ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 12

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
13. jaanuar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

 

Nõukogu

2018/C 12/01

Kokkkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Keskpanga, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa välisteenistuse, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga vahel liidu institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) töökorralduse ja toimimise kohta

1

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 12/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8522 – Avantor/VWR) ( 1 )

12

2018/C 12/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8640 – CVC/Blackstone/Paysafe) ( 1 )

12

2018/C 12/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8684 – La Poste / Generali / Malakoff Médéric / EAP France) ( 1 )

13


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2018/C 12/05

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertidele kohaldatavate hüvitiste ajakohastamine aastal 2018

14

 

Euroopa Komisjon

2018/C 12/06

Euro vahetuskurss

15

2018/C 12/07

Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

16

 

Kontrollikoda

2018/C 12/08

Eriaruanne nr 1/2018 Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb hakata paremini suunama

17

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 12/09

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

18


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 12/10

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja innovaatikakogukondade asutamise konkursikutse

19


 

Parandused

2018/C 12/11

Ühisavaldus ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta – parandus ( ELT C 446, 29.12.2017 )

20


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

Nõukogu

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/1


KOKKKULEPE

Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Keskpanga, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa välisteenistuse, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga vahel liidu institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) töökorralduse ja toimimise kohta

(2018/C 12/01)

EUROOPA PARLAMENT,

EUROOPA ÜLEMKOGU, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA KOMISJON,

EUROOPA LIIDU KOHUS,

EUROOPA KESKPANK,

EUROOPA KONTROLLIKODA,

EUROOPA VÄLISTEENISTUS,

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE,

EUROOPA REGIOONIDE KOMITEE

JA EUROOPA INVESTEERIMISPANK,

arvestades järgmist:

(1)

Kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste suutlikkuse suurendamine küberohtude ja haavatavuste käsitlemisel ning nende info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) taristu vastu suunatud küberrünnakute ennetamisel ja avastamisel ja neile reageerimisel on jätkuvalt tähtis prioriteet, kuna toimivad IKT võrgud ja süsteemid on äärmiselt olulised selleks, et kõnealused institutsioonid, organid ja asutused saaksid oma ülesandeid täita.

(2)

Liidu institutsioonide ja organite peasekretärid otsustasid 2011. aasta mais komisjoni asepresidentide Neelie Kroesi ja Maroš Ševčoviči algatuse põhjal luua liidu institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) eelrühma, kelle tegevuse üle teostaks järelevalvet institutsioonidevaheline juhtnõukogu.

(3)

2012. aasta juulis kinnitasid peasekretärid praktilise korra ja leppisid kokku CERT-EU tegutsemises alalise üksusena, mille eesmärk on jätkuvalt aidata tõsta liidu institutsioonide, organite ja asutuste üldist infotehnoloogia (IT) turbe taset ning mis oleks näide nähtavast institutsioonidevahelisest koostööst küberturbe valdkonnas.

(4)

2014. ja 2016. aastal teostatud läbivaatamised näitasid, et CERT-EU on jätkanud arenemist ning jõudnud nüüdseks niikaugele, et selle tegevusele tuleks anda ametlik alus koos jätkusuutlikuma ja läbipaistvama juhtimis- ja rahastamisstruktuuriga.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/1148 (1) („võrgu- ja infoturbe direktiiv“) luuakse küberturbe intsidentide lahendamise üksuste (CSIRTid) võrgustik, mis koosneb liikmesriikide CSIRTide ja CERT-EU esindajatest ning mille eesmärk on aidata luua liikmesriikide vahel kindlustunnet ja usaldust ning edendada kiiret ja tõhusat operatiivkoostööd.

(6)

CERT-EU juhtimisstruktuur peaks kajastama CERT-EU rolli ja ülesandeid, selle juhi vastutust, juhtnõukogu rolli ja ülesandeid ning liidu institutsioonide, organite ja asutuste vastutust CERT-EU toetamisel.

(7)

CERT-EU-le tuleks tagada jätkusuutlik rahastamine ja personal, kindlustades samas kulutõhususe ja asjakohase alaliste töötajate tuumiku ning hoides CERT-EU halduskulud võimalikult väiksena.

(8)

Osalevad liidu institutsioonid ja organid on allkirjastanud käesoleva kokkuleppe pärast oma asjakohaste sisemenetluste lõpuleviimist; I lisas loetletud liidu asutused, kes vastutavad omaenda IKT taristu eest, on kinnitanud ametlikult ja kirjalikult CERT-EU juhtnõukogu esimehele, et nad kohaldavad käesolevat kokkulepet,

ON SÕLMINUD KÄESOLEVA KOKKULEPPE:

Artikkel 1

Eesmärk ja ülesanne

1.   Käesoleva kokkuleppe eesmärk on kehtestada liidu institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva institutsioonidevahelise rühma („CERT-EU“) toimimise ja töökorralduse reeglid.

2.   CERT-EU ülesanne on anda panus kõigi liidu institutsioonide, organite ja asutuste („osalised“) IKT taristu turvalisusse, aidates ennetada, avastada ja leevendada küberrünnakuid ja neile reageerida ning olles osaliste jaoks küberturvet käsitleva teabe vahetamise ja intsidentidele reageerimise koordineerimise sõlmpunkt.

Artikkel 2

CERT-EU ülesanded

1.   CERT-EU kogub, haldab, analüüsib ja jagab osalistega teavet, mis käsitleb salastamata IKT taristule avalduvaid ohte, selle haavatavusi ja sellega seoses esinenud intsidente. CERT-EU koordineerib intsidentidele reageerimist institutsioonidevahelisel ja osaliste tasandil, andes muu hulgas operatiivset eriabi või koordineerides selle andmist.

