ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 42

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
5. veebruar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 42/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 42/02

Kohtuasi C-401/17 P: Double ‘W’ Enterprises Ltd 30. juunil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-899/16: Double ‘W’ Enterprises Ltd versus Hispaania Kuningriik

2

2018/C 42/03

Kohtuasi C-468/17 P: Morton’s of Chicago Inc-i 3. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-223/15: Morton’s of Chicago versus EUIPO

2

2018/C 42/04

Kohtuasi C-520/17 P: X-cen-tek GmbH & Co. KG 30. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/16: X-cen-tek GmbH & Co. KG versus EUIPO

2

2018/C 42/05

Kohtuasi C-614/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 24. oktoobril 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego versus Industrial Quesera Cuquerella S.L. ja Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Kohtuasi C-627/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Dunajská Streda (Slovakkia) 8. novembril 2017 – ZSE Energia a.s. versus RG

3

2018/C 42/07

Kohtuasi C-633/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 10. novembril 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Kohtuasi C-640/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 16. novembril 2017 – Luís Manuel dos Santos versus Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Kohtuasi C-661/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 27. novembril 2017 – M.A., S.A., A.Z. versus International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

5

2018/C 42/10

Kohtuasi C-665/17 P: Euroopa Komisjoni 27. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

6

2018/C 42/11

Kohtuasi C-669/17 P: Trasta Komercbanka AS-i, Ivan Fursini, Igors Buimistersi, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA 28. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

8

2018/C 42/12

Kohtuasi C-670/17 P: Kreeka Vabariigi 20. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-327/15: Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon

8

 

Üldkohus

2018/C 42/13

Kohtuasi T-460/14: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – AETMD versus nõukogu (Dumping — Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terad — Osaline vahepealne läbivaatamine — Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu muutmine — Liidu tootjaid esindav ühendus — Menetlusõiguste rikkumine — Kaitseõigused)

10

2018/C 42/14

Kohtuasi T-136/15: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Evropaïki Dynamiki versus parlament (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Pakkumuse esitamise ettepanekud, mis on seotud hankemenetlusega hõlmatud kõikide hanke osadega — Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine — Taotletud dokumentide ükshaaval ja konkreetselt uurimata jätmine — Avalikku julgeolekut kaitsev erand — Ärihuve kaitsev erand — Eraelu puutumatust kaitsev erand — Otsustamisprotsessi kaitsev erand — Üldine eeldus — Ebamõistlik töömaht)

11

2018/C 42/15

Kohtuasi T-164/15: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad infotehnoloogiateenused parlamendile ning teistele liidu institutsioonidele ja asutustele — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Pakkumuste hindamise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus)

11

2018/C 42/16

Kohtuasi T-314/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (Riigiabi — Pireuse sadama konteineriterminalide käitamiseks kontsessioonilepingu — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Riigiabi mõiste — Abi teatud majandustegevuse või teatavate majanduspiirkondade arengu soodustamiseks — Abi ergutavat mõju — Abi vajalikkus — Abisumma kindlaksmääramine)

12

2018/C 42/17

Kohtuasi T-497/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Oltis Group versus komisjon (Teadus- ja arendustegevus — Teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. — 2020. aasta raamprogramm (Horisont 2020) — Liidu teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute ergutamine ja kooskõlastamine raudteesektoris — Ühisettevõtte Shift2Rail loomine — Osalemiskutse — Kandidatuuri tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Võimu kuritarvitamine)

13

2018/C 42/18

Kohtuasi T-692/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HTTS versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

13

2018/C 42/19

Kohtuasi T-712/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP (Majandus- ja rahanduspoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 — Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel — Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet — Keskorganiga püsivalt seotud asutused — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c — Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 — Omavahendite nõue — Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a)

14

2018/C 42/20

Kohtuasi T-52/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 — Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel — Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet — Keskorganiga püsivalt seotud asutused — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c — Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 — Omavahendite nõue — Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a)

15

2018/C 42/21

Kohtuasi T-114/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Delfin Wellness versus EUIPO – Laher (Infrapuna- ja saunakabiinid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Registreeritud ühenduse disainilahendused, mis kujutavad infrapuna- ja saunakabiine — Varasemad disainilahendused — Kehtetuse alus — Uudsuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 5 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Varasema disainilahenduse avalikustamine enne prioriteedikuupäeva — Määruse nr 6/2002 artikli 7 lõiked 1 ja 2 — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 6/2002 artikli 64 lõige 1)

15

2018/C 42/22

Kohtuasi T-280/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – GeoClimaDesign AG versus EUIPO – GEO (GEO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk GEO — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime — Kirjeldavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse nr 2017/1001 artikli 52 lõike 1 punkt a))

16

2018/C 42/23

Kohtuasi T-482/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Arango Jaramillo jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Hagi esitamise tähtaeg — Mõistlik aeg — Pension — 2008. aasta reform — Töösuhte lepinguline iseloom — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus — Õiguskindlus — Vastutus — Mittevaraline kahju)

17

2018/C 42/24

Kohtuasi T-575/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Martinez De Prins jt versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistujad — Töötasu — Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad — Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 — Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine — Otsus, millega vähendatakse Ghana elamistingimuste eest makstavat toetust 25 %-lt 20 %-le — Õigusvastasuse vastuväide)

17

2018/C 42/25

Kohtuasi T-577/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Campo jt versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistujad — Töötasu — Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad — Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 — Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine — Otsus vähendada Montenegros elamistingimuste eest makstavat toetust 15 %-lt 10 %-le — Õigusvastasuse vastuväide)

18

2018/C 42/26

Kohtuasi T-592/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HQ versus CPVO (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajaline leping — Pikendamata jätmise otsus — Ilmne hindamisviga — Hoolitsemiskohustus — Hea halduse põhimõte — Õigus olla ära kuulatud — Psühholoogiline ahistamine — Võimu kuritarvitamine — Vastutus)

19

2018/C 42/27

Kohtuasi T-602/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Karjääriarengu aruanne — 2012. aasta hindamine — Koostamine — Hindamisaruande lõpetamise otsuse tühistamise nõue)

19

2018/C 42/28

Kohtuasi T-611/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Trautmann versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Õppetoetus — Personalieeskirjade X lisa artikkel 15 — Kohaldamise tingimused — Personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõige 1 — Korrapärane õppimine tasulise õppeasutuse päevases õppes — Personalieeskirjade artikkel 85 — Alusetult saadu tagastamine — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud)

20

2018/C 42/29

Kohtuasi T-692/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkt b — Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise otsuse tühistamine — ELTL artikkel 266 — Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine — Uue otsuse vastuvõtmine lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta — Tagasiulatuv jõud)

21

2018/C 42/30

Kohtuasi T-700/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Laboratorios Ern versus EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi SLIMDYNAMICS taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk DYNAMIN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

21

2018/C 42/31

Kohtuasi T-703/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Ennetähtaegne ülesütlemine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti b alapunkt ii — Etteteatamise kord — Vastutus — Mittevaraline kahju)

22

2018/C 42/32

Kohtuasi T-828/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Consejo Regulador Torta del Casarversus EUIPO – Consejo Regulador Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi QUESO Y TORTA DE LA SERENA taotlus — Päritolunimetuse Torta del Casar kaitse — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 2 lõige 2, artikli 3 lõige 1 ja artikli 13 lõige 1 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4))

22

2018/C 42/33

Kohtuasi T-912/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – RRTec versus EUIPO – Mobotec (RROFA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi RROFA taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ROFA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

23

2018/C 42/34

Kohtuasi T-4/17: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Coedo Suárez versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Automaatselt pensionile jäämine — Nõue tuvastada, et invaliidsus on põhjustatud töökohustuste täitmisest — Kaebuse kvalifitseerimine — Mõistlik aeg — Eelnev mittenõuetekohane haldusmenetlus — Vastuvõetamatus — Vastutus)

24

2018/C 42/35

Kohtuasi T-217/11 REV: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta määrus – Staelen versus Euroopa ombudsman (Lepinguväline vastutus — Teistmisavaldus — Üldkohtu otsuse osaliselt tühistava Euroopa Kohtu hilisema kohtuotsuse tagajärjed — Uute asjaolude puudumine — Vastuvõetamatus)

24

2018/C 42/36

Kohtuasi T-252/15 R: Üldkohtu presidendi 29. novembri 2017. aasta määrus – Ferrovial jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Hispaania maksuõigusnormides ette nähtud abikava — Äriühingu tulumaksu käsitlev säte, mis lubab Hispaania ettevõtjatel amortiseerida firmaväärtuse, mis tuleneb osaluse omandamisest välismaises ettevõtjas — Uus halduslik tõlgendus — Hõlmamine välismaistes haldusettevõtjates otse osaluse omandamise suhtes kohaldatava korraga — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

25

2018/C 42/37

Kohtuasi T-902/16: Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – HeidelbergCement versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Koondumised — Marché du ciment gris en Croatie — Décision d’engagement de la phase d’examen approfondi en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 — Acte non susceptible de recours — Ettevalmistav akt — Vastuvõetamatus)

25

2018/C 42/38

Kohtuasi T-907/16: Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – Schwenk Zement versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Koondumised — Halli tsemendi turg Horvaatias — Määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel tehtud põhjalikuma kontrollimenetluse algatamise otsus — Vaidlustamatu akt — Ettevalmistav dokument — Vastuvõetamatus)

26

2018/C 42/39

Kohtuasi T-148/17: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Troszczynski versus parlament (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assistentide hüvitised — Alusetult makstud summade sissenõudmine — Osaline vastuvõetamatus — Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine)

26

2018/C 42/40

Kohtuasi T-381/17: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Acsen versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2011/35/EÜ — Aktsiaseltside ühinemine — Tühine ühinemine — Ühinemise täieliku tühisuse ja suhtelise kehtetuse eristamise puudumine — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Ilmselge vastuvõetamatus)

27

2018/C 42/41

Kohtuasi T-669/17: 25. septembril 2017 esitatud hagi – Hernando Avendaño jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2018/C 42/42

Kohtuasi T-735/17: 31. oktoobril 2017 esitatud hagi – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2018/C 42/43

Kohtuasi T-745/17: 14. novembril 2017 esitatud hagi – Kerkosand versus komisjon

29

2018/C 42/44

Kohtuasi T-754/17: 15. novembril 2017 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) versus komisjon

30

2018/C 42/45

Kohtuasi T-779/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – United Wineries versus EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Kohtuasi T-781/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – Kraftpojkarna versus komisjon

32

2018/C 42/47

Kohtuasi T-782/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – Wuxi Saijing Solar versus komisjon

33

2018/C 42/48

Kohtuasi T-783/17: 1. detsembril 2017 esitatud hagi – GE Healthcare versus komisjon

34

2018/C 42/49

Kohtuasi T-786/17: 4. detsembril 2017 esitatud hagi – BTC versus komisjon

35

2018/C 42/50

Kohtuasi T-789/17: 29. novembril 2017 esitatud hagi – TecAlliance versus EUIPO – Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Kohtuasi T-790/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Kohtuasi T-791/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Kohtuasi T-792/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – Man Truck & Bus versus EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Kohtuasi T-797/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Star Television Productions versus EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Kohtuasi T-798/17: 8. detsembril 2017 esitatud hagi – De Masi ja Varoufakis versus EKP

39

2018/C 42/56

Kohtuasi T-799/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Scania jt versus komisjon

40

2018/C 42/57

Kohtuasi T-800/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Brown Street Holdings versus EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Kohtuasi T-801/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Kohtuasi T-802/17: 7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Kohtuasi T-803/17: 7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Kohtuasi T-804/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Stada Arzneimittel versus EUIPO (kahe vastastikku paikneva kaare kujutis)

44

2018/C 42/62

Kohtuasi T-808/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Pethke versus EUIPO

44

2018/C 42/63

Kohtuasi T-616/16: Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta määrus – FE versus komisjon

