ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
29. jaanuar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 32/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 32/02

Kohtuasi C-214/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 29. novembri 2017. aasta otsus (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – C. King versus The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Eelotsusetaotlus — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Artikkel 7 — Töösuhte lõppemisel makstav kasutamata põhipuhkuse hüvitis — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on töötajal kohustus kasutada põhipuhkust, ilma et põhipuhkuse eest makstav tasu oleks kindlaks määratud)

2

2018/C 32/03

Kohtuasi C-265/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2017. aasta otsus (Tribunale ordinario di Torino eelotsusetaotlus – Itaalia) – VCAST Limited versus R.T.I. SpA (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 5 lõike 2 punkt b — Isiklikuks tarbeks kopeerimise erand — Artikli 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Spetsiifiline tehniline lahendus — Sellise teenuse osutamine, mis seisneb autoriõigusega kaitstud teoste koopiate videosalvestamises pilve (cloud computing) ilma autori nõusolekuta — Teenuseosutaja aktiivne osalemine salvestamises)

3

2018/C 32/04

Kohtuasi C-514/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. novembri 2017. aasta otsus (Tribunal da Relação de Guimarãesi eelotsusetaotlus – Portugal) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade versus José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Eelotsusetaotlus — Mootorsõiduki kasutamise kohustuslik vastutuskindlustus — Direktiiv 72/166/EMÜ — Artikli 3 lõige 1 — Mõiste sõiduki kasutamine — Talumajapidamises juhtunud õnnetus — Õnnetus, milles osales seisev, kuid umbrohutõrjevahendi pihustusseadme pumba tööshoidmiseks käima pandud mootoriga põllumajandustraktor)

3

2018/C 32/05

Kohtuasi C-107/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Tribunale di Pordenone eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Giorgio Fidenato (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Põllumajandus — Geneetiliselt muundatud toit ja sööt — Kiireloomulised meetmed — Siseriiklik meede, millega keelatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 kasvatamine — Meetme kehtestamine ja jõusse jätmine — Määrus (EÜ) nr 1829/2003 — Artikkel 34 — Määrus (EÜ) nr 178/2002 — Artiklid 53 ja 54 — Kohaldamise tingimused — Ettevaatuspõhimõte)

4

2018/C 32/06

Kohtuasi C-476/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte eelotsusetaotlus – Horvaatia) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo versus Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Eelotsusetaotluse esitanud organi pädevus kohtuna — Sõltumatus — Eelotsusetaotluse ilmne vastuvõetamatus)

5

2018/C 32/07

Kohtuasi C-491/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP versus Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 — Määrus (EÜ) nr 1260/1999 — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikli 3 lõige 1 — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Mõiste mitmeaastane programm — Kohaldamisala)

5

2018/C 32/08

Kohtuasi C-496/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. novembri 2017. aasta määrus (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen'i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Pál Aranyosi suhtes tehtud Euroopa vahistamismääruste täitmine (Eelotsusetaotlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Euroopa vahistamismäärus — Täitmisest keeldumise alused — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 4 — Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld — Kinnipidamistingimused vahistamismääruse teinud liikmesriigis — Euroopa vahistamismääruse tühistamine selle teinud õigusasutuse poolt — Hüpoteetiline küsimus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

6

2018/C 32/09

Kohtuasi C-615/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Giovanna Judith Kerr versus Fazenda Pública (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 15 lõige 2 ja artikli 135 lõike 1 punkt f — Kinnisasja kasutusõigused — Maksuvabastused — Kohaldamisala — Mõiste läbirääkimine)

7

2018/C 32/10

Kohtuasi C-131/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Tribunal da Relação do Porto eelotsusetaotlus – Portugal) – Hélder José Cunha Martins versus Fundo de Garantia Automóvel (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele — Küsimus ei puuduta muid liidu õigusnorme kui põhiõiguse hartat — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

7

2018/C 32/11

Kohtuasi C-232/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2017. aasta määrus (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – VE versus WD (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Laenuleping, milles laenusumma on kindlaks määratud välisvaluutas — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse — Ilmselge vastuvõetamatus)

8

2018/C 32/12

Kohtuasi C-243/17: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP versus António da Silva Rodrigues (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 — Määrus (EÜ) nr 1260/1999 — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikli 3 lõige 1 — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Mõiste mitmeaastane programm — Kohaldamisala)

8

2018/C 32/13

Kohtuasi C-259/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2017. aasta määrus (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi versus Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 — Tarbijakaitse — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Laenuleping, milles laenusumma on kindlaks määratud välisvaluutas — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse — Ilmselge vastuvõetamatus)

9

2018/C 32/14

Kohtuasi C-314/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Geocycle Bulgaria EOOD versus Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Neutraalse maksustamise ja tõhususe põhimõtted — Pöördmaksustamine — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse mittevõimaldamine arve saajale — Maksuhalduri otsus, mis näeb ette kauba saaja maksustamise)

10

2018/C 32/15

Kohtuasi C-486/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata eelotsusetaotlus – Itaalia) – Olympus Italia Srl versus Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihanked — Direktiiv 2014/24/EÜ — Artikkel 4 — Riigihankelepingute piirmäärad — Kindlat piiriülest huvi pakkuvad riigihanked — Ilmselgelt vastuvõetamatu taotlus)

10

2018/C 32/16

Kohtuasi C-453/17 P: Laure Camerin'i 27. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 1. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-647/16: Camerin versus parlament

11

2018/C 32/17

Kohtuasi C-467/17 P: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ssi 1. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 6. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-172/17: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio versus parlament ja nõukogu

11

2018/C 32/18

Kohtuasi C-593/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 13. oktoobril 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG versus Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Kohtuasi C-624/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Den Haag (Madalmaad) 6. novembril 2017 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Tronex BV

12

2018/C 32/20

Kohtuasi C-629/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) 18. oktoobril 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA versus Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Kohtuasi C-637/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) 15. novembril 2017 – Cogeco Communications Inc versus Sport TV Portugal jt

14

2018/C 32/22

Kohtuasi C-662/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije 27. novembril 2017 – E.G. versus Sloveenia Vabariik

15

2018/C 32/23

Kohtuasi C-663/17 P: Euroopa Keskpanga 24. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Fursin jt versus Euroopa Keskpank

16

2018/C 32/24

Kohtuasi C-664/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Areios Pagos (Kreeka) 27. novembril 2017 – Ellinika Nafpigeia AE versus Panagiotis Anagnostopoulos jt

17

 

Üldkohus

2018/C 32/25

Kohtuasi T-401/11 P RENV-RX: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Missir Mamachi di Lusignano jt versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Ametniku ja tema abikaasa tapmine — Nõude, kaebuse ja hagi vastavuse põhimõte — Kohustus tagada liidu teenistuses olevate töötajate turvalisus — Põhjuslik seos — Varaline kahju — In solidum-vastutus — Personalieeskirjades sätestatud hüvitiste arvesse võtmine — Mittevaraline kahju — Institutsiooni vastutus surnud ametnikule tekitatud mittevaralise kahju eest — Institutsiooni vastutus surnud ametniku õigusjärglastele tekitatud mittevaralise kahju eest)

19

2018/C 32/26

Kohtuasi T-249/15: Üldkohtu 11. detsembri 2017. aasta otsus – JT versus EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi QUILAPAYÚN taotlus — Suhteline keeldumispõhjus — Üldtuntud kaubamärk — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 2 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 2 punkt c) — Kaubamärgi omanik)

20

2018/C 32/27

Kohtuasi T-771/15: Üldkohtu 12. detsembri 2017. aasta otsus – Hochmann Marketing versus EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk bittorrent — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõiked 1 ja 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 95 lõiked 1 ja 2) — Tühistamisosakonna menetluses esitatud tõendite arvesse võtmata jätmine — Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a))

21

2018/C 32/28

Kohtuasi T-35/16: Üldkohtu 12. detsembri 2017. aasta otsus – Sony Computer Entertainment Europe versus EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk Vita — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) — Kasutamine asjaomaste toodete jaoks — Põhjendamiskohustus)

21

2018/C 32/29

Kohtuasi T-61/16: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Coca-Cola versus EUIPO – Mitico (Master) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Master taotlus — Varasemad Euroopa Liidu kujutismärgid Coca-Cola ja varasem siseriiklik kujutismärk C — Suhteline keeldumispõhjus — Varasemate kaubamärkide maine ärakasutamine — Tõendid taotletud kaubamärki sisaldava tähise kaubandusliku kasutamise kohta väljaspool Euroopa Liitu — Loogilised järeldused — Pärast seda tehtud otsus, kui Üldkohus varasema otsuse tühistas — Määruse (EL) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 ja artikli 65 lõige 6 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5 ja artikli 72 lõige 6))

22

2018/C 32/30

Kohtuasi T-120/16: Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Burlington — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5))

23

2018/C 32/31

Kohtuasi T-121/16: Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington Ltd versus EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk BURLINGTON THE ORIGINAL — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Varasemad Euroopa Liidu ja siseriiklikud kujutismärgid BURLINGTON ARCADE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b — Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

24

2018/C 32/32

Kohtuasi T-122/16: Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Burlington — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5))

24

2018/C 32/33

Kohtuasi T-123/16: Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk BURLINGTON — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5))

25

2018/C 32/34

Kohtuasi T-125/16: Üldkohtu 11. detsembri 2017. aasta otsus – Léon Van Parys versus komisjon (Tolliliit — Ecuadorist pärit banaanide import — Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine — Imporditollimaksude vähendamise taotlus — Otsus, mis on tehtud pärast varasema otsuse tühistamist Üldkohtu poolt — Mõistlik aeg)

26

2018/C 32/35

Kohtuasi T-250/16: Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Spadafora versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Esimeses kohtuastmes hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata jätmine ja ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata jätmine — Tühistamisnõue — Õigusnõustamise üksuse juhataja ametikoht OLAF-is — Valikumenetlus — Eelvalikukomisjon — Ametisse nimetava asutusega peetava lõppvestluse jaoks välja valitud kandidaatide nimekirja kandmata jätmine — Erapooletus — Hüvitamise nõue — Võimaluse kaotus — Menetlusstaadium lubab teha asja suhtes kohtuotsuse)

26

2018/C 32/36

Kohtuasi T-332/16: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Colgate-Palmolive Co. versus EUIPO (360o) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi 360o taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 7 lõige 3))

27

2018/C 32/37

Kohtuasi T-333/16: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Colgate-Palmolive versus EUIPO (360o) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi 360o taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd Määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3))

28

2018/C 32/38

Kohtuasi T-622/16: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Alles wird gut) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Alles wird gut taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

28

2018/C 32/39

Kohtuasi T-728/16: Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Tuerck versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Kapitali ümberhindamine seoses ülekandetaotluse esitamise kuupäeva ja tegeliku ülekande kuupäeva vahelise ajavahemikuga)

29

2018/C 32/40

Kohtuasi T-815/16: Üldkohtu 12. detsembri 2017. aasta otsus – For Tune versus EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi opus AETERNATUM registreerimise taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk OPUS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

29

2018/C 32/41

Kohtuasi T-893/16: Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Xiaomi, Inc. versus EUIPO (MI PAD) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MI PAD taotlus — Euroopa Liidu varasem sõnamärk IPAD — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Kaupade ja teenuste sarnasus)

30

2018/C 32/42

Kohtuasi T-562/15: Üldkohtu 26. novembri 2017. aasta määrus – Federcaccia Toscana jt versus komisjon (Keskkond — Loodusliku linnustiku kaitse — Liigid, millele võib jahti pidada — Tingimused, millele peavad siseriiklikud jahti reguleerivad õigusaktid vastama — Direktiivi 2009/147/EÜ artikli 7 lõike 4 kohaldamise kriteeriumite ühtlustamine — Jahikeelu aeg Toscanas)

31

2018/C 32/43

Kohtuasi T-702/15: Üldkohtu 20. novembri 2017. aasta määrus – BikeWorld versus komisjon (Tühistamishagi — Esindamine advokaadi poolt, kes ei ole kolmanda isiku staatuses — Vastuvõetamatus)

31

2018/C 32/44

Kohtuasi T-886/16: Üldkohtu 23. novembri 2017. aasta määrus – Nf Nails In Vogue versus EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2018/C 32/45

