ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 377A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
9. november 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 377 A/01

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AST-SC/06/17 — Sekretärid/kantseleitöötajad (palgaastmed SC 1 ja SC 2)

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

9.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 377/1


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AST-SC/06/17

SEKRETÄRID/KANTSELEITÖÖTAJAD (PALGAASTMED SC 1 JA SC 2)

(2017/C 377 A/01)

Kandideerimisavalduse esitamise tähtpäev: 12. detsember 2017 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab testidel ja katsetel põhineva avaliku konkursi eesmärgiga koostada reservnimekirjad, mille alusel Euroopa Liidu institutsioonid võtavad avalikku teenistusse tööle sekretäre/kantseleitöötajaid (AST-SC tegevusüksus).

Käesolev konkursiteade ja selle lisad moodustavad valikumenetluste siduva raamistiku.

Avalike konkursside üldeeskirjad on esitatud II LISAS.

Reservnimekirja kantavate kandidaatide arv:

PALGAASTE SC 1: 210

PALGAASTE SC 2: 123

Juhime kandidaatide tähelepanu sellele, et palgaastmele SC 2 võtavad tööle peamiselt Luxembourgis asuvad institutsioonid.

Käesolev konkursiteade hõlmab kaht palgaastet. Kandideerida saab vaid ühele palgaastmele. Valik tuleb teha elektroonilisel registreerumisel ja seda ei saa muuta pärast elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamist.

Palgaastme SC 2 kandidaadid: osalemistingimuste täitmise kontrollimisel võib valikukomisjon viia kandidaadi kandideerimisavalduse üle palgaastme SC 1 konkursile, kui kandidaat täidab järgmised tingimused:

kandidaat on punktis „VALIKUMENETLUS“ osutatud palgaastme SC 2 arvutipõhistel valikvastustega testidel saanud kokkuvõttes ühe suurematest punktisummadest (vt punkt 2);

kandideerimisavalduses esitatud andmete kohaselt ei täida kandidaat palgaastme SC 2 konkursil osalemise tingimusi, kuid täidab palgaastme SC 1 konkursil osalemise tingimused;

kandidaat on registreerumise ajal andnud oma nõusoleku palgaastme SC 1 konkursile üleviimiseks ja

kandidaat on arvutipõhistel valikvastustega testidel saanud ka palgaastmele SC 1 kandideerijate hulgas kokkuvõttes ühe suurematest punktisummadest.

Sel juhul käsitatakse kandidaati kogu ülejäänud valikumenetluse jooksul kui palgaastme SC 1 konkursil osalejat.

Üleviimine toimub alati enne hindamiskeskuse testidel osalemise kutsete väljasaatmist ja seda tehakse kandidaadi elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud teabe alusel. Kandidaate, kelle punktisumma jääb allapoole palgaastme SC 2 konkursi jaoks määratud punktide künnist, ei võeta palgaastme SC 1 konkursile üleviimisel arvesse.

AMETIÜLESANDED

AST-SC tegevusüksuse töötajate ülesanded hõlmavad sekretäri- ja kantseleitööd, büroohaldust ja muid samaväärseid ülesandeid, mis nõuavad teatavat iseseisvust.

Lisateave tavapäraste ametiülesannete kohta on esitatud I LISAS.

OSALEMISTINGIMUSED

Kandideerimisavaldus jaguneb vastavalt allpool kirjeldatule kaheks osaks. Kummagi osa esitamiseks on ette nähtud oma tähtaeg. Kandidaat peab elektroonilise kandideerimisavalduse esimese osa kinnitamise päeval täitma KÕIK järgmised tingimused:

1)    Üldtingimused

Kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused

Kandidaat on täitnud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused

Kandidaadil on töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused

2)    Eritingimused: keeled

Kandidaadilt nõutakse vähemalt kahe ELi ametliku keele oskust, neist ühe keele oskust vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud C1-tasemel (väga hea oskus) ning teise keele oskust vähemalt B2-tasemel (rahuldav oskus).

Eespool osutatud keeleoskuse miinimumtaseme nõue kehtib kõikide kandideerimisavalduses nimetatud keeleoskuse osaoskuste (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) kohta. Need osaoskused on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendis käsitletud oskustega: https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr

Käesolevas konkursiteates on keeled määratletud järgmiselt.

1. keel: osal arvutipõhistel valikvastustega testidest kasutatav keel.

2. keel: keel, mida kasutatakse kandideerimisavalduse teises osas, muudel arvutipõhistel valikvastustega testidel, hindamisetapis ning EPSO ja nõuetele vastava avalduse esitanud kandidaatide vahelises teabevahetuses. 2. keel peab olema muu kui 1. keel.

Käesoleva konkursi tarbeks kavatseb EPSO 2. keelena välja pakkuda viis kandidaatide poolt kandideerimisavalduse esimeses osas kõige sagedamini nimetatud , B2- või kõrgemal tasemel osatavat keelt, võttes sealjuures arvesse ka talituste vajadusi vastavalt allpool kirjeldatule .

Miks peavad kandidaadid valima 2. keele üksnes teatavate keelte hulgast?