45

2018/C 42/64

Kohtuasi T-64/17: Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta määrus – Lions Gate Entertainment versus EUIPO (DIRTY DANCING)

46


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2018/C 042/01)

Viimane väljaanne

ELT C 32, 29.1.2018

Eelmised väljaanded

ELT C 22, 22.1.2018

ELT C 13, 15.1.2018

ELT C 5, 8.1.2018

ELT C 437, 18.12.2017

ELT C 424, 11.12.2017

ELT C 412, 4.12.2017

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/2


Double ‘W’ Enterprises Ltd 30. juunil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-899/16: Double ‘W’ Enterprises Ltd versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-401/17 P)

(2018/C 042/02)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Double ‘W’ Enterprises Ltd (esindaja: abogado A. Rubio Crespo)

Teine menetlusosaline: Hispaania Kuningriik

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 14. detsembri 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/2


Morton’s of Chicago Inc-i 3. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-223/15: Morton’s of Chicago versus EUIPO

(Kohtuasi C-468/17 P)

(2018/C 042/03)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Morton’s of Chicago Inc. (esindajad: barrister J. Moss, solicitor M. Krause)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Mortons the Restaurant Ltd

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 13. detsembri 2017. aasta määrusega tunnistati apellatsioonkaebus vastuvõetamatuks.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/2


X-cen-tek GmbH & Co. KG 30. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/16: X-cen-tek GmbH & Co. KG versus EUIPO

(Kohtuasi C-520/17 P)

(2018/C 042/04)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: X-cen-tek GmbH & Co. KG (esindaja: advokaat H. Hillers)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

30. novembri 2017. aasta määrusega jättis Euroopa Kohus (seitsmes koda) apellatsioonkaebuse rahuldamata ja X-cen-tek GmbH & Co. KG kohtukulud tema enda kanda.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 24. oktoobril 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego versus Industrial Quesera Cuquerella S.L. ja Juan Ramón Cuquerella Montagud

(Kohtuasi C-614/17)

(2018/C 042/05)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Vastustajad: Industrial Quesera Cuquerella S.L. ja Juan Ramón Cuquerella Montagud

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 510/2006 (1) artikli 13 lõike 1 punktiga b keelatud seoste tekitamine peab toimuma tingimata niisuguste nimetuste kasutamise teel, mis on kaitstud päritolunimetusega graafiliselt, foneetiliselt või kontseptuaalselt sarnased, või võib see toimuda graafiliste tähiste kasutamisega, mis tekitavad seoseid päritolunimetusega?

2.

Kas juhul, kui tegu on geograafilist laadi kaitstud päritolunimetusega (määruse nr 510/2006 artikli 2 lõike 1 punkt a), ja samade toodete või sarnaste toodete puhul võib niisuguste tähiste kasutamist, mis tekitavad seoseid piirkonnaga, millega on kaitstud päritolunimetus seotud, käsitada määruse nr 510/2006 artikli 13 lõike 1 punkti b tähenduses seoste tekitamisena kaitstud päritolunimetusega, mis on lubamatu ka juhul, kui see, kes neid tähiseid kasutab, on tootja, kes asub piirkonnas, millega on kaitstud päritolunimetus seotud, aga kelle tooted ei ole selle päritolunimetusega kaitstud, sest need ei vasta muudele tootespetsifikaadis ette nähtud nõuetele peale geograafilise päritolu?

3.

Kas piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija mõistet, kelle arusaamast peab liikmesriigi kohus lähtuma selleks, et kindlaks määrata, kas on tegu artikli 13 lõike 1 punktis b ette nähtud seoste tekitamisega, tuleb käsitada nii, et see käib Euroopa tarbija kohta, või tuleb mõista, et see käib üksnes selle liikmesriigi tarbija kohta, kus valmistatakse toodet, mis tekitab seoseid kaitstud geograafilise tähisega, või millega on KPN geograafiliselt seotud, ja kus seda toodet peamiselt tarbitakse?


(1)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (ELT 2006, L 93, lk 12).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Dunajská Streda (Slovakkia) 8. novembril 2017 – ZSE Energia a.s. versus RG

(Kohtuasi C-627/17)

(2018/C 042/06)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Dunajská Streda

Põhikohtuasja pooled

Hageja (avaldaja): ZSE Energia a.s.

Vastustaja (kostja): RG

Menetluses osales: ZSE Energia CZ s.r.o.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta (1) määruse (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (ELT, 31.7.2007, L 199, lk 1; edaspidi „määrus nr 861/2007“), artikli 3 lõikes 1 kasutatud mõistet „üks pool“ tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab „menetlusse astujat“, st isikut kes menetluses osaleb, kuid ei ole avaldaja (hageja) ega vastaspool (kostja), kuid kes astub menetlusse ainult kas avaldaja (hageja) või vastaspoole (kostja) nõuete toetuseks?

2.

Kui „menetlusse astujat“ ei tule pidada „pooleks“ määruse nr 861/2007 artikli 3 lõike 1 tähenduses, siis:

kas määruse nr 861/2007 kohaldamisalasse selle määruse artikli 2 lõike 1 ja artikli 3 lõike 1 koostoimes kuulub menetlus, mida on alustatud määruse nr 861/2007 [I] lisas esitatud nõudevormi A alusel avaldaja (hageja) ja vastaspoole (kostja) vahel, kelle elu- või asukoht on samas liikmesriigis, kus asub asja menetlev kohus, ning ainult „menetlusse astuja“ elu- või asukoht on mõnes teises liikmesriigis?


(1)  ELT 2007, L 199, lk 1.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 10. novembril 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Kohtuasi C-633/17)

(2018/C 042/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Vastustajad: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Teised menetlusosalised: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr ja Mag. Übermaßer KG

Eelotsuse küsimused

Kas selline menetlus- ja kohtusüsteemi kombinatsioon, nagu näevad Austrias ette B-VG artikli 133 lõige 4 ja artikli 144 lõige 1 koostoimes ühelt poolt VwGG paragrahvidega 41, 42 ja 63 ning teiselt poolt VfGG paragrahviga 87,

täpsemalt olukord, kus

toimub üksnes kassatsioonimenetlus kõrgeima astme kohtus, mille tulemusel ei lahendata asja sisuliselt, vaid kohtuasi saadetakse üksnes formaalselt tagasi madalama astme kohtule, see tähendab, et:

1)

vaidlustatud otsus tühistatakse

2)

madalama astme kohtule tehakse kohustuseks asi uuesti sisuliselt läbi vaadata, nähes ette, et

3)

kõrgeimate astmete kohtute õiguskäsitus on madalama astme kohtule siduv,

kusjuures viidatud siduvus nähakse seaduses ette üldiselt, see tähendab eelkõige ka neiks juhtudeks, kus seadusega ei ole tagatud, et kõrgema astme kohtud on viinud nii autonoomse kui ka tegelikel faktilistel asjaoludel põhineva ühtsuse ja proportsionaalsuse kontrolli läbi EIÕK artikli 6 lõike 1 ja põhiõiguste harta (1) artikli 47 kõigile tingimustele vastavas menetluses (vaid on seda teinud pigem menetluses, millele on iseloomulik:

1)

uute nõuete, väidete ja tõendite esitamise keeld,

2)

seotus madalama astme kohtu tuvastatud asjaoludega,

3)

madalama astme kohtu otsuse tegemise aja faktilisest ja õiguslikust olukorrast lähtumine ning

4)

otsuse tegemisel lahendatavate küsimuste piiratus ühelt poolt põhimõtteliste õigusküsimustega (VwGH) ja teiselt poolt põhiõiguste rikkumisega (VfGH)),

on kooskõlas ELTL artikliga 49 tagatud asutamisvabaduse ja artikliga 56 tagatud teenuste osutamise vabadusega?


(1)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 16. novembril 2017 – Luís Manuel dos Santos versus Fazenda Pública

(Kohtuasi C-640/17)

(2018/C 042/08)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Luís Manuel dos Santos

Vastustaja: Fazenda Pública

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriikidevahelise kaupade vaba liikumise põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 110, on vastuolus liimesriigi õigusnorm (CIUC artikli 2 lõike 1 punkt b), (1) mida tõlgendatakse nii, et ühtse liiklusmaksuga maksustamisel ei tule arvesse võtta esimese registreerimise kuupäeva, kui registreerimine toimus muus liikmesriigis, vaid aluseks tuleb võtta ainult Portugalis registreerimise kuupäeva, kui selline tõlgendus tingib muust liikmesriigist imporditud mootorsõidukite kõrgema maksustamise?


(1)  Ühtne liiklusmaksu seadus (Código do Imposto Único de Circulação).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 27. novembril 2017 – M.A., S.A., A.Z. versus International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

(Kohtuasi C-661/17)

(2018/C 042/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: M.A., S.A., A.Z.

Vastustajad: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 604/2013 (1) kohast kaitsetaotleja Ühendkuningriigile üleandmist käsitledes on siseriiklik otsustaja, kui ta kaalub võimalikke küsimusi seoses artiklist 17 tuleneva kaalutlusõigusega ja/või põhiõiguste kaitsega Ühendkuningriigis, kohustatud jätma arvesse võtmata sellise kaalutlemise aegse olukorra seoses Ühendkuningriigi plaanitava lahkumisega Euroopa Liidust?

2.

Kas määruses nr 614/2013 kasutatud mõiste „vastutava liikmesriigi kindlaksmääramise menetlust läbi viiv liikmesriik“ hõlmab liikmesriigi funktsiooni selle määruse artikliga 17 tunnustatud või antud pädevuse teostamisel?

3.

Kas määruse nr 614/2013 artiklist 6 tulenevad liikmesriigi funktsioonid hõlmavad artikliga 17 tunnustatud või antud pädevust?

4.

Kas tõhusa õiguskaitsevahendi kontseptsioon kehtib määruse nr 604/2013 artikli 17 alusel tehtud esimese astme otsuse suhtes, nii et sellise otsuse suhtes tuleb võimaldada edasikaebeõigus või samaväärne õiguskaitsevahend ja/või nii et siseriiklikku õigusakti, milles on ette nähtud esimese astme otsuse edasikaebamise kord, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab artikli 17 alusel tehtud otsuse edasikaebamist?

5.

Kas määruse nr 604/2013 artikli 20 lõikel 3 on niisugune tagajärg, et kui puuduvad tõendid, mis kummutaksid eelduse, et lapse parimates huvides on käsitada tema olukorda kui vanemate omast lahutamatut, ei ole siseriiklik otsustaja kohustatud kaaluma lapse parimaid huve vanemate olukorrast eraldi või lähtepunktina selle kaalutlemisel, kas üleandmine peaks toimuma või mitte?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/6


Euroopa Komisjoni 27. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi C-665/17 P)

(2018/C 042/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, A. Steiblytė, K.-Ph. Wojcik)

Teised menetlusosalised: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Euroopa Keskpank

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määrus kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, SIA C & R Invest, Figon Co Limited, G.C.K J Holding Netherlands B.V. ja Rikam Holding S.A. – SPF versus Euroopa Keskpank osas, milles selles lükati tagasi Trasta Komercbanka AS aktsionäride hagi vastuvõetamatust käsitlev vastuväide;

jätta Ivan Fursini, Igors Buimistersi ning äriühingute SIA C & R Invest, Figon Co Limited, G.C.K J Holding Netherlands B.V. ja Rikam Holding S.A. – SPF hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata;

mõista kohtukulud välja hagejatelt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on ekslikult pidanud vajalikuks tunnistada vastuvõetavaks likvideerimisel oleva krediidiasutuse aktsionäride tühistamishagi, mis esitati otsuse peale võtta sellelt krediidiasutuselt tõhusa õiguskaitse eesmärgil ära tegevusluba. Seda tehes on Üldkohus jätnud arvestamata muud võimalikud õiguskaitsevahendid: krediidiasutuse jaoks õigeaegne tühistamistaotlus ja esialgse õiguskaitse taotlus ning aktsionäride jaoks kahjuhüvitushagi Euroopa Keskpanga vastu Euroopa Liidu kohtutes ning muud võimalikud hagid liikmesriikide kohtutes.

