ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 213

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
3. juuli 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 213/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2017/C 213/02

Kohtunike kodadesse määramine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 213/03

Kohtuasi C-387/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Krajowa Izba Odwoławcza eelotsusetaotlus – Poola) – Esaprojekt sp. z o.o. versus Województwo Łódzkie (Eelotsusetaotlus — Riigihange — Direktiiv 2004/18/EÜ — Võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtted — Ettevõtjate tehniline ja/või kutsealane suutlikkus — Artikli 48 lõige 3 — Võimalus tugineda teiste ettevõtjate pädevusele — Artikkel 51 — Võimalus pakkumust täiendada — Artikli 45 lõike 2 punkt g — Hankemenetlusest kõrvaldamine raske eksimuse tõttu)

5

2017/C 213/04

Kohtuasi C-239/15 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. mai 2017. aasta otsus – RFA International, LP versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Dumping — Venemaalt pärit ferrosiliitsiumi import — Tasutud dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksetaotluste rahuldamata jätmine)

6

2017/C 213/05

Kohtuasi C-274/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 132 lõike 1 punkt f — Niisuguste teenuste vabastamine käibemaksust, mille on sõltumatu isikute rühm osutanud oma liikmetele — Artikli 168 punkt a ja artikli 178 punkt a — Rühma liikmete mahaarvamisõigus — Artikli 14 lõike 2 punkt c ja artikkel 28 — Liikme tegutsemine enda nimel ja rühma arvel)

7

2017/C 213/06

Kohtuasi C-315/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Obvodní soud pro Prahu eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Marcela Pešková, Jiří Peška versus Travel Service a.s. (Eelotsusetaotlus — Lennutransport — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõige 3 — Lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest reisijatele antav hüvitis — Ulatus — Vabastus hüvitise maksmise kohustusest — Lennuki kokkupõrge linnuga — Mõiste erakorralised asjaolud — Mõiste mõistlikud meetmed erakorraliste asjaolude või nende tagajärgede ärahoidmiseks)

7

2017/C 213/07

Kohtuasi C-339/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleeg Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – kriminaalasi Luc Vanderborght süüdistuses (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Suuhooldus- ja hambaraviteenused — Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad täielikult suuhooldus- ja hambaraviteenuste reklaami — Piiriülese elemendi olemasolu — Rahvatervise kaitse — Proportsionaalsus — Direktiiv 2000/31/EÜ — Infoühiskonna teenus — Reklaam veebisaidi vahendusel — Reguleeritud kutseala esindaja — Kutse-eeskirjad — Direktiiv 2005/29/EÜ — Ebaausad kaubandustavad — Liikmesriigi õigusnormid tervishoiu kohta — Liikmesriigi õigusnormid reguleeritud kutsealade kohta)

8

2017/C 213/08

Kohtuasi C-502/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Artiklid 3 – 5 ja 10 — I lisa punktid A, B ja D — Asulareovee puhastamine — Kogumissüsteemid — Reovee bioloogiline puhastus või sellega võrdväärne puhastus — Tundlikele aladele juhitava heitvee põhjalikum puhastus)

9

2017/C 213/09

Kohtuasi C-699/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs versus Brockenhurst College (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Maksuvabastused — Haridusasutuse poolt tasu eest toitlustus- ja meelelahutusteenuste osutamine piiratud publikule)

10

2017/C 213/10

Kohtuasi C-13/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde versus Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 95/46/EÜ — Artikli 7 punkt f — Isikuandmed — Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimused — Mõiste vajalikkus kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimiseks — Liiklusõnnetuse põhjustanud isiku suhtes kohtusse nõude esitamiseks vajalike isikuandmete avalikustamise taotlus — Vastutava töötleja kohustus niisugune taotlus rahuldada — Puudumine)

11

2017/C 213/11

Kohtuasi C-17/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL versus Administration des douanes et droits indirects (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1889/2005 — Euroopa Liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimine — Artikli 3 lõige 1 — Liitu sisenev või liidust lahkuv füüsiline isik — Deklareerimiskohustus — Liikmesriigi lennujaama rahvusvahelise transiidi ala)

11

2017/C 213/12

Kohtuasi C-29/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Landgericht Stralsund’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HanseYachts AG versus Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Artikkel 27 — Lis pendens — Kohus, kuhu esimesena pöörduti — Artikli 30 punkt 1 — Mõiste menetluse algatamist käsitlev dokument või sellega võrdväärne dokument — Kohtuekspertiisitaotlus enne igasugust kohtumenetlust tõendite säilitamiseks või kogumiseks faktiliste asjaolude kohta, mis võivad olla järgneva hagimenetluse aluseks)

12

2017/C 213/13

Kohtuasi C-33/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus‘e eelotsusetaotlus – Soome) – Menetlus, mille algatamist taotles A Oy (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 148 punkt d — Maksuvabastus — Niisuguste teenuste osutamine, mis on otseselt vajalikud seoses avamerel navigeerimiseks kasutatavate merelaevade ja nende lastiga — Lasti tõstmine, mida teostab vahendaja nimel alltöövõtja)

12

2017/C 213/14

Kohtuasi C-71/16 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Comercializadora Eloro, SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Zumex Group, SA (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Sõnalist elementi ZUMEX sisaldava kujutismärgi registreerimise taotlus — Sõnamärgi JUMEX omaniku vastulause — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt b ja artikli 42 lõige 2 — Kasutamise tõendamine — Kasutamine Euroopa Liidus — Artikli 76 lõige 2 — Kasutamist puudutavad täiendavad tõendid, mis on apellatsioonikojale esitatud hilinenult — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaalutlusõigus

13

2017/C 213/15

Kohtuasi C-98/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 — EMP lepingu artikkel 40 — Pärandimaks — Annakud mittetulundusühingutele — Soodsama maksumäära kohaldamine ühingutele, mis tegutsevad või on õiguslikult asutatud Kreekas, nagu ka sarnastele välisriigi ühingutele vastastikuse samaväärse kohtlemise tingimusel — Erinev kohtlemine — Piirang — Põhjendamine)

14

2017/C 213/16

Kohtuasi C-417/16 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – August Storck KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 7 lõike 1 punkt b — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kujutismärk — Sinivalge ruudukujulise pakendi kujutis — Eristusvõime)

14

2017/C 213/17

Kohtuasi C-535/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 27. aprilli 2017. aasta määrus (Tribunalul Specializat Mureși eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Michael Tibor Bachman versus FAER IFN SA (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikli 2 punkt b — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Mõiste tarbija — Füüsiline isik, kes sõlmis krediidiasutusega kohustuse ülevõtmise lepingu, et täita kohustus maksta tagasi laen, mille üks äriühing oli nimetatud krediidiasutuselt võtnud)

15

2017/C 213/18

Kohtuasi C-36/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Minden (Saksamaa) 25. jaanuaril 2017 – Daher Muse Ahmed versus Saksamaa Liitvabariik

15

2017/C 213/19

Kohtuasi C-86/17: Redpur GmbH 16. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-227/15: Redpur GmbH versus EUIPO

16

2017/C 213/20

Kohtuasi C-112/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 6. märtsil 2017 – Angela Irmgard Diedrich jt versus Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Kohtuasi C-125/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Roma (Itaalia) 10. märtsil 2017 – Luigi Bisignani versus Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Kohtuasi C-132/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. märtsil 2017 – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Kohtuasi C-144/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Itaalia) 22. märtsil 2017 – Lloyd’s of London versus Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Kohtuasi C-149/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 24. märtsil 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG versus Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Kohtuasi C-152/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 24. märtsil 2017 – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Kohtuasi C-165/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 3. aprillil 2017 – Morgan Stanley & Co International plc versus Ministre de l’Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Kohtuasi C-185/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 10. aprillil 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna versus Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Kohtuasi C-215/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 25. aprillil 2017 – Nova Kreditna banka Maribor, d.d. versus Sloveenia Vabariik

21

2017/C 213/29

Kohtuasi C-222/17 P: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) ja Armando Álvarez, S.A. 27. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 17. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-40/15: ASPLA ja Armando Álvarez versus Euroopa Liit

22

2017/C 213/30

Kohtuasi C-230/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsreti (Taani) 2. mail 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn versus Udlændingestyrelsen (Taani migratsiooniamet)

23

2017/C 213/31

Kohtuasi C-240/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. mail 2017 – E

23

 

Üldkohus

2017/C 213/32

Kohtuasi T-531/14: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta otsus – Sotiropoulou jt versus nõukogu (Lepinguväline vastutus — Majandus- ja rahanduspoliitika — Liikmesriigile adresseeritud otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks — Pensioniõiguste vähendamine või kehtetuks tunnistamine Kreekas — Eraõiguslikele isikutele õigusi andva normi piisavalt selge rikkumine)

25

2017/C 213/33

Liidetud kohtuasjad T-15/15 ja T-197/15: Üldkohtu 12. mai 2017. aasta otsus – Costa versus parlament (Parlamendi liikmetele rahaliste tasude maksmise kord — Vanaduspension — Ametist kõrvaldamine — Sissenõudmine — Kattumise välistamise norm — Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Viide liikmesriigi õigusaktile — Saadikutele makstavaid eluaegseid toetusi reguleeriva määruse artikli 12 lõike 2bis punkt v — Itaalia ühe sadamaameti esimehele makstud hüvitised — Õiguspärane ootus)

25

2017/C 213/34

Kohtuasi T-122/15: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Landeskreditbank Baden-Württemberg versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõige 4 — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 70 lõige 1 — Ühtne järelevalvemehhanism — EKP pädevus — Detsentraliseeritud teostamine riiklike asutuste poolt — Krediidiasutuse olulisuse hindamine — EKP otsese järelevalve vajadus)

26

2017/C 213/35

Kohtuasi T-303/15: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Barqawi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga)

27

2017/C 213/36

Kohtuasi T-304/15: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Abdulkarim versus nõukogu (Ühise välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga)

27

2017/C 213/37

Kohtuasi T-376/15: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – KK versus EASME (Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 — Kutse esitada taotlusi 2014. – 2015. aasta töökava alusel — VKEde innovatsiooni toetusprogramm — EASME otsus, millega tunnistatakse taotlus abikõlbmatuks — Ühekordse esitamise reegel — Hindamise uuesti läbivaatamise menetlus — Ajutine juurdepääsu puudumine internetisaidile, mille kaudu tuleb taotlus esitada — Hindamisviga — Menetlusnormide rikkumine — Lepinguväline vastutus)

