ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
27. märts 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 95/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 95/02

Kohtuasi C-342/16 P: Novomatic AG 17. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-326/14: Novomatic versus EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Kohtuasi C-371/16 P: L’Oréal SA 4. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 28. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-144/15: L’Oréal versus EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Kohtuasi C-401/16 P: Market Watch Franchise & Consulting Inc. 15. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-62/15: Market Watch versus EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Kohtuasi C-402/16 P: Market Watch Franchise & Consulting Inc. 15. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-312/15: Market Watch versus EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Kohtuasi C-410/16 P: Syndial SpA – Attività Diversificate 22. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 25. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-581/15: Syndial versus komisjon

3

2017/C 95/07

Kohtuasi C-440/16: Staywell Hospitality Group Pty Ltd 4. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-536/14: STAYWELL HOSPITALITY GROUP JA SHERATON INTERNATIONAL IP versus EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP JA STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Kohtuasi C-469/16: 27. juulil 2016 esitatud hagi – Mauro Infante versus Itaalia Vabariik

4

2017/C 95/09

Kohtuasi C-485/16: Universal Protein Supplements Corp. 7. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjades T-727/14 ja T-728/14: UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS versus EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Kohtuasi C-628/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzgericht (Austria) 5. detsembril 2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Kohtuasi C-8/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) 9. jaanuaril 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA versus Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Kohtuasi C-13/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 12. jaanuaril 2017 – Fédération des entreprises de la beauté versus Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Üldkohus

2017/C 95/13

Liidetud kohtuasjad T-828/14 ja T-829/14: Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta otsus – Antrax It versus EUIPO – Vasco Group (Radiaatorite termosifoon-soojusvaheti) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Radiaatorite termosifoon-soojusvahetit kujutavad registreeritud ühenduse disainilahendused — Varasemad disainilahendused — Õigusvastasuse vastuväide — Määruse (EÜ) nr 216/96 artikkel 1d — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõige 1 — Erapooletuse põhimõte — Apellatsioonikoja koosseis — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Eristatavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Apellatsioonikoja otsuse tühistanud kohtuotsuse rakendamine EUIPO poolt — Kunstiliste lahenduste ammendatus — Hindamisel aluseks võetav kuupäev)

7

2017/C 95/14

Kohtuasi T-98/15: Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta otsus – Tubes Radiatori versus EUIPO – Antrax It (Radiaatorid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Radiaatorit kujutav ühenduse disainilahendus — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Määruse nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — EUIPO apellatsioonikoja otsust tühistava kohtuotsuse täitmine EUIPO poolt — Õigus olla ära kuulatud — Pärast Üldkohtu tühistavat kohtuotsust esitatud üleskutse esitada tõendid ja seisukohad — Kunstiliste lahenduste ammendatus)

8

2017/C 95/15

Kohtuasi T-271/15 P: Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus – LD versus EUIPO (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamisaruanne — 2011./2012.aasta hindamine — Faktide moonutamine — Õigusnormi rikkumine — Usalduse kuritarvitamine — Õiguspärane ootus)

8

2017/C 95/16

Kohtuasi T-568/15: Üldkohtu 15. veebruari 2017. aasta otsus – Morgese jt versus EUIPO – All Star (2 STAR) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi 2 STAR taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk ONE STAR — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

9

2017/C 95/17

Kohtuasi T-688/15 P: Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta otsus – Schönberger versus Euroopa Kontrollikoda (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2011. aasta edutamine — Otsus mitte edutada ametnikku palgaastmele AD 13 — Hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata jätmine ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata jätmine esimeses kohtuastmes pärast seda, kui Üldkohus on saatnud kohtuasja tagasi uueks arutamiseks — Edutamise väljavaade)

10

2017/C 95/18

Kohtuasi T-15/16: Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta otsus – Pandalis versus EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk Cystus — Osaliselt tühiseks tunnistamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a — Kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine)

10

2017/C 95/19

Kohtuasi T-30/16: Üldkohtu 15. veebruari 2017. aasta otsus – M. I. Industries versus EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid INSTINCT ja NATURE’S VARIETY — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Kasutamise laad — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 22 lõiked 3 ja 4)

11

2017/C 95/20

Kohtuasi T-270/16 P: Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta otsus – Kerstens versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hagi esimeses kohtuastmes rahuldamata jätmine — Avaliku teenistuse väärikusega vastuolus olevad teod — Solvangute levitamine teise ametniku kohta — Distsiplinaarmenetlus — Faktiliste asjaolude uurimise vormis toimuv juurdlus — Noomitus distsiplinaarkaristusena — Menetlusnormide rikkumine — Menetlusnormide rikkumise tagajärjed)

12

2017/C 95/21

Kohtuasi T-900/16: 21. detsembril 2016 esitatud hagi – Casual Dreams versus EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Kohtuasi T-11/17: 6. jaanuaril 2017 esitatud hagi – RK versus nõukogu

13

2017/C 95/23

Kohtuasi T-21/17: 13. jaanuaril 2017 esitatud hagi – RL versus Euroopa Liidu Kohus

14

2017/C 95/24

Kohtuasi T-29/17: 17. jaanuaril 2017 esitatud hagi – RQ versus komisjon

15

2017/C 95/25

Kohtuasi T-41/17: 24. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Lotte versus EUIPO – Nestlé Schöller (Koaalat kujutav kujutismärk)

16

2017/C 95/26

Kohtuasi T-43/17: 24. jaanuaril 2017 esitatud hagi – No Limits versus EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Kohtuasi T-44/17: 23. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Camomilla versus EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Kohtuasi T-47/17: 26. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Yotrio Group versus EUIPO (Mööblijalale kinnitatud roheline rõngas)

18

2017/C 95/29

Kohtuasi T-49/17: 27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

19

2017/C 95/30

Kohtuasi T-53/17: 27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Austrian Power Grid versus ACER

21

2017/C 95/31

Kohtuasi T-63/17: 1. veebruaril 2017 esitatud hagi – Grupo Orenes versus EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Kohtuasi T-84/17: 8. veebruaril 2017 esitatud hagi – Consorzio IB Innovation versus komisjon

24

2017/C 95/33

Kohtuasi T-88/17: 13. veebruaril 2017 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

25


 

