ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 277

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
21. august 2017


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 277/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 277/02

Kohtuasi C-258/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (Curtea de Apel Alba Iulia eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Eugenia Florescu jt versus Casa Judeţeană de Pensii Sibiu jt (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 143 — Liikmesriigi raskused seoses maksebilansiga — Euroopa Liidu rahaline abi — Euroopa Liidu ja abisaaja liikmesriigi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum — Sotsiaalpoliitika — Võrdse kohtlemise põhimõte — Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad maksta samal ajal riiklikku vanaduspensioni ja töötasu töötamise eest avaliku sektori asutuses — Isikute, kelle ametiaeg on ette nähtud põhiseaduses, ja kutseliste kohtunike erinev kohtlemine)

2

2017/C 277/03

Kohtuasi C-368/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetlus, mille algatamist taotles Ilves Jakelu Oy (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 97/67/EÜ — Artikkel 9 — Teenuste osutamise vabadus — Postiteenused — Mõisted universaalteenus ja olulised nõuded — Üksik- ja üldload — Luba osutada postiteenuseid iga kliendiga eraldi läbi räägitud lepingute alusel — Kehtestatud tingimused)

3

2017/C 277/04

Kohtuasi C-436/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasi eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra versusAlytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikli 3 lõige 1 — Rahastamine Ühtekuuluvusfondist — Piirkondliku jäätmekäitlussüsteemi rajamise projekt — Eeskirjade eiramine — Mõiste mitmeaastane programm — Mitmeaastase programmi täielik lõpetamine — Aegumistähtaeg)

4

2017/C 277/05

Kohtuasi C-513/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – menetlus, mille algatamiseks esitas taotluse Agrodetalė UAB (Eelotsusetaotlus — Siseturg — EÜ tüübikinnitus — Direktiiv 2003/37/EÜ — Kohaldamisala — Põllu- või metsamajanduslikud traktorid — Kolmandast riigist imporditud kasutatud sõidukite turuleviimine ja registreerimine Euroopa Liidus — Mõisted uus sõiduk ja kasutusele võtmine)

5

2017/C 277/06

Kohtuasi C-549/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Förvaltningsrätten i Linköpingi eelotsusetaotlus – Rootsi) – E.ON Biofor Sverige AB versus Statens energimyndighet (Eelotsusetaotlus — Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine — Transpordis kasutatav biokütus — Direktiiv 2009/28/EÜ — Artikli 18 lõige 1 — Massibilansi süsteem biogaasi säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tagamiseks — Kehtivus — ELTL artiklid 34 ja 114 — Liikmesriigi õigusnorm, mille kohaselt massibilanss tuleb kindlaks teha selgelt piiritletud kohas — Liikmesriigi pädeva ametiasutuse praktika, mille kohaselt see tingimus võib olla täidetud, kui säästlikku biogaasi transporditakse siseriikliku gaasivõrgu kaudu — Nimetatud ametiasutuse ettekirjutus, mis välistab selle sama tingimuse täidetuse teistest liikmesriikidest pärit säästliku biogaasi importimisel omavahel ühendatud siseriiklike gaasivõrkude kaudu — Kaupade vaba liikumine)

5

2017/C 277/07

Kohtuasi C-587/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras versus Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Eelotsusetaotlus — Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus — 2006. aastal toimunud liiklusõnnetus, milles osalenud sõidukite põhiasukohad on eri liikmesriikides — Liikmesriikide liikluskindlustuse riiklike büroode nõukogu sise-eeskirjad — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine — Direktiiv 2009/103/EÜ — Ajaline kohaldamatus — Direktiivid 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ ja 2000/26/EÜ — Esemeline kohaldamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 — Kohaldamatus — Liidu õiguse kohaldamise puudumine)

6

2017/C 277/08

Kohtuasi C-591/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Divisioni (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Eelotsusetaotlus — ELTL artikli 355 lõige 3 — Gibraltari staatus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Puhtalt riigisisene olukord — Vastuvõetamatus)

7

2017/C 277/09

Kohtuasi C-610/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Stichting Brein versus Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikli 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Mõiste — Online failijagamisplatvorm — Kaitstud failide jagamine ilma õiguste omaja loata)

8

2017/C 277/10

Kohtuasi C-621/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – N. W, L. W, C. W versus Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 85/374/EMÜ — Tootevastutus — Artikkel 4 — Farmaatsialaboratooriumid — B-hepatiidi vastane vaktsiin — Hulgiskleroos — Tõendid vaktsiini puuduse kohta ja põhjusliku seose kohta puuduse ning tekkinud kahju vahel — Tõendamiskoormis — Tõendamisviisid — Teadusliku konsensuse puudumine — Tõsised, täpsed ja üksteist toetavad kaudsed tõendid, mida peab hindama asja sisuliselt käsitlev kohus — Lubatavus — Tingimused)

8

2017/C 277/11

Kohtuasi C-678/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Mohammad Zadeh Khorassani versus Kathrin Pflanz (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/39/EÜ — Finantsinstrumentide turud — Artikli 4 lõike 1 punkt 2 — Mõiste investeerimisteenused — I lisa A jao punkt 1 — Ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine — Portfellihalduslepingu sõlmimise vahendamise hõlmamine)

9

2017/C 277/12

Kohtuasi C-685/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Landesverwaltungsgericht Oberösterreichi eelotsusetaotlus – Austria) – Online Games Handels GmbH jt versus Landespolizeidirektion Oberösterreich (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 49 — Asutamisvabadus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Liikmesriigi piiravad õigusnormid — Väärteokaristused — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad kohtule ette kohustuse uurida omal algatusel üksikasju, mis on talle väärteoasja menetlemise raames esitatud — Kooskõla)

10

2017/C 277/13

Kohtuasi C-9/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Amtsgericht Kehl’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi A süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala — Määrus (EÜ) nr 562/2006 — Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) — Artiklid 20 ja 21 — Sisepiiride ületamine — Territooriumil toimuvad kontrollid — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad viia läbi kontrolle kinnipeetavate isikute tuvastamiseks alal, mis ulatub kuni 30 kilomeetrini ühispiirist teiste Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni osalisriikidega — Võimalus kontrollida, sõltumata isiku käitumisest või eriasjaolude olemasolust — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad võtta isikute suhtes teatavaid kontrollimeetmeid raudteejaamades)

10

2017/C 277/14

Kohtuasi C-19/16 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd versus Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) — Terrorismivastane võitlus — Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud — Määrus (EÜ) nr 881/2002 — Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sanktsioonide komitee koostatud loetellu kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Nende isikute nimede uuesti kandmine määruse nr 881/2002 I lisa loetelusse pärast esialgse kande tühistamist — Juriidilise isiku lõpetamine menetluse käigus — Kohtumenetlusteovõime)

11

2017/C 277/15

Kohtuasi C-20/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Bundesfinanzhof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel versus Finanzamt Offenburg (Eelotsusetaotlus — Töötajate vaba liikumine — Muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulu — Progresseeruva maksumäära klausliga maksust vabastamise meetod elukohaliikmesriigis — Vanaduspensionikindlustuse ja ravikindlustuse maksed, mis on kinni peetud muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulult — Nende maksete mahaarvamine — Maksuvaba tuluga otsese seose puudumisega seotud tingimus)

12

2017/C 277/16

Kohtuasi C-26/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 138 lõike 2 punkt a — Uue veovahendi ühendusesisese tarne maksuvabastuse tingimused — Soetaja elukoht sihtliikmesriigis — Ajutine registreerimine sihtliikmesriigis — Maksupettuse oht — Heauskne müüja — Müüja hoolsuskohustus)

12

2017/C 277/17

Kohtuasi C-38/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (First-tier Tribunali (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Compass Contract Services Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Alusetult tasutud käibemaksu tagastamine — Käibemaksu mahaarvamise õigus — Üksikasjalikud eeskirjad — Võrdse kohtlemise ja neutraalse maksustamise põhimõtted — Tõhususe põhimõte — Liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse aegumistähtaeg)

13

2017/C 277/18

Kohtuasi C-49/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Unibet International Ltd. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Piirangud — Kaughasartmängude korraldamise loa andmise tingimused — Teistes liikmesriikides asuvate eraõiguslike ettevõtjate võimatus tegelikult sellist luba saada)

14

2017/C 277/19

Kohtuasi C-75/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunale Ordinario di Verona eelotsusetaotlus – Itaalia) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli versus Banco Popolare – Società Cooperativa (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus — Direktiiv 2008/52/EÜ — Direktiiv 2013/11/EL — Artikli 3 lõige 2 — Tarbijate esitatud vastuväide krediidiasutuse algatatud maksekäsumenetluses — Õigus pöörduda kohtusse — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette kohustuse kasutada vahendusmenetlust — Kohustus kasutada juristi abi — Kohtusse esitatava hagi vastuvõetavus)

15

2017/C 277/20

Kohtuasi C-126/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Rechtbank Midden-Nederlandi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk versus Smallsteps BV (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/23/EÜ — Artiklid 3 – 5 — Ettevõtte üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Erandid — Maksejõuetusmenetlus — pre-pack — Ettevõtte tegevuse jätkumine)

15

2017/C 277/21

Kohtuasi C-249/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Saale Kareda versus Stefan Benkö (Eelotsusetaotlus — Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EL) nr 1215/2012 — Artikli 7 punkt 1 — Mõisted lepinguid puudutavad asjad ja teenuste osutamise leping — Krediidilepingu solidaarvõlgnike vaheline tagasinõue — Krediidilepingu täitmise koha kindlaksmääramine)

16

2017/C 277/22

Kohtuasi C-279/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuni 2017. aasta otsus – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Komisjon, Läti Vabariik (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — EAGGF, EAGF ja EAFRD — Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulud — Hispaania Kuningriigi kantud kulud)

17

2017/C 277/23

Kohtuasi C-349/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – T.KUP SAS versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus — Dumping — Määrus (EÜ) nr 1472/2006 — Teatavate Vietnamist ja Hiina Rahvavabariigist pärit nahast pealsetega jalatsite import — Rakendusmääruse (EL) nr 1294/2009 kehtivus — Aeguvate dumpinguvastaste meetmete läbivaatamise menetlus — Sõltumatu importija — Väljavõtteline uuring — Euroopa Liidu huvid)

17

2017/C 277/24

Kohtuasi C-422/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Landgericht Trier’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Verband Sozialer Wettbewerb eV versus TofuTown.com GmbH (Eelotsusetaotlus — Põllumajandustoodete ühine turukorraldus — Määrus (EL) nr 1308/2013 — Artikkel 78 ja VII lisa III osa — Otsus 2010/791/EL — Mõisted, nimetused ja müüginimetused — Piim ja piimatooted — Nimetused, mida kasutatakse täiesti taimsete toiduainete müügi edendamiseks ja nende turustamiseks)

18

2017/C 277/25

Liidetud kohtuasjad C-444/16 ja C-445/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) versus Belgia riik (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 78/660/EMÜ — Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded — Õige ja erapooletu ülevaate põhimõte — Ettevaatliku hindamise põhimõte — Aktsiaoptsiooni emiteerinud äriühing, kes kajastab optsiooni võõrandamise hinna raamatupidamises majandusaastal, mille ajal optsioon realiseeritakse, või optsiooni kehtivusaja lõpus)

19

2017/C 277/26

Kohtuasi C-449/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Corte d’appello di Genova eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kerly Del Rosario Martinez Silva versus Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Artikkel 3 — Perehüvitised — Direktiiv 2011/98/EL — Artikkel 12 — Õigus võrdsele kohtlemisele — Kolmanda riigi kodanik, kellel on ühtne luba)

19

2017/C 277/27

Kohtuasi C-662/16: Laboratoire de la mer’i 21. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 18. oktoobri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-109/16: Laboratoire de la mer versus EUIPO

20

2017/C 277/28

Kohtuasi C-37/17 P: Rudolf Keili 24. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-330/15: Rudolf Keil versus EUIPO

20

2017/C 277/29

Kohtuasi C-87/17 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 17. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. detsembri 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-655/16 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Liidu Kohus

20

2017/C 277/30

Kohtuasi C-177/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 5. aprillil 2017 – Demarchi Gino S.a.s. versus Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Kohtuasi C-178/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 5. aprillil 2017 – Graziano Garavaldi versus Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Kohtuasi C-207/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Itaalia) 21. aprillil 2017 – Rotho Blaas Srl versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Kohtuasi C-216/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 24. aprillil 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl versus Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) jt

23

2017/C 277/34

Kohtuasi C-270/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 18. mail 2017 – Openbaar Ministerie versus Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Kohtuasi C-271/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 18. mail 2017 – Openbaar Ministerie versus Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Kohtuasi C-272/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. mail 2017 – K. M. Zyla versus Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Kohtuasi C-322/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 30. mail 2017 – Eugen Bogatu versus Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Kohtuasi C-323/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 30. mail 2017 – People Over Wind, Peter Sweetman versus Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Kohtuasi C-345/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 12. juunil 2017 – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Kohtuasi C-382/17: 26. juunil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

27

2017/C 277/41

Kohtuasi C-383/17: 26. juunil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

28

2017/C 277/42

Kohtuasi C-415/17: 10. juulil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

28

 

Üldkohus

2017/C 277/43

Kohtuasi T-67/14: Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Viraj Profiles versus nõukogu (Dumping — Teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi import — Tootmiskulude kindlaksmääramine — Müügi-, üld- ja halduskulud — Põhjendamiskohustus — Kahju — Põhjuslik seos — Kaebus — Uurimise algatamine — Ilmne hindamisviga)

30

2017/C 277/44

Kohtuasi T-74/14: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon (Riigiabi — Prantsusmaa poolt SNCM-le antud riigiabi — Ümberkorraldusabi ja erastamiskava raames võetud meetmed — Turumajandusliku erainvestori kriteerium — Otsus, millega tunnistatakse abi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks — Ametliku uurimismenetluse uuendamine — Põhjendamiskohustus)

30

2017/C 277/45

Kohtuasi T-343/14: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Cipriani versus EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk CIPRIANI — Pahausksuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b — Üldtuntud isiku õigust nimele ei rikuta — Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt a)

31

2017/C 277/46

Kohtuasi T-1/15: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – SNCM versus komisjon (Riigiabi — Prantsusmaa poolt SNCM-le antud riigiabi — Ümberkorraldusabi ja erastamiskava raames võetud meetmed — Turumajandusliku erainvestori kriteerium — Otsus, millega tunnistatakse abi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks — Liikmesriikide sotsiaalpoliitika — Ametliku uurimismenetluse uuendamine — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Põhiõiguste harta artikkel 41)

32

2017/C 277/47

Kohtuasi T-215/15: Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Azarov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Omandiõigus — Õigus tegeleda majandustegevusega — Proportsionaalsus — Võimu kuritarvitamine — Hea halduse põhimõte — Ilmne hindamisviga)

32

2017/C 277/48

Kohtuasi T-221/15: Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Arbuzov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime loetellu jätmine — Hea halduse põhimõte — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

33

2017/C 277/49

Kohtuasi T-234/15: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Systema Teknolotzis versus komisjon (Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise seitsmes raamprogramm (2007–2013) — Projektide PlayMancer, Mobiserv ja PowerUp toetamist käsitlevad lepingud — ELTL artikkel 299 — Täitmisele pööramise otsus — Tühistamishagi — Vaidlustatav akt — Vastuvõetavus — Proportsionaalsus — Hoolsuskohustus — Põhjendamiskohustus)

34

2017/C 277/50

Kohtuasi T-287/15: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Tayto Group versus EUIPO – MIP Metro (real) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk real — Tegelik kasutamine — Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a — Kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 2 — Tegeliku kasutamise tõendamine — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Põhjendamiskohustus)

34

2017/C 277/51

Kohtuasi T-333/15: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Josel versus EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk NN — Varasem siseriiklik sõnamärk NN — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a ja artikli 42 lõige 2 — Kuju, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis muudavad kaubamärgi eristusvõimet)

35

2017/C 277/52

Kohtuasi T-392/15: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg jt versus Euroopa Liidu Raudteeagentuur (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Euroopa Liidu Raudteeagentuuri infosüsteemi arendamiseks asutuseväliste teenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse järjekoht — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus)

36

2017/C 277/53

Kohtuasi T-623/15: Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Lidl Stiftung versus EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi JEDE FLASCHE ZÄHLT! taotlus — Kaubamärk, mis kujutab endast reklaamlauset — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

36

2017/C 277/54

Kohtuasi T-3/16: Üldkohtu 5. juuli 2017. aasta otsus – Allstate Insurance versus EUIPO (DRIVEWISE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi DRIVEWISE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

