ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 393

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
21. november 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 393/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2017/C 393/02

Teatis isikule, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/145/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/2163, ja nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/2153, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

2

2017/C 393/03

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/2153, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

3

 

Euroopa Komisjon

2017/C 393/04

Euro vahetuskurss

4

2017/C 393/05

Komisjoni teatis koostisosade koguse märkimise põhimõtte kohaldamise kohta

5


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 393/06

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

13

2017/C 393/07

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

15

2017/C 393/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

17


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 393/01)

7.11.2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8634 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/2


Teatis isikule, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/145/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/2163, ja nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/2153, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

(2017/C 393/02)

Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega seoses piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP (1) (mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/2163 (2)) lisas ja nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 (3) (mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/2153 (4)) I lisas nimetatud isikule tehakse teatavaks allpool esitatud teave.

Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud, et eespool nimetatud lisades esitatud isik tuleks lisada nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud otsuses 2014/145/ÜVJP ja määruses (EL) nr 269/2014, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Kõnealuse isiku loetellu kandmise põhjendused on esitatud nimetatud lisade vastavates kannetes.

Asjaomase isiku tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaidid on toodud määruse (EL) nr 269/2014 II lisas, luba kasutada külmutatud rahalisi vahendeid põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artikkel 4).

Asjaomane isik võib esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus tema kandmise kohta eespool nimetatud loetelusse vaadataks uuesti läbi. Taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Samuti juhitakse asjaomase isiku tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

(2)  ELT L 304, 21.11.2017, lk 50.

(3)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.

(4)  ELT L 304, 21.11.2017, lk 3.


21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/3


Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/2153, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

(2017/C 393/03)

Andmesubjektide tähelepanu juhitakse järgmisele teabele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (1) artiklile 12:

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on nõukogu määrus (EL) nr 269/2014, (2) mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/2153 (3).

Kõnealuse töötlemistoimingu vastutav töötleja on Euroopa Liidu Nõukogu, keda esindab nõukogu peasekretariaadi peadirektoraadi C (välisasjad, laienemine, kodanikukaitse) peadirektor, ning töötlev talitus on peadirektoraadi C üksus 1C, kellega on võimalik ühendust võtta järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Töötlemistoimingu eesmärk on koostada ja ajakohastada loetelu, kuhu on kantud isikud, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid vastavalt määrusele (EL) nr 269/2014, mida rakendatakse rakendusmäärusega (EL) 2017/2153.

Andmesubjektid on füüsilised isikud, kes vastavad kõnealuse määrusega kehtestatud kriteeriumitele.

Kogutud isikuandmed hõlmavad andmeid, mis on vajalikud asjaomase isiku õigeks tuvastamiseks, põhjendusi ja mis tahes muid nendega seotud andmeid.

Kogutud isikuandmeid võib vajaduse korral jagada Euroopa välisteenistuse ja komisjoniga.

Ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 20 lõike 1 punktides a ja d sätestatud piiranguid, toimub juurdepääsutaotlustele ning parandamistaotlustele ja vastuväidetele vastamine kooskõlas nõukogu otsuse 2004/644/EÜ (4) 5. jaoga.

Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat alates hetkest, mil andmesubjekt eemaldatakse nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist, või alates hetkest, mil kõnealuse meetme kehtivus lõppeb, või seni kuni kestab kohtumenetlus, kui see on alustatud.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 võivad andmesubjektid pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.


(1)  ELT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(2)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.

(3)  ELT L 304, 21.11.2017. lk 3.

(4)  ELT L 296, 21.9.2004, lk 16.


Euroopa Komisjon

21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/4


Euro vahetuskurss (1)

20. november 2017

(2017/C 393/04)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1781

JPY

Jaapani jeen

132,10

DKK

Taani kroon

7,4414

GBP

Inglise nael

0,88940

SEK

Rootsi kroon

9,9585

CHF

Šveitsi frank

1,1676

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,7298

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,568

HUF

Ungari forint

312,44

PLN

Poola zlott

4,2311

RON

Rumeenia leu

4,6514

TRY

Türgi liir

4,6211

AUD

Austraalia dollar

1,5592

CAD

Kanada dollar

1,5066

HKD

Hongkongi dollar

9,2036

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7243

SGD

Singapuri dollar

1,5972

KRW

Korea vonn

1 291,10

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,5582

CNY

Hiina jüaan

7,8155

HRK

Horvaatia kuna

7,5648

IDR

Indoneesia ruupia

15 932,62

MYR

Malaisia ringit

4,8869

PHP

Filipiini peeso

59,761

RUB

Vene rubla

70,1470

THB

Tai baat

38,606

BRL

Brasiilia reaal

3,8388

MXN

Mehhiko peeso

22,3489

INR

India ruupia

76,6975


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/5


Komisjoni teatis koostisosade koguse märkimise põhimõtte kohaldamise kohta

(2017/C 393/05)

SISUKORD

1.

Sissejuhatus 5

2.

Kohustus märkida koostisosade kogus 5

3.

Erandid koostisosade koguse märkimise kohustusest 7

4.

Koostisosade koguse märkimise viisid 10

5.