Parandused

2017/C 95/34

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teate (kohtuasi F-104/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmanda koja) 20. juuli 2016. aasta otsus – U (*) versus komisjon (Avalik teenistus — Toitjakaotuspension — Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18 ja 20 — Endise ametniku üleelanud abikaasa — Saamise tingimustele vastavus — Teine abielu — Ametnike võrdne kohtlemine) parandus ( ELT C 364, 3.10.2016 , isikuandmete kaitse tõttu uuesti avaldatud)

26

2017/C 95/35

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teate (kohtuasi T-695/16 P: Euroopa Komisjoni 29. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-104/15, U (*) versus komisjon) parandus ( ELT C 441, 28.11.2016 , isikuandmete kaitse tõttu uuesti avaldatud)

26


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2017/C 095/01)

Viimane väljaanne

ELT C 86, 20.3.2017

Eelmised väljaanded

ELT C 78, 13.3.2017

ELT C 70, 6.3.2017

ELT C 63, 27.2.2017

ELT C 53, 20.2.2017

ELT C 46, 13.2.2017

ELT C 38, 6.2.2017

Käesolevad tekstid on kättesaadavad

EUR-Lex’is järgmisel aadressil: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/2


Novomatic AG 17. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-326/14: Novomatic versus EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

(Kohtuasi C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Novomatic AG (esindaja: Rechtsanwalt W. M. Mosing)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Granini France

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 6. detsembri 2016. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/2


L’Oréal SA 4. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 28. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-144/15: L’Oréal versus EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Kohtuasi C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: L’Oréal SA (esindaja: advokaat J. P. Mioludo)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (kaheksas koda) tunnistas 8. detsembri 2016. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/2


Market Watch Franchise & Consulting Inc. 15. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-62/15: Market Watch versus EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

(Kohtuasi C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (esindaja: Rechtsanwalt J. Korab)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 1. detsembri 2016. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/3


Market Watch Franchise & Consulting Inc. 15. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-312/15: Market Watch versus EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

(Kohtuasi C-402/16 P)

(2017/C 095/05)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (esindaja: Rechtsanwalt J. Korab)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 1. detsembri 2016. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/3


Syndial SpA – Attività Diversificate 22. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 25. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-581/15: Syndial versus komisjon

(Kohtuasi C-410/16 P)

(2017/C 095/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Syndial SpA (esindajad: advokaadid L. Acquarone ja S. Grassi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

9. veebruari 2017. aasta kohtumäärusega jättis Euroopa Kohus (üheksas koda) apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Syndial SpA – Attività Diversificate kohtukulu tema enda kanda.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/3


Staywell Hospitality Group Pty Ltd 4. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-536/14: STAYWELL HOSPITALITY GROUP JA SHERATON INTERNATIONAL IP versus EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP JA STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Kohtuasi C-440/16)

(2017/C 095/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (esindaja: solicitor D. Farnsworth)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Sheraton International IP LLC

Euroopa Kohus (üheksas koda) tunnistas 12. jaanuari 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/4


27. juulil 2016 esitatud hagi – Mauro Infante versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-469/16)

(2017/C 095/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Mauro Infante (esindaja: advokaat M. Iervolino)

Kostja: Itaalia Vabariik

13. detsembri 2016. aasta kohtumäärusega otsustas Euroopa Kohus (kümnes koda), et Euroopa Liidu Kohus ei ole ilmselgelt pädev kohtuasja läbi vaatama ja jättis Mauro Infante kohtukulud tema enda kanda.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/4


Universal Protein Supplements Corp. 7. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjades T-727/14 ja T-728/14: UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS versus EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

(Kohtuasi C-485/16)

(2017/C 095/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Universal Protein Supplements Corp. (esindaja: S. Malynicz, QC)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), H Young Holdings plc

Euroopa Kohus (kaheksas koda) tunnistas 31. jaanuari 2017. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzgericht (Austria) 5. detsembril 2016 – Kreuzmayr GmbH

(Kohtuasi C-628/16)

(2017/C 095/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzgericht

Põhikohtuasja pool

Kaebaja: Kreuzmayr GmbH

Eelotsuse küsimused

Esimene küsimus

Kas põhikohtuasjaga sarnastel juhtudel, kus maksukohustuslasel X1 on teatavad liikmesriigis A ladustatud kaubad ja X1 müüs need kaubad maksukohustuslasele X2 ning X2 andis X1-le teada kavatsusest vedada need kaubad liikmesriiki B, kusjuures X2 kasutas X1-ga suhtlemisel käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, mille oli väljastanud liikmesriik B,

ja X2 müüs need kaubad edasi maksukohustuslasele X3 ning X2 sõlmis X3-ga kokkuleppe, et X3 korraldab või teostab asjaomaste kaupade veo liikmesriigist A liikmesriiki B, ning X3 korraldas või teostas asjaomaste kaupade veo liikmesriigist A liikmesriiki B ja X3 võis juba liikmesriigis A käsutada neid kaupu nagu omanik,

kuid X2 ei teatanud X1-le, et ta müüs kauba edasi juba enne seda, kui kaup lahkus liikmesriigist A,

ja X1 ei võinud ka teada, et mitte X2 ei korralda ega teosta kaupade vedu liikmesriigist A liikmesriiki B,

tuleb liidu õigust tõlgendada nii, et koht, kus X1 tarnis kauba X2-le, määratakse kindlaks direktiivi 2006/112/EÜ (1) artikli 32 esimese lõigu põhjal, mistõttu on asjaomane kaubatarne, mille X1 tegi X2-le, ühendusesisene tarne (see tähendab, et vedu tuleb seostada selle tarnega)?

Teine küsimus

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt, siis kas liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et X3 võib sellegipoolest sisendkäibemaksuna maha arvata liikmesriigi B käibemaksusumma, mille X2 talle esitatud arvetele märkis, kui X3 kasutab soetatud kaupu seoses liikmesriigis B maksustatavate tehingutega ja X3-le ei saa ette heita sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse kuritarvitamist?