28

2017/C 213/38

Kohtuasi T-159/16: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Metronia versus EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi TRIPLE O NADA taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk TRIPLE BINGO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 2007/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2017/C 213/39

Kohtuasi T-71/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2007. aasta hindamine — Õigusnormide rikkumine — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

29

2017/C 213/40

Kohtuasi T-73/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Psühholoogiline ahistamine — Lepinguväline vastutus — Õigusnormide rikkumine — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

30

2017/C 213/41

Kohtuasi T-111/17: 20. veebruaril 2017 esitatud hagi – Computer Market vs. EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Kohtuasi T-211/17: 6. aprillil 2017 esitatud hagi – Amplexor Luxembourg versus komisjon

31

2017/C 213/43

Kohtuasi T-231/17: 20. aprillil 2017 esitatud hagi – SE versus nõukogu

31

2017/C 213/44

Kohtuasi T-233/17: 20. aprillil 2017 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

32

2017/C 213/45

Kohtuasi T-245/17: 24. aprillil 2017 esitatud hagi – ViaSat versus komisjon

33

2017/C 213/46

Kohtuasi T-256/17: 2. mail 2017 esitatud hagi – Labiri versus EMSK

34

2017/C 213/47

Kohtuasi T-258/17: 3. mail 2017 esitatud hagi – Arbuzov versus nõukogu

35

2017/C 213/48

Kohtuasi T-276/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – Ogrodnik vs. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Kohtuasi T-278/17: 10. mail 2017 esitatud hagi – Bank of New York Mellon versus EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Kohtuasi T-279/17: 11. mail 2017 esitatud hagi – Hermann Bock versus EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Kohtuasi T-280/17: 9. mail 2017 esitatud hagi – GE.CO.P. versus komisjon

37

2017/C 213/52

Kohtuasi T-287/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – Swemac Innovation vs. EUIPO – Swemac Medical Appliances AB (SWEMAC)

38


 

Parandused

2017/C 213/53

Kohtuasja T-197/17 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus ( ELT C 151, 15.5.2017 )

39


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2017/C 213/01)

Viimane väljaanne

ELT C 202, 26.6.2017

Eelmised väljaanded

ELT C 195, 19.6.2017

ELT C 178, 6.6.2017

ELT C 168, 29.5.2017

ELT C 161, 22.5.2017

ELT C 151, 15.5.2017

ELT C 144, 8.5.2017

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


Üldkohus

3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/2


Kohtunike kodadesse määramine

(2017/C 213/02)

Üldkohus otsustas 8. juuni 2017. aasta täiskogul pärast kohtunik C. Mac Eochaidhi ametisse astumist muuta, vastavalt kohtu presidendi ettepanekule, mis on esitatud kodukorra artikli 13 lõike 2 alusel, Üldkohtu 21. septembri 2016. aasta otsust (1) kohtunike kodadesse määramise kohta, ja määrata ajavahemikul 8. juunist 2017 kuni 31. augustini 2019 kohtunikud kodadesse järgmiselt:

Esimene koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president I. Pelikánová, kohtunikud V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen ja U. C. Öberg.

Esimene koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president I. Pelikánová;

a)

kohtunikud P. Nihoul ja J.Svenningsen;

b)

kohtunikud V. Valančius ja U. C. Öberg.

Teine koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president M. Prek, kohtunikud E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke ja M. J. Costeira.

Teine koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president M. Prek;

a)

kohtunikud F. Schalin ja M. J. Costeira;

b)

kohtunikud E. Buttigieg ja B. Berke.

Kolmas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president S. Frimodt Nielsen; kohtunikud V. Kreuschitz, I. S. Forrester, N. Półtorak ja E. Perillo.

Kolmas koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president S. Frimodt Nielsen;

a)

kohtunikud I. S. Forrester ja E. Perillo.

b)

kohtunikud V. Kreuschitz ja N. Półtorak.

Neljas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president H. Kanninen, kohtunikud J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ja I. Reine.

Neljas koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president H. Kanninen;

a)

kohtunikud J. Schwarcz ja C. Iliopoulos;

b)

kohtunikud L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ja I. Reine.

Viies koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president D. Gratsias, kohtunikud I. Labucka, A. Dittrich, I. Ulloa Rubio ja P. G. Xuereb.

Viies koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president D. Gratsias;

a)

kohtunikud A. Dittrich ja P. G. Xuereb;

b)

kohtunikud I. Labucka ja I. Ulloa Rubio.

Kuues koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president G. Berardis, kohtunikud S. Papasavvas, D. Spielmann, Z. Csehi ja O. Spineanu-Matei.

Kuues koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president G. Berardis;

a)

kohtunikud S. Papasavvas ja O. Spineanu-Matei;

b)

kohtunikud D. Spielmann ja Z. Csehi.

Seitsmes koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president V. Tomljenović, kohtunikud M. Kancheva, E. Bieliūnas, A. Marcoulli ja A. Kornezov.

Seitsmes koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president V. Tomljenović;

a)

kohtunikud E. Bieliūnas ja A. Kornezov;

b)

kohtunikud E. Bieliūnas ja A. Marcoulli.

c)

kohtunikud A. Marcoulli ja A. Kornezov.

Kaheksas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president A. M. Collins, kohtunikud M. Kancheva, E. Bieliūnas, R. Barents ja J. M. Passer.

Kaheksas koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president A. M. Collins;

a)

kohtunikud R. Barents ja J. M. Passer;

b)

kohtunikud M. Kancheva ja J. M. Passer;

c)

kohtunikud M. Kancheva ja J. M. Passer.

Üheksas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja president S. Gervasoni, kohtunikud L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk ja C. Mac Eochaidh.

Üheksas koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja president S. Gervasoni;

a)

kohtunikud L. Madise ja R. da Silva Passos;

b)

kohtunikud K. Kowalik-Bańczyk ja C. Mac Eochaidh.

Kahe koja koosseisu, milles on neli kohtunikku, lisandub ülejäänud neljaliikmelise koja koosseisust viies kohtunik, kes ei ole koja president ja kes määratakse üheks aastaks kodukorra artiklis 8 sätestatud korras. Laiendatud koosseis moodustatakse seega, lisades seitsmendasse kotta ühe kaheksanda koja kohtuniku ja kaheksandasse kotta ühe seitsmenda koja kohtuniku.


(1)  ELT 2016, C 392, lk 2.


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/5


Euroopa Kohtu (viies koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Krajowa Izba Odwoławcza eelotsusetaotlus – Poola) – Esaprojekt sp. z o.o. versus Województwo Łódzkie

(Kohtuasi C-387/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Riigihange - Direktiiv 2004/18/EÜ - Võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtted - Ettevõtjate tehniline ja/või kutsealane suutlikkus - Artikli 48 lõige 3 - Võimalus tugineda teiste ettevõtjate pädevusele - Artikkel 51 - Võimalus pakkumust täiendada - Artikli 45 lõike 2 punkt g - Hankemenetlusest kõrvaldamine raske eksimuse tõttu))

(2017/C 213/03)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajowa Izba Odwoławcza

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Esaprojekt sp. z o.o.

Kostja: Województwo Łódzkie

Menetluses osales: Konsultant Komputer sp. z o.o.

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18 ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta artiklit 51 koosmõjus sama direktiivi artikliga 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui pärast hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtaja möödumist edastab ettevõtja hankijale enda riigihankemenetluses osalemise tingimustele vastamise tõendamiseks dokumendid, mida ei olnud tema esialgses pakkumuses, nagu kolmanda isiku täidetud leping ning selle isiku võetud kohustus anda ettevõtja käsutusse kõnealuse riigihankelepingu täitmiseks vajalikud pädevus ja vahendid.

2.

Direktiivi 2004/18 artiklit 44 koosmõjus artikli 48 lõike 2 punktiga a ning artiklis 2 sätestatud ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõttega tuleb tõlgendada nii, et ettevõtja ei või tugineda artikli 48 lõikes 3 viidatud mõne teise ettevõtja pädevusele, nii et teadmised ja kogemused kahe ettevõtja puhul, kellel hankija nõutud teadmised ja kogemused eraldi võttes puuduvad, summeeritakse, kui hankija arvates on riigihange jagamatu selles mõttes, et see tuleb ellu viia ühe ettevõtja poolt ning et selline mitme ettevõtja kogemusele tuginemise välistamine on seotud asjaomase hankelepingu – mille peab täitma üks ettevõtja – objektiga ja on selle suhtes proportsionaalne.

3.

Direktiivi 2004/18/EÜ artiklit 44 koosmõjus artikli 48 lõike 2 punktiga a ning artiklis 2 sätestatud ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõttega tuleb tõlgendada nii, et ettevõtja, kes osaleb hankemenetluses individuaalselt, ei või tugineda ettevõtjate ühenduse kogemusele, milles ta osales muu riigihankelepingu raames, juhul kui ta ei osalenud tõhusalt ja konkreetselt selle täitmises.

4.

Direktiivi 2004/18 artikli 45 lõike 2 punkti g, mis lubab kõrvaldada hankemenetlusest ettevõtja muu hulgas juhul, kui ta on hankija nõutavate andmete esitamisel süüdi raskes eksimuses või jätnud sellised andmed esitamata, tuleb tõlgendada nii, et seda sätet võib kohaldada, kui see ettevõtja on vastutav teatava raskusega hooletuse eest ehk sellise hooletuse eest, millel on otsustav mõju riigihankemenetlusest kõrvaldamise, valiku ja riigihankelepingu sõlmimise otsustele, olenemata sellest, kas on tuvastatud selle ettevõtja tahtlik üleastumine.

5.

