ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 402

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
31. oktoober 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 402/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 402/02

Kohtuasi C-113/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Õigusliku aluse valik — ELTL artikli 43 lõige 2 või ELTL artikli 43 lõige 3 — Põllumajandustoodete ühine turukorraldus — Määrus (EL) nr 1308/2013 — Artikkel 7 — Määrus (EL) nr 1370/2013 — Artikkel 2 — Meetmed hindade kehtestamise kohta — Võrdluskünnised — Sekkumishind)

2

2016/C 402/03

Kohtuasi C-409/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Kaupade klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi tõlgendamine — Direktiiv 2008/118/EÜ — Aktsiisikauba import — Tolli peatamismenetlus või -kord — Tollideklaratsiooni tagajärjed kombineeritud nomenklatuuri vale alamrubriigi märkimisel — Eeskirjade rikkumine aktsiisikaupade liikumisel)

3

2016/C 402/04

Kohtuasi C-549/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Højestereti eelotsusetaotlus – Taani) – Finn Frogne A/S versus Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 2 — Võrdse kohtlemise põhimõte — Läbipaistvuskohustus — Tervikliku sidesüsteemi tarnimise hange — Lepingutäitmisel tekkinud raskused — Poolte lahkarvamus vastutuse küsimuses — Kokkulepe — Lepingu ulatuse vähendamine — Üürimise muutmine müügiks — Hanketingimuste oluline muutmine — Põhjendamine kokkuleppe saavutamise objektiivse võimalusega)

4

2016/C 402/05

Kohtuasi C-584/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 2006/12/EÜ — Direktiiv 91/689/EMÜ — Direktiiv 1999/31/EÜ — Jäätmekäitlus — Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahatrahvid — Karistusmakse — Põhisumma)

4

2016/C 402/06

Kohtuasi C-101/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — ELTL artikkel 101 — 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikkel 53 — Euroopa autoklaasiturg — Turgude jagamise kokkulepped ja tundliku äriteabe vahetamine — Trahvid — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Punkt 13 — Müügiväärtus — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 23 lõike 2 teine lõik — Trahvi seaduslik ülempiir — Vahetuskurss trahvi ülempiiri arvutamiseks — Trahvisumma — Kohtu täielik pädevus — Ühe toote ettevõtjad — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine)

5

2016/C 402/07

Kohtuasi C-121/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) versus Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, varem GDF Suez (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Direktiiv 2009/73/EÜ — Energeetika — Maagaasisektor — Maagaasi lõpptarbijale tarnimise hindade kehtestamine — Reguleeritud tariifid — Takistus — Kooskõla — Hindamiskriteeriumid — Varustuskindluse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgid)

6

2016/C 402/08

Kohtuasi C-160/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – GS Media BV versus Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Eelotsusetaotlus — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Infoühiskond — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikkel 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Mõiste — Internet — Hüperlingid, mis võimaldavad juurdepääsu kaitstud teostele, mis on avaldatud teisel veebisaidil ilma autoriõiguse omaja loata — Autoriõiguse omaja veel avaldamata teosed — Nende hüperlinkide paigutamine kasusaamise eesmärgil)

7

2016/C 402/09

Kohtuasi C-180/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Borealis AB jt versus Naturvårdsverket (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Kvootide tasuta eraldamise metoodika — Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi arvutamine — Otsus 2013/448/EL — Artikkel 4 — II lisa — Kehtivus — Kuummetalli tootepõhise võrdlusaluse kindlaksmääramine — Otsus 2011/278/EL — I lisa — Kehtivus — Artikli 3 punkt c — Artikkel 7 — Artikli 10 lõiked 1–3 ja 8 — IV lisa — Kvootide tasuta eraldamine soojuse tarbimiseks ja ekspordiks — Mõõdetav soojus, mida eksporditakse kodumajapidamistele — Heitkoguste topeltarvestamise ja kvootide topelteraldamise keeld)

7

2016/C 402/10

Kohtuasi C-182/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. septembri 2016. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Aleksei Petruhhini väljaandmise menetlus (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Õigust vabale liikumisele kasutanud liikmesriigi kodaniku väljaandmine kolmandale riigile — Liidu õiguse kohaldamisala — Liikmesriigi kodanike kaitse väljaandmise eest — Teiste liikmesriikide kodanike kaitse puudumine — Vaba liikumise piirang — Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus — Proportsionaalsus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 19 ette nähtud tagatiste kontrollimine)

9

2016/C 402/11

Kohtuasi C-225/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Tribunale di Reggio Calabria eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Domenico Politanò süüdistuses (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 49 — Asutamisvabadus — Hasartmängud — Piirangud — Ülekaalukas üldine huvi — Proportsionaalsus — Riigihanked — Hankes osalemise tingimused ning finants- ja majandusliku olukorra hindamine — Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine seetõttu, et ta jättis esitamata finants- ja majandusliku seisundi õiendid, mille on välja andnud kaks eri panka — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 47 — Kohaldatavus)

9

2016/C 402/12

Kohtuasi C-310/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Vincent Deroo-Blanquart versus Sony Europe Limited, Sony France SA õigusjärglane (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Ebaausad kaubandustavad — Direktiiv 2005/29/EÜ — Artiklid 5 ja 7 — Seotud pakkumine — Eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müük — Oluline hinnateave — Eksitav tegevusetus — Tarbija võimatus omandada sama arvutimudelit ilma eelnevalt installeeritud tarkvarata)

10

2016/C 402/13

Kohtuasi C-459/15 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. septembri 2016. aasta otsus – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed — Isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Iraani valitsuse logistiline toetamine — Apellandi nime loetellu kandmine)

11

2016/C 402/14

Kohtuasi C-461/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – E.ON Kraftwerke GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamine — Otsus 2011/278/EL — Saastekvootide eraldamise muutmine — Artikli 24 lõige 1 — Käitise käitaja kohustus teavet esitada — Ulatus)

11

2016/C 402/15

Kohtuasi C-294/16 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi eelotsusetaotlus – Poola) – JZ versus Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 26 lõige 1 — Euroopa vahistamismäärus — Üleandmise mõju — Vahistamismäärust täitvas liikmesriigis vahi all peetud aja mahaarvestamine — Mõiste vahi all pidamine — Muud vabadust piiravad tõkendid kui vangistus — Elukohast lahkumise keeld, millega kaasneb kohustus kanda elektroonilist võru — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 6 ja 49)

12

2016/C 402/16

Kohtuasi C-328/16: 1. juunil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

13

2016/C 402/17

Kohtuasi C-376/16 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 7. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 27. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-556/11: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

14

2016/C 402/18

Kohtuasi C-393/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. juulil 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne versus Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Kohtuasi C-425/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 1. augustil 2016 – Hansruedi Raimund versus Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Kohtuasi C-431/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) 2. augustil 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) versus José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Kohtuasi C-462/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 17. augustil 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey versus Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Kohtuasi C-464/16 P: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) 18. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-674/15: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) versus Euroopa Komisjon

20

2016/C 402/23

Kohtuasi C-465/16 P: Euroopa Liidu Nõukogu 20. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-276/13: Growth Energy and Renewable Fuels Association versus Euroopa Liidu Nõukogu

21

2016/C 402/24

Kohtuasi C-466/16 P: Euroopa Liidu Nõukogu 20. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-277/13: Marquis Energy LLC versus Euroopa Liidu Nõukogu

22

 

Üldkohus

2016/C 402/25

Kohtuasi T-220/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Scuola Elementare Maria Montessori versus komisjon (Riigiabi — Munitsipaalne kinnisvaramaks — Eriotstarbelise tegevusega tegelevatele mitteärilistele üksustele antav maksuvabastus — Ühtne tulumaksuseadus — Ühtse munitsipaalmaksu vabastus — Otsus, milles osaliselt tuvastatakse riigiabi puudumine ja osaliselt kuulutatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Üldkohaldatav akt, mis ei sisalda rakendusmeetmeid — Otsene puutumus — Vastuvõetavus — Sissenõudmise täielik võimatus — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1 — Põhjendamiskohustus)

25

2016/C 402/26

Kohtuasi T-392/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – La Ferla versus komisjon ja ECHA (REACH — Tasu aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel — Soovitus 2003/361/EÜ — Haldustasu kehtestamise otsus — Teabetaotlus — ECHA pädevus — Proportsionaalsus)

25

2016/C 402/27

Kohtuasi T-472/13: Üldkohtu 8. septembri 2016. aasta otsus – Lundbeck versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tsitalopraami ravimi toimeainet sisaldavate antidepressantide turg — Eesmärgi tõttu konkurentsipiirangu mõiste — Potentsiaalne konkurents — Geneerilised ravimid — Patentidest tingitud turule sisenemise tõkked — Patentide omaniku ja geneeriliste ravimite tootjate vahel sõlmitud lepingud — ELTL artikli 101 lõiked 1 ja 3 — Õigusnormi rikkumised ja hindamisvead — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õiguskindlus — Trahvid)

26

2016/C 402/28

Kohtuasi T-620/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Marchi Industriale versus ECHA (REACH — Tasu keemilise aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel — Soovitus 2003/361/EÜ — Haldustasu kehtestamise otsus — Ettevõtja suuruse kindlaksmääramine — Kemikaaliameti pädevus — Põhjendamiskohustus)

27

2016/C 402/29

Kohtuasi T-695/13: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – ENAC versus INEA (Rahaline abi — Üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas üldist huvi pakkuvad projektid — Uuringu läbiviimine eri transpordiliikide ühildamiseks Bergamo-Orio al Serio lennujaama arendamisel — Rahalise abi lõpliku summa kindlaksmääramine — Rahastamiskõlbmatud kulud — Õigusnormi rikkumine — Põhjendamiskohustus)

27

2016/C 402/30

Kohtuasi T-80/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Musim Mas versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Ajutise dumpinguvastase tollimaksu lõplik sissenõudmine — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Kaitseõigused — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

28

2016/C 402/31

Kohtuasi T-111/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Unitec Bio versus nõukogu (Dumping — Argentinast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Tühistamishagi — Otsene puutumus — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

29

2016/C 402/32

Kohtuasjad T-112/14–T 116/14 ja T-119/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Molinos Río de la Plata jt versus nõukogu (Dumping — Argentinast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Tühistamishagi — Kutseühendus — Otsene puutumus — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

30

2016/C 402/33

Kohtuasi T-117/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Cargill versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

31

2016/C 402/34

Kohtuasi T-118/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – LDC Argentina versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

31

2016/C 402/35

Kohtuasi T-120/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Ciliandra Perkasa versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

32

2016/C 402/36

Kohtuasi T-139/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Wilmar Bioenergi Indonesia ja PT Wilmar Nabati Indonesia versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

33

2016/C 402/37

Kohtuasi T-340/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Klyuyev versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus — Õigus mainele)

34

2016/C 402/38

Kohtuasi T-346/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Võimu kuritarvitamine — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

35

2016/C 402/39

Kohtuasi T-348/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Võimu kuritarvitamine — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

36

2016/C 402/40

Kohtuasi T-386/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – FIH Holding ja FIH Erhvervsbank versus komisjon (Riigiabi — Pangandussektor — Abi, mida anti Taani pangale FIH tema uuele tütarettevõtjale langenud väärtusega varade üleandmise ning seejärel Taani finantsstabiilsuse tagamise eest vastutava asutuse poolt nende tagasiostmise vormis — Pankadele kriisi ajal antav riigiabi — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks — Abi mõiste — Eraõigusliku investori kriteerium — Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium — Abisumma arvutamine — Põhjendamiskohustus)

37

2016/C 402/41

Kohtuasi T-481/14: Üldkohtu 15. augusti 2016. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus EIT (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Teenuste osutamine teabe- ja teadmushalduse platvormi arendamiseks — Tarkvara väljatöötamise ning kättesaadavate ja tõhusate infotehnoloogia teenuste tagamise teenused — Pakkuja pakkumuse esimesele kohale paigutamisest keeldumine — Valikukriteeriumid — Pakkumuste hindamise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Ilmselged hindamisvead — Juurdepääs dokumentidele — Lepinguväline vastutus)

37

2016/C 402/42

Kohtuasi T-698/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks (ESP DESIS III) — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Põhjendamiskohustus — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused — Vaba konkurentsi põhimõte — Lepinguväline vastutus)

38

2016/C 402/43

Kohtuasi T-710/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Herbert Smith Freehills versus nõukogu (Juurdepääs dokumentidele — Määrus nr 1049/2001 — Dokumendid tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist puudutava direktiivi vastuvõtmisele eelnenud arutelude kohta — Juurdepääsu võimaldamisest keeldumine — Õigusnõustamise kaitsega seotud erand — Kaitseõigused — Ülekaalukas üldine huvi)

39

2016/C 402/44

Kohtuasi T-800/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Philip Morris versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis koostati seoses ettevalmistavate materjalidega, et võtta vastu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta — Juurdepääsu keelamine — Õigusnõustamise kaitset käsitlev erand — Otsustamisprotsessi kaitset käsitlev erand — Kaitseõigused — Ülekaalukas üldine huvi)

39

2016/C 402/45

Kohtuasi T-51/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – PAN Europe versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid käsitlevad dokumendid — Juurdepääsu osaline keelamine — Otsustusprotsessi kaitset käsitlev erand — Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõige 3)

40

2016/C 402/46

Kohtuasi T-91/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – AEDEC versus komisjon (Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine — Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 — Projektikonkurss 2014.–2015. aasta tööprogrammide kohta — Komisjoni otsus, millega hageja ettepanek tunnistatakse vastuvõetamatuks — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Proportsionaalsus — Läbipaistvus — Ilmne hindamisviga)

41

2016/C 402/47

Kohtuasi T-359/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Arrom Conseil versus EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Roméo has a Gun by Romano Ricci taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid NINA RICCI ja RICCI — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine — Maine kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

41

2016/C 402/48

Kohtuasi T-485/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Alsharghawi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Liibüas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nimekiri isikutest, kelle suhtes kohaldatakse sisenemis- ja läbisõidupiiranguid Euroopa Liidu territooriumil — Mouammar Qadhafi endise kabinetiülema ametikohustused — Õigusliku aluse valik — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Süütuse presumptsioon — Proportsionaalses — Vabadus tulla ja minna — Omandiõigus — Kohustus tõendada meetme põhjendatust)

42

2016/C 402/49

Kohtuasi T-565/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Excalibur City versus EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MERLIN’S KINDERWELT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk KINDER — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2016/C 402/50

Kohtuasi T-566/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Excalibur City versus EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi MERLIN’S KINDERWELT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk KINDER — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2016/C 402/51

Kohtuasi T-633/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – JT International versus EUIPO – Habanos (PUSH) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi PUSH taotlus — Varasemad Beneluxi ning siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid PUNCH — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

44

2016/C 402/52

Kohtuasi T-384/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta määrus – EDF Luminus versus parlament (Vahekohtuklausel — Elektritarneleping CNT(2009) nr 137 — Parlamendi poolt hagejale sellise piirkondliku tasu maksmine, mille hageja maksis pealinna Brüsseli piirkonnale ja mis on arvutatud parlamendi kasutatava võimsuse alusel — Lepingulise kohustuse puudumine — Kehtivatest siseriiklikest õigusnormidest tuleneva kohustuse puudumine)

44

2016/C 402/53

Kohtuasi T-511/15: Üldkohtu 30. augusti 2016. aasta määrus – Fontem Holdings 4 versus EUIPO (BLU ECIGS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

45

2016/C 402/54

Kohtuasi T-544/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Terna versus komisjon (Tühistamishagi — Euroopa Liidu ühishuviprojektid — Liidu abi kahele projektile üleeuroopaliste energiavõrkude valdkonnas — Algselt antud abi vähendamine pärast auditit — Ettevalmistav akt — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

46

2016/C 402/55

Kohtuasi T-584/15: Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta määrus – POA versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus (Halloumi või Hellim) — Otsus avaldada Euroopa Liidu Teataja C-seerias määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punkti a kohane kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus — Ettevalmistav akt — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

46

2016/C 402/56

Kohtuasi T-366/16: 12. juulil 2016 esitatud hagi – Gaki versus Europol

47

2016/C 402/57

Kohtuasi T-476/16: 25. augustil 2016 esitatud hagi – Adama Agriculture ja Adama France versus komisjon

48

2016/C 402/58

Kohtuasi T-477/16: 26. augustil 2016 esitatud hagi – Epsilon International versus komisjon

49

2016/C 402/59

Kohtuasi T-480/16: 30. augustil 2016 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Kohtuasi T-620/16: 30. augustil 2016 esitatud hagi – The Logistical Approach versus EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Kohtuasi T-625/16: 2. septembril 2016 esitatud hagi – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej versus ECHA

51

2016/C 402/62

Kohtuasi T-629/16: 1. septembril 2016 esitatud hagi – Shoe Branding Europe versus EUIPO – adidas (kaks paralleelset triipu jalatsil)

53

2016/C 402/63

Kohtuasi T-630/16: 5. septembril 2016 esitatud hagi – Dehtochema Bitumat versus Euroopa Kemikaaliamet

53

2016/C 402/64

Kohtuasi T-644/16: 9. septembril 2016 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

54

2016/C 402/65

Kohtuasi T-645/16: 7. septembril 2016 esitatud hagi – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank versus SRB

55

2016/C 402/66

Kohtuasi T-648/16: 13. septembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Kohtuasi T-649/16: 12. septembril 2016 esitatud hagi – Bernaldo de Quirós versus komisjon

57

2016/C 402/68

Kohtuasi T-650/16: 7. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Kohtuasi T-656/16: 12. septembril 2016 esitatud hagi – PM versus ECHA

58

2016/C 402/70

Kohtuasi T-659/16: 16. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Kohtuasi T-661/16: 19. septembril 2016 esitatud hagi – Credito Fondiario versus SRB

59

2016/C 402/72

Kohtuasi T-665/16: 16. septembril 2016 esitatud hagi – Clinkciarz.pl versus EUIPO (€$)

61


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2016/C 402/01)

Viimane väljaanne

ELT C 392, 24.10.2016

Eelmised väljaanded

ELT C 383, 17.10.2016

ELT C 371, 10.10.2016

ELT C 364, 3.10.2016

ELT C 350, 26.9.2016

ELT C 343, 19.9.2016

ELT C 335, 12.9.2016

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/2


Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-113/14) (1)

((Tühistamishagi - Õigusliku aluse valik - ELTL artikli 43 lõige 2 või ELTL artikli 43 lõige 3 - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - Määrus (EL) nr 1308/2013 - Artikkel 7 - Määrus (EL) nr 1370/2013 - Artikkel 2 - Meetmed hindade kehtestamise kohta - Võrdluskünnised - Sekkumishind))

(2016/C 402/02)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze, A. Lippstreu ja A. Wiedmann)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, (esindajad: M. Holt, C. Brodie ja J. Kraehling, keda abistas barrister A. Bates), Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil ja D. Hadroušek)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: L. G. Knudsen, R. Kaškina ja U. Rösslein), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Maganza, J.-P. Hix ja S. Barbagallo)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja G. von Rintelen)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, artikkel 7.

2.

Tühistada nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, artikkel 2.

3.

Jätta määruse nr 1308/2013 artikli 7 ja määruse nr 1370/2013 artikli 2 tagajärjed jätta kehtima kuni ajani, mil mõistliku aja jooksul, mis ei ületa 5 kuud alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamise kuupäevast, jõustub uus määrus õigel õiguslikul alusel, milleks on ELTL artikli 43 lõige 3.

4.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

5.

Jätta Tšehhi Vabariigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Euroopa Komisjoni kohtukulud nende enda kanda.


(1)  ELT C 129, 28.4.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/3


Euroopa Kohtu (viies koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Kohtuasi C-409/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine tollitariifistik - Kombineeritud nomenklatuur - Kaupade klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi tõlgendamine - Direktiiv 2008/118/EÜ - Aktsiisikauba import - Tolli peatamismenetlus või -kord - Tollideklaratsiooni tagajärjed kombineeritud nomenklatuuri vale alamrubriigi märkimisel - Eeskirjade rikkumine aktsiisikaupade liikumisel))

(2016/C 402/03)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Kostja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Resolutsioon

1.

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, mida on muudetud komisjoni 5. oktoobri 2010. aasta määrusega (EL) nr 861/2010, tuleb tõlgendada nii, et määruse nr 861/2010 I lisas toodud kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2401 ei kuulu selline kaup, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, mis vaatamata tubakajääkide olemasolule on suitsetamistubakas, kuna tubakajääkide olemasolu ei takista selle toote eesmärgipärast kasutamist. Selline kaup võib aga kuuluda kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2403, ning täpsemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 2403 10 90, kui see on pakitud plastikuga kaetud paberist pappkastidesse lahtiselt, kokkusurutuna ja ühe pappkasti netokaal on 30 kg.

2.

Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, artikli 4 punktis 6 toodud mõistet „tolli peatamismenetlus või -kord“ tuleb tõlgendada nii, et teatavale kaubale tolli peatamismenetluse kohaldamist ei saa vaidlustada, kui selle kauba saatedokumentidel on märgitud õige ühtse tollitariifistiku kohane kaubagrupp, kuid vale konkreetne alamrubriik. Sellisel juhul tuleb direktiivi 2008/118 artikli 2 punkti b ja artikli 4 punkti 8 tõlgendada nii, et ei ole toimunud nimetatud kauba importi ja seda kaupa ei maksustata aktsiisiga.

3.

Niisuguses olukorras, nagu on käsitletud põhikohtuasjas, tuleb mõistet „eeskirjade rikkumine“ direktiivi 2008/118 artikli 38 tähenduses tõlgendada nii, et see ei hõlma aktsiisikaupa, millele kohaldatakse tolli peatamismenetlust või -korda ning mille saatedokumendile on märgitud vale tariifirubriik.


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/4


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Højestereti eelotsusetaotlus – Taani) – Finn Frogne A/S versus Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Kohtuasi C-549/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Riigihanked - Direktiiv 2004/18/EÜ - Artikkel 2 - Võrdse kohtlemise põhimõte - Läbipaistvuskohustus - Tervikliku sidesüsteemi tarnimise hange - Lepingutäitmisel tekkinud raskused - Poolte lahkarvamus vastutuse küsimuses - Kokkulepe - Lepingu ulatuse vähendamine - Üürimise muutmine müügiks - Hanketingimuste oluline muutmine - Põhjendamine kokkuleppe saavutamise objektiivse võimalusega))

(2016/C 402/04)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Højesteret

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Finn Frogne A/S

Kostja: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Resolutsioon

Kõike eeltoodut arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et pärast riigihankelepingu sõlmimist ei saa selle tingimusi oluliselt muuta ilma uut hankemenetlust korraldamata, isegi kui see muudatus kujutab endast objektiivselt võttes kompromissi, mis sisaldab mõlema poole vastastikust loobumist, et lõpetada vaidlus, mille tulemust ei ole võimalik ette näha ja mis on tekkinud raskuste tõttu, mis takistavad asjaomase hankelepingu täitmist. See ei oleks aga nii juhul, kui kõnealuse hanke dokumentides oleks olnud ette nähtud võimalus kohandada pärast hankelepingu sõlmimist teatud tingimusi, isegi olulisi, ja määratud kindlaks selle võimaluse kasutamise viis.


(1)  ELT C 127, 20.4.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/4


Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-584/14) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Keskkond - Direktiiv 2006/12/EÜ - Direktiiv 91/689/EMÜ - Direktiiv 1999/31/EÜ - Jäätmekäitlus - Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus - Täitmata jätmine - ELTL artikli 260 lõige 2 - Rahatrahvid - Karistusmakse - Põhisumma))

(2016/C 402/05)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano ja D. Loma-Osorio Lerena)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou)

Resolutsioon

1)

Kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et täita 10. septembri 2009. aasta kohtuotsust komisjon vs. Kreeka (C-286/08, ei avaldata, EU:C:2009:543), siis on Kreeka Vabariik rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

2)

Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite“ kontole kandmiseks välja karistusmakse 30 000 eurot iga 10. septembri 2009. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-286/08, ei avaldata, EU:C:2009:543) täitmiseks vajalike meetmete võtmisega hilinetud päeva eest, alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamise päevast kuni 10. septembri 2009. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-286/08, ei avaldata, EU:C:2009:543) täieliku täitmiseni. See summa on vastavalt Euroopa Komisjoni esitatud kolmele etteheitele jaotatud kolmeks osaks, mis on esimese etteheite puhul 10 % karistusmakse kogusummast ehk 3 000 eurot, teise etteheite puhul 45 % karistusmakse kogusummast ehk 13 500 eurot, samamoodi on see kolmanda väite puhul, mis nn „endisaegsete“ jäätmete korral kuulub poolaasta kaupa vähendamisele proportsionaalselt nõuetekohaselt käideldavate jäätmete hulgaga, kusjuures selline vähendamine ei saa selle etteheite kohast tasumisele kuuluvat karistusmakset viia alla teatava piirmäära, mis on 50 % ehk 6 750 eurot.

3)

Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Komisjoni kasuks välja põhisumma 10 miljonit eurot, mis tuleb maksta kontole „Euroopa Liidu omavahendid“.

4)

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 81, 9.3.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/5


Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-101/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Keelatud kokkulepped - ELTL artikkel 101 - 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikkel 53 - Euroopa autoklaasiturg - Turgude jagamise kokkulepped ja tundliku äriteabe vahetamine - Trahvid - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Punkt 13 - Müügiväärtus - Määrus (EÜ) nr 1/2003 - Artikli 23 lõike 2 teine lõik - Trahvi seaduslik ülempiir - Vahetuskurss trahvi ülempiiri arvutamiseks - Trahvisumma - Kohtu täielik pädevus - Ühe toote ettevõtjad - Proportsionaalsus - Võrdne kohtlemine))

(2016/C 402/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (esindajad: solicitor S. Wisking ja solicitor K. Fountoukakos-Kyriakakos ja advokaat C. Puech Baron)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Biolan, M. Kellerbauer ja H. Leupold)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Pilkington Group Ltd-lt, Pilkington Automotive Ltd-lt, Pilkington Automotive Deutschland GmbH-lt, Pilkington Holding GmbH-lt ja Pilkington Italia SpA-lt.


(1)  ELT C 81, 9.3.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/6


Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) versus Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, varem GDF Suez

(Kohtuasi C-121/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusaktide ühtlustamine - Direktiiv 2009/73/EÜ - Energeetika - Maagaasisektor - Maagaasi lõpptarbijale tarnimise hindade kehtestamine - Reguleeritud tariifid - Takistus - Kooskõla - Hindamiskriteeriumid - Varustuskindluse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgid))

(2016/C 402/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Kostjad: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, varem GDF Suez

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ) artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et riigi sekkumine, mis seisneb selles, et mõnda tarnijat – nende hulgas kauaaegne tarnija – kohustatakse pakkuma lõpptarbijale maagaasi tarnimise teenust reguleeritud hindadega, kuid ei takista kõikidel turul tegutsevatel tarnijatel teha konkureerivaid pakkumisi nendest hindadest madalamate hindadega, kujutab endast juba oma olemuselt takistust, mis ei võimalda rajada konkurentsivõimelist maagaasiturgu, nagu on nähtud ette selles sättes, ja see takistus esineb vaatamata asjaolule, et sekkumine ei takista kõigil tarnijatel konkureerivate pakkumuste tegemist sellest hinnast madalamate hindadega.

2.

Direktiivi 2009/73 artikli 3 lõiget 2 koostoimes ELTL artiklitega 14 ja 106 ning protokolliga (nr 26) üldhuviteenuste kohta, mis on lisatud Euroopa Liidu lepingule ning mida on muudetud Lissaboni lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepinguga, tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriikidel hinnata, kas üldist majandushuvi silmas pidades tuleb gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele panna avaliku teenuse osutamise kohustused, mis puudutavad maagaasi tarnimise hinda, et tagada eelkõige varustuskindlus ja territoriaalne ühtekuuluvus, tingimusel et esiteks on täidetud kõik selle direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatud tingimused ja eriti tingimus, et need kohustused ei ole diskrimineerivad, ning teiseks järgitakse selle kohustuste panemisega proportsionaalsuse põhimõtet.

Direktiivi 2009/73 artikli 3 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus hinna kindlaksmääramise meetod, mis rajaneb kulude arvessevõtmisel, tingimusel et niisuguse meetodi kohaldamine ei too kaasa seda, et riigi sekkumine läheb kaugemale sellest, mis on taotletavate üldise majandushuvi eesmärkide saavutamiseks vajalik.


(1)  ELT C 178, 1.6.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – GS Media BV versus Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

(Kohtuasi C-160/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused - Direktiiv 2001/29/EÜ - Infoühiskond - Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine - Artikkel 3 lõige 1 - Üldsusele edastamine - Mõiste - Internet - Hüperlingid, mis võimaldavad juurdepääsu kaitstud teostele, mis on avaldatud teisel veebisaidil ilma autoriõiguse omaja loata - Autoriõiguse omaja veel avaldamata teosed - Nende hüperlinkide paigutamine kasusaamise eesmärgil))

(2016/C 402/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: GS Media BV

Kostjad: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et määrata kindlaks, kas „üldsusele edastamisega“ selle sätte tähenduses on tegemist siis, kui veebisaidile pannakse üles hüperlink, mis viib teisele veebisaidile, millel on autoriõigusega kaitstud teosed vabalt üldsusele kättesaadavad ilma autoriõiguse omaja loata, tuleb tuvastada, kas neid veebilinke pakkus ilma kasusaamise eesmärgita isik, kes ei teadnud või ei võinud mõistlikult teada, et nende teoste teisel veebisaidil avaldamine on ebaseaduslik, või kas need hüperlingid on vastupidi üles pandud kasusaamise eesmärgil olukorras, kui sellist teadmist tuleb eeldada.


(1)  ELT C 205, 22.6.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/7


Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Borealis AB jt versus Naturvårdsverket

(Kohtuasi C-180/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Direktiiv 2003/87/EÜ - Artikkel 10a - Kvootide tasuta eraldamise metoodika - Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi arvutamine - Otsus 2013/448/EL - Artikkel 4 - II lisa - Kehtivus - Kuummetalli tootepõhise võrdlusaluse kindlaksmääramine - Otsus 2011/278/EL - I lisa - Kehtivus - Artikli 3 punkt c - Artikkel 7 - Artikli 10 lõiked 1–3 ja 8 - IV lisa - Kvootide tasuta eraldamine soojuse tarbimiseks ja ekspordiks - Mõõdetav soojus, mida eksporditakse kodumajapidamistele - Heitkoguste topeltarvestamise ja kvootide topelteraldamise keeld))

(2016/C 402/09)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Kostja: Naturvårdsverket

Resolutsioon

1.

Esimese, teise ja kolmeteistkümnenda küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks mõjutada komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks, artikli 15 lõike 3 kehtivust.

2.

Viienda küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks mõjutada direktiivi 2011/278 I lisa kehtivust.

3.

Komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsuse 2013/448/EL, milles käsitletakse riiklikke rakendusmeetmeid kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks üleminekuperioodil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikega 3, artikkel 4 ja II lisa on kehtetud.

4.

Otsuse 2013/448 artikli 4 ja II lisa kehtetuse tuvastamise mõju on ajaliselt piiratud nii, et esiteks on sellel tuvastusel mõju alles pärast kümne kuu möödumist kohtuotsuse, 28.4.2016, Borealis Polyolefine jt (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ja C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311) kuulutamisest, et võimaldada Euroopa Komisjonil teha vajalikud kohandused, ning teiseks ei saa kuni selle ajani vaidlustada kehtetute sätete alusel vastu võetud meetmeid.

5.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/29/EÜ, ja otsuse 2011/278 artikli 10 lõikeid 1–3 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et topelteraldamise vältimiseks võimaldavad need soojuspõhise võrdlusaluse käitiseosale saastekvoote mitte eraldada, kui viimane ekspordib kodumajapidamistele kütusepõhise võrdlusaluse käitiseosast taaskasutatud soojust.

6.

Otsuse 2011/278 artikli 10 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, kui tasuta kasvuhoonegaaside saastekvoodid eraldatakse käitajale kütusepõhise võrdlusaluse käitiseosas arvesse võetud soojuse tarbimiseks soojuspõhise võrdlusaluse käitiseosas.

7.

Otsuse 2011/278 artiklit 7 ja IV lisa tuleb tõlgendada nii, et need võimaldavad liikmesriigil topeltarvestamise vältimiseks jätta nendes sätetes viidatud andmete kogumisel arvesse võtmata soojuspõhise võrdlusaluse käitiseosast kodumajapidamistele eksporditud soojuse tootmisega seotud koguheidet.

8.

Direktiivi 2003/87, muudetud direktiiviga 2009/29, artikli 10a lõikeid 1 ja 4 ning otsuse 2011/278 artikli 10 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et need võimaldavad mitte eraldada täiendavaid kasvuhoonegaaside saastekvoote heitkoguste eest, mis on seotud mõõdetava soojuse tootmisega jääkgaaside põletamise teel, mis vabanevad kuummetalli võrdlusaluse käitisest, kui soojuspõhise võrdlusaluse põhjal kindlaks määratud kasvuhoonegaaside saastekvootide kogus on väiksem kui selle soojuse tootmisega seotud varasemate heitkoguste keskmine väärtus.

9.

Otsuse 2011/278 artiklit 7 ja IV lisa tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, kui liikmesriik nendes sätetes viidatud andmete kogumisel kohandab sellele riigile edastatud arve selliselt, et soojuspõhise võrdlusaluse käitiseosas jääkgaaside põletamisest pärineva kasvuhoonegaasi heitkogused on samaväärsed maagaasi põletamisel vabanevate heitkogustega niivõrd, kuivõrd tootepõhine võrdlusalus võtab arvesse jääkgaaside tootmisega seotud heitkoguseid.

10.

Otsuse 2011/278 artikli 3 punkti c tuleb tõlgendada nii, et mõiste „soojuspõhise võrdlusaluse käitiseosa“ hõlmab kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud käitisest pärineva mõõdetava soojuse eksportimist auruvõrku, kui viimast saab kvalifitseerida kui „ELi süsteemi välist käitist või muud üksust“.


(1)  ELT C 205, 22.6.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/9


Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. septembri 2016. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Aleksei Petruhhini väljaandmise menetlus

(Kohtuasi C-182/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu kodakondsus - Õigust vabale liikumisele kasutanud liikmesriigi kodaniku väljaandmine kolmandale riigile - Liidu õiguse kohaldamisala - Liikmesriigi kodanike kaitse väljaandmise eest - Teiste liikmesriikide kodanike kaitse puudumine - Vaba liikumise piirang - Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus - Proportsionaalsus - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 19 ette nähtud tagatiste kontrollimine))

(2016/C 402/10)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa

Põhikohtuasja pooled

Aleksei Petruhhin

Resolutsioon

1.

ELTL artikleid 18 ja 21 tuleb tõlgendada nii, et kui liikmesriigile, kuhu teise liikmesriigi kodanikust liidu kodanik on liikunud, esitab väljaandmistaotluse kolmas riik, kellega esimene liikmesriik on sõlminud väljaandmise lepingu, on ta kohustatud teavitama liikmesriiki, mille kodakondsus kõnealusel kodanikul on, ning olenevalt olukorrast viimati nimetatud liikmesriigi taotlusel andma selle kodaniku talle üle vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK) sätetele, tingimusel et sellel liikmesriigil on tema siseriikliku õiguse alusel pädevus selle isiku suhtes menetlust läbi viia seoses väljaspool tema territooriumi toime pandud tegudega.

2.

Juhul kui kolmas riik esitab liikmesriigile taotluse anda välja teise liikmesriigi kodanik, peab esimene liikmesriik kontrollima, et väljaandmine ei kahjusta Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 19 nimetatud õigusi.


(1)  ELT C 205, 22.6.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/9


Euroopa Kohtu (teine koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Tribunale di Reggio Calabria eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Domenico Politanò süüdistuses

(Kohtuasi C-225/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artikkel 49 - Asutamisvabadus - Hasartmängud - Piirangud - Ülekaalukas üldine huvi - Proportsionaalsus - Riigihanked - Hankes osalemise tingimused ning finants- ja majandusliku olukorra hindamine - Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine seetõttu, et ta jättis esitamata finants- ja majandusliku seisundi õiendid, mille on välja andnud kaks eri panka - Direktiiv 2004/18/EÜ - Artikkel 47 - Kohaldatavus))

(2016/C 402/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Reggio Calabria

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Domenico Politanò

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta ja täpsemalt selle artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis reguleerivad hasartmängu valdkonna kontsessioonide andmist, ei kuulu nende kohaldamisalasse.

2.

ELTL artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus selline siseriiklik õigusnorm, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis kehtestab ettevõtjatele, kes soovivad esitada pakkumuse vastuseks hanketeatele, mille eesmärk on anda välja hasartmängude ja kihlvedude valdkonna kontsessioonid, kohustuse tõendada oma finants- ja majandusseisundit õienditega, mille on andnud välja vähemalt kaks panka, ega luba seda seisundit tõendada teisiti, juhul kui see säte vastab Euroopa Kohtu praktikas välja kujundatud proportsionaalsuse nõuetele, kusjuures selle kontrollimine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne.


(1)  ELT C 262, 10.8.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/10


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Vincent Deroo-Blanquart versus Sony Europe Limited, Sony France SA õigusjärglane

(Kohtuasi C-310/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tarbijakaitse - Ebaausad kaubandustavad - Direktiiv 2005/29/EÜ - Artiklid 5 ja 7 - Seotud pakkumine - Eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müük - Oluline hinnateave - Eksitav tegevusetus - Tarbija võimatus omandada sama arvutimudelit ilma eelnevalt installeeritud tarkvarata))

(2016/C 402/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Vincent Deroo-Blanquart

Kostja: Sony Europe Limited, Sony France SA õigusjärglane

Resolutsioon

1.

Kauplemisvõte, mis seisneb eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müügis nii, et tarbijal on võimatu saada sama arvutimudelit ilma eelnevalt installeeritud tarkvarata, ei kujuta iseenesest ebaausat kaubandustava Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 („ebaausate kaubandustavade direktiiv“), artikli 5 lõike 2 tähenduses, välja arvatud juhul, kui niisugune kauplemisvõte on vastuolus ametialase hoolikuse nõuetega ja kui see moonutab oluliselt või võib oluliselt moonutada keskmise tarbija majanduskäitumist seoses selle tootega; seda peab hindama liikmesriigi kohus, võttes arvesse põhikohtuasja konkreetseid asjaolusid.

2.

Seotud pakkumine, mis seisneb eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müügis nii, et ei ole täpsustatud iga tarkvara osa hinda, ei kujuta endast eksitavat kaubandustava direktiivi 2005/29 artikli 5 lõike 4 punkti a ja artikli 7 tähenduses.


(1)  ELT C 294, 7.9.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/11


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. septembri 2016. aasta otsus – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-459/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed - Isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Iraani valitsuse logistiline toetamine - Apellandi nime loetellu kandmine))

(2016/C 402/13)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (esindajad: advokaadid J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea ja J. Iriarte Ángel)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Elera-San Miguel Hurtado ja V. Piessevaux)

Resolutsioon

1)

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2)

Mõista kohtukulud välja Iranian Offshore Engineering & Construction Co.-lt.


(1)  ELT C 346, 19.10.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/11


Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – E.ON Kraftwerke GmbH versus Bundesrepublik Deutschland

(Kohtuasi C-461/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Keskkond - Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Direktiiv 2003/87/EÜ - Tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamine - Otsus 2011/278/EL - Saastekvootide eraldamise muutmine - Artikli 24 lõige 1 - Käitise käitaja kohustus teavet esitada - Ulatus))

(2016/C 402/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: E.ON Kraftwerke GmbH

Kostja: Bundesrepublik Deutschland

Resolutsioon

Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL (millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks) artikli 24 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui liikmesriik nõuab ettevõtjatelt – kellel on liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise kohustus ja kellele eraldatakse saastekvoote tasuta – teabe esitamist kõigi kavandatavate või elluviidud muudatuste kohta, mis puudutavad käitise võimsust, tootmistaset ja tegevust, ilma et oleks piirdutud üksnes teabe nõudmisega niisuguste muudatuste kohta, mis võivad mõjutada saastekvootide eraldamist.


(1)  ELT C 398, 30.11.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/12


Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi eelotsusetaotlus – Poola) – JZ versus Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście

(Kohtuasi C-294/16 PPU) (1)

((Eelotsusetaotlus - Eelotsuse kiirmenetlus - Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Raamotsus 2002/584/JSK - Artikli 26 lõige 1 - Euroopa vahistamismäärus - Üleandmise mõju - Vahistamismäärust täitvas liikmesriigis vahi all peetud aja mahaarvestamine - Mõiste „vahi all pidamine“ - Muud vabadust piiravad tõkendid kui vangistus - Elukohast lahkumise keeld, millega kaasneb kohustus kanda elektroonilist võru - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 6 ja 49))

(2016/C 402/15)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Põhikohtuasja pooled

Hageja: JZ

Kostja: Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście

Resolutsioon

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK) artikli 26 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellised tõkendid nagu öösiti üheksa tunni jooksul elukohast lahkumise keeld, millega kaasnes asjaomase isiku valve elektroonilise võru abil ja kohustus ilmuda iga päev või mitu korda nädalas kindlal ajal politseijaoskonda, ning keeld väljastada talle dokumente, mis võimaldavad reisida välismaale, ei ole põhimõtteliselt nende laadi, kestuse, mõju ja kohaldamisviiside tõttu sedavõrd tõsised, et neil oleks vabadusekaotuslik mõju, mis sarnaneb vangistusele, ja seega ei saa neid pidada „vahi all pidamiseks“ kõnealuse sätte tähenduses, mida peab aga kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 296, 16.8.2016.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/13


1. juunil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-328/16)

(2016/C 402/16)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Zavvos ja E. Manhaeve)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu 24. juuni 2004. aasta otsuse kohtuasjas C-119/02 (1): komisjon vs. Kreeka täitmiseks, on ta rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

kohustada Kreeka Vabariiki maksma komisjonile välja pakutud karistusmakse summas 34 974 eurot kohtuasjas C-119/02 kuulutatud kohtuotsuse täitmisega viivitamise iga päeva eest alates käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamise päevast kuni kohtuasjas C-119/02 kuulutatud kohtuotsuse täitmiseni;

mõista Kreeka Vabariigilt komisjonile välja põhisumma 3 828 eurot päevas alates kohtuasjas C-119/02 kohtuotsuse kuulutamisest kuni käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamiseni või kohtuasjas C-119/02 kuulutatud kohtuotsuse täitmiseni, olenevalt sellest, kumb sündmus saabub varem;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

24. juuni 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-119/02: komisjon vs. Kreeka otsustas Euroopa Kohtus järgmist:

Kuna Kreeka Vabariik jättis rakendamata Thriasio Pedio piirkonna asulareovee kogumissüsteemi rajamiseks vajalikud abinõud ja juhtis nimetatud piirkonna asulareovee biopuhastusest põhjalikumat puhastust läbimata Eleusise lahe tundlikule alale, on see liikmesriik jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ  (2) asulareovee puhastamise kohta, muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ, artikli 3 lõike 1 teisest lõigust ja artikli 5 lõikest 2“.

2.

Kreeka Vabariik oli kohustatud võtma vajalikud meetmed, et oleks tagatud Thriasio Pedio piirkonna (mis hõlmab Eleusise, Aspropirgose, Magoula ja Mandra linnu) asulareovee kogumine ja puhastamine vastavalt direktiivi 91/271/EMÜ, mida muudeti direktiiviga 98/15/EÜ, artikli 3 lõikele 1 ja artikli 5 lõikele 2, enne, kui see juhitakse Eleusise lahe tundlikule alale. Thriasio Pedio piirkonna asulareovee kogumise ja puhastamise süsteem pidi olema välja ehitatud hiljemalt 31. detsembriks 1998. Lisaks pidi selleks kuupäevaks asulareovesi läbima enne tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse kui reovee bioloogiline puhastus („süvapuhastuse“).

3.

Kreeka Vabariik oli kohustatud tagama Thriasio Pedio piirkonna kogu asulareovee kogumise ja puhastamise ning tagama selle põhjalikuma puhastuse kui reovee bioloogiline puhastus ning ka tõendama, et asulareoveepuhasteid käitatakse kooskõlas direktiivi nõuetega.

4.

Euroopa Kohtu otsust tuli täita mitme projekti realiseerimise kaudu:

asulareovee puhastuskeskuse (edaspidi „EVPK“) loomine,

(asulareoveevõrgustikule) „peamiste“ juhtmete või „põhivõrgustiku“ väljatöötamine,

(asulareoveevõrgustikule) juhtmete või „sekundaarse võrgustiku“ väljaehitamine,

piirkonna mitme asula/tööstuse (Aspropyrgos, Eleusi, Mandra ja Magoula linnad) ühendamine asulareoveevõrgustikuga ehk „kolmanda astme võrgustik“.

5.

Kreeka pädevad asutused teatasid komisjonile, et suurem osa kogu projektist peaks valmima 2010. aasta lõpuks. Põhivõrgustik oli ehitamisjärgus, sekundaarsest võrgustikust oli valmis 45 % ja kolmanda astme võrgustik oli väljaarendamisel. Need asutused kinnitasid, et EVPK suudab koguda kogu piirkonna elanikkonna asulareovee enne 2010. aasta lõppu. Peamine võrgustik katab 100 % linnade Aspropyrgos, Mandra ja Magoula elanikkonnast ning 2/3 Eleusise elanikkonnast (kokku umbes 90 % nende 4 linna elanikkonnast). Ülejäänud osa elanikkonnast kaetakse 30. aprilliks 2011.

6.

Komisjon järeldas eeltoodust, et seisuga 18. juuli 2011 ei ole Euroopa Kohtu otsus ikka veel täidetud.

7.

Kreeka ametiasutused teatasid oma 27. novembri 2012. aasta vastuses komisjonile, et EVPK on olnud töös alates 27. juulist 2012, kuid sekundaarse ja kolmanda astme võrgustikud ei ole veel valmis (edasi lükatud 2013. aasta märtsini). Sekundaarne võrgustik on peaaegu valmis, v.a Eleusina linna osas („Madal-Eleusina“), kus töid on aeglustanud arheoloogilised leiud. Samuti märkisid nad, et hetkel kogutakse ja juhitakse EVPK-sse puhastamisele 24 % Thriasio Pedio piirkonna asulareoveest. Nad saatsid ka tõendeid, millest nähtus, et puhastuskestuse käitamine (kogutud asulareovee kolmanda astme puhastamine) on nõuetekohane.

8.

Komisjon on seisukohal, et olenemata 12 aasta pikkuse ajavahemiku möödumisest alates asjassepuutuva kohtuotsuse kuulutamisest ei ole Kreeka Vabariik ikka otsust täielikult täitnud. Asulareoveepuhastid on valmis ja töös alates 27. juulist 2012 ning suutelised lämmastikku eemaldama, kuid komisjon rõhutab, et praegu kogutakse ja puhastatakse ainult väga väikest protsenti (28 %) Thriasio Pedio piirkonna asulareoveest.

9.

Lisaks ei ole komisjon saanud pädevatelt ametiasutustelt mingit ajakava usaldusväärsete andmetega, mis lubaksid hinnata, millal saab realistlikult edasiminekut oodata. Komisjon rõhutab, et järgitud ei ole erinevaid tähtaegu, millest Kreeka ametiasutused on komisjonile ajapikku teada andnud. Suhteliselt eraldiseisvalt kolmanda astme võrgustikust, mis ühendab piirkonna eri asulaid ja tööstusi, ei ole lõpule viidud ka sekundaarset võrgustikku (suurte juhtmete väljaehitamine), millest jääb välja Eleusina linna Madal-Eleusina osa.

10.

Komisjon toonitab, et puudub statistika, mis tõendaks, et kogutud asulareovesi on puhastatud põhjalikumalt kui bioloogiline puhastus, v.a Kreeka asutuste 27. novembri 2012. aasta vastus. See vastus sisaldab küll teatud andmeid, ent need katavad vaid 4-kuu pikkust perioodi, sest puhasti võeti kasutusse alles 27. juulil 2012. Igal juhul tuleb Kreeka asutustel selleks, et tõendada kogutud asulareovee nõuetekohast puhastamist, näidata, et reoveepuhastit on nõuetele vastavalt käitatud 12 kuud, salvestades andmed BHT (biokeemiline hapnikutarve) ja KHT (keemiline hapnikutarve) vähenemise protsendi kohta nii, et täidetud on direktiivist tulenevad reovee bioloogilise puhastuse ja kolmanda astme puhastuse nõuded, ning lämmastiku taseme vähenemise protsendi kohta vastavalt direktiivi I lisa tabelile 2. Kui need andmed puuduvad, ei saa komisjon kontrollida, kas praegu kogutavat asulareovett puhastatakse lõpuks põhjalikumalt kui bioloogiline puhastus, mida on kirjeldatud direktiivi artiklis 4.


(1)  EU:C:2004:385.

(2)  EÜT 1991, L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/2, lk 26.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/14


Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 7. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 27. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-556/11: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

(Kohtuasi C-376/16 P)

(2016/C 402/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: N. Bambara, advokaadid P. Wytinck, B. Hoorelbeke)

Teised menetlusosalised: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

Esimese võimalusena

tühistada tervikuna Üldkohtu otsus, mis on vaidlustatud,

jätta rahuldamata vaidlustatud otsuse tühistamise hagi ja hageja poolt esimeses kohtuastmes esitatud kahju hüvitamise nõue;

Teise võimalusena, tühistada tervikuna Üldkohtu otsus, mis on vaidlustatud, ja suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

Kolmanda võimalusena tühistada vaidlustatud Üldkohtu otsus osas, milles sellega mõistetakse EUIPO-lt European Dynamics Luxembourgi kasuks välja hüvitis võimaluse kaotamise tõttu sõlmida raamleping, ja suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista kõik kohtukulud välja hagejatelt esimeses astmes.

Väited ja peamised argumendid

1.

Apellatsioonkaebus põhineb neljal põhiväitel, mis on järgmised: 1) Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõlgendas ja kohaldas võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtteid ning igal juhul on ta moonutanud fakte, 2) Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõlgendas ja kohaldas ilmsete hindamisvigade hindamise põhimõtteid, ja on teatud juhtudel moonutanud fakte, 3) Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta kohaldas finantsmääruse artikli 100 lõiget 2 koosmõjus ELTL artikli 296 teise lõiguga, ja 4) Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta mõistis välja kahjuhüvitise võimaluse kaotamise tõttu.

2.

Apellatsioonkaebuse esimeses väites märgib apellant, et Üldkohus otsustas ultra petita rikkudes Euroopa Kohtu põhikirja artiklit 21 ja Üldkohtu kodukorra artikli 76 lõiget 1 ja artikli 84 lõiget 1, või teise võimalusena väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta otsustas, et võrdse kohtlemise ja hoolsuskohustuse põhimõtete rikkumine võib viia vaidlustatud otsuse tühistamiseni, asudes seisukohale, et vaidlustatud otsus tuleb tühistada, kuna EUIPO ei nõudnud ega saanud Siemens SA-lt ja Siemens SLilt väljavõtted kohtutoimikutest, mis tõendaksid, et ei esine ühtegi finantsmääruse artiklites 93 ja 94 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alust Apellatsioonkaebuse esimese väite teises osas toob apellant veel esile, et Üldkohus moonutas fakte asudes seisukohale, et EUIPO ei nõudnud ega esitanud mingeid tõendeid, mis oleksid rakendusmääruse artikli 134b kohaselt piisavad, et tõendada Siemens SLi hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist, kuna asja toimikus on äriregistri väljavõte, mis on rakendusmääruse artikli 134b kohaselt kohtutoimiku väljavõttega võrdväärne dokument.

3.

Teise väite põhjenduseks, toob apellant esile, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna ta ei kontrollinud kas tõendatud ilmsed hindamisvead, mis hindamiskomisjoni tegi European Dynamicsi pakkumuse hindamisel võisid mõjutada vaidlustatud lõplikku hankeotsust. Apellant rõhutab, et Üldkohus peab hindama, kas ilma nende tõendatud ilmsete hindamisvigadeta oleks menetluse tulemus olnud teistsugune, kontrollides kas tõendatud ilmsed hindamisvead mõjutasid asjaomase kriteeriumi eest antud hindamispunkte, kui esineb mitu muud põhjendust (mille hindamisel ei tehtud ilmseid hindamisvigu), mis antud hindamispunkte samuti õigustavad. Lisaks väidab apellant, et Üldkohus on mitmel puhul moonutanud fakte, kohaldanud ilmsete hindamisvigade tõendamisel vääraid kriteeriume, asendades oma hinnangu asjaoludele EUIPO omaga, või rikkunud õigusnormi asudes seisukohale, et ebapiisavaid põhjendusi saab pidada tõenditeks ilmse hindamisvea kohta.

4.

Apellatsioonkaebuse kolmandas väites väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi nõudes, et otsuse põhjendusest peab ilmnema, kuidas iga (negatiivne) märkus mõjutas iga alakriteeriumi ja alapunkti eest antud hindamispunkte ning seeläbi kohaldas Üldkohus põhjendamiskohustuse hindamisel rangemat kriteeriumi kui see tuleneb Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast. Seetõttu Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tühistas vaidlustatud otsuse finantsmääruse artikli 100 lõike 2 koosmõjus ELTL artikliga 296 rikkumise tõttu.

5.

Apellatsioonkaebuse neljandas väites märgib apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta mõistis esimese kohtuastme esimesele hagejale välja kahjuhüvitise, kuna liidu institutsioonide lepinguvälise vastutuse tekkimise ühe kumulatiivse tingimuse (õigusvastase käitumise esinemine) täidetus ei ole tõendatud. Teise võimalusena märgib apellant, et isegi kui nõustutakse üksnes EUIPO apellatsioonkaebuse esimese väitega, tuleb vaidlustatud otsus siiski tühistada osas, milles sellega kohustatakse teda maksma kahjuhüvitist, kuna käesoleval juhul ei ole tõendatud põhjuslik seos õigusvastase käitumise asjaolude (ilmne hindamisviga ja põhjendamiskohustuse rikkumine) ja väidetava kahju vahel. Kolmanda võimalusena väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta mõistis välja kahjuhüvitise võimaluse kaotamise tõttu, kuna sellist kahju hüvitamise põhjendust ei saa pidada liikmesriikide õiguse ühiseks üldprintsiibiks ja seetõttu on see vastuolus ELTL artiklis 340 sõnaselgelt sätestatuga.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. juulil 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne versus Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Kohtuasi C-393/16)

(2016/C 402/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Menetluses osales: Galana NV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse (EÜ) nr 1234/2007 (1) artikli 118m lõike 2 punkti a alapunkti ii ja määruse (EL) nr 1308/2013 (2) artikli 103 lõike 2 punkti 2 alapunkti ii tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad ka siis, kui kaitstud päritolunimetust kasutatakse sellise toidu nimetuse osana, mis ei ole kooskõlas tootespetsifikaadiga, kuid millele on lisatud tootespetsifikatsioonile vastav koostisaine?

2.

Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118m lõike 2 punkti a alapunkti ii ja määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 103 lõike 2 punkti 2 alapunkti ii tuleb tõlgendada nii, et kaitstud päritolunimetuse kasutamine sellise toidu nimetuse osana, mis ei ole kooskõlas tootespetsifikaadiga, kuid millele on lisatud tootespetsifikaadile vastav koostisaine, kujutab endast päritolunimetuse maine ärakasutamist, kui toidu nimetus vastab sellele, millega on harjunud avalikkus, kellele toitu müügiks pakutakse, ja selle koostisaine kogusest piisab, et see on kõnealuse toidu iseloomulike omaduste seisukohast oluline?

3.

Kas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118m lõike 2 punkti b ja määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 103 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kaitstud päritolunimetuse kasutamine teises eelotsuse küsimuses kirjeldatud asjaoludel tähendab väärkasutamist, imiteerimist või seoste tekitamist?

4.

Kas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118m lõike 2 punkti c ja määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 103 lõike 2 punkti c tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad üksnes valede või eksitavate märgete suhtes, mis võivad jätta asjaomasele avalikkusele toote päritolust vale mulje?


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, lk 671).


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 1. augustil 2016 – Hansruedi Raimund versus Michaela Aigner

(Kohtuasi C-425/16)

(2016/C 402/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Hansruedi Raimund

Kostja: Michaela Aigner

Eelotsuse küsimused

1.

Kas hagi seoses ELi kaubamärgi rikkumisega (määruse (EÜ) nr 207/2009 (1), mida on muudetud määrusega (EL) nr 2015/2424, artikli 96 punkt a) võib jätta rahuldamata vastuväite tõttu, et taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt (määruse nr 207/2009, mida on muudetud määrusega nr 2015/2424, artikli 52 lõike 1 punkt b), kui kostja küll esitas sellel nõudel põhineva vastuhagi, mis käsitleb ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamist (määruse nr 207/2009, mida on muudetud määrusega nr 2015/2424, artikli 99 lõige 1), kuid kohus ei ole vastuhagi kohta veel otsust teinud?

2.

Kui [esimesele küsimusele] tuleb vastata eitavalt, siis kas kohus võib jätta õiguste rikkumist käsitleva hagi rahuldamata kostja vastuväite tõttu, et hageja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt, kui kohus rahuldab vähemalt samal ajal vastuhagi, mis käsitleb vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, või peab ta õiguste rikkumist käsitleva hagi lahendamisega igal juhul ootama, kuni vastuhagi kohta tehtud otsus on jõustunud?


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) 2. augustil 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) versus José Blanco Marques

(Kohtuasi C-431/16)

(2016/C 402/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Vastustaja apellatsioonimenetluses: José Blanco Marques

Eelotsuse küsimused

1.

Kas siseõiguse normi nagu kuninga 23. juuni 1972. aasta dekreedi 1646/1972 artikli 6 lõige 4, milles on sätestatud, et pensioni arvutamise baassummalt 20 %-lise lisa maksmine üle 55-aastastele pensionisaajatele, kellel on oma tavapärasel kutsealal töötamiseks püsiv täielik töövõimetus, „peatatakse selleks ajaks, kui töötaja saab töökoha“, on määruse (EMÜ) nr 1408/71 (1) artiklite 12, 46a, 46b ja 46c ning määruse (EÜ) nr 883/2004 (2) artiklite 5, 53, 54 ja 55 tähenduses hüvitiste kattumise vältimise õigusnorm, võttes arvesse, et Hispaania Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) on otsustanud, et nimetatud siseõiguse normis sätestatud ühitamatus on kohaldatav mitte ainult töökohal töötamise, vaid ka vanaduspensioni saamise suhtes?

2.

Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 46a lõike 3 punkti a ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 53 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et vaidlusaluse hüvitise ja teisest Euroopa Liidu riigist või Šveitsist saadava pensioni kattumise vältimise õigusnormi võib kohaldada ainult siis, kui on olemas siseriiklik seadusjärgu õigusnorm, milles on sõnaselgelt sätestatud, et sotsiaalkindlustuse invaliidsus-, vanadus- või toitjakaotushüvitised – nagu käesolevas asjas vaidlusalune hüvitis – on ühitamatud hüvitiste või tuludega, mille saamise õiguse on hüvitisesaaja omandanud välisriigis? Kas vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklile 12 ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklile 5 võib hüvitiste kattumise vältimise õigusnormi kohaldada teisest Euroopa Liidu riigist või Šveitsist saadavate pensionite suhtes, kui sõnaselge õigusnorm puudub, aga liikmesriigi kohtupraktikas on vastu võetud tõlgendus, mis eeldab, et vaidlusalune hüvitis on ühitamatu Hispaania siseõiguses ette nähtud vanaduspensioniga?

3.

Kui vastus eelmisele küsimusele pooldab hüvitiste kattumise vältimise Hispaania õigusnormi kohaldamist (selle laiendamisega kohtupraktika kaudu) arutatavale kohtuasjale, vaatamata sellele, et puudub sõnaselge seadus, mis käsitleb välisriigis omandatud hüvitise või tulu saamise õigusi, siis kas tuleb arvestada, et 20 % pensionilisa, mida Hispaania sotsiaalkindlustuse õigusaktide kohaselt saavad üle 55-aastased töötajad, kes on tunnistatud oma tavapärasel kutsealal töötamiseks täielikult püsivalt töövõimetuks, nagu kirjeldatud, on Šveitsi sotsiaalkindlustussüsteemi vanaduspensioniga samaliigiline või sellest erinevat liiki hüvitis? Kas määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 4 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 3 lõikes 1 esitatud eri sotsiaalkindlustusliikide määratlus on ühenduse ulatusega või tuleb järgida liikmesriigi õiguses iga konkreetse hüvitise kohta antud määratlust? Kui see määratlus on ühenduse ulatusega, siis kas käesoleva menetluse esemeks olevat 20 % pensionilisa püsiva täieliku töövõimetuse pensioni arvutamise baassummalt tuleb lugeda töövõimetushüvitiseks või töötushüvitiseks, võttes arvesse, et see täiendab tavapärasel kutsealal töötamiseks püsiva täieliku töövõimetuse pensionit seetõttu, et üle 55-aastaste puhul on teise töö leidmine raske, nii et kui hüvitisesaaja asub tööle, siis selle pensionilisa maksmine peatatakse?

4.

Kui loetakse, et need kaks hüvitist on samaliigilised, ja arvestades, et Hispaania töövõimetuspensioni ega selle pensionilisa summa kindlaksmääramiseks ei ole võetud arvesse teises riigis osamaksete tasumise perioode, kas tuleb arvestada, et Hispaania 20 % pensionilisa püsiva täieliku töövõimetuse pensioni arvutamise baassummalt on hüvitis, millele kohaldatakse hüvitiste kattumise vältimise õigusnorme, kuivõrd seda summat tuleb lugeda sõltumatuks kindlustus- või elamisperioodide kestusest määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 46b lõike 2 punkti a ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 54 lõike 2 punkti a tähenduses? Kas võib kohaldada hüvitiste kattumise vältimise õigusnormi, kuigi nimetatud hüvitist ei ole määruse (EMÜ) nr 1408/71 IV lisa D osas ega ka määruse (EÜ) nr 883/2004 IX lisas loetletud?

5.

Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas on kohaldatav määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 46a lõike 3 punktis d ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 53 lõike 3 punktis d sätestatud õigusnorm, mille kohaselt võib Hispaania sotsiaalkindlustushüvitist vähendada „vaid summa piires, mis vastab [teise riigi, käesoleval juhul Šveitsi] õigusaktide alusel makstavate hüvitiste suurusele“?

6.

Kui loetakse, et need kaks hüvitist on eri laadi ja kuna ei ole teada, et Šveits kohaldaks mingisugust hüvitiste kattumise vältimise õigusnormi, siis kas määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 46c ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 55 alusel võib kohaldada vähendamist Hispaania püsiva täieliku töövõimetuse pensioni terve 20 % lisasumma suhtes või see vähendamine jaotada või seda kohaldada pro rata? Kas mõlemal juhul tuleb kohaldada määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 46a lõike 3 punktist d ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 53 lõike 3 punktist d tulenevat piirangut, mille kohaselt võib Hispaania sotsiaalkindlustushüvitist vähendada vaid „summa piires, mis vastab teise riigi, käesoleval juhul Šveitsi õigusaktide alusel makstavate hüvitiste suurusele“?


(1)  Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT 1971, L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 5/1, lk 35).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 5/5, lk 72).


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 17. augustil 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey versus Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Kohtuasi C-462/16)

(2016/C 402/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Finanzamt Bingen-Alzey

Vastustaja: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimus

Kas ravimeid tarnival ravimitootjal on Euroopa Kohtu praktika alusel (kohtuotsus, 24.10.1996, Elida Gibbs, C-317/94 (1)) ning liidu õiguses kehtivat võrdse kohtlemise põhimõtet silmas pidades õigus vähendada maksustatavat väärtust vastavalt nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (2), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklile 90, kui

ta tarnib kõnealuseid ravimeid hulgimüüjate kaudu apteekidele;

apteegid tarnivad neid eratervisekindlustusega isikutele, kusjuures ravimitelt tuleb tasuda käibemaks;

ravikulude kindlustamisega tegelev ettevõtja (eratervisekindlustuse andja) hüvitab isikutele, kes on temaga sõlminud eratervisekindlustuse lepingu, ravimite ostmisega seotud kulud ja

ravimitootja on teatud õigusnormi alusel kohustatud tegema hinnaalandust eratervisekindlustuse andjale?


(1)  EU:C:1996:400, EKL 1996, lk I 5339, punktid 28 ja 31.

(2)  ELT L 347, lk 1.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/20


Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) 18. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-674/15: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (esindaja: advokaat D. Lazar)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

1.

Tühistada täies ulatuses Üldkohtu 20. juuli 2016. aasta otsus kohtuasjas T-674/15.

2.

Tühistada komisjoni 9. oktoobri 2015. aasta otsus (Ares(2015)4207700) ja 14. augusti 2015. aasta otsus (Ares(2015)3532556), millega ei anta apellandile luba dokumentidega tutvumiseks.

3.

Kohustada komisjoni võimaldama apellandile juurdepääs kõikidele Ungari valitsuse dokumentidele, mis puudutavad EU Piloti menetlust 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 ja CHAP(2015)00555), olenemata sellest, kas need dokumendid on juba olemas või esitatakse need alles edaspidi.

4.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebust Üldkohtu nimetatud otsuse peale põhjendatakse järgmiselt:

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt ei ole poolel olenemata tema staatusest Euroopa Kohtu põhikirja tähenduses lubatud ise hagi esitada, vaid ta peab kasutama kolmanda isiku teenuseid (1).

Lisaks ei tohiks advokaadid, kes täidavad juhtimisülesandeid juriidilise isiku organites, esindada nende juriidiliste isikute huve liidu kohtus (2).

Apellandi arvates on Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikega 3.

Euroopa Kohtu praktikast ei ilmne, millist legitiimset eesmärki taotleb Euroopa Kohus põhikirja sellise tõlgendamisega. Samuti ei ole selge, millise tõlgendusega jõuab Euroopa Kohus tulemusele, et esindaja peab olema sõltumatu kolmas isik. Põhikirjas vähemalt sellist sõnastust ei ole.

Euroopa Kohtu põhikirja tuleb tõlgendada nii, et iga pool ja iga juriidiline isik võib vabalt valida oma esindaja.


(1)  Kohtumäärus, 5.12.96, Lopes vs. Euroopa Kohus, C-174/96 P, EU:C:1996:473, punkt 11; kohtumäärus, 21.11.2007, Correia de Matos vs. Parlament, C-502/06 P, ei avaldata; EU:C:2007:696, punkt 11; kohtumäärus, 29.9.2010, EREF vs. Kommission, C-74/10 P ja C-75/10 P, ei avaldata, EU:C:2010:557, punkt 54.

(2)  Kohtumäärus, 8.12.1999, Euro-Lex vs. Siseturu Ühtlustamise Amet [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, punkt 29; kohtumäärus, 13.1.2005, Suivida vs. komisjon, T-184/04, EU:T:2005:7, punkt 10; kohtumäärus, 30.11.2012, Activa Preferentes vs. nõukogu, T-437/12, ei avaldata, EU:T:2012:638, punkt 7.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/21


Euroopa Liidu Nõukogu 20. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-276/13: Growth Energy and Renewable Fuels Association versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, advokaat N. Tuominen)

Teised menetlusosalised: Growth Energy, Renewable Fuels Association, Euroopa Komisjon, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 9. juuni 2016. aasta otsus kohtuasjas T-276/13: Growth Energy ja Renewable Fuels Association vs. Euroopa Liidu Nõukogu, mis tehti nõukogule teatavaks 10. juunil 2016;

jätta rahuldamata esimeses kohtuastmes Growth Energy ja Renewable Fuels Association’i esitatud nõue tühistada vaidlustatud määrus (1);

mõista Growth Energy’lt ja Renewable Fuels Association’ilt välja nõukogu poolt nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonimenetluses kantud kulud.

Teise võimalusena

saata asi tagasi Üldkohtusse uuesti läbivaatamiseks;

asja Üldkohtule tagasisaatmise korral otsustada mõlema kohtuastme menetlusega seotud kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas apellatsioonkaebuses palub nõukogu tühistada vaidlustatud kohtuotsuse järgmistel põhjustel:

Üldkohtu tuvastused hagi vastuvõetavuse kohta ja eelkõige tema järeldused hagejate otsese ja isikliku puutumuse kohta on õiguslikult väärad.

a.

Esiteks asub Üldkohus seisukohale, et otsese puutumuse tuvastamiseks piisab sellest, kui neli valimisse kaasatud Ühendriikide tootjat on bioetanooli tootjad. See tuvastus ei ole aga kooskõlas väljakujunenud kohtupraktikaga, milles ei tunnustata otsese puutumuse olemasolu puht majanduslike tagajärgede põhjal.

b.

Teiseks ei ole selge, kuidas saab pelk asjaolu, et Ühendriikide tootjad müüsid enne dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamist oma bioetanooli kodumaistele kauplejatele/segajatele, kes müüsid bioetanooli seejärel edasi oma riigis või eksportisid märkimisväärses koguses liitu, märkimisväärselt mõjutada nende tootjate seisundit turul. Näitamaks oma turuseisundi märkimisväärset mõjutamist tollimaksude kehtestamise tõttu oleks hagejad pidanud vähemalt tõendama tollimaksude mõju importimisel liitu pärast dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamist. Hagejad ei esitanud selle kohta aga mingit teavet ning ka vaidlustatud kohtuotsus ei sisalda ühtegi sellekohast sedastust. Seega on tegemist nii õigusnormide rikkumisega isikliku puutumuse testi kohaldamisel kui ka põhjenduste puudumisega.

Põhjendatuse osas on Üldkohus rikkunud õigusnorme algmääruse (2) tõlgendamisel ja veel kahel korral seoses WTO õigusega.

a.

Esiteks tõlgendas Üldkohus algmäärust vääralt, kui ta leidis, et algmääruse artikli 9 lõikega 5 võetakse üle nii 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) VI artikli rakendamise lepingu (WTO dumpinguvastane leping) artikkel 9.2 kui ka artikkel 6.10. Ühelt poolt – nagu nähtub algmääruse artikli 9 lõike 5 sõnastusest – ei käsitle nimetatud säte väljavõttelist uuringut. Teiselt poolt rakendatakse WTO dumpinguvastase lepingu artikkel 6.10 algmääruse artikliga 17 ja artikli 9 lõikega 6, mitte artikli 9 lõikega 5.

b.

Teiseks on Üldkohus vääralt tõlgendanud algmääruse artikli 9 lõikes 5 ja WTO dumpinguvastase lepingu artiklis 9.2 sisalduvat mõistet „tarnija“. Artikli 9 lõike 5 loogikast ja üldisest ülesehitusest tuleneb, et tarnija saab olla ainult „[allikas], millega seoses on avastatud, et [selle] suhtes on kohaldatud dumpingut“. Kuna aga Ühendriikide tootjatel puudus ekspordihind, ei oleks saanud neid dumpingus süüdistada. Järelikult on Üldkohus rikkunud õigusnormi, kui ta kvalifitseeris need tootjad „tarnijateks“ algmääruse artikli 9 lõike 5 ja WTO dumpinguvastase lepingu artikli 9.2 tähenduses.

c.

Kolmandaks on Üldkohus tõlgendanud vääralt algmääruse artikli 9 lõikes 5 ja WTO dumpinguvastase lepingu artiklis 9.2 sisalduvat mõistet „raskendatud“ [mõiste „raskendatud“ asemel on edaspidi kasutatud täpsemat vastet „võimatu“], tuginedes algmääruse artikli 9 lõike 5 väärale tõlgendusele arvestades WTO dumpinguvastase lepingu artiklit 6.10 ja tuginedes apellatsioonikogu ettekandele asjas „kinnitusdetailid“ (3). Kõnealune ettekanne käsitleb ainult WTO dumpinguvastase lepingu artiklit 9.2 ja seetõttu puudutab selles sisalduv mõiste „võimatu“ analüüs ainult olukorda ja kohtlemist, mille algmääruse artikli 9 lõige 5 näeb ette mitteturumajanduslikest riikidest pärinevate eksportijate puhul. Seega ei andnud apellatsioonikogu mõistele „võimatu“ sellist tõlgendust, mida võiks üle kanda käesolevale menetlusele, mis ei puuduta mitteturumajanduslikest riikidest pärinevaid eksportijaid.

Lõpetuseks on Üldkohus teinud tuvastusi, mis on sisuliselt ebatäpsed, kui ta järeldas, et individuaalsete tollimaksude arvutamine oli „võimalik“. Olukord, kus bioetanooli tootjatel puudub ekspordihind ja neil on ainult siseriiklik müügihind, muudab individuaalse dumpingumarginaali selgelt raskendatuks ja võimatuks ning lubab komisjonil kehtestada ühe üleriigilise dumpingumarginaali.


(1)  Nõukogu 18. veebruari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 157/2013, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit bioetanooli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 49,lk 10).

(2)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 343, lk 51).

(3)  Euroopa Ühendused – Hiinast pärit teatavate raud- või teraskinnituste suhtes kehtestatavad lõplikud dumpinguvastased meetmed – AB-2011-2 – Apellatsioonikogu aruanne, WT/DS397/AB/R („asi „kinnitusdetailid“, WT/DS397/AB/R“)


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/22


Euroopa Liidu Nõukogu 20. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-277/13: Marquis Energy LLC versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-466/16 P)

(2016/C 402/24)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, advokaat N. Tuominen)

Teised menetlusosalised: Marquis Energy LLC, Euroopa Komisjon, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 9. juuni 2016. aasta otsus kohtuasjas T-277/13: Marquis Energy vs. Euroopa Liidu Nõukogu, mis tehti nõukogule teatavaks 10. juunil 2016;

jätta rahuldamata esimeses kohtuastmes Marquis Energy esitatud nõue tühistada vaidlustatud määrus (1);

mõista Marquis Energy’lt välja nõukogu poolt nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonimenetluses kantud kulud.

Teise võimalusena,

saata asi tagasi Üldkohtusse uuesti läbivaatamiseks;

asja Üldkohtule tagasisaatmise korral otsustada mõlema kohtuastme menetlusega seotud kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas apellatsioonkaebuses palub nõukogu tühistada vaidlustatud kohtuotsuse järgmistel põhjustel:

Üldkohtu tuvastused hagi vastuvõetavuse kohta ja eelkõige tema järeldused hagejate otsese ja isikliku puutumuse kohta on õiguslikult väärad.

a.

Esiteks asub Üldkohus seisukohale, et otsese puutumuse tuvastamiseks piisab sellest, kui neli valimisse kaasatud Ühendriikide tootjat on bioetanooli tootjad. See tuvastus ei ole aga kooskõlas väljakujunenud kohtupraktikaga, milles ei tunnustata otsese puutumuse olemasolu puht majanduslike tagajärgede põhjal.

b.

Teiseks ei ole selge, kuidas saab pelk asjaolu, et Ühendriikide tootjad müüsid enne dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamist oma bioetanooli kodumaistele kauplejatele/segajatele, kes müüsid bioetanooli seejärel edasi oma riigis või eksportisid märkimisväärses koguses liitu, märkimisväärselt mõjutada nende tootjate seisundit turul. Näitamaks oma turuseisundi märkimisväärset mõjutamist tollimaksude kehtestamise tõttu oleks hagejad pidanud vähemalt tõendama tollimaksude mõju importimisel liitu pärast dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamist. Hagejad ei esitanud selle kohta aga mingit teavet ning ka vaidlustatud kohtuotsus ei sisalda ühtegi sellekohast sedastust. Seega on tegemist nii õigusnormide rikkumisega isikliku puutumuse testi kohaldamisel kui ka põhjenduste puudumisega.

Põhjendatuse osas on Üldkohus rikkunud õigusnorme algmääruse (2) tõlgendamisel ja veel kahel korral seoses WTO õigusega.

a.

Esiteks tõlgendas Üldkohus algmäärust vääralt, kui ta leidis, et algmääruse artikli 9 lõikega 5 võetakse üle nii 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) VI artikli rakendamise lepingu (WTO dumpinguvastane leping) artikkel 9.2 kui ka artikkel 6.10. Ühelt poolt – nagu nähtub algmääruse artikli 9 lõike 5 sõnastusest – ei käsitle nimetatud säte väljavõttelist uuringut. Teiselt poolt rakendatakse WTO dumpinguvastase lepingu artikkel 6.10 algmääruse artikliga 17 ja artikli 9 lõikega 6, mitte artikli 9 lõikega 5.

b.

Teiseks on Üldkohus vääralt tõlgendanud algmääruse artikli 9 lõikes 5 ja WTO dumpinguvastase lepingu artiklis 9.2 sisalduvat mõistet „tarnija“. Artikli 9 lõike 5 loogikast ja üldisest ülesehitusest tuleneb, et tarnija saab olla ainult „[allikas], millega seoses on avastatud, et [selle] suhtes on kohaldatud dumpingut“. Kuna aga Ühendriikide tootjatel puudus ekspordihind, ei oleks saanud neid dumpingus süüdistada. Järelikult on Üldkohus rikkunud õigusnormi, kui ta kvalifitseeris need tootjad „tarnijateks“ algmääruse artikli 9 lõike 5 ja WTO dumpinguvastase lepingu artikli 9.2 tähenduses.

c.

Kolmandaks on Üldkohus tõlgendanud vääralt algmääruse artikli 9 lõikes 5 ja WTO dumpinguvastase lepingu artiklis 9.2 sisalduvat mõistet „raskendatud“ [mõiste „raskendatud“ asemel on edaspidi kasutatud täpsemat vastet „võimatu“], tuginedes algmääruse artikli 9 lõike 5 väärale tõlgendusele arvestades WTO dumpinguvastase lepingu artiklit 6.10 ja tuginedes apellatsioonikogu ettekandele asjas „kinnitusdetailid“ (3). Kõnealune ettekanne käsitleb ainult WTO dumpinguvastase lepingu artiklit 9.2 ja seetõttu puudutab selles sisalduv mõiste „võimatu“ analüüs ainult olukorda ja kohtlemist, mille algmääruse artikli 9 lõige 5 näeb ette mitteturumajanduslikest riikidest pärinevate eksportijate puhul. Seega ei andnud apellatsioonikogu mõistele „võimatu“ sellist tõlgendust, mida võiks üle kanda käesolevale menetlusele, mis ei puuduta mitteturumajanduslikest riikidest pärinevaid eksportijaid.

Lõpetuseks on Üldkohus teinud tuvastusi, mis on sisuliselt ebatäpsed, kui ta järeldas, et individuaalsete tollimaksude arvutamine oli „võimalik“. Olukord, kus bioetanooli tootjatel puudub ekspordihind ja neil on ainult siseriiklik müügihind, muudab individuaalse dumpingumarginaali selgelt raskendatuks ja võimatuks ning lubab komisjonil kehtestada ühe üleriigilise dumpingumarginaali.


(1)  Nõukogu 18. veebruari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 157/2013, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit bioetanooli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 49,lk 10).

(2)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 343, lk 51).

(3)  Euroopa Ühendused – Hiinast pärit teatavate raud- või teraskinnituste suhtes kehtestatavad lõplikud dumpinguvastased meetmed – AB-2011-2 – Apellatsioonikogu aruanne, WT/DS397/AB/R („asi „kinnitusdetailid“, WT/DS397/AB/R“)


Üldkohus

31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/25


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Scuola Elementare Maria Montessori versus komisjon

(Kohtuasi T-220/13) (1)

((Riigiabi - Munitsipaalne kinnisvaramaks - Eriotstarbelise tegevusega tegelevatele mitteärilistele üksustele antav maksuvabastus - Ühtne tulumaksuseadus - Ühtse munitsipaalmaksu vabastus - Otsus, milles osaliselt tuvastatakse riigiabi puudumine ja osaliselt kuulutatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks - Tühistamishagi - Üldkohaldatav akt, mis ei sisalda rakendusmeetmeid - Otsene puutumus - Vastuvõetavus - Sissenõudmise täielik võimatus - Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1 - Põhjendamiskohustus))

(2016/C 402/25)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Nucara ja E. Gambaro, hiljem advokaat E. Gambaro)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, G. Conte ja D. Grespan, hiljem G. Conte, D. Crespan ja F. Tomat)

Menetlusse astuja kostja nõuete toetuseks: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja G. De Bellis)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 19. detsembri 2012. aasta otsus 2013/284/EL, riigiabi SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) kohta seoses Itaalia rakendatud abikavaga, mis käsitleb mitteäriliste üksuste poolt eriotstarbel kasutatava kinnisvara vabastamist munitsipaalsest kinnisvaramaksust (ELT 2013, L 166, lk 24).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Scuola Elementare Maria Montessori Srl kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Itaalia Vabariigi menetlusse astumisega seotud kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 171, 15.6.2013.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/25


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – La Ferla versus komisjon ja ECHA

(Kohtuasi T-392/13) (1)

((REACH - Tasu aine registreerimise eest - Vähendatud tasumäärad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks - Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel - Soovitus 2003/361/EÜ - Haldustasu kehtestamise otsus - Teabetaotlus - ECHA pädevus - Proportsionaalsus))

(2016/C 402/26)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Leone La Ferla SpA (Melilli, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Passalacqua, J. Occhipinti ja G. Calcerano)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Di Paolo ja K. Talabér-Ritz), Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (esindajad: M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage ja J.-P. Trnka, ning hiljem M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage ja J.-P. Trnka, keda abistas advokaat C. Garcia Molyneux)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada mitu komisjoni või kemikaaliameti õigusakti, teiseks nõue kohustada kemikaaliametit tagastama alusetult saadud summad ja kolmandaks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada hagejale väidetavalt tekkinud kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi osas, milles see on esitatud Euroopa Komisjoni vastu, vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta hagi osas, milles see on esitatud Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) vastu, osaliselt vastuvõetamatuse ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Leone La Ferla SpA–lt.


(1)  ELT C 291, 5.10.2013.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/26


Üldkohtu 8. septembri 2016. aasta otsus – Lundbeck versus komisjon

(Kohtuasi T-472/13) (1)

((Konkurents - Kartellikokkulepped - Tsitalopraami ravimi toimeainet sisaldavate antidepressantide turg - Eesmärgi tõttu konkurentsipiirangu mõiste - Potentsiaalne konkurents - Geneerilised ravimid - Patentidest tingitud turule sisenemise tõkked - Patentide omaniku ja geneeriliste ravimite tootjate vahel sõlmitud lepingud - ELTL artikli 101 lõiked 1 ja 3 - Õigusnormi rikkumised ja hindamisvead - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Õiguskindlus - Trahvid))

(2016/C 402/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: H. Lundbeck A/S (Valby, Taani) ja Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Ühendkuningriik) (esindajad: R. Subiotto, QC, ja advokaat T. Kuhn)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi ja C. Vollrath ning hiljem F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath ja T. Christoforou)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Genf, Šveits) (esindajad: barrister F. Carlin ja solicitor M. Healy)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsus C(2013) 3803 final [ELTL] artikli 101 ning EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum AT/39226 – Lundbeck), ning nõue vähendada trahvisummat, mis selle otsusega hagejatele määrati.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta H. Lundbeck A/S-i ja Lundbeck Ltd kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations’i (EFPIA) kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 325, 9.11.2013.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/27


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Marchi Industriale versus ECHA

(Kohtuasi T-620/13) (1)

((REACH - Tasu keemilise aine registreerimise eest - Vähendatud tasumäärad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks - Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel - Soovitus 2003/361/EÜ - Haldustasu kehtestamise otsus - Ettevõtja suuruse kindlaksmääramine - Kemikaaliameti pädevus - Põhjendamiskohustus))

(2016/C 402/28)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Marchi Industriale SpA (Firenze, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Baldassarri ja F. Donati)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (esindajad: M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka ja E. Maurage, ning hiljem M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka ja E. Maurage, keda abistas advokaat C. Garcia Molyneux)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada kemikaaliameti 19. septembri 2013. aasta otsus SME(2013) 3747, milles tuvastati, et hageja ei vasta keskmise suurusega ettevõtjale ette nähtud vähendatud tasu tingimustele, ning kohustas teda maksma haldustasu, ning teiseks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada kemikaaliameti poolt otsuse SME(2013) 3747 alusel väljastatud arved.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Marchi Industriale SpA-lt.


(1)  ELT C 24, 25.1.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/27


Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – ENAC versus INEA

(Kohtuasi T-695/13) (1)

((Rahaline abi - Üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas üldist huvi pakkuvad projektid - Uuringu läbiviimine eri transpordiliikide ühildamiseks Bergamo-Orio al Serio lennujaama arendamisel - Rahalise abi lõpliku summa kindlaksmääramine - Rahastamiskõlbmatud kulud - Õigusnormi rikkumine - Põhjendamiskohustus))

(2016/C 402/29)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Rooma, Itaalia) (esindajad: avvocato dello Stato G. Palmieri ja avvocato dello Stato P. Garofoli)

Kostja: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (esindajad: I. Ramallo, D. Silhol ja Z. Szilvássy, keda abistavad advokaadid M. Merola, M. C. Santacroce ja L. Armati)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Muscardini, G. Greco ja G. Carullo)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti (TEN-T EA), nüüd INEA, 18. märtsi ja 23. oktoobri 2013. aasta kirjad, mis puudutavad teatavaid kulusid, mis on deklareeritud seoses teostatavusuuringu läbiviimisega eri transpordiliikide ühildamiseks Bergamo-Orio al Serio lennujaama (Itaalia) arendamisel finantsabi raames, mida Euroopa Komisjon hagejale andis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ente nazionale per l’aviazione civile’lt (ENAC, Itaalia tsiviillennundusamet).


(1)  ELT C 52, 22.2.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/28


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Musim Mas versus nõukogu

(Kohtuasi T-80/14) (1)

((Dumping - Indoneesiast pärit biodiisli import - Ajutise dumpinguvastase tollimaksu lõplik sissenõudmine - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Kaitseõigused - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indoneesia) (esindajad: advokaadid J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Verdegay Mena ja solicitor C. Humpe)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2).

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas’i (PT Musim Mas) puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas’i (PT Musim Mas) kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 102, 7.4.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/29


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Unitec Bio versus nõukogu

(Kohtuasi T-111/14) (1)

((Dumping - Argentinast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Tühistamishagi - Otsene puutumus - Isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentina) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff ja G. Bathory)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja B. Driessen, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: M. França ja A. Stobiecka-Kuik) ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse hageja suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, artiklid 1 ja 2 Unitec Bio SA-d puudutavas osas;

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Unitec Bio kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/30


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Molinos Río de la Plata jt versus nõukogu

(Kohtuasjad T-112/14–T 116/14 ja T-119/14) (1)

((Dumping - Argentinast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Tühistamishagi - Kutseühendus - Otsene puutumus - Isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (kohtuasi T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (kohtuasi T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (kohtuasi T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (kohtuasi T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (kohtuasi T-119/14) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff ja G. Bathory)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja B. Driessen, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõuded tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse nimetatud kohtuasjade hagejate suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 ja T-119/14 selles kohtuastmes menetluse lõpetava otsuse tegemiseks.

2.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, artiklid 1 ja 2 Molinos Río de la Plata SA-d, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A-d, Vicentin SAIC-i, Aceitera General Deheza SA-d ja Bunge Argentina SA-d puudutavas osas.

3.

Jätta kohtuasjas T-119/14 hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Jätta kohtuasjades T-112/14–T-116/14, Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda. Mõista temalt välja ka Molinos Río de la Plata kohtukulud kohtuasjas T-112/14, Oleaginosa Moreno Hermanose kohtukulud kohtuasjas T-113/14, Vicentini kohtukulud kohtuasjas T-114/14, Aceitera General Deheza kohtukulud kohtuasjas T-115/14 ja Bunge Argentina kohtukulud kohtuasjas T-116/14.

5.

Jätta kohtuasjas T-119/14 Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) ja nõukogu kohtukulud nende endi kanda.

6.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/31


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Cargill versus nõukogu

(Kohtuasi T-117/14) (1)

((Dumping - Indoneesiast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cargill SACI (Buenos Aires, Argentina) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff ja G. Bathory)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja B. Driessen, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse hageja suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, Cargill SACI-d puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Cargill SACI kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 151, 19.5.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/31


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – LDC Argentina versus nõukogu

(Kohtuasi T-118/14) (1)

((Dumping - Indoneesiast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff ja G. Bathory)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja B. Driessen, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse hageja suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, LDC Argentina SA-d puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja LDC Argentina SA kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 151, 19.5.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/32


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Ciliandra Perkasa versus nõukogu

(Kohtuasi T-120/14) (1)

((Dumping - Indoneesiast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta, Indoneesia) (esindajad: advokaadid F. Graafsma ja J. Cornelis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse hageja suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, PT Ciliandra Perkasat puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja PT Ciliandra Perkasa kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/33


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Wilmar Bioenergi Indonesia ja PT Wilmar Nabati Indonesia versus nõukogu

(Kohtuasi T-139/14) (1)

((Dumping - Indoneesiast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indoneesia) ja PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan) (esindaja: advokaat P. Vander Schueren)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse hagejate suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, PT Wilmar Bioenergi Indonesiat ja PT Wilmar Nabati Indonesiat puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja PT Wilmar Bioenergi Indonesia ja PT Wilmar Nabati Indonesia kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 151, 19.5.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/34


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Klyuyev versus nõukogu

(Kohtuasi T-340/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime lisamine - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Õiguslik alus - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine - Ilmne hindamisviga - Omandiõigus - Õigus mainele))

(2016/C 402/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (esindajad: B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson ja T. Garner, solicitors)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: Á. de Elera-San Miguel Hurtado ja J.-P. Hix)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindjad: D. Gauci ja T. Scharf)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 26) ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 1), ning teiseks nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 62, lk 25), ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 (ELT 2015, L 62, lk 1), osas, mis puudutab hageja nime kandmist või jätmist isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ning teise võimalusena nõue tunnistada hageja suhtes mittekohaldatavaks otsuse 2014/119 (muudetud nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta otsusega (ÜVJP) 2015/143 (ELT 2015, L 24, lk 16)) artikli 1 lõige 1 ja määruse nr 208/2014 (muudetud nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta määrusega (EL) 2015/138 (ELT 2015, L 24, lk 1)) artikli 3 lõige 1.

Resolutsioon

1.

Tühistada osas, millega Andriy Klyuyevi nimi kanti nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas nende algredaktsioonis, kuni jõustuvad nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119, ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Hagis esitatud tühistamisnõude osas jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja A. Klyuyevi kohtukulud.

4.

Nõuete muutmise avalduses esitatud tühistamisnõude osas jätta A. Klyuyevi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja nõukogu kohtukulud.

5.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 261, 11.8.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/35


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-346/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime lisamine - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Õiguslik alus - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Võimu kuritarvitamine - Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine - Ilmne hindamisviga - Omandiõigus))

(2016/C 402/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Yanukovych (Kiiev, Ukraina) (esindajad: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, ja C. Kennedy, solicitor)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Finnegan ja J.-P. Hix, hiljem J.-P. Hix ja P. Mahnič Bruni)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna) ja Euroopa Komisjon (esindajad: S. Bartelt ja D. Gauci)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 26) ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 1), teiseks nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/143, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 24, lk 16), ja nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta määrus (EL) 2015/138, millega muudetakse määrust nr 208/2014 (ELT 2015, L 24, lk 1), ning kolmandaks nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 62, lk 25), ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014 (ELT 2015, L 62, lk 1), osas, mis puudutab hageja nime kandmist või jätmist isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Tühistada osas, millega Viktor Fedorovych Yanukovychi nimi kanti nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas nende algredaktsioonis, kuni jõustuvad nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119, ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Hagis esitatud tühistamisnõude osas jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja V. F. Yanukovychi kohtukulud.

4.

Nõuete muutmise avalduses esitatud tühistamisnõude osas jätta V. F. Yanukovychi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja nõukogu kohtukulud.

5.

Jätta Poola Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/36


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-348/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime lisamine - Põhjendamiskohustus - Õiguslik alus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Võimu kuritarvitamine - Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine - Ilmne hindamisviga - Omandiõigus))

(2016/C 402/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ukraina) (esindajad: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, ja C. Kennedy, solicitor)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Finnegan ja J.-P. Hix, hiljem J.-P. Hix ja P. Mahnič Bruni)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Gauci ja S. Bartelt)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 26) ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 1), mida on muudetud vastavalt nõukogu 14. aprilli 2014. aasta rakendusotsusega 2014/216/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2014/119 (ELT 2014, L 111, lk 91), ja nõukogu 14. aprilli 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 381/2014, millega rakendatakse määrust nr 208/2014 (ELT 2014, L 111, lk 33); teiseks nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/143, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 24, lk 16), ja nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta määrus (EL) 2015/138, millega muudetakse määrust nr 208/2014 (ELT 2015, L 24, lk 1), ning kolmandaks nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 62, lk 25), ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014 (ELT 2015, L 62, lk 1), osas, mis puudutab hageja nime kandmist või jätmist isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Tühistada osas, millega Oleksandr Viktorovych Yanukovychi nimi kanti nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta rakendusotsusega 2014/216/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2014/119) ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 381/2014, millega rakendatakse määrust nr 208/2014), kuni jõustuvad nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119, ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Hagis esitatud tühistamisnõude osas jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja O. V. Yanukovychi kohtukulud.

4.

Nõuete muutmise avalduses esitatud tühistamisnõude osas jätta O. V. Yanukovychi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja nõukogu kohtukulud.

5.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/37


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – FIH Holding ja FIH Erhvervsbank versus komisjon

(Kohtuasi T-386/14) (1)

((Riigiabi - Pangandussektor - Abi, mida anti Taani pangale FIH tema uuele tütarettevõtjale langenud väärtusega varade üleandmise ning seejärel Taani finantsstabiilsuse tagamise eest vastutava asutuse poolt nende tagasiostmise vormis - Pankadele kriisi ajal antav riigiabi - Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks - Abi mõiste - Eraõigusliku investori kriteerium - Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium - Abisumma arvutamine - Põhjendamiskohustus))

(2016/C 402/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: FIH Holding A/S (Kopenhaagen, Taani) ja FIH Erhvervsbank A/S (Kopenhaagen) (esindaja: advokaat O. Koktvedgaard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja P.-J. Loewenthal)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 11. märtsi 2014. aasta otsus 2014/884/EL riigiabi nr SA.34445 (12/C) kohta, mida Taani andis seoses varade üleandmisega ettevõtjalt FIH ettevõtjale FSC (ELT 2014, L 357, lk 89).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 11. märtsi 2014. aasta otsus 2014/884/EL riigiabi nr SA.34445 (12/C) kohta, mida Taani andis seoses varade üleandmisega ettevõtjalt FIH ettevõtjale FSC.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/37


Üldkohtu 15. augusti 2016. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus EIT

(Kohtuasi T-481/14) (1)

((Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Teenuste osutamine teabe- ja teadmushalduse platvormi arendamiseks - Tarkvara väljatöötamise ning kättesaadavate ja tõhusate infotehnoloogia teenuste tagamise teenused - Pakkuja pakkumuse esimesele kohale paigutamisest keeldumine - Valikukriteeriumid - Pakkumuste hindamise kriteeriumid - Põhjendamiskohustus - Ilmselged hindamisvead - Juurdepääs dokumentidele - Lepinguväline vastutus))

(2016/C 402/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid E. Siouti ja M. Sfyri, hiljem advokaadid M. Sfyri ja A. Lymperopoulou)

Kostja: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (esindajad: M. Kern, B. Győri-Hartwig ja P. Juanes Burgos, hiljem B. Győri-Hartwig ja P. Juanes Burgos, keda abistavad advokaadid P. Wytinck ja B. Hoorelbeke)

Ese

Esiteks ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 14. aprilli 2014. aasta otsus, millega hagejate pakkumus infotehnoloogiateenuseid ja nendega seotud teenuseid puudutavas hankemenetluses paigutati teisele kohale, ja Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 25. aprilli 2014. aasta kiri, millega keelduti teatamast hindamiskomisjoni liikmete nimesid, ning teiseks ELTL artiklil 268 põhinev nõue hüvitada hagejatele väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja European Dynamics Luxembourg SA-lt ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-lt.


(1)  ELT C 351, 6.10.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/38


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-698/14) (1)

((Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Sisseostetavad teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks (ESP DESIS III) - Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse - Põhjendamiskohustus - Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused - Vaba konkurentsi põhimõte - Lepinguväline vastutus))

(2016/C 402/42)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid V. Christianos, I. Ampazis ja M. Sfyri, hiljem advokaat M. Sfyri)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Delaude ja S. Lejeune, keda abistasid advokaadid E. Petritsi, E. Roussou ja K. Adamantopoulos, ning hiljem advokaadid E. Roussou ja K. Adamantopoulos)

Ese

Esiteks ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni otsused, millega hagejate pakkumused hankemenetluse DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III „Sisseostetavad teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks“ (ELT 2013/S 19-0380314) 1. ja 3. osas paigutati paremusjärjestuses neljandale ja kolmandale kohale ning välistati nende pakkumus selle hankemenetluse 2. osas, ning teiseks ELTL artiklil 268 põhinev nõue hüvitada hagejatele väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja European Dynamics Luxembourg SA-lt ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-lt.


(1)  ELT C 448, 15.12.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/39


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Herbert Smith Freehills versus nõukogu

(Kohtuasi T-710/14) (1)

((Juurdepääs dokumentidele - Määrus nr 1049/2001 - Dokumendid tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist puudutava direktiivi vastuvõtmisele eelnenud arutelude kohta - Juurdepääsu võimaldamisest keeldumine - Õigusnõustamise kaitsega seotud erand - Kaitseõigused - Ülekaalukas üldine huvi))

(2016/C 402/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Herbert Smith Freehills LLP (London, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat P. Wytinck)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Rebasti, M. Veiga ja J. Herrmann)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz ja F. Clotuche-Duvieusart)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada nõukogu 23. juuli 2014. aasta otsus 18/c/01/14, millega nõukogu keeldus võimaldamast juurdepääsu teatavatele dokumentidele, mis puudutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EÜ tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT 2014, L 127, lk 1) vastuvõtmist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Herbert Smith Freehills LLP kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Euroopa Komisjon kannab oma kohtukulud ise.


(1)  ELT C 409, 17.11.2014.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/39


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Philip Morris versus komisjon

(Kohtuasi T-800/14) (1)

((Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendid, mis koostati seoses ettevalmistavate materjalidega, et võtta vastu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta - Juurdepääsu keelamine - Õigusnõustamise kaitset käsitlev erand - Otsustamisprotsessi kaitset käsitlev erand - Kaitseõigused - Ülekaalukas üldine huvi))

(2016/C 402/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Philip Morris Ltd (Richmond, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid K. Nordlander ja M. Abenhaïm)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja F. Clotuche Duvieusart)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 29. septembri 2014. aasta otsus Ares(2014) 3388066, kuna viimane keeldus selle otsusega hagejale võimaldamast täielikku juurdepääsu taotletud dokumentidele, välja arvatud neis sisalduvatele muudetud isikuandmetele.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Philip Morris Ltd-lt.


(1)  ELT C 56, 16.2.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/40


Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – PAN Europe versus komisjon

(Kohtuasi T-51/15) (1)

((Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Määrus (EÜ) nr 1367/2006 - Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid käsitlevad dokumendid - Juurdepääsu osaline keelamine - Otsustusprotsessi kaitset käsitlev erand - Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõige 3))

(2016/C 402/45)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat B. Kloostra)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Buchet, P. Mihaylova ja J. Tomkin)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson ja L. Swedenborg)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 24. novembri 2014. aasta otsus Ares (2014) 3900631, kuna sellega keelatakse juurdepääs sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid käsitlevatele dokumentidele.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele, artikli 4 lõike 3 esimese lõigu alusel Euroopa Komisjoni 24. novembri 2014. aasta otsus Ares (2014) 3900631 osas, milles sellega keelatakse juurdepääs dokumentidele, mis on märgitud numbritega 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 ja 43.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kohtukulud.

4.

Jätta Rootsi Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 118, 13.4.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/41


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – AEDEC versus komisjon

(Kohtuasi T-91/15) (1)

((Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine - Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ - Projektikonkurss 2014.–2015. aasta tööprogrammide kohta - Komisjoni otsus, millega hageja ettepanek tunnistatakse vastuvõetamatuks - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Proportsionaalsus - Läbipaistvus - Ilmne hindamisviga))

(2016/C 402/46)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat R. López López)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: N. Ruiz García ja M. Siekierzyńska)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 4. septembri 2014. aasta otsus, millega komisjon jättis rahuldamata rahastamistaotluse, mille hageja oli esitanud konsortsiumi Latin Plan nimel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínicalt (AEDEC).


(1)  ELT C 127, 20.4.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/41


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Arrom Conseil versus EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Kohtuasi T-359/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi Roméo has a Gun by Romano Ricci taotlus - Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid NINA RICCI ja RICCI - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine - Maine kahjustamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5))

(2016/C 402/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arrom Conseil (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid C. Herissay Ducamp ja J. Blanchard)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: H. Kunz)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Nina Ricci SARL (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat E. Armijo Chávarri)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 13. aprilli 2015. aasta otsuse (asi R 1021/2014-1) peale, mis käsitleb Nina Ricci ja Arrom Conseil’ vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Arrom Conseil’ kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Nina Ricci SARLi kohtukulud.


(1)  ELT C 294, 7.9.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/42


Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Alsharghawi versus nõukogu

(Kohtuasi T-485/15) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Liibüas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nimekiri isikutest, kelle suhtes kohaldatakse sisenemis- ja läbisõidupiiranguid Euroopa Liidu territooriumil - Mouammar Qadhafi endise kabinetiülema ametikohustused - Õigusliku aluse valik - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Süütuse presumptsioon - Proportsionaalses - Vabadus tulla ja minna - Omandiõigus - Kohustus tõendada meetme põhjendatust))

(2016/C 402/48)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesbourg, Lõuna-Aafrika) (esindaja: advokaat É. Moutet)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Vitro ja V. Piessevaux)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue osaliselt tühistada esiteks nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus 2015/1333/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP (ELT 2015, L 206, lk 34), ja teiseks nõukogu 31. juuli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1323, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas artikli 16 lõiget 2 (ELT 2015, L 206, lk 4).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Bashir Saleh Bashir Alsharghawi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 337, 12.10.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/42


Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Excalibur City versus EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Kohtuasi T-565/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi MERLIN’S KINDERWELT taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk KINDER - Suhteline keeldumispõhjus - Tähiste sarnasuse puudumine - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2016/C 402/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat E. Engin-Deniz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: M. Simandlova ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Ferrero SpA (Alba, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Ghedina ja F. Jacobacci)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 9. juuli 2015. aasta otsuse (asi R 1538/2014-1) peale, mis käsitleb Ferrero ja Excalibur City vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 9. juuli 2015. aasta otsus (asi R 1538/2014-1).

2.

Mõista EUIPO-lt lisaks tema enda kohtukuludele välja Excalibur City s.r.o. kohtukulud.

3.

Jätta Ferrero SpA kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 398, 30.11.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/43


Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Excalibur City versus EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Kohtuasi T-566/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi MERLIN’S KINDERWELT taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk KINDER - Suhteline keeldumispõhjus - Tähiste sarnasuse puudumine - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2016/C 402/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat E. Engin-Deniz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: M. Simandlova ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Ferrero SpA (Alba, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Ghedina ja F. Jacobacci)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 16. juuli 2015. aasta otsuse (asi R 1617/2014-1) peale, mis käsitleb Ferrero ja Excalibur City vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Muuta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 16. juuli 2015. aasta otsust (asi R 1617/2014-1) nii, et Excalibur City s.r.o. poolt apellatsioonikojale esitatud kaebus on põhjendatud ja seetõttu lükatakse vastulause tagasi.

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Excalibur City kohtukulud.

3.

Jätta Ferrero SpA kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 398, 30.11.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/44


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – JT International versus EUIPO – Habanos (PUSH)

(Kohtuasi T-633/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi PUSH taotlus - Varasemad Beneluxi ning siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid PUNCH - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade identsus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2016/C 402/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: JT International SA (Genf, Šveits) (esindajad: S. Malynicz, QC, solicitor K. E. Gilbert ja solicitor J. Gilbert)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Bonne)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Corporación Habanos, SA (Havanna, Kuuba) (esindaja: advokaat M. Escudero Pérez)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 10. augusti 2015. aasta otsuse (asi R 3046/2014-5) peale, mis käsitleb Corporación Habanosi ja JT Internationali vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta JT International SA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Corporación Habanos, SA kohtukulud.


(1)  ELT C 27, 25.1.2016.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/44


Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta määrus – EDF Luminus versus parlament

(Kohtuasi T-384/15) (1)

((Vahekohtuklausel - Elektritarneleping CNT(2009) nr 137 - Parlamendi poolt hagejale sellise piirkondliku tasu maksmine, mille hageja maksis pealinna Brüsseli piirkonnale ja mis on arvutatud parlamendi kasutatava võimsuse alusel - Lepingulise kohustuse puudumine - Kehtivatest siseriiklikest õigusnormidest tuleneva kohustuse puudumine))

(2016/C 402/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: EDF Luminus (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Verhoeven ja O. Vanden Berghe)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: L. Darie ja P. Biström)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Clotuche-Duvieusart ja I. Martínez del Peral)

Ese

ELTL artikli 272 alusel esitatud nõue, et parlamendilt mõistetaks hageja kasuks välja summa 439 672,95 eurot, millele lisandub viivitusintress ja mis vastab tema poolt pealinna Brüsseli piirkonnale makstud summale, mis on arvutatud parlamendi kasutatava võimsuse alusel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta parlamendi nõuded tuvastushagi raames rahuldamata.

3.

Jätta EDF Luminuse kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja parlamendi kohtukulud.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 337, 12.10.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/45


Üldkohtu 30. augusti 2016. aasta määrus – Fontem Holdings 4 versus EUIPO (BLU ECIGS)

(Kohtuasi T-511/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Registreerimistaotluse tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2016/C 402/53)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fontem Holdings 4 BV (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: A. Poulter, hiljem solicitor A. Dykes ja solicitor D. Stone)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: H. O’Neill)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 29. juuni 2015. aasta otsuse (asi R 2697/2014-4) peale, mis käsitleb registreerimistaotlust.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta Fontem Holdings 4 BV kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud.


(1)  ELT C 363, 3.11.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/46


Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Terna versus komisjon

(Kohtuasi T-544/15) (1)

((Tühistamishagi - Euroopa Liidu ühishuviprojektid - Liidu abi kahele projektile üleeuroopaliste energiavõrkude valdkonnas - Algselt antud abi vähendamine pärast auditit - Ettevalmistav akt - Vaidlustamatu akt - Vastuvõetamatus))

(2016/C 402/54)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Terna – Rete elettrica nazionale SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Police, L. Di Via, F. Covone ja D. Carria)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: O. Beynet, L. Di Paolo ja A. Tokár)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles palutakse tühistada komisjoni 6. juuli 2015. aasta otsus, millega vähendati kahele projektile (projektid 2009-E255/09-ENER/09/TEN-E-S12.564583 ja 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) üleeuroopaliste energiavõrkude valdkonnas algselt antud abi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Terna – Rete elettrica nazionale SpA-lt.


(1)  ELT C 363, 3.11.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/46


Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta määrus – POA versus komisjon

(Kohtuasi T-584/15) (1)

((Tühistamishagi - Kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus („Halloumi“ või „Hellim“) - Otsus avaldada Euroopa Liidu Teataja C-seerias määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punkti a kohane kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus - Ettevalmistav akt - Vaidlustamatu akt - Vastuvõetamatus))

(2016/C 402/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Küpros) (esindaja: advokaat N. Korogiannakis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Lewis ja J. Guillem Carrau)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni otsus avaldada Euroopa Liidu Teatajas (ELT 2015, C 246, lk 9) Küprose Vabariigi esitatud registreerimistaotlus CY/PDO/0005/01243 selles osas, milles komisjon leidis, et taotlus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedi kohta (ELT 2012 L 343, lk 1) artikli 50 lõikes 1 ette nähtud tingimustele.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi läbi vaatamata.

2.

Jätta Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.


(1)  ELT C 406, 7.12.2015.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/47


12. juulil 2016 esitatud hagi – Gaki versus Europol

(Kohtuasi T-366/16)

(2016/C 402/56)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat G. Keisers)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

millised on hageja poolt vastavalt Euroopa vahistamismäärusele, mille tegi Kreeka ja mille alusel otsitakse hagejat alates 2011. aastast Europoli abil õigusvastaselt Euroopa Liidu territooriumilt, väidetavalt toime pandud teo asjaolud? Hageja õigus põhjendatud arvamusele;

blokeerida tema andmete õigusvastane ja vale säilitamine Europoli infosüsteemis Europoli ühise järelevalveasutuse poolt;

et Europoli ühine järelevalveasutus nõuaks juurdepääsu ja järelepärimise õiguse teostamisel süsteemis SIS II olevatele andmetele, et kontrollitaks, kas vastavalt Euroopa vahistamismäärusele on lubatud sekkuda hageja vabadusse;

kohustada Europoli küsima Kreeka prokuratuurilt Ateenas, milline prokurör tegi 23. mail 2016 korralduse Euroopa vahistamismääruse edasikehtimise ja hagejalt jätkuvalt meelevaldselt vabaduse võtmise kohta ning kumb siseriiklikest vahistamismäärustest (Euroopa vahistamismäärus kujutab endast mõlema koopiat) on õiguslikult kehtiv. Ka peab ta vastama, kuidas on võimalik, et Euroopa vahistamismääruse sisus on toodud hageja aadress Saksamaal, kuid mõlemad siseriiklikud vahistamismäärused (Euroopa vahistamismäärus kujutab endast mõlema koopiat) on tehtud hageja suhtes põhjendusel, et Kreeka õigusasutused ei teadnud väidetavalt hageja aadressi;

Europoli ühine järelevalveasutus peab esitama põhjendatud vastuse selle kohta, mida on teinud Europol pärast seda, kui ta sai teada, et hageja suhtes vahistamismääruse teinud Kreeka prokuröri kohta on esitatud kuriteoteade Düsseldorfi prokuratuurile;

mõista talle välja kahjuhüvitis 3 miljoni euro suuruses summas.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide: otsuse 2007/533/JSK (1) artikli 41 rikkumine koostoimes otsuse (2009/371/JSK) (2) artikli 30 lõikega 7 ning artiklitega 31 ja 52

2.

Teine väide: ELTL artikli 296 teise lõigu ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 rikkumine koostoimes Europoli ühise järelevalveasutuse akti nr 29/2009 artiklitega 1, 9 ja 23


(1)  Nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (ELT L 205, lk 63).

(2)  Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) (ELT L 121, lk 37).


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/48


25. augustil 2016 esitatud hagi – Adama Agriculture ja Adama France versus komisjon

(Kohtuasi T-476/16)

(2016/C 402/57)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Madalmaad) ja Adama France (Sèvres, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja M. Grunchard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagiavaldus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud otsus (1) ja otsustada, et isoproturooni heakskiitmist tuleks pikendada või teise võimalusena kohustada kostjat hindama isoproturooni heakskiitmise pikendamist uuesti ja peatada kõik taimekaitsevahendite turulelaskmise määrusest ja selle rakendusmäärustest tulenevad tähtajad, et saaks sobiva aja jooksul teha uue otsuse isoproturooni heakskiitmise pikendamiseks; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks väidavad hagejad, et kostja võttis vaidlustatud otsuse vastu, rikkudes Euroopa Liidu poolt tagatud õigusi ja põhimõtteid. Nad leiavad, et vaidlustatud otsus on õigusvastane, kuna see rikub Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELTL) ja Euroopa Liidu teisese õiguse norme, tuginedes järgnevale viiele väitele:

1.

Esimene väide, milles leitakse, et tehtud on hindamisvigu: vaidlustatud otsuse põhjenduste 8, 9 ja 10 kohaselt keelustati isoproturoon, kuna (i) selle kasutamisel võib põhjavette sattuda metaboliite, (ii) see on ohtlik lindudele, metsloomadele ja veeorganismidele ning (iii) on tehtud ettepanek klassifitseerida isoproturoon 2. kategooria reproduktiivtoksilise ainena. Kõik kaalutlused, millel vaidlustatud otsus põhineb, on siiski menetluslikult ja sisuliselt vigased ja need ei arvesta hagejate poolt esitatud andmeid.

2.

Teine väide, milles leitakse, et rikutud on klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse nr 1272/2008 (2) menetlust – ultra vires tegutsemine: tehes ettepaneku klassifitseerida isoproturoon 2. kategooria reproduktiivtoksilise ainena ja tuginedes sellele ettepanekule, et õigustada isoprotureeni heakskiitmise pikendamata jätmist, rikkus kostja nii klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat määrust kui ka määrust (EÜ) nr 1107/2009 (3) taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja tegutses seega ultra vires.

3.

Kolmas väide, milles leitakse, et rikutud on kaitseõigusi ja hea halduse põhimõtet: referentliikmesriigi, Euroopa Toiduohutusameti ja komisjoni tegevus on üksikuna ja ühiselt rikkunud hagejate kaitseõigusi, võttes neilt võimaluse olla ära kuulatud ja osaleda nõuetekohases menetluses. Nimelt, sõltumata korduvatest ja proaktiivsetest katsetest saada ühendust referentliikmesriigi ja Euroopa Toiduohutusametiga, ei saanud hagejad õigeaegselt mingit tagasisidet. Lisaks sellele ei ole hagejate esitatud teavet arvesse võetud.

4.

Neljas väide, milles leitakse, et rikutud on diskrimineerimiskeelu ja võrdse kohtlemise põhimõtet: kuigi komisjon võttis isoproturooni suhtes jäiga lähenemisviisi (tuginedes ilmsetele hindamisvigadele ja menetlusenormide rikkumisele), ei teinud ta seda sarnastes olukordades/varasemates otsustes, mis käsitlevad sarnaste probleemidega toimeaineid, mistõttu rikkuski ta võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet.

5.

Viies väide, milles leitakse, et rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet: jättes võtmata vähem ranged meetmed, millega oleks saavutatud samad eesmärgid (näiteks tingimuslik heakskiitmine, mida tuleb hinnata liikmesriigi tasandil, või mille eelduseks on kinnitavate andmete esitamine Euroopa Liidu tasandil vastavalt taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva määruse artiklile 6), ja keelustades selle asemel isproturooni, rikkus komisjon proportsionaalsuse põhimõtet.


(1)  Komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/872, milles käsitletakse toimeaine isoproturooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT 2016, L 145, lk 7).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT 2008, L 353, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 309, lk 1).


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/49


26. augustil 2016 esitatud hagi – Epsilon International versus komisjon

(Kohtuasi T-477/16)

(2016/C 402/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Epsilon International SA (Marousi, Kreeka) (esindaja: advokaadid D. Bogaert ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

1.

ELTL artikli 272 alusel:

tunnistada, et Euroopa Komisjoni poolt Epsilonile toetuslepingute BRISEIDE, i-SCOPE and SMART-ISLANDS alusel makstud summad on toetuskõlblikud ning et Epsilon ei teinud nende lepingute täitmisel süsteemseid vigu;

tunnistada, et komisjoni nõue hüvitada BRISEIDE lepingu alusel makstud summad on täiesti põhjendamatu ning et neid summasid ei peaks Euroopa Komisjonile tagasi maksma;

tunnistada, et Euroopa Komisjoni otsused peatada maksed seoses toetuslepingutega i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ja c-SPACE on põhjendamatud;

mõista komisjonilt välja summad, mida Epsilon tasus täiendavate finantsauditite eest, et lükata ümber ekslikke järeldusi, mida olid teinud komisjoni volitatud auditoorid, ja hüvitada Epsilonile tekitatud mittevaraline kahju, mis on esialgu hinnates ex aequo et bono10 000 eurot.

2.

ELTL artikli 263 alusel tühistada Euroopa Komisjoni 17. juuni 2016. aasta otsus (ref. Ares (2016)2835215) registreerida Epsilon varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis (Early Detection and Exclusion System, EDES).

Väited ja peamised argumendid

Epsilon toob ELTL artikli 272 alusel esitatud hagi põhjenduseks esile, et audiitorite tehtud järeldused, mille Euroopa Komisjon heaks kiitis ja mis puudutavad deklareeritud personalikulu projektide BRISEIDE, SMART-ISLANDS ja i-SCOPE täitmiseks, on ekslikud. Epsilon väidab täpsemalt, et seoses ajaarvestussüsteemi, kasulike töötundide arvu, tunnimäära arvutamise, omanike töö eest arve puudumisega ning seoses asjaoluga, et sisekonsultantidega sõlmitud lepingud ei olnud maksuametis registreeritud, ei toimunud ühtegi rikkumist. Igal juhul ei saa nende lepingute täitmisega seotud väikseid vigu pidada süsteemseteks vigadeks.

Epsilon vaidlustab komisjoni otsused peatada maksed EL rahastatud projektide i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ja c-SPACE elluviimiseks ning leiab, et neil otsustel ei ole õiguslikku alust.

Epsilon palub mõista välja rahaline hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, mis Epsilonile komisjoni otsustega tekitati.

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagi põhjenduseks palub Epsilon Üldkohtul tühistada komisjoni otsus registreerida Epsilon varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis (Early Detection and Exclusion System database, EDES) seetõttu, et väidetavalt on tegemist võimalike süsteemsete vigadega eespool nimetatud projektide elluviimisel. Hageja on arvamusel, et see otsus rikub proportsionaalse ja kaitseõiguste põhimõtet.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/50


30. augustil 2016 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus EUIPO – Amedei (For you)

(Kohtuasi T-480/16)

(2016/C 402/59)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksamaa) (esindajad: advokaadid A. Berger ja M. Wolter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Amedei Srl (Pontedera, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „For you“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 12 267 571

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 28. aprilli 2016. aasta otsus asjas R 851/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja lükata tagasi vastulause nr B 2 342 452, mis on esitatud ELi kaubamärgi taotlusele nr 12 267 571;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt;

mõista EUIPO menetluse kulud välja menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/51


30. augustil 2016 esitatud hagi – The Logistical Approach versus EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

(Kohtuasi T-620/16)

(2016/C 402/60)

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: The Logistical Approach BV (Uden, Madalmaad) (esindaja: advokaat R. Milchior)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Idealogistic“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 12 318 234

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. juuni 2016. aasta otsus asjas R 1435/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esimese võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena muuta vaidlustatud otsust osas, milles ekslikult jäeti muutmata vastulausete osakonna otsus, millega lükati tagasi taotlus registreerida kaubamärk nr 012318234 järgmiste teenuste jaoks: „nõustamine logistika valdkonnas, näiteks teekonna valik, ladude sisseseadmine ja transpordivahendite valik“;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 76 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/51


2. septembril 2016 esitatud hagi – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej versus ECHA

(Kohtuasi T-625/16)

(2016/C 402/61)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. (Grajewo, Poola) (esindaja: radca prawny T. Dobrzyński)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ECHA 23. juuni 2016. aasta otsus nr SME (2016) 2851, millega tuvastati, et hageja ei vasta keskmise suurusega ettevõtja tasumäära vähendamise tingimustele, ning millega tema suhtes määrati kindlaks haldustasu;

tühistada ECHA 23. juuni 2016. aasta arve nr 10058238, mis puudutab hageja makstud tasu ja ECHA otsuse nr SME (2016) 2851 kohaselt suurettevõtja poolt maksmisele kuuluva tasu vahet;

tühistada ECHA 23. juuni 2016. aasta arve nr 10058239, millega määrati kindlaks haldustasu vastavalt ECHA otsusele nr SME (2016) 2851;

tühistada ECHA haldusnõukogu 4. juuni 2015. aasta otsus nr 14/2015 (MB/43/2014) ME (2016) 2851;

mõista kostjalt välja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide: rikutud on pädevuse andmise põhimõtet

Selle haldustasu suurus, mis on ette nähtud ECHA haldusnõukogu otsuses MB/43/2014, mis on vaidlustatud otsuse ja arvete alus, on lähtudes ülesannetest, mida haldustasu peab täitma, ebaproportsionaalselt suur ja on seega trahviga võrdsustatav. See läheb vastuollu ELL artiklis 5 koostoimes komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 põhjendusega 11 ette nähtud pädevuse andmise põhimõttega.

2.

Teine väide: rikutud on õiguskindluse põhimõtet ja õigust heale haldusele

Hageja rajas oma avalduse ettevõtja suuruse kohta teabele, mis pärines muu hulgas ECHA-lt, ning siseriiklikule teabele. Ettevõtja suurus tuli kindlaks määrata alles pärast 2. juuli 2004. aasta majandustegevuse vabaduse seaduse jõustumist. Nimetatud seaduse kohaselt ei määratleta ettevõtjaid mitte nende osaluse struktuuri alusel. ECHA ei ole esitanud piisavalt teavet registreerimistingimuste kohta ning kehtestas tasud, ilma et oleks olnud võimalik vigu parandada.

3.

Kolmas väide: rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1907/2006 ja määruse (EÜ) nr 340/2008 sätete kohaselt peavad halduskulud kajastama ECHA tegelikke kontrollikulusid. Lubamatuks tuleb pidada ECHA tegevust, millega kõigi ettevõtjate kontrollimisega seotud kulud jäetakse nende ettevõtjate kanda, kes teatasid oma vale suuruse.

4.

Neljas väide: rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet

ECHA rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet sellega, et ta kehtestas haldustasusid ja määras nende suuruse kindlaks ettevõtja suuruse alusel. Võrdse kohtlemise põhimõttega on vastuolus see, kui ettevõtja suhtes, kes üksnes avalik-õigusliku asutuse kapitaliosaluse alusel liigitatakse suurettevõtjaks, kohaldatakse sama haldustasu kui ettevõtja suhtes, kes tuleb suurettevõtjaks lugeda oma aastakäibe ja suuruse alusel.

5.

Viies väide: vaidlustatud otsuse alusel esitatud arved on tühised

ECHA otsuse nr SME (2016) 2851 tühistamise tagajärjel tuleb tühistada arved, mis on aluseks ECHA maksenõuetele. Kehtestatud tasud ei kuulu maksmisele ka põhjusel, et ECHA otsuse nr SME (2016) 2851 tegemise ja arvete väljastamise ajal puudus hagejal REACH-süsteemis registreerimise kohustus.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/53


1. septembril 2016 esitatud hagi – Shoe Branding Europe versus EUIPO – adidas (kaks paralleelset triipu jalatsil)

(Kohtuasi T-629/16)

(2016/C 402/62)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgia) (esindaja: advokaat J. Løje)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: adidas (Herzogenaurach, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: asendimärk (kaks paralleelset triipu jalatsil) – ELi kaubamärk nr 8 398 141

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 8. juuni 2016. aasta otsus asjas R 597/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine;

asjaolude moonutamine.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/53


5. septembril 2016 esitatud hagi – Dehtochema Bitumat versus Euroopa Kemikaaliamet

(Kohtuasi T-630/16)

(2016/C 402/63)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Dehtochema Bitumat, s.r.o. (Bělá pod Bezdězem, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat P. Holý)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ja tunnistada kehtetuks Euroopa Kemikaaliameti 7. juuli 2016. aasta otsus, millega hageja loeti jätkuvalt suurettevõtjaks ja mille tulemusel ei ole hagejal õigust vähendatud tasumäärale, ning peatada otsuse täitmine.

Väited ja peamised argumendid

Hageja leiab, et kostja on eespool nimetatud otsuste ja oma tegevusega kuritarvitanud võimu ning rikkunud õiguspärasuse ja õiguskindluse põhimõtet.

Hageja on seisukohal, et kontrollides väike- ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE) seisundit, hindas kostja valesti hageja ettevõtte sõltumatust ning valesti võttis arvutamisel arvesse töötajate arvu ning hageja ettevõtte aastakäivet koos niisuguste väidetavalt sidus- või partnerettevõtjatega, kes ei ole seotud hageja ettevõttega või hageja partnerettevõtjad komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 või komisjoni soovituse 2003/361/EÜ alusel.

Hageja kinnitab, et tema avaldus ettevõtja ebaõige suuruse kohta, mille ta tegi kostja 2. juunist 2016 pärineval nõudel, oli peamiselt tingitud veendumusest kostja hinnangusse ja vähendatud tasumäära lubadusest.

Hageja märgib, et tema registreerimine peatati ning ta teavitas kostjat sõnaselgelt asjaolust, et ta ei ole asjassepuutuvaid tooteid (registreerimise esemeks olevad ained) tootnud alates 2011. aastast.

Hageja väidab, et komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 13 lõikest 4 ilmneb, et õigus vähendatud tasumäärale tekib siis, kui isik suudab tõendada vastavat õigust ning seega on kohane – erinevalt kostja väidetust – anda hagejale kõnealune õigus.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/54


9. septembril 2016 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

(Kohtuasi T-644/16)

(2016/C 402/64)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ClientEarth (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaat O. Brouwer ja Solicitor N. Fre)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada kostja otsus keelduda võimaldamast tutvuda taotletud dokumentidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1049/2001 (1), mis tehti hagejale teatavaks 1. juuli 2016 kirjaga viitega C(2016) 4286 final;

mõista nii hageja kui ka võimalike menetlusse astujate kohtukulud välja komisjonilt vastavalt Üldkohtu kodukorra artiklile 87.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et rahvusvahelisi suhteid käsitleva erandi (määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkti a kolmas taane) kohaldamisel on rikutud õigusnormi ja tehtud ilmne hindamisviga ning jäetud esitamata põhjendused:

komisjon ei ole tõendanud, et rahvusvahelisi suhteid käsitlev erand on käesolevas asjas kohaldatav. Täpsemalt ei ole ta selgitanud, kuidas liidu õigust analüüsivate puhtalt õiguslike dokumentide avalikustamine saaks iseenesest paljastada Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke läbirääkimiste ajal või nõrgendaks komisjoni läbirääkimispositsiooni. Komisjon on seotud õigusriigi põhimõttega ega saa kokku leppida rahvusvahelisi lepinguid, mis rikuvad liidu õigust. Hageja väidab veel, et määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punktile a (ja teistele eranditele) ei saa tugineda „in perpetuum“ ehk niikaua, kuni komisjon peab kuskil läbirääkimisi muude rahvusvaheliste kokkulepete üle. Lisaks on komisjon jätnud mainimata põhjused, mille tõttu võiks taotletud dokumentide avalikustamine konkreetselt ja tegelikult riivata üldisi huve seoses rahvusvaheliste suhetega.

2.

Teine väide, et õigusnõustamist käsitleva erandi (määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 teine taane) kohaldamisel on rikutud õigusnorme ja tehtud ilmne hindamisviga ning jäetud esitamata põhjendused:

komisjon ei ole tõendanud, et esineb mõistlikult ettenähtav, mitte puhtalt hüpoteetiline oht, et taotletud dokumentide avalikustamine kahjustaks tema huvi saada ausat, objektiivset ja kõikehõlmavat õigusnõu.

3.

Kolmas väide, et otsustamisprotsessi kaitset käsitleva erandi (määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 esimene lõik) kohaldamisel on rikutud õigusnorme ja tehtud ilmne hindamisviga ning jäetud esitamata põhjendused:

komisjon ei ole selgitanud, kuidas taotletud dokumentidega tutvumine konkreetselt ja tegelikult otsustamisprotsessi kahjustaks.

4.

Neljas väide, et ülekaaluka üldise huvi esinemise kontrollimisel on rikutud õigusnorme ja tehtud ilmne hindamisviga ning jäetud esitamata põhjendused:

esineb ülekaalukas üldine huvi, sest avalikustamine võimaldaks arutelu toimumist õiguse kohtupidamisele ja täpsemalt õiguse kohtupidamisele liikmesriikide kohtutes (ja nende kohtute rolli) üle, ja vajaduse üle säilitada liidu õiguse ühtsus ja autonoomia. Need teemad on liidu kodanike ja hageja-taoliste valitsusväliste organisatsioonide otsestes huvides.

5.

Viies väide, et rikutud on määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 6 (osaline juurdepääs); menetlust korraldava meetme võtmise taotlus:

hageja väidab, et komisjon ei uurinud taotletud dokumentidele osalise juurdepääsu taotlust, või igal juhul ei uurinud ta seda õiguslikust seisukohast piisavalt, ja jättis selle rahuldamata.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (ELT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/55


7. septembril 2016 esitatud hagi – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank versus SRB

(Kohtuasi T-645/16)

(2016/C 402/65)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (esindaja: Rechtsanwalt G. Eisenberger)

Kostja: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Single Resolution Boardi ilmselt 15. aprilli 2016. aasta otsus, vähemalt hagejat puudutavas osas;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide: oluliste vorminõuete jäme rikkumine vaidlustatud otsuse puuduliku (täieliku) avalikustamise tõttu

2.

Teine väide: oluliste vorminõuete jäme rikkumine vaidlustatud otsuse puuduliku põhjenduse tõttu.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/56


13. septembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

(Kohtuasi T-648/16)

(2016/C 402/66)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Türgi) (esindaja: advokaat T. Tsenova)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaaria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „BOBO cornet“ sisaldav kujutismärk – registreerimistaotlus nr 12 299 343

Menetlus EUIPO-s: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. juuli 2016. aasta otsus asjas R 906/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 75 ja artikli 76 lõike 1 rikkumine.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/57


12. septembril 2016 esitatud hagi – Bernaldo de Quirós versus komisjon

(Kohtuasi T-649/16)

(2016/C 402/67)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Belén Bernaldo de Quirós (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ametisse nimetava ametniku, Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peadirektori 30. novembri 2015. aasta otsus, millega B. Bernaldo de Quirós viidi üle „Praktikabüroo“ üksuse EAC.C.4 juhataja ametikohalt hariduse kaasajastamise nõuniku DG EAC.B ametikohale;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on tehtud ilmne hindamisviga ja võimu on kuritarvitatud.

Hageja leiab, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmne hindamisviga seoses teenistuse huvide ja töökoha võrdväärsusega. Ta soovib väita, et tema üleviimine hariduse kaasajastamise nõuniku ametikohale ei ole põhjendatud teenistuse huvidega, vaid pigem tema ülemuste sooviga isoleerida teda ametialaselt ja määrata talle ennetav distsiplinaarkaristus. Otsuses on niisiis võimu kuritarvitatud, kuna selline üleviimine on pealegi vastuolus teenistuse huvidega, võttes arvesse hageja pädevust ja vajadust täita üksuse juhataja vabad ametikohad hariduse ja kultuuri peadirektoraadis.

Ta leiab ühtlasi, et üleviimisega eirati töökoha võrdväärsuse põhimõtet. Nimelt on hagejale määratud uued ülesanded oma laadi, tähtsuse ja ulatuse poolest allpool seda, mis on usaldatud AD13 palgaastmel olevale nõunikule. Lisaks ei vasta ametikoht teenistuse tegelikele huvidele, nagu on nõutud otsuse K(2008)5029/2 artiklis 2.

2.

Teine väide, et on rikutud õigust olla ära kuulatud ning administratsiooni hoolitsemiskohustust.

Hageja leiab, et üleviimise otsust ei võetud vastu tingimustel, mis tagab tema õiguse olla ära kuulatud, kuna ta ei saanud tegelikult teatavaks teha oma arvamust üleviimise projekti kohta. Peale selle on rikutud administratsiooni hoolitsemiskohustust, kuna ametisse nimetav ametnik ei võtnud arvesse ei hageja huve ega üritanud ka objektiivselt saavutada tasakaalu teenistuse huvide ja hageja huvide vahel, eelkõige nähes ette tema üleviimist üksuse juhataja vabale ametikohale.

3.

Kolmas väide, et on rikutud Euroopa Komisjoni 9. augusti 2008. aasta otsust K(2008) 5029/2 nõuniku ülesannete kohta.

Hageja märgib, et on rikutud otsust K(2008) 5029/2 selle 7. juuli 2016. aasta konsolideeritud redaktsioonis, kuna hariduse ja kultuuri peadirektoraat ületas määratud nõunike kvooti ja ei tõendanud, et hariduse kaasajastamise nõuniku ametikoht, millele hageja üle viidi, oli tegelikult seaduslik.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/58


7. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (QD)

(Kohtuasi T-650/16)

(2016/C 402/68)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LG Electronics, Inc (Soul, Lõuna-Korea) (esindaja: advokaat R. Schiffer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liidu sõnamärk „QD“ – registreerimistaotlus nr 13 633 516

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 24. mai 2016. aasta otsus asjas R 2046/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/58


12. septembril 2016 esitatud hagi – PM versus ECHA

(Kohtuasi T-656/16)

(2016/C 402/69)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: PM (esindaja: advokaat C. Zambrano Almero)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tunnistada otsuse nr SME(2016) 3198 peale esitatud hagi vastuvõetavaks ja sellest tulenevalt tühistada see otsus, kuna PM on väike ja keskmise suurusega ettevõtja ja seega on makstud tasud kooskõlas õigusnormidega, ja sellest tulenevalt rahuldada registrisse kandmise taotlus.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja ühe väite, mis põhineb soovituse 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtjate määratluse kohta lisa artikli 2 lõikes 1 sisalduval väikese ja keskmise suurusega ettevõtja määratlusel. Sellega seoses kinnitab hageja koos ettevõtjate kontserniga, kuhu ta kuulub, et ta vastab selles artiklis esitatud kriteeriumidele.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/59


16. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (Second Display)

(Kohtuasi T-659/16)

(2016/C 402/70)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LG Electronics, Inc. (Soul, Lõuna-Korea) (esindajad: advokaadid T. de Haan ja P. Péters)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Second Display“ – registreerimistaotlus nr 14 362 248

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 10. juuni 2016. aasta otsus asjas R 106/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista EUIPO-lt välja kohtukulud, sealhulgas hagejale EUIPO esimeses apellatsioonikojas tekkinud kulud.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine koostoimes määruse nr 207/2009 artikliga 75.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/59


19. septembril 2016 esitatud hagi – Credito Fondiario versus SRB

(Kohtuasi T-661/16)

(2016/C 402/71)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Credito Fondiario SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani ja A. Neri)

Kostja: Ühtne kriisilahendusnõukogu (SRB)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Ühtse kriisilahendusnõukogu esimene ja teine otsus;

tuvastada, et delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 5 lõike 1 punkt f, mille alusel vaidlustatud otsused vastu võeti, on vastuolus võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ning õiguskindluse põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

tuvastada, et delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 I lisa, mille alusel vaidlustatud otsused vastu võeti, on vastuolus võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ning õiguskindluse põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

tuvastada, et delegeeritud määrus (EL) nr 2015/63, mille alusel vaidlustatud otsused vastu võeti, on vastuolus ettevõtlusvabadusega, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

mõista kohtukulud välja Ühtselt kriisilahendusnõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud Ühtse kriisilahendusnõukogu täitevistungil võetud 15. aprilli 2016. aasta otsuse SRB/ES/SRF/2016/06 (esimene otsus) ja 20. mai 2016. aasta otsuse SRB/ES/SRF/2016/13 (teine otsus) peale, millega määratakse hagejat puudutavas kindlaks ex ante osamakse, mis on ette nähtud delegeeritud määruses (EL) nr 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex ante osamaksetega (ELT 2015, L 11, lk 44).

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide: Credito Fondiario esimesest ja teisest otsusest teavitamata jätmine.

Banca d’Italia ei teavitanud hagejat kahest Ühtse kriisilahendusnõukogu võetud otsusest, nagu on nõutud nõukogu 19. detsembri 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 2015/81, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamise ühtsed tingimused seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex ante osamaksetega (ELT 2015, L 15, lk 1), artiklis 5, piirdudes vaid tasumisele kuuluva summa teatavaks tegemisega, takistades seeläbi hagejal pöörduda õigeaegselt kohtusse. Hageja väidab, et Ühtne kriisilahendusnõukogu ei olnud teavitamist puudutavas piisavalt hoolas.

2.

Teine väide: ELTL artikli 296 teise lõigu rikkumine põhjendamata jätmise ning ex ante osamakseid käsitlevate otsuste vastuvõtmisel võistlevuse põhimõtte järgimata jätmise tõttu.

Vaidlustatud otsustes ei ole kuidagi põhjendatud ex ante osamakse arvutamise meetodit, takistades hagejal sel moel tõhusalt kontrollida otsuse õiguspärasust ja põhjendatust.

3.

Kolmas väide: delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 5 lõike 1 punkti f väär kohaldamine.

Ex ante osamakse, mida Credito Fondiariolt nõutakse, on tema riskiprofiiliga ebaproportsionaalne ning tuleneb tema varadele antud väärast hinnangust.

4.

Neljas väide: delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 4 lõike 1 ja artikli 6 rikkumine. Credito Fondiario riskiprofiili väär hindamine.

Credito Fondiario riskiprofiil oli 31. detsembril 2014 delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 4 lõikes 1 ja [artiklis] 6 sätestatud parameetrite alusel madal. Ühtse kriisilahendusnõukogu arvutatud osamakse vastab kõrge riskiprofiiliga krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning tuleneb sellest, et Ühtne kriisilahendusnõukogu jättis arvesse võtmata nimetatud artiklites ette nähtud riski määratlemise ja vähendamise kriteeriumid.

5.

Viies väide: Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 20 ja 21 rikkumine – Võrdne kohtlemine.

Delegeeritud määruse (EL) nr 2015/63 artikli 5 lõike 1 punkt f ja I lisa rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet, sest näevad ette diskrimineeriva kohtlemise asjaomases sektoris.

6.

Kuues väide: proportsionaalsuse ja õiguskindluse põhimõtete rikkumine.

Kuivõrd otsustes ei ole arvesse võetud hageja madalat riskiprofiili, kohustades teda tasuma ex ante osamaksu, mis vastab kõrge riskiprofiiliga krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, siis on rikutud proportsionaalsuse ja õiguskindluse põhimõtteid.

7.

Seitsmes väide: Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 16 rikkumine – Ettevõtlusvabadus.

Kuivõrd delegeeritud määrusega (EL) nr 2015/63 kehtestatakse pangandust reguleerivates Euroopa õigusnormides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruses (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1), juba ette nähtud nõuetest rangemad nõuded seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute riski hindamisega ja nähakse ette ex ante osamakse arvutamisel kaalutlusõigusega hõlmatud elementide arvesse võtmine, on sellega rikutud võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtteid ning ettevõtlusvabadust.


31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/61


16. septembril 2016 esitatud hagi – Clinkciarz.pl versus EUIPO (€$)

(Kohtuasi T-665/16)

(2016/C 402/72)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Clinkciarz.pl z o.o. (Zielona Góra, Poola) (esindaja: advokaadid E. Skrzydło-Tefelska, K. Gajek)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sümboleid „€“ ja „$“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 13 839 998

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 14. juuli 2016. aasta otsus asjas R 2086/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.