Koostisosade koguse asetus märgistusel 12

Komisjoni käesoleva teatise eesmärk on anda ettevõtjatele ja liikmesriikide ametiasutustele suunised koostisosade koguse märkimise (Quantitative Ingredient Declaration – QUID) põhimõtte kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) (1) (edaspidi „määrus“) raames. Teatisega asendatakse ja täiendatakse nõukogu direktiivi 79/112/EMÜ (2) artikliga 7 vastu võetud suuniseid koostisosade koguse märkimise kohta.

Teatises kajastatakse komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi (DG SANTE) arutelusid liikmesriikide ekspertidega määrust (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) käsitlevas töörühmas.

Käesolev teatis ei piira Euroopa Liidu Kohtu võimalikke tõlgendusi.

1.   Sissejuhatus

1.

Määrusega (EL) nr 1169/2011 nõutakse pakendatud toidu tootmisel või valmistamisel kasutatavate teatavate koostisosade või koostisosade grupi koguse märkimist (määruse artikli 9 lõike 1 punkt d ja artikkel 22).

2.

Nõuet märkida koostisosade kogus ei kohaldata ainult ühest koostisosast koosnevate toitude suhtes, kuna selle koostisosa koguse osakaal on kõikidel juhtudel 100 %.

3.

On ka muid pakendatud toidu erijuhte, mille puhul koostisosade koguse märkimist ei nõuta (määruse VIII lisa). Lisaks ei nõuta koostisosade koguse märkimist müügipakendisse pakendamata toitude (toidud, mida pakutakse pakendamata või mida pakendatakse tarbija soovil müügikohas või mis on pakendatud vahetult müügiks) puhul, välja arvatud juhul, kui liikmesriigid on vastu võtnud riiklikud õigusaktid, mille kohaselt tuleb see teave sellistel toitudel märkida (määruse artikkel 44).

4.

Kuna tegemist on koostisosade koguse märkimisega, ei kohaldata seda toitudes looduslikult esinevate ja mitte lisatavate koostisainete suhtes, nt kofeiin (kohvis) ning vitamiinid ja mineraalained (puuviljamahlades).

2.   Kohustus märkida koostisosade kogus

5.

Määruse artikli 22 lõikes 1 on sätestatud, et „Toidu tootmisel või valmistamisel kasutatava koostisosa või koostisosade grupi koguse märkimine on nõutav juhul kui asjaomane koostisosa või koostisosade grupp:

a)

esineb toidu nimetuses või kui tarbija seda tavaliselt selle nimetusega seostab,

b)

tuuakse märgistusel esile sõnas, pildis või graafiliselt, või

c)

on olulise tähtsusega toidu iseloomustamisel ning eristamisel toodetest, millega seda võib nimetuse või välimuse tõttu segamini ajada.“

6.

Seoses määruse artikli 22 lõike 1 punktiga a nähakse käesoleva sättega ette koostisosade koguse märkimine juhul, kui asjaomane koostisosa esineb toidu nimetuses, näiteks „singi-seenepizza“, „maasikajogurt“, „lõhevaht“, „šokolaadijäätis“. Nimetatud juhtudel tuleb toidu nimetuses esinevate eespool allajoonitud koostisosade kogused märkida.

7.

Määruse artikli 22 lõike 1 punktiga a nähakse ette koostisosade koguse märkimine ka siis, kui toidu nimetuses esineb koostisainete grupp, nagu köögiviljapirukas, kalapulgad, pähklileib, puuviljakook. Nimetatud juhtudel tuleks koostisosade kogus märkida toidus sisalduvate köögiviljade, kala, pähklite või puuviljade üldkogusena.

8.

Kui koostisosad on liitkoostisosad,  (3) tuleks kohaldada järgmist.

a)

Kui toidu nimetuses esineb liitkoostisosa (nt kreemitäidisega küpsised), tuleks märkida liitkoostisosa (st kreemitäidis) kogus.

b)

Kui toidu nimetuses esineb liitkoostisosa koostisosa (nt mune sisaldava kreemitäidisega küpsised), tuleks lisaks liitkoostisosa kogusele märkida ka kõnealuse koostisosa (munad) kogus.

9.

Määruse artikli 22 lõike 1 punktiga a nähakse ette koostisosade koguse märkimine ka juhul, kui tarbija seostab koostisosa või koostisosade gruppi toidu nimetusega. See kehtib kõige tõenäolisemalt siis, kui toitusid kirjeldatakse üldtuntud nimetustega (4) täiendavaid kirjeldavaid nimetusi (5) lisamata. Sellistel juhtudel võib otsustades, milliseid koostisosasid seostatakse tõenäoliselt toiduga, mida tuntakse üksnes üldtuntud nimetuse järgi, kaaluda kirjeldavat nimetust. Koostisosade kogus märgitaks sel juhul kindlaks määratud põhi- või oluliste koostisosade puhul, kuna tarbijad seostavad põhiliselt neid toidu nimetusega.