Direktiivi 2004/18 artiklit 44 koosmõjus artikli 48 lõike 2 punktiga a ning artiklis 2 sätestatud ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõttega tuleb tõlgendada nii, et see annab ettevõtjale võimaluse tugineda oma kogemusele selliselt, et ta viitab üheaegselt kahele või enamale lepingule kui ühele hankelepingule, kui hankija ei ole seda võimalust kõnealuse hanke objekti ja eesmärgiga seotud ja nende suhtes proportsionaalsete nõuete alusel välistanud.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/6


Euroopa Kohtu (viies koda) 4. mai 2017. aasta otsus – RFA International, LP versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-239/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Dumping - Venemaalt pärit ferrosiliitsiumi import - Tasutud dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksetaotluste rahuldamata jätmine))

(2017/C 213/04)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: RFA International, LP (esindajad: advokaadid B. Evtimov, E. Borovikov ja solicitor D. O’Keeffe)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, P. Němečková ja A. Stobiecka-Kuik)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja RFA International LP-lt.


(1)  ELT C 270, 17.8.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/7


Euroopa Kohtu (neljas koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-274/15) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Maksustamine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikli 132 lõike 1 punkt f - Niisuguste teenuste vabastamine käibemaksust, mille on sõltumatu isikute rühm osutanud oma liikmetele - Artikli 168 punkt a ja artikli 178 punkt a - Rühma liikmete mahaarvamisõigus - Artikli 14 lõike 2 punkt c ja artikkel 28 - Liikme tegutsemine enda nimel ja rühma arvel))

(2017/C 213/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Dintilhac ja C. Soulay)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindajad: D. Holderer, keda abistasid avocat F. Kremer, avocat P. E. Partsch ning B. Gasparotti)

Resolutsioon

1.

Kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik kehtestas sõltumatuid isikute rühmasid puudutavad käibemaksunormid, nagu need on määratletud esiteks loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Luksemburgi 12. veebruari 1979. aasta käibemaksuseadus) konsolideeritud redaktsiooni artikli 44 lõike 1 punktis y koostoimes règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes’i (suurhertsogi 21. jaanuari 2004. aasta määrus, mis käsitleb sõltumatu isikute rühma poolt oma liikmetele osutatud teenuste vabastamist käibemaksust) artikli 2 punktiga a ja artikliga 3, teiseks suurhertsogi määruse artiklis 4 koostoimes circulaire administrative no707, du 29 janvier 2004 (29. jaanuari 2004. aasta ringkiri nr 707), niivõrd kuivõrd selles kommenteeritakse suurhertsogi määruse artiklit 4, ning kolmandaks Comité d’Observation des Marchés’ (COBMA) (turu-uuringu komitee) töögrupi 18. detsembri 2008. aasta memorandumis, mis on kooskõlastatud Administration de l’enregistrement et des domaines’ga (Luksemburgi registreerimis- ja kinnisvaravalitsus), siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, mida on muudetud nõukogu 13. juuli 2010. aasta direktiiviga 2010/45/EL, artikli 2 lõike 1 punktist c, artikli 132 lõike 1 punktist f, artikli 168 punktist a, artikli 178 punktist a, artikli 14 lõike 2 punktist c ning artiklist 28 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.


(1)  ELT C 270, 17.8.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Obvodní soud pro Prahu eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Marcela Pešková, Jiří Peška versus Travel Service a.s.

(Kohtuasi C-315/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Lennutransport - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Artikli 5 lõige 3 - Lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest reisijatele antav hüvitis - Ulatus - Vabastus hüvitise maksmise kohustusest - Lennuki kokkupõrge linnuga - Mõiste „erakorralised asjaolud“ - Mõiste „mõistlikud meetmed“ erakorraliste asjaolude või nende tagajärgede ärahoidmiseks))

(2017/C 213/06)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Obvodní soud pro Prahu

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Marcela Pešková, Jiří Peška

Kostja: Travel Service a.s.

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3, koostoimes selle määruse põhjendusega 14, tuleb tõlgendada nii, et lennuki kokkupõrge linnuga kuulub mõiste „erakorralised asjaolud“ alla selle sätte tähenduses.

2.

Määruse nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3, koostoimes sama määruse põhjendusega 14, tuleb tõlgendada nii, et lennu tühistamine või pikaajaline hilinemine ei ole tingitud erakorralistest asjaoludest juhul, kui tühistamine või hilinemine tuleneb sellest, et lennuettevõtja kasutas enda valitud eksperti, et viia uuesti läbi ohutuse kontroll, mida nõuab kokkupõrge linnuga, pärast seda, kui kohaldatavate õigusnormide alusel luba omav ekspert oli kontrolli juba teostanud.

3.

Määruse nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3, koostoimes selle määruse põhjendusega 14, tuleb tõlgendada nii, et „vajalikud meetmed“, mida lennuettevõtja peab võtma linnuga kokkupõrkeohu vähendamiseks ja isegi ennetamiseks ning seeläbi nimetatud määruse artikli 7 alusel reisijatele hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks, hõlmavad nimetatud lindude kohalolu ennetavate kontrollimeetmete võtmist, tingimusel et asjaomasel lennuettevõtjal on eeskätt tehnilises ja halduslikus plaanis tegelikult võimalik võtta niisuguseid meetmeid, et need meetmed ei sunniks teda tegema ettevõtte suutlikkusele vastuvõetamatuid ohverdusi ning et nimetatud lennuettevõtja tõendab, et kõnesolevad meetmed tõepoolest võeti seoses lennuga, mida linnuga kokkupõrge puudutas; liikmesriigi kohus peab kontrollima, et need tingimused on täidetud.

4.

Määruse nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3, koostoimes sama määruse põhjendusega 14, tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui lennu kolm või rohkem tundi hilisem saabumine on tingitud mitte üksnes niisugusest erakorralisest asjaolust, mida ei oleks saanud vältida olukorrale sobivate meetmete võtmisega ning millega seoses võttis lennuettevõtja kõik vajalikud meetmed, et selle tagajärgi ära hoida, vaid ka ühest teisest asjaolust, mis ei kuulu sellesse kategooriasse, siis tuleb esimesest asjaolust tingitud hilinemine maha arvata asjaomase lennu saabumise hilinemise kogupikkusest, et saaks hinnata, kas selle lennu hilinenud saabumise eest tuleb selle määruse artikli 7 alusel hüvitist maksta.


(1)  ELT C 414, 14.12.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/8


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleeg Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – kriminaalasi Luc Vanderborght süüdistuses

(Kohtuasi C-339/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artikkel 56 - Teenuste osutamise vabadus - Suuhooldus- ja hambaraviteenused - Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad täielikult suuhooldus- ja hambaraviteenuste reklaami - Piiriülese elemendi olemasolu - Rahvatervise kaitse - Proportsionaalsus - Direktiiv 2000/31/EÜ - Infoühiskonna teenus - Reklaam veebisaidi vahendusel - Reguleeritud kutseala esindaja - Kutse-eeskirjad - Direktiiv 2005/29/EÜ - Ebaausad kaubandustavad - Liikmesriigi õigusnormid tervishoiu kohta - Liikmesriigi õigusnormid reguleeritud kutsealade kohta))

(2017/C 213/07)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleeg Brussel

Põhikohtuasja menetluse pool

Luc Vanderborght

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv), tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis kaitsevad rahvatervist ja hambaarstiameti väärikust, esiteks keelates üldiselt ja täielikult suuhooldus- ja hambaraviteenuste reklaami mis tahes vormis, ja teiseks kehtestades tagasihoidlikkuse nõuded, millele peab vastama hambaravikabineti silt.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis keelavad üldiselt ja täielikult suuhooldus- ja hambaraviteenuste reklaami mis tahes vormis, osas, milles need õigusnormid keelavad mis tahes vormis elektroonilisel teel edastatavad kommertsteadaanded, mis hõlmab ka hambaarsti loodud veebisaiti.

3.

ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis keelavad üldiselt ja täielikult ära suuhooldus- ja hambaraviteenuste reklaami mis tahes vormis.


(1)  ELT C 311, 21.9.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/9


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-502/15) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 91/271/EMÜ - Artiklid 3 – 5 ja 10 - I lisa punktid A, B ja D - Asulareovee puhastamine - Kogumissüsteemid - Reovee bioloogiline puhastus või sellega võrdväärne puhastus - Tundlikele aladele juhitava heitvee põhjalikum puhastus))

(2017/C 213/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Mifsud-Bonnici ja E. Manhaeve)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: J. Kraehling, keda abistas barrister S. Ford)

Resolutsioon

1.

Kuivõrd Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei taganud, et Gowertoni ja Llanelli linnastutes asulareovee ja vihmavee kombineeritud kogumissüsteemi kogutud vesi hoiustatakse ja juhitakse töötlemisele kooskõlas nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta nõuetega, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad selle direktiivi artiklite 3, 4 ja 10 ning I lisa punktide A, B ja C alusel.

2.

Kuivõrd Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei rakendanud Ballycastle’i linnastuga seonduvalt reovee bioloogilist puhastust ning ei töödelnud üldse asulareovett Gibraltari linnastus, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad direktiivi 91/271 artikli 4, ja I lisa punkti B alusel.

3.

Kuivõrd Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole taganud, et Tivertoni, Durhami (Barkers Haugh), Chester-le-Streeti, Islipi, Broughtoni Astley, Chiltoni, Withami ja Chelmsfordi linnastute kogumissüsteemi sisenev asulareovesi läbib enne tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse sellest, mis on ette nähtud direktiivi 91/271 artiklis 4, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad selle direktiivi artikli 5 ja I lisa punkti B alusel.

4.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/10


Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs versus Brockenhurst College

(Kohtuasi C-699/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksustamine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Maksuvabastused - Haridusasutuse poolt tasu eest toitlustus- ja meelelahutusteenuste osutamine piiratud publikule))

(2017/C 213/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Kostja: Brockenhurst College

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 132 lõike 1 punkti i tuleb tõlgendada nii, et hariduse andmisega kui põhiteenusega „otseselt seotud“ teenusteks ja seega käibemaksust vabastatuks võib lugeda tegevust, millega tegeletakse sellistel asjaoludel, nagu on kõne all põhikohtuasjas, ning mis seisneb selles, et kõrgkooli üliõpilased osutavad oma õpingute käigus tasu eest kolmandatele isikutele toitlustus- ja meelelahutusteenuseid, eeldusel et need teenused on tingimata vajalikud üliõpilaste õpingutes ning teenuste eesmärk ei ole teenida sellele asutusele lisatulu tehingute kaudu, mida sooritatakse otseses konkurentsis käibemaksukohustuslastest äriühingutega, mida peab kontrollima liikmesriigi kohus.