Kohtuasi T-91/17: 29. novembril 2017 esitatud hagi – L versus parlament

32

2018/C 32/46

Kohtuasi T-737/17: 7. novembril 2017 esitatud hagi – Wattiau versus parlament

33

2018/C 32/47

Kohtuasi T-740/17: 2. novembril 2017 esitatud hagi – DEI versus komisjon

33

2018/C 32/48

Kohtuasi T-746/17: 13. novembril 2017 esitatud hagi – TrekStor versus EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Kohtuasi T-747/17: 15. novembril 2017 esitatud hagi – UPF versus komisjon

35

2018/C 32/50

Kohtuasi T-751/17: 17. novembril 2017 esitatud hagi – Commune de Fessenheim jt versus komisjon

36

2018/C 32/51

Kohtuasi T-755/17: 20. novembril 2017 esitatud hagi – Saksamaa Liitvabariik versus ECHA

37

2018/C 32/52

Kohtuasi T-757/17: 10. novembril 2017 esitatud hagi – Petrus Kerstens versus komisjon

38

2018/C 32/53

Kohtuasi T-761/17: 17. novembril 2017 esitatud hagi – UR versus komisjon

39

2018/C 32/54

Kohtuasi T-770/17: 24. novembril 2017 esitatud hagi – Beats Electronics versus EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Kohtuasi T-775/17: 28. novembril 2017 esitatud hagi – Estampaciones Rubí versus komisjon

40

2018/C 32/56

Kohtuasi T-778/17: 28. novembril 2017 esitatud hagi – Autostrada Wielkopolska versus komisjon

41

2018/C 32/57

Kohtuasi T-784/17: 4. detsembril 2017 esitatud hagi – Strabag Belgium versus parlament

43

2018/C 32/58

Kohtuasi T-785/17: 27. novembril 2017 esitatud hagi – Ilhan versus EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Kohtuasi T-787/17: 28. novembril 2017 esitatud hagi – Parfümerie Akzente versus EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Kohtuasi T-788/17: 29. novembril 2017 esitatud hagi – Szabados versus EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Kohtuasi T-796/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Mouldpro versus EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2018/C 032/01)

Viimane väljaanne

ELT C 22, 22.1.2018

Eelmised väljaanded

ELT C 13, 15.1.2018

ELT C 5, 8.1.2018

ELT C 437, 18.12.2017

ELT C 424, 11.12.2017

ELT C 412, 4.12.2017

ELT C 402, 27.11.2017

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/2


Euroopa Kohtu (viies koda) 29. novembri 2017. aasta otsus (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – C. King versus The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Kohtuasi C-214/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Töötajate ohutuse ja tervise kaitse - Direktiiv 2003/88/EÜ - Tööaja korraldus - Artikkel 7 - Töösuhte lõppemisel makstav kasutamata põhipuhkuse hüvitis - Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on töötajal kohustus kasutada põhipuhkust, ilma et põhipuhkuse eest makstav tasu oleks kindlaks määratud))

(2018/C 032/02)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: C. King

Kostjad: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artiklit 7 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 kehtestatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui töötaja ja tööandja vaidlevad selle üle, kas töötajal on esimesena mainitud artikli kohaselt õigus tasulisele põhipuhkusele, on nendega vastuolus see, kui töötaja peab kasutama oma puhkust enne, kui ta saab kindlaks teha, kas tal on õigus saada selle puhkuse eest tasu.

2.

Direktiivi 2003/88 artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole kooskõlas liikmesriigi õigusnormid või praktika, mille kohaselt ei saa töötaja mitmel järjestikusel puhkuseaastal kasutamata jäänud õigusi tasulisele põhipuhkusele kuni töösuhte lõppemiseni üle kanda või neid olenevalt olukorrast kokku koguda, põhjusel et tööandja keeldub puhkusetasu maksmast.


(1)  ELT C 222, 20.6.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2017. aasta otsus (Tribunale ordinario di Torino eelotsusetaotlus – Itaalia) – VCAST Limited versus R.T.I. SpA

(Kohtuasi C-265/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusaktide ühtlustamine - Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused - Direktiiv 2001/29/EÜ - Artikli 5 lõike 2 punkt b - Isiklikuks tarbeks kopeerimise erand - Artikli 3 lõige 1 - Üldsusele edastamine - Spetsiifiline tehniline lahendus - Sellise teenuse osutamine, mis seisneb autoriõigusega kaitstud teoste koopiate videosalvestamises pilve (cloud computing) ilma autori nõusolekuta - Teenuseosutaja aktiivne osalemine salvestamises))

(2018/C 032/03)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Torino

Põhikohtuasja pooled

Hageja: VCAST Limited

Kostja: R.T.I. SpA

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas ja eelkõige selle artikli 5 lõike 2 punktiga b on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis võimaldavad ettevõtjal osutada üksikisikutele pilveteenusena kaugsalvestamise teenust autoriõigusega kaitstud teoste isiklikuks tarbeks kopeerimiseks nii, et ta osaleb koopiate salvestamises aktiivselt, ilma et selleks oleks õiguste omaja luba.


(1)  ELT C 270, 25.7.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. novembri 2017. aasta otsus (Tribunal da Relação de Guimarãesi eelotsusetaotlus – Portugal) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade versus José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

(Kohtuasi C-514/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Mootorsõiduki kasutamise kohustuslik vastutuskindlustus - Direktiiv 72/166/EMÜ - Artikli 3 lõige 1 - Mõiste „sõiduki kasutamine“ - Talumajapidamises juhtunud õnnetus - Õnnetus, milles osales seisev, kuid umbrohutõrjevahendi pihustusseadme pumba tööshoidmiseks käima pandud mootoriga põllumajandustraktor))

(2018/C 032/04)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal da Relação de Guimarães

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade

Vastustajad: José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

Resolutsioon

Nõukogu 24. aprilli 1972. aasta direktiivi 72/166/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selles sättes sisalduv mõiste „sõidukite kasutamine“ ei hõlma olukorda, kus õnnetus juhtus põllumajandustraktoriga, kui seda traktorit ei kasutatud õnnetusse sattumise ajal mitte transpordivahendina, vaid selle põhifunktsioon oli tööseadmena olla energiaallikas umbrohutõrjevahendi pritsi pumba töös hoidmiseks.


(1)  ELT C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/4


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Tribunale di Pordenone eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Giorgio Fidenato

(Kohtuasi C-107/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 - Põllumajandus - Geneetiliselt muundatud toit ja sööt - Kiireloomulised meetmed - Siseriiklik meede, millega keelatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 kasvatamine - Meetme kehtestamine ja jõusse jätmine - Määrus (EÜ) nr 1829/2003 - Artikkel 34 - Määrus (EÜ) nr 178/2002 - Artiklid 53 ja 54 - Kohaldamise tingimused - Ettevaatuspõhimõte))

(2018/C 032/05)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Pordenone

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Giorgio Fidenato

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta artiklit 34 koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, artikliga 53 tuleb tõlgendada nii, et Euroopa Komisjon ei ole kohustatud võtma kiireloomulisi meetmeid viimasena nimetatud sätte tähenduses, kui liikmesriik teatab vastavalt selle määruse artikli 54 lõikele 1 ametlikult komisjonile selliste meetmete võtmise vajadusest; seda tingimusel, et ei ole ilmne, et määrusega nr 1829/2003 või selle kohaselt lubatud toode võib endast kujutada tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.

2.

Määruse nr 1829/2003 artiklit 34 koostoimes määruse nr 178/2002 artikliga 54 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib pärast seda, kui ta on komisjonile ametlikult teatanud kiireloomuliste meetmete võtmise vajadusest ja komisjon ei ole võtnud meetmeid vastavalt määruse nr 178/2002 artiklile 53, võtta sellised meetmed siseriiklikul tasandil.

3.

Määruse nr 1829/2003 artiklit 34 koostoimes ettevaatuspõhimõttega, nagu see on ette nähtud määruse nr 178/2002 artiklis 7, tuleb tõlgendada nii, et see ei anna liikmesriikidele õigust võtta vastavalt määruse nr 178/2002 artiklile 54 ajutisi kiireloomulisi meetmeid ainuüksi sellele põhimõttele tuginedes; täidetud peavad olema ka määruse nr 1829/2003 artiklis 34 ette nähtud sisulised tingimused.


(1)  ELT C 165, 10.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/5


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte eelotsusetaotlus – Horvaatia) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo versus Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

(Kohtuasi C-476/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 - Eelotsusetaotluse esitanud organi pädevus „kohtuna“ - Sõltumatus - Eelotsusetaotluse ilmne vastuvõetamatus))

(2018/C 032/06)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Kostjad: Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

Resolutsioon

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (merendus-, transpordi- ja taristuministeerium – tsiviillennunduse, telekommunikatsiooni ja posti talitus) 26. augusti 2016. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 419, 14.11.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/5


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP versus Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

(Kohtuasi C-491/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 - Määrus (EÜ) nr 1260/1999 - Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 - Artikli 3 lõige 1 - Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - Mõiste „mitmeaastane programm“ - Kohaldamisala))

(2018/C 032/07)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kassaator: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Vastustaja: Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

Resolutsioon

1.

Supremo Tribunal Administrativo (Portugali kõrgeim halduskohus) esimene ja kolmas küsimus on ilmselgelt vastuvõetamatud.

2.

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 3 lõike 1 teise lõigu teist lauset tuleb tõlgendada nii, et selline mitmeaastane programm nõukogu 21. juuni 1991. aasta määruse (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta, artikli 9 punkti f tähenduses nagu komisjoni 30. oktoobri 2000. aasta otsusega C(2000) 2878 heaks kiidetud „Põllumajanduse ja maaelu arengu“ rakenduskava ei kuulu mõiste „mitmeaastane programm“ alla esimesena nimetatud sätte tähenduses, välja arvatud juhul, kui see programm näeb ette konkreetsed rakendamisele kuuluvad meetmed; viimase peab kindlaks tegema eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 441, 28.11.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/6


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. novembri 2017. aasta määrus (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen'i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Pál Aranyosi suhtes tehtud Euroopa vahistamismääruste täitmine

(Kohtuasi C-496/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Raamotsus 2002/584/JSK - Euroopa vahistamismäärus - Täitmisest keeldumise alused - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artikkel 4 - Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld - Kinnipidamistingimused vahistamismääruse teinud liikmesriigis - Euroopa vahistamismääruse tühistamine selle teinud õigusasutuse poolt - Hüpoteetiline küsimus - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2018/C 032/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Põhikohtuasja menetluse pool

Pál Aranyosi

Resolutsioon

Vajadus lahendada Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen'i (Bremeni piirkondlik kõrgeim kohus, Saksamaa) 12. septembri 2016. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ära langenud.


(1)  ELT C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/7


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Giovanna Judith Kerr versus Fazenda Pública

(Kohtuasi C-615/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksustamine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikli 15 lõige 2 ja artikli 135 lõike 1 punkt f - Kinnisasja kasutusõigused - Maksuvabastused - Kohaldamisala - Mõiste „läbirääkimine“))

(2018/C 032/09)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja menetluse pooled

Apellant: Giovanna Judith Kerr

Vastustaja: Fazenda Pública

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 15 lõiget 2 ja artikli 135 lõike 1 punkti f tuleb tõlgendada nii, et mõiste „läbirääkimine“ viimati nimetatud sätte tähenduses võib hõlmata sellist tegevust, mida teostab põhikohtuasja apellant, tingimusel, et tegemist on tasulise vahendustegevusega, et osutada õigusi puudutavaid finantstehinguid käsitleva lepingu ühele poolele teenust, mis seisneb kõige vajaliku tegemises selleks, et müüja ja ostja sõlmiksid asjaomase lepingu, ilma et vahendaja ise seda lepingut allkirjastaks ja igal juhul ilma, et tal oleks selle lepingu sisu osas isiklikku huvi. Seda, kas need tingimused on põhikohtuasjas täidetud, peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 151, 15.5.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/7


Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Tribunal da Relação do Porto eelotsusetaotlus – Portugal) – Hélder José Cunha Martins versus Fundo de Garantia Automóvel

(Kohtuasi C-131/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artikkel 47 - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele - Küsimus ei puuduta muid liidu õigusnorme kui põhiõiguse hartat - Euroopa Kohtu pädevuse puudumine))

(2018/C 032/10)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal da Relação do Porto

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: Hélder José Cunha Martins

Kostja: Fundo de Garantia Automóvel

Resolutsioon

Euroopa Liidu Kohtul puudub ilmselgelt pädevus vastata Tribunal da Relação do Porto (Porto apellatsioonikohus, Portugal) esitatud küsimustele.