2.   CERT-EU osutab kõigile osalistele standardseid CERT teenuseid. CERT-EU pakutavate teenuste üksikasjaliku loetelu ja selle võimalikud ajakohastatud versioonid kiidab heaks juhtnõukogu. Teenuste loetelu muutmisel võtab CERT-EU juht arvesse talle eraldatud ressursse.

3.   CERT-EU võib asjaomase osalise nõusolekul jälgida osalise võrguliiklust.

4.   CERT-EU võib abistada osalisi seoses salastatud IT-võrke ja -süsteeme puudutavate intsidentidega, kui asjaomane osaline on seda sõnaselgelt palunud.

5.   CERT-EU ei algata tegevusi ega sekku teadlikult mis tahes küsimustesse, mis kuuluvad riiklike julgeoleku- ja luureteenistuste või osaliste eriosakondade pädevusse. Kõikidest riiklike julgeoleku- ja luureteenistuste algatatud või taotletud kontaktivõttudest CERT-EU-ga teavitatakse viivitamata komisjoni turvalisusküsimuste direktoraati ja CERT-EU juhtnõukogu esimeest.

6.   CERT-EU teavitab osalisi oma intsidentide käsitlemise menetlustest ja protsessidest.

7.   CERT-EU võib osaliste poliitikaosakondade selgesõnalise taotluse korral anda asjakohastes poliitikaküsimustes tehnilist nõu või panust.

Artikkel 3

Osaliste ja CERT-EU koostöö

1.   CERT-EU ja osalised tegutsevad kooskõlas jagamisvajaduse põhimõttega ning võttes arvesse lõiget 3. CERT-EU tagab tõhusate sidepidamisvahendite olemasolu, et hõlbustada osalistega teabe jagamist.

2.   Osalised annavad CERT-EU-le teavet neid mõjutavate küberturbe ohtude ja haavatavuste kohta. Kui CERT-EU saab teadlikuks osalist mõjutavast või mõjutada võivast ohust või haavatavusest, hoiatab ta asjaomast osalist, andes talle niipea kui võimalik kogu asjakohase teabe, sh olulisuse astme kohta, et saaks rakendada kaitse- või parandusmeetmeid. CERT-EU võib aidata selliseid kaitse- või parandusmeetmeid rakendada. Teisi osalisi teavitatakse siis, kui oht või haavatavus võib neid mõjutada.

3.   Osalised teavitavad CERT-EU-d põhjendamatu viivituseta, kui nad puutuvad kokku märkimisväärse küberintsidendiga, ning edastavad kõik asjakohased tehnilised üksikasjad, välja arvatud juhul, kui see ohustaks osalise või kolmanda poole julgeolekuhuve. Märkimisväärseks loetakse iga intsidenti, mis ei ole korduv või algeline ning mille meetod ja tehnoloogia ei ole juba hästi teada. Muud kui tehnilist teavet võidakse jagada CERT-EU-ga mõjutatud osalise äranägemisel. CERT-EU-le edastatud intsidenti käsitlevat teavet ei jagata väljaspool CERT-EU-d, isegi mitte anonüümseks muudetud kujul, välja arvatud mõjutatud osalise nõusolekul. Selleks et olla valmis olukordadeks, kus osaliste võrkude ja süsteemide kaitsmiseks tuleb teavet kiiresti jagada, teeb CERT-EU osalistega eeltööd eesmärgiga määrata kindlaks, kuidas seda teha.

4.   Osalistega dialoogi pidades haldab CERT-EU loetelu osaliste hulgas kättesaadavatest ekspertidest, keda on vahendite ja võimete piires võimalik kasutada ühte või enamat osalist mõjutava olulise küberintsidendi korral. CERT-EU võib asjakohasel juhul korraldada ja koordineerida teabe jagamist ja tehnilise toe andmist otse osaliste vahel eesmärgiga tegeleda küberturbe intsidendiga.

5.   CERT-EU teeb oma pädevusvaldkonna piires tihedalt koostööd Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA) ja Europoli juures asuva küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskusega.

6.   CERT-EU jagab õiguskaitseasutustega konkreetseid intsidente käsitlevat teavet ainult asjaomase osalise või asjaomaste osaliste pädevate teenistuste eelneval nõusolekul.

7.   CERT-EU talletab kogu osalistega jagatud ja muude pooltega vahetatud teabe. Osalised võivad taotleda CERT-EU-lt andmeid selle kohta, millist nende teavet on jagatud muude pooltega.

8.   CERT-EU võib vajaduse korral sõlmida CERT teenuste osutamiseks iga osalisega teenustaseme kokkuleppe või koostöökokkuleppe. CERT-EU võib samuti sõlmida teenustaseme kokkuleppe või koostöökokkuleppe CERT teenuste tasu eest osutamiseks ELi kriisiohjamise tsiviiloperatsioonidele Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatüki alusel. Iga sellise teenustaseme kokkuleppe või koostöökokkuleppe kiidab heaks juhtnõukogu.

Artikkel 4

CERT-EU koostöö liikmesriikide CERTidega

1.   CERT-EU teeb koostööd ja vahetab teavet liikmesriikide riiklike või valitsuste CERTide (infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad) või CSIRTidega (küberturbe intsidentide lahendamise üksused) küberturbe ohtude, haavatavuste ja intsidentide, võimalike vastumeetmete ja kõigi küsimuste osas, mis on olulised osaliste IKT taristu kaitse parandamise seisukohast, kaasa arvatud võrgu- ja infoturbe direktiivi artiklis 12 osutatud CSIRTide võrgustiku kaudu.