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kaks väidet.

1.

Apellant märgib, et Üldkohus on rikkunud ELTL artiklit 263 seoses põhjendatud huvi tingimusega. Märkides, et otsestel aktsionäridel ei olnud võimalik kasutada oma õigusi määrata likvideerimisel oleva äriühingu juhatus ja tegevuspõhimõtted, nagu nad oleksid teinud siis, kui äriühing oleks edasi tegutsenud jätkuvuseelduse alusel, on Üldkohus ekslikult kaldunud kõrvale kohtupraktikast, mille kohaselt aktsionäridel ei ole äriühingu omast eraldi seisvat põhjendatud huvi. Samuti on Üldkohus jätnud arvestamata, et isegi tegutseva äriühingu aktsionäridel, kindlasti aga vähemusaktsionäridel ei ole õigust sundida äriühingu juhatust hagi esitama. Samuti on Üldkohus jätnud eristamata tagajärjed, mis tulenevad pangandusjärelevalve otsusest tühistada krediidiasutuse tegevusluba, tagajärgedest, mis tulenevad hilisemast liikmesriigi kohtu otsusest algatada likvideerimismenetlus. Lõpuks on Üldkohus asunud õigusvastaselt seisukohale, et likvideerimisel oleva äriühingu aktsionärid peavad saama teostada oma liikmeõigusi samamoodi nagu tegutseva äriühingu aktsionärid.

2.

Apellant märgib, et Üldkohus on rikkunud ELTL artikli 263 neljandat lõiku seoses otsese ja isikliku puutumusega.

Esimesena nimetatud tingimuse osas jättis Üldkohus esiteks arvesse võtmata, et võimalus määrata arvuliselt või isegi isikuliselt enam-vähem täpselt kindlaks need isikud, kelle suhtes meede on kohaldatav, ei tähenda sugugi, et see tuleb lugeda nende isiklikuks puutumuseks, niikaua kui seda meedet kohaldatakse meetmes endas määratletud objektiivse õigusliku või faktilise olukorra tõttu. Teiseks märkis ta ekslikult, et otsus tühistada krediidiasutuse tegevusluba puudutab krediidiasutuse aktsionäre – tegelikult puudutab see ainult krediidiasutust ennast. Kolmandaks asus ta ekslikult seisukohale, et Euroopa Keskpanga otsus mõjutas aktsionäre teatavate neile eriomaste tunnuste või faktilise olukorra tõttu, mis eristab neid muudest isikutest – tegelikult puudutas see otsus üksnes krediidiasutust ega mõjutanud aktsionäride õigusi. Lõpuks, isegi kui eeldada, et äriühingu ainuaktsionär võib olla äriühingu suhtes tehtud Euroopa Keskpanga otsusest isiklikult puudutatud, samastas Üldkohus individuaalsete vähemusaktsionäride olukorra ekslikult ainuaktsionäri omaga.

Teise tingimuse osas rikkus Üldkohus õigusnormi esiteks sellega, kui ta märkis, et krediidiasutuse tegevusloa tühistamine aktsionäre otseselt puudutas, ja jättis eristamata selle tühistamise tagajärjed nendest, mis tulenevad liikmesriigi kohtu otsusest algatada likvideerimismenetlus. Teiseks märkis ta ekslikult, et Euroopa Keskpanga otsus puudutas aktsionäre otseselt oma tagajärgede intensiivsuse tõttu. Seda tehes jättis Üldkohus eristamata selle otsuse õiguslikud tagajärjed, mis piirduvad krediidiasutusega, ja majanduslikud tagajärjed, mis võivad tõepoolest aktsionäridele laieneda.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/8


Trasta Komercbanka AS-i, Ivan Fursini, Igors Buimistersi, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA 28. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi C-669/17 P)

(2018/C 042/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (esindajad: Rechtsanwalt O.H. Behrends, Rechtsanwalt L. Feddern ja Rechtsanwalt M. Kirchner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Keskpank

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada otsuse resolutsiooni punkt 1, s.t Üldkohtu otsus, milles leiti, et Trasta Komercbanka AS-i (edaspidi „TKB“) tühistamishagi kohta otsuse tegemise vajadus on ära langenud;

tuvastada, et TKB tühistamishagi ei ole esemetu;

tuvastada, et tühistamishagi on vastuvõetav;

saata kohtuasi tühistamishagi üle otsuse tegemiseks Üldkohtule tagasi, ja

mõista Euroopa Keskpangalt (EKP) välja apellantide kohtukulud ja apellatsioonimenetlusega seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse esimeses väites leiavad apellandid, et Üldkohus eksis, kui ta eeldas, et TKB eest õiguskaitsevahendi esitamise õigus on likvideerijal. Apellandid väidavad, et see eeldus on vastuolus nii ELTL artikliga 263, tõhusa õiguskaitsevahendi tagamise põhimõtte kui ka mitme seotud põhimõttega.

Apellatsioonkaebuse teises väites väidavad apellandid, et Üldkohus eeldas ekslikult, et aktsionäride hagi asendab aktsionäride õigust kaitsta TKB litsentsi TKB enda poolt esitatud hagi abil.

Apellatsioonkaebuse kolmandas väites leiavad apellandid, et tehtud on arvukalt sisulisi vigu; muuhulgas on Euroopa Keskpanga sekkumise tõttu jäetud TKB õiguskaitsevahendi esitamisel kohaldamata nemo auditur-põhimõte.

Apellatsioonkaebuse neljandas väites väidavad apellandid, et Üldkohus jättis arvesse võtmata nõuded (k.a vorminõuded), vastavalt millele võetakse kehtivalt tagasi TKB poolt advokaadile algselt välja antud volitus.

Apellatsioonkaebuse viiendas väites leiavad apellandid, et Üldkohus kohaldas kodukorra artikli 131 asemel ekslikult kodukorra artikli 51 lõiget 1 ning tegi veel arvukalt muid menetluslikke eksimusi.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/8


Kreeka Vabariigi 20. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-327/15: Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-670/17 P)

(2018/C 042/12)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Kreeka Vabariik (esindajad: G. Kanellopoulos, I. Pachi ja A. Vasilopoulou)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub tunnistada tema apellatsioonkaebus vastuvõetavaks, tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 19. septembri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-327/15 ning rahuldada Kreeka Vabariigi 2. juuni 2015. aasta hagi ja tühistada komisjoni 25. märtsi 2015. aasta otsus, „millega kohaldatakse finantskorrektsiooni EAGGF arendusrahastust rakenduskavale 2000GR061RO021 CCI (Kreeka – Eesmärk 1 – Maaelu ümberkorraldamine)“, teatavaks tehtud numbri all C(2015) 1936 final.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma apellatsioonkaebuse põhjenduseks viis tühistamisväidet.

Esimese väite kohaselt on määruste (EÜ) nr 1083/2006 (1) ja (EL) nr 1303/2013 (2) sätete, koosmõjus määruse (EÜ) nr 1290/2005 (3) sätetega, tõlgendamisel tehtud viga ja määruse nr 1260/1999 (4) sätete kohaldamisel EAGGF arendusrahastule pärast 1. jaanuari 2017 on rikutud õigusnormi ning vaidlustatud kohtuotsuse põhjendus on puudulik.

Teise tühistamisväite kohaselt on määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 39 sätteid valesti tõlgendatud ja kohaldatud ning põhjendus on vastuoluline ja ebapiisav.

Kolmanda tühistamisväite kohaselt on määruse (EÜ) nr 1303/2013 artikleid 144 ja 145 tõlgendatud ja kohaldatud valesti ja valikuliselt, leides, et need on vaidlustatud kohtuotsuses kohaldatavad, kuigi seal oleks tulnud kohaldada määruse (EL) nr 1306/2013 (5) artikli 52 lõike 4 punktis c ette nähtud menetluslikku tagatist, mis põhikohtuasja asjaoludel piirab komisjoni pädevust ajaliselt, samuti on vaidlustatud kohtuotsuse põhjendus selles osas vastuoluline ja ebapiisav.

Neljas tühistamisväide puudutab õiguskindluse põhimõtte ja liikmesriikidel komisjoniga lojaalse koostöö raames tunnustava õiguspärase ootuse põhimõtte tõlgendamist ja kohaldamist osas, mis puudutab programmi rakendamise lõpparuande – üheksakuulise hilinemisega – sõnaselge heakskiitmise tagajärgi, ning finantskorrektsiooni menetluse algatamist hilinemisega, millega komisjon rikkus kohustust, mille ta ise oli endale võtnud aruannete kontrollimiseks ja lõppmaksete tegemiseks mõistliku tähtaja jooksul.

Viienda ja viimase tühistamisväite kohaselt on vaidlustatud kohtuotsuse põhjendus täiesti puudulik osas, milles antakse hinnang sellele, kuidas komisjon lükkab tagasi Kreeka Vabariigi väited mitmekordse finantskorrektsiooni kohta, mis on seega ebaproportsionaalne.


(1)  Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT 2006, L 210, lk 25).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 2013, L 347, lk 320).

(3)  Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2005, L 209, lk 1).

(4)  Nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT 1999, L 161, lk 1; ELT eriväljaanne 14/001, lk 31).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013, L 347, lk 549).


Üldkohus

5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/10


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – AETMD versus nõukogu

(Kohtuasi T-460/14) (1)

((Dumping - Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terad - Osaline vahepealne läbivaatamine - Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu muutmine - Liidu tootjaid esindav ühendus - Menetlusõiguste rikkumine - Kaitseõigused))

(2018/C 042/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. Willems, S. De Knop ja J. Charles, hiljem advokaadid A. Willems, S. De Knop ja C. Zimmerman)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, keda abistas advokaat S. Gubel ja solicitor B. O’Connor)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik ja A. Demeneix) ja River Kwai International Food Industry Co. Ltd (Kaeng Sian, Tai) (esindajad: advokaadid J. Cornelis ja F. Graafsma)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 24. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 307/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 875/2013, millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 3 kohast vahepealset läbivaatamist Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT 2014, L 91, lk 1).

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 24. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 307/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 875/2013, millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 3 kohast vahepealset läbivaatamist Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/11


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Evropaïki Dynamiki versus parlament

(Kohtuasi T-136/15) (1)

((Dokumentidega tutvumine - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Pakkumuse esitamise ettepanekud, mis on seotud hankemenetlusega hõlmatud kõikide hanke osadega - Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine - Taotletud dokumentide ükshaaval ja konkreetselt uurimata jätmine - Avalikku julgeolekut kaitsev erand - Ärihuve kaitsev erand - Eraelu puutumatust kaitsev erand - Otsustamisprotsessi kaitsev erand - Üldine eeldus - Ebamõistlik töömaht))

(2018/C 042/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid I. Ampazis ja M. Sfyri, hiljem advokaadid M. Sfyri ja C.-N. Dede)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: N. Görlitz, N. Rasmussen ja L. Darie, hiljem M. Görlitz, Darie ja C. Burgos)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Rootsi Kuningriik (esindajad: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson ja N. Otte Widgren)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada parlamendi 13. veebruari 2015. aasta otsus, millega ei võimaldatud tutvuda pakkumuse esitamise ettepanekutega, mis on seotud hankemenetluse ITS 08 – Sisseostetavad infotehnoloogialased teenused 2008/S 149-199622 kõikide osadega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

3.

