ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 435

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
15. detsember 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2017/C 435/01

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ (reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Komisjoni teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Komisjoni teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL (väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega (Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamine määruse (EL) nr 305/2011 artikli 22 kohaselt)  ( 1 )

152


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 435/1


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ (reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 435/01)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käikulaskmiseelne ülevaatus, hooldus, käitusaegne ülevaatus ja kontroll

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Pingutusseadmed

11.12.2015

EN 1908:2004

Märkus 2.1

19.5.2016

CEN

EN 1909:2017

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Taaskäivitus hädaolukorras ja evakueerimine

Esmakordne avaldamine

EN 1909:2004

Märkus 2.1

31.3.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 8: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste köisveo ja kande-veo trossid

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 9: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste segmentköie kandetrossid

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käitamine

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 1: Köite ja nende otste kinnitite valikukriteeriumid

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 2: Ohutusfaktorid

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 3: 6-põimeliste köisveo, kandeveo ja veotrosside pikijätkamine

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimisele köitega. Köied. Osa 4: Otste kinnitused

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 5: Ladustamine, transport, paigaldamine ja pingutamine

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 6: Väljapraakimiskriteeriumid

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 7: Kontrollimine, parandamine ja hooldamine

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 8: Köite magnetkatsetus (MRT)

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele

14.8.2015

EN 12929-1:2004

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 2: Täiendavad nõuded reverseeritavatele mitme trossiga piduriteta liikuritega rippköisteedele

14.8.2015

EN 12929-2:2004

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

14.8.2015

EN 12930:2004

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

11.12.2015

EN 13107:2004

Märkus 2.1

19.5.2016

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Ajamisüsteemid ja muud mehaanilised seadmed

11.12.2015

EN 13223:2004

Märkus 2.1

19.5.2016

CEN

EN 13243:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Elektriseadmed, v.a ajamisüsteemidele

14.8.2015

EN 13243:2004

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2017

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Kandurid. Osa 1: Haaratsid, veermikud, pidurid, kabiinid, toolid, vagunid, hooldusplatvormid, puksiirid

Esmakordne avaldamine

EN 13796-1:2005

Märkus 2.1

31.3.2018

CEN

EN 13796-2:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 2: Haaratsite libisemiskindluse katsetamine

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 3: Väsimuskatsed

20.9.2005

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811; faks +32 25500819; (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25196871; faks +32 25196919; (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, PRANTSUSMAA, tel +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 435/6


Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 435/02)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Komponentide ja piltkirjade määratlemine

4.6.1999

EN 132:1990

Märkus 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Klassifikatsioon

10.8.2002

EN 133:1990

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Koostisosade loetelu

13.6.1998

EN 134:1990

Märkus 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu

4.6.1999

EN 135:1990

Märkus 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Täismaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Märkus 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne avatud süsteemiga suruõhu-hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

23.11.2007

EN 137:1993

Märkus 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Hingamisteede kaitsevahendid. Koos täismaskide, poolmaskide või suuosa komplektidega kasutatav värske õhu voolikuga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskid ja veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.11.1998

EN 140:1989

Märkus 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Suuosa komplektid. Nõuded, katsetamine, märgistus

10.4.2003

EN 142:1989

Märkus 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Hingamisteede kaitsevahendid. Tahkete osakeste filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

24.1.2001

EN 143:1990

Märkus 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Märkus 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Hingamisteede kaitsevarustus. Gaasiballooni ventiilid. Osa 1: Sisemiste ühendusdetailide keermesühendus

24.1.2001

EN 144-1:1991

Märkus 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Märkus 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Märkus 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasiballooni ventiilid. Osa 2: Väljundühendused

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasisilindri klapid. Osa 3: Sukeldumisgaaside Nitrox ja hapnik väljalaske liitmikud

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast isoleeritud, suletud tsükliga, komprimeeritud hapnikku või komprimeeritud hapniku ja lämmastiku segu kasutavad hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, märgistus

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Märkus 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Märkus 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 1: Standardselt ühendatud keermesliide

4.6.1999

EN 148-1:1987

Märkus 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 2: Keskkeerme ühendus

4.6.1999

EN 148-2:1987

Märkus 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 3: Keermesliide M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Märkus 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Lenduvate osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.5.2010

EN 149:2001

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Spetsifikatsioonid

10.8.2002

EN 166:1995

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Optilised katsemeetodid

10.8.2002

EN 167:1995

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Mitteoptilised katsemeetodid

10.8.2002

EN 168:1995

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid keevitamisele ja sellega seotud meetoditele. Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

28.8.2003

EN 169:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Ultraviolettfiltrid. Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

28.8.2003

EN 170:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Infrapunakiirguse filtrid. Nõuded läbilaskvustegurile ja soovitatav kasutamine

10.4.2003

EN 171:1992

Märkus 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Isiklikud silmakaitsevahendid. Pimestava valguse filtrid tööstusliku kasutamise jaoks

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Märkus 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Suusatamisprillid kiirlaskumiseks

21.12.2001

EN 174:1996

Märkus 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Isikukaitsevahend. Keevitamisel ja sellega seonduvatel töödel kasutatavad silmade ja näo kaitsevahendid

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid ja silmakaitsed kaitseks laserkiirguse eest (laseri silmakaitsed)

13.10.2017

EN 207:2009

Märkus 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Isiklikud silmakaitsevahendid. Laserite ja lasersüsteemide justeerimisel kasutatavad silmakaitsevahendid (laserite justeerimise silmakaitsevahendid)

6.5.2010

EN 208:1998

Märkus 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, katsetamine ja märgistus

12.12.2014

EN 250:2000

Märkus 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga, värske õhu voolikuga, kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2004

Kaitseriietus. Külma kaitseks kasutatavad komplektid ja rõivad

6.10.2005

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Kaitserõivad. Kaitse vihma eest

8.3.2008

EN 343:2003

Märkus 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Kaitseriietus. Katsemeetod: materjalide vastupidavuse määramine väikeste sulametalli pritsmete löögitoimele

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 1: Kõrvapolstrid

28.8.2003

EN 352-1:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 2: Kõrvatropid

28.8.2003

EN 352-2:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 3: Tööstusliku kaitsekiivri juurde kuuluvad kõrvapolstrid

28.8.2003

EN 352-3:1996

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 4: (Müra) tasemest sõltuvad kõrvakaitsed

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Märkus 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 5: Aktiivsed müravähendavad kõrvakaitsed

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Märkus 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 6: Audiosidega kõrvakaitsed

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 7: (Müra) tasemest sõltuvad kõrvatropid

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 8: Meelelahutuslike audioseadmete kõrvaklapid

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014

Allakukkumist vältivad isikukaitsevahendid. Kukkumist peatavad seadised ankurdatud trossile. Osa 1: Kukkumist peatavad seadised jäigalt ankurdatud trossile

11.12.2015

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Osa 2: Paindliku ankrunööriga juhitavad kukkumise pidurdajad

28.8.2003

EN 353-2:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Trosstalrepid

9.7.2011

EN 354:2002

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Energia summutajad

28.8.2003

EN 355:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Tööasendi ja kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tööasendi- ja kinnitustoerihmad ning tööasendi kaelarihmad

21.12.2001

EN 358:1992

Märkus 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tagasitõmbavad kukkumispidurid

28.8.2003

EN 360:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kererakmed

28.8.2003

EN 361:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ühendusklambrid

6.10.2005

EN 362:1992

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kukkumise peatamissüsteemid

20.6.2008

EN 363:2002

Märkus 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Katsemeetodid

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid ja muud kõrgelt kukkumise kaitsevahendid. Üldnõuded kasutusjuhenditele, hooldusele, regulaarsele ülevaatusele, parandamisele, märgistamisele ja pakendamisele

6.10.2005

EN 365:1992

Märkus 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 1: Keemiliste ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374–1:2016)

12.4.2017

EN 374–1:2003

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad. Osa 2: Läbistamiskindluse määramine

6.10.2005

EN 374–2:1994

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad. Osa 3: Läbistamiskindluse määramine kemikaalide suhtes

6.10.2005

EN 374–3:1994

Märkus 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 4: Vastupidavuse määramine kemikaalide tõttu lagundamisele

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 5: Mikroorganismide ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374–5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Isiklikud silmakaitsevahendid. Automaatsed keevitusfiltrid

6.5.2010

EN 379:2003

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 1: Katseseade kettsae sisselõigetele vastupidavuse katsetamiseks

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 2: Katsemeetodid jalgade kaitsevahenditele

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 3: Jalatsite katsemeetodid

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 4: Kettsae kaitsekinnaste katsemeetod

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 5: Nõuded jalakaitsetele

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 7: Nõuded kettsaagide kaitsekinnastele

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 8: Kettsae kasutaja kaitsekedride katsemeetodid

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 9: Nõuded kettsae kasutaja kaitsekedridele

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 10: Ülakeha kaitsevahendite katsemeetod

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 11: Nõuded ülakeha kaitsevahenditele

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest

12.4.2017

EN 388:2003

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Tööstuslikud kaitsekiivrid

20.12.2012

EN 397:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, suruõhku kasutav hingamisaparaat, millel on täismask või suuosa komplekt.Nõuded, katsetamine, märgistus

21.2.2004

EN 402:1993

Märkus 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Tulekahju korral enesepäästmiseks ettenähtud kapuutsiga filtreerimisvahendid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.10.2005

EN 403:1993

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Enesekaitse filter süsinikmonooksiidi eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 404:1993

Märkus 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Ventiiliga filtreerivad poolmaskid gaaside või gaaside ja tahkete osakeste eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine ja märgistus

6.5.2010

EN 405:2001

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Soojuse poolt tekitatava ohu (kuumuse ja/või leegi) eest kaitsvad kindad

6.10.2005

EN 407:1994

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

6.5.2010

EN 420:2003

Märkus 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Kaitsekindad ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse saaste eest

9.7.2011

EN 421:1994

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Hoonetes ja muudes rajatistes kasutamiseks mõeldud tuletõrjekiivrid

20.6.2008

EN 443:1997

Märkus 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Kuulmiskaitsevahendid. Soovitused valimiseks, kasutamiseks, korrashoiuks ja hoolduseks

6.10.2005

EN 458:1993

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Kaitseriietus. Kaitsmine vedelate ja gaasiliste kemikaalide eest, kaasa arvatud vedelad aerosoolid ja tahked osakesed. Katsemeetod: gaasikindlate ülikondade läbiimbumiskindluse määramine (sisemise survekatse)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Tuletõrjujate kaitseriietus. Nõuded ja katsemeetodid tuletõrjujate kaitseriietusele

19.4.2006

EN 469:1995

Märkus 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Märkus 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Liikuvate osade vahele kiskumise ohu korral kasutatava kaitseriietuse tehnilised andmed

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Külma eest kaitsvad kindad

21.12.2006

EN 511:1994

Märkus 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Kaitserõivaste materjali hõõrdekindlus. Katsemeetod

9.7.2011

EN 530:1994

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Mägironimisvarustus. Abiköis. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

11.12.2015

EN 564:2006

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Mägironimisvarustus. Lint. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Esmakordne avaldamine

EN 565:2006

Märkus 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Mägironimisvarustus. Aasad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.10.2017

EN 566:2006

Märkus 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Mägironimisvarustus. Köiehaaratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

28.6.2013

EN 567:1997

Märkus 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Mägironimisvarustus. Jääankrud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.9.2016

EN 568:2007

Märkus 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Mägironimisvarustus. Kaljunaelad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

8.3.2008

EN 569:1997

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Tuletõrjujate kaitsekindad

20.6.2008

EN 659:2003

Märkus 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusseadmed

11.12.2015

EN 795:1996

Märkus 2.1

9.9.2016

Hoiatus: Selles dokumendis ei käsitleta:

A-tüüpi seadmeid (ühe või enama alalise ankurduspunktiga ankurdusvahendid, mille kinnitamiseks struktuuri külge on vaja ehituslikke ankurdusvahendeid või kinnituselemente), millele on osutatud punktides 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

C-tüüpi seadmeid (horisontaalsete elastsete kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.3, 4.4.3 ja 5.5;

D-tüüpi seadmeid (horisontaalsete jäikade kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.4, 4.4.4 ja 5.6;

eelnevate variantide mis tahes kombinatsioone.

A-, C- ja D-tüübi puhul ei hõlma käesolev teatis punkte 4.5, 5.2.2, 6, 7 ning A ja ZA lisa.

Seepärast ei saa eeldada eespool osutatud seadmete vastavust direktiivi 89/686/EMÜ sätetele, sest nende seadmete puhul ei ole tegemist isikukaitsevahenditega.