Näited:

Üldtuntud nimetused

Kirjeldava nimetuse näide

Koostisosade koguse märkimine

„Lancashire hot pot“

Lambaliha ja kartulid, sibulate, porgandite ja kastmega

Lambaliha

„Chilli con carne“

Veisehakkliha harilike aedubade, tomatite, paprikate, sibulate ja vürtspaprikaga

Veisehakkliha

„Forloren skildpadde“

Vasikaliha, lihapallid ja kalapallid sibulate, porgandite ja šerrikastmega

Vasikaliha

„Boudoir“

Mune sisaldavad küpsised

Munad

„Brandade“

Kartulitest ja tursast valmistatud roog

Tursk

„Cassoulet“

Aedubadest, vorstidest ja lihatükkidest valmistatud roog

Liha

„Königinpastete“

Vasikalihahautis sparglite ja seenekoorikuga

Vasikaliha

„Königsberger Klopse“

Lihapallid valge kastme ja kapparitega

Liha

„Gulaschsuppe“

Supp veiseliha, sibulate ja paprikaga

Veiseliha

„Hutspot“

Peamiselt porgandeid ja sibulaid sisaldav roog

Porgandid ja sibulad

„Kåldolmar“

Hakkliha ja riisiga täidetud kapsalehed

Liha

„Kroppkakor“

Kartulist ja nisujahust taignapallid, mis on täidetud praetud ja suitsutatud seahakklihaga

Sealiha

„Janssonin kiusaus“ või „Janssons frestelse“

Kartulitest ja anšoovistest valmistatud roog

Anšoovised

Kõnealust sätet ei peaks siiski tõlgendama nii, nagu oleks toidu iga müüginimetus seotud teatava koostisosaga, mistõttu tuleks märkida nimetatud koostisosa kogus. Seda tuleb hinnata juhtumipõhiselt. Näiteks ei ole vaja märkida siidri valmistamiseks kasutatud õunte kogust. Samuti ei kaasne sättega automaatset kohustust märkida selliste toodete valmistamiseks, nagu kuivsoolatud sink, kasutatud liha kogust.

10.

Määruse artikli 22 lõike 1 punktis b on sätestatud, et: „Toidu tootmisel või valmistamisel kasutatava koostisosa või koostisosade grupi koguse märkimine on nõutav juhul kui asjaomane koostisosa või koostisosade grupp: […] b) tuuakse märgistusel esile sõnas, pildis või graafiliselt;[…]“.

11.

Määruse artikli 22 lõike 1 punkti b kohaselt kohaldatakse kohustust märkida koostisosade kogus:

i)

kui teatavat koostisosa või koostisosade gruppi on märgisel rõhutatud mujal kui toidu nimetuses, nt sellise teabena nagu

„sisaldab kana“

„valmistatud võiga“

„lisatud koort“

või kui teatavat koostisosa või koostisosade gruppi on rõhutatud erineva suuruse, värvuse ja/või stiiliga kirjas, et osutada teatavatele koostisosadele mujal märgisel kui toidu nimetuses;

ii)

kui kasutatakse piltkujutist, et rõhutada valikuliselt ühte või mitut koostisosa, nt:

kalahautis, mida illustreerival pildil on rõhutatult esitatud üksnes teatavaid kalapõhiseid koostisosi;

iii)

kui koostisosa rõhutatakse selle päritolu osutava pildiga, nt:

lehma kujutav pilt või joonistus, et rõhutada piimapõhiseid koostisosi: piim, või.

12.

Teatavaid esitusviise ei tuleks käsitada kõnealuse sätte alla kuuluvana. Näiteks:

kui esitatakse pilt toidust sellisel kujul, nagu seda müüakse; kui piltkujutis on esitatud kui „serveerimissoovitus“, tingimusel et piltkujutise eesmärk on selge ega rõhuta muul viisil müüdavat toitu ja/või selle koostisosi;

kui pildil on kujutatud kõiki toidu koostisosi, neist ühtegi rõhutamata;

kui toiduainesegu puhul nähtub illustratsioonist, kuidas toitu juhiste kohaselt valmistada, rõhutamata ühtegi koostisosa.

13.

Määruse artikli 22 lõike 1 punktis c on sätestatud, et: „Toidu tootmisel või valmistamisel kasutatava koostisosa või koostisosade grupi koguse märkimine on nõutav juhul kui asjaomane koostisosa või koostisosade grupp: […] c) on olulise tähtsusega toidu iseloomustamisel ning eristamisel toodetest, millega seda võib nimetuse või välimuse tõttu segamini ajada.“

14.

Kõnealuse sätte eesmärk on vastata tarbijate nõudmistele liikmesriikides, kus teatavate toiduainete koostis on õigusaktidega reguleeritud ja/või kus tarbijad seostavad teatavaid nimetusi konkreetse koostisega.

Nende toitude hulk, mida nimetatud säte tõenäoliselt mõjutab, on väga piiratud, kuna sättega on hõlmatud tooted, mille koostis võib liikmesriigiti märkimisväärselt erineda, kuid mida tavaliselt turustatakse sama nimetuse all.

Liikmesriikide ekspertidega peetud arutelude käigus on senini kindlaks tehtud järgmised juhud:

majonees,

martsipan.