Kolmas küsimus

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt ja X1 saab tagantjärele teada, et X3 korraldas veo ja sai juba liikmesriigis A käsutada asjaomaseid kaupu nende omanikuna, siis kas liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et kaubatarne kohta, mille X1 tegi X2-le, võib tagantjärele otsustada, et sellel ei olnud ühendusesisese tarne iseloomu (leides seega tagantjärele, et vedu ei saa seostada selle tarnega)?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) 9. jaanuaril 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA versus Flexipiso – Pavimentos SA

(Kohtuasi C-8/17)

(2017/C 095/11)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal de Justiça

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Vastustaja: Flexipiso – Pavimentos SA

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiiviga 2006/112/EÜ (1) ja konkreetselt selle artiklitega 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 ja 219 ning neutraalsuse põhimõttega on vastuolus õigusnorm, millest tuleneb, et olukorras, kus kauba võõrandaja juures, kes on käibemaksukohustuslane, läbi viidud maksukontrolli tulemusel selgub, et ta on kohaldanud ettenähtust madalamat käibemaksumäära, ja kes on juurdemakstava maksu ära maksnud ja soovib vastavat maksu sisse nõuda ostjalt, kes on samuti käibemaksukohustuslane, arvestatakse nimetatud juurdemakstava maksu viimase poolt mahaarvamise õiguse tähtaega alates algsete arvete väljastamisest, mitte parandusdokumentide väljastamisest või kättesaamisest?

2.

Kui vastus eelmisele eelotsuse küsimusele on eitav, siis tekib küsimus, kas sama direktiiviga ja konkreetselt samade artiklitega ning neutraalsuse põhimõttega on vastuolus õigusnorm, millest tuleneb, et kui maksukontrollist ja riigile juurdemaksu tasumisest tulenevalt algsete arvete kohta koostatud parandusdokumendid, mis on väljastatud nimetatud juurdemakstud maksu sissenõudmiseks, saab ostaja kätte siis, kui nimetatud tähtaeg mahaarvamisõiguse kasutamiseks on juba möödunud, on tal õigus maksmisest keelduda, kuna ta leiab, et kuivõrd juurdemakstavat maksu ei ole võimalik maha arvata, on õigustatud selle ülekandmisest keelduda?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 12. jaanuaril 2017 – Fédération des entreprises de la beauté versus Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Kohtuasi C-13/17)

(2017/C 095/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Fédération des entreprises de la beauté

Vastustajad: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kursuste võrdväärsuse tunnustamine, mida liikmesriigid võivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (1) artikli 10 lõike 2 kohaselt teha, puudutab üksnes Euroopa Liidu jaoks kolmandates riikides läbi viidavaid kursusi?

2.

Kas määruse artikli 10 lõike 2 sätted lubavad liikmesriigil määrata kindlaks erialad, mida võib käsitada meditsiini, farmaatsia või toksikoloogiaga „samalaadsetena“, ning määruse nõuetele vastavad kvalifikatsiooni tasemed?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis milliste kriteeriumide alusel võib erialasid käsitada meditsiini, farmaatsia või toksikoloogiaga „samalaadsetena“?


(1)  ELT L 342, lk 59.


Üldkohus

27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/7


Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta otsus – Antrax It versus EUIPO – Vasco Group (Radiaatorite termosifoon-soojusvaheti)

(Liidetud kohtuasjad T-828/14 ja T-829/14) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Radiaatorite termosifoon-soojusvahetit kujutavad registreeritud ühenduse disainilahendused - Varasemad disainilahendused - Õigusvastasuse vastuväide - Määruse (EÜ) nr 216/96 artikkel 1d - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõige 1 - Erapooletuse põhimõte - Apellatsioonikoja koosseis - Kehtetuks tunnistamise põhjus - Eristatavuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b - Apellatsioonikoja otsuse tühistanud kohtuotsuse rakendamine EUIPO poolt - Kunstiliste lahenduste ammendatus - Hindamisel aluseks võetav kuupäev))

(2017/C 095/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Antrax It Srl (Resana, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Gazzola)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: P. Bullock, hiljem L. Rampini ja S. Di Natale)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Vasco Group NV, varem Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgia) (esindaja: advokaat J. Haber)

Ese

Kaks hagi, mis on esitatud EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 10. oktoobri 2014. aasta kahe otsuse (asjad R 1272/2013-3 ja R 1273/2013-3) peale, mis käsitlevad Vasco Groupi ja Antrax It vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Vasco Group NV kulud, sealhulgas kulud, mida Vasco Group NV kandis asjades R 1272/2013-3 ja R 1273/2013-3 toimunud apellatsioonikoja menetlustega seoses, välja Antrax It Sarl-ilt, ning jätta Antrax It Sarl-i kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 65, 23.2.2015.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/8


Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta otsus – Tubes Radiatori versus EUIPO – Antrax It (Radiaatorid)

(Kohtuasi T-98/15) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Radiaatorit kujutav ühenduse disainilahendus - Varasem disainilahendus - Kehtetuse alus - Eristatavuse puudumine - Määruse nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b - EUIPO apellatsioonikoja otsust tühistava kohtuotsuse täitmine EUIPO poolt - Õigus olla ära kuulatud - Pärast Üldkohtu tühistavat kohtuotsust esitatud üleskutse esitada tõendid ja seisukohad - Kunstiliste lahenduste ammendatus))

(2017/C 095/14)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Tubes Radiatori Srl (Resana, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero ja P. Menapace)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: P. Bullock ja S. Di Natale, hiljem S. Di Natale ja L. Rampini)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Antrax It Srl (Resana, Itaalia) (esindaja: advokaat L Gazzola)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 9. detsembri 2014. aasta otsuse (asi R 1643/2014-3) peale, mis käsitleb Antrax Iti ja Tubes Radiatori vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kolmanda apellatsioonikoja 9. detsembri 2014. aasta otsus (asi R 1643/2014-3).

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Tubes Radiatori Srl-i kohtukulud.

4.

Jätta Antrax It Srl-i kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 138, 27.4.2015.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/8


Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus – LD versus EUIPO

(Kohtuasi T-271/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamisaruanne - 2011./2012.aasta hindamine - Faktide moonutamine - Õigusnormi rikkumine - Usalduse kuritarvitamine - Õiguspärane ootus))

(2017/C 095/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: LD (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Teine menetluspool: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Lukošiūtė)

Ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse [konfidentsiaalne]  (2) peale ning milles palutakse see kohtuotsus tühistada.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta LD kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud.


(1)  ELT C 262, 10.8.2015.