CEN

EN 812:2012

Kokkupõrgete eest kaitsvad peakatted

20.12.2012

EN 812:1997

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Istmerakmed

28.1.2009

EN 813:1997

Märkus 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Kaitseriietus. Mehaanilised omadused. Katsemeetod: läbitorkekindlus

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Mägironimisvarustus. Dünaamilised mägironimisköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

12.4.2017

EN 892:2012

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Mägironimisvarustus. Tanghaaratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.7.2011

EN 893:1999

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943–1:2015

Kaitserõivad ohtlike tahkete, vedelate ja gaasiliste kemikaalide, sealhulgas vedelate ja tahkete aerosoolide eest. Osa 1: Toimivusnõuded 1. tüüpi (gaasikindlatele) kemikaalikaitseülikondadele

9.9.2016

EN 943–1:2002

Märkus 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943–2:2002

Kaitseriietus kaitseks vedel- ja gaasiliste kemikaalide, sealhulgas vedelaerosoolide ja tahkete osakeste eest. Osa 2: Jõudlusnõuded hädaabimeeskondade (ET) „gaasikindlatele“ (Tüüp 1) kaitseülikondadele kaitseks kemikaalide eest

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Mägironimisvarustus. Julgestusamortisaator klettersteig-ronimise jaoks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Märkus 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Kaitsekiivrite katsetamiseks kasutatavad peakujud

21.12.2006

EN 960:1994

Märkus 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kiivrid õhuspordialadele

20.12.2012

EN 966:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 1: Tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse saastumise eest kaitsvale ventileeritavale kaitseriietusele kehtivad nõuded ja katsemeetodid

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid mitteventileeritavale kaitseriietusele kaitseks radioaktiivsete tolmuosakeste saaste eest

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Mäesuusatajate ja lumelaudurite kiivrid

8.3.2008

EN 1077:1996

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning rulluiskude kasutajatele

20.12.2012

EN 1078:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Löögikaitsekiivrid väikelastele

28.6.2013

EN 1080:1997

Märkus 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Kaitseriietus. Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 1: Traatvõrgust kindad ja käekaitsed

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 2: Kindad ja käekaitsed, valmistatud muust materjalist peale turvistiku

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 3: Riide, naha ja muude materjalide löögilõike katse

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

19.4.2006

EN 1146:1997

Märkus 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 1: Katsemeetod pindtakistuse mõõtmiseks

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Märkus 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 2: Katsemeetodid elektritakistuse mõõtmiseks läbi materjali (vertikaaltakistus)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Kaitseriietus. Elektrostaatiliste omadustega. Osa 3: Laengukindluse katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 5: Materjali jõudlus- ja konstrueerimisnõuded

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Kaitseriietus. Kõrgnähtavusega riietus mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kiivrid aerutamiseks ja kärestikuspordiks

20.12.2012

EN 1385:1997

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Tuletõrjujate kaitseriietus. Katsemeetodid ja nõuded peegeldavale riietusele eritulekustutustööde jaoks

8.3.2008

EN 1486:1996

Märkus 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Päästerakmed

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Kaitserõivad mootorratturitele mehaaniliste löökide eest. Osa 1: Löögikaitsed mootorratturi jäsemeliigestele. Nõuded ja katsemeetodid

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Märkus 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Kaitserõivad mootorratturitele mehaaniliste löökide eest. Osa 2: Mootorratturi seljakaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Märkus 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Isiklikud silmakaitsevahendid. Võrest silma- ja näokaitsevahendid

23.11.2007

EN 1731:1997

Märkus 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Sukeldumisvarustus. Ujuvuse kompensaatorid. Talitluslikud nõuded ja ohutusnõuded, katsemeetodid

9.9.2016

EN 1809:2014

Märkus 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Sissehingamisventiilita, eraldatavate filtritega poolmaskid kaitseks gaaside või gaaside ja osakeste või ainult osakeste eest. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.5.2010

EN 1827:1999

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Silmakaitsevahendid. Mootorratturite ja mopeediga sõitjate kaitseprillid

9.7.2011

EN 1938:1998

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika. Kuulmiskaitsmed. Osa 2: A-sageduskorrektsiooniga efektiivhelirõhu tasemete määramine kulunud kuulmiskaitsmete korral (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 3: Kvaliteedi kontrollimise eesmärgil teostatav lihtsustatud meetod polstri tüüpi kuulmiskaitsevahendite sissekanduva sumbuvuse mõõtmiseks (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Kaitseriietus. Kemikaalide eest kaitsmiseks. testimismeetod materjalide vedelike ja gaasidekindluse määramiseks (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Kaitseriietus. Kaitsmine vedelate kemikaalide eest. Katsemeetod: materjalide vastupidavus vedelike läbiimbumisele (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Kaitseriietus. Kaitse kuumuse ja tule eest. Katsemeetod: Materjalide ja materjalikoostete hindamine, kui nad on kaitseta jäetud kiirgussoojuse allika eest (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Kaitseriietus kuumuse ja leekide eest. Leegi toimest põhjustatud soojusläbistuse määramine (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Märkus 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Kaitserõivad. Materjalide vastupidavuse hindamine sulametalli pritsmete toimele (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Jäähoki mängimisel kasutatavad pea- ja näokaitsevahendid (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehaaniline vibratsioon ja löögid. Labakäe-käsivarre vibratsioon. Meetod kinnaste vibratsiooniülekande mõõtmiseks ja hindamiseks peopesast (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Märkus 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Väikelaevad. Trapetsrakmete kiirpäästik (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Kaitserõivad kasutamiseks keevitamisel ja sellega seonduvatel protsessidel (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Kaitseriietus. Kuumuse ja leekide eest kaitset pakkuv riietus. Minimaalsed teostusnõuded (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Hingamisvarustus. Hingamisaparaatides kasutatavad surugaasid

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisvoolikutega filtrid (ilma maskita kinnitatavad filtrid). Tahkete osakeste filtrid, gaaside filtrid ja kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Kaitseriietus kuumuse ja leegi vastu. Kaitseriietuse või selle koostismaterjali soojusülekande määramine kokkupuutel. Osa 1: Soojendussilindri põhjustatud kuumus kokkupuutel (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Märkus 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Kaitseriietus leegi ja kuumuse vastu. Kaitseriietuse või selle koostismaterjali soojusülekande määramine kokkupuutel. Osa 2: Kukkuva silindri põhjustatud kuumus kokkupuutel (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Mägironimisvarustus. Kiilud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

11.4.2014

EN 12270:1998

Märkus 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Mägironimisvarustus. Karabiinid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.12.2013

EN 12275:1998

Märkus 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Mägironimisvarustus. Kaljuankur. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

11.4.2014

EN 12276:1998

Märkus 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Mägironimisvarustus. Julgestusvööd. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

12.4.2017

EN 12277:2007

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Mägironimisvarustus. Plokid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 12278:1998

Märkus 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Isikukaitsevahendid. Päikese- ja kaitseprillide katsemeetodid (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08–15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Märkus 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 2: Päikese vaatluse filtrid (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Väikelaevad. Tekil kasutatavad turvavööd ja julgestusköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 275. Ohutusnõuded (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 150. Ohutusnõuded (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 100. Ohutusnõuded (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Ujuvpäästevahendid (tase 50). Ohutusnõuded (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 6: Eriotstarbelised päästevestid ja ujumisabivahendid. Ohutusnõuded ja täiendavad katsemeetodid (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 8: Lisatarvikud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Märkus 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Märkus 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 9: Katsemeetodid (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Märkus 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 10: Isiklike ujuvvahendite ja teiste vastavate vahendite valik ja kasutamine (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Keevitajate kaitsekindad

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Märkus 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Mägironimisvarustus. Mägironijate kiivrid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

20.12.2012

EN 12492:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Sukeldumistarvikud. Kombineeritud ujuvus- ja päästeseadmed. Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, katsemeetodid

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Köiesüsteemid. Köite reguleerimisseadmed

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.6.1999

EN 146:1991

Märkus 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Märkus 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Märkus 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.6.1999

EN 147:1991

Märkus 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Märkus 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Märkus 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelate kemikaalide eest piiratud kaitset pakkuvatele kemikaalide eest kaitsvale riietusele esitatavad toimimisnõuded (Tüüp 6 ja Tüüp PB [6] vahendid)

6.5.2010

EN 13034:2005

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Kaitserõivad. Säärekaitsed jalgpalluritele. Nõuded ja katsemeetodid

6.5.2010

EN 13061:2001

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 1: Tingimused ja konditsioneerimine

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 2: Löögi summutus

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 3: Penetratsioonitakistus

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 4: Tõkestussüsteemi efektiivsus

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 5: Tõkestussüsteemi tugevus

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 6: Vaateväli

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 7: Leegikindlus

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 8: Elektrilised omadused

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Märkus 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 10: Soojuskiirguse kindlus

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Mägironimise varustus. Abivahendid jää jaoks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Ujuvvahendid ujumise õpetamiseks. Osa 1: Kantavate ujuvvahendite ohutusnõuded ja katsemeetodid

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Märkus 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Kaitseriietus. Jakid, keha- ja õlakaitsed ratsutamiseks. Ratsanikule, hobustega töötavale inimesel ja hobuveoki juhile. Nõuded ja katsemeetodid

6.5.2010

EN 13158:2000

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Isiklikud silmakaitsevahendid. Mootorsaani kasutajate silmakaitsed

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 1: Seesmise lekke ja kogu seesmise lekke kindlaksmääramine

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 2: Praktilised jõudluskatsed

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 3: Hingamistakistuse kindlaksmääramine

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 4: Leekkatsed

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 5: Kliimatingimused

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 6: Süsihappegaasisisalduse kindlaksmääramine sissehingatavas õhus

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 7: Osakestefiltri läbimise kindlaksmääramine

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Märkus 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 8: Dolomiiditolmu ummistumise kindlaksmääramine

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 2: Pöiakaitsete, säärekaitsete ja käsivarrekaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 3: Lisanõuded ja katsemeetodid kehakaitsetele

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Märkus 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 4: Peakaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Märkus 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 5: Genitaalide kaitsete ja kõhukaitsete lisanõuded ning katsemeetodid

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 6: Naiste rinnakaitsetele esitatavad lisanõuded ja katsemeetodid

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 7: Lisanõuded ja katsemeetodid käte ja jalgade kaitsevarustusele

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Isikukaitsevahendid. Jalanõud. Libisemiskindluse katsemeetod (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Nähtavust parandavad vahendid mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kiivrid lumelaudade kasutajatele

20.12.2012

EN 13484:2001

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Kaitseriietus kuumuse ja leegi eest. Osa 1: Valmisriiete katsemeetod. Osa 1: Üle kanduva energia mõõtmine mõõteseadmetega mannekeeni abil (ISO 13506-1:2017)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Kaitseriietus. Maahoki väravavahtide käe-, käsivarre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala- ja genitaalidekaitsed ning väljakumängijate säärekaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 13546:2002

Märkus 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Kaitseriietus. Vehklejate käe-, käsivarre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala-, genitaalide ja näokaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 13567:2002

Märkus 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Mootorratturite kaitsekindad. Nõuded ja katsemeetodid

11.12.2015

EN 13594:2002

Märkus 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 1: Üldnõuded

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 2: Katsemeetod löögi hõõrdkulumise takistuse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 3: Katsemeetod rebimistugevuse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 4: Katsemeetod löögi sisselõikekindluse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2010

Mootorratturite kaitsejalatsid. Nõuded ja katsemeetodid

9.7.2011

EN 13634:2002

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 13688:2013

Kaitseriietus. Üldnõuded (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Märkus 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Mootorkelkude ja bobide juhtide ning sõitjate kaitsekiivrid

20.12.2012

EN 13781:2001

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne suletud ahelaga hingamisaparaat põgenemiseks. Nõuded, katsetamine, märgistus

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Katsetamine. Osa 1: Füüsikalise katse meetodid

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Katsetamine. Osa 2: Akustilised katsemeetodid

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 1: Terminoloogia ja katsemeetodid

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 2: Kemikaalide pritsmete eest kaitsvad jalatsid

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 3: Kemikaalide eest tugevat kaitset pakkuvad jalatsid

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Kaitserõivad tuletõrjujatele. Nõuded ja katsemeetodid tuletõrjujate tulekindlatele kapuutsidele

Esmakordne avaldamine

EN 13911:2004

Märkus 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Isikukaitsevahendid. Ergonoomilised põhimõtted

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Hingamisvahendid. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, surulämmastikku ja hapnikku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Tahkete aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 1: Nõuded kemikaalide eest kaitsvale riietusele, mis tagab kogu keha kaitse lendlevate aineosakeste eest (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Tahkete kemikaalide aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 2: Katsemeetod aerosoolsete peenpulbrite lekke määramiseks ülikondadesse (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Kaitseriietus. Mehhaanilised omadused. Katsemeetod materjalide torkekindluse ja rebenemiskindluse määramiseks (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Kaitseriietus. Mehaanilised omadused. Vastupanu kindlaksmääramine teravate objektide lõikamisele (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Kaitseriietus. Põlled, püksid ja alussärgid kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Off-road mootorrataste kivikaitsed, mis sobivad sõitja kaitsmiseks kivide ja kildude eest. Nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid

20.12.2012

EN 14052:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2004

Kaitseriietus. Rõivad kaitseks jahedate keskkondade eest

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Kaitserõivad. Kaitse leekide eest. Piiratud leegilevikuga materjalid, materjalikogumid ja rõivad (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Kaitseriietus. Randme-, peopesa-, põlve- ja küünarnukikaitsmed rollerspordivarustuse kasutajatele. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 14120:2003

Märkus 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Kaitseriietus. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid nakkuslike ainete eest kaitsva kaitseriietuse katsetamiseks

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Hingamisvahendid. Suletud tsükliga sukeldumisaparaat

13.12.2013

EN 14143:2003

Märkus 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2005

Tuukriülikonnad. Osa 1: Kummiülikonnad, nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Tuukriülikonnad. Osa 2: Kuivad kummiülikonnad, nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Tuukriülikonnad. Osa 3: Aktiivjahutuse või soojendusega ülikonnad (süsteemid). Nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Tuukriülikonnad. Osa 4: Üheatmosfäärilised ülikonnad (ADS). Nõuded inimtegurile ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Kemikaalikindel kaitseriietus. Katseeetodid ning kemikaalikindlate materjalide klassifikatsioon