Koostisosade koguse märkimise nõude kohaldamiseks peavad samaaegselt olema täidetud kaks tingimust. Koostisosa või koostisosade grupp peab olema määrava tähtsusega nii

toidu iseloomustamisel kui ka

selle eristamisel toodetest, millega seda võib nimetuse või välimuse tõttu segamini ajada.

3.   Erandid koostisosade koguse märkimise kohustusest

15.

Määruse VIII lisas on sätestatud juhud, mille puhul ei ole koostisosade kogust vaja märkida.

16.

Määruse VIII lisa punkti 1 alapunkti a alapunktis i on sätestatud, et „1. Kogust ei ole vaja märkida: a) koostisosa või koostisosade grupi puhul: i) mille vedelikuta netokaal esitatakse IX lisa punkti 5 kohaselt; […]“.

Määruse IX lisa punktis 5 on sätestatud, et „Kui tahket toitu müüakse vedelas keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka tahke toidu netokaal. Kui toit on glaseeritud, siis peab toidu netokaal olema märgitud ilma glaseeraineta.

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab „vedel keskkond“ järgmisi tooteid, mis tõenäoliselt esinevad segudena ning ka külmutatud või sügavkülmutatud kujul, milles vedelik esineb üksnes kõnealuse valmistise oluliste osade lisandina ega ole seetõttu ostu seisukohalt määrava tähtsusega tegur: vesi, soolade vesilahused, soolvesi, toiduhapete vesilahused, äädikas, suhkrute vesilahused, muude magustavate ainete vesilahused, marja-, puuvilja- või köögiviljamahlad marjade, puu- või köögiviljade puhul.“

Seepärast on määruse eespool esitatud sätete kohaselt eraldi koostisosade koguse märkimise kohustusest vabastatud tooted, mille puhul tuleb IX lisa punkti 5 kohaselt märgisel eraldi esitada toidu tahke osa netokaal ja kogu netokaal. Koostisosa või koostisosade grupi kogust on võimalik arvutada märgitud toidu tahke osa netokaalu alusel.

Näited: tuunikala soolvees, ananass siirupis.

Analoogselt võib eespool osutatud põhimõtet kohaldada ka juhul, kui IX lisa punktiga 5 hõlmamata vedelikus nt päevalilleõlis) oleva toote märgisel on vabatahtlikult esitatud toidu tahke osa netokaal. Koostisosa või koostisosade grupi kogust on võimalik arvutada märgitud toidu tahke osa netokaalu alusel. Seega ei peaks sellisel juhul olema vajalik märkida koostisosade kogust.

Erandit ei kohaldata juhul, kui netokaal ja toidu tahke osa netokaal on esitatud segatud koostisosadest toodete kohta, kus üks või enam kõnealustest koostisosadest on nimetuses esitatud või muul viisil rõhutatud. Eri koostisosade kogust ei saa arvutada juba esitatud kaalu põhjal.

Näide: leemes oliivid ja piprad. Sellisel juhul tuleb koostisosade kogus märkida oliivide ja piparde puhul eraldi.

17.

Määruse VIII lisa punkti 1 alapunkti a alapunktis ii on sätestatud, et „1. Kogust ei ole vaja märkida: a) koostisosa või koostisosade grupi puhul: […] ii) mille kogused peavad liidu sätete kohaselt esinema juba märgistusel; […]“.

Kõnealuses punktis osutatud liidu sätted on loetletud järgmises tabelis. Koostisosade kogust ei ole vaja märkida, kui õigusaktidega nõutakse juba koostisosa või koostisosade grupi koguse esitamist märgisel. Selliste nektarite ja džemmide puhul, mis on valmistatud kahest või enamast puuviljast, mis on märgisel eraldi rõhutatud kas sõnas või pildis või mida on eraldi nimetatud toidu nimetuses, tuleb samuti märkida kõnealuste koostisosade kogus või osakaal.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/4/EÜ (6)

Kohvi- ja siguriekstraktid

(Artikkel 2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/36/EÜ (7)

Kakao- ja šokolaaditooted

(Artikkel 3)

Nõukogu direktiiv 2001/112/EÜ (8)

Puuvilja ja marja mahlad ning teatavad samalaadsed tooted

Artikli 3 lõige 7: nektari puuviljasisaldus)

Nõukogu direktiiv 2001/113/EÜ (9)

Puuviljadžemmid, -želeed ja -marmelaadid ning kastanipüree

(Artikkel 2)

18.

Määruse VIII lisa punkti 1 alapunkti a alapunktis iii on sätestatud, et „Kogust ei ole vaja märkida: a) koostisosa või koostisosade grupi puhul: […] iii) mida kasutatakse väikestes kogustes maitsestamise eesmärgil […]“

Tuleks märkida, et erand ei piirdu üksnes „lõhna- ja maitseainetega“, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1334/2008: (10) Seda kohaldatakse mis tahes koostisosa (või koostisosade grupi) suhtes, mida kasutatakse väikestes kogustes maitsestamise eesmärgil (nt küüslauk, maitsetaimed, vürtsid).