(2)  Konfidentsiaalsed andmed kustutatud.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/9


Üldkohtu 15. veebruari 2017. aasta otsus – Morgese jt versus EUIPO – All Star (2 STAR)

(Kohtuasi T-568/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi 2 STAR taotlus - Varasem Euroopa Liidu kujutismärk ONE STAR - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2017/C 095/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Giuseppe Morgese (Barletta, Itaalia), Pasquale Morgese (Barletta), Felice D’Onofrio (Barletta) (esindaja: advokaat D. Russo)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: J. Crespo Carrillo ja G. Sakalaite-Orlovskiene)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: All Star CV (Hilversum, Madalmaad) (esindaja: solicitor C. Sleep)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 1. juuli 2015. aasta otsuse (asi R 1906/2014-5) peale, mis käsitleb ühelt poolt All Star ning teiselt poolt G. Morgese, P. Morgese ja F. D’Onofrio vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Giuseppe Morgeselt, Pasquale Morgeselt ja Felice D’Onofriolt.


(1)  ELT C 398, 30.11.2015.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/10


Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta otsus – Schönberger versus Euroopa Kontrollikoda

(Kohtuasi T-688/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2011. aasta edutamine - Otsus mitte edutada ametnikku palgaastmele AD 13 - Hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata jätmine ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata jätmine esimeses kohtuastmes pärast seda, kui Üldkohus on saatnud kohtuasja tagasi uueks arutamiseks - Edutamise väljavaade))

(2017/C 095/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat O. Mader)

Teine menetluspool: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: Í. Ní Riagáin Düro ja B. Schäfer)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 30. septembri 2015. aasta määruse peale kohtuasjas F-14/12 RENV: Schönberger vs. Euroopa Kontrollikoda (EU:F:2015:112) selle kohtumääruse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Peter Schönbergeri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 59, 15.2.2016.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/10


Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta otsus – Pandalis versus EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Kohtuasi T-15/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu sõnamärk Cystus - Osaliselt tühiseks tunnistamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a - Kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine))

(2017/C 095/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Georgios Pandalis (Glandorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Franke)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Hanne)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Weber ja L. Thiel)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 30. oktoobri 2015. aasta otsuse (asi R 2839/2014–1) peale, mis käsitleb LR Health & Beauty Systems ja G Pandalise vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Georgios Pandalis’elt.


(1)  ELT C 90, 7.3.2016.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/11


Üldkohtu 15. veebruari 2017. aasta otsus – M. I. Industries versus EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Kohtuasi T-30/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended taotlus - Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid INSTINCT ja NATURE’S VARIETY - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Kasutamise laad - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 - Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 22 lõiked 3 ja 4))

(2017/C 095/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister T. Elias ja solicitor B. Cookson, hiljem advokaat M. Montañá Mora)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: E. Zaera Cuadrado)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Natural Instinct Ltd (Camberley, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid C. Spintig, S. Pietzcker ja barrister B. Brandreth)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 26. novembri 2015. aasta otsuse (asi R 2944/2014-5) peale, mis käsitleb M. I. Industriesi ja Natural Instincti vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 26. novembri 2015. aasta otsus (asi R 2944/2014-5) niivõrd, kuivõrd selles tuvastati varasema sõnamärgi INSTINCT tegeliku kasutamise puudumine.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temal välja pool M. I. Industries Inc kohtukuludest.

4.

Jätta pool M. I. Industriesi kohtukuludest tema enda kanda.

5.

Jätta Natural Instinct Ltd kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 106, 21.3.2016.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/12


Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta otsus – Kerstens versus komisjon

(Kohtuasi T-270/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Hagi esimeses kohtuastmes rahuldamata jätmine - Avaliku teenistuse väärikusega vastuolus olevad teod - Solvangute levitamine teise ametniku kohta - Distsiplinaarmenetlus - Faktiliste asjaolude uurimise vormis toimuv juurdlus - Noomitus distsiplinaarkaristusena - Menetlusnormide rikkumine - Menetlusnormide rikkumise tagajärjed))

(2017/C 095/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Bohr ja C. Ehrbar)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 18. märtsi 2016. aasta kohtuotsuse Kerstens vs. komisjon (F-23/15, EU:F:2016:65) peale selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 18. märtsi 2016. aasta kohtuotsus Kerstens vs. komisjon (F-23/15, EU:F:2016:65) osas, milles sellega jäetakse rahuldamata nõue tühistada Euroopa Komisjoni 15. aprilli 2014. aasta otsus, millega Petrus Kerstensile määratakse karistuseks noomitus.

2.

Tühistada Euroopa Komisjoni 15. aprilli 2014. aasta otsus, millega Petrus Kerstensile määratakse karistuseks noomitus.

3.

Mõista apellatsioonimenetluse ja esimese kohtuastme menetluse kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 260, 18.7.2016.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/12


21. detsembril 2016 esitatud hagi – Casual Dreams versus EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(Kohtuasi T-900/16)

(2017/C 095/21)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Casual Dreams, SLU (Manresa, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Tarí Lázaro)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Dayaday“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 13 243 563

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 6. oktoobri 2016. aasta otsus asjas R 375/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada teise apellatsioonikoja 6. oktoobri 2016. aasta otsus asjas R 375/2016-2, millega jäeti osaliselt rahuldamata EUIPO vastulausete osakonna 17. detsembri 2015. aasta otsuse nr B 2 469 545 peale esitatud kaebus;

jätta rahuldamata Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimise taotlus nr 13 243 563, mille esitas teine menetluspool apellatsioonikojas, seoses kõigi klassi 9 kaupade ja osade klasside 16 ja 24 kaupadega, millega seoses teine apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata;

teise võimalusena tühistada osaliselt vaidlustatud otsus kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 5 alusel osas, milles sellega kinnitati vastulause tagasilükkamist ja jäeti rahuldamata kaebus seoses klasside 9, 16 ja 24 kaupadega, ning suunata asi tagasi apellatsioonikojale, et see vaataks selle uuesti täies ulatuses läbi seoses viidatud sättes ette nähtud põhjusega;

mõista EUIPO-lt välja kohtukulud, sealhulgas kulud, mis hageja kandis seoses menetlusega EUIPO apellatsioonikojas.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 5 rikkumine.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/13


6. jaanuaril 2017 esitatud hagi – RK versus nõukogu

(Kohtuasi T-11/17)

(2017/C 095/22)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: RK (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu

tühistada nõukogu kuupäevatu otsus, mis on tehtud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 42c alusel;

vajadusel tühistada 27. septembri 2016. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 29. aprilli 2016. aasta kaebus;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud varalise kahju eest;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, mis puudutab Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikliga 42c seotud õigusvastasuse väidet, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 20 ja 21 rikkumist, nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale (EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79), rikkumist ning personalieeskirjade artikli 1d rikkumist.