Jätta Rootsi Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 228, 13.7.2015.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/11


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament

(Kohtuasi T-164/15) (1)

((Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Sisseostetavad infotehnoloogiateenused parlamendile ning teistele liidu institutsioonidele ja asutustele - Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse - Pakkumuste hindamise kriteeriumid - Põhjendamiskohustus - Lepinguväline vastutus))

(2018/C 042/15)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid I. Ampazis ja M. Sfyri, hiljem M. Sfyri, D. Papadopoulou ja C.-N. Dede)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: B. Simon, L. Darie ja I. Anagnostopoulou, hiljem L. Darie, Z. Nagy ja I. Anagnostopoulou)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Parlamendi otsus D(2015) 7680, mis tehti hagejatele teatavaks 13. veebruari 2015. aasta kirjaga ja millega hagejate pakkumus paigutati kolmandale kohale avatud hankemenetluse PE/ITEC-ITS 14 „Sisseostetavad infotehnoloogiateenused“ 3. osas „Teabe esitamise süsteemide väljatöötamine ja hooldus“, ning teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada hagejatele väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Parlamendi otsus D(2015) 7680, mis tehti hagejatele teatavaks 13. veebruari 2015. aasta kirjaga ning millega European Dynamics Luxembourg SA ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pakkumus paigutati kolmandale kohale avatud hankemenetluse PE/ITEC-ITS 14 „Sisseostetavad infotehnoloogiateenused“ 3. osas „Teabe esitamise süsteemide väljatöötamine ja hooldus“.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 228, 13.7.2015.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/12


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi T-314/15) (1)

((Riigiabi - Pireuse sadama konteineriterminalide käitamiseks kontsessioonilepingu - Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Riigiabi mõiste - Abi teatud majandustegevuse või teatavate majanduspiirkondade arengu soodustamiseks - Abi ergutavat mõju - Abi vajalikkus - Abisumma kindlaksmääramine))

(2018/C 042/16)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: K. Boskovits ja L. Kotroni)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar ja B. Stromsky)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagi, milles palutakse tühistada komisjoni 23. märtsi 2015. aasta otsus SA.28876 (2012/C) (ex 2012/NN), mis käsitleb riigiabi, mille Kreeka andis äriühingule Pireuse sadama konteineriterminal ja Cosco Pacific Ltd (ELT 2015, L 269, lk 93).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/13


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Oltis Group versus komisjon

(Kohtuasi T-497/15) (1)

((Teadus- ja arendustegevus - Teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. - 2020. aasta raamprogramm (Horisont 2020) - Liidu teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute ergutamine ja kooskõlastamine raudteesektoris - Ühisettevõtte Shift2Rail loomine - Osalemiskutse - Kandidatuuri tagasilükkamine - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga - Võimu kuritarvitamine))

(2018/C 042/17)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Oltis Group a.s. (Olomouc, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat P. Konečný)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Hottiaux ja Z. Malůšková)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Komisjoni 26. juuni 2015. aasta otsus Ares(2015) 2691017 taotluse kohta vaadata uuesti üle otsus lükata tagasi hageja taotlus osaleda assotsieerunud liikmena ühisettevõttes Shift2Rail.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Oltis Group a.s.-ilt.


(1)  ELT C 389, 23.11.2015.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/13


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HTTS versus nõukogu

(Kohtuasi T-692/15) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks - Rahaliste vahendite külmutamine - Põhjendamiskohustus - Lepinguväline vastutus - Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine))

(2018/C 042/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Schlingmann ja M. Bever)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja J.-P. Hix)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Bartelt ja R. Tricot, hiljem R. Tricot ja T. Scharf)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis hagejale väidetavalt tekkis esiteks seetõttu, et tema nimi kanti nõukogu 26. juuli 2010. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 668/2010, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2 (ELT 2010, L 195, lk 25), nõukogu 19. aprilli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2007, L 103, lk 1), V lisasse; ja teiseks seetõttu, et tema nimi kanti nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määrusega (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007 (ELT 2010, L 281, lk 1), määruse nr 961/2010 VIII lisasse.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 59, 15.2.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/14


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP

(Kohtuasi T-712/15) (1)

((Majandus- ja rahanduspoliitika - Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve - Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 - Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel - Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet - Keskorganiga püsivalt seotud asutused - Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c - Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 - Omavahendite nõue - Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a))

(2018/C 042/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid H. Savoie ja P. Mele)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: K. Lackhoff, R. Bax ja C. Olivier, keda abistasid advokaadid D. Martin, M. Pittie ja M. Françon)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci ja K.-P. Wojcik)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue, milles palutakse tühistada EKP 5. oktoobri 2015. aasta otsus ECB/SSM/2015 – 9695000CG 7B84NLR5984/28, millega nähakse ette grupi Crédit mutuel suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Crédit mutuel Arkéa kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 59, 15.2.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/15


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP

(Kohtuasi T-52/16) (1)

((Majandus- ja rahapoliitika - Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve - Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 - Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel - Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet - Keskorganiga püsivalt seotud asutused - Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c - Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 - Omavahendite nõue - Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a))

(2018/C 042/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid H. Savoie ja P. Mele)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: K. Lackhoff, R. Bax ja C. Olivier, keda abistas advokaat M. Pittie)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci ja K.-P. Wojcik)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue, milles palutakse tühistada EKP 4. detsembri 2015. aasta otsus ECB/SSM/2015 – 9695000CG 7B84NLR5984/40, millega nähakse ette grupi Crédit mutuel suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Crédit mutuel Arkéa kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 111, 29.3.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/15


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Delfin Wellness versus EUIPO – Laher (Infrapuna- ja saunakabiinid)

(Kohtuasi T-114/16) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Registreeritud ühenduse disainilahendused, mis kujutavad infrapuna- ja saunakabiine - Varasemad disainilahendused - Kehtetuse alus - Uudsuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 5 ja artikli 25 lõike 1 punkt b - Varasema disainilahenduse avalikustamine enne prioriteedikuupäeva - Määruse nr 6/2002 artikli 7 lõiked 1 ja 2 - Õigus olla ära kuulatud - Määruse nr 6/2002 artikli 64 lõige 1))

(2018/C 042/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Delfin Wellness GmbH (Leonding, Austria) (esindaja: advokaat T. Riedler)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Hanne)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Sabine Laher (Weyer, Austria) (esindaja: advokaat P. Pfeil)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 12. jaanuari 2016. aasta kolme otsuse (asjad R 849/2014–3, R 850/2014–3 ja R 851/2014–3) peale, mis käsitlevad Delfin Wellnessi ja S. Laheri vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas S. Laheri poolt Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kolmes menetluses kantud vältimatud kulud välja Delfin Wellness GmbH-lt.


(1)  ELT C 165, 10.5.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/16


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – GeoClimaDesign AG versus EUIPO – GEO (GEO)

(Kohtuasi T-280/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk GEO - Absoluutsed keeldumispõhjused - Eristusvõime - Kirjeldavuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse nr 2017/1001 artikli 52 lõike 1 punkt a)))

(2018/C 042/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: GeoClimaDesign AG (Fürstenwalde/Spree, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Lanz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Schifko)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: GEO Gesellschaft für Energie und Oekologie GmbH (Langenhorn, Saksamaa)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 29. märtsi 2016. aasta otsuse (asi R 1679/2015-4) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetluse GEO ja GeoClimaDesigni vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja GeoClimaDesign AG-lt.


(1)  ELT C 260, 18.7.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/17


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Arango Jaramillo jt versus EIP

(Kohtuasi T-482/16 RENV) (1)

((Avalik teenistus - EIP töötajad - Hagi esitamise tähtaeg - Mõistlik aeg - Pension - 2008. aasta reform - Töösuhte lepinguline iseloom - Proportsionaalsus - Põhjendamiskohustus - Õiguskindlus - Vastutus - Mittevaraline kahju))

(2018/C 042/23)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, Luksemburg) ja teised 33 hagejat, kelle nimed on ära toodud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid C. Cortese ja B. Cortese)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: C. Gómez de la Cruz ja T. Gilliams, hiljem T. Gilliams ja G. Nuvoli ning lõpuks T. Gilliams ja G. Faedo, keda abistas advokaat P.-E. Partsch)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada esiteks hagejate 2010. aasta veebruari töötasu teatistes sisalduvad EIP otsused suurendada nende pensioniskeemi tehtavaid sissemakseid ja teiseks mõista EIP-lt hagejatele väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja sümboolne üks euro.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista käesoleva menetlusega kaasnenud kohtukulud välja Oscar Orlando Arango Jaramillolt ja teistelt Euroopa Investeerimispanga (EIP) teenistujatelt, kelle nimed on ära toodud lisas.

3.

Mõista kohtuasjades F-34/10, T-234/11 P ja T-234/11 P RENV–RX kantud kohtukulud välja EIP-lt.


(1)  ELT C 234, 28.8.2010 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-34/10).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/17


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Martinez De Prins jt versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi T-575/16) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Teenistujad - Töötasu - Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad - Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 - Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine - Otsus, millega vähendatakse Ghana elamistingimuste eest makstavat toetust 25 %-lt 20 %-le - Õigusvastasuse vastuväide))

(2018/C 042/24)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: David Martinez De Prins (Accra, Ghana) ja 9 teist hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid N. de Montigny ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt, keda abistasid advokaadid M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire ja S. Moya Izquierdo)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada hagejate 2015. aasta märtsi ja sellele järgnevate kuude töötasu teatised osas, milles nende aluseks on Euroopa välisteenistuse 23. veebruari 2015. aasta otsus, millega alates 1. jaanuarist 2015 vähendatakse Ghanas töötavatele Euroopa välisteenistuse ametnikele elamistingimuste eest makstavat toetust.

Resolutsioon

1.

Tühistada David Martinez De Prinsi ja teiste Euroopa välisteenistuse ametnike ja teenistujate, kelle nimed on loetletud lisas, 2015. aasta märtsikuu töötasu teatised osas, milles nende aluseks on Euroopa välisteenistuse 23. veebruari 2015. aasta otsus, millega alates 1. jaanuarist 2015 vähendati Ghanas töötavale Euroopa Liidu personalile elamistingimuste eest makstavat toetust.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.


(1)  ELT C 111, 29.3.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-153/16 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/18


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Campo jt versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi T-577/16) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Teenistujad - Töötasu - Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad - Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 - Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine - Otsus vähendada Montenegros elamistingimuste eest makstavat toetust 15 %-lt 10 %-le - Õigusvastasuse vastuväide))

(2018/C 042/25)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Alessandro Campo (Podgorica, Montenegro) ja 12 teist hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid N. de Montigny ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt, keda abistasid advokaadid M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire ja S. Moya Izquierdo)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada hagejate 2015. aasta märtsi ja järgnevad töötasu teatised selles osas, milles nendega kohaldatakse Euroopa välisteenistuse 23. veebruari 2015. aasta otsust, millega alates 1. jaanuarist 2015 vähendatakse Montenegros töötavate Euroopa Liidu töötajate elamistingimuste eest makstavat toetust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Alessandro Campo ning teiste Euroopa välisteenistuse ametnike ja teenistujate, kelle nimed on esitatud lisas, töötasu teatised, mille hagi esitamise kuupäeval oli Euroopa välisteenistus koostanud 2015. aasta märtsi kohta, selles osas, milles nendega kohaldatakse Euroopa välisteenistuse 23. veebruari 2015. aasta otsust, millega alates 1. jaanuarist 2015 vähendatakse Montenegros töötavate Euroopa Liidu töötajate elamistingimuste eest makstavat toetust.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.


(1)  ELT C 145, 25.4.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-6/16 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/19


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HQ versus CPVO

(Kohtuasi T-592/16) (1)

((Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Tähtajaline leping - Pikendamata jätmise otsus - Ilmne hindamisviga - Hoolitsemiskohustus - Hea halduse põhimõte - Õigus olla ära kuulatud - Psühholoogiline ahistamine - Võimu kuritarvitamine - Vastutus))

(2018/C 042/26)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: HQ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Ühenduse Sordiamet (CPVO) (esindajad: A. Verdini, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, millega esiteks palutakse tühistada Ühenduse Sordiameti 24. juuni 2015. aasta otsus mitte pikendada hageja lepingut ja 20. jaanuari 2016. aasta otsus jätta hageja kaebus rahuldamata, ning teiseks palutakse välja mõista hagejale väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja HQ-lt.