(1)  ELT C 168, 29.5.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/8


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2017. aasta määrus (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – VE versus WD

(Kohtuasi C-232/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 - Tarbijakaitse - Direktiiv 93/13/EMÜ - Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes - Laenuleping, milles laenusumma on kindlaks määratud välisvaluutas - Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse - Ilmselge vastuvõetamatus))

(2018/C 032/11)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budai Központi Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: VE

Kostja: WD

Resolutsioon

Budai Központi Kerületi Bírósági (Buda linnaosa esimese astme kohus, Ungari) 21. novembri 2017. aasta määrusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/8


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP versus António da Silva Rodrigues

(Kohtuasi C-243/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 - Määrus (EÜ) nr 1260/1999 - Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 - Artikli 3 lõige 1 - Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - Mõiste „mitmeaastane programm“ - Kohaldamisala))

(2018/C 032/12)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kassaator: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Vastustaja: António da Silva Rodrigues

Resolutsioon

1.

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 3 lõike 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et kui tegemist on eeskirjade eiramisega, mis ei ole jätkuv ega korduv, hakkab selles sättes ette nähtud nelja-aastane aegumistähtaeg kulgema eeskirjade eiramise kuupäeval.

2.

Supremo Tribunal Administrativo (Portugali kõrgeim halduskohus) teine, kolmas ja neljas küsimus on ilmselgelt vastuvõetamatud.


(1)  ELT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/9


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2017. aasta määrus (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi versus Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

(Kohtuasi C-259/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 - Tarbijakaitse - Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes - Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes - Laenuleping, milles laenusumma on kindlaks määratud välisvaluutas - Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse - Ilmselge vastuvõetamatus))

(2018/C 032/13)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budai Központi Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hagejad: Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi

Kostjad: Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

Resolutsioon

Budai Központi Kerületi Bírósági (Buda linnaosa esimese astme kohus, Ungari) 31. märtsi 2017. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/10


Euroopa Kohtu (kümnes koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Geocycle Bulgaria“ EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Kohtuasi C-314/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine käibemaksusüsteem - Neutraalse maksustamise ja tõhususe põhimõtted - Pöördmaksustamine - Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse mittevõimaldamine arve saajale - Maksuhalduri otsus, mis näeb ette kauba saaja maksustamise))

(2018/C 032/14)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebaja:„Geocycle Bulgaria“ EOOD

Vastustaja: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Resolutsioon

Neutraalse maksustamise ja ühise käibemaksusüsteemi tõhususe põhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et need ei luba liikmesriigil – juhtudel, mil riigisisesed õigusaktid ei näe ette tarnija märgitud käibemaksu korrigeerimise võimalust maksu ümberarvutamise otsuse korral – keelduda andmast kaubasaadetise saajale õigust arvata maha sisendkäibemaks, kui ühe ja sama saadetise osas on käibemaksu maksnud esimest korda tarnija, kuna ta on enda väljastatud arvele käibemaksu märkinud, ning pärast seda maksab käibemaksu teist korda kauba saaja.


(1)  ELT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/10


Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. novembri 2017. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata eelotsusetaotlus – Itaalia) – Olympus Italia Srl versus Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

(Kohtuasi C-486/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 - Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihanked - Direktiiv 2014/24/EÜ - Artikkel 4 - Riigihankelepingute piirmäärad - Kindlat piiriülest huvi pakkuvad riigihanked - Ilmselgelt vastuvõetamatu taotlus))

(2018/C 032/15)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: Olympus Italia Srl

Kostja: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

Menetluses osaleb: Crimo Italia Srl

Resolutsioon

Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Basilicata maakonna halduskohus, Itaalia) 22. juuli 2017. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 10. augustil 2017, on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 374, 6.11.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/11


Laure Camerin'i 27. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 1. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-647/16: Camerin versus parlament

(Kohtuasi C-453/17 P)

(2018/C 032/16)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Laure Camerin (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Euroopa Kohus (kümnes koda) jättis apellatsioonkaebuse 30. novembri 2017. aasta määrusega läbi vaatamata.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/11


Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ssi 1. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 6. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-172/17: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi C-467/17 P)

(2018/C 032/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (esindaja: advokaat F. Longo)

Teised menetlusosalised: Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Kohus (kaheksas koda) jättis 29. novembri 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ssi kohtukulud tema enda kanda.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 13. oktoobril 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG versus Hauptzollamt Hannover

(Kohtuasi C-593/17)

(2018/C 032/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Vastustaja: Hauptzollamt Hannover

Eelotsuse küsimused

1.

Kas komisjoni 11. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 767/2014 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (1) on kehtiv?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: kas kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi 1902 30 10 tõlgendamisel tuleb arvesse võtta 4. märtsil 2015 avaldatud Euroopa Komisjoni selgitavat märkust KNi alamrubriigi 1902 3010 kohta osas, milles seal on tööstusliku kuivatusprotsessi näitena toodud frittimine?


(1)  ELT 2014, L 209, lk 12.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Den Haag (Madalmaad) 6. novembril 2017 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Tronex BV

(Kohtuasi C-624/17)

(2018/C 032/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof Den Haag

Menetlusosaline põhikohtuasjas

Tronex BV

Eelotsuse küsimused

1.

1.

Kas jaemüüjat, kes tarnijaga sõlmitud lepingule tuginedes tagastab talle tarbija poolt tagastatud või tema kaubavalikus ebavajalikuks muutunud eseme tarnijale (st importijale, hulgimüüjale, turustajale, tootjale või muule isikule, kellelt ta eseme soetas), tuleb pidada valdajaks, kes eseme direktiivi 2008/98 (1) artikli 3 punkti 1 tähenduses ära viskab?

2.

Kas küsimusele 1.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on kergesti kõrvaldatav puudus või defekt?

3.

Kas küsimusele 1.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on sedavõrd tõsine puudus või sellise ulatusega defekt, et ese ei sobi enam kasutamiseks oma algsel eesmärgil või ei ole enam sellel eesmärgil kasutatav?

2.

1.

Kas jaemüüjat või tarnijat, kes müüb tarbija poolt tagastatud või tema kaubavalikus ebavajalikuks muutunud eseme edasi (tootmisest maha võetud kauba) kokkuostjale, tuleb pidada valdajaks, kes eseme direktiivi 2008/98 artikli 3 punkti 1 tähenduses ära viskab?

2.

Kas küsimusele 2.1 vastates on oluline, kui suur on ostuhind, mille maksab kokkuostja jaemüüjale või tarnijale?

3.

Kas küsimusele 2.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on kergesti kõrvaldatav puudus või defekt?

4.

Kas küsimusele 2.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on sedavõrd tõsine puudus või sellise ulatusega defekt, et ese ei sobi enam kasutamiseks oma algsel eesmärgil või ei ole enam sellel eesmärgil kasutatav?

3.

1.

Kas kokkuostjat, kes müüb jaemüüjatelt või tarnijatelt kokku ostetud suure kaubapartii, mis koosneb tarbijate poolt tagastatud või ebavajalikuks muutunud esemetest, (välismaal asuvale) kolmandale isikule, tuleb pidada valdajaks, kes kaubapartii direktiivi 2008/98 artikli 3 punkti 1 tähenduses ära viskab?

2.

Kas küsimusele 3.1 vastates on oluline, kui suur on ostuhind, mille maksab kolmas isik kokkuostjale?

3.

Kas küsimusele 3.1 vastates on oluline, kas kaubapartii sisaldab ka kaupu, millel on kergesti kõrvaldatav puudus või defekt?

4.

Kas küsimusele 3.1 vastates on oluline, kas kaubapartii sisaldab ka kaupu, millel on sedavõrd tõsine puudus või sellise ulatusega defekt, et asjaomane ese ei sobi enam kasutamiseks oma algsel eesmärgil või ei ole enam sellel eesmärgil kasutatav?

5.

Kas küsimusele 3.3 või küsimusele 3.4 vastates on oluline, kui suure osa moodustavad defektsed kaubad kolmandale isikule edasi müüdud kaupade koguhulgast? Kui jah, siis milline protsendimäär on otsustav?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) 18. oktoobril 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA versus Adega Cooperativa de Borba CRL

(Kohtuasi C-629/17)

(2018/C 032/20)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal de Justiça

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Vastustaja: Adega Cooperativa de Borba CRL

Eelotsuse küsimused

Kui veinitooteid tähistavate kaubamärkide ja tähiste registreerimise vastuvõetavuse hindamise kontekstis kasutatakse direktiivi 2008/95/EÜ (1) artikli 3 lõike 1 punkti c kohast väljendit „märgid või tähised, mis tähistavad kaubanduses […] muid kauba või teenuse omadusi“, siis kas seda tuleb tõlgendada nii, et see katab kaubamärgina kinnitatud ja veini päritolunimetusena kaitstud geograafilist nimetust sisaldavates sõnalistes väljendites sisalduvat sõna „adega“, mida käibes kasutatakse kõnealust tüüpi kauba tootmisrajatiste ja –ruumide identifitseerimiseks; seda olukorras, kus sõna („adega“) on üks erinevatest sõnalistest osadest, mis moodustavad kaubamärgi registreerimist taotlenud juriidilise isiku ärinime?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT 2008, L 299, lk 25).


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) 15. novembril 2017 – Cogeco Communications Inc versus Sport TV Portugal jt

(Kohtuasi C-637/17)

(2018/C 032/21)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Cogeco Communications Inc

Kostjad: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 26. detsembri 2014. aasta direktiivi 2014/104/EL (1) artikli 9 lõiget 1 ja artikli 10 lõikeid 2, 3 ja 4 ja ülejäänud sätteid või EL õiguse kohaldatavaid üldpõhimõtteid võib tõlgendada nii, et need annavad eraõiguslikule isikule (käesoleval juhul Kanada õiguse alusel asutatud anonüümsele äriühingule) õiguse tugineda kohtus teise eraõigusliku isiku (käesoleval juhul Portugali õiguse alusel asutatud anonüümse äriühingu) vastu konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud väidetava kahju hüvitamise hagis, võttes arvesse eelkõige asjaolule, et kõnealuse hagi esitamise kuupäeval (27. veebruaril 2015) ei olnud saabunud isegi liikmesriikidele direktiivi liikmesriigi õigusse ülevõtmiseks direktiivi artikli 21 lõikes 1 ette nähtud tähtpäev?

2.

Kas direktiivi artikli 10 lõiget 2, 3, 4 või kohaldatavaid Euroopa Liidu õiguse sätteid või üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selliste liikmesriigi õigusnormide kohaldamine, nagu Portugali tsiviilseadustiku artikkel 498, kui see, kohaldatuna enne direktiivi avaldamist, jõustumist ja direktiivi ülevõtmise tähtaega toimunud sündmustele, nagu ka kohtumenetluses enne seda viimast kuupäeva:

a)

kehtestab lepinguvälise tsiviilvastutuse alusel hüvitise saamise õiguse kolmeaastase aegumistähtaja;

b)

kehtestab, et selle kolmeaastase tähtaja arvutamine algab kuupäevast, mil kannatanu sai teada oma õigusest, isegi kui ta ei teadnud, kes on vastutav isik ega kahju täpset ulatust, ning

c)

ei sisalda eeskirju, mis kehtestaksid või lubaksid selle tähtaja peatamist või katkestamist pelgalt selle asjaolu tõttu, et konkurentsiamet on võtnud meetmeid konkurentsiõiguse rikkumise eeluurimises või menetluses, millega hüvitusmeetmed on seotud?

3.