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Kaitseriietus. Elektrinugade tekitatud lõikehaavade eest kaitsvad kindad ja käsivarrekaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Vihmavastane kaitseriietus. Katsemeetodid valmisriiete katsetamiseks. Suure energiaga tilkade langemisel ülevalt antav löök

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasi filter (id), kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, markeerimine

20.6.2008

EN 14387:2004

Märkus 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Isikukaitsevahendid. Põlvekaitsed põlviliasendis töötamiseks

6.5.2010

EN 14404:2004

Märkus 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskiga, üksnes positiivse rõhuga kasutamiseks mõeldud autonoomsed suletud kontuuriga hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Isiklikud silmakaitsevahendid – Tuletõrjujate, kiirabi- ja päästetöötajate kiivritel kasutamiseks mõeldud näokaitsed ja -varjud

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Kaitseriietus autojuhtidele. Kaitse kuumuse ja tule vastu. Toimevõime nõuded ja katsemeetodid (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Märkus 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne avatud süsteemiga poolmaskiga väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga hingamisaparaat enesepäästmiseks

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Higamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud koormusventiiliga. Osa 1: Täismaskiga aparaadid: Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 139:1994

Märkus 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Higamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud koormusventiiliga. Osa 1: Poolmaskiga ülerõhuaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 139:1994

Märkus 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Läbivoolusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Märkus 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Kaitseriietus. Läbilaskvusvõime määramine pihustatavate vedelate kemikaalide, emulsioonide ja dispergantide abil. Pihusti katse

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Kaitseriietus abrasiivjoa operatsioonidele, kus kasutatakse teralisi abrasiive (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Kaitseriietus. Kaitse kuumuse ja leegi eest. Piiratud leegilevimise katsemeetod (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 1: Tööülikonnad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Märkus 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 2: Päästeülikonnad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Märkus 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 3: Katsemeetodid (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Märkus 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Tuletõrjujate jalanõud

20.12.2012

EN 15090:2006

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Mägironimisvarustus. Pidurdusseadmed. Osa 1: Käsitsi lukustatavad pidurdusseadmed, ohutusnõuded ja katsemeetodid

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Osa 1: Sukeldumisaparaat

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Osa 2: Vaba juurdevooluga aparaat

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Sisemängude põlve- ja küünarnukikaitsed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Tuletõrjujate kaitseriietus. Laboratoorsed katsemeetodid ja toimivusnõuded (metsa)maastikul kantavale riietusele

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Riietus. Psühholoogiline toime. Soojusisolatsiooni mõõtmine termilise mannekeeni abil (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Kaitseriietus. Kaitsva toimega kindad jalgpalliväravavahtidele

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Kaitsekindad. Elektrostaatilised omadused

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Tuletõrjujate kiivrid. Kiivrid päästetöödeks

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Kaitserõivad tuletõrjujatele. Toimivusnõuded kaitserõivastele tehnilistel päästetöödel

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Mägironimisvarustus. Laviini õhkpatjade süsteemid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Saeketilõigetele vastupidavad kaitsejalatsid (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Märkus 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Kaitserõivad. Kaitse vedelate kemikaalide eest. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks vedelikujoa sisseimbumisele (Jet-test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Märkus 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Kaitserõivad. Kaitse vedelate kemikaalide eest. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks pihustuse sisseimbumisele (pihustuskatse) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Märkus 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 20344:2011

Isikukaitsevahendid. Jalanõude katsemeetodid (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Märkus 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Isikukaitsevahendid. Kaitsejalanõud (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Märkus 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Isikukaitsevahendid. Kaitsejalatsid (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Märkus 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Isikukaitsevahendid. Tööjalatsid (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Isikukaitsevahendid. Kaitsvad jalatsid valu- ja keevitustöödel. Osa 1: Valutöö riskide eest kaitsvate jalatsite nõuded ja katsemeetodid (ISO 20349-1:2017)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 20349:2010

Märkus 2.1

23.8.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Isikukaitsevahendid. Kaitsvad jalatsid valu- ja keevitustöödel. Osa 2: Keevitus- ja seonduvate protsesside riskide eest kaitsvate jalatsite nõuded ja katsemeetodid (ISO 20349-2:2017)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 20349:2010

Märkus 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Märkus 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Märkus 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 1: Subjektiivne meetod helisummutuse mõõtmiseks (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektriisolatsiooniga kaitseriietus madalpingepaigaldistele

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektriisolatsiooniga jalatsid kasutamiseks madalpingeseadistel

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriisolatsiooniga kiivrid kasutamiseks madalpingepaigaldistel

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Pingealune töö. Tööriistade, seadmestike ja seadmete terminoloogia

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Märkus 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Pingealune töö. Varjestav riietus kasutamiseks vahelduvvoolu nimipingel 800 kV ja alalisvoolul +/- 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Muudetud)

6.10.2005

EN 60895:1996

Märkus 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Pingealune töö. Isoleermaterjalist kindad

IEC

IEC 60903:2002 (Muudetud)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Märkus 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Isoleermaterjali muhvid pinge all töötamiseks

IEC 60984:1990 (Muudetud)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Märkus 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Märkus 3

6.10.2005

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brüssel, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brüssel, tel +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 435/41


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 435/03)

Määruse (EL) nr 305/2011 sätted on ülimuslikud nendega vastuolus olevate ühtlustatud normide sätete suhtes.

ESO1 (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Tähtaeg, millal standard on rakendatav harmoneeritud standardina

Kooseksisteerimisperioodi lõpptähtaeg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Aurustuspõletitega jääkõliahjud

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Tänavavalgustuspostid. Osa 4: Nõuded armatuuriga ja pressvormitud betoonist tänavavalgustuspostidele

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Tänavavalgustuspostid. Osa 5: Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Tänavavalgustuspostid. Osa 6: Nõuded alumiiniumist tänavavalgustuspostidele

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Tänavavalgustuspostid. Osa 7. Nõuded fiibersarrusega polümeerkomposiidist tänavavalgustuspostidele

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 2: Keskseadmed

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 3: Tuletõrjehäire seadmed. Helisignaali andjad

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-4:1997

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 4: Toiteplokid

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 5: Soojusdetektorid. Punktdetektorid

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 7: Suitsudetektorid. Hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktdetektorid

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-10:2002

Automaatne tulekahjusignalisastioonisüsteem. Osa 10: Leegidetektorid. Punktdetektorid

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 11: Käsiteadustid

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 12: Suitsuandurid. Optilist valguskiirt kasutavad liiniandurid

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2019

CEN

EN 54-16:2008

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Signalisatsioonisüsteemide komponendid. Osa 16: Sireenid ja indikaatorseadmed

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 17: Lühisisolaatorid

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 18: Sisend/väljundseadmed

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 20: Aspireerivad suitsudetektorid

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 21: Häire edastamise ja rikketeadete marsruutimise seadmed

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 23: Häireseadmed. Visuaalsed häireseadmed

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 24: Häälalarmisüsteemide komponendid. Valjuhääldid

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 25: Raadiolinke kasutavad komponendid ja nõuded süsteemidele

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp. Nõuded ja katsemeetodid

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Tsement. Osa 1: Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Keraamiliste torude süsteemid drenaažile ja kanalisatsioonile. Osa 1: Nõuded torudele, toruarmatuurile ja liitmikele

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Keraamiliste torude süsteemid drenaažile ja kanalisatsioonile. Osa 4: Nõuded siirdmikele, ühendustele ja elastsetele muhvidele

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Keraamiliste torude süsteemid drenaažile ja kanalisatsioonile. Osa 5: Nõuded perforeeritud torudele ja toruarmatuurile

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Keraamiliste torude süsteemid drenaažile ja kanalisatsioonile. Osa 6: Nõuded hoolde- ja kontrollkaevudele

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Keraamiliste torude süsteemid drenaažile ja kanalisatsioonile. Osa 7: Nõuded torudele ja liitmikele kinnisel, mikrotunnelpuurimisega paigaldamisel

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Käsitsijuhitavad kuulventiilid ja suletud põhjaga koonuskorkventiilid hoonete gaasipaigaldiste jaoks

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Müüritsement. Osa 1: Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Kõrgele paigaldatavad ühe põletiga, soojust kiirgava toruga gaasküttega soojussüsteemid. Osa 1: Ohutus

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Dekoratiivsed kõrgsurvelaminaadid (HPL). Termoreaktiivsetel vaikudel põhinev lehtmaterjal (tavaliselt nimetatakse laminaatideks). Osa 7: Kompaktsed laminaat- ja HPL-komposiitpaneelid sise- ja välisseinte ja lagede viimistluseks

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Radiaatorid ja konvektorid. Osa 1: Spetsifikatsioon ja nõuded

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Betoonis kasutatav lendtuhk. Osa 1: Määratlus, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Kiudbetoonist tava- ja eriplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Kiudbetoonist profileeritud tava- ja eriplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Katuse valmistarvikud. Juurdepääsupaigaldised. Katusesillad, astmelaiud ja astmed

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Katuse valmistarvikud. Katuse turvakonksud

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Terminoloogia, nõuded ja kvaliteedikontroll

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Gofreeritud bituumenpapp (ruberoid). Tootespetsifikatsioon ja katsemeetodidid

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Mineraal- ja/või sünteetilise armatuuriga bituumensindlid. Tootespetsifikatsioon ja katsemeetodid

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Ehitusklaas. Põhiline lubi-liivklaas. Osa 9: Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Kiudsarrustsemendist drenaaži- ja kanalisatsioonitorud. Osa 2: Heitveekaevud ja kontrollkaevud

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Kõrgtugevast malmist torud, armatuur, abiseadised ja nende ühendused kanalisatsioonisüsteemide jaoks. Nõuded ja katsemeetodid

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Väljaspool kodumajapidamist kasutatavad gaasiküttel sundkonvektsiooniga otsepõlemis-õhusoojendid ruumide soojendamiseks, soojuse netosisendväärtusega alla 300 kW, ilma põlemisõhku ja/või põlemisjääke teisaldava ventilaatorita

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 1: Pooljäiga voolikuga voolikupoolid

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 2: Lamevoolikuga voolikusüsteemid

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastsed tihendid. Materjalinõuded vee- ja kuivendusrakendustes kasutatavatele toruliidete tihenditele. Osa 1: Vulkaniseeritud kumm

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Elastsed tihendid. Materjalinõuded vee- ja kuivendusrakendustes kasutatavatele toruliidete tihenditele. Osa 2: Termoplastsed elastomeerid

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastsed tihendid. Materjalinõuded vee- ja kuivendusrakendustes kasutatavatele toruliidete tihenditele. Osa 3: Vulkaniseeritud kummi poorsed materjalid

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastsed tihendid. Materjalinõuded vee- ja kuivendusrakendustes kasutatavatele toruliidete tihenditele. Osa 4: Valupolüuretaanist tihenduselemendid

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Elastsed tihendid. Materjalinõuded gaasi ja süsivesinikvedelikke edasikantavates torudes kasutatavatele tihenditele

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 1: Keraamilised müürikivid

EN 771-1:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 2: Silikaatmüürikivid

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga)

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 4: Autoklaavitud poorbetoonist müürikivid

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 5: Betoontehismüürikivid

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 6: Looduslikud müürikivid

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Kõrgele paigaldatavad mitme põletiga, soojust kiirgava toruga gaasküttega soojussüsteemid mittekoduseks kasutamiseks. Osa 1: Süsteem D. Ohutus

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Kõrgele paigaldatavad mitme põletiga, soojust kiirgava toruga gaasküttega soojussüsteemid mittekoduseks kasutamiseks. Osa 2: Süsteem E. Ohutus

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Kõrgele paigaldatavad mitme põletiga, soojust kiirgava toruga gaasküttega soojussüsteemid mittekoduseks kasutamiseks. Osa 3: Süsteem F. Ohutus

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Kõrgele paigaldatavad mitme põletiga, soojust kiirgava toruga gaasküttega soojussüsteemid mittekoduseks kasutamiseks. Osa 4: Süsteem H. Ohutus

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Kodumajapidamises kasutatavad sundkonvektsiooniga gaasiküttel õhusoojendid ruumide soojendamiseks, soojuse netosisendväärtusega alla 70 kW, ilma põlemisõhku ja/või põlemisjääke teisaldava ventilaatorita

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 1: Müüriankrud, tõmbelindid, talakingad ja konsoolid

EN 845-1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 2: Sillused

EN 845-2:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 3: Sängitusvuugi terassarrusvõrgud

EN 845-3:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 858-1:2002

Kergete vedelike lahutussüsteemid (sealhulgas õli ja bensiin). Osa 1: Kavandamise põhimõtted, toimuvus ja katsetamine, märgistus ja kvaliteedikontroll

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Malmtorud ja nende fassoonosad hoonete heitvete kanaliseerimiseks. Nõuded, katsemeetodid ja kvaliteeditagamine

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 2: Betooni keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus, tähistus ja sildistus

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 3: Müürimördi keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus, tähistus ja sildistus

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Betooni ja mördi keemilised lisandid. Osa 4: Pingesarruse süstmördi keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus ja märgistus

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Betooni, mördi ja süstmördi lisandid. Osa 5: Pritsbetooni lisandid. Definitsioonid, nõuded ja vastavus

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Kõrgtugevast malmist torud, liitmikud, abiseadised ja nende ühendused gaasitorustike jaoks. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Hüdrolukuga WC potid ja seadmed

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2016

Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört

EN 998-1:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 998-2:2016

Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 2: Müürimört

EN 998-2:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Valgustläbilaskvast profiilplastist plaadid katuse-, seina- ja laematerjalina. Nõuded ja katsemeetodid.