(1)  ELT C 251, 11.7.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-22/16 ja anti 1. septembril 2016 üle Euroopa Liidu Üldkohtule).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/19


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC

(Kohtuasi T-602/16) (1)

((Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Karjääriarengu aruanne - 2012. aasta hindamine - Koostamine - Hindamisaruande lõpetamise otsuse tühistamise nõue))

(2018/C 042/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CJ (esindaja: advokaat V. Kolias)

Kostja: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (esindajad: J. Mannheim ja A. Daume, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, et tühistataks ECDC edasikaebuse hindaja 21. septembri 2015. aasta otsus, millega muudeti hageja 2011. aasta hindamisaruanne lõplikuks, ja vajalikus ulatuses ECDC 20. aprilli 2016. aasta otsus, millega jäeti edasikaebuse hindaja otsuse peale esitatud hageja kaebus rahuldamata.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja CJ-ilt.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-32/16 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/20


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Trautmann versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi T-611/16) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Peretoetused - Õppetoetus - Personalieeskirjade X lisa artikkel 15 - Kohaldamise tingimused - Personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõige 1 - Korrapärane õppimine tasulise õppeasutuse päevases õppes - Personalieeskirjade artikkel 85 - Alusetult saadu tagastamine - Põhjendamiskohustus - Õigus olla ära kuulatud))

(2018/C 042/28)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ernst Ulrich Trautmann (Kraainem, Belgia) (esindaja: advokaat M. Meyer)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja R. Weiss)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, millega palutakse tühistada esiteks Euroopa välisteenistuse 18. detsembri 2015. aasta otsus vaadata läbi hagejale makstav õppetoetus, teiseks individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 12. jaanuari 2016. aasta otsus nõuda hageja töötasult kinnipidamise teel tagasi talle alusetult makstud summad, ning kolmandaks 12. mai 2016. aasta otsus jätta nende otsuste peale esitatud kaebused rahuldamata, ja millega lisaks palutakse kohustada Euroopa välisteenistust tagastama hagejale summad, mis talle varem õppetoetusena maksti.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ernst Ulrich Trautmannilt.


(1)  ELT C 371, 10.10.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-41/16 ja anti 1. septembril 2016 üle Euroopa Liidu Üldkohtule).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/21


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC

(Kohtuasi T-692/16) (1)

((Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Tähtajaline leping - Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkt b - Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise otsuse tühistamine - ELTL artikkel 266 - Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine - Uue otsuse vastuvõtmine lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta - Tagasiulatuv jõud))

(2018/C 042/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CJ (esindaja: advokaat V. Kolias)

Kostja: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (esindajad: J. Mannheim ja A. Daume, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles palutakse ühelt poolt tühistada: esiteks ECDC 2. detsembri 2015. aasta otsus, millega öeldi tagasiulatuvalt, alates 30. aprillist 2012 üles hagejaga sõlmitud lepingulise töötaja leping, ja teiseks ECDC 27. juuni 2016. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja oli selle ülesütlemisotsuse peale esitanud; ning teiselt poolt hüvitada kahju, mida hageja oli väidetavalt kandnud.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja CJ-ilt.


(1)  ELT C 441, 28.11.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/21


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Laboratorios Ern versus EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS)

(Kohtuasi T-700/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi SLIMDYNAMICS taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk DYNAMIN - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 042/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat S. Correa Rodríguez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Ascendo Medienagentur AG (Gamprin-Bendern, Liechtenstein)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 22. juuli 2016. aasta otsuse (liidetud asjad R 1814/2015-4 ja R 1780/2015-4) peale, mis käsitleb Laboratorios Erni ja Ascendo Medienagenturi vahelist vasulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Laboratorios Ern, SA-lt.


(1)  ELT C 462, 12.12.2016.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/22


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC

(Kohtuasi T-703/16 RENV) (1)

((Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Tähtajaline leping - Ennetähtaegne ülesütlemine - Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti b alapunkt ii - Etteteatamise kord - Vastutus - Mittevaraline kahju))

(2018/C 042/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CJ (esindaja: advokaat V. Kolias)

Kostja: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (esindajad: J. Mannheim ja A. Daume, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, nõudega hüvitada kahju, mida hageja väidetavalt kandis ECDC direktori otsuse tõttu, mis tehti hagejale teatavaks 24. veebruaril 2012 ja millega öeldi hagejaga sõlmitud lepingulise töötaja leping ennetähtaegselt üles.

Resolutsioon

1.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel (ECDC) tuleb maksta CJ-ile tekitatud mittevaralise kahju eest hüvitist 2 000 eurot.

2.

Jätta kohtuasjas F-161/12 esitatud hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta CJ ja ECDC endi kanda nende kohtukulud Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuasjas F-161/12, apellatsioonimenetluses kohtuasjas T-370/15 P ja käesolevas kohtuasja uuesti läbivaatamise menetluses.


(1)  ELT C 311, 21.9.2015.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/22


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Consejo Regulador „Torta del Casar“versus EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Kohtuasi T-828/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi QUESO Y TORTA DE LA SERENA taotlus - Päritolunimetuse „Torta del Casar“ kaitse - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 2 lõige 2, artikli 3 lõige 1 ja artikli 13 lõige 1 - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4)))

(2018/C 042/32)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ (Casar de Cáceres, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Pomares Caballero ja M. Pomares Caballero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Hispaania)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2016. aasta otsuse (asi R 2573/2014–4) peale, mis käsitleb Consejo Regulador de la Denominación de Origeni „Torta del Casar“ ja Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2016. aasta otsus (asi R 2573/2014–4).

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Consejo Regulador de la Denominación de Origeni „Torta del Casar“ kohtukulud.


(1)  ELT C 22, 23.1.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/23


Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – RRTec versus EUIPO – Mobotec (RROFA)

(Kohtuasi T-912/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi RROFA taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ROFA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 042/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: RRTec sp. z o.o. (Gliwice, Poola) (esindaja: advokaat T. Gawrylczyk)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: J. Ivanauskas ja M. M. Baldares)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Mobotec AB (Göteborg, Rootsi) (esindaja: advokaat N. Köster)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. oktoobri 2016. aasta otsuse (asi R 2392/2015–1) peale, mis käsitleb Moboteci ja RRTeci vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja RRTec sp. z o.o.-lt.


(1)  ELT C 63, 27.2.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/24


Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Coedo Suárez versus nõukogu

(Kohtuasi T-4/17) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Automaatselt pensionile jäämine - Nõue tuvastada, et invaliidsus on põhjustatud töökohustuste täitmisest - Kaebuse kvalifitseerimine - Mõistlik aeg - Eelnev mittenõuetekohane haldusmenetlus - Vastuvõetamatus - Vastutus))

(2018/C 042/34)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ángel Coedo Suárez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja R. Meyer)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue, millega esiteks palutakse tühistada nõukogu 4. märtsi 2016. aasta otsus keelduda tunnistamast, et hageja invaliidsus on põhjustatud töökohustuste täitmisest, ja teiseks palutakse välja mõista hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ángel Coedo Suárezilt.


(1)  ELT C 78, 13.3.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/24


Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta määrus – Staelen versus Euroopa ombudsman

(Kohtuasi T-217/11 REV) (1)

((Lepinguväline vastutus - Teistmisavaldus - Üldkohtu otsuse osaliselt tühistava Euroopa Kohtu hilisema kohtuotsuse tagajärjed - Uute asjaolude puudumine - Vastuvõetamatus))

(2018/C 042/35)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Claire Staelen (Bridel, Luksemburg) (esindaja: advokaat V. Olona)

Kostja: Euroopa ombudsman (esindajad: G. Grill, hiljem L. Papadias, keda abistasid advokaadid A. Duron ja D. Waelbroeck)

Ese

29. aprilli 2015. aasta kohtuotsuse Staelen vs. Euroopa ombudsman (T-217/11, EU:T:2015:238) teistmisavaldus

Resolutsioon

1.

Jätta teistmisavaldus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Claire Staelenilt.


(1)  ELT C 204, 9.7.2011.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/25


Üldkohtu presidendi 29. novembri 2017. aasta määrus – Ferrovial jt versus komisjon

(Kohtuasi T-252/15 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Hispaania maksuõigusnormides ette nähtud abikava - Äriühingu tulumaksu käsitlev säte, mis lubab Hispaania ettevõtjatel amortiseerida firmaväärtuse, mis tuleneb osaluse omandamisest välismaises ettevõtjas - Uus halduslik tõlgendus - Hõlmamine välismaistes haldusettevõtjates otse osaluse omandamise suhtes kohaldatava korraga - Täitmise peatamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine))

(2018/C 042/36)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Ferrovial, SA (Madrid, Hispaania), Ferrovial Servicios, SA (Madrid) ja Amey UK plc (Oxford, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid M. Muñoz Pérez ja M. Linares Gil)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

ELTL artiklitel 278 ja 279 põhinev nõue peatada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/314 riigiabi SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) kohta, mida Hispaania rakendas rahalise firmaväärtuse amortiseerimise suhtes välismaises ettevõtjas osaluse omandamisel (ELT 2015, L 56, lk 38), täitmine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/25


Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – HeidelbergCement versus komisjon

(Kohtuasi T-902/16) (1)

((Tühistamishagi - Konkurents - Koondumised - Marché du ciment gris en Croatie - Décision d’engagement de la phase d’examen approfondi en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 - Acte non susceptible de recours - Ettevalmistav akt - Vastuvõetamatus))

(2018/C 042/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler ja H. Weiß)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Dawes, H. Leupold ja T. Vecchi)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Komisjoni 10. oktoobri 2016. aasta otsus C(2016) 6591 final nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti c kohase menetluse algatamise kohta asjas M. 7878 – HeidelbergerCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia, mis käsitleb Duna-Dráva Cement Kft. poolt kavandatavat 100 % osaluse omandamist äriühingutes Cemex Hratska dd. ja Cemex Hungária Építőanyagok Kft.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta HeidelbergCement AG kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 53, 20.2.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/26


Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – Schwenk Zement versus komisjon

(Kohtuasi T-907/16) (1)

((Tühistamishagi - Konkurents - Koondumised - Halli tsemendi turg Horvaatias - Määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel tehtud põhjalikuma kontrollimenetluse algatamise otsus - Vaidlustamatu akt - Ettevalmistav dokument - Vastuvõetamatus))

(2018/C 042/38)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schwenk Zement KG (Ulm, Saksamaa) (esindajad: advokaadid U. Soltész, M. Raible ja G. Wecker)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Dawes, H. Leupold ja T. Vecchi)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles palutakse tühistada komisjoni 10. oktoobri 2016. aasta otsus C (2016) 6591 final, millega algatati määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel põhjalikum kontrollimenetlus, et teha kindlaks, kas HeidelbergCement AG ja Schwenk Zement’i poolt Duna-Dráva Cement Kft vahendusel Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. ja Cemex Hrvatska d.d. üle kontrolli omandamine on siseturuga kokkusobiv.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuna rahuldamata.

2.

Jätta Schwenk Zement KG kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 63, 27.2.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/26


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Troszczynski versus parlament

(Kohtuasi T-148/17) (1)

((Tühistamishagi - Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri - Parlamendiliikmete assistentide hüvitised - Alusetult makstud summade sissenõudmine - Osaline vastuvõetamatus - Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine))

(2018/C 042/39)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mylène Troszczynski (Noyon, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat M. Ceccaldi, hiljem advokaat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: G. Corstens ja S. Seyr)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Jensen, M. Bauer ja R. Meyer)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada: Euroopa Parlamendi peasekretäri 23. juuni 2016. aasta otsus, millega nõutakse hagejalt tagasi 56 554 eurot, mille ta on alusetult maksnud parlamendiliikmete assistentide kulude eest, ning vastav võlateatis, ja kvestorite 6. jaanuari 2017. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 23. juuni 2016. aasta kaebus.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata osas, milles esitati nõue tühistada esiteks Euroopa Parlamendi peasekretäri 23. juuni 2016. aasta otsus, millega nõutakse Mylène Troszczynskilt tagasi 56 554 eurot, mille ta on alusetult maksnud parlamendiliikmete assistentide kulude eest, ning teiseks vastav võlateatis, ja osas, mis puudutab nõuet mõista parlamendilt hageja kasuks välja 50 000 euro suurune hüvitis hüvitamisele kuuluvate kulude katteks.