Praktilistel ja korralduslikel põhjustel ei ole võimalik pakkuda konkursi kõigis etappides võimalust sooritada teste ja katseid kõigis 24 keeles. Eelkõige hindamisetapi metoodika eeldab, et võrdse kohtlemise tagamiseks hindab kandidaate ühine valikukomisjon, mille liikmete arv on piiratud.

Lisaks töötavad EPSO ja valikukomisjon üksnes teatavates töökeeltes, et tagada ühtsus kandidaatide võrdlemisel ja nende kandideerimisavalduste läbivaatamisel.

Samuti peaks iga uue keele lisamisega kaasnev töömaht ja selleks vajalikud ressursid olema proportsionaalsed lisanduvate kandidaatide arvuga, kes võivad lisakeele pakkumise korral konkursil osaleda.

Nimetatud põhjustel on EPSO ja ELi institutsioonid leppinud kokku, et 2. keelena pakutakse välja maksimaalselt viis keelt.

Samadel põhjustel on põhjendatud nõuetele vastava avalduse esitanud kandidaadi ja institutsiooni vahelisel suhtlemisel ning kandideerimisavaldustes kasutatava keele valiku piiramine iga kandidaadi poolt valitud 2. keelega.

Kuidas 2. keelena valitavad keeled kindlaks määratakse?

ELi institutsioonid nõuavad, et uued töötajad oleks kohe suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema eri rahvusest kaastöötajate, sidusrühmade ja kaaskodanikega. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

Selleks et konkursil saaks osaleda maksimaalne arv kandidaate, kelle töökeeleks on üks eespool mainitud viiest keelest, palutakse kandidaatidel nimetada kõik ELi ametlikud keeled, mida nad oskavad vähemalt nõutaval miinimumtasemel. EPSO vaatab seejärel kõik esimeseks tähtpäevaks kinnitatud kandideerimisavaldused läbi, et reastada keeled, mille B2- või kõrgemal tasemel oskust on nimetatud, kahenevas järjestuses ja võrrelda neid talituste vajadustega, tagades nii võimalikult hea vastavuse. Selle põhjal määrab EPSO kui ametisse nimetav asutus kindlaks viis keelt, mida kasutatakse hindamisetapis (2. keel). Kandidaate teavitatakse välja valitud keeltest varsti pärast kandideerimisavalduse esitamise tähtpäeva .

3)    Eritingimused: kvalifikatsioon ja töökogemus

Palgaastmed SC 1 ja SC 2

Diplomiga tõendatud vähemalt üheaastane keskharidusjärgne haridus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas

või

lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas

või

vähemalt üheaastane erialane koolitus (mis vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemele, vt http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) ning sellele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. Nii koolitus kui ka töökogemus peab olema otseselt seotud ametiülesannete laadiga.

NB! Eespool nimetatud erialase töökogemuse aastaid ei võeta arvesse allpool nõutava erialase töökogemuse arvestamisel.

Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud III LISAS.

Täiendav erialane töökogemus

—   Ainult palgaastme SC 2 puhul

Vähemalt nelja-aastane täiendav erialane töökogemus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas.

Arvestatakse ainult pärast konkursil osalemiseks vajaliku kvalifikatsiooni ja/või erialase töökogemuse omandamist saadud erialast töökogemust (vt palgaastmed SC 1 ja SC 2).

VALIKUMENETLUS

1)    Kandideerimisavalduste esitamine

Kandideerimisavaldus jaguneb kaheks osaks.

i)

Esimene osa tuleb täita käesolevas konkursiteates esitatud tähtpäevaks. Kandideerimisavalduse esimest osa täites palutakse kandidaadil kinnitada, et ta täidab konkursil osalemise tingimused, samuti märkida nende ELi ametlike keelte oskuse tase, mida kandidaat valdab B2- (iseseisev keelekasutaja) või kõrgemal tasemel (märkida tuleb vähemalt kaks keelt). Varsti pärast kandideerimisavalduse esitamise tähtpäeva teatatakse kandidaatidele need viis keelt, mida kasutatakse hindamisetapis. Selle osa kandideerimisavaldusest võivad kandidaadid täita mis tahes ELi ametlikus keeles.

Kandideerimisavalduse esimest osa kinnitades teatab kandidaat, et täidab kõik punktis „Osalemistingimused“ nimetatud tingimused.

ii)

Kui vähemalt üks keeltest, mida kandidaat oma kandideerimisavalduse esimeses osas nimetatu põhjal oskab vähemalt B2-tasemel, on 2. keelena välja pakutud viie keele hulgas, palutakse kandidaadil täita kandideerimisavalduse teine osa keeles, mille ta on valinud oma 2. keeleks (vt punkt „Eritingimused: keeled“). Kandidaatidele saadetud teave sisaldab ka kohustuslikku tähtaega kõnealuse osa täitmiseks. Selles etapis palutakse kandidaatidel esitada käesoleva konkursi seisukohast oluline lisateave (näiteks diplomid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid). Samuti palutakse kandidaatidel valida kandideerimisavalduse esimeses osas juba nimetatud keelte hulgast 1. ja 2. keel. Kandidaadi 1. keel peab olema üks ELi 24 ametlikust keelest ja kandidaadi 2. keel tuleb valida viie väljapakutud keele hulgast. Kui kandidaat ei ole nimetanud ühtegi keelt viie väljapakutud keele hulgast, eemaldatakse ta konkursilt.