Määruses ei ole määratletud „väikesed kogused“. Seda tuleb iga üksikjuhtumi puhul hinnata eraldi.

Näited: küüslauguleib, krevetimaitselised krõpsud, kanamaitselised krõpsud.

19.

Määruse VIII lisa punkti 1 alapunkti a alapunktis iv on sätestatud, et „Kogust ei ole vaja märkida: a) koostisosa või koostisosade grupi puhul: […] iv) mis esineb toidu nimetuses, kuid mis ei mõjuta tarbija valikut riigis, kus seda turustatakse, sest koguseline varieerumine ei ole oluline toidu iseloomustamisel ega eristamisel teistest samalaadsetest toitudest; […]“.

Kõnealuse sättega tehakse erand nõudest märkida koostisosade kogus, kui toidu nimetuses esitatud koostisosa kogus ei mõjuta tarbija ostuotsust.

Erandit kohaldatakse üksnes juhul, kui koostisosa või koostisosade grupi nimi esineb toidu nimetuses. Seda kohaldatakse ka siis, kui toidu nimetuse sõnastust korratakse identselt pakendi erinevatel pooltel. Seda ei tohiks kohaldada, kui rõhutatakse koostisosa nimetust, eelkõige juhul, kui kõnealune nimetus esineb toidu nimetusest eraldi ja sellise teabena, mis tõmbab ostja tähelepanu selle koostisosa sisaldusele tootes.

Kõnealuse erandiga hõlmatud toidu liigid võivad olla järgmised:

linnaseviski/viski ja samalaadsed tooted, nagu teraviljaviin,

tavapärased liköörid, mille nimetuses esineb üksnes alkoholi maitsestamiseks kasutatud koostisosa,

viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjoogid, piiritusjoogid (mille nimetuses on märgitud puuvili), mis on valmistatud leotamise ja destilleerimise teel, ning Geist (millele järgneb kasutatud puuvilja või tooraine nimetus) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (11) II lisa punktide 6, 9, 16 ja 17 tähenduses,

sojakaste,

soolapulgad,

mooniseemnepulgad,

seesamiseemnepulgad,

krõmpsuv mais,

meeõlu.

20.

Määruse VIII lisa punkti 1 alapunktis b on sätestatud, et „Kogust ei ole vaja märkida: b) kui liidu erisätetes nähakse ette koostisosa või koostisosade grupi täpne kogus, ilma et see tuleks esitada märgistusel; […]“.

Liidu õigusaktides puuduvad sätted, millega määratletakse koostisosade täpne kogus, ilma et seda tuleks esitada märgistusel. Määruse VIII lisa punkti 1 alapunktis b nõutakse „täpset kogust“. Seepärast ei tuleks koostisosa miinimumkoguse kehtestamist käsitada põhjusena kõnealuse sätte kohase erandi kohaldamiseks.

21.

Määruse VIII lisa punkti 1 alapunktis c on sätestatud, et „Kogust ei ole vaja märkida: c) VII lisa A osa punktides 4 ja 5 nimetatud juhtudel.“

22.

Määruse VII lisa A osa punktis 4 on sätestatud, et „Kui puuvilju, marju, köögivilju või seeni, millest ükski ei ole kaalult olulisel määral ülekaalus ja mille vahekord võib muutuda, kasutatakse toidu koostises seguna, võib need koostisosade loetelus kanda ühiselt märke „puuviljad“, „marjad“, „köögiviljad“ või „seened“ alla, lisades selle järele fraasi „muutuvas suhtes“ ja vahetult selle järele kasutatud puu-, köögivilja, marja või seente loetelu. Sellistel juhtudel peab segu vastavalt artikli 18 lõikele 1 olema lisatud koostisosade loetelule toidus sisalduvate marjade, puuviljade, köögiviljade või seente kogumassi alusel“.

Sellisel juhul ei nõuta iga koostisosa koguse märkimist segus, kus ükski koostisosa ei ole kaalult olulisel määral ülekaalus ja koostisosi kasutatakse tõenäoliselt muutuvas suhtes.

23.

Määruse VII lisa A osa punktis 5 on sätestatud, et „Maitsetaimede või vürtside segude puhul, milles ükski maitseaine ei ole kaalult olulisel määral ülekaalus, võib koostisosade loetelusse kanda suvalises järjestuses, tingimusel et kõnealusele koostisosade loetelule on lisatud märge „muutuvas suhtes““.

Sellisel juhul ei nõuta iga koostisosa koguse märkimist segus, kus segu ükski koostisosa kaaluline osakaal ei ole valdav.

24.

Määruse VIII lisa punktis 2 on sätestatud, et „Artikli 22 lõike 1 punkte a ja b ei kohaldata, kui: a) ühegi koostisosa või koostisosade grupi suhtes, mis on tähistatud märkega „magusaine(te)ga“ või „suhkru(te) ja magusaine(te)ga“, juhul kui see märge on lisatud III lisa kohaselt toidu nimetusele või b) ühegi lisatud vitamiini või mineraaltoitaine suhtes, juhul kui see aine tuleb esitada toitumisalases teabes.“

Sama põhimõtte kohaselt ei tuleks artikli 22 lõike 1 punktidega a ja b seotud koostisosade kogust märkida ühegi lisatud toitaine või muude toitumisalase või füsioloogilise mõjuga ainete kohta, mis on selliste toidulisandite koostisosad, mille toitumisalane teave on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ (12) artikli 8 kohaselt.