Kas direktiivi artikli 9 lõiget 1 või kohaldatavaid Euroopa Liidu õiguse sätteid või üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selliste liikmesriigi õigusnormide kohaldamine, nagu Portugali tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 623, kui see, kohaldatuna enne direktiivi avaldamist, jõustumist ja direktiivi ülevõtmise tähtaega toimunud sündmustele, nagu ka kohtumenetluses enne seda viimast kuupäeva:

a)

näeb ette, et haldusrikkumise menetluses tehtud lõpplahend ei mõjuta tsiviilkohtumenetlust, milles käsitletakse õigussuhteid, mis sõltuvad haldusrikkumise toimepanemisest või (sõltuvalt tõlgendusest)

b)

määrab kindlaks, et haldusrikkumise menetluse lõpplahend kujutab endast kolmandate isikute ees üksnes iuris tantum eeldust, et esinevad asjaolud, mis lõimivad karistuse eeldused ja õigustunnused tsiviilkohtumenetluses, milles vaieldakse õigussuhete üle, mis sõltuvad haldusrikkumise toimepanemisest?

4.

Kas direktiivi artikli 9 lõiget 1, artikli 10 lõikeid 2, 3 ja 4 või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 288 kolmandat lõiku või mis tahes muud esmase või teisese õiguse normi, kohtupraktikas kasutatavaid pretsedente või kohaldatavaid liidu õiguse üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selliste liikmesriigi õigusnormide kohaldamine, nagu Portugali tsiviilseadustiku artikli 498 lõige 1 ja Portugali tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 623, mis, kui neid kohaldatakse enne direktiivi avaldamist, jõustumist ja direktiivi ülevõtmise tähtaega toimunud sündmustele nagu ka kohtumenetluses enne seda viimast kuupäeva, ei võta arvesse direktiivi teksti ega direktiivi eesmärki ega keskendu selle eesmärgi saavutamisele?

5.

Teise võimalusena ja ainult sel eeldusel, et Euroopa Kohus vastab jaatavalt mõnele eespool nimetatud küsimusele, kas direktiivi artiklit 22 ja selle teisi sätteid või liidu õiguse üldpõhimõtteid võib tõlgendada nii, et nendega on vastuolus Portugali tsiviilseadustiku artikli 498 lõike 1 või Portugali tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 623 kohaldamine liikmesriigi kohtu poolt käesoleval juhul, kuid tõlgendatuna ja kohaldatuna nii, et need oleksid kooskõlas direktiivi artikli 10 sätetega?

6.

Juhul, kui vastus viiendale küsimusele on jaatav, siis kas eraõiguslik isik võib tugineda direktiivi artiklile 22 liikmesriigi kohtus konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise hagis eraõigusliku isiku vastu?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiiv 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (ELT 2014, L 349, lk 1).


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije 27. novembril 2017 – E.G. versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-662/17)

(2018/C 032/22)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Apellant: E.G.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas taotleja huvi II menetluste direktiivi (1) artikli 46 [lõike 2] teise lõigus tähenduses tuleb tõlgendada nii, et täiendava kaitse seisund ei anna samu õigusi ja hüvesid nagu pagulasseisund, kui välismaalasi käsitlevate siseriiklike õigusnormide kohaselt on rahvusvahelise kaitse saanud välismaalastel küll samad õigused ja hüved, kuid erinev on see, kuidas reguleeritakse rahvusvahelise kaitse kestust või lõppemist, sest pagulasseisund antakse määramata ajaks, aga see lõpeb, kui kaovad asjaolud, mille tõttu see anti, samas kui täiendava kaitse seisund antakse kindlaks ajaks ja seda pikendatakse, kui esinevad endiselt selle andmise alused?

2.

Kas taotleja huvi II menetluste direktiivi artikli 46 [lõike 2] teise lõigu tähenduses tuleb tõlgendada nii, et täiendava kaitse seisund ei anna samu õigusi ja hüvesid nagu pagulasseisund, kui siseriiklike õigusnormide kohaselt on välismaalastel, kellel on rahvusvaheline kaitse, küll samad õigused ja hüved, kuid erinevad on täiendavad õigused, mis nende õiguste ja hüvedega kaasnevad?

3.

Kas taotleja konkreetset olukorda arvestades on vaja hinnata, kas teda puudutavatel konkreetsetel asjaoludel annab pagulasseisund talle rohkem õigusi kui täiendava kaitse seisund, või piisab huvi olemasoluks II menetluste direktiivi artikli 46 [lõike 2] teise lõigu tähenduses õigusnormidest, milles eristatakse täiendavaid õigusi, mis rahvusvahelise kaitse nende kahe vormiga seotud õiguste ja hüvedega kaasnevad?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/16


Euroopa Keskpanga 24. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Fursin jt versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi C-663/17 P)

(2018/C 032/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Keskpank (esindajad: E. Koupepidou ja C. Hernández Saseta, Rechtsanwalt B. Schneider)

Teised menetlusosalised: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

(i)

tühistada vaidlustatud määrus, niivõrd kui selles on märgitud, et hagi esitanud aktsionäridel oli põhjendatud huvi ja kaebeõigus Üldkohtus seoses vaidlusaluse otsuse tühistamise hagiga (vaidlustatud kohtumääruse resolutsiooni punkt 2);

(ii)

teha lõplik sisuline otsus ja jätta hagi esitanud aktsionäride hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata; ja

(iii)

mõista kohtukulud välja hagejatelt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

1.

Esimene väide, et hagi esitanud aktsionäridel (s.o Trasta Komercbanka aktsionäridel eristatuna Trasta Komercbankast endast) ei olnud Trasta Komercbanka põhjendatud huvist eraldi seisvat põhjendatud huvi tühistamishagi esitamiseks.

Esimene väide põhineb järgmistel argumentidel:

Apellant märgib, et Üldkohus tõlgendas vääralt kohtupraktikat, kohustades aktsionäre tõendama, et neil on eraldiseisev huvi menetluse algatamiseks osaliselt nende kontrolli all olnud ettevõtjale adresseeritud otsuse peale. Muu hulgas rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta 12. septembri 2017. aasta kohtumääruses märkis, et see kohtupraktika ei ole kohtuasjas T-247/16 kohaldatav.

Hagi esitanud aktsionärid ei ole tõendanud, et neil on Trasta Komercbanka põhjendatud huvist eraldi seisev põhjendatud huvi: vaidlusalune otsus ei ole nende õiguslikku olukorda mõjutanud (erinevalt likvideerimismenetluse algatamisest, mis on eraldi toiming). Ei saa öelda, et hagi esitanud aktsionäridel on Trasta Komercbanka enda põhjendatud huvist eraldi seisev põhjendatud huvi selle vastu, et Trasta Komercbankal oleks krediidiasutuse tegevusluba.

Muu hulgas ei tule eraldiseisvaks põhjendatud huviks pidada huvi nõuda kahjuhüvitist ega aktsionäride majanduslikku huvi saada dividende.

2.

Teine väide, et hagi esitanud aktsionäridel ei olnud kaebeõigust, arvestades, et vaidlusalune otsus neid individuaalselt ei puudutanud.

Teine väide põhineb järgmistel argumentidel:

Vaidlusalune otsus hagi esitanud aktsionäre individuaalselt ei puuduta, sest see ei mõjuta neid neile eriomaste tunnuste tõttu.

Vaidlusaluse otsusega ei ole asetatud hagi esitanud aktsionäre teistsugusesse olukorda kui ülejäänud aktsionäre või Trasta Komercbankat ennast.

3.

Kolmas väide, et hagi esitanud aktsionäridel ei olnud kaebeõigust, arvestades, et vaidlusalune otsus neid otseselt ei puudutanud.

Kolmas väide põhineb järgmistel argumentidel:

Vaidlusalune otsus hagi esitanud aktsionäre otseselt ei puuduta, sest nende õigusi ei ole kohtupraktika tähenduses oluliselt mõjutatud.

Pelgalt majanduslik kahju, mis on põhjustatud vaidlusalusest otsusest, ei tähenda, et on mõjutatud nende õiguslikku olukorda (eristatuna Trasta Komercbanka omast), olenemata nende majanduslike tagajärgede intensiivsusest.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Areios Pagos (Kreeka) 27. novembril 2017 – Ellinika Nafpigeia AE versus Panagiotis Anagnostopoulos jt

(Kohtuasi C-664/17)

(2018/C 032/24)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Areios Pagos

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Ellinika Nafpigeia AE

Vastustajad: Panagiotis Anagnostopoulos jt

Eelotsuse küsimused

1.

Kas tuvastamaks, kas ettevõtja või ettevõtte ülemineku või ettevõtja või ettevõtte osa üleminekuga on tegemist või mitte, tuleb direktiivi 98/50/EÜ (1) artikli 1 kohaselt „majandusüksuse“ all mõista iseseisvat tootmisüksust, mis suudaks oma eesmärgi saavutamise nimel tegutseda ilma, et peaks kolmandatelt isikutelt muretsema (ostes, laenates, üürides või muul moel) mingeid tootmistegureid (toorainet, tööjõudu, masinaid, lõpptoote komponente, tugiteenuseid, majandusressursse ja muud)? Või piisab „majandusüksuse“ mõiste jaoks hoopis eraldi tegevusobjekti olemasolust, võimalusest, et see objekt kujutab endast tegelikult tema majandustegevuse eesmärki, ning tootmistegurite (tooraine, masinate ja muu sisseseade, tööjõu ning tugiteenuste) tõhusast korraldamisest selle eesmärgi saavutamiseks, ilma et tähtsust omaks asjaolu, et uus käitaja hangib tootmistegureid ka väljastpoolt või et ta ei ole konkreetsel juhul oma eesmärki saavutanud?

2.

Kas see, et tegemist on üleminekuga, on direktiivi 98/50/EÜ artikli 1 kohaselt välistatud või mitte, kui võõrandaja, omandaja või kumbki ei näe ette mitte ainult tegevuse edukat jätkamist uue käitaja poolt, vaid tulevikus ka tegevuse lõpetamise, et kõnealune ettevõtja likvideerida?


(1)  Nõukogu 29. juuni 1998. aasta direktiiv 98/50/EÜ, millega muudetakse direktiivi 77/187/EMÜ liikmesriikide nende seaduste ühtlustamise kohta, mis käsitlevad töötajate õiguste kaitset äriühingute, ettevõtete või nende osade üleminekul (EÜT 1998, L 201, lk 88).


Üldkohus

29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/19


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Missir Mamachi di Lusignano jt versus komisjon

(Kohtuasi T-401/11 P RENV-RX) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Ametniku ja tema abikaasa tapmine - Nõude, kaebuse ja hagi vastavuse põhimõte - Kohustus tagada liidu teenistuses olevate töötajate turvalisus - Põhjuslik seos - Varaline kahju - In solidum-vastutus - Personalieeskirjades sätestatud hüvitiste arvesse võtmine - Mittevaraline kahju - Institutsiooni vastutus surnud ametnikule tekitatud mittevaralise kahju eest - Institutsiooni vastutus surnud ametniku õigusjärglastele tekitatud mittevaralise kahju eest))

(2018/C 032/25)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Hiina) ja kuus ülejäänud hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid F. Di Gianni, G. Coppo ja A. Scalini)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja D. Martin)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. mai 2011. aasta otsuse Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon (F-50/09, EU:F:2011:55) peale selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Tühistada 12. mai 2011. aasta kohtuotsus (F-50/09) osas, milles Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus nõustus komisjoni tõstatatud asja läbivaatamist takistava asjaoluga, mis oli esitatud Carlo Missir Mamachi di Lusignanole, Giustina Missir Mamachi di Lusignanole, Filiberto Missir Mamachi di Lusignanole (keda esindab Anne Sintobin) ja Tommaso Missir Mamachi di Lusignanole (keda esindab Anne Sintobin) tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise nõude vastu.

2.

Tühistada 12. mai 2011. aasta kohtuotsus (F-50/09) osas, milles Avaliku Teenistuse Kohus nõustus komisjoni tõstatatud asja läbivaatamist takistava asjaoluga, mis oli esitatud Livio Missir Mamachi di Lusignanole tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise nõude vastu.

3.

Tühistada 12. mai 2011. aasta kohtuotsus (F-50/09) osas, milles Avaliku Teenistuse Kohus leidis, et komisjon vastutab Carlo Missir Mamachi di Lusignanole, Giustina Missir Mamachi di Lusignanole, Filiberto Missir Mamachi di Lusignanole (keda esindab A. Sintobin) ja Tommaso Missir Mamachi di Lusignanole (keda esindab A. Sintobin) tekitatud varalise kahju eest 40 % ulatuses.