(1)  ELT C 78, 29.2.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/11


Euroopa Kohtu (teine koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde versus Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

(Kohtuasi C-13/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 95/46/EÜ - Artikli 7 punkt f - Isikuandmed - Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimused - Mõiste „vajalikkus kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimiseks“ - Liiklusõnnetuse põhjustanud isiku suhtes kohtusse nõude esitamiseks vajalike isikuandmete avalikustamise taotlus - Vastutava töötleja kohustus niisugune taotlus rahuldada - Puudumine))

(2017/C 213/10)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Kostja: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et selles ei ole kehtestatud kohustust avalikustada kolmandale isikule isikuandmeid, mis võimaldavad kolmandal isikul esitada tsiviilkohtusse nõude kahju hüvitamiseks, mille tekitas andmekaitsesubjekt. Direktiivi artikli 7 punktiga f ei ole siiski vastuolus see, kui andmed avalikustatakse riigisisese õiguse alusel.


(1)  ELT C 111, 29.3.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/11


Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL versus Administration des douanes et droits indirects

(Kohtuasi C-17/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Määrus (EÜ) nr 1889/2005 - Euroopa Liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimine - Artikli 3 lõige 1 - Liitu sisenev või liidust lahkuv füüsiline isik - Deklareerimiskohustus - Liikmesriigi lennujaama rahvusvahelise transiidi ala))

(2017/C 213/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL

Kostja: Administration des douanes et droits indirects (tolli- ja kaudsete maksude amet)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud deklareerimiskohustus kehtib liikmesriigi lennujaama rahvusvahelise transiidi alal.


(1)  ELT C 90, 7.3.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/12


Euroopa Kohtu (teine koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Landgericht Stralsund’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HanseYachts AG versus Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Kohtuasi C-29/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Artikkel 27 - Lis pendens - Kohus, kuhu esimesena pöörduti - Artikli 30 punkt 1 - Mõiste „menetluse algatamist käsitlev dokument“ või sellega „võrdväärne dokument“ - Kohtuekspertiisitaotlus enne igasugust kohtumenetlust tõendite säilitamiseks või kogumiseks faktiliste asjaolude kohta, mis võivad olla järgneva hagimenetluse aluseks))

(2017/C 213/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Stralsund

Põhikohtuasja pooled

Hageja: HanseYachts AG

Kostjad: Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 27 lõiget 1 ja artikli 30 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et lis pendens'i juhtumil ei saa pidada aega, mil esitati taotlus menetluse algatamiseks enne igasugust kohtumenetlust menetlustoimingu tegemiseks, selleks ajaks, mil artikli 30 punkti 1 tähenduses loetakse „menetlus alustatuks“ kohtus, mis arutab asja selle menetlustoimingu tulemusel samas liikmesriigis hiljem esitatud sisulise nõude alusel.


(1)  ELT C 136, 18.4.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/12


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus‘e eelotsusetaotlus – Soome) – Menetlus, mille algatamist taotles A Oy

(Kohtuasi C-33/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksustamine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikli 148 punkt d - Maksuvabastus - Niisuguste teenuste osutamine, mis on otseselt vajalikud seoses avamerel navigeerimiseks kasutatavate merelaevade ja nende lastiga - Lasti tõstmine, mida teostab vahendaja nimel alltöövõtja))

(2017/C 213/13)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

A Oy

menetluses osales: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 148 punkti d tuleb tõlgendada nii, et laeva lastimine ja lossimine on teenused, mis on otseselt vajalikud seoses selle direktiivi artikli 148 punktis a viidatud laeva lastiga.

2.

Direktiivi 2006/112 artikli 148 punkti d tuleb tõlgendada nii, et esiteks võib maksust vabastada mitte üksnes teenuste osutamise, mis on seotud selle direktiivi artikli 148 punktis a nimetatud merelaeva lastimise ja lossimisega, mis leiab aset sellise teenuse turustamise lõppetapis, vaid ka selliste teenuste osutamise, mida teostatakse varasemas etapis nagu teenus, mida alltöövõtja osutab peatöövõtjale, kes seejärel esitab arve transiidi- või veoettevõtjale, ja teiseks võib maksust vabastada ka lasti tõstmise teenused, mida osutatakse selle lasti valdajale, kes võib olla asjaomase kauba eksportija või importija.


(1)  ELT C 111, 29.3.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/13


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Comercializadora Eloro, SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Zumex Group, SA

(Kohtuasi C-71/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamärk - Sõnalist elementi „ZUMEX“ sisaldava kujutismärgi registreerimise taotlus - Sõnamärgi JUMEX omaniku vastulause - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt b ja artikli 42 lõige 2 - Kasutamise tõendamine - Kasutamine Euroopa Liidus - Artikli 76 lõige 2 - Kasutamist puudutavad täiendavad tõendid, mis on apellatsioonikojale esitatud hilinenult - Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaalutlusõigus)

(2017/C 213/14)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Comercializadora Eloro, SA (esindaja: advokaat J. L. de Castro Hermida)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Palmero Cabezas), Zumex Group, SA (esindaja: advokaat M. C. March Cabrelles)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Comercializadora Eloro SA-lt.


(1)  ELT C 191, 30.5.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/14


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-98/16) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Maksustamine - Kapitali vaba liikumine - ELTL artikkel 63 - EMP lepingu artikkel 40 - Pärandimaks - Annakud mittetulundusühingutele - Soodsama maksumäära kohaldamine ühingutele, mis tegutsevad või on õiguslikult asutatud Kreekas, nagu ka sarnastele välisriigi ühingutele vastastikuse samaväärse kohtlemise tingimusel - Erinev kohtlemine - Piirang - Põhjendamine))

(2017/C 213/15)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Roels ja D. Triantafyllou)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: M. Tassopoulou ja V. Karra)

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik on kehtestanud ja hoiab jõus õigusnorme, mis näevad ette vastastikuse samaväärse kohtlemise klausli olemasolust sõltuva pärimismaksu soodustuse annakutele, mis tehakse teistes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides asuvatele mittetulundusühingutele, on ta rikkunud ELTL artiklist 63 ja 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklist 40 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 145, 25.4.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/14


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – August Storck KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(Kohtuasi C-417/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 7 lõike 1 punkt b - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kujutismärk - Sinivalge ruudukujulise pakendi kujutis - Eristusvõime))

(2017/C 213/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: August Storck KG (esindajad: advokaadid I. Rohr ja P. Goldenbaum)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja August Storck KG-lt.


(1)  ELT C 428, 21.11.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/15


Euroopa Kohtu (kümnes koda) 27. aprilli 2017. aasta määrus (Tribunalul Specializat Mureși eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Michael Tibor Bachman versus FAER IFN SA

(Kohtuasi C-535/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 - Tarbijakaitse - Direktiiv 93/13/EMÜ - Artikli 2 punkt b - Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes - Mõiste „tarbija“ - Füüsiline isik, kes sõlmis krediidiasutusega kohustuse ülevõtmise lepingu, et täita kohustus maksta tagasi laen, mille üks äriühing oli nimetatud krediidiasutuselt võtnud))

(2017/C 213/17)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Specializat Mureș

Põhikohtuasja menetluse pool

Hageja: Michael Tibor Bachman

Kostja: FAER IFN SA

Resolutsioon

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et füüsilist isikut, kes on kohustuse ülevõtmise lepinguga võtnud krediidiasutuse ees kohustuse tagastada laen, mis algselt anti ühele äriühingule selle äriühingu tegevusega seotud eesmärkidel, võib käsitada nimetatud sätte mõistes tarbijana, kui sel füüsilisel isikul ei ole ilmselget seost selle äriühinguga, vaid ta tegutses selliselt väljapoole kutsetegevuse piire jäävate sidemete tõttu, mis tal on isikuga, kes kontrollis äriühingut, ja isikuga, kes allkirjastas esialgseid krediidilepinguid täiendavad lepingud (käendus- või kinnisvara tagatisega lepingud/hüpoteegilepingud).


(1)  ELT C 38, 6.2.2017.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Minden (Saksamaa) 25. jaanuaril 2017 – Daher Muse Ahmed versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-36/17)

(2017/C 213/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Minden

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Daher Muse Ahmed

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Euroopa Liidu Kohus (kolmas koda) sedastas 5. aprilli 2017. aasta määruses, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest, (1) sätted ja põhimõtted, mis otseselt või kaudselt reguleerivad tagasivõtmispalve esitamise tähtaega, ei ole kohaldatavad sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, kus kolmanda riigi kodanik on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse liikmesriigis pärast seda, kui teine liikmesriik on andnud talle täiendava kaitse.


(1)  ELT 2013, L 180, lk 31.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/16


Redpur GmbH 16. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-227/15: Redpur GmbH versus EUIPO

(Kohtuasi C-86/17)

(2017/C 213/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Redpur GmbH (esindaja: advokaat S. Schiller)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH

Apellandi nõuded

Apellant palub:

tühistada Üldkohtu 15. detsembri 2016. aasta otsus kohtuasjas T-227/15 ja jätta vastulause rahuldamata;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt;

mõista hageja poolt EUIPO vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja menetlustes kantud kulud välja Redwell Manufaktur GmbH-lt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „Redpur“ kaupadele klassis 11 – ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 10 934 305

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olevad kaubamärgid või tähised: ühenduse sõna- ja kujutismärk nr 4769717 „redwell INFRAROT HEIZUNGEN“ klassi 11 kuuluvatele kaupadele; Austria sõnamärk nr 232549 „Redwell“ klassi 11 kuuluvatele kaupadele; rahvusvaheline sõnamärk (WIPO) registreerimisnumbriga 914971 „Redwell“ klassi 11 kuuluvatele kaupadele ja ärinimedele Austrias „REDWELL Manufaktur GmbH“ küttesüsteemide ja kohtkütteseadmete, sealhulgas infrapunakütte ja kütteseadmete jaoks.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väide: määruse nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 6. märtsil 2017 – Angela Irmgard Diedrich jt versus Société Air France SA

(Kohtuasi C-112/17)

(2017/C 213/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Kostja: Société Air France SA

Kohtuasi kustutati Euroopa Kohtu 6. aprilli 2017. aasta määrusega Euroopa Kohtu registrist.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Roma (Itaalia) 10. märtsil 2017 – Luigi Bisignani versus Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(Kohtuasi C-125/17)

