ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 87

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
4. märts 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2016/C 087/01

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta; direktiiviga kodifitseeriti direktiiv 98/27/EÜ) artikli 4 lõike 3 kohane komisjoni teatis, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 2 ( 1 )

1


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

4.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 87/1


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta; direktiiviga kodifitseeriti direktiiv 98/27/EÜ) artikli 4 lõike 3 kohane komisjoni teatis, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 2

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 87/01)

Asjaomaste liikmesriikide ametiasutused on kinnitanud, et järgnevalt loetletud üksustel on hagemisõigus vastavalt direktiivi 2009/22/EÜ artiklile 2.

BELGIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Association belge des consommateurs Tests–Achats/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande/Hollandstraat, 13

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 542 35 55

Fax: (32-2) 542 32 50

E-mail: membres@test-achats.be

leden@test-aankoop.be

www.test-achats.be

www.test-aankoop.be

Edendab, kaitseb ja esindab tarbijate huve (algatused, üritused, vaatlused, uuringud, tarbijakaitsealased trükised, personaalne teenindus ning liikmete toetamine jne);

soodustab ja toetab selliste juriidiliste isikute loomist ja arengut, kelle peamine eesmärk on tarbijate huvide soodustamine ja kaitse.

2.

Organisation des consommateurs a.s.b.l./Consumentenorganisatie v.z.w/Verbraucherschutzzentrale V.o.E.

Neustraße, 119

B-4700 Eupen

Tel.: (32-87) 59 18 50

Fax: (32-87) 59 18 51

E-mail: info@vsz.be

www.cec-ecc.be

www.evz.be

Teavitab ja nõustab eraisikuid tarbijakaitse valdkonnas;

suhtleb ametivõimudega ja rakendab abinõusid tarbijate huvide kaitseks;

tarbijate individuaalne ja kollektiivne esindamine ja õiguste kaitse;

piiriüleste tarbijakaitsealaste küsimuste lahendamine;

ennetusabinõud ja abi ülemäärase võlakoormusega eraisikutele.

BULGAARIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Комисия за защита на потребителите / The Consumer Protection Commission (KZP)

Slaveikov Sq. 4A

BG-1000 Sofia

Tel.: (359-2) 987 74 45

Fax: (359-2) 988 42 18

E-mail: info@kzp.bg

Web: www.kzp.bg

Peamine valitsusasutus, kes vastutab tarbijakaitseseaduste rakendamise eest. Jälgib tooteohutust, kaitseb majandushuve, lahendab tarbijavaidlusi kohtuväliselt ning kaitseb tarbijate ühishuve. Pakub tarbijatele teavet ja nõu. Lahendab tarbijavaidlusi. Juhib lepituskomiteesid, sealhulgas maksevaidluste komisjoni. Vaatab läbi tarbijate kaebusi.

Toimib RAPEXi kontaktpunktina (ELi kiirhoiatussüsteem ohtlike toodete puhul). Koordineerib asutusi, kes vastutavad määruse (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) rakendamise eest. Jälgib määruse (EÜ) nr 2006/2004 kohaldamisalasse kuuluva 12 direktiivi rakendamist.

2.

Българска национална асоциация „активни потребители”

Bulgarian National Association for active consumers (BNA AP)

Sofia 1504,

ul. Vrabcha 26;

Tel.: 989 01 06;

Fax: 989 01 06;

bnap@bnap.org,

Teavitab tarbijaid turul olevatest toodetest ja teenustest; teavitab ja koolitab tarbijaid toodete ja teenustega seotud ohtude ning nende vältimise viiside osas; teavitab ja koolitab tarbijaid toodete ja teenuste keskkonnamõju osas; teavitab ja koolitab tarbijaid majanduslike huvide ja nende kaitsmise osas; teavitab tarbijaid Bulgaarias kehtivatest tarbija- ja keskkonnakaitseseadustest; uurib rahvusvahelist oskusteavet tarbija- ja keskkonnakaitse valdkonnas ning pakub välja uusi seadusandlikke, majanduslikke ja poliitilisi meetmeid, et kaitsta Bulgaaria tarbijaid ja keskkonda.

3.

Потребителски център за информация и изследвания / Centre for Consumer Information and Research (PtsII)

Knyaz Aleksandr

Battenberg Boulevard 27

BG-4000 Plovdiv

tel.: (359-32) 68 74 78,

(359) 0 886 330 770,

(359) 0 894 799 288

e-mail: ydavch@yahoo.com

Toimib sõltumatu tarbijakaitseinstantsina, teavitab tarbijaid toodete ja teenuste turuolukorrast, pakkumisest ja nõudlusest, hindadest ja võrreldavatest karakteristikutest; teavitab tarbijaid ja valdkondlikke üksusi kaupade ja teenuste tootmist ja kauplemist reguleerivate riiklike standardite ja muude sätete rikkumisest; suurendab tarbijate teadlikkust, teavitades tarbijaid nende õigustest ja kohustustest ning nende kaitsest.

4.

Съюз на застрахованите в България / Bulgarian Insurance Policy Holders' Union (ZSB);

Residential Complex „Lazur”,

Block 7, Entry A

BG-8001 Burgas

tel./fax: (359-56) 83 14 62

e-mail: union_insured_bg@abv.bg

Kaitseb Bulgaaria kindlustusvõtjate huve, teavitab tarbijaid kindlustusest ning suurendab teadlikkust kindlustuse valdkonnas.

5.

Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин / Vidin Regional Consumers' Union 98 (RSP-98 VIDIN)

Blintsi Square 2,

11th floor, room 10

BG-3700 Vidin

tel./fax: (359-94) 601431

e-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Tarbijakaitse

6.

Национална лига – потребители на услуги / National League of Clients of Service Providers

Burgas 8005

ZhK Slaveykov, bl. 63, vh. 8

tel.: (359-56) 888 955

mobile phone: (359) 0 889 61 51 08

e-mail: National_league@abv.bg

Teavitab tarbijaid nende õigustest; võtab rikkumiste korral meetmeid, teavitab sellest tarbijaid ja järelevalveasutusi ning abistab tarbijaid probleemide korral.

7.

Асоциация „Помощ за потребителя” / Consumer Assistance Association

Residential Complex „Lyulin”,

Block 901, Entrance D, flat 98

BG-1324 Sofia

tel.: (359-2) 36 35 41

mobile phone.: (359) 0 88 879 55 22

e-mail: app_ngo@abv.bg

gvladimirov@abv.bg

Korraldab tarbimisalaseid seminare ja koolitusi, loob tarbijatele teabe- ja nõuandekeskusi, algatab kollektiivhagisid tarbijate kaitseks, kaitseb tarbijate õigusi, loob tarbijakaitsealaseid õigusakte, osaleb valitsuse tarbijakaitsealast nõu andvate instantside töös, pakub lepitusteenuseid, testib tooteid ning osaleb valitsusasutuste korraldatud uurimiskäikudes.

8.

Федерация на потребителите в България / Bulgarian Consumers' Federation

Stefan Stambolov St 35A

BG-1000 Sofia

tel./fax: (359 - 2) 931 98 11,

(359 - 2) 833 32 85.

e-mail: fcb@potrebiteli-bg.org

Osaleb teadus- ja arendustegevuses, teeb eksperdihinnanguid, osutab konsultatsiooniteenuseid ning arendab muid tarbijakaitsega seotud tegevusi, loob ja kasutab neutraalseid laboreid toodete uurimiseks, eksperdihinnanguks ja testimiseks; loob keskuseid, mis annavad õigus- ja turuteavet ning käsitlevad tarbijate kaebusi ja ettepanekuid; koostab trüki-, video- ja audiomaterjale, mis selgitavad tarbijate õigusi.

9.

Сдружение за правна помощ на потребителите/ Association providing Legal Assistance to Consumers

193a, 6th September Blvd

3rd floor, office 6

Plovdiv

Tel. + 359 32/63 86 14;

+ 359 32/63 60 25

E-mail: sdr.p.p.p@gmail.com

Teavitab üldust tarbijakaitseküsimustest ja konsulteerib üldsusega selles valdkonnas; abistab Bulgaaria tarbijaid nende õiguste ja seadustest tulenevate huvide kaitsel, pakkudes nõustamist ja konsultatsioone kohtulikes või kohtuvälistes õigusvaidlustes; jälgib Bulgaaria tarbijakaitsealaste õigusaktide vastavust ELi tarbijakaitseõiguse arengusuundadele; toetab Bulgaaria tarbijate huve asjaomastes valitsusasutustes ja rahvusvahelistes organisatsioonides; aitab parandada Bulgaaria majandus- ja õiguskeskkonda, et edendada kaupade ja teenuste pakkumist; kaitseb tarbijate ühishuve.

TŠEHHI VABARIIK

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Association of Czech Consumers)

Pod Altánem 99/103

CZ 10000 Praha 10

Tel.: +420 261 263 574

E-mail: spotrebitel@regio.cz

Web: http://www.konzument.cz

Mitmesugune tegevus tarbijakaitse valdkonnas, sh teave ja nõustamine tarbijavaidluste korral.

2.

dTest, o. p. s. (dTest)

Černomořská 419/10

CZ 101 00 Praha 10

Tel.: +420 241 404 922

Fax: +420 241 406 533

E-mail: dtest@dtest.cz

Web: http://www.dtest.cz

Ajakirja TEST avaldamine, objektiivne ja sõltumatu toodete katsetamine, kõik tarbijakaitse küsimused.

3.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s. (Consumer Defence Association - Syndicate)

Mečová 368/5

CZ 602 00 Brno

Tel., fax: +420 542 210 778

E-mail: gerta.mazalova@seznam.cz

Web: http://www.asociace-sos.cz

Mitmesugune tegevus tarbijakaitse valdkonnas, näiteks tarbijate nõustamine, vaidluste kohtuväline lahendamine, tarbijate harimine.

4.

Společná obrana, z. s. (Common defence)

Kaštanová 1482

CZ 250 01 Brandýs nad Labem

(correspondence address: Čs. Pionýrů 19, 538 07 Seč)

Tel.:+420 606 958 665

E-mail: spol.obrana@gmail.com

Web: http://www.spolecnaobrana.net/

Tarbijate kaitsmine eksitamise ja ebaausate ettevõtjate eest, teabelevi, koolitustegevus.

5.

Unicampus (Unicampus)

Kubelíkova 1224/42

CZ 130 00 Praha 3

Tel.: +420 777 597 996

E-mail: info@unicampus.cz

Web: http://www.unicampus.cz

Tarbijate õiguste ja õigustatud huvide kaitse, koolitus, tõhus teabelevi.

6.

HELP - Sdružení práv podvedených (HELP - Cheated Consumers' Rights Association)

U Nemocnice 1750/4

CZ 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 774 97 27 27

E-mail: info@podvedeni.cz

Web: http://www.Podvedeni.cz

www.Oklamani.sk

www.Podvedeni.sk

Turu koolitamine sellise vara kaitsmiseks, mille puhul võib esineda pettusi.

TAANI

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Forbrugerombudsmanden

Amagerfælledvej 56

DK-2300 København S

Tel.: (45) 32 66 90 00

Fax: (45) 32 66 91 00

E-mail: fs@fs.dk

Website: www.fs.dk

(English: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Vastavalt turukaitseseadusele on tarbijakaitse ombudsmani peamine ülesanne tagada seaduste nõuetekohane täitmine, eelkõige tarbija õiguste valdkonnas.

Tarbijakaitse ombudsmanil on õigus algatada menetlusi järgmiste direktiivide alusel:

nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ, 10. september 1984, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist;

nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ, 20. detsember 1985, tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral;

nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, 22. detsember 1986, tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamiseks, viimati muudetud direktiiviga 98/7/EÜ,

nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ, 3. oktoober 1989, teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, muudetud direktiiviga 97/36/EÜ;

nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ, 13. juuni 1990, reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta;

nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/47/EÜ, 26. oktoober 1994, ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostu-müügilepingute teatavaid aspekte;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, 20. mai 1997, tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ, 25. mai 1999, tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta).

2.

Lægemiddelstyrelsen

Frederikssundsvej 378

DK-2730 Brønshøj

Tel.: (45) 44 88 91 11

Fax: (45) 44 91 73 73

E-mail: dkma@dkma.dk

Website: www.dkma.dk

Taani ravimiameti ülesanne on väljastada müügilube ravimite jaoks, mille mõjus ja ohutu toime on tõestatud; tagada, et riikliku ravikindlustuse kulutused ravile ja loodetud ravitulemused oleksid omavahel kooskõlas ning teostada järelevalvet farmaatsia- ja farmaatsiaseadmete tootmissektori üle.

Taani ravimiamet on volitatud algatama menetlust inimtervishoius kasutatavate ravimite reklaamimist käsitleva nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiivi 92/28/EMÜ rikkumise korral.

SAKSAMAA

Asutuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)

Tel.: 0711/220 216 30

Fax: 0711/220 216 40

E-mail: info@abi-ev.de

www.abi-ev.de

Lange Straße 51

70174 Stuttgart

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

2.

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Tel.: 089/7 67 60

Fax: 089/76 76 25 00

E-mail: adac@adac.de

www.adac.de

Am Westpark 8

81373 München

Kaitseb ja edendab mootorsõidukiliikluse huve; tegeleb liiklejate kaitse ja eelkõige tarbijakaitse küsimustega; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

3.

Bauherren-Schutzbund e.V.

Tel.: 030/3 12 80 01

Fax: 030/31 50 72 11

E-mail: office@bsb-ev.de

www.bsb-ev.de

Kleine Alexanderstraße 9/10

10178 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

4.

Berliner Mieterverein e.V.

Tel.: 030/22 62 60

Fax: 030/22 62 61 62

E-mail: bmv@berliner-mieterverein.de

www.berliner-mieterverein.de

Spichernstraße 1

10777 Berlin

Kaitseb üürnike huve Berliinis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

5.

Bund der Energieverbraucher e.V.

Tel.: 02224/9 22 70

Fax: 02224/1 03 21

E-mail: info@energieverbraucher.de

www.energieverbraucher.de

Frankfurter Straße 1

53572 Unkel

Kaitseb energiatarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid energiatarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

6.

Bund der Versicherten e.V.

Tel.: 04193/94 22 2

Fax: 04193/94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24547 Henstedt-Ulzburg

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõige 1).

7.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Tel.: 030/275 86 40

Fax: 030/275 86 440

E-mail: bund@bund.net

www.bund.net

Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

8.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Tel.: 06294/4281 0

Fax: 06294/4281 79

E-mail: info@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

Annab liikmetele, muudele huvitatud isikutele ja nende pereliikmetele teavet ja nõu kõigis tarbijakaitse seisukohast asjakohastes valdkondades, sealhulgas tarbijakaitseseaduse küsimused, mis on seotud kaitsega diskrimineerimise eest, kuivõrd seda lubab seadus; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid eespool nimetatud isikute huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõike 3 punkt p).

9.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Tel.: 030/2938 1260

Fax: 030/2938 1261

E-mail: dgs@dgs-berlin.de

www.dgs.de

Wrangelstrasse 100

10997 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust eelkõige taastuvenergia ning ratsionaalse energiakasutuse valdkonnas, keskendudes päikeseenergia kasutusele; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

10.

Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.