Kui avalduse osad on kinnitatud, ei saa neis enam muudatusi teha.

Kandidaat vastutab selle eest, et avalduse esimene ja teine osa oleks tähtpäevaks täidetud ja kinnitatud .

2)    Arvutipõhised valikvastustega testid

Kui kandidaat täidab kandideerimisavalduse teise osa oma 2. keeles ja kinnitab selle ettenähtud tähtpäevaks, kutsutakse ta arvutipõhistele valikvastustega testidele, mis toimuvad mõnes EPSO akrediteeritud keskuses.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, tuleb arvutipõhiste valikvastustega testide sooritamiseks aeg kinni panna, järgides EPSO antud juhiseid. Tavaliselt pakutakse kandidaadile võimalust valida mitme kuupäeva ja eri koha vahel. Ajavahemik, mille jooksul on võimalik testideks aega kinni panna ja neid sooritada, on piiratud.

Arvutipõhised valikvastustega testid korraldatakse järgmiselt:

Test

Keel

Küsimused

Kestus

Hindamine

Minimaalne nõutav punktisumma

Verbaalne mõtlemine

1. keel

20 küsimust

35 min

Kokku 20 punkti

Verbaalne + abstraktne mõtlemine kokku 15/30

Matemaatiline mõtlemine

1. keel

10 küsimust

20 min

Kokku 10 punkti

5/10

Abstraktne mõtlemine

1. keel

10 küsimust

10 min

Kokku 10 punkti

Verbaalne + abstraktne mõtlemine kokku 15/30

Erialaoskused:

baastaseme IT-kirjaoskus

2. keel

30 küsimust

12 min

Kokku 30 punkti

Baastaseme IT-kirjaoskus + prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus kokku 27/54

Erialaoskused:

prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

2. keel

24 küsimust

30 min

Kokku 24 punkti

Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata muude hindamisetapi katsete tulemustele.

3)    Osalemistingimuste täitmise kontrollimine

Eespool punktis „Osalemistingimused“ nimetatud tingimuste täitmist kontrollitakse kandidaatide elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete alusel. EPSO kontrollib, kas kandidaat täidab osalemise üldtingimused, ja valikukomisjon kontrollib osalemise eritingimuste täitmist.

Kõikide testide eest vähemalt minimaalse nõutava punktisumma saanud kandidaatide osalemistingimuste täitmist kontrollitakse kandideerimisavalduse põhjal arvutipõhistel valikvastustega testidel saadud punktisumma järgi kahanevas järjestuses, kuni osalemistingimusi täitvate kandidaatide arv jõuab iga palgaastme puhul hindamisetapi katsetele kutsutavate kandidaatide arvuni. Ülejäänud kandidaatide osalemistingimuste täitmist ei kontrollita. Hindamisetapi katsetele kutsutavate kandidaatide arv on ligikaudu 2, kuid maksimaalselt 2,5 korda suurem kui iga palgaastme puhul reservnimekirja kantavate kandidaatide arv.

4)    Hindamisetapp

Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele, täidavad konkursil osalemise tingimused ning on arvutipõhistel valikvastustega testidel kogunud vähemalt minimaalse nõutava punktisumma ja kokkuvõttes ühe suurematest punktisummadest , kutsutakse ühe päeva kestvatele hindamisetapi katsetele, mis korraldatakse kandidaatide 2. keeles ja tõenäoliselt Brüsselis .

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid tooma katsetele kaasa tõendavad dokumendid (originaalid või kinnitatud ärakirjad). EPSO skaneerib kandidaatide dokumendid hindamisetapi testide ja katsete ajal ning tagastab need kandidaatidele samal päeval.

Hindamisetapis hinnatakse seitset üldvõimet ja -oskust (millest igaühe eest on võimalik saada kuni 10 punkti) ja käesoleval konkursil nõutavaid erioskusi nelja katse abil (e-dokumentide halduse katse, üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu, kaks valdkonnapõhistel erioskustel põhinevat katset) vastavalt järgmisele tabelile:

Võime/oskus

Katse

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

E-dokumentide haldus

2.

Suhtlemisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

E-dokumentide haldus

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

E-dokumentide haldus

6.

Pingetaluvus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma

35/70


Võime/oskus

Katse

Erioskused

Microsoft Office’i kasutamise oskuse testid

(Microsoft Office on peamine ELi institutsioonides kasutatav tarkvara)

Praktiline test, millega hinnatakse teksti koostamise oskust (eelkõige õigekirja, sõnavara ja grammatikat)

Minimaalne nõutav punktisumma

12/20

6/10

5)    Reservnimekiri

Pärast kandidaatide osalemistingimuste täitmise kontrollimist tõendavate dokumentide alusel koostab valikukomisjon iga palgaastme kohta reservnimekirja, kuhu kantakse vajalik arv kandidaate, kes on hindamisetapi lõppedes saanud kõikide testide ja katsete eest vähemalt minimaalse nõutava punktisumma ja kokku kõige rohkem punkte. Kandidaatide nimed esitatakse tähestikjärjestuses.

