ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 29

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
28. jaanuar 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 29/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8311 – Altor Fund IV / Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2017/C 29/03

Nõukogu ametisse nimetamiste loetelu, juuli – detsember 2016 (sotsiaalvaldkond)

2

2017/C 29/04

Teatis isikutele, rühmitustele ja üksustele, kes on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõikes 3 sätestatud loetellu (vt nõukogu määruse (EL) 2017/150 lisa)

6

2017/C 29/05

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) sätestatud piiravaid meetmeid

7

2017/C 29/06

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/172/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

8

2017/C 29/07

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/72/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/153, ning nõukogu määruses (EL) nr 101/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/149, teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

9

2017/C 29/08

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 101/2011 (mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/149), mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

10

 

Euroopa Komisjon

2017/C 29/09

Euro vahetuskurss

11

2017/C 29/10

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH)) XIV lisas (avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

12

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2017/C 29/11

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel ( 1 )

13

2017/C 29/12

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ( 1 )

14

2017/C 29/13

Ajakohastatud loend tolliasutustest, kus komisjoni määruse (EÜ) nr 1635/2006 I lisas loetletud tooteid võib deklareerida Euroopa Ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks

15

2017/C 29/14

Siduv päritoluinformatsioon

19


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 29/15

Konkursikutse – EACEA/05/2017 — Aafrika-sisese akadeemilise liikuvuse kava

25

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2017/C 29/16

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

27

2017/C 29/17

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

32


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8311 – Altor Fund IV / Transcom WorldWide AB)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 29/01)

24. jaanuaril 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8311 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 29/02)

23. jaanurail 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8340 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/2


Nõukogu ametisse nimetamiste loetelu,

juuli – detsember 2016 (sotsiaalvaldkond)

(2017/C 29/03)

Komitee

Ametiaja lõpp

Avaldamine ELTs

Asendatud isik

Tagasi-astumine/ametisse nimetamine

Liige/asendusliige

Kategooria

Riik

Ametisse nimetatud isik

Kuuluvus

Nõukogu otsuse kuupäev

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Margaret LAWLOR

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Iirimaa

Paul CULLEN

Safety, Health and Chemicals Policy

20.9.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Paweł PETTKE

Tagasiastumine

Asendusliige

Tööandjad

Poola

Rafał HRYNYK

3M Wrocław Sp. z o.o

29.9.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Etbin TRATNIK

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Sloveenia

Vladka KOMEL

Ministry of Labour, Family, Social Affair and Equal Opportunities

17.10.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Olivier MEUNIER

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Prantsusmaa

Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

17.10.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Bénédicte LEGRAND-JUNG

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Prantsusmaa

Patrick MADDALONE

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

17.10.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Kristel PLANGI

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Eesti

Eva PÕLDIS

Ministry of Social Affairs of Estonia

17.10.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Andrew Agius MUSCAT

Tagasiastumine

Asendusliige

Tööandjad

Malta

Brian ZAHRA

Malta Hotels and Restaurants Association

17.10.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

John SCICLUNA

Tagasiastumine

Liige

Tööandjad

Malta

Lawrence MIZZI

Malta Employers Association

17.10.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Anne-Sofie DALENG

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Rootsi

Jonna JONSSON

Ministry of Employement

8.11.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Vladimir TEJBUS

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Slovakkia

Jozef KSINAN

Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU

28.11.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Dominic FROST

Tagasiastumine

Asendusliige

Tööandjad

Ühendkuningriik

Terry WOOLMER

EEF - the manufacturers' organisation

12.12.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Jana MALÁ

Tagasiastumine

Liige

Tööandjad

Tšehhi Vabariik

Nora ŠEJDOVÁ

Confederation of Industry of the Czech Republic

12.12.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

František HROBSKÝ

Tagasiastumine

Asendusliige

Tööandjad

Tšehhi Vabariik

Jana MALÁ

Czech Association of Energy Sector Employers

12.12.2016

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

28.2.2019

ELT C 79 1.3.2016

Jozef KSINAN

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Slovakkia

Lucia SABOVA DANKOVA

National Labour Inspectorate

12.12.2016

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise konsultatiivkomitee

19.10.2020

ELT C 341 16.10.2015

Michał MENES

Tagasiastumine

Liige

Ametiühing

Poola

Stanisław RÓŻYCKI

OPZZ

20.9.2016

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise konsultatiivkomitee

19.10.2020

ELT C 341 16.10.2015

Koen MEESTERS

Tagasiastumine

Liige

Ametiühing

Belgia

Nathalie DIESBECQ

Studiedienst ACV

29.9.2016

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

24.9.2018

ELT C 348 20.9.2016

Stefanie RIEDER

Tagasiastumine

Asendusliige

Tööandjad

Austria

Barbara DALLINGER

Wirtschaftskammer Österreich, EU-Büro Brüssel

17.10.2016

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

24.9.2018

ELT C 348 20.9.2016

Paloma MARTÍNEZ GAMO

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Hispaania

Sara CORRES ARMENDARIZ

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

28.11.2016

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

24.9.2018

ELT C 348 20.9.2016

Alexandra KRAMER

Tagasiastumine

Liige

Ametiühing

Saksamaa

Robert SPILLER

DGB Bundesvostand

28.11.2016

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi haldusnõukogu

31.5.2019

ELT C 199 4.6.2016

Maria de Fátima DUARTE

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Portugal

Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

CIG

29.9.2016

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri nõukogu

7.11.2016

C 360 10.12.2013

Octavian Alexandru BOJAN

Tagasiastumine

Asendusliige

Tööandjad

Rumeenia

Daniela SÂRBU

UGIR - Uniunea Generală a Industriaşilor din România

18.7.2016


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/6


Teatis isikutele, rühmitustele ja üksustele, kes on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõikes 3 sätestatud loetellu

(vt nõukogu määruse (EL) 2017/150 lisa)

(2017/C 29/04)

Nõukogu määruses (EL) 2017/150 (1) loetletud isikutele, rühmitustele ja üksustele teatatakse järgmist.

Euroopa Liidu Nõukogu on kindlaks teinud, et põhjendused asjaomaste isikute, rühmituste või üksuste kandmiseks isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on ette nähtud nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, (2) on endiselt kehtivad. Sellest tulenevalt on nõukogu otsustanud jätta nimetatud isikud, rühmitused ja üksused eespool nimetatud loetellu.

Määrusega (EÜ) nr 2580/2001 on ette nähtud, et kõik asjaomastele isikutele, rühmitustele ja üksustele kuuluvad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid külmutatakse ning et nende käsutusse ei tohi anda otseselt ega kaudselt rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse.

Asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, mis on loetletud määruse lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks kooskõlas kõnealuse määruse artikli 5 lõikega 2.

Asjaomased isikud, rühmitused või üksused võivad esitada nõukogule taotluse saada põhjendused nende jätmise kohta eespool nimetatud nimekirja (välja arvatud juhul, kui põhjendused on neile juba edastatud). Taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Asjaomased isikud, rühmitused või üksused võivad eespool toodud aadressil igal ajal esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise ja jätmise kohta eespool nimetatud loetellu läbi vaadataks. Taotlus vaadatakse pärast kättesaamist läbi. Sellega seoses juhitakse asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste tähelepanu asjaolule, et nõukogu vaatab nimetatud loetelu korrapäraselt läbi kooskõlas ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (3) artikli 1 lõikega 6. Selleks, et taotlusi käsitletaks järgmise läbivaatamise käigus, tuleks need esitada 24. märtsiks 2017.

Samuti juhitakse asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu määrus Euroopa Liidu Üldkohtus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimustele.


(1)  ELT L 23, 28.1.2017, lk 3.

(2)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(3)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/7


Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) sätestatud piiravaid meetmeid

(2017/C 29/05)

Andmesubjektide tähelepanu juhitakse järgmisele teabele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 12 (1):

Töötlemistoimingu õiguslik alus on nõukogu määrus (EÜ) nr 2580/2001 (2).