Tel.: 0761/55 01 2

Fax: 0761/55 01 3

E-mail: info@dsa-ev.de

www.dsa-ev.de

Zähringer Straße 373

79108 Freiburg im Breisgau

Kaitseb välismaal eramaju, kortereid ja maad omavate ning teiste välismaa kinnisvarast huvitatud isikute huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid eespool nimetatud isikute huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

11.

Deutsche Stiftung Patientenschutz Förderverein e.V.

Tel.: 0231/7380730

Fax: 0231/7380731

www.patientenschuetzer.de

Europaplatz 7

44269 Dortmund

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust patsiendi heaolu küsimustes; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

12.

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Tel.: 07732/99 95-0

Fax: 07732/99 95 77

E-mail: info@duh.de

www.duh.de

Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 1).

13.

Deutscher Konsumentenbund e.V.

Tel.: +49 561 202 11 03

Fax: +49 561 202 11 04

E-mail: prozessabteilung@konsumentenbund.de

www.konsumentenbund.de

Königstor 32

34117 Kassel

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 punkti I alapunktid 1 ja 2).

14.

Deutscher Mieterbund (DMB) – Landesverband Bayern e. V.

Tel.: 0 89/8 90 57 38-0

Fax: 0 89/8 90 57 38-11

E-mail: info@mieterbund-bayern.org

www.mieterbund-landesverband-bayern.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Kaitseb tarbijate huve üüriseaduse valdkonnas Baieris, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

15.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Hessen e.V.

Tel.: 0611/411 40 50

Fax: 0611/411 40 529

E-mail: info@mieterbund-hessen.de

www.mieterbund-hessen.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Kaitseb üürnike huve Hessenis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja §id 2 ja 5).

16.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tel.: 0381/375 2920

Fax: 0381/375 2929

E-mail: post@mieterbund-mvp.de

www.mieterbund-mvp.de

Gerhart-Hauptmann-Straße 19

18055 Rostock

Kaitseb tarbijate huve üüriseaduse valdkonnas Mecklenburg-Vorpommernis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

17.

Deutscher Mieterbund-Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Tel.: 0234/9 61 14-0

Fax: 0234/9 61 14 11

E-mail: info@mieterverein-bochum.de

www.mieterverein-bochum.de

Brückstraße 58

44787 Bochum

Kaitseb üürnike huve Bochumis, Hattingenis ja lähipiirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

18.

Deutscher Mieterbund e.V.

Tel.: 030/2 23 23-0

Fax: 030/2 23 23-100

E-mail: info@mieterbund.de

www.mieterbund.de

Littenstraße 10

10179 Berlin

Kaitseb, toetab ja esindab kõigi üürnike huve; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

19.

Deutscher Mieterbund Hannover e.V.

Tel.: 0511/1 21 06-0

Fax: 0511/1 21 06 16

E-mail: info@dmb-hannover.de

www.dmb-hannover.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Kaitseb üürnike huve Hannoveri piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

20.

Deutscher Mieterbund Kieler Mieterverein e.V.

Tel.: 0431/97 91 90

Fax: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@kieler-mieterverein.de

www.kieler-mieterverein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Kaitseb tarbijate huve üüriseaduse valdkonnas Kielis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 1 lõige 2).

21.

Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Tel.: 0431/97 91 90

Fax: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@mieterbund-schleswig-holstein.de

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Kaitseb tarbijate huve üüriseaduse valdkonnas Schleswig-Holsteinis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

22.

Deutscher Mieterbund Mieterbund Schwerin und Umgebung e.V.

Tel.: 0385/71 46 68

Fax: 0385/71 46 69

E-mail: information@mieterbund-schwerin.de

www.mieterbund-schwerin.de

Dr.-Külz-Straße 18

19053 Schwerin

Kaitseb üürnike huve Schwerini piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

23.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Bremen e.V.

Tel.: 0421/32 02 09

Fax: 0421/3 37 92 08

E-mail: info@mieterverein-bremen.de

www.mieterverein-bremen.de

An der Weide 23

28195 Bremen

Kaitseb üürnike huve Bremeni piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

24.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.

Tel.: 02381/2 00 56

Fax: 02381/2 00 58

www.mieterverein-hamm.de

Chattanoogaplatz 2-4

59065 Hamm

Kaitseb üürnike huve Hammi piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

25.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Iserlohn und Umgebung e.V.

Tel.: 02371/2 34 89

Fax: 02371/774944

E-mail: info@mieterverein-iserlohn.info

www.mieterverein-iserlohn.info

Vinckestraße 8

58636 Iserlohn

Kaitseb üürnike huve Iserlohni piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

26.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Leverkusen e.V. für Leverkusen und Umgebung

Tel.: 02171/40 40 70

Fax: 02171/2 78 45

E-mail: info@mv-lev.de

www.dmb-mieterverein-leverkusen.de

Kölner Straße 39 - 41

51379 Leverkusen

Kaitseb üürnike huve Leverkusenis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid (vt põhikirja § 2).

27.

Deutscher Mieterbund Siegerland und Umgebung e.V.

Tel.: 0271/5 19 97

Fax: 0271/2 05 50

E-mail: info@mieterbund-siegerland.de

www.mieterbund-siegerland.de

Koblenzer Straße 5

57072 Siegen

Kaitseb üürnike huve Siegerlandi piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

28.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e.V.

Tel.: 07221/2 55 12

Fax: 07221/39 28 31

E-mail: info@mieterverein-baden-baden.de

www.mieterverein-baden-baden.de

Rheinstraße 78

76532 Baden-Baden

Kaitseb üürnike huve Baden-Badenis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 1 lõige 2).

29.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Velbert und Umgebung e.V.

Tel.: 02051/25 24 23

Fax: 02051/25 40 38

E-mail: MietervereinVelbert@t-online.de

www.mieterverein-velbert.de

Friedrich-Ebert-Straße 62 - 64

42549 Velbert

Kaitseb üürnike huve Velberti piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

30.

Deutscher Verbraucherschutzverein e.V.

Tel.: 0331/7453003

Fax: 0331/6200799

E-mail: vorstand@deutscher-verbraucherschutzverein.de

www.deutscher-verbraucherschutzverein.de

Zum Jagenstein 3

14478 Potsdam

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 3).

31.

DMB - Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.

Tel.: 0711/21 01 60

Fax: 0711/2 36 92 23

E-mail: info@mieterverein-stuttgart.de

www.mieterverein-stuttgart.de

Moserstraße 5

70182 Stuttgart

Kaitseb üürnike huve Stuttgarti piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 1 lõige 2).

32.

DMB Deutscher Mieterbund Dortmund, Mieter u. Pächter e.V., Mieterschutzverein

Tel.: 0231/ 58 44 860

Fax: 0231/52 81 06

E-mail: service@mieterschutz.com

www.mieterschutz-do.de

Prinzenstraße 7

44135 Dortmund

Kaitseb üürnike huve Dortmundis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

33.

DMB Mieterbund Nordhessen e.V.

Tel.: 0561/81 64 26 - 0

Fax: 0561/81 64 26 - 28

E-mail: info@mieterbund-nordhessen.de

www.mieterbund-nordhessen.de

Königsplatz 59

(Eingang Poststraße 1)

34117 Kassel

Kaitseb üürnike huve Põhja-Hessenis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja §id 2 ja 3).

34.

DMB Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.

Tel.: 069/5601057

Fax: 069/568940

E-mail: info@msv-frankfurt.de

www.mieterschutzverein-frankfurt.de

Eckenheimer Landstraße 339

60320 Frankfurt am Main

Kaitseb üürnike huve Maini-äärses Frankfurdis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

35.

Fachverband Glücksspielsucht e.V.

Tel.: 05 21/55 77 21-24

Fax: 05 21/55 77 21-34

E-mail: verwaltung@gluecksspielsucht.de

www.gluecksspielsucht.de

Meindersstrasse 1a

33615 Bielefeld

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust hasartmängusõltuvuse küsimustes; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõige 1).

36.

Foodwatch e.V.

Tel.: 030/24 04 76-0

Fax: 030/24 04 76 26

E-mail: info@foodwatch.de

www.foodwatch.de

Brunnenstraße 181

10119 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

37.

Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach

Tel.: 0671/6 79 48

Fax: 0671/7 38 42

E-mail: kontakt@mieterverein-bad-kreuznach.de

www.mieterverein-bad-kreuznach.de

Gustav-Pfarrius-Straße 1-3

55543 Bad Kreuznach

Kaitseb üürnike huve Bad Kreuznachi ringkonnakohtu alluvusse kuuluval alal, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

38.

Mieter helfen Mietern, Hamburger Mieterverein e.V.

Tel.: 040/43 13 94-0

Fax: 040/43 13 94 44

E-mail: info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de

Bartelsstraße 30

20357 Hamburg

Kaitseb üürnike huve Hamburgis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

39.

Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.

Tel.: 089/44 48 82-0

Fax: 089/44 48 82 10

E-mail: info@mhmmuenchen.de

www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Straße 25

81667 München

Kaitseb üürnike huve Münchenis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

40.

Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.

Tel.: 0203/5 55 08 11

Fax: 0203/55 74 56

E-mail: info@mieterbund-rhein-ruhr.de

www.mieterbund-rhein-ruhr.de

Rathausstraße 18 - 20

47166 Duisburg

Kaitseb üürnike huve Duisburgis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

41.

Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V.

Tel.: 0611/71 65 47-0

Fax: 0611/71 65 47-79

E-mail: info@mieterbund-wiesbaden.de

www.mieterbund-wiesbaden.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Kaitseb üürnike huve Wiesbadeni piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

42.

Mieterschutz-Verein Oberlausitz/Niederschlesien e.V.

Tel.: 03581/40 30 90

Fax: 03581/41 80 81

E-mail: mieterverein-goerlitz@t-online.de

www.mieterverein-goerlitz.de

Löbauer Straße 40

02826 Görlitz

Kaitseb üürnike huve Ülem-Lausitzi / Alam-Sileesia piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

43.

Mieterverein Düsseldorf e.V.

Tel.: 0211/1 69 96-0

Fax: 0211/35 15 11

E-mail: info@mieterverein-duesseldorf.de

www.mieterverein-duesseldorf.de

Oststraße 47

40211 Düsseldorf

Kaitseb üürnike huve Düsseldorfi piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

44.

Mieterverein Flensburg e.V.

Tel.: 0461/2 30 50

Fax: 0461/1 25 38

E-mail: mieterverein-flensburg@t-online.de

www.mieterverein-flensburg.de

Rote Straße 14

24937 Flensburg

Kaitseb üürnike huve Flensburgis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 1 lõige 3).

45.

Mieterverein für den Regierungsbezirk Trier e.V.

Tel.: 0651/99 40 970

Fax: 0651/99 40 974

E-mail: info@mieterverein-trier.de

www.mieterverein-trier.de

Walramsneustraße 8

54290 Trier

Kaitseb üürnike huve Trieri piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

46.

Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund

Tel.: 0209/2 49 18

Fax: 0209/14 69 49

E-mail: info@dmb-ge.de

www.mieterverein-ge.de

Gabelsbergerstraße 9

45879 Gelsenkirchen

Kaitseb üürnike huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

47.

Mieterverein Heidelberg und Umgebung e.V.

Tel.: 06221/2 04 73

Fax: 06221/16 34 18

E-mail: beratung@mieterverein-heidelberg.de

www.mieterverein-heidelberg.de

Poststraße 46

69115 Heidelberg

Kaitseb üürnike huve Heidelbergi piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

48.

Mieterverein Ingolstadt und Umgebung e.V.

Tel.: 0841/17744

Fax: 0841/17734

E-mail: info@mieterverein-ingolstadt.de

www.mieterverein-ingolstadt.de

Mauthstraße 2

85049 Ingolstadt

Kaitseb üürnike huve Ingolstadti piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

49.

Mieterverein Karlsruhe e.V.

Tel.: 0721/37 50 91

Fax: 0721/37 81 25

E-mail: info@mieterverein-karlsruhe.de

www.mieterverein-karlsruhe.de

Ritterstraße 24

76137 Karlsruhe

Kaitseb üürnike huve üüri, liisingu ja kinnisvara valdkonnas Karlsruhe linnas ja halduspiirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

50.

Mieterverein Köln e.V.

Tel.: 0221/2 02 37-0

Fax: 0221/2 40 46 20

E-mail: email@mieterverein-koeln.de

www.mieterverein-koeln.de

Mühlenbach 49

50676 Köln

Kaitseb üürnike huve Kölnis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

51.

Mieterverein München e.V.

Tel.: 089/55 21 43-0

Fax: 089/55 45 54

E-mail: mail@mieterverein-muenchen.de

www.mieterverein-muenchen.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Kaitseb üürnike huve üüri, liisingu ja kinnisvara valdkonnas Münchenis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

52.

Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung e.V.

Tel.: 0335/6 85 02 60

Fax: 0335/6 85 02 58

E-mail: mieterverein.ffo@t-online.de

www.mieterverein-ffo.city-map.de

Halbe Stadt 21

15230 Frankfurt (Oder)

Kaitseb üürnike huve Frankfurdis (Oderis ääres), pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

53.

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V.

Tel.: 040/8 79 79-0

Fax: 040/8 79 79 110

E-mail: info@mieterverein-hamburg.de

www.mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20

20097 Hamburg

Kaitseb üürnike huve Suur-Hamburgi piirkonnas, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid üürnike huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

54.

PRO BAHN Regionalverband Oberbayern e.V.

Tel.: 089/53 00 31

Fax: 089/53 75 66

E-mail: info@bayern.pro-bahn.de

www.pro-bahn.de/oberbayern/

Agnes-Bernauer-Platz 8

80687 München

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust ühistranspordi küsimustes; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tel.: 09122 / 63 08 793

Fax: 09122 / 63 08 794

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Odenwaldstraße 32a

91126 Rednitzhembach

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust finantsteenuste küsimustes; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja §id 3 ja 4).

56.

Schutzvereinigung für Anleger e.V.

Tel.: 0421/6206580

Fax: 0421/62065829

E-mail: info@sfa-verein.de

www.sfa-verein.de

Carl-Ronning-Straße 9

28195 Bremen

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust investorite kaitse valdkonnas; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõige 1).

57.

Verband Privater Bauherren e.V.

Tel.: 030/27 89 01-0

Fax: 030/27 89 01-11

E-mail: info@vpb.de

www.vpb.de

Chausseestraße 8

10115 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust ehitusvaldkonnas; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõige 1).

58.

Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e.V.

Tel.: 08141/8281030

Fax: 08141/8281039

E-mail: info@verbraucherschutzverein.org

www.verbraucherschutzverein.org

Maisacher Straße 6

82256 Fürstenfeldbruck

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõige 1).

59.

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V.

Tel.: 089/51 51 87 43

Fax: 089/51 51 87 45

E-mail: info@verbraucherservice-bayern.de

www.verbraucherservice-bayern.de

Dachauer Straße 5/IV

80335 München

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõige 1 ja § 2).

60.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Tel.: 0711/66 91-10

Fax: 0711/66 91 50

E-mail: info@verbraucherzentrale-bawue.de

www.verbraucherzentrale-bawue.de

Paulinenstraße 47

70178 Stuttgart

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

61.

Verbraucherzentrale Bayern e.V.

Tel.: 089/5 39 87-0

Fax: 089/53 75 53

E-mail: info@vzbayern.de

www.verbraucherzentrale-bayern.de

Mozartstraße 9

80336 München

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

62.

Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Tel.: 030/2 14 85-0

Fax: 030/2 19 64 242

E-mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de

www.verbraucherzentrale-berlin.de

Hardenbergplatz 2

10787 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

63.

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Tel.: 0331/2 98 71 0

Fax: 0331/2 98 71 77

E-mail: info@vzb.de

www.vzb.de

Babelsberger Straße 12

14473 Potsdam

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

64.

Verbraucherzentrale Bremen e.V.

Tel.: 0421/16 07 77

Fax: 0421/1 60 77 80

E-mail: info@verbraucherzentrale-bremen.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Altenweg 4

28195 Bremen

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 3 lõige 2).

65.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)

Tel.: 030/2 58 00-0

Fax: 030/25 80 02 18

E-mail: info@vzbv.de

www.vzbv.de

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

66.

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

Tel.: 0681/500 89-0

Fax: 0681/500 8922

E-mail: vz-saar@vz-saar.de

www.vz-saar.de

Trierer Straße 22

66111 Saarbrücken

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

67.

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

Tel.: 040/24 83 20

Fax: 040/24 83 22 90

E-mail: info@vzhh.de

www.vzhh.de

Kirchenallee 22

20099 Hamburg

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

68.

Verbraucherzentrale Hessen e.V.

Tel.: 0 69/97 20 10 900

Fax: 069/97 20 10 40

E-mail: vzh@verbraucher.de

www.verbraucher.de

Große Friedberger Straße 13-17

60313 Frankfurt am Main

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

69.

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tel.: 0381/208 70-50

Fax: 0381/208 70-30

E-mail: info@nvzmv.de

www.nvzmv.de

Strandstraße 98

18055 Rostock

Kaitseb tarbijate huve Mecklenburg-Vorpommernis, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

70.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Tel.: 0511/9 11 96-0

Fax: 0511/9 11 96 10

E-mail: info@vzniedersachsen.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

71.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Tel.: 0211/38 09-0

Fax: 0211/38 09-172

E-mail: internet@vz-nrw.de

www.vz-nrw.de

Mintropstraße 27

40215 Düsseldorf

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2 lõiked 1 ja 2).

72.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Tel.: 06131/2 84 80

Fax: 06131/28 48 66

E-mail: info@vz-rlp.de

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Seppel-Glückert-Passage 10

55116 Mainz

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

73.

Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

Tel.: 0341/69 62 90

Fax: 0341/68 92 826

E-mail: vzs@vzs.de

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Katharinenstraße 17

04109 Leipzig

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

74.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Tel.: 0345/2 98 03 29

Fax: 0345/2 98 03 26

E-mail: vzsa@vzsa.de

www.vzsa.de

Steinbockgasse 1

06108 Halle

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

75.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Tel.: 0431/5 90 99-0

Fax: 0431/5 90 99 77

E-mail: info@verbraucherzentrale-sh.de

www.verbraucherzentrale-sh.de

Andreas-Gayk-Straße 15

24103 Kiel

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

76.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

Tel.: 0361/5 55 14-0

Fax: 0361/5 55 14 40

E-mail: info@vzth.de

www.vzth.de

Eugen-Richter-Straße 45

99085 Erfurt

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

77.

Vereinigte Schutzgemeinschaft Auslandsimmobilien e.V.

Tel.: 0881/1288 291

Fax: 0881/1288 292

E-mail: sg-auslandsimmobilien@gmx.de

www.schutzgemeinschaft-auslandsimmobilien.de

Tassilostraße 5-7

82398 Polling

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid tarbijate huvide kaitseks (vt põhikirja § 2).

78.

Vereinigung kritischer Verbraucher e.V.

Tel.: 0331/5505894

Fax: 0331/5505895

E-mail: info@vereinigung-kritischer-verbraucher.de

www.vereinigung-kritischer-verbraucher.de

Sellostraße 29

14471 Potsdam

Kaitseb tarbijate huve, pakkudes teabe- ja nõustamisteenust; on volitatud esitama kollektiivseid hagisid (vt põhikirja § 2).

EESTI

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Tarbijakaitseamet

Kiriku 4,

EE-15071 Tallinn

Tel: (372-6) 20 17 00

Fax: (372-6) 20 17 01

E-mail: info@consumer.ee

Veebiaadress: www.consumer.ee

Riikliku järelevalve teostamine tarbijakaitse nõuete täitmise üle kaupade turustamisel ja teenuste osutamisel ning järelevalve teostamine pakettreisilepingute tagatiste üle.

2.

Ravimiamet

Ravila 19,

EE-50411 Tartu

Tel: (372 7) 37 41 40

Fax: (372-7) 37 41 42

E-mail: sam@sam.ee

Veebiaadress: www.sam.ee

Järelevalve teostamine ravimite turustamise ja reklaami nõuetest kinnipidamise üle.

IIRIMAA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

National Consumer Agency

4 Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 402 55 00

Fax (353-1) 402 55 01

E-mail: odca@entemp.ie

Website: www.odca.ie

Seadusega ette nähtud sõltumatu ametnik, kelle ülesandeks on tarbijate nõustamine ja teavitamine, krediidivahendajate tegevuse reguleerimine, pandimajade litsentseerimine ning erinevate tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamine.

KREEKA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (NEO INKA)

Consumers' association — New consumers' institute (NEO INKA)

Καλυψούς 105 / Kalipsous 105

GR-176 71 Καλλιθέα / Kallithea

Tel.: (30) 21 09 57 78 77

Fax: (30) 21 09 53 34 71

E-mail: inka@inka.org.gr

website: www.inka.org.gr

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

2.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ)

Consumers' protection centre of Thessaloniki (KEPKA)

Τσιμισκή / Tsimiski 54,

GR-546 23 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: consumers@kepka.org

Website: www.kepka.org

Tel.: (30) 23 10 26 94 49

Fax: (30) 23 1024 22 11

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

3.

Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)

Consumers' association „the quality of life” (EKPIZO)

Βαλτετσίου / Valtetsiou 43-45,

GR-106 81 Αθήνα / Athens

E-mail: ekpizo@ath.fothenet.gr

website: www.ekpizo.gr

Tel.: (30) 21 03 30 44 44

Fax: (30) 21 03 30 05 91

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

4.

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO)

Greek consumers' organisation (EKATO)

Δημοκρίτου / Dimokritou 10,

GR-54 352, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: info@ekato.org & ekato@ekato.org

Website: www.ekato.org

Tel: (30) 23 10 22 64 26 94 93 21

Fax: (30) 23 10 90 85 19,

(30) 23 10 22 64 26

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

5.

Ινστιτούτο καταναλωτών (INKA) Ιωαννίνων

Consumers' institute (INKA) of Ioannina

Θ.Πασχίδη / Th. Paskidi 52,

GR-45 445 Ιωάννινα / Ιoannina

E-mail: ioannina@inka.gr

Tel.: (30) 26 51 06 51 78

Fax: (30) 26 51 06 51 78

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

6.

Ένωση για τα δικαιώματα των πολιτών

Citizens' rights organisation

Λυκαβηττού / Likavipou 18,

GR-106 73 Αθήνα / Athens

Tel.: (30) 21 03 60 04 10

Fax: (30) 21 03 60 04 11

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

7.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Μακεδονίας

Consumers' institute (INKA) of Macedonia

Μοναστηρίου / Μonastiriou 17,

GR-54627 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: Macedonia@inka.gr

Website: www.inkamak.eisodos.com

Tel.: (30) 23 10 53 52 63 (11 72 1)

Fax: (30) 23 10 51 74 92

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

8.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Κέρκυρας

Consumers' institute (INKA) of Corfu

Ακαδημίας / Akadimias 3,

GR-49 100 Κέρκυρα / Kerkira

Tel.: (30) 26 61 04 58 26

Fax: (30) 26 61 03 62 50

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

9.

Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας

Consumer Association of Aitoloakarnania

Σ.Τσικνιά / S. Tsiknia 48 (πρώην Τσαλδάρη / formerly Tsaldari),

GR-30100 Αγρίνιο/ Agrinio

E-mail: INKA-AIT@OTENET.gr

Tel.: (30) 26 41 02 44 44

Fax: (30) 26 41 02 13 44

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

10.

Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

Consumer Association of Volos & Thessaly

Αγίου Νικολάου / Agiou Nikolaou 104,

GR-38221, Βόλος / Volos

Tel.: (30) 24 21 04 56 15

Fax: (30) 24 21 07 13 31

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

11.

Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

Consumer Association of Greece

Γούναρη / Gounari 4-6,

GR-185 31, Πειραιάς / Peiraias

Tel.: (30) 210 4111080

Fax: (30) 210- 4111080

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

12.

Ένωση Πολιτών

Citizens' association

Αλκυόνης / Alkionis 9,

GR-175 61 Π. Φάληρο / P. Faliro

Tel.: (30) 21 09 82 91 52

Fax: (30) 21 09 82 50 96

Kaitseb tarbijate õigusi ja huve.

13.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Commerce And Industry

Ακαδημίας / Akademias str 7,

GR-10671 Αθήνα / Athens

Tel.: (30) 21 03 60 48 15-9, 36 02 411-9

Fax: (30) 21 03 61 64 64

Διεύθ. ηλεκ. ταχ.: info@acci.gr

E-mail: info@acci.gr

Website: www.acci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

14.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας

Athens Chamber Of Handicrafts

Ακαδημίας / Akademias 18,

GR-10671 Αθήνα / Athens

10671 ATHENS-gr

Tel.: (30) 210 3680700

Fax: (30) 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Website: www.acsmi.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

15.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Tradesmen

Πανεπιστημίου / Panepistsimiou 44,

GR-10679 Αθήνα / Athens

Tel: (30) 21 03 60 16-5, 36 33 08 0 (President's office)

Fax: (30) 21 03 61 97 35

E-mail: eea@eea.gr

Website: www.eea.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

16.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Commerce And Industry

Τσιμισκή / Tsimiski 29,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel: (30) 23 10 37 01 00,

37 01 10

Fax: (30) 23 10 37 01 14 –

37 01 66

E-mail: root@ebeth.gr

Website: www.ebeth.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

17.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Handicrafts

Αριστοτέλους / Aristotelous 27,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel: (30) 23 10 24 16 68,

24 16 89

Fax: (30) 23 10 23 26 67

E-mail: info@veth.gr

Website: www.veth.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

18.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Tradesmen

Αριστοτέλους / Aristotelous 27, GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel: (30) 23 10 27 52 55,

27 13 40

27 14 88 (President's office),

22 00 50

Fax: (30) 23 10 2716 49,

25 72 83

E-mail: epepthe@otenet.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/EETH.html

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

19.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Commerce And Industry

Λουδοβίκου / Loudovikou 1, Πλ. Οδησσού / Odissos Square,

GR-18531 Πειραιάς / Piraeus

Tel: (30) 21 04 17 72 41 - 5

Fax: (30) 21 04 17 86 80

E-mail: evepgr1@acci.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/EBEP.html

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

20.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Handicrafts

Καραΐσκου / Karaiskou 111,

GR-18532 Πειραιάς / Piraeus

Tel: (30) 21 04 11 04 43,

4 12 12 98,

4 17 47 65

Fax: (30 )21 04 17 94 95,

4 17 41 52

E-mail: info@bep.gr

Website: www.bep.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

21.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Tradesmen

Αγίου Κωνσταντίνου / Agiou Konstantinou 3,

GR-18531 Πειραιάς /Piraeus

Tel.: (30) 21 04 12 15 03,

4 12 69 17

Fax: (30) 21 04 12 27 90

E-mail: eepir@otenet.gr

Website: www.eep.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Industry And Commerce Of Rodopi Prefecture

Βασ. Γεωργίου / Vassileios Georgiou 2β,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tel: (30) 25 31 02 28 31,

3 68 31

Fax: (30) 25 31 02 67 14

E-mail: ccirodop@otenet.gr;

info@rodopicci.gr

Website: www.rodoppicci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

23.

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Tradesmen And Handicrafts Of Rodopi Prefecture

Καβείρων / Kaveiron 12,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tel: (30) 25 31 02 25 47,

3 40 06

8 14 70 - 9

Fax: (30) 25 31 02 58 66

E-mail: info@everodopi.gr

Website: www.everodopi.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

24.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Chamber Of Aitoloakarnania Prefecture

Παπαστράτου / Papastratou 53 και Σμύρνης / & Smirnis,

GR-30100 Αγρίνιο / Agrinio

Tel: (30) 26 41 02 25 25,

572 62

Fax: (30) 26 41 02 25 90

E-mail: contact@epimetol.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

25.

Επιμελητήριο Αργολίδας

Chamber Of Argolida Prefecture

Κορίνθου/Korinthou 23,

GR-21200 Άργος/Argos Tel:

Tel: (30) 27 51 06 72 16,

630 23,

669 68

Fax: (30) 275 10 24 595

E-mail: ebear@otenet.gr

Website: www.arcci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

26.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Chamber Of Arcadia Prefecture

25ης Μαρτίου και Πανός/Panos & Martiou 21,

22100 Τρίπολη / Tripoli

Tel: (30) 27 10 22 71 41,

22 71 42,

23 71 23

Fax: (30) 27 10 23 37 38

E-mail: info@arcadianet.gr

Website: www.arcadianet.gr

www.ikenet.gr,

www.eic.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

27.

Επιμελητήριο Άρτας

Chamber Of Arta Prefecture

Μ. Γραικού και Φλέμινγκ / Graikou & Flemig,

GR-47100 Άρτα / Arta

Tel: (30) 26 81 02 87 28,

7 86 54

Fax: (30) 26 81 07 86 54

E-mail: epimarta@otenet.gr

Website: www.arta.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

28.

Επιμελητήριο Αχαΐας

Chamber Of Ahaia Prefecture

Μιχαλακοπούλου/Mihalakopoulou 58,

GR-26221 Πάτρα / Patra

Tel: (30) 2610 27 77 79,

27 76 79,

27 80 56

Fax: (30) 26 10 27 65 19

E-mail: ea@e-a.gr

Website: www.e-a.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

29.

Επιμελητήριο Βοιωτίας

Chamber Of Viotia Prefecture

Λ.Κουτσοπετάλου / L.Koutsopetalou 1,

GR-32100 Λειβαδιά / Livadia

Tel: (30) 22 61 02 82 81,

2 76 64

Fax: (30) 22 61 02 13 47

E-mail: info@viotiachamber.gr

Website: www.viotiachamber.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

30.

Επιμελητήριο Γρεβενών

Chamber Of Grevena Prefecture

Εμμανουήλ Παππά / Emmanouil Papa 7,

GR- 51100 Γρεβενά / Grevena

Tel: (30) 24 62 08 55 01 (-3),

8 55 04,

8 55 05

Fax: (30) 24 62 08 03 10

8 03 33

E-mail: ebegreve@grevenanet.gr

Website: www.grevena.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

31.

Επιμελητήριο Δράμας

Chamber Of Drama Prefecture

Λαμπριανίδου / Labrianidiou 40,

GR-66100 Δράμα / Drama

Tel: (30) 25 21 02 27 50,

2 49 95

Fax: (30) 25 10 25 835

E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Website: www.ccidrama.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

32.

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων

Chamber Of Dodekanissa Prefecture

Γρηγορίου Λαμπράκη / Grigoriou Labraki 8,

GR-85100 Ρόδος / Rodos Island

Tel: (30) 22 41 04 42 00,

Κάλυμνος: 22 43 05 15 17,

Κως: 22 42 02 61 79,

Κάρπαθος: 22 45 02 24 83

Fax: (30) 22 41 04 42 40

E-mail: info@ebed.gr

Website: www.ebed.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

33.