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Gaasiküttel töötavad sundkonvektsiooniga õhusoojendid, mis pole ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Nende soojuse netosisendväärtus on alla 300 kW ja need õhusoojendid on varustatud põlemisõhku ja/või põlemisjääkgaase teisaldava ventilaatoriga

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Ehitusklaas. Hõbetatud floatklaasist peeglid sisekasutuseks. Osa 2: Vastavuse hindamine. Tootestandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Ehitusklaas. Klaasplokid ja klaasist sillutiskivid. Osa 2: Vastavushindamine

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Vask ja vasesulamid. Õmbluseta ümmargused vasest vee- ja gaasitorud sanitaarvaldkonnas kasutamiseks ja kütmiseks

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Ehitusklaas. Pindkattega klaas. Osa 4: Vastavuse hindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Kuumtsingitud pikikeevitatud terastorust muhvliitega kanalisatsioonitorud ja -toruliitmikud Osa 1: Nõuded, katsetamine, kvaliteedikontroll

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Roostevabast terasest pikikeevitatud terastorust muhvliitega kanalisatsioonitorud ja -liitmikud. Osa 1: Nõuded, katsetamine, kvaliteedikontroll

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Hoonete metallsulused. Juhitavad uksesulgemisseadmed. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Hoonete metallsulused. Pöörduksi lahti hoidvad elektertoitega seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Hoonete metallsulused. Ukseliikumisühtlustid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 5: Vastavushindamine

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Savikatusekivid ja liitmikud. Tootemääratlused ja -spetsifikaadid

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Teepiirdesüsteemid. Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Kodumajapidamises kasutatavad gaasiküttel õhusoojendid sisendvõimsusega mitte üle 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Konstruktsioonilaagrid. Osa 3: Elastomeersed laagrid

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Konstruktsioonilaagrid. Osa 4: Rull-laagrid

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Konstruktsioonilaagrid. Osa 5: Pott- laagrid

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Konstruktsioonilaagrid. Osa 6: Sillatalad

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Konstruktsioonilaagrid. Osa 7: Sfäärilised ja silindrilised PTFE laagrid

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Ehituses kasutatavad tugiosad. Osa 8: Piiratud liikumisega (ühesuunalise liikumisega) ja kinnised tugiosad

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betoonist sillutiseplaadid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Looduskivist sillutusplaadid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Looduskivist sillutuskivid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Looduskivist äärekivid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Keraamilised sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Teemärgistusmaterjalid. Pealepuistematerjalid. Klaaskuulid, libisemisvastased materjalid ja nende kahe segud

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Sõidukite ja jalakäijate alade kuivenduskanalid. Klassifikatsioon, kavandamise ja katsetamise nõuded, märgistus ja vastavushindamine

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Korstnad. Keraamilised lõõrid. Osa 1: Kuivades tingimustes kasutatavad lõõrivooderdised. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Korstnad. Keraamilised lõõrid. Osa 2: Märgades tingimustes kasutatavad lõõrivooderdised. Nõuded ja katsemeetodid

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Teekattemärgised. Kattehelkurid. Osa 1: Esmased toimivusnõuded

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Looduslikust kivist tooted. Välisvooderdusplaadid. Nõuded

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitseks ja parandamiseks. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 2: Kaitsesüsteemid betoonpindadele

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitseks ja parandamiseks. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 3: Konstruktsioonide ja muude osadega seotud parandustööd

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitseks ja parandamiseks. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 4: Konstruktsioonide ühendamine

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitseks ja parandamiseks. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 5: Betooni sissepritse

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Tooted betoonkonstruktsioonide kaitseks ja parandamiseks. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hidamine. Osa 6: Terassarruse ankurdamine

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Tooted betoonkonstruktsioonide kaitseks ja parandamiseks. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hidamine. Osa 7: Sarruse korrosioonikaitse

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Korekergbetoonist valmiselemendid arvutusliku ja konstruktiivse sarrusega

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Ehitusklaas. Eritooted. Osa 1-2: Boorsilikaatklaas. Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Ehitusklaas. Eritooted. Osa 2-2: Klaaskeraamika. Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Korstnad. Savi/keraamilised tõmbeplokid ühekordse seinaga korstnatele. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Rasvapüüdurid. Osa 1: Konstruktsioonipõhimõtted, toimimisnäitajad ja katsetamine, märgistus ja kvaliteedikontroll

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Korstnad. Nõuded metallkorstendele. Osa 1: Korstnasüsteemi tooted

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Korstnad. Nõuded metallkorstnatele. Osa 2: Metallist suitsutorud ja lõõride ühendustorud

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Korstnad. Komponendid. Betoonist lõõrivooderdised

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Korstnad. Komponendid. Betoonist suitsulõõri plokid

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Ehitusklaas. Termiliselt tugevdatud lubi-liivklaas. Osa 2: Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Katuse valmistarvikud. Individuaalsed plastmassist katusevalgustid. Toote spetsifikatsioonid ja katsemeetodid

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Betoontorud ja toruliitmikud, sarrustamata, teraskiuga ja sarrustatud

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Betoonluugid ja kontrollkaevud, sarrustamata, teraskiuga ja sarrustatud

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Ehituse ukse- ja aknasulused. Üheteljelised hinged. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Kuumvaltsitud konstruktsiooniterasest tooted. Osa 1: Üldised tehnilised tarnetingimused

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Roostevabad terased. Osa 4: Ehituses kasutatavate korrosioonikindlast terasest leht/plaat- ja ribatoodete tehnilised tarnetingimused

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Roostevabad terased. Osa 5: Ehituses kasutatavate korrosioonikindlast terasest lattide, varraste, traadi, profiilide ja kalibreeritud toodete tehnilised tarnetingimused

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Kuumalt lõppvaltsitud konstruktsiooni-õõnesprofiilid mittelegeer- ja peenetera-konstruktsiooniterastest. Osa 1: Tehnilised tarnenõuded

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Külmsurvevormitud keevitatud konstruktsiooni-õõnesprofiilid mittelegeer- ja peeneteraterastest. Osa 1: Tehnilised tarnenõuded

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Süsinikterasest torud ja ühendusdetailid vettsisaldavate vedelike edastamiseks, sealhulgas inimestele tarbimiseks mõeldud vesi – tehnilised tarnetingimused

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Keevitamiseks ja keermestamiseks sobivad süsinikterasest torud. Tehnilised tarnetingimused

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Liitmikud vee ja teiste vesilahuste edastamiseks kasutatavate terastorude ja tarvikute ühendamiseks

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Keevitatud roostevabast terasest torud vettsisaldavate vedelike edastamiseks, sealhulgas inimestele tarbimiseks mõeldud vesi – tehnilised tarnetingimused

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Terasvalu ehituslikuks kasutamiseks

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Ehituses kasutatav karastatud ja noolutatud teras. Tehnilised tarnetingimused

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Plaatimissegud ja -liimid. Nõuded, vastavuse hindamine, liigitus ja tähistus

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Reovee tõstejaamad ehitistele ja objektidele. Ehitamise ja katsetamise põhimõtted. Osa 1: Fekaale sisaldava reovee tõstejaamad

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Reovee tõstejaamad ehitistele ja objektidele. Ehitamise ja katsetamise põhimõtted. Osa 2: Fekaalivaba reovee tõstejaamad

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Reovee tõstejaamad ehitistele ja objektidele. Ehitamise ja katsetamise põhimõtted. Osa 3: Fekaale sisaldava reovee piiratud rakendusega tõstejaamad

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Reovee tõstejaamad ehitistele ja objektidele. Ehitamise ja katsetamise põhimõtted. Osa 4: Tagasilöögiklapid fekaalivabale reoveele ja fekaale sisaldavale reoveele

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Looduslikust kivist tooted. Moodulplaadid. Nõuded

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Looduslikust kivist tooted. Põranda- ja trepiplaadid. Nõuded

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 1: Nõuded ja kontrollmeetodid elektrilise automaatjuhtimise ja viitega seadmete jaoks

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 2: Nõuded ja kontrollmeetodid mitte-elektrilistele automaatsetele juhtimis- ja viitega seadmetele

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 3: Nõuded ja katsemeetodid käsitsikäivitamise ja -seiskamise seadmetele

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 4: Korpuse klapi ning aktivaatorite kokkupaneku nõuded ja katsemeetodid

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 5: Nõuded ja katsemeetodid kõrg- ja madalrõhu valikklappidele ja nende CO2 süsteemide aktivaatoritele

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 6: Nõuded ja katsemeetodid mitteelektrilistele blokeerimisseadmetele

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 7: Nõuded ja katsemeetodid CO2 süsteemide pihustitele

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 8: Nõuded ja katsemeetodid liitmikele

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 9: Nõuded ja kontrollmeetodid spetsiaalsetele tuledetektoritele

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 10: Nõuded ja katsemeetodid manomeetritele ja survelülititele.

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 11: Nõuded ja katsemeetodid mehaanilistele kaaluseadmetele

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 12: Nõuded ja kontrollmeetodid pneumaatilistele alarmseadmetele

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaasikustutussüsteemide komponendid. Osa 13: Nõuded ja katsemeetodid sisselaskeklappidele ja tagasilöögiklappidele

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 1: Suitsutõkete spetsifikatsioon

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 2: Spetsifikatsioon loomulikku suitsu ja kuumusejääke eemaldavate ventilaatorite kohta

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 3: Suitsu ja kuumuse eemaldamise sundventilatsiooniseadmete spetsifikatsioon

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 6: Rõhuvahesüsteemide spetsifikatsioon. Komplektid

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 7: Suitsutõrjepüstikud

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 8: Suitsutõrjesiibrid

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 10: Energiaallikad

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Ehitusklaas. Termiliselt tugevdatud lubi-liiv-turvaklaas. Osa 2: Vastavuse hindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Ehitustarvikud. Lukukorpused ja iselukustid. Mehaanilised lukukorpused, iselukustid ja vasturauad. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 1: Sprinklerid

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 2: Märgalarmklapid

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 3: Kuivalarmklapid

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 4: Veemootori häiresüsteemid

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustisüsteemide komponendid. Osa 5: Vee juurdevoolu detektorid

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Pindamiskillustik. Nõuded

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Mössist kaitsekiht. Nõuded

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Töökojas valmistatud terasest mahutid. Osa 2: Horisontaalsed silindrilised ühekordsete ja kahekordsete seintega mahutid põlevate ja mittepõlevate vett saastavate vedelike maapealseks ladustamiseks

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Kildast ja teistest looduskividest tooted katuste ülakattega katmiseks ja välisseinte viimistlemiseks. Osa 1: Kildast toodete spetsifikatsioon

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Ehitusklaas. Keemiliselt tugevdatud lubi-liiv-räniklaas. Osa 2: Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Liikluskorralduse vahendid. Hoiatus- ja ohutuslambid

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Liikluse reguleerimise vahendid. Signaalseadmed

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Viimavõrgu õhu sisselaskeklapid. Nõuded, katsemeetodid ja vastavushindamine

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Korstnad. Koostisosad. Betoonist välisseina elemendid

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Kiudbetoonist tasapinnalised tahvlid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Väikesed reoveetöötlemise süsteemid kuni 50 PT. Osa 1: Monteeritavad septilised paagid

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Väikesed reoveetöötlemise süsteemid kuni 50 PT. Osa 3: Pakendatud ja/või kohapeal monteeritavad olmereovee töötlemise seadmed

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 4: Eelkomplekteeritud vahenditest kohapeal monteeritavad septilised paagid

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Reovee väikepuhastid kuni 50 i.e. Osa 6: Tööstuslikult valmistatud puhastid septikute heitveele

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Reovee väikepuhastid kuni 50 i.e. Osa 7: Tööstuslikult valmistatud süvapuhastid

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Bituumen ja bituumensideained. Teebituumenite spetsifikatsioonid

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2016

Autoklaavitud sarrustatud poorbetoonist valmistooted

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Betooni täitematerjalid

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Pimestamist takistavad klaasid maanteesõidukitele. Osa 1: Toime ja iseloomustus

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Betoonvalmistooted. Põrandaplokid loomakasvatushoonetesse

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitaarseadmed. Mullivannide spetsifikatsioon

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Betoonvalmistooted. Vaiad

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Tahkel kütusel töötavad paiksed autonoomsed boilerid. Nominaalne soojusväljund kuni 50 kW. Nõuded ja testimeetodid

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Tahkel kütusel töötavad paiksed autonoomsed boilerid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

CEN

EN 12839:2012

Betoonvalmistooted. Piirdeaedade elemendid

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Betoonvalmistooted. Mastid ja postid

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Kipsplokid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Kipsil põhinevad liimained kipsplokkidele. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmendid tsemendil ja/või lubjal põhinevate ehitusmaterjalide värvimiseks. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Vertikaalsed püsiliikluskorraldusvahendid. Osa 1: Püsiva kujutisega liiklusmärgid

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Vertikaalsed püsiliikluskorraldusvahendid. Osa 2: Seest valgustatavad piirdetulbad