Kõnealuse töötlemistoimingu vastutav töötleja on Euroopa Liidu Nõukogu, keda esindab nõukogu peasekretariaadi peadirektoraadi C (välisasjad, laienemine, kodanikukaitse) peadirektor, ning töötlev talitus on peadirektoraadi C üksus 1C, kellega on võimalik ühendust võtta järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIĖ

E-post: sanctions@consilium.europa.eu.

Töötlustoimingu eesmärk on loetelu koostamine ja ajakohastamine nende isikute kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid vastavalt määrusele (EÜ) nr 2580/2001.

Andmesubjektid on füüsilised isikud, kes vastavad kõnealuse määrusega kehtestatud kriteeriumitele.

Kogutud isikuandmed hõlmavad andmeid, mis on vajalikud asjaomase isiku õigeks tuvastamiseks, põhjendusi ja mis tahes muid sellega seotud andmeid.

Kogutud isikuandmeid võib vajaduse korral jagada Euroopa välisteenistusega ning komisjoniga.

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 20 lõike 1 punktides a ja d sätestatud piiranguid, vastatakse juurdepääsutaotlustele ning parandamistaotlustele ja vastuväidetele vastavalt nõukogu otsuse 2004/644/EÜ 5. jao sätetele (3).

Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat alates hetkest, mil andmesubjekt eemaldatakse nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist, või alates hetkest, mil kõnealuse meetme kehtivus lõppeb, või seni, kuni kestab kohtumenetlus, kui see on alustatud.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 võivad asjaomased isikud pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.


(1)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(3)  ELT L 296, 21.9.2004, lk 16.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/8


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/172/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

(2017/C 29/06)

Järgnev teave tehakse teatavaks isikutele, kes on nimetatud nõukogu otsuse 2011/172/ÜVJP (1) lisas ja nõukogu määruse (EL) nr 270/2011 (2) (teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses) I lisas.

Nõukogu toimikus on kõiki otsuse 2011/172/ÜVJP lisas ja määruse (EL) nr 270/2011 I lisas loetletud isikuid käsitlevad uued elemendid. Asjaomaseid isikuid teavitatakse käesolevaga, et nad võivad esitada nõukogule enne 17. veebruari 2017 järgmisel aadressil taotluse neid puudutava teabe saamiseks:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Saadud tähelepanekuid võetakse arvesse loetelude perioodilisel läbivaatamisel nõukogu poolt kooskõlas otsuse 2011/172/ÜVJP artikliga 5 ja määruse (EL) nr 270/2011 artikliga 12.


(1)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 63.

(2)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 4.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/9


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/72/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/153, ning nõukogu määruses (EL) nr 101/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/149, teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

(2017/C 29/07)

Nõukogu otsuse 2011/72/ÜVJP (1) (mida muudetakse nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/153 (2)) lisas ning nõukogu määruse (EL) nr 101/2011 (3) (mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/149 (4)) I lisas nimetatud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas pärast isikute loetelude ülevaatamist, et eespool nimetatud lisades loetletud isikud peaksid jätkuvalt olema kantud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud otsuses 2011/72/ÜVJP ja määruses (EL) nr 101/2011.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaidid on toodud määruse (EL) nr 101/2011 II lisas, luba kasutada külmutatud rahalisi vahendeid põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artikkel 4).

Asjaomased isikud võivad enne 31. oktoobrit 2017 esitada nõukogule koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetelusse uuesti läbi vaadataks, saates taotluse järgmisele aadressile:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIĖ

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Kõiki saadud märkusi võetakse arvesse kõnealuste isikute loetelu järgmisel läbivaatamisel nõukogu poolt kooskõlas otsuse 2011/72/ÜVJP artikliga 5 ja määruse (EL) nr 101/2011 artikli 12 lõikega 4.


(1)  ELT L 28, 2.2.2011, lk 62.

(2)  ELT L 23, 28.1.2017, lk 19.

(3)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.

(4)  ELT L 23, 28.1.2017, lk 1.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/10


Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 101/2011 (mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/149), mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

(2017/C 29/08)

Andmesubjektide tähelepanu juhitakse järgmisele teabele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (1) artiklile 12:

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on nõukogu määrus (EL) nr 101/2011, (2) mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/149 (3).

Kõnealuse töötlemistoimingu vastutav töötleja on Euroopa Liidu Nõukogu, keda esindab nõukogu peasekretariaadi peadirektoraadi C (välisasjad, laienemine, kodanikukaitse) peadirektor ning töötlev talitus on peadirektoraadi C üksus 1C, kellega on võimalik ühendust võtta järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIĖ

e-post: sanctions@consilium.europa.eu

Töötlustoimingute eesmärk on loetelu koostamine ja ajakohastamine nende isikute kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid vastavalt määrusele (EL) nr 101/2011, mida rakendatakse rakendusmäärusega (EL) 2017/149.

Andmesubjektid on füüsilised isikud, kes vastavad kõnealuse määrusega kehtestatud kriteeriumitele.

Kogutud andmed hõlmavad andmeid, mis on vajalikud asjaomase isiku õigeks tuvastamiseks, põhjendusi ja mis tahes muid sellega seotud andmeid.

Kogutud isikuandmeid võib vajaduse korral jagada Euroopa välisteenistusega ning komisjoniga.

Ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 20 lõike 1 punktides a ja d sätestatud piiranguid, vastatakse juurdepääsutaotlustele ning parandamistaotlustele ja vastuväidetele vastavalt nõukogu otsuse 2004/644/EÜ (4) 5. jao sätetele.

Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat alates hetkest, mil andmesubjekt eemaldatakse nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist, või alates hetkest, mil kõnealuse meetme kehtivus lõpeb, või senikaua kuni kestab kohtumenetlus kohtuasja üle, mille jaoks kõnealuseid andmeid koguti.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 võivad asjaomased isikud pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.


(1)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(2)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.

(3)  ELT L 23, 28.1.2017, lk 1.

(4)  ELT L 296, 21.9.2004, lk 16.


Euroopa Komisjon

28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/11


Euro vahetuskurss (1)

27. jaanuar 2017

(2017/C 29/09)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,0681

JPY

Jaapani jeen

123,01

DKK

Taani kroon

7,4369

GBP

Inglise nael

0,85170

SEK

Rootsi kroon

9,4528

CHF

Šveitsi frank

1,0689

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,9190

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,021

HUF

Ungari forint

311,63

PLN

Poola zlott

4,3400

RON

Rumeenia leu

4,5058

TRY

Türgi liir

4,1416

AUD

Austraalia dollar

1,4169

CAD

Kanada dollar

1,4012

HKD

Hongkongi dollar

8,2873

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,4726

SGD

Singapuri dollar

1,5250

KRW

Korea vonn

1 253,96

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,4471

CNY

Hiina jüaan

7,3654

HRK

Horvaatia kuna

7,4818

IDR

Indoneesia ruupia

14 276,89

MYR

Malaisia ringit

4,7333

PHP

Filipiini peeso

53,221

RUB

Vene rubla

64,1625

THB

Tai baat

37,683

BRL

Brasiilia reaal

3,3834

MXN

Mehhiko peeso

22,5452

INR

India ruupia

72,7030


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/12


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH)) XIV lisas

(avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 29/10)

Loa andmise otsused

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa omanik

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2016) 8596

3. jaanuar 2017

Trikloroetüleen

EÜ number: 201–167-4

CASi number: 79–01-6

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) BV, Oude Kerkstraat 4, 4870 AG Etten-Leur, Madalmaad

REACH/16/7/0

Tööstuslik kasutamine lahustina õõnsatest kiududest gaasi eraldavaid membraane sisaldavate moodulite tootmise protsessis

21. aprill 2028

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest tekkivad ohud inimeste tervisele ning puuduvad sobivad tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/13


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 29/11)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Lennuliin

Lannion (Côte-de-Granit) – Pariis (Orly)

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise esialgne kuupäev

27. oktoober 2003

Muudatuste jõustumise kuupäev

23. september 2017

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuste teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Arrêté du 23 décembre 2016 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Lannion et Paris (Orly) (23. detsembri 2016. aasta otsus, millega muudetakse avaliku teenindamise kohustusi Lannioni ja Pariisi (Orly) vahelisel regulaarlennuliinil)