(2017/C 213/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria provinciale di Roma

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Luigi Bisignani

Vastustaja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriigi regulatsioon – mis 6. augusti 2013. aasta seaduse nr 97 (2013. aasta Euroopa seadus (Legge europea 2013)) artikli 9 lõike 1 punktides c ja d, vähemalt kui tõlgendada neid nii, nagu seda soovitavad mõlemad pooled, tühistas lõplikult 28. juuni 1990. aasta dekreetseaduse nr 167 (kinnitati muudetud kujul 4. augusti 1990. aasta seadusena nr 227) artiklites 4 ja 5 määratletud ning nende artiklite kohaselt karistatava maksuõigusrikkumise koosseisu (mitte ei sõnastanud seda ümber), eristamata selles kontekstis pealegi juhtusid, mil kapital liigub liidu liikmesriikide vahel, ja juhtusid, mil see liigub liidu liikmesriikide ja madala maksumääraga riikide või territooriumide vahel – on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 64 koostoimes sellele eelneva artikli 63 ja järgneva artikliga 65, ning nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiviga 2011/16/EL (1), osas, kus need normid lubavad jätta liikmesriikide õiguses kehtima 31. detsembri 1993. aasta seisuga kehtivad piirangud kapitali liikumisele kolmandatesse riikidesse või kolmandatest riikidest, et hoida ära liikmesriikide tulu saamatajäämise võimalikud juhud ning et koguda tõendeid maksualaseid õigusakte rikkuvate või rikkuda võivate tehingute ebaseaduslikkuse kohta, ning mis samuti lubavad kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 5 ette nähtud subsidiaarsuse põhimõtte ning proportsionaalsuse põhimõttega eristada maksumaksjaid nende elukoha või nende kapitali investeerimise koha põhjal?


(1)  Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, lk 1).


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. märtsil 2017 – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV

(Kohtuasi C-132/17)

(2017/C 213/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Peugeot Deutschland GmbH

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Deutsche Umwelthilfe eV

Eelotsuse küsimus

Kas isik, kellel on internetikeskkonnas YouTube oma videokanal, kus internetikasutajad saavad vaadata uusi sõiduautomudeleid reklaamivaid lühivideoid, osutab audiovisuaalmeedia teenust direktiivi 2010/13 (1) artikli 1 lõike 1 punkti a tähenduses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (ELT 2010, L 95, lk 1)


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Itaalia) 22. märtsil 2017 – Lloyd’s of London versus Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

(Kohtuasi C-144/17)

(2017/C 213/23)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale Calabria

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Lloyd’s of London

Vastustaja: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriigi õigusnormid tema kohtupraktikas tõlgendatud kujul, mis lubavad samas ametiasutuse välja kuulutatud hankemenetluses osaleda mitmel Lloyd’s of Londonisse kuuluval sündikaadil, kelle pakkumustele on alla kirjutanud üks ja sama isik, nimelt Lloyd’si üldesindaja selles riigis, on vastuolus Euroopa konkurentsinormides ette nähtud põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELTL), ning neist tulenevate põhimõtetega, näiteks pakkumuste sõltumatuse ja salajasusega?


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 24. märtsil 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG versus Michael Strotzer

(Kohtuasi C-149/17)

(2017/C 213/24)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht München I

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Michael Strotzer

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ (1) artikli 8 lõikeid 1 ja 2 koosmõjus artikli 3 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et „tõhusad ja hoiatavad sanktsioonid teose üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse rikkumise korral“ on kohaldatavad veel ka siis, kui välistatud on selle isiku vastutus kahju hüvitamise eest, kellele kuulub internetiühendus, mille kaudu pandi failijagamise teel toime autoriõiguse rikkumised, kui internetiühenduse omanik nimetab vähemalt ühe pereliikme, kellel oli peale tema enda võimalik kõnealust internetiühendust kasutada, tegemata teatavaks asjaomase väljaselgitamise käigus tuvastatud täpsemaid andmeid selle kohta, millisel hetkel ning millisel viisil kõnealune pereliige internetti kasutas?

2.

Kas direktiivi 2004/48/EÜ (2) artikli 3 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et „tõhusad meetmed intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks“ on kohaldatavad veel ka siis, kui välistatud on selle isiku vastutus kahju hüvitamise eest, kellele kuulub internetiühendus, mille kaudu pandi failijagamise teel toime autoriõiguse rikkumised, kui internetiühenduse omanik nimetab vähemalt ühe pereliikme, kellel oli peale tema enda võimalik kõnealust internetiühendust kasutada, tegemata teatavaks asjaomase väljaselgitamise käigus tuvastatud täpsemaid andmeid selle kohta, millisel hetkel ning millisel viisil kõnealune pereliige internetti kasutas?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32).


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 24. märtsil 2017 – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Kohtuasi C-152/17)

(2017/C 213/25)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA

Vastustaja: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu õigusega (eelkõige ELL artikli 3 lõikega 3, ELTL artiklitega 26, 56–58 ja 101 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 16) ning direktiiviga 2004/17 (1) on kooskõlas liikmesriigi õiguse tõlgendus, mis välistab hindade läbivaatamise nn erisektorite hankelepingute puhul, konkreetselt hankelepingute puhul, mille ese erineb selles direktiivis viidatud lepingute esemetest, kuid mis on nendega seotud abistava seose tõttu?

2.

Kas direktiiv 2004/17 (kui asuda seisukohale, et hinna läbivaatamise välistamine kõikide lepingute puhul, mis on sõlmitud ja mida täidetakse nn erisektorites, tuleneb otse sellest direktiivist) on kooskõlas Euroopa Liidu põhimõtetega (eelkõige ELL artikli 3 lõikega 1, ELTL artiklitega 26, 56–58 ja 101 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 16), „kuigi see on ebaõiglane ja ebaproportsionaalne ning selles rikutakse lepingulist tasakaalu ja seetõttu nõudeid tõhusa turu saavutamiseks“?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, lk 1; ELT eriväljaanne 6/7, lk 19).


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 3. aprillil 2017 – Morgan Stanley & Co International plc versus Ministre de l’Économie et des Finances

(Kohtuasi C-165/17)

(2017/C 213/26)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Morgan Stanley & Co International plc

Vastustaja: Ministre de l'Économie et des Finances

Eelotsuse küsimused

1.

Kas juhul, kui esimeses liikmesriigis asuva filiaali kantud kulusid kasutati täielikult teises liikmesriigis asuva peakontori tehingute tegemiseks, tuleb kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (1) artikli 17 lõikeid 2, 3 ja 5 ning artikli 19 lõiget 1, mis on üle võetud direktiivi 2006/112/EÜ (2) artiklites 168, 169 ja 173-175, tõlgendada nii, et nende kohaselt peab filiaali liikmesriik kohaldama nimetatud kulude suhtes filiaali mahaarvatavat osa, mis määratakse kindlaks nende tehingute alusel, mida ta teeb riigis, kus ta on registreeritud, ning selles riigis kohaldatavate eeskirjade alusel, või peakontori asukoha mahaarvatavat osa või siis spetsiifilist mahaarvatavat osa, milles on kombineeritud filiaali ja peakontori registreerimise liikmesriikides kohaldatavaid eeskirju, arvestades eelkõige võimalust valida tehingute käibemaksuga maksustamise korda?

2.

Milliseid eeskirju tuleb kohaldada erijuhtumil, kus filiaali kulud aitavad kaasa tehingute tegemisele selle registreerimise riigis ning peakontori tehingute tegemisele, arvestades eelkõige üldkulude mõistet ja mahaarvatavat osa?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).

(2)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 10. aprillil 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna versus Saksa OOD

(Kohtuasi C-185/17)

(2017/C 213/27)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Varna

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Saksa OOD

Eelotsuse küsimused

1.

Kas juhis, mis sisaldub standardi EN 590, nüüdsest EN 590:2014 tabelis 3 märgitud selgitavas märkuses, ning mis sätestab, et „[on] võimalik mitte kohaldada Euroopa Liidu tollitariifistiku kohast gaasiõli definitsiooni klasside suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks arktilises kliimas või karmides talvetingimustes“ [vaba tõlge], tähendab seda, et on võimalik, et tollitariifi grupi 27 lisamärkustes 2 e ja 2 d sisalduvad üldjuhised ei kehti seda liiki kütuse tariifsel klassifitseerimisel?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt ning juhuks, kui kaup, mille eest kuulub tasumisele tollivõlg, vastab standardi EN 590 kohaselt definitsioonile „diiselkütus, kasutamiseks arktilises kliimas või karmides talvetingimustes“: kas see kaup tuleb klassifitseerida kaupade kombineeritud nomenklatuuris tollitariifinumbri 2710 19 43 „gaasiõli“ alla, või tuleb kohaldada ühtse tollitariifistiku grupi 27 lisamärkustes 2d ja 2e sisalduvaid üldjuhiseid?

3.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: missugused on need kriteeriumid, mille järgi tuleb hinnata, millal kuulub kohaldamisele Euroopa Liidu tollitariifistiku järgne gaasiõli definitsioon ja millal tuleb kauba tariifsel klassifitseerimisel rakendada nõudeid ja kontrollimeetodeid vastavalt standardile EN 590?

4.

Kas ühise tollitariifistiku grupi 27 lisamärkustes 2 d ja 2 e nimetatud meetodid ja indikaatorid on uurimiseks piisavad, et iseloomustada kaupa nagu seda on „gaasiõli“ täielikult ja täpselt, või tuleb arvesse võtta kõik keemilised indikaatorid, mis on sellele kaubale iseloomulikud?


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 25. aprillil 2017 – Nova Kreditna banka Maribor, d.d. versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-215/17)

(2017/C 213/28)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Nova Kreditna banka Maribor, d.d.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2013/37 (konsolideeritud redaktsiooniga) muudetud direktiivi 2003/98 artikli 1 lõike 2 punkti c kolmandat taanet tuleb minimaalse ühtlustamise lähenemist arvestades tõlgendada nii, et siseriiklikud õigusnormid võivad tagada piiramatu (absoluutse) juurdepääsu kogu autoriõigusi käsitlevate ja nõustamislepingutega seotud teabele ka siis, kui need kujutavad endast ärisaladust, ning see juurdepääs on nendes õigusnormides ette nähtud ainult isikute puhul, kes on riigi valitseva mõju all, kuid mitte teiste kohustatud isikute puhul, ning kas tõlgendust mõjutab ka määrus (EL) nr 575/2013 osas, mis puudutab teabe avalikustamist käsitlevaid õigusnorme, eelkõige nii, et juurdepääs avalikule teabele direktiivi 2003/98 tähenduses ei saa olla ulatuslikum kui on nähtud ette selles määruses sätestatud andmete avalikustamist käsitlevates ühtlustatud õigusnormides?