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 3: Tähispostid ja helkurid

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Katuse valmistarvikud. Püsiva kinnitusega katuseredelid. Toote spetsifikatsioonid ja katsetamine

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Muudetava teabega liiklusmärgid. Osa 1: Tootestandard

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Ehitusklaas. Termiliselt tugevdatud borosilikaat-turvaklaas. Osa 2: Vastavuse hindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Kergtäitematerjalid. Osa 1:Betooni ja mördi kergtäitematerjalid

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Kergtäitematerjalid Osa 2: Kergtäitematerjalid bituumensegude ja pinnatöötlusmaterjalidevalmistamiseks ning märgistuse pealekandmiseks ja ülesvõtmiseks

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Korstnad. Savi/keraamiliste lõõrivoodritega korstnasüsteemid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid tahmapõlengukindlusele

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Korstnad. Savi/keraamiliste lõõrivoodritega korstnasüsteemid. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid märgades töötingimustes rakendamiseks

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 3: Õhulõõriga korstnasüsteemidele esitatavad nõuded ja katsemeetodid

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Korstnad. Korstnasüsteemide savist/keraamilised välisseinad. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Toestamata korstnad. Osa 5: Tellisvooderdise materjal. Tootespetsifikatsioon

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Konstruktiivselt iseseisvad korstnad. Osa 7: Üheseinalistes metallkorstendes ja metallist suitsutorudes kasutatavate silindriliste terastoodete tehnilised näitajad

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Maa-aluste sisenemiskambrite redelid. Nõuded, märgistamine, katsetamine ja vastavushindamine

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 1: Asfaltbetoon

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 2: Väga õhukeste kihtidena paigaldatav asfaltbetoon

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 3: Pehme asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 4: Kuumrullitud asfaltkate

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 5: Kivivaluasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 6: Valuasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 7: Poorne asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Mördi täitematerjalid

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Lekkedetektorsüsteemid. Osa 1: Üldpõhimõtted

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud vahtpolüstüreentooted (EPS). Spetsifikatsioon

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud ekstrudeeritud vahtpolüstüreentooted (XPS). Spetsifikatsioon

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud jäigast vahtpolüuretaanvahust (PU) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud fenoolvahust (PF) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud vahtklaasist (CG) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud fibroliidist (WW) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud perliidist (EPB) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud korgist (ICB) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud puitkiust (WF) tooted. Spetsifikatsioon

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Betoonvalmistooted. Ribipaneelid

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Betoonvalmistooted. Varraselemendid

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Sisendseadmed, kaasa arvatud tahkel kütusel töötavad lahtised tulekolded. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13240:2001

Tahkel kütusel töötavad tubased küttesüsteemid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Tööstus-, kommerts-, garaažiuksed ja -väravad. Tootestandard, toodete omadused

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud materjalide täiteained

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Plastikud. Ehituslikud plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-U) profiilid. Osa 2: Sise- ja välisseinte ja lae viimistlusprofiilid

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks teede ja muude liiklusalade (v.a raudteed ja asfaldikihid) ehitamisel

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13250:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused raudteede ehitamisel

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13251:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused mullatöödel, vundamentide ja tugiseinte rajamisel

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13252:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused drenaažsüsteemide rajamisel

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13253:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks erosiooni tõkestavatel ehitustöödel (kalda- ja nõlvakindlustised)

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13254:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused veehoidlate ja tammide ehitamisel

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13255:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused kanaliehitusel

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13256:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused tunnelite ja allmaakonstruktsioonide ehitamisel

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13257:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused tahkete jäätmete ladustamispaikade ehitamisel

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Betoonis kasutatav peenräni. Osa 1: Määratlused, nõuded ja vastavuskriteeriumid

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused vedeljäätmete hoidlate ehitamisel

EN 13265:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13279-1:2008

Kipssideained ja kipsmördi kuivsegud. Osa 1: Määratlused ja nõuded

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiiresti kivistuv hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Köögivalamud. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Kodumajapidamises kasutatava kütteõli, bensiini ja diiselkütuste maapealseks ladustamiseks kasutatavad termoplastsed statsionaarsed mahutid. Puhumisvormitud polüetüleen, rotovormitud polüetüleen ja polüamiid 6 anioonpolümeriseeritud mahutid. Nõuded ja katsemeetodid

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Geosünteetilised barjäärid. Hoidlate ja tammide ehituse karakteristikud

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Geosünteetilised barjäärid. Kanalite ehituse karakteristikud

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Armeeritud kivi. Osa 1: Spetsifikatsioon

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

(Standardi EN 13383-1: 2002) klauslis 5.2 sätestatud tiheduse läviväärtus jäetakse viitest välja. (Komisjoni otsus 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Seinale kinnitatavad urinaalid. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Raudteeliiprite aluse killustiku täiteained

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Kaltsiumsulfaadil põhinevad sideained, komposiitsideained ja tehases toodetud segud betoonpõranda tasanduskihiks. Osa 1: Määratlused ja nõuded

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Keevitustarvikud. Metalliliste materjalide sulakeevitusel kasutatavate lisametallide ja räbustite üldised tootestandardid

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Geosünteetilised barjäärid. Tunnelite ja maaluste ehitiste ehitamisel kasutatavalt vedelikbarjäärilt nõutavad omadused

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geosünteetilised barjäärid. Vedelate jäätmete hoidlate, vahehoidlate või sekundaarsete kaitsetõkiste ehitamisel nõutavad omadused

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geosünteetilised barjäärid. Tahkete jäätmete hoidlate ja prügilate ning ohtlike tahkete jäätmete ladestamiskohtade ehitamisel nõutavad omadused

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Korstnad. Savist/keraamiliste korstnaavakaitsete nõuded ja katsemeetodid

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Välirulood. Toimivus- ja ohutusnõuded

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Veetaset reguleerivad seadmed ehitistele. Osa 1: Nõuded

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Staatiliste mahutite ning vedelkütuste ülevoolu vältimise seadmed

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Metallist raabitsvõrgud ja simsid. Definitsioonid, nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Krohvimistööd siseruumides

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Metallist raabitsvõrgud ja simsid. Definitsioonid, nõuded ja katsemeetodid. Osa 2: Välisviimistlus

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luugid. Toimivus- ja ohtusnõuded

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Betoonvalmistooted. Katuse erielemendid

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Sarrustatud bituumenpapp katuse niiskusisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Betoonvalmistooted. Põrandaplaadid põrandasüsteemidele

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Terratsoplaadid. Osa 1: Siseruumides kasutamiseks mõeldud terratsoplaadid

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terratsoplaadid. Osa 2: Välitingimustes kasutamiseks mõeldud terratsoplaadid

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Bituumen ja bituumensideained. Katioonsete bituumenemulsioonide määratlemise alused

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Tasanduskihi materjal ja betoonpõranda tasanduskiht. Tasanduskihi materjal. Omadused ja nõuded

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Kiulisest kipsplaadist tooted. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Rippsein. Tootestandard

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Betoonist tänavasillutis. Osa 3: Betoonist tänavasillutistes kasutatavate tüüblite spetsifikatsioon

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Kipsplaadist valmispaneelid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Bituumen ja bituumensideained. Kivistumisjärkude spetsifikatsioonid

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Kipsplaadist paneelide soojus/heliisolatsiooni omadused. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Plastist ja kummist materjalid katuse hüdroisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Kipsplaatide ühendusmaterjalid. Definitsioonid, nõuded ja katsemeetodid

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Ripplaed. Nõuded ja katsemeetodid

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist niiskuskindlad isolatsioonimaterjalid, kaasa arvatud kummist ja plastmaterjalist keldrite hüdroisolatsioonimaterjalid. Definitsioonid ja omadused

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Bituumenist niiskuskindlad membraanid, kaasa arvatud kummist ja plastikust vundamendi hüdroisolatsioonimaterjalid. Definitsioonid ja omadused

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Bituumenist aurutõkkematerjalid. Definitsioonid ja omadused

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Betoonvalmistooted. Eelvalatud betoongaraažid. Osa 1: Nõuded monoliitsetele või üksikutest ruumi mõõtmetele vastavatest komponentidest koosnevatele sarrustatud (raudbetoonist) garaažidele

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist aurutõkkematerjalid. Määratlused ja omadused

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Ehituses kasutatavad puidul põhinevad paneelid. Karakteristikud, vastavushindamine ja märgistus

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Magnesiitsegude sideained. Kaustiline magneesium ja magneesiumkloriid. Osa 1: Definitsioonid, nõuded

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Bituumen ja bituumensideained. Polümeermodifitseeritud bituumenite määratlemise alused

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2016

Alla 120-kraadist vett sisaldavad vabalt rippuvad kütte- ja jahutuspinnad. Osa 1: Valmiselemendina lakke paigaldatavad kiirguspaneelid ruumide kütmiseks. Spetsifikatsioon ja nõuded

EN 14037-1:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 14041:2004

Elastsed-, tekstiil ja laminaatpõrandakattematerjalid – tervis, ohutus- ja energiasäästlikkuse nõuded

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

WC-pottide ja pissuaaride loputuskastid

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Kasutuskohas valmistatav kergkruussoojustus. Osa 1: Puistesoojustusmaterjali spetsifikatsioon (enne paigaldamist)

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Ehitiste termoisolatsioon. In situ kergmineraalvilla (IMW) tooted. Osa 1: Spetsifikatsioonid mineraalvillale enne paigaldamist

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Puitkonstruktsioonid. Laudliimpuit ja plankliimpuit. Nõuded

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega, erineva tugevusega ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Ehitusklaas. Peamised leelismuld-kvartsklaasist tooted. Osa 2: Vastavuse hindamine/Tootestandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Ehitusklaas. Kuumtöödeldud, termiliselt tugevdatud lubi-liiv-räni-turvaklaas. Osa 2: Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Vuugitihendid ja -täited. Osa 1: Kuumalt kasutatavate vuugitäidete spetsifikatsioon

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Vuugitäited ja hermeetikud. Osa 2: Külmvõõbatavate hermeetikute spetsifikatsioon

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Vuugitäited ja hermeetikud. Osa 3: Vuugitäidete spetsifikatsioonid

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Lisatöötlusel saadavad kipsplaadist tooted. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Metallraamid kipsplaadi paigaldamiseks. Definitsioonid, nõuded ja katsemeetodid

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Eelvormitud kipsplaadist karniisid. Definitsioonid, nõuded ja katsemeetodid

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015

Tsement. Väga väikese soojaeraldusega eritsementide koostis, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Ehituspuit. Õhuliinide puitpostid

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Ripplagede kipselemendid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Puitkonstruktsioonid. Tootenõuded ehituslikele ogaplaatliidetega valmiselementidele

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitaarseadmed. Üldkasutatavad pesukünad

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud elastsest elastomeervahust tooted (FEF). Spetsifikatsioon

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud vahtklaasist tooted (CG). Spetsifikatsioon

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud kaltsiumsilikaadist tooted (CS). Spetsifikatsioon

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud pressitud vahtpolüstüreenist tooted (XPS). Spetsifikatsioon

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases toodetud polüuretaanvahust ja polüisotsüanuraatvahust jäigad tooted. Spetsifikatsioon

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud paisutatud vahtpolüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud polüeteen tooted (PEF). Spetsifikatsioon

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud fenoolvahust tooted (PE). Spetsifikatsioon

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Pihustatavad vahtpolüuretaan- (PUR) ja vahtpolüisotsüanuraattooted (PIR). Osa 1: Pihustatavate vahtsüsteemide spetsifikatsioon enne paigaldamist

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. In situ paisutatud perliidist (EP) toodetest moodustatud soojusisolatsioon. Osa 1: Tihendatud ja puistetoodete spetsifikatsioon enne paigaldamist

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Kasutuskohas valmistatavad paisutatud vermikuliidist soojusisolatsioonitooted. Osa 1: Adhesiiv- ja puistematerjalide paigalduseelne spetsifikatsioon

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Peenpihustatavad vahtpolüuretaan- (PUR) ja vahtpolüisotsüanuraattooted (PIR). Osa 1: Peenpihustatavate vahtsüsteemide spetsifikatsioon enne paigaldamist

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Peenpihustatavad vahtpolüuretaan- (PUR) ja vahtpolüisotsüanuraattooted (PIR). Osa 1: Peenpihustatavate vahtsüsteemide spetsifikatsioon enne paigaldamist.

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Pihustatavad vahtpolüuretaan- (PUR) ja vahtpolüisotsüanuraattooted (PIR). Osa 1: Pihustatavate vahtsüsteemide spetsifikatsioon enne paigaldamist.