2.

Teine väide, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 42c, nagu seda on rakendatud nõukogu personaliteatega nr 71/15, ning et vaidlustatud otsused on faktiliselt ja õiguslikult ilmselgelt ebatäpsed ja nõuetevastased.

3.

Kolmas väide, et on rikutud õigust olla ära kuulatud ja kaitseõigusi.

4.

Neljas väide, et on rikutud hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/14


13. jaanuaril 2017 esitatud hagi – RL versus Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi T-21/17)

(2017/C 095/23)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: RL (esindajad: advokaadid C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

tühistada Euroopa Kohtu kohtusekretäri 11. mai 2016. aasta otsus, mille sisu tehti hagejale teatavaks 20. mai 2016. aasta kirjaga ja millega otsustati hagejat mitte edutada palgaastmele AD10 alates 1. juulist 2015; ning vajadusel tühistada kaebuste lahendamise komitee 6. oktoobri 2016. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 22. juuli 2016. aasta kaebus;

mõista hagejale tekitatud varaline kahju välja kostjalt;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklit 45 ja Euroopa Liidu Kohtu siseselt kehtivat edutamissüsteemi.

2.

Teine väide, et rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet ja Euroopa avaliku teenistuse ühtsuse põhimõtet.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/15


17. jaanuaril 2017 esitatud hagi – RQ versus komisjon

(Kohtuasi T-29/17)

(2017/C 095/24)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: RQ (esindajad: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada tema kaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu tühistada Euroopa Komisjoni 2. märtsi 2016. aasta otsus C(2016)1449 (final) puutumatuse äravõtmise taotluse kohta, mis tehti teatavaks 11. märtsil 2016 ja millest hageja sai teada 14. märtsil 2016 lähetuselt tagasi saabudes;

vajadusel tühistada 5. oktoobri 2016. aasta otsus, mis registreeriti numbriga Ares(2016)5814495 – 07/10/2016, tehti teatavaks 7. oktoobril 2016 ning millega ametisse nimetav asutus jättis rahuldamata hageja 10. juunil 2016 esitatud kaebuse, mis registreeriti numbriga R/317/16;

iga juhul mõista kostjalt vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõikele 1 ja artiklile 135 välja kõik kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju (edaspidi „personalieeskirjad“), eelkõige selle artiklit 23, Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 17 ning põhimõtet, mis paneb administratsioonile kohustuse teha otsus üksnes õiguspäraste ehk asjakohaste ja hindamisvigadeta põhjenduste alusel.

2.

Teine väide, et on rikutud personalieeskirju, eelkõige selle artiklit 24, ja hoolitsemiskohustust.

3.

Kolmas väide, et on rikutud põhjendamiskohustust, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 kolmandat taanet, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 296, personalieeskirjade artiklit 25 ja avalikku huvi.

4.

Neljas väide, et on rikutud õiguspärast ootust ja tehtud ilmne hindamisviga.

5.

Viies väide, et on rikutud kaitseõiguste, eelkõige õiguse olla ära kuulatud tavapärast teostamist, erapooletuse kohustust, süütuse presumptsiooni ja hoolsuskohustust, eelkõige seoses mõistliku tähtaja järgimisega.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/16


24. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Lotte versus EUIPO – Nestlé Schöller (Koaalat kujutav kujutismärk)

(Kohtuasi T-41/17)

(2017/C 095/25)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Jaapan) (esindaja: advokaat M. Knitter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk (Koaalat kujutav kujutismärk) – registreerimistaotlus nr 6 158 463

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 28. oktoobri 2016. aasta otsus asjas R 250/2016-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta vastulause tervikuna rahuldamata;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 rikkumine;

määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 3 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/17


24. jaanuaril 2017 esitatud hagi – No Limits versus EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

(Kohtuasi T-43/17)

(2017/C 095/26)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: No Limits International Investments SA (Bissone, Šveits) (esindaja: advokaat F. Canu)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liidu sõnamärk „NO LIMITS“ – Euroopa Liidu kaubamärk nr 67 967

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. novembri 2016. aasta otsus asjas R 2007/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas välja kulud, mis hageja kandis seoses menetlusega R 2007/2015-5 apellatsioonikojas, menetlusega 2919C tühistamisosakonnas ja menetlusega Euroopa Liidu Üldkohtus.

Väited

Kaubamärgimääruse artikli 53 lõike 1 rikkumine ja/või väär kohaldamine – vaidlustatud otsus on ekslik seoses EL kaubamärgi suhtelise kehtetuks tunnistamise põhjuse hindamisel aluseks võetava kuupäevaga;

Kaubamärgimääruse artikli 53 rikkumine ja/või väär kohaldamine – põhjenduste puudumine, ebapiisavus ja vastuolulisus seoses Corte d’Appello di Milano (Milano apellatsioonikohus) jõustunud otsuses nt 4425/2013 tuvastatu kohaldatavusega EL kaubamärgi suhtes;

Põhjenduste puudumine, ebapiisavus ja vastuolulisus seoses kaubamärgimääruse artikli 54 lõike 2 kohaldatavusega EL kaubamärgi suhtes;

Kaubamärgimääruse artikli 53 rikkumine ja/või väär kohaldamine – põhjenduste ekslikkus ja vastuolulisus.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/17


23. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Camomilla versus EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

(Kohtuasi T-44/17)

(2017/C 095/27)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Camomilla Srl (Buccinasco, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Mussi ja H. Chiappetta)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liidu sõnamärk „CAMOMILLA“ – Euroopa Liidu kaubamärk nr 7 077 555

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. novembri 2016. aasta otsus asjas R 2250/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust nii, et jäetakse täies ulatuses rahuldamata kehtetuks tunnistamise taotlus, mille esitas CMT;

teise võimalusena muuta vaidlustatud otsust nii, et kehtetuks tunnistamise taotlus jäetakse rahuldamata ka seoses kaupadega: „klass 18: sellest materjalist (nahk ja tehisnahk) kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; seljakotid; võtmetaskud (nahakaubad); dokumenditaskud; rahakotid, mündikotid, mis ei ole väärismetallist; käekotid; hügieenitarvete jaoks mõeldud kotid; pinalid ja meigikotid; klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted, kindad, õlarätid, sallid, hommikumantlid.“

kolmanda võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

mõista seoses käesoleva menetlusega kantud kulud välja EUIPO-lt ja seoses menetlusega apellatsioonikojas kantud kulud C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l-ilt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a (koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b) rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 57 lõike 3 (koostoimes sama artikli lõikega 2) rikkumine.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/18


26. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Yotrio Group versus EUIPO (Mööblijalale kinnitatud roheline rõngas)

(Kohtuasi T-47/17)

(2017/C 095/28)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Hiina) (esindaja: advokaat L. Ullmann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi „muu“ kaubamärk (Mööblijalale kinnitatud roheline rõngas) – registreerimistaotlus nr 14 396 568

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 15. novembri 2016. aasta otsus asjas R 285/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike punkti a rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike punkti b rikkumine.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/19


27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-49/17)

(2017/C 095/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: V. Ester Casas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Tühistada osaliselt 15. novembri 20016. aasta otsus (2016/2018/EL), mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid, sh Hispaania Kuningriik, on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusefondi (EAFRD) raames, osas, milles:

1.

seoses Andaluusia autonoomse piirkonnaga jätab see otsus liidu rahastamisest EAGF raames välja 1 356 144,90 eurot (majandusaasta 2012);

2.

seoses Kataloonia autonoomse piirkonnaga jätab see otsus liidu rahastamisest EAGF raames välja 2 191 585 eurot (majandusaastad 2009–2012);

3.

seoses Castilla-Leóni autonoomse piirkonnaga jätab see otsus liidu rahastamisest EAGF raames välja 9 638 473,73 eurot ja EAFRD raames 433 138,10 eurot (majandusaastad 2012–2013);

4.

Käesoleva tühistamishagi esemeks olev kogusumma on 13 619 341,73 eurot.

Mõista kohtukulud välja kostjaks olevalt institutsioonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja järgmised väited.

1.

Väited, mis puudutavad Andaluusia autonoomse piirkonna suhtes kohaldatud finantskorrektsiooni.

Hageja väidab sellega seoses, et komisjon rikkus nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2006 L 58, lk 42), artikli 3 lõiget 6, kuna ta järeldas, et üksused ACRES ja Unión Rural ei ole tootjad.

2.

Väited, mis puudutavad Kataloonia autonoomse piirkonna suhtes kohaldatud finantskorrektsiooni. Hageja väidab sellega seoses, et:

Ühe finantskorrektsiooni kohaldamine puuduste tõttu kulutuste vastuvõetavuse osas summas 122 112,95 eurot (kontrollid, mis puudutasid rakenduskavasid: investeeringud OP „A“-sse) on õigusvastane, kuna komisjon rikkus komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris (ELT 2007 L 350, lk 1), artikleid 105 ja 106 koostoimes nõukogu 26. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96 (ELT 2007 L 273, lk 1), artikli 55 lõikega 3 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013 L 347, lk 549), artikli 52 lõigetega 1 ja 2, arvestades et liikmesriigi ametivõimud teostasid nimetatud sätetes viidatud kontrollid nõuetekohaselt, järgides kohaldatavate õigusnormide nõudeid, ja igal juhul puudus oht fondile.

Kindlamääraline parandus 5 % summas 2 191 585 eurot (punkt: „Programmide heakskiitmisega ja kulude kinnitamisega seotud puudused, Kataloonia autonoomne piirkond“) on õigusvastane, kuna komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõikeid 1 ja 2 koostoimes määruse nr 1580/2007 artikliga 103, artikli 105 lõike 2, punktiga d), artikliga 106, artikli 107 lõike 1 punktidega c–e, artikli 108 lõike 1 punktiga b ja artikli 109 lõike 1 punktidega a–c, arvestades et Hispaania ametivõimud tõendasid kooskõla viidatud õigusnormidega ja igal juhul puudus oht fondile.

Teise võimalusena väidab hageja, et järgitud ei ole proportsionaalsuse põhimõtet, kuna rikutud on määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõikeid 2 ja 3 koostoimes dokumendiga nr VI/5330/97, millega kehtestatakse juhised EAGGF-i tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse raames finantskorrektsioonide tegemiseks.

3.

Väited, mis puudutavad Castilla-Leóni autonoomse piirkonna suhtes kohaldatud finantskorrektsiooni. Hageja väidab sellega seoses, et:

Kindlamääraline parandus 5 % summas 10 071 661,83 eurot ja kohaldatud arvutusmeetod on vastuolus määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2005 L 209, lk 1) artikli 31 lõikega 2 ja juhistega komisjoni dokumendis nr VI/5530/97 ja AGHRI-2005-64043.

Teise võimalusena on komisjoni kohaldatud kindlamääraline parandus ebaproportsionaalne, rikkudes määruse nr 1290/2005 artikli 31 lõiget 2 koostoimes dokumendiga nr VI/5330/97.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/21


27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Austrian Power Grid versus ACER

(Kohtuasi T-53/17)

(2017/C 095/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Austrian Power Grid AG (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid H. Kristoferitsch ja S. Huber)

Kostja: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 17. novembri 2016. aasta otsuse nr 06/2016, mis puudutab põhivõrguettevõtja ettepanekut määrata võimsusarvutuse alad, järgmised osad:

otsuse artikkel 1 ning

I lisa artikli 1 lõike 1 punkt c;

sõna „also“ (samuti) ning I lisa artikli 2 lõike 2 punkti e tekstiosa „for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled“ (võimsuse jaotamiseks pakkumispiirkondade piirile, kuni on täidetud käesoleva dokumendi artikli 5 lõikes 3 kirjeldatud nõuded)

I lisa artikli 5 lõike 1 punkt s;

I lisa artikli 5 lõige 3;

I lisa kaart nr 3;

otsuse artikkel 2;

IV lisa;

V lisa;

mõista kohtukulud välja ACER-ilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimese väite kohaselt puudub ACER-il pädevus kehtestada uusi pakkumispiirkonna piire ja võimsuse jaotamist.

Hageja väidab, et ACER-il puudub pädevus kehtestada uusi pakkumispiirkonna piire või võimsuse jaotamist koordineeritud võimsusarvutuse alade (CCR) määramise menetluses, nagu on kirjeldatud määruse (EL) 2015/1222 (1) artiklis 15 või määruse (EÜ) 713/2009 (2) artikli 8 lõike 1 alusel tehtud otsuses. Hageja väidab lisaks, et viide sellele, et vaidlustatud otsust võib muuta, nagu on märgitud selle otsuse artiklis 2 (mis on samas ise õigusvastane ja mille tühistamist on nõutud) ei kõrvalda pädevuse puudumist.