4.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Mõista komisjonilt in solidum välja kolm miljonit eurot, millest arvatakse maha selle summa hulka kuuluvad personalieeskirjades sätestatud hüvitised, mis on Carlo Missir Mamachi di Lusignanole, Giustina Missir Mamachi di Lusignanole, Filiberto Missir Mamachi di Lusignanole (keda esindab A. Sintobin) ja Tommaso Missir Mamachi di Lusignanole (keda esindab A. Sintobin) tekitatud varalise kahju hüvitamiseks makstud või makstakse tulevikus.

6.

Mõista komisjonilt Carlo Missir Mamachi di Lusignano kasuks talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks in solidum välja 100 000 eurot.

7.

Mõista komisjonilt Giustina Missir Mamachi di Lusignano kasuks talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks in solidum välja 100 000 eurot.

8.

Mõista komisjonilt Tommaso Missir Mamachi di Lusignano (keda esindab A. Sintobin) kasuks talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks in solidum välja 100 000 eurot.

9.

Mõista komisjonilt Filiberto Missir Mamachi di Lusignano (keda esindab A. Sintobin) kasuks talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks in solidum välja 100 000 eurot.

10.

Mõista komisjonilt Stefano Missir Mamachi di Lusignano ja teiste hagejate, kelle nimed on toodud lisas, kasuks Livio Missir Mamachi di Lusignano pärijatena viimasele tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks in solidum välja 50 000 eurot.

11.

Resolutsiooni punktides 6–10 nimetatud hüvitistele lisandub alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest kuni summade täieliku tasumiseni viivitusintress määras, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma peamiste refinantseerimistehingute suhtes ja mida suurendatakse kahe protsendipunkti võrra.

12.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

13.

Mõista apellatsioonimenetluse kohtukulud välja komisjonilt.

14.

Mõista esimese kohtuastme menetluse kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/20


Üldkohtu 11. detsembri 2017. aasta otsus – JT versus EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)

(Kohtuasi T-249/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi QUILAPAYÚN taotlus - Suhteline keeldumispõhjus - Üldtuntud kaubamärk - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 2 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 2 punkt c) - Kaubamärgi omanik))

(2018/C 032/26)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: JT (esindaja: advokaat A. Mena Valenzuela)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: E. Zaera Cuadrado)

Teised menetluspooled EUIPO apellatsioonikojas: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Tšiili) ja 7 teist menetluspoolt EUIPO apellatsioonikojas, kelle nimed on toodud kohtuotsuse lisas

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 13. märtsi 2015. aasta otsuse (asi R 354/2014-2) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust ühelt poolt JT ja teiselt poolt E. Carrasco Pirard’i ning teiste EUIPO apellatsioonikoja menetluse poolte, kelle nimed on toodud lisas, vahel.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teise apellatsioonikoja 13. märtsi 2015. aasta otsus (asi nr R 354/2014-2).

2.

Jätta hageja ülejäänud nõuded rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 337, 12.10.2015.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/21


Üldkohtu 12. detsembri 2017. aasta otsus – Hochmann Marketing versus EUIPO – BitTorrent (bittorrent)

(Kohtuasi T-771/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu sõnamärk bittorrent - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõiked 1 ja 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 95 lõiked 1 ja 2) - Tühistamisosakonna menetluses esitatud tõendite arvesse võtmata jätmine - Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a)))

(2018/C 032/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Hochmann Marketing GmbH, varem Bittorrent Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Hoppe, M. Terhaag ja C. Schwarz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Folliard-Monguiral ja M. Capostagno)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: BitTorrent, Inc. (San Fransisco, California, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Kinkeldey, S. Clotten, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 31. augusti 2015. aasta otsuse (asi R 2275/2013–5) peale, mis käsitleb BitTorrenti ja Bittorrent Marketingi vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Hochmann Marketing GmbH-lt (varem Bittorrent Marketing GmbH).


(1)  ELT C 191, 30.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/21


Üldkohtu 12. detsembri 2017. aasta otsus – Sony Computer Entertainment Europe versus EUIPO – Vieta Audio (Vita)

(Kohtuasi T-35/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu sõnamärk Vita - Kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) - Kasutamine asjaomaste toodete jaoks - Põhjendamiskohustus))

(2018/C 032/28)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: S. Malynicz, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: H. Kunz)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Vieta Audio, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat I. Barroso Sánchez-Lafuente)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 12. novembri 2015. aasta otsuse (asi R 2232/2014-5) peale, mis käsitleb Vieta Audio ja Sony Computer Entertainment Europe’i vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 12. novembri 2015. aasta otsus (asi R 2232/2014-5), mis käsitleb Vieta Audio, SA ja Sony Computer Entertainment Europe’i vahelist tühistamismenetlust.

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Sony Computer Entertainment Europe’i kohtukulud.

3.

Jätta Vieta Audio kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 106, 21.3.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/22


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Coca-Cola versus EUIPO – Mitico (Master)

(Kohtuasi T-61/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi Master taotlus - Varasemad Euroopa Liidu kujutismärgid Coca-Cola ja varasem siseriiklik kujutismärk C - Suhteline keeldumispõhjus - Varasemate kaubamärkide maine ärakasutamine - Tõendid taotletud kaubamärki sisaldava tähise kaubandusliku kasutamise kohta väljaspool Euroopa Liitu - Loogilised järeldused - Pärast seda tehtud otsus, kui Üldkohus varasema otsuse tühistas - Määruse (EL) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 ja artikli 65 lõige 6 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5 ja artikli 72 lõige 6)))

(2018/C 032/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: S. Malynicz, QC, barrister S. Baran, solicitor D. Stone ja solicitor A. Dykes)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Süüria) (esindaja: advokaat A.-E. Malami)

Ese

EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. detsembri 2015. aasta otsuse (asi R 1251/2015-4) peale esitatud hagi, mis käsitleb The Coca-Cola Company ja Mitico vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 2. detsembri 2015. aasta otsus (asi R 1251/2015-4).

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja The Coca-Cola Company kohtukulud ja EUIPO apellatsioonikoja menetluses kantud kulud.

3.

Jätta Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 111, 29.3.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/23


Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Kohtuasi T-120/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk Burlington - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE - Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) - Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)))

(2018/C 032/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Helier, Jersey) (esindaja: barrister A. Norris)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Fischer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Parr)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsuse (asi R 94/2014-4) peale, mis käsitleb Tulliallan Burlingtoni ja Burlington Fashioni vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tulliallan Burlington Ltd-lt.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/24


Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington Ltd versus EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Kohtuasi T-121/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk BURLINGTON THE ORIGINAL - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE - Varasemad Euroopa Liidu ja siseriiklikud kujutismärgid BURLINGTON ARCADE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b - Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõige 4) - Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5))

(2018/C 032/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (esindaja: barrister A. Norris)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Fischer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Parr)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsuse (asi R 2501/2013-4) peale, mis käsitleb Tulliallan Burlingtoni ja Burlington Fashioni vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tulliallan Burlington Ltd-lt.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/24


Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Kohtuasi T-122/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk Burlington - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE - Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) - Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)))

(2018/C 032/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Helier, Jersey) (esindaja: barrister A. Norris)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Fischer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Parr)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsuse (asi R 2409/2013-4) peale, mis käsitleb Tulliallan Burlingtoni ja Burlington Fashioni vahelist vastulausemenetlust

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tulliallan Burlington Ltd-lt.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/25


Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Kohtuasi T-123/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk BURLINGTON - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE - Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) - Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)))

(2018/C 032/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Helier, Jersey) (esindaja: barrister A. Norris)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Fischer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Parr)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsuse (asi R 1635/2013-4) peale, mis käsitleb Tulliallan Burlingtoni ja Burlington Fashioni vahelist vastulausemenetlust

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tulliallan Burlington Ltd-lt.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/26


Üldkohtu 11. detsembri 2017. aasta otsus – Léon Van Parys versus komisjon

(Kohtuasi T-125/16) (1)

((Tolliliit - Ecuadorist pärit banaanide import - Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine - Imporditollimaksude vähendamise taotlus - Otsus, mis on tehtud pärast varasema otsuse tühistamist Üldkohtu poolt - Mõistlik aeg))

(2018/C 032/34)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Firma Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgia) (esindajad: advokaadid P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke ja J. Auwerx)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Caeiros, B.-R. Killmann ja E. Manhaeve)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 20. jaanuari 2016. aasta otsus C(2016) 95 final, mille kohaselt on imporditollimaksu järelarvestuskande tegemine ja tollimaksu vähendamine põhjendatud ühe võlgniku suhtes, kuid teise võlgniku suhtes on see ühel konkreetsel juhul osaliselt põhjendatud ja osaliselt põhjendamata, ning millega muudetakse komisjoni 6. mai 2010. aasta otsust K(2010) 2858 lõplik, ja teiseks nõue tuvastada, et komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT 1993, L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3) artiklit 909 toob vastavalt 19. märtsi 2013. aasta kohtuotsusele Firma Van Parys vs. komisjon (T-324/10, EU:T:2013:136) hagejale kaasa õiguslikke tagajärgi.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 20. jaanuari 2016. aasta otsuse C(2016) 95 final, mille kohaselt on imporditollimaksu järelarvestuskande tegemine ja tollimaksu vähendamine põhjendatud ühe võlgniku suhtes, kuid teise võlgniku suhtes on see ühel konkreetsel juhul osaliselt põhjendatud ja osaliselt põhjendamata, ning millega muudetakse komisjoni 6. mai 2010. aasta otsust K(2010) 2858 lõplik, artikli 1 lõige 4.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista Firma Léon Van Parys NV kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/26


Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Spadafora versus komisjon

(Kohtuasi T-250/16) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Esimeses kohtuastmes hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata jätmine ja ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata jätmine - Tühistamisnõue - Õigusnõustamise üksuse juhataja ametikoht OLAF-is - Valikumenetlus - Eelvalikukomisjon - Ametisse nimetava asutusega peetava lõppvestluse jaoks välja valitud kandidaatide nimekirja kandmata jätmine - Erapooletus - Hüvitamise nõue - Võimaluse kaotus - Menetlusstaadium lubab teha asja suhtes kohtuotsuse))

(2018/C 032/35)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Sergio Spadafora (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat G. Belotti)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja C. Berardis-Kayser, hiljem G. Gattinara ja L. Radu Bouyon)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 7. aprilli 2016. aasta määruse Spadafora vs. komisjon (F-44/15, EU:F:2016:69) peale selle kohtumääruse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 7. aprilli 2016. aasta määrus Spadafora vs. komisjon (F-44/15), välja arvatud osas, milles jäeti ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata nõue tuvastada, et tulenevalt 30. juuni 2014. aasta otsuse tühistamisest, millega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) peadirektor nimetas D juurdlustoe direktoraadi õigusnõustamise üksuse juhataja ametikohale, ja Euroopa Komisjoni asepresidendi K. Georgieva 5. jaanuari 2015. aasta otsuse Ares(2015) 43686 tühistamisest, millega hageja kaebus R/994/14 rahuldamata jäeti, oli valikumenetlus alates õigusvastasuse tuvastamisest õigusvastane.

2.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Tühistada 30. juuni 2014. aasta otsus, millega OLAF-i peadirektor nimetas D OLAF-i juurdlustoe direktoraadi õigusnõustamise üksuse juhataja ametikohale.

4.

Tühistada komisjoni asepresidendi K. Georgieva 5. jaanuari 2015. aasta otsus Ares(2015) 43686, millega hageja kaebus R/994/14 rahuldamata jäeti.

5.

Jätta esimeses astmes esitatud hagi rahuldamata osas, milles Sergio Spadafora nõudis varalise kahju hüvitamist selle eest, et ta kaotas võimaluse OLAF-i juurdlustoe direktoraadi õigusnõustamise üksuse juhataja ametikohal töötamiseks välja valitud saada.

6.