4.   Koostisosade koguse märkimise viisid

25.

Määruse VIII lisa punkti 3 alapunktis a on sätestatud, et „Koostisosa või koostisosade grupi kogus: a) tuleb esitada protsendina, mis vastab koostisosa või koostisosade kasutamise ajal selle/nende kogusele […]“.

Koostisosa märgitud kogus arvutatakse retsepti põhjal koostisosade lisamise hetkel, st tegemist on sama meetodiga, mida kasutatakse koostisosade loetelus koostisosade järjestamiseks (määruse artikli 18 lõige 1).

26.

Määruse VIII lisa punktis 4 on loetletud punkti 3 alapunktis a sätestatud põhimõttest sätestatud erandid, mis hõlmavad töötlemise tulemusena niiskust kaotanud toitu, lenduvaid koostisosi ning kontsentreeritud või veetustatud toite ja koostisosi.

Täpsemalt:

27.

Määruse VIII lisa punkti 4 alapunktis a on sätestatud, et „Erandina punktist 3: a) kuumtöötlusel või muu töötlemise tulemusena niiskust kaotanud toidu puhul esitatakse kogus protsendina, mis vastab kasutatud koostisosa või koostisosade kogusele valmistoote suhtes; juhul kui koostisosa kogus või kõikide märgistusel esitatud koostisosade üldkogus ületab 100 %, esitatakse kogus 100 g valmistoote valmistamiseks kasutatud koostisosa(de) kaaluna;“.

Tootmisel niiskust kaotanud toidu (nt koogid, küpsised, pirukad, kuivsoolatud lihatooted) märgitud kogus peab põhinema segamisnõus oleva koostisosa kogusel väljendatuna protsendina valmistoote kaalust. Näiteks:

„võiküpsise“ puhul, kus koostisosa kogus tuleb märkida üksnes või kohta, peab arvutuskäik olema järgmine

Koostisosade kaal:

Jahu: 100 g

Suhkur: 40 g

Või: 50 g

Munad: 10 g

Segamisnõus olevate koostisosade kogukaal: 200 g

Valmistoote kogukaal pärast küpsetamist: 170 g

Või osakaalu arvutamine koostisosa koguse märkimiseks: (50/170)*100 = 29,4 % võid.

Kuna või osakaal ei ületa 100 %, tuleb või kogus märkida protsendina valmistootest (st 29,4 %).

Juhul kui koostisosa märgitav kogus ületab 100 % valmistootest, tuleb see märkida selliste koostisosade kaalu põhjal, mida on kasutatud 100 g valmistoote valmistamiseks. Näiteks:

sealihast valmistatud kuivatatud lihatoote puhul, kus koostisosa kogus tuleb märkida üksnes sealiha kohta, peab arvutuskäik olema järgmine.

Koostisosade kaal:

Sealiha: 120 g

Sool: 4,1 g

Piimapulber: 3 g

Muud koostisosad: 2,9 g

Segamisnõus olevate koostisosade kogukaal: 130 g

Valmistoote kogukaal: 100 g

Sealiha osakaalu arvutamine koostisosa koguse märkimiseks: (120/100)*100 = 120 % sealiha.

Kuna sealiha osakaal ületab 100 %, tuleb sealiha protsent asendada teabega, mis põhineb 100 g salaami valmistamiseks kasutatud sealiha kogusel (st koostisosa kogust võib märkida järgmiselt: „100 g salaami valmistamiseks on kasutatud 120 g sealiha“).

28.

Määruse VIII lisa punkti 4 alapunktis b on sätestatud, et „Erandina punktist 3: […] b) lenduvate koostisosade koguse märkimisel lähtutakse nende osakaalust valmistootes;“.

Lenduvate koostisosade (nt brändi koogis või pudingus) märgitud kogus peab põhinema segamisnõus oleva koostisosa kogusel väljendatuna osakaaluna valmistoote kaalust.

29.

Määruse VIII lisa punkti 4 alapunktis c on sätestatud, et „Erandina punktist 3: […] c) kontsentreeritud või veetustatud ning tootmise ajal taastatavate koostisosade koguse märkimisel võib lähtuda nende osakaalust enne kontsentreerimist või veetustamist;“.

Eespool esitatud erandit tuleb lugeda koostoimes määruse VII lisa A osa punktiga 2, milles on sätestatud, et „Koostisosad, mida kasutatakse kontsentreeritud või veetustatud kujul ning taastatakse tootmise ajal | Võib kanda loetelusse kaalujärjestuses, mis vastab kaalule enne kontsentreerimist või veetustamist.“ Sellega seoses, kui toidukäitleja loetleb koostisosad VII lisa A osa punkti 2 kohaselt, peab ta märkima ka koostisosade koguse vastavalt VIII lisa punkti 4 alapunktis c sätestatule.

