ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 68

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
22. veebruar 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 068/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 068/02

Kohtuasi C-454/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Proximus SA, varem Belgacom SA versus Commune d'Etterbeek (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/20/EÜ — Artiklid 12 ja 13 — Haldustasud — Tasu seadmete paigaldamise õiguse eest — Kohaldamisala — Kohaliku omavalitsuse õigusnormid — Mobiilsideantennidelt tasumisele kuuluv maks)

2

2016/C 068/03

Kohtuasi C-517/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance de Namur’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Proximus SA, varem Belgacom SA, kes võttis üle Belgacom Mobile SA nõuded versus Province de Namur (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 97/13/EÜ — Artiklid 4 ja 11 — Direktiiv 2002/20/EÜ — Artikkel 6 — Üldloa ning raadiosageduste ja numbrite kasutamise õigustega seotud tingimused ja erikohustused — Artikkel 13 — Tasu kasutamisõiguste ja seadmete paigaldamise õiguse eest — Kohaldamisala — Kohaliku omavalitsuse õigusnormid — Mobiilsidevõrgu sidemastidelt ning/või saate- ja vastuvõtuseadmetelt tasumisele kuuluv maks)

3

2016/C 068/04

Liidetud kohtuasjad C-25/14 ja C-26/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d'État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) vs. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) jt (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL vs. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT jt (C-26/14) (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted — Läbipaistvuskohustus — Selle kohustuse kohaldamisala — Siseriiklikud kollektiivlepingud — Sotsiaalkindlustuse üldskeemi täiendav kindlustusskeem — Seda skeemi haldava kindlustusasutuse nimetamine tööturu osapoolte poolt — Selle skeemi laiendamine ministri määrusega kõikidele asjaomase majandusharu töötajatele ja tööandjatele — Euroopa Kohtu eelotsuse ajalise kehtivuse piiramine)

3

2016/C 068/05

Liidetud kohtuasjad C-132/14–C-136/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EL) nr 1385/2013 — Direktiiv 2013/62/EL — Direktiiv 2013/64/EL — Õiguslik alus — ELTL artikkel 349 — Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad — Mayotte’i staatuse muutumine Euroopa Liidu suhtes)

4

2016/C 068/06

Kohtuasi C-157/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d'État' eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Neptune Distribution SNC versus Ministre de l’Économie et des Finances (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1924/2006 — Direktiiv 2009/54/EÜ — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõige 1 ja artikkel 16 — Tarbijakaitse — Toitumis- ja tervisealased väited — Looduslik mineraalvesi — Naatriumi- või soolasisaldus — Väljaarvutamine — Naatriumkloriid (keedusool) või naatriumi absoluutkogus — Sõna- ja teabevabadus — Ettevõtlusvabadus)

5

2016/C 068/07

Kohtuasi C-180/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Igapäevane puhkeaeg — Iganädalane puhkeaeg — Maksimaalne iganädalane tööaeg)

6

2016/C 068/08

Kohtuasi C-239/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal du travail de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall versus Centre public d’action sociale de Huy (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2005/85/EÜ — Liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuded — Artikkel 39 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile — Korduvad varjupaigataotlused — Peatava toime puudumine kaebusel, mis on esitatud pädeva riigisisese ametiasutuse otsuse peale jätta korduv varjupaigataotlus läbi vaatamata — Sotsiaalhoolekanne — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikli 19 lõige 2 — Artikkel 47)

6

2016/C 068/09

Liidetud kohtuasjad C-250/14 ja C-289/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Air France-KLM, varem Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, varem Brit Air (C-289/14) versus Ministère des Finances et des Comptes publics (Käibemaks — Maksustatav teokoosseis ja maksu sissenõutavus — Lennutransport — Ostetud, kuid kasutamata jäetud pilet — Transporditeenuse osutamine — Pileti väljastamine — Maksu tasumise hetk)

7

2016/C 068/10

Kohtuasi C-293/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Gebhart Hiebler versus Walter Schlagbauer (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Esemeline kohaldamisala — Avaliku võimu teostamisega seotud tegevused — Korstnapühkija kutseala — Tuleohutusjärelevalve ülesanded — Kutsealal tegutsemise loa territoriaalne piirang — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Vajalikkus — Proportsionaalsus)

8

2016/C 068/11

Kohtuasi C-297/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rüdiger Hobohm versus Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus tarbijalepingute puhul — Artikli 15 lõike 1 punkt c ja artikli 16 lõige 1 — Mõiste tarbija elukohajärgsesse liikmesriiki suunatud kutse- või äritegevus — Käsundusleping, millega taotletakse sellise varasema vahenduslepingu majandusliku eesmärgi saavutamist, mis oli sõlmitud tarbija liikmesriiki suunatud kutse- või äritegevuse raames — Tihe seos)

9

2016/C 068/12

Kohtuasi C-300/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV versus Radio Hellenic SA (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 805/2004 — Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta — Kinnitamise nõuded — Võlgniku õigused — Otsuse läbivaatamine)

9

2016/C 068/13

Kohtuasi C-330/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Gergely Szemerey versus Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — Maaelu arengu toetusmeetmed — Põllumajanduslikud keskkonnatoetused — Määrus (EÜ) nr 1122/2009 — Artiklid 23 ja 58 — Määrus (EÜ) nr 1968/2005 — Määrus (EÜ) nr 1975/2006 — Haruldase taimeliigi kasvatamise toetus — Maksenõue — Sisu — Tõendi esitamise nõue — Karistused esitamata jätmise korral)

10

2016/C 068/14

Kohtuasi C-333/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Court of Session (Scotland)’i eelotsusetaotlus Ühendkuningriik) – Scotch Whisky Association jt versus The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Eelotsusetaotlus — Põllumajandustoodete ühine turukorraldus — Määrus (EL) nr 1308/2013 — Kaupade vaba liikumine — ELTL artikkel 34 — Koguselised piirangud — Samaväärse toimega meetmed — Tootes sisalduva alkoholikoguse alusel arvutatud alkohoolsete jookide miinimumhind — Põhjendatus — ELTL artikkel 36 — Inimeste elu ja tervise kaitse — Siseriikliku kohtu hinnang)

11

2016/C 068/15

Kohtuasi C-342/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – X-Steuerberatungsgesellschaft versus Finanzamt Hannover-Nord (Eelotsusetaotlus — Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine — Direktiiv 2005/36/EÜ — Artikkel 5 — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Artikkel 16 ja artikli 17 punkt 6 — ELTL artikkel 56 — Ühes liikmesriigis asutatud maksunõustamisega tegelev äriühing, mis osutab teenuseid teises liikmesriigis — Liikmesriigi õigusnormid, mis nõuavad maksunõustamisega tegelevate äriühingute registreerimist ja tunnustamist)

12

2016/C 068/16

Kohtuasi C-371/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – APEX GmbH Internationale Spedition versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Eelotsusetaotlus — Majanduspoliitika — Dumping — Gaasitoitega ühekordselt täidetavad tulekiviga taskutulemasinad — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikli 11 lõige 2 — Aegumine — Artikkel 13 — Kõrvalehoidmine — Rakendusmäärus (EL) nr 260/2013 — Kehtivus — Dumpinguvastase tollimaksu laiendamine kuupäeval, mil selle kehtestanud määrus oli juba kehtetu — Kaubandusstruktuuri muutus)

13

2016/C 068/17

Kohtuasi C-388/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Timac Agro Deutschland GmbH versus Finanzamt Sankt Augustin (Eelotsusetaotlus — Maksuõigusnormid — Äriühingu tulumaks — Asutamisvabadus — Mitteresidendist püsiv tegevuskoht — Topeltmaksustamise vältimine mitteresidendist püsiva tegevuskoha tulu maksust vabastamise teel — Sellise püsiva tegevuskoha kahjumi arvessevõtmine — Eelnevalt maha arvatud kahjumi tagantjärele maksustamine mitteresidendist püsiva tegevuskoha võõrandamise korral — Lõplik kahjum)

14

2016/C 068/18

Kohtuasi C-402/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Dioikitiko Efeteio Athinon’i eelotsusetaotlus – Kreeka) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE versus Elliniko Dimosio (Eelotsusetaotlus — Kaupade vaba liikumine — Maksusätted — Riigimaks — Fiskaalsed tollimaksud — Samaväärse toimega maksud — Piiriületamisega seotud formaalsused — ELTL artikkel 30 — ELTL artikkel 110 — Direktiiv 92/12/EMÜ — Artikli 3 lõige 3 — Direktiiv 2008/118/EÜ — Artikli 1 lõige 3 — Siseriiklikku õigusesse ülevõtmata jätmine — Vahetu õigusmõju — Sõiduautode maksustamine liikmesriigi territooriumile importimise hetkel — Sõiduki registreerimise ja võimaliku kasutuselevõtuga seotud maks — Maksu tagastamisest keeldumine sõiduki registreerimata jätmise korral)

15

2016/C 068/19

Kohtuasi C-407/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba eelotsusetaotlus – Hispaania) – María Auxiliadora Arjona Camacho versus Securitas Seguridad España SA (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2006/54/EÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes — Diskrimineeriv töölepingu ülesütlemine — Artikkel 18 — Tegelikult tekitatud kahju hüvitamine või heastamine — Hoiatav mõju — Artikkel 25 — Sanktsioonid — Karistuslik kahjuhüvitis)

15

2016/C 068/20

Kohtuasi C-419/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – WebMindLicenses kft versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 2, 24, 43, 250 ja 273 — Elektrooniliselt osutatavate teenuste osutamise koht — Sellise koha kunstlik määramine viisil, millel puudub tegelik majanduslik sisu — Õiguse kuritarvitamine — Määrus (EL) nr 904/2010 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7, 8, 41, 47 ja 48, artikli 51 lõige 1 ja artikli 52 lõiked 1 ja 3 — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Maksuhalduri poolt maksukohustuslase teadmata selliste tõendite kasutamine, mis on kogutud paralleelselt käimasoleva ja lõpetamata kriminaalmenetluse käigus — Telekommunikatsiooni salajane pealtkuulamine ja e-posti salajane pealtvaatamine)

16

2016/C 068/21

Kohtuasi C-595/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Vaidlustatud otsuse muutmine kohtumenetluse käigus — Hagi ese — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Kontrollimeetmete kehtestamine uue psühhoaktiivse aine suhtes — Pärast Lissaboni lepingu jõustumist kohaldatav õiguslik raamistik — Üleminekusätted — Konsulteerimine Euroopa Parlamendiga)

18

2016/C 068/22

Kohtuasi C-605/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Korkein oikeus'e eelotsusetaotlus – Soome) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu versus Pekka Komu, Jelena Komu Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Reguleerimisala — Erandlik kohtualluvus — Artikli 22 punkt 1 — Vaidlus kinnisvaraga seotud in rem õiguste osas — Mõiste — Kinnisasja kaasomandi müügi teel lõpetamise nõue)

18

2016/C 068/23

Kohtuasi C-58/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Firma Theodor Pfister versus Landkreis Main-Spessart (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Hügieenikontroll — Ametlik sööda- ja toidukontroll — Kontrolli rahastamine — Loomade tapmisega seotud inspekteerimiskulud — Määrus (EÜ) nr 882/2004 — Direktiiv 85/73/EMÜ — Võimalus nõuda tegelikke inspekteerimiskulusid katvat summat, mis on suurem kui direktiivis ette nähtud tasud)

19

2016/C 068/24

Kohtuasi C-580/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. detsembri 2015. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlin'i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sandra Bitter, pankrotihaldur Ziegelwerk Höxter GmbH maksejõuetusmenetluses versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Ülemääraste heitkoguste trahv — Proportsionaalsus)

19

2016/C 068/25

Kohtuasi C-352/15 P: Edward Guja 12. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 14. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-823/14: Guja versus Poola

20

2016/C 068/26

Kohtuasi C-357/15: 10. juulil 2015 esitatud hagi – komisjon versus Sloveenia

20

2016/C 068/27

Kohtuasi C-614/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Craiova (Rumeenia) 20. novembril 2015 – Rodica Popescu versus Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Kohtuasi C-631/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Hispaania) 27. novembril 2015 – Carlos Álvarez Santirso versus Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Kohtuasi C-632/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 30. novembril 2015 – Costin Popescu versus Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Kohtuasi C-642/15 P: Toni Klementi 2. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 24. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14: Toni Klement versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

22

2016/C 068/31

Kohtuasi C-668/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 14. detsembril 2015 – Jyske Finans A/S versus Ligebehandlingsnævnet (võrdse kohtlemise komisjon) Ismar Huskici nimel

23

2016/C 068/32

Kohtuasi C-687/15: 17. detsembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

24

 

Üldkohus

2016/C 068/33

Kohtuasi T-512/12: Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsus – Polisario Rinne versus nõukogu (Välissuhted — Liidu ja Maroko vaheline kirjavahetuse vormis leping — Vastastikune liberaliseerimine põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete alal — Lepingu kohaldamine Lääne-Sahara suhtes — Polisario Rinne — Tühistamishagi — Õigusvõime — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Vastavus rahvusvahelisele õigusele — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused)