NOR: DEVA1638280A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Lisateave:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

PRANTSUSMAA

Tel +33 158094321

E-post: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/14


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 29/12)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Lennuliin

Lannion – Pariis (Orly)

Lepingu kehtivusaeg

23. september 2017 – 22. september 2021

Taotluste ja pakkumuste esitamise tähtaeg

3. aprill 2017 (17.00 kohaliku aja järgi)

Aadress, millelt on võimalik saada hanketeate teksti ning hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Aéroport de Lannion – Côte de Granit

Syndicat Mixte de l’Aéroport - EPIC

Avenue Pierre Marzin

22300 Lannion

PRANTSUSMAA

Tel +33 296058234

Faks: +33 296058299

E-post: akguegan.aeroportlannion@orange.fr


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/15


Ajakohastatud loend tolliasutustest, (1) kus komisjoni määruse (EÜ) nr 1635/2006 (2) I lisas loetletud tooteid võib deklareerida Euroopa Ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks

(2017/C 29/13)

Liikmesriik

Tollipunktid

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE - voie maritime

Bierset - (Grâce-Hollogne) DE - voies aérienne et/ou terrestre

Bruxelles DE - voie aérienne

Zaventem D - voie aérienne

БЪЛГАРИЯ

ТМУ Варна

МП Варна-запад

МП Пристанище Варна

ТМУ Бургас

МП Пристанище Бургас център

ТМУ Столична

ČESKÁ REPUBLIKA

Kõik tollipunktid

DANMARK

Kõik Taani sadamad ja lennujaamad

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart — ZA Flughafen

HZA Ulm — ZA Aalen

 

Bayern

HZA München — ZA Flughafen

HZA Regensburg — ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt — ZA Bayreuth

HZA Nürnberg — ZA Erlangen - Tennenlohe

 

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

 

Hamburg

HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof

HZA Itzehoe — Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund — ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

 

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Hannover-Nord

HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost

HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Lübeck Abfertigungsstelle Hafen

EESTI

Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktid, Tallinna Lennujaam, Tallinna, Paljassaare ja Muuga sadamad

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Miκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Kõik tollipunktid

IRELAND

Kõik tollipunktid

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino - Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma - Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Varese - Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna - Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d’Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΥΠΡΟΣ

Kõik tollipunktid

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pāternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rīga, Ventspils; Airport: Rīga; Post: Rīga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Kõik tollipunktid

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier — Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport — Niederanven

MAGYARORSZÁG

Kõik tollipunktid

MALTA

The Air Freight Section at Malte International Airport, Luqa

The Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, Valletta

The Parcel Post Office at Customs Office, Qormi

NEDERLAND

Kõik tollipunktid

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien - Flughafen Schwechat

POLSKA

Kõik tollipunktid

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Kõik tollipunktid

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road border crossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Kõik tollipunktid

SUOMI – FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoasema

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Ajakohastatud andmed on esitatud kaldkirjas.

(2)  ELT L 306, 7.11.2006, lk 3.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/19


Siduv päritoluinformatsioon

(2017/C 29/14)

Nimekiri asutustest, kelle liikmesriigid on määranud siduva päritoluinformatsiooni taotlusi vastu võtma või siduvat päritoluinformatsiooni välja andma

Liikmesriik

Tolliasutus

Telefon

E-post

BELGIA

 

 

 

Mittesooduspäritolu

Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Intersectoriel - Politique Commerciale

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Intersectoraal - Handelspolitiek

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

+32 22778467

marc.wegnez@economie.fgov.be

Sooduspäritolu

Service Public Fédéral Finances

Administration Centrale des Douanes et Accises

Services des Procédures Douanières - direction 9

North Galaxy - Tour A (NG A9)

Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 37

1030 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Financiën

Centrale Administratie der Douane en Accijnzen

Dienst Douaneprocedures - directie 9

North Galaxy - Toren A (NG A9)

Koning Albert II - laan 33, bus 37

1030 Brussel

België

+32 225763103

luc.verhaeghe@minfin.fed.be

BULGAARIA

National Customs Agency

Central Customs Directorate

47, G.S.Rakovski street

BG-1040 Sofia

+359 298594313

+359 298594145

origin@customs.bg

HORVAATIA

Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia

Central Office

Sector for customs tariff, value and origin Service for customs value and origin

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske

Središnji ured

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Alexandera Von Humboldta 4a,

10000 Zagreb

+385 1 6211 308

+385 1 6211 321

podrijetlo@carina.hr

origin@carina.hr

TŠEHHI VABARIIK

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Oddělení – Závazných informací

Blanická 19

772 71 Olomouc

+ 420 585 111 111

podatelna580000@cs.mfcr.cz

TAANI

SKAT København

Sluseholmen 8B

DK-2450 København SV

+45 723 74204

Keld.Mikkelsen@Skat.dk

SAKSAMAA

 

 

 

Sooduspäritolu

ning

mittesooduspäritolu,

juhtudel, mil kauba viimistlus või lõpptöötlemine tehti väljaspool ELi

või

kui tegemist on kaubaga, mille puhul kehtib ühine turukorraldus, mille alusel hüvitise suurus sõltub kindlaksmääratud mittesooduspäritolust.

Hauptzollamt Hannover

Waterloostraße 5

30169 Hannover

+49 511101 2480

poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de

Mittesooduspäritolu

juhtudel, mil kaup on täielikult saadud, toodetud, viimistletud või töödeldud ELis.

See ei kehti kauba suhtes, mille puhul kehtib ühine turukorraldus, mille alusel hüvitise suurus sõltub kindlaksmääratud mittesooduspäritolust.

Industrie- und Handelskammern

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Breite Straße 29

10178 Berlin

+49 302030 82321

behm.steffen@dihk.de

IIRIMAA

Office of the Revenue Commissioners

Classification, Origin and Valuation Section

Customs Division

St Conlon’s Road

Nenagh

County Tipperary

+353 6744260

origin&valuationsection@revenue.ie

EESTI

Maksu- ja Tolliamet

Tolliosakond

Tollitalitus

Lõõtsa 8A

15176 Tallinn

+372 6762607

emta@emta.ee

KREEKA

Ministry of Finance

General Secretariat for Public Revenue

General Directorate of Customs and Excise

Section B Tariff

Preferential Regimes & Origin

10, Karageorgi Servias Str.

101 84 Athens

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίωυ Εσόδωυ

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

Τμήμα Β Προτιμησιακών Δασμολογικών

Καθεστώτων και Καταγωγής

Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

+30 2106987491

+30 2106987493

+30 2106987541

+30 2106987513

d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

HISPAANIA

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

+34 917289854/55/35

gesadu@aeat.es

PRANTSUSMAA

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Bureau E/1

11, rue des Deux-Communes

93558 Montreuil Cedex

+33 157534374

+33 157534278

dg-e1@douane.finances.gouv.fr

ITAALIA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Ufficio applicazione tributi doganali

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

+39 0650245216

dogane.legislazionedogane.applicazione@agenziadogane.it

KÜPROS

Department of Customs and Excise

Ministry of Finance

M. Karaoli Str.

1096 Nicosia

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Μ. Καραολή

1096 Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο

1440 Λευκωσία

+357 22601651

+357 22601703

headquarters@customs.mof.gov.cy

LÄTI

State Revenue Service of the Republic of Latvia

National Customs Board

Talejas Street 1

Riga, LV-1978

Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvalde

Talejas iela 1,

Rīga, LV-1978

+371 67121007

+371 67121011

MP.lietvediba@vid.gov.lv

LEEDU

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25

01105 Vilnius

+370 52666067

+370 52666068

muitine@lrmuitine.lt

LUKSEMBURG

Direction des douanes et accises

Division TAXUD

BP 1605

1016 Luxembourg

+352 28182246

+352 28182347

Jean-Claude.Nilles@do.etat.lu

Laurent.Thilges@do.etat.lu

UNGARI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete

Hősök fasora 20–24

1163 Budapest

+36 14022233

szi@nav.gov.hu

MALTA

Customs Department

Lascaris Wharf

Valletta. CMR02

+356 25685186

saviour.grima@gov.mt

MADALMAAD

Douane Nederland/Kantoor Nijmegen

Landelijk Team Oorsprongszaken

PB 1537

6501 BM Nijmegen

+31 243813701

helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Finanzen

Johannesgasse 5

1010 Wien

+43 151433/504189

origin@bmf.gv.at

POOLA

Izba Celna w Warszawie

Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

ul. Erazma Ciołka 14 A

01–443 Warszawa

+48 225447540

wip@war.mofnet.gov.pl

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua de Alfãndega no 5 r/c

1149-006 Lisboa

+351 218813765

dsta@at.gov.pt

RUMEENIA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Vămilor

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34–40, sector 6

cod 060305

Bucuresti

+40 213155858

+40 213112456

origine@customs.ro

SLOVEENIA

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

+386 14783921

ana.macek@gov.si

SLOVAKKIA

Colný úrad Bratislava

Miletičova 42

824 59 Bratislava 26

+421 250263963

martin.strbik@financnasprava.sk

SOOME

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

+358 2955200

leena.lehtinen@tulli.fi

minna.raitanen@tulli.fi

ROOTSI

Tullverket

Box 12854

112 98 Stockholm

+46 84565244

+46 84565522

anna.folkesson@tullverket.se

elisabet.andersson@tullverket.se

ÜHENDKUNINGRIIK

HM Revenue & Customs

Excise, Customs, Stamps and Money

Duty Liability Team

10th Floor South-East

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

+44 1702367721

ken.sherlock@hmrc.gsi.gov.uk

dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/25


KONKURSIKUTSE – EACEA/05/2017

Aafrika-sisese akadeemilise liikuvuse kava

(2017/C 29/15)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Programmi üldeesmärk on edendada säästvat arengut ja pikas perspektiivis aidata kaasa vaesuse vähendamisele, suurendades koolitatud ja kvalifitseeritud, kõrgetasemelise professionaalse tööjõu hulka Aafrikas.

Programmi konkreetne eesmärk on suurema Aafrika-sisese liikuvuse kaudu parandada õpilaste ja töötajate oskusi ja pädevusi. Aafrika kõrgharidusasutuste vahelise koostöö tugevdamine parandab kvaliteetse hariduse kättesaadavust ning julgustab Aafrika õpilasi asuma kraadiõppesse Aafrika mandril ja loob neile selleks võimalusi. Lisaks tõhustab töötajate (õppejõudude ja haldustöötajate) liikuvus Aafrika kõrgharidusasutuste rahvusvahelist koostöövõimet.

Programmi konkreetsed eesmärgid on järgmised:

a)

aidata parandada kõrghariduse kvaliteeti, edendades osalevate asutuste õppeprogrammide ja õppekavade rahvusvaheliseks muutmist ja ühtlustades õppeprogramme ja õppekavu;

b)

võimaldada üliõpilastel, teadlastel ja töötajatel saada teise Aafrika riiki siirdumise kogemustest keelelist, kultuurilist ja erialast kasu.

2.   Abikõlblikud taotlejad ja partnerluse koosseis

Partnerlus peab koosnema vähemalt neljast ja kuni kuuest Aafrika kõrgharidusasutusest (partnerid koos taotlejaga) ning ühest Euroopa Liidu tehnilisest partnerist.

Abikõlblikud taotlejad ja partnerid on Aafrikas registreeritud kõrgharidusasutused, mis pakuvad kraadiõpet (magistriõpet ja/või doktoriõpet), mis omakorda annab oma riigi pädevate asutuste tunnustatava kvalifikatsiooni. Abikõlblikud on ainult Aafrika pädevate riigiasutuste akrediteeritud kõrgharidusasutused. Kõrgharidusasutuste Aafrika-välised harud abikõlblikud ei ole.

Tehniline partner peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kõrgharidusasutus, kellele on omistatud Erasmuse kõrgharidusharta.

3.   Abikõlblik tegevus ja projekti kestus

Projekt peab sisaldama kvaliteetsete magistri- ja doktoriprogrammide üliõpilaste ja personali liikuvuse korraldamist ja rakendamist ning hariduse/koolituse ja teiste teenuste pakkumist välisüliõpilastele ning õpetust/koolitust ja uurimisülesandeid ning muid teenuseid projektiga hõlmatud riikide personalile. Liikuvus tohib toimuda ainult ühes käesoleva konkursikutse raames abikõlblikuks tunnistatud riigis.

Projekti kestus peab olema 60 kuud.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Kõiki taotlusi hindavad väliseksperdid järgmise kolme kriteeriumi alusel:

Kriteeriumid

Punktid

1.

Asjakohasus

20

2.

Kvaliteet

70

2.1.

Akadeemiline kvaliteet

15

2.2.

Partnerluse koosseis ja koostöömehhanismid

15

2.3.

Liikuvuse korraldamine ja rakendamine

20

2.4.

Üliõpilastele/töötajatele pakutavad võimalused ja järelmeetmed

10

2.5.

Sooline tasakaal

10

3.

Jätkusuutlikkus

10

Kokku

100

Rahastusele konkureerivad üksnes need projektiettepanekud, mis koguvad vähemalt 50 punkti 100-st.

5.   Eelarve ja toetuse summad

Käesoleva konkursikutse raames eraldatav soovituslik kogusumma on hinnanguliselt 9 900 000 eurot, mis peaks võimaldama umbes 350 liikuvusvoogu.

Iga toetuse summa on 1 000 000 (miinimum) kuni 1 400 000 (maksimum) eurot.

Euroopa Liidu toetus on kindlasummaline ning see antakse taotluse alusel liikuvuse korraldamiseks ja sellega seotud ühikukulude katteks.

6.   Taotluste esitamine ja tähtpäev

Aafrika-sisese akadeemilise liikuvuse kava taotluste esitamise tähtpäev on 2. mai 2017 kell 12.00 (keskpäev) Kesk-Euroopa aja järgi.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades e-vormi ja konkreetselt selle jaoks koostatud lisasid, mis on avaldatud Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) veebilehel (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Ametlikult kehtivateks taotlusteks peetakse üksnes elektroonilisi taotlusi (koos lisadega).

Peale selle peavad taotlejad e-postiga saatma oma (elektrooniliselt esitatud) taotluse koopia (koos lisadega), selgesti märkides sellele e-vormi esitamisel saadud projekti registreerimisnumbri, järgmisele aadressile: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Vastu võetakse üksnes tähtpäevaks saadetud ja konkursikutses kirjeldatud tingimustele vastavad taotlused. Ainult e-postiga esitatud taotlusi vastu ei võeta.

7.   Lisateave

Konkursikutse tingimused ja kogu asjakohane teave koos dokumentidega käesoleva konkursikutse alusel ettepanekute esitamiseks on avaldatud rakendusameti veebilehel: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en.


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/27


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

(2017/C 29/16)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51.

KOONDDOKUMENT

„TRADITIONAL WELSH CIDER“

EÜ nr: UK-PGI-0005-01251-7.8.2014

KPN ( ) KGT ( X )

1.   Nimetus(ed)

„Traditional Welsh Cider“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Ühendkuningriik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.8. Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Nimetusega „Traditional Welsh Cider“ (kõmri keeles „Seidr Cymreig Traddodiadol“) tähistatakse Walesis traditsioonilise viljelusmeetodi abil kasvatatud pärismaist ja muude kui pärismaist sorti siidriõunte esmapressimisel saadud mahla. „Traditional Welsh Cider“ võib olla tehtud ühe või mitme sordi õunte esmapressitud mahlast. Kõnealune toode on valmistatud üksnes 100 % puhtast õunamahlast.

Toote „Traditional Welsh Cider“ tootmisel kasutatavad õunasortide kategooriad on mõrumagus, terav, magus ja mõruterav. Mõrumagusates sortides sisalduvate tanniinide ja teravate sortide happesuse tasakaalustamiseks on vaja osata sorte segada. Mõrumagusates sortides sisalduvate tanniinide tõttu on jook mõru ning tumedama värvuse ning täidlase maitsega. Teravad sordid sisaldavad suurel hulgal õunhapet, mis annab siidrile terava maitse. Magusate sortide õuntes on vähem tanniine ja happeid, kuid tänu neile on joogis rohkem puuviljasust ja vähem tunda kaledate tanniinide mõju. Mõruteravate sortide õuntes on nii happeid kui ka tanniine. Eespool nimetatud sortide segamine nõuab oskust ja põhineb iga siidritootja maitsel.

Toote „Traditional Welsh Cider“ värvus on helekuldsest tumedani, milles olenevalt kasutatud õunasordist leidub punase ja pronksi varjundeid. Värvus võib olla kirgas või hägune, kuid on iseloomulikult pooltuunjas, selge karge maitse ja magususastmetega, mis vahelduvad eriti kuivast väga magusani. Kõnealune siider on valdavalt puuviljane, milles õunhape ja tanniinid on tasakaalus ning alkoholisisaldus on 3,00–8,49 mahuprotsenti.

Toode „Traditional Welsh Cider“ on selge karge maitse ja magususastmetega, mis vahelduvad eriti kuivast väga magusani. Jook on tasakaalustatud õunhappe ja tanniinidega valdavalt puuviljane. Kuigi tavaliselt tanniinide sisaldust ja happesust ei mõõdeta, otsustatakse selle põhjal üksiksiidritootjate stiili ja eelistuste üle.

Toodetakse kolme liiki toodet „Traditional Welsh Cider“: mullita, pudelis konditsioneeritud ja pudelis kääritatud.

Mullita: selle siidri puhul ei toimu atmosfäärirõhku ületavat karboniseerimist. Õhukindlates mahutites ladustamisel on süsinikdioksiidi (CO2) osarõhk väiksem kui 1 bar (100 kPa); urbsemates mahutites (nt puitvaat) on osarõhk oluliselt väiksem kui 1 bar. Sellist liiki vaatidest otse või kaudselt serveeritud siider on mullita (ei kihise). Kuigi siider ei kihise, võivad ikkagi tekkida mõned mullid, kui siidri temperatuur tõuseb laotemperatuurist kõrgemale, sest temperatuuri tõustes CO2 lahustuvus väheneb.

Pudelis konditsioneeritud: naturaalne karboniseerimine toimub siidri villimisel enne esmakääritamise lõppemist. Selleks et saavutada karbonisatsiooni ja magususe soovitud tase, villitakse tootja poolt kindlaks määratud suhtelise tihedusega siidrit. Suurema karboniseerimistaseme saavutamisel on jääkmagusust vähem. Keeving-meetodil valmistatud siidri karboniseerimise soovitud tase saavutatakse pärmirakkude arvu ja pärmi toitainete vähendamisega, millega peatatakse käärimine enne, kui siider omandab kuiva maitse. CO2 rõhk, mis saavutatakse siidri pudelis konditsioneerimisel, on 0 °C juures vahemikus 1,5–3,0 bar (150–300 kPa). Siider võib pärmisetete tõttu olla hägune sel juhul, kui pudelit ei avata hoolikalt ja jooki ei kallata ettevaatlikult. Siider on maitsmisel kuiv, välja arvatud siis, kui see on valmistatud keeving-meetodil. Kõnealust meetodit saab kasutada üksnes pudelis konditsioneeritud toote „Traditional Welsh Cider“ puhul. Tootja saab karboniseerimise taseme arvutada enne villimist saavutatud suhtelise tiheduse ja pudelis konditsioneerimise lõppemisel saavutatud suhtelise tiheduse erinevuse alusel.

Kuigi pudelis konditsioneeritud „Traditional Welsh Cider“ alkoholisisaldus on peaaegu samas vahemikus mis mullita siidril (3,00–8,49 mahuprotsenti), vastab pudelis konditsioneeritud, eelkõige keeving-meetodil valmistatud siidri alkoholisisaldus üldjuhul nimetatud vahemiku väiksematele väärtustele (3,0–5,5 mahuprotsenti), sest keeving-meetodi puhul puuviljasuhkrud täielikult ei fermenteeru.

Pudelis kääritatud: naturaalne karboniseerimine toimub tänu siidri villimisele esmakääritamise lõppemisel ning järelkäärimisele, mille esile kutsumiseks lisatakse fermenteeritav suhkur ja pärm. Pudelis kääritatud siider on tugevamalt karboniseeritud kui pudelis konditsioneeritud siider ning on pärast sette eraldamist kirka värvusega. Suulaes tuntav maitse on kuiv, sest järelkääritamise käigus on kõik suhkrud fermenteerunud ja setete eraldamise järel suhkru lisamine ei ole lubatud. Pudelis kääritatud siidri CO2 rõhk on 0 C juures vahemikus 4,0–6,0 (400–600 kPa). Tootja võib lisatud fermenteeritava suhkru koguse põhjal prognoosida karboniseerimise taset. Seda saab arvutada suhkru lisamise järgse suhtelise tiheduse ja pudelis kääritamise lõppemise järgse suhtelise tiheduse erinevuse alusel.

Kuigi pudelis kääritatud „Traditional Welsh Cider“ alkoholisisaldus on peaaegu samas vahemikus mis mullita siidril (3,00–8,49 mahuprotsenti), vastab pudelis kääritatud siidri alkoholisisaldus järelkääritamise tõttu üldjuhul nimetatud vahemiku suurematele väärtustele (5,5–8,49 mahuprotsenti).

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Toote „Traditional Welsh Cider“ toorained:

Walesis kasvatatud pärismaist ja muude kui pärismaist sorti õunte esmapressimisel saadud mahl;

lubatud lisandid:

pärmikultuurid, nt S. bayanus, S. cerevisiae;

naatrium- või kaaliummetabisulfiidi vormis sulfiit ei ole alati vajalik, kuid on lubatud mikrobioloogiliste standardite tagamiseks. Kui tootja otsustab sulfiiti lisada, ei tohiks seda olla rohkem kui 200 mg/l ning vastavalt seadusele peab see olema märgitud etiketile;

keeving-meetodi kasutamisel kaltsiumkloriid (sool) ja pektiinesteraas (ensüüm) pärmirakkude arvu ja pärmi toitainesisalduse vähendamiseks.

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Määratletud geograafilises piirkonnas peavad toimuma järgmised tootmisetapid:

õunte hankimine,

õunte pressimine/mahlaks tegemine,

siidri tootmine,

kääritamine,

pudelitesse ja vaatidesse villimine.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Mullita siider

Mullita siidri lõplik pakendamine on pudelitesse ja vaatidesse villimine.

Toote „Traditional Welsh Cider“ pudelitesse ja vaatidesse villimine peab toimuma määratletud geograafilises piirkonnas; siider on pastöriseerimata (n-ö elus) toode, mille kvaliteedi, jälgitavuse ja temperatuuri kontrollimise tagamiseks ning igasuguse saastumise vältimiseks tuleks seda selles etapis võimalikult vähe transportida. Kohaliku looduskeskkonna mitmekesisus avaldab mõju „Traditional Welsh Cider“ tootmise lõpptulemusele, mistõttu on välistatud toote ulatuslik transportimine mahtlastina enne lõplikku pakendamist.

Mulliga siider: pudelis konditsioneeritud ja pudelis kääritatud siider

Mulliga siider valmib pudelis. Kihisemine on tingitud üksnes naturaalselt lahustunud süsinikdioksiidist (st pärmi fermentatsioon tihedalt suletud pudelis), mitte kunstlikust karboniseerimisest.

Pudelis konditsioneeritud siidri puhul: (eelkäärituse lõpetamine pudelis).

Olenemata sellest, kas siider on valmistatud keeving-meetodil või muul viisil, villitakse pudelisse ettenähtud suhtelise tihedusega siider, et tagada nõutud konditsioneerimine ja magusus.

Pudelis kääritatud siidri puhul: (järelkääritamine pudelis). Pudelis kääritamine toimub mullita siidri korgiga suletud pudelis järelkääritamisega.

Selle protsessi jaoks kasutatava siidri tootmine toimub täpselt sama spetsifikaadi alusel nagu mullita siidri tootmine enne villimist. Pudelid peavad olema vastupidavad (taluma siserõhku (6–12 bar) temperatuuril 25 °C), põhjasüvendiga ja kinnitatavad 29 mm kroonikorgi või traatmähisega varustatud naturaalse või plastkorgiga.

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Walesi regioon.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Toote „Traditional Welsh Cider“ ainulaadselt erilised omadused on tingitud määratletud geograafilises piirkonna mulla- ja kliimatingimustest, mis avaldavad mõju traditsiooniliste meetodite järgi kasvatatud pärismaiste ja muude kui pärismaiste siidriõunte esmapressitud ja seejärel siidriks tehtud mahla omadustele. Kasutatud õunte sordist on tingitud siidri maitse ja välimus. Tasakaalus maitse ja õige välimuse saavutamiseks läheb vaja oskusteavet ning käsitöönduslikke oskusi ja kogemusi.

Määratletud geograafilise piirkonna mulla- ja kliimatingimused on toote „Traditional Welsh Cider“ hea maine aluseks. Toote omaduste ja maitse varjundid sõltuvad Walesi konkreetsest piirkonnast, kus jooki toodetakse.

Tänu mulla- ja kliimatingimustele on Walesi tasandikud ideaalsed siidriõunte kasvatamiseks. Seal on võimalik viljapuuaedu rajada sellistesse paikadesse, kus kevadise õitsemise ajal saab vältida külmaaukude tekkimist. Walesi kliimas on piisavalt sademeid, mis on oluline õitsemise ajal ja sügisel enne saagikoristust. Toote „Traditional Welsh Cider“ omadused muutuvad vastavalt Walesi konkreetsele piirkonnale, kus jooki toodetakse. Suuremal kõrgusel merepinnast on õitsemise ajal külmaoht, mistõttu võib saagikus väheneda, aga vastupidi on käärimine aeglasem, mis arvatakse parandavat siidri maitset. Kohalik kliima on soe ja õigel ajal piisavalt päikesepaisteline, et õunas moodustuks vajalikul määral puuviljasuhkruid, ning esineb piisavalt sademeid, et täita siidriõunade ja uute istutatud puude veevajadust.

Suurim osa toote „Traditional Welsh Cider“ tootmiseks vajalikest õuntest saadakse Walesi regioonis asuva Monmouthshire’i krahvkonna idaosast. Tüsedad jõesettelised punased liivakivimullad säilitavad suurel hulgal niiskust, suurte vihmasadude ajal lasevad aga hästi vett läbi. Tänu mulla sellistele omadustele on õunad kvaliteetsed, mis kajastub ka siidris. Monmouthshire’is leidub 150 aastat vanu siidriõunapuid.

Toodet „Traditional Welsh Cider“ valmistatakse Walesis kasvatatud pärismaist ja muude kui pärismaist sorti õunte mahlast. Kasutatud üksikõunasordist või sortide segust on tingitud siidri maitse ja välimus. Toote „Traditional Welsh Cider“ värvus vaheldub helekuldsest tumedani, milles olenevalt kasutatud õunasordist leidub punase ja pronksi varjundeid. Toote „Traditional Welsh Cider“ omadused muutuvad vastavalt Walesi konkreetsele piirkonnale, kus jooki toodetakse. Suuremal kõrgusel merepinnast on käärimine aeglasem, mis arvatakse parandavat siidri maitset, mis lõpptulemusena on puhtalt karge.

Toode „Traditional Welsh Cider“ võib olla eriti kuiva või ka väga magusa maitsega. Fermenteeritavate suhkrute (nt glükoos, fruktoos ja sahharoos) lisamine on lubatud ainult pudelis kääritatava siidri puhul selleks, et alustada järelkääritamist. „Traditional Welsh Cider“ muude liikide puhul ei lisata suhkrut, sest Walesi õunad sisaldavad piisavalt naturaalseid puuviljasuhkruid.

Kogu „Traditional Welsh Cider“ tootmiseks kasutatav mahl on ühe või mitme sordi õunte esmapressitud mahl, kuigi Ühendkuningriigi muudes piirkondades kasutatakse teatavatel juhtudel ka teisesel pressimisel saadud mahla. Ühendkuningriigi muudes piirkondades lisatakse mahlale ka suhkrut ning sellele järgneva käärimise tõttu on alkoholisisaldus suurem. Pärast seda lahjendatakse mahla veega, mille tulemusel saadakse ühtlasemate omadustega toode. Toote „Traditional Welsh Cider“ kahe partii võrdlemisel ei saada kunagi täpselt sama tulemust, mis suurendab veelgi selle ainulaadse käsitööndusliku toote omapära.

Toote „Traditional Welsh Cider“ valmistamisel on kõigis peenestamis-, pressimis- ja segamisetappides vaja traditsioonilisi erioskusi. Teadmised ja oskusteave antakse toote „Traditional Welsh Cider“ ühelt tootjalt üle järgmisele. Mõrumagusates sortides sisalduvate tanniinide ja teravate sortide happesuse tasakaalustamiseks on vaja sortide segamise erioskust. Mõrumagusates sortides sisalduvate tanniinide tõttu on jook mõru ning tumedama värvuse ning täidlase maitsega. Teravad sordid sisaldavad suurel hulgal õunhapet, mis annab siidrile terava maitse. Magusate sortide õuntes on vähem tanniine ja hapet, kuid tänu neile on joogis rohkem puuviljasust ja vähem tunda kaledate tanniinide mõju. Mõruteravad sordid sisaldavad nii tanniine kui ka hapet. Tavapäraselt tanniinisisaldust ei mõõdeta, vaid siidritootja segab eri sortide mahla, mis nõuab meistrilt erilist vilumust. Uued siidritootjad õpivad sageli oskusi teistelt tootjatelt ja sageli jagavad tootmisseadmeid seni, kuni need ise endale muretsevad.

Toote „Traditional Welsh Cider“ tootmisega alustati 19. sajandil, kui Walesi põllumajandustootjad tootsid piisavalt siidrit oma tarbeks ja ka sissetuleku täiendamiseks. Sageli moodustas toode „Traditional Welsh Cider“ põllutööliste palga ühe osa. Siidrivalmistamine oli eranditult kodus tehtav töö; tootega kauplemine toimus väikest viisi naabertalude ja lähedal asuvate kõrtside vahel. Mis tahes mahus kaubanduslikku siidrivalmistamist Walesis ei toimunud.

2001. aastal asutati ühing Welsh Perry and Cider Society ja tänapäeval on Walesis ligikaudu 50 siidritootjat. Sõltumatu tarbijate organisatsioon Campaign for Real Ale (CAMRA) tunnustas 2003. aastal ühingut Welsh Perry and Cider Society Pomona auhinnaga „väljapaistva töö eest tõelise Walesi siidri tuntuse suurendamisel“. 2009. aastal andis siidriühing Asturian Cider Foundation Hispaanias ühingule üle aasta tunnustusauhinna. See auhind anti ühingule käsitööndusliku siidritootmise väärtustamise ja innovaatiliste lahenduste edendamise eest; selle eest, et ühing on suurendanud teadlikkust traditsioonilisest siidrist ning ühingu liikmed on aidanud säilitada kultuuripärandit, mis on seotud pärismaiste õunasortide säilitamise ja uuendamisega, luues oma muuseumi juurde nende sortide geenipanga. Toode „Traditional Welsh Cider“ kinnitab üha enam kanda ja kogub tuntust nii Ühendkuninriigi kui ka kogu maailma toiduainetetööstuses. Kvaliteedil põhineva tootena kasutavad seda paljud tuntud peakokad ja gastronoomid ning see tuuakse tihtipeale välja ka menüüs toidu koostisosade hulgas. Walesi siidritootjad võitsid 2005. aastal Ühendkuningriigi tšempionaadil Readingis kõik peamised auhinnad kategooriates Champion Cider ja Bottled Cider.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-cider


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.


28.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/32


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

(2017/C 29/17)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51.

KOONDDOKUMENT

„TRADITIONAL WELSH PERRY“

EÜ nr: UK-PGI-0005-01250 – 6.8.2014

KPN ( ) KGT ( X )

1.   Nimetus

„Traditional Welsh Perry“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Ühendkuningriik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.8. Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Nimetusega „Traditional Welsh Perry“ (kõmri keeles „Perai Cymreig Traddodiadol“) tähistatakse Walesis traditsioonilise viljelusmeetodi abil kasvatatud pärismaist ja muude kui pärismaist sorti perripirnide esmapressimisel saadud mahla. Toode „Traditional Welsh Perry“ on tehtud ühe või mitme sordi pirnide esmapressitud mahlast. Kõnealune toode on tehtud üksnes 100 % puhtast siidripirnimahlast.

Toode „Traditional Welsh Perry“ võib olla kirgas või hägune ning värvus vaheldub helekollasest tumekuldseni; tajutavalt kerges või külluslikus puuviljases pirnimaitses on tasakaalus kasutatud pirnis sisalduvast sorbitoolisisaldusest tingitud naturaalne magusus ja tsitruseliste happesus; hõrk aroom on puuviljane. Tänu tanniinisisaldusele on toode külluslik ja võib olla karge või valdavalt magusa lõppmaitsega. Alkoholisisaldus on 3,00–8,49 mahuprotsenti.

Toodetakse kolme liiki toodet „Traditional Welsh Perry“: mullita, pudelis konditsioneeritud ja pudelis kääritatud.

Mullita: selle perri puhul ei toimu atmosfäärirõhku ületavat karboniseerimist. Õhukindlates mahutites ladustamisel on süsinikdioksiidi (CO2) osarõhk vähem kui 1 bar (100 kPa); urbsemates mahutites (nt puitvaat) on osarõhk oluliselt väiksem kui 1 bar. Sellist liiki vaatidest otse või kaudselt serveeritud perri on mullita (ei kihise). Kuigi perri ei kihise, võivad ikkagi tekkida mõned mullid, kui perri temperatuur tõuseb laotemperatuurist kõrgemale, sest temperatuuri tõustes CO2 lahustuvus väheneb.

Pudelis konditsioneeritud: naturaalne karboniseerimine toimub perri villimisel enne esmakääritamise lõppemist. Selleks et saavutada karbonisatsiooni ja magususe soovitud tase, villitakse tootja poolt kindlaks määratud suhtelise tihedusega perrit. Suurema karboniseerimistaseme saavutamisel on jääkmagusust vähem. Keeving-meetodil valmistatud perri karboniseerimise soovitud tase saavutatakse pärmirakkude arvu ja pärmi toitainete vähendamisega, millega peatatakse käärimine enne, kui perri omandab kuiva maitse. CO2 rõhk, mis saavutatakse perri pudelis konditsioneerimisel, on 0 °C juures vahemikus 1,5–3,0 bar (150–300 kPa). Perry võib pärmisetete tõttu olla hägune sel juhul, kui pudelit ei avata hoolikalt ja jooki ei kallata ettevaatlikult. Perry on kuiv, välja arvatud siis, kui see on valmistatud keeving-meetodil. Kõnealust meetodit saab kasutada üksnes pudelis konditsioneeritud toote „Traditional Welsh Perry“ puhul. Tootja saab karboniseerimise taseme arvutada enne villimist saavutatud suhtelise tiheduse ja pudelis konditsioneerimise lõppemisel saavutatud suhtelise tiheduse erinevuse alusel.

Kuigi pudelis konditsioneeritud „Traditional Welsh Perry“ alkoholisisaldus on peaaegu samas vahemikus mis mullita perril (3,00–8,49 mahuprotsenti), vastab pudelis konditsioneeritud, eelkõige keeving-meetodil valmistatud perri alkoholisisaldus üldjuhul nimetatud vahemiku väiksematele väärtustele (3,0–5,5 mahuprotsenti), sest keeving-meetodi puhul puuviljasuhkrud täielikult ei fermenteeru.

Pudelis kääritatud: naturaalne karboniseerimine toimub tänu perri villimisele esmakääritamise lõppemisel ning järelkäärimisele, mille esile kutsumiseks lisatakse fermenteeritav suhkur ja pärm. Pudelis kääritatud perri on tugevamalt karboniseeritud kui pudelis konditsioneeritud perri ning on pärast sette eraldamist kirka värvusega. Suulaes tuntav maitse on kuiv, sest järelkääritamise käigus on kõik suhkrud fermenteerunud ja setete eraldamise järel suhkru lisamine ei ole lubatud. Pudelis kääritatud perri CO2 rõhk on 0 °C juures vahemikus 4,0–6,0 (400–600 kPa). Tootja võib lisatud fermenteeritava suhkru koguse põhjal prognoosida karboniseerimise taset. Seda saab arvutada suhkru lisamise järgse suhtelise tiheduse ja pudelis kääritamise lõppemise järgse suhtelise tiheduse erinevuse alusel.

Kuigi pudelis kääritatud „Traditional Welsh Perry“ alkoholisisaldus on peaaegu samas vahemikus mis mullita perril (3,00–8,49 mahuprotsenti), vastab pudelis kääritatud perri alkoholisisaldus üldjuhul nimetatud vahemiku suurematele väärtustele (5,5–8,49 mahuprotsenti), sest puuviljasuhkrud on täielikult fermenteerunud.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Toote „Traditional Welsh Perry“ toorained:

Walesis kasvatatud pärismaist ja muude kui pärismaist sorti perripirnide esmapressimisel saadud pirnimahl;

lubatud lisandid:

pärmikultuurid, nt S. bayanus, S. cerevisiae;

naatrium- või kaaliummetabisulfiidi vormis sulfiit ei ole alati vajalik, kuid on lubatud mikrobioloogiliste standardite tagamiseks. Kui tootja otsustab sulfiiti lisada, ei tohiks seda olla rohkem kui 200 mg/l ning vastavalt seadusele peab see olema märgitud etiketile;

keeving-meetodi kasutamisel kaltsiumkloriid (sool) ja pektiinesteraas (ensüüm) pärmirakkude arvu ja pärmi toitainesisalduse vähendamiseks.

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas, on järgmised:

pirnide hankimine,

pirnide pressimine / mahlaks tegemine,

perri tootmine,

kääritamine,

pudelitesse ja vaatidesse villimine.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Mullita perri

Mullita perri lõplik pakendamine on pudelitesse ja vaatidesse villimine.

Toote „Traditional Welsh Perry“ pudelitesse ja vaatidesse villimine peab toimuma määratletud geograafilises piirkonnas; perri on pastöriseerimata (n-ö elus) toode, mille kvaliteedi, jälgitavuse ja temperatuuri kontrollimise tagamiseks ning igasuguse saastumise vältimiseks tuleks seda selles etapis võimalikult vähe transportida, mistõttu on välistatud laialdane mahtlastina transportimine enne lõplikku pakendamist.

Mulliga perri: pudelis konditsioneeritud ja pudelis kääritatud perri

Mulliga perri valmib pudelis. Kihisemine on tingitud üksnes naturaalselt lahustunud süsinikdioksiidist (st pärmi fermentatsioon tihedalt suletud pudelis), mitte kunstlikust karboniseerimisest.

Pudelis konditsioneeritud perri puhul: (eelkäärituse lõpetamine pudelis).

Olenemata sellest, kas perri on valmistatud keeving-meetodil või muul viisil, villitakse pudelisse ettenähtud suhtelise tihedusega perri, et tagada nõutud konditsioneerimine ja magusus.

Pudelis kääritatud perri puhul: (järelkääritamine pudelis). Pudelis kääritamine toimub mullita perri pudelis järelkääritamisega.

Selle protsessi jaoks kasutatava perri tootmine toimub täpselt sama spetsifikaadi alusel nagu mullita perri tootmine enne villimist. Pudelid peavad olema vastupidavad (taluma siserõhku (6–12 bar) temperatuuril 25 °C), põhjasüvendiga ja kinnitatavad 29 mm kroonikorgi või traatmähisega varustatud naturaalse või plastkorgiga.

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Walesi regioon.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Toote „Traditional Welsh Perry“ ainulaadselt erilised omadused on tingitud määratletud geograafilises piirkonnas kasvatatud pärismaiste ja muude kui pärismaiste perripirnide esmapressitud mahlast. Seda perrit toodetakse määratletud geograafilise piirkonna traditsioonilise meetodi ja selliste oskuste abil, mis on levinud kogu Walesis – see selgub Walesi regiooni perri- ja siidriühingu Welsh Perry and Cider Society liikmete praegusest geograafilisest jaotusest. Kasutatud üksikpirnisordist või sortide segust on tingitud perri maitse ja välimus. Hinnatud ainulaadsete eriomadustega käsitöönduslikku toodet „Traditional Welsh Perry“ on saada laialdases valikus. Selleks et saavutada toote tasakaalus maitse ja õige välimus, on vaja vastavat oskusteavet ning käsitöönduslikke oskusi ja kogemusi.

Määratletud geograafilise piirkonna mulla- ja kliimatingimused on toote „Traditional Welsh Perry“ hea maine aluseks. Toote „Traditional Welsh Perry“ omadused ja maitse on mitmekesised ning on tingitud sellest, millises Walesi piirkonnas perripirnid on kasvatatud ja perri toodetud.

Tänu mulla- ja kliimatingimustele on Walesi tasandikud ideaalsed perripirnide kasvatamiseks. Seal on võimalik viljapuuaedu rajada sellistesse paikadesse, kus kevadise õitsemise ajal saab vältida külmaaukude tekkimist. Walesi kliimas on piisavalt sademeid, mis on oluline õitsemise ajal ja sügisel enne saagikoristust. Kohalik kliima on soe ja õigel ajal piisavalt päikesepaisteline, et pirnis moodustuks vajalikul määral puuviljasuhkruid, ning esineb piisavalt sademeid, et täita perripirnipuude ja uute istutatud puude veevajadust. Suurim osa toote „Traditional Welsh Perry“ tootmiseks vajalikest pirnidest saadakse Walesi regioonis asuva Monmouthshire’i krahvkonna idaosast. Tüsedad jõesettelised punased liivakivimullad säilitavad suurel hulgal niiskust, suurte vihmasadude ajal lasevad aga hästi vett läbi. Tänu mulla sellistele omadustele on pirnid kvaliteetsed, mis kajastub ka perris. Monmouthshire’is leidub 300 aastat vanu perripirnipuid.

Toodet „Traditional Welsh Perry“ valmistatakse Walesis kasvatatud pärismaist ja muude kui pärismaist sorti perripirnide pirnimahlast. Sõltuvalt perri kääritamiskohast võib toode „Traditional Welsh Perry“ olla ka peenelt eristatavate omadustega. Madalamate temperatuuride puhul, mille võivad tingida laiuskraad, mikrokliima ja kõrgus merepinnast, on käärimine aeglasem tänu selliste looduslikult esinevate lenduvate aromaatsete ühendite paremale säilimisele, mida peetakse perri maitset ja aroomi parandavaks, ning selle tulemusel on jook tajutavalt kerge või küllusliku puuviljase ning selge ja karge maitsega. Kasutatud üksikpirnisordist või sortide segust on tingitud perri maitse ja välimus. Toote „Traditional Welsh Perry“ värvus on heledast või peaaegu värvitust kollasest tumekuldseni.

Toode „Traditional Welsh Perry“ võib olla eriti kuiva või ka väga magusa maitsega. Fermenteeritavate suhkrute (nt glükoos, fruktoos ja sahharoos) lisamine on lubatud ainult pudelis kääritatava perri puhul selleks, et alustada järelkääritamist. „Traditional Welsh Perry“ muude liikide puhul ei lisata suhkrut, sest Walesi pirnid sisaldavad piisavalt naturaalseid puuviljasuhkruid.

Kogu „Traditional Welsh Perry“ tootmiseks kasutatav mahl on ühe või mitme sordi pirnide esmapressitud mahl, kuigi Ühendkuningriigi muudes piirkondades kasutatakse teatavatel juhtudel ka teisesel pressimisel saadud mahla. Ühendkuningriigi muudes piirkondades lisatakse mahlale ka suhkrut ning sellele järgneva käärimise tõttu on alkoholisisaldus suurem. Pärast seda lahjendatakse mahla veega, mille tulemusel saadakse ühtlasemate omadustega toode. Toote „Traditional Welsh Perry“ kahe partii võrdlemisel ei saada kunagi täpselt sama tulemust, mis suurendab veelgi selle ainulaadse käsitööndusliku toote omapära.

Toodet „Traditional Welsh Perry“ toodetakse kogu Walesis levinud oskuste alusel, mis selgub Walesi regiooni perri- ja siidriühingu Welsh Perry and Cider Society liikmete praegusest geograafilisest jaotusest. Toote „Traditional Welsh Perry“ valmistamisel on vaja traditsioonilisi erioskusi. Teadmised ja oskusteave antakse toote „Traditional Welsh Perry“ ühelt tootjalt üle järgmisele. Viljade korjamise, peenestamise ja töötlemise ajastus võib olla olulise tähtsusega, sest mõne sordi pirnid muutuvad pärast küpsemist kiiresti pehmeks ja riknevad, mis teeb ka nende ladustamise keeruliseks. Eespool nimetatud tegevuste õige ajastamine sõltub eelkõige pirnisordist. Perritootja peab kasvatatava pirni sorte hästi tundma ja teadma saagikoristuse ajalist järjestust. Perri võib olla toodetud ühe või mitme sordi pirnidest. Enne ja pärast kääritamist eri sortide segamine nõuab erioskusi. Selliseid oskusi on vaja ka selleks, et teha kindlaks, kas suurema tanniinisisaldusega perri puhul on vaja kääritatud mahla pikemalt ladustada, et saaks sade tekkida, või tuleb viljadel vajalike seadmete olemasolu korral lasta matseratsiooni teel oksüdeeruda (nii saab peenestatud viljaliha lasta seista enne pressimist). Ühing Welsh Perry and Cider Society edendab oma liikmete hulgas oskusteabe ja eriteadmiste levitamist.

Ajalooliselt valmistati toodet „Traditional Welsh Perry“ talumajapidamistes, aga see jook oli peamiselt mõeldud talupidajatele ja nende peredele, mitte põllutöölistest lihtrahvale. Kodustes tingimustes siidrivalmistamise kahanemise ja siidritehaste väljakujunemise tõttu vähenes 19. sajandil ka perri valmistamine taludes. Perrit ei olnud lihtne tehases valmistada, sest pirnide puhul ei saanud kasutada selliseid tehases tavapäraseid tootmismeetodeid nagu viljade ujuvil hoidmine veekanalis – pirnid vajusid põhja ning vajasid õuntega võrreldes erinevat käsitlemist. Selle tulemusena hääbus perri valmistamise traditsioon suures osas, aga arvukad perripirnipuud jäid siiski edasi kestma. Traditsiooni aeglane taaselustamine sai alguse 2001. aastal ühingu Welsh Perry and Cider Society asutamisega ning praeguseks võib kogu Walesis täheldada suurenevat huvi toote „Traditional Welsh Perry“ valmistamise vastu, mille tunnistajaks on umbes 20 perritootjat. Kliima ja geograafiliste tegurite poolest perripirnide kasvatamiseks sobimatute Walesi piirkondade tootjad ostavad pirne Walesi selliste piirkondade kasvatajatelt, kus pirnikasvatuse tingimused on soodsamad. Eespool nimetatud ühing korraldab tänapäeval igal aastal Walesi perri tšempionaadi.

Toode „Traditional Welsh Perry“ kinnitab üha enam kanda ja kogub tuntust nii Ühendkuningriigi kui ka kogu maailma toiduainetetööstuses. Kvaliteedil põhineva tootena kasutavad seda paljud tuntud peakokad ja gastronoomid ning see tuuakse tihtipeale välja ka menüüs toidu koostisosade hulgas. Toode „Traditional Welsh Perry“ võitis 2008. aastal kategoorias „Alkohoolne joogitoode“ auhinna True Taste of Wales ning 2012. aastal näitusel Bath and West Show parima perrina auhinna „Laurence Riley Cup“.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-perry-pdo


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.