30.

Määruse VIII lisa punkti 4 alapunktis d on sätestatud, et: „Erandina punktist 3: […] d) kontsentreeritud või veetustatud toitude puhul, mida taastatakse vee lisamise ajal | Võib koostisosade koguse märkimisel lähtuda nende osakaalust taastatud tootes.“

Eespool esitatud erandit tuleb lugeda koostoimes määruse VII lisa A osa punktiga 3, milles on sätestatud, et „Koostisosad, mida kasutatakse kontsentreeritud või veetustatud toidus ja mis eeldatavasti taastatakse vee lisamise teel, võib kanda loetelusse järjestuses, mis vastab kaalule taastatud tootes, tingimusel et koostisosade loetelule on lisatud märge „koostisosad taastatud tootes“ või „koostisosad valmistootes““. Sellega seoses, kui toidukäitleja loetleb koostisosad VII lisa A osa punkti 3 kohaselt, peab ta märkima ka koostisosade koguse vastavalt VIII lisa punkti 4 alapunktis d sätestatule.

31.

Koostisosade kogus peaks olemas seotud koostisosade loetelus esitatud koostisosadega. Esitatud koostisosi, nt „kana“, „piim“, „muna“, „banaan“ tuleks kvantifitseerida toore/tervena, kuna kasutatud nimetused ei osuta töötlemisele ja seega näib, et on kasutatud toorest/tervet toiduainet. Koostisosad, mida määratletakse nimetustega, millest nähtub, et neid on kasutatud muul kujul kui toorelt/tervelt, nt „küpsetatud kana“, „piimapulber“, „suhkrustatud puuvili“, tuleks kvantifitseerida sellistena, nagu kasutatud.

32.

Määruse VII lisa A osa punktis 1 on sätestatud, et lisatud vesi ja lenduvad ühendid kantakse loetelusse kaalujärjestuses, nagu nad sisalduvad valmistootes. Seda ei kohaldata lisatud vee suhtes, kui selle kogus ei ületa valmistootes viit massiprotsenti. Seda erandit ei kohaldata liha, lihavalmististe, töötlemata kalatoodete ja töötlemata kahepoolmeliste molluskite suhtes.

Lisatud vee kogust, mis jääb alla viie mahuprotsendi, tuleb siiski arvesse võtta sellise toidu koostisosade koguse arvutamisel, millele vett lisati.

33.

Märgistusel esitatud kogustega osutatakse märgitavate koostisosade või koostisosade grupi keskmisele kogusele. Keskmine kogus tähendab koostisosade või koostisosade grupi kogust, mis on saadud, järgides retsepti ja head tootmistava, ja millega lubatakse tavapäraseid kõikumisi tootmisel.

5.   Koostisosade koguse asetus märgistusel

34.

Koostisosade kogus on kohustuslik teave, mis on sätestatud määruse artikli 9 lõikes 1 ja mis tuleb esitada märgisel vastavalt artikli 13 „Kohustuslike andmete esitamine“ sätetele.

35.

Määruse VIII lisa punkti 3 alapunktis b on sätestatud, et „Koostisosa või koostisosade grupi kogus: […] b) peab olema ära toodud kas toote nimetuse sees või vahetult pärast toote nimetust või kõnealuse koostisosa või koostisosade grupiga seostuvalt koostisosade loetelus.“

36.

Selliste koostisosade gruppide puhul, mis ei ole loetletud VII lisa B osas ja mida ei saa seega märkida eraldiseisvalt koostisosade loetelus, tuleb koostisosade kogus märkida kas toidu nimetuses või vahetult selle kõrval.

37.

Selliste toitude puhul, mis on praegu koostisosade loetelu esitamise kohustusest vabastatud, tuleb koostisosade kogus märkida kas toidu nimetuses või vahetult selle kõrval, välja arvatud juhul, kui koostisosade loetelu on märgisel esitatud vabatahtlikult. Sellisel juhul võib koostisosade koguse märkida koostisosade loetelus.


(1)  ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

(2)  ELT L 33, 8.2.1979, lk 1.

(3)  Määruse artikli 2 lõike 2 punkti h kohaselt on „liitkoostisosa“ koostisosa, mis koosneb enam kui ühest koostisosast.

(4)  Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 2 lõike 2 punktis o määratletud üldtuntud nimetus.

(5)  Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 2 lõike 2 punktis p määratletud kirjeldav nimetus.

(6)  EÜT L 66, 13.3.1999, lk 26.

(7)  EÜT L 197, 3.8.2000, lk 19.

(8)  EÜT L 10, 12.1.2002, lk 58.

(9)  EÜT L 10, 12.1.2002, lk 67.

(10)  ELT L 354, 13.2.2008, lk 34.

(11)  ELT L 39, 31.12.2008, lk 16.

(12)  ELT L 183, 12.7.2002, lk 51.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/13


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 393/06)

1.

13. novembril 2017 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Foncière des Régions („FDR“, Prantsusmaa),

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC („Starwood“, USA),

Le Méridien Hotel in Nice („Le Méridien Nice“, Prantsusmaa).