Reservnimekirjad ja edukate kandidaatide oskuste passid, mis sisaldavad valikukomisjoni kvalitatiivset tagasisidet, tehakse kättesaadavaks ELi institutsioonidele töölevõtmisprotsessi ja tulevase teenistuskäigu kavandamise eemärgil. Reservnimekirja kandmine ei anna mingeid õigusi ega tagatisi töökoha saamiseks.

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb kõigepealt luua EPSO kasutajakonto. Kandidaat võib luua ainult ühe kasutajakonto, mille kaudu on võimalik esitada kõik EPSO kandideerimisavaldused.

Esimene tähtpäev: kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu hiljemalt

12. detsembriks 2017 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi

Ajavahemik, mille jooksul tuleb täita kandideerimisavalduse teine osa, tehakse seda täitma kutsutavatele kandidaatidele teatavaks varsti pärast esimest tähtpäeva.


I LISA

AMETIÜLESANDED

ELi institutsioonid soovivad võtta tööle sekretäre/kantseleitöötajaid, kes täidaksid nende osakondades mitmesuguseid haldus-, kommunikatsiooni- ja/või finantsülesandeid.

Sekretärid/kantseleitöötajad abistavad tavaliselt üht või mitut inimest, osakonda või üksust institutsiooni sees, kasutades sageli IT-vahendeid, nagu tekstitöötlusvahendid, arvutustabelid, andmebaasid. Seepärast nõutakse nende IT-vahendite põhjalikku tundmist.

Ülesanded on mitmesugused ja võivad hõlmata järgmist:

dokumentide ettevalmistamine, töötlemine, viimistlemine ja kontrollimine (toimetamine, küljendamine, vormindamine, tabelid) spetsiaalse tarkvara abil;

dokumendihaldus (dokumentide, aruannete ja kirjavahetuse vastuvõtmine, käsitlemine, jälgimine ja kataloogimine, tähtaegade jälgimine, arhiveerimine jne);

abistamine pressiteadete, aruannete ja muude, mitmesugustes meediumides avaldatavate tekstide koostamisel;

abistamine asutusesisestele ja -välistele sihtrühmadele suunatud teabevahetust käsitlevate esitluste ettevalmistamisel;

eelarve täitmisega seotud toimikute menetlemine vastavalt kehtivatele finantseeskirjadele (pakkumiskutsete haldusjärelevalve, lepingute ettevalmistamine, seotud tehingute järelevalve jne);

personali- ja juhtumitoimikute käsitlemine ja jälgimine;

teabe otsimine, koostamine ja levitamine (andmebaaside ja failide ajakohastamine);

üksuse/osakonna haldustegevuse (koosolekud, ametisõidud, kaupade ostmine jne) korraldamine ja koordineerimine;

osakonna/üksuse ajakava koostamine ja ajakohastamine, telefonikõnedele vastamine, teadete vastuvõtmine.

I LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


II LISA

AVALIKE KONKURSSIDE ÜLDEESKIRJAD

ÜLDTEAVE

EPSO valikumenetlustes ei eristata kandidaate soo järgi.

Juhul kui konkursi mis tahes etapis saab viimasena edasipääsemist võimaldava punktisumma mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik konkursi järgmisesse etappi. Pärast kaebuse rahuldamist konkursile tagasi lubatud kandidaadid kutsutakse samuti järgmisesse etappi.

Juhul kui viimasena reservnimekirja pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kantakse nad kõik reservnimekirja. Kandidaadid, kes lubatakse pärast kaebuse rahuldamist konkursile tagasi menetluse selles etapis, kantakse samuti reservnimekirja.

1.   OSALEMISTINGIMUSED

1.1.   Üld- ja eritingimused

Iga valdkonna või profiili puhul nõutavad üld- ja eritingimused, sealhulgas keelteoskus, on esitatud punktis „Osalemistingimused“.

Olenevalt asjaomasest profiilist on kvalifikatsiooni, erialast töökogemust ja keelteoskust käsitlevad eritingimused erinevad. Kandidaadi avaldus peaks sisaldama võimalikult palju teavet tema ametiülesannetega seotud kvalifikatsiooni ja erialase töökogemuse (kui see on nõutav) kohta vastavalt käesoleva konkursiteate punktis „Osalemistingimused“ kirjeldatule.

a)

Diplomid ja/või tunnistused: nii ELi liikmesriikides kui ka ELi mittekuuluvates riikides välja antud diplomid peavad olema tunnustatud mõne ELi liikmesriigi ametiasutuse, nt ELi liikmesriigi haridusministeeriumi poolt. Valikukomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi.