Mõista apellatsioonimenetluse ja esimese astme menetluse kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 251, 11.7.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/27


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Colgate-Palmolive Co. versus EUIPO (360o)

(Kohtuasi T-332/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi 360o taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 7 lõige 3)))

(2018/C 032/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Zintler ja A. Stolz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: M. Rajh)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 14. aprilli 2016. aasta (asi R 2288/2015-4), otsuse peale, mis käsitleb sõnalise tähise 360o registreerimist ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Colgate–Palmolive Co.-lt.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/28


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – Colgate-Palmolive versus EUIPO (360o)

(Kohtuasi T-333/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi 360o taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd Määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3)))

(2018/C 032/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Zintler ja A. Stolz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Rajh)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 14. aprilli 2016. aasta otsuse (asi R 2287/2015–4) peale, mis käsitleb kujutismärgi 360o registreerimist ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Mõista kohtukulud välja Colgate-Palmolive Co.-lt.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/28


Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Alles wird gut)

(Kohtuasi T-622/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi Alles wird gut taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 032/38)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. von Rüden)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: A. Schifko)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 16. juuni 2016. aasta otsuse (asi R 212/2016–4) peale, mis käsitleb sõnalise tähise Alles wird gut registreerimist ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja sheepworld AG-lt.


(1)  ELT C 383, 17.10.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/29


Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Tuerck versus komisjon

(Kohtuasi T-728/16) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine - Kapitali ümberhindamine seoses ülekandetaotluse esitamise kuupäeva ja tegeliku ülekande kuupäeva vahelise ajavahemikuga))

(2018/C 032/39)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sabine Tuerck (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja L. Radu Bouyon)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 10. detsembri 2015. aasta otsus, millega kinnitatakse nende pensioniõiguste Euroopa Liidu pensioniskeemi ülekandmine, mille hageja omandas enne liidu teenistusse asumist.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Komisjoni 10. detsembri 2015. aasta otsus, millega kinnitatakse nende pensioniõiguste Euroopa Liidu pensioniskeemi ülekandmine, mille Sabine Tuerck omandas enne liidu teenistusse asumist.

2.

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/29


Üldkohtu 12. detsembri 2017. aasta otsus – For Tune versus EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Kohtuasi T-815/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi opus AETERNATUM registreerimise taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk OPUS - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2018/C 032/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: For Tune sp. z o.o. (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat K. Popławska)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Simplicity trade GmbH (Oelde, Saksamaa)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 14. septembri 2016. aasta otsuse (asi R 152/2016-2) peale, mis käsitleb Simplicity trade’i ja For Tune’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja For Tune sp. z o.o.-lt.


(1)  ELT C 14, 16.1.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/30


Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta otsus – Xiaomi, Inc. versus EUIPO (MI PAD)

(Kohtuasi T-893/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi MI PAD taotlus - Euroopa Liidu varasem sõnamärk IPAD - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 1017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b - Segiajamise tõenäosus - Tähiste sarnasus - Kaupade ja teenuste sarnasus))

(2018/C 032/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Xiaomi, Inc. (Peking, Hiina) (esindajad: advokaadid T. Raab ja C. Tenkhoff)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Ivanauskas)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Apple Inc. (Cupertino, California, Ühendriigid) (esindajad: solicitor J. Olsen, solicitor P. Andreottola ja barrister G. Tritton)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 22. septembri 2016 aasta otsuse (asi R 363/2016-1) pealemis käsitleb vastulausemenetlust Apple’i ja Xiaomi vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Xiaomi, Inc.-lt.


(1)  ELT C 46, 13.2.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/31


Üldkohtu 26. novembri 2017. aasta määrus – Federcaccia Toscana jt versus komisjon

(Kohtuasi T-562/15) (1)

((Keskkond - Loodusliku linnustiku kaitse - Liigid, millele võib jahti pidada - Tingimused, millele peavad siseriiklikud jahti reguleerivad õigusaktid vastama - Direktiivi 2009/147/EÜ artikli 7 lõike 4 kohaldamise kriteeriumite ühtlustamine - Jahikeelu aeg Toscanas))

(2018/C 032/42)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Federcaccia Toscana (Firenze, Itaalia) ja 5 teist hagejat, kelle nimed on esitatud määruse lisas (esindaja: advokaat A. Bruni)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja C. Hermes)

Ese

ELTL artikli 256 alusel esitatud nõue tuvastada, et komisjon jättis õigusvastaselt ajakohastamata teatavad Itaalia andmed, mis sisalduvad ORNIS-komitee koostatud põhimõistete dokumendis, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivis 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT 2010, L 20, lk 7), ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 6. oktoobri 2014. aasta kiri, milles on märgitud, et Itaalias teatavate linnuliikide suhtes jahihooaja pikendamine ei ole Euroopa Liidu õigusega kooskõlas, ja ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mida hagejad väidetavalt kandsid selle tõttu, et komisjon ei ajakohastanud Itaalia andmeid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Federcaccia Toscanalt ja teistelt hagejatelt, kelle nimed on esitatud lisas.


(1)  ELT C 381, 16.11.2015.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/31


Üldkohtu 20. novembri 2017. aasta määrus – BikeWorld versus komisjon

(Kohtuasi T-702/15) (1)

((Tühistamishagi - Esindamine advokaadi poolt, kes ei ole kolmanda isiku staatuses - Vastuvõetamatus))

(2018/C 032/43)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BikeWorld GmbH (Sankt Ingbert, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Jovy)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, B. Stromsky ja T. Maxian Rusche)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagi, millega taotletakse komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2016/151 riigiabi SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Saksamaa andis Nürburgringile (ELT 2016, L 34, lk 1), osalist tühistamist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja BikeWorld GmbH-lt.


(1)  ELT C 68, 22.2.2016.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/32


Üldkohtu 23. novembri 2017. aasta määrus – Nf Nails In Vogue versus EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY)

(Kohtuasi T-886/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine - Vaidluse eseme äralangemine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2018/C 032/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Nf Nails In Vogue, SL (Arganda del Rey, Hispaania) (esindaja: advokaat L. Jáudenes Sánchez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: D. Gája ja E. Scheffer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Nails & Beauty Factory GmbH, varem Nails & Beauty Vertriebs GmbH (Kiel, Saksamaa)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. oktoobri 2016. aasta otsuse (asi R-202/2016-1) peale, mis käsitleb NF Nails In Vogue'i ja Nails & Beauty Vertriebs'i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Nf Nails In Vogue, SL-i kohtukulud.


(1)  ELT C 63, 27.2.2017.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/32


29. novembril 2017 esitatud hagi – L versus parlament

(Kohtuasi T-91/17)

(2018/C 032/45)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: L (esindaja: advokaat I. Coutant Peyre)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi ametisse nimetava asutuse 31. augusti 2016. aasta otsus, millega ei tunnistatud hageja esitatud kahte arstitõendit töölt puudumise tõendamiseks ja mistõttu tunnistati kõnealune puudumine loata puudumiseks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, mille kohaselt on rikutud Euroopa Liidu ja Leedu õigusest tulenevaid põhimõtteid seoses rikkumisest teatajate kaitsega.

2.

Teine väide, mille kohaselt rikkus parlament hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/33


7. novembril 2017 esitatud hagi – Wattiau versus parlament

(Kohtuasi T-737/17)

(2018/C 032/46)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Francis Wattiau (Bridel, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõuete büroo kuluaruandes nr 244 kajastatud otsus jätta tema kanda 843,01 eurot;

vajalikus ulatuses tühistada ametisse nimetava asutuse 2. augusti 2017. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja õigusvastasuse väite seoses Euroopa Liidu ja Luksemburgi haiglate ühenduse vahel sõlmitud kokkuleppega, mille kohaselt peavad ühise ravikindlustusskeemis kindlustatud isikud maksma 15 % rohkem Luksemburgis kantud ravikulude eest. Õigusvastasuse väide tugineb kahele väitele.

1.

Esimene väide, mille kohaselt on rikutud diskrimineerimiskeelu põhimõtet kodakondsuse alusel ning privileegide ja immuniteetide protokolli artikleid 12 ja 14.

2.

Teine väide, mille kohaselt on rikutud määruse nr 966/2012 artiklis 30 toodud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet ja Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuse ühise eeskirja artiklit 43.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/33


2. novembril 2017 esitatud hagi – DEI versus komisjon

(Kohtuasi T-740/17)

(2018/C 032/47)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE („DEI“) (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras ja D. Waelbroeck)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 14. augusti 2017. aasta otsus C (2017) 5622 final menetluses SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) – väidetav Kreeka poolne riigiabi Aluminium A.E.-le kuludest madalamate elektritariifidena, mille järgselt tehti vahekohtu otsus – osas, milles sellega tühistati komisjoni 12. juuni 2014. aasta ja 25. märtsi 2015. aasta otsused;

tühistada komisjoni 14. augusti 2017. aasta otsus C (2017) 5622 final menetluses SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) osas, milles komisjon leidis, et Aluminium A.E.-le pole riigiabi antud ning seega ei olnud komisjonil kohustust algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud ametlikku uurimismenetlust;

tühistada komisjoni 14. augusti 2017. aasta otsus C (2017) 5622 final menetluses SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) osas, milles komisjon leidis, et DEI kaebuse – mis puudutas riigiabi, mis oli antud Kreeka energiavaldkonna reguleeriva asutuse (edaspidi „RAE“) otsuse nr 346/2012 alusel – ese on pärast RAE alalise vahekohtu otsust nr 1/2013 ära langenud;

mõista kohtukulud välja DEI-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Euroopa Kohtu otsuse C-228/16 P tõlgendamisel on ilmselgelt rikutud õigusnormi ja otsus on nimetatud kohtuotsusega vastuolus;

2.

On rikutud määruse nr 2015/1589 (1) artikli 24 lõiget 2 eelkõige komisjonile sellest tulenevate kohustuste seisukohalt ja põhiõiguste hartast tulenevat õigust olla ära kuulatud.

3.

Põhjendus on asjakohatu ja vastuoluline ning on rikutud kohustust analüüsida kõiki faktilisi ja õiguslikke asjaolusid seoses sellega, mille vahekohtuklausel, mille alusel on vahekohtu otsus nr 1/2013 tehtud, määratleb „selgete ja objektiivsete parameetritena“, mis „piiritlevad vahekohtunike kaalutlusruumi“ ning mille „loogilise järelmina“ määratakse lõplikult kindlaks elektrienergia hind.

4.

Ettevaatliku erainvestori põhimõtte ning ELTL artikli 107 lõike 1 ja artikli 108 lõike 2 kohaldamisel on ilmselgelt rikutud õigusnormi seoses järeldusega, mille kohaselt vahekohtu otsusega kindlaks määratud elektrienergia hind on „vahekohtuklauslis kindlaks määratud parameetritel põhinev loogiline järelm“.

5.

ELTL artiklite 107 ja 108 kohaldamisel on ilmselgelt rikutud õigusnormi seoses järeldusega, et komisjon ei olnud kohustatud andma keerulisi majanduslikke hinnanguid, ning on ilmselgelt rikutud õigusnormi ja tehtud hindamisviga, kuna komisjon jättis analüüsimata küsimused, mis puudutavad riigiabi olemasolu tuvastamist.

6.

ELTL artikli 107 lõike 1 ja artikli 108 lõike 2 kohaldamisel on ilmselgelt rikutud õigusnormi ja ilmselgelt on valesti hinnatud asjaolusid, mis seonduvad turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori põhimõtte kohaldamisega.

7.

ELTL artikli 107 lõike 1 tõlgendamisel ja kohaldamisel on ilmselgelt rikutud õigusnormi, on rikutud asjakohase põhjendamise kohustuste ja valesti hinnatud asjaolusid, mis seonduvad komisjoni otsusega mitte jätkata DEI poolt 2012. aastal ELTL artikli 108 lõike 2 alusel esitatud kaebuse edasist uurimist, sest väidetavalt „on selle kaebuse ese ära langenud“ pärast vahekohtu otsust nr 1/2013.