2.   CERT-EU teeb koostööd liikmesriikide CERTidega, et koguda osalistele levitamiseks teavet osalisi mõjutavate üldiste ja konkreetsete ohtude ning töövahendite ja meetodite, sh töövõtete, taktika ja menetluste, parimate tavade ja üldiste haavatavuste kohta. CERT-EU võib vahetada kõnealuste CERTidega teavet töövahendite ja meetodite, sh töövõtete, taktika ja menetluste, parimate tavade ning üldiste ohtude ja haavatavuste kohta.

3.   CERT-EU võib vahetada kõnealuste CERTidega intsidendipõhist teavet mõjutatud osalise nõusolekul.

Artikkel 5

Koostöö kolmandate poolte CERTide ja muude partneritega

1.   CERT-EU võib teha koostööd valdkondlike CERTide ja ELi-väliste CERTidega töövahendite ja meetodite, nagu töövõtete, taktika ja menetluste, parimate tavade ning üldiste ohtude ja haavatavuste vallas. Kõnealuste CERTidega mis tahes koostöö tegemiseks, sealhulgas raamistikes, kus ELi-välised CERTid teevad koostööd liikmesriikide CERTidega, taotleb CERT-EU eelnevalt juhtnõukogu heakskiitu.

2.   CERT-EU võib teha koostööd muude partneritega, näiteks ettevõtjate või ekspertidega, et koguda teavet üldiste ja konkreetsete ohtude, haavatavuste ja võimalike vastumeetmete kohta. Kõnealuste partneritega laiema koostöö tegemiseks taotleb CERT-EU eelnevalt juhtnõukogu heakskiitu.

3.   CERT-EU võib mõjutatud osalise nõusolekul anda kõnealustele partneritele teavet seoses osalist mõjutanud konkreetse intsidendiga, kui asjaomased partnerid saavad aidata kaasa intsidendi analüüsimisele ning tingimusel, et selliste partneritega on sõlmitud mitteavalikustamise kokkulepe või leping. Sellised mitteavalikustamise kokkulepped või lepingud peavad olema õiguslikult kontrollitud vastavalt komisjoni asjakohastele sisemenetlustele. Mitteavalikustamise kokkuleppeid või lepinguid ei pea juhtnõukogu eelnevalt heaks kiitma, kuid neist tuleb teavitada juhtnõukogu esimeest.

4.   CERT-EU võib erandkorras sõlmida teenustaseme kokkuleppe muude üksuste kui osalistega, kui juhtnõukogu on selle eelnevalt heaks kiitnud.

Artikkel 6

CERT-EU juhi ülesanded

1.   CERT-EU juht vastutab CERT-EU sujuva töö eest, tegutsedes oma pädevuse piires ja juhtnõukogu juhtimisel. Tema ülesanne on juhtnõukogu kehtestatud strateegilise suuna ning suuniste, eesmärkide ja prioriteetide elluviimine ning CERT-EU, sealhulgas selle finants- ja inimressursside usaldusväärne juhtimine. Ta annab regulaarselt aru juhtnõukogu esimehele.

2.   CERT-EU juhi suhtes kehtivad komisjonile kohaldatavad eeskirjad ning ta tegutseb eelarvevahendite edasivolitatud käsutajana Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel, kooskõlas komisjoni asjakohaste sise-eeskirjadega, mis käsitlevad sellistel juhtudel volituste delegeerimist ja piiranguid. Ta tegutseb komisjoni alluvuses üksnes haldus- ja finantseeskirjade ja -menetluste kohaldamise eesmärgil.

3.   CERT-EU juht esitab juhtnõukogule kord kvartalis aruande CERT-EU tegevuse tulemuste, eelarve täitmise, lepingute või muude sõlmitud kokkulepete ning töötajate lähetuste kohta. Ta esitab juhtnõukogule ka aastaaruande vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile e.

4.   CERT-EU juht abistab vastutaval volitatud eelarvevahendite käsutajal koostada iga-aastast tegevusaruannet, mis sisaldab finants- ja haldusteavet, sh kontrollide tulemusi, ja mis koostatakse vastavalt finantsmääruse artikli 66 lõikele 9, ning ta annab vastutavale volitatud eelarvevahendite käsutajale regulaarselt aru nende meetmete rakendamisest, millega seoses on volitused talle edasi delegeeritud.

5.   CERT-EU juht koostab kord aastas oma tegevuse kohta haldustulude ja -kulude finantskalkulatsiooni, mille juhtnõukogu kiidab heaks kooskõlas artikli 8 lõike 1 punktiga c.

Artikkel 7

Juhtnõukogu

1.   Juhtnõukogu annab CERT-EU-le strateegilise suuna ja suunised ning jälgib selle üldiste prioriteetide ja eesmärkide elluviimist. Selle liikmed on kõrgema juhtkonna esindajad, kelle on määranud iga käesolevale kokkuleppele allakirjutanu ning ENISA, kes esindab I lisas loetletud, omaenda IKT taristut käitavate asutuste huve. Liikmetel võivad olla asendusliikmed. Juhtnõukogu esimees võib kutsuda osalema juhtnõukogu koosolekutele teisi osaliste esindajaid.

2.   Juhtnõukogu määrab oma liikmete hulgast kaheks aastaks esimehe. Tema asendusliige on sama ajavahemiku jooksul juhtnõukogu täisliige.