2.

Kas määrust nr 575/2013 tuleb pankade äritegevust puudutava teabe avalikustamist käsitlevate õigusnormide, täpsemalt selle määruse VIII osas paikneva artikli 446 ja artikli 432 lõike 2 seisukohast tõlgendada nii, et nende sätetega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis kohustavad panka, kes on või oli avalik-õigusliku üksuse valitseva mõju all, avalikustama teabe lepingute kohta, mis on sõlmitud nõustamis-, advokaadi- ja intellektuaalse loomingu autorite teenuste ja muude intellektuaalset laadi teenuste saamiseks, ning täpsemalt teabe, mis puudutab tehtud tehingu liiki, lepingupartnerit (juriidilise isiku korral ärinimi, asukoht, äritegevuse aadress), lepingu tehinguväärtust, tehtud üksikute maksete summat, lepingu sõlmimise kuupäeva ja ärisuhte kestust, ning muud samalaadsed, lepingute lisadest ilmnevad andmed – teave, mis tekkis kõik valitseva mõju all olemise perioodil –, ilma et oleks nähtud ette mingit erandit sellest kohustusest ning võimalust kaaluda, kumb on ülekaalus, kas avalik huvi saada juurdepääs andmetele või panga huvi, et tema ärisaladust kaitstakse, kui tegemist ei ole juhtumiga, milles esineb riigiülesus?


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/22


Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) ja Armando Álvarez, S.A. 27. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 17. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-40/15: ASPLA ja Armando Álvarez versus Euroopa Liit

(Kohtuasi C-222/17 P)

(2017/C 213/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellandid: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) ja Armando Álvarez, S.A. (esindajad: advokaadid S. Moya Izquierdo ja M. Troncoso Ferrer)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liit

Apellantide nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 17. veebruari 2017. aasta otsus kohtuasjas T-40/15 ja mõista Euroopa Liidult apellantide kasuks välja hüvitis 3 495 038,66 eurot, millel lisandub kompensatsiooni- ja viivitusintress, seetõttu, et Euroopa Liidu Üldkohus rikkus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teist lõiku.

Väited ja peamised argumendid

1.

Puuduvad põhjendused ja sobiva ajavahemiku arvutamisel menetluse kirjaliku osa lõpetamise ning suulise osa alustamise vahel on rikutud õigusnormi.

2.

Seoses trahvisummale lisatud intressi kui kahju hindamisel on rikutud õigusnormi.

3.

Ultra petita otsuse tegemise keelu põhimõtte kohaldamisel on rikutud õigusnormi.

4.

Seoses kantud varalise kahju hindamisega on rikutud apellantide kaitseõigusi.

5.

Seoses sellega, et vaidlustatud kohtuotsus sisaldab ilmset vastuolu hüvitamisele kuuluva ajavahemiku suhtes, on rikutud õigusnormi.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsreti (Taani) 2. mail 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn versus Udlændingestyrelsen (Taani migratsiooniamet)

(Kohtuasi C-230/17)

(2017/C 213/30)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn

Vastustaja: Udlændingestyrelsen

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 21 koostoimes vaba liikumise direktiiviga (1) ja sellega analoogselt takistab liikmesriiki keeldumast tuletatud elamisõiguse andmisest kolmanda riigi kodanikule, kes on sellise liidu kodaniku pereliige, kes on pöördunud tagasi sellesse liikmesriiki pärast vaba liikumise õiguse teostamist, juhul kui pereliige ei sisene riiki või ei esita taotlust Euroopa Liidu elamisloa saamiseks liidu kodaniku liikmesriiki tagasipöördumise loomuliku jätkuna?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004 L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. mail 2017 – E

(Kohtuasi C-240/17)

(2017/C 213/31)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: E

Vastustaja: Maahanmuuttovirasto

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 25 lõikes 2 ette nähtud konventsiooniosaliste konsulteerimiskohustusel on selline õiguslik mõju, millele kolmanda riigi kodanik saab tugineda olukorras, kus konventsiooniosaline kehtestab talle kogu Schengeni piirkonda hõlmava sissesõidukeelu ja määrab, et ta tuleb tagasi saata päritoluriiki selle tõttu, et ta kujutab endast ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule?

2.

Kui sissesõidukeelu üle otsustades kohaldatakse konventsiooni artikli 25 lõiget 2, siis kas konsulteerida tuleb enne sissesõidukeelu kehtestamist või on konsulteerimine lubatud alles pärast seda, kui otsus tagasisaatmise ja sissesõidukeelu kehtestamise kohta on tehtud?

3.

Kui konsulteerida on võimalik alles pärast seda, kui tagasisaatmise ja sissesõidukeelu kehtestamise otsus on tehtud, siis kes kolmanda riigi kodaniku tema päritoluriiki tagasisaatmise ja kogu Schengeni piirkonda hõlmava sissesõidukeelu jõustumist takistab see, et konsulteerimine konventsiooniosaliste vahel alles kestab ja teine konventsiooniosaline ei ole teatanud kavatsusest tühistada kolmanda riigi kodaniku elamisluba?

4.

Kuidas peab konventsiooniosaline toimima siis, kui elamisloa andnud konventsiooniosaline jätab korduvatele taotlustele vaatamata võtmata seisukoha kolmanda riigi kodanikule antud elamisloa tühistamise kohta?


Üldkohus

3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/25


Üldkohtu 3. mai 2017. aasta otsus – Sotiropoulou jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-531/14) (1)

((Lepinguväline vastutus - Majandus- ja rahanduspoliitika - Liikmesriigile adresseeritud otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks - Pensioniõiguste vähendamine või kehtetuks tunnistamine Kreekas - Eraõiguslikele isikutele õigusi andva normi piisavalt selge rikkumine))

(2017/C 213/32)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Kreeka) ja teised 63 hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindaja: advokaat K. Chrysogonos)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou ja E. Dumitriu-Segnana)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis tekitati väidetavalt hagejatele nõukogu poolt Kreeka Vabariigile adresseeritud niisuguste otsuste vastuvõtmisega, millega aktiveeriti ELTL artiklis 126 ette nähtud mehhanism.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Leïmonia Sotiropouloult ja ülejäänud hagejatelt, kelle nimed on esitatud käesoleva kohtuotsuse lisas.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 351, 6.10.2014.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/25


Üldkohtu 12. mai 2017. aasta otsus – Costa versus parlament

(Liidetud kohtuasjad T-15/15 ja T-197/15) (1)

((Parlamendi liikmetele rahaliste tasude maksmise kord - Vanaduspension - Ametist kõrvaldamine - Sissenõudmine - Kattumise välistamise norm - Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri - Viide liikmesriigi õigusaktile - Saadikutele makstavaid eluaegseid toetusi reguleeriva määruse artikli 12 lõike 2bis punkt v - Itaalia ühe sadamaameti esimehele makstud hüvitised - Õiguspärane ootus))

(2017/C 213/33)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Paolo Costa (Venezia, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Orsoni ja M. Romeo)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: G. Corstens ja S. Seyr)

Ese

ELTL artikli 263 esitatud kaks nõuet, milles palutakse tühistada Parlamendi juhatuse 20. oktoobri 2014. aasta ja 9. veebruari 2015. aasta otsused, mis puudutavad vastavalt hageja vanaduspensioni peatamist ja makstud summade 49 770,42 euro ulatuses tagasinõudmist, ning 23. veebruari 2015. aasta võlateade 2015-239.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud, välja Paolo Costalt.


(1)  ELT C 81, 9.3.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/26


Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Landeskreditbank Baden-Württemberg versus EKP

(Kohtuasi T-122/15) (1)

((Majandus- ja rahapoliitika - Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve - Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõige 4 - Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 70 lõige 1 - Ühtne järelevalvemehhanism - EKP pädevus - Detsentraliseeritud teostamine riiklike asutuste poolt - Krediidiasutuse olulisuse hindamine - EKP otsese järelevalve vajadus))

(2017/C 213/34)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Saksamaa) (esindajad: advokaadid A. Glos, K. Lackhoff ja M. Benzing, hiljem advokaadid A. Glos ja M. Benzing)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: E. Koupepidou, R. Bax ja A. Riso, hiljem E. Koupepidou ja R. Bax, keda abistas advokaat H.-G. Kamann)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Mölls ja K.-P. Wojcik)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada EKP 5. jaanuari 2015. aasta otsus ECB/SSM/15/1, mis on tehtud nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT 2013, L 287, lk 63), artikli 6 lõike 4 ja artikli 24 lõike 7 alusel ning millega EKP keeldus tunnustamast, et hageja kujutab endast vähem olulist üksust kõnealuse määruse artikli 6 lõike 4 tähenduse.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Keskpanga kohtukulud välja Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank’ilt, kes ühtlasi kannab ise enda kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 178, 1.6.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/27


Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Barqawi versus nõukogu

(Kohtuasi T-303/15) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Süüria vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Ilmne hindamisviga))

(2017/C 213/35)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ahmad Barqawi (Dubai, Araabia Ühendemiraadid) (esindajad: advokaadid J.-P. Buyle ja L. Cloquet)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Étienne ja N. Rouam, hiljem G. Étienne ja S. Kyriakopoulou ja lõpuks S. Kyriakopoulou)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2015/383, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2015, L 64, lk 41), ja nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/375, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias (ELT 2015, L 64, lk 10), osas, milles hageja nimi on kantud nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Tühistada Ahmad Barqawi’t puudutavas osas nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2015/383, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/375, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja A. Barqawi kohtukulud.