Keskharidusjärgse hariduse ja tehnilise või erialase koolituse või erikursuse korral tuleb märkida õpingute käigus käsitletud teemad, õpingute kestus ja see, kas tegemist oli täis- või osaajaga koolituse või õhtuse õppega.

b)

Erialast töökogemust (kui see on nõutav) võetakse arvesse üksnes juhul, kui see on konkursiteates kirjeldatud ametiülesannete puhul asjakohane ja tegemist on:

tegeliku ja tõendatava töötamisega,

tasustatud tööga,

alluvussuhte või teenuse pakkumisega ja

kui see vastab järgmistele tingimustele:

vabatahtlik töö: kui see on tasustatud ning selle töötundide arv nädalas ja kestus on võrreldavad tavalise töökohaga;

praktika: kui see on tasustatud;

kohustuslik sõjaväeteenistus: kui see on läbitud enne või pärast nõutava diplomi saamist, maksimaalselt selle aja ulatuses, mis on seadusega ette nähtud liikmesriigis, mille kodanik kandidaat on;

rasedus- ja sünnituspuhkus/isapuhkus/lapsendamispuhkus: kui seda võetakse töölepingu raames;

doktoriõpe: maksimaalselt kolm aastat, sõltumata sellest, kas selle eest maksti tasu või mitte, tingimusel et doktorikraad ka omandati, ja

osaajatöö: arvestatuna tegelikult töötatud aja alusel. Näiteks kui kandidaat on töötanud poole kohaga kuus kuud, siis läheb arvesse kolm kuud.

1.2.   Tõendavad dokumendid

Valikumenetluse eri etappides peavad kandidaadid kodakondsuse tõendamiseks esitama ametliku dokumendi, nt passi või isikutunnistuse, mis peab olema kehtiv kandideerimisavalduse esitamise tähtpäeval (kaheosalise kandideerimismenetluse korral kandideerimisavalduse esimese osa esitamise tähtpäeval).

Iga erialase tegevuse perioodi kohta tuleb esitada järgmiste dokumentide originaalid või kinnitatud ärakirjad:

endis(t)e ja praegus(t)e tööandja(te) tõendid, kuhu on märgitud täidetud ametiülesannete laad ja tase ning nende täitmise algus- ja lõppkuupäev ning millel on ettevõtte ametlik päis ja pitser ning vastutava isiku nimi ja allkiri, või

tööleping(ud) ning esimene ja viimane palgaleht koos täidetud tööülesannete täpse kirjeldusega;

(mittepalgalistel ametikohtadel – nt füüsilisest isikust ettevõtjad, vabade elukutsete esindajad – töötamise korral) arved või teostatud tööde tellimused või mis tahes muud asjakohased ametlikud tõendavad dokumendid;

(konverentsitõlkide puhul, kui nõutakse erialast töökogemust) dokumendid, mis tõendavad konkreetselt konverentsitõlke alal töötatud päevade arvu ning keeli, millest ja millesse tõlgiti.

Üldjuhul ei nõuta keelteoskuse dokumentidega tõendamist, välja arvatud teatavate keeleerialade ja spetsialistide konkursside puhul.

Kandidaatidelt võidakse küsida lisateavet ja -dokumente menetluse mis tahes etapis. EPSO teatab kandidaatidele, millised tõendavad dokumendid nad esitama peavad ja millal seda teha tuleb.

1.3.   Võrdsed võimalused ja eritingimused

Kui kandidaadil on puue või terviseprobleem, mis võib testide või katsete sooritamist takistada, tuleb see ära märkida kandideerimisavalduses ja anda teada, millist laadi eritingimusi on vaja. Kui puue või probleem tekib pärast kandideerimisavalduste esitamise tähtaja möödumist, tuleb EPSOt sellest võimalikult kiiresti teavitada, lähtudes allpool esitatud teabest.

Selleks et asjaomast taotlust arvesse võetaks, tuleb EPSO-le saata riikliku asutuse antud tõend või arstitõend. Tõendavad dokumendid vaadatakse läbi ja vajaduse korral võidakse kandidaadile pakkuda mõistlikke eritingimusi.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust juurdepääsuküsimusi käsitleva EPSO üksusega (EPSO-accessibility team), kasutades üht järgmistest võimalustest:

e-post (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

faks (+ 32 22998081) või

postiaadress:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh 25/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KANDIDAATIDE HINDAMINE

Selleks et konkursiteates ettenähtud nõuete põhjal kandidaate nende võimete, oskuste ja kvalifikatsiooni alusel võrrelda ja parimad välja selgitada, moodustatakse valikukomisjon. Selle liikmed määravad kindlaks ka konkursil kasutatavate testide ja katsete raskusastme ja kinnitavad EPSO ettepanekute põhjal nende sisu.

Valikukomisjoni sõltumatuse tagamiseks on kandidaatidel ja kõigil valikukomisjoni mittekuuluvatel isikutel keelatud valikukomisjoni liikmetega ühendust võtta, välja arvatud seoses testide ja katsetega, mis eeldavad vahetut suhtlust kandidaatide ja valikukomisjoni vahel.