3.   Juhtnõukogu tuleb kokku esimehe algatusel või mõne liikme taotlusel. Juhtnõukogu võtab vastu kodukorra.

4.   Igal käesolevale kokkuleppele allakirjutanul ja ENISA-l on üks hääl, mis on vastava liikme või vastavate liikmete kasutada. Juhtnõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ei ole sätestatud teisiti. Esimees ei hääleta, välja arvatud häälte võrdse jagunemise korral, mil esimees võib anda otsustava hääle.

5.   Kui operatiivsetel põhjustel on vaja võtta vastu kiireloomuline otsus, võib juhtnõukogu erandkorras tegutseda esimehe ning Euroopa Komisjoni, nõukogu, Euroopa Parlamenti ja mõjutatud osalist või osalisi esindavate liikmete nõusolekul.

6.   Juhtnõukogu võib teha otsuse esimehe algatatud lihtsustatud kirjaliku menetluse teel, mille korral loetakse asjaomane otsus esimehe seatud tähtaja jooksul heakskiidetuks, kui mõni liige ei esita vastuväidet.

7.   CERT-EU juht osaleb juhtnõukogu koosolekutel, välja arvatud juhul, kui juhtnõukogu on otsustanud teisiti.

8.   Juhtnõukogu sekretariaaditeenuseid osutab institutsioon, kelle kõrgema juhtkonna seast määratud esindaja on esimees.

9.   Sekretariaat teavitab I lisas loetletud ELi asutusi juhtnõukogu otsustest. Igal ELi asutusel on õigus esitada juhtnõukogu esimehele mis tahes küsimus, millele tuleks tema arvates juhtnõukogu tähelepanu juhtida.

Artikkel 8

Juhtnõukogu ülesanded

1.   Juhtnõukogu teeb CERT-EU-le strateegilise suuna ja suuniste andmisel eelkõige järgmist:

a)

kiidab CERT-EU juhi ettepaneku põhjal heaks CERT-EU iga-aastase tööprogrammi ja jälgib selle rakendamist;

b)

kiidab CERT-EU juhi ettepaneku põhjal heaks CERT-EU pakutavate teenuste loetelu;

c)

kiidab CERT-EU juhi esitatud ettepaneku põhjal heaks CERT-EU tegevuse tarvis tulude ja kulude finantskalkulatsiooni, sh seoses personaliga;

d)

kiidab igal aastal CERT-EU juhi ettepaneku põhjal heaks iga-aastased rahalised eraldised, mis tuleb teha teenuste eest, mida CERT-EU osutab teenustaseme kokkuleppe sõlminud osalistele ja kolmandatele pooltele;

e)

vaatab läbi ja kiidab heaks CERT-EU juhi koostatud aastaaruande, milles käsitletakse CERT-EU tegevust ja vahendite haldamist CERT-EU poolt;

f)

kiidab heaks CERT-EU juhi ettepaneku põhjal kindlaks määratud CERT-EU peamised tulemusnäitajad ja jälgib nende arengut;

g)

kiidab heaks CERT-EU dokumendid, milles kirjeldatakse üldisi põhimõtteid ja suuniseid, millega antakse soovitused osaliste järgitava IKT turbe hea tava kohta;

h)

kiidab heaks artikli 3 lõike 8 ja artikli 5 lõike 4 kohased koostöökokkulepped, teenustaseme kokkulepped ning CERT-EU ja muude üksuste vahelised lepingud;

i)

loob vastavalt vajadusele juhtnõukogu tegevuse abistamiseks tehnilise nõuande rühmad, kiidab heaks nende volitused ja määrab nende esimehe ning

j)

muudab käesolevat kokkulepet kohaldavate liidu asutuste loetelu, mis on esitatud I lisas.

2.   Esimees võib esindada juhtnõukogu või tegutseda selle nimel kooskõlas juhtnõukogu kinnitatud korraga.

Artikkel 9

Personali- ja finantsküsimused

1.   Kuigi CERT-EU luuakse autonoomse institutsioonidevahelise teenuseosutajana kõigi liidu institutsioonide, organite ja asutuste jaoks, integreeritakse ta komisjoni peadirektoraadi haldusstruktuuri, et kasutada ära komisjoni haldus-, finantsjuhtimis- ja raamatupidamisalast tugistruktuuri. Komisjon teavitab juhtnõukogu CERT-EU halduslikust asukohast ja selle mis tahes muudatustest.

2.   Komisjon nimetab ametisse CERT-EU juhi, olles eelnevalt saanud juhtnõukogu ühehäälse heakskiidu. Juhtnõukoguga konsulteeritakse kõigis CERT-EU juhi ametisse nimetamisele eelneva menetluse etappides, eelkõige vaba ametikoha teate koostamisel, kandidaatide taotluste läbivaatamisel ja valikukomisjoni nimetamisel seoses kõnealuse ametikoha täitmisega.

3.   Kõigi liidu institutsioonide ja organite ametnikke teavitatakse kõigist CERT-EU vabadest ametikohtadest.

4.   Liidu eelarvepädevate institutsioonide eesõigusi arvesse võttes kohustuvad käesolevas kokkuleppes osalevad liidu institutsioonid ja organid, välja arvatud Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Keskpank ja Euroopa Investeerimispank, CERT-EU-le üle viima või määrama II lisas kehtestatud arvu ametikohti 2019. eelarveaastaks või vastavalt II lisas teisiti sätestatule. Liidu institutsioonidele ja organitele, kes määravad või viivad üle kindlaksmääratud arvul ametikohti, osutab CERT-EU teenuseid täies ulatuses. II lisas esitatud ametikohtade arv vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta tagant.