37

2017/C 277/55

Kohtuasi T-27/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Ühendkuningriik versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Puu- ja köögiviljad — Õigusnormi rikkumine — Määruse (EÜ) nr 1433/2003 artikli 3 lõiked 1 ja 3 — Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 52 lõiked 1 ja 2 — Seaduslikkuse põhimõte — Õiguskindlus — Võrdne kohtlemine — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Põhjendamiskohustus)

37

2017/C 277/56

Kohtuasi T-63/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – E-Control versus ACER (Energeetika — Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses — Piiriülese võimsuse jaotamise meetodeid heakskiitvate siseriiklike reguleerivate asutuste otsused — Kooskõla määrusega (EÜ) nr 714/2009 — ACERi arvamus — Mõiste otsus, mille peale saab ACERile edasi kaevata — Määruse (EÜ) nr 713/2009 artikkel 19 — ACERi apellatsiooninõukogu otsus jätta kaebus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata — Õigusnormi rikkumine — Põhjendamiskohustus)

38

2017/C 277/57

Kohtuasi T-81/16: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Pirelli Tyre versus EUIPO (Kahe kaardus triibu asend rehvi küljel) (Euroopa Liidu kaubamärk — Taotlus registreerida Euroopa Liidu kaubamärk, mis kujutab kahte kaardus triipu, mis kulgevad mööda rehvi külge paralleelselt selle servaga — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Määruse nr 207/2009 artikkel 76)

39

2017/C 277/58

Kohtuasi T-90/16: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Murphy versus EUIPO – Nike Innovate (Elektroonilise kella rihm) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab elektroonilise kella rihma — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Erinev üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 6/2002 artikkel 62)

39

2017/C 277/59

Kohtuasi T-306/16: Üldkohtu 5. juuli 2017. aasta otsus – Gamet versus EUIPO – Metal-Bud II Robert Gubała (Uksekäepide) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Uksekäepidet kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Autori vabadusaste — Ühesugune üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Vastulause toetuseks pärast selleks määratud tähtaja möödumist esitatud tõendid — Tõendite esitamine esimest korda apellatsioonikojas — Apellatsioonikoja kaalutlusõigus — Määruse nr 6/2002 artikkel 63)

40

2017/C 277/60

Kohtuasi T-359/16: Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Axel Springer versus EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi TestBild taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid test — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Tähiste sarnasus — Eriomane eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2017/C 277/61

Kohtuasi T-406/16: Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Dogg Label versus EUIPO – Chemoul (JAPRAG) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk JAPRAG — Varasem siseriiklik kujutismärk JAPAN-RAG — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2017/C 277/62

Liidetud kohtuasjad T-427/16–T-429/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Martín Osete versus EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE jt) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgid AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ja AN IDEAL HUSBAND — Kaubamärkide tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a — Kaubamärgi kasutusele võtmata jätmiseks mõjuva põhjuse puudumine)

42

2017/C 277/63

Kohtuasi T-448/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Mr. Kebab versus EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Mr. KEBAB taotlus — Varasem Hispaania kujutismärk MISTER KEBAP — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2017/C 277/64

Kohtuasi T-470/16: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – X-cen-tek versus EUIPO (Kolmnurga kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kolmnurka kujutava ELi kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

43

2017/C 277/65

Kohtuasi T-479/16: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Colgate–Palmolive versus EUIPO (AROMASENSATIONS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi AROMASENSATIONS taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja lõik 2)

44

2017/C 277/66

Kohtuasi T-506/16: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Töösuhte lepinguline iseloom — Töötasu — Töötasude ja palgatõusu süsteemi reform — Õiguspärane ootus — Õiguskindlus — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsus — Hoolitsemiskohustus — EIP kodukorra artikli 11 lõige 3)

44

2017/C 277/67

Kohtuasi T-508/16: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Töösuhte lepinguline iseloom — Töötasu — Lisatasude korra reform — Õiguspärane ootus — Õiguskindlus — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsus — Hoolitsemiskohustus — EIP kodukorra artikli 11 lõige 3 — Võrdne kohtlemine)

45

2017/C 277/68

Kohtuasi T-282/17: 11. mail 2017 esitatud hagi –  UI ( *1 )versus nõukogu

46

2017/C 277/69

Kohtuasi T-338/17: 30. mail 2017 esitatud hagi – Air France versus komisjon

46

2017/C 277/70

Kohtuasi T-377/17: 15. juunil 2017 esitatud hagi – SQ versus EIP

48

2017/C 277/71

Kohtuasi T-399/17: 28. juunil 2017 esitatud hagi – Dalli versus komisjon

49

2017/C 277/72

Kohtuasi T-402/17: 27. juunil 2017 esitatud hagi – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Kohtuasi T-403/17: 27. juunil 2017 esitatud hagi – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Kohtuasi T-411/17: 30. juunil 2017 esitatud hagi – Landesbank Baden-Württemberg versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

51

2017/C 277/75

Kohtuasi T-413/17: 29. juunil 2017 esitatud hagi – Karl Storz versus EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Kohtuasi T-414/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

53

2017/C 277/77

Kohtuasi T-416/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Kohtuasi T-417/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Küpros versus EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Kohtuasi T-418/17: 4. juulil 2017 esitatud hagi – Eduard Meier versus EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Kohtuasi T-419/17: 4. juulil 2017 esitatud hagi – Mendes versus EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Kohtuasi T-420/17: 10. juulil 2017 esitatud hagi – Portigon versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

56

2017/C 277/82

Kohtuasi T-425/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Capo d’Anzio versus komisjon

57

2017/C 277/83

Kohtuasi T-426/17: 5. juulil 2017 esitatud hagi – Item Industrietechnik versus EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Kohtuasi T-427/17: 5. juulil 2017 esitatud hagi – Item Industrietechnik versus EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Kohtuasi T-428/17: 11. juulil 2017 esitatud hagi – Alpine Welten Die Bergführer versus EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Kohtuasi T-778/15: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta määrus – It Works versus EUIPO– KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Kohtuasi T-53/17: Üldkohtu 30. juuni 2017. aasta määrus – Austrian Power Grid versus ACER

61


 


ET

 

Isikuandmete kaitse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2017/C 277/01)

Viimane väljaanne

ELT C 269, 14.8.2017

Eelmised väljaanded

ELT C 256, 7.8.2017

ETL C 249, 31.7.2017

ELT C 239, 24.7.2017

ELT C 231, 17.7.2017

ELT C 221, 10.7.2017

ELT C 213, 3.7.2017

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (Curtea de Apel Alba Iulia eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Eugenia Florescu jt versus Casa Judeţeană de Pensii Sibiu jt

(Kohtuasi C-258/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artikkel 143 - Liikmesriigi raskused seoses maksebilansiga - Euroopa Liidu rahaline abi - Euroopa Liidu ja abisaaja liikmesriigi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum - Sotsiaalpoliitika - Võrdse kohtlemise põhimõte - Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad maksta samal ajal riiklikku vanaduspensioni ja töötasu töötamise eest avaliku sektori asutuses - Isikute, kelle ametiaeg on ette nähtud põhiseaduses, ja kutseliste kohtunike erinev kohtlemine))

(2017/C 277/02)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Alba Iulia

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (Bădilă Mircea pärija), Anca Vidrighin (Bădilă Mircea pärija), Eugenia Elena Bădilă (Bădilă Mircea pärija)

Kostjad: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român, Ministerul Finanţelor Publice

Resolutsioon

1.

Euroopa Ühenduse ja Rumeenia vahel 23. juunil 2009 Bukarestis ja Brüsselis sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit tuleb pidada Euroopa Liidu institutsiooni õigusaktiks ELTL artikli 267 tähenduses, mille võib esitada Euroopa Liidu Kohtule tõlgendamiseks.

2.

Euroopa Ühenduse ja Rumeenia vahel 23. juunil 2009 Bukarestis ja Brüsselis sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit tuleb tõlgendada nii, et sellega ei tehta kohustuslikuks selliste siseriiklike õigusnormide vastuvõtmist, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja millega nähakse ette keeld maksta samal ajal netovanaduspensioni avalikus sektoris ja tasu töötamise eest avaliku sektori asutuses, kui netovanaduspension on riigi sotsiaalkindlustuseelarve koostamise aluseks olevast riigi keskmisest brutopalgast suurem.

3.

ELL artiklit 6 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja millega nähakse ette keeld maksta samal ajal netovanaduspensioni avalikus sektoris ja tasu töötamise eest avaliku sektori asutuses, kui netovanaduspension on teatud piirmäärast suurem.

4.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 2 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et see säte ei ole kohaldatav niisuguste siseriiklike õigusnormide tõlgendamisel, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mille kohaselt on nendes õigusnormides ette nähtud keeld – maksta samal ajal netovanaduspensioni ja tasu töötamise eest avaliku sektori asutuses, kui netovanaduspension on riigi sotsiaalkindlustuseelarve koostamise aluseks olevast riigi keskmisest brutopalgast suurem – kohaldatav kutselistele kohtunikele, mitte aga Rumeenia põhiseaduses ette nähtud ametikohtadele nimetatud isikutele.


(1)  ELT C 292, 1.9.2014.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/3


Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetlus, mille algatamist taotles Ilves Jakelu Oy

(Kohtuasi C-368/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 97/67/EÜ - Artikkel 9 - Teenuste osutamise vabadus - Postiteenused - Mõisted „universaalteenus“ ja „olulised nõuded“ - Üksik- ja üldload - Luba osutada postiteenuseid iga kliendiga eraldi läbi räägitud lepingute alusel - Kehtestatud tingimused))

(2017/C 277/03)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Ilves Jakelu Oy

menetluses osales: Liikenne- ja viestintäministeriö

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiiviga 2008/6/EÜ) artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selline postisaadetiste teenus nagu põhikohtuasjas ei ole hõlmatud universaalteenuse mõistega, kui see ei hõlma kindlaksmääratud kvaliteediga postiteenuse pidevat pakkumist kogu territooriumil kõikidele kasutajatele sobiva hinnaga. Postiteenuste, mis ei ole universaalteenused, osutamise tingimuseks võib seada üksnes üldloa väljastamise.

2.

Direktiivi 97/67 (muudetud direktiiviga 2008/6) artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et postiteenuste, mis ei ole universaalteenused, osutamise tingimuseks võib seada sellised nõuded, mis on sätestatud selle direktiivi (muudetud redaktsioonis) artikli 9 lõike 2 teise lõigu teises taandes.


(1)  ELT C 311, 21.9.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/4


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasi eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra versus„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

(Kohtuasi C-436/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 - Artikli 3 lõige 1 - Rahastamine Ühtekuuluvusfondist - Piirkondliku jäätmekäitlussüsteemi rajamise projekt - Eeskirjade eiramine - Mõiste „mitmeaastane programm“ - Mitmeaastase programmi täielik lõpetamine - Aegumistähtaeg))

(2017/C 277/04)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Kostja:„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

Menetluses osalesid: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Skirnuva“ UAB, „Parama“ UAB, „Alkesta“ UAB, „Dzūkijos statyba“ UAB

Resolutsioon

1.

Mõiste „mitmeaastane programm“ nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 3 lõike 1 teise lõigu teise lause tähenduses hõlmab projekti, mida käsitleb põhikohtuasi ja mis seisneb konkreetse piirkonna jäätmekäitlussüsteemi rajamises, mille elluviimine on kavandatud toimuma mitme aasta vältel ning mida rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.

2.

Määruse nr 2988/95 artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellise „mitmeaastase programmi“ raames, mida käsitleb põhikohtuasi, toime pandud eeskirjade eiramise aegumise tähtaega hakatakse vastavalt määruse nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 esimesele lõigule arvestama kõnealuse eiramise toimepanekust alates, kusjuures täpsustada tuleb, et kui tegemist on „jätkuva või korduva“ eiramisega, siis hakatakse aegumistähtaega vastavalt määruse nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 teisele lõigule arvestama päevast, mil eeskirjade eiramine lõpeb.

Lisaks loetakse „mitmeaastane programm“ määruse nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 teise lõigu teise lause tähenduses „täielikult lõpetatuks“ programmi reguleerivate eeskirjade kohaselt ette nähtud lõppkuupäevast alates. Eeskätt loetakse „mitmeaastane programm“, mida reguleerib nõukogu 16. mai 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1164/94, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond, (muudetud nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1264/1999 ja nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1265/1999 ning aktiga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta) kõnealuse sätte tähenduses „täielikult lõpetatuks“ sellest kuupäevast alates, mis on Euroopa Komisjoni otsuses, millega selline projekt heaks kiidetakse, määratud tööde lõpetamiseks ja sellega seotud abikõlblike kuludega seotud maksete tegemiseks, kui komisjon seda tähtaega oma uue otsusega ei pikenda.


(1)  ELT C 337, 12.10.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/5


Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – menetlus, mille algatamiseks esitas taotluse „Agrodetalė“ UAB

(Kohtuasi C-513/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Siseturg - EÜ tüübikinnitus - Direktiiv 2003/37/EÜ - Kohaldamisala - Põllu- või metsamajanduslikud traktorid - Kolmandast riigist imporditud kasutatud sõidukite turuleviimine ja registreerimine Euroopa Liidus - Mõisted „uus sõiduk“ ja „kasutusele võtmine“))

(2017/C 277/05)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pool

„Agrodetalė“ UAB

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, muudetud komisjoni 18. märtsi 2014. aasta direktiiviga 2014/44/EL, tuleb tõlgendada nii, et kolmandast riigist imporditud kasutatud traktorite esimest korda liikmesriigis turuleviimisel ja registreerimisel tuleb järgida selles direktiivis kehtestatud tehnilisi nõudeid.

2.

Direktiivi 2003/37 (muudetud direktiiviga 2014/44) artikli 23 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et direktiivi sätteid kohaldatakse kategooriatesse T1, T2 ja T3 kuuluvate ja kolmandast riigist Euroopa Liitu imporditud kasutatud sõidukite suhtes, kui need on liidus esimest korda kasutusele võetud alates 1. juulist 2009.


(1)  ELT C 414, 14.12.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/5


Euroopa Kohtu (teine koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Förvaltningsrätten i Linköpingi eelotsusetaotlus – Rootsi) – E.ON Biofor Sverige AB versus Statens energimyndighet

(Kohtuasi C-549/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine - Transpordis kasutatav biokütus - Direktiiv 2009/28/EÜ - Artikli 18 lõige 1 - Massibilansi süsteem biogaasi säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tagamiseks - Kehtivus - ELTL artiklid 34 ja 114 - Liikmesriigi õigusnorm, mille kohaselt massibilanss tuleb kindlaks teha selgelt piiritletud kohas - Liikmesriigi pädeva ametiasutuse praktika, mille kohaselt see tingimus võib olla täidetud, kui säästlikku biogaasi transporditakse siseriikliku gaasivõrgu kaudu - Nimetatud ametiasutuse ettekirjutus, mis välistab selle sama tingimuse täidetuse teistest liikmesriikidest pärit säästliku biogaasi importimisel omavahel ühendatud siseriiklike gaasivõrkude kaudu - Kaupade vaba liikumine))

(2017/C 277/06)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Förvaltningsrätten i Linköping

Põhikohtuasja pooled

Hageja: E.ON Biofor Sverige AB

Kostja: Statens energimyndighet

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta artikli 18 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selle eesmärk ei ole panna liikmesriikidele kohustus lubada importida nende omavahel ühendatud siseriiklike gaasivõrkude kaudu sama direktiivi artiklis 17 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavat biogaasi, mis on ette nähtud kasutamiseks biokütusena.

2.

Teise küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud ühtegi direktiivi 2009/28 artikli 18 lõike 1 kehtivust mõjutavat asjaolu.

3.

ELTL artiklit 34 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline ettekirjutus, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, millega liikmesriigi ametiasutus soovib omaenda vastuvõetud sätte alusel, mille kohaselt tuleb massibilanss kindlaks teha „selgelt kindlaks määratud kohas“, välistada, et ettevõtja võiks rakendada massibilansisüsteemi direktiivi 2009/28 artikli 18 lõike 1 tähenduses omavahel ühendatud siseriiklike gaasivõrkude kaudu transporditava säästliku biogaasi puhul, samas kui sama ametiasutus lubab viidatud sätte alusel rakendada massibilansi süsteemi säästliku biogaasi puhul, mida transporditakse selle liikmesriigi siseriiklikus gaasivõrgus, mille ametiasutusega on tegu.