Επιμελητήριο Έβρου

Chamber Of Evros Prefecture

Οδός Εμπορίου / Eboriou, 1ος όροφος / 1st floor,

GR- 68100 Αλεξανδρούπολη / Alexandroupoli

Tel: (30) 25 51 02 62 23,

2 65 37

Fax: (30) 25 51 02 32 53

E-mail: epimevro@otenet.gr

Website: www.chamberofevros.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

34.

Επιμελητήριο Εύβοιας

Chamber Of Evia Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / El. Venizelou 12,

GR-34100 Χαλκίδα / Chalkida

Tel: (30) 22 21 08 64 52

Fax: (30) 22 21 08 09 18

E-mail: epimevia@hol.gr

Website: www.eviachamber.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

35.

Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Chamber Of Evritania Prefecture

Νικολάου Τσιαμπούλα / Nikolaou Tsiaboula 5,

GR-36100 Καρπενήσι / Karpenissi

Tel: (30) 22 37 08 00 36,

2 36 28

Fax: (30) 22 37 08 04 40

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

36.

Επιμελητήριο Ζακύνθου

Chamber Of Zakynthos Prefecture

Λομβάρδου / Lombardou 20,

GR-29100 Ζάκυνθος / Zakynthos

Tel: (30) 26 95 04 19 40 (-1),

20090 -1 -2

Fax: (30) 26 95 02 31 35

E-mail: zantecci@otenet.gr

Website: www.zantecci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

37.

Επιμελητήριο Ηλείας

Chamber Of Ilia Prefecture

28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων / 28th of October str & Iroon Square,

GR-27100 Πύργος / Pyrgos

Tel: (30) 26 21 03 41 54,

3 22 25,

3 68 95

Fax: (30) 26 21 03 17 91

E-mail: ilich-gr@otenet.gr

Website: www.helia.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

38.

Επιμελητήριο Ημαθίας

Chamber Of Imathia Prefecture

Κεντρικής / Kentrikis 3,

GR-59100 Βέροια / Veria

Tel: (30) 23 31 02 54 70,

2 97 74,

2 47 34

Fax: (30) 23 31 02 53 30

E-mail: chamimat@otenet.gr

Website: www.imathiachamber.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

39.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Chamber Of Irakleion Prefecture

Κορωναίου / Koroneou 9,

GR-71202 Ηράκλειο / Irakleio

Tel: (30) 28 10 24 70 00

Fax: (30) 28 10 22 29 14

E-mail: root@ebeh.gr

kapetanaki@ebeh.gr

Website: www.ebeh.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

40.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Chamber Of Thesprotia Prefecture

Κυρα-Βασιλικής / Kyra Vassilikis 13, (1ος όροφος / 1st floor),

GR-46100 Ηγουμενίτσα / Igoumenitsa

Tel: (30) 26 65 02 94 80 (-88)

Fax: (30) 26 65 02 94 89

E-mail: pezo@otenet.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/THESPROTIA.html

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

41.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Chamber Of Ioannina Prefecture

Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση / Trikoupi & Oplarhigou Poutesi 14,

GR-45332 Ιωάννινα / Ioannina

Tel: (30) 26 51 0 2 62 73 (President's office), 223 89

24 7 09,

765 89 (EU Info Center)

Fax: (30) 26 51 0 251 79

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

42.

Επιμελητήριο Καβάλας

Chamber Of Kavala Prefecture

Ομονοίας / Omonias 50Α,

GR-65302 Καβάλα / Kavala

Tel: (30) 25 10 22 33 25,

22 33 28,

22 22 57,

22 22 12

Fax: (30) 25 10 83 59 46

E-mail: eic157@otenet.gr

Website: www.chamberofkavala.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

43.

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Chamber Of Karditsa Prefecture

Ηρώων Πολυτεχνείου / Iroon Polytehneiou 3,

GR-43100 Καρδίτσα / Karditsa

Tel: (30) 24 41 02 23 34,

2 23 01

Fax: (30) 24 41 02 22 38

E-mail: karditsaacci@cld.gr

Website: www.karditsaacci@cld.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

44.

Επιμελητήριο Καστοριάς

Chamber Of Kastoria Prefecture

Μητροπόλεως / Mitropoleos 60,

GR-52100 Καστοριά / Kastoria

Tel: (30) 24 67 02 69 26,

2 89 81 (President's office),

2 95 28

Fax: (30) 24 67 02 24 42

E-mail: kastcham@otenet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

45.

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Chamber Of Corfu Prefecture

Αριστοτέλους / Aristotelous 2

Τ.Θ. / PO Box 426,

GR-49100 Κέρκυρα / Corfu

Tel: (30) 26 61 03 98 13,

3 98 14,

3 19 98

Fax: (30) 26 61 04 00 88

E-mail: corfucci@otenet.gr

Website: www.cci-kerkyra.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

46.

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Chamber Of Kefalinia & Ithaki Islands

Λ.Βεργωτή / L. Vergoti 131,

GR-28100 Αργοστόλι / Argostoli

Tel.: (30) 26 71 02 22 53,

2 49 59

Fax: (30) 26 71 02 61 90

E-mail: chamberk@otenet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

47.

Επιμελητήριο Κιλκίς

Chamber Of Kilkis Prefecture

Γ.Καπετά / G.Kapeta 11,

Τ.Θ. / PO Box 40,

GR-61100 Κιλκίς / Kilkis

Tel: (30) 23 41 02 45 80,

2 45 81,

2 09 23

Fax: (30) 23 41 02 09 24,

2 09 26

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Website: www.gbi.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

48.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Chamber Of Kozani Prefecture

Ι.Φαρμάκη / I.Farmaki 2,

GR-50100 Κοζάνη / Kozani

Tel: (30) 24 61 03 46 69,

4 16 93

Fax: (30) 26 83 92 45 68

E-mail: Chambers@otenet.gr

Website: www.kozani.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

49.

Επιμελητήριο Κορίνθου

Chamber Of Korinth Prefecture

Ερμού / Ermou 2,

GR-20100 Κόρινθος / Korinth

Tel: (30) 27 41 02 44 64,

8 59 86,

2 64 04,

2 64 03

Fax: (30) 27 41 0 2 11 73

E-mail: info@korinthcc.gr

Website: www.korinthcc.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

50.

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Chamber Of Cyclades Islands

Αγ.Νικολάου 6 / Ag.Nikolaou,

GR-84100 Ερμούπολη - Σύρος / Ermoupolis-Syros

Tel: (30) 22 81 08 23 46,

8 02 46,

8 74 03

Fax: (30) 22 81 08 65 55

E-mail: info@cycladescc.gr

Website: www.cycladescc.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

51.

Επιμελητήριο Λακωνίας

Chamber Of Lakonia Prefecture

Ξανθάκη / Xanthaki 3,

GR-23200 Γύθειο / Gythio

Tel: (30) 27 33 02 22 79,

2 38 04

Fax: (30) 27 33 02 20 08

E-mail: gytheioc@otenet.gr

Website: www.lcci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

52.

Επιμελητήριο Λάρισας

Chamber Of Larissa Prefecture

Παπακυριαζή / Papakyriazi 44,

GR-41222 Λάρισσα / Larissa

Tel: (30) 24 10 53 64 53,

25 53 88 (President's office), 25 47 38,

53 64 52,

53 24 47,

53 69 00

Fax: (30) 24 10 25 75 22

E-mail: info@Larissa-chamber.gr

Website: www.Larissa-chamber.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

53.

Επιμελητήριο Λασηθίου

Chamber Of Lassithi Prefecture

Ι.Κουμουνδούρου / I.Koumoundourou 17,

GR-72100 Άγιος Νικόλαος - Κρήτη / Agios Nikolaos - Creta

Tel: (30) 28 41 02 22 31,

2 71 40,

2 71 50,

2 83 01

Fax: (30) 28 41 02 38 31

E-mail: info@epimlas.gr

Website: www.epimlas.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

54.

Επιμελητήριο Λέσβου

Chamber Of Lesvos Island Prefecture

Πλ.Κουντουριώτη / Kountourioti 71,

GR-81100 Μυτιλήνη / Mytilini

Tel: (30) 22 51 02 84 31,

2 85 64,

2 92 17,

2 99 32 (President's office)

Fax: (30) 2 32 75

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

55.

Επιμελητήριο Λευκάδας

Chamber Of Lefkada Island Prefecture

Δ.Μακρή / D.Makri 5,

GR-31100 Λευκάδα / Lefkada

Tel: (30) 26 45 02 23 81

Fax: (30) 26 45 02 23 81

E-mail: ebelef@otenet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

56.

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Chamber Of Magnesia Prefecture

Δημητριάδος / Dimitriados 176,

GR-38221 Βόλος / Volos

Tel: (30) 24 21 02 37 66,

2 32 71

Fax: (30) 24 21 03 12 11

E-mail: info@c-magnesia.gr

Website: www.c-magnesia.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

57.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Chamber Of Messinia Prefecture

Πλ. 23ης Μαρτίου / 23rd Martiou Square,

GR-24100 Καλαμάτα / Kalamata

Tel: (30) 27 21 06 22 00

Fax: (30) 27 21 06 22 29,

8 27 41

E-mail: info@kalamata.chambernet.gr

Website: www.kalamata.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

58.

Επιμελητήριο Ξάνθης

Chamber Of Xanthi Prefecture

Βασ.Κωνσταντίνου / Vass. Konstantinou 1,

GR-67100 Ξάνθη / Xanthi

Tel: (30) 25 41 02 51 05,

2 25 33

Fax: (30) 25 41 02 59 87

E-mail: ebex@otenet.gr

Website: www.ebex.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

59.

Επιμελητήριο Πέλλας

Chamber Of Pella Prefecture

25ης Μαρτίου / 25th Martiou 13,

GR-58200 Έδεσσα / Edessa

Tel: (30) 23 81 02 65 55 - 6,

2 67 35

Fax: (30) 23 81 02 90 29

E-mail: champella@pel.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

60.

Επιμελητήριο Πιερίας

Chamber Of Pieria Prefecture

28ης Οκτωβρίου / 28th of October 9,

GR-60100 Κατερίνη / Katerini

Tel: (30) 23 51 02 32 11,

2 43 11

Fax: ++30) 23 51 02 51 24

E-mail: champier@otenet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

61.

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Chamber Of Preveza Prefecture

Δοδώνης / Dodonis 47,

GR- 48100 Πρέβεζα / Preveza

Tel: (30) 26 82 02 94 14

Fax: (30) 26 82 02 92 83

E-mail: info@preveza.chambernet.gr

Website: www.preveza.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

62.

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Chamber Of Rethymnon Prefecture

Εμ.Πορτάλιου / Em. Portaliou 23,

GR-74100 Ρέθυμνο / Rethymnon

Tel: (30) 28 31 02 22 14

Fax: (30) 28 31 05 50 86

E-mail: eber@otenet.gr

Website: www.eber.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

63.

Επιμελητήριο Σάμου

Chamber Of Samos Island Prefecture

Κουντουριώτη / Kountourioti 19,

GR-83100 Σάμος / Samos

Tel: (30) 22 73 08 79 70,

8 79 80

Fax: (30) 22 73 02 27 84

E-mail: samcci@otenet.gr

Website: www.samoscci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

64.

Επιμελητήριο Σερρών

Chamber Of Serres Prefecture

Π.Κωστοπούλου / Kostopoulou 2,

GR-62122 Σέρρες / Serres

Tel: (30) 23 21 09 97 20,

9 97 19 (γραφείο προέδρου)

Fax: (30) 23 21 09 9740

E-mail: eves@otenet.gr

Website: www.eves.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

65.

Επιμελητήριο Τρικάλων

Chamber Of Trikala Prefecture

Βενιζέλου / Venizelou 1,

GR-42100 Τρίκαλα / Trikala

Tel: (30) 24 31 02 74 93,

2 49 89,

7 47 20

Fax: (30) 24 31 03 89 45

E-mail: info@trikala.chambernet.gr

Website: www.trikala.chambernet.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

66.

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Chamber Of Fthiotida Prefecture

Όθωνος / Othonos 3,

GR-35100 Λαμία / Lamia

Tel: (30) 22 31 02 21 12,

2 13 95

Fax: (30) 22 31 03 09 85

E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Website: www.fthiotidoscc.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

67.

Επιμελητήριο Φλώρινας

Chamber Of Florina Prefecture

Μεγαρόβου / Megarovou 15,

GR-53100 Φλώρινα / Florina

Tel: (30) 23 85 02 23 34,

2 24 66

Fax: (30) 23 85 02 80 20

E-mail: eveflorinas@acn.gr

http: Δικτυακός τόπος: www.ebef.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

68.

Επιμελητήριο Φωκίδας

Chamber Of Fokida Prefecture

Γιδογιάννου / Gidogiannou 7,

GR-33100 Άμφισσα / Amfissa

Tel: (30) 22 65 02 86 97,

2 36 51

Fax: (30) 22 65 02 21 85

E-mail: epim-fo@hol.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

69.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Chamber Of Chalkidiki Prefecture

Πολυτεχνείου /Polytehniou 58, GR-63100 Πολύγυρος / Polygyros

Tel: (30) 23 71 02 42 00,

2 43 00

Fax: (30) 23 71 02 13 55

E-mail: info@epichal.gr

Website: www.epichal.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

70.

Επιμελητήριο Χανίων

Chamber Of Chania Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / Elef.Venizelou 4,

GR-73110 Χανιά-Κρήτη / Chania-Creta

Tel: (30) 28 21 05 23 29, 45 34 9, 40 62 4 (President's office)

Fax: (30) 28 21 02 83 07

E-mail: epimel@chania-cci.gr

Website: www.chania-cci.gr

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

71.

Επιμελητήριο Χίου

Chamber Of Chios Island Prefecture

Φιλίππου Αργέντη / Filipou Argenti 8,

GR-82100 Χίος / Chios

Tel: (30) 22 71 04 43 30 - 1

Fax: (30) 22 71 04 43 32

E-mail: epimeliti@otenet.gr

Website: chios.proodos.gr/chamber

Kaitseb ja arendab kaubandus-, tööstus- ja oskustöö sektoreid; kujundab majanduspoliitikat.

Vastavalt Kreeka seaduse nr 2251/94 artikli 10 lõigetele 9 ja 15 võivad kaubandus-tööstuskojad ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

HISPAANIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Instituto Nacional del Consumo

C/Príncipe de Vergara, 54

E-28006 Madrid

Tel. (34) 91.822.44.00

Fax (34) 91.435.94.12

directora@consumo-inc.es

Keskvalitsusasutus, mis vastavalt põhiseaduse artiklile 51 ning tarbijate ja teenusekasutajate kaitse seaduse konsolideeritud tekstile edendab ning kaitseb tarbijate ja teenusekasutajate õigusi

2.

Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía

Plaza Nueva, 4

E-41071 Sevilla

Tel. (34) 95 504 14 78.

Fax: (34) 95 504 14 49

Dg.consumo.cgob@juntadeandalucia.es

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

3.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

Via Universitas, 36, 6e Planta

E-50071 Zaragoza

Tel. (34) 976 71 56 12.

Fax: (34) 976 71 56 09

consumo@aragon.es

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

4.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias

Ciriaco Miguel Vigil, 9

Edificio Buenavista

E-33006 Oviedo

Tel. (34) 98 510 83 02

Fax: (34) 98 510 83 10

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

5.

Dirección General de Consumo / Direcció General de Consum –Govern de les Illes Balears

Paseo del Borne, 17- 1o

E-07012 Palma de Mallorca

Tel.: (34) 971 17 95 22

Fax: (34) 971 17 62 52

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

6.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias

León y Castillo, 200

Ed. Servicios Múltiples III, planta 1

E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: (34) 928 89 93 21

Fax: (34) 928 89 98 68

ecobgam@gobiernodecanarias.org

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

7.

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria

Hernán Cortes, 9

E-39003 Santander

Tel.: (34) 942 20 79 36

Fax: (34) 942 20 75 28

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

8.

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Berna, 1-1o planta

Edificio Iberdrola

E-45071 Toledo

Tel.: (34) 925 28 45 29

Fax: (34) 925 22 62 06

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

9.

Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León

Garcia Morato, 24

E-47007 Valladolid

Tel.: (34) 983 41 88 15

Fax: (34) 983 41 00 78

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

10.

Agencia Catalana del Consumo / Agència Catalana del Consum – Generalitat de Catalunya

Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona

Tel.: +34 935516666

Fax: +34 935516599

www.consum.cat/

consum@gencat.cat

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

11.

Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura

C/Atarazanas, 8

E-06800 Merida (Badajoz)

Tel.: (34) 924 00 47 01

924 00 47 00

Fax: (34) 924 00 47 02

Dg.consumo@prs.juntaex.es

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

12.

Instituto Gallego de Consumo / Instituto Galego de Consumo – Xunta de Galicia

Gonzalo Torrente Balllester

1-3-5-bajo

E-15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel.: (34) 981 54 53 86

981 54 53 97

981 54 45 12

Fax: (34) 981 54 45 98-99

Xerencia.igc@xunta.es

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

13.

Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid)

C/ Ventura Rodríguez, 7 -4o planta

E-28008 Madrid

Tel.: (34) 91 580 32 13

Fax: (34) 91 580 33 39

Dg.consumo@madrid.org.

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

14.

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodepencias y Consumo de la Región de Murcia

Ronda de Levante, 11- 4o Planta

E-30071 Murcia

Tel.: (34) 968 39 58 31

Fax: (34) 968 22 12 17

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

15.

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra

C/González Tablas s/n

E-31002 Pamplona

Tel.: (34) 848 42 62 21

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

16.

Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja

C/Gran Via, 18

E-26071 Logroño

Tel.: (34) 941 272 420

Fax: (34) 941 272 418

Dg.salud@larioha.org

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

17.

Dirección General de Comercio y Consumo / Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana

C/Colón, 32

E-46004 Valencia

Tel.: (34) 96 386 96 04

Fax: (34) 96 386 96 00

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

18.

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial – Gobierno Vasco / Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza – Eusko Jaurlaritza

C/Donostia San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria (Gasteiz)

Tel.: (34) 945 01 99 23

Fax: (34) 945 01 99 31

945 01 99 47

consumo@ej-gv.es

Turujärelevalve ning tarbijate ja teenusekasutajate õiguste kaitse eest vastutav valitsusasutus

19.

AUC

Asociacíon de Usuarios de la Comunicación

Cavanilles, 29, 2o D

E-28007 Madrid

Tel.: (34) 91 501 67 73.

Fax: (34) 91 501 87 66

auc@auc.es

Tarbijakaitseorganisatsioon, mis on spetsialiseerunud kommertsteadetele. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

20.

ASGECO

Asociación General de Consumidores

Plaza Navafría, 3-Bajos

E-28027 Madrid

Tel.: (34) 91 405 36 98

91 405 36 11

Fax: (34) 91 405 39 97

asgeco@asgeco.org

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

21.

CEACCU

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

C/San Bernardo, 97-99

Edif. Colomina, Oficina F

E-28015 Madrid

Tel.: (34) 91 447 04 81

Fax: (34) 91 594 51 24

ceaccu@ceaccu.org

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

22.

CECU

Confederación de Consumidores y Usuarios

/Mayor, 45 2o Planta

E-2813 Madrid

Tel.: (34) 91 364 13 84

Fax: (34) 91 366 90 00

cecu@cecu.es

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

23.

FUCI

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes

C/Joaquín Costa, 61 Bajo Drcha.

E-28002 Madrid

Tel. (34) 91 564 01 18.

Fax: (34) 91 562 83 55

fuciest@hotmail.com

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

24.

HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios

C/Vallehermosa, 15, 1o

E-28015 Madrid

Tel.: (34) 91 593 09 35

Fax: (34) 91 593 18 14

hispacoop@hispacoop.es

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

25.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios

C/Albarracín, 21

E-28037 Madrid

Tel.: (34) 913 000 045

Fax: (34) 917 543 870

ocu@ocu.org

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

26.

UNAE

Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España

C/Villanueva, 8 – 3o

E-28001 Madrid

Tel.: (34) 91 575 72 19.

Fax: (34) 91 575 13 09

informacion@federacionunae.com

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

27.

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

C/Gavín, 12 local

E-50001 Zaragoza

Tel.: (34) 976 39 00 60.

Fax: (34) 976 39 01 99

Aicar.adicae@adicae.net

Tarbijakaitseorganisatsioon, mis on spetsialiseerunud finantsteenustele. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

28.

U.C.E.

Unión de Consumidores de España

/O'donnel 32, 5od

E-28009 Madrid

Tel.: (34) 91 434 20 85

Fax: (34) 91 557 09 96

Uce_consumidores@ono.com

Üldise suunitlusega tarbijakaitseorganisatsioon. Pakub tarbijatele teavet ja koolitust ning esindab neid erinevates tarbijaorganisatsioonides

PRANTSUSMAA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ADEIC)

3, rue de la Rochefoucauld

F-75009 Paris

Tel.: (33) 144 53 73 93

Fax: (33) 144 53 73 94

E-mail: adeicnat@adeic.asso.fr

Website: http://www.adeic.asso.fr

President: Patrick Mercier

General Secretary: Christian Huard

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

2.

Association Force - Ouvrière Consommateur (AFOC)

141, avenue du Maine

F-75014 Paris

Tel.: (33) 140 52 85 85

Fax: (33) 140 52 85 86

E-mail: afoc@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/afoc

President: Jean-Claude Mailly

General Secretary: Raphaël Manzano

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

3.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC)

153, avenue Jean-Lolive

F-93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex

Tel.: (33) 148 10 65 65

Fax: (33) 148 10 65 71

E-mail: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Website: www.leolagrange-conso.org

President: Marc Lagae

General Secretary: Yves Blein

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

4.

Association Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT)

4, boulevard de la Villette

F-75955 Paris Cedex 19

Tel.: (33) 142 03 81 14

Fax: (33) 153 72 85 56

E-mail: asseco@cfdt.fr

Website: www.cfdt.fr/asseco

President: Yvonne Delemotte

General Secretary: René Machabert

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

5.

Confédération Générale du Logement (CGL)

6/8, Villa Gagliardini

F-75020 Paris

Tel.: (33) 140 31 90 22

Fax: (33) 140 31 92 74

E-mail: CGL.Nat@wanadoo.fr

President: Henry de Gaulle

General Secretary: Pierre Perio

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

6.

Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie (CLCV)

17 rue Monsieur

F-75007 Paris

Tel.: (33) 156 54 32 10

Fax: (33) 143 20 72 02

E-mail: clcv@clcv.org

Website: www.clcv.org

President: Reine-Claude Mader

General Secretary: M.Alain Chosson

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

7.

Conseil national des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

108, avenue Ledru-Rollin

F-75011 Paris

Tel.: (33) 147 00 02 40

Fax: (33) 147 00 01 86

E-mail: cnafal@wanadoo.fr

Website: www.cnafal.com

President: Michèle Fournier-Bernard

General Secretary: Eric Comparat

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

8.

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel.: (33) 148 78 81 61

Fax: (33) 148 78 07 35

E-mail: cnafc-conso@afc.France.org

Website: www.afcfrance.org

President: Paul de Viguerie

Directeur: Olivier Braillon

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

9.

Confédération Nationale du Logement (CNL)

8, rue Mériel

F-93104 Montreuil Cedex

Tel.: (33) 148 57 04 64

Fax: (33) 148 57 28 16

E-mail: cnl@lacnl.com

President: Jean-Pierre Giacomo

Administrateur: Philippe Denizot

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

10.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

53, rue Riquet

F-75019 Paris

Tel.: (33) 144 89 86 80

Fax: (33) 140 35 29 52

E-mail: csf@csfriquet.org

Website: www.csfriquet.org

President: M.Christian Zytynski

General Secretary: François Édouard

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

11.

Familles de France (FF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel.: (33) 144 53 45 90

Fax: (33) 145 96 07 88

E-mail: conso@familles-de-france.org

Website: www.familles-de-france.org

President: Henri Joyeux

General Secretary: Olivier Degauquier

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

12.

Familles Rurales (FR)

7, cité d'Antin

F-75009 Paris

Tel.: (33) 144 91 88 88

Fax: (33) 144 91 88 89

E-mail: famillesrurales@wanadoo.fr

Website: www.famillesrurales.org

President: Thierry Damient

Directeur: Jean-Yves Martin

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

13.

Fédération nationale des Associations d'Usagers des transports (FNAUT)

32, rue Raymond-Losserand

F-75014 Paris

Tel.: (33) 143 35 02 83

Fax: (33) 143 35 14 06

E-mail: fnaut@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/fnaut

President: Jean Sivardière

General Secretary: Simone Bigorgne

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

14.

Association pour l'Information et la Défense des Consommateurs Salariés de la CGT (INDECOSA-CGT

263, rue de Paris

F-93516 Montreuil Cedex

Tel.: (33) 148 18 84 26

Fax: (33) 148 18 84 82

E-mail: indecosa@cgt.fr

Website: www.cgt.fr/indecosa

President: Daniel Collet

General Secretary: Daniel Tournez

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

15.

Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)

16, avenue du Château

F-94300 Vincennes

Tel. (33) 101 49 57 93 00

Fax: (33) 143 65 33 76

E-mail: orgeco@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/orgeco/

President: Yves Sirot

Sécrétaire Général: Sylvie Martin-Pernot

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

16.

Union fédérale des Consommateurs- Que Choisir (UFC-QUE CHOISIR)

11, rue Guénot

F-75011 Paris

Tel.: (33) 143 48 55 48

Fax: (33) 143 48 44 35

E-mail: mouvement@quechoisir.org

Website: www.quechoisir.org

President: Alain Bazot

Directeur: Jean-Louis Redon

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

17.

Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)

6, rue Béranger

F-75003 Paris

Tel.: (33) 144 54 50 54

Fax: (33) 144 54 50 66

E-mail: ufcsnational@wanadoo.fr

Website: www.ufcs.org

President: Chantal Jannet

General Secretary: Elisabeth Leveque

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

18.

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel.: (33) 149 95 36 00

Fax: (33) 140 16 12 76

E-mail: nbrun@unaf.fr

Website: www.unaf.fr

President: Hubert Brin

Directeur: Monique Sassier

Tarbijate majanduslike huvide kaitse.

19.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

59, boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris cedex 13

Tarbijate huvide kaitse; küsimustele vastamine; ettekirjutused.

ITAALIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

A.C.U. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

Via Padre Luigi Monti, 20/C

I-20162 Milano (MI)

tel. (39)02-661 54 11

fax (39)02-642 52 93

associazione@consumatoriutenti.it

www.consumatoriutenti.it;

www.mangiosano.org

Tegevuse põhieesmärk on ühiskondliku solidaarsuse saavutamine tarbijate õiguste kaitse kaudu; teatavad tegevused on keelatud; ühingu põhieesmärk on soodustuste tagamine tarbijatele, kes on oma füüsilise, vaimse, majandusliku, sotsiaalse või perekondliku olukorra tõttu ebasoodsas olukorras (põhikirja artikkel 3).

2.

ADICONSUM

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE

Via degli Ammiragli, 91

I-00161 Roma

tel. (39)06-441 70 21

fax (39)06-44 17 02 30

adiconsum@adiconsum.it

www.adiconsum.it

Tegevuse põhieesmärk on tarbijate õiguste ja huvide kaitse, mis hõlmab järgmist: toodete ja teenuste tervislikkuse, ohutuse ja kvaliteediga seotud õigused; asjakohane teave ja ausa reklaami reeglid; kaupade soetamise ja teenuste tarbimisega seotud lepinguliste suhete õiglased, läbipaistvad ja võrdsed tingimused; avalike teenuste osutamine kooskõlas kvaliteedi- ja efektiivsusstandarditega; teave vastutustundliku, kriitilise suhtumisega, sobiva ja loodussõbraliku tarbimise ning säästliku energiakasutuse kohta; teave rahakasutuse kohta, et vältida ülelaenamist ja liigkasuvõtmist; abi ja toetus liigkasuvõtmise ohvritele või abivajajatele (põhikirja artikkel 1)

3.

ADOC - ASSOCIAZIONE DIFESA ORIENTAMENTO CONSUMATORI

Via Lucullo, 6

I-00187 Roma

tel. (39)06-4825849

fax (39)06-4819028

adoc@adoc.org

www.adoc.org

Täidab põhikirjajärgset kohustust kaitsta tarbijaid, algatades tegevusi tarbijate õiguste kaitseks ja kõrgema elatustaseme kindlustamiseks (põhikirja artikkel 2).

4.

ADUSBEF - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, POSTALI, ED ASSICURATIVI

Via Farini, 62

I-00185 Roma

tel. (39)06-48 18 632

fax (39)06-48 18 633

info@adusbef.it

www.adusbef.it

Tegutseb Itaalias eesmärgiga aidata, kaitsta, ja esindada pangandus- ja finantsteenuste kasutajaid ning avalikesse investeerimisfondidesse või muude laenuteenustega otseselt või kaudselt seotud tegevustesse kaasatud isikuid (põhikirja artikkel 1).

5.

ALTROCONSUMO – ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DI CONSUMATORI

Via Valassina, 22

20159 Milano (MI)

tel. (39)02-668901

fax (39)02-66890288

pr@altroconsumo.it;

press@altroconsumo.it

www.altroconsumo.it

Edendab ja kaitseb kaupade ja teenuste tarbijate huve ning algatab nii individuaalseid kui ka ühiseid toiminguid nende huvide arvestamise tagamiseks (põhikirja artikkel 2).

6.

ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Via Celimontana,38

I-00184 Roma (RM)

tel. (39)06-68 33 617

fax (39)06-68 67 434

info@assoutenti.it

www.assoutenti.it

Tegevuse põhieesmärk on kaitsta tarbijaid, tegutsedes ühiskondliku solidaarsuse tagamise nimel ja kaitstes kodanikuõigusi (põhikirja artikkel 2).

7.

C.T.C.U. – CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI – VERBRAUCHERZENTRALE SUDTIROL

Via Dodiciville, 2

I-39100 Bolzano (BZ)

tel. (39)0471-97 55 97

fax (39)0471-97 99 14

www.centroconsumatori.it;

www.euroconsumatori.org;

www.assicurarsibene.it

Alto Adige ühingute ja organisatsioonide liit tegutseb tarbijakaitse valdkonnas. Liidu eesmärk on kaitsta tarbijate huve, kasutades nii liidu enda kui ka tarbijate struktuure ning iseseisvaid osakondi, mis on teistest üldistest tegevusvaldkondadest eraldiseisvad (põhikirja artikkel 1).

8.

CITTADINANZATTIVA -

Via Flaminia, 53

I-00196 Roma

tel. (39)06-36 71 81

fax (39)o6-36 71 83 33

procuratori@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

Kodanikuühiskonna liikumine, mille eesmärk on kaitsta inimõigusi ühiskondlike ja poliitiliste õiguste kaitse ja kasutamise kaudu riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Liikumise eesmärk on võidelda keskkonnareostuse ja korruptsiooni vastu tihedas koostöös ulatusliku tarbijakaitseliikumisega, kaitsta tarbijate õigusi ning hoolitseda keskkonna, maa, tervise ning üksikisiku ja ühiskonna turvalisuse eest (põhikirja artikkel 1).

9.

CODACONS–COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA DIFESA DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

Viale Mazzini, 73

I-00195 Roma

tel. (39)06-37 25 809

fax (39)06-37 01 709

codacons.info@tiscali.it

www.codacons.it

Tegevuse põhieesmärk on kaitsta tarbijate, immigrantide ning põgenike õigusi ja huve suhetes riiklike organisatsioonide ning eraõiguslike tootjate ning kaupade ja teenuste pakkujatega, kasutades oma seaduslikke vahendeid, eelkõige rakendades vastavaid õigusakte eesmärgiga kaotada turumoonutused, mille on tuvastanud üksus Commissione di abusi e da altre fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione (põhikirja artikkel 2).

10.

CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

Viale Guglielmo Marconi, 94

I-00146 Roma

tel: (39) 06 -55 30 18 08

fax: (39)06-55 30 70 81

codicin@codici.org

www.codici.org

Edendab sõltumatut ja demokraatlikku ühiskondlikku koolitust kasumit mitte taotleval eesmärgil. Keskuse põhieesmärk on korraldada igat liiki kultuurilist, ühiskondlikku, poliitilist ja juriidilist tegevust, et kaitsta ja toetada tarbijate ja eelkõige ebasoodsas olukorras olevate isikute õigusi ja huve (põhikirja artikkel 3).

11.

CONFCONSUMATORI _ CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI

Via G. Mazzini, 43

I-43100 Parma (PR)

tel. (39)052-12 30 134

fax (39)052-28 57 17

confcons@tin.it

www.confconsumatori.it

Tegevuse põhieesmärk on kaitsta tarbijaid kasumit mittetaotleval eesmärgil, keskendudes ühiskondliku solidaarsuse saavutamisele (põhikirja artikkel 2).

12.

FEDERCONSUMATORI – FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Via Palestro, 11

I-00185 Roma

tel: (39) 06 -42 02 07 55

fax: (39)06-47 42 48 09

federconsumatori@federconsumatori.it

www.federconsumatori.it

Toetab ja kaitseb kõiki tarbijaid, eelkõige majanduslikult ja sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevaid isikuid, ning pakub neile koolitust ja teavet (põhikirja artikkel 2).

13.

LA CASA DEL CONSUMATORE

Via Bobbio, 6

I-20125 Milano (MI)

tel: (39) 02 -28 38 92 82

fax: (39)02-28 38 93 43

info@casadelconsumatore.it

www.casadelconsumatore.it

Tegutseb Euroopa Liidu, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil eesmärgiga pakkuda teavet ning kaitsta, toetada ja esindada kaupade ja teenuste tarbijate individuaalseid ja ühiseid õigusi ja huve ning erinevaid tarbijate huve üldiselt (põhikirja artikkel 1).

14.

LEGA CONSUMATORI

Via delle Orchidee, 4/A

I-20147 Milano (MI)

tel: (39) 02 -48 30 36 59

fax: (39)02-48 30 26 11

ufficiostampa@legaconsumatori.it

www.legaconsumatori.it

Tegevuse eesmärk on edendada, organiseerida ja suurendada võimalikult efektiivselt partnerite individuaalseid ja ühiseid ressursse koolituse, teabevahetuse ja oma õiguste kaitse valdkonnas eesmärgiga tuvastada ja rahuldada üldsuse vajadusi; edendab ja koordineerib äriühingute loomist isemajandamise ja üksikisikute otsese kaasamise alusel eesmärgiga kaitsta palga ostujõudu ning kavandatud ja teadlikku tarbimist; püüab saavutada uut arengumudelit, mis võtaks arvesse uusi tarbimisviise, et määratleda ja muuta kapitalistliku tootmise, töötlemise ja turunduse vorme; kaitseb kodanike füüsilist ja moraalset heaolu tooteid ja teenuseid pakkuvate ettevõtete ees, kasutades muu hulgas õiguslikke meetmeid; aitab arendada ja toetab tööliste ja renditalunike liikumise ideaale ja väärtusi, soosides ühisel ja vastastikusel kogemusel põhinevaid koostöövorme (põhikirja artikkel 3).

15.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39/A

I-00187 Roma

tel. (39)06-48 80 053

fax (39)06-48 20 227

info@movimentoconsumatori.it

www.movimentoconsumatori.it

Kaitseb tarbijate (vastavalt 30. juuli 1998. aasta seaduse nr 281 artiklile 2) ja hoiustajate õigusi ja huve; püüab parandada nende inimeste elukvaliteeti; soodustab tarbimiskultuuri arendamist ning pakub teavet ja koolitust säästva ja keskkonnasõbraliku tarbimise teemadel (põhikirja artikkel 2).

16.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - onlus

Via Quintino Sella, 41

I-00187 Roma

tel: (39) 06 -86 39 92 08

fax: (39)06-86 38 84 06

info@mdc.it

www.helpconsumatori.it

Itaalias tegutsev sõltumatu mittetulundusühing, mille põhieesmärk on solidaarsuse saavutamine ja sotsiaalvaldkonna edendamine ning kodanike ja tarbijate õiguste kaitse (põhikirja artikkel 1).

17.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Via Duilio, 13

I-00192 Roma

tel. (39)06-32 69 531

fax (39)06-32 34 616

info@consumatori.it

www.consumatori.it

Täidab oma põhikirjajärgset kohustust esindada kõiki tarbijaid, sealhulgas avaliku ja erasektori poolt pakutavate teenuste tarbijaid ning eelkõige isikuid, kes tulenevalt oma nõrgast läbirääkimispositsioonist ja teabepuudusest on professionaalidega võrreldes ebasoodsas olukorras, ning kaitsta võrdselt nende huve; kaitseb vajadusel seaduslikke õigusi haldus- ja õigusorganite ees ning rahvusvahelistes organisatsioonides ning pakub abi suhtlemisel avaliku ja erasektori kaupade ja teenuste pakkujatega (põhikirja artikkel 2).

18.

ASSOCONSUM ONLUS.

Via Lombardia, 30

00187 Roma

Tel.: 06 42009318

Fax: 06 42009322

E-mail: info@asso-consum.it

www.asso-consum.it

Esimestel aastatel pärast asutamist tegutses Asso-Consum peamiselt parlamendi valdkonnas: 2002.–2007. aastal said ühingu aruanded ajendiks vähemalt 600 parlamentaarsele küsimusele.

Sedamööda, kuidas ühing palkas rohkem töötajaid, kasvas tema suutlikkus pakkuda tarbijatele (nii ühingu liikmetele kui ka liikmestaatuseta isikutele) abi, juhiseid ja koolitust ning ka tasuta õigusnõustamist järgmistes valdkondades: laenud ja hoiused, lepingud, telekommunikatsioon, transport, ühishagid, tervishoid, turism, keskkond, toit ja eraelu puutumatus.

Viimasel ajal on Asso-Consum olnud seotud järgmiste riikliku tähtsusega algatustega: läbirääkimised ettevõtjaga Costa Crociere kruiisilaeva Costa Concordia reisijatele makstavate hüvitiste üle, ettepanek korraldada referendum poliitiliste parteide valimiskulude hüvitamise korra tühistamiseks ning ühishagi Banca di Campania vastu seoses suurimalt deebetjäägilt võetava komisjonitasuga.

KÜPROS

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Competition and Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Tel.: (357) 22 86 71 53

Fax: (357) 22 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

Talituse eesmärk on tarbijate tervise, ohutuse ja majanduslike huvide kaitse. Talitus vastutab nii Euroopa Liidu direktiivide vastuvõtmise kui ka ühtlustatud seadusandluse rakendamise eest.

2.

Cypriot Consumers Association

Tel.: (357) 22 51 61 12/3/4

Fax: (357) 22 51 61 18

E-mail: cyconsas@spidernet.net and cca@spidernet.net

www.cyprusconsumers.org.cy

Ühingu eesmärk on kaitsta tarbijate õigusi vastavalt ÜRO ja Euroopa Liidu poolt sätestatud tingimustele ning koolitada tarbijaid, et nad oleksid täielikult teadlikud oma õigustest ja kohustustest.

3.

Cyprus Consumers and Quality of Life

Tel.: (357) 22 31 31 11

(357) 22 46 30 03

Fax: (357) 22 46 30 77

E-mail: consumersunion@cytanet.com.cy

www.consumersunion.org.cy

Liidu eesmärk on kaitsta võrdselt kõigi tarbijate huve ning tagada nende õigused mugavale ja tervislikule elule jätkusuutlikus ja arenenud keskkonnas.

LÄTI

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Patērētāju tiesību aizardzības centrs

Tālr: (371) 73 38 026

Faxs: (371) 73 38 024

E-pasts: tpkc@apollo.lv

www.ptac.gov.lv

Kaitsta tarbijate õigusi ja huve.

LEEDU

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos

Vilniaus g. 25,

LT-01119, Vilnius, Lietuva

Tel.: (370) 52 62 67 51

Fax: (370) 52 79 14 66

El. p. taryba@nvtat.lt

www.nvtat.lt

Riiklik tarbijakaitseamet on valitsusasutus, mis viib ellu tarbijakaitsepoliitikat ja koordineerib tooteohutuse ning tarbijakaitse inspektsioonide tegevust.

LUKSEMBURG

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle asbl

55, rue des Bruyères

L-1274 Howald

Tel: (352) 49 60 22-1

Fax: (352) 49 49 57

E-mail: ulc@pt.lu

Website: www.ulc.lu

Teavitamine, koolitus, kaitse, tarbijakaitse, juriidilised teenused, erialased konsultatsioonid, õigusabi, esindamine suhetes ametivõimudega.

2.

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl

54, route de Longwy

L-8007 Bertrange

Tel.: (352) 45 00 45-1

Fax: (352) 45 04 55

E-mail: acl@acl.lu

www.acl.lu

Kaitseb ja edendab mootorsõidukite kasutajate huve.

UNGARI

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Logodi u. 22-24

H-1012 Budapest,

Tel.: (36) 1 31 17 030

Fax: (36)1 33 17 386

e-mail: baranovszky@ofe.hu

Kontaktisik: dr.Baranovszky György, President

Ungari tarbijate huvide esindamine ja kaitse.

Osaleb riikliku tarbijakaitsepoliitika väljatöötamisel ja kehtestamisel ning edendab suhteid kodumaiste ja välismaa tarbijakaitseorganisatsioonidega.

2.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Balaton u. 27

H-1055 Budapest

Tel.: (36) 1 31 17 030

Fax: (36) 1 33 17 386

Tarbija huvide üldine esindamine ja kaitse ning nende õiguste kasutamise tagamine. Osaleb tarbijakaitsepoliitika väljatöötamisel ja kehtestamisel ning ametlike hindade kehtestamisel; aitab leida õiguskaitsevahendeid.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetségenek (MESZ)

Fö u. 68

H-1027 Budapest

Tel.: (36)1 22 41 478

Fax: (36)1 22 41 478

Esindab ja kaitseb Ungari energiatarbijate huve. Osaleb väike- ja suurtarbijate energiahalduse reguleerimisel ja pakub õigusabi.

4.

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

Petz Ferenc u. 8

H-1211 Budapest

Tel.: (36)1 42 54 507

Fax: (36)1 42 54 507

Tarbija huvide üldine esindamine ja kaitse ning nende õiguste kasutamise tagamine.

5.

Magyar Autóklub Egyesület (MAK)

Rómer Flóris u. 4/a

H-1024 Budapest

Tel.: (36) 134 51 800

Fax: (36) 1 34 51 801

Liidu liikmete liiklusalaste huvide kaitse.

6.

Csalán Környezet és Természetvédö Egyesület

Kossuth L. u. 1, II/2

H- 8200 Veszprém

Tel.: (36)-88 57 83 90

Fax: (36) 88 57 83 91

E-mail: csalan@csalan.hu

Ungari tarbijate huvide esindamine ja kaitse. Osaleb riikliku tarbijakaitsepoliitika väljatöötamisel ja kehtestamisel ning edendab suhteid kodumaiste ja välismaa tarbijakaitseorganisatsioonidega.

7.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ)

Thaly Kálmán utca 22-24.1./4.

1096 Budapest

E-mail: info@fjsz.hu

Representative: Dr. Márk Erdélyi, President

Organisatsiooni eesmärk on kaitsta tarbijate õigusi; tuua välja tarbijate õiguste rikkumisi; kaitsta tarbijate huve; tõsta teadlikkust tarbijate õigustest; toetada riigi ja teiste organite teostatavat tarbijakaitsealast tegevust; laiendada tarbijate õigusi ja tegutseda nende kaitse tõhustamise nimel.

8.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

Mátyás tér 17. 3. 9.

1084 Budapest,

e-mail: pite2008@gmail.com

Representative: Dr Dénes Lázár, President

Tarbijate teadlikkuse tõstmine; tarbijate huvide mõistmine ja kaitse kohalikul ja piirkondlikul tasandil; tarbijakäitumise kujundamine ja arendamine; tarbijakäitumise uurimine; tarbijakaitseteenuste pakkumine, tarbijateabe parandamine ja lobitöö, tarbijakaitse tõhustamine; tarbijate toetamine vaidlustes kommunaalteenuste osutajate, telekommunikatsioonifirmade, finantsasutuste, finantsteenuste osutajate, kindlustusfirmade, kindlustusmaaklerite, parkimisfirmade, reisifirmade, kinnisvaramaaklerite ja muude äriühingutega.

MALTA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

Godwin Mangion

Director General

Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)

Mizzi House

National Road

Blata l-Bajda HMR9010

Malta

e-mail: godwin.mangion@gov.mt

tel: +356 21496919

Vastavate riiklike õigusaktide jõustamine, millega võetakse üle järgmised õigusnormid:

nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ, 10. september 1984, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, ning selle muudatused;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, 20. mai 1997, tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral;

direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv);

nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, 22. detsember 1986, tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning selle muudatused;

nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes;

nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ, 20. detsember 1985, tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral.

2.

Malta Tourism Authority

Marie Louise Mangion

Director

Malta Tourism Authority

Auberge d'Italie

Triq il-Merkanti

Valletta

Malta

Tel: 22915045 / 22915058

E-mail: marie-louise.mangion@gov.mt

Vastavate riiklike õigusaktide jõustamine, millega võetakse üle järgmised õigusnormid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/47/EÜ, 26. oktoober 1994, ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostu-müügilepingute teatavaid aspekte;

nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta.

Mõlemad direktiivid on üle võetud Malta reisi- ja turismiteenuste seadusega (Cap. 409).

3.

Broadcasting Authority

7, Mile End Road

Ħamrun

Malta

Tel: +356 21 221281

Fax: +356 21 240855

Email: kaquilina@ba-malta.org

Selliste riiklike õigusnormide jõustamine, millega võetakse üle nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiiv 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning selle muudatused.

4.

Medicines Authority

Patricia Vella Bonanno

Chief Executive Officer

203, Level 3,

Rue D'Argens,

Gżira GŻR 1368,

MALTA

Tel: (+356) 2343 9112

Fax: (+356) 2343 9161

Email: patricia.vella@gov.mt

Selliste riiklike õigusnormide jõustamine, millega võetakse üle nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/28/EMÜ tervishoius kasutatavate ravimite reklaamimise kohta.

Nähakse ette ravimialaste 2008. aasta eeskirjade (reklaamimist käsitlevad ettekirjutused) avaldamine Malta valitsuse ametlikus väljaandes 2008. aasta jaanuaris-veebruaris.

5.

Malta Communications Authority

Philip Micallef

Chairman

Malta Communications Authority

Valletta Waterfront

Pinto Wharf

Floriana FRN1913

Tel: +356 2133 6840

Fax: +356 2133 6846

E-mail: philip.a.micallef@mca.org.mt

website: www.mca.org.mt

Vastavate riiklike õigusaktide jõustamine, millega võetakse üle järgmised õigusnormid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul.

Elektroonilise kaubanduse (üld)eeskirjad (LN251/06), määrus 15.

Kooskõlas elektroonilise kaubanduse seaduse (Cap. 426) artikliga 25 koostatud eeskirjad.

6.

L-Ghaqda tal-Konsumaturi [Consumer Association – Malta]

Consumers' Association - Malta,

43/10, St.Zachary Street

Valletta, VLT 04,

Malta

Tel: 00356 21239091

Tel: 00356 79836128

President

Mr. Benny Borg Bonello

info@camalta.org.mt

bborgbonello@camalta.org.mt

Vastavate riiklike õigusaktide jõustamine, millega võetakse üle järgmised õigusnormid: — nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ, 10. september 1984, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, ning selle muudatused; — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, 20. mai 1997, tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral; — direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv); — nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, 22. detsember 1986, tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning selle muudatused; — nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes; nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ, 20. detsember 1985, tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral.

7.

Association For Consumer Rights (Malta)

Pope Pius XII, Flat 4, Mountbatten Street, Blata l-Bajda

Hamrun HMR 1579, Malta

Tel: 356 21246289

Email: associationforconsumerrights@gmail.com

President

Stefan Xuereb

Email: stefan@camalta.org

Tel No: 21432661

Mobile: 79233333

Hon General Secretary

Grace Attard

Email: grace.attard@gmail.com

Tel no: 356 21488391

Mobile no: 356 99225445

Vastavate riiklike õigusaktide jõustamine, millega võetakse üle järgmised õigusnormid: — nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ, 10. september 1984, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, ning selle muudatused; — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, 20. mai 1997, tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral; — direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv); — nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, 22. detsember 1986, tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning selle muudatused; — nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes; nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ, 20. detsember 1985, tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral.

MADALMAAD

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Consumentenbond

Enthovenplein 1

Postbus 1000

NL-2500 BA Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 445 45 45

Fax (31-70) 445 45 96

1e) Koos Peters, kpeters@consumentenbond.nl

2e) Wibo Koole, wkoole@consumentenbond.nl

Website: www.consumentenbond.nl

Tegevuse eesmärk on aidata tarbijatel teha paremaid valikuid jätkusuutlikus ja sotsiaalselt õiglases ühiskonnas.

AUSTRIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

A-1045 Wien

Tel. (43-1) 501 05 42 96

Fax (43-1) 50 20 62 43

E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

Esindab ja kaitseb oma liikmete, tööstuse ja kaubanduse ning üksikliikmete ühiseid huve (Wirtschaftskammergesetz = kaubanduskoja seadus, § 1). Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt KSchG § 28 lõikele 1, § 28 lõike 1 punktile a, § 29 lõikele 1 ja UWG § 1, § 2 lõikele 1 ja § 14 lõikele 1.

2.

Bundesarbeitskammer

Bundesarbeitskammer

Prinz-Eugen-Straße 20-22

A-1040 Wien

Tel. (43-1) 501 65 25 50

Fax (43-1) 501 65 25 32

E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

Esindab ja kaitseb töötajate sotsiaalseid, majanduslikke, ametialaseid ja kultuurilisi huve; aitab kaasa töötajate ja nende pereliikmete majandusliku ja sotsiaalse olukorra parandamisele; rakendab meetmeid hariduse, kultuuri, keskkonnakaitse, tarbijakaitse, vaba aja korralduse, tervishoiu ja elutingimuste kaitse ning täieliku tööhõive edendamise vallas; osaleb hinna- ja konkurentsieeskirjade kehtestamisel; pakub töötajatele nõustamist ja õiguskaitset ning esindab neid töö- ja sotsiaalõiguse küsimustes. Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt UWG § 1, § 2 lõikele 1 ja § 14 lõikele 1.

3.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Löwenstraße 12

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 534 41 85 00

Fax (43-1) 534 41 85 09

E-mail: pkrecht@pklwk.at

Edendab põllumajanduse ja metsanduse rolli riigi majanduses ning esindab nende sektorite majanduslikke huve. Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt UWG § 1, § 2 lõikele 1 ja § 14 lõikele 1.

4.

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Hohenstaufengasse 10-12

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 53 44 44 05

Fax (43-1) 53 44 45 52

E-mail: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

Esindab kõigi palgatööliste (käsitööliste, valgekraede ja riigiteenistujate, sealhulgas praktikantide või sarnases olukorras olevate isikute), kuid mitte füüsilisest isikust ettevõtjate, töötute, isegi kui neil ei ole veel olnud võimalust palgatööd teha (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad), palgatööliseks (mitte füüsilisest isikust ettevõtjaks) saada kavatsevate õpilaste ja tudengite ning teiste ametialade (näiteks vabakutseliste või erapraksist pidavate isikute) esindajate (tingimusel, et neid saab nende tegevusalade poolest võrrelda palgatöölistega, mitte füüsilisest isikust ettevõtjatega), sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi huve. Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt UWG § 1, § 2 lõikele 1 ja § 14 lõikele 1.

5.

Verein für Konsumenteninformation

Verein für Konsumenteninformation

Mariahilferstraße 81

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 58 87 73 33

Fax (43-1) 588 77 75

E-mail: pkolba@vki.or.at

Kaitseb tarbijaid eksitavate ja ebaausate reklaami- ja müügimeetodite eest ning nõustab ja teavitab neid selles vallas ning ka kaupade ja teenuste ostmisega seotud õigusküsimustes. Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt UWG § 1, § 2 lõikele 1 ja § 14 lõikele 1.

6.

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Marco d'Aviano-Gasse 1

A-1015 Wien

Tel. (43-1) 512 23 31

Fax (43-1) 512 23 31/ 70

E-mail: oelakt@netway.at

Edendab koostööd põllumajandustöötajate kodade vahel, pakub nõustamisteenust ja tegeleb ühiste probleemidega, mis kuuluvad põllumajandustöötajate kodade pädevusse (töövõtjate üksus). Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt KSchG § 28 lõikele 1, § 28 lõike 1 punktile a ja § 29 lõikele 1.

7.

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Sperrgasse 8-10/III

A-1150 Wien

Tel. (43-1) 892 34 65

Fax (43-1) 892 34 65 / 24

E-mail: kontakt@seniorenrat.at

Tagab kõigi majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste võimaluste kättesaadavuse vanemale põlvkonnale vastavalt nende vajadusele; aitab kaasa sotsiaal-, vanadus- ja tervishoiupoliitika valdkonna probleemide lahendamisele ning toetab nõustamis-, teabe- ja hooldusteenuse pakkumist eakatele inimestele. Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt KSchG § 28 lõikele 1, § 28 lõike 1 punktile a ja § 29 lõikele 1.

8.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schwarzenbergplatz 14

A-1040 Wien

Tel. (43-1) 514 50 32 92

Fax (43-1) 505 78 93

E-mail: office@schutzverband.at

Võitleb ebaausa konkurentsi, eelkõige halbade kaubandustavade vastu ärielus. Kaitseb tarbijate ühiseid huve vastavalt UWG § 1, § 2 lõikele 1 ja § 14 lõikele 1.

POOLA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

PL-00-090 Warszawa

tel.:centrala: (48 22) 551-77-00

tel.:przyjęcia interesantów: (48 22) 551-77-60; 551-78-11

fax: (48 22) 827-64-53

Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 208 alusel on kodanikuõiguste voliniku ülesandeks põhiseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud isikute ja kodanike vabaduste ja õiguste kaitse.

Tema kohustused on konkreetselt sätestatud 15. juuli 1987. aasta kodanikuõiguste voliniku seaduses (terviktekst: ametlik väljaanne 2001 nr 14, lk147)

Kodanikuõiguste volinik võtab kooskõlas nimetatud seadusega vajalikke meetmeid, kui talle on laekunud teave mis tahes inim- ja kodanikuõiguste või -vabaduste rikkumise kohta.

2.

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 44

PL-00 – 024 Warszawa

Tel. (48 22) 33 37392

(48 22) 33 37328

Fax: (48 22) 33 37 329

E mail: rzecznik@rzu.gov.pl

Kindlustuse ombudsman tegutseb vastavalt 22. mai 2003. aasta seadusele kindlustuse ja pensionide järelevalve ning kindlustuse ombudsmani kohta. Seaduse alusel võib kindlustuse ombudsman paluda selgitusi kindlustusseltsidelt, Poola liikluskindlustusbüroolt ja kindlustusgarantiifondilt järgmistes küsimustes:

üksikjuhtumid kindlustusvõtja palvel;

üldised kindlustustingimused või riiklikud määrused, mis kindlustuse ombudsmani arvates on ebasoodsad kindlustusvõtja suhtes;

kindlustusandjate poolt pakutavad mittevastavad kindlustusteenused.

Lisaks sellele on kindlustuse ombudsman volitatud edastama rahandusministrile kohustusliku kindlustusega seotud probleeme või taotlema muudatusi kohustuslikku kindlustust reguleerivates õigusaktides.

3.

Rzecznik Konsumentów

Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – some 360 throughout the country

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

Ul. Górskiego 7

PL-00-033 Warszawa

T: (48 22) 826 17 12;

T/F: (48 22) 827 76 37

e-mail: mrothert@warszawa.um.gov.pl

konsument@warszawa.um.gov.pl

15. detsembri 2000. aasta konkurentsi- ja tarbijakaitseseaduse (ametlik väljaanne 2003 nr 86, lk 804 koos järgnevate muudatustega) alusel esindavad piirkondliku ja munitsipaaltasandi tarbijakaitseombudsmanid kohalikke omavalitsusi tarbijakaitse küsimustes.

Tarbijakaitseombdusmani peamised kohustused on:

1.

tagada tarbijate tasuta nõustamine ja juriidilise teabe kättesaadavus tarbijakaitse vallas;

2.

teha ettepanekuid uute kohaliku tasandi tarbijakaitsealaste õigusaktide ja õigusaktide muudatuste kohta;

3.

võtta meetmeid ettevõtete suhtes tarbijate õigusi ja huve puudutavate juhtumite puhul;

4.

teha koostööd tarbijakaitsebüroo kohalike harude, kaubandusinspektsiooni ja tarbijakaitseorganisatsioonidega;

5.

täita muid seaduses või konkreetsetes määrustes kirjeldatud ülesandeid.

Tarbijakaitseombudsmanil on eelkõige õigus algatada kohtumenetlusi tarbijate nimel ja nende nõusolekul sekkuda juba käimasolevatesse tarbijakaitsealastesse menetlustesse.

4.

Organizacje Konsumenckie

1)

Federacja Konsumentów

Rady Krajowej Federacji Konsumentów:

Plac Powstańców 1

PL-00-030 Warszawa,

tel./fax: (48 22) 827 51 05,

www.federacja-konsumentow.org.pl

E-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

15. detsembri 2000. aasta konkurentsi- ja tarbijakaitseseaduse (ametlik väljaanne 2003 nr 86, lk 804 koos järgnevate muudatustega) artikli 39 alusel on tarbijakaitseorganisatsioonid volitatud esindama tarbijate huve vaidlustes haldusorganite ja kohalike omavalitsustega ja võivad osaleda riikliku tarbijapoliitika väljatöötamisel.

Esimeses lõigus nimetatud organisatsioonidel on õigus:

1.

avaldada oma arvamust seaduseelnõude ja muude dokumentide kohta, mis käsitlevad tarbija õigusi ja huve;

2.

arendada ja edendada tarbijakoolitusprogramme;

3.

korraldada toodete ja teenuste testimisi ja avaldada selliste testide tulemusi;

4.

anda välja ajakirju, avaldada teaduslikke uurimistöid ning trükkida brošüüre ja voldikuid;

5.

osutada tarbijatele tasuta nõustamisteenust ja pakkuda tarbijatele tasuta abi kaebuste esitamisel, kui organisatsiooni põhikiri ei näe ette selliste teenuste eest tasu võtmist;

6.

osaleda standardimistöös;

7.

täita riiklikul tasandil riigi- ja kohalike omavalitsusorganite antud ülesandeid tarbijakaitse vallas;

8.

taotleda toetusi riiklikest fondidest eespool punktis 7 nimetatud ülesannete täitmiseks.

2)

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Nowowiejska 25,

PL-00-665 Warszawa

tel.: (48 22) 660 52 71

fax: (48 22) 825 68 31

e-mail: consumer@skp.pl

http://www.skp.pl/

PORTUGAL

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores

Telf.: (351) 296 62 97 26

Fax: (351) 296 62 97 26

Email: secretariadodeangradoheroismo@acra.pt

consumidores@acra.pt

web site: www.acra.pt

Edendada riiklikku tegevust, mille eesmärk on tarbijate teavitamine, teadlikkuse tõstmine ja koolitamine; julgustada tarbijaid oma huve kaitsma ja valmistada neid selleks ette;

korraldada uuringuid ja esitada arvamusi ning töödelda ja avaldada neid vajaduse korral;

luua tarbijate juriidilise nõustamise talitus vastavalt peasekretäri kehtestatud tingimustele;

korraldada või tellida analüüse, teste ja muid kontrolle toodete kvaliteedi kohta;

edendada erinevate kohtumiste korraldamist tarbijaid mõjutavate probleemide arutamiseks.

2.

Associação de Consumidores de Portugal

Tel.: (351) 239 40 48 40

Fax: (351) 239 40 47 38

Email: acop.geral@mail.telepac.pt

Website: http://planeta.clix.pt/acop

Kaitsta ühingu liikmeks olevaid tarbijaid ja tarbijaid üldiselt;

edendada, propageerida ja jälgida põhiseaduse ning õigusaktidega ette nähtud tarbijate õiguste kasutamist ja austamist;

uurida kõiki tarbijatele huvi pakkuvaid küsimusi ja püüda leida neile lahendusi.

3.

Associação de Consumidores de Setúbal

Tel.: (351) 265 23 79 70

Fax: (351) 265 23 79 70

Email: acset-setubal@iol.pt

Kaitsta tarbijaid üldiselt.

4.

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

Rua Artilharia Um, n.o 79 - 4o

1269-160 LISBOA

Tel: 21 371 02 00

Fax: 21 371 02 99

E-mail: decolx@deco.pt

Website: www.deco.proteste.pt

Ühingu eesmärk on kaitsta tarbijate õigusi ja õigustatud huve

RUMEENIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC - România))

APC Romania

Intr. Licurici 2, Bloc 2, Ap. 2, Sector 3, Bucureşti, România, RO-030894

Tel./fax: +40-(21)-311.02.43

Email: office@apc-romania.ro

Web: www.apc-romania.ro

Esindab tarbijaid ja edendab nende huve, pakub tarbijatele teavet ja koolitust.

SLOVEENIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Društvo za varstvo potrošnikov

Maribor

Tel.: (386 2) 251 68 83

Trubarjeva 3

SLO - 2000 Maribor

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

2.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave

Tel.: (386 1) 474 06 00

Fax: (386 1) 433 33 71

Mipor@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

3.

Obalno združenje potrošnikov Koper

Tel.: 386 5 628 87 50

Fax: 386 5 654 08 80

ks_zusterna@siol.net

Dolga reber 5,

SLO - 6000 Koper

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

4.

Varstvo potrošnikov Celje

Tel.: (386 3) 541 26 05

Fax: (386 3) 492 35 11

janez.tercek@triera.net

Gledališka ul. 2

p.p. 297

SLO – 3000 Celje

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

5.

Zavod za varstvo potrošnikov

Tel.: (386 1) 256 88 77

Fax: (386 1) 256 88 77

varstvo.potrosnikov@siol.net

Koprska 94

SLO – 1000 Koper

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

6.

Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj

Tel.: (386 4) 236 25 40

andrej.tavcar2@guest.arnes.si

Bertoncljeva 23

SLO – 4000 Kranj

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

7.

Združenje potrošnikov Posavja

Fax: (386 7) 814 91 49

metod.tekavcic@guest.arnes.si

Cesta Krških žrtev 23

SLO – 8270 Krško

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

8.

Združenje potrošnikov Pomurja

Tel.: (386 2) 5349 390

Fax: (386 2) 5349 391

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska Sobota

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

9.

Združenje potrošnikov Primorske

Tel.: (386 5) 333 41 43

Fax: (386 5) 334 651

toni.podbrscek@email.si

Ur. Gradnikove brigade 33

SLO - 5000 Nova Gorica

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

10.

Združenje potrošnikov Zasavja

Tel.: (386 3) 566 90 40

Fax: ( 386 3) 566 90 41

tanja.drnovsek@siol.net

Cesta zmage 33

SLO – 1410 Zagorje ob Savi

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

11.

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo

Tel.: (386 1) 474 06 00

Fax: (386 1) 433 33 71

zps@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

12.

Zveza potrošniških združenj Slovenije

Tel.: (386 2) 534 93 90

Fax: (386 2) 534 93 91

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska sobota

Valitsusväline organisatsioon

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

13.

Gospodarska zbornica Slovenije

Tel.: (386 1) 589 80 00

Fax: (386 1) 589 81 00

infolink@gzs.si

Dimičeva 13

SLO – 1000 Ljubljana

Sloveenia kaubanduskoda

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

14.

Obrtna zbornica Slovenije

Tel.: (386 1) 583 05 00

Fax: (386 1) 505 43 73

obrtna.zbornica@ozs.si

Celovška 71

SLO – 1000 Ljubljana

Sloveenia käsitöökoda

Vastavalt Sloveenia tarbijakaitseseaduse artiklitele 74, 75 ja 76 võivad kaubandus- ja käsitöökojad esitada ettekirjutust taotlevaid hagisid tarbijate ühiste huvide kaitseks.

SLOVAKKIA

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Palisády 22,

Bratislava

Tel. (421) 2 54 41 11 48

Fax: (421 2 54 41 11 48

E-mail: zss@zss.sk

web: www.isnet.sk/zss

Tarbijate esindamine kohtus. Erialaste konsultatsioonide pakkumine. Tarbijate ja müüjate vaheliste vaidluste vahendamine.

2.

Ochrana spotrebiteľa Oravy

Obrancov mieru 2,

Dolný Kubín

Tel.: (421) 435 88 61 23

Mob. (421) 907 24 21 11

E-mail: osodk@centrum.sk

Tarbijate ja müüjate vaheliste vaidluste vahendamine.

3.

Asociácia užívateľov služieb

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Tel.: (421) 484 13 87 08

E-mail: asubb@centrum.sk

www: www.asu.sk

Tarbijate huvide esindamine kohtus.

4.

Infospot, informačné a spotrebiteľské centrum

Žabotova 2,

Bratislava

Tel. (421 252 49 19 11

Mob. (421) 905 25 00 05

E-mail: infospot@vnet.sk

Tarbimisega seotud vaidluste kohtuväline lahendamine, tarbijate esindamine kohtus ning riigiasutustes.

5.

Spotrebiteľská informačná agentúra

Horný val 24,

Žilina

Tel.: (421) 415 62 59 92

Fax: (421) 415 00 08 33

E-mail: terc@slovanet.sk

Tarbimisega seotud vaidluste kohtuväline lahendamine; tarbijate esindamine kohtus.

6.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Šrobárova 2676/30,

Poprad

Tel.: (421) 908 32 74 64

E-mail: ochpp@pobox.sk

Tarbijate õiguste kaitse vaidlusmenetluse toimumise kohas; tarbijate esindamine kohtus.

7.

Združenie bratislavských spotrebiteľov

Stavbárska 60,

Bratislava

Tel.: (421) 903 84 72 92

E-mail: zbs@pobox.sk

Tarbijate esindamine ning kohtu ettekirjutuse taotlemine.

8.

Združenie občianskej sebaobrany

Mraziarenská 3,

Bratislava

Tel. (421) 255 41 01 75

Mob. (421) 904 88 32 49 /

(421) 903 70 34 73

E-mail: sebaobrana@szm.sk

web: www.sebaobrana.szm.sk

Tarbijate esindamine tarbimisega seotud vaidlustes, eriti monopoolsete teenusepakkujate puhul.

9.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Ul. 17. Novembra 14,

Stará Ľubovňa

Tel.: (421) 52 432 60 47

Fax: (421) 52 432 60 47

E-mail: asociaciask@stonline.sk

web: www.spotrebiteliask.sk

Nõustamisteenuste osutamine; tarbijate abistamine kohtumenetlustes.

10.

Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot

Kapisztoryho 1,

Nové Zámky

Tel.: (421) 35 42 32 64

Nõustamisteenuste osutamine; tarbijate abistamine kohtumenetlustes.

11.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov

Ipeľská 5

Bratislava 821 07

E-mail: znos@post.sk

Korteriomanike ja -üürnike tarbijaõiguste kaitse

12.

European Information Society Institute, o.z. (EISI)

Dobrianskeho 1580,

Vranov nad Topľou

E-mail: eisi@eisionline.org

Web: www.eisonline.org

Tarbijate õiguste ja huvide kaitse. Nõustamisteenuste osutamine, tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine, tarbijate esindamine kohtus. Tarbijate harimine, tarbijate teadlikkuse suurendamine.

13.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16

058 01 Poprad

E-mail: info@sospotrebitelov.sk

web: www.sospotrebitelov.sk

tel.: 00421 52 286 1300

Vaidluste kohtuväline lahendamine ja vaidluste veebipõhine lahendamine, kollektiivne õiguskaitse, propageerimine, koolitus- ja kirjastamistegevus, tarbijate igapäevase nõustamise keskus, tarbijaõiguste kaitsele ja õiguse paremale rakendamisele suunatud riigisisene ja rahvusvaheline tegevus.

14.

Úžera.org

Jazerná 19,

Nové Zámky

Mob. (421) 949 180 674

E-mail: zdruzenie@uzera.org

web: www.uzera.org

Tarbijate esindamine kohtus, erialaste konsultatsioonide osutamine, tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine, tarbijaõiguste kollektiivne kaitse, tarbijate ja hankijate harimine.

15.

Asociácia bankových klientov

M. R. Štefánika 12,

Martin

E-mail: info@asbk.sk

web: www.asbk.sk

Tarbijate esindamine kohtus, tarbijate ja pankade vaheliste vaidluste lahendamine.

SOOME

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Kuluttaja-asiamies

Tel. (358 9) 772 61

Fax (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

web: www.kuluttajavirasto.fi

Tarbijatele suunatud turunduse ja tarbijalepingute tingimuste järelevalve;

kontrollib ka raadio- ja telereklaamide vastavust eetilistele põhimõtetele ja vähemuste kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

2.

Kuluttajat — Konsumenterna ry

Tel. (358 9) 877 50 120

Fax (358 9) 877 50 120

E-mail: info@kuluttajat-konsumenterna.fi

web: www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Tarbijakaitse mõjususe ja arengu järelevalve.

3.

Suomen Kuluttajaliitto

Tel. (358 9) 454 22 10

Fax (358 9) 454 22 120

E-mail suomen@kuluttajaliitto.fi

web: www.kuluttajaliitto.fi

Kontrollib kodanikualgatuse abil tarbijate huvide kaitstust turul.

4.

Kuluttajavirasto

Tel. (358 9) 772 61

Fax (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

web: www.kuluttajavirasto.fi

Pakettreisilepingute ja nende tagatiste järelevalve.

5.

Rahoitustarkastus

Tel (358 10) 831 51

Fax (358 10) 831 53 28

E-mail rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

web: www.rahoitustarkastus@fi

Tarbijakrediidi turunduse ja lepingutingimuste järelevalve koostöös tarbijakaitse ombudsmaniga.

6.

Lääkelaitos

Tel. (358 9) 47 33 41

Fax (358 9) 71 44 69

E-mail kirjaamo@nam.fi

web: www.laakelaitos.fi

Ravimireklaami järelevalve.

7.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Tel. (358 9) 396 72 70

Fax (358 9) 39 67 27 97

web: www.sttv.fi

Tubaka- ja alkoholireklaami järelevalve.

8.

Viestintävirasto

Tel. (358 9) 69 661

Fax (358 9) 69 66 410

E-mail kirjaamo@ficora.fi

web: www.ficora.fi

Kontrollib tele- ja raadioreklaami, pidades silmas:

eetilisi põhimõtteid ja vähemuste kaitset reguleerivaid õigusakte, mis mõjutavad reklaami ja telereklaami;

alkoholi- ja tubakareklaami nõudeid.

9.

Vakuutusvalvontavirasto

Tel. (358 9) 415 59 50

Fax (358 9) 415 59 660

E-mail kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi

web: www.vakuutusvalvonta.fi

Kindlustuse turunduse ja kindlustustingimuste kasutamise järelevalve.

ROOTSI

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Tel.: ( 46) 8 429 05 00

Fax: (46) 8 429 89 00

E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se

Web: www.konsumentverket.se

Konsumentverket on riiklik tarbijakaitseasutus, mille ülesandeks on tarbijate huvide kaitse.

ÜHENDKUNINGRIIK

Üksuse nimi

Kontaktandmed

Eesmärk

1.

Competition and Markets Authority (CMA)

Tel. 0203 738 6000

The Competition and Markets Authority

Victoria House

34-63 Southampton Row

London

WC1B 4AD

United Kingdom

www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

general.enquiries@cma.gsi.gov.uk

CMA on ministeeriumiväline valitsuse osakond, mille töö on konkurentsi edendamine tarbija kasu nimel. Selle eesmärk on turgude hea toimimise tagamine tarbijate, äriettevõtete ja majanduse heaks .

2.

The Information Commissioner's office (formerly The Information Commissioner)

Tel. 01625 545 700

Fax 01625 524 510

Information Commissioner's OfficeWycliffe House

Water Lane

Wilmslow Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

http://www.informationcommissioner.gov.uk

mail@ico.gsi.gov.uk

Asutus täidab erinevaid ülesandeid, mis tulenevad andmekaitse ja teabevabaduse seadusest.

3.

The Civil Aviation Authority

Tel. 020 7379 7311

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

United Kingdom

http://www.caa.co.uk

CAAl on mitmed erinevad ülesanded, sealhulgas lennutranspordi kasutajate mõistlike huvide soodustamine ning lennutranspordi korraldajate vigadest tulenevate tagajärgede vastu kaitse pakkumine.

4.

The Office of Gas and Electricity Markets (formerly the Gas and Electricity Markets Authority)

Tel. 020 7901 7000

Fax 020 7901 7066

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

United Kingdom

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp

enquiries@energywatch.org.uk

Asutuse ülesandeks on reguleerida Suurbritannia gaasi- ja elektriturgu ning kaitsta gaasi- ja elektritarbijate huve.

5.

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland) (formerly the Director-General of Electricity Supply for Northern Ireland)

Tel. 02890 311575

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland)

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast

BT1 5EE

United Kingdom

http://ofreg.nics.gov.uk/index.html

Asutuse ülesandeks on reguleerida Põhja-Iirimaa gaasi- ja elektriturgu ning kaitsta gaasi- ja elektritarbijate huve.

6.

The Office of Communications

Tel. 0845 456 3000

Fax 0845 456 3333

The Office of Communications

Riverside House

2a Southwark Bridge Road

London SE1 9HA

United Kingdom

http://www.ofcom.org.uk

contact@ofcom.org.uk

Ühendkuningriigi sidevaldkonna seadusandlik organ, mille ülesandeks on tele-, raadio-, telekommunikatsiooni- ja traadita side teenuste õiguslik reguleerimine.

7.

The Office of Water Services (formerly the Director-General of Water Services)

Tel. 0121 625 1300 / 1373

Fax 0121 625 1400

Office of Water Services

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

United Kingdom

http://www.ofwat.gov.uk

enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Inglismaa ja Walesi erastatud veesektori majandustegevust reguleeriv asutus. Kaitseb tarbijate huve hinnakujunduse ja teenuste standardite osas ning vaidluste lahendamisel.

8.

The Office of Rail Regulation (formerly the Rail Regulator)

Tel. 020 7282 2000

Fax 020 7282 2040

The Office of Rail Regulation

1 Waterhouse Square

138-142 Holborn

London

EC1N 2TQ

United Kingdom

http://www.rail-reg.gov.uk

Vastutab raudteeveo sektori reguleerimise eest Suurbritannias. Ameti üheks ülesandeks on raudteeveoteenuse kasutajate huvide kaitsmine.

9.

Every weights and measures authority in Great Britain

204 separate organisations. Please contact the Office of Fair Trading in the first instance:

Tel. 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2-6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

United Kingdom

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

Kõnealused asutused on Suurbritannias kohaliku omavalitsuse üksused, mille ülesandeks on kaupade ja teenuste müüki ja tarnimist reguleerivate õigusnormide täitmise tagamine ning tarbijate ja ettevõtjate nõustamine.

10.

The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland

Tel. 028 9052 9900

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh Massey Avenue

Belfast BT4 2JP

United Kingdom

http://www.detini.gov.uk

information@detini.gov

DETINI ülesandeks on kaupade ja teenuste müüki ja tarnimist reguleerivate õigusnormide täitmise tagamine ning tarbijate ja ettevõtjate nõustamine Põhja-Iirimaal.

11.

The Financial Conduct Authority

Tel. 020 7066 1000

The Financial Conduct Authority

25 The North Colonnade,

Canary Wharf,

London E14 5HS

United Kingdom

http://www.fca.org.uk

FCA on sõltumatu asutus, mis reguleerib Ühendkuningriigi finantsteenuste sektorit. Selle ülesandeks on säilitada Ühendkuningriigi finantssüsteemi usaldusväärsus, edendada ühiskondlikku mõistmist ja tagada tarbijate kaitse.