ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 398

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
30. november 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 398/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 398/02

Kohtuasi C-346/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Mons versus Base Company SA, varem KPN Group Belgium SA (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/20/EÜ — Artikkel 13 — Tasu seadmete paigaldamise õiguste eest — Kohaldamisala — Kohaliku omavalitsuse õigusnormid, mille kohaselt maksustatakse mobiilside torn- ja sõrestikmastide omanikud)

2

2015/C 398/03

Kohtuasi C-59/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Artikli 1 lõige 2 ja artikli 3 lõike 1 esimene lõik — Eksporditoetuse tagasinõudmine — Aegumistähtaeg — Tähtaja algus (dies a quo) — Ettevõtja tegevus või tegevusetus — Kahju tekkimine — Jätkuv rikkumine — Ühekordne rikkumine)

3

2015/C 398/04

Kohtuasi C-66/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Finanzamt Linz versus Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49, 54, 107 ja artikli 108 lõige 3 — Asutamisvabadus — Riigiabi — Kontsernide maksustamine — Osaluse omandamine tütarettevõtja kapitalis — Firmaväärtuse amortiseerimine — Kohaldamine üksnes residendist äriühingute osaluste suhtes)

3

2015/C 398/05

Kohtuasi C-73/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Euroopa Liidu Nõukogu versus Euroopa Komisjon (Tühistamishagi — Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon — Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus — Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük — Nõuandva arvamuse andmise menetlus — Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Liidu nimel kirjaliku seisukoha esitamine — Euroopa Liidu Nõukogu eelneva heakskiidu puudumine selle seisukoha sisule — ELL artikli 13 lõige 2, artikkel 16 ja artikli 17 lõige 1 — ELTL artikli 218 lõige 9 ja artikkel 335 — Euroopa Liidu esindamine — Pädevuse andmise põhimõte ja institutsioonidevahelise tasakaalu põhimõte — Lojaalse koostöö põhimõte)

4

2015/C 398/06

Kohtuasi C-362/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (High Court (Iirimaa) eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner (Eelotsusetaotlus — Isikuandmed — Füüsiliste isikute kaitse seoses nende andmete töötlemisega — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7, 8 ja 47 — Direktiiv 95/46/EÜ — Artiklid 25 ja 28 — Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse — Otsus 2000/520/EÜ — Isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse — Kaitse ebapiisav tase — Kehtivus — Sellise füüsilise isiku kaebus, kelle andmed edastati Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse — Liikmesriigi järelevalveasutuste volitused)

5

2015/C 398/07

Kohtuasi C-471/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien’i eelotsusetaotlus – Austria) – Seattle Genetics Inc. versus Österreichisches Patentamt (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Ravimpreparaadid — Määrus (EÜ) nr 469/2009 — Artikli 13 lõige 1 — Täiendava kaitse tunnistus — Kestus — Mõiste Euroopa Liidus esmase müügiloa väljaandmise kuupäev — Loaotsuse kuupäeva või selle otsuse teatavakstegemise kuupäeva arvessevõtt)

6

2015/C 398/08

Kohtuasi C-456/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. septembri 2015. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha eelotsusetaotlus – Hispaania) – Manuel Orrego Arias versus Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2001/40/EÜ — Kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikune tunnustamine — Artikli 3 lõike 1 punkt a — Mõiste õigusrikkumine, mille eest võib karistada vähemalt ühe aasta pikkuse vabadusekaotusega — Kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise otsus, mis on tehtud kriminaalkorras süüdimõistmise tõttu — Olukord, mis ei kuulu direktiivi 2001/40 kohaldamisalasse — Ilmne pädevuse puudumine)

7

2015/C 398/09

Kohtuasi C-548/14 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. septembri 2015. aasta määrus – Arnoldo Mondadori Editore SpA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Grazia Equity GmbH (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Sõnamärgi GRAZIA registreerimistaotlus — Sõnalist osa GRAZIA sisaldavate rahvusvaheliste, ühenduse ja siseriiklike sõna- ja kujutismärkide omaniku vastulause — Vastulause tagasilükkamine — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosus — artikli 8 lõige 5 — Maine)

8

2015/C 398/10

Liidetud kohtuasjad C-585/14, C-587/14 ja C-588/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. septembri 2015. aasta määrus (Curtea de Apel Cluj eelotsuestaotlus – Rumeenia) – Petru Chiş (C-585/14) ja Aurel Moldovan (C-587/14) versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj ning Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Eelotsusetaotlus — Riigimaksud — ELTL artikkel 110 — Tasu, mida liikmesriik võtab mootorsõiduki esmasel registreerimisel või omandiõiguse kohta esimese kande tegemisel — Teistest liikmesriikidest pärit kasutatud sõidukite ja siseriiklikul turul juba olemasolevate sarnaste sõidukite neutraalne maksustamine)

8

2015/C 398/11

Kohtuasi C-13/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2015. aasta määrus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – kriminaalasi Cdiscount SA süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Direktiiv 2005/29/EÜ — Tarbijakaitse — Ebaausad kaubandustavad — Allahindluste tegemine — Võrdlushinna märkimine)

9

2015/C 398/12

Kohtuasi C-62/15 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. septembri 2015. aasta määrus – DTL Corporación, SL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärgi Generia registreerimistaotlus — Varasema ühenduse kujutismärgi Generalia generación renovable omaniku vastulause — Osaline registreerimisest keeldumine — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosus — Artikli 64 lõige 1 — Apellatsioonikoja pädevus — Artikli 75 teine lause — Õigus olla ärakuulatud)

10

2015/C 398/13

Kohtuasi C-136/15 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 19. juuni 2015. aasta määrus – Mohammad Makhlouf versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Artikli 169 lõige 2 — Apellatsioonkaebuse vajalik sisu — Ilmselge vastuvõetamatus)

11

2015/C 398/14

Kohtuasi C-615/14 P: AQ 29. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-168/11: AQ versus Euroopa Parlament

11

2015/C 398/15

Kohtuasi C-309/15 P: Real Express Srl-i 18. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 21. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-580/13: Real Express Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2015/C 398/16

Kohtuasi C-412/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hessisches Finanzgericht (Saksamaa) 28. juulil 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH versus Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Kohtuasi C-441/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Bremen (Saksamaa) 12. augustil 2015 – Madaus GmbH versus Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Kohtuasi C-457/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 28. augustil 2015 – Vattenfall Europe Generation AG versus Saksamaa Liitvabariik

14

2015/C 398/19

Kohtuasi C-461/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 28. augustil 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

15

2015/C 398/20

Kohtuasi C-464/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) 2. septembril 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG versus Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H jt

16

2015/C 398/21

Kohtuasi C-465/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 3. septembril 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Kohtuasi C-470/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 7. septembril 2015 – Lufthansa Cargo AG, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Kohtuasi C-492/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 21. septembril 2015 – R versus S ja T

18

2015/C 398/24

Kohtuasi C-514/15 P: HIT Groep BV 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-436/10: HIT Groep versus komisjon

18

2015/C 398/25

Kohtuasi C-517/15 P: AGC Glass Europe’i, AGC Automotive Europe’i, AGC France’i, AGC Flat Glass Italia Srl-i, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-465/12: AGC Glass Europe ja teised versus Euroopa Komisjon

20

2015/C 398/26

Kohtuasi C-520/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 28. septembril 2015 – Aiudapds – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale versus Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Arvamus 1/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. septembri 2015. aasta arvamus – Malta Vabariik

22

2015/C 398/28

Kohtuasi C-196/14: Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2015. aasta määrus (Landgericht Aacheni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Horst Hoeck versus Kreeka Vabariik

22

2015/C 398/29

Kohtuasi C-265/14: Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 1. septembri 2015. aasta määrus – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG versus Euroopa Komisjon

23

2015/C 398/30

Kohtuasi C-423/14: Euroopa Kohtu presidendi 31. juuli 2015. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Fazenda Pública versus Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Kohtuasi C-459/14: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 16. juuli 2015. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Fadil Cocaj versus Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Kohtuasi C-527/14: Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2015. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche versus Saksamaa Liitvabariik, menetlusse astujad: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Kohtuasi C-3/15: Euroopa Kohtu presidendi 8. juuli 2015. aasta määrus (Amtsgericht Hannoveri eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Alexandra Stück versus Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Kohtuasi C-172/15: Euroopa Kohtu presidendi 27. augusti 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

24

2015/C 398/35

Kohtuasi C-209/15: Euroopa Kohtu presidendi 14. septembri 2015. aasta määrus (Centrale Raad van Beroep’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Korpschef van politie versus W. F. de Munk

25

 

Üldkohus

2015/C 398/36

Kohtuasi T-299/11: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Teenuste hankemenetlused — Hankemenetlus — Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektide juhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Hindamiskriteeriumid — Võrdsed võimalused — Läbipaistvus — Ilmne hindamisviga — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus — Võimaluse kaotamine)

26

2015/C 398/37

Kohtuasi T-216/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Technion ja Technion Research & Development Foundation versus komisjon (Rahaline abi — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm — Uurimislepingu raames komisjoni tasutud summade tagasinõudmine tulenevalt finantsauditi järeldustest — Nõuete tasaarvestamine — Hagiavalduse osaline ümberkvalifitseerimine — Nõue tuvastada lepingulise nõude puudumine — Vahekohtuklausel — Rahastamiskõlblikud kulud — Alusetu rikastumine — Põhjendamiskohustus)

27

2015/C 398/38

Kohtuasi T-250/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Naatriumkloraadi turg EMP-s — Muutmisotsus, millega vähendatakse kartellikokkuleppes osalemise tuvastatud kestust — Trahvisumma arvutamine — Aegumine — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 25)

28

2015/C 398/39

Kohtuasi T-275/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – FC Dynamo-Minsk versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise tähtaeg — Osaline vastuvõetamatus — Üksus, mis kuulub sellisele üksusele või mida kontrollib selline üksus, mille suhtes rakendatakse piiravaid meetmeid — Põhjendamiskohustus — Hindamisviga)