(1)  ELT C 7, 11.1.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/6


Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras versus Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

(Kohtuasi C-587/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus - 2006. aastal toimunud liiklusõnnetus, milles osalenud sõidukite põhiasukohad on eri liikmesriikides - Liikmesriikide liikluskindlustuse riiklike büroode nõukogu sise-eeskirjad - Euroopa Kohtu pädevuse puudumine - Direktiiv 2009/103/EÜ - Ajaline kohaldamatus - Direktiivid 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ ja 2000/26/EÜ - Esemeline kohaldamatus - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 - Kohaldamatus - Liidu õiguse kohaldamise puudumine))

(2017/C 277/07)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Kostjad: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

Resolutsioon

Euroopa Kohus ei ole pädev tegema eelotsust eelotsusetaotluse esitanud kohtu nende küsimuste kohta, mis puudutavad Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja teiste assotsieerunud riikide liikluskindlustuse riiklike büroode vahel 30. mail 2002 sõlmitud lepinguga vastu võetud ja komisjoni 28. juuli 2003. aasta otsuse 2003/564/EÜ nõukogu direktiivi 72/166/EMÜ rakendamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli osas lisas ära toodud büroode nõukogu sise-eeskirjade tõlgendamist.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta ei ole põhikohtuasjas ratione temporis kohaldatav;

kuna nõukogu 24. aprilli 1972. aasta direktiiv 72/166/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiviga 2005/14/EÜ), nõukogu 30. detsembri 1983. aasta direktiiv 84/5/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (muudetud direktiiviga 2005/14) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. mai 2000. aasta direktiiv 2000/26/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ning nõukogu direktiivide 73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ muutmise kohta ei ole käesolevas vaidluses ratione materiae kohaldatavad, ning seega

kuna ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 ei ole selles vaidluses kohaldatav, arvestades, et tegemist ei ole liidu õiguse kohaldamisega harta artikli 51 lõike 1 tähenduses,

tuleb nimetatud direktiive ja harta artiklit 47 tõlgendada nii, et nendega ei ole käesoleval juhul vastuolus eelotsusetaotluse esitanud kohtu praktikast tulenevad tagajärjed, mille kohaselt on Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (Leedu Vabariigi mootorsõidukite kindlustusandjate büroo) kohustatud tagasinõude esitamisel tõendama kõiki asjaolusid, millega tehakse kindlaks põhikohtuasja vastustajate tsiviilvastutus 20. juulil 2006 toimunud õnnetuses.


(1)  ELT C 27, 25.1.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/7


Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Divisioni (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

(Kohtuasi C-591/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artikli 355 lõige 3 - Gibraltari staatus - ELTL artikkel 56 - Teenuste osutamise vabadus - Puhtalt riigisisene olukord - Vastuvõetamatus))

(2017/C 277/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: The Queen, taotluse alusel, mille esitas: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Kostja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

Resolutsioon

ELTL artikli 355 lõiget 3 tuleb koosmõjus ELTL artikliga 56 tõlgendada nii, et Gibraltaril asutatud ettevõtjate poolt teenuste osutamist Ühendkuningriigi residentidele tuleb liidu õiguse seisukohast pidada olukorraks, mille kõik asjaolud jäävad ühe liikmesriigi piiresse.


(1)  ELT C 27, 25.1.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/8


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Stichting Brein versus Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

(Kohtuasi C-610/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Intellektuaal- ja tööstusomand - Direktiiv 2001/29/EÜ - Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine - Artikli 3 lõige 1 - Üldsusele edastamine - Mõiste - Online failijagamisplatvorm - Kaitstud failide jagamine ilma õiguste omaja loata))

(2017/C 277/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Stichting Brein

Kostjad: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Resolutsioon

Mõistet „üldsusele edastamine“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõike 1 tähenduses tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas sellise failijagamisplatvormi internetis kättesaadavaks tegemist ja haldamist, mis võimaldab kaitstud teoste metaandmeid indekseerides ja otsingumootorit pakkudes selle platvormi kasutajatel neid teoseid leida ja neid partnervõrgus (peer-to-peer) jagada.


(1)  ELT C 48, 8.2.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/8


Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – N. W, L. W, C. W versus Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

(Kohtuasi C-621/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 85/374/EMÜ - Tootevastutus - Artikkel 4 - Farmaatsialaboratooriumid - B-hepatiidi vastane vaktsiin - Hulgiskleroos - Tõendid vaktsiini puuduse kohta ja põhjusliku seose kohta puuduse ning tekkinud kahju vahel - Tõendamiskoormis - Tõendamisviisid - Teadusliku konsensuse puudumine - Tõsised, täpsed ja üksteist toetavad kaudsed tõendid, mida peab hindama asja sisuliselt käsitlev kohus - Lubatavus - Tingimused))

(2017/C 277/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hageja: N. W, L. W, C. W

Kostja: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

Resolutsioon

1.

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiivi 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi selline tõendamiskord nagu põhikohtuasjas, mille alusel olukorras, kui asja sisuliselt arutavale kohtule on esitatud hagi, et tuvastada vaktsiini tootja vastutust selle vaktsiini väidetava puuduse tõttu, võib see kohus talle selleks antud kaalutlusõigust teostades järeldada, et vaatamata sedastusele, et meditsiinilised uurimused ei kinnita ega lükka ümber seose olemasolu vaktsiini manustamise ja kannatanul haiguse tekkimise vahel, kujutavad hageja viidatud teatud asjaolud tõsiseid, täpseid ja üksteist toetavaid kaudseid tõendeid, mis võimaldavad järeldada vaktsiini puudust ning põhjuslikku seost selle puuduse ja viidatud haiguse vahel. Siiski peavad liikmesriigi kohtud tagama, et see, kuidas nad kõnealust tõendamiskorda konkreetsel juhul kohaldavad, ei vii selles artiklis 4 esitatud tõendamiskoormise eiramiseni ega direktiiviga kehtestatud vastutuse korra tõhususe kahjustamiseni.

2.

Direktiivi 85/374 artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus tõendamiskord, mis tugineb eeldustel, mille kohaselt olukorras, kui meditsiinilised uuringud ei kinnita ega lükka ümber seost vaktsiini manustamise ja kannatanul tekkinud haiguse vahel, loetakse põhjuslik seos vaktsiinile omistatud puuduse ja kannatanul tekkinud kahju vahel siiski tõendatuks, kui esinevad teatavad eelnevalt kindlaks määratud kaudsed faktilised tõendid, mis näitavad põhjusliku seose olemasolu.


(1)  ELT C 48, 8.2.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/9


Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Mohammad Zadeh Khorassani versus Kathrin Pflanz

(Kohtuasi C-678/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2004/39/EÜ - Finantsinstrumentide turud - Artikli 4 lõike 1 punkt 2 - Mõiste „investeerimisteenused“ - I lisa A jao punkt 1 - Ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine - Portfellihalduslepingu sõlmimise vahendamise hõlmamine))

(2017/C 277/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Mohammad Zadeh Khorassani

Kostja: Kathrin Pflanz

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, artikli 4 lõike 1 punkti 2 koosmõjus selle direktiivi I lisa A jao punktiga 1 tuleb tõlgendada nii, et investeerimisteenus, mis seisneb ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmises ja edastamises, ei hõlma portfellihaldustegevuse lepingu sõlmimise vahendamist.


(1)  ELT C 106, 21.3.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/10


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Landesverwaltungsgericht Oberösterreichi eelotsusetaotlus – Austria) – Online Games Handels GmbH jt versus Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Kohtuasi C-685/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artikkel 49 - Asutamisvabadus - ELTL artikkel 56 - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Liikmesriigi piiravad õigusnormid - Väärteokaristused - Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused - Proportsionaalsus - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artikkel 47 - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad kohtule ette kohustuse uurida omal algatusel üksikasju, mis on talle väärteoasja menetlemise raames esitatud - Kooskõla))

(2017/C 277/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Kostja: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Resolutsioon

ELTL artikleid 49 ja 56 tuleb kujul, mil neid on eelkõige tõlgendatud 30. aprilli 2014. aasta kohtuotsuses Pfleger jt (C-390/12, EU:C:2014:281), koostoimes harta artikliga 47, tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus riigisisesed menetlusnormid, mille kohaselt kohus, kes peab tegema otsuse selle kohta, kas mõnd Euroopa Liidu põhivabadust, näiteks liidusisest asutamisvabadust või teenuste osutamise vabadust piirav riigisisene norm on liidu õigusega vastuolus, on väärteomenetluses kohustatud väärteo koosseisu esinemise tuvastamise käigus omal algatusel välja selgitama talle lahendamiseks esitatud kohtuasja asjaolud; vastuolu puudub tingimusel, et niisuguste normide tagajärg ei ole olukord, kus kõnesolev kohus on sunnitud asendama liikmesriigi pädevaid ametiasutusi, kes on kohustatud esitama tõendid, mis on vajalikud, et see kohus saaks kontrollida, kas piirang on õigustatud.


(1)  ELT C 118, 4.4.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/10


Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Amtsgericht Kehl’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi A süüdistuses

(Kohtuasi C-9/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala - Määrus (EÜ) nr 562/2006 - Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) - Artiklid 20 ja 21 - Sisepiiride ületamine - Territooriumil toimuvad kontrollid - Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad viia läbi kontrolle kinnipeetavate isikute tuvastamiseks alal, mis ulatub kuni 30 kilomeetrini ühispiirist teiste Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni osalisriikidega - Võimalus kontrollida, sõltumata isiku käitumisest või eriasjaolude olemasolust - Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad võtta isikute suhtes teatavaid kontrollimeetmeid raudteejaamades))

(2017/C 277/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Kehl

Põhikohtuasja menetluse pool

A

menetluses osales: Staatsanwaltschaft Offenburg

Resolutsioon

1.

ELTL artikli 67 lõiget 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrusega (EÜ) nr 610/2013, artikleid 20 ja 21 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, mis annavad asjaomase liikmesriigi politseile pädevuse kontrollida, sõltumata isiku käitumisest ja eriasjaoludest, kõiki isikuid alal, mis jääb liikmesriigi ja 19. juunil 1990 Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, osalisriikide maismaapiiri ja sealt 30 kilomeetri kaugusel oleva piirjoone vahele, et ennetada või takistada ebaseaduslikku sisenemist selle liikmesriigi territooriumile või hoida ära teatavaid piiri puutumatuse vastu suunatud süütegusid, välja arvatud juhul, kui need õigusnormid näevad sellele pädevusele ette vajaliku õigusliku raamistiku, mis tagab, et pädevuse praktilisel teostamisel ei oleks samaväärset toimet kontrolliga piiril – seda tuleb kontrollida eelotsusetaotluse esitanud kohtul.

2.

ELTL artikli 67 lõiget 2 ja määruse nr 562/2006, muudetud määrusega nr 610/2013, artikleid 20 ja 21 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, mis annavad asjaomase liikmesriigi politseile pädevuse selle liikmesriigi territooriumile ebaseadusliku sisenemise ennetamiseks või takistamiseks kõiki isikuid selle liikmesriigi rongides ja riigi raudteejaamade territooriumil lühiajaliselt kinni pidada, küsitleda ja nõuda isikut tõendavate või piiri ületamiseks õigust andvate dokumentide esitamist, kuivõrd need kontrollid põhinevad materiaalsetel tõenditel või piiripolitsei kogemusel, tingimusel, et kontrollide intensiivsus, sagedus ja valikulisus on siseriiklikus õiguses täpselt kindlaks määratud ja piiritletud, mida tuleb kontrollida eelotsusetaotluse esitanud kohtul.


(1)  ELT C 136, 18.4.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/11


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd versus Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-19/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) - Terrorismivastane võitlus - Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud - Määrus (EÜ) nr 881/2002 - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sanktsioonide komitee koostatud loetellu kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine - Nende isikute nimede uuesti kandmine määruse nr 881/2002 I lisa loetelusse pärast esialgse kande tühistamist - Juriidilise isiku lõpetamine menetluse käigus - Kohtumenetlusteovõime))

(2017/C 277/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (esindajad: solicitor N. Garcia-Lora, barrister E. Grieves)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Ronkes Agerbeek, D. Gauci ja J. Norris-Usher), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Étienne, J.-P. Hix ja H. Marcos Fraile)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta kohtukulud Al-Bashir Mohammed Al-Faqihi, Ghunia Abdrabbahi ja Taher Nasufi kanda.


(1)  ELT C 106, 21.3.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/12


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Bundesfinanzhof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel versus Finanzamt Offenburg

(Kohtuasi C-20/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Töötajate vaba liikumine - Muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulu - Progresseeruva maksumäära klausliga maksust vabastamise meetod elukohaliikmesriigis - Vanaduspensionikindlustuse ja ravikindlustuse maksed, mis on kinni peetud muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulult - Nende maksete mahaarvamine - Maksuvaba tuluga otsese seose puudumisega seotud tingimus))

(2017/C 277/15)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Kostja: Finanzamt Offenburg

Resolutsioon

ELTL artiklit 45 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mille kohaselt selles liikmesriigis elav ja teise liikmesriigi avalikus teenistuses töötav maksukohustuslane ei saa – erinevalt tema elukohaliikmesriigis tasutavatest sarnastest sotsiaalkindlustusmaksetest – arvata oma elukohariigis tulumaksuga maksustatavast summast maha sissemakseid vanaduspensioni- ja ravikindlustusse, mis on tema palgast kinni peetud tema töökoha liikmesriigis, kui nende kahe liikmesriigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaselt ei tohi palka maksustada töötaja elukohariigis ja see kõrgendab ainult muude tulude suhtes kohaldatavat maksumäära.


(1)  ELT C 118, 4.4.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/12


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(Kohtuasi C-26/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikli 138 lõike 2 punkt a - Uue veovahendi ühendusesisese tarne maksuvabastuse tingimused - Soetaja elukoht sihtliikmesriigis - Ajutine registreerimine sihtliikmesriigis - Maksupettuse oht - Heauskne müüja - Müüja hoolsuskohustus))

(2017/C 277/16)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 138 lõike 2 punktiga a on vastuolus see, kui liikmesriigi õigusnormid seavad uue veovahendi ühendusesisese tarne maksuvabastuse tingimuseks, et asjaomase veovahendi soetaja asu- või elukoht oleks veovahendi sihtkohaliikmesriigis.

2.

Direktiivi 2006/112 artikli 138 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et tarnimiskoha liikmesriigis ei saa maksuvabastuse kohaldamisest uue veovahendi tarnele keelduda ainuüksi põhjusel, et veovahend on sihtkohaliikmesriigis üksnes ajutiselt registreeritud.

3.

Direktiivi 2006/112 artikli 138 lõike 2 punktiga a on vastuolus, kui sellise uue veovahendi müüja, mille soetaja on vedanud teise liikmesriiki, kus see on saanud ajutise registreerimisnumbri, on hiljem kohustatud tasuma käibemaksu, kui ei ole tõendatud, et ajutise registreerimisnumbri kasutamine on lõppenud ja et käibemaks on tasutud või tasutakse sihtkohaliikmesriigis.

4.

Direktiivi 2006/112 artikli 138 lõike 2 punktiga a ning õiguskindluse, proportsionaalsuse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtetega on vastuolus see, et sellise uue veovahendi müüja, mille soetaja on vedanud teise liikmesriiki, kus see on saanud ajutise registreerimisnumbri, on hiljem kohustatud tasuma käibemaksu, juhul kui soetaja pani toime maksupettuse või vähemalt kui objektiivsete asjaolude põhjal ei ole tõendatud, et müüja teadis või oleks pidanud teadma, et tehing on seotud soetaja poolt toime pandud pettusega, ja ta ei võtnud kõiki võimalikke mõistlikke meetmeid, et vältida enda osalemist nimetatud pettuses. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on anda üldhinnang kõikidele põhikohtuasja faktilistele asjaoludele ja selle põhjal kontrollida, kas tegemist on niisuguse olukorraga.


(1)  ELT C 136, 18.4.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/13


Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (First-tier Tribunali (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Compass Contract Services Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Kohtuasi C-38/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Alusetult tasutud käibemaksu tagastamine - Käibemaksu mahaarvamise õigus - Üksikasjalikud eeskirjad - Võrdse kohtlemise ja neutraalse maksustamise põhimõtted - Tõhususe põhimõte - Liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse aegumistähtaeg))

(2017/C 277/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Compass Contract Services Limited

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Resolutsioon

Neutraalse maksustamise, võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtetega ei ole vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis näevad esiteks alusetult tasutud käibemaksu tagastamise taotluste esitamise ja teiseks sisendkäibemaksu mahaarvamise taotluste esitamise aegumistähtaja lühendamise kontekstis ette erinevad üleminekuperioodid selliselt, et kahe kolmekuulise aruandeperioodiga seotud taotluste osas kohaldatakse erinevaid aegumistähtaegu selle põhjal, kas tegu on alusetult tasutud käibemaksu tagastamist või sisendkäibemaksu mahaarvamist käsitlevate taotlustega.