5.   CERT-EU võib leppida osalevate liidu institutsioonide ja organitega kokku CERT-EU-le ajutiselt lisapersonali eraldamises.

6.   Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Keskpank ja Euroopa Investeerimispank sõlmivad teenustaseme kokkuleppe, milles käsitletakse teenuseid, mida CERT-EU pakub vastavalt oma teenuste loetelule, ja kehtestatakse iga-aastane rahaline hüvitis, mille iga nimetatud institutsioon maksab kooskõlas II lisaga iga eelarveaasta alguses CERT-EU poolt eelneva eelarveaasta jooksul osutatud teenuste eest.

7.   Rahaline hüvitis, mille iga liidu asutus tagab CERT-EU pakutavate teenustega seotud kulude katmiseks, lepitakse kokku vastavate liidu asutustega ja lisatakse üldisesse haldusraamistikku, mille alusel komisjon liidu asutustele teenuseid osutab.

8.   CERT-EU juht teatab igal aastal rahalise hüvitise summa, mille peavad tagama CERT-EU-ga teenustaseme kokkuleppe sõlminud osalised kooskõlas lõikega 6 ja liidu asutused kooskõlas lõikega 7. Juhtnõukogu vaatab selle aastase rahalise hüvitise summa läbi igal aastal.

9.   CERT-EU tegevust puudutava eelarve haldamise ja finantsjuhtimisega, sealhulgas liidu muudelt institutsioonidelt või organitelt saadava sihtotstarbelise tulu haldamisega tegeleb komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012, (2) mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju, ning kooskõlas asjakohaste eeskirjade ja normidega. Kõik CERT-EU-le teenustaseme kokkulepete alusel eraldatavad eelarveassigneeringud või nendest kokkulepetest saadavad tulud eristatakse selgelt CERT-EU finantskalkulatsioonis.

Artikkel 10

Ametisaladus

CERT-EU ja osalised käsitavad kogu muult osaliselt või kolmandalt poolelt saadud teavet ametisaladuse pidamise kohustuse alla kuuluvana kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 339 või samaväärsete kohaldatavate raamistikega. Nad ei avalda mingit sellist teavet kolmandatele pooltele, kui asjaomane osaline või pool ei ole andnud selleks konkreetselt luba.

Artikkel 11

Isikuandmete kaitse

Käesoleva kokkuleppe alusel toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 (3).

Artikkel 12

Auditeerimine, küsimused ja üldsuse juurdepääs dokumentidele

1.   Siseaudiitori ülesandeid täidab komisjoni siseauditi talitus, järgides artikli 10 sätteid. Juhtnõukogu võib teha komisjoni siseauditi talitusele ettepaneku auditi tegemiseks.

2.   CERT-EU juht vastutab Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektori küsimustele vastamise eest kooskõlas komisjoni sisemenetlustega.

3.   CERT-EU valduses olevatele dokumentidele üldsuse juurdepääsu taotluste suhtes kohaldatakse komisjoni menetlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001, (4) võttes arvesse nimetatud määrusest tulenevat kohustust konsulteerida teiste osalistega, kui taotlus puudutab nende dokumente.

Artikkel 13

Läbivaatamine

Muutuvat küberohtudealast olukorda ja sellega seotud liidu tegevust, sh ELi küberjulgeoleku strateegias esitatud poliitilisi prioriteete silmas pidades vaatab juhtnõukogu CERT-EU töökorralduse ja toimimise korrapäraselt läbi. Juhtnõukogu võib teha osalevatele institutsioonidele ja organitele soovitusi käesoleva kokkuleppe läbivaatamiseks või muutmiseks või mis tahes muid soovitusi CERT-EU tulemusliku töö tagamiseks.

Artikkel 14

Kohaldamisala ja -kuupäev

1.   Käesolevat kokkulepet kohaldatakse kokkuleppe allkirjastanud liidu institutsioonidele ja organitele ning I lisas loetletud liidu asutustele, kes käitavad omaenda IKT taristut.

2.   Käesolevat kokkulepet kohaldatakse alates selle allkirjastamise kuupäevast. Kokkulepe avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev kokkulepe on koostatud bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, ühes originaaleksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati, kes edastab tõestatud koopia kõikidele allakirjutanutele.

Frankfurt, Luxembourg ja Brüssel, 20.12.2017

Euroopa Parlamendi nimel

peasekretär

K. WELLE

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu nimel

peasekretär

J. TRANHOLM-MIKKELSEN

Euroopa Komisjoni nimel

peasekretär

A. ITALIANER

Euroopa Liidu Kohtu nimel

infrastruktuuri peadirektoraadi peadirektor

F. SCHAFF

Euroopa Keskpanga nimel

infosüsteemide peadirektoraadi peadirektor

K. DE GEEST

teenuste talituse juht

M. DIEMER

Euroopa Kontrollikoja nimel

peasekretär

E. RUIZ GARCÍA

Euroopa välisteenistuse nimel

eelarve ja haldusküsimuste peadirektor

G. DI VITA

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimel

peasekretär

L. PLANAS PUCHADES

Euroopa Regioonide Komitee nimel

peasekretär

J. BURIÁNEK

Euroopa Investeerimispanga nimel

peadirektor ja -arvepidaja

P. KLAEDTKE


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


I LISA

Artikli 14 lõikes 1 osutatud liidu asutuste loetelu

ACER

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

BERECi Büroo

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

CPVO

Ühenduse Sordiamet

EU-OSHA

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Frontex

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

eu-LISA

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet

EASO

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

EASA

Euroopa Lennundusohutusamet

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve

ECDC

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Cedefop

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

ECHA

Euroopa Kemikaaliamet

EEA

Euroopa Keskkonnaamet

EFCA

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

EFSA

Euroopa Toiduohutusamet

Eurofound

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

GSA

Euroopa GNSSi Agentuur

EIGE

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

EIOPA

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

EMSA

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

EMA

Euroopa Ravimiamet

EMCDDA

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

ENISA

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

CEPOL

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Europol

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

ERA

Euroopa Liidu Raudteeamet

ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

ETF

Euroopa Koolitusfond

FRA

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

EUIPO

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Eurojust

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

CdT

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

EDA

Euroopa Kaitseagentuur

EIT

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

EUISS

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

Satcen

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu


II LISA

Täistööajale taandatud ametikohad või eelarvevahendid, mille osalejad eraldavad CERT-EU-le