Ettevõtja FDR omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses ettevõtja Lehwood Nice SAS üle, kellele kuuluvad ettevõtja Le Méridien Nice varad.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

Omandades ainukontrolli ettevõtja Lehwood Nice SAS üle, omandab ettevõtja FDR koos ettevõtja Marriott International, Inc. sidusettevõtjaga Starwood kaudselt ühiskontrolli ettevõtja Le Méridien Nice üle. Ettevõtja Marriott International, Inc. haldab ettevõtjat Le Méridien Nice kaudselt halduslepingu alusel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   FDR: Prantsuse kinnisvarainvesteeringute grupp, kelle kommertsvaraportfelli kuuluvad peamiselt bürood, elamuvarad ja hotellid;

—   Starwood: täielikult Marriottile kuuluv tütarettevõtja. Marriott on mitmel majutusega seotud alal tegev äriühing, kes tegeleb hotellide ja osaajalise kasutusõigusega eluruumide haldamise ja frantsiisiandmisega. 2016. aasta lõpus tegeles Marriott üleilmselt ligikaudu 6 080 omandiga seotud haldamise ja frantsiisiandmisega;

—   Le Méridien Nice: neljatärnihotell Nice’is.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks: +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/15


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 393/07)

1.

13. novembril 2017 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Carl-Zeiss-Stiftung (Saksamaa),

Carl Zeiss AG (Saksamaa), kelle üle sihtasutusel Carl-Zeiss-Stiftung on valitsev mõju,

Deutsche Telekom AG (Saksamaa),

Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (USA), kelle üle ettevõtjatel Carl Zeiss AG ja Deutsche Telekom AG on valitsev mõju.

Ettevõtjad Carl Zeiss AG ja Deutsche Telekom AG omandavad ettevõtja Carl Zeiss Smart Optics, Inc. üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade omandamise teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Carl-Zeiss-Stiftung: sihtasutus Carl-Zeiss-Stiftung kontrollib ettevõtjaid Carl Zeiss AG ja Schott AG. Ettevõtja Carl Zeiss AG on optika ja optilise elektroonika valdkonnas tegutsev tehnoloogiakontsern. Ettevõtja Schott AG on eriklaasi ja klaaskeraamika valdkonnas tegutsev tehnoloogiakontsern.

—   Deutsche Telekom: ettevõtja Deutsche Telekom AG tegutseb üleilmselt rohkem kui 50 riigis telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogia valdkonnas. DT turustab tooteid ja osutab teenuseid sellistes valdkondades nagu laua- ja mobiiltelefoniside, lairiba, internet, IP-televisioon ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Lisaks sellele osutab DT hulgimüügitasandil telekommunikatsiooniteenuseid muudele telekommunikatsiooni- ja internetiteenuste pakkujatele.

—   Carl Zeiss Smart Optics: ettevõtja Carl Zeiss Smart Optics, Inc. eesmärk on nutiprillisüsteemide väljatöötamine ja turustamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-posti aadress: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 393/17


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 393/08)

1.

14. novembril 2017 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Zukunft Ventures GmbH („ZV“, Saksamaa), mille üle ettevõtjal ZF Friedrichshafen AG („ZF“, Saksamaa) on valitsev mõju;

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG („MAGURA“, Saksamaa), mille üle ettevõtjal MAGENWIRTH Technologies GmbH (Saksamaa) on valitsev mõju;

Brake Force One GmbH („BFO“, Saksamaa);

Unicorn Energy GmbH („Unicorn“, Saksamaa), mille üle ettevõtjal Preiß BeteiligungsGmbH (Saksamaa) on valitsev mõju;

uus ühisettevõtja („JV“, Saksamaa).

ZV, MAGURA, BFO ja Unicorn omandavad ettevõtja JV üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   ZV: ärihuvid hõlmavad innovaatilisi idufirmasid ja tehnoloogiaettevõtteid, kes tegutsevad ettevõtjat ZF huvitavates tehnoloogiavaldkondades. ZF tegutseb üleilmselt ajami- ja ülekandetehnoloogia ning aktiivse ja passiivse turvalisuse tehnoloogia valdkonnas;

—   MAGURA: arendab, toodab ja turustab hüdraulilisi pidurisüsteeme ja muid kõrgtehnoloogilisi komponente jalgratastele, elektrijalgratastele, elektrilise abimootoriga ratastele, mootorratastele;

—   BFO: kaherattaliste sõidukite pidurisüsteemide arendamine ja elektrijalgrataste arendamine Saksa autotööstuse jaoks;

—   Unicorn: juhtsüsteemide arendamine elektriliste kergsõidukite jaoks;

—   JV: elektriliste kergsõidukite ja uue linnalise liikumiskeskkonna sõidukite (jalgrattad, elektrijalgrattad, elektrilise abimootoriga jalgrattad, elektrirollerid, transpordivõrgu sõidukid, sh L7e kategooria sõidukid) jaoks ette nähtud ABS- ja juhtsüsteemidega seotud uurimistegevus, selliste süsteemide arendamine, tootmine ja tarnimine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks: +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.