(1)  ELT C 106, 21.3.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/14


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Unibet International Ltd. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(Kohtuasi C-49/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Teenuste osutamise vabadus - Piirangud - Kaughasartmängude korraldamise loa andmise tingimused - Teistes liikmesriikides asuvate eraõiguslike ettevõtjate võimatus tegelikult sellist luba saada))

(2017/C 277/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Unibet International Ltd.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

Resolutsioon

1.

ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused nagu põhikohtuasjas kõnealused õigusnormid, mis kehtestavad kaughasartmängude korraldamiseks kontsessioonide ja lubade korra, kui need sisaldavad reegleid, mis on teistes liikmesriikides asutatud hasartmängukorraldajate suhtes diskrimineerivad, või kui need sisaldavad mittediskrimineerivaid reegleid, mida ei kohaldata läbipaistvalt või mida rakendatakse nii, et teatavatel teistes liikmesriikides asutatud pakkujatel on oma kandidatuuri esitamine takistatud või raskendatud.

2.

ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused nagu põhikohtuasjas kõnealused sanktsioonid, mis määratakse hasartmängude korraldamiseks kontsessioonide ja lubade korra kehtestanud siseriiklike õigusnormide rikkumise eest, kui need siseriiklikud õigusnormid osutuvad selle artikliga vastuolus olevaks.


(1)  ELT C 136, 18.4.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/15


Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunale Ordinario di Verona eelotsusetaotlus – Itaalia) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli versus Banco Popolare – Società Cooperativa

(Kohtuasi C-75/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tarbijakaitse - Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus - Direktiiv 2008/52/EÜ - Direktiiv 2013/11/EL - Artikli 3 lõige 2 - Tarbijate esitatud vastuväide krediidiasutuse algatatud maksekäsumenetluses - Õigus pöörduda kohtusse - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette kohustuse kasutada vahendusmenetlust - Kohustus kasutada juristi abi - Kohtusse esitatava hagi vastuvõetavus))

(2017/C 277/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Ordinario di Verona

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Kostja: Banco Popolare – Società Cooperativa

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiivi 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta), tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas, mis näeb selle direktiivi artikli 2 lõikes 1 viidatud vaidluste puhul ette vahendusmenetluse kasutamise kui samade vaidlustega seotud hagi vastuvõetavuse tingimuse, kui niisugune nõue ei takista pooltel teostada oma õigust pöörduda kohtusse.

Seevastu tuleb nimetatud direktiivi tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas, mis näeb ette, et niisuguse vahendusmenetluse raames peavad tarbijad kasutama juristi ning nad tohivad vahendusmenetlusest loobuda üksnes siis, kui nad toovad selle otsuse põhjendamiseks mõjuvad põhjused.


(1)  ELT C 156, 2.5.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/15


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Rechtbank Midden-Nederlandi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk versus Smallsteps BV

(Kohtuasi C-126/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2001/23/EÜ - Artiklid 3 – 5 - Ettevõtte üleminek - Töötajate õiguste kaitse - Erandid - Maksejõuetusmenetlus - „pre-pack“ - Ettevõtte tegevuse jätkumine))

(2017/C 277/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Midden-Nederland

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Kostja: Smallsteps BV

Resolutsioon

Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja täpsemalt artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et direktiivi artiklitega 3 ja 4 tagatud töötajate kaitse säilib sellises olukorras, nagu on vaatluse all põhikohtuasjas ja kus ettevõtte üleminek toimub pärast pankroti väljakuulutamist pre-pack-tehingu raames, mis on ette valmistatud enne pankrotti ja ellu viidud viivitamatult pärast pankroti väljakuulutamist ja mille raames kohtu määratud „ajutine haldur“ uurib muu hulgas kolmanda isiku poolt ettevõtte tegevuse jätkamise võimalusi ja valmistub tegevuse jätkamiseks tegema toiminguid kohe pärast pankroti väljakuulutamist, ning lisaks et selles suhtes ei ole oluline, et pre-pack-tehingu eesmärk on ühtlasi asjaomase ettevõtte kõikide võlausaldajate jaoks üleminekust saadava tulu suurendamine.


(1)  ELT C 165, 10.5.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/16


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Saale Kareda versus Stefan Benkö

(Kohtuasi C-249/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades - Määrus (EL) nr 1215/2012 - Artikli 7 punkt 1 - Mõisted „lepinguid puudutavad asjad“ ja „teenuste osutamise leping“ - Krediidilepingu solidaarvõlgnike vaheline tagasinõue - Krediidilepingu täitmise koha kindlaksmääramine))

(2017/C 277/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Saale Kareda

Kostja: Stefan Benkö

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 7 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et krediidilepingu solidaarvõlgnike vaheline tagasinõue kuulub selle sätte tähenduses „lepinguid puudutavate asjade“ alla.

2.

Määruse nr 1215/2012 artikli 7 punkti 1 alapunkti b teist taanet tuleb tõlgendada nii, et selline krediidileping, nagu on arutlusel põhikohtuasjas ning mille on sõlminud krediidiasutus ja kaks solidaarvõlgnikku, tuleb kvalifitseerida selle sätte tähenduses „teenuste osutamise lepinguks“.

3.

Määruse nr 1215/2012 artikli 7 punkti 1 alapunkti b teist taanet tuleb tõlgendada nii, et kui krediidiasutus annab krediiti kahele solidaarvõlgnikule, siis „koht liikmesriigis, kus lepingu kohaselt teenuseid osutati või kus neid oleks tulnud osutada“ selle sätte tähenduses on koht, kus on krediidiasutuse asukoht, sealhulgas selleks, et teha kindlaks selle kohtu territoriaalne pädevus, kes peab otsustama solidaarvõlgnike vahelise tagasinõude üle, kui ei ole kokku lepitud teisiti.


(1)  ELT C 305, 22.8.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/17


Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuni 2017. aasta otsus – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Komisjon, Läti Vabariik

(Kohtuasi C-279/16) (1)

((Apellatsioonkaebus - Tühistamishagi - EAGGF, EAGF ja EAFRD - Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulud - Hispaania Kuningriigi kantud kulud))

(2017/C 277/22)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindajad: M. J. García-Valdecasas Dorrego ja V. Ester Casas)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja I. Galindo Martín), Läti Vabariik

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 279, 1.8.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/17


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – T.KUP SAS versus Belgische Staat

(Kohtuasi C-349/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Dumping - Määrus (EÜ) nr 1472/2006 - Teatavate Vietnamist ja Hiina Rahvavabariigist pärit nahast pealsetega jalatsite import - Rakendusmääruse (EL) nr 1294/2009 kehtivus - Aeguvate dumpinguvastaste meetmete läbivaatamise menetlus - Sõltumatu importija - Väljavõtteline uuring - Euroopa Liidu huvid))

(2017/C 277/23)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: T.KUP SAS

Vastustaja: Belgische Staat

Resolutsioon

Esitatud küsimuste käsitlemisel ei tuvastatud ühtegi asjaolu, mis mõjutaks nõukogu 22. detsembri 2009. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1294/2009 kehtivust, millega pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse teatavate Vietnamist ja Hiina Rahvavabariigist pärit nahast pealsetega jalatsite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida laiendatakse Aomeni erihalduspiirkonnast lähetatud teatavate nahast pealsetega jalatsite impordi suhtes, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Aomeni erihalduspiirkonnast pärinevatena või mitte.


(1)  ELT C 335, 12.9.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/18


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Landgericht Trier’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Verband Sozialer Wettbewerb eV versus TofuTown.com GmbH

(Kohtuasi C-422/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - Määrus (EL) nr 1308/2013 - Artikkel 78 ja VII lisa III osa - Otsus 2010/791/EL - Mõisted, nimetused ja müüginimetused - „Piim“ ja „piimatooted“ - Nimetused, mida kasutatakse täiesti taimsete toiduainete müügi edendamiseks ja nende turustamiseks))

(2017/C 277/24)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Trier

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Kostja: TofuTown.com GmbH

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, artikli 78 lõiget 2 ja VII lisa III osa tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus, kui nimetust „piim“ ja selliseid nimetusi, mis on selles määruses reserveeritud ainult piimatoodetele, kasutatakse täiesti taimse toote kirjeldamiseks selle turustamisel või reklaamimisel, ning seda ka juhul, kui nimetustele on lisatud selgitavaid või kirjeldavaid täiendeid asjaomase toote taimse päritolu kohta, välja arvatud juhul, kui toode on nimetatud komisjoni 20. detsembri 2010. aasta otsuse 2010/791/EL, milles loetletakse nõukogu määruse nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud tooted, I lisa loetelus.


(1)  ELT C 350, 26.9.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/19


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) versus Belgia riik

(Liidetud kohtuasjad C-444/16 ja C-445/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 78/660/EMÜ - Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded - Õige ja erapooletu ülevaate põhimõte - Ettevaatliku hindamise põhimõte - Aktsiaoptsiooni emiteerinud äriühing, kes kajastab optsiooni võõrandamise hinna raamatupidamises majandusaastal, mille ajal optsioon realiseeritakse, või optsiooni kehtivusaja lõpus))

(2017/C 277/25)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)

Kostja: Belgia riik

Resolutsioon

Nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiivi 78/660/EMÜ, mis põhineb [ELTL artikli 50 lõike 2 punktil g] ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, ning mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiviga 2003/51/EÜ, artikli 2 lõikes 3 nimetatud õige ja õiglase ülevaate põhimõtet ja artikli 31 lõike 1 punktis c nimetatud ettevaatliku hindamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus raamatupidamises kajastamise meetod, mille kohaselt aktsiaoptsiooni emiteerinud äriühing kajastab optsiooni võõrandamise hinna tuluna majandusaastal, mille ajal optsioon realiseeriti, või optsiooni kehtivusaja lõpus.


(1)  ELT C 410, 7.6.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/19


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Corte d’appello di Genova eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kerly Del Rosario Martinez Silva versus Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Kohtuasi C-449/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalkindlustus - Määrus (EÜ) nr 883/2004 - Artikkel 3 - Perehüvitised - Direktiiv 2011/98/EL - Artikkel 12 - Õigus võrdsele kohtlemisele - Kolmanda riigi kodanik, kellel on ühtne luba))

(2017/C 277/26)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte d’appello di Genova

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Kostja: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta artiklit 12 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused õigusnormid, nagu on põhikohtuasjas kõne all ja mille kohaselt kolmanda riigi kodanik, kellel on ühtne luba selle direktiivi artikli 2 punkti c mõttes, ei või saada niisugust toetust nagu 23. detsembri 1998. aasta seadusega nr 448 stabiliseerimise- ja arengu eesmärgil kehtestatud riiklikud rahastamismeetmed (legge n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) kehtestatud vähemalt kolme alaealise lapsega peredele mõeldud toetus.


(1)  ELT C 410, 7.11.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/20


Laboratoire de la mer’i 21. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 18. oktoobri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-109/16: Laboratoire de la mer versus EUIPO

(Kohtuasi C-662/16)

(2017/C 277/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Laboratoire de la mer (esindaja: advokaat J. Blanchard)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (kuues koda) tunnistas 20. juuni 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/20


Rudolf Keili 24. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-330/15: Rudolf Keil versus EUIPO

(Kohtuasi C-37/17 P)

(2017/C 277/28)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Rudolf Keil (esindaja: advokaat J. Sachs)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Liidu Kohus (kümnes koda) jättis 31. mai 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja määras, et apellant kannab ise oma kulud.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/20


CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 17. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. detsembri 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-655/16 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi C-87/17 P)

(2017/C 277/29)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (esindaja: advokaat A. Schuster)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu Kohus (kümnes koda) jättis 5. juuli 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja määras, et apellant kannab ise oma kulud.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 5. aprillil 2017 – Demarchi Gino S.a.s. versus Ministero della Giustizia

(Kohtuasi C-177/17)

(2017/C 277/30)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Demarchi Gino S.a.s.

Vastustaja: Ministero della Giustizia

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid nagu Itaalia omad, mis on sätestatud seaduse nr 89/2001 artiklis 5-sexies, mille kohaselt peavad isikud, kelle õigust saada Itaalia riigilt kohtumenetluse ebamõistliku pikkuse eest „õiglast hüvitist“ on juba tunnustatud, täitma selle summa saamiseks hulgaliselt kohustusi ning ootama eelviidatud seaduse nr 89/2001 artikli 5-sexies lõikes 5 nimetatud tähtaja möödumist, ilma et nad saaksid vahepeal ühtegi kohtulikku täitemenetlust algatada lasta ja ilma et nad saaksid seejärel nõuda maksmise hilinemisega põhjustatud kahju hüvitamist, sh juhtudel, mil „õiglane hüvitis“ on ette nähtud riigiülese mõjuga tsiviilkohtuasjas või igatahes valdkonnas, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse, ja/või valdkonnas, milles Euroopa Liit näeb ette kohtulike täitedokumentide vastastikuse tunnustamise, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõikes 2 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikes 1 sätestatud põhimõttega, et igaühel on õigus asja arutamisele mõistliku aja jooksul erapooletus kohtus, mis tunnistati ELL artikli 6 lõikega 3 ka Euroopa Liidu põhimõtteks, koostoimes ELTL artiklist 67 tuleneva põhimõttega, mille kohaselt liit moodustab ühise õigusel rajaneva ala, kus austatakse põhiõigusi, ning ELTL artiklitest 81 ja 82 tuleneva põhimõttega, mille kohaselt liit arendab piiriülese toimega tsiviil- ja kriminaalasjades õigusalast koostööd, lähtudes kohtuotsuste ja kohtuväliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttest?


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 5. aprillil 2017 – Graziano Garavaldi versus Ministero della Giustizia

(Kohtuasi C-178/17)

(2017/C 277/31)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Graziano Garavaldi

Vastustaja: Ministero della Giustizia

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid nagu Itaalia omad, mis on sätestatud seaduse nr 89/2001 artiklis 5-sexies, mille kohaselt peavad isikud, kelle õigust saada Itaalia riigilt kohtumenetluse ebamõistliku pikkuse eest „õiglast hüvitist“ on juba tunnustatud, täitma selle summa saamiseks hulgaliselt kohustusi ning ootama eelviidatud seaduse nr 89/2001 artikli 5-sexies lõikes 5 nimetatud tähtaja möödumist, ilma et nad saaksid vahepeal ühtegi kohtulikku täitemenetlust algatada lasta ja ilma et nad saaksid seejärel nõuda maksmise hilinemisega põhjustatud kahju hüvitamist, sh juhtudel, mil „õiglane hüvitis“ on ette nähtud riigiülese mõjuga tsiviilkohtuasjas või igatahes valdkonnas, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse, ja/või valdkonnas, milles Euroopa Liit näeb ette kohtulike täitedokumentide vastastikuse tunnustamise, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõikes 2 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikes 1 sätestatud põhimõttega, et igaühel on õigus asja arutamisele mõistliku aja jooksul erapooletus kohtus, mis tunnistati ELL artikli 6 lõikega 3 ka Euroopa Liidu põhimõtteks, koostoimes ELTL artiklist 67 tuleneva põhimõttega, mille kohaselt liit moodustab ühise õigusel rajaneva ala, kus austatakse põhiõigusi, ning ELTL artiklitest 81 ja 82 tuleneva põhimõttega, mille kohaselt liit arendab piiriülese toimega tsiviil- ja kriminaalasjades õigusalast koostööd, lähtudes kohtuotsuste ja kohtuväliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttest?


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Itaalia) 21. aprillil 2017 – Rotho Blaas Srl versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Kohtuasi C-207/17)

(2017/C 277/32)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Bolzano esimese astme maksukohus, Itaalia)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Rotho Blaas Srl

Vastustaja: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes (1), [koos] rakendusmäärusega (EL) nr 924/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes (2), [ning] rakendusmäärusega (EL) nr 519/2015, millega pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida laiendatakse Malaisiast lähetatud teatavate rauast või terasest kinnitusdetailide impordile, olenemata sellest, kas need deklareeritakse Malaisiast pärinevana või mitte (3), on kehtetud/õigusvastased/vastuolus 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikliga ning WTO vaidluste lahendamise organi 28. juuli 2011. aasta otsusega?

2.