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Ehitusklaas. Termiliselt karastatud leelis-räniturvaklaas. Osa 2: Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Maa-alused tuletõrjehüdrandid

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Puidust põrandakate. Omadused, vastavushindamine ja märgistamine

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

Standardi EN 14342:2013 punkt 4.4 jäetakse avaldatud viite kohaldamisalast välja

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016

1.11.2019

„Vabastamisvõimet“ käsitlev lause (standardi EN 14351-1: 2006 + A2:2016) klauslis 1 „Reguleerimisala“ jäetakse viitest välja.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Kipsplaatkonstruktsioonide abikarkassid ja tugevdusliistud. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Puitkonstruktsioonid. Konstruktsiooniline liimkihtpuit. Nõuded

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Sambakujulised tuletõrjehüdrandid

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Liiklusmüra vähendamise seadmed. Spetsifikatsioonid

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Kinnitatud redelid ja pääseluugid

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Eelpingestatud kõrgtugevad ehituslikud poltliited. Osa 1: Üldnõuded

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Keraamilised plaadid. Määratlused, liigitamine, omadused, vastavushindamine ja märgistamine

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Dušikabiinid. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas. Vastavushindamine/Tootestandard

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Korstnad. Plastikust lõõrivooderdisega korstnad. Nõuded ja katsemeetodid

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Kipsil põhinevad liimid soojus/heliisolatsiooni komposiitpaneelidele ja kipsplaatidele. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Isekandvad kahepoolse plekist väliskattega isolatsioonipaneelid. Tööstuslikult valmistatud tooted. Spetsifikatsioon

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Vannid koduseks kasutamiseks

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Dušialused koduseks kasutamiseks

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bideed. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Puittarindid. Liitmikud. Nõuded

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Mehhaanilised kinnitusvahendid kipsplaatsüsteemide fikseerimiseks. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Puittarindid. Tüübelkinnitusdetailid. Nõuded

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Suitsuandurid

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Kaltsium-aluminaattsement. Koostis, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Gravitatsiooniliste termoplastist torustikega kasutatavad liimained. Spetsifikatsioon

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitaarseadmed. Valamud. Funktsionaalsed nõuded ja katsemeetodid

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Sarrustatud bituumenpapp betoonist sillaestakaadide ja muude sõidukite liikluseks kasutatavate betoonpindade niiskusisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Profileeritud laed. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Stabiilsed plekktahvlid katuste katmiseks, väliskatte ja sisevoodrina kasutamiseks. Toote spetsifikatsioon ja nõuded

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Plekist täielikult toetatavad katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Eluruumides asuvad puidugraanulitega köetavad küttesüsteemid. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Laineplekist turvavoolikute koostekomplektid gaasilistel kütustel töötavate kodumajapidamisseadmetega ühendamiseks

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Liimained surve all olevate termoplastsete vedelike transportimise torustikele. Spetsifikatsioonid

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Betoonvalmistooted. Trepid

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Betoonvalmistooted. Truubid

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Akna- ja uksetarvikud. Lukukorpused ja iselukustid. Elektromehaanilised lukukorpused ja lukuvastused. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Betoonis kasutatavad kiud. Osa 1: Teraskiud. Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavus

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Betoonis kasutatavad kiud. Osa 2: Polümeerkiud. Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavus

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Vedelikuna plaatimissegude all kasutatavad vett-tõkestavad tooted. Nõuded, katsemeetodid, vastavushindamine, liigitamine ja tähistamine

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Spordiväljakute pinnakatted. Erinevatele spordialadele mõeldud siseruumide pinnakatted. Spetsifikatsioon

 

1.2.2007

1.2.2008

Standardi EN 14904:2006 lisa ZA.1 märkus 1 jäetakse avaldatud viitest välja.

CEN

EN 14909:2012

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist hüdroisolatsioonikihid. Määratlused ja omadused

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Täispuidust seina- ja laevooderdis. Näitajad, vastavushindamine ja märgistus

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Kergtäite- ja isolatsioonitooted rajatistes kasutamiseks. Tehases valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS) tooted. Tehnilised nõuded

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Soojusisolatsioon maanteede ja raudteede ja teetammide täiteks. Tehases toodetud pressitud vahtpolüstüroolist (XPS) tooted. Spetsifikatsioon

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Katusekatted. Katuse plastvalgusvööd, tugiraamiga või ilma. Liigitus, nõuded ja katsemeetodid

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Katusekattetooted järgatud paigaldamiseks ja seinavooderdustooted. Järgatud katusekatte jäigad aluskihid. Määratlused ja omadused

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Bituumenist hüdroisolatsioonikihid. Määratlused ja omadused

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Korstnad. Ruumides asuvate kütteseadmete metallist korstnatele ja erinevast materjalist õhutusseadmetele esitatavad nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Vertikaalsed õhutusseadmed/õhulõõrid C6-tüüpi seadmetele

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Korstnad. Nõuded ja katsemeetodid metallkorstnatele ja õhuvarustuskanalite materjalidele ruumivälise õhuvarustusega küttesüsteemide puhul. Osa 2: Ruumivälise õhuvarustusega kütteseadmete lõõrid ja õhuvarustuskanalid

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Betoonvalmistooted. Seinaelemendid

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Betoonvalmistooted. Põrandate tala- ja paneelsüsteemid. Osa 1: Talad

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Betoonvalmistooted. Tala-plokk-vahelaesüsteemid. Osa 2: Betoonblokid

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Betoonvalmistooted. Tala-plokk-vahelaesüsteemid. Osa 3: Keraamilised blokid

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Betoonvalmistooted. Põrandate tala-plokksüsteemid. Osa 4: Vahtpolüstüreenplokid

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Betoonvalmistooted. Tala-plokk-vahelaesüsteemid. Osa 5: Kergplokid lihtsate raketiste jaoks

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Mitte-eelkoormatavad ehituslikud kinnitusmehhanismid. Osa 1: Üldnõuded

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Betoonvalmistooted. Sillaelemendid

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Gaasiküttel töötavate kodumasinate ühendamisel kasutatavate metalltorude kaitseventiilid

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Alumiinium ja alumiiniumsulamid. Ehituskonstrutsioonitooted. Tehnilised kontrolli- ja tarnetingimused

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekoratiivsed seinakatted. Tahvel- ja rullkatted

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Anti-seismilised seadmed

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Peenestatud granuleeritud kõrgahjuräbu kasutamiseks betoonis ja mördis. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Tahkel kütusel töötavad aeglaselt kuumust eraldavad seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Ehituskoostete monteerimisel kasutatavad üldotstarbelised liimained. Nõuded ja katsemeetodid

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Ehitusliimid. Hoonetes ja rajatistes kasutatavate koaksiaalsete metall-liidete anaeroobsete liimide spetsifikatsioon

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Kiudsarrusega kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Kiududest sarrusvõrguga sarrustatud kipsplaadid

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Kiudsarrusega kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid. Osa 2: Kiududega sarrustatud kipsplaadid

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Paakunud kivi. Põrandate ja treppide moodulplaadid (sise- ja väliskasutus)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Paakunud kivi. Seinaplaadid (sise- ja välistöödeks)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Bituumen ja bituumensideained. Vedeldatud ja pehmendatud bituumensideainete määratlemise alused

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hüdrauliline sideaine kasutamiseks mittekandvates konstruktsioonides. Määratlused, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotekstiilid ja geotekstiilipõhised tooted. Nõutavad omadused kasutamisel katendites ja asfaldikihtides

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Geosünteettõkked. Nõutavad omadused transporditaristus kasutamiseks

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Betoonvalmistooted. Normaal- ja kergbetoonist raketisplokid. Toodete omadused ja toimivus

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Ehituslik hammasliidetega massiivpuit. Toimivusnõuded ja tootmisele esitatavad miinimumnõuded

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Betoonvalmistooted. Puitlaastbetoonist raketisplokid. Toodete omadused ja toimivus

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud perliidist (EP) ja paisutatud vermikuliidist (EV) tooted. Spetsifikatsioon

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Ehituslikud ja töönduslikud soojusisolatsioonitooted. In situ paisutatud perliidist (EP) toodetest moodustatud soojusisolatsioon. Osa 1: Tihendatud ja puistetoodete spetsifikatsioon enne paigaldamist

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Ehituslikud ja töönduslikud soojusisolatsioonitooted. In situ paisutatud vermikuliidist (EV) toodetest moodustatud soojusisolatsioon. Osa 1: Tihendatud ja puistetoodete spetsifikatsioon enne paigaldamist

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Hoonete ventilatsioon. Tuletõkestid

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Hoonete ja jalgteede mittekandvates liidetes kasutatavad hermeetikud. Osa 1: Fassaadihermeetikud

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Hoonete ja jalgteede mittekandvates liidetes kasutatavad hermeetikud. Osa 2: Klaasimishermeetikud

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Hoonete ja jalgteede mittekandvates liidetes kasutatavad hermeetikud. Osa 3: Sanitaarruumide hermeetikud

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Hoonete ja jalgteede mittekandvates liidetes kasutatavad hermeetikud. Osa 4: Jalgteede hermeetikud

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15681-2:2017

Ehitusklaas. Alumiinium-silikaatklaasist põhitooted. Osa 2: Vastavushindamine/tootestandard

 

11.8.2017

11.8.2018

Kolmas lause klauslis 4.2.2.10 jäetakse viitest välja.

CEN

EN 15682-2:2013

Ehitusklaas. Kuumkatsetatud termiliselt karastatud leelismuldmetall-silikaatturvaklaas. Osa 2: Vastavuse hindamine/tootestandard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Ehitusklaas. Kanalikujulise ristlõikega karastatud kaltsiumsilikaat-ohutusklaas. Osa 2: Vastavushindamine/tootestandard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Kergmaterjalidest täite- ja soojusisolatsioonitooted rajatistes kasutamiseks. Kergkruusast tooted (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfaattsement. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Paksud hüdroisolatsioonimaterjalid polümeermodifitseeritud bituumenist. Määratlused ja nõuded

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Jätkukütmisega tahke kütusega saunaahjud. Nõuded ja katsemeetodid

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Orgaanilisel sideainel põhinevad krohvimördid välis- ja sisekasutuseks. Spetsifikatsioon

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014

Aknad, uksed ja väravad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja suitsutõkestus

 

1.11.2016

1.11.2019

MÄRKUS: Standardit EN 16034: 2014 kohaldatakse ainult koos standardiga EN 13241: 2003 + A2:2016 või EN 14351-1: 2006 + A2:2016

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud polüetüleenvahust (PEF) tooted. Spetsifikatsioon

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Valgust läbilaskvad tasapinnalised mitmekihilised polükarbonaat(PK)plaadid kasutamiseks katustes, seintes ja lagedes nii sise- kui välistingimustes. Nõuded ja katsemeetodid

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16240:2013

Valgust läbilaskvad tasapinnalised polükarbonaadist (PC) plaadid katuse-, seina- ja laematerjalina nii sise- kui välistingimustes. Nõuded ja katsemeetodid

 

10.3.2017

10.3.2018

Cenelec

EN 50575:2014

Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

 

10.6.2016

1.7.2017

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016

1.7.2017

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel +32 2 5500811; faks +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel +32 2 5196871; faks +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 435/93


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Raudteealased rakendused. Akustika. Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Veerelaagrid

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Määrdeained

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Tööomaduste katsetamine

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele. Osa 1: Vedurid ja reisiveerem (ning alternatiivne meetod kaubavagunitele)

EN 12663-1:2010

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele. Osa 2: Kaubavagunid

 

 

CEN

EN 12665:2011

Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinata teljed. Projekteerimisjuhend

EN 13103:2009+A1:2010

Märkus 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinaga teljed. Projekteerimismeetod

EN 13104:2009+A1:2010

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Raudteealased rakendused. Põhiliinidel kasutatava veeremi õhukonditsioneerid. Mugavuse parameetrid ja tüübikatsetused

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Puitliiprid ja -prussid

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 1: Üldnõuded

EN 13230-1:2009

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13230-2:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 2: Eelpingestatud monoliitliiprid

EN 13230-2:2009

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13230-3:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 3: Armatuuriga kaksikplokk-liiprid

EN 13230-3:2009

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13230-4:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 4: Pöörmete ja ristmete eelpingestatud prussid

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 2: Geomeetrilise konstruktsiooni nõuded

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 3: Nõuded ratta ja rööpa vahelisele koostoimele

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 4: Käitamine, lukustamine ja tuvastamine

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 5: Pöörmed

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 6: Jäigad teravnurksed ja tömbid riströöpad

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 7: Liikuvate osadega riströöpad

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 8: Pikenemiskompensaatorid

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 9: Pöörmerajatised

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Rattapaarid. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Teljed. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13272:2012

Raudteealased rakendused. Ühistranspordisüsteemide veeremite elektrivalgustus

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Jõudlusnõuded kinnitussüsteemidele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid

EN 13481-2:2012

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13481-3:2012

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpa kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 3: Puitliiprite kinnitussüsteemid

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpa kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 5: Paneeli pinnale või süvendisse kinnitatud rööbastega jäiga rööbastee rööpa kinnitussüsteemid

EN 13481-5:2012

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13481-7:2012

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpa kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 7: Spetsiaalsed kinnitussüsteemid pöörmetele ja ristmetele ning kontrarööbastele

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 1: Laiatallalised (Vignole’i) raudteerööpad lineaarmassiga 46 kg/m ja üle selle

EN 13674-1:2011

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 2: Pöörangute ja ristumiste liikuvad ja ristuvad rööpad ühenduses Vignole’i raudteerööbastega lineaarmassiga 46 kg/m ja üle selle

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 3: Juhtrööbas

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Keermestuse profiil

 

 

CEN

EN 13749:2011

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Pöördvankri raami konstruktsiooninõuete spetsifitseerimise meetod

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee horisontaaltasapinna (rihi) kavandamise parameetrid. Rööpmelaius 1 435  mm ja laiemad. Osa 1: Sirge raudteelõik

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. 1 435  mm ja laiema rööpmevahega rööbastee projekteerimine. Osa 2: Pöörmed, ristmed ja nendega sarnaneva geomeetriaga järsult muutuva raadiusega kõverike projekteerimisolukorrad

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 5: Geomeetrilise kvaliteedi tasemed