(1)  ELT C 245, 27.7.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/27


Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Abdulkarim versus nõukogu

(Kohtuasi T-304/15) (1)

((Ühise välis- ja julgeolekupoliitika - Süüria vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Ilmne hindamisviga))

(2017/C 213/36)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Araabia Ühendemiraadid) (esindajad: advokaadid J.-P. Buyle ja L. Cloquet)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Étienne ja N. Rouam, hiljem G. Étienne ja S. Kyriakopoulou ja lõpuks S. Kyriakopoulou)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2015/383, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2015, L 64, lk 41), ja nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/375, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias (ELT 2015, L 64, lk 10), osas, milles hageja nimi on kantud nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Tühistada Mouhamad Wael Abdulkarim’i puudutavas osas nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2015/383, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/375, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja M. W. Abdulkarim’i kohtukulud.


(1)  ELT C 245, 27.7.2015.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/28


Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – KK versus EASME

(Kohtuasi T-376/15) (1)

((Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ - Kutse esitada taotlusi 2014. – 2015. aasta töökava alusel - VKEde innovatsiooni toetusprogramm - EASME otsus, millega tunnistatakse taotlus abikõlbmatuks - „Ühekordse esitamise“ reegel - Hindamise uuesti läbivaatamise menetlus - Ajutine juurdepääsu puudumine internetisaidile, mille kaudu tuleb taotlus esitada - Hindamisviga - Menetlusnormide rikkumine - Lepinguväline vastutus))

(2017/C 213/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: KK (esindaja: advokaat J.-P. Spitzer)

Kostja: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) (esindajad: A. Pallares Allueva ja E. Fierro Sedano, keda abistasid advokaadid A. Duron ja D. Waelbroeck)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada EASME 15. juuni 2015. aasta otsus, millega EASME jättis rahuldamata hageja taotluse, mis oli esitatud vastuseks taotlus- ja tegevusvoorule, mis korraldati teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 raames ja raamprogrammi „Horisont 2020“ täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga (2014-2018) (ELT 2013, C 361, lk 9), ning teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue, milles palutakse hüvitada kahju, mis tekkis hagejale väidetavalt selle rahuldamata jätmise tõttu.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja KK-lt.


(1)  ELT C 243, 4.7.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/29


Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Metronia versus EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Kohtuasi T-159/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi TRIPLE O NADA taotlus - Varasem Euroopa Liidu kujutismärk TRIPLE BINGO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 2007/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 213/38)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Metronia, SA (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Vela Ballesteros)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat A. Canela Giménez)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 15. veebruari 2016. aasta otsuse (asi R 2605/2014-4) peale, mis käsitleb Zitro IP ja Metronia vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Metronia, SA-lt.


(1)  ELT C 211, 13.6.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/29


Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP

(Kohtuasi T-71/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - EIP töötajad - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2007. aasta hindamine - Õigusnormide rikkumine - Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus))

(2017/C 213/39)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat G. Ferabecoli)

Teine menetlusosaline: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: G. Nuvoli ja F. Martin, hiljem G. Nuvoli ja G. Faedo, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 18. detsembri 2015. aasta kohtuotsuse De Nicola vs. EIP (F-82/12, EU:F:2015:166) peale, milles palutakse see otsus osaliselt tühistada.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Carlo De Nicola kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Investeerimispanga (EIP) kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 118, 4.4.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/30


Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP

(Kohtuasi T-73/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - EIP töötajad - Psühholoogiline ahistamine - Lepinguväline vastutus - Õigusnormide rikkumine - Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus))

(2017/C 213/40)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat G. Ferabecoli)

Teine menetlusosaline: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: G. Nuvoli ja T. Gilliams, hiljem G. Nuvoli ja G. Faedo, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 18. detsembri 2015. aasta kohtuotsuse De Nicola vs. EIP (F-37/12, EU:F:2015:162) peale, milles palutakse see otsus osaliselt tühistada.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Carlo De Nicola kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Investeerimispanga (EIP) kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 118, 4.4.2016.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/30


20. veebruaril 2017 esitatud hagi – Computer Market vs. EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Kohtuasi T-111/17)

(2017/C 213/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Computer Market (Sofia, Bulgaaria) (esindaja: advokaat B. Dimitrova)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „COMPUTER MARKET“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 14 688 477

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 13. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1778/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 60 lõike 1 rikkumine.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/31


6. aprillil 2017 esitatud hagi – Amplexor Luxembourg versus komisjon

(Kohtuasi T-211/17)

(2017/C 213/42)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luksemburg) (esindaja: advokaat J.-F. Steichen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi tervikuna vastuvõetavaks;

tühistada Euroopa Liidu Väljaannete Talituse 13. veebruari 2017. aasta otsus;

sellest tulenevalt tühistada hankemenetlus nr 10651;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

jätta hagejale võimalus panna maksma kõik oma muud õigused, kaitsevahendid, väited ja hagid.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagi ese on nõue tühistada Euroopa Liidu Väljaannete Talituse 13. veebruari 2017. aasta otsus niivõrd, kuivõrd selle kohaselt tuli hageja teisele kohale hankemenetluses nr AO 10651 – Arvamuste menetlemine eesmärgiga avaldada need Euroopa Liidu Teataja lisas (JO S) (JO 2016/S 143-258115).

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud Euroopa Liidu eeskirju ja õiguspõhimõtteid, kuna sellega, et väljaannete talituse pakkus pakkujatele, kes ei olnud hanke toimumise ajal väljaannete talituse lepingupartnerid, võimalust saada kantud kulude eest suuremat toetust, rikkus ta ilmselgelt võrdse kohtlemise põhimõtet. Hageja seisukoha põhjal on selline tegevus eriti diskrimineeriv ning rikub pealegi hankemenetluste eesmärki ja aluseid.

2.

Teise väite kohaselt kuritarvitati võimu.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/31


20. aprillil 2017 esitatud hagi – SE versus nõukogu

(Kohtuasi T-231/17)

(2017/C 213/43)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: SE (esindaja: advokaat N. de Montigny)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada

individuaalsete õiguste osakonna 22. juuni 2016. aasta otsus, millega keelduti tunnustamast, et tal on ülalpeetav laps, kes on tema lapselaps;

vajadusel 24. jaanuari 2017. aasta sõnaselge otsus 19. septembril 2016 esitatud kaebuse tagasilükkamise kohta;

ning

tunnistada hageja lapselaps tema ülalpeetavaks, tuginedes personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 2 kolmandale lõigule;

anda hageja lapselapsele õigus saada ühisest ravikindlustussüsteemist (RCAM) hüvitist hageja kaudu alates 13. juunist 2016;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimene väide, et nõukogu on vaidlustatud otsuste vastuvõtmisel rikkunud õigusnormi ja andnud ebaõigeid hinnanguid ja tõlgendusi ametnike personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 2 kolmandale lõigule.

Teine väide, et on rikutud hea halduse põhimõtet.

Kolmas väide, et on rikutud põhiõiguste harta artiklit 24.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/32


20. aprillil 2017 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

(Kohtuasi T-233/17)

(2017/C 213/44)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ja J. Saraiva de Almeida)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 14. jaanuari 2017. aasta rakendusotsus C(2017) 766 mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, selles osas, milles ei rahastata Portugali Vabariigi poolt deklareeritud kulusid vastavalt programmile „POSEI – tarnete erikord“ (1 288 044,79 eurot) ja vastavalt „2010. aasta otsetoetustele“ (830 326,12 eurot).

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide puudutab seda, et on rikutud komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 885/2006, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (ELT 2006, L 171, lk 90), artiklit 11 seoses selles artiklis sätestatud ametliku teate oluliste nõuetega.

2.

Teine väide puudutab seda, et on rikutud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT 2009, L 3, lk 16), artiklit 8.

3.

Kolmas väide puudutab seda, et on rikutud nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (ELT 2006, L 42, lk 1), artiklit 23.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/33


24. aprillil 2017 esitatud hagi – ViaSat versus komisjon

(Kohtuasi T-245/17)

(2017/C 213/45)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Ühendriigid) (esindajad: E. Righini, J. Ruiz Calzado ja A. Aresu)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagiavaldus vastuvõetavaks;

tuvastada komisjoni tegevusetus vastavalt ELTL artikli 265 kolmandale lõigule;

teise võimalusena tühistada vastavalt ELTL artikli 263 teisele ja neljandale lõigule osaliselt või täielikult komisjon otsus, mis sisaldus hagejale saadetud 14. veebruari ja 21. veebruari 2017. aasta kirjades;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt, mis on esitatud tegevusetuse nõuete põhjendamiseks, ei ole komisjon võtnud vastu otsust, mis hoiaks ära sageduse 2 GHz teistsuguse kasutamise

Komisjon on õigusvastaselt jätnud otsustamata, et kosmoseside sagedusala 2 GHz kasutamine peamiselt maapealses võrgus kujutab endast sisulist muutust sagedusala 2 GHZ kasutamises, mis on EL tasandil ühtlustatud läbi liidu valikuprotsessi. Komisjon oleks pidanud võtma vastutuse ja võtma vastu otsuse, millega keelata riigi reguleerivatel asutustel anda Inmarsat’ile luba kasutada liikuva satelliitsideteenuse (MSS) asemel sagedusala 2 GHz peamiselt õhk-maa side eesmärgil vastavalt EL-i MSS-i käsitlevatele otsustele.

2.

Teise väite kohaselt, mis on esitatud tegevusetuse nõuete põhjendamiseks, ei ole komisjon teinud midagi, et ära hoida siseturu killustatust

Komisjonil on kohustus teostada oma pädevust, et ära hoida universaalühendust pakkuva üleeuroopalise liikuva satelliitsideteenuse siseturu killustatuse ohtu, mis tekiks, kui mõned riigi reguleerivad asutused otsustaksid omal algatusel lubada konkreetsel äriühingul kasutada sagedusala 2 GHz uuel eesmärgil. Selle kohustuse täitmata jätmine vastuseks hageja palvekirjale tegutseda ning reguleerivate asutuste taotlusele saada juhiseid, on suurendanud ohtu, et mõni liikmesriik annab loa sagedusala 2 GHZ kasutamiseks uutel eesmärkidel.

3.

Kolmanda väite kohaselt, mis on esitatud tühistamishagi põhjendamiseks teise võimalusena, on tehtud tõlgendamisvigu.

Komisjoni otsus, mis sisaldus eespool viidatud 14. veebruari ja 21. veebruari 2017. aasta kirjades, tuleks tühistada, kuna komisjon on vääralt tõlgendanud i) sätteid, mis määratlevad tema pädevuse MSS sagedusala ühtlustamise valdkonnas; ii) oma kohustuste ulatust tagamaks täielik kooskõla antud juhtumile kohaldatavate EL riigihankeõiguse üldpõhimõtetega; iii) oma kohustust hoida ära liikmesriikide võetud otsuste hulgas esinevaid lahknevusi ja tagada, et universaalühendust pakkuva üleeuroopalise liikuva satelliitsideteenuse siseturg ei oleks killustatud, ning iv) lojaalse koostöö kohustuse ulatust liikmesriikide abistamisel aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/34


2. mail 2017 esitatud hagi – Labiri versus EMSK

(Kohtuasi T-256/17)

(2017/C 213/46)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vassiliki Labiri (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee otsus mitte täita poolte vahel sõlmitud kompromisskokkuleppe punkti 3 heas usus;

mõista Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt hageja kasuks välja 250 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud ELTL artiklit 266 TFUE, kuna vaidlustatud otsus, mille kohaselt kostjal on võimatu täita kohtuasjas F-33/15 (Labiri vs. EMSK) sõlmitud kompromisskokkuleppe teatavat tingimust, kujutab endast Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmata jätmist. Selliselt sõlmitud kokkuleppe õigusvastase täitmata jätmisega on rikutud ka hoolitsemiskohustust hageja suhtes, Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö kohustust, poolte vabal tahtel sõlmitud kokkuleppe heauskse täitmise põhimõtet ning ametnike personalieeskirjade artiklist 24 tulenevaid hea halduse põhimõtet ja abistamiskohust.

2.

Teise väite kohaselt on kuritarvitatud võimu, mis täpsemalt seisneb menetluse kuritarvitamises, kuna kostjal ei ole olnud kavatsust heas usus täita poolte vahel sõlmitud kokkulepet ning ta allkirjastas selle üksnes eesmärgil, et saavutada kohtuasjas F-33/15 hagist loobumine.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/35


3. mail 2017 esitatud hagi – Arbuzov versus nõukogu

(Kohtuasi T-258/17)

(2017/C 213/47)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Sergej Arbuzov (Kiiev, Ukraina) (esindaja: advokaat M. Mleziva)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Sergej Arbuzovit puudutavas osas nõukogu 3. märtsi 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/381, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas;

jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Sergej Arbuzovi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on hea halduse põhimõtet

Hageja tugineb oma hagiavalduses muu hulgas asjaolule, et Euroopa Liidu Nõukogu ei tegutsenud piisavalt hoolsalt 3. märtsi 2017. aasta otsuse (ÜVJP) 2017/381 vastu võtmisel, kuna ei analüüsinud enne vaidlustatud otsuse vastu võtmist hageja argumente ja hageja poolt oma juhtumi toetamiseks esitatud tõendeid, ning lähtus peamiselt Ukraina peaprokuröri põgusast kokkuvõttest, nõudmata Ukrainas toimuva uurimise käigu kohta mingitki täiendavat teavet.

2.

Teine väide, et rikutud on hageja omandiõigust

Hageja väidab selle kohta, et tema suhtes kehtestatud piirangud on ebaproportsionaalsed ja mittevajalikud ning rikuvad tema omandiõigusele rahvusvahelisest õigusest tulenevaid tagatisi.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/35


8. mail 2017 esitatud hagi – Ogrodnik vs. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Kohtuasi T-276/17)

(2017/C 213/48)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poola) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl, H. Hartwig)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugal)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Tropical“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 3 435 773

Menetlus EUIPO-s: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 2125/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta rahuldamata kaebus, mille Aviário Tropical, SA esitas EUIPO tühistamisosakonna 15. juuli 2013. aasta otsuse peale asjas 6029 C;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja Aviário Tropical, SA-lt, kui viimane astub menetlusse.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a koostoimes sama määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b rikkumine.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/36


10. mail 2017 esitatud hagi – Bank of New York Mellon versus EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

(Kohtuasi T-278/17)

(2017/C 213/49)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid A. Klett ja K. Schülter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nixen Partners (Pariis, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „NEXEN“ – registreerimistaotlus nr 13 374 152

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 23. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 1570/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 23. veebruari 2017. aasta vaidlustatud otsus asjas R 1570/2016-2 R 1571/2016-2 ja lükata vastulause tagasi;

mõista kulud, sealhulgas hageja poolt apellatsioonikoja ja vastulausete osakonna menetlusega seoses kantud vältimatud kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/37


11. mail 2017 esitatud hagi – Hermann Bock versus EUIPO (Push and Ready)

(Kohtuasi T-279/17)

(2017/C 213/50)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Hermann Bock GmbH (Verl, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Maaßen ja V. Schoene)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „Push and Ready“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 14 758 205

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 23. jaanuari 2017. aasta otsus asjas R 1279/2016-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus, mis on tehtud 1. märtsil 2017 ja milles apellatsioonikoda otsustas, et kujutismärki nr. 014758205 ei saa registreerida, ning saata asi läbivaatamiseks tagasi EUIPO-le.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/37


9. mail 2017 esitatud hagi – GE.CO.P. versus komisjon

(Kohtuasi T-280/17)

(2017/C 213/51)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Naticchioni)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul, juhul kui tuvastatakse, et Euroopa Komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis võttis õigusvastaselt vastu 7. märtsi 2017. aasta otsuse, millega jäeti hageja GE.CO.P. S.p.A. Euroopa hankemenetlusest kaheks aastaks kõrvale ja avaldati asjaomane meede, tühistada nimetatud otsus ja kõik sellele eelnenud ja sellest sõltuvad otsused, sealhulgas GE.CO.P-le teadmata otsused. Mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud meetme aluseks on asjaolu, et komisjoni lõpetas omal algatusel 5. augustil 2015 sõlmitud hankelepingu nr 09bis/2012/OIL – esimene etapp, mis puudutab kahe, Luxembourgis asuva „Foyer européen“-nimelise ehitise renoveerimistöid, mille teostajaks määrati GE.CO.P.

Hageja väidab oma hagi põhjendamiseks, et on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määruse (EL, Euratom) 2015/1929, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (ELT 2015, L 286, lk 1), artiklit 8 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 41.

Ta väidab sellega seoses, et vaidlustatud otsuse vastuvõtmisele ei eelnenud õiguspärast ärakuulamismenetlust. Hagejale ei teatatud kõrvaldamise menetluse alustamisest ja seega ei olnud tal võimalik end menetluses kaitsta ning esitada pädevale organile oma põhjendusi.

Kui hagejal oleks olnud võimalus end kaitsta, oleks ta saanud esitada enda kaitseks argumente, mille tulemusena oleks pädev organ tõenäoliselt teinud sisult teistsuguse otsuse ja menetluse lõpptulemus oleks olnud GE.CO.P jaoks soodsam.


3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/38


8. mail 2017 esitatud hagi – Swemac Innovation vs. EUIPO – Swemac Medical Appliances AB (SWEMAC)

(Kohtuasi T-287/17)

(2017/C 213/52)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Swemac Innovation AB (Linköping, Rootsi) (esindaja: advokaat G. Nygren)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Rootsi)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liidu sõnamärk „SWEMAC“ – Euroopa Liidu kaubamärk nr 6 326 177

Menetlus EUIPO-s: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 24. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 3000/2014-5

Nõuded

Hageja palub üldkohtult:

tühistada vaidlustatud otsus ja taastada ELi kaubamärgi nr 006326177 täielik kehtivus, sealhulgas kaupade ja teenuste suhtes, mis kuuluvad klassi 10: „kirurgilised ja meditsiinilised seadmed ja instrumendid“ ja 42 „kirurgiliste ja meditsiiniliste seadmete ja instrumentide uurimis- ja arendustegevus“;

mõista kulud, mida hageja kandis seoses EUIPO ja apellatsioonikoja menetlusega summas 1 000 eurot välja teiselt menetluspoolelt;

mõista Üldkohtu menetluse kulud välja EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti c rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 8 rikkumine.


Parandused

3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/39


Kohtuasja T-197/17 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 151, 15. mai 2017 )

(2017/C 213/53)

Kohtuasja T-197/17: Abel jt vs. komisjon kohta ELTs avaldatud teatis asendatakse järgmisega:

28. märtsil 2017 esitatud hagi – Abel jt versus komisjon

(Kohtuasi T-197/17)

(2017/C 151/59)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Marc Abel (Montreul, Prantsusmaa) ja 1 428 teist hagejat (esindaja: advokaat J. Assous)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tunnistada Euroopa Komisjoni tegevus õigusvastaseks;

tunnistada, et hagejatele on tekitatud kahju komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määruse (EL) nr 2016/646, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega, vastuvõtmisega;

mõista Euroopa Komisjonilt hagejatele sellise määruse vastuvõtmisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 1 000 eurot ja varalise kahju hüvitamiseks välja sümboolne 1 euro;

teha Euroopa Komisjonile ettekirjutus, millega kohustatakse teda viivitamatult võtma tagasi määrusega (EL) 2016/646 kehtestatud „lõplikku vastavustegurit“ ja loobuma „ajutisest vastavustegurist“, milleks on 2,1;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks toovad hagejad esile järgmist:

1.

Kostja tegi asjaomase määruse vastuvõtmisel vigu, kasutades pädevust, mis oli talle antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2017. aasta määrusega (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1), kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. Konkreetselt on tegemist:

liidu õiguse esmaste ja teiseste normide rikkumisega keskkonna valdkonnas;

ühenduse õiguse selliste teiseste normide nagu keskkonna kaitstuse kõrge taseme säilitamise, ettevaatus-, vältimis-, keskkonnakahju tekkekohas vältimise ja saastaja maksab üldpõhimõtete rikkumisega;

menetlusnormide rikkumisega selles osas, milles komisjon ei saanud kasutada kontrolliga regulatiivmenetlust määruse (EÜ) nr 715/2007 ühe põhiosise muutmiseks;

sisuliste normide rikkumisega selles osas, milles asjaomasele määrusele ei kohaldatud demokraatlikke tagatisi, mida pakub Euroopa Parlamendi ja nõukogu seadusandlik kaasotsustamise tavamenetlus.

2.

Tegeliku ja kindla kahju ning komisjoni tegevuse ja väidetava kahju vahelise põhjusliku seose olemasolu.