Kandidaadid, kes soovivad esitada oma seisukohti või kaitsta oma õigusi, peavad seda tegema kirjalikult, saates valikukomisjonile mõeldud kirja EPSO-le, kes selle seejärel adressaadile edastab. Kandidaatide otsene või kaudne ühendusevõtmine kõnealust korda eirates on keelatud ja võib kaasa tuua konkursilt eemaldamise.

Eelkõige perekondlik side või alluvussuhe kandidaadi ja valikukomisjoni liikme vahel võib põhjustada huvide konflikti. Valikukomisjonidel palutakse sellisest olukorrast EPSO-le teada anda niipea, kui nad sellest teada saavad. EPSO hindab iga juhtumit eraldi ja võtab asjakohaseid meetmeid. Eespool nimetatud eeskirjade eiramise korral võib valikukomisjoni liikmete suhtes kohaldada distsiplinaarmeetmeid ja kandidaatidele võib see kaasa tuua konkursilt eemaldamise (vt punkt 4.4).

Valikukomisjoni liikmete nimed avaldatakse EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) enne hindamiskeskuse/-etapi katsete algust.

3.   TEABEVAHETUS

3.1.   Teabevahetus EPSOga

Selleks et jälgida konkursi kulgu, peaks kandidaat vaatama EPSO kasutajakontot vähemalt kaks korda nädalas. Kui kandidaadil ei ole võimalik kasutajakontole ligi pääseda EPSO veebilehe tehniliste probleemide tõttu, tuleb võtta viivitamata ühendust EPSOga

eelistatavalt EPSO veebisaidil esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu (www.eu-careers.eu) või

telefoni teel Europe Directi teabekeskuse kaudu (00 800 67 89 10 11) või

posti teel:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh 25/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO jätab endale õiguse mitte edastada teavet, mis on juba käesolevas konkursiteates, selle lisades või EPSO veebisaidil, sealhulgas korduma kippuvates küsimustes, selgelt esitatud.

Kandideerimisavaldusega seotud kirjavahetuses tuleb alati märkida kandidaadi nimi EPSO kasutajakontol esitatud kujul, kandidaadinumber ning valikumenetluse viitenumber.

EPSO kohaldab hea halduse tava eeskirja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_et) põhimõtteid (nagu need on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas). Sellest tulenevalt on EPSO-l õigus lõpetada igasugune ebasobilik (korduv, solvav ja/või mitteasjakohane) teabevahetus.

3.2.   Teabega tutvumine

Kandidaadil on õigus tutvuda teatavate teda isiklikult puudutavate andmetega. See õigus tuleneb põhjendamiskohustusest. Seeläbi tagatakse, et on võimalik esitada kaebus keeldumise otsuse kohta.

Põhjendamiskohustuse ja valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsuse vahel peab olema tasakaal, et tagada valikukomisjoni sõltumatus ja valikumenetluse objektiivsus. Konfidentsiaalsuse tõttu ei ole võimalik avaldada valikukomisjonide liikmete seisukohti seoses kandidaatide individuaalse või võrdleva hindamisega.

Kõnealune andmetega tutvumise õigus on ainult avalikul konkursil osalevatel kandidaatidel. Üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevad õigusaktid ei anna käesolevas punktis kirjeldatud õigusest laiemaid õigusi.

3.2.1.   Teabe automaatne avalikustamine

Pärast asjaomase konkursi tarbeks korraldatud valikumenetluse iga etappi saavad kandidaadid oma EPSO kasutajakonto kaudu automaatselt järgmise teabe:

arvutipõhised valikvastustega testid: kandidaadi tulemused ja tabel, milles on välja toodud tema vastused ja õiged vastused järjestatuna viitenumbri või -tähe kaupa. Juurdepääs testi küsimuste ja vastuste sõnastusele on sõnaselgelt välistatud;

osalemistingimuste täitmine: kas kandidaadil lubatakse konkursil osaleda; kui ei lubata, täitmata jäänud osalemistingimused;

Talent Screener (kvalifikatsiooni hindamine): kandidaadi tulemused ja tabel, kus on välja toodud küsimuste kaal, kandidaadi vastuste eest antud punktid ja punktide kogusumma;

eeltestid ja -katsed: kandidaadi tulemused;

vahetestid ja -katsed: kandidaadi tulemused, kui ta ei ole järgmisse etapi kutsutud kandidaatide hulgas;

hindamiskeskus/-etapp: kui kandidaati ei ole konkursilt eemaldatud, siis tema oskuste pass, milles on näidatud iga oskuse ja võime eest saadud punktid koos valikukomisjoni märkustega, milles on esitatud nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne tagasiside hindamiskeskuses/-etapis saavutatud tulemuste kohta.

EPSO ei edasta kandidaatidele üldjuhul lähtetekste või testide või katsete ülesandeid, sest neid on kavas tulevastel konkurssidel uuesti kasutada. Teatavate testide ja katsete puhul võib EPSO siiski lähtetekstid või ülesanded erandlikult oma veebisaidil avaldada, juhul kui

testid ja katsed on sooritatud;

tulemused on kinnitatud ja kandidaatidele teatavaks tehtud ja

lähtetekste/ülesandeid ei ole kavas edaspidi uuesti kasutada.