29

2015/C 398/40

Kohtuasi T-276/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Chyzh jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise tähtaeg — Osaline vastuvõetamatus — Sellise üksuse omanduses või kontrolli all oleva üksus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid — Põhjendamiskohustus — Hindamisviga)

30

2015/C 398/41

Kohtuasi T-403/12: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – Intrasoft International versus komisjon (Teenuste hankemenetlused — Hankemenetlus — Tehniline abi Serbia tolliametile tollisüsteemi ajakohastamise toetamiseks — Huvide konflikt — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine Euroopa Liidu Serbia delegatsiooni poolt — Pakkumuse tagasilükkamise peale esitatud vaide vaikimisi rahuldamata jätmine)

32

2015/C 398/42

Kohtuasi T-79/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Accorinti jt versus EKP (Lepinguväline vastutus — Majandus- ja rahanduspoliitika — Euroopa Keskpank — Liikmesriikide keskpangad — Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine — Väärtpaberite ostukava — Väärtpaberite vahetusleping ainult eurosüsteemi keskpankade kasuks — Erasektori kaasamine — Ühise tegutsemine tingimused — Krediidikvaliteedi parandamine tagasiostu skeemi kujul, mille eesmärk on toetada võlainstrumentide kvaliteeti tagatistena — Erasektori võlausaldajad — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine — Vastutus õiguspärase normatiivakti korral — Ebatavaline ja erilise iseloomuga kahju)

33

2015/C 398/43

Kohtuasi T-103/13 P: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – komisjon versus Cocchi ja Falcione (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Isikut mitte kahjustav meede — Hagi vastuvõetamatus esimeses kohtuastmes — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2)

33

2015/C 398/44

Kohtuasi T-358/13: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (EAFRD — Liikmesriikide makseasutuste EAFRD-st rahastatud kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine — Otsus, millega teatud summa loetakse Basilicata maakonna maaelu arengukava raames ühekordselt kasutatavaks summaks — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikkel 30 — Põhjendamiskohustus)

34

2015/C 398/45

Kohtuasi T-534/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Panrico versus Siseturu Ühtlustamise Amet – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk Krispy Kreme DOUGHNUTS — Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised sõna- ja kujutismärgid DONUT, DOGHNUTS, donuts ja donuts cream — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Eristusvõime või maine ärakasutamise oht — Kahju oht — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5))

35

2015/C 398/46

Kohtuasi T-547/13: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Rosian Express versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mängukarbi kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Mängukarbi kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 2007/2009 artikkel 75)

36

2015/C 398/47

Kohtuasi T-642/13: Üldkohtu 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Wolverine International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – BH Store (cushe) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk cushe — Varasem siseriiklik sõnamärk SHE ja varasemad siseriiklikud kujutismärgid she — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

37

2015/C 398/48

Kohtuasi T-656/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (südamekujuliste silmadega naerumärgi kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Südamekujuliste silmadega naerumärgi kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

38

2015/C 398/49

Liidetud kohtuasjad T-659/13 ja T-660/13: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Tšehhi Vabariik versus komisjon (Transport — Määrus 2010/40/EÜ — Intelligentsed transpordisüsteemid — Delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013 — Veoautodele ja tarbesõidukitele turvaliste parkimiskohtade teabeteenuse pakkumine — Delegeeritud määruse (EL) nr 886/2013 artikli 3 lõige 1, artikkel 8 ja artikli 9 lõike 1 punkt a — Delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013 — Kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe tasuta edastamisega seotud andmed ja kord — Delegeeritud määruse nr 886/2013 artikli 5 lõige 1, artikkel 9 ja artikli 10 lõike 1 punkt a)

39

2015/C 398/50

Kohtuasi T-689/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Bilbaina de Alquitranes jt versus komisjon (Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimine veekeskkonda ohustava akuutse toksilisuse ja veekeskkonda ohustava kroonilise toksilisuse kategooriatesse — Määrused (EÜ) nr 1907/2006 ja nr 1272/2008 — Ilmne hindamisviga — Aine klassifitseerimine tema koostisosade järgi)

40

2015/C 398/51

Kohtuasi T-49/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks versus komisjon (Kaitstud geograafiline tähis — Kołocz śląski või Kołacz śląski — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Õiguslik alus — Määrus (EÜ) nr 510/2006 — Määrus (EÜ) nr 1151/2012 — Tühistamise alused — Põhiõigused)

41

2015/C 398/52

Kohtuasi T-61/14: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi icexpresso + energy coffee taotlus — Varasemad ühenduse sõnamärgid X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY ja MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2015/C 398/53

Kohtuasi T-78/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Benediktinerabtei St. Bonifaz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk SEIT 1908 ANDECHSER NATUR ja varasem siseriiklikki kujutismärk ANDECHSER NATUR — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2015/C 398/54

Kohtuasi T-90/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Secolux versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Turvakontrollid — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Hankelepingu sõlmimine teise pakkujaga — Lepinguväline vastutus)

43

2015/C 398/55

Kohtuasi T-104/14 P: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – komisjon versus Verile ja Gjergji (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanekud — Huve mitte kahjustav akt — Esimeses astmes esitatud hagi vastuvõetamatus — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Õiguskindlus — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine)

44

2015/C 398/56

Kohtuasi T-131/14 P: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – Teughels versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Isikut mitte kahjustav meede — Hagi vastuvõetamatus esimeses kohtuastmes — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2)

45

2015/C 398/57

Kohtuasi T-186/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Atlantic Multipower Germany versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk NOxtreme — Varasem ühenduse ja varasem siseriiklik kujutismärk X-TREME — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 43 lõiked 2 ja 3 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõige 2)

45

2015/C 398/58

Kohtuasi T-187/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Sonova Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Flex) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärk FLEX — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõige 2)

46

2015/C 398/59

Kohtuasi T-227/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (Trecolore) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Trecolore taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

47

2015/C 398/60

Kohtuasi T-228/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi TRECOLORE taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

48

2015/C 398/61

Kohtuasi T-242/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Sarvedega näo kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Sarvedega näo kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

48

2015/C 398/62

Kohtuasi T-243/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (näo kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Näo kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

49

2015/C 398/63

Kohtuasi T-244/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Tähekestega näo kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Tähekestega näo kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

50

2015/C 398/64

Kohtuasi T-251/14: Üldkohtu 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Promarc Technics versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PIS (Ukse osa) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on ukse osa — Rahvusvaheline varasem disainilahendus, mis seisneb Ameerika patendis — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Erineva üldmulje puudumine — Tõendid varasema disainilahenduse avalikkusele kättesaadavaks tegemise kohta — Asjaomase sektori ringkonnad — Asjatundjast kasutaja — Autori vabadusaste — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6, artikli 7 lõige 1 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

51

2015/C 398/65

Liidetud kohtuasjad T-292/14 ja T-293/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (XAΛΛOYMI ja HALLOUMI) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärkide XAΛΛOYMI ja HALLOUMI taotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

52

2015/C 398/66

Kohtuasi T-336/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Société des produits Nestlé versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Kohustus kontrollida fakte omal algatusel — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

52

2015/C 398/67

Kohtuasi T-365/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi TRECOLORE taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

53

2015/C 398/68

Kohtuasi T-642/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – JP Divver Holding Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EQUIPMENT FOR LIFE) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Ühenduse sõnamärk EQUIPMENT FOR LIFE — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

54

2015/C 398/69

Kohtuasi T-658/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Jurašinović versus nõukogu (Õigus dokumentidega tutvuda — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mida vahetati menetluse kestel endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaalkohtuga — Pärast seda otsus, kui Üldkohus esialgse otsuse osaliselt tühistas — Tutvusmisõiguse osaline piiramine — Rahvusvaheliste suhete kaitset käsitlev erand)

55

2015/C 398/70

Kohtuasi T-731/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta määrus – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias versus nõukogu (Tühistamishagi — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

55

2015/C 398/71

Kohtuasi T-482/15 R: Üldkohtu presidendi 15. oktoobri 2015. aasta määrus – Ahrend Furniture versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Hankemenetlus — Mööbli ostmine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja otsus sõlmida hankeleping teise pakkujaga — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Fumus boni iuris’e puudumine)

56

2015/C 398/72

Kohtuasi T-540/15: 18. septembril 2015 esitatud hagi – De Capitani versus parlament

57

2015/C 398/73

Kohtuasi T-548/15: 22. septembril 2015 esitatud hagi – Guiral Broto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Kohtuasi T-552/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Bank Refah Kargaran versus nõukogu

59

2015/C 398/75

Kohtuasi T-553/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Export Development Bank of Iran versus nõukogu

60

2015/C 398/76

Kohtuasi T-554/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

62

2015/C 398/77

Kohtuasi T-555/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

63

2015/C 398/78

Kohtuasi T-556/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

64

2015/C 398/79

Kohtuasi T-564/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV versus komisjon

65

2015/C 398/80

Kohtuasi T-565/15: 28. septembril 2015 esitatud hagi – Excalibur City versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Kohtuasi T-566/15: 28. septembril 2015 esitatud hagi – Excalibur City versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Kohtuasi T-568/15: 24. septembril 2015 esitatud hagi – Morgese jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – All Star

68

2015/C 398/83

Kohtuasi T-569/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Fondazione Casamica versus komisjon ja EASME

69

2015/C 398/84

Kohtuasi T-579/15: 5. oktoobril 2015 esitatud hagi – For Tune versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Kohtuasi T-581/15: 1. oktoobril 2015 esitatud hagi – Syndial versus komisjon

71

2015/C 398/86

Kohtuasi T-587/15: 12. oktoobril 2015 esitatud hagi – Rose Vision versus komisjon

73

2015/C 398/87

Kohtuasi T-591/15: 13. oktoobril 2015 esitatud hagi – Transavia Airlines versus komisjon

74

2015/C 398/88

Kohtuasi T-594/15: 14. oktoobril 2015 esitatud hagi – Metabolic Balance Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Kohtuasi T-218/14: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta määrus – Mabrouk versus nõukogu