2.

Ära on langenud vajadus langetada otsus hagi selle osa kohta, mis käsitleb nõuet tühistada kvestorite 6. jaanuari 2017. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 23. juuni 2016. aasta kaebus.

3.

Jätta Mylène Troszczynski kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt lisaks välja parlamendi kohtukulud.

4.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 144, 8.5.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/27


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Acsen versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi T-381/17) (1)

((Tühistamishagi - Direktiiv 2011/35/EÜ - Aktsiaseltside ühinemine - Tühine ühinemine - Ühinemise täieliku tühisuse ja suhtelise kehtetuse eristamise puudumine - Hagi esitamise tähtaeg - Hilinemine - Ilmselge vastuvõetamatus))

(2018/C 042/40)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Ibram Acsen (Bukarest, Rumeenia) (esindaja: advokaat C. Gagu)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: M. Pencheva ja C. Ionescu Dima) ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Petrova Cerchia ja A. Varnav)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 2011/35/EL, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (ELT 2011, L 110, lk 1), artikli 22 lõike 1 punkt c.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ibram Acsenilt.


(1)  ELT C 269, 14.8.2017.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/28


25. septembril 2017 esitatud hagi – Hernando Avendaño jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-669/17)

(2018/C 042/41)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: María Hernando Avendaño (Madrid, Hispaania), Ignacio Ruiz-Rivas Hernando (Madrid), Juan Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid), Lucía Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid) (esindaja: advokaat P. Gabeiras Vázquez)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

võtta käesolev tühistamishagi koos esitatud tõenditega menetlusse ja võtta taotletud meetmed;

tunnistada otsus SRB/EES/2017/08 tühiseks.

hüvitada tekkinud kahju.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjades T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-483/17, García Suárez jt vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-484/17, Fidesban jt vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu ning T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/28


31. oktoobril 2017 esitatud hagi – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-735/17)

(2018/C 042/42)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Llanos Acuña)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tühistada ja jätta kohaldamata vaidlustatud otsus.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu 7. juuni 2017. aasta täitevistungil vastu võetud otsuse (otsus SRB/EES/2017/08) peale, millega käivitatakse ühtne kriisilahenduskord ja nõustutakse selle kohaldamisega Hispaania pangale Banco Popular Español, S.A.

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjades T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-483/17, García Suárez jt vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-484/17, Fidesban jt vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu ning T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/29


14. novembril 2017 esitatud hagi – Kerkosand versus komisjon

(Kohtuasi T-745/17)

(2018/C 042/43)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Kerkosand spol. s.r.o. (Šajdíkové Humence, Slovaki Vabariik) (esindajad: advokaadid A. Rosenfeld ja C. Holtmann)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 20. juuli 2017. aasta otsus C(2017) 5050 final riigiabi kontrollimenetluses SA.38121 (2016/FC) – Slovaki Vabariik „Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.“;

teise võimalusena tühistada hageja esindajatele saadetud Euroopa Komisjoni 5. septembri 2017. aasta teade menetluses SA.38121 (2014/CP) „Alleged State aid to Slovak glass sand producer NAJPI a.s.“; samuti

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide: rikutud on olulist vormi- ja menetlusnormi, mis sisaldub määruse (EL) 2015/1589 (1) artikli 15 lõike 1 esimeses lauses koostoimes artikliga 4

Hageja väitel leiab kostja, et abi täidab määruse (EL) 651/2014 (2) tingimusi. See takistab kostjal esialgse uurimismenetluse läbiviimist, samuti otsuse tegemist määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõike 2, 3 või 4 tähenduses. See seisukoht on vastuolus õigusnormiga, sest kostjal on õigus määrusele (EL) 651/2014 tuginevat abi esialgselt uurida. Kauem kui kolm ja pool aastat kestnud uurimismenetlus on prima facie kontrollist läinud üle esialgseks uurimismenetluseks. Seega on kostja kohustatud määruse (EL) 2015/1589 artikli 15 lõike 1 esimese lause kohaselt tegema otsuse määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõike 2, 3 või 4 tähenduses. Seda kohustust on kostja aga rikkunud, olles kaebuse põhjendamatuna tagasi lükanud, jättes märkimata, et vastav abi ei tekita kahtlusi seoses siseturuga kokkusobivusega.

2.

Teine väide: rikutud on ELTLi, samuti selle rakendamisel kohaldatavaid õigusnorme, mis sisalduvad ELTL artikli 107 lõike 3 punktis a, ELTL artiklis 109 koostoimes määruse (EL) 651/2014 artikli 58 lõikega 1 ning ELTL artikli 108 lõikes 2 koostoimes määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõikega 4

Kostja leiab, et tema uurimispädevus seoses määrusele (EL) 651/2014 tugineva abiga piirdub selle määruse grupierandi kohaldamise tingimuste kontrolliga. See seisukoht on vastuolus õigusnormiga, sest liidu kohtute praktika kohaselt tuleneb määruse (EL) 651/2014 tingimustest kinnipidamisest üksnes kokkusobivuse eeldamise eelistamine individuaalsele üksikjuhu uurimisele. See eelistus puudub selliste juhtumite puhul nagu käesolev, mille puhul tuleb esmamulje alusel järeldada, et abil on seoses selle mõjuga konkurentsile oluline tähtsus. Selliste juhtumite korral on kostjal õigus individuaalseks hindamiseks väljaspool määruse (EL) 651/2014 raame, arvestades esmast õigust ja liidu õiguse üldpõhimõtteid. Selle pädevuse rakendamata jätmisega rikkus kostja ELTL artikli 107 lõike 3 punkti a.

Peale selle rikkus kostja ELTL artiklit 109 koostoimes määruse (EL) 651/2014 artikli 58 lõikega 1, kuna kohaldas käesolevale juhtumile seda määrust tagasiulatuvalt, kuigi tingimused selle jaoks ei olnud täidetud. Abi on sihtotstarbeline üksikabi suurettevõtjatele. Sellise abi ergutavale mõjule kohalduvad määruse (EL) 651/2014 artikli 6 lõike 3 punkti a kohaselt eriti ranged nõuded. Vajalikke tõendeid, mille kohaselt Slovaki asutused enne abi andmist abi saaja dokumentide alusel nendest nõuetest kinnipidamises veendusid, ei esitatud.

Lõpuks rikkus kostja ELTL artikli 108 lõiget 2 koostoimes määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõikega 4, sest ta ei algatanud ametlikku uurimismenetlust. Kostja uuris abi saaja oletuslikku VKE-olemust kauem kui kolm ja pool aastat kestnud uurimismenetluse käigus üksnes ebapiisavalt ja ebatäielikult. Peale selle väljendas kostja ühel kohtumisel selgesõnaliselt raskusi seoses hindamisega, kas tegu on abikava alusel antud riigiabi või sihtotstarbelise üksikabiga. Kostja oleks selle küsimuse lahtiseks jätta tohtinud vaid siis, kui ta oleks abi saaja VKE-olemust piisavalt kontrollinud ja õigesti määranud. Viimasega ei olnud aga tegu. Peale selle tunnustas kostja alles vaidlustatud otsuses, et määruse (EÜ) 800/2008 (3) kohast kokkusobivust ei olnud, pärast seda, kui ta oli mitmeid aastaid väitnud vastupidist.


(1)  Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).

(2)  Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT 2014, L 187, lk 1).

(3)  Komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (ELT 2008, L 214, lk 3).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/30


15. novembril 2017 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) versus komisjon

(Kohtuasi T-754/17)

(2018/C 042/44)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid J. Vanden Eynde ja E. Wauters)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagiavaldus vastuvõetavaks ja selle tulemusel tühistada komisjoni otsus C(2017) 5176 final Prantsusmaa antud riigiabi nr SA.38398 kohta (2016/C, ex 2015/E) – Prantsusmaa sadamate maksustamine;

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt tühistada Euroopa Komisjoni otsus lugeda siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks asjaolu, et Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouesti (Lääne-Bretagne’i kaubandus- ja tööstuskoda) majandustegevust ei maksustata ettevõtte tulumaksuga;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab hagi kolme väitega.

1.

Esimene väide, et on rikutud hea halduse põhimõtet, sest ei ole veel teada, missuguse tulemuse annab hagi kohtuasjas T-39/17: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) vs. komisjon, mille hageja esitas ja mis puudutab õigust tutvuda haldustoimikuga. Seega, kuivõrd komisjon tugines hagejale tehtud etteheidete kindlaksmääramisel olulistele dokumentidele, jättes viimase korduvatest palvetest hoolimata need dokumendid talle siiski edastamata, peaks otsus, mille tulemusena analüüsitakse niisuguseid dokumente, olema õigusvastane.

2.

Teine väide, et on tehtud hindamisviga Bresti sadama toimingute kvalifitseerimisel. See väide jaguneb kahte ossa.

Esimeses osas on kinnitatud, et Bresti sadama tegevus kujutab endast üldist huvi pakkuvaid teenuseid. Hageja leiab, et selles kontekstis ei saa kostja ettevõtte tulumaksust vabastamist vaidlustada, kui ta just ei tõenda, et see kujutab endast riigiabi tegevusele, millega tegeldakse konkurentsitingimustes.

Teine osa, mis on esitatud teise võimalusena ja mille kohaselt kujutaks sadama tegevus ka juhul, kui see ei kujuta endast üldist huvi pakkuvaid teenuseid, siiski üldist majandushuvi esindavaid teenuseid, mida võib liidu õigust järgides toetada muu hulgas maksumeetmete abil. Hageja leiab, et seepärast ei tule asuda seisukohale, et käsitletaval juhul kohaldatakse konkurentsieeskirju.

3.

Kolmas väide, et osas, milles komisjon kvalifitseeris käsitletava meetme riigiabiks, puuduvad põhjendused ja on tehtud ilmne hindamisviga. See väide jaguneb kahte ossa.

Esimene osa, mille kohaselt leiab hageja, et ELTL artikli 106 lõikes 2 sätestatud erandit tuleb tõlgendada koostoimes ELTL artikliga 93, mis näeb ette, et aluslepingutega on kooskõlas toetused, mis vastavad transpordi koordineerimise vajadusele või kujutavad endast avalike teenuste hulka kuuluvate teatud kohustuste täitmise kulude katmist.

Teine osa, mille kohaselt on tehtud ilmne hindamisviga ja otsus on ebapiisavalt põhjendatud, mis puudutab ELTL artikli 107 kohaldamist. Esiteks on vaidlustatud otsus ebapiisavalt põhjendatud, sest ei ole esitatud ühtegi tõendit sellest, kuidas kõnesolev abikava liikmesriikidevahelist kaubandust kahjustab või võib kahjustada Prantsusmaa sadamate ja konkreetsemalt Bresti sadama osas. Teiseks on otsuses tehtud ilmne hindamisviga, sest meede, millest Bresti sadam kasu saab, on selles kvalifitseeritud riigiabiks vaatamata sellele, et tingimus, et meede peab kahjustama kaubandust, ei ole täidetud.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/31


30. novembril 2017 esitatud hagi – United Wineries versus EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(Kohtuasi T-779/17)

(2018/C 042/45)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: United Wineries, SA (Cenicero, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Oria Sousa-Montes)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „VIÑA ALARDE“ – registreerimistaotlus nr 13 390 521

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 25. septembri 2017. aasta otsus asjas R 281/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagiavaldus koos selle lisadega vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 ja artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/32


30. novembril 2017 esitatud hagi – Kraftpojkarna versus komisjon

(Kohtuasi T-781/17)

(2018/C 042/46)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kraftpojkarna AB (Västerås, Rootsi) (esindaja: advokaat Y. Melin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

1.

tunnistada kehtetuks

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, artikli 3 lõige 2; ja

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks, artikli 2 lõige 2;

2.

tühistada

hagejat puudutavas osas komisjoni 5. septembri 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1524, millega lõplike meetmete kohaldamise ajaks tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitleva dumpingu- ja subsiidiumivastase menetlusega, artikkel 2;

3.

mõista kohtukulud välja komisjonilt ja mis tahes menetlusse astujalt, kellele antakse komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astumise luba.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite.