(1)  Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/35


13. novembril 2017 esitatud hagi – TrekStor versus EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Kohtuasi T-746/17)

(2018/C 032/48)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: TrekStor Ltd (Hongkong, Hiina) (esindajad: advokaadid O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „i.Beat jump“ – ELi kaubamärk nr 4 729 075

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 12. septembri 2017. aasta otsus asjas R 2236/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd sellega rahuldatakse tühistamise taotleja esitatud tühistamisnõue ja tunnistatakse kehtetuks hageja õigused seoses ELi kaubamärgiga nr 4 729 075;

jätta ühistamise taotleja esitatud tühistamisnõue rahuldamata;

mõista kohtukulud ja hageja poolt Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikoja menetluses kantud vältimatud kulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a rikkumine;

määruse nr 2017/1001 artikli 18 lõike 1 punkti a rikkumine.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/35


15. novembril 2017 esitatud hagi – UPF versus komisjon

(Kohtuasi T-747/17)

(2018/C 032/49)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Union des Ports de France, lühendatult „UPF“ (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid C. Vannini ja E. Moraïtou)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab oma hagi, mille ta esitas Euroopa Komisjoni 27. juuli 2017. aasta otsuse C(2017) 5176 (final) Prantsusmaa antud riigiabi nr SA.38398 kohta (2016/C, ex 2015/E) (edaspidi „vaidlustatud otsus“) peale, viie väitega.

1.

Esimene väide, et komisjon rikkus õigusnormi, kui kvalifitseeris maksumeetme tervikuna riigiabiks, eirates nii Prantsusmaa sadamate tegevuse majandusliku laadi kriteeriumi. Hageja arvab selles küsimuses, et komisjon rikkus oma otsuses põhimõtteliselt õigusnormi, järeldades, et maksuvabastus Prantsusmaa sadamatele kujutab endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses, täpsustamata, et abiks kvalifitseeritakse see meede ainult sadamate majandustegevuse puhul.

2.

Teine väide, et komisjon rikkus õigusnormi, kui hindas, kas Prantsusmaa sadamate tegevus on majandustegevus. Hageja leiab, et komisjon rikkus õigusnormi ka sellega, kuidas ta analüüsis, kas Prantsusmaa sadamate tegevus on majandustegevus, ning seda kahes mõttes:

esiteks seepärast, et ta ei käsitlenud vaidlustatud otsuses üldse Prantsusmaa sadamate mõningaid tegevusalasid;

teiseks piirdus ta Prantsusmaa sadamate mitme muu tegevusala puhul sellega, et kordas üldpõhimõtteid, mis tulenevad Euroopa Liidu Kohtu praktikast sadamate infrastruktuuride riigi vahenditest rahastamise alal, tegemata järeldust, kas need tegevusalad kujutavad endast majandustegevust või mitte, kuigi tegemist on riigiabi eeskirjade kohaldamise kriteeriumiga.

3.

Kolmas väide, et otsuses on rikutud õigusnormi ja see on ebapiisavalt põhjendatud konkurentsi moonutamise ja liikmesriikidevahelise kaubanduse kahjustamise tingimuste osas, sest komisjon leidis ekslikult, et kõnesolev maksuvabastus tekitab konkurentsimoonutusi ja avaldab mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele, mis puudutab Prantsusmaa sadamaid üldiselt ning konkreetsemalt saarte ja ülemereterritooriumide sadamaid. Hageja sõnul on vaidlustatud otsus ebapiisavalt põhjendatud, sest komisjon eeldas – oma seisukohta põhjendamata –, et need tingimused on käesoleval juhul täidetud.

4.

Neljas väide, et olemasolevate riigiabikavade kontrollimise menetluse läbiviimisel on rikutud õigusnormi ning on rikutud ELTL artikli 108 lõikeid 1 ja 2 koostoimes proportsionaalsuse põhimõttega, sest esiteks pööras komisjon nõudega, et Prantsusmaa ametiasutused tõendaksid Prantsusmaa sadamate ettevõtte tulumaksust vabastamise süsteemi kokkusobivust siseturuga, tõendamiskoormise ümber ja tegutses nii, nagu oleks talle esitatud uue abikava heakskiitmise taotlus. Teiseks eiras komisjon sellega, et kohustas Prantsusmaa ametiasutusi nimetatud maksuvabastussüsteemi lihtsalt tühistama – tõendamata, et ükski selle meetme võimalik muudatus ei saa muuta seda liidu riigiabieeskirjadega kokkusobivaks –, ELTL artikli 108 lõikeid 1 ja 2, määruse nr 2015/1589 artiklit 2 ja proportsionaalsuse põhimõtet.

5.

Viies väide, et on rikutud hea halduse põhimõtet, kuna komisjoni nõue kaotada maksuvabastussüsteem olukorras, kus ta lubab alles jätta abikavad sadamatele teistes liikmesriikides, ei võimalda tagada ausa konkurentsi tingimusi erinevate Euroopa sadamate vahel, vaid viib vastupidi uute konkurentsimoonutusteni, millega komisjon eirab otseselt talle usaldatud siseturu nõuetekohase toimimise järele valvamise ülesannet. Seega on ta rikkunud erapooletuse põhimõtet, mis käib hea halduse põhimõttega tingimata kaasas.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/36


17. novembril 2017 esitatud hagi – Commune de Fessenheim jt versus komisjon

(Kohtuasi T-751/17)

(2018/C 032/50)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Prantsusmaa), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Prantsusmaa), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Prantsusmaa) ja Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat G. de Rubercy)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni peasekretariaadi 18. oktoobri 2017. aasta otsus (C(2017 7119 FINAL) keeldumise kohta edastada konkurentsi peadirektoraadi otsus, millest Prantsuse asutustele teatati 22. märtsil 2017 ja mis puudutas seoses Fessenheimi tuumajaama sulgemisega EDFile hüvitise maksmise protokolli;

kohustada Euroopa Komisjoni edastama hagejatele nimetatud 22. märtsi 2017. aasta kiri ühe nädala jooksul alates Üldkohtu otsuse tegemisest;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kolm väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on Euroopa parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) artikli 4 lõike 2 viimast lõiku, sest teabe avaldamine on põhjendatav ülekaaluka üldise huvi esinemisega.

2.

Teine väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 42, mis puudutab õigust tutvuda dokumentidega.

3.

Kolmas väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47, mis puudutab õigus tõhusale õiguskaitsevahendile.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/37


20. novembril 2017 esitatud hagi – Saksamaa Liitvabariik versus ECHA

(Kohtuasi T-755/17)

(2018/C 032/51)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: advokaadid D. Klebs ja T. Henze)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu 8. septembri 2017. aasta otsus (juhtum nr A 026-2015) osas, milles apellatsiooninõukogu liikmesriikide komitee 1. oktoobri 2015. aasta otsuse aine „1,4-benseendiamiini N, N’-asendatud fenüül- ja bensüülderivaatide segu“ kohta (edaspidi „BENPAT“) CAS-nr: 68953-84-4 (EÜ-nr: 273-227-8):

osaliselt tühistas, kuivõrd otsus nägi ette registreerijate poolt OECD TG 309 alusel teostatava uuringu ajal metaboliitide määratlemise,

osaliselt tühistas, kuivõrd otsus nägi ette uuringu, mis tuleb läbi viia OECD TG 308 alusel, ja

otsustas, et otsuse põhjendustes sisalduv selgitus bioakumulatsiooni kohta tuleb välja jätta;

ja mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

Hageja väidab eelkõige, et apellatsiooninõukogu on ületanud oma pädevust sellega, et ta kontrollis kaebuse menetlemisel täies ulatuses ja hindas uuesti hindamisotsust ning jõudis nii (formaalselt ja sisuliselt põhjendamata) järelduseni, et liikmesriikide otsus tuleb osaliselt tühistada ja muuta.

1.

Esimene väide: apellatsiooninõukogu ei ole pädev hindama hindamismenetluses sisulisi küsimusi;

2.

Teine väide: rikutud on Euroopa Kohtu Meroni-lahendit, kuna apellatsiooninõukogul kui liidu ühe ameti organil puudub iseseisev kaalutlusotsuse tegemise õigus;

3.

Kolmas väide: rikutud on subsidiaarsuse ja pädevuse andmise põhimõtet, sest apellatsioonikoda rikkus liikmesriikide õigusi, mis on institutsionaliseerutud kemikaaliameti liikmesriikide komitee otsuste tegemise õiguses, ning tema sellise tegevuse jaoks puudub volitusnorm liidu õiguses;

4.

Neljas väide: rikutud on REACH-määruse (1) sätteid, sest apellatsiooninõukogul puudub õigus hindamisotsuseid sisuliselt kontrollida.

Teise võimalusena väidab hageja, et apellatsioonikojal on REACH-määruse artikli 51 lõike 8 kohaselt hindamisotsuste läbivaatamisel üksnes piiratud kontrollipädevus.

5.

Viies väide: rikutud on ELTL artikli 296 lõikes 2 sätestatud põhjendamiskohustust, sest apellatsiooninõukogu ei näidanud ära, kust tuleneb tema väidetav kontrollipädevus;

6.

Kuues väide: sisuliselt vale ja õigusvastane otsus.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/38


10. novembril 2017 esitatud hagi – Petrus Kerstens versus komisjon

(Kohtuasi T-757/17)

(2018/C 032/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejale saadetud komisjoni 27. märtsi 2017. aasta otsus osas, milles selles antakse korraldus alustada uuesti juhtumi CMS 15/017 menetlemist algusest peale;

tühistada hagejale saadetud komisjoni 7. aprilli 2017. aasta otsus, milles selles antakse korraldus alustada uuesti juhtumi CMS 12/063 menetlemist algusest peale;

mõista hageja kasuks erilise mittevaralise kahju hüvitamiseks välja kogusummas 40 000 eurot, mille peab välja maksma Euroopa Komisjon;

mõista asja arutava Üldkohtu kodukorra artikli 134 alusel kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et ametisse nimetav asutus ei täitnud nõuetekohaselt 14. veebruari 2017. aasta kohtuotsust Kerstens vs. komisjon (T-270/16 P, ei avaldata, EU:T:2017:74) ja rikkus non bis in idem-põhimõtet, kui ta otsustas hageja suhtes uuesti distsiplinaarmenetluse algatada.

2.

Teine väide, et eespool nimetatud kohtuotsust ei ole nõuetekohaselt täidetud ja on rikutud hea halduse põhimõtet, sealhulgas juhtumite erapooletu ja õiglase menetlemise kohustust, on rikutud süütuse presumptsiooni ja kaitseõigusi, kuna kõnealuste distsiplinaarmenetluse uuesti algatamise otsused ei taganud hageja juhtumi erapooletut ja õiglast menetlemist.

3.

Kolmas väide, et eespool nimetatud kohtuotsust ei ole nõuetekohaselt täidetud ja on rikutud õiguskindluse ja hea halduse põhimõtet ning eelkõige mõistliku aja põhimõtet, kuna hageja hinnangul oleks uus distsiplinaarmenetlus pidanud algama mõistliku aja jooksul – käesoleval juhul see nii ei olnud.

4.

Neljas väide, mille kohaselt nõutakse eespool osutatud rikkumiste järel erihüvitist mittevaralise kahju eest, mis administratsioon hagejale väidetavalt tekitas, kuna üksnes vaidlustatud otsuste tühistamisega ei saa tekkinud kahju hüvitada.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/39


17. novembril 2017 esitatud hagi – UR versus komisjon

(Kohtuasi T-761/17)

(2018/C 032/53)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: UR (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada konkursikomisjoni 11. augusti 2017. aasta otsus, mis tehti otsuse läbivaatamise tulemusel ja mille kohaselt jäeti hageja nimi konkursi EPSO/AD/322/16 reservnimekirja kandmata;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, mille kohaselt tegi konkursikomisjon ilmse hindamisvea, kui ta asus seisukohale, et hageja diplom ei vasta konkursile lubamise ühele tingimusele.

2.

Teine väide, mis on esitatud teise võimalusena ja mille kohaselt on ametnike personalieeskirjade artikli 27 esimesele lõigule tuginedes konkursiteade õigusvastane. Täpsemalt ei ole vaidlusalune konkursile lubamise tingimus seotud täidetava ametikoha nõuetega, nagu neid on kirjeldatud konkursiteates, ning seega on see teenistuse huvidega vastuolus.

3.