26

2016/C 068/34

Kohtuasi T-379/14: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Universal Music versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Yello Strom (Yellow Lounge) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

26

2016/C 068/35

Kohtuasi T-534/14: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

27

2016/C 068/36

Kohtuasi T-850/14: Üldkohtu 18. detsembri 2015. aasta määrus – CompuGroup Medical versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Schatteiner (SAM) (Tühistamishagi — Ühenduse kaubamärk — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Apellatsioonikoja otsuse saatmine kaebaja esindaja elektroonilisele kontole Siseturu Ühtlustamise Ametis — Hilinemine — Vääramatu jõu või ettenägematute asjaolude puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

28

2016/C 068/37

Kohtuasi T-357/15 P: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Garcia Minguez versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Värbamine — Institutsiooni ajutistele ametnikele avatud komisjoni sisekonkurss — Täitevasutuse ajutise töötaja väljajätmine — Personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 punkt b — Võrdne kohtlemine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu apellatsioonkaebus)

28

2016/C 068/38

Kohtuasi T-627/15: 11. novembril 2015 esitatud hagi – Frame versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Kohtuasi T-702/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – BikeWorld versus komisjon

30

2016/C 068/40

Kohtuasi T-704/15: 28. novembril 2015 esitatud hagi – Micula jt versus komisjon

30

2016/C 068/41

Kohtuasi T-721/15: 9. detsembril 2015 esitatud hagi – BASF vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Kohtuasi T-724/15: 4. detsembril 2015 esitatud hagi – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft versus komisjon

33

2016/C 068/43

Kohtuasi T-725/15: 11. detsembril 2015 esitatud hagi – Chemtura Netherlandsversus EFSA

33

2016/C 068/44

Kohtuasi T-731/15: 12. detsembril 2015 esitatud hagi – Kliuiev versus nõukogu

34

2016/C 068/45

Kohtuasi T-733/15: 16. detsembril 2015 esitatud hagi – Portugali Vabariik versus komisjon

35

2016/C 068/46

Kohtuasi T-734/15 P: Euroopa Komisjoni 17. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-119/14: FE versus komisjon

36

2016/C 068/47

Kohtuasi T-735/15: 18. detsembril 2015 esitatud hagi – The Art Company B & S versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Kohtuasi T-741/15: 18. detsembril 2015 esitatud hagi – Aggregates jt versus komisjon

38

2016/C 068/49

Kohtuasi T-749/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte versus EKP

39

2016/C 068/50

Kohtuasi T-751/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Contact Software versus komisjon

39

2016/C 068/51

Kohtuasi T-752/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïkí Dynamikí versus komisjon

40

2016/C 068/52

Kohtuasi T-757/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – Facebook vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Kohtuasi T-758/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – EDF Toruń versus Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

42

2016/C 068/54

Kohtuasi T-761/15: 23. detsembril 2015 esitatud hagi – Sogepa versus komisjon

43

2016/C 068/55

Kohtuasi T-764/15: 29. detsembril 2015 esitatud hagi – Deutsche Lufthansa versus komisjon

43

2016/C 068/56

Kohtuasi T-765/15: 30. detsembril 2015 esitatud hagi – BelTechExport versus nõukogu

44

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 068/57

Kohtuasi F-143/15: 19. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

45

2016/C 068/58

Kohtuasi F-146/15: 27. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

45

2016/C 068/59

Kohtuasi F-147/15: 17. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

46

2016/C 068/60

Kohtuasi F-149/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2016/C 068/61

Kohtuasi F-108/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 12. jaanuari 2016. aasta määrus – Vermoesen ja Herkens versus komisjon

47


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2016/C 068/01)

Viimane väljaanne

ELT C 59, 15.2.2016

Eelmised väljaanded

ELT C 48, 8.2.2016

ELT C 38, 1.2.2016

ELT C 27, 25.1.2016

ELT C 16, 18.1.2016

ELT C 7, 11.1.2016

ELT C 429, 21.12.2015

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/2


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Proximus SA, varem Belgacom SA versus Commune d'Etterbeek

(Kohtuasi C-454/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused - Direktiiv 2002/20/EÜ - Artiklid 12 ja 13 - Haldustasud - Tasu seadmete paigaldamise õiguse eest - Kohaldamisala - Kohaliku omavalitsuse õigusnormid - Mobiilsideantennidelt tasumisele kuuluv maks))

(2016/C 068/02)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Proximus SA, varem Belgacom SA

Vastustaja: Commune d'Etterbeek

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) artikleid 12 ja 13 tuleb tõlgendada selliselt, et nendega ei ole vastuolus, kui füüsilisele või juriidilisele isikule, kellel on asjaõigus mobiilsideantennile või selle käitamise õigus, kehtestatakse selline maks nagu põhikohtuasjas.


(1)  ELT C 313, 26.10.2013.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance de Namur’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Proximus SA, varem Belgacom SA, kes võttis üle Belgacom Mobile SA nõuded versus Province de Namur

(Kohtuasi C-517/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused - Direktiiv 97/13/EÜ - Artiklid 4 ja 11 - Direktiiv 2002/20/EÜ - Artikkel 6 - Üldloa ning raadiosageduste ja numbrite kasutamise õigustega seotud tingimused ja erikohustused - Artikkel 13 - Tasu kasutamisõiguste ja seadmete paigaldamise õiguse eest - Kohaldamisala - Kohaliku omavalitsuse õigusnormid - Mobiilsidevõrgu sidemastidelt ning/või saate- ja vastuvõtuseadmetelt tasumisele kuuluv maks))

(2016/C 068/03)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Namur

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Proximus SA, varem Belgacom SA, kes võttis üle Belgacom Mobile SA nõuded

Vastustaja: Province de Namur

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) artikleid 6 ja 13 tuleb tõlgendada selliselt, et nendega ei ole vastuolus selline maks nagu põhikohtuasjas, mis on kehtestatud mobiilsidevõrgu sidemaste ning/või saate- ja vastuvõtuseadmeid käitavale füüsilisele või juriidilisele isikule.


(1)  ELT C 352, 30.11.2013.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/3


Euroopa Kohtu (viies koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d'État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) vs. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) jt (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL vs. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT jt (C-26/14)

(Liidetud kohtuasjad C-25/14 ja C-26/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artikkel 56 - Teenuste osutamise vabadus - Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted - Läbipaistvuskohustus - Selle kohustuse kohaldamisala - Siseriiklikud kollektiivlepingud - Sotsiaalkindlustuse üldskeemi täiendav kindlustusskeem - Seda skeemi haldava kindlustusasutuse nimetamine tööturu osapoolte poolt - Selle skeemi laiendamine ministri määrusega kõikidele asjaomase majandusharu töötajatele ja tööandjatele - Euroopa Kohtu eelotsuse ajalise kehtivuse piiramine))

(2016/C 068/04)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Kostjad: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) jt (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT jt (C-26/14)

Resolutsioon

ELTL artiklist 56 tuleneva läbipaistvuskohustusega ei ole kooskõlas see, et liikmesriik laiendab kõikidele asjaomase majandusharu töötajatele ja tööandjatele kollektiivlepingut, mis on sõlmitud tööandjate või töötajate esindusorganisatsiooni poolt teatava majandusharu tarbeks ja millega usaldatakse töötajate huvides loodud täiendava kohustusliku kindlustusskeemi haldamine üheleainsale ettevõtjale, kelle valisid tööturu osapooled, ilma et siseriiklikud õigusnormid näeksid ette teatava adekvaatsel tasemel avalikustamise, mis võimaldab pädeval ametiasutusel võtta täielikult arvesse soodsama pakkumuse olemasolu kohta esitatud teavet.

Käesoleva kohtuotsuse kehtivus ei puuduta kollektiivkokkuleppeid, mis käsitlevad üheainsa asutuse määramist täiendava kindlustusskeemi haldajaks, ja mille ametiasutus on enne käesoleva kohtuotsuse kuulutamist teinud kohustuslikuks kõikidele teatava majandusharu tööandjatele ja töötajatele, ilma et see mõjutaks enne nimetatud kuupäeva esitatud hagisid.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Liidetud kohtuasjad C-132/14–C-136/14) (1)

((Tühistamishagi - Määrus (EL) nr 1385/2013 - Direktiiv 2013/62/EL - Direktiiv 2013/64/EL - Õiguslik alus - ELTL artikkel 349 - Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad - Mayotte’i staatuse muutumine Euroopa Liidu suhtes))

(2016/C 068/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Euroopa Parlament (esindajad: I. Liukkonen, L. Visaggio ja J. Rodrigues), Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi ja D. Martin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón ja J. Czuczai)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. Sampol Pucurull), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas ja N. Rouam), Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duarte ja S. Marques)

Resolutsioon

1.

Jätta hagid kohtuasjades C-132/14–C-136/14 rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtuasjadega C-132/14 ja C-136/14 seotud kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

3.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtuasjadega C-133/14–C-135/14 seotud kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

4.

Jätta Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Portugali Vabariigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 175, 10.6.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/5


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d'État' eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Neptune Distribution SNC versus Ministre de l’Économie et des Finances

(Kohtuasi C-157/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Määrus (EÜ) nr 1924/2006 - Direktiiv 2009/54/EÜ - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõige 1 ja artikkel 16 - Tarbijakaitse - Toitumis- ja tervisealased väited - Looduslik mineraalvesi - Naatriumi- või soolasisaldus - Väljaarvutamine - Naatriumkloriid (keedusool) või naatriumi absoluutkogus - Sõna- ja teabevabadus - Ettevõtlusvabadus))

(2016/C 068/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Neptune Distribution SNC

Vastustaja: Ministre de l’Économie et des Finances

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 107/2008) artikli 8 lõiget 1 koosmõjus selle määruse lisaga tuleb tõlgendada nii, et see keelab loodusliku mineraalvee ja muu vee puhul kasutada väidet „väga madala naatriumi- või soolasisaldusega” ja mis tahes muud väidet, millel on tarbija jaoks tõenäoliselt sama tähendus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/54/EÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta artikli 9 lõiget 2 koostoimes nimetatud direktiivi III lisaga tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, et loodusliku mineraalvee pakend, märgistus või reklaam sisaldab väiteid, millega soovitakse panna tarbija uskuma, et see vesi on madala naatriumi- või soolasisaldusega või sobib vähese naatriumisisaldusega dieediks, kui mis tahes ühendi kujul sisalduva naatriumi absoluutkogus on 20 mg/l või enam.

2.

Teise eelotsuse küsimuse hindamisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks mõjutada direktiivi 2009/54 artikli 9 lõigete 1 ja 2 kehtivust koosmõjus nimetatud direktiivi III lisaga ja määruse nr 1924/2006 lisaga.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/6


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-180/14) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2003/88/EÜ - Tööaja korraldus - Igapäevane puhkeaeg - Iganädalane puhkeaeg - Maksimaalne iganädalane tööaeg))

(2016/C 068/07)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia ja M. van Beek)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou ja S. Vodina)

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole kohaldanud maksimaalselt 48-tunnist iganädalast keskmist tööaega ja ei ole taganud minimaalset igapäevast puhkeaega ega nendele töötundidele, mida on vaja hüvitada, vahetult järgnevat hüvitavat puhkeaega, siis on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis talle tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artiklitest 3 ja 6;

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal du travail de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall versus Centre public d’action sociale de Huy

(Kohtuasi C-239/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Direktiiv 2005/85/EÜ - Liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuded - Artikkel 39 - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile - Korduvad varjupaigataotlused - Peatava toime puudumine kaebusel, mis on esitatud pädeva riigisisese ametiasutuse otsuse peale jätta korduv varjupaigataotlus läbi vaatamata - Sotsiaalhoolekanne - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artikli 19 lõige 2 - Artikkel 47))

(2016/C 068/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail de Liège

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Abdoulaye Amadou Tall

Vastustaja: Centre public d’action sociale de Huy

Menetluses osales: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Resolutsioon

Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta artiklit 39 tuleb koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 19 lõikega 2 ja artikliga 47 tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis ei anna peatavat toimet kaebusele, mis on esitatud sellise korduva varjupaigataotluse läbivaatamata jätmise otsuse peale, nagu on käsitlusel põhikohtuasjas.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/7


Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Air France-KLM, varem Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, varem Brit Air (C-289/14) versus Ministère des Finances et des Comptes publics

(Liidetud kohtuasjad C-250/14 ja C-289/14) (1)

((Käibemaks - Maksustatav teokoosseis ja maksu sissenõutavus - Lennutransport - Ostetud, kuid kasutamata jäetud pilet - Transporditeenuse osutamine - Pileti väljastamine - Maksu tasumise hetk))

(2016/C 068/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Air France-KLM, varem Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, varem Brit Air (C-289/14)

Vastustaja: Ministère des Finances et des Comptes publics

Resolutsioon

1.