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Monoplokkrattad. Tehnilise heakskiidu protseduur. Osa 1: Sepistatud ja valtsitud rattad

EN 13979-1:2003+A1:2009

Märkus 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Raudtee ehitus- ja hooldusmasinad. Osa 1: Tehnilised nõuded sõiduomadustele

EN 14033-1:2011

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 4: Aerodünaamilised nõuded ja katsemeetodid avatud rööbastel

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 5: Nõuded aerodünaamikale tunnelites ning selle katsetamise protseduurid

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 6: Nõuded ja testprotseduurid külgtuule hindamiseks

 

 

CEN

EN 14198:2016

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Nõuded veduriga veetavate rongide pidurisüsteemidele

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Raudteealased rakendused. Meetodid aeglustus- ja peatumisteekonna ning seisupidurduse arvutamiseks. Osa 1: Rongi või üksikveeremi keskmiste väärtuste arvutamiseks kasutatavad üldalgoritmid

EN 14531-6:2009

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Raudteealased rakendused. Meetodid aeglustus- ja peatumisteekonna ning seisupidurduse arvutamiseks. Osa 2: Etapiviisilised arvutused rongile või üksikveeremile

EN 14531-6:2009

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi pidurikettad. Osa 1: Veovõlli või teljega ühendatud pidurikettad, nende mõõtmed ja kvaliteedinõuded

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi pidurikettad. Osa 2: Rattale paigaldatud pidurikettad. Mõõtmed ja kvaliteedinõuded

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi pidurikettad. Osa 3: Pidurikettad, ketta ja hõõrdepaari toimimisomadused, klassifikatsioon

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste eelkuumutusega kontakt-keevitus. Osa 2: Uute R220, R260, R260Mn ja R350HT klassi rööbaste keevitamine mobiilsete keevitusseadmetega väljaspool statsionaarseid töökodasid

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Raudteealased rakendused. Piduri- ja õhupaakide sirge ja kaldotsaga otsakorgid

 

 

CEN

EN 14752:2015

Raudteealased rakendused. Veeremi külguksesüsteemid

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Juhikabiinide õhukonditsioneerid. Osa 1: Mugavusnäitajad

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Juhikabiinide õhukonditsioneerid. Osa 2: Tüübikatsed

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Raudteealased rakendused. Teljelaagripuksides kasutatavad määrdeained. Osa 1: Meetod määrimisvõime katsetamiseks

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Raudteealased rakendused. Teljelaagripuksides kasutatavad määrdeained. Osa 2: Meetod mehaanilise stabiilsuse kontrollimiseks veeremi kiirustel kuni 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pukseerseadmed. Toimimisnõuded, liidese erigeomeetria ja katsemeetodid

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Raudteealased rakendused. Kiirrongide välised nähtavad- ja kuuldavad hoiatusseadmed. Osa 1: Prožektor, esimesed ja tagumised signaaltuled

EN 15153-1:2013

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15153-2:2013

Raudteealased rakendused. Kiirrongide välised nähtavad ja ja kuuldavad hoiatusseadmed. Osa 2: Helisignaalid

 

 

CEN

EN 15220:2016

Raudteealased rakendused. Pidurinäidikud

EN 15220-1:2008+A1:2011

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi kere purunemiskindluse nõuded

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 2: Raudteeveeremi gabariit

EN 15273-2:2013

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid

EN 15273-3:2013

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Meetodid koonilisuse ekvivalendi määramiseks

 

 

CEN

EN 15313:2016

Raudteealased rakendused. Käitusnõuded kasutuses rattapaaridele. Kasutuses ja veeremilt eemaldatud rattapaaride hooldamine

EN 15313:2010

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Jaotusklapid ja jaotus-isolatsioonisüsteemid

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Ratta/rööpa vahelise hõõrdumise seire. Rattaharja õlitamine

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi jälgimine. Ühilduvus ja projekteerimisnõuded. Osa 1 Veeremi teljelaagrite ülekuumenemise avastamise seaded ja veeremi teljelaagripuks

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi seire. Nõuded konstruktsioonile ja liidesed. Osa 2. Konstruktsiooni ja talitlusnõuded temperatuuriseire süsteemidele veeremil.

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Müra emissioon. Raudteelõikude dünaamiliste omaduste iseloomustamine mööduva müra mõõtmisega

 

 

CEN

EN 15528:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi teljekoormust ja infrastruktuuri ühilduvust reguleerivad raudteelõikude kategooriad

EN 15528:2008+A1:2012

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Puhvrid

EN 15551:2009+A1:2010

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15566:2016

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Veoseade ja kruvisidur

EN 15566:2009+A1:2010

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15594:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste taastamine elekter-kaarkeevitusega

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Ratta liugumise ennetusseadmed

 

 

CEN

EN 15610:2009

Raudteealased rakendused. Müraemissioon. Veeremüra tekkkega seotud rööpa pinnakareduse mõõtmine

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Releeventiilid

EN 15611:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Kiirpidurdusklapp

EN 15612:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Pidurdusreziimi lülitid „koormata-koormaga“

EN 15624:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Koormuse muutuse automaatandurid

EN 15625:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Raudteealased rakendused. Veeremi lähtekaalu määratlemine

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Raudteealased rakendused. Raudteesõidukite liikumisomaduste aktsepteeritavuse katsetamine välisrööpa kõrgenduskompensatsioonisüsteemi tingimustes ja/või standardis EN 14363:2005 Lisas G sätestatud väärtustest suuremates kõrgendusdefitsiooni tingimustes liikuvate raudteesõidukite katsetamine

 

 

CEN

EN 15687:2010

Raudteealased rakendused. Kaubaveovagunite sõiduomaduste katsetamine staatilistel rattakoormustel 225 kN kuni 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Raudteealased rakendused. Kasuliku veose keskkonnamõju vastase turvaseadme sulgemis- ja lukustusvahendid. Nõuded püsivusele, käitamisele, tähistusele, hooldusele, taaskasutusele

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Raudteealased rakendused. Kiirraudtee rongi pidurdussüsteemid. Osa 1: Nõuded ja definitsioonid

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Raudteealased rakendused. Kiirraudtee rongi pidurdussüsteemid. Osa 2: Katsemeetodid

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 1: Tehnilised nõuded liikumiseks ja tööks

EN 15746-1:2010

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja rööbastel liikuvad masinad ning sidusseadmed. Osa 2: Üldised ohutusnõuded

EN 15746-2:2010

Märkus 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Pidurite staatiline katsetamine

 

 

CEN

EN 15807:2011

Raudteealased rakendused. Suruõhkpiduri vagunitevahelised ühendused

 

 

CEN

EN 15827:2011

Raudteealased rakendused. Nõuded pöördvankrile ja veermikule

 

 

CEN

EN 15839:2012

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi sõiduomaduste heakskiidukatsetused. Sõiduohutuse katsed pikisuunalise survejõu mõju puhul

 

 

Käesoleva aegunud harmoneeritud standardi ELTst kõrvaldamise kuupäev: 31.1.2018. Kõrvaldamise põhjuseks on asjaolu, et asjaomane Euroopa standardiorgan on selle standardi tagasi võtnud ja see ei ole enam määruse (EL) nr 1025/2012 (ELT L 316, 14.11.2012) artikli 2 lõike 1 punkti c tähenduses vastu võetud Euroopa standard.

CEN

EN 15877-1:2012

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi märgistus. Osa 1: Kaubavagunid

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi märgistus. Osa 2: Vagunite, veoveeremiüksuste, vedurite ja teemasinate välised märgistused

 

 

CEN

EN 15892:2011

Raudteealased rakendused. Müra emissioon. Juhikabiinide sisemüra mõõtmine

 

 

CEN

EN 16019:2014

Raudteealased rakendused. Automaatne haakeseade. Talitlusnõuded, haakepindade spetsiifiline geomeetria ja katsemeetod

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Raudteealased rakendused. Konstruktsiooninõuded astmetele, käsipuudele ja seonduvatele personali juurdepääsuteedele. Osa 1: Reisiveerem, pagasivagunid ja vedurid

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Raudteealased rakendused. Konstruktsiooninõuded astmetele, käsipuudele ja seonduvatele personali juurdepääsuteedele. Osa 2: Kaubavagunid

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Raudteealased rakendused. Mootorrongide pidurdussüsteemid. Osa 1: Nõuded ja määratlused

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Raudteealased rakendused. Mootorrongide pidurdussüsteemid. Osa 2: Katsemeetodid

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Raudteealased rakendused. Juhikabiin. Osa 3: Näidikute kujundus

 

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 16207:2014

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Rööbastee magnetpidurdussüsteemi funktsionaalne ja töövõime kriteerium kasutamiseks raudteeveeremil

 

 

CEN

EN 16235:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi sõiduomaduste heakskiidukatsetused. Kaubavagunid. Kindlaksmääratud omadustega kaubavagunite standardile EN 14363 vastavatest liinikatsetest vabastamise tingimused

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Raudteealased rakendused. Pidurite hoobülekande regulaator

EN 16241:2014

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 16286-1:2013

Raudteealased rakendused. Veeremivahelised ülekäigud. Osa 1: Peamised rakendused

 

 

CEN

EN 16334:2014

Raudteealased rakendused. Reisijate alarmsüsteem. Nõuded süsteemile

 

 

CEN

EN 16404:2016

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi rööbastele tõmbamisele ja tõstmisele

EN 16404:2014

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 16494:2015

Raudteealased rakendused. Nõuded ERTMS raudteeäärsetele signaalidele

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Üldnõuded. Osa 1: Kontrastsus

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused Üldnõuded. Osa 2: Informatsioon

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused: Üldnõuded. Osa 3: Optilised ja hõõrdumise omadused

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremil asetsevad paigaldised ja komponendid. Osa 1: Tualetid

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremil asetsevad paigaldised ja komponendid. Osa 2: Istumis-, seismis- ja liikumiselemendid

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremil asetsevad paigaldised ja komponendid. Osa 3: Väljapääsuteed ja siseuksed

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremile ligipääsetavus. Osa 1: Sisenemise ja väljumise astmed

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremile ligipääsetavus. Osa 2: Abivahendid rongile minekuks

 

 

CEN

EN 16587:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Nõuded raudteeinfrastruktuuri takistusteta teedele

 

 

CEN

EN 16683:2015

Raudteealased rakendused. Nõuded abi kutsumise ja suhtlemise seadmele

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Raudteealased rakendused. Raudteeinfrastruktuur. Rööbaste mittepurustav kontroll rööbastees. Osa 1: Nõuded ultrahelikontrollile ja hindamispõhimõtetele

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 1: Üldeeskiri

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 2: Nõuded materjalide ja komponentide käitumisele

EN 45545-2:2013

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 3: Nõuded tuletõkkebarjääride ja vaheseinte tulekindlusele

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 4: Tuleohutusnõuded raudteeveeremi projekteerimisel

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 5: Tuleohutusnõuded elektriseadmetele, kaasa arvatud trollibusside, rööbasbusside ja magnethõljukrongide elektriseadmed

EN 45545-5:2013

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 6: Tuleohutuse järelevalve ja juhtimissüsteemid

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 7: Tuleohutusnõuded põlevvedelike ja -gaaside paigaldistele

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 1: Kaitsemeetmed elektrilöögi eest

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 2: Ettevaatusabinõud alalisvooluveosüsteemide põhjustatud uitvoolude mõjude vastu

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 3: Alalis- ja vahelduvvoolu veosüsteemide vastastikune mõjutus

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhinõuded. Elektri- ja elektroonikaseadmete õhk- ja ülelöögivahemikud

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Märkus 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Märkus 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhinõuded. Elektri- ja elektroonikaseadmete õhk- ja ülelöögivahemikud

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Märkus 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 2: Ülepinged ja ülepingekaitse

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 2: Ülepinged ja ülepingekaitse

EN 50124-2:2001

Märkus 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 2: Paiksed elektripaigaldised

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 3: Signalisatsiooni- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutust tagavad elektroonikasüsteemid signalisatsiooniks

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriraudtee. Komposiitisolaatoritele kehtestatud erinõuded

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremil kasutatavad elektroonikaseadmed

EN 50155:2001

Märkus 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Ohutusega seotud teabeedastus ülekandesüsteemides

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Märkus 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Raudteealased rakendused. Veosüsteemide tööpinge

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Märkus 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Raudteealased rakendused. Veeremi ja rongi kontrollindikaatorsüsteemi vaheline ühilduvus

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Raudteealased rakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafi ja liinivahelise dünaamilise vastasmõju mõõtmiste esitatavad nõuded ja hindamine

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Märkus 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Raudteealased rakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafi ja kontaktliini vastastikuse toime tehnilised kriteeriumid (vaba juurdepääsu saavutamiseks)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Märkus 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Raudteealased rakendused. Energiavarustus ja veerevkoosseis. Energiavarustuse (alajaama) ja veerevkoosseisu vahelise koostalitusvõime saavutamise kooskõlastatud tehnilised tingimused

EN 50388:2005

Märkus 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Raudteealased rakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafid, katsemeetodid kontaktkatte liistudele

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Märkus 3

Selle avaldamise kuupäev

Cenelec

EN 50463-1:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 1: Üldnõuded

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 2: Energiamõõtmised

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 3: Andmekäsitlus

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 4: Kommunikatsioon

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 5: Vastavushindamine

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Raudteealased rakendused. Rongi kolmefaasilise liini pinge tunnussuurused