77

2015/C 398/90

Kohtuasi T-517/14: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta määrus – Pelikan versus Siseturu Ühtlustamise Amet – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Kohtuasi T-748/14: Üldkohtu 14. oktoobri 2015. aasta määrus – Montenegro versus Siseturu Ühtlustamise Amet (pudeli kujutis)

77

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 398/92

Kohtuasi F-57/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2015. aasta otsus – AQ versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Määrus nr 45/2001 — Isiklikuks kasutamiseks omandatud isikuandmete töötlemine — Haldusjuurdlus — Distsiplinaarmenetlus — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Distsiplinaarkaristus — Proportsionaalsus)

78

2015/C 398/93

Kohtuasi F-89/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2015. aasta määrus – Arsène versus komisjon (Avalik teenistus — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud tingimus — Kümneaastane võrdlusperiood — Tähtaja algus — Rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodide neutraliseerimine — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b sätete kohaldamine analoogia alusel — Enne rahvusvahelises organisatsioonis töötamist väljaspool teenistuskohariiki asunud alaline elukoht — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

78

2015/C 398/94

Kohtuasi F-123/15: 21. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

79

2015/C 398/95

Kohtuasi F-125/15: 22. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

80

2015/C 398/96

Kohtuasi F-29/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 20. oktoobri 2015. aasta määrus – Drakeford versus EMA

80


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2015/C 398/01)

Viimane väljaanne

ELT C 389, 23.11.2015

Eelmised väljaanded

ELT C 381, 16.11.2015

ELT C 371, 9.11.2015

ELT C 363, 3.11.2015

ELT C 354, 26.10.2015

ELT C 346, 19.10.2015

ELT C 337, 12.10.2015

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/2


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Mons versus Base Company SA, varem KPN Group Belgium SA

(Kohtuasi C-346/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused - Direktiiv 2002/20/EÜ - Artikkel 13 - Tasu seadmete paigaldamise õiguste eest - Kohaldamisala - Kohaliku omavalitsuse õigusnormid, mille kohaselt maksustatakse mobiilside torn- ja sõrestikmastide omanikud))

(2015/C 398/02)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ville de Mons

Kostja: Base Company SA, varem KPN Group Belgium SA

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) artiklit 13 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus selline maks nagu põhikohtuasjas arutusel olev, mida võetakse selliste kindla asukohaga rajatiste nagu torn- või sõrestikmastide omanikelt ja mis on mõeldud mobiilsidevõrgu toimimiseks vajalike antennide kandmiseks, mida ei olnud võimalik paigaldada olemasolevatele kohtadele.


(1)  ELT C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/3


Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Kohtuasi C-59/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 - Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - Artikli 1 lõige 2 ja artikli 3 lõike 1 esimene lõik - Eksporditoetuse tagasinõudmine - Aegumistähtaeg - Tähtaja algus (dies a quo) - Ettevõtja tegevus või tegevusetus - Kahju tekkimine - Jätkuv rikkumine - Ühekordne rikkumine))

(2015/C 398/03)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Kostja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Resolutsioon

1.

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 1 lõiget 2 ja artikli 3 lõike 1 esimest lõiku tuleb niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, kus liidu õigusnormi rikkumine tuvastatakse alles pärast kahju tekkimist, tõlgendada nii, et aegumistähtaeg hakkab kulgema alates hetkest, mil on toimunud nii ettevõtja tegevus või tegevusetus, millega rikuti liidu õigust, kui ka tekkinud kahju liidu eelarvele või liidu juhitavatele eelarvetele.

2.

Määruse nr 2988/95 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas tekib kahju hetkel, mil tehakse otsus anda asjassepuutuvale eksportijale eksporditoetust.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/3


Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Finanzamt Linz versus Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Kohtuasi C-66/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artiklid 49, 54, 107 ja artikli 108 lõige 3 - Asutamisvabadus - Riigiabi - Kontsernide maksustamine - Osaluse omandamine tütarettevõtja kapitalis - Firmaväärtuse amortiseerimine - Kohaldamine üksnes residendist äriühingute osaluste suhtes))

(2015/C 398/04)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Finanzamt Linz

Vastustaja: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Menetluses osalesid: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Resolutsioon

ELTL artikliga 49 on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, nagu sellega on tegemist põhikohtuasjas, mis võimaldab tulumaksugrupi maksustamise raames emaettevõtjal sellises residendist äriühingus osaluse omandamisel, millest saab maksugrupi liige, amortiseerida firmaväärtust osaluse omandamise kuludest kuni 50 % ulatuses, aga mitteresidendist äriühingus osaluse omandamise puhul on see keelatud.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Euroopa Liidu Nõukogu versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-73/14) (1)

((Tühistamishagi - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon - Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus - Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük - Nõuandva arvamuse andmise menetlus - Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Liidu nimel kirjaliku seisukoha esitamine - Euroopa Liidu Nõukogu eelneva heakskiidu puudumine selle seisukoha sisule - ELL artikli 13 lõige 2, artikkel 16 ja artikli 17 lõige 1 - ELTL artikli 218 lõige 9 ja artikkel 335 - Euroopa Liidu esindamine - Pädevuse andmise põhimõte ja institutsioonidevahelise tasakaalu põhimõte - Lojaalse koostöö põhimõte))

(2015/C 398/05)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan ja R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta ja P. Van Nuffel)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil ja M. Hedvábná), Kreeka Vabariik (esindajad: G. Karipsiadis ja K. Boskovits), Hispaania Kuningriik (esindajad: M. Sampol Pucurull), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize ja N. Rouam), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja G. Taluntytė), Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. Bulterman, M. Gijzen ja M. de Ree), Austria Vabariik (esindajad: C. Pesendorfer ja G. Eberhard), Portugali Vabariik (esindajad: M.L. Inez Fernandes ja M.L. Duarte), Soome Vabariik (esindajad: J. Heliskoski ja H. Leppo), Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: E. Jenkinson ja M. Holt, keda abistas barrister J. Holmes)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

3.

Jätta Tšehhi Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Leedu Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 93, 29.3.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/5


Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (High Court (Iirimaa) eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner

(Kohtuasi C-362/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Isikuandmed - Füüsiliste isikute kaitse seoses nende andmete töötlemisega - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 7, 8 ja 47 - Direktiiv 95/46/EÜ - Artiklid 25 ja 28 - Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse - Otsus 2000/520/EÜ - Isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse - Kaitse ebapiisav tase - Kehtivus - Sellise füüsilise isiku kaebus, kelle andmed edastati Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse - Liikmesriigi järelevalveasutuste volitused))

(2015/C 398/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Maximillian Schrems

Vastustaja: Data Protection Commissioner

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1882/2003) artikli 25 lõiget 6 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8 ja 47 tuleb tõlgendada nii, et selle sätte alusel vastu võetud otsus – nagu seda on komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus 2000/520/EÜ vastavalt direktiivile 95/46 piisava kaitse kohta, mis on ette nähtud programmi Safe Harbor põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium –, milles Euroopa Komisjon on tuvastanud, et kolmandas riigis on tagatud kaitse piisav tase, ei takista liikmesriigi järelevalveasutust direktiivi (muudetud kujul) artikli 28 tähenduses läbi vaatamast isiku avaldust, mis puudutab tema õiguste ja vabaduste kaitset seoses tema selliste isikuandmete töötlemisega, mis on liikmesriigist edastatud sellesse kolmandasse riiki, kui kõnealune isik väidab, et selles riigis kehtiv õigus ja valitsev praktika ei taga kaitse piisavat taset.

2.

Otsus 2000/520 on kehtetu.


(1)  ELT C 351, 6.10.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/6


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien’i eelotsusetaotlus – Austria) – Seattle Genetics Inc. versus Österreichisches Patentamt

(Kohtuasi C-471/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Intellektuaal- ja tööstusomand - Ravimpreparaadid - Määrus (EÜ) nr 469/2009 - Artikli 13 lõige 1 - Täiendava kaitse tunnistus - Kestus - Mõiste „Euroopa Liidus esmase müügiloa väljaandmise kuupäev” - Loaotsuse kuupäeva või selle otsuse teatavakstegemise kuupäeva arvessevõtt))

(2015/C 398/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Seattle Genetics Inc.

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Österreichisches Patentamt

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta artikli 13 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „[Euroopa Liidus] esmase müügiloa väljaandmise kuupäev” määratletakse liidu õiguse alusel.

2.

Määruse nr 469/2009 artikli 13 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et „[liidus] esmase müügiloa väljaandmise kuupäev” kõnealuse sätte tähenduses on müügiloa andmise otsuse adressaadile teatavakstegemise kuupäev.


(1)  ELT C 462, 22.12.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/7


Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. septembri 2015. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha eelotsusetaotlus – Hispaania) – Manuel Orrego Arias versus Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Kohtuasi C-456/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Direktiiv 2001/40/EÜ - Kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikune tunnustamine - Artikli 3 lõike 1 punkt a - Mõiste „õigusrikkumine, mille eest võib karistada vähemalt ühe aasta pikkuse vabadusekaotusega” - Kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise otsus, mis on tehtud kriminaalkorras süüdimõistmise tõttu - Olukord, mis ei kuulu direktiivi 2001/40 kohaldamisalasse - Ilmne pädevuse puudumine))

(2015/C 398/08)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Manuel Orrego Arias

Vastustaja: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Resolutsioon

Euroopa Liidu Kohtul puudub ilmselgelt pädevus vastata küsimusele, mille Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) esitas 4. septembri 2014. aasta otsusega (kohtuasi C-456/14).


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/8


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. septembri 2015. aasta määrus – Arnoldo Mondadori Editore SpA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Grazia Equity GmbH

(Kohtuasi C-548/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Sõnamärgi GRAZIA registreerimistaotlus - Sõnalist osa „GRAZIA” sisaldavate rahvusvaheliste, ühenduse ja siseriiklike sõna- ja kujutismärkide omaniku vastulause - Vastulause tagasilükkamine - Artikli 8 lõike 1 punkt b - Segiajamise tõenäosus - artikli 8 lõige 5 - Maine))

(2015/C 398/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arnoldo Mondadori Editore SpA (esindajad: avvocato G. Dragotti, avvocato R. Valenti, avvocato S. Balice ja avvocato E. Varese)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Schifko). Grazia Equity GmbH (esindaja: Rechtsanwalt M. Müller)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Arnoldo Mondadori Editore SpA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.

3.

Jätta Grazia Equity GmbH kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 73, 2.3.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/8


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. septembri 2015. aasta määrus (Curtea de Apel Cluj eelotsuestaotlus – Rumeenia) – Petru Chiş (C-585/14) ja Aurel Moldovan (C-587/14) versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj ning Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Liidetud kohtuasjad C-585/14, C-587/14 ja C-588/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Riigimaksud - ELTL artikkel 110 - Tasu, mida liikmesriik võtab mootorsõiduki esmasel registreerimisel või omandiõiguse kohta esimese kande tegemisel - Teistest liikmesriikidest pärit kasutatud sõidukite ja siseriiklikul turul juba olemasolevate sarnaste sõidukite neutraalne maksustamine))

(2015/C 398/10)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Cluj

Põhikohtuasja menetluse pooled

Apellandid: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) ja Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Vastustajad: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14) ja Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Resolutsioon

1.

ELTL artiklit 110 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui liikmesriik kehtestab sellise mootorsõidukitele tasu, nagu on ette nähtud 6. jaanuari 2012. aasta seaduses nr 9/2012 tasu kohta mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste eest (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule) ja mida võetakse imporditud kasutatud sõidukitelt nende esmasel registreerimisel selles liikmesriigis ning seal juba registreeritud sõidukitelt nende omandiõiguse kohta esimese kande tegemisel.

2.

ELTL artiklit 110 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui liikmesriik vabastab sellisest tasust, nagu on ette nähtud seaduses nr 9/2012, juba registreeritud sõidukid, millelt on makstud varem kehtinud tasu, kui nende sõidukite väärtuses sisalduva viimatinimetatud tasu jääksumma on uuest tasust väiksem. Nii on see kindlasti juhul, kui varasem tasu tuli koos viivisega tagasi maksta vastuolu tõttu liidu õigusega.


(1)  ELT C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/9


Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2015. aasta määrus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – kriminaalasi Cdiscount SA süüdistuses

(Kohtuasi C-13/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 - Direktiiv 2005/29/EÜ - Tarbijakaitse - Ebaausad kaubandustavad - Allahindluste tegemine - Võrdlushinna märkimine))

(2015/C 398/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja menetluse pool

Cdiscount SA

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv), tuleb tõlgendada nii, et sellega on juhul, kui nende normide eesmärk on tarbijakaitse, vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid nagu põhikohtuasjas käsitletavad, mis näevad ette – ilma, et igal üksikjuhtumil hinnataks, kas tava on ebaaus – üldise keelu kuulutada välja allahindlus, kui hindade esitamisel jäetakse märkimata võrdlushind. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on hinnata, kas põhikohtuasjas on tegemist sellise olukorraga.


(1)  ELT C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/10


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. septembri 2015. aasta määrus – DTL Corporación, SL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-62/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 - Ühenduse kaubamärk - Sõnamärgi Generia registreerimistaotlus - Varasema ühenduse kujutismärgi Generalia generación renovable omaniku vastulause - Osaline registreerimisest keeldumine - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 8 lõike 1 punkt b - Segiajamise tõenäosus - Artikli 64 lõige 1 - Apellatsioonikoja pädevus - Artikli 75 teine lause - Õigus olla ärakuulatud))

(2015/C 398/12)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: DTL Corporación, SL (esindaja: abogado A. Zuazo Araluze)

Vastustaja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta DTL Corporación, SL kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 146, 4.5.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/11


Euroopa Kohtu (kümnes koda) 19. juuni 2015. aasta määrus – Mohammad Makhlouf versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-136/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 - Artikli 169 lõige 2 - Apellatsioonkaebuse vajalik sisu - Ilmselge vastuvõetamatus))

(2015/C 398/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Mohammad Makhlouf (esindaja: advokaat G. Karouni)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Étienne ja M.-M. Joséphidès)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Mohammad Makhlouf’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 311, 21.9.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/11


AQ 29. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-168/11: AQ versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: AQ

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. septembri 2015. aasta määrusega kustutati registrist kohtuasi ilmse vastuvõetamatuse tõttu.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/12


Real Express Srl-i 18. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 21. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-580/13: Real Express Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Real Express Srl (esindaja: avocat C. Anitoae)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud Üldkohtu 21. aprilli 2015. aasta määrus asjas T-580/13.

teostada oma täielikku pädevust ja rahuldada oma käsutuses olevate tõenditele tuginedes Real Express Srl-i hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 16. septembri 2013. aasta otsuse peale asjas R 1519/2012-4 või teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtule uue otsuse tegemiseks;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja menetlusse astujalt välja apellandi käesoleva kohtuastme ja Üldkohtu menetluse kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

1.

Üldkohtu määrusega loeti vastuvõetavateks kõik apellandi argumendid peale nende, mis olid esitatud hagi punktides 23 ja 25 ning milles väideti, et menetlusse astuja tegutses pahauskselt, registreerides ühenduse kaubamärgi REAL, mis oli identne kaubamärgiga, mille tühistamist hageja taotles Rumeenias kehtivate varasemate õiguste alusel, identsete klasside jaoks. Neljandale apellatsioonikojale olid esitatud kõik asjakohased kohtudokumendid. Üldkohus jättis tähelepanuta apellatsioonikoja need kohustused, mis tulenevad määruse nr 207/2009 (1) artikli 63 lõikest 2 ja artikli 64 lõikest 1.

2.

Üldkohus kohaldas vaidlustatud määruse punktides 38 ja 39 valesti komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/1995 (2) eeskirja 15 lõike 2 punkti h alapunkti iii ja eeskirja 17 lõike 1 punkti 4 ning määruse nr 207/2009 artiklit 75 ja artikli 78 lõike 1 punkte a ja b. Vaidlustatud määruse punktides 41 ja 42 kohaldas Üldkohus valesti määruse nr 207/2009 artikli 80 lõikeid 1–3, määruse nr 2868/1995 eeskirju 53 ja 53a ning jättis tähelepanuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) menetluste juhendi A–osa „Üldreeglid” 6. jaos „Otsuste ja registrikannete tühistamine ning vigade parandamine” viidatud Siseturu Ühtlustamise Ameti juhataja teatise nr 11/98 4. lehekülje viienda lõigu. Vaidlustatud määruse punktides 43, 44 ja 45 kohaldas Üldkohus valesti määruse nr 207/2009 artikli 63 lõiget 2 ja artiklit 64 ning jättis seetõttu tuvastamata, et apellatsioonikoda rikkus õiguskindluse ja menetlusökonoomia põhimõtteid ning eiras vastulausemenetluse eesmärki, jättes andmata võimaluse kaubamärkide vastandamiseks enne registreerimist, ning jättis eeskirjadevastaselt arvestamata faktide, asjaolude ja tõenditega, mille oli esitanud Real Express Srl ning mis omasid tähtsust vastulausemenetluse tulemuse seisukohalt.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ET L 78, lk 1).

(2)  Nõukogu 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 189).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hessisches Finanzgericht (Saksamaa) 28. juulil 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH versus Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

(Kohtuasi C-412/15)

(2015/C 398/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hessisches Finanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Vastustaja: Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2006/112 (1) artikli 132 lõike 1 punkti d tuleb tõlgendada nii, et inimvere tarne hõlmab ka inimverest saadud vereplasma tarnet?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas see kehtib ka sellise vereplasma suhtes, mida ei kasutata vahetult ravi otstarbel, vaid üksnes ravimite valmistamiseks?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on eitav, siis kas vereks klassifitseerimisel lähtutakse üksnes vereplasma asjaomasest kasutusotstarbest või on oluline ka vereplasma abstraktselt olemasolev kasutusvõimalus?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1)


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Bremen (Saksamaa) 12. augustil 2015 – Madaus GmbH versus Hauptzollamt Bremen

(Kohtuasi C-441/15)

(2015/C 398/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Bremen

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Madaus GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Bremen

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas toodud kombineeritud nomenklatuuri, mida on muudetud komisjoni 9. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 927/2012, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa, tuleb tõlgendada nii, et tavaliste tablettide, lahustuvate tablettide ja närimistablettide kujul valmistatud kaltsiumitablettide lähteaine tähistusega „DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250”, mis koosneb kindla keemilise koostisega pulbrilisest kaltsiumkarbonaadist ja sellele lisatud modifitseeritud tärklisest, mis lihtsustab tablettide vormimist, ja mille tärklisesisaldus, mis on arvutatud vastavalt komisjoni 9. veebruari 2010. aasta määrusele (EL) nr 118/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2008, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate kaupade suhtes impordikorra rakendamiseks vajalikud analüüsimeetodid ja muud tehnilised sätted, on väiksem kui 5 % massist, tuleb klassifitseerida alamrubriiki 3824 9097 990?


(1)  EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382, mida on muudetud komisjoni 9. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 927/2012, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 304, lk 1).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 28. augustil 2015 – Vattenfall Europe Generation AG versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-457/15)

(2015/C 398/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Vattenfall Europe Generation AG

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas asjaolust, et direktiivi 2003/87/EÜ (1) I lisas on loetletud „tegevusalad kütuste põletamiseks käitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 20 MW”, tuleneb, et elektrienergiat tootva käitise suhtes on kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem (edaspidi „heitkogustega kauplemise süsteem”) kohaldatav juba alates ajast, mil käitis paiskab esmakordselt õhku kasvuhoonegaase, ja seega isegi enne elektrienergia tootmisega alustamist?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

Kas komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse (2011/278/EL) (2) artikli 19 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kasvuhoonegaaside heitega, mis tekib esmakordselt juba käitise rajamise etapis enne seda, kui direktiivi 2003/87/EÜ I lisas viidatud käitis on alustanud tavavõimsusega tegevust, kaasneb käitise käitaja aruandluskohustus ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kohustus?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav:

Kas komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse (2011/278/EL) artikli 19 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba kohaldada viidatud sätet üle võtva Zuteilungsverordnung 2020 (heitkoguste riiklik jaotuskava aastani 2020) § 18 lõiget 4 elektrienergiat tootvatele käitistele seoses aja kindlaksmääramisega, millest alates muutub heitkogustega kauplemise süsteem käitise suhtes kohaldatavaks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, lk 32, ELT eriväljaanne 15/07 lk 631).

(2)  Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2772 all) (ELT L 130, lk 1).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 28. augustil 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-461/15)

(2015/C 398/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: E.ON Kraftwerke GmbH

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Millist teavet hõlmab kogu [asjakohane] teave otsuse 2011/278/EL (1) artikli 24 lõike 1 tähenduses? Kas see on piiratud kvalitatiivselt või kvantitatiivselt, kas selle hulka kuulub eeskätt ka selline käitise võimsuse, tootmistaseme ja tegevuse kavandatavaid või ellu viidud muudatusi käsitlev teave, mis ei too vahetult kaasa saastekvootide eraldamise otsuse tühistamist või kohandamist vastavalt otsuse 2011/278/EL artiklitele 19–21 ega teabe esitamise kohustust vastavalt otsuse 2011/278/EL artikli 24 lõikele 2?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav: Kas otsuse 2011/278/EL artikli 24 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see keelab liikmesriigil nõuda käitajalt käitise võimsuse, tootmistaseme ja tegevuse kavandatavate või ellu viidud muudatuste kohta ka sellist teavet, mis ei too kaasa saastekvootide eraldamise otsuse tühistamist või kohandamist vastavalt otsuse 2011/278/EL artiklitele 19–21?


(1)  Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2772 all) (ELT L 130, lk 1).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) 2. septembril 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG versus Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H jt

(Kohtuasi C-464/15)

(2015/C 398/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Wiener Neustadt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Admiral Casinos & Entertainment AG

Kostjad: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Eelotsuse küsimused

Kas ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et hasartmängude turul monopoli ette nägevate siseriiklike õigusnormide proportsionaalsuse kontrollimisel ei olene nende õigusnormide lubatavus liidu õiguse seisukohast mitte üksnes õigusnormidega taotletavast eesmärgist, vaid ka õigusnormide mõjust, mis peab olema empiiriliselt täie kindlusega tuvastatud?


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 3. septembril 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

(Kohtuasi C-465/15)

(2015/C 398/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Duisburg

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (1), artikli 2 lõike 4 punkti b kolmandat taanet, mis käsitleb kõrgahjuprotsessi toorraua tootmiseks, tuleb tõlgendada nii, et ka elektrienergia kasutamist suruõhukompressorite käitamiseks tuleb pidada elektrienergia kasutamiseks peamiselt keemilise reduktsiooni jaoks?


(1)  Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 7. septembril 2015 – Lufthansa Cargo AG, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Kohtuasi C-470/15)

(2015/C 398/22)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Lufthansa Cargo AG

Teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu (ELT 2007 L 134, lk 1) artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkti ii esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et see annab liikmesriigist A pärit ühenduse lennuettevõtjale õiguse laadida liikmesriigis B maha kolmandas riigis laaditud kaup pärast vahemaandumist Ameerika Ühendriikides, kus kaupa maha ei laaditud, ja selles osas ei ole vaja tugineda liikmesriigi B ja kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolsele konventsioonile?

2.

Kas ühenduse lennuettevõtjale tulenevad ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelisest lennutranspordilepingust õigused muude liikmesriikide suhtes peale selle liikmesriigi, kus on asjaomase ettevõtja põhitegevuskoht?

3.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 847/2004 lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel (ELT L 157, lk 7; ELT eriväljaanne 07/08, lk 193) artikliga 5 on vastuolus, et kontrollides, kas asukoha tingimus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 49 tähenduses on nii, nagu seda on täpsustatud Euroopa Kohtu praktikas, täidetud, nõutakse muu hulgas, et ühenduse lennuettevõtja, kelle põhitegevuskoht on liikmesriigis A, hoiaks osa oma lennupargist (vähemalt kaks lennukit) liikmesriigis B?


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 21. septembril 2015 – R versus S ja T

(Kohtuasi C-492/15)

(2015/C 398/23)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja avaldaja: R

Avaldajad ja vastustajad: S ja T

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (Brüsseli IIa määrus) (1), artikli 35 lõige 1 ei luba apellatsioonikohtul artikli 21 lõike 3 kohast mittetunnustamise menetlust või artikli 28 ja sellele järgnevate artiklite kohast täitmisele pööratavaks kuulutamise menetlust peatada, kui kohtuotsuse täitmise liikmesriigis esitatakse taotlus muuta päritoluliikmesriigis tehtud kohtuotsust hooldusõiguse kohta, mille täitmisele pööramist on taotletud, ja rahvusvahelise kohtualluvuse sätete kohaselt allub muudatustaotluse läbivaatamine kohtuotsuse täitmise liikmesriigi kohtutele?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1, ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/18


HIT Groep BV 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-436/10: HIT Groep versus komisjon

(Kohtuasi C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellant: HIT Groep BV (esindajad: advocaat G. van der Wal ja advocaat L. Parret)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tunnistada apellandi esitatud väited vastuvõetavateks, tühistada vaidlustatud kohtuotsus, (seejärel) tunnistada apellandi esimeses kohtuastmes esitatud hagiavaldus põhjendatuks ja tühistada vaidlustatud otsus (1) apellanti puudutavas osas, iseäranis otsuse artikli 1 punkti 9 alapunkt b, artikli 2 punkt 9 ning artikli 4 punkt 22, teise võimalusena tühistada apellandile vaidlustatud otsuse artikli 2 punktis 9 määratud trahv või vähendada selle suurust Euroopa Kohtu poolt sobivaks peetavas ulatuses, kolmanda võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ning saata kohtuasi vastavalt Euroopa Kohtu antud juhistele uue otsuse tegemiseks tagasi Üldkohtusse;

mõista vastustajalt välja esimese kohtuastme ja käesoleva apellatsiooniastme kohtukulud, sealhulgas õigusabikulud.

Väited ja peamised argumendid

a)

Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 174–188 ja 228 otsustas Üldkohus valesti ja rikkudes õigusnorme või piisavate või mõistetavate põhjendusteta ning rikkudes ELTL artikli 296 teist lõiku, Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta”) (2) artikli 41 lõike 2 punkti c, määruse nr 1/2003 (3) artikli 23 lõike 2 teist lõiku, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 lõiget 1, harta artiklit 49 ja õiguse üldpõhimõtteid, iseäranis proportsionaalsuse põhimõtet, kui ta vaidlustatud kohtuotsuses leidis, et komisjon pidi trahvile apellandi puhul kehtiva ülempiiri kohaldamisel vastavalt määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punktile 2 arvesse võtma apellandi käivet 2003. (majandus-)aastal ning selle majandusaasta arvessevõtmisel ei rikkunud ta proportsionaalsuse põhimõtet; seetõttu jättis Üldkohus apellandi hagiavalduse rahuldamata ja kohtukulud apellandi kanda.

b)

Üldkohus jättis valesti, õigusnorme rikkudes ning vastuolus ELTL artikli 296 teise lõiguga, harta artikli 41 lõike 2 punktiga c ja artikli 49 lõikega 3, samuti õiguse üldpõhimõtetega, iseäranis proportsionaalsuse põhimõttega hindamata komisjoni poolt apellandile määratud trahvi proportsionaalsuse; (vähemalt) selles osas on Üldkohtu otsus põhjendamata või ebapiisavalt (ebaselgelt) põhjendatud; seetõttu jättis Üldkohus apellandi hagiavalduse rahuldamata ja kohtukulud apellandi kanda.

Erinevalt Üldkohtu otsustatust on kõrvalekaldumine määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teisest lõigust (käesolevas kohtuasjas) lubamatu ja õiguslikult vale. Vastav kõrvalekaldumine – mis seisneb selle sätte kohaldamisel eelneva majandusaasta (2009) asemel 2003. majandusaasta arvessevõtmises – on vastuolus sätte ja selle eesmärgiga. Määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teise lõigu eesmärk on vältida, et trahv määratakse summas, mis ületab ettevõtja maksevõimet hetkel, mil ta rikkumise eest vastutavaks loeti ning mil komisjon määras talle rahalise karistuse. Nimetatud säte on proportsionaalsuse põhimõtte tagatis, mida enam ei järgita, kui kõrvale kaldutakse sätte sõnastusest.

Selle sätte (sõnastusest) kõrvalekaldumine rikub (käesolevas kohtuasjas) ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 7 lõiget 1, harta artiklit 49 ja proportsionaalsuse põhimõtet (õiguspärasuse ja lex certa põhimõte).

Euroopa Kohtu otsused, milles lubatakse kõrvale kalduda määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teise lõigu ühesest sõnastusest (kohtuotsused, 7.6.2007, Britannia Alloys & Chemicals vs. komisjon, C-76/06 P, EU:C:2007:326, ning 14.5.2014, 1.garantovaná vs. komisjon, C-90/13 P, EU:C:2014:326), on tehtud (tükk aega) pärast tegelikke sündmusi, mille tõttu apellandile trahv määrati. Kohtupraktika tagasiulatuv kohaldamine läheb seetõttu vastu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 7 lõikega 1 ja harta artikliga 49.

Kui kõrvalekaldumine määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teisest lõigust on (võib olla) õiguslikult lubatav erandjuhtudel, siis tuleb esitada üksikasjalik põhjendus; vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 7 lõikega 1 ja harta artikli 41 lõike 2 punktiga c puudub vaidlustatud kohtuotsuses siiski vastav põhjendus või on see ebapiisav.

Proportsionaalsuse põhimõtte tagamiseks on nõutav, et määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teisest lõigust kõrvalekaldumisel kontrollib (igal juhul) liidu kohus (hiljem), kas trahv vastab selle sätte eesmärgile ja proportsionaalsuse põhimõttele, mida Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuses (ja komisjon vaidlustatud otsuses) ei teinud või jätsid selle põhjendamata või põhjendasid ebapiisavalt.


(1)  Komisjoni 30. juuni 2010. aasta otsus K(2010) 4387 (lõplik) ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/38.344 – Pingestusteras), muudetud komisjoni 30. septembri 2010. aasta otsusega K(2010) 6676 (lõplik) ja komisjoni 4. aprilli 2011. aasta otsusega K(2011) 2269 (lõplik).

(2)  EÜT 2000, C 384, lk 1.

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 [ELTL] artiklites [101] ja [102] sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/20


AGC Glass Europe’i, AGC Automotive Europe’i, AGC France’i, AGC Flat Glass Italia Srl-i, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-465/12: AGC Glass Europe ja teised versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (esindajad: advokaadid L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent ja F. Hoseinian)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

tühistada Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus kohtuasjas T-465/12: AGC Glass Europe SA jt vs. Euroopa Komisjon;

tühistada komisjoni 6. augusti 2012. aasta otsus C(2012) 5719 (final) (vaidlustatud otsus), millega jäeti osaliselt rahuldamata AGC taotlus käsitleda juhtumi COMP/39.125 – autoklaas kohta tehtud otsuses sisalduvat teatavat teavet konfidentsiaalsena, või teise võimalusena saata asi Üldkohtusse tagasi, ning

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid tuginevad kolmele järgmisele väitele ja põhiargumendile:

1.

Üldkohus eksis, kui leidis, et vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsusele 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) (1) ei hõlma ärakuulamise eest vastutava pädevus õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete hindamist. Lisaks moonutab kohtuotsus faktilisi asjaolusid, kuna selle kohaselt on ärakuulamise eest vastutav ametnik hinnanud apellantide argumente õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise kohta.

2.

Üldkohus eksis, kui järeldas, et vaidlustatud otsusega ei ole õiguspärase ootuse kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid rikutud. Kuna apellandid olid ainsad leebema kohtlemise taotlejad, siis on neil õigus sellele, et nende konfidentsiaalset teavet ei avalikustata, sest teabe avaldamine võimaldab kolmandatel isikutel teha kindlaks leebema kohtlemise programmi raames komisjonile edastatud ennast süüstavate avalduste allika.

3.

Kohtuotsuses puuduvad põhjendused seoses ärakuulamise eest vastutava isiku pädevusega ning seoses õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise kohaldamisega. Seega rikkus Üldkohus ELTL artiklist 296 ja Euroopa Kohtu põhikirja artiklitest 36 ja 53 tulenevat kohustust. Täpsemalt ei esita Üldkohus põhjendusi, miks ta kaldus kõrvale väljakujunenud kohtupraktikast, millele apellandid viitasid.


(1)  ELT L 275, lk 29.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 28. septembril 2015 – Aiudapds – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale versus Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Kohtuasi C-520/15)

(2015/C 398/26)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Aiudapds – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale

Vastustajad: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Menetluses osalesid: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta (EÜT 2000, C 364, lk 1) artikli 47 teise lõiguga, kus on sätestatud, et igaühel on õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus seaduse alusel moodustatud kohtus, ja mis tagab õiguse õiglasele kohtumenetlusele, harta artikliga 54, mis keelab õiguste kuritarvitamise, samuti Roomas 4. novembril 1950 allkirjastatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikega 1, mis näeb ette, et igaühel on õigus õiglasele ja avalikule kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus, seaduse alusel moodustatud kohtus, on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, mis vastavalt Vabariigi Presidendi 24. novembri 1971. aasta dekreedi nr 1199 artiklile 10 ja 2. juuli 2010. aasta seadusandliku dekreedi nr l04 artiklile 48 lubavad kõrgeimas halduskohtus (Consiglio di Stato), kus asja arutatakse ainsa kohtuastmena, ainult ühel erakorralise menetluse poolel ilma kaebuse esitaja või sama kohtuasja teiste menetlusosaliste nõusoleku või taotluseta nõuda kohtuasja saatmist piirkondlikku halduskohtusse (Tribunale Amministrativo Regionale) arutamiseks esimese kohtuastmena?


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/22


Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. septembri 2015. aasta arvamus – Malta Vabariik

(Arvamus 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Kohtumenetluse keel: kõik ametlikud keeled

Taotluse esitaja

Malta Vabariik (esindajad: A. Buhagiar ja P. Grech)

Arvamus 1/14 on kustutatud Euroopa Kohtu registrist.


(1)  ELT C 315, 15.9.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/22


Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2015. aasta määrus (Landgericht Aacheni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Horst Hoeck versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/23


Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 1. septembri 2015. aasta määrus – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-265/14) (1)

(2015/C 398/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/23


Euroopa Kohtu presidendi 31. juuli 2015. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Fazenda Pública versus Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Kohtuasi C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Kohtumenetluse keel: portugali

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/23


Euroopa Kohtu teise koja presidendi 16. juuli 2015. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Fadil Cocaj versus Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Kohtuasi C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Kohtumenetluse keel: ungari

Euroopa Kohtu teise koja presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 7, 12.1.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/24


Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2015. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche versus Saksamaa Liitvabariik, menetlusse astujad: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Kohtuasi C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 26, 26.1.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/24


Euroopa Kohtu presidendi 8. juuli 2015. aasta määrus (Amtsgericht Hannoveri eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Alexandra Stück versus Swiss International Air Lines AG

(Kohtuasi C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 118, 13.4.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/24


Euroopa Kohtu presidendi 27. augusti 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 198, 15.6.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/25


Euroopa Kohtu presidendi 14. septembri 2015. aasta määrus (Centrale Raad van Beroep’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Korpschef van politie versus W. F. de Munk

(Kohtuasi C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 254, 3.8.2015.


Üldkohus

30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/26


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi T-299/11) (1)

((Teenuste hankemenetlused - Hankemenetlus - Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektide juhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine - Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse - Hindamiskriteeriumid - Võrdsed võimalused - Läbipaistvus - Ilmne hindamisviga - Põhjendamiskohustus - Lepinguväline vastutus - Võimaluse kaotamine))

(2015/C 398/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) ja European Dynamics Belgium SA (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: N. Bambara ja M. Paolacci, keda abistasid advokaadid P. Wytinck ja B. Hoorelbeke)

Ese

Esiteks nõue tühistada ühtlustamisameti otsus hankemenetluses AO/021/10 „Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektidejuhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine”, mis tehti hagejatele teatavaks 28. märtsi 2011. aasta kirjaga, millega esimese hageja pakkumus paigutati raamlepingu sõlmimise paremusjärjestuses kolmandale kohale, ning teiseks kahju hüvitamise nõuded.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti otsus hankemenetluses „Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektidejuhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine”, mis tehti hagejatele teatavaks 28. märtsi 2011. aasta kirjaga, millega esimese hageja pakkumus paigutati raamlepingu sõlmimise paremusjärjestuses kolmandale kohale ning Consortium Unisys SLU ja Charles Oakes & Co Sàrl pakkumused ühelt poolt ja ETIQ Consortium (by everis and Trasys) pakkumus teiselt poolt paigutati paremusjärjestuses vastavalt esimesele ja teisele kohale.

2.

Euroopa Liit peab hüvitama kahju, mis põhjustati European Dynamics Luxembourgile võimaluse kaotamise tõttu sõlmida raamleping paremusjärjestuses esimesele järjekohale paigutatud lepingupartnerina.

3.

Jätta ülejäänud osas hüvitisenõue rahuldamata.

4.

Pooled teatavad Üldkohtule kolme kuu jooksul alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest poolte vahel kokkulepitud hüvitise summa suuruse.

5.

Kui kokkulepet ei saavutata, esitavad pooled Üldkohtule sama tähtaja jooksul oma rahaliselt väljendatud nõuded.

6.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


(1)  ELT C 232, 6.8.2011.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/27


Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Technion ja Technion Research & Development Foundation versus komisjon

(Kohtuasi T-216/12) (1)

((Rahaline abi - Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm - Uurimislepingu raames komisjoni tasutud summade tagasinõudmine tulenevalt finantsauditi järeldustest - Nõuete tasaarvestamine - Hagiavalduse osaline ümberkvalifitseerimine - Nõue tuvastada lepingulise nõude puudumine - Vahekohtuklausel - Rahastamiskõlblikud kulud - Alusetu rikastumine - Põhjendamiskohustus))

(2015/C 398/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Iisrael) ja Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (esindaja: advokaat D. Grisay)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Calciu ja F. Moro, keda abistasid advokaadid L. Defalque ja S. Woog ning hiljem advokaadid L. Defalque ja J. Thiry)

Ese

Esiteks nõue tühistada ELTL artikli 263 alusel komisjoni tasaarvestusotsus, mis sisaldub Technion – Israel Institute of Technology’le saadetud 13. märtsi 2012. aasta kirjas ja käsitleb 97  118,69 euro suuruse summa sissenõudmist kohandatud summana koos intressidega lepingu nr 034984 (Mosaica) eest tulenevalt finantsauditi järeldustest eelkõige selle lepingu kohta, mis on sõlmitud seoses Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuenda raamprogrammiga, mille eesmärk on toetada Euroopa teadusruumi loomist ja innovatsiooni (2002–2006), ning teiseks nõue tuvastada ELTL artikli 272 alusel, et puudub võlanõue, mida komisjon väidab endal Technioni vastu lepingu Mosaica alusel olevat ja mille suhtes tehti vaidlusalune tasaarvestus.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Technion – Israel Institute of Technologylt ja Technion Research & Development Foundation Ltd-lt.


(1)  ELT C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/28


Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción versus komisjon

(Kohtuasi T-250/12) (1)

((Konkurents - Kartellikokkulepped - Naatriumkloraadi turg EMP-s - Muutmisotsus, millega vähendatakse kartellikokkuleppes osalemise tuvastatud kestust - Trahvisumma arvutamine - Aegumine - Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 25))

(2015/C 398/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, varem Uralita, SA (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaat K. Struckmann ja barrister G. Forwood)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: N. von Lingen, R. Sauer ja J. Bourke, hiljem R. Sauer ja J. Norris-Usher)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 27. märtsi 2012. aasta otsuse C (2012) 1965 (final), millega muudetakse 11. juuni 2008. aasta otsust K (2008) 2626 (lõplik) ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/38.695 – Naatriumkloraat), artikli 1 lõige 2 ja artikkel 2.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA-lt, kes ühtlasi kannab ise enda kohtukulud.


(1)  ELT C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/29


Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – FC Dynamo-Minsk versus nõukogu

(Kohtuasi T-275/12) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise tähtaeg - Osaline vastuvõetamatus - Üksus, mis kuulub sellisele üksusele või mida kontrollib selline üksus, mille suhtes rakendatakse piiravaid meetmeid - Põhjendamiskohustus - Hindamisviga))

(2015/C 398/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Football Club „Dynamo-Minsk” ZAO (Minsk, Valgevene) (esindajad: solicitor D. O’Keeffe, advokaat B. Evtimov ja barrister M. Lester)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: F. Naert ja E. Finnegan)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT 2012 L 87, lk 95); nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 265/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT 2012 L 87, lk 37); nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 285, lk 1); nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 307, lk 7); nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta otsus 2013/534/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642 (ELT L 288, lk 69); nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1054/2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 288, lk 1); nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/750/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642 (ELT L 311, lk 39), ja nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1159/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 311, lk 2), hagejat puudutavas osas.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta; nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 265/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1; nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta; nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1; nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/750/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642, ja nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1159/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, Football Club „Dynamo-Minsk” ZAO-d puudutavas osas.

2.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta otsuse 2013/534/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642, ja nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1054/2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1, tühistamist puudutavas osas.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Jätta nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Football Club „Dynamo-Minsk” kohtukulud.


(1)  ELT C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/30


Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Chyzh jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-276/12) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise tähtaeg - Osaline vastuvõetamatus - Sellise üksuse omanduses või kontrolli all oleva üksus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid - Põhjendamiskohustus - Hindamisviga))

(2015/C 398/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Valgevene); Triple TAA (Minsk); NefteKhimTrading STAA (Minsk); Askargoterminal ZAT (Minsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Valgevene); Variant TAA (Berezovsky, Valgevene); Triple-Dekor STAA (Minsk); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Valgevene); Altersolutions SZAT (Minsk); Prostoremarket SZAT (Minsk); AquaTriple STAA (Minsk); Rakovsky brovar TAA (Minsk); TriplePharm STAA (Logoysk, Valgevene) ja Triple-Veles TAA (Molodechno, Valgevene) (esindajad: solicitor D. O’Keeffe, advokaat B. Evtimov ja barrister M. Lester)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: F. Naert ja E. Finnegan)

Ese

Nõue tühistada hagejaid puudutavas osas nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 87, lk 95), nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 265/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 87, lk 37), nõukogu 15. oktoober 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 285, lk 1), nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 307, lk 7), nõukogu 29. oktoober 2013. aasta otsus 2013/534/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP (ELT L 288, lk 69), nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1054/2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 288, lk 1), nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/750/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP (ELT L 311, lk 39) ja nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus nr 1159/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 311, lk 2).

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta, nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 265/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, nõukogu 15. oktoober 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, osas, milles need puudutavad Yury Aleksandrovich Chyzhi, Triple TAA-d, NefteKhimTrading STAA-d, Askargoterminal ZAT-d, Bereza Silicate Products Plant AAT-d, Variant TAA-d, Triple-Dekor STAA-d, KvartsMelProm SZAT-d, Altersolutions SZAT-d, Prostoremarket SZAT-d, AquaTriple STAA-d, Rakovsky brovar TAA-d, TriplePharm STAA-d ja Triple-Veles TAA-d.

2.

Tühistada nõukogu 29. oktoober 2013. aasta otsus 2013/534/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP ja nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1054/2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, osas, milles need puudutavad NefteKhimTradingut, Askargoterminali, Bereza Silicate Products Planti, Triple-Dekori, KvartsMelPromi, Altersolutionsit, Prostoremarketit, AquaTriplet, Rakovsky brovari ja Triple-Velesit.

3.

Tühistada nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/750/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ja nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus nr 1159/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, osas, milles need puudutavad Y. A. Chyzhi, Triplet, Askargoterminali, Bereza Silicate Products Planti, Triple-Dekori, KvartsMelPromi, Altersolutionsit, Prostoremarketit, AquaTriplet, Varianti ja Rakovsky brovarit.

4.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata osas, milles palutakse tühistada otsus 2013/534 ja rakendusmäärus nr 1054/2013 osas, milles need puudutavad Y. A. Chyzhi, Triplet, Varianti ja TriplePharmi.

5.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

6.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Y. A. Chyzhi, Triple, NefteKhimTradingu, Askargoterminali, Bereza Silicate Products Planti, Triple-Dekori, KvartsMelPromi, Altersolutionsi, Prostoremarketi, AquaTriple, Varianti, Rakovsky brovair, TriplePharmi ja Triple-Velesi kohtukulud.


(1)  ELT C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/32


Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – Intrasoft International versus komisjon

(Kohtuasi T-403/12) (1)

((Teenuste hankemenetlused - Hankemenetlus - Tehniline abi Serbia tolliametile tollisüsteemi ajakohastamise toetamiseks - Huvide konflikt - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine Euroopa Liidu Serbia delegatsiooni poolt - Pakkumuse tagasilükkamise peale esitatud vaide vaikimisi rahuldamata jätmine))

(2015/C 398/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Intrasoft International SA (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Erlbacher ja E. Georgieva)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Liidu Serbia delegatsiooni kaudu tegutseva komisjoni 10. augusti 2012. aasta kiri, milles teatati, et hankemenetluses EuropeAid/131367/C/SER/RS „Tehniline abi Serbia tolliametile tollisüsteemi ajakohastamise toetamiseks” (ELT 2011/S 160-262712) ei ole võimalik lepingut sõlmida konsortsiumiga, kuhu Intrasoft International SA kuulub, ja teiseks nõue tühistada hageja poolt 10. augusti 2012. aasta kirja peale esitatud vaide väidetav vaikimisi rahuldamata jätmise otsus.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Komisjoni edasivolitatud hankijana tegutseva Euroopa Liidu Serbia delegatsiooni 10. augusti 2012. aasta kirjas, mis käsitleb hankemenetlust EuropeAid/131367/C/SER/RS „Tehniline abi Serbia tolliametile tollisüsteemi ajakohastamise toetamiseks”, sisalduv otsus, millega lükati tagasi selle konsortsiumi pakkumus, millesse Intrasoft International SA kuulub.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud, välja komisjonilt


(1)  ELT C 343, 10.11.2012.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/33


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Accorinti jt versus EKP

(Kohtuasi T-79/13) (1)

((Lepinguväline vastutus - Majandus- ja rahanduspoliitika - Euroopa Keskpank - Liikmesriikide keskpangad - Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine - Väärtpaberite ostukava - Väärtpaberite vahetusleping ainult eurosüsteemi keskpankade kasuks - Erasektori kaasamine - Ühise tegutsemine tingimused - Krediidikvaliteedi parandamine tagasiostu skeemi kujul, mille eesmärk on toetada võlainstrumentide kvaliteeti tagatistena - Erasektori võlausaldajad - Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine - Õiguspärane ootus - Võrdne kohtlemine - Vastutus õiguspärase normatiivakti korral - Ebatavaline ja erilise iseloomuga kahju))

(2015/C 398/42)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Alessandro Accorinti (Nichelino, Itaalia) ja teised 214 hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid S. Sutti, R. Spelta ja G. Sanna)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: S. Bening, ja P. Papapaschalis, hiljem P. Senkovic ja P. Papapaschalis, lõpuks P. Senkovic, keda abistasid advokaadid E. Castellani, B. Kaiser ja T. Lübbig)

Ese

Hagi nõudega hüvitada kahju, mis on hagejatele tekitatud Euroopa Keskpanga 5. märtsi 2012. aasta otsuse 2012/153/EL Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega (ELT L 77, lk 19) ja muude Euroopa Keskpanga meetmete vastuvõtmisega, mis on seotud Kreeka avaliku sektori võla restruktureerimisega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Alessandro Accorintilt ja teistelt hagejatelt, kelle nimed on esitatud lisas.


(1)  ELT C 101, 6.4.2013.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/33


Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – komisjon versus Cocchi ja Falcione

(Kohtuasi T-103/13 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Vastuapellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine - Staažilisa ettepanek - Isikut mitte kahjustav meede - Hagi vastuvõetamatus esimeses kohtuastmes - Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2))

(2015/C 398/43)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja D. Martin)

Teised menetluspooled: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) ja Nicola Falcione (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas, hiljem S. Orlandi)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 13. detsembri 2012. aasta otsuse Cocchi ja Falcione vs. komisjon (F-122/10, EKL AT, EU:F:2012:180) peale selle otsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2012. aasta otsus Cocchi ja Falcione vs. komisjon (F-122/10) osas, milles sellega tunnistatakse vastuvõetavaks ja põhjendatuks nõue tühistada 12. ja 23. veebruari 2010. aasta aktid (mida kohtuotsuses nimetatakse „otsusteks”), mille Euroopa Komisjon adresseeris vastavalt Nicola Falcionele ja Giorgio Cocchile, selles osas, milles nende aktidega võeti tagasi G. Cocchile ja N. Falcionele tehtud ettepanekud, milles oli märgitud täiendav pensioniõiguslik staaž, mis tuleneks nende pensioniõiguste võimalikust ülekandmisest.

2.

Jätta apellatsioonikaebus rahuldamata.

3.

Jätta rahuldamata G. Cocchi ja N. Falcione Avaliku Teenistuse Kohtusse esitatud hagi kohtuasjas F-122/10 osas, milles sellega palutakse tühistada 12. ja 23. veebruari 2010. aasta aktid, mille komisjon adresseeris vastavalt N. Falcionele ja G. Cocchile, selles osas, milles nende aktidega võeti tagasi G. Cocchile ja N. Falcionele tehtud ettepanekud, milles oli märgitud täiendav pensioniõiguslik staaž, mis tuleneks nende pensioniõiguste võimalikust ülekandmisest.

4.

Jätta G. Cocchi ja N. Falcione käesoleva kohtuastmega seotud kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja komisjoni kohtukulud, mis on seotud vastuapellatsioonkaebusega. Jätta apellatsioonkaebusega seotud komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

5.

Jätta G. Cocchi, N. Falcione ja komisjoni esimese kohtuastmega seotud kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 129, 4.5.2013.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/34


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-358/13) (1)

((EAFRD - Liikmesriikide makseasutuste EAFRD-st rahastatud kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine - Otsus, millega teatud summa loetakse Basilicata maakonna maaelu arengukava raames ühekordselt kasutatavaks summaks - Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikkel 30 - Põhjendamiskohustus))

(2015/C 398/44)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja B. Tidore, keda abistas avvocato dello Stato M. Salvatorelli)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Aquilina ja P. Rossi)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 26. aprilli 2013. aasta rakendusotsus 2013/209/EL Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) eelarveaastal 2012 rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (ELT L 118, lk 23) osas, milles komisjon luges „ühekordselt kasutatavaks summaks” Basilicata maakonna (Itaalia) maaelu arengu kava puudutava 5 0 06  487,10 euro suuruse summa.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.


(1)  ELT C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/35


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Panrico versus Siseturu Ühtlustamise Amet – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Kohtuasi T-534/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse kujutismärk Krispy Kreme DOUGHNUTS - Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised sõna- ja kujutismärgid DONUT, DOGHNUTS, donuts ja donuts cream - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Eristusvõime või maine ärakasutamise oht - Kahju oht - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)))

(2015/C 398/45)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Hispaania) (esindaja: advokaat D. Pellisé Urquiza)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid H. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 25. juuli 2013. aasta otsuse peale (asi R 623/2011-4), mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Panrico, SA ja HDN Development Corp. vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Panrico, SA–lt.


(1)  ELT C 9, 11.1.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/36


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Rosian Express versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mängukarbi kuju)

(Kohtuasi T-547/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus - Mängukarbi kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Põhjendamiskohustus - Õigus olla ära kuulatud - Määruse nr 2007/2009 artikkel 75))

(2015/C 398/46)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Rosian Express SRL (Medias, Rumeenia) (esindajad: advokaadid E. Grecu ja A. Tigau)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: V. Melgar ja A. Geavela)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 11. juuli 2013. aasta otsuse (asi R 797/2013-5) peale, mis käsitleb nõuet registreerida ühenduse kaubamärgina ruumiline tähis, mille moodustab mängukarbi kuju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Rosian Express SRL-ilt.


(1)  ELT C 367, 14.12.2013.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/37


Üldkohtu 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Wolverine International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – BH Store (cushe)

(Kohtuasi T-642/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk cushe - Varasem siseriiklik sõnamärk SHE ja varasemad siseriiklikud kujutismärgid she - Suhteline keeldumispõhjus - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 - Segiajamise tõenäosus - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Wolverine International, LP (George Town, Kaimanisaared, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid M. Plesser ja R. Heine)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: M. Fischer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, Madalmaade autonoomne territoorium) (esindaja: advokaat T. Dolde)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. septembri 2013. aasta otsuse (asi R 1269/2012-4) peale, mis puudutab BH Store BV ja Wolverine International, LP vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kulud, välja arvatud BH Store BV poolt Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) tühistamisosakonnas kantud kulud välja Wolverine International, LP-lt.

3.

Jätta BH Store BV tühistamisosakonnas kantud kulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/38


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (südamekujuliste silmadega naerumärgi kuju)

(Kohtuasi T-656/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus - Südamekujuliste silmadega naerumärgi kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/48)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Smiley Company SPRL (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Freitag ja C. Albrecht)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 8. oktoobri 2013. aasta otsuse (asi R 997/2013-4) peale, mis käsitleb südamekujuliste silmadega naerumärgi kujust koosneva ruumilise tähise ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja The Smiley Company SPRL-ilt.


(1)  ELT C 61, 1.3.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/39


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Tšehhi Vabariik versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-659/13 ja T-660/13) (1)

((Transport - Määrus 2010/40/EÜ - Intelligentsed transpordisüsteemid - Delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013 - Veoautodele ja tarbesõidukitele turvaliste parkimiskohtade teabeteenuse pakkumine - Delegeeritud määruse (EL) nr 886/2013 artikli 3 lõige 1, artikkel 8 ja artikli 9 lõike 1 punkt a - Delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013 - Kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe tasuta edastamisega seotud andmed ja kord - Delegeeritud määruse nr 886/2013 artikli 5 lõige 1, artikkel 9 ja artikli 10 lõike 1 punkt a))

(2015/C 398/49)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek ja J. Vláčil)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Hottiaux, Z. Malůšková ja K. Walkerová)

Ese

Kohtuasjas T-659/13 eelkõige nõue tühistada komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EÜ) nr 885/2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL (intelligentsete transpordisüsteemide direktiiv) seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega (ELT L 247, lk 1), ja teise võimalusena nõue tühistada delegeeritud määruse nr 885/2013 artikli 3 lõige 1, artikkel 8 ja artikli 9 lõike 1 punkt a, ning kohtuasjas T-660/13 eelkõige nõue tühistada komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EÜ) nr 885/2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega (ELT L 247, lk 1), ja teise võimalusena nõue tühistada delegeeritud määruse nr 886/2013 artikli 5 lõige 1, artikkel 9 ja artikli 10 lõike 1 punkt a.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T-659/13 ja T-660/13 kohtuotsuse tegemise huvides.

2.

Jätta hagid rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Tšehhi Vabariigilt.


(1)  ELT C 45, 15.2.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/40


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Bilbaina de Alquitranes jt versus komisjon

(Kohtuasi T-689/13) (1)

((Keskkond ja inimeste tervise kaitse - Kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimine veekeskkonda ohustava akuutse toksilisuse ja veekeskkonda ohustava kroonilise toksilisuse kategooriatesse - Määrused (EÜ) nr 1907/2006 ja nr 1272/2008 - Ilmne hindamisviga - Aine klassifitseerimine tema koostisosade järgi))

(2015/C 398/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Hispaania); Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Tšehhi Vabariik); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Hispaania); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Taani); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Ühendkuningriik); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Madalmaad); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Saksamaa); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgia); Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Poola); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Ühendkuningriik); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Hispaania); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Saksamaa); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Prantsusmaa); SGL Carbon, SA (La Coruña, Hispaania); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Poola); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Saksamaa) ja Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Saksamaa) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar ja M. Grunchard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P.-J. Loewenthal ja K. Talabér-Ritz)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Hispaania) (esindajad: advokaadid C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar ja M. Grunchard)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (esindajad: M. Heikkilä, W. Broere ja C. Jacquet)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 2. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 944/2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 261, lk 5), kuivõrd see klassifitseerib kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva, CAS number 65996-93-2 („CTPHT”) veekeskkonnale ohtliku akuutse toksilisuse 1. kategooriasse (H400) ja veekeskkonda ohustava kroonilise toksilisuse 1. kategooriasse (H410).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 2. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 944/2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, osas, mis puudutab kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva (CAS number 65996-93-2) klassifitseerimist veekeskkonda ohustava akuutse toksilisuse 1. kategooriasse (H400) ja veekeskkonda ohustava kroonilise toksilisuse 1. kategooriasse (H410).

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Saksamaa), SGL Carbon GmbH (Austria), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH ja GrafTech Iberica, SL kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/41


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks versus komisjon

(Kohtuasi T-49/14) (1)

((Kaitstud geograafiline tähis - „Kołocz śląski” või „Kołacz śląski” - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Õiguslik alus - Määrus (EÜ) nr 510/2006 - Määrus (EÜ) nr 1151/2012 - Tühistamise alused - Põhiõigused))

(2015/C 398/51)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert ja J. Saatkamp)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Guillem Carrau ja D. Triantafyllou)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 14. novembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/663/EL, millega lükatakse tagasi taotlus tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1151/2012 ette nähtud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris registreeritud nimetus [Kołocz śląski/kołacz śląski (KGT)] (ELT L 306, lk 40).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV-lt.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/42


Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Kohtuasi T-61/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi icexpresso + energy coffee taotlus - Varasemad ühenduse sõnamärgid X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY ja MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/52)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Monster Energy Company (Corona, California, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor P. Brownlow)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: M. Rajh)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Luis Yus Balaguer (Movera, Hispaania)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 15. novembri 2013. aasta otsuse (asi R 821/2013-2) peale, mis käsitleb Monster Energy Company ja Luis Yus Balaguer’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Monster Energy Company kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.


(1)  ELT C 129, 28.4.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/42


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Benediktinerabtei St. Bonifaz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Kohtuasi T-78/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk SEIT 1908 ANDECHSER NATUR ja varasem siseriiklikki kujutismärk ANDECHSER NATUR - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/53)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (München, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja R. Kunze)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: A. Poch ja S. Hanne)

Teine menetluspool) apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Jackermeier)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 14. novembri 2013. aasta selle otsuse (asi R 1272/2012-1) peale, mis käsitleb Andechser Molkerei Scheitz GmbH ja Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts-lt.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/43


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Secolux versus komisjon

(Kohtuasi T-90/14) (1)

((Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Turvakontrollid - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Hankelepingu sõlmimine teise pakkujaga - Lepinguväline vastutus))

(2015/C 398/54)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburg) (esindajad: advokaadid N. Prüm-Carré ja E. Billot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Delaude ja S. Lejeune)

Ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni 3. detsembri 2013. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja pakkumus hankemenetluses, mis puudutas ohutuskontrolliga seonduvate teenuste osutamist, ja teiseks nõue hüvitada väidetavalt selle otsuse tõttu tekkinud kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction’ kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/44


Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – komisjon versus Verile ja Gjergji

(Kohtuasi T-104/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Vastuapellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine - Staažilisa ettepanekud - Huve mitte kahjustav akt - Esimeses astmes esitatud hagi vastuvõetamatus - Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 - Õiguskindlