ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 88

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
8. märts 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2018/C 88/01

Nõukogu soovitus, 6. märts 2018, alalise struktureeritud koostöö rakendamise tegevuskava kohta

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 88/02

Teatis toorpiima koguste avaldamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 149 lõikele 5

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 88/03

Euro vahetuskurss

7

 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet

2018/C 88/04

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti otsus, 29. september 2017, Rahvaste ja Vabaduste Euroopa Sihtasutuse (Fondation pour une Europe des nations et des libertés) registreerimise kohta

8

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2018/C 88/05

Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

16

2018/C 88/06

Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

17

2018/C 88/07

Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

18


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2018/C 88/08

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta

19

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 88/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

20

2018/C 88/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8742 – IBM / Maersk / GTD JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

22

2018/C 88/11

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8843 – Macquarie Group / TDC) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

24


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

SOOVITUSED

Nõukogu

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/1


NÕUKOGU SOOVITUS,

6. märts 2018,

alalise struktureeritud koostöö rakendamise tegevuskava kohta

(2018/C 88/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 46 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 10 Euroopa Liidu lepingu artikliga 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/2315, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri (1),

võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Itaalia Vabariigi ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu leppis 2017. aasta juunis kokku vajaduses alustada kaasavat ja ambitsioonikat alalist struktureeritud koostööd, et tugevdada Euroopa julgeolekut ja kaitset eesmärgiga aidata saavutada liidu ambitsioonitaset, mis tuleneb ELi üldisest strateegiast ja on määratletud nõukogu 14. novembri 2016. aasta järeldustes ELi üldise strateegia rakendamise kohta julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas. Ülemkogu märkis, et see töö peab olema kooskõlas liikmesriikide tasandi kaitseplaneerimisega ning asjaomaste liikmesriikide poolt NATOs ja ÜROs kokkulepitud kohustustega.

(2)

Nõukogu ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“) said 13. novembril 2017 Euroopa Liidu lepingu („ELi lepingu“) artikli 46 lõike 1 kohase ühisteate 23 liikmesriigilt ning 7. detsembril 2017 veel kahelt liikmesriigilt.

(3)

Otsusega (ÜVJP) 2017/2315 loodi alaline struktureeritud koostöö ja sätestati, et selle koostöö juhtimine korraldatakse nõukogu tasandil ning nende osalevate liikmesriikide rühmade ellu viidavate projektide raamistikus, kes on omavahel selliste projektide läbiviimises kokku leppinud.

(4)

Alalises struktureeritud koostöös osalevad liikmesriigid võtsid 11. detsembril 2017 vastu ka deklaratsiooni, mille väljendasid oma kavatsust valmistada erinevates rühmades ette esimesed alalise struktureeritud koostöö projektid, mis on esitatud deklaratsiooni lisas.

(5)

Euroopa Ülemkogu väljendas 14. detsembril 2017 heameelt ambitsioonika ja kaasava alalise struktureeritud koostöö loomise üle ja rõhutas esimeste projektide kiiresti rakendamise tähtsust ning kutsus osalevaid liikmesriike üles saavutama tulemusi seoses oma riiklike rakenduskavadega.

(6)

Nõukogu võttis 6. märtsil 2018 vastu otsuse ÜVJP 2018/340, (2) millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri.

(7)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktis a kinnitatakse, et nõukogu, kes tegutseb ELi lepingu artikli 46 lõike 6 kohaselt, võib võtta vastu otsuseid ja soovitusi, millega antakse alalise struktureeritud koostöö strateegilised juhised ja suunised.

(8)

Seetõttu peaks nõukogu võtma vastu soovituse, millega antakse selliseid strateegilisi juhiseid ja suuniseid alalise struktureeritud koostöö rakendamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

I.   EESMÄRGID JA KOHALDAMISALA

1.

Käesoleva soovituse eesmärk on anda strateegilisi juhiseid ja suuniseid alalise struktureeritud koostöö rakendamiseks, et struktureerida edasist vajalikku tööd protsesside ja juhtimise vallas, sealhulgas seoses projektidega, et osalevad liikmesriigid saaksid täita üksteise ees võetud siduvamaid kohustusi, mis on sätestatud otsuse (ÜVJP) 2017/2315 lisas.

II.   RAKENDAMINE

Kohustuste täiteetapid ning kitsamate eesmärkide täpsustamine

2.

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktis b on sätestatud, et nõukogu peaks vastu võtma otsuseid ja soovitusi, millega kehtestatakse kõnealuse otsuse lisas esitatud siduvamate kohustuste eri täiteetapid kahe järjestikuse esialgse etapi (aastad 2018–2020 ja 2021–2025) vältel ning iga etapi alguses täpsustatakse lisas esitatud siduvamate kohustuste täitmiseks kitsamad eesmärgid.

3.

Seetõttu on nõukogu jaoks asjakohane võtta 2018. aasta juuniks vastu soovitus, milles määratakse kindlaks kohustuste täiteetapid etappideks 2018–2020 ja 2021–2025 ning täpsustatakse kitsamad eesmärgid, sealhulgas kohustused, mis tuleb täita enne 2020. aastat. Kõnealuses soovituses tuleks samuti määrata kindlaks ühiselt kokku lepitud näitajad, et abistada osalevaid liikmesriike kohustuste täitmisel ning hinnata sellega seoses tehtud edusamme.

4.

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklis 7 sätestatu kohaselt Euroopa välisteenistuse, sealhulgas Euroopa Liidu sõjalise staabi ja Euroopa Kaitseagentuuri poolt ühiselt tagatud alalise struktureeritud koostöö sekretariaati kutsutakse üles esitama esialgne tagasiside 2018. aasta märtsi lõpuks, käsitledes osalevate liikmesriikide poolt 2017. aasta detsembris esitatud riiklikes rakenduskavades sisalduva teabe liiki, detailsust ja struktuuri, pidades silmas nende liikmesriikide kohustuste täitmist. See tagasiside peaks aitama koostada kohustuste täiteetappe käsitlevat soovitust, mille nõukogu peab otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt vastu võtma. Samuti võiks alalise struktureeritud koostöö sekretariaat toetada individuaalselt iga osalevat liikmesriiki, kui nad seda taotlevad, et parandada nende riiklike rakenduskavade kvaliteeti.

5.

Pärast kohustuste täiteetappe käsitleva soovituse vastuvõtmist peaksid osalevad liikmesriigid oma riiklikud rakenduskavad läbi vaatama ja vajaduse korral neid ajakohastama ning edastama need alalise struktureeritud koostöö sekretariaadile 10. jaanuariks 2019 kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 3 lõikega 2. Alates 2020. aastast tuleks need kavad esitada alalise struktureeritud koostöö sekretariaadile iga aasta 10. jaanuariks, võttes arvesse alalise struktureeritud koostöö läbivaatamist nõukogu poolt (tuginedes kõrge esindaja poolt esitatud eelnevale aastaaruandele, millele osutatakse otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklis 6), võimearendusplaani ning soovitusi, mis on esitatud iga-aastase kaitseküsimuste kooskõlastatud läbivaatamise raames iga kahe aasta tagant koostatavas aruandes.

6.

Esimese etapi lõpus ajakohastab ja vajaduse korral tõhustab nõukogu kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktiga c kõnealuses otsuses sätestatud siduvamaid kohustusi, võttes arvesse alalise struktureeritud koostöö raames saavutatut, et kajastada liidu suutlikkuse alaseid ja operatiivvajadusi ning muutuvat julgeolekukeskkonda. Selline otsus tugineb strateegilise läbivaatamise protsessile, mille käigus hinnatakse alalise struktureeritud koostöö raames võetud kohustuste täitmist.

7.

Järgmise etapi alguses peaks nõukogu vastu võtma kitsamate eesmärkide teise kogumi etapiks 2021–2025, võttes arvesse otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punkti c.

Alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri

8.

Pärast nõukogu poolt 6. märtsil 2018 otsuse (millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri) vastuvõtmist peaksid osalevad liikmesriigid tegema olulisi jõupingutusi, et määrata kindlaks iga projekti eesmärgid ja ajakava.

9.

Nõukogu peaks kõnealust nimekirja ajakohastama 2018. aasta novembriks, et lisada sellesse järgmised alalise struktureeritud koostöö projektid vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklis 5 sätestatud korrale.

10.

Selleks et tagada alalise struktureeritud koostöö kestlik ja tulemuslik rakendamine, tuleks kõnealune osalevate liikmesriikide esitatud uute projektide hindamine viia põhimõtteliselt lõpule iga aasta novembris, millele eelnevalt on hiljemalt sama aasta mai alguseks avaldatud uute projektiettepanekute esitamise kutse. Alalise struktureeritud koostöö sekretariaat peaks hindama alalise struktureeritud koostöö projektiettepanekuid läbipaistvate kriteeriumide põhjal, mis hõlmavad nii võime- kui ka operatiivaspekte ning mida tuleks täiustada koos osalevate liikmesriikidega. Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikliga 5 annab Euroopa Liidu sõjaline komitee (ELSK) sõjalist nõu kõrge esindaja soovituse koostamiseks, mis esitatakse alalise struktureeritud koostöö projektide kindlaksmääramise ja hindamise kohta.

11.

Osalevad liikmesriigid, kes kavatsevad teha ettepaneku üksikprojekti kohta, peaksid teavitama teisi osalevaid liikmesriike aegsasti enne oma ettepaneku esitamist, et saada nende toetus ja anda neile võimalus ühineda ettepaneku koos esitamiseks. Üksikasjalikud projektiettepanekud, sh projektide rakendamise ajakavad, tuleks esitada nii, et alalise struktureeritud koostöö sekretariaadile jääks piisavalt aega nende hindamiseks, mille järel kõrge esindaja saaks esitada otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõike 1 kohaselt nõukogule soovituse. Nõukogu kutsub alalise struktureeritud koostöö sekretariaati üles töötama välja esitatavate projektide tüüpvorm ja toetama osalevaid liikmesriike, kui nad levitavad oma üksikprojekti ettepanekut teistele liikmesriikidele.

Ühised projektijuhtimise reeglid

12.

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktis f osutatud ühised projektijuhtimise reeglid, mida üksikprojektis osalevad liikmesriigid saaksid asjaomase projekti jaoks kohandada, peaks nõukogu vastu võtma 2018. aasta juuniks. Need reeglid peaksid olema raamistikuks, mis tagab alalise struktureeritud koostöö projektide ühtse ja järjepideva rakendamise ning sisaldab korda, mille alusel nõukogu teavitatakse korrapäraselt üksikprojektide seisust vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikele 2 ning mis võimaldab teha nõukogul vajalikku järelevalvet. Sellega seoses tuleks täiendavalt täpsustada osalevate liikmesriikide ja alalise struktureeritud koostöö sekretariaadi ülesandeid ja vastutusvaldkondi, sh kohasel juhul vaatlejate osalemist. Kõnealune raamistik peaks olema samuti osalejatele üldiseks suuniseks igale projektile sobiliku juhtimiskorra kavandamisel vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikele 3. Sellega seoses käsitleb nõukogu hiljemalt 2018. aasta juunis uuesti osalevate liikmesriikide poolt projektide koordineerimise küsimust.

Üldtingimused, mille alusel kolmandad riigid saavad erandkorras üksikprojektides osaleda

13.

Nõukogu võtab kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktiga g ja artikli 9 lõikega 1 vastu otsuse, millega kehtestatakse õigel ajal üldtingimused, mille alusel lubatakse erandkorras kutsuda üksikprojektides osalema kolmandaid riike, ning teeb kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 9 lõikega 2 kindlaks, kas asjaomane kolmas riik vastab kõnealustele tingimustele. Nimetatud üldtingimusi tuleks hakata välja töötama niipea, kui hiljemalt 2018. aasta juunis on olemas ühised projektijuhtimise reeglid ja kohustuste täiteetapid, ning sõltuvalt nõukogu täiendavast hindamisest tuleks sellekohane otsus võtta põhimõtteliselt vastu enne 2018. aasta lõppu.

Kõrge esindaja aastaaruanne nõukogule ja hindamismehhanism

14.

Kõrge esindaja esitab kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 6 lõikega 3 ja osalevate liikmesriikide esitatud ajakohastatud riiklike rakenduskavade alusel nõukogule igal aastal aruande, milles kirjeldatakse alalise struktureeritud koostöö rakendamise seisu, sealhulgas iga osaleva liikmesriigi kohustuste täitmise seisu vastavalt tema riiklikule rakenduskavale. Aruandes tuleks käsitleda konkreetseid meetmeid ja abinõusid, mida osalevad liikmesriigid on oma kohustuste täitmiseks rakendanud, muu hulgas alalise struktureeritud koostöö projektide kaudu ning kitsamate eesmärkide ja kohustuste eri täiteetappide alusel, mis on kindlaks määratud kahe järjestikuse esialgse etapi kohta. Sellega seoses kutsutakse alalise struktureeritud koostöö sekretariaati üles esitama riiklike rakenduskavade ajakohastatud tüüpvorm.

Osalevad liikmesriigid peaksid esitama oma riiklikes rakenduskavades teabe oma kohustuste täitmiseks rakendatud konkreetsete meetmete ja abinõude kohta, sealhulgas projektidesse panustamist puudutava teabe. Lisaks võivad mitteametlikud konsultatsioonid aidata selgitada neis esitatud teavet.

15.

Kõrge esindaja peaks esitama oma esimese aastaaruande 2019. aasta aprillis või vähemalt enne esimesel poolaastal toimuvat asjakohast välisasjade nõukogu istungit, et võtta arvesse ajakohastatud riiklikke rakenduskavu, mille osalevad liikmesriigid esitavad 10. jaanuariks 2019. Alates 2020. aastast tuleks aastaaruanne esitada märtsis või aprillis, võttes arvesse sama aasta jaanuaris esitatud muudetud ja ajakohastatud riiklikke rakenduskavu.

16.

Kõrge esindaja esitatud aruande alusel peaks ELSK andma poliitika- ja julgeolekukomiteele sõjalist nõu ning soovitusi, et võimaldada poliitika- ja julgeolekukomiteel valmistada iga aasta maikuuks ette nõukogu ülevaade selle kohta, kas osalevad liikmesriigid täidavad endiselt siduvamaid kohustusi. Sellega seoses peaks nõukogu analüüsima ka seda, kuidas on edenenud liidu ambitsioonitaseme saavutamine, suurendades seega liidu julgeoleku tagajaks olemise suutlikkust ja tema strateegilist autonoomsust ning tugevdades tema võimet teha partneritega koostööd ja kaitsta oma kodanikke.

Brüssel, 6. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 331, 14.12.2017, lk 57.

(2)  ELT L 65, 8.3.2018, lk 24.


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/5


Teatis toorpiima koguste avaldamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (1) artikli 149 lõikele 5

(2018/C 88/02)

Aastaandmed (tuhandetes tonnides)

Toorpiima kogused, (*2) millele on viidatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 149 lõikes 5

2016

Lehmad

Uted

Kitsed

Pühvlid

BE

3 895,00

0,00

26,00

0,00

BG

1 018,58

79,70

40,90

9,48

CZ

3 064,73

0,14

0,40

0,00

DK

5 435,70

0,00

0,00

0,00

DE

32 672,34

0,04

15,26

0,00

EE

782,70

0,00

0,50

0,00

IE

6 869,80

0,00

0,00

0,00

EL

706,00

838,00

353,00

0,00

ES

7 123,77

570,87

523,85

0,00

FR

25 216,97

301,73

621,13

0,00

HR

671,00

8,00

10,00

0,00

IT

11 886,04

482,25

66,52

234,78

CY

200,00  (*3)

27,48

24,15

0,00

LV

983,50

0,00

2,70

0,00

LT

1 623,87

0,00

3,81

0,00

LU

376,22

0,00

3,16

0,00

HU

1 918,23

1,66

3,91

0,00

MT

43,13

1,67

0,84

0,00

NL

14 000,00

0,00

294,00

0,40

AT

3 627,61

10,79

21,56

0,00

PL

13 244,17

0,47

6,92

0,00

PT

1 922,97

71,16

26,52

0,00

RO

3 934,00

396,00

235,40

20,30

SI

649,68

0,45

1,27

0,00

SK

905,26

11,38

0,24

0,00

FI

2 429,59

0,00

0,00

0,00

SE

2 862,23

0,00

0,00

0,00

UK

14 938,00

0,00

0,00

0,00

EL-28

163 001,09

2 801,79

2 282,04

264,96


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(*1)  0,0: null või vähem kui pool ühikut.

(*2)  2016. aastal põllumajandusettevõtetes toodetud piim, Eurostat – NewCronos Products Obtained.

(*3)  Liikmesriikide poolt edastatud ja/või hinnanguline/arvutatud toodang.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/7


Euro vahetuskurss (1)

7. märts 2018

(2018/C 88/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2417

JPY

Jaapani jeen

131,41

DKK

Taani kroon

7,4502

GBP

Inglise nael

0,89513

SEK

Rootsi kroon

10,2383

CHF

Šveitsi frank

1,1673

ISK

Islandi kroon

123,70

NOK

Norra kroon

9,6775

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,421

HUF

Ungari forint

311,74

PLN

Poola zlott

4,1939

RON

Rumeenia leu

4,6605

TRY

Türgi liir

4,7152

AUD

Austraalia dollar

1,5909

CAD

Kanada dollar

1,6056

HKD

Hongkongi dollar

9,7295

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7063

SGD

Singapuri dollar

1,6323

KRW

Korea vonn

1 327,71

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,7815

CNY

Hiina jüaan

7,8484

HRK

Horvaatia kuna

7,4280

IDR

Indoneesia ruupia

17 082,07

MYR

Malaisia ringit

4,8472

PHP

Filipiini peeso

64,571

RUB

Vene rubla

70,6046

THB

Tai baat

38,878

BRL

Brasiilia reaal

4,0094

MXN

Mehhiko peeso

23,4057

INR

India ruupia

80,5780


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/8


Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti otsus,

29. september 2017,

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa Sihtasutuse (Fondation pour une Europe des nations et des libertés) registreerimise kohta

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2018/C 88/04)

EUROOPA TASANDI ERAKONDADE JA EUROOPA TASANDI POLIITILISTE SIHTASUTUSTE AMET,

Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist), (1) eriti selle artiklit 9,

võttes arvesse Rahvaste ja Vabaduste Euroopa Sihtasutuse esitatud taotlust

ning arvestades järgmist:

(1)

Amet sai 4. septembril 2017 Rahvaste ja Vabaduste Euroopa Liikumise (edaspidi „MENL“) avalduse Rahvaste ja Vabaduste Euroopa Sihtasutuse (edaspidi „FENL“) nimel registreerida viimatinimetatu Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena (edaspidi „avaldus“).

(2)

Sel hetkel ei olnud MENL veel Euroopa tasandi erakond vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 1141/2014, kuna seda ei olnud veel määruses sätestatud tingimuste ja menetluste kohaselt registreeritud.

(3)

Amet saatis MENLile ja FENLile 8. septembril 2017 kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikliga 34 esialgse hinnangu (edaspidi „esimene esialgne hinnang“), milles viidatakse nimetatud määruse artikli 8 lõikele 1, mille kohaselt saab sihtasutus esitada taotluse üksnes selle Euroopa tasandi erakonna kaudu, kellega sihtasutus on ametlikult seotud.

(4)

Oma esimeses esialgses hinnangus väitis amet, et olenemata sellest, kas avaldust saab lugeda määrusele (EL, Euratom) nr 1141/2014 vastavaks taotluseks, on see avaldus vastuvõetamatu ehk teisisõnu ei vasta vähemalt ühele tingimustest, mis on sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõikes 2.

(5)

18. septembril 2017 teatas amet MENLile oma 14. septembri 2017. aasta otsusest registreerida MENL Euroopa tasandi erakonnana vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 1141/2014 ning samal kuupäeval sai amet FENLi (edaspidi „taotleja“) taotluse Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena registreerimise kohta (edaspidi „taotlus)“.

(6)

20. septembril 2017 teatas amet taotlejale telefoni teel, et ameti seisukoht on, et taotlus asendab 4. septembril 2017. aastal esitatud avalduse.

(7)

25. septembril 2017 saatis amet taotlejale kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikliga 34 esialgse hinnangu (edaspidi „teine esialgne hinnang“), viidates nimetatud määruse artikli 3 lõikele 3, mille kohaselt iga Euroopa tasandi erakond ja temaga seotud Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus peab tagama, et nende igapäevast juhtimist, juhtimisstruktuure ja raamatupidamist hoitakse eraldi.

(8)

Teises esialgses hinnangus oli amet seisukohal, et taotlus ei vasta vähemalt ühele määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõikes 3 sätestatud tingimusele, kuna taotleja juhatuse kaheksast liikmest seitse olid samal ajal MENLi juhatuse liikmed.

(9)

27. septembril 2017 teatas taotleja avalikult, et korraldab parajasti juhatuse koosseisu ümber, et vähendada kattumist MENLi juhatusega ning saavutada hiljemalt 19. oktoobriks 2017 kooskõla määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõikega 3.

(10)

28. septembril 2017 esitas taotleja avalduse, viidates oma avalikule teadaandele ja kirjeldades täpsemalt käimasolevat juhatuse kooseisu ümberkorraldamist, mille eesmärk oli vähendada kattumist MENLi juhatusega ning saavutada kooskõla määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõikega 3.

(11)

Amet on seisukohal, et taotleja avalik üldsusele suunatud teadaanne ja selles lubatu elluviimiseks juba võetud meetmed on faktilised asjaolud, mida tuleb käesoleva juhtumi puhul koos muude asjaoludega arvesse võtta.

(12)

Kui taotleja ei suuda avalikus teadaandes lubatut ellu viia, on ametil õigus see registreerimisotsus tühistada, kuna otsuse aluseks oleksid sel juhul ebaõiged või eksitavad andmed.

(13)

Taotleja on samuti esitanud dokumendid, mis tõendavad, et ta täidab määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklis 3 sätestatud muid tingimusi, ning määruse lisas esitatud vormi kohase deklaratsiooni ja oma põhikirja, mis sisaldab määruse artiklis 5 nõutud sätteid.

(14)

Taotleja on esitanud täiendavad dokumendid vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL, Euratom) 2015/2401 (2) artiklitele 1 ja 2.

(15)

Amet on taotluse ja esitatud tõendavad dokumendid määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 9 kohaselt läbi vaadanud ning on seisukohal, et ei ole tõendatud, nagu ei vastaks taotleja määruse artiklis 3 sätestatud registreerimistingimustele või ei sisaldaks tema põhikiri määruse artiklis 5 nõutud sätteid,

ON VASTU VÕETUD KÄESOLEV OTSUS:

Artikkel 1

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa Sihtasutus registreeritakse Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena.

Sihtasutus saab Euroopa juriidilise isiku staatuse käesoleva otsuse Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Artikkel 2

Otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Otsuse adressaat:

Fondation pour une Europe des nations et des libertés

75, Boulevard Haussmann

75008 Paris

FRANCE

Brüssel, 29. september 2017

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti nimel

direktor

M. ADAM


(1)  ELT L 317, 4.11.2014, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL, Euratom) 2015/2401 Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste registri sisu ja toimimise kohta (ELT L 333, 19.12.2015, lk 50).


LISA

STATUTS

Article 1

Constitution et conversion

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application.

Elle peut se convertir de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne en cas de l’acquisition de la personnalité juridique européenne conformément aux conditions exposées dans le règlement (UE/Euratom) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Article 2

Dénomination et logo

Elle est dénommée «Association pour la Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés» en abrégé «FENL».

Le logo de l’association est défini à l’ANNEXE 1 des statuts.

Article 3

Objet

L’association est un espace de réflexion qui rassemble les fondations politiques, les élus européens et nationaux des États membres de l’Union européenne et des États tiers.

Elle œuvre par tous les moyens à la réalisation du présent objet. En particulier elle soutient et complète les objectifs du parti politique européen auquel elle est affiliée par:

Observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politiques publiques européennes et sur le processus d’intégration européenne;

Développement d’activités liées à des questions de politiques publiques européennes, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés;

Développement de la coopération notamment dans des pays tiers;

Mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but. Dans cet objectif elle peut également, de façon accessoire, exercer toute activité commerciale, à la condition que les revenus de ces activités soient affectés exclusivement à son but principal.

L’association ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

Article 4

Siège et représentation

Son siège est fixé au 3, rue de Téhéran 75008 Paris 8EME et sera transféré au 75, boulevard Hausmann, 75008 Paris 8EME le jour de la publication de ce changement au Journal officiel.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Bureau, cette décision impliquant un changement de statut.

Sa représentation auprès de l’Union européenne est fixée au 14B rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique

L’administration centrale de la FENL se situe à son siège à Paris.

Article 5

Durée

L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Article 6.1.

Membres

1.

L’association se compose de membres individuels, des fondations membres et membres observateurs.

2.

Sont membres individuels de l’association les Membres du Parlement européen qui sont Membres du Mouvement pour une Europe des Nations, parti européen affilié.

3.

Sont fondations membres de l’association les personnes morales qui participent par leurs représentants au fonctionnement de l’association et à la réalisation de son objet.

Article 6.2.

Les droits et les devoirs de membres

1.

Les membres individuels participent aux réunions de l’association avec le droit d’expression, le droit d’initiative et le droit de vote.

2.

Les représentants de fondations membres ont le droit d’assister aux réunions auxquelles ils sont invités avec le droit d’expression et le droit d’initiative, mais sans droit de vote.

Article 7

Admission – Radiation des membres

1.

L’admission des membres est décidée par le Bureau statuant aux deux tiers. Le refus d’admission n’a pas à être motivé.

2.

La qualité de membre de l’association se perd par:

Radiation prononcée par le Bureau statuant aux deux tiers de ses membres hormis, le cas échéant, celui qui est concerné par ladite radiation, pour motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense;

Démission notifiée par lettre recommandée au président de l’association;

Décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelle que cause que ce soit pour les personnes morales. Les membres fondateurs ne peuvent être radiés.

Article 8

Bureau

1.

Le Bureau de l’association comprend au moins un président, un trésorier et plusieurs membres individuels provenant d’au moins un quart des États membres.

La demande d’adhésion doit être adressée au président et confirmée par le Bureau actuel.

2.

La durée des fonctions des membres du Bureau est fixée à deux années, chaque année s’entendant de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles.

3.

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membres du Bureau, cet organe pourvoira à leur remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations à titre provisoire.

Ces cooptations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres du Bureau cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée du mandat restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

4.

Le mandat de membre du Bureau prend fin par la démission, la perte de la qualité de membre de l’association ou la révocation prononcée par l’assemblée générale, ladite révocation pouvant intervenir sur incident de séance.

5.

Les fonctions de membre du Bureau sont gratuites.

Article 9

Réunions et délibérations du Bureau

1.

Le Bureau se réunit:

Sur convocation du président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par an;

Si la réunion est demandée par au moins la moitié des membres du Bureau;

Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion au moins par lettre simple ou par courrier électronique dans un délai raisonnable. Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président ou les membres qui ont demandé cette réunion.

2.

Le Bureau peut délibérer si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par une seule personne est illimité.

3.

Sauf dispositions contraires dans les présents statuts le Bureau prend les décisions a' la majorité absolue des présents ou représentés.

Article 10

Pouvoirs du Bureau

1.

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale. Il autorise le(s) président(s) à agir en justice. Il désigne le trésorier et les éventuels vice-présidents de l’association. Il prend notamment toutes décisions relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel. Le Bureau définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association.

2.

Les membres du Bureau sous la direction du président et du Trésorier veillent à la transparence de toutes activités menées par l’association, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de compte, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Article 11

Président(s)

1.

Un président ou deux co-présidents est (sont) élu(s) à la majorité des membres de l’association avec droit de vote, pour une période de deux ans renouvelable. Il(s) dirige(nt) et représente(nt) de plein droit l’association, notamment dans tous les actes de représentation administrative, financière et juridique. Il(s) peut (peuvent) déléguer l’exercice de ces responsabilités.

2.

Tous les actes juridiques passés au nom de l’association, ne relevant pas de la gestion journalière comme décrite dans l’article 15.1 ou d’une délégation spéciale de pouvoirs, doivent être signés par le président

Article 12

Trésorier

Le trésorier est nommé par le Bureau pour une période de deux ans. Il est chargé des aspects financiers de la vie de l’association. Il veille en particulier à la régularité de la gestion de l’association au regard de la réglementation nationale et des obligations que l’association pourrait souscrire auprès des pouvoirs publics nationaux et européens.

Il veuille au respect des règles décrites dans l’article 15.

Article 13

Assemblées générales

Elles réunissent tous les membres de l’association à jour du paiement de leurs cotisations à la date de la réunion. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir spécial.

Le nombre de pouvoirs dont peut disposer chaque membre de l’assemblée est illimité. Chaque membre de l’association dispose d’une voix et des voix des membres qu’il représente. Les assemblées sont convoquées à l’initiative du président.

La convocation est effectuée par lettre simple ou par courrier électronique contenant l’ordre du jour arrêté par le président et adressé à chaque membre de l’association quinze jours à l’avance. L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée.

L’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de l’association.

Quorum: l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Sauf dispositions contraires dans les présents statuts l’Assemblée générale prend les décisions a' la majorité absolue des présents ou représentés.

Article 14

Secretariat et gestion journalière

Le Secretariat est en charge de la gestion journalière de l’association, y compris la représentation de l’association, dans les limites de la gestion journalière.

Cette gestion journalière inclut, entre autres:

La gestion du secrétariat et la mise en œuvre des décisions prises par le Bureau et Assemblées générales;

La coordination entre les membres individuels, les secrétariats généraux des fondations membres et le secrétariat général du parti politique européen auquel elle est affiliée;

La préparation, en accord avec le président, des ordres du jour des réunions des organes, la supervision de la convocation des réunions, leur préparation et la rédaction des procès-verbaux;

La vérification des documents relatifs a' toutes les demandes d’activité qui engage l’association financièrement et politiquement

Il est en lien direct avec l’exécutif: président et trésorier

Article 15

Comptes annuelles

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Au plus tard dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice, le Secretariat présente au Bureau pour l’acceptation les états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les dépenses, ainsi que l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable.

Les documents acceptés par le Bureau sont signés par le président.

Les états financiers et les notes d’accompagnement sont préparés par le Trésorier et vérifiés par un expert indépendant externe.

Article 16

Dissolution

En cas de dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, décidée à la majorité absolue par l’assemblée générale après accord des membres du Bureau, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée se prononce sur la dévolution de l’actif net.

Article 17

Règlement intérieur

Le Bureau peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’association.

Article 18

Modification des statuts

Toute modification des présents statuts doit être approuvée par au moins deux tiers des membres du Bureau présents.

Article 19

Affiliation

L’Association pour la Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés est affiliée au Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés, parti politique européen siégeant au 3, rue de Téhéran

Fait à Strasbourg le 5 juillet 2017.

Gerolf ANNEMANS

Président

Annexe 1

Logo de l’association

Image

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA järelevalveamet

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/16


Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

(2018/C 88/05)

EFTA järelevalveamet ei esita vastuväiteid järgmise riigiabi meetme kohta:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

:

14. detsember 2017

Juhtumi number

:

81383

Otsuse number

:

213/17/COL

EFTA riik

:

Liechtenstein

Piirkond

:

Liechtenstein

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

:

Meedia toetamise seadus 2018–2023

Õiguslik alus

:

Meedia toetamise seadus, 21. september 2006 (Medienförderungsgesetz)

Meetme liik

:

Abikava

Eesmärk

:

Kultuur

Abi vorm

:

Otsetoetus

Eelarve

:

11,04 miljonit Šveitsi franki, 1,84 miljonit Šveitsi franki aastas

Abi osakaal

:

25 % – 40 %

Kestus

:

2018–2023

Majandussektorid

:

Teave ja kommunikatsioon

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

:

Medienkommission

Äulestrasse 51

Postfach 684

9490 Vaduz

LIECHTENSTEIN

Muu teave

:

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/17


Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

(2018/C 88/06)

EFTA järelevalveamet ei esita vastuväiteid järgmise riigiabi meetme kohta:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

:

14. detsember 2017

Juhtumi number

:

80770

Otsuse number

:

214/17/COL

EFTA riik

:

Norra

Nimetus

:

Norra merendussektori erimaksusüsteem 2018–2027

Õiguslik alus

:

Norra 26. märtsi 1999. aasta maksuseadus nr 14, paragrahvid 8–10 kuni 8–18 ja paragrahv 8–20

Meetme liik

:

Abikava

Eesmärk

:

Merendussektori edendamine

Abi vorm

:

Maksuvabastus

Eelarve

:

200 miljonit Norra krooni aastas

Kestus

:

2018–2027

Majandussektorid

:

Meretransport

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

:

Skatt øst

P.O Box 9200 Grønland

NO-0134 Oslo

NORRA

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.


8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/18


Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

(2018/C 88/07)

EFTA järelevalveamet ei esita vastuväiteid järgmise riigiabi meetme kohta:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

:

15. detsember 2017

Juhtumi number

:

81263

Otsuse number

:

225/17/COL

EFTA riik

:

Norra

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

:

Töötaja aktsiaoptsioonid

Õiguslik alus

:

Norra maksuseaduse paragrahv 5–14

Meetme liik

:

Abikava

Eesmärk

:

Mikroettevõtjatele antav abi

Abi vorm

:

Maksuvabastus

Eelarve

:

350 miljonit Norra krooni aastas

Kestus

:

2018–2027

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

:

Rahandusministeerium

P.O Box 8008 Dep

NO-0030 Oslo

Norra

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/19


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

(2018/C 88/08)

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab järgmise avaliku konkursi:

 

EPSO/AD/356/18 – ADMINISTRAATORID (AD 5)

Konkursiteade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 8. märtsi 2018. aasta väljaandes C 88 A 24 keeles.

Lisateave on esitatud EPSO veebisaidil https://epso.europa.eu/


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/20


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 88/09)

1.

28. veebruaril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Platinum Equity Group (Ameerika Ühendriigid),

Wyndham Vacation Rentals Europe, äriühing, mis koosneb ettevõtjast Wyndham Vacation Rentals UK, ettevõtjast Landal GreenParks ja ettevõtjast Novasol (Ühendkuningriik, Taani, Madalmaad).

Platinum Equity Group omandab Wyndham Vacation Rentals Europe’i üle täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Platinum Equity Group: keskendub erinevates ärivaldkondades (sealhulgas infotehnoloogia, telekommunikatsioon, logistika, metalliga seotud teenused, tootmine ja müük) teenuseid ja lahendusi pakkuvate äriühingute ühendamisele, omandamisele ja käitamisele;

—   Wyndham Vacation Rentals Europe: tegutseb külalis- ja puhkusekorterite sektoris.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks

+32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/22


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8742 – IBM / Maersk / GTD JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 88/10)

1.

28. veebruaril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

International Business Machines Corporation (USA, edaspidi „IBM“),

A.P. Møller Mærsk A/S, (Taani, edaspidi „Maersk“).

IBM ja Maersk omandavad ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja GTD Operations LLC (USA, edaspidi „ühisettevõte“) üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses. Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   IBM: hargmaine ettevõtja, kes tegutseb üleilmselt laia valiku infotehnoloogiliste (IT) lahenduste, sealhulgas tarkvara, süsteemide (nt serverid ja talletussüsteemid) ja teenuste (nt ärikonsultatsioonid ja IT-taristu teenused) arendamise, tootmise ja turustamise valdkonnas;

—   Maersk: rahvusvaheline kontsern, kes tegutseb konteinervedude, terminaliteenuste, sadamates pukseerimise ja logistika valdkonnas ning omab eraldi energeetikaüksust (eelkõige nafta- ja gaasivarude kasutamine, puuraukude puurimine ja tanklaevade käitamine);

—   ühisettevõte: kaubanduse digiteerimislahenduse väljatöötamine ja turustamine rahvusvaheliste vedude tarneahela jaoks, millega tagatakse kaubasaadetise jälgimine selle teekonna algusest lõpuni ja rahvusvaheliste kaubandusdokumentide haldus.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8742 – IBM / Maersk / GTD JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks:

+32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/24


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8843 – Macquarie Group / TDC)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 88/11)

1.

1. märtsil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega DK Telekommunikation ApS (konsortsium, mis koosneb ettevõtjatest MIRACo, PFA Holding, PKA Holding ja ATP Holding) omandab ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja TDC A/S (edaspidi „TDC”, Taani) avaliku pakkumise teel. Konsortsiumi üle on negatiivne valitsev mõju ettevõtjal Macquarie Group Limited (edaspidi „Maquarie Group“, Austraalia), millel hakkab tehingu järel olema negatiivne ainukontroll TDC üle.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Macquarie Group on ülemaailmne panga-, finants-, nõuande-, investeerimis- ja fondihaldusteenuste osutaja, kes on noteeritud Austraalia börsil;

TDC pakub sideteenuseid, samuti televisiooni ja kodus kasutatavate meelelahutussüsteemide lahendusi peamiselt kodu- ja äritarbijate turgudel Taanis ja Norras.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viide M.8843 – Macquarie Group / TDC A/S):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.