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (muudetud nõukogu 17. juuni 1999. aasta direktiiviga 1999/59/EÜ ja seejärel nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiviga 2001/115/EÜ) artikli 2 punkti 1 ja artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja piletimüük maksustatakse käibemaksuga, kui reisijad on jätnud väljastatud piletid kasutamata ega saa nende eest hüvitist.

2.

Kuuenda direktiivi 77/388 (muudetud direktiiviga 1999/59 ja seejärel direktiiviga 2001/115) artikli 2 punkti 1 ja artikli 10 lõike 2 esimest ja teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et käibemaks, mille on lennupileti ostul maksnud reisija, kes jätab pileti kasutamata, muutub sissenõutavaks hetkel, mil lennuettevõtja ise, tema nimel ja arvel tegutsev kolmas isik või oma nimel, kuid lennuettevõtja arvel tegutsev kolmas isik müügihinna kätte saab.

3.

Kuuenda direktiivi 77/388 (muudetud direktiiviga 1999/59 ja seejärel direktiiviga 2001/115) artikli 2 punkti 1 ja artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kolmas isik müüb lennuettevõtja pileteid tema arvel frantsiisilepingu alusel ning maksab talle väljastatud ja kehtivusaja ületanud piletite eest kindla summa, mis arvutatakse protsendina vastavate lennuliinide käitamisega saadud aastakäibest, on see kindel summa nende piletite eest saadud tasuna maksustatav summa.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.

ELT C 261, 11.8.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/8


Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Gebhart Hiebler versus Walter Schlagbauer

(Kohtuasi C-293/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2006/123/EÜ - Esemeline kohaldamisala - Avaliku võimu teostamisega seotud tegevused - Korstnapühkija kutseala - Tuleohutusjärelevalve ülesanded - Kutsealal tegutsemise loa territoriaalne piirang - Üldist majandushuvi pakkuv teenus - Vajalikkus - Proportsionaalsus))

(2016/C 068/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Gebhart Hiebler

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Walter Schlagbauer

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab teataval kutsealal – nagu põhikohtuasjas käsitletav korstnapühkija kutseala – töötamist tervikuna, olgugi et nimetatud kutseala eeldab mitte üksnes erahuvidest lähtuva majandustegevusega tegelemist, vaid ka tuleohutusjärelevalve ülesannete täitmist.

2.

Direktiivi 2006/123 artikli 10 lõiget 4 ning artikli 15 lõiget 1, lõike 2 punkti a ja lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline siseriiklik õigusnorm nagu see, mida käsitletakse põhikohtuasjas, mis piirab korstnapühkija kutsealal kui sellisel töötamise loa teatava geograafilise piirkonnaga, kui see õigusnorm ei taotle ühtselt ja süstemaatiliselt rahvatervise kaitse eesmärgi saavutamist; seda tuleb kontrollida eelotsusetaotluse esitanud kohtul.

Direktiivi 2006/123 artikli 15 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et nimetatud õigusnorm ei ole selle sättega vastuolus, kui tuleohutusjärelevalve ülesandeid tuleb käsitada nii, et need on üldist majandushuvi pakkuva teenusega seotud, niivõrd kuivõrd ette nähtud territoriaalne piirang on nende ülesannete täitmiseks majandusliku toimetuleku tingimustes vajalik ning proportsionaalne. Vastava hinnangu peab andma eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/9


Euroopa Kohtu (neljas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rüdiger Hobohm versus Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Kohtuasi C-297/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohtualluvus tarbijalepingute puhul - Artikli 15 lõike 1 punkt c ja artikli 16 lõige 1 - Mõiste „tarbija elukohajärgsesse liikmesriiki „suunatud” kutse- või äritegevus” - Käsundusleping, millega taotletakse sellise varasema vahenduslepingu majandusliku eesmärgi saavutamist, mis oli sõlmitud tarbija liikmesriiki „suunatud” kutse- või äritegevuse raames - Tihe seos))

(2016/C 068/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Rüdiger Hobohm

Kostjad: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 15 lõike 1 punkti c – kuivõrd selles on silmas peetud äri- või kutsetegevust, mis on niisuguse tegevuse raames tegutseva isiku poolt „suunatud” tarbija alalise elukoha liikmesriiki – koostoimes nimetatud määruse artikli 16 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et seda võib kohaldada tarbija ja äri- või kutsetegevuse raames tegutseva isiku vahel sõlmitud lepingule, mis ei kuulu niisugusena äri- või kutsetegevuse raames tegutseva isiku sellise äri- või kutsetegevuse raamesse, mis on „suunatud” tarbija alalise elukoha liikmesriiki, aga millel on ikkagi tihe seos samade poolte vahel sellise tegevuse raames varem sõlmitud lepinguga. Liikmesriigi kohtu ülesanne on teha kindlaks, kas on olemas selle seose olulised komponendid, täpsemalt kas nende kahe lepingu pooled on õiguslikust ja faktilisest vaatenurgast identsed; kas nende lepingutega taotletav majanduslik eesmärk, mis puudutab sama konkreetset lepingueset, on sama, ja kas käsundusleping täiendab vahenduslepingut nii, et selle eesmärk on saavutada vahenduslepingu majanduslik eesmärk.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/9


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV versus Radio Hellenic SA

(Kohtuasi C-300/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrus (EÜ) nr 805/2004 - Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta - Kinnitamise nõuded - Võlgniku õigused - Otsuse läbivaatamine))

(2016/C 068/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Imtech Marine Belgium NV

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Radio Hellenic SA

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, artiklit 19 koostoimes ELTL artikliga 288 tuleb tõlgendada nii, et selles ei panda liikmesriikidele kohustust kehtestada siseriiklikus õiguses niisugune läbivaatamismenetlus, millele viidatakse nimetatud artiklis 19.

2.

Määruse nr 805/2004 artikli 19 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et tagaseljaotsuse kinnitamiseks Euroopa täitekorraldusena peab niisugust taotlust menetlev kohtunik tegema kindlaks, et tema riigi õigus võimaldab määruse nr 805/2004 artikli 19 lõikes 1 viidatud kahel juhul tegelikult ja eranditult niisuguse otsuse täielikku läbivaatamist nii õiguslikult kui faktiliselt, ja võimaldab pikendada vaidlustamata nõuet puudutava otsuse edasikaebamise tähtaegu mitte üksnes vääramatu jõu korral, vaid ka siis, kui muud võlgniku tahtest sõltumatud erakorralised asjaolud takistavad viimasel kõnealust nõuet vaidlustamast.

3.

Määruse nr 805/2004 artiklit 6 tuleb tõlgendada nii, et otsuse Euroopa täitekorraldusena kinnitamine, mida võib taotleda igal ajal, on kohtuniku pädevuses.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/10


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Gergely Szemerey versus Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena

(Kohtuasi C-330/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine põllumajanduspoliitika - Maaelu arengu toetusmeetmed - Põllumajanduslikud keskkonnatoetused - Määrus (EÜ) nr 1122/2009 - Artiklid 23 ja 58 - Määrus (EÜ) nr 1968/2005 - Määrus (EÜ) nr 1975/2006 - Haruldase taimeliigi kasvatamise toetus - Maksenõue - Sisu - Tõendi esitamise nõue - Karistused esitamata jätmise korral))

(2016/C 068/13)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gergely Szemerey

Vastustaja: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena

Resolutsioon

1.

Komisjoni 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1122/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega) artiklit 23 selle koosmõjus nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (muudetud nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 473/2009) ja komisjoni 7. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1975/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta, muudetud komisjoni 9. juuni 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 484/2009) tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui niisugused liikmesriigi õigusnormid nagu need, mille üle käib vaidlus põhikohtuasjas, nõuavad, et põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotleja esitaks makseasutusele toetusetaotlusega samal ajal tõendi haruldase taimeliigi kohta, mis on nõutav kõnealuse toetuse saamiseks, tingimusel et need õigusnormid võimaldavad asjassepuutuvatel ettevõtjatel nendes normides ette nähtud nõudeid mõistlikel tingimustel täita; seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

2.

Määruse nr 1122/2009 artikli 58 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud karistus ei ole kohaldatav põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlejale, kes jätab toetusetaotlusele lisamata niisuguse dokumendi nagu vaidlusalune tõend. Nimetatud määruse artikli 23 lõike 1 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et põhimõtteliselt tingib niisugune tegematajätmine põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotluse vastuvõetamatuse.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/11


Euroopa Kohtu (teine koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Court of Session (Scotland)’i eelotsusetaotlus Ühendkuningriik) – Scotch Whisky Association jt versus The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Kohtuasi C-333/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - Määrus (EL) nr 1308/2013 - Kaupade vaba liikumine - ELTL artikkel 34 - Koguselised piirangud - Samaväärse toimega meetmed - Tootes sisalduva alkoholikoguse alusel arvutatud alkohoolsete jookide miinimumhind - Põhjendatus - ELTL artikkel 36 - Inimeste elu ja tervise kaitse - Siseriikliku kohtu hinnang))

(2016/C 068/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Session (Scotland)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: The Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Vastustajad: The Lord Advocate, The Advocate General of Scotland

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik meede nagu see, mis on põhikohtuasjas käsitlusel ning mis näeb veinide jaemüügiks ette minimaalse ühikuhinna, tingimusel et see meede on inimeste tervise ja elu kaitseks tõesti sobiv ning et, võttes arvesse ühise põllumajanduspoliitika ja põllumajandustoodete ühise turukorralduse ladusa toimimise eesmärke, ei lähe see kaugemale, kui on inimeste tervise ja elu kaitse eesmärgi saavutamiseks vaja.

2.

ELTL artikleid 34 ja 36 tuleb tõlgendada nii, et need keelavad liikmesriigil inimeste tervise ja elu kaitse eesmärgi saavutamiseks alkoholihinna tõstmise abil võtta vastu selliseid õigusnorme nagu põhikohtuasjas käsitletavad, mis näevad alkohoolsete jookide jaemüügiks ette minimaalse ühikuhinna ega kasuta niisugust meedet nagu aktsiisi tõstmine, mis võib olla Euroopa Liidu sisest kaubavahetust ja konkurentsi vähem piirav. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas see on nii, lähtudes tema menetluses oleva kohtuasja kõigi oluliste asjaolude üksikasjalikust analüüsist. Pelk asjaolu, et viimati nimetatud meede võib tuua lisakasu ja vastata laiemale üldisele eesmärgile, ei saa põhjendada sellest loobumist.

3.

ELTL artiklit 36 tuleb tõlgendada nii, et kui liikmesriigi kohus analüüsib siseriiklikke õigusnorme inimeste elu ja tervise kaitset puudutava põhjenduse seisukohalt selle artikli tähenduses, siis peab see kohus objektiivselt kontrollima, kas liikmesriigi esitatud tõendid võimaldavad mõistlikult eeldada, et valitud meetmed on soovitud eesmärkide saavutamiseks sobivad, ning analüüsima võimalust saavutada need eesmärgid kaupade vaba liikumist ja põllumajandustoodete ühise turukorralduse ladusat toimimist vähem piiravate meetmetega.

4.

ELTL artiklit 36 tuleb tõlgendada nii, et sellise siseriikliku meetme, nagu põhikohtuasjas käsitletav, proportsionaalsuse kontroll ei piirdu üksnes niisuguse teabe, tõendite või muude materjalide uurimisega, mis olid siseriikliku seadusandja käsutuses selle meetme vastuvõtmise ajal. Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas käsitletavad tuleb nimetatud meetme kooskõla liidu õigusega kontrollida liikmesriigi õiguses ette nähtud tingimustel niisuguse teabe, tõendite või muude materjalide alusel, mis on liikmesriigi kohtu käsutuses sel kuupäeval, kui ta otsuse kuulutab.


(1)  ELT C 339, 29.9.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/12


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – X-Steuerberatungsgesellschaft versus Finanzamt Hannover-Nord

(Kohtuasi C-342/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Artikkel 5 - Teenuste osutamise vabadus - Direktiiv 2006/123/EÜ - Artikkel 16 ja artikli 17 punkt 6 - ELTL artikkel 56 - Ühes liikmesriigis asutatud maksunõustamisega tegelev äriühing, mis osutab teenuseid teises liikmesriigis - Liikmesriigi õigusnormid, mis nõuavad maksunõustamisega tegelevate äriühingute registreerimist ja tunnustamist))

(2016/C 068/15)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: X-Steuerberatungsgesellschaft

Vastustaja: Finanzamt Hannover-Nord

Resolutsioon

ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui liikmesriigi õigusnormid, millega on määratud kindlaks majandustegevuse raames maksuasjades abi osutamise tegevuse alustamise tingimused, piiravad teenuste vaba osutamist maksunõustamisega tegeleval äriühingul, mis on asutatud sellise teise liikmesriigi õigusnormide kohaselt, kus see äriühing on asutatud, ja kes koostab selles teises liikmesriigis, kus maksunõustamisalane tegevus ei ole reguleeritud, maksudeklaratsiooni esimeses liikmesriigis asuvale teenusesaajale ja esitab maksudeklaratsiooni selle liikmesriigi maksuasutusele, ilma et kvalifikatsiooni, mille see äriühingu või tema nimel majandustegevuse raames maksualase abi teenuseid osutavad füüsilised isikud on teistes liikmesriikides omandanud, tunnustataks vastavalt selle tegelikule väärtusele ja võetaks nõuetekohaselt arvesse.


(1)  ELT C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/13


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – APEX GmbH Internationale Spedition versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Kohtuasi C-371/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Majanduspoliitika - Dumping - Gaasitoitega ühekordselt täidetavad tulekiviga taskutulemasinad - Määrus (EÜ) nr 1225/2009 - Artikli 11 lõige 2 - Aegumine - Artikkel 13 - Kõrvalehoidmine - Rakendusmäärus (EL) nr 260/2013 - Kehtivus - Dumpinguvastase tollimaksu laiendamine kuupäeval, mil selle kehtestanud määrus oli juba kehtetu - Kaubandusstruktuuri muutus))

(2016/C 068/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: APEX GmbH Internationale Spedition

Kostja: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Resolutsioon

Nõukogu 18. märtsi 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 260/2013, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 1458/2007 Hiina Rahvavabariigist pärit gaasitoitega ühekordselt täidetavate tulekiviga taskutulemasinate impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist lähetatud gaasitoitega ühekordselt täidetavate tulekiviga taskutulemasinate impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist pärinevana või mitte, on kehtetu.


(1)  ELT C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/14


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Timac Agro Deutschland GmbH versus Finanzamt Sankt Augustin

(Kohtuasi C-388/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksuõigusnormid - Äriühingu tulumaks - Asutamisvabadus - Mitteresidendist püsiv tegevuskoht - Topeltmaksustamise vältimine mitteresidendist püsiva tegevuskoha tulu maksust vabastamise teel - Sellise püsiva tegevuskoha kahjumi arvessevõtmine - Eelnevalt maha arvatud kahjumi tagantjärele maksustamine mitteresidendist püsiva tegevuskoha võõrandamise korral - Lõplik kahjum))

(2016/C 068/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Timac Agro Deutschland GmbH

Vastustaja: Finanzamt Sankt Augustin

Resolutsioon

1.

ELTL artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi selline maksustamissüsteem, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mille kohaselt juhul, kui residendist äriühing võõrandab teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha mitteresidendist äriühingule, mis kuulub esimesena nimetatud äriühinguga samasse kontserni, arvestatakse võõrandatud tegevuskoha eelnevalt maha arvatud kahjum tagantjärele võõrandajast äriühingu maksustatava tulemi hulka, samas kui topeltmaksustamise vältimise lepingu alusel on sellise püsiva tegevuskoha tulu maksust vabastatud liikmesriigis, kus on selle äriühingu asukoht, kellele tegevuskoht kuulus.

2.

ELTL artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi selline maksustamissüsteem, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mille kohaselt juhul, kui residendist äriühing võõrandab teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha mitteresidendist äriühingule, mis kuulub esimesena nimetatud äriühinguga samasse kontserni, on välistatud residendist äriühingu võimalus võtta võõrandatud tegevuskoha kahjum arvesse oma maksustatava summa arvestamisel, kui topeltmaksustamise vältimise lepingu alusel on tegevuskoha tulemi maksustamine selle liikmesriigi ainupädevuses, kus tegevuskoht asub.


(1)  ELT C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/15


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Dioikitiko Efeteio Athinon’i eelotsusetaotlus – Kreeka) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE versus Elliniko Dimosio

(Kohtuasi C-402/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kaupade vaba liikumine - Maksusätted - Riigimaks - Fiskaalsed tollimaksud - Samaväärse toimega maksud - Piiriületamisega seotud formaalsused - ELTL artikkel 30 - ELTL artikkel 110 - Direktiiv 92/12/EMÜ - Artikli 3 lõige 3 - Direktiiv 2008/118/EÜ - Artikli 1 lõige 3 - Siseriiklikku õigusesse ülevõtmata jätmine - Vahetu õigusmõju - Sõiduautode maksustamine liikmesriigi territooriumile importimise hetkel - Sõiduki registreerimise ja võimaliku kasutuselevõtuga seotud maks - Maksu tagastamisest keeldumine sõiduki registreerimata jätmise korral))

(2016/C 068/18)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Dioikitiko Efeteio Athinon

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Vastustaja: Elliniko Dimosio

Resolutsioon

1.

Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12, artikli 1 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see vastab tingimustele vahetu õigusmõju tekkimiseks, mis võimaldab üksikisikutel sellele tugineda liikmesriigi kohtus vaidluses, mille teine pool on liikmesriik.

2.

ELTL artiklit 30 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus põhikohtuasjas kõnealune liikmesriigi praktika, mille kohaselt teistest liikmesriikidest pärinevate sõiduautode importimisel tasutud registreerimismaksu ei tagastata, olgugi et asjaomased sõidukid, mida ei ole selles liikmesriigis kunagi registreeritud, reeksporditi teise liikmesriiki.


(1)  ELT C 380, 27.10.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/15


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba eelotsusetaotlus – Hispaania) – María Auxiliadora Arjona Camacho versus Securitas Seguridad España SA

(Kohtuasi C-407/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2006/54/EÜ - Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes - Diskrimineeriv töölepingu ülesütlemine - Artikkel 18 - Tegelikult tekitatud kahju hüvitamine või heastamine - Hoiatav mõju - Artikkel 25 - Sanktsioonid - Karistuslik kahjuhüvitis))

(2016/C 068/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Põhikohtuasja pooled

Hageja: María Auxiliadora Arjona Camacho

Kostja: Securitas Seguridad España SA

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes artiklit 18 tuleb tõlgendada nii, et soolise diskrimineerimisega tekitatud kahju tegelikuks ja tõhusaks heastamiseks või hüvitamiseks viisil, mis on hoiatav ja proportsionaalne, kohustab see artikkel liikmesriike, kes valivad rahalise hüvitamise, võtma oma siseriiklikus õiguskorras vastavalt nende poolt kindlaks määratud tingimustele meetmed, millega nähakse ette kannatanule kahjuhüvitise maksmine, mis hõlmab kogu tekitatud kahju.


(1)  ELT C 409, 17.11.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/16


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – WebMindLicenses kft versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Kohtuasi C-419/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 2, 24, 43, 250 ja 273 - Elektrooniliselt osutatavate teenuste osutamise koht - Sellise koha kunstlik määramine viisil, millel puudub tegelik majanduslik sisu - Õiguse kuritarvitamine - Määrus (EL) nr 904/2010 - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 7, 8, 41, 47 ja 48, artikli 51 lõige 1 ja artikli 52 lõiked 1 ja 3 - Kaitseõigused - Õigus olla ära kuulatud - Maksuhalduri poolt maksukohustuslase teadmata selliste tõendite kasutamine, mis on kogutud paralleelselt käimasoleva ja lõpetamata kriminaalmenetluse käigus - Telekommunikatsiooni salajane pealtkuulamine ja e-posti salajane pealtvaatamine))

(2016/C 068/20)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: WebMindLicenses kft

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Resolutsioon

1.

Liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et selle hindamisel, kas põhikohtuasjas arutusel olevatel asjaoludel litsentsileping – mille ese on anda kasutusse oskusteave, mis võimaldab sellise veebisaidi kasutamist, mille kaudu osutatakse interaktiivseid audiovisuaalseid teenuseid –, mis on sõlmitud teises liikmesriigis asuva äriühinguga kui see liikmesriik, mille territooriumil asub litsentsiandjast äriühing, tuleneb kuritarvitusest, mille eesmärk on saada kasu nendele teenustele teises liikmesriigis kohaldatavast madalamast käibemaksumäärast, asjaolu, et litsentsiandja äriühingu tegevjuht ja ainuaktsionär oli oskusteabe looja, asjaolu, et sama isik mõjutas või kontrollis selle oskusteabe arendamist ja kasutamist ning sellel põhinevate teenuste osutamist, ning asjaolu, et finantstehingute, isikkoosseisu ja vajaminevate tehniliste vahendite haldamisega tegelevad alltöövõtjad, samuti nagu põhjused, mis võisid viia litsentsiandjast äriühingu selleni, et ta andis asjaomase oskusteabe kasutusõiguse teises liikmesriigis asuvale äriühingule, selle asemel et seda ise kasutada, ei näi iseenesest määravad.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on analüüsida kõiki põhikohtuasja asjaolusid kogumis, et selgitada välja, kas see leping kujutas endast puhtalt fiktiivset skeemi, millega varjata asjaolu, et asjaomaseid teenuseid ei osutanud tegelikult mitte litsentsisaajast äriühing, vaid litsentsiandjast äriühing, uurides ennekõike, kas litsentsisaajast äriühingu ettevõtte asukoht või püsiv tegevuskoht oli tegelik või kas see äriühing oma majandustegevuse teostamise raames omas sobivat taristut, nagu ruume, inim- ja tehnilist ressurssi, või kas see äriühing teostas majandustegevust enda nimel ja omal vastutusel.

2.

Liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et kui on tuvastatud kuritarvitus, mille raames määrati teenuste osutamise kohaks muu liikmesriik kui see, kus see oleks olnud kuritarvituse puudumisel, siis asjaolu, et käibemaksu tasuti teises liikmesriigis vastavalt viimase õigusnormidele, ei takista käibemaksu ümberarvutamist asukoha liikmesriigis, kus teenuseid tegelikult osutati.

3.

Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi maksuhaldur, kes uurib käibemaksu sissenõutavust teenustelt, mis on juba teistes liikmesriikides maksustatud, on kohustatud esitama teiste liikmesriikide maksuhalduritele ametiabitaotluse, kui see aitab kaasa või on isegi vältimatult vajalik selleks, et teha kindlaks, kas käibemaks on esimesena nimetatud liikmesriigis sissenõutav.

4.

Liidu õigusega ei ole vastuolus, kui maksuhaldur kasutab ELL artikli 4 lõike 3, ELTL artikli 325, käibemaksudirektiivi artikli 2, artikli 250 lõike 1 ja artikli 273 kohaldamiseks – tuvastamaks kuritarvituse esinemist käibemaksu valdkonnas – maksukohustuslase teadmata tõendeid, mis on saadud paralleelselt käimasoleva ja lõpetamata kriminaalmenetluse käigus, nagu telekommunikatsiooni salajane pealtkuulamine ja e-posti salajane pealtvaatamine, tingimusel et nende tõendite kogumine kriminaalmenetluses ja nende kasutamine haldusmenetluses ei riku liidu õigusega tagatud õigusi.

5.

Põhikohtuasjas käsitletavatel asjaoludel jääb Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 7, 47 ja artikli 52 lõike 1 alusel siseriikliku kohtu ülesandeks kontrollida sellise otsuse õiguspärasust, millega nimetatud tõendite alusel on tehtud käibemaksu ümberarvutus, ja kontrollida esiteks, kas telekommunikatsiooni salajane pealtkuulamine ja e-posti salajane pealtvaatamine olid seadusega ette nähtud ja kriminaalmenetluses vajalikud uurimismeetmed, ning teiseks, kas sellisel viisil saadud tõendite kasutamine maksuhalduri poolt oli samuti seadusega lubatud ja vajalik. Lisaks tuleb siseriiklikul kohtul kontrollida, kas vastavalt kaitseõiguste tagamise üldpõhimõttele oli maksukohustuslasel võimalik haldusmenetluse raames tõenditega tutvuda ja anda nende kohta ütlusi. Kui ta leiab, et maksukohustuslasel ei olnud sellist võimalust või et tõendid on saadud kriminaalmenetluse käigus või neid on kasutatud haldusmenetluses Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 7 rikkudes, tuleb siseriiklikul kohtul jätta need tõendid arvestamata ja vaidlustatud otsus, mis põhineb nendel tõenditel, tuleb tühistada, kui selle asjaolu tõttu langeb ära otsuse alus. Samamoodi tuleb need tõendid jätta arvestamata, kui siseriiklik kohus ei ole pädev kontrollima, kas need tõendid on kriminaalmenetluse käigus kogutud kooskõlas liidu õigusega või ei saa kriminaalkohtu poolt võistlevas menetluses juba läbi viidud kontrollimise põhjal kinnitada, et need tõendid on saadud selle õigusega kooskõlas.


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/18


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-595/14) (1)

((Tühistamishagi - Vaidlustatud otsuse muutmine kohtumenetluse käigus - Hagi ese - Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Kontrollimeetmete kehtestamine uue psühhoaktiivse aine suhtes - Pärast Lissaboni lepingu jõustumist kohaldatav õiguslik raamistik - Üleminekusätted - Konsulteerimine Euroopa Parlamendiga))

(2016/C 068/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: F. Drexler, A. Caiola ja M. Pencheva)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: K. Pleśniak ja K. Michoel)

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 25. septembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/688/EL 4-jodo-2,5-dimetoksü-N-(2-metoksübensüül)fenetüülamiini (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiidi (AH-7921), 3,4-metüleendioksüpürovalerooni (MDPV) ja 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanooni (metoksetamiini) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta.

2.

Säilitada rakendusotsuse 2014/688 toime.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.


(1)  ELT C 138, 27.4.2015.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/18


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Korkein oikeus'e eelotsusetaotlus – Soome) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu versus Pekka Komu, Jelena Komu

(Kohtuasi C-605/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Reguleerimisala - Erandlik kohtualluvus - Artikli 22 punkt 1 - Vaidlus kinnisvaraga seotud in rem õiguste osas - Mõiste - Kinnisasja kaasomandi müügi teel lõpetamise nõue))

(2016/C 068/22)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

Kostjad: Pekka Komu, Jelena Komu

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 22 lõike 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada selliselt, et nõue kinnisasja jagamata kaasomandi lõpetamiseks müügi teel, mille läbiviimine on tehtud volitatud isiku ülesandeks, kuulub selle sätte tähenduses „kinnisvaraga seotud in rem õigusi käsitleva” menetluse alla.


(1)  ELT C 81, 9.3.2015.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/19


Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Firma Theodor Pfister versus Landkreis Main-Spessart

(Kohtuasi C-58/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Põllumajandus - Hügieenikontroll - Ametlik sööda- ja toidukontroll - Kontrolli rahastamine - Loomade tapmisega seotud inspekteerimiskulud - Määrus (EÜ) nr 882/2004 - Direktiiv 85/73/EMÜ - Võimalus nõuda tegelikke inspekteerimiskulusid katvat summat, mis on suurem kui direktiivis ette nähtud tasud))

(2016/C 068/23)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Firma Theodor Pfister

Vastustaja: Landkreis Main-Spessart

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1791/2006), artikli 27 lõike 3 esimese taande teist lauset tuleb tõlgendada nii, et see lubab nõuda üleminekuaastal 2007 teostatud lihahügieeni alaste inspekteerimiste ja kontrollide eest tasu, mis katab pädeva asutuse kantud kulud vastavalt nõukogu 29. jaanuari 1985. aasta direktiivile 85/73/EMÜ direktiividega 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 90/675/EMÜ ja 91/496/EMÜ hõlmatud veterinaarinspektsioonide ja -kontrollide rahastamise kohta (muudetud nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiviga 97/79/EÜ).


(1)  ELT C 171, 26.5.2015.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/19


Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. detsembri 2015. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlin'i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sandra Bitter, pankrotihaldur Ziegelwerk Höxter GmbH maksejõuetusmenetluses versus Bundesrepublik Deutschland

(Kohtuasi C-580/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2003/87/EÜ - Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Ülemääraste heitkoguste trahv - Proportsionaalsus))

(2016/C 068/24)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja menetluse pool

Hageja: Sandra Bitter, pankrotihaldur Ziegelwerk Höxter GmbH maksejõuetusmenetluses

Kostja: Bundesrepublik Deutschland

Resolutsioon

Esitatud küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis mõjutaks proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võttes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/29/EÜ, artikli 16 lõike 3 teise lause kehtivust, mille kohaselt ülemääraste heitkoguste trahv on 100 eurot süsinikdioksiidi ekvivalentkoguse iga õhku paisatud tonni kohta, mille osas käitaja ei ole kvoote tagastanud.


(1)  ELT C 96, 23.3.2015.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/20


Edward Guja 12. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 14. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-823/14: Guja versus Poola

(Kohtuasi C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: Edward Guja (esindaja: Rechtsanwältin M. Szczepara)

Teine menetlusosaline: Poola Vabariik

Apellatsioonkaebus lükati tagasi Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta määrusega.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/20


10. juulil 2015 esitatud hagi – komisjon versus Sloveenia

(Kohtuasi C-357/15)

(2016/C 068/26)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Sanfrutos Cano, M. Heller, D. Kukovec)

Kostja: Sloveenia Vabariik

29. oktoobri 2015. aasta määrusega otsustas Euroopa Kohtu president kohtuasja C-357/15 registrist kustutada ja mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Craiova (Rumeenia) 20. novembril 2015 – Rodica Popescu versus Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Kohtuasi C-614/15)

(2016/C 068/27)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Craiova

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Rodica Popescu

Vastustaja: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Eelotsuse küsimused

1.

Kas asjaolu, et nende veterinaaria valdkonna töötajate tegevus, kelle konkreetseks ülesandeks on järelevalve teostamine, on seotud eespool punktis [5] nimetatud ettevõtte liikide tegevuse jätkamisega, on piisav alus tähtajaliste lepingute korduvaks sõlmimiseks erandina direktiivi 1999/70 (1) ülevõtmiseks kehtestatud üldnormidest?

2.

Kas juhul, kui õigusaktides on jäetud kehtima erinormid, mis võimaldavad veterinaaria valdkonnas korduvalt sõlmida eespool osutatud perioodiks tähtajalisi töölepinguid, on rikutud liikmesriigile direktiivi 1999/70 ülevõtmiseks pandud kohustust?


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Hispaania) 27. novembril 2015 – Carlos Álvarez Santirso versus Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Kohtuasi C-631/15)

(2016/C 068/28)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Carlos Álvarez Santirso

Vastustaja: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ (1) lisatud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline autonoomse piirkonna õigusakt nagu Astuuria Vürstiriigi (autonoomne piirkond) 29. detsembri 2009. aasta seadus 6/2009 õpetajate hindamise ja vastavate preemiate kohta, mille artikli 2 kohaselt kohaldatakse hindamiskava (ja lõppkokkuvõttes makstakse ka sellega seotud preemiaid) ainult alalistele ametnikele, välistades nii selle kohaldamise määratud ajaks ametisse nimetatud ametnikele?


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 30. novembril 2015 – Costin Popescu versus Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Kohtuasi C-632/15)

(2016/C 068/29)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Înalta Curte de Casație și Justiție

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Costin Popescu

Vastustajad: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ (1) sätted lubavad Rumeenia riigil kohustada mopeedijuhte, kellel on ametlik dokument, mis andis neile juhtimisõiguse avalikel teedel enne 19. jaanuari 2013, nõutama juhiluba samasuguste katsete või eksamite sooritamise teel, nagu on ette nähtud muude mootorsõidukite puhul, et nad saaksid juhtida mopeedi ka pärast nimetatud kuupäeva?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, lk 18).


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/22


Toni Klementi 2. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 24. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14: Toni Klement versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Toni Klement (esindaja: advokaat J. Weiser)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 24. septembri 2015. aasta otsus kohtuasjas T-211/14,

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet:

1.

Vaidlustatud kaubamärki kasutati vaieldamatult üksnes koos täiendava sõnalise osaga „Bullerjan”. Apellant väidab, et lisatud osa „Bullerjan” eristusvõime hindamisel on tõendeid moonutatud. Üldkohus kvalifitseeris lisatud osa eristusvõime (ainult) tavaliseks. Olemasolevad tõendid ei toeta mingil moel eeldust, et tegemist on (ainult) tavalise eristusvõimega, sest need tõendid ei sisalda mingit teavet samuti kaubamärgina registreeritud osa „Bullerjan” ulatuse, kestuse ja intensiivsuse kohta.

2.

Teise väitena toob apellant esile, et Üldkohus on vaidlustatud kaubamärgi eeldatavat kõrget eristusvõimet põhjendanud vastuoluliselt. Ühest küljest lähtub Üldkohus oma põhjenduses sellest, et vaidlustatud kaubamärgil on „ebatavaline vorm”, kuid kinnitab teisalt, et teised tootjad turustavad ahjusid, millel on väga sarnane vorm. Veel üks vastuolu sisaldub Üldkohtu oletuses, et ühelt poolt ei sõltu vaidlustatud kaubamärgi kõrge eristusvõime tema võimalikust funktsionaalsusest, teiselt poolt aga ei sea teiste ahjude väga sarnane vorm seda kõrget eristusvõimet kahtluse alla, sest sellise sarnasuse aluseks võib olla püüdlemine teatava tehnilise tulemuse poole. Üldkohtu põhjendus on seetõttu kahes mõttes vastuoluline ja seega on selles rikutud õigusnormi.

3.

Kolmanda väitena toob apellant välja, et ühenduse kaubamärgi määruse (ÜKM) (1) artikli 15 lõike 1 punkti a on mitmes mõttes õiguslikult vääralt tõlgendatud ja kohaldatud. Esiteks ei järginud Üldkohus ÜKM artikli 15 lõike 1 punkti a raames nõutava vaidlustatud kaubamärgi eristusvõime kontrollimisel Euroopa Kohtu praktikat ruumiliste tooteid kujutavate kaubamärkide kohta. Vastupidi Euroopa Kohtu praktikale ei viinud Üldkohus läbi selles osas nõutavat võrdlust vaidlustatud kaubamärgi ja sektoris tavapäraste ahju vormide vahel. Järgmiseks eeldas Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärgi vormi võimalik funktsionaalsus ei oma selle eristusvõime hindamisel tähtsust. Sellega rikkus Üldkohus tunnustatud põhimõtet, mille kohaselt tuleb eristusvõime hindamisel võtta arvesse kõiki konkreetse juhtumi tähtsust omavaid asjaolusid. Lõpetuseks ei järginud Üldkohus Euroopa Kohtu praktikat registreeritud kaubamärgi õigust säilitava kasutamise kohta mitmeosalise kaubamärgi osana. Seoses sellega on Euroopa Kohus pidanud piisavaks seda, kui mitmeosalise kaubamärgi raames kasutatavat kaubamärki tunnustatakse ka edaspidi päritolutähisena. Sellega jättis Üldkohus tähelepanuta asjaolu, et ÜKM artikli 15 lõike 1 punkti a ühese sõnastuse ja Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb alati kontrollida, kas mõjutatakse registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Üldkohus ei ole seda kontrolli läbi viinud.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 14. detsembril 2015 – Jyske Finans A/S versus Ligebehandlingsnævnet (võrdse kohtlemise komisjon) Ismar Huskici nimel

(Kohtuasi C-668/15)

(2016/C 068/31)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Jyske Finans A/S

Vastustaja: Ligebehandlingsnævnet (võrdse kohtlemise komisjon) Ismar Huskici nimel

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ (1), millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud etnilise päritolu tõttu otsese diskrimineerimise keeldu tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus käesolevas asjas käsitletav praktika, mille kohaselt võrdväärses olukorras olevaid isikuid, kes on sündinud väljaspool Põhjamaid, liikmesriiki, Šveitsi ja Liechtensteini, koheldakse vähem soodsalt kui isikuid kes on sündinud Põhjamaades, liikmesriigis, Šveitsis ja Liechtensteinis?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: kas selline praktika kujutab endast seega kaudset diskrimineerimist etnilise päritolu tõttu nõukogu direktiivi 2000/43/EÜ artikli 2 lõike 2 punktis b tähenduses – välja arvatud juhul, kui see on objektiivselt põhjendatud seadusliku eesmärgiga ja selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud?

3.

Kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas sellist praktikat saab põhimõtteliselt põhjendada kui asjakohast ja vajalikku vahendit tagamaks tugevdatud kliendikontrolli meetmete rakendamine, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (2) rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta artiklis 13?


(1)  EÜT 2000 L 180, lk 22.

(2)  EÜT 2005 L 309, lk 15.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/24


17. detsembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-687/15)

(2016/C 068/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Erlbacher ja L. Nicolae)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 26. oktoobri 2015. aasta järeldused Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 2015. aasta ülemaailmse raadiosidekonverentsi (WRC-15) kohta, mille nõukogu tegi oma 3419. kohtumisel Luxembourgis;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

1.

Käesoleva hagiavaldusega palub komisjon tühistada nõukogu 26. oktoobri 2015. aasta järeldused Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 2015. aasta ülemaailmse raadiosidekonverentsi (WRC-15) kohta, mille nõukogu tegi oma 3419. kohtumisel Luxembourgis.

2.

Hagiavalduse põhineb ühel väitel, mille kohaselt on nõukogu rikkunud ELTL artikli 218 lõiget 9, mida kohaldatakse WRC-15 raames liidu nimel võetava seisukoha suhtes, kuna tegi Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 2015. aasta ülemaailmse raadiosidekonverentsi (WRC-15) kohta järeldusi, mitte ei võtnud vastu otsust, nagu oli komisjoni ettepanek.

3.

Komisjon väidab sellega seoses, et ELTL artikli 218 lõiget 9 kohaldatakse liidu nimel võetavate seisukohtade suhtes sellises olukorras nagu kõnesolev, milles Euroopa Liit osaleb asjaomases rahvusvahelises organisatsioonis sektoriliikme staatuses, mis vastavalt ITU põhikirja artikli 3 lõikele 2 annab Euroopa Liidule teatavad organisatsiooni tegevuses osalemise õigused.

4.

Teiseks, komisjon väidab, et nende raadioside-eeskirjade uuesti läbivaatamisel, mille kohta komisjon tegi ettepaneku võtta vastavalt ELTL artikli 218 lõikele 9 seisukoht, on õiguslik toime selle sätte mõttes nii kehtiva rahvusvahelise õiguskorra kui asjakohaste liidu õigusnormide alusel.

5.

Kolmandaks, mis puudutab ELTL artikli 218 lõike 9 kohaldamise muid tingimusi, siis leiab komisjon, et antud juhul on ka need täidetud, kuna ITU asutused on „lepingus sätestatud” organid ning aktid, mille kohta komisjon on teinud ettepaneku võtta seisukoht, ei „[täienda] või [muuda] lepingu institutsioonilist raamistikku”.


Üldkohus

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/26


Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsus – Polisario Rinne versus nõukogu

(Kohtuasi T-512/12) (1)

((Välissuhted - Liidu ja Maroko vaheline kirjavahetuse vormis leping - Vastastikune liberaliseerimine põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete alal - Lepingu kohaldamine Lääne-Sahara suhtes - Polisario Rinne - Tühistamishagi - Õigusvõime - Otsene ja isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Vastavus rahvusvahelisele õigusele - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused))

(2016/C 068/33)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rahvarinne saguia-el-hamra ja rio de oro vabastamiseks (Polisario Rinne) (esindajad: advokaadid C.-E. Hafiz ja G. Devers, hiljem G. Devers)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová ja N. Rouam)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta ja D. Stefanov, hiljem F. Castillo de la Torre ja E. Paasivirta)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 8. märtsi 2012. aasta otsus 2012/497/EL Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta (ELT L 241, lk 2).

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 8. märtsi 2012. aasta otsus 2012/497/EL Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta osas, milles sellega kiidetakse heaks selle lepingu kohaldamine Lääne-Sahara suhtes.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda ning mõista nendelt välja Rahvarinde saguia-el-hamra ja rio de oro vabastamiseks (Polisario Rinne) kohtukulud.


(1)  ELT C 55, 23.2.2013.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/26


Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Universal Music versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Kohtuasi T-379/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Vastulause tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2016/C 068/34)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Universal Music GmbH (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Viefhus)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: G. Schneider, hiljem G. Schneider ja D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Yello Strom GmbH (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat K. Gründig-Schnelle)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 20. märtsi 2014. aasta otsuse (asi R 274/2013-4) peale, mis käsitleb Yello Strom GmbH ja Universal Music GmbH vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta Universal Music GmbH ja Yello Strom GmbH kohtukulud nende endi kanda ning mõista kummaltki välja pool Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukuludest.


(1)  ELT C 292, 1.9.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/27


Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Kohtuasi T-534/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Vastulause tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2016/C 068/35)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Saksamaa) (esindajad: advokaadid F. Traub ja D. Horst)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid A. Renck ja M. Petersen)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 5. mai 2014. aasta otsuse (asi R 2041/2012-2) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Murnauer Markenvertieb GmbH-i ja Bach Flower Remedies Ltd-i vahel.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta Murnauer Markenvertrieb GmbH-i ja Bach Flower Remedies Ltd-i kohtukulud nende endi kanda ja mõista kummaltki välja pool Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukuludest.


(1)  ELT C 351, 6.10.2014.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/28


Üldkohtu 18. detsembri 2015. aasta määrus – CompuGroup Medical versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Schatteiner (SAM)

(Kohtuasi T-850/14)

((Tühistamishagi - Ühenduse kaubamärk - Hagi esitamise tähtaeg - Tähtaja algus - Apellatsioonikoja otsuse saatmine kaebaja esindaja elektroonilisele kontole Siseturu Ühtlustamise Ametis - Hilinemine - Vääramatu jõu või ettenägematute asjaolude puudumine - Ilmselge vastuvõetamatus))

(2016/C 068/36)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Dix)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: H. Kunz)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Simon Schatteiner (Viin, Austria) (esindajad:advokaadid F. Schulz ja H. Pernez)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 23. juuli 2014. aasta otsuse (asi R 818/2013-4) peale, mis käsitleb Simon Schatteineri ja CompuGroup Medical AG vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja CompuGroup Medical AG-lt.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/28


Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Garcia Minguez versus komisjon

(Kohtuasi T-357/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Värbamine - Institutsiooni ajutistele ametnikele avatud komisjoni sisekonkurss - Täitevasutuse ajutise töötaja väljajätmine - Personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 punkt b - Võrdne kohtlemine - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu apellatsioonkaebus))

(2016/C 068/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Maria Luisa Garcia Minguez (Brüssel, Belgia) (esindajad: L. Ortiz Blanco ja advokaat Á. Givaja Sanz)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall, G. Gattinara ja F. Simonetti, hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. aprilli 2015. aasta määruse peale kohtuasjas F-72/14: Garcia Minguez vs. komisjon (EKL AT, EU:F:2015:40) nõudega see määrus tühistada.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Maria Luisa Garcia Minguez’ilt.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/29


11. novembril 2015 esitatud hagi – Frame versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Kohtuasi T-627/15)

(2016/C 068/38)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Borghese, R. Giordano ja E. Montelione)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „BIANCALUNA” – registreerimistaotlus nr 11 251 808

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 7. augusti 2015. aasta otsus asjas R 2952/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus; ja/või

saata asi tagasi Siseturu Ühtlustamise Ametile, et ta analüüsiks segiajamise tõenäosust nõuetekohaselt, võttes arvesse Bianca-Moden GmbH & Co. KG poolt kasutamise kohta esitatud tõendite tulemusi;

mõista esimese astme menetluse ja käesoleva menetluse kulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt;

teise võimalusena muuta vaidlustatud otsust nii, et kaubamärk registreeritakse järgmiste klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks: aluspesu, pidžaamad, T-särgid, püksikud, aluspüksid.

Väited

Määruse nr 207/2009 väär tõlgendamine ainult ühe varasema õiguse valimisel;

määruse nr 207/2009 väär tõlgendamine vastandatud tähiste segiajamise tõenäosuse hindamisel.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/30


3. detsembril 2015 esitatud hagi – BikeWorld versus komisjon

(Kohtuasi T-702/15)

(2016/C 068/39)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt J. Jovy)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus hagejat puudutavas osas;

peatada otsuse täitmine hageja suhtes kuni käesoleva hagi lahendamiseni (ELTL artikkel 278).

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub oma hagis tühistada osaliselt komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus C(2014) 3634 (final), mis käsitleb riigiabi (SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN)), mida Saksamaa andis Nürburgringile.

Hagi põhjendamiseks esitab hageja sisuliselt järgmised väited.

Hageja ei ole enam identne otsuse tegemise menetluse osalistega. Seetõttu ei saa ta olla kohtumenetluses kostjaks.

Hageja ei osalenud menetluses, mis lõppes vaidlusaluse otsuse tegemisega. Sellest tulenevalt on rikutud tema õigust olla ära kuulatud.

Hageja praegustel osanikel puudus laenude andmise ajal igasugune seos algsete osanikega/omanikega.

Tagasinõudmisega taotletavat eesmärki – „vältida ühele isikule konkurentsieeliste andmist” – ei saa kõnesoleva otsusega saavutada, sest hageja ei konkureeri kellegagi ega teinud seda enam ka pärast viimase laenu andmist.

Hageja on avaldanud, et ta on valmis enda likvideerimiseks ja tegevuse lõpetamiseks, kui seda on vaja, et vältida ähvardavat maksejõuetust, mis oleks paratamatu juhul, kui hageja peaks tegema makseid abi tagasinõudmise tõttu.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/30


28. novembril 2015 esitatud hagi – Micula jt versus komisjon

(Kohtuasi T-704/15)

(2016/C 068/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Viorel Micula (Oradea, Rumeenia), European Drinks SA (Ștei, Rumeenia), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumeenia), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea), West Leasing International SRL (Pantasesti, Rumeenia) (esindajad: advokaadid J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 30. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/1470 Rumeenia antud riigiabi SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) kohta (Vahekohtu 11. detsembri 2013. aasta otsus juhtumis Micula vs. Rumeenia (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2112 all)) (ELT 2015 L 232, lk 43);

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osas, mille see:

käsitab Viorel Miculat „ettevõtjana” ja seega osana väidetavast ühest majandusüksusest, kellele abi anti,

käsitab abisaajat ühe majandusüksusena, kuhu kuuluvad Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, ja

sätestab artikli 2 lõikes 2, et Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. ja West Leasing S.R.L. vastutavad ühiselt ükskõik kellele neist antud riigiabi tagasimaksmise eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kaheksa väidet.

1.

Esimene väide tugineb pädevuse puudumisele ja võimu kuritarvitamisele. Järeldades vääralt, et Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) egiidi all asutatud vahekohtu otsuse („vahekohtu otsus”) rakendamine kujutab endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses, teostab komisjon oma pädevust, mida ta omab Rumeenia poolt antud riigiabi suhtes pärast selle riigi liitumist Euroopa Liiduga, tagasiulatuvalt liitumiseelse ajavahemiku suhtes. Komisjonil ilmselgelt puudub õigus oma riigiabi pädevust selliselt teostada. Sellisel eesmärgil ja sellise mõjuga otsuse tegemine tähendab võimu kuritarvitamist.

2.

Teine väide, et rikutud on ELTL artikli 107 lõiget 1

Esiteks ei kinnita otsus majandusliku eelise olemasolu, pidades vahekohtu otsuse rakendamist/kohaldamist kokkusobimatuks abiks. Käesolevas kohtuasjas on täidetud Asterise kohtuotsusest (27.9.1988, Asteris jt, 106/87–120/87) tulenevad tingimused. Mis tahes abi (quod non) jääb Rumeenia Euroopa Liiduga liitumise eelsesse aega ja on seega väljaspool Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade kohaldamisala. Teiseks ei kinnita otsus valikulisuse olemasolu. Rumeenia ja Rootsi kahepoolne investeerimisleping („BIT” – vahekohtu otsuse õiguslik alus) kehtestab üldise vastutuse korra, mida kohaldatakse võrdselt kõikide investorite suhtes. Kolmandaks ei kinnita otsus, et kõnealune meede on omistatav Rumeenia riigile. Rumeenial puudub vahekohtu otsuse rakendamisel kaalutlusruum.

3.

Kolmas väide, et rikutud on ELTL artiklit 351 ja õiguse üldpõhimõtteid. ELTL artikkel 351 kaitseb kohustusi, mida Rumeenia võttis Rootsiga sõlmitud BIT-i rakendamise kaudu ajal, mil see oli veel leping liikmesriigi (Rootsi) ja kolmanda riigi (Rumeenia) vahel, kõigi võimalike liitumisjärgsete Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade tagajärgede eest.

4.

Neljas väide, et rikutud on õiguspäraste ootuste kaitse põhimõtet. Euroopa Liidu ametivõimud julgustasid aktiivselt sõlmima BIT-e ja tekitasid seega õiguspärase ootuse, et sellise BIT-i jõustamise katset vahekohtu kaudu ei blokeerita näiteks riigiabi eeskirjade alusel.

5.

Teise võimalusena esitatud viies väide, et väidetav abi tuleb tunnistada kokkusobivaks abiks. Kõnealuse riikliku meetme suhtes, mis oli aluseks vahekohtumenetlusele ja vahekohtu otsusele, ei ole kunagi tehtud lõplikku järeldust kokkusobimatuse kohta. Igal juhul oleks see olnud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega kooskõlas.

6.

Kolmanda võimalusena esitatud kuues väide, et otsuses on väidetava abi saajad määratud kindlaks valesti. Samuti ei kinnita otsus, et Viorel ja Ioan Micula kuuluvad väidetavasse ühte majandusüksusesse või et käesoleval juhul üks majandusüksus üldse eksisteerib.

7.

Seitsmes väide, et otsuses kehtestatud kohustuse abi tagasi nõua seadmisel on tehtud vigu. Kuna otsuses on väidetava abi saajad määratud kindlaks valesti, kohustab see abi tagasi nõudma üksikisikutelt ja ettevõtjatelt, kes ei ole väidetava abi saajad.

8.

Kaheksas väide, et rikutud on olulist menetlusnormi (õigus olla ära kuulatud). Ametliku uurimismenetluse algatamise otsuses ei olnud kordagi nimetatud hagejaid European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing and Transilvania General Import-Export.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/32


9. detsembril 2015 esitatud hagi – BASF vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Evonik Industries (DINCH)

(Kohtuasi T-721/15)

(2016/C 068/41)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Saksamaa) (esindajad: Rechtsanwalt A. Schulz ja Rechtsanwalt C. Onken)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Evonik Industries AG (Marl, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „DINCH” – ühenduse kaubamärk nr 2 563 856

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 23. septembri 2015. aasta otsus asjas R 2080/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust nii, et rahuldamata jäetakse teise poole kaebus apellatsioonikojas;

teise võimalusena: tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/33


4. detsembril 2015 esitatud hagi – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft versus komisjon

(Kohtuasi T-724/15)

(2016/C 068/42)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V. (München, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Bittner ja N. Thies)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles selle

artiklis 1 on tuvastatud, et Saksamaal anti seoses Baieri liidumaal tehtud piima kvaliteedi kontrolliga Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõiget 3 rikkudes Baieri asjassepuutuvatele piimasektori ettevõtjatele riigiabi ja et see riigiabi on alates 1. jaanuarist 2007 siseturuga kokkusobimatu;

artiklites 2–4 kohustatakse abikava alusel antud abi koos intressiga sisse nõudma abi saajatelt;

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas hagiavalduses palub hageja tühistada osaliselt komisjoni 18. septembri 2015. aasta otsuse C (2015) 6295 (final) riigiabi SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) kohta, mida Saksamaa andis piima kvaliteedi kontrolli jaoks piima- ja rasvaseaduse raames.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet, mis on sisuliselt identsed või sarnased nendega, mis esitati kohtuasjas T-722/15: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns vs. komisjon.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/33


11. detsembril 2015 esitatud hagi – Chemtura Netherlandsversus EFSA

(Kohtuasi T-725/15)

(2016/C 068/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja K. Van Maldegem)

Kostja: Euroopa Toiduohutusamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 10. detsembri 2015. aasta otsus, mis puudutas teatud osade avaldamist EFSA dokumendist „Conclusion on the Peer Review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA”, mille suhtes hageja taotles konfidentsiaalset käsitlemist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/118/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 309, lk 1);

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud määrust nr 1107/2009 ja põhiõigust ärisaladuse kaitsele.

Hageja kahtleb õiguslikus aluses, mille põhjal kostja järeldas, et tal oli kohustus oma järeldused avaldada. Isegi kui määruse nr 1107/2009 artikli 21 alusel tehtud järelduste avaldamine oli õiguspärane, on kostja rikkunud määruse nr 1107/2009 artiklit 63, avaldades konfidentsiaalset teavet.

2.

Teine väide, et on tehtud ilmne hindamisviga.

Hageja väidab, et kostja otsus tugines ebatäpsele arusaamale faktidest ja seotud teaduslikust taustast, mistõttu tegi ta ilmse vea hageja konfidentsiaalsustaotluste hindamisel.

3.

Kolmas väide, et on rikutud EL õiguse põhimõtteid: kaitseõigusi ja hea halduse põhimõtet.

Hagejale ei antud võimalust kommenteerida EFSA järelduste aluseks olnud dokumenti.

4.

Neljas väide, et EFSA on oma kohustusi rikkunud.

Kostja ei tuginenud oma hinnangus kogu kättesaadavale teaduslikule infole, ehkki tal on kohustus teha kõrgeima teadusliku kvaliteediga tööd.

5.

Viies väide, et on rikutud õiguspärase ootuse põhimõtet.

Hagejal jätkab arutelusid komisjoniga ja selle institutsiooniga toimunud kirjavahetusest ilmneb, et hagejale antakse võimalus kommenteerida EFSA järeldusi komisjoni järelevalvemenetluse raames. Hageja kommentaarid tuleks arvesse võtta enne EFSA järelduste avaldamist.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/34


12. detsembril 2015 esitatud hagi – Kliuiev versus nõukogu

(Kohtuasi T-731/15)

(2016/C 068/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Serhii Kliuiev (Donetsk, Ukraina) (esindajad: solicitor R. Gherson, barrister B. Kennelly ja solicitor T. Garner)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1781, millega muudetakse nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsust 2014/119 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, ja nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1777, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, ning

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et nõukogu ei teinud kindlaks sobivat õiguslikku alust. ELL artikkel 29 ei olnud vaidlustatud otsuse jaoks sobiv õiguslik alus, sest hageja suhtes esitatud süüdistuses ei tuvastatud teda kui isikut, kes on õõnestanud õigusriiki või rikkunud inimõigusi (ELL artikli 21 lõike 2 ja artikli 23 tähenduses). Kuna otsus oli kehtetu, ei saanud nõukogu tugineda ELTL artikli 215 lõikele 2, selleks et kehtestada vaidlustatud määrust. Piiravate meetmete kehtestamise ajal ei olnud hageja suhtes esitatud kohtumenetluses süüdistust selle eest, et tema tegevus ohustas Ukrainas õigusriiki või rikkus inimõigusi. Piiravad meetmed toetavad tegelikult õigusriigi põhimõtete rikkumist, mida panevad toime Ukraina ametivõimud hageja kohtlemisel.

2.

Teine väide, et nõukogu tegi ilmselge hindamisvea, leides, et hageja vastab loetellu kandmise kriteeriumile. Ukraina peaprokuröri büroo poolt nõukogule esitatud süüdistused olid äärmiselt üldised ning neid ei toetanud ükski (veel vähem „konkreetne”) tõend hageja suhtes alustatud kohtumenetluse kohta. Hageja viitas enne piiravate meetmete võtmist süüdistustes esinevatele puudustele ning nõukogul ei õnnestunud saada Ukraina ametivõimudelt vastuseid ja vajalikke tõendeid. Aktsepteerides ilma pikemata need süüdistused, eksis nõukogu eelkõige seetõttu, et Ukrainas ei ole Euroopa standarditele vastavat kohtumenetlust.

3.

Kolmas väide, et nõukogu rikkus hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Loetellu kandmiseks uuesti nimetamise korral on nõukogul kõrgendatud kohustus uurida taotluse esitanud asutuste esitatud andmeid ja edastada need andmed nimetatud isikule. Selles menetluses rikuti seda kohustust.

4.

Neljas väide, et nõukogu ei põhjendanud hageja loetellu kandmist piisavalt. Esitatud põhjendused ei olnud piisavalt detailsed ja täpsed.

5.

Viies väide, et nõukogu riivas raskelt hageja põhiõigusi omandile ja mainele. Piiravad meetmed kehtestati ilma sobivate tagatisteta, mis oleksid hagejal võimaldanud end nõukogus tõhusalt kaitsta. Piiravad meetmed ei piirdu konkreetse hageja omandis oleva esemega, mille kohta arvatakse, et see on saadud riigi rahaliste vahendite omastamise teel; piiravad meetmed ei ole ka piiratud vähemalt selle summaga, millises ulatuses väidetakse, et on rahalisi vahendeid omastatud.

6.

Kuues väide, et osas, milles nõukogu väidab õigustatult, et nimetamise kriteeriumeid võib laiendada kohtumenetlusega mitteseotud mis tahes uurimistele, on kriteeriumid ebaproportsionaalsed ja ebaseaduslikud.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/35


16. detsembril 2015 esitatud hagi – Portugali Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-733/15)

(2016/C 068/45)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes ja M. Figueiredo, keda abistas advokaat L. Silva Morais)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni otsus, mille komisjoni peasekretariaat tegi teatavaks 12. oktoobri 2015. aasta kirjas SG-Greffe (2015) D/11533 (1), ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Portugali Vabariik on seisukohal, et komisjoni peasekretariaadi poolt 12. oktoobri 2015. aasta kirjaga SG-Greffe (2015) D/11533 edastatud maksenõue on alljärgnevalt esitatud põhjustel õigusvastane ning tuleb seega tühistada.

1.

Komisjon omastas vaidlustatud akti võtmiseks liidu kohtu pädevuse; seega puudus tal vastav pädevus.

2.

Akt põhineb Euroopa Kohtu otsuse kohtuasjas C-76/13 tagajärgede kunstlikul üksteisest eraldamisel; seeläbi on rikutud aluslepinguid või nende kohaldamist käsitlevaid eeskirju.

3.

Käesoleva tühistamishagi esemeks olev komisjoni akt on vastuolus kohtuotsuse seadusjõuga; seetõttu on uuesti rikutud aluslepinguid või nende kohaldamist käsitlevaid eeskirju.

4.

Akt on samal moel õigusvastane seetõttu, et ei ole järgitud õiguskindluse, õigussuhete stabiilsuse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid, mis on ette nähtud liidu õiguses.

5.

Aktiga on rikutud mitmekordse karistamise keelu põhimõtet, mis takistab saavutada uue üksikaktiga seda, mida ei õnnestunud varem saavutada kohtulahendi abil; seeläbi on rikutud aluslepinguid või nende kohaldamist käsitlevaid eeskirju.


(1)  Euroopa Komisjoni Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektori otsus, millega Portugali Vabariigilt nõutakse 580 000 euro tasumist Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-76/13 määratud rahatrahvina ajavahemiku 25. juuni kuni 21. august 2014 eest.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/36


Euroopa Komisjoni 17. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-119/14: FE versus komisjon

(Kohtuasi T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Simonetti ja G. Gattinara)

Teine menetluspool: FE (Luxembourg, Luksemburg)

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus kohtuasjas F-119/14: FE vs. komisjon;

jätta FE esitatud hagi kohtuasjas F-119/14 põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

otsustada, et kumbki pool kannab ise siinse kohtuastmega seotud kohtukulud;

mõista Avaliku Teenistuse Kohtus toimunud menetluse kohtukulud välja FE-lt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

1.

Esimene väide, et Avaliku Teenistuse Kohus (ATK) on teinud vigu ja moonutanud toimikus asuvaid tõendeid, mis käsitlesid konkursikomisjoni poolt minimaalset töökogemust käsitleva vastuvõtutingimuse tõlgendamist ja kohaldamist.

2.

Teine väide, et ATK on õigusnormi rikkunud, järeldades, et ametisse nimetav asutus on teinud ilmse hindamisvea.

3.

Kolmas väide, et ATK on õigusnormi rikkunud ja korduvalt rikkunud põhjendamiskohustust, mõistes komisjonilt esimese astme hageja kasuks välja 10 000 eurot.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/37


18. detsembril 2015 esitatud hagi – The Art Company B & S versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART)

(Kohtuasi T-735/15)

(2016/C 068/47)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Art Company B & S, SA (Quel, Hispaania) (esindajad: advokaadid L. Sánchez Calderón ja J. Villamor Muguerza)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Itaalia), Sabina Laurora (Trani, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „SHOP ART” sisaldav kujutismärk – registreerimistaotlus nr 12 030 921

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 8. oktoobri 2015. aasta otsus asjas R 3050/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/38


18. detsembril 2015 esitatud hagi – Aggregates jt versus komisjon

(Kohtuasi T-741/15)

(2016/C 068/48)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: British Aggregates Association (Lanark, Ühendkuningriik), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Iirimaa), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Iirimaa), Mac Sand Ltd (Stranorlar, Iirimaa) (esindajad: advokaat L. Van den Hende ja solicitor A. White)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

nõue tühistada komisjoni 4. augusti 2014. aasta otsus – mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 25. septembril 2015 – riigiabi SA. 8859 (11/C) (ex 65/10 NN) kohta, mida andis Ühendkuningriik Täitematerjalimaksu vähendamine Põhja-Iirimaal (ex N 2/04), ja

mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et ELTL artikli 110 rikkumise ja seega ka ELTL artikli 107 rikkumise saab tagasiulatuvalt heastada ja muuta täitematerjalimaksu vähendamine Põhja-Iirimaal siseturuga kokkusobivaks.

2.

Teine väide, mis on esitatud teise võimalusena, et komisjon rikkus õigusnormi ja tegi hindamisvigu, kui ta leidis, et Ühendkuningriigi poolt võetud tagasiulatuv meede oli kooskõlas tõhususe põhimõttega ja õigusega tõhusale õiguskaitsele.

3.

Kolmas väide, et komisjon tegi hindamisvigu, kui ta leidis, et täitematerjalimaksu vähendamine Põhja-Iirimaal on kooskõlas keskkonnakaitset antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suunistega (1) (2008. aasta keskkonnaabi suunised) ja seega ka ELTL artikli 107 lõike 3 punktiga c. Eelkõige tegi komisjon hindamisvigu, kui ta leidis, et vajalikkuse kriteeriumi kolmas osa oli 2008. aasta keskkonnaabi suuniste alusel täidetud, vaatamata sellele, kas Põhja-Iirimaa vedajad said täitematerjalimaksu tarbijatelt ilma müügimahu olulise vähenemiseta tagasi või ei saanud.

4.

Neljas väide, et komisjon ei viinud läbi tõeliselt hoolikat ja erapooletut uurimist selle kohta, kas Ühendkuningriigi võetud tagasiulatuv meede oli kooskõlas tõhususe põhimõttega ja õigusega tõhusale õiguskaitsele ning kas vajalikkuse kriteeriumi kolmas osa oli 2008. aasta keskkonnaabi suuniste alusel täidetud.

5.

Viies väide, et komisjon ei esitanud kooskõlas ELTL artikliga 296 põhjendusi selle kohta, miks Ühendkuningriigi võetud tagasiulatuv meede oli kooskõlas tõhususe põhimõttega ja õigusega tõhusale õiguskaitsele ning miks vajalikkuse kriteeriumi kolmas osa oli 2008. aasta keskkonnaabi suuniste alusel täidetud.


(1)  Keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised, ELT C 82, 2008, lk 1.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/39


21. detsembril 2015 esitatud hagi – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte versus EKP

(Kohtuasi T-749/15)

(2016/C 068/49)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Nausicaa Anadyomène SAS (Pariis, Prantsusmaa) ja Banque d’Escompte (Pariis) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

Selles tulenevalt,

tuvastada kostja vastutus ELTL artikli 340 tähenduses vigade eest, mille ta on toime pannud oma rahanduspoliitika raames seoses Kreeka võlakirjadega;

mõista kostjalt välja hüvitis tekitatud kahju eest, mis äriühingu Nausicaa puhul on hinnanguliselt 10 901 448,38 eurot, mida võidakse muuta, ja Banque d’Escompte’i puhul 239 058,84 eurot;

igal juhul, mõista kõik kohtulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et EKP on toime pannud piisavalt selged rikkumised. Väide koosneb kolmest osast:

Esimene osa, et rikutud on õiguskindluse põhimõtet ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet.

Teine osa, et rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „Harta”) artikleid 20 ja 21.

Kolmas osa, et rikutud on hea halduse põhimõtet, harta artiklit 41 ja hoolsuskohustust.

2.

Teine väide, et hagejatele on tekitatud kahju ning EKP õigusvastase tegevuse ja selle kahju vahel on põhjuslik seos.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/39


21. detsembril 2015 esitatud hagi – Contact Software versus komisjon

(Kohtuasi T-751/15)

(2016/C 068/50)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Contact Software GmbH (Bremen, Saksamaa) (esindajad: Rechtsanwalt J.-M. Schultze, Rechtsanwalt S. Pautke ja Rechtsanwalt C. Ehlenz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 9. oktoobri 2015. aasta otsus C(2015) 7006 final asjas AT.39846 – CONTACT vs. Dassault & PTC;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga palub hageja tühistada 9. oktoobri 2015. aasta otsus C(2015) 7006 final asjas AT.39846 – CONTACT vs. Dassault & PTC, millega hageja 18. novembri 2010. aasta kaebus jäeti määruse (EÜ) nr 773/2004 (1) artikli 7 lõike 2 alusel rahuldamata.

Hagi toetuseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et asjaomaste turgude määratlus on väär.

Hageja väidab, et kostja rikub õigusnormi ja teeb ilmselge hindamisvea ELTL artikli 102 tõlgendamisel ja kohaldamisel, jättes tähelepanuta hageja märkused ja argumendid asjaomaste turgude kitsama piiritlemise kohta, millest tulenevalt peaks lähtuma esiteks eraldi turust „Computer Aided Design” (edaspidi „CAD”)-tarkvara jaoks või vähemasti autotootjatele ja autotööstuse komponentide tarnijatele mõeldud High-End-CAD-tarkvara jaoks ning teiseks iga pakkuja CAD-tarkvara koostalitlusalase teabe jaoks.

2.

Teine väide, et rikutud on ELTL artiklit 102.

Sellega seoses väidetakse, et kostja hindab ilmselgelt vääralt asjaomaste ettevõtjate turgu valitsevat seisundit, kusjuures see hinnang põhineb juba eelnevalt kirjeldatud turgude vääral piiritlemisel.

3.

Kolmas väide, et rikutud on põhjendamiskohustust.

Kolmanda väite raames väidab hageja, et tema kaebuse rahuldamata jätmist ei ole piisavalt põhjendatud.

4.

Neljas väide, et kaalutlusõigust on vääralt kasutatud.

Neljandaks väidab hageja, et kostja järeldus, mille kohaselt puudub ühenduse huvidest lähtudes piisav alus jätkata ELTL artikli 102 võimaliku rikkumise uurimist, on ilmselgelt väär.


(1)  Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, , mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, lk 18; ELT eriväljaanne 08/03, lk 81).


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/40


22. detsembril 2015 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïkí Dynamikí versus komisjon

(Kohtuasi T-752/15)

(2016/C 068/51)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid M. Sfyrí ja Ch. Dede)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni otsus, mis tehti neile teatavaks 29. oktoobri 2015. aasta kirjaga, mille viitenumber on DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015) ja milles komisjon teatas, et ta paigutas kuuendale kohale hagejate pakkumuse, mille nad tegid avatud hankemenetluse DIGIT/R3/PO/2015/0008 „Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)” kolmest asjaomasest osast ühe, st osa nr 3 suhtes;

kohustada komisjoni hüvitama hagejatele kahju, mis tekitati neilt võimaluse võtmisega olla paigutatud raamlepingu STIS IV osa nr 3 suhtes esimesele kohale; ning

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejate hinnangul tuleb vaidlustatud otsus tühistada puuduliku põhjenduse tõttu: (i) seoses hagejate pakkumuse tehnilise osa hindamisega ii) seoses põhjustega, miks edukaks tunnistatud pakkujate ja konsortsiumide pakkumuste finantsilist osa ei peetud ebanormaalselt madalaks, ja komisjoni poolt lepingudokumentide ja liidu õiguse rikkumise tõttu seoses ilmse hindamisveaga.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/41


22. detsembril 2015 esitatud hagi – Facebook vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Brand IP Licensing (lovebook)

(Kohtuasi T-757/15)

(2016/C 068/52)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Facebook, Inc. (Menlo Park, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaadid M. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Briti Neitsisaared)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „lovebook” – registreerimistaotlus nr 9 926 577

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 30. septembri 2015. aasta otsus asjas R 2028/2014-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna, kuna sellega tühistati vastulausete osakonna otsus nõustuda vastulausega ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele nr 9 926 577 LOVEBOOK segiajamise tõenäosusele tuginedes, sest hageja leiab, et tähiste sarnased omadused on erinevusega võrreldes vähetähtsad ja asjaomane avalikku tajub tähistest jäävat tervikmuljet erinevalt, ning seda vaatamata varasemate kaubamärkide keskmisest tugevamale eristusvõimele;

mõista hageja kasuks välja kohtukulud Üldkohtu menetluses.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/42


22. detsembril 2015 esitatud hagi – EDF Toruń versus Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(Kohtuasi T-758/15)

(2016/C 068/53)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: EDF Toruń SA (Toruń, Poola) (esindaja: Rechtsanwalt K. Sienkiewicz)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Kemikaaliameti 3. novembri 2015. aasta otsus nr SME(2015)4950 ning 3. novembri 2015. aasta käibemaksuarve nr 10054011, millega kehtestati halduslõiv ettevõtja suuruse valede andmete edastamise eest REACH-registrisse;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagiavalduse põhjendamiseks esitab hageja viis väidet.

Esimene väide: komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36) ei ole õiguslikult siduv ning antud valdkonnas puudub vajadus kohaldada siseriiklikke norme;

Teine väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 340/2008 (1) sätteid, kuna kemikaaliametil puudub pädevus määrata trahvi ettevõtjale, kes edastavad REACH-registrisse teavet;

Kolmas väide: rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet, kuna kehtestatud on halduslõiv, mille summa on ettevõtja tegeliku suuruse tuvastamiseks kuluva töömahuga ebaproportsionaalselt suur;

Neljas väide: ületatud on pädevust, kuna lõiv on kehtestatud Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu otsusega nr 12/2015, kuigi see ei ole õiguslikult siduv;

Viies väide: rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna halduslõivu suurus arvutatakse ettevõtja suuruse alusel, samas kui selliseks lahenduseks ei ole mingit alust.


(1)  Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta (EÜT L 107, lk 6).


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/43


23. detsembril 2015 esitatud hagi – Sogepa versus komisjon

(Kohtuasi T-761/15)

(2016/C 068/54)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liège, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Lepièce ja H. Baeyens)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 31. juuli 2014. aasta otsuse, mis käsitleb teatamata riigiabi SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Belgia – Ettevõtjale Val Saint-Lambert SA antud päästmisabi, artiklid 3, 4, 5 ja 6 osas, milles kohustatakse tagasi nõudma riigiabi summas, mis on kahekordne võrreldes majandusliku kasuga, mida äriühing Val Saint-Lambert tegelikult sai;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja ühe väite, mille kohaselt on komisjon rikkunud õigusnormi Val Saint-Lambert SA-le antud laenu raames majandusliku kasu kvalifitseerimisel ja kohustades abisaajat tagasi maksma kahekordse majandusliku kasu.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/43


29. detsembril 2015 esitatud hagi – Deutsche Lufthansa versus komisjon

(Kohtuasi T-764/15)

(2016/C 068/55)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt A. Martin-Ehlers)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) – Flughafen Hahn (Hahni lennuväli);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks esitab hageja peamiselt järgmised väited:

menetlusnormide rikkumine, kuna hagejaga aastal 2014 rohkem ei konsulteeritud;

asjaolude puudulik kirjeldus, kuigi asjaolud olid kostjale vaidlustatud otsuse tegemise ajal teada;

asjaomase lennujaama kasuks võetud meetmetele väära õigusliku hinnangu andmine, kuna osa meetmeid ei loetud riigiabiks ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses ja osa meetmeid tunnistati ühisturuga kokkusobivaks abiks;

selle arvesse võtmata jätmine, et kõik asjaomasele lennujaamale antud ja vaidlustatud otsuses loetletud abid sai lõppkokkuvõttes Ryanair kui selle lennujaama peamine kasutaja.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/44


30. detsembril 2015 esitatud hagi – BelTechExport versus nõukogu

(Kohtuasi T-765/15)

(2016/C 068/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BelTechExport ZAO (Minsk, Valgevene) (esindajad: advokaadid J. Jerņeva ja E. Koškins)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 29. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) nr 2015/1948, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes (ELT 2015, L 284, lk 62), selles osas, millega piiratud meetmete kehtivust on laiendatud hagejale, kuigi nende rakendamine on ajutiselt peatatud;

tühistada nõukogu 29. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1957, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2015, L 284, lk 149), selles osas, millega piiratud meetmete kehtivust on laiendatud hagejale, kuigi nende rakendamine on ajutiselt peatatud;

mõista hageja kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud aktides ei ole esitatud piisavalt põhjendusi, miks hageja on jätkuvalt kantud vastavatesse lisadesse, ning et nõukogu on rikkunud ELTL artikli 296 teise lõigu sätteid, mis kohustavad teda oma otsuseid põhistama.

2.

Teine väide, et vaidlustatud aktidega on rikutud kaitseõigusi ja õigust õiglasele menetlusele, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklites 6 ja 13, kuna need aktid on vastu võetud, andmata hagejale võimalust oma õigusi tõhusalt kaitsta, eelkõige teostada õigust olla ära kuulatud ja õigust menetlusele, mis võimaldaks tal tegelikult nõuda enda väljaarvamist nende isikute loetelust, kelle suhtes kehtivad piiravad meetmed.

3.

Kolmas väide, et vaidlustatud aktides on ilmselged hindamisvead, kuna need põhinevad ebaõigel eeldusel, mille kohaselt hageja, kes on suurettevõtja relvatootmise ja -ekspordi alal Valgevenes, saab kasu Lukašenka režiimist.

4.

Neljas väide, et vaidlustatud aktidega on rikutud omandiõigust, mis on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 17 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokolli nr 1 artiklis 1 sätestatud põhiõigus, ning et see rikkumine ei põhine veenvatel tõenditel, on põhjendamatu ja ebaproportsionaalne.


Avaliku Teenistuse Kohus

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/45


19. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-143/15)

(2016/C 068/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Fombaron)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja kaebus, milles ta palus tühistada otsuse lõpetada ennetähtaegselt tema töösuhe Euroopa Parlamendiga.

Hageja nõuded

tühistada 19. augusti 2015. aasta otsus jätta rahuldamata Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus;

tühistada Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2015. aasta otsus;

tühistada Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2015. aasta otsus,

mõista kõik käesoleva astme kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/45


27. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-146/15)

(2016/C 068/58)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada parlamendi otsus, mille jäeti rahuldamata taotlus teisendada teenetepunktideks hageja hindamisaruanded, mis olid koostatud alates tema edutamisest palgaastmele AD 12.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 8. aprilli 2015. aasta otsus, millega jäeti teenetepunktideks teisendamata hageja hindamisaruanded, mis olid koostatud alates tema edutamisest palgaastmele AD 12;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/46


17. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-147/15)

(2016/C 068/59)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja lepingu lõpetamise kohta.

Hageja nõuded

tühistada 24. veebruari 2015. aasta vaidlustatud otsus;

vajadusel tühistada 9. septembri 2015. aasta tagasilükkav otsus;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/46


21. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-149/15)

(2016/C 068/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejat karistatakse kõrgemasse järku tõusmise edasilükkamisega ja kohustatakse teda hüvitama Euroopa Liidule väidetavalt tekitatud kahju, ning nõue mõista välja hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud varalise kahju ja maine kahjustamise eest.

Hageja nõuded

tühistada kolmepoolse ametisse nimetava asutuse otsus CMS 13-005, millega nähakse ette kõrgemasse järku tõusmise edasilükkamine 18 kuuks ja kohustatakse hüvitama kahju, mille suuruseks on selle otsusega määratud 108 596,35 eurot;

vajadusel tühistada hageja kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

teise võimalusena vähendada otsusega CMS 13-005 määratud rahalist karistust;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju ja hageja maine kahjustamise eest, hinnatuna 20 000 eurole;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.


22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/47


Avaliku Teenistuse Kohtu 12. jaanuari 2016. aasta määrus – Vermoesen ja Herkens versus komisjon

(Kohtuasi F-108/15) (1)

(2016/C 068/61)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 320, 28.9.2015, lk 54.