2.

Teise väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus mitmes mõttes määrust (EÜ) nr 714/2009 ja määrust nr 2015/1222.

Hageja leiab, et ACER on vääralt kohaldanud ülekoormuse legaaldefinitsiooni ning et Saksamaa-Austria võrkudevaheline ühendus ei ole üle koormatud ja seega ei või sellele laiendada võimsuse jaotamist.

Hageja väidab lisaks, et Saksamaa ja Austria ühise elektrituru osadeks jaotamine on täielikult vastuolus määruse (EÜ) nr 714/2009 eesmärkidega (3) ning rikub põhimõtet, et riigisisest ülekoormust ei või kanda üle riigi piiride.

Hageja märgib lõpuks, et otsus on faktiliselt ebatäpne ning kohaldab uute pakkumispiirkondade loomisele vääralt seadusest tulenevat kriteeriumi, eriti seetõttu, et Saksamaa-Austria piiril ei esine struktuurset ülekoormust, et ACER ei kaalu alternatiivseid pakkumispiikondi, et oleks võinud võtta vähem piiravaid tehnilisi meetmeid, et vaidlustatud otsus ei võta arvesse tulevasi suundumusi, et see otsus rikub nõuet, et pakkumispiirkonnad peavad olema alalised ning et ACER hindab vääralt ringvoogude olemust.

3.

Kolmanda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus Euroopa Liidu esmast õigust.

Hageja väidab, et vaidlustatud otsus rikub proportsionaalsuse põhimõtet, kuna vähem piiravad, kuid samaväärselt sobivad meetmed jäeti kaalumata ja vastu võtmata.

Hageja leiab lisaks, et vaidlustatud otsus rikub põhivabadusi, kuna Austria-Saksamaa ühise elektrituru kunstlik eraldamine toob mõlema riigi vahelisele elektrikaubandusele kaasa koguselised piirangud. Hageja sõnul rikub vaidlustatud otsus selles osas kaupade vaba liikumise põhimõtet, mis on ette nähtud ELTL artiklites 34 ja 35. Lisaks näevad pakkumispiirkondade piiride kehtestamisest tulenevad ülekandevõimsuse piirid ja võimsuse jaotamise mehhanism põhjendamatult ette piirangud hageja teenuste osutamise vabadusele (ELTL artikkel 56).

Lõpuks märgib hageja, et vaidlustatud otsus rikub EL konkurentsiõigust, kuna Saksamaa-Austria ühise elektrituru eraldamine pakkumispiirkondade kehtestamise ja võimsuse jaotamise mehhanismi teel toob kaasa turu osadeks jaotamise, mis on vastuolus ELTL artikliga 101.

4.

Neljanda väite kohaselt on ACER otsuse tegemisega rikkunud mitmeid menetlusnõudeid.

Hageja väidab selle kohta, et kuna ACER põhistas oma otsust vääralt määruse nr 2015/1222 artikliga 15, on ta seetõttu järginud uute pakkumispiirkondade piiride loomisel ja võimsusarvutuse mehhanismi kehtestamisel väära menetlust.

Hageja toob välja, et Austria reguleeriva asutuse E-Control taotlust muuta CCR eelnõud kõikide põhivõrguettevõtjate osas ei menetletud määruse nr 2015/1222 artikli 9 lõikes 12 sätestatud menetluse kohaselt.

Hageja väidab lisaks, et ACER ületab oma pädevust, kui tunnistab, et 2015. aasta septembris antud mittesiduv arvamus 09/2015 on siduv. Lisaks on hageja väitel oluliselt rikutud tema menetlusõigusi, kuna arvamus, mis tunnistati siduvaks, ei olnud osa konsulteerimisprotsessist.

Hageja väidab täiendavalt, et vaidlustatud ACER-i otsuse ettevalmistavas toimikus puuduvad tehnilised uuringud, analüüsid ja põhjalikud hinnangud. Hageja sõnul on koostööamet talle esitanud äärmiselt puudulikku infot ja rikkunud seeläbi põhiõiguste harta artiklis 41 ette nähtud õigust täielikult tutvuda teda puudutavate andmetega või siis ei ole koostööamet üldse valmistanud ette ja/või tutvunud tehnilise ekspertiisi ja analüüsidega, et võtta vaidlustatud otsus vastu faktidega kinnitatud alusel (mis samamoodi kujutab endast olulist menetlusviga).

Lõpuks väidab hageja, et vaidlustatud otsus põhineb asjaoludel, mida ei ole piisavalt täpsustatud, kuna koostööamet on eelkõige – ja mitte ainult – jätnud esitamata märkused selle kohta, kus Saksamaa-Austria ühises turupiirkonnas struktuurne ülekoormus esineb ja kus seda saaks kõige tõhusamalt juhtida; millises ulatuses ringvood leiavad aset ja mõjutavad Saksamaa-Austria piiri; milline mõju on võrgu laiendamist ja turvalisust puudutavatel olemasolevatel ja veel vastu võtmata meetmetel; milline kogus elektrienergiat liigub teiste liikmesriikide kaudu Austriasse ja sealt edasi Saksamaale.

5.

Viienda väite kohaselt ei ole esitatud põhjendusi.


(1)  Komisjoni 24. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (ELT L 197, lk 24).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ELT L 211, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (ELT L 211, lk 15).


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/23


1. veebruaril 2017 esitatud hagi – Grupo Orenes versus EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

(Kohtuasi T-63/17)

(2017/C 095/31)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grupo Orenes, SL (Murcia, Hispaania) (esindaja: advokaat M. Sanmartín Sanmartín)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcelona, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „Bingo VIVA! Slots“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 13 468 251

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 7. novembri 2016. aasta otsus asjas R 453/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väited

Määruse nr 207/2009 artiklite 64, 75 ja 76 (vajadusel koostoimes sama määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b ja 13. detsembri 1995. aasta määruse nr 2868/95, millega rakendatakse määrus ühenduse kaubamärgi kohta, eeskirjadega 50 ja 52 ning neid kahte eeskirja tõlgendava Euroopa Kohtu praktikaga) rikkumine.