Kui määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse dumpinguvastane tollimaks, ja selle rakendusmäärused nr 924/2012 ja nr 519/2015 peaks tunnistatama kehtetuks/õigusvastaseks/vastuolus olevaks, siis kas vaidlustatud meetmete alusel ette nähtud dumpinguvastaste tollimaksude kehtetuks tunnistamisel on õigusmõju alates rakendusmääruse (EL) nr 278/2016 (4) jõustumisest või alates vaidlustatud meetme enda, see tähendab „alusmääruse“ (EÜ) nr 91/2009 jõustumisest?


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (ELT L 29, lk 1).

(2)  Nõukogu 4. oktoobri 2012. aasta määrus (ELT L 275, lk 1).

(3)  Komisjoni 26. märtsi 2015. aasta määrus (ELT L 82, lk 78).

(4)  Komisjoni 26. veebruari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/278, millega tunnistatakse kehtetuks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida on laiendatud Malaisiast lähetatud teatavate rauast või terasest kinnitusdetailide impordile, olenemata sellest, kas need deklareeritakse Malaisiast pärinevatena või mitte (ELT L 52, lk 24).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 24. aprillil 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl versus Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) jt

(Kohtuasi C-216/17)

(2017/C 277/33)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Vastustajad: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2004/18/EÜ (1) artikli [1]2 lõiget 5 ja artiklit 32 ning direktiivi 2014/24/EL (2) artiklit 33 saab tõlgendada nii, et need lubavad sõlmida raamlepinguid, milles:

üks hankija esindab iseennast ja teisi hankijaid, kes on eraldi ära märgitud, kuid kes ei osale selle raamlepingu sõlmimises otse;

ei ole kindlaks määratud nende teenuste mahtu, mida hankijad, kes ei ole ise raamlepingut sõlminud, võivad selles raamlepingus ette nähtud edasisi hankelepinguid sõlmides nõuda?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis

kas direktiivi 2004/18/EÜ artikli [1] lõiget 5 ja artiklit 32 ning direktiivi 2014/24/EL artiklit 33 saab tõlgendada nii, et need lubavad sõlmida raamlepinguid, milles:

üks hankija esindab iseennast ja teisi hankijaid, kes on eraldi ära märgitud, kuid kes ei osale selle raamlepingu sõlmimises otse;

teenuste maht, mida hankijad, kes ei ole ise raamlepingut sõlminud, võivad selles raamlepingus ette nähtud edasisi hankelepinguid sõlmides nõuda, on kindlaks määratud sel teel, et viidatakse nende tavalistele vajadustele?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 6/7, lk 132).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 94, lk 65).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 18. mail 2017 – Openbaar Ministerie versus Tadas Tupikas

(Kohtuasi C-270/17)

(2017/C 277/34)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Openbaar Ministerie

Vastaspool: Tadas Tupikas

Eelotsuse küsimus

Kas apellatsioonimenetlus,

milles asi vaadati sisuliselt läbi ning

milles asjaomane isik mõisteti (uuesti) süüdi ja/või jäeti esimeses kohtuastmes kuulutatud süüdimõistev kohtuotsus muutmata,

samas kui Euroopa vahistamismääruse eesmärk on see süüdimõistev kohtuotsus täitmisele pöörata,

kujutab endast „kohtulikku arutelu, mille tulemusel otsus tehti“, raamotsuse 2002/584/JSK (1) artikli 4a lõike 1 tähenduses?


(1)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 18. mail 2017 – Openbaar Ministerie versus Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Kohtuasi C-271/17)

(2017/C 277/35)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Openbaar Ministerie

Vastaspool: Sławomir Andrzej Zdziaszek

Eelotsuse küsimused

1.

Kas niisugune menetlus,

mille raames teeb vahistamismääruse teinud liikmesriigi kohus otsuse asjaomasele isikule varem jõustunud kohtuotsustega mõistetud eraldi vangistuste ühendamise kohta üheks vangistuseks ja/või asjaomasele isikule varem jõustunud kohtuotsusega mõistetud koguvangistuse muutmise kohta ning

mille raames see kohus ei aruta enam süü küsimust,

nagu menetlus, mille tulemusena tehti 25. märtsi 2014. aasta cumulative sentence, kujutab endast „kohtulikku arutelu, mille tulemusel otsus tehti“, raamotsuse 2002/584/JSK (1) artikli 4a lõike 1 tähenduses?

2.

Kas vahistamismäärust täitev õigusasutus võib:

juhul, kui tagaotsitav ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti,

kuid ei Euroopa vahistamismääruses ega raamotsuse 2002/584/JSK artikli 15 lõike 2 alusel küsitud täiendavas teabes ei andnud vahistamismääruse teinud õigusasutus teavet ühe või mitme raamotsuse 2002/584/JSK artikli 4a lõike 1 punktides a–d nimetatud juhtumi esinemise kohta Euroopa vahistamismääruse vormi osa d punktis 3 nimetatud ühe või mitme juhtumi kategooria sõnastust kasutades,

järeldada ainuüksi sel põhjusel, et ükski raamotsuse 2002/584/JSK artikli 4a lõike 1 sissejuhatavas lauses ja punktides a–d nimetatud tingimus ei ole täidetud, ning keelduda ainuüksi sel põhjusel Euroopa vahistamismääruse täitmisest?

3.

Kas apellatsioonimenetlus,

milles asi vaadati sisuliselt läbi ning

milles asjaomane isik mõisteti (uuesti) süüdi ja/või jäeti esimeses kohtuastmes kuulutatud süüdimõistev kohtuotsus muutmata,

samas kui Euroopa vahistamismääruse eesmärk on see süüdimõistev kohtuotsus täitmisele pöörata,

kujutab endast „kohtulikku arutelu, mille tulemusel otsus tehti“, raamotsuse 2002/584/JSK artikli 4a lõike 1 tähenduses?


(1)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. mail 2017 – K. M. Zyla versus Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-272/17)

(2017/C 277/36)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: K. M. Zyla

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Staatssecretaris van Financiën

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artiklit 45 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette, et töötaja, kes vastavalt määrusele nr 1408/71 (1) või määrusele nr 883/2004 (2) on selle liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemis vaid ühe osa vältel kalendriaastast kindlustatud, saab sotsiaalkindlustusmaksete sissenõudmisel kasutada maksuvähenduse sotsiaalkindlustusmaksetest tulenevat osa vaid ajaliselt proportsionaalselt kindlustusperioodiga, kui kõnealune töötaja ei ole ülejäänud kalendriaasta kestel selle liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemis kindlustatud, elab sel perioodil teises liikmesriigis ja on (peaaegu) kogu aastasissetuleku saanud esimesena nimetatud liikmesriigis?


(1)  Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2, ELT eriväljaanne 05/01, lk 35).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 30. mail 2017 – Eugen Bogatu versus Minister for Social Protection

(Kohtuasi C-322/17)

(2017/C 277/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Eugen Bogatu

Vastustaja: Minister for Social Protection

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määrus nr 883/2004 (1), eelkõige selle artikkel 67 koostoimes artikli 11 lõikega 2 nõuab, et määruse artikli 1 punktis z määratletud „perehüvitiste“ saamise õiguse omandamiseks peab isik olema pädevas liikmesriigis (määratletud määruse artikli 1 punktis s) töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja või teise võimalusena saama määruse artikli 11 lõikes 2 osutatud rahalisi hüvitisi?

2.

Kas määruse artikli 11 lõikes 2 sisalduvat viidet „rahalistele hüvitistele“ tuleb tõlgendada nii, et sellega viidatakse ainult ajavahemikule, mil taotleja tegelikult saab rahalisi hüvitisi, või tähendab see mis tahes ajavahemikku, mille jooksul on taotleja kindlustatud tulevase rahalise hüvitise suhtes, olenemata sellest, kas seda hüvitist on perehüvitise taotlemise ajal taotletud?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 5/5, lk 72).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 30. mail 2017 – People Over Wind, Peter Sweetman versus Coillte Teoranta

(Kohtuasi C-323/17)

(2017/C 277/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: People Over Wind, Peter Sweetman

Vastustaja: Coillte Teoranta

Eelotsuse küsimus

Kas või mis asjaoludel võib elupaikade direktiivi (1) artikli 6 lõike 3 kohase asjakohase hindamise vajalikkuse sõelumisel arvestada leevendamismeetmeid?


(1)  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/2, lk 102).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/27


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 12. juunil 2017 – Sergejs Buivids

(Kohtuasi C-345/17)

(2017/C 277/39)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Sergejs Buivids

Vastustaja: Datu valsts inspekcija

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selline tegevus nagu põhikohtuasjas, s.o politseijaoskonnas menetlustoiminguid tegevate politseiametnike salvestamine ja video avaldamine veebisaidil, kuulub direktiivi 95/46 (1) kohaldamisalasse?

2.

Kas direktiivi 95/46 tuleb tõlgendada nii, et kõnealuse tegevuse puhul on tegemist isikuandmete töötlemisega ajakirjanduse jaoks kõnealuse direktiivi artikli 9 tähenduses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 1995, L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/27


26. juunil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-382/17)

(2017/C 277/40)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Costa de Oliveira ja L. Nicolae)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Portugali Vabariik ei ole hiljemalt 17. juuniks 2012 välja töötanud oma administratsiooni jaoks lipuriigi operatiivtegevust käsitleva kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis on sertifitseeritud kohaldatavate rahvusvaheliste kvaliteedistandardite alusel, ega rakenda ega halda seda, siis ei ole Portugali Vabariik täitnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/21/EÜ lipuriigi nõuete täitmise kohta (1) artikli 8 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi artikli 8 lõikes 1 on selgelt ette nähtud, et liikmesriigid töötavad selle sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi välja ning rakendavad ja haldavad seda hiljemalt 17. juuniks 2012.

2017. aasta juuniks ei ole Portugali Vabariik endiselt seda artiklit täitnud.

Selliselt käitudes kahjustavad Portugali ametiasutused direktiiviga taotletavaid eesmärke, seades ohtu meresõiduohutuse ja keskkonnakaitse. Lisaks võib Portugali ametiasutuste käitumine anda Portugali laevastikule võrreldes muude liikmesriikide laevastikuga ebaausa konkurentsieelise.


(1)  ELT 2009, L 131, lk 132.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/28


26. juunil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-383/17)

(2017/C 277/41)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Costa de Oliveira ja L. Nicolae)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et Portugali Vabariik on jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivist 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (1) artikli 9 lõikest 2, kuna Portugali Vabariik ei ole esitanud komisjonile mingit aruannet selle järelevalvetegevuse tulemuste kohta, mida ta teostas kõigi tema nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide üle.

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi artikli 9 lõikes 2 on sõnaselgelt sätestatud, et iga liikmesriik teostab vähemalt kord kahe aasta tagant järelevalvet iga tema nimel tegutseva tunnustatud organisatsiooni üle ja esitab teistele liikmesriikidele ja komisjonile aruande sellise järelevalvetegevuse tulemuste kohta hiljemalt selle aasta 31. märtsiks, mis järgneb aastale, mil järelevalvet teostati.

Kuna tähtaeg direktiivi riigisisesesse õiguskorda ülevõtmiseks möödus 17. juunil 2011, siis oleks Portugali Vabariigil vastavalt direktiivi artikli 13 lõikes 1 sätestatule tulnud esitada esimene aruanne hiljemalt 31. märtsil 2013, kuivõrd ta võis olla valinud järelevalve teostamise kas 2011. või 2012. aastal.

Kätte on aga jõudnud juba 2017. aasta juuni ja Portugal ei ole siiski mingit aruannet veel esitanud.


(1)  ELT 2009, L 131, lk 47.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/28


10. juulil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

(Kohtuasi C-415/17)

(2017/C 277/42)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk, M. Mataija ja G. von Rintelen)

Kostja: Horvaatia Vabariik

Hageja nõuded

Euroopa Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Horvaatia Vabariik ei ole täitnud kohustusi, mis lasuvad tal tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/56/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit (ELT 2014, L 158, lk 196), artiklist 2, sest ta ei ole 17. juuni 2016. aasta seisuga võtnud vastu selles direktiivis sätestatu täitmiseks vajalikke meetmeid või igal juhul ei ole komisjoni neist meetmetest teavitanud;

mõista Horvaatia Vabariigilt kooskõlas ELTL artikli 260 lõikes 3 sätestatuga välja karistusmakse 9 275,20 eurot päevas alates selle kohtuotsuse kuulutamisest, millega tuvastatakse, et on jäetud täitmata kohustus teatada direktiivi 2014/56/EL ülevõtmise meetmetest;

mõista kohtukulud välja Horvaatia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Horvaatia Vabariik on jätnud täitmata tal lasuva kohustuse teatada direktiivi 2014/56/EL ülevõtmise meetmetest selle direktiivi artiklis 2 sätestatud tähtaja jooksul.


Üldkohus

21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/30


Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Viraj Profiles versus nõukogu

(Kohtuasi T-67/14) (1)

((Dumping - Teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi import - Tootmiskulude kindlaksmääramine - Müügi-, üld- ja halduskulud - Põhjendamiskohustus - Kahju - Põhjuslik seos - Kaebus - Uurimise algatamine - Ilmne hindamisviga))

(2017/C 277/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (esindajad: advokaadid V. Akritidis ja Y. Melin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen, C. Hipp ja D. Reich)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland ja A. Stobiecka-Kuik)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 5. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1106/2013, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 298, lk 1), hagejat puudutavas osas.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 5. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1106/2013, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, Viraj Profiles Ltd-d puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Viraj Profiles’i kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/30


Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-74/14) (1)

((Riigiabi - Prantsusmaa poolt SNCM-le antud riigiabi - Ümberkorraldusabi ja erastamiskava raames võetud meetmed - Turumajandusliku erainvestori kriteerium - Otsus, millega tunnistatakse abi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks - Ametliku uurimismenetluse uuendamine - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 277/44)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas, E. Belliard ja J. Bousin, hiljem D. Colas, E. Belliard ja J. Bousin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci ja B. Stromsky)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 20. novembri 2013. aasta otsus C(2013) 7066 (final) riigiabi nr SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) kohta, mida Prantsusmaa andis ettevõtjale Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/31


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Cipriani versus EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Kohtuasi T-343/14) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk CIPRIANI - Pahausksuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b - Üldtuntud isiku õigust nimele ei rikuta - Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt a))

(2017/C 277/45)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cipriani (Veneetsia, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Vanzetti, G. Sironi ja S. Bergia)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Hotel Cipriani Srl (Veneetsia) (esindajad: solicitor C. Hoole, hiljem barrister T. Alkin, barrister B. Brandreth, solicitor W. Sander, solicitor P. Cantrill, solicitor M. Pearce, solicitor A. Hall ja solicitor A. Ward, lõpuks barrister B. Brandreth, solicitor A. Poulter ja solicitor P. Brownlow)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 14. märtsi 2014. aasta otsuse (asi R 224/2012-4) peale, mis käsitleb A. Cipriani ja Hotel Cipriani vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta A. Cipriani kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Hotel Cipriani Srl-i kohtukulud.


(1)  ELT C 261, 11.8.2014.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/32


Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – SNCM versus komisjon

(Kohtuasi T-1/15) (1)

((Riigiabi - Prantsusmaa poolt SNCM-le antud riigiabi - Ümberkorraldusabi ja erastamiskava raames võetud meetmed - Turumajandusliku erainvestori kriteerium - Otsus, millega tunnistatakse abi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks - Liikmesriikide sotsiaalpoliitika - Ametliku uurimismenetluse uuendamine - Põhjendamiskohustus - Võrdne kohtlemine - Põhiõiguste harta artikkel 41))

(2017/C 277/46)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid F.–C. Laprévote, C. Froitzheim ja A. Dupuis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci ja B. Stromsky)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille) (esindaja: advokaat C. Bonnefoi)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Corsica Ferries France (Bastia, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid N. Flandin ja S. Rodrigues)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 20. novembri 2013. aasta otsus C(2013) 7066 (final) riigiabi nr SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) kohta, mida Prantsusmaa andis ettevõtjale Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Komisjoni ja Corsica Ferries France’i kohtukulud välja La Société nationale maritime Corse Méditerranée-lt (SNCM) ja jätta viimase kohtukulud tema enda kanda.

3.

Jätta Le comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 56, 16.2.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/32


Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Azarov versus nõukogu

(Kohtuasi T-215/15) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime jätmine loetellu - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Omandiõigus - Õigus tegeleda majandustegevusega - Proportsionaalsus - Võimu kuritarvitamine - Hea halduse põhimõte - Ilmne hindamisviga))

(2017/C 277/47)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Mykola Yanovych Azarov (Kiiev, Ukraina) (esindajad: advokaadid G. Lansky ja A. Egger)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.–P. Hix ja F. Naert)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2015, L 62, lk 25), ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2015, L 62, lk 1), osas, milles need aktid jätavad hageja nime nende isikute loetellu, kelle suhtes kõnealuseid piiravaid meetmeid kohaldatakse.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mykola Yanovych Azarovilt.


(1)  ELT C 221, 6.7.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/33


Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Arbuzov versus nõukogu

(Kohtuasi T-221/15) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime loetellu jätmine - Hea halduse põhimõte - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga - Omandiõigus))

(2017/C 277/48)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Sergej Arbuzov (Kiiev, Ukraina) (esindajad: advokaadid M. Machytková ja V. Fišar)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja A. Westerhof Löfflerová)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2015, L 62, lk 25), nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2015, L 62, lk 1), nõukogu 4. märtsi 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/318, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2016, L 60, lk 76) ning nõukogu 4. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/311, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2016, L 60, lk 1), selles osas, milles need aktid puudutavad hagejat.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Sergej Arbuzovi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/34


Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Systema Teknolotzis versus komisjon

(Kohtuasi T-234/15) (1)

((Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise seitsmes raamprogramm (2007–2013) - Projektide PlayMancer, Mobiserv ja PowerUp toetamist käsitlevad lepingud - ELTL artikkel 299 - Täitmisele pööramise otsus - Tühistamishagi - Vaidlustatav akt - Vastuvõetavus - Proportsionaalsus - Hoolsuskohustus - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 277/49)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat E. Georgilas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Estrada de Solà ja L. Di Paolo, keda abistas advokaat E. Politis)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 10. märtsi 2015. aasta otsus C(2015) 1677 final, mille alusel nõutakse hagejalt 716 334,05 euro suuruse summa tagasimaksmist koos viivisega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikiselt.


(1)  ELT C 270, 17.8.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/34


Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Tayto Group versus EUIPO – MIP Metro (real)

(Kohtuasi T-287/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu kujutismärk real - Tegelik kasutamine - Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a - Kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt - Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 2 - Tegeliku kasutamise tõendamine - Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 277/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tayto Group Ltd (Corby, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja R. Kunze)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 16. märtsi 2015. aasta otsuse (asi R 2285/2013–4) peale, mis käsitleb Tayto Groupi ja MIP Metro Group Intellectual Property vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tayto Group Ltd-lt.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/35


Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Josel versus EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN)

(Kohtuasi T-333/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk NN - Varasem siseriiklik sõnamärk NN - Suhteline keeldumispõhjus - Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a ja artikli 42 lõige 2 - Kuju, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis muudavad kaubamärgi eristusvõimet))

(2017/C 277/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Josel, SL (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaat J. L. Rivas Zurdo, hiljem advokaat J. Güell Serra)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Nationale-Nederlanden Nederland BV (Haag, Madalmaad) (esindajad: advokaadid E. Morée ja A. Janssen, hiljem advokaadid A. Janssen, R. Sjoerdsma ja C. Jehoram)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 14. aprilli 2015. aasta otsuse (asi R 1531/2014-4) peale, mis käsitleb Joseli ja Nationale-Nederlanden Nederlandi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Josel, SL-ilt.


(1)  ELT C 262, 10.8.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/36


Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg jt versus Euroopa Liidu Raudteeagentuur

(Kohtuasi T-392/15) (1)

((Teenuste hanked - Hankemenetlus - Euroopa Liidu Raudteeagentuuri infosüsteemi arendamiseks asutuseväliste teenuste osutamine - Pakkuja pakkumuse järjekoht - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Põhjendamiskohustus - Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus))

(2017/C 277/52)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luksemburg SA (Luxembourg, Luksemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka), European Dynamics Belgium SA(Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede ja D. Papadopoulou, hiljem advokaadid M. Sfyri, C.-N. Dede ja D. Papadopoulou)

Kostja: Euroopa Liidu Raudteeagentuur (esindajad: J. Doppelbauer, hiljem G. Stärkle ja Z. Pyloridou, keda abistas advokaat V Christianos)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Liidu Raudteeagentuuri otsus, mis puudutab hagejate poolt hankemenetluses ERA/2015/01/OP „ESP EISD 5 – [raudteeagentuuri] infosüsteemi arendamiseks asutuseväliste teenuste osutamine“ osadele 1 ja 2 esitatud pakkumuste paremusjärjestust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja European Dynamics Luxembourg SA-lt, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-lt ja European Dynamics Belgium SA-lt.


(1)  ELT C 328, 5.10.2015.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/36


Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Lidl Stiftung versus EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

(Kohtuasi T-623/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi JEDE FLASCHE ZÄHLT! taotlus - Kaubamärk, mis kujutab endast reklaamlauset - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2017/C 277/53)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Wolter, A. Marx ja A. Berger)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: M. Eberl ja A. Schifko)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 7. septembri 2015. aasta otsuse (asi R 479/2015-4) peale, mis käsitleb kujutismärgi JEDE FLASCHE ZÄHLT! ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Lidl Stiftung & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/37


Üldkohtu 5. juuli 2017. aasta otsus – Allstate Insurance versus EUIPO (DRIVEWISE)

(Kohtuasi T-3/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi DRIVEWISE taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 - Määruse nr 207/2009 artikkel 75))

(2017/C 277/54)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Allstate Insurance Company (Northfield, Illinois, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja N. Martzivanou)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Folliard-Monguiral ja K. Doherty)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 8. oktoobri 2015. aasta otsuse (asi R 956/2015-2) peale, mis käsitleb taotlust registreerida sõnamärk DRIVEWISE ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Allstate Insurance Companylt.


(1)  ELT C 78, 29.2.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/37


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Ühendkuningriik versus komisjon

(Kohtuasi T-27/16) (1)

((EAGF ja EAFRD - Rahastamisest välja jäetud kulud - Puu- ja köögiviljad - Õigusnormi rikkumine - Määruse (EÜ) nr 1433/2003 artikli 3 lõiked 1 ja 3 - Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 52 lõiked 1 ja 2 - Seaduslikkuse põhimõte - Õiguskindlus - Võrdne kohtlemine - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 277/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: J. Kraehling ja G. Brown, keda abistasid barrister S. Lee ja barrister M. Gray)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Sauka ja K. Skelly)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2098, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT 2015, L 303, lk 35), millega komisjon kohaldas eelkõige eelarveaastatel 2008–2012 finantskorrektsiooni kogusummas 1 849 194,86 eurot pärast seda, kui teatavad Ühendkuningriigi puu- ja köögiviljatootjate organisatsioonide tegevusprogrammidega seotud kulud jäeti aastatel 2008 ja 2009 rahastamisest välja puuduste tõttu nende tegevusprogrammide võtmekontrollide süsteemis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.


(1)  ELT C 111, 29.3.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/38


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – E-Control versus ACER

(Kohtuasi T-63/16) (1)

((Energeetika - Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses - Piiriülese võimsuse jaotamise meetodeid heakskiitvate siseriiklike reguleerivate asutuste otsused - Kooskõla määrusega (EÜ) nr 714/2009 - ACERi arvamus - Mõiste „otsus, mille peale saab ACERile edasi kaevata“ - Määruse (EÜ) nr 713/2009 artikkel 19 - ACERi apellatsiooninõukogu otsus jätta kaebus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata - Õigusnormi rikkumine - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 277/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Viin, Austria) (esindaja: advokaat F. Schuhmacher)

Kostja: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (esindaja: E. Tremmel)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Austria Vabariik (esindaja: C. Pesendorfer)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, T. Müller ja J. Vláčil), Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna) ja Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Poola) (esindajad: advokaadid M. Motylewski ja A. Kulińska, hiljem H. Napieła ja K. Figurska)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada ACERi apellatsiooninõukogu 16. detsembri 2015. aasta otsus A-001-2015, millega jäeti rahuldamata kaebus ACERi 23. septembri 2015. aasta arvamuse nr 09/2015 peale, mis puudutab Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas piiriülese võimsuse jaotamise meetodeid heakskiitvate siseriiklike reguleerivate asutuste otsuste vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (ELT 2009, L 211, lk 15), seal hulgas riiklike võrkude vaheliste ühenduste olemasoleva edastamisvõimsuse juhtimise ja jaotamise suunistele, mis sisalduvad selle määruse lisas I.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschafti (E-Control) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) kohtukulud.

3.

Jätta Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Austria Vabariigi ja Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 156, 2.5.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/39


Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Pirelli Tyre versus EUIPO (Kahe kaardus triibu asend rehvi küljel)

(Kohtuasi T-81/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Taotlus registreerida Euroopa Liidu kaubamärk, mis kujutab kahte kaardus triipu, mis kulgevad mööda rehvi külge paralleelselt selle servaga - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 - Määruse nr 207/2009 artikkel 75 - Määruse nr 207/2009 artikkel 76))

(2017/C 277/57)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pirelli Tyre SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: T. M. Müller ja F. Togo)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: L. Rampini)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 9. detsembri 2015. aasta otsuse (asi R 1019/2015-1) peale, mis käsitleb taotlust registreerida asendimärk, mis koosneb kahest kaardus triibust, mis kulgevad mööda rehvi külge paralleelselt selle servaga.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Pirelli Tyre SpA-lt.


(1)  ELT C 156, 2.5.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/39


Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Murphy versus EUIPO – Nike Innovate (Elektroonilise kella rihm)

(Kohtuasi T-90/16) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab elektroonilise kella rihma - Varasem ühenduse disainilahendus - Kehtetuse alus - Eristatavus - Erinev üldmulje - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 6/2002 artikkel 62))

(2017/C 277/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Thomas Murphy (Dublin, Iirimaa) (esindajad: N. Travers, SC, barrister J. Gormley ja solicitor M. O’Connor)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid C. Spintig, S. Pietzcker ja M. Prasse)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 19. novembri 2015. aasta otsuse (asi R 736/2014-3) peale, mis käsitleb T. Murphy ja Nike Innovate’i vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Thomas Murphylt.


(1)  ELT C 156, 2.5.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/40


Üldkohtu 5. juuli 2017. aasta otsus – Gamet versus EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Uksekäepide)

(Kohtuasi T-306/16) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Uksekäepidet kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus - Varasem disainilahendus - Kehtetuse alus - Eristatavuse puudumine - Autori vabadusaste - Ühesugune üldmulje - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b - Vastulause toetuseks pärast selleks määratud tähtaja möödumist esitatud tõendid - Tõendite esitamine esimest korda apellatsioonikojas - Apellatsioonikoja kaalutlusõigus - Määruse nr 6/2002 artikkel 63))

(2017/C 277/59)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gamet S.A. (Toruń, Poola) (esindaja: advokaat A. Rolbiecka)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Ivanauskas)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Firma produkcyjno-handlowa „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Świątniki Górne, Poola) (esindaja: advokaat M. Mikosza)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 17. märtsi 2016. aasta otsuse (asi R 2040/2014-3) peale, mis käsitleb Firma produkcyjno-handlowa „Metal-Bud II“ Robert Gubała ja Gameti vahelist disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Gamet S.A.-lt.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/41


Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Axel Springer versus EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild)

(Kohtuasi T-359/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi TestBild taotlus - Varasemad siseriiklikud kujutismärgid test - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade ja teenuste sarnasus - Tähiste sarnasus - Eriomane eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 277/60)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Axel Springer SE (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid K. Hamacher ja G. Müllejans)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Walicka)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Stiftung Warentest (Berliin) (esindajad: advokaadid R. Mann, J. Smid, T. Brach, H. Nieland ja A.-K. Kornrumpf, hiljem J. Smid)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 4. mai 2016. aasta otsuse (asi R 555/2015-4) peale, mis käsitleb Stiftung Warentesti ja Axel Springeri vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada EUIPO neljanda apellatsioonikoja 4. mai 2016. aasta otsus (asi R 555/2015-4) osas, milles tuvastati segiajamise tõenäosus 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) tähenduses klassi 16 kuuluvate kaupade „trükitooted, eelkõige testiajakirjad, tarbijatele suunatud teave, prospektid, infolehed, raamatud, ajalehed ja ajakirjad; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid)“ puhul.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/41


Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Dogg Label versus EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

(Kohtuasi T-406/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sõnamärk JAPRAG - Varasem siseriiklik kujutismärk JAPAN-RAG - Suhteline keeldumispõhjus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 277/61)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dogg Label (Marseille, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat M. Angelier)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Patrick Chemoul (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat E. Hoffman)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 13. mai 2016. aasta otsuse (asi R 2336/2015-2) peale, mis käsitleb Dogg Labeli ja P. Chemouli vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada EUIPO teise apellatsioonikoja 13. mai 2016. aasta otsus (asi R 2336/2015-2).

2.

Jätta Dogg Labeli, EUIPO ja Patrick Chemouli kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 364, 3.10.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/42


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Martín Osete versus EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE jt)

(Liidetud kohtuasjad T-427/16–T-429/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgid AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ja AN IDEAL HUSBAND - Kaubamärkide tegelikult kasutusele võtmata jätmine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a - Kaubamärgi kasutusele võtmata jätmiseks mõjuva põhjuse puudumine))

(2017/C 277/62)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Isabel Martín Osete (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat V. Wellens)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Danielle Rey (Toulouse, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Wallaert ja J. Cockain-Barere)

Ese

Hagid EUIPO teise apellatsioonikoja 21. aprilli 2016. aasta otsuste (asjad R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 ja R 1526/2015-2) peale, mis käsitlevad D. Rey ja I. Martín Osete vahelisi tühistamismenetlusi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Isabel Martín Osetelt.


(1)  ELT C 343, 19.9.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/43


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Mr. Kebab versus EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB)

(Kohtuasi T-448/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi Mr. KEBAB taotlus - Varasem Hispaania kujutismärk MISTER KEBAP - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 277/63)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Mr. Kebab s. r. o. (Košice-Západ, Slovakkia) (esindaja: advokaat L. Vojčík)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Folliard-Monguiral ja R. Cottrellovú)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Mister Kebap, SL (Finestrat, Hispaania)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 11. mai 2006. aasta otsuse (asi R 987/2015-2) peale, mis käsitleb Mister Kebapi ja Mr. Kebabi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mr. Kebab s. r. o.-lt.


(1)  ELT C 383, 17.10.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/43


Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – X-cen-tek versus EUIPO (Kolmnurga kujutis)

(Kohtuasi T-470/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kolmnurka kujutava ELi kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2017/C 277/64)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Hillers)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Schifko)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 17. juuni 2016. aasta otsuse (asi R 2565/2015-4) peale, mis käsitleb kolmnurka kujutava kujutismärgi ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja X-cen-tek GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 383, 17.10.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/44


Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Colgate–Palmolive versus EUIPO (AROMASENSATIONS)

(Kohtuasi T-479/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi AROMASENSATIONS taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja lõik 2))

(2017/C 277/65)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Colgate–Palmolive Co. (New York, New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Zintler ja A. Stolz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Folliard-Monguiral ja M. Simandlova)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 6. juuni 2016. aasta otsuse (asi R 2482/2015-2) peale, mis käsitleb taotlust registreerida kujutismärk AROMASENSATIONS ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Colgate-Palmolive Co–lt.


(1)  ELT C 383, 17.10.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/44


Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP

(Kohtuasi T-506/16) (1)

((Avalik teenistus - EIP töötajad - Töösuhte lepinguline iseloom - Töötasu - Töötasude ja palgatõusu süsteemi reform - Õiguspärane ootus - Õiguskindlus - Ilmne hindamisviga - Proportsionaalsus - Hoolitsemiskohustus - EIP kodukorra artikli 11 lõige 3))

(2017/C 277/66)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luksemburg) ja 483 hagejat, kelle nimed on märgitud kohtuotsuse lisas (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli ja T. Gilliams, hiljem T. Gilliams ja G. Faedo, keda abistas advokaat P.-E. Partsch)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles esiteks palutakse tühistada 2013. aasta aprilli ja hilisemates töötasu teatistes sisalduvad otsused, millega kohaldati hagejatele EIP halduskomitee 18. detsembri 2012. aasta otsust ning EIP direktorite nõukogu 29. jaanuari 2013. aasta otsuseid ja 5.veebruaril 2013 võrgu üles pandud artiklit, milles teavitatakse personali nendest kahest otsusest; ja teiseks palutakse mõista EIP-lt välja hagejate kasuks summa, mis vastab erinevusele töötasu summa vahel, mis eespool viidatud otsuste alusel tasuti, ja töötasu summa vahel, mida tuli maksta varasema korra alusel; ning kahjuhüvitis ja intressid varalise kahju eest, mis tulenes hagejate ostujõu väidetavast vähenemisest.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Jean-Pierre Bodsonilt ja teistelt Euroopa Investeerimispanga (EIP) töötajatelt, kelle nimed on märgitud kohtuotsuse lisas.