AMETIKOHTADE LOETELUS SISALDUVAD AMETIKOHAD

Institutsioon/organ

Suhteline osa ELi töötajatest

Vastavad täistööajale taandatud ametikohad, mis viiakse üle / määratakse CERT-EU-le

Euroopa Parlament

19,5 %

3 (1)

Euroopa Ülemkogu / nõukogu

9 %

2

Komisjon (2)

55 %

8

Euroopa Liidu Kohus

6 %

1 (3)

Euroopa välisteenistus

4,5 %

1 (4)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee / Euroopa Regioonide Komitee

3,5 %

1 (5)

Euroopa Kontrollikoda

2,5 %

0 (6)

 

KOKKU:

16

Aastased rahalised eraldised CERT-EU-le

Euroopa Keskpank (7)

120 000 eurot (8)

Euroopa Investeerimispank (9)

120 000 eurot (10)


(1)  Euroopa Parlament viib kahe vaba ametikoha üleviimise lõpule hiljemalt 2021. aasta eelarve raames. Vahepealsel perioodil täidab ta praegu võetud kohustust: pool täistööajale taandatud ametikohta CERT-EU käsutuses ja aastane rahaline eraldis (120 000 eurot (8)), mis sätestatakse teenustaseme kokkuleppes.

(2)  Komisjoni puhul antakse ametikohad CERT-EU käsutusse komisjonisiseselt. Komisjon panustab CERT-EU-sse ka mitterahaliselt kontoriruumide, logistika ja IT taristu kaudu. Komisjonist ametikohtade loetellu nimetatud töötajate suhtelise osa puhul ei võeta arvesse ametikohti liidu büroodes ja mitmesugustes liidu rakendusametites, millele komisjon tagab IT taristu.

(3)  Euroopa Liidu Kohtul ei ole võimalik ametikohta artikli 9 lõikes 4 ettenähtud aja jooksul üle viia. Seniks kui see võimalikuks osutub, täidab kohus oma praegu võetud kohustust, mis sätestatakse teenustaseme kokkuleppes aastase rahalise eraldisena.

(4)  Euroopa välisteenistusel ei ole võimalik ametikohta artikli 9 lõikes 4 ettenähtud aja jooksul üle viia. Seniks kui see võimalikuks osutub, täidab välisteenistus oma praegu võetud kohustust, mis sätestatakse teenustaseme kokkuleppes aastase rahalise eraldisena.

(5)  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel ning Euroopa Regioonide Komiteel ei ole võimalik ametikohta artikli 9 lõikes 4 ettenähtud aja jooksul üle viia. Seniks kui see võimalikuks osutub, täidavad nad oma praegu võetud kohustust teha kättesaadavaks kaks poole kohaga eksperti.

(6)  Võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja suhtelist suurust, näeb kontrollikoda ametikoha üleviimise asemel CERT-EU-le pigem ette rahalise eraldise vastavalt artikli 9 lõikele 6.

(7)  Kuna Euroopa Keskpank ja Euroopa Investeerimispank ei kohalda ELi ametnike personalieeskirju, mistõttu nad ei saa ametikohti üle viia, teevad nad CERT-EU-le kooskõlas artikli 9 lõikega 6 teenustaseme kokkuleppe alusel igal aastal rahalise eraldise.

(8)  Neid summasid võidakse kohandada, nagu on ette nähtud artikli 9 lõikes 8.

(9)  Kuna Euroopa Keskpank ja Euroopa Investeerimispank ei kohalda ELi ametnike personalieeskirju, mistõttu nad ei saa ametikohti üle viia, teevad nad CERT-EU-le kooskõlas artikli 9 lõikega 6 teenustaseme kokkuleppe alusel igal aastal rahalise eraldise.

(10)  Neid summasid võidakse kohandada, nagu on ette nähtud artikli 9 lõikes 8.


EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/12


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8522 – Avantor/VWR)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 12/02)

17. novembril 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8522 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/12


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8640 – CVC/Blackstone/Paysafe)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 12/03)

21. novembril 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8640 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/13


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8684 – La Poste / Generali / Malakoff Médéric / EAP France)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 12/04)

21. detsembril 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult prantsuse keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8684 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/14


Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertidele kohaldatavate hüvitiste ajakohastamine aastal 2018

(2018/C 12/05)

Vastavalt nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1027, mis käsitleb nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertide suhtes kohaldatavaid eeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/829/EÜ, (1) artikli 19 lõikele 6:

1)

alates 1. jaanuarist 2018 on päevaraha summaks määratud 138,15 eurot;

2)

alates 1. jaanuarist 2018 on päritolu- ja lähetuskoha vahelisest kaugusest (kilomeetrites) tulenevate hüvitiste määr järgmine:

Lähetuskoha kaugus päritolukohast (kilomeetrites)

Summa (eurodes)

0–150

0,00

> 150

88,80

> 300

157,86

> 500

256,55

> 800

414,42

> 1 300

651,23

> 2 000

779,52


(1)  ELT L 163, 30.6.2015, lk 40.