Kõigi tähiste nõuetekohaselt võrdlemata jätmine.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/24


8. veebruaril 2017 esitatud hagi – Consorzio IB Innovation versus komisjon

(Kohtuasi T-84/17)

(2017/C 095/32)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Masutti ja P. Manzini)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osaliselt või tervikuna väidete alusel, millele hagis tuginetakse;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi 30. novembri 2016. aasta otsuse (ref. Ares 2016 – 6711369) peale, milles komisjon nõustus Lubbock Fine 21. novembri 2016. aasta lõpliku aruandega nr 14-BA259-027 ja seetõttu tuvastas, et IBI on kohustatud tagasi maksma summa 294 925,43 eurot lepingu nr 261679-CONTAIN alusel ja summa 155 482,91 eurot lepingu nr 288383-ICARGO alusel ning kontrollima, kas esineb süsteemseid vigu reas hilisemates lepingutes.

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et vääralt ja vastukäivalt on tõlgendatud mõisteid „kasusaaja“ ja „kolmandad isikud“, rikkudes nii üldlepingut ja üldlepingu II lisas kehtestatud üldtingimusi.

Hageja väidab, et arvestades konsortsiumi eripärasid tuleb terviklikku üksusesse – mis on üldlepingust kasusaaja – kuuluvad kõik konsortsiumi liikmed. Seetõttu ei ole konsortsiumi liikmed kasusaaja suhtes kolmandad isikud, vaid kasusaaja osad. Sellise staatuse tõttu tuleb tööjõudu, mille need liikmed andsid konsortsiumi kasutusse üldlepingus ette nähtud ülesannete täitmiseks, pidada kasusaaja töötajateks, ja neid ei tule ära märkida I lisas, nagu väidetakse vaidlustatud otsuses.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsusel puudub õiguslik alus, selle põhjenduskäik on vastuoluline ja selles rikutakse hea halduse põhimõtet.

Hageja väidab, et vaidlustatud otsuse aluseks peab kindlasti olema selge õigusnorm, mitte Guide on Financial issuses, nagu käesoleval juhul, mille on vastu võtnud komisjoni enda teenistused ja millel puudub õiguslik jõud. Vaidlustatud otsuses on rikutud ka hea halduse põhimõtet, mis ei luba komisjonil võtta adressaadile siduvat meedet, mis põhineb puudulikul ja vastuolulisel aruandel, mille on koostanud komisjonist sõltumatu audiitor.

3.

Kolmas väide, et vääralt on kohaldatud ja tõlgendatud üldlepingute CONTAIN ja ICARGO II lisa artiklit II. 15. 2.c.

Hageja väidab, et IBI nõustajad, kelle kaudsete kulude hüvitamisest keelduti, olid professionaalid, kes ei tegutsenud ühegi muu üksuse alluvuses, st nad olid füüsilisest isikust ettevõtjad. Seetõttu ei ole nad kummaski olukorras, mille suhtes nähakse asjassepuutuva artikli alapunktis 2.c ette, et kulude hüvitamine on välistatud. Kui IBI nõustajad, kes teevad kaugtööd, ei ole kummaski eriolukorras, kohaldatakse nende suhtes vaieldamatult üldnormi, mis tähendab, et kaudsetele kuludele kohaldatakse kindlamääralise 60 % reeglit.

4.

Neljas väide, et rikutud on Euroopa Liidu keelereegleid.

Hageja väidab, et nii audiitoraruanne kui ka kostja otsus, millega see aruanne vastu võeti, on koostatud inglise keeles, mis aga ei ole IBI riiklik keel. Seetõttu on rikutud nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määruse (EMÜ), millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, artikli 3.

5.

Viies väide, et rikutud on hea halduse põhimõtet, sest asja ei uuritud hoolsalt ja põhjalikult.

Hageja väidab, et juhul, kui komisjon volitab sõltumatu audiitori analüüsima projekti raamatupidamise korrektsust, vastutab hoolsuse nõude järgimise eest see audiitor. Lisaks, kui audiitor on oma aruande esitanud, nõuab hea halduse põhimõte, et komisjon analüüsiks seda aruannet eriti põhjalikult ja annab talle sekkumisõiguse, mille alusel võib komisjon vajadusel muuta aruande sisu. Komisjon on aga seda hoolsusnõuet rikkunud.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/25


13. veebruaril 2017 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-88/17)

(2017/C 095/33)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindajad: M. Sampol Pucurull ja M. García-Valdecasas Dorrego)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt, Estremadura makseasutust puudutavas, komisjoni 30. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2113, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) EAFRD programmitöö perioodi 2007–2013 viimasel rakendusaastal (16. oktoober 2014 – 31. detsember 2015) rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta, osas, milles selle otsuse kohaselt ei maksta tagasi 5 364 682,52 euro suurust summat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikuti artiklit 69 nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1698/2005, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT 2005 L 277, lk 1), nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 473/2009 (ELT 2009 L 144, lk 3) muudetud kujul, sest EAFRD programmitöö perioodi 2007-2013 viimasel rakendusaastal Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud kulutuste raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames ei lubatud maha arvata 5 364 682,52 eurot (ühekordselt kasutatavad summad).

2.

Teine väide, milles väidetakse teise võimalusena, juhuks, kui Üldkohus peaks tuvastama, et määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklit 69 ei ole rikutud, et komisjon tegutses meelevaldselt, ületades oma kaalutlusõiguse piire ja rikkudes õiguspärase ootuse põhimõtet.


Parandused

27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/26


Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teate (kohtuasi F-104/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmanda koja) 20. juuli 2016. aasta otsus – U (*) versus komisjon (Avalik teenistus — Toitjakaotuspension — Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18 ja 20 — Endise ametniku üleelanud abikaasa — Saamise tingimustele vastavus — Teine abielu — Ametnike võrdne kohtlemine) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 364, 3. oktoober 2016 , isikuandmete kaitse tõttu uuesti avaldatud)

(2017/C 095/34)

Leheküljel 4 sisukorras ning lehekülgedel 33 ja 34 asendatakse „U (*)“ järgmisega: „RN (*)“.


27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/26


Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teate (kohtuasi T-695/16 P: Euroopa Komisjoni 29. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-104/15, U (*) versus komisjon) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 441, 28. november 2016 , isikuandmete kaitse tõttu uuesti avaldatud)

(2017/C 095/35)

Leheküljel 4 sisukorras ja leheküljel 28 asendatakse „U (*)“ järgmisega: „RN (*)“.