Kolmas väide, mis on esitatud kolmanda võimalusena ja mille kohaselt on vaidlustatud otsus põhjendamata, kuna konkursikomisjoni kehtestatud kriteeriume selleks, et hinnata hageja diplomi asjakohasust seoses vaidlusaluse konkursile lubamise tingimusega, ära ei toodud, mis takistab tal oma kaitset piisavalt tagada.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/40


24. novembril 2017 esitatud hagi – Beats Electronics versus EUIPO – TrekStor (i.Beat)

(Kohtuasi T-770/17)

(2018/C 032/54)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaat M. Petersenn, solicitor I. Fowler ja solicitor I. Junkar)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Hong-Kong)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „i.Beat“ – ELi kaubamärk nr 5 009 139

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 12. septembri 2017. aasta otsus liidetud asjades R 2175/2016-4 ja R 2213/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd sellega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis on registreeritud numbri R 2175/2016-4 all, ning jäeti vaidlusalune kaubamärk registreerituks eelkõige USB välkmälul põhinevate minikõvakettaga varustatud MP3-mängijate jaoks;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt, juhul kui viimane menetlusse astub.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 51 punkti a ja lõike 2 koostoimes sama määruse artikliga 15 rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/40


28. novembril 2017 esitatud hagi – Estampaciones Rubí versus komisjon

(Kohtuasi T-775/17)

(2018/C 032/55)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Hispaania) (esindajad: advokaadid D. Armesto Macías ja K. Caminos García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

võtta käesolev hagiavaldus koos sellele lisatud dokumentidega vastu;

kohustada menetlust korraldava meetmega komisjoni esitama järgmiste dokumentide tervikliku versiooni, millest on vajadusel kustutatud selles sisalduda võivad konfidentsiaalsed andmed kolmandate isikute kohta:

a)

26. märtsi 2013. aasta mitteametlik vastus dokumentidele, mis esitati 22. veebruaril ning 4. ja 12. märtsil 2013 (Álava);

b)

4. detsembri 2012. aasta „Informal message in reply to the submission of 7 November (Álava)“;

tühistada kõnealustes dokumentides sisalduvad komisjoni otsused.

Teise võimalusena tuvastada aluslepingute rikkumine komisjoni tegevusetuse tõttu ja kohustada teda vastama hageja 31. juuli 2017. aasta taotlusele, et ta saaks viidatud abi saajana teostada oma menetluslikke õigusi, mida talle annab liidu õigus seoses ametliku uurimismenetlusega kokkusobivuse hindamiseks.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagi põhinõue on tühistada komisjoni otsused, mille kohaselt ei ole kokkusobiv teatud maksualane abi, mida hageja sai 45 % maksukrediidi kaudu teatud investeerimisprojektide jaoks ja mis tehti Hispaania maksuasutustele, mida esindab Álava kohalik omavalitsus, teatavaks komisjoni 4. detsembri 2012. aasta ja 26. märtsi 2013. aasta kirjadega „informal message“ ja „mensaje informal“, millega hageja sai tutvuda liikmesriigis toimunud menetluse raames.

Käesoleva hagi teise võimalusena esitatud nõue on tuvastada komisjonipoolne tegevusetus ELTL artikli 265 tähenduses, mis seisneb selles, et ta ei vastanud hageja 31. juuli 2017. aasta taotlusele, milles paluti komisjoni seisukohta selles, kas viidatud „mitteametlikud teated“ on õiguslikult siduvad või mitte ja vajadusel korraldada menetluses vastav ärakuulamine, et hageja saaks esitada kõik asjakohased väited.

Hageja esitab hagi põhjendamiseks kolm väidet.

1.

Esimene väide, mis tugineb asjaolule, et vaidlustatud otsused võeti vastu, eirates nõutavaid minimaalseid menetluslikke tagatisi.

Hageja väidab sellega seoses, et komisjon eiras nõutavaid minimaalseid menetluslikke tagatisi, kui koostas riigiabi kokkusobimatuse kohta mitteametlikud teated, järgimata ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlust. See menetluse järgimata jätmine rikub hageja põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

2.

Teine väide, mis tugineb ELTL artikli 107 lõike 3 rikkumisele.

Hageja väidab sellega seoses, et vaidlustatud otsused tunnistavad abi ekslikult kokkusobimatuks, leides et väidetavalt puudub edendav mõju.

3.

Kolmas väide, mis tugineb ELTL artikli 265 rikkumisele.

Hageja väidab sellega seoses, et kuna komisjon ei vastanud hageja taotlusele, milles paluti komisjoni seisukohta viidatud „mitteametlike teadete“ õigusliku laadi kohta (siduvad või mitte) ja vajadusel võimalust olla selles menetluses ärakuulatud, rikkus ta aluslepinguid hagejale kahjulikul moel.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/41


28. novembril 2017 esitatud hagi – Autostrada Wielkopolska versus komisjon

(Kohtuasi T-778/17)

(2018/C 032/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Poola) (esindajad: advokaadid O. Geiss ja D. Tayar)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 25. augusti 2017. aasta otsus asjas SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) riigiabi kohta, mida Poola andis äriühingule Autostrada Wielkopolska S.A.; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on komisjon rikkunud hageja osalemisõigusi, eelkõige õigust olla enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist ära kuulatud;

komisjon ei ole andnud hagejale sobivat võimalust esitada riigi esitatud tõendite kohta oma seisukoht;

komisjon jättis hageja ilma õigusest esitada oma märkusi nende võtmetähtsusega dokumentide ja järelduste kohta, millele komisjon tugines vaidlustatud otsuse vastuvõtmisel;

ei saa välistada võimalust, et need tegematajätmised on mõjutanud käesoleva asja tulemust.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon rikkunud õigusnormi ja teinud faktivea, kuna kohaldas väära kriteeriumi selleks, et teha kindaks, kas ELTL artikli 107 lõike 1 nõuded on täidetud ning kohaldas nimetatud (väära) kriteeriumi ELTL artikli 107 lõiget 1 rikkudes;

komisjoni järeldus, et tegemist oli soodustusega ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses, põhineb üksnes „punkt-punktilt võrdluse“ kriteeriumil;

komisjon andis erainvestori kriteeriumi põhise hinnangu pärast seda, kui oli juba otsustanud, et tegemist oli soodustusega ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses;

komisjoni „punkt-punktilt võrdlus“ on õiguslikult väär;

komisjon on teinud „punkt-punktilt võrdluse“ kriteeriumi rakendamisel ilmse hindamisvea, nimelt ei võtnud ta arvesse asjakohast teave, mis oli talle vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajal kättesaadav;

3.

Kolmanda väite kohaselt on komisjon ilmselgelt rikkunud õigusnormi ning teinud faktivea, kui jättis kohaldamata erainvestori kriteeriumi vastavalt asjaomasele kohtupraktikale ega esitanud adekvaatset põhjendust, rikkudes seega ELTL artikli 107 lõiget 1;

komisjon jättis asjaomast kohtupraktikat rikkudes kohaldamata erainvestori kriteeriumi kui olulise osa ELTL artikli 107 lõike 1 alusel antavast hinnangust;

komisjon jättis arvesse võtmata asjakohase teabe, mis oli vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajal talle kättesaadav ning mida tavapäraselt hoolas ja ettevaatlik eraomanik sellisele olukorrale võimalikult lähedases olukorras ei oleks a priori jätnud tähelepanuta;

4.

Neljanda väite kohaselt põhineb komisjoni järeldus abi kokkusobimatuse kohta vääradel eeldustel ja selles esineb sisemisi vasturääkivusi;

komisjon on teinud faktivea, kui leidis, et riigi rahastusest said kasu üksnes investorid.

5.

Viienda väite kohaselt on komisjon teinud ilmselge faktivea ja rikkunud õigusnormi riigiabi summa arvutamisel, kuna ei andnud enda hinnangut ega esitanud adekvaatseid põhjendusi;

komisjoni järeldus liigse hüvitamise kohta ajavahemikul september 2005 kuni oktoober 2007 sisaldab olulisi hindamisvigu;

komisjon jättis arvesse võtmata asjakohase teabe, mis oli talle vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajal kättesaadav.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/43


4. detsembril 2017 esitatud hagi – Strabag Belgium versus parlament

(Kohtuasi T-784/17)

(2018/C 032/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Strabag Belgium (Antwerpen, Belgia) (esindajad: advokaadid M. Schoups, K. Lemmens ja M. Lahbib)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev tühistamisnõue vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt:

tühistada (i) Euroopa Parlamendi teadmata kuupäevaga otsus lükata tagasi Strabag Belgiumi pakkumus seoses hankega, mille ese on Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete parandustööde peatöövõtja raamleping (hange nr 06/D20/2017/M036), otsus, mis tehti teatavaks 24. novembri 2017. aasta kirjas, ning (ii) Euroopa Parlamendi teadmata kuupäevaga otsus sõlmida hankeleping, mille ese on Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete parandustööde peatöövõtja raamleping (hange nr 06/D20/2017/M036), viie muu pakkujaga kui Strabag Belgium, ning

rahuldada Strabag Belgiumi nõue, et esitataks järgmised dokumendid:

hanketoimiku dokumendid, milles on tehtud märge parlamendi ja pakkujate vaheliste kontaktide kohta põhjendamatult madalate hindade küsimuses vastavalt komisjoni 30. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2462, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju, artikli 160 lõikele 3;

teadmata kuupäevaga otsus sõlmida hankeleping viie muu pakkujaga ning mitte valida Strabag Belgiumi pakkumust;

pakkumuste hindamise aruanne;

mõista parlamendilt välja kõik menetlusega seotud kohtukulud, sealhulgas menetluskulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja üheainsa väite, et rikutud on:

(i)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012, L 298, lk 1), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 2015/1929 (ELT 2015, L 286, lk 1), artikli 110 lõiget 5, mis näeb ette, et komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte hindamiskriteeriumide, sealhulgas majanduslikult soodsaima pakkumise täpsustamiseks;

(ii)

artiklit 151, muudetud komisjoni 30. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2015/2462, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT 2015, L 342, lk 7), ning millega sätestatakse põhjendamatult madalate pakkumuste suhtes kohaldatavad eeskirjad;

(iii)

määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklit 102, millega nähakse ette läbipaistvuse, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu üldpõhimõtted hankemenetluste valdkonnas.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/44


27. novembril 2017 esitatud hagi – Ilhan versus EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

(Kohtuasi T-785/17)

(2018/C 032/58)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ercan Ilhan (Istanbul, Türgi) (esindaja: advokaat S. Can)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Time Gate GmbH (Köln, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi nimetav rahvusvaheline kujutismärk, mis sisaldab sõnalisi osi „SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM“ – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 891 276

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 13. septembri 2017. aasta otsus asjas R 974/202016-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 13. septembri 2017. aasta otsus asjas R 974/2016-5 ja seetõttu lubada kaubamärgi Sportswear Company BIG SAM registreerimine;

jätta Time Gate GmbH kohtukulud tema enda kanda;

jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda.

Väited

Nõustumine määruse nr 207/2009 artikli 54 alusel;

tähiste segiajamise tõenäosuse väär hinnang.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/45


28. novembril 2017 esitatud hagi – Parfümerie Akzente versus EUIPO (GlamHair)

(Kohtuasi T-787/17)

(2018/C 032/59)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Saksamaa) (esindajad: advokaadid O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „GlamHair“ – registreerimistaotlus nr 15 211 956

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 25. septembri 2017. aasta otsus asjas R 82/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/45


29. novembril 2017 esitatud hagi – Szabados versus EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

(Kohtuasi T-788/17)

(2018/C 032/60)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Andreas Szabados (Grünwald, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Wobst)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcelona, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „MicroSepar“ – registreerimistaotlus nr 14 576 532

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 21. septembri 2017. aasta otsus asjas R 2420/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/46


6. detsembril 2017 esitatud hagi – Mouldpro versus EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

(Kohtuasi T-796/17)

(2018/C 032/61)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mouldpro ApS (Ballerup, Taani) (esindaja: advokaat W Rebernik)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „MOULDPRO“ – ELi kaubamärk nr 10 022 317

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 16. oktoobri 2017. aasta otsus asjas R 2153/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikojas toimunud menetluse kulud välja EUIPO-lt.

Väited

Õigusvastane registreerimine agendi või esindaja poolt, määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt b koostoimes artikli 8 lõikega 3;

varasem kaubanduses kasutatud registreerimata kaubamärk, CTMR määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c koostoimes artikli 8 lõikega 4;

ELi kaubamärgi kasutamine omaniku poolt pahauskselt, määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b.