Euroopa Komisjon

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/15


Euro vahetuskurss (1)

12. jaanuar 2018

(2018/C 12/06)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2137

JPY

Jaapani jeen

134,88

DKK

Taani kroon

7,4487

GBP

Inglise nael

0,88983

SEK

Rootsi kroon

9,8350

CHF

Šveitsi frank

1,1787

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,6590

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,521

HUF

Ungari forint

308,74

PLN

Poola zlott

4,1722

RON

Rumeenia leu

4,6363

TRY

Türgi liir

4,5587

AUD

Austraalia dollar

1,5417

CAD

Kanada dollar

1,5194

HKD

Hongkongi dollar

9,4962

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6726

SGD

Singapuri dollar

1,6103

KRW

Korea vonn

1 289,54

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

15,0481

CNY

Hiina jüaan

7,8417

HRK

Horvaatia kuna

7,4454

IDR

Indoneesia ruupia

16 179,71

MYR

Malaisia ringit

4,8255

PHP

Filipiini peeso

61,144

RUB

Vene rubla

68,7074

THB

Tai baat

38,802

BRL

Brasiilia reaal

3,8959

MXN

Mehhiko peeso

23,1956

INR

India ruupia

77,1915


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/16


Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

(2018/C 12/07)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse kirjelduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euromälestusmünte. Selleks peavad olema täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende rahvuslikul küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Hispaania

Motiiv : Kuningas FELIPE VI 50. sünnipäev

Kujunduse kirjeldus : Mündil on kujutatud kuningas Felipe VI vappi. Vasakul pool on poolringis sõna „ESPAÑA“ ja selle all käibele laskmise aasta „2018“. Paremal all on poolringis kiri „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI“. Rahapaja tunnus on esitatud ülal paremal.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Prognoositav käibele lastavate müntide arv :

Käibele laskmise aeg : 1. veebruar 2018.


(1)  EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide rahvusliku külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).


Kontrollikoda

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/17


Eriaruanne nr 1/2018

„Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb hakata paremini suunama“

(2018/C 12/08)

Euroopa Kontrollikoda annab teada, et äsja avaldati kontrollikoja eriaruanne nr 1/2018 „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb hakata paremini suunama“.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil http://eca.europa.eu.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/18


Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

(2018/C 12/09)

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) (1) artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

10.10.2017

Kestus

10.10.2017–31.12.2017

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru või kalavarude rühm

WHG/08.

Liik

Merlang (Merlangius merlangus)

Püügipiirkond

VIII

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

28/TQ127


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/19


Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja innovaatikakogukondade asutamise konkursikutse

(2018/C 12/10)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1292/2013 (1) kuulutatakse käesoleva teatisega välja konkurss teadmis- ja innovaatikakogukondade asutamiseks.

Taotlusi oodatakse alljärgneva konkursikutse raames. Konkursi tähtaeg ja kogu asjakohane teave on konkursikutse tekstis, mis on avaldatud instituudi veebilehel.

Konkursikutse tunnus: EIT-KICS-2018.

Konkursikutse prioriteetsed valdkonnad: EIT linnaline liikuvus (arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport) ja EIT tootmine (lisaväärtusega tootmine).

Konkursitingimused, hindamiskriteeriumid ja taotluste esitamise juhised on teadmis- ja innovaatikakogukondade konkursikutses instituudi veebilehel http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 174.


Parandused

13.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/20


Ühisavaldus ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta – parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 446, 29. detsember 2017 )

(2018/C 12/11)

Leheküljel 1 asendatakse ühisavalduse tekst järgmisega:

Ühisavaldus ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

Euroopa tulevik on meie endi kätes. Olles veendunud, et Euroopa Liit on parim vahend meie eesmärkide saavutamiseks, jätkame ühist tööd selle nimel, et liit oleks eelolevatel aastatel tugevam, ühtsem ja demokraatlikum.

Euroopa on oma jõudu tagasi saamas ning me peame seda uut hoogu ära kasutama. Praegu, 18 kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi – olulist demokraatlikku sündmust, mil valijad annavad hinnangu liidu töö tulemuslikkusele, on aeg näidata, et Euroopa suudab oma kodanikke neile olulisel ajal ja neile olulistes küsimustes kuulda võtta.

Ühisavaldus ELi 2017. aasta seadusandlike prioriteetide kohta, mis oli esimene ühisavaldus pärast selle vahendi loomist 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppega, on andnud kinnitust, et tegemist on väärtusliku vahendiga poliitilise tähelepanu hoidmiseks võtmeettepanekutel, mille puhul on tulemuste saavutamine kõige hädavajalikum, ning nimetatud vahendit tuleks jätkata kuni Euroopa Parlamendi valimisteni kestvaks ajavahemikuks.

Kolm institutsiooni on leppinud kokku positiivses tegevuskavas kaasavama ja ühtsema ELi saavutamiseks ning tulevikku suunatud uues finantsraamistikus alates aastast 2020, mis toetavad liidu eesmärke ning tagavad õige tasakaalu ELi poliitikasuundade vahel kodanike huvides. Sooviga näidata üles tugevat tegutsemistahet, käsitleme seadusandlikus menetluses järgmisi algatusi eelisjärjekorras, et tagada nende puhul selged edusammud ja võimaluse korral lõplik rakendamine enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

1.