Komisjon on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1), artikli 8 lõiget 1, artikleid 9 ja 10 ning artikli 10 lõiget 5, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (2), artikli 13 lõiget 1, artikleid 9 ja 10 ning artikli 16 lõiget 5, kui ta tunnistas kinnitusarved kehtetuks ja andis seejärel tollile korralduse nõuda tollimaks sisse, nagu poleks ajal, kui kaubad olid vabasse ringlusse lubamiseks deklareeritud, kehtivaid kinnitusarveid väljastatud ning neist tollile teada antud.

See väide põhineb väitel, et nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (3), artikli 3 lõige 2 ja nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks (4), artikli 2 lõige 2 on õigusvastased, mis annab komisjonile võimaluse tunnistada kinnitusarved kehtetuks.


(1)  ELT 2013, L 176, lk 21.

(2)  ELT 2016, L 176, lk 55.

(3)  ELT 2013, L 325, lk 1.

(4)  ELT 2013 L 325, lk 66.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/33


30. novembril 2017 esitatud hagi – Wuxi Saijing Solar versus komisjon

(Kohtuasi T-782/17)

(2018/C 042/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Hiina) (esindaja: advokaat Y. Melin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

1.

tunnistada kehtetuks

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, artikli 3 lõige 2; ja

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks, artikli 2 lõige 2;

2.

tühistada

hagejat puudutavas osas komisjoni 5. septembri 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1524, millega lõplike meetmete kohaldamise ajaks tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitleva dumpingu- ja subsiidiumivastase menetlusega, artikkel 2;

3.

mõista kohtukulud välja komisjonilt ja mis tahes menetlusse astujalt, kellele antakse komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astumise luba.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite.

Komisjon on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1), artikli 8 lõiget 1, artikleid 9 ja 10 ning artikli 10 lõiget 5, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (2), artikli 13 lõiget 1, artikleid 9 ja 10 ning artikli 16 lõiget 5, kui ta tunnistas kinnitusarved kehtetuks ja andis seejärel tollile korralduse nõuda tollimaks sisse, nagu poleks ajal, kui kaubad olid vabasse ringlusse lubamiseks deklareeritud, kehtivaid kinnitusarveid väljastatud ning neist tollile teada antud.

See väide põhineb väitel, et nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (3), artikli 3 lõige 2 ja nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks (4), artikli 2 lõige 2 on õigusvastased, mis annab komisjonile võimaluse tunnistada kinnitusarved kehtetuks.


(1)  ELT 2013, L 176, lk 21.

(2)  ELT 2016, L 176, lk 55.

(3)  ELT 2013, L 325, lk 1.

(4)  ELT 2013 L 325, lk 66.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/34


1. detsembril 2017 esitatud hagi – GE Healthcare versus komisjon

(Kohtuasi T-783/17)

(2018/C 042/48)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: GE Healthcare A/S (Oslo, Norra) (esindajad: barrister D. Scannell, solicitor G. Castle ja solicitor S. Oryszczuk)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 23. novembri 2017. aasta otsus C(2017) 7941 final, millega peatatakse hageja müügiluba Omniscani (INN gadodiamiid) kohta;

mõista hageja kohtukulud ja muud käesoleva kohtuasjaga seotud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimese väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus direktiivi 2001/83/EÜ (1) artiklit 116.

2.

Teise väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus ettevaatuspõhimõtet.

3.

Kolmanda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus mittediskrimineerimise põhimõtet.

4.

Neljanda väite kohaselt on vaidlustatud otsus igal juhul ebaproportsionaalne.

5.

Viienda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus hea halduse üldpõhimõtet.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT 2001, L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/35


4. detsembril 2017 esitatud hagi – BTC versus komisjon

(Kohtuasi T-786/17)

(2018/C 042/49)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BTC GmbH (Bolzano, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. von Lutterotti ja A. Frei)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni antud rahastuse 27. septembri 2017. aasta tagasinõudmise meede viitenumbriga Ares (2017) 4799558, samuti vastav 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteade (Nota di Addebito) nr 3241712708 koos 2. oktoobri 2017. aasta teatisega Ares (2017) 4790311, kõik kätte toimetatud elektronposti teel 4. oktoobril 2017 aadressile info@btc-srl.com, samuti kõik muud (ka teadmata) õigusaktid, mis eelnesid kahele nimetatule, on nendega seotud või mis on mõeldud nende täitmiseks;

teise võimalusena tuvastada vahekohtu hagi teel ELTL artikli 272 ja 29. juuni 2007. aasta toetuslepingu nr C046311 artikli 5 lõike 2 alusel, et summa, mida Euroopa Komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu tema poolt tasumisele ning seega on hagejal õigus see kinni pidada;

kolmanda võimalusena tuvastada taas vahekohtu hagi teel ELTL artikli 272 ja 29. juuni 2007. aasta toetuslepingu nr C046311 artikli 5 lõike 2 alusel, ja vaid sel juhul, kui hageja peaks Euroopa Ühendusele 29. juuni 2007. aasta toetuslepingu nr C046311 alusel mingi summa võlgnema, võimalik hageja võlgnetav summa, ja seda väiksemas summas kui on märgitud Euroopa Komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708;

samuti mõista menetluskulud kostjalt välja vastavalt kodukorra artiklile 134, kusjuures nende suurus on Itaalia advokaatide tasustamisparameetrite alusel vastavalt Itaalia justiitsministeeriumi dekreedile nr 55/2014 30 000 eurot, millele lisandub 15 % üldkulude hüvitist vastavalt Itaalia justiitsministeeriumi dekreedi nr 55/2014 artiklile 15, 4 % seadusjärgseks makseks advokaatide pensionikassasse, samuti 22 % käibemaksu, kui see kuulub tasumisele, ning jääb õigus menetluse käigus määrata täpsem, tegelikest kuludest sõltuv arvestus.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide: vaidlustatud meetmete tühisus aegumise tõttu vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (1) artikli 3 lõike 1 neljandale lõigule (2)

2.

Teine väide: vaidlustatud meetmete tühisus ELTL artikli 296 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 rikkumise tõttu meetme ja ülalnimetatud nõudeteate väljastamise ebaproportsionaalselt pika menetlusaja alusel (õiguskindluse ja mõistliku menetlusaja põhimõtte rikkumine)

3.

Kolmas väide: vaidlustatud meetmete tühisus ELTL artikli 296 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 ning artikli 42 rikkumise tõttu puuduliku asjaolude uurimise, meetme puuduva, ebapiisava või vastuolulise põhjenduse ning dokumentidega tutvumise õiguse rikkumise alusel

4.

Neljas väide: vaidlustatud meetmete tühisus määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 2 ja artikli 4 rikkumise ja ELTL artikli 296 ja põhiõiguste harta artikli 41 rikkumise tõttu tagasi nõutud summa ebaproportsionaalsuse, asjaolude ebapiisava või vigase väljaselgitamise ning meetme ebapiisava või vastuolulise põhjenduse alusel

5.

Viies väide: summa, mida komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu tasumisele, sest komisjon rikkus lepingu heauskse täitmise põhimõtet, selgitas asjaolud välja hilinenult ja ebapiisavalt ning ei hinnanud olemasolevaid tõendeid või hindas neid vääralt

6.

Kuues väide: summa, mida komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu tasumisele, sest komisjoni OLAFi aruandel põhinevad järeldused ei vasta asjaoludele

7.

Seitsmes väide: summa, mida komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu igal juhul sellises suuruses tasumisele, sest vastavalt toetuslepingu artikli 10 II lisale peab tagastama vaid tegelikult põhjendamatult saadud summad, aga mitte need, mis on välja makstud tegelikkusele vastava ja lepinguga kooskõlas oleva arvelduse alusel (heausksuse põhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine)


(1)  Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 1995, L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340).

(2)  Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 1995, L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/36


29. novembril 2017 esitatud hagi – TecAlliance versus EUIPO – Siemens (TecDocPower)

(Kohtuasi T-789/17)

(2018/C 042/50)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: TecAlliance GmbH (Ismaning, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Engemann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Siemens AG (München, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „TecDocPower“ – ELi kaubamärk nr 13 402 326

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2017. aasta otsus asjas R 2433/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 47 lõike 2 rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/37


5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

(Kohtuasi T-790/17)

(2018/C 042/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat B. Hattier)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ST ANDREWS“ – registreerimistaotlus nr 9 586 348

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. oktoobri 2017. aasta otsus asjas R 92/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kui sellega jäeti rahuldamata kaebus seoses järgmiste klassi 41 kuuluvate teenustega: „meelelahutuslike konverentside, kongresside, sündmuste, võistluste ja seminaride korraldamine; klubiteenused (meelelahutus ja koolitus); konverentside, kongresside, sündmuste, võistluste ja seminaride kohta teavet pakkuva veebisaidi pakkumine; sündmuste planeerimine; kultuuri- või koolituseesmärgiga sündmuste ja näituste korraldamine; raamatute, e-raamatute ja veebiajakirjade väljaandmine; erialanõustamis- ja juhendamisteenused (haridus- ja väljaõppe-alane nõustamine)“;

nõustuda taotluse nr 9 586 348 alusel ELi kaubamärgi registreerimisega eelmainitud teenuste jaoks ja

mõista EUIPO-lt välja hageja käesoleva menetluse kulud.

Väide

Apellatsioonikoda hindas valesti ELi kaubamärgi taotluse nr 9 586 348 esemeks oleva tähise eristusvõimet seoses teatavate klassi 41 kuuluvate teenustega.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/37


5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

(Kohtuasi T-791/17)

(2018/C 042/52)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat B. Hattier)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ST ANDREWS“ – registreerimistaotlus nr 11 176 773

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. oktoobri 2017. aasta otsus asjas R 93/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kui sellega jäeti rahuldamata kaebus seoses järgmiste klassi 41 kuuluvate teenustega: „meelelahutuslike konverentside, kongresside, sündmuste, võistluste ja seminaride korraldamine; klubiteenused (meelelahutus ja koolitus); konverentside, kongresside, sündmuste, võistluste ja seminaride kohta teavet pakkuva veebisaidi pakkumine; sündmuste planeerimine; kultuuri- või koolituseesmärgiga sündmuste ja näituste korraldamine; raamatute, e-raamatute ja veebiajakirjade väljaandmine; erialanõustamis- ja juhendamisteenused (haridus- ja väljaõppe-alane nõustamine)“;

nõustuda taotluse nr 11 176 773 alusel ELi kaubamärgi registreerimisega eelmainitud teenuste jaoks ja

mõista EUIPO-lt välja hageja käesoleva menetluse kulud.