(1)  ELT C 207, 20.7.2013 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-45/13 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/45


Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP

(Kohtuasi T-508/16) (1)

((Avalik teenistus - EIP töötajad - Töösuhte lepinguline iseloom - Töötasu - Lisatasude korra reform - Õiguspärane ootus - Õiguskindlus - Ilmne hindamisviga - Proportsionaalsus - Hoolitsemiskohustus - EIP kodukorra artikli 11 lõige 3 - Võrdne kohtlemine))

(2017/C 277/67)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luksemburg) ja 450 hagejat, kelle nimed on märgitud kohtuotsuse lisas (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli ja T. Gilliams, hiljem T. Gilliams ja G. Faedo, keda abistas advokaat P.-E. Partsch)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles esiteks palutakse tühistada 2013. aasta aprilli lisatasu tõendites sisalduvad otsused, millega kohaldati hagejatele EIP halduskomitee 14. detsembri 2010. aasta otsust ning EIP direktorite nõukogu 9. novembri 2010, 29. juuni ja 16. novembri 2011 ning 20. veebruari 2013. aasta otsuseid; ja teiseks palutakse mõista EIP-lt välja hagejate kasuks summa, mis vastab erinevusele summa vahel, mis eespool viidatud otsuste alusel tasuti, ja töötasu summa vahel, mida tuli maksta varasema korra alusel või siis uue korra alusel, mida on nõuetekohaselt rakendatud; ning kahjuhüvitis ja intressid varalise kahju eest, mis tulenes nende ostujõu vähenemisest, ning mittevaralise kahju eest, mis hagejatel väidetavalt tekkis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Jean-Pierre Bodsonilt ja teistelt Euroopa Investeerimispanga (EIP) töötajatelt, kelle nimed on märgitud kohtuotsuse lisas.


(1)  ELT C 274, 21.9.2013 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbriga F-61/13 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/46


11. mail 2017 esitatud hagi –  UI (*1) versus nõukogu

(Kohtuasi T-282/17)

(2017/C 277/68)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja:  UI (*1) (esindaja: advokaat J. Diaz Cordova)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

kohustada kostjat määrata ta AST/SC 2 alalisele ametikohale nõukogu peasekretariaadis (DG A3).

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi põhjenduseks seab hageja peamiselt kahtluse alla nende menetluste õiguspärasuse, mille tagajärjel hageja arvates jäeti ta vääralt asjaomasele ametikohale määramata. Hageja viitab konkreetselt kostja poolt täiendava dokumendi koostamisele, mida hageja väitel ei oleks tema hindamisel pidanud arvesse võtma, kuna see esitati tükk aega pärast tema katseaja lõppu. Hageja väidab, et hageja juhtumist hinnates rikkus kostja teatavaid põhiõigusi, seal hulgas õigust eraelu austamisele, õigust side konfidentsiaalsusele ja õigust esitada kaebusi.


(*1)  Teave, mis on kustutatud seoses üksikisikute kaitsega isikuandmete töötlemisel.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/46


30. mail 2017 esitatud hagi – Air France versus komisjon

(Kohtuasi T-338/17)

(2017/C 277/69)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société Air France (Tremblay-en-France, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. Wachsmann ja S. Thibault-Liger)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esimese võimalusena tühistada ELTL artikli 263 alusel tervikuna Euroopa Komisjoni 17. märtsi 2017. aasta otsus nr C(2017) 1742 final asjas AT.39258 – lennulast, teda puudutavas osas, ja selle otsuse aluseks olevad põhjendused, esimese, teise ja kolmanda väite alusel;

teise võimalusena, kui Üldkohus jätab esimese, teise ja kolmanda väite alusel otsuse nr (2017) 1742 final tervikuna tühistamata:

esiteks,

tühistada otsuse nr C(2017) 1742 final artikli 1 esimene lõik, artikli 1 lõike 1 punkt c, lõike 2 punkt c, lõike 3 punkt c ja lõike 4 punkt c, kuivõrd üks ja jätkuv rikkumine, milles teda süüdistatakse, tugineb vastuvõetamatutel tõenditel, mille Lufthansa esitas trahvist vabastamise taotluse raames, ja selle aluseks olevad põhjendused, otsuse artikli 3 punkt b osas, mis määrab talle 182 920 000 euro suuruse trahvi, ja otsuse artikkel 4, ning sellest tulenevalt vähendada ELTL artikli 261 alusel selle trahvi summat, vastavalt tema esimesele väitele,

tühistada otsuse nr C(2017) 1742 final artikli 1 esimene lõik, artikli 1 lõike 1 punkt c, lõike 2 punkt c, lõike 3 punkt c ja lõike 4 punkt c, kuivõrd talle süüks pandava ühe ja jätkuva rikkumise ulatusest jäeti välja lennuettevõtjad, kellele otsuse põhjendavas osas viidatakse kui rikkumises osalenutele, ja selle otsuse aluseks olevad põhjendused, otsuse artikli 3 punkt b osas, mis määrab talle 182 920 000 euro suuruse trahvi, ja otsuse artikkel 4, ning sellest tulenevalt vähendada ELTL artikli 261 alusel selle trahvi summat, vastavalt tema teisele väitele,

tühistada otsuse nr C(2017) 1742 final artikli 1 esimene lõik, artikli 1 lõike 2 punkt c ja lõike 3 punkt c, kuivõrd selles järeldatakse, et talle süüks pandav üks ja jätkuv rikkumine hõlmab EMPsse sissetulevat lastiteenust (EMP inbound liiklus), ja selle otsuse aluseks olevad põhjendused, otsuse artikli 3 punkt b, mis määrab talle 182 920 000 euro suuruse trahvi, ja otsuse artikkel 4, ning sellest tulenevalt vähendada ELTL artikli 261 alusel selle trahvi summat, vastavalt tema kolmandale väitele,

teiseks tühistada otsuse nr C(2017) 1742 final artikli 1 esimene lõik, artikli 1 lõike 1 punkt c, lõike 2 punkt c, lõike 3 punkt c ja lõike 4 punkt c, kuivõrd seal järeldatakse, et ekspediitoritele vahendustasude maksmisest keeldumine kujutab endast talle süüks pandava ühe ja jätkuva rikkumise eraldiseisvat elementi, ja selle otsuse aluseks olevad põhjendused, otsuse artikli 3 punkt b, mis määrab talle 182 920 000 euro suuruse trahvi, ja otsuse artikkel 4, ning sellest tulenevalt vähendada ELTL artikli 261 alusel selle trahvi summat, vastavalt tema neljandale väitele,

ning kolmandaks tühistada otsuse nr C(2017) 1742 final artikli 3 punkt b, mis määrab talle 182 920 000 euro suuruse trahvi, kuna selle trahvi arvutused hõlmavad tema lastitariife ja 50 % tema tulusid seoses EMPsse sissetuleva lastiteenusega (EMP inbound tulu) (vastavalt tema viiendale väitele), ülehindavad talle süüks pandava rikkumise raskust (vastavalt tema kuuendale väitele), määravad talle süüks pandava rikkumise väära kestuse (vastavalt tema seitsmendale väitele), ja kohaldavad ebapiisavat trahvi vähendamist regulatiivse korra kohaselt (vastavalt tema kaheksandale väitele), ja selle otsuse aluseks olevad põhjendused, ja vähendada ELTL artikli 261 alusel seda trahvi asjakohase summani;

igal juhul mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaheksa väidet.

1.

Esimene väide, et rikuti 2002. aasta leebema kohtlemise teatist ning õiguspärase ootuse, võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid Air France ja Lufthansa vahel, mis mõjutab Lufthansa poolt trahvist vabastamise taotluse raames esitatud tõendite vastuvõetavust. See väide jaguneb neljaks osaks:

esimene osa, mis tugineb esimese väite vastuvõetavusel;

teine osa, mis tugineb Lufthansale trahvide eest antud kaitse äravõtmisel;

kolmas osa, mis tugineb Lufthansa trahvist vabastamise taotluse raames esitatud tõendite vastuvõetamatusel;

neljas osa, mis tugineb asjaolul, et Lufthansa poolt trahvist vabastamise taotluse raames esitatud tõendite vastuvõetamatus pidi tingimata viima otsuse tühistamiseni.

2.

Teine väide, et rikuti põhjendamiskohustust ning võrdse kohtlemise, diskrimineerimiskeelu ja komisjoni omavolilise sekkumise eest kaitse põhimõtteid, tulenevalt asjaolust, et otsuse resolutsioonist jäeti välja lennuettevõtjad, kes olid võtnud tegevusest osa. See väide koosneb kahest osast:

esimene osa, mis tugineb argumendil, mille kohaselt tegevusest osa võtnud lennuettevõtjate väljajätmine otsuse resolutsioonist ei ole põhjendatud;

teine osa, mis tugineb argumendil, mille kohaselt tegevusest osa võtnud lennuettevõtjate väljajätmine otsuse resolutsioonist rikub võrdse kohtlemise, diskrimineerimiskeelu ja komisjoni omavolilise sekkumise eest kaitse põhimõtteid.

3.

Kolmas väide, et rikuti komisjoni territoriaalset pädevust piiravaid reegleid, mis hageja sõnul pandi toime selle tulemusena, et EMP inbound liiklus arvati ühe ja jätkuva rikkumise hulka. See väide jaguneb kaheks osaks:

esimene osa, mis tugineb asjaolul, et EMP inbound liiklusega seotud tegevust ei olnud EMPs rakendatud;

teine osa: komisjon ei tuvastanud EMP inbound liiklusega seotud tegevuse konkreetset mõju EMPs.

4.

Neljas väide, et põhjendused on vasturääkivad ning järelduses tehti ilmne hindamisviga, et ekspediitoritele vahendustasu maksmisest keeldumine kujutab endast ühe ja jätkuva rikkumise eraldiseisvat elementi. See väide koosneb kahest osast:

esimene osa, mille kohaselt nimetatud järelduse põhjendused on vasturääkivad;

teine osa, mille kohaselt nimetatud järelduses tehti ilmne hindamisviga.

5.

Viies väide, et Air France’i trahvi arvutamisel arvesse võetud müügiväärtus olid olemuselt väär, ja see väide jaguneb kaheks osaks:

esimene osa, mis tugineb asjaolul, et tariifide hõlmamine müügiväärtuse hulka põhineb vasturääkivatel põhjendustel, mitmel õigusnormi rikkumisel ja ilmsel hindamisveal;

teine osa, mis tugineb asjaolul, et 50 % EMP inbound tulu hõlmamine müügiväärtuse hulka rikub 2006. aasta trahvide arvutamise suuniseid ning non bis in idem põhimõtet.

6.

Kuues väide, et rikkumise tõsidust hinnati vääralt, ning see koosneb kahest osast:

esimene osa, mis tugineb argumendil, mille kohaselt tegevuse tõsiduse ülehindamine põhineb mitmel hindamisveal ning karistuse proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisel;

teine osa, mis tugineb argumendil, mille kohaselt tegevuse tõsiduse ülehindamine tuleneb EMPst väljaspool toimunud tegevustega seotud kontaktide arvamisest rikkumise ulatuse hulka, mis rikub komisjoni territoriaalse pädevuse reegleid.

7.

Seitsmes väide, et rikkumise kestust arvutati vääralt.

8.

Kaheksas väide, et puudusid põhjendused ning komisjoni poolt regulatiivse korra kohaselt antud 15 % vähendamine oli ebapiisav.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/48


15. juunil 2017 esitatud hagi – SQ versus EIP

(Kohtuasi T-377/17)

(2017/C 277/70)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: SQ (esindajad: advokaadid N. Cambonie ja P. Walter)

Kostjad: Euroopa Investeerimispank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osaliselt – osas, milles president leidis selles ebaõigesti, et: esiteks ei kujutanud meetmed, mida kommunikatsioonidirektor hageja suhtes rakendas ja mida on kajastatud aruande punktides 20-24, 25, 31, 34, 46, 50 ja 51, endast psühholoogiliseks ahistamiseks liigitatavat tegevust; teiseks, et puudus alus algatada direktori suhtes distsiplinaarmenetlus ning kolmandaks, et vaidlustatud otsus, milles tuvastati, et hageja oli langenud psühholoogilise ahistamise ohvriks, pidi jääma täiesti konfidentsiaalseks;

kohustada EIPd hüvitama: esiteks mittevaralise kahju, mida hageja kandis kommunikatsioonidirektori poolse psühholoogilise ahistamise tõttu, mis tuvastati vaidlustatud otsuses ning teiseks mõista selle kahju eest hüvitisena välja 121 992 (sada kakskümmend üks tuhat üheksasada üheksakümmend kaks) eurot; teiseks mittevaralise kahju, mida hageja kandis ja mis seisab lahus vaidlusaluse otsuse osalist tühistamist õigustavast õigusvastasusest, mõistes selle katteks välja 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ning kolmandaks mittevaralise kahju, mis tulenes esiteks asjaolust, et personalivaldkonna peadirektor rikkus selle menetluse sõltumatust, mida vastavuskontrolli direktor viib läbi rikkumisest teavitamiseks ning teiseks sellest, et personalivaldkonna peadirektor hirmutas hagejat või siis ähvardas teda karistusmeetmetega, ning mõista hagejale selle katteks välja 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot;

mõista kohtukulud välja EIP–lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) 20 märtsi 2017. aasta otsuses (edaspidi „vaidlustatud otsus“) rikuti õigusnormi ja tehti ilmselgeid hindamisvigu teatavate hageja vaidlustatud meetmete kvalifitseerimisel. See väide jaguneb kaheks alaosaks:

esimene alaosa, mille kohaselt rikuti õigusnormi selle tingimuse kohaldamisel, mille kohaselt psühholoogiliseks ahistamiseks liigitatav käitumine peab olema korduv;

teine alaosa, mille kohaselt tehti ilmselge hindamisviga, mis tulenes tõigast, et teatav osa vaidlustatud tegevusest oli objektiivselt võttes oma laadilt selline, et see võis kahjustada hageja eneseusaldust ja enesehinnangut.

2.

Teine väide, mille kohaselt tehti vigu, sest jäeti algatamata distsiplinaarmenetlus; väide jaguneb kahte alaossa:

esimene alaosa, mis on esitatud esimese võimalusena ja mille kohaselt rikuti õigusnormi;

teine alaosa, mis on esitatud teise võimalusena ja mille kohaselt tehti ilmselge hindamisviga ja/või rikuti proportsionaalsuse põhimõtet.

3.

Kolmas väide, mille kohaselt rikuti õigusnormi ja tehti ilmselgeid hindamisvigu, mis puudutab hageja kohustust hoida selle otsuse konfidentsiaalsust, mille kohaselt ta oli langenud kommunikatsioonidirektori poolse psühholoogilise ahistamise ohvriks.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/49


28. juunil 2017 esitatud hagi – Dalli versus komisjon

(Kohtuasi T-399/17)

(2017/C 277/71)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: John Dalli (St. Julians, Malta) (esindajad: advokaadid L. Levi ja S. Rodrigues)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

mõista välja hüvitis hagejale tekkinud kahju eest, eelkõige moraalse kahju eest mis esialgse hinnangu kohaselt on 1 000 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kahju hüvitamise nõude toetuseks esitab hageja kaks väidet õigusvastasuse kohta.

1.

Esimene väite kohaselt tegutses OLAF õigusvastaselt.

OLAFi õigusvastane tegevus seisneb eelkõige järgmises: juurdluse algatamise otsuse õigusvastasus, puudused juurdluste iseloomustustes ja juurdluse ulatuse laiendamise ebaseaduslikkus; tõendite kogumise põhimõtete rikkumine (kaasa arvatud tõendite moonutamine ja võltsimine), kaitseõiguste ja paljude liidu õiguse sätete rikkumine (nt ELTL artikkel 339, määruse (EÜ) nr 1073/1999 artiklid 4 ja 8 ning artikli 11 lõige 7, komisjoni otsuse nr 1999/396 artikkel 4, OLAFi juhiste artikkel 18 ja järelevalvekomitee töökorra artikli 13 lõige 5) nagu ka süütuse presumptsiooni ning isikuandmete kaitse õiguse rikkumine.

2.

Teise väite kohaselt tegutses komisjon õigusvastaselt.

Komisjoni õigusvastane tegevus seisneb hea halduse põhimõtte rikkumises, objektiivse, erapooletu, lojaalse ning sõltumatuse põhimõtet järgiva tegutsemise kohustuse rikkumises ning OLAFI sõltumatuse rikkumises.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/50


27. juunil 2017 esitatud hagi – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (Vienna House)

(Kohtuasi T-402/17)

(2017/C 277/72)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vienna International Hotelmanagement AG (Viin, Austria) (esindaja: advokaat M. Zrzavy)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Vienna House“ – registreerimistaotlus nr 14 501 357

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 25. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 333/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/51


27. juunil 2017 esitatud hagi – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (VIENNA HOUSE)

(Kohtuasi T-403/17)

(2017/C 277/73)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vienna International Hotelmanagement AG (Viin, Austria) (esindaja: advokaat M. Zrzavy)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: punast värvi sõnalisi osi „VIENNA HOUSE“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 14 501 308

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 25. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 332/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/51


30. juunil 2017 esitatud hagi – Landesbank Baden-Württemberg versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-411/17)

(2017/C 277/74)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Berger ja K. Rübsamen)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu täitevistungi 11. aprilli 2017. aasta otsus ühtsesse kriisilahendusfondi 2017. aasta eest tehtavate ex-ante-osamaksete arvutamise kohta (SRB/ES/SRF/2017/05) koos lisadega osas, milles vaidlustatud otsus ja selle lisad puudutavad hagejat, ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on ELTL artikli 296 teist lõiku ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 41 lõiget 1 ja lõike 2 punkti c, sest vaidlustatud otsust ei ole piisavalt põhjendatud.

2.

Teine väide, et rikutud on harta artikli 41 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a ette nähtud õigust olla ära kuulatud, sest hagejale ei võimaldatud ärakuulamist.

3.

Kolmas väide, et rikutud on harta artikli 47 lõikes 1 ette nähtud põhiõigust tõhusale õiguskaitsevahendile, sest otsus ei kuulu läbivaatamisele.

4.

Neljas väide, et rikutud on direktiivi 2014/59/EL (1) artikli 103 lõike 7 punkti h, määruse (EL) nr 575/2013 (2) artikli 113 lõiget 7, delegeeritud määruse (EL) 2015/63 (3) artikli 6 lõike 5 esimest lauset, harta artikleid 16 ja 20 ning proportsionaalsuse põhimõtet, sest krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi (institutional protection scheme, IPS) näitaja suhtes kasutati kordajat.

5.

Viies väide, et rikutud on harta artiklit 16 ja proportsionaalsuse põhimõtet, sest kasutati riskiga korrigeerimise kordajat.

6.

Kuues väide, et delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklid 4–7 ja 9 ja selle määruse I lisa on õigusvastased.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT 2014, L 173, lk 190).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT 2013, L 176, lk 1).

(3)  Komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante- osamaksetega (ELT 2015, L 11, lk 44).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/52


29. juunil 2017 esitatud hagi – Karl Storz versus EUIPO (3D)

(Kohtuasi T-413/17)

(2017/C 277/75)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Gruber)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi nimetava ja sõnalisi osi „3D“ sisaldava kujutismärgi rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 272 627

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 11. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 1502/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti teise apellatsioonikoja 11. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 1502/2016-2 ja registreerida kaubamärk „3D“, IR 1 272 627, milles on nimetatud Euroopa Liitu kõigi taotletavate kaupade puhul, kaasa arvatud kaubad, mida jätkuvalt mõjutab vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b koostoimes artikli 7 lõikega 2 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c koostoimes artikli 7 lõikega 2 rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/53


3. juulil 2017 esitatud hagi – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-414/17)

(2017/C 277/76)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (esindaja: advokaat G. Eisenberger)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu täitevistungi 11. aprilli 2017. aasta otsus ühtsesse kriisilahendusfondi 2017. aasta eest tehtavate ex-ante-osamaksete arvutamise kohta (SRB/ES/SRF/2017/05) („Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)“) vähemalt osas, milles see otsus puudutab hagejat, ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et olulisi menetlusnorme on ilmselgelt rikutud, sest otsust ei ole täies ulatuses teatavaks tehtud.

2.

Teine väide, et olulisi menetlusnorme on ilmselgelt rikutud, sest otsust ei ole piisavalt põhjendatud.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/53


3. juulil 2017 esitatud hagi – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO – Papouis Dairies (fino)

(Kohtuasi T-416/17)

(2017/C 277/77)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikosia, Küpros) (esindajad: S. Malynicz, QC, ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Papouis Dairies LTD (Nikosia, Küpros)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „fino“ sisaldav värviline ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 11 180 791

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 2759/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta EUIPO ja teise menetluspoole kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja hageja kohtukulud.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/54


3. juulil 2017 esitatud hagi – Küpros versus EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

(Kohtuasi T-417/17)

(2017/C 277/78)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Küprose Vabariik (esindajad: S. Malynicz, QC, ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Papouis Dairies LTD (Nikosia, Küpros)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „fino Cyprus Halloumi Cheese“ sisaldav värviline ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 11 180 791

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 2650/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta EUIPO ja teise menetluspoole kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja hageja kohtukulud.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/55


4. juulil 2017 esitatud hagi – Eduard Meier versus EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(Kohtuasi T-418/17)

(2017/C 277/79)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Eduard Meier GmbH (München, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Schicker ja M. Knitter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Safari Club“ – registreerimistaotlus nr 13 186 036

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. mai 2017. aasta otsus asjas R 1158/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/55


4. juulil 2017 esitatud hagi – Mendes versus EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Kohtuasi T-419/17)

(2017/C 277/80)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Mendes SA (Lugano, Šveits) (esindaja: advokaat G. Carpineti)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Actial Farmaceutica Srl (Rooma, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „VSL#3“ – ELi kaubamärk nr 1 437 789

Menetlus EUIPOs: tühistamismenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 3. mai 2017. aasta otsus asjas R 1306/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esimese võimalusena, tühistada ELi kaubamärgimääruse artikli 51 lõike 1 punkti b alusel EUIPO apellatsioonikoja otsus, mis on vaidlustatud;

teise võimalusena, tühistada ELi kaubamärgimääruse artikli 51 lõike 1 punkti c alusel EUIPO apellatsioonikoja otsus, mis on vaidlustatud;

igal juhul otsustada, et hagejale tuleb menetluskulud täies mahus hüvitada või siis vähemasti, et kõik pooled kannavad oma kohtukulud ise.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/56


10. juulil 2017 esitatud hagi – Portigon versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(Kohtuasi T-420/17)

(2017/C 277/81)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Portigon AG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid D. Bliesener ja V. Jungkind)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada kostja 11. aprilli 2017. aasta otsus ühtsesse kriisilahendusfondi 2017. aasta eest tehtavate ex-ante-osamaksete arvutamise kohta (SRB/ES/SRF/2017/05) hagejat puudutavas osas ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on määruse (EL) nr 806/2014 (1) artikli 70 lõike 2 esimest kuni kolmandat lõiku koostoimes rakendusmääruse (EL) nr 2015/81 (2) artikli 8 lõike 1 punktiga a ja direktiivi 2014/59/EL (3) artikli 103 lõikega 7.

Kostja pani ebaõigelt hagejale kohustuse teha fondi osamakseid, sest määrus (EL) nr 806/2014 ja direktiiv 2014/59/EL ei näe kriisilahendusmenetluses oleva krediidiasutuse või investeerimisühingu puhul ette osamaksete tasumise kohustust. ELTL artikkel 114 keelab panna osamaksete tasumise kohustust sellisele krediidiasutusele nagu hageja, kelle järelejäänud majandustegevuse suhtes toimub kriisilahendusmenetlus. ELTL artikli 114 lõike 1 alusel meetmete võtmise tingimused ei olnud hageja puhul täidetud. Osamaksete tasumisele kohustamine on vastuolus ka ELTL artikli 114 lõikega 2.

Kostja pani hagejale ebaõigesti kohustuse teha fondi osamakseid, kuna see krediidiasutus ei puutu riskidega kokku, asutuse kriisilahendus on määruse (EL) nr 806/2014 kohaselt välistatud ning asutusel ei ole finantssüsteemi stabiilsuse jaoks mingit tähendust. Seega on rikutud direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõike 7 punkte a, d ja g.

Alates 2012. aasta algusest hageja uusi tehinguid enam ei tee ja tema suhtes on komisjoni abiotsuse tulemusel käimas kriisilahendusmenetlus. Enamikku oma allesjäänud kohustustest haldab ta usaldusfondina (treuhänderisch) teise üksuse jaoks, kes selle tegevusega seotud õigused ja vastutuse on üle võtnud.

Delegeeritud määrus (EL) nr 2015/63 (4) on vastuolus ELTL artikliga 114 ja direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõikega 7, sest tegemist on osamaksete arvutamist puudutava olemusliku sättega (ELTL artikli 290 lõike 1 teine lause). Kostjale ei oleks tohtinud ka delegeerida täiendavate riskinäitajate kindlaksmääramist (ELTL artikli 290 lõige 1).

2.

Teine väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikleid 16 ja 20, sest erilise olukorra tõttu, milles on hageja võrreldes teiste osamakseid tasuma kohustatud krediidiasutustega, on otsus üldise võrdsuspõhimõttega vastuolus. Peale selle riivab otsus ebaproportsionaalselt hageja ettevõtlusvabadust.

3.

Kolmas, täiendavalt esitatud väide, et rikutud on määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõiget 2 koostoimes direktiivi 2014/59/EL artikli 103 lõikega 7, sest osamakse suuruse arvutamisel toimis kostja ebaõigesti, kui ta ei jätnud osamakse tasumisega seotud kohustustest välja hageja bilansis kajastatud usaldusfondi riskivaba tegevust.

4.

Neljas, täiendavalt esitatud väide, et rikutud on määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõiget 6 koostoimes delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 5 lõigetega 3 ja 4, sest osamakse suuruse arvutamisel lähtus kostja ekslikult hageja tuletislepingute brutoväärtusest.

5.

Viies, täiendavalt esitatud väide, et rikutud on määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõiget 6 koostoimes delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 6 lõike 8 punktiga a, sest osamakse suuruse arvutamisel käsitas kostja hagejat ebaõigelt kui restruktureerimisel olevat asutust ning delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 6 lõike 5 punktis c osutatud riskinäitaja oleks tulnud kindlaks määrata selle miinimumväärtusel.

6.

Kuues väide, et rikutud on harta artikli 41 lõiget 1 ja lõike 2 punkti a, sest hagejat ei kuulatud ära.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on harta artikli 41 lõiget 1 ja lõike 2 punkti c, sest otsust ei ole piisavalt põhjendanud.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).

(2)  Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/81, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamise ühtsed tingimused seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex ante osamaksetega (ELT 2015, L 15, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT 2014, L 173, lk 190).

(4)  Komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante- osamaksetega (ELT 2015, L 11, lk 44).


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/57


3. juulil 2017 esitatud hagi – Capo d’Anzio versus komisjon

(Kohtuasi T-425/17)

(2017/C 277/82)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Capo d’Anzio SpA (Anzio, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Carloni)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ELTL artikli 263 alusel komisjoni 28. aprilli 2017. aasta otsus C(2017) 2953 final, mis käsitleb algselt hagejale toetuslepingu LIFE10 ENV/IT/000369 – LCA4PORTS alusel eelmaksetega eraldatud 193 120 euro tagastamist koos viivisega.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab oma hagi järgmiselt.

1.

Äriühing Capo d’Anzio sõlmis 14. oktoobril 2011 toetuslepingu LIFE10 – ENV/IT/000369, millega Euroopa Komisjon andis äriühingule Capo d’Anzio SpA toetust (mille määr on 45,94 % kogusummast, kuid mitte rohkem kui 485 300,00 eurot) Porto di Anzio (Anzio sadam) arendamise keskkonnasäästlikkuse uuringu raames, mis oli kavandatud ehitus-, renoveerimis- ja laiendamisprojektiga, mille pädevad avaliku võimu asutused olid heaks kiitnud.

2.

Uuringuprojektiga ette nähtud tööde käigus tõdes komisjon esialgu täielikku vastavust lepingust ja seadusest tulenevatele nõuetele, siis avastas aga, et mõned vorminõuded on jäänud täitmata, mistõttu ta katkestas projekti rakendamise ja esitas seejärel vaidlustatud otsusega väljamakstud summade tagastamise nõude.

3.

Hageja väidab, et on rikutud projekti rakendamise katkestamist ning seejärel toetuslepingu ülesütlemist ja eelmaksete tagasinõudmist reguleerivate ühissätete artiklis 11 jj sätestatud menetlusnõudeid.

4.

Käesolevas asjas teavitab komisjon, et ta sai Capo d’Anziolt teateid, et nimetatud äriühingul on ajutisi majanduslikke ja finantsraskusi, ning kus on sõnaselgelt öeldud, et need raskused on tingitud õigusvastastest aktidest ja asjaoludest, mis ei ole äriühingu kontrolli all.

5.

Äriühing Capo d’Anzio SpA on neist raskustest, mida ei saa talle süüks panna, pidevalt ja lojaalselt teavitanud ning lõpuks palunud 2. novembri 2015. aasta kirjas ja seejärel 7. detsembri 2015. aasta kirjas, et seda võetaks lepinguga seotud otsuste tegemisel arvesse ja et korraldataks kohtumine, kus ta saaks esitada oma põhjendused, ning ta võttis endale sõnaselgelt kohustuse eelmaksed igal juhul tagastada, juhul kui ta lõplikult ei suuda projekti täitmise kohta nõuetele vastavat aruannet esitada.

6.

Komisjon aga, selle asemel et võtta esitatud põhjendusi arvesse ja nõuda vajaduse korral täiendavaid selgitusi, mis võimaldanuks hagejal kasutada oma kaitseõigusi, millele ta tugines, kohaldas ühissätteid, võrdsustades Capo d’Anzio SpA tegevuse süülise rikkumisega.

7.

Äriühingul Capo d’Anzio SpA oli õigus nõuda kohtumist, kus ta oleks saanud tõendada, et tegemist ei ole temapoolse süülise rikkumisega, ja tugineda seega õigusele mitte kanda kahju olukorra tõttu, mida ei saa talle süüks panna.

8.

Komisjoni tegevus tõi seega kaasa Capo d’Anzio SpA õiguse piiramise ja nende õiguse üldpõhimõtete rikkumise, mille kohaselt lepingu ülesütlemise eelduseks on süüline rikkumine.

9.

Menetlusnormide ja materiaalõiguslike normide rikkumine tõi kaasa vaidlustatud otsuse vastuvõtmise, mis on ebaõiglane, kuna lõpetati ettenähtud osaline rahastamine, kuigi Capo d’Anzio SpA oli komisjonilt saadud summasid sisuliselt nõuetekohaselt kasutanud projekti täitmise eest vastutavatele spetsialistidele tasu maksmiseks; komisjon tähtsustas seega puhtformaalset seika, et äriühing ei olnud suutnud õigeaegselt esitada tegevusaruannet.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/59


5. juulil 2017 esitatud hagi – Item Industrietechnik versus EUIPO (EFUSE)

(Kohtuasi T-426/17)

(2017/C 277/83)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Hasselblatt, V. Töbelmann ja M. Vitt)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „EFUSE“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 463 003

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 18. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 1881/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/59


5. juulil 2017 esitatud hagi – Item Industrietechnik versus EUIPO (EFUSE)

(Kohtuasi T-427/17)

(2017/C 277/84)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Hasselblatt, V. Töbelmann ja M. Vitt)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kaubamärk „EFUSE“ – registreerimistaotlus nr 15 463 011

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 18. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 1882/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/60


11. juulil 2017 esitatud hagi – Alpine Welten Die Bergführer versus EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Kohtuasi T-428/17)

(2017/C 277/85)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Saksamaa) (esindaja: advokaat T.–C. Leisenberg)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ALPINEWELTEN Die Bergführer“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 187 826

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 25. aprilli 2017. aasta otsus asjas R 1339/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/60


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta määrus – It Works versus EUIPO– KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

(Kohtuasi T-778/15) (1)

(2017/C 277/86)

Kohtumenetluse keel: inglise

Neljanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 90, 7.3.2016.


21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/61


Üldkohtu 30. juuni 2017. aasta määrus – Austrian Power Grid versus ACER

(Kohtuasi T-53/17) (1)

(2017/C 277/87)

Kohtumenetluse keel: inglise

Seitsmenda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 95, 27.3.2017.