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Märkus 3

Selle avaldamise kuupäev

Cenelec

EN 50553:2012

Raudteealased rakendused. Nõuded veeremi liikumisvõimele veeremil tekkinud tulekahju korral

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Märkus 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Raudteealased rakendused. Veeremi elektromagnetilise ühilduvuse katsemeetodid teljeloenduritega

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Raudteealased rakendused. Rongituvastussüsteemide tehnilised andmed üle-Euroopalise raudteesüsteemi koostalitusvõime tagamiseks. Osa 1: Rööbasahelad

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Raudteealased rakendused. Rongituvastussüsteemide tehnilised andmed üle-Euroopalise raudteesüsteemi koostalitusvõime tagamiseks. Osa 2: Teljeloendurid

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 1: Üldehitus

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2–1:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 2–1: Juhtmeline rongisiin

IEC 61375-2–1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2–2:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 2–2: Juhtmelise rongisiini vastavuse katsetamine

IEC 61375-2–2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2–5:2015

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 2–5: Rongi Ethernet magistraal

IEC 61375-2–5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3–1:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 3–1: Mitmeotstarbeline sõidukisiin

IEC 61375-3–1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3–2:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 3–2: Mitmeotstarbelise sõidukisiini vastavuse katsetamine

IEC 61375-3–2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3–3:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 3–3: CANopen-protokollil põhinev võrk

IEC 61375-3–3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Raudtee elektroonikaseadmed. Raudtee parda-multimeedia ja -telemaatika allsüsteemid. Osa 1: Üldarhitektuur

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektervedu. Erinõuded õhu-kontaktliinisüsteemides kasutatavatele komposiitisolaatoritele

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Märkus 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Märkus 3

21.12.2018

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brüssel, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Brüssel, tel +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 435/111


Komisjoni teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 435/05)

Direktiiv 1999/5/EÜ

Vastavalt üleminekusättele direktiivi 2014/53/EL (1) artiklis 48 ei takista liikmesriigid direktiivi 2014/53/EL reguleerimisalasse kuuluvate selliste raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist või kasutusele võtmist, mis on kooskõlas direktiiviga 1999/5/EÜ (2) ja mis on turule lastud enne 13. juunit 2017. Seetõttu võib vastavuse korral harmoneeritud standarditele, mille viitenumber on avaldatud vastavalt direktiivile 1999/5/EÜ, nagu on viimati loetletud komisjoni teatises, mis on avaldatud 8. juuli 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 249, lk 1 ja mida on parandatud 17. septembri 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 342, lk 15 ja 1. novembri 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 403, lk 26 avaldatud parandustes, ka edaspidi eeldada vastavust kõnealuse direktiivi sätetele kuni 12. juunini 2017.

Direktiiv 2014/53/EL

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

ESO (3)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

Standardi eesmärk on hõlmata direktiivi 2014/53/EL artikkel (artiklid)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Toote standard mobiiltelefonide vastavusest peamistele piirangutele seoses inimese tundlikkusega elektromagnetiliste väljade suhtes (300 MHz – 3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 50385:2017

Toote standard traadita telekommunikatsioonisüsteemide raadio baasjaamade ja paiksete lõppjaamade vastavusest peamistele piirangutele või etalontasemetele, mis on seotud inimese tundlikkusega raadiosageduste elektromagnetiliste väljade suhtes

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 50401:2017

Tootestandard raadiosidevõrkude jaoks ettenähtud kohtkindlate raadiosaateseadmete (110 MHz – 40 GHz) vastavuse tõendamiseks raadiosageduslike elektromagnetväljade elanikukiirituse alaste põhipiirangutega või baastasemetega nende seadmete kasutuselevõtul

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 50566:2017

Tootestandard üldkasutatavate käeshoitavate ja kehalekinnitatud raadiosidevahendite (30 MHz kuni 6 GHz) raadiosagedusväljade nõuetekohasuse näitamiseks

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 55035:2017

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Immuunsusnõuded

CISPR 35:2016 (Muudetud)

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2; artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud sise- või välisühendusega raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

9.12.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Liikuv maaside; Antenniühendusega pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed andme- ja/või kõneedastuseks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Liikuv maaside; Raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 2: Mittespetsiifiliste raadioseadmete harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 3-1: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud sagedustel (869,200  MHz kuni 869,250  MHz) töötavad sotsiaalhäireseadmed, lühikese töötsükliga häireohutud seadmed,

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 3-2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud LDC/HR sagedusalades 868,60  MHz kuni 868,70  MHz, 869,25  MHz kuni 869,40  MHz, 869,65  MHz kuni 869,70  MHz töötavad juhtmevabad häireseadmed

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 4: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud sagedusalas 169,400  MHz kuni 169,475  MHz töötavad mõõteseadmed

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Liikuv maaside; Raadiosagedusalas 25 MHz – 470 MHz töötavad isikuotsingusüsteemi raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähiotsingusüsteem; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Liikuv maaside; Peamiselt analoogkõneks ette nähtud liitantenniga raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Lairiba edastussüsteemid; Lairibamodulatsiooni tehnoloogiat kasutavad 2,4  GHz ISM raadiosagedusalas töötavad andmeedastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 25 MHz töötavad raadioseadmed ja sagedusalas 9 kHz kuni 30 MHz töötavad induktiivseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Liikuv maaside; Liitantenni kasutavad raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Liikuv maaside; Liitantenniga raadioseadmed andme- ja kõneedastatuseks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 1: Klass A vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.2.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 2: Klass B vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 3: Klass C vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

CB raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta tabelis 5 määratletud vastuvõtjate kategooriate 2 ja 3 puhul vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Lähitoimeseadmed. Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed. Osa 2. Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lairiba audiolingid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalas 1,5  GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadel (ROMES) harmoneeritud standard; Raadiosageduste (RF) spetsifikatsioonid direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF raadiosagedusala liikuva lennuside maapealsed kaasaskantavad, liikuvad ja kohtkindlalt paigaldatavad amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2; artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Esmakordne avaldamine

EN 300 698 V2.1.1

Märkus 2.1

31.5.2018

Artikli 3 lõige 2; artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti e põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardasidesüsteemid ja seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

12.8.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2; artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Märkus 2.1

30.11.2018

Artikli 3 lõige 2; artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetransporti ja liikluse telemaatika (RTTT); Raadiosagedusvahemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad analoog- ja/või digitaalside (kõne ja /või andmed) raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.3 oluliste nõuete alusel

10.2.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Liikuva mereside VHF sagedusalades töötav teisaldatav ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2 000  MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2 000  MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5  GHz kuni 29,5  GHz töötavate geostatsionaarorbiidi satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Raadiotelefonisüsteem (DECT); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

11.11.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 /1,6  GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate hädaabi ja ohutuse sideks mitte ettenähtud liikuva satelliitside maajaamade (LMES) ja liikuva mere-satelliitside maajaamade (MMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelliisideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuva satelliitsideside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminalid (VSAT); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate signaali edastust, edastust ja vastuvõttu või ainult vastuvõttu võimaldavate satelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11-12/13-14 GHz töötavate uudistekorje liikuva satelliitside terminalid (SNG TES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.10.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalades 1,6 /2,4  GHz töötavate isikliku kasutusega satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusaladel 1 980  MHz kuni 2 010  MHz (Maa-kosmos) ja 2 170  MHz kuni 2 200  MHz (kosmos-Maa) töötavate liikuva satelliitside (MSS) mitte-geostatsionaarse orbiidi (NGSO) personaalsete satelliitside teenuste süsteemi (S-PCS) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminal (VSAT); Raadiosagedusalades 4 GHz ja 6 GHz aimult signaali edastamist, edastamist ja vastuvõtmist või ainult vastuvõtmist võimaldavate satelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5  GHz ja 1,6  GHz töötavate kõne- ja/või andmeedastust võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele satelliitsidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 4/6 GHz töötavate veesõidukite maajaamade (ESV) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 29,5  GHz kuni 30,0  GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.10.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalas allpool 3 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõidukite maajaamade (AES) lennunduse liikuva satelliitside (AMSS)/liikuva satelliitside (MSS) ja/või lennunduse liikuva satelliitside liiniteeninduse (AMS(R)S)/ liikuva satelliitside (MSS) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Baasjaama (BS) seade; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Raadiosagedusalades GSM 900 ja DCS 1800 töötavate liikuvate raadiojaamade harmoneeritud standard R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Märkus: see harmoneeritud standard lubab eeldada vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele, tingimusel et kohaldatakse ka punkti(de) 4.2.20, 4.2.21 ja 4.2.26 vastuvõtuparameetreid

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2 483,5 –2 500  MHz töötavad madala võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (LP-AMI) ja nende välisseadmed (LP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Vaba vahemiku seadmed (WSD). TV ringhäälingu sagedusalas 470 MHz kuni 790 MHz töötavad juhtmeta juurdepääsusüsteemid; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5  GHz ja 1,6  GHz töötavate geostatsionaarse liikuva satelliitsidesüsteemi liikuva kosmoseside (MSS) personaalse side satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES) kaasa arvatud teisaldatavate maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3(2) oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusel alla 1 GHz maalähedase orbiidi (LEO) satelliitsüsteemide madala andmeedastuskiirusega (LBRDC) liikuvate maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende välisseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 2; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 3: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 4 raadioseade; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 5: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN); Raadiosagedusalas 5 GHz töötavad suure edastuskiirusega RLAN; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Märkus 2.1

12.6.2018

Artikli 3 lõige 2

Mis puutub adaptiivsusesse, siis võib kuni 12.6.2018 kasutada kas käesoleva harmoneeritud standardi punkti 4.2.7 või harmoneeritud standardi EN 301 893 v1.8.1 punkti 4.8; pärast nimetatud kuupäeva võib kasutada ainult käesoleva harmoneeritud standardi punkti 4.2.7.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT kärgsidesidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Sissejuhatus ja üldised nõuded

9.12.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) kasutajaseadmed (UE)

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) kasutajaseadmed (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) baasjaamad (BS)

12.5.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE); Osa 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 11: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) repiiterid

10.2.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 12: Mitme kandjaga CDMA (cdma2000) repiiterid

9.9.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: (E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

12.5.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: (E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 14: E-UTRA baasjaamad (BS)

12.5.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 15: E-UTRA FDD repiiterid

10.2.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 18: E-UTRA, UTRA ja GSM/EDGE multistandard raadio (MSR) baasjaam (BS)

12.5.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD kasutajaseadmed (UE)

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD baasjaamad (BS)

14.10.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD kasutajaseadmed (UE)

14.10.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD baasjaamad (BS)

9.12.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF saatjad ja vastuvõtjad, mis toimivad nagu kaldajaamad GMDSS süsteemis ja teistes liikuva mereside rakendustes; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Amplituudmoduleeritud (AM) raadioringhäälingusaatjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15  MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Esmakordne avaldamine

EN 302 054-2 V1.2.1

Märkus 2.1

31.5.2018

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15  MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Osa 2: Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusvahemikus 1,3  GHz kuni 50 GHz töötavad juhtmeta videolingid (WVL); Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Lähitoimeseadmed, mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Nõuded UWB üldrakendustele

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Nõuded UWB asukoha jälgimisseadmetele

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Lähitoimeseadmed, mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Nõuded maapealsete sõidukite UWB seadmetele

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 4: Alla 10,6  GHz töötavad materjalide tajurid, mis kasutavad sideks UWB tehnoloogiat

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Pinnase ja seina sondeerimisradarite rakenduste (GPR(/WPR) pilditehnika süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse raadioringhäälingusüsteemi (T-DAB) raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõiduki maajaamade (AES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Siseveekogudel kasutatavad navigatsiooni radarid. Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisaseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Raadiosagedusalas 856 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W ja raadiosagedusalas 915 MHz kuni 921 MHz võimsusega kuni 4 W töötavad raadiosagedustuvastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2: Raadiosagedusalades 1,3 -86 GHz töötavad digitaalsüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2-2: Koordineeritavates raadiosagedusalades töötavate digitaalsüsteemide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Märkus: see harmoneeritud standard lubab eeldada vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele, tingimusel et kohaldatakse ka punkti(de) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 vastuvõtuparameetreid

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Digitaalse raadioringhäälingusüsteemi DRM raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigatsiooniradarid SOLAS konventsiooniga hõlmamata laevadel; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Sagedusalas 77 GHz kuni 81 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetransport ja liikluse telemaatika (RTTT); Sagedusalas 24 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse televisiooniringhäälingusüsteemi (DVB-T) raadiosaateseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel.

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Paiksed raadiosidesüsteemid; Raadiovõrkude seadmed ja antennid; Osa 2: Digitaalsete raadiovõrkude raadioseadmete harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele kosmosesidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate veesõidukite maajaamade (ESV) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahemikes 4,5  GHz kuni 7 GHz, 8,5  GHz kuni 10,6  GHz, 24,05  GHz kuni 27 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 kuni 85 GHz töötavad mahutite taseme sondeerimisseadmed (LPR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 14/12 GHz töötavad rongide maajaamade (EST) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 1 668,4  MHz kuni 1 690  MHz töötavad raadiosondid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Esmakordne avaldamine

EN 302 454-2 V1.2.1

Märkus 2.1

31.5.2018

Artikli 3 lõige 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusalal 1 668,4  MHz kuni 1690 MHz töötavad raadiosondid. Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3 lõige 2

ETS