Väide

Apellatsioonikoda hindas valesti ELi kaubamärgi taotluse nr 11 176 773 esemeks oleva tähise eristusvõimet seoses teatavate klassi 41 kuuluvate teenustega.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/38


5. detsembril 2017 esitatud hagi – Man Truck & Bus versus EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(Kohtuasi T-792/17)

(2018/C 042/53)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Man Truck & Bus AG (München, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Röhl)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Korea Vabariik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk „MANDO“ – registreerimistaotlus nr 11 276 301

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1677/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/39


6. detsembril 2017 esitatud hagi – Star Television Productions versus EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Kohtuasi T-797/17)

(2018/C 042/54)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Star Television Productions Ltd (Tortola, Briti Neitsisaared) (esindaja: solicitor D. Farnsworth)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Marc Dorcel SA (Pariis, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „STAR“ sisaldav ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 1 992 510

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 14. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1519/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus,

jätta tühistamistaotlus rahuldamata ja

mõista hageja kohtukulud seoses käesoleva kaebusega välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 58 lõike 1 punkti a rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/39


8. detsembril 2017 esitatud hagi – De Masi ja Varoufakis versus EKP

(Kohtuasi T-798/17)

(2018/C 042/55)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Fabio De Masi (Hamburg, Saksamaa) ja Yanis Varoufakis (Ateena, Kreeka) (esindaja: A. Fischer-Lescano)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse otsus, mis tehti teatavaks 16. oktoobri 2017. aasta kirjaga ja millega jäeti rahuldamata hagejate taotlus saada juurdepääs Euroopa Keskpanga 23. aprilli 2015. aasta dokumendile „Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB“, ning

mõista kostjalt Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel välja kohtukulud ja võimalike menetlusse astujate kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kaks väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsuse üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKB/2004/3) (1) artikli 4 lõiget 2 on kohaldatud vääralt

Hagejad väidavad, et vaidlusaluse õigusliku arvamuse avalikustamine ei kahjustaks kostja õigusabi ning selle avalikustamiseks on ülekaalukas üldine huvi. Lisaks esines huvide kaalumisel ja põhjenduste esitamisel puudusi.

2.

Teine väide, et Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsuse üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2004/3) artikli 4 lõike 3 esimest lõiku on kohaldatud vääralt

Avalikustamine ei kahjustaks vaidlusaluse õigusliku arvamuse sisekasutust, mis on osa Euroopa Keskpanga sisestest arutlustest või eelkonsultatsioonidest ning Euroopa Keskpanga seisukohtade vahetustest riikide keskpankadega.


(1)  Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2004/3) (ELT 2004, L 80, lk 42; ELT eriväljaanne 01/05, lk 51).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/40


11. detsembril 2017 esitatud hagi – Scania jt versus komisjon

(Kohtuasi T-799/17)

(2018/C 042/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Scania AB (Södertälje, Rootsi), Scania CV AB (Södertälje) ja Scania Deutschland GmbH (Koblenz, Saksamaa) (esindajad: advokaadid D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs ja P. Hammarskiöld)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

võtta kodukorra artikli 88 lõike 1 ja artikli 89 lõike 3 punkti d kohaselt menetlust korraldav meede, et komisjon esitaks DAFi ja Iveco vastuväiteteatise suhtes kirjalikud seisukohad;

tühistada Euroopa Komisjoni 27. septembri 2017. aasta otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (AT.39824 – veokid) (edaspidi „vaidlustatud otsus“);

teise võimalusena osaliselt tühistada vaidlustatud otsus ja vähendada hagejatele ELTL artikli 261 ja määruse nr 1/2003 artikli 31 alusel määratud trahvi;

igal juhul asendada komisjoni hinnang trahvi summa kohta enda hinnanguga ning vähendada hagejatele ELTL artikli 261 ja määruse nr 1/2003 artikli 31 alusel määratud trahvi; ja

mõista kohtukulud vastavalt kodukorra artiklile 134 välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad üheksa väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus rikub hagejate kaitseõigusi, mis tulenevad EL-i põhiõiguste harta artikli 48 lõikest 2, määruse nr 1/2003 artikli 27 lõigetest 1 ja 2, liidu institutsioonide kohustust viia läbi erapooletu uurimine, mis tuleneb põhiõiguste harta artikli 41 lõikest 1, ning süütuse presumptsiooni, mis on sätestatud põhiõiguste harta artikli 48 lõikes 1.

2.

Teine väide, et komisjon rikkus määruse nr 1/2003 artikli 27 lõikeid 1 ja 2 ning põhiõiguste harta artikli 48 lõiget 2 sellega, et ei võimaldanud Scanial tutvuda võimalike uute süüst vabastavate tõenditega, mida sisaldasid DAFi ja Iveco vastused vastuväiteteatisele.

3.

Kolmas väide, et vaidlustatud otsuses on vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ning EMP lepingu artiklit 53 kuna selles leiti, et teabevahetus Test & Drive ringkonnas kujutab endast rikkumist.

4.

Neljas väide, et vaidlustatud otsus rikub ELTL artiklit 296, sest selles on vastuoluliselt põhjendatud väidetavat kokkulepet või kooskõlastatud tegevust seoses heidetega seotud tehnoloogiate turuletoomisega ning vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, kuna selles leiti, et hagejad on sõlminud omavahel kokkuleppe või kooskõlastatud tegevuse seoses heidetega seotud tehnoloogiate turuletoomisega.

5.

Viies väide, et vaidlustatud otsuses on vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53 seetõttu, et teabevahetust Saksamaa ringkonnas on ebaõigesti käsitatud „eesmärgil põhinevaks“ rikkumisena.

6.

Kuues väide, et vaidlustatud otsuses on vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, kuna leides, et Saksamaa ringkonda puudutava rikkumise geograafiline ulatus hõlmab kogu EMPd, on tehtud ilmne viga faktiliste asjaolude hindamisel ja õiguslikul kvalifitseerimisel.

7.

Seitsmes väide, et vaidlustatud otsuses on vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, kuna leides, et tuvastatud teguviis kujutab endast ühte ja pidevat rikkumist, ning tuvastades, et hagejad on selle eest vastutavad, on tehtud ilmne viga faktiliste asjaolude hindamisel ja õiguslikul kvalifitseerimisel.

8.

Kaheksas väide, et vaidlustatud otsuses on vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, samuti määruse nr 1/2003 artiklit 25, kuna sellega määrati trahv aegunud teguviisi eest ja igal juhul jäeti arvesse võtmata, et see teguviis ei olnud pidev.

9.

Üheksas väide, et vaidlusalune otsus rikub trahvi määra osas proportsionaalsuse põhimõtet ja võrdse kohtlemise põhimõtet ning Üldkohus peaks igal juhul ELTL artiklit 261 ja määruse nr 1/2003 artiklit 31 kohaldades selle trahvi summat vähendama.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/41


11. detsembril 2017 esitatud hagi – Brown Street Holdings versus EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

(Kohtuasi T-800/17)

(2018/C 042/57)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Brown Street Holdings Ltd (Auckland, Uus-Meremaa) (esindajad: advokaadid C. Hufnagel, M. Kleespies, A. Bender ja J. Clayton-Chen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Enesan AG (Zürich, Šveits)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnamärgi „FIGHT LIFE“ ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 112 642

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 26. septembri 2017. aasta otsus asjas R 36/202017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 75 teise lause rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 75 esimese lause rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/42


6. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

(Kohtuasi T-801/17)

(2018/C 042/58)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Bühling ja D. Graetsch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 073 381

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 25. septembri 2017. aasta otsus asjas R 524/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/43


7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

(Kohtuasi T-802/17)

(2018/C 042/59)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Bühling ja D. Graetsch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 073 398

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 25. septembri 2017. aasta otsus asjas R 525/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/43


7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

(Kohtuasi T-803/17)

(2018/C 042/60)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Bühling ja D. Graetsch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ORIGINAL excellent dermatest“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 073 364

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 25. septembri 2017. aasta otsus asjas R 526/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/44


11. detsembril 2017 esitatud hagi – Stada Arzneimittel versus EUIPO (kahe vastastikku paikneva kaare kujutis)

(Kohtuasi T-804/17)

(2018/C 042/61)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune disainilahendus: ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 625 437

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 20. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1887/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/44


11. detsembril 2017 esitatud hagi – Pethke versus EUIPO

(Kohtuasi T-808/17)

(2018/C 042/62)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ralph Pethke (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada tema 2016. aasta hindamisaruanne hagejale 10. aprillil 2017 teatavaks tehtud redaktsioonis;

tühistada niivõrd, kui see on vajalik EUIPO haldusnõukogu otsus hageja 18. oktoobri 2017 kaebuse kohta, mis esitati Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

Esimene väide: hageja vahetu ülemuse hindamisviga

Hageja väidab, et tema ülemus ei andnud omapoolset hinnangut ega hinnanud kriitiliselt tegevdirektori panust hindamisaruandesse seoses hageja tegevusega hindamisperioodil 1. jaanuarist 2006 kuni 17. oktoobrini 2016 ning rikkus sellega komisjoni 16. detsembri 2013. aasta otsust nr C(2013) 8985 final, mis sisaldab üldisi rakendussätteid personalieeskirjade artikli 43 ja artikli 44 lõike 1 kohta, ning EUIPO töökorda.

Teine ja kolmas väide: kaebuste lahendamiseks otsustuspädevuse puudumine ja kaebusi lahendava organi sõltumatuse puudumine

Tegevdirektor ei saa hageja iga-aastase hindamisaruande menetluses olla sõltumatu kaebusi lahendav organ, sest ta osales selle aruande koostamisel otsustaval määral. EUIPO töökord näeb tegevdirektori hinnangute osas ette, et sellistel juhtudel peab kaebusi lahendama apellatsioonikoda.

Neljas väide: kaebusega seotud dialoogi meelevaldne katkestamine

Tavapärast dialoogi kaebuse üle ei peetud eeskätt selle tõttu, et tegevdirektor katkestas selle meelevaldselt, mis kujutab endast kaebemenetluse reeglite, nimelt komisjoni otsuse ja selleks kehtestatud EUIPO töökorra rikkumist. Puudub tõhus administratiivne ja kohtueelne õiguskaitse.

Viies väide: hindamisaruande puudulikud põhjendused

Tegevdirektori panus hindamisaruandesse ja seega ka 2016. aasta hindamisaruanne ise sisaldavad olulisi puudusi põhjendustes, mis muudavad hageja jaoks probleemi analüüsi osaliselt võimatuks. Hageja tegevuse hindamine tegevdirektori poolt ei tugine faktidele. Hinnangut ei saa suuremas osas pidada usutavaks. Hageja tegevust juhtival ametikohal operatiivtoe osakonnas hindas tegevdirektor oma aruandes oluliselt halvemaks, erinevalt peaaegu kõigist teistest eelnevatest hinnangutest hageja tegevusele. Põhjendus ei ole kooskõlas vastava kõrgendatud põhjendamisstandardiga.

Kuues väide: ilmselged hindamisvead

2016. aasta hindamisaruanne koos tegevdirektori panusega sisaldab ilmselgeid hindamisvigu, sest aluseks on võetud puudulikud ja meelevaldselt valitud tegevusnäitajad. Puudub igasugune usutavus asjaolude hindamisel.

Hindamisaruanne ise ei sisalda hageja tegevusnäitajate analüüsi vaidlusalusel hindamisperioodil, sest hageja ülemus ilmselgelt ei analüüsinud oma hindamisaruandes neid tegevusnäitajaid.

Tegevdirektori panus hindamisaruandesse ja sellest tulenevalt paratamatult ka hindamisaruanne ise sisaldab valesid ning tugineb puudulikele ja ühepoolselt negatiivsetele tegevusnäitajatele. Tegevdirektor on kasutanud meelevaldseid ja asjassepuutumatuid hindamisaluseid ning ei ole üldjuhul tuginenud eesmärkides eelnevalt määratletud põhinäitajatele. Tegevdirektori panus hindamisaruandesse moonutab seega asjaolusid sel määral, et lahkneb täielikult hageja tegevusele antud hinnangust. Ei saa olla õiguspärane, et aasta lõpus antakse negatiivne hinnang, ilma et hagejale oleks antud võimalust oma tegevuse võimalikele puudustele reageerida.


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/45


Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta määrus – FE versus komisjon

(Kohtuasi T-616/16) (1)

(2018/C 042/63)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Neljanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 371, 10.10.2016 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-46/16 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/46


Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta määrus – Lions Gate Entertainment versus EUIPO (DIRTY DANCING)

(Kohtuasi T-64/17) (1)

(2018/C 042/64)

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 104, 3.4.2017.