3.2.2.   Taotluse korral esitatav teave

Kandidaadid võivad taotleda oma vastuste parandamata koopiat nende kirjalike testide puhul, mille sisu ei ole kavas edaspidi uuesti kasutada. See õigus ei hõlma sõnaselgelt juhtumianalüüsi vastuseid.

Parandatud vastused ja eelkõige hindamise üksikasjad on hõlmatud valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsusega ning neid ei avalikustata.

EPSO püüab teha kandidaatidele kättesaadavaks võimalikult palju teavet, lähtudes põhjendamiskohustusest, valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsusest ja isikuandmete kaitse eeskirjadest. Kõigi teabepäringute hindamisel lähtutakse kõnealustest kohustustest.

Kõik teabepäringud tuleb esitada EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu kümne kalendripäeva jooksul alates tulemuste EPSO kasutajakontol avaldamisele järgnevast päevast.

4.   KAEBUSED JA PROBLEEMID

4.1.   Tehnilised probleemid

Kui kandidaat puutub valikumenetluse mis tahes etapis kokku oluliste tehniliste või korralduslike probleemidega, tuleb selleks, et küsimust saaks uurida ja võtta parandusmeetmeid, EPSOt viivitamata teavitada

eelistatavalt EPSO veebisaidil esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu (www.eu-careers.eu) või

posti teel:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh 25/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kirjavahetuses tuleb alati märkida kandidaadi nimi (EPSO kasutajakontol esitatud kujul), kandidaadinumber ning valikumenetluse viitenumber.

Väljaspool testimiskeskusi esinevate probleemide puhul (nt avalduste esitamise või aja kinnipanekuga seotud probleemid) tuleb võtta ühendust EPSOga (vt punkt 3.1), saates teate asjaomase probleemi lühikirjeldusega.

Kui probleem esineb testimiskeskuses, tuleb:

sellest teada anda järelevaatajatele ja paluda neil kaebus kirjalikult dokumenteerida ning

võtta EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu ühendust EPSOga, saates teate asjaomase probleemi lühikirjeldusega.

4.2.   Ametisisene läbivaatamismenetlus

4.2.1.   Vead arvutipõhistes valikvastustega testides

EPSO ja valikukomisjonid kontrollivad arvutipõhiste valikvastustega testide küsimuste andmebaasi pidevalt ja põhjalikult.

Kui kandidaat leiab, et ühes või mitmes küsimuses, mis talle arvutipõhistes valikvastustega testides esitati, oli viga, mis mõjutas negatiivselt tema võimalusi küsimusele vastata, võib ta taotleda, et valikukomisjon vaataks küsimuse(d) läbi (arvestamata jätmise menetluse raames).

Selle menetluse raames võib valikukomisjon otsustada veaga küsimuse tühistada ja jagada punktid asjaomase testi ülejäänud küsimuste vahel. Ümberarvutamine mõjutab ainult neid kandidaate, kellele asjaomane küsimus esitati. Käesoleva konkursiteate asjaomastes punktides osutatud testide hindamise kord ei muutu.

Arvutipõhiste valikvastustega testide kohta kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1) üksnes elektroonilise kontaktvormi kaudu;

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kümme kalendripäeva pärast arvutipõhiste testide toimumise kuupäeva;

lisateave: asjaomas(t)e küsimus(t)e tuvastamiseks kirjeldage küsimust (selle sisu) ning selgitage võimalikult arusaadavalt, milles väidetav viga seisnes.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist või milles ei ole selgelt kirjeldatud vaidlusalust küsimust (küsimusi) ja väidetavat viga, arvesse ei võeta.

Eelkõige ei võeta arvesse kaebusi, mis puudutavad näiteks vaid väidetavaid tõlkega seotud probleeme ja milles ei esitata probleemi selget kirjeldust.

4.2.2.   Läbivaatamistaotlused

Taotleda võib kõikide selliste valikukomisjoni või EPSO otsuste läbivaatamist, millega kinnitatakse kandidaadi tulemused ja/või määratakse kindlaks, kas ta pääseb edasi konkursi järgmisesse etappi või arvatakse valikumenetlusest välja.

Läbivaatamistaotluse aluseks võib olla

oluline eeskirjade eiramine konkursimenetluses ja/või

asjaolu, et valikukomisjon või EPSO ei ole järginud personalieeskirju, konkursiteadet, selle lisasid ja/või kohtupraktikat.

Kandidaadil ei ole õigust vaidlustada valikukomisjoni hinnangut oma testitulemustele või kvalifikatsiooni ja erialase töökogemuse asjakohasusele. Tegemist on valikukomisjoni antud hinnanguga ja kandidaadi mittenõustumine valikukomisjoni hinnanguga tema testidele ja katsetele, kogemusele ja/või kvalifikatsioonile ei tõenda, et komisjon on teinud vea. Selle alusel esitatud läbivaatamistaotlustele ei järgne positiivset tulemust.