Kaitsta paremini oma kodanike turvalisust, tagades, et liikmesriikide pädevad asutused teavad, kes meie ühiseid välispiire ületavad ning tagades ELi julgeoleku-, karistusregistrite, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlusvõime; tugevdades terrorismi- ja rahapesu vastast võitlust käsitlevaid vahendeid ning tõhustades Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet Euroopa Kaitsefondi kaudu.

2.

Reformida ja arendada edasi meie rändepoliitikat vastutuse ja solidaarsuse vaimus, sealhulgas Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini mehhanismi reformimine ning seadusliku rände pakett.

3.

Anda uus hoog töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, kaasajastades ELi kaubanduse kaitsevahendeid, edendades Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute kontrollimist, parandades jäätmekäitlust ringmajanduses, jätkates jõupingutusi majandus- ja rahaliidu süvendamiseks ning viies lõpule pangandusliidu loomise viisil, mis tasakaalustab riskide jagamist ja vähendamist.

4.

Käsitleda Euroopa Liidu sotsiaalset mõõdet, tehes jõupingutusi sotsiaalkindlustussüsteemide paremaks koordineerimiseks, kaitstes töötajaid töötervishoiu riskide eest, tagades tänu töötajate lähetamist käsitlevatele ajakohastatud õigusnormidele kõigi töötajate õiglase kohtlemise tööturul ning tõhustades piiriülest jõustamist.

5.

Täita meie lubadus viia ellu ühendatud digitaalne ühtne turg, viies lõpule elektroonilise side sektorit käsitlevate õigusnormide ajakohastamise, kehtestades rangemad tarbijakaitsestandardid nii digitaal- kui ka materiaalsete kaupade veebi- ja kaugmüügi suhtes ning suurendades küberjulgeolekut.

6.

Saavutada meie eesmärk kujundada välja ambitsioonikas energialiit ja tulevikku vaatav kliimamuutuste poliitika, eeskätt viies ellu kliima- ja energiapoliitika raamistikku 2030, jätkates Pariisi kokkuleppe järelmeetmetega, sealhulgas paketi „Puhas energia kõigile eurooplastele“ ja keskkonnahoidliku liikuvuse õigusaktide kaudu.

7.

Arendada edasi demokraatlikku legitiimsust ELi tasandil, parandades Euroopa kodanikualgatuse toimimist ja suurendades parteide rahastamise läbipaistvust.

Peale selle lepime me kokku, et edusamme tuleb teha ka järgmistes tähtsates küsimustes:

olla jätkuvalt pühendunud ühistele Euroopa väärtustele, demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja põhiõigustele, suurendada ELi demokraatlikku legitiimsust ning võtta sealhulgas arvesse meie ühist kohustust võidelda diskrimineerimise ja ksenofoobia vastu;

arendada jõulist, avatud ja reeglipõhist kaubanduspoliitikat, olles kindlalt veendunud, et kaubandus aitab luua jõukust ja töökohti;

võidelda maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu ning tagada toimiv ja õiglane maksustamissüsteem;

tagada õiglane ja piisaval tasemel sotsiaalkaitse ja sotsiaalsed õigused, nagu on sätestatud sotsiaalõiguste samba 20 võtmepõhimõttes;

tugevdada ELi rolli meie huvide kaitsmisel väljaspool ELi piire ning stabiilsuse, julgeoleku ja rahu toetamisel;

tagada kõrgetasemeline andmekaitse, digitaalõigused ja eetikastandardid, kasutades tehisintellekti ja robootika arengust saadavaid hüvesid, kuid vältides ohte.

Kolm institutsiooni on leppinud ühtlasi kokku töö jätkumises kõigi menetlemisel olevate ettepanekutega.

Olgugi et 2017. aasta ühisavalduses kindlaks määratud esmatähtsate ettepanekutega seonduvalt on tehtud suuri edusamme, soovime viia võetud ülesanded kindlalt lõpule. Jätkame tööd alates 2016. aasta detsembrist esitatud ettepanekutega. Käsitleme ka komisjoni 2018. aasta tööprogrammis osutatud seadusandlikke ettepanekuid.

Lubame jätkuvalt pühenduda kehtivate õigusaktide nõuetekohase rakendamise ja jõustamise edendamisele.

Meie, Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president, jälgime regulaarselt käesoleva ühisavalduse õigeaegset ja tõhusat rakendamist.

Antonio TAJANI

Euroopa Parlamendi president

Jüri RATAS

Nõukogu eesistuja

Jean-Claude JUNCKER

Euroopa Komisjoni president

Nõukogu avaldus

Seoses ühisavalduses sisalduva viitega pangandusliidu loomise lõpuleviimisele tuletatakse meelde majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 17. juuni 2016. aasta järeldusi pangandusliidu väljakujundamist käsitleva tegevuskava kohta. Nõukogu on endiselt pühendunud selle tegevuskava elluviimisele ning rõhutab vajadust viia pangandusliidu loomine lõpule seoses asjakohases järjekorras riskide vähendamise ja jagamisega finantssektoris, nagu on välja toodud nimetatud järeldustes.

Euroopa Parlamendi presidendi deklaratsioon liidu omavahendite süsteemi reformi kohta

Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kohaldamist, on Euroopa Parlament pühendunud liidu omavahendite süsteemi reformimisele, arvestades kõrgetasemelise omavahendite töörühma soovitusi. Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses, et liidu omavahendite kohta tuleb koos järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga esitada põhjalikud seadusandlikud ettepanekud. Liidu tulusid ja kulusid tuleks käsitleda paralleelselt.