMPs.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8766 – LKQ/Stahlgruber

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).


Parandused

19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/8


2018. aasta projektikonkurss — Mitut riiki hõlmavad programmid — Siseturul ja kolmandates riikides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1144/2014 võetavatele põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmetele eraldatavad toetused – parandused

( Euroopa Liidu Teataja C 9, 12. jaanuar 2018 )

(2018/C 103/09)

Leheküljel 33 punkti 3 („Ajakava“) esimeses lauses

asendatakse

„12. aprill 2018“

järgmisega:

„19. aprill 2018“.

Leheküljel 33 punkti 3 („Ajakava“) tabelis

asendatakse

„d)

   Taotluste esitamise tähtaeg

12.4.2018“

järgmisega:

„d)

    Taotluste esitamise tähtaeg 19.4.2018“.

Leheküljel 43 punktis 8.2 („Tegevussuutlikkus“) kustutatakse kolmas lõik.

Leheküljel 44 punkti 9 („Toetuse määramise kriteeriumid“) eelviimase lõigu nummerdatud loetelu punktides a, b ja c

asendatakse

„… kriteeriumidele:

a)

siseturu kolmele teemale ettenähtud summast ülejääv osa eraldatakse tervenisti kõrgeima kvaliteedi punktisummaga siseturule suunatud projektidele sõltumata teemast, mille kohta taotlus esitati;

b)

sama lähenemisviisi kasutatakse kolmandatele riikidele suunatud taotluste puhul (teemad 4–6);

c)

kui ettenähtud summa ei ole ikka veel ammendunud, siis liidetakse siseturule ja kolmandatele riikidele mõeldud ülejääv summa kokku ja eraldatakse kõrgeima kvaliteedi punktisummaga projektidele sõltumata prioriteetsusest ja teemast, mille kohta taotlus esitati.“

järgmisega:

„… kriteeriumile:

kõigile neljale teemale ettenähtud summast ülejääv osa liidetakse ja eraldatakse tervenisti kõrgeima kvaliteedi punktisummaga projektidele sõltumata teemast, mille kohta taotlus esitati.“

Leheküljel 46 punkti 11.4 („Rahastamisvormid, rahastamiskõlblikud ja -kõlbmatud kulud“) alapunkti „Rahastamiskõlblikud kulud“ esimeses taandes

asendatakse

„Rahastamiskõlblikud (otsesed ja kaudsed) kulud on esitatud toetuslepingus (vt artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3).“

järgmisega:

„Rahastamiskõlblikud (otsesed ja kaudsed) kulud on esitatud toetuslepingus (vt artikli 6 lõiked 1 ja 2).“