Läbivaatamistaotluse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kümme kalendripäeva pärast vaidlusaluse otsuse avaldamist kandidaadi EPSO kasutajakontol;

lisateave: selgelt tuleb märkida, millist otsust soovitakse vaidlustada ja mis põhjusel.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist, arvesse ei võeta.

Kandidaadile saadetakse 15 tööpäeva jooksul teade taotluse kättesaamise kohta. Vaidlustatava otsuse langetanud organ (kas valikukomisjon või EPSO) analüüsib kandidaadi taotlust ja langetab selle kohta otsuse ning kandidaadile saadetakse niipea kui võimalik põhjendatud vastus.

Kui tulemus on positiivne, kaasatakse kandidaat valikumenetlusse alates etapist, mil ta menetlusest välja arvati, olenemata sellest, kui kaugele konkurss on vahepeal arenenud.

4.3.   Muud vaidlustamise vormid

4.3.1.   Halduskaebused

Avalikul konkursil osaleval kandidaadil on õigus esitada EPSO direktorile kui ametisse nimetavale ametiisikule halduskaebus.

Kandidaadil on õigus esitada EPSO direktorile kaebus otsuse (või otsuse tegemata jätmise) peale, mis otseselt ja vahetult mõjutab kandidaadi õiguslikku staatust, ainult juhul, kui valikumenetluse eeskirju on selgelt rikutud. EPSO direktor ei saa valikukomisjoni hinnangupõhist otsust tühistada ega muuta (vt punkt 4.2.2).

Halduskaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kolm kuud alates sellest, kui vaidlustatav otsus teatavaks tehti, või alates päevast, mil otsus oleks tulnud teha;

lisateave: selgelt tuleb märkida, millist otsust soovitakse vaidlustada ja mis põhjusel.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist, arvesse ei võeta.

4.3.2.   Kaebused kohtule

Avalikul konkursil osaleval kandidaadil on õigus esitada kaebus Üldkohtule.

Kui kandidaat soovib esitada kaebuse EPSO tehtud otsuse kohta, peab ta kõigepealt olema esitanud halduskaebuse (vt punkt 4.3.1).

Kohtule kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: vt Üldkohtu veebilehte (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsmanile võivad kaebuse esitada kõik ELi kodanikud ja elanikud.

Ombudsmanile kaebuse esitamisele peavad eelnema asjaomaste institutsioonide ja asutuste asjakohased haldusmenetlused (vt punktid 4.1–4.3).

Ombudsmanile kaebuse esitamine ei pikenda tähtaegu, mis on ette nähtud halduskaebuse esitamiseks või kohtule kaebuse esitamiseks.

Ombudsmanile kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: vt ombudsmani veebilehte (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Valikumenetlusest eemaldamine

Kandidaat võidakse valikumenetluse mis tahes etapis konkursilt eemaldada, kui EPSO avastab, et ta:

on loonud rohkem kui ühe EPSO kasutajakonto;

on registreerunud valdkondade või profiilide raames, mis üksteist välistavad;

ei täida kõiki osalemistingimusi;

on esitanud valeandmeid või andmed on asjakohaste dokumentidega tõendamata;

ei ole testideks aega kinni pannud või teste või katseid sooritanud;

on testides või katsetes sohki teinud;

ei ole oma kandideerimisavalduses nimetanud vähemalt ühe 2. keelena nõutava keele oskust või ei ole nimetanud 2. keelena nõutava keele vähemalt miinimumtasemel oskust;

on lubamatult püüdnud võtta ühendust mõne valikukomisjoni liikmega;

ei ole andnud EPSO-le teada võimalikust huvide konfliktist valikukomisjoni liikmega;

on esitanud avalduse muus/muudes kui käesoleva konkursiteatega ette nähtud keel(t)es (erandina võib muu keele kasutamine olla lubatud pärisnimede, tõendavates dokumentides esitatud ametlike nimede ja ametinimetuste või diplomite/tunnistuste puhul); ja/või

on anonüümselt hinnatavad kirjalikud või praktilised testid või katsed allkirjastanud või märgistanud.

Kandidaadid, kes soovivad asuda tööle ELi institutsioonides, peavad tõendama oma igakülgset usaldusväärsust. Igasugune pettus või pettuse üritamine võib kaasa tuua karistuse ja kahjustada kandidaadi võimalusi osaleda tulevastel konkurssidel.

II LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


III LISA

NÄITED KONKURSITEADETES ÜLDJUHUL NÕUTAVA MIINIMUMKVALIFIKATSIOONI KOHTA RIIKIDE JA PALGAASTMETE KAUPA

Käesolevate näidete hõlpsasti loetavas vormingus vaatamiseks klõpsake siia

 

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

RIIK

Keskharidus (mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust)

Keskharidusjärgne haridus (muu kui ülikooli tasemele vastav kõrgharidust andev kursus või vähemalt kaheaastane ülikooli taseme lühikursus)

Ülikoolitaseme haridus (vähemalt kolmeaastase normaalõppeajaga)

Ülikoolitaseme haridus (nelja-aastase või pikema normaalõppeajaga)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60–120 ECTS)

Master’s degree (60–120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB! Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

III LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia