ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 293

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
12. august 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2016/C 293/01

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL (surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL (elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL (lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 768/2008/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

68


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

12.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/1


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL (surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 293/01)

Järgnev loetelu sisaldab viiteid surveseadmete ühtlustatud standarditele ja surveseadmete tootmisel kasutatavate materjalide ühtlustatud tugistandarditele. Surveseadmete tootmisel kasutatavate materjalide ühtlustatud tugistandardite puhul piirdub olulistele ohutusnõuetele vastavuse eeldus standardis osutatud materjalide tehniliste andmetega ega hõlma materjalide sobivust konkreetse seadme puhul. Seetõttu tuleb hinnata materjalistandardis esitatud tehnilisi andmeid vastavalt konkreetse seadme konstruktsiooninõuetele, et kontrollida vastavust surveseadmeid käsitleva direktiivi peamistele ohutusnõuetele.

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3–8:2006

Kantavad tulekustutid. Osa 8: Konstruktsioon, survekindlus ja mehhaanilised katsed tulekustutitele, mille maksimaalne lubatav surve on 30 baari või madalam

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 3–8:2006/AC:2007

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 19:2016

Tööstuslikud ventiilid. Metallventiilide märgistamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Monoplokk-õlipõletite ohutu väljalülitamise seadised ja juhtseadmed

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Gaasirõhuregulaatorid sisendrõhule kuni 100 baari

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 378–2:2008+A2:2012

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Tööstusventiilid. Pöördsulguriga metallist drosselklapid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automaatsed sundtõmbega põletid gaaskütustele

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 764–4:2014

Surveseadmed. Osa 4: Metalsete materjalide tehniliste tarnetingimuste määramine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 764–5:2014

Surveseadmed. Osa 5: Materjalide vastavuse ja inspekteerimise dokumentatsioon

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 764–7:2002

Surveseadmed. Osa 7: Ohutusjuhendid mittesüüdatavatele surveseadmetele

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 764–7:2002/AC:2006

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Vask ja vasesulamid. Õmbluseta ümmargused vasest vee- ja gaasitorud sanitaarvaldkonnas kasutamiseks ja kütmiseks

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Äärikud ja nende ühendused. Ümmargused äärikud torudele, ventiilidele, ühendusdetailidele ja lisaseadmetele, PN klassifikatsiooniga. Osa 1: Terasäärikud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Äärikud ja nende ühendused. Ümmargused äärikud torudele, ventiilidele, ühendusdetailidele ja lisaseadmetele, PN klassifikatsiooniga. Osa 3: Vasesulamist äärikud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Äärikud ja nende ühendused. Ringäärikud torudele, ventiilidele, ühendusdetailidele ja abiseadmetele, PN määratud. Osa 4: Alumiiniumsulamist äärikud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1171:2015

Tööstusventiilid. Malmist siibrid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Krüogeenanumad. Materjalid. Osa 1: Tugevusnõuded temperatuuridel alla - 80 oC

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Krüogeenanumad. Materjalid. Osa 2: Vastupidavusnõuded temperatuuridel vahemikus - 80 oC ja - 20 oC

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1349:2009

Tööstusprotsessi kontrollklapid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Äärikud ja nende ühendused. Kinnitus. Osa 4: Poltide ja mutrite valik surveseadmete direktiivi 97/23/EÜ käsitlusalas

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1562:2012

Metallivalu. Tempermalmid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1563:2011

Metallivalu. Keraja grafiidiga malmid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1564:2011

Konstruktsioonid. Austeniitterast sisaldav keragrafiitmalm

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Äärikud ja nende ühendused. Tihendiga ümaräärikutega liidete projekteerimisreeglid. Osa 1: Arvutusmeetod

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1626:2008

Krüogeenanumad. Krüogeensüsteemide hooldamise ventiilid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1653:1997

Vask ja vasesulamid. Plaadid, lehed, ribad ja ümarplaadid katelde, surveanumate ja kuuma vee säilitussõlmede jaoks

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Äärikud ja nende ühendused. Torude tsirkulaaräärikud, klapid, toruliitmikud ja abidetailid. Klassifikaator. Osa 3: Vasesulamäärikud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Äärikud ja nende ühendused. Torude tsirkulaaräärikud, klapid, toruliitmikud ja abidetailid. Klassifikaator. Osa 4: Alumiiniumsulamäärikud äärikud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1797:2001

Krüogeenanumad. Gaasi/materjali sobivus

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Veetavad tulekustutid. Osa 2: Nõuded konstruktsioonile, vastupidavusele siserõhule ja mehaanilised katsetused tulekustutitele maksimaalse lubatava rõhuga ≤ 30 bar, mis vastavad standardile EN 1866-1

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Veetavad tulekustutid. Osa 3: Nõuded komplektile, konstruktsioonile ja vastupidavusele siserõhule CO2 tulekustutitele, mis vastavad standardile EN 1866-1

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1983:2013

Tööstuslikud sulgeseadmed. Terasest kuulkraanid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1984:2010

Tööstuslikud ventiilid. Terasest loogikalülitusega ventiilid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest. Osa 1: Kaitseklapid (ISO 4126-1:2013)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Kaitseseadmed kaitseks ülemäärase surve eest. Osa 3: Kaitseklappide ja puruneva membraaniga ohutusseadiste kasutamine kombinatsioonis (ISO 4126-3:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest. Osa 4: Pilootjuhitavad kaitseklapid (ISO 4126-4:2013)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest. Osa 5: Rõhuohutuse heitkaitsesüsteemid (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest. Osa 7: Üldandmed (ISO 4126-7:2013)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 2: Alumiinium ja alumiiniumsulamid (ISO 9606-2:2004)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Keevitajate vastuvõtukatsetus. Sulakeevitus. Osa 3: Vask ja vasesulamid (ISO 9606-3:1999)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Keevitajate vastuvõtukatsetus. Sulakeevitus. Osa 4: Nikkel ja niklisulamid (ISO 9606-4:1999)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Keevitajate vastuvõtukatsetus. Sulakeevitus. Osa 5: Titaan ja titaanisulamid, tsirkoonium ja tsirkooniumisulamid (ISO 9606-5:2000)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Mittepurustav katsetamine. MPK personali kvalifitseerimine ja sertifitseerimine (ISO 9712:2012)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 1: Üldnõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 2: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega süsinik- ja sulamterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 3: Normaliseeritult valtsitud keevitatavad peenteraterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 4: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega nikkel legeerterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 5: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavad peenteraterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 6: Kõrgtemperatuursete struktuuride säilimisega karastatud ja valtsitud keevitatavad peenteraterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Tasapinnalised terastooted surve all kasutamiseks. Osa 7: Roostevabad terased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10204:2004

Metallmaterjalid. Kontrollidokumentide tüübid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Surveotstarbeline terasvalu

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Süsinikterasest torud, millel on kindlaksmääratud omadused toatemperatuuril

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Süsinik- ja legeerterasest torud, millel on kindlaksmääratud omadused kõrgendatud temperatuuril

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 3: Sulampeenteraterastorud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Süsinik- ja legeerterasest torud, millel on kindlaksmääratud omadused madalal temperat

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Surveotstarbelised õmblusteta terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Roostevabad terastorud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Kindlaksmääratud toatemperatuuriliste omadustega süsinikterasest torud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega elekterkeevitusega süsinik- ja sulamterasest torud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 3: Sulampeenteraterastorud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega elekterkeevitusega süsinikterasest torud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Kindlaksmääratud kõrgtemperatuuriliste omadustega metallkaarkeevitusega süsinik- ja sulamterasest torud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 6: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega metallkaarkeevitusega süsinik- ja sulamterasest torud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Surveotstarbelised keevitatud terastorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 7: Roostevabast terasest torud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Surveotstarbelised terassepised. Osa 1: Vabasepiste üldnõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Surveotstarbelised terassepised. Osa 2: Kõrgtemperatuuriliste omadustega ferriit- ja martensiitterased

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Surveotstarbelised terassepised. Osa 3: Kindlaksmääratud madalatemperatuuriliste omadustega nikkelterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Surveotstarbelised terassepised. Osa 4: Keevitatavad kõrgtugevad peenteraterased

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Surveotstarbelised terassepised. Osa 5: Martensiit, austeniit ja austeniit-ferriit roostevabad terased

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 2: Spetsiifiliste järelevalvenõuetega legeerimata ja ferriitterased

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 4: Spetsiifiliste järelevalvenõuetega survetöödeldav roostevaba austeniit- ja austeniit-ferriitteras

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10269:2013

Terase- ja niklisulamid kinnitusvahendite valmistamiseks, millel on kindlaksmääratud omadused kõrgetel ja/või madalatel temperatuuridel

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10272:2007

Surveotstarbelised roostevabad terasvardad

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10273:2007

Surveotstarbelised keevitatavad määratud kõrgtemperatuuri omadustega kuumvaltsitud terasvardad

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Terastorud täppisseadmetele. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Õmblusteta külmtõmmatud torud hüdraulilistele ja pneumaatilistele elektrisüsteemidele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Terastorud täppisseadmetele. Tehnilised tarnetingimused. Osa 6: Keevitatud külmtõmmatud torud hüdraulilistele ja pneumaatilistele elektrisüsteemidele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plasttorustikusüsteemid töönduslikele rakendustele. Polüvinülideenfluoriid (PVDF). Komponentide ja süsteemi spetsifikatsioonid (ISO 10931:2005)

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 12178:2003

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad. Vedeliku taset näitavad seadmed. Nõuded, testimine ja märgistus

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12263:1998

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad. Väljalülitusseadmed rõhu piiramiseks. Põhinõuded ja katsed

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Tööstuslikud sulgeseadmed. Metallist sulgeseadmete katsetamine. Osa 1: Surveproovid, katseprotseduurid ja vastuvõtukriteeriumid. Kohustuslikud nõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12284:2003

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad. Ventiilid. Nõuded, testimine ja markeerimine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12288:2010

Tööstusventiilid. Vasesulamist siibrid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12392:2016

Alumiinium ja alumiiniumsulamid. Survetöödeldavad tooted ja valutooted. Erinõuded surveseadmete valmistamiseks mõeldud toodetele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12420:2014

Vask ja vasesulamid. Sepised

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12434:2000

Krüogeenanumad. Krüogeensed paindvoolikud

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12451:2012

Vask ja vasesulamid. Soojusvahetite õmblusteta ümartorud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12452:2012

Vask ja vasesulamid. Soojusvahetite valtsitud, ribitatud õmblusteta torud

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Tööstuslikud ventiilid. Ümbriskesta tugevus. Osa 1: Terasest ventiilikorpuste tabuleerimismeetod

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Tööstuslikud ventiilid. Ümbriskesta tugevus. Osa 2: Terasventiili kesta tugevusarvutuse meetod

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Ventiilid. Trumli ehituse tugevus. Osa 3: Eksperimentaalmeetod

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Tööstuslikud ventiilid. Ümbriskesta tugevus. Osa 4: Arvutusmeetod ventiilide ümbriskestadele, mis on valmistatud terasest erinevast metallist

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12542:2010

Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Staatilised terasest keevitatud silindrilised vedelgaasi (LPG) mahutid ruumalaga mitte üle 13 m3, mida valmistatakse seeriaviisiliselt. Konstruktsioon ja valmistamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümarad torud konditsioneerimise ja jahutuse jaoks. Osa 1: Torud torustikusüsteemide jaoks

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümarad torud konditsioneerimise ja jahutuse jaoks. Osa 2: Torud seadmete jaoks

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12778:2002

Toiduvalmistamise seadmed. Kiirkeetjad koduseks kasutamiseks

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 1: Üldist

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 2: Katelde ja lisaseadmete survedetailide materjalid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 3: Katla survedetailide projekteerimine ja arvutamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 5: Katla survedetailide väljatöötamisviis ja valmistamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 7: Nõuded katla seadmestikule

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 8: Nõuded vedel- ja gaasiküttega katla küttesüsteemidele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 9: Nõuded põletussüsteemidele pihustatud tahke kütusega töötava boileri puhul

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 11: Nõuded boileri ja abiseadmete limiteerimisüksustele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 14: Nõuded vedelgaasi DENOX süsteemile rõhu all ammooniumile ja ammooniumi vesilahusele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 16: Nõuded kiht- ja keevkihiga põletussüsteemile tahkel kütusel töötava boileri puhul

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Veetorukatlad ja abiseadmed. Osa 18: Kasutusjuhendid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Trummelkatlad. Osa 1: Üldist

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Trummelkatlad. Osa 2: Katelde ja tarvikute survedetailide materjalid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Trummelkatlad. Osa 3: Survedetailide kavandamine ja arvutamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Trummelkatlad. Osa 4: Katla survedetailide väljatöötamisviis ja valmistamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Trummelkatlad. Osa 5: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Trummelkatlad. Osa 6: Nõuded katla seadmestikule

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Trummelkatlad. Osa 7: Nõuded vedel- ja gaasiküttega katla küttesüsteemidele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Trummelkatlad. Osa 8: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Trummelkatlad. Osa 9: Nõuded boileri ja abiseadmete limiteerimisüksustele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Trummelkatlad. Osa 12: Nõuded kihtpõletussüsteemidele tahke kütusel töötava boileri puhul

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Trummelkatlad. Osa 13: Tootmisjuhised

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

GRP paagid ja anumad kasutamiseks ülalpool maapinda. Osa 1: Toormaterjalid. Täpsustustingimused ja aktsepteerimistingimused

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

GRP paagid ja anumad kasutamiseks ülalpool maapinda. Osa 2: Komposiitmaterjalid. Keemiline vastupidavus

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Maapealsed GRP mahutid ja paagid. Osa 3: Kavandamine ja tootmine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13134:2000

Jootmine kõvajoodisega. Protseduuri heakskiit

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13136:2013

Külmasüsteemid ja soojuspumbad. Rõhuvabastusseadmed ja nendega seotud torustik. Arvutamise meetodid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13175:2014

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Nõuded vedelgaasi (LPG) mahuti klappidele ja abiseadmetele ning nende katsetamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13348:2016

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümarad vasktorud meditsiinilistele gaasidele või vaakumile

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13371:2001

Krüogeenanumad. Krüogeensete talitluste ühenduslülid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13397:2001

Tööstuslikud ventiilid. Metallmaterjalidest valmistatud membraanventiilid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 3: Kavandamine

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 6: Nõuded keragrafiitmalmist toodetud surveanumate ja survedetailide kavandamisele ja valmistamisele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 8: Täiendavad nõuded alumiiniumist või alumiiniumsulamist surveanumatele

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Krüogeenanumad. Staatilised vaakumisolatsiooniga anumad. Osa 1: Põhinõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Krüogeenanumad. Staatilised vaakumisolatsiooniga anumad. Osa 2: Disain, tootmine, inspekteerimine ja katsetamine

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 1: Üldist

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 2: Materjalid

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 3: Kavandamine ja arvutamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 4: Valmistamine ja paigaldamine

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 6: Täiendavad nõuded kaetud torudele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Metallist tööstustorustik. Osa 8: Täiendavad nõuded alumiiniumist ja alumiiniumsulamist torudele

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 13547:2013

Tööstuslikud sulgeseadmed. Vasesulamitest kuulkraanid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Jootmine kõvajoodisega. Jootjate ja jootmisseadme operaatorite kvalifikatsioonikatsed (ISO 13585:2012)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Krüogeenanumad. Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest. Osa 1: Krüogeense talitluse kaitseklapid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Krüogeenanumad. Ohutusseadmed kaitseks ülerõhu eest. Osa 2: Puruneva membraaniga ohutusseadised krüogeensele talitlusele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13709:2010

Tööstuslikud ventiilid. Terases kuulid ja kuulkraanid ja kontrollventiilid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13789:2010

Tööstuslikud ventiilid. Malmventiilid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13831:2007

Integreeritud membraaniga (diafragmaga) suletud paisupaagid veesüsteemides kasutamiseks

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13835:2012

Valutehnoloogia. Austeniitvalumalm

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13923:2005

Kiudmähitud FRP surveanumad. Materjalid, konstruktsioon, tootmine ja katsetamine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14129:2014

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Ülerõhu kaitseklapid vedelgaasi (LPG) mahutitele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Krüogeenanumad. Staatilised, ilma vaakumita isoleeritud anumad. Osa 1: Põhinõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Krüogeenanumad. Staatilised, ilma vaakumita isoleeritud anumad. Osa 2: Konstrueerimine, tootmine, kontrollimine ja katsetamine

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Krüogeenanumad. Staatilised, ilma vaakumita isoleeritud anumad. Osa 3: Tootmisnõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN 14222:2003

Roostevabast terases korpusega boilerid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid. Osa 1: Anumad. Üldnõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid. Osa 2: Torustikud. Üldnõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Gaasiga töötavad akumulaatorid pneumohüdrorakendustele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Turvamehhanismid gaasi rõhku reguleerivatele jaamadele ja paigaldistele. Sisendrõhule kuni 100 baari mõeldud gaasisüsteemide turva-sulgurseadmed

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Küttekatlad. Õhupuhumisega põletitega küttekatlad. Nominaalne soojusväljund mitte üle 10 MW ja maksimaalne töötemperatuur 110 oC

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14570:2014

Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Maapealsete ja maa-aluste LPG mahutite varustus

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Profileeritud terasest voolikud survesüsteemidele. Osa 1: Nõuded

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Survesüsteemides kasutatavate metallkompensaatorite paisumisvuugid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plasttorustikusüsteemid töönduslikele rakendustele. Akrüloonnitriil-butadieenstüreen (ABS), plastifitseerimata polü(vinüül)kloriid (PVC-U) ja klooritud polü(vinüül)kloriid (PVC-C). Komponentide ja süsteemi spetsifikatsioonid. Meetermõõdustikuga seeriad (I (ISO 15493:2003)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Keevitusprotseduuri spetsifikatsioon ja kvalifitseerimine metallmaterjalidele. Tootmiseelsel keevituskatsel põhinev kvalifitseerimine (ISO 15613:2004)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus (ISO 15614-1:2004)

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus (ISO 15614-2:2005)

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 4: Alumiiniumsulamite keevisvanni viimistlemine (ISO 15614-4:2005)

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 5: Titaaniumi, tsirkooniumi ja nende sulamite kaarkeevitus (ISO 15614-5:2004)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 6: Vase ja vasesulamite kaar- ja gaaskeevitus (ISO 15614-6:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindkeevitus (ISO 15614-7:2007)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 8: Toru-torulaud liite keevitamine (ISO 15614-8:2016)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 11: Elektron- ja laserkeevitus (ISO 15614-11:2002)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Keevitamine. Metallmaterjalide hõõrdkeevitus (ISO 15620:2000)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Leekkuumutuseta surveanumad. Nõuded kuni 15 % katkevenivusega malmist surveanumate ja survedetailide kavandamisele ja valmistamisele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest kuulventiilid (ISO 16135:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Tööstusventiilid. Pöördsulguriga termoplastilisest materjalist drosselklapid (ISO 16136:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest sisselaskeklapid (ISO 16137:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest membraanventiilid (ISO 16138:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest siibrid (ISO 16139:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 16767:2016

Tööstusventiilid. Terasest ja malmist tagasilöögiklapid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Krüogeenanumad. Staatilised vaakumisolatsiooniga anumad. Osa 2: Käitamisnõuded (ISO 21009-2:2015)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Krüogeenanumad. Rõhuvabastustarvikud krüogeensüsteemidele. Osa 3: Seadistamine ja läbilaskevõime määramine (ISO 21013-3:2016)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest ventiilid (ISO 21787:2006)

Esmakordne avaldamine

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


12.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/26


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

Standardi eesmärk on hõlmata direktiivi 2014/53/EL artikkel (artiklid)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) põhinõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 676–2 V2.1.1

VHF raadiosagedusala liikuva lennuside maapealsed kaasaskantavad, liikuvad ja kohtkindlalt paigaldatavad amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) põhinõuete alusel

Esmakordne avaldamine

 

 

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisatarvikud (ULP-AMI-P); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2 483,5 MHz kuni 2 500  MHz töötavad patsiendi meditsiinilised jälgimissüsteemid (MBANS); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 alusel

Esmakordne avaldamine

 

 

Artikli 3, lõige 2

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.


12.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/29


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL (elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule puistmaterjalide ladustamiseks silohoidlates, punkrites, salvedes ja hopperites

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule puistmaterjalide mehaaniliseks käitlemiseks, v.a lintkonveierid

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule erikoormuse mehaaniliseks käitlemiseks

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded puistmaterjalide lintkonveieritele

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Hoonete metallsulused. Pöörduksi lahti hoidvad elektertoitega seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Märkus 3

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tooteperekonnastandard. Emissioon

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tootesarjastandard. Häiringukindlus

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Tööstuslikud, kaubanduslikud ja garaažiuksed ja väravad. Tootestandard. Osa 1: Ilma tulekaitse- või suitsukontrolliparameetriteta tooted

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Ehitusmasinad. Sisemise elektrivarustusega masinate elektromagnetiline ühilduvus

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Masinate ohutus. Seadmed mootorsõidukite parkimiseks mootorsõidukite abil. Ohutus ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuded seadmete projekteerimisel, tootmisel, paigaldamisel ja kasutuselevõtul

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline ühilduvus. Katsetusmeetodid ja vastavuskriteeriumid (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Masinkasutusega käiguuksed. Tootestandard, toimivusomadused. Algselt masinkasutusega paigaldamiseks ettenähtud käiguuksed, v.a pendeluksed, millele ei esitata tulepüsivus- või suitsutõkestusomadusi

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 1: Üldnõuded, sagedusalad ja elektromagnetilised häiringud

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-1: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks elupiirkondades, äri- ja väikese koormusega tööstuskeskkondades

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-2: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuskeskkonnas

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-3: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 3 kHz kuni 95 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks elektritarnijatele ja jaotusvõrguorganisatsioonidele

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 1: Üldpõhimõtted

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 2: Raudteesüsteemide poolt keskkonda eraldatav kiirgus

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-1: Veerem. Rong ja raudteeveerem

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Veerem. Aparatuur

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4: Signalisatsiooni- ja sideseadmete emissioon ja häiringukindlus

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Raudteealased rakendused. Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5: Elektrivarustussüsteemi püsipaigaldiste ja seadiste kiirgus ja häirekindlus

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Alarmisüsteemid. Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus. Tooteperekonna standard: Häiringukindluse nõuded tulekahju-, sissemurde- ja kallaletungialarmisüsteemide, videovalvesüsteemide, juurdepääsukontrollisüsteemide ja personaal-appikutsesüsteemide komponentidele

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektroonilised taksomeetrid

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnetiline ühilduvus. Elektriseadmed põlevate gaaside, toksiliste gaaside ja hapniku avastamiseks ja mõõtmiseks

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Teeliikluse reguleerimise ja jälgimise süsteemid. Elektromagnetiline ühilduvus

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC). Tööpinkide tooteperekonna standard. Osa 1: Emissioon

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC). Tööpinkide tooteperekonna standard. Osa 2: Häiringukindlus

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Madalpingepaigaldistes kasutatavad jõuliinidesse ühendatavad sideaparaadid ja -süsteemid sagedusele 1,6 MHz kuni 30 MHz. Osa 2-1: Olme-, kaubandus- ja tööstuskeskkond. Häiringukindlusnõuded

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Lülitid majapidamis- ja muudele taolistele kohtkindlatele elektripaigaldistele. Kokkuvõtlik standard. Elamute ja muude ehitiste elektroonikasüsteemide lülitid ja nende juurde kuuluvad tarvikud

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Elektrilised vahelduvvoolu-mõõteseadmed. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetustingimused. Mõõteseadmed (klassitunnused A, B ja C)

IEC 62052-11:2003 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Lennuväljade valgustus- ja majaka-elektripaigaldised. Tehnilised nõuded lennuliikluse maavalgustuse juhtimis- ja seiresüsteemidele. Üksiklampide selektiivlülitus- ja seireüksused

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 5-1: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded, tingimused ja katsetamisviisid

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 5-2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded kodu- ja hooneelektroonikasüsteemidele ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemidele, mida kasutatakse olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 5-3: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded kodu- ja hooneelektroonikasüsteemidele ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemidele, mida kasutatakse tööstuskeskkondades

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetiline ühilduvus. Sõidukitele pärast müüki paigaldatavate elektroonikaseadmete tooteperekonnastandard

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Lennuväljade valgustuse ja majakasüsteemide elektripaigaldised. Arendatud visuaalsed dokkimisjuhindussüsteemid

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Elektromagnetilise ühilduvuse võrgustandard. Osa 1: Juhtidel põhinevad telekommunikatsioonivõrgud, milles kasutatakse telefonijuhtmeid ja -kaableid

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Elektromagnetilise ühilduvuse võrgustandard. Osa 2: Juhtidel põhinevad telekommunikatsioonivõrgud, milles kasutatakse koaksiaalkaableid

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Kaitseseade tööstussageduslike liigpingete eest majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Märkus 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Nõuded majapidamis- ja muudes taolistes paigaldistes kasutatavate liigvooluvabastiga ja liigvooluvabastita rikkevoolukaitselülitite automaatse taaslülituse seadistele

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Madalpingepaigaldiste jõuahelate lülitusaparaadid. Raadiohäirete tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid. Osa 1: Sisepaigaldiste aparaadid

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Märkus 2.1

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid

CISPR 11:2009 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Sõidukid, laevad ja sisepõlemismootorid. Raadiohäiringu tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid pardavälistele vastuvõtjatele

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded majapidamismasinatele, elektrilistele tööriistadele ja nendesarnastele seadmetele. Osa 1: Emissioon

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded majapidamismasinatele, elektriliste tööriistadele ja nende sarnastele seadmetele. Osa 2: Häiringukindlus. Tooteperekonna standard

CISPR 14-2:1997

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Elektrivalgustite ja nendesarnaste seadmete raadiohäiringu-tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid

CISPR 15:2005

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Elektrivalgustite ja nendesarnaste seadmete raadiohäiringu-tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Märkus 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55022:2010

Infotehnoloogiaseadmed. Raadiohäiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid

CISPR 22:2008 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Infotehnoloogiaseadmed. Häiringukindluse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Emissiooni piiramise nõuded

CISPR 32:2012

Esmakordne avaldamine

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Märkus 2.1

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetiline ühilduvus. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud audio-, video- ning audiovisuaalsüsteemide ja etendusvalgustuse juhtseadmete tooteperekonna standard. Osa 1: Emissioon

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetiline ühilduvus. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud audio-, video- ning audiovisuaalsüsteemide ja etendusvalgustuse juhtseadmete tooteperekonna standard. Osa 2: Häiringukindlus

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 1: Tunnussuurused ja talitlusviisid

IEC 60034-1:2010 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmestik. Osa 31: Ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse erinõuded õmblusmasinatele, -seadetele ja -süsteemidele

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Märkus 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Mõõtereleed ja kaitseaparatuur. Osa 26: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 2-1: Erinõuded. Elektronlülitid

IEC 60669-2-1:2002 (Muudetud) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Muudetud)

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

IEC 60730-1:2010 (Muudetud)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Märkus 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automaatsed elektrilised kontrollseadised majapidamises ja selle sarnasele kasutusele. Osa 2-5: Erinõuded automaatsetele elektrilistele põletikontrollseadiste süsteemidele

IEC 60730-2-5:2000 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-6: Erinõuded, sealhulgas mehaanilised nõuded, automaatsetele elektrilistele rõhuandur-juhtimisseadistele

IEC 60730-2-6:2007 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-7: Erinõuded taimeritele ja lülituskelladele

IEC 60730-2-7:2008 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automaatsed elektrilised kontrollseadised majapidamises ja selle sarnasele kasutusele. Osa 2-8: Erinõuded, sealhulgas mehaanilised nõuded, elektriliselt käitavatele veeventiilidele

IEC 60730-2-8:2000 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Muudetud)

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-9: Erinõuded temperatuuriandur-juhtimisseadistele

IEC 60730-2-9:2008 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automaatsed elektrilised kontrollseadised majapidamises ja selle sarnasele kasutusele. Osa 2: Erinõuded elektriaktivaatoritele

IEC 60730-2-14:1995 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-15: Erinõuded katlarakendustes kasutatavatele ujuk- või elektroodanduritega automaatsetele elektrilistele veetaseme juhtimisseadmetele

IEC 60730-2-15:2008 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Telejuhtimisseadmestik ja süsteemid. Osa 2: Käitamistingimused. Lõik 1: Elektrivarustus ja elektromagnetiline ühilduvus

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Merenavigatsiooni raadioside seadmestik ja süsteemid. Üldnõuded. Katsetusmeetodid ja nõutavad katsetulemused

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Märkus 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 3: Koormuslülitid, lahklülitid, koormus-lahklülitid, sulavkaitsmekombinatsioonid

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 4-1: Kontaktorid ja mootorikäivitid. Elektromehaanilised kontaktorid ja mootorikäivitid

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 4-2: Kontaktorid ja mootorikäivitid. Vahelduvvoolu pooljuht-mootorikontrollerid ja -käivitid

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 4-3: Kontaktorid ja mootorikäivitid. Vahelduvvoolu pooljuhtkontrollerid ja -kontaktorid mitte-mootorkoormustele

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Märkus 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Madalpingelised aparaadid ja juhtaparaadid. Osa 5-1: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Elektromehaanilised juhtimisahela seadmed

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-2: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Läheduslülitid

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Madalpingelised aparaadid ja juhtaparaadid. Osa 5: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Lõik 3: Nõuded rikketingimustes määratletud käitumisega lähedusseadmetele (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Madalpingelised aparaadid ja juhtaparaadid. Osa 5-6: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Lähedusandurite ja lülitusvõimendite alalisvoolu liides (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtseadmed. Osad 5-7: Võimsusjuhtimisseadmed ja lülituselemendid. Nõuded samalaadsetele analoogilise võimsusega seadmetele

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-9: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Vooluhulgalülitid

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 6-1: Multifunktsionaalsed seadmed. Automaatsed ülekandelülitusseadmed

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Märkus 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 6-2: Mitmetoimelised aparaadid. Juhtimis- ja kaitselülitid

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 8: Pöörlevate elektrimasinate sisseehitatud termokaitse juhtimisseadmed

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Kaarkeevitusseadmed. Osa 10: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Märkus 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3.2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirid (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Märkus 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutude, pingekõikumiste ja pingeväreluse piiramine avalikes madalpingelistes elektrivarustussüsteemides tingimusteta ühendatavate seadmete puhul nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Märkus 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC). Osa 3 11: Piirangud. Pingemuutuse, pinge kõikumise ja üldkasutatava madalpinge tarnesüsteemi pinge kõikumise piirangud -< 75 A või vähem tarbivatele seadmetele, mis omavad lisaühendusi

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-12: Piirväärtused. Avalikesse madalpingevõrkudesse ühendatud seadmetest genereeritud vooluharmooniliste piirväärtused sisendvoolu korral üle 16 A, kuid mitte üle 75 A faasi kohta

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-1: Erialased põhistandardid. Häiringukindlus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringukindlus tööstuskeskkondades

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandard

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandard

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Rikkevoolukaitselülitid ilma sisseehitatud liigvoolukaitseta, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 1: Üldreeglid

IEC 61008-1:2010 (Muudetud)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Märkus 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Muudetud)

13.5.2016

Märkus 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 1: Üldreeglid

IEC 61009-1:2010 (Muudetud)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Märkus 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmeeritavad kontrollerid. Osa 2: Nõuded seadmetele ja katsetused

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Madalpinge elektrivarustusseadmed, alalisvoolu väljund. Osa 3: Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 1: Üldnõuded

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-1: Erinõuded. Elektromagnetilise ühilduvuse mõttes kaitsmata rakenduste tundlikkuskatsetus- ja mõõteseadmete katsetamisviisid, käidutingimused ja toimivuskriteeriumid

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-2: Erinõuded. Madalpingelistes jaotussüsteemides kasutatavate kantavate katsetus-, mõõte- ja seireseadmete katsetamisviisid, käidutingimused ja toimivuskriteeriumid

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-3: Erinõuded. Sisseehitatud või kaugsignalisatsioonil põhinevate andurite katsetamisviisid, käidutingimused ja toimivuskriteeriumid

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-4: Erinõuded. Standardile IEC 61557-8 vastavate isolatsiooniseireseadmete ja standardile IEC 61557-9 vastavate isolatsioonirikkele reageerivate seadmete katsetusskeemid, talitlustingimused ja talitlusvõimekriteeriumid

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-5: Erinõuded. Standardile IEC 61784-1 vastavate andmesiiniliidestega seadmete katsetusskeemid, talitlustingimused ja toimivuskriteeriumid

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 ei anna vastavuseeldust ilma standardi teiste osa(de)ta.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted

IEC 61439-5:2010

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 6: Erinõuded lattliinidele

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Residuaalvoolul töötavad kaitseseadmed (RCD’d) majapidamises ja selle sarnasele kasutusele. Elektromagnetiline ühilduvus

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Märkus 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringukindluse nõuded

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Reguleeritava kiirusega elektrilised tugevvoolu ajamisüsteemid. Osa 3: EMC toote standard, sealhulgas erikatsemeetodid

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Ajareleed tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Nõuded ja katsetused

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrilised abiseadmed. Rikkevoolunäiturid kodumajapidamis- ja muuks taoliseks kasutamiseks

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Muudetud)

13.5.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Madalpingelised lülitusaparaadid. Kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed. Osa 1: Üldreeglid

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 ei anna vastavuseeldust ilma standardi teiste osa(de)ta.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Kontrolleri ja seadme vahelised liidesed. Osa 2: Aktivaator-andur-liides

IEC 62026-2:2008 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Madalpingelised lülitusaparaadid. Kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed. Osa 3: Seadmevõrk

IEC 62026-3:2008

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Kontrolleri ja seadme vahelised liidesed. Osa 7: Kommunikatsioonisüsteem CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Katkematu toite süsteemid. Osa 2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Elektri mõõteseadmed (vahelduvvool). Üldnõuded, katsed ja katsetingimused. Osa 11: Mõõteseadmed

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 ei anna vastavuseeldust ilma standardiseeria EN 62053 osata.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Üldnõuded, katsed ja katsetingimused. Osa 21: Mõõturid ja koormuse kontrollimise seadmed

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 ei taga vastavuseeldust ilma osata EN 62054 seeriast.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 11: Elektromehaanilised aktiivenergiaarvestid (klassid 0,5 , 1 ja 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 21: Staatilised aktiivenergiaarvestid (klassid 1 ja 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Elektri mõõteseadmed (vahelduvvool). Erinõuded. Osa 22: Aktiivenergia staatilised mõõdikud (klassid 0,2 S ja 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Elektri mõõteseadmed (vahelduvvool). Erinõuded. Osa 23: Re-aktiivenergia staatilised mõõdikud (klassid 2 ja 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Elektri mõõteseadmed (vahelduvvool). Tarbimise ja koormuse kontrollimise seadmed. Osa 11: Erinõuded elektroonilistele pulsatsioonianduritele

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Elektri mõõteseadmed (vahelduvvool). Tarbimise ja koormuse kontrollimise seadmed. Osa 21: Erinõuded programmkelladele

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Takistuskeevitusseadmed. Osa 2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

IEC 62135-2:2007

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Staatilised edastussüsteemid. Osa 2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

IEC 62310-2:2006 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Majapidamises ja muuks taoliseks kasutamiseks ette nähtud, tüüpidesse F ja B kuuluvad rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega või ilma selleta

IEC 62423:2009 (Muudetud)

13.5.2016

EN 62423:2009

Märkus 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Elektrienergia kvaliteedi mõõtmine elektrivarustussüsteemides. Osa 1: Elektrienergia kvaliteedi mõõteriistad

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Elektrienergia kvaliteedi mõõtmine elektrivarustussüsteemides. Osa 2: Funktsionaalkatsetused ja mõõtemääramatusnõuded

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Põhinõuded kaarlahendusrikete indikaatorseadistele

IEC

IEC 62606:2013 (Muudetud)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Telekommunikatsioonivõrgu seadmed; Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuded

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard. Osa 34: Eritingimused mobiiltelefonide välisele toiteallikale (EPS)

13.5.2016

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.


12.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/52


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded trükimasinate ja paberimuundurmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldnõuded

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Maa-aluste kaevanduste plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmed ja komponendid

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Tööstuslikud mootorkärud. Ohutusnõuded ja vastavuskontroll. Täiendavad nõuded töötamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 1: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva gaasi ja auru keskkonnas

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 2: Rühma I mootorid kasutamiseks kaevandusgaasi- ja/või põleva tolmuriskiga allmaatöödel

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 3: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva tolmu keskkonnas

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Gaaside ja aurude plahvatuspiiride määramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Kattematerjalide pihustus- ja pritsimisseadmed. Ohutusnõuded

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Lekkedetektorsüsteemid. Osa 1: Üldpõhimõtted

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete ja kaitsesüsteemide mõisted ja määratlused

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 2: Kaitsmine juurdevoolu takistamise „fr” abil

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 3: Kaitsmine tulekindla ümbrise „d” abil

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Ületäitumuse vältimise seadmed. Osa 1: Sulgurmehhanismiga seadmed

Esmakordne avaldamine

EN 13616:2004

Märkus 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Bensiinijaamad. Osa 2: Ohutusnõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud kaitselülitite valmistamisele ja jõudlusele

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Bensiinijaamad. Osa 3: Ohutusnõuded sulgurventiilide valmistamisele ja jõudlusele

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Bensiinijaamad. Osa 4: Ohutus- ja keskkonnanõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud pöördpumpade valmistamisele ja jõudlusele

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Kerg- ja raskeveokite automaatsed LPG tankimissüsteemid. Otsik, katsenõuded ja mõõtmed

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuste vältimine ja kaitse plahvatuste eest. Tolmu/õhu segude minimaalse süttimiskontsentratsiooni määramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Kraanad. Ujuvkraanad. Osa 1: Üldotstarbelised ujuvkraanad

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 1: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (pmax) kindlaksmääramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 2: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (dp/dt)max kindlaksmääramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 3: Tolmupilvede madalaima plahvatusmäära LEL kindlaksmääramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 4: Hapniku piirkontsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine tolmupilvedes

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Plahvatuse summutamise süsteemid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Plahvatuskindlad seadmed

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Tolmuplahvatuse rõhu leevendamise kaitsesüsteemid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 1: Elektrilised tõstemehhanismid

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 2: Elektrilised tõstukid

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Gaaside ja aurude isesüttimistemperatuuri määramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 1: 2-baarist plahvatust taluv ventilatsioonikonstruktsioon

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 2: Veerennidest barjäärid

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Pahvatuse vältimine ja kaitse maa-alustes kaevandustes – Kaitsesüsteemid – Osa 4: Automaatsed kustutussüsteemid teekäikudele

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Masinate ohutus. Terase ümbertöötlemine. Masinad ja seadmed vedela terase käsitlemiseks

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Vedelgaasi seadmed ja tarvikud. Seadmed vedelgaasitanklatele. Osa 1: Tankurid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Terase elektrikaarahjuga tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete ohutusnõuded

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Süttivate gaaside ja aurude hapniku piirkonsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Paiskpinnaga plahvatuskaitsed

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Allmaapaigaldistes kasutamiseks mõeldud konveierlindid. Elektri- ja süttivusohutuse nõuded

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Seadmed ja kaitsesüsteemid kaevandusgaasidest põhjustatud kahjustuste puhuks

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Plahvatusohtlikus keskkonnas töötavate ventilaatorite konstruktsioon

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Gaasiplahvatuste eest kaitsvad ventilatsioonisüsteemid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Plahvatuste isoleerimise süsteemid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Ladestunud tolmu iseenesliku süttmiskäitumise määramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks mõeldud mitteelektrilise seadmestiku ja komponentide riskihindamise metoodika

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Potentsiaalselt plahvatusohtlike keskkondade kaitsesüsteemide funktsionaalse ohutuse hindamise metoodika

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensiinijaamad. Ohutusnõuded sukelpumbasüsteemide ehitamiseks ja kasutamiseks

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Süttivate vedelike plahvatuspunktide määramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Leegitõkestiga plahvatuse kaitseklapid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Plahvatuse kõrvalejuhtimise süsteem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Plahvatuse leviku tõkkeklapid

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Leegitõkestid. Toimivusnõuded, katsemeetodid ja kasutuspiirangud (ISO 16852:2008, koos parandustega Cor 1:2008 ja Cor 2:2009)

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 36: Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele. Põhimeetod ja nõuded (ISO 80079-36:2016)

Esmakordne avaldamine

EN 13463-1:2009

Märkus 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 37: Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele. Mitteelelektriline kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi „c” abil, süttimisallika kontrolli „b” abil, vedelikimmersiooni „k” abil (ISO 80079-37:2016)

Esmakordne avaldamine

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Märkus 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostaatilised käeshoitavad pihustusseadmed. Ohutusnõuded. Osa 1: Süttivate vedelate kattematerjalide käeshoitavad pihustusseadmed

8.4.2016

EN 50050:2006

Märkus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostaatilised käeshoitavad pihustusseadmed. Ohutusnõuded. Osa 2: Süttivate kattepulbrite käeshoitavad pihustusseadmed

8.4.2016

EN 50050:2006

Märkus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostaatilised käeshoitavad pihustusseadmed. Ohutusnõuded. Osa 3: Süttivate helveste käeshoitavad pihustusseadmed

8.4.2016

EN 50050:2006

Märkus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Hapniku avastamise ja mõõtmise elektriseadmed. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Kohtkindlad süttiva vedela pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Kohtkindlad süttiva pulber-pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Märkus 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Kohtkindlad elektrostaatilised rakendusseadmed süttivale helvesmaterjalile. Ohutusnõuded

8.4.2016

EN 50223:2010

Märkus 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriseadmed põlevate gaaside, toksiliste gaaside ja hapniku avastamiseks ja mõõtmiseks. Nõuded tarkvara ja/või digitaaltehnikat kasutavatele seadmetele ja nende seadmete katsetamine

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektriseadmed kasutamiseks põleva tolmu olemasolu puhul. Osa 2-1: Katsemeetodid. Meetodid tolmu minimaalse süttimistemperatuuri kindlaksmääramiseks

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Rühma II, kategooria I G seadmed, mis on mõeldud säilitama oma funktsionaalsuse maagaasi ja/või kivisöetolmu poolt ohustatud keskkonnas

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Teisaldatavad õhutusruumid olemasoleva või puuduva seesmise väljalaskekohata

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Seadmete plahvatusohtu arvestavaks ohutuks talitluseks nõutavad ohutusseadmed

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

IEC 60079-0:2011 (Muudetud) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Märkus 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 1: Seadme kaitse leegikindla ümbrise abil „d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Märkus 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 2: Seadme kaitse survestatud ümbrise abil „p”

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Märkus 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 5: Seadmete kaitse pulbertäite abil „q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Märkus 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 6: Seadmete kaitse õlitäite abil „o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Märkus 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 7: Seadme kaitse suurendatud ohutusega „e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Märkus 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 11: Seadme kaitse sisemise ohutusega „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Märkus 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 15: Kaitseviis „n”

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 18: Seadmete kaitse kapseldusega „m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Märkus 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20-1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 25: Sädemeohutud elektrilised süsteemid

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 26: Seadmed seadmekaitsetasemega Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Märkus 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 28: Optilist kiirgust kasutavate seadmete ja edastussüsteemide kaitse

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007

Märkus 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-1: Gaasidetektorid. Põlevgaasidetektorite toimivusnõuded

IEC 60079-29-1:2007 (Muudetud)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-4: Gaasiandurid. Lahtise mõõtetraktiga põlevgaasiandurite toimivusnõuded

IEC 60079-29-4:2009 (Muudetud)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 30-1: Elektriline takistus-joonkuumutus. Üld- ja katsetusnõuded

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 31: Seadmete kaitse tolmsüttimise eest ümbrisega „t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Märkus 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 35-1: Kiivrivalgustid kasutamiseks põlevgaasiohtlikes kaevandustes. Üldnõuded. Konstruktsioon ja katsetamine seoses plahvatusriskiga

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Osa 34: Kvaliteedisüsteemide rakendamine seadmete tootmisel (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.


12.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/64


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL (lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 20: Reisijate ja kauba liftid

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Märkus 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 21: Olemasolevatesse hoonetesse paigaldatavad uued inimeste ja kauba transpordi liftid

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 22: Kaldtõusuga elektrilised liftid

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 28: Reisi- ja kaubaliftide kaugjuhtimishäiresüsteem

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Kontrollimised ja katsed. Osa 50: Lifti komponentide konstruktsioonireeglid, arvutused, kontrollimised ja katsed

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Märkus 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Ülevaatus ja katsetamine. Osa 58: Lifti uste tulekindluse test

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Liftide ehituse ja paigaldamise ohutusnõuded. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Eriseaded reisi- ja kaubaliftidele. Osa 70: Reisijate liftis abivahendid puudega inimestele

20.4.2016

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016

Märkus 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Reisijate ja kaupade veoks mõeldud liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 71: Vandalismikindlad liftid

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift

20.4.2016

EN 81-72:2003

Märkus 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2016

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 73: Liftide käitumine tulekahju korral

Esmakordne avaldamine

EN 81-73:2005

Märkus 2.1

31.8.2018

CEN

EN 81-77:2013

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Erinõuded reisijate ja kauba liftidele. Osa 77: Liftid seismilistes tingimustes

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tootesarjastandard. Häiringukindlus

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 3: Kasutus- ja hooldusinformatsioon

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 5: Standardtrossid liftidele

20.4.2016

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftide ja eskalaatorite tehnohooldus. Tehnohooldusjuhendite reeglid

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 7: Sümmeetrilise kiilmuhviga otsad

20.4.2016

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


12.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/68


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 768/2008/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Märkus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Märkus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Märkus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Märkus 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Keskkonnajuhtimine. Asukohtade ja organisatsioonide keskkonnaalane hindamine (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Keskkonnamärgised ja -teatised. Üldpõhimõtted (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine) (ISO 14021:2016)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 14021:2001

Märkus 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Keskkonnamärgised ja -teatised – I tüüpi keskkonnamärgistamine. Põhimõtted ja protseduurid (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Keskkonnakorraldus. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine. Juhtnöörid (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Märkus 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Keskkonnakorraldus. Olelustsükli hindamine. Põhimõtted ja raamistik (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Keskkonnajuhtimine. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Keskkonnajuhtimine. Sõnavara (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalane kommunikatsioon. Juhtnöörid ja näited (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 1: Kasvuhoonegaaside heitkoguse ning eemaldatud koguse määramise ja aruandluse nõuded koos juhistega organisatsiooni tasandil (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 2: Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise või eemaldatud koguse suurendamise määramise, seire ja aruandluse nõuded koos juhistega projekti tasandil (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendamisasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Märkus 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Märkus 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laborimeditsiin. Nõuded võrdlusmõõtmiste laboritele (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Märkus 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Märkus 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Vastavushindamine. Üldnõuded personali sertifitseerimisasutustele (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Märkus 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutuste ja akrediteerimisasutuste vastastikusele hindamisele (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vastavushindamine. Tarnija vastavusavaldus. Osa 1: Üldnõuded (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigeeritud versioon 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Märkus 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Vastavushindamine. Tarnija vastavusavaldus. Osa 2: Kinnitavad dokumendid (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Märkus 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Vastavushindamine. Toote sertifitseerimise alused ja juhised sertifitseerimisskeemidele (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Märkus 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006

Patsiendimanused uuringud. Kvaliteedi- ja pädevusnõuded (ISO 22870:2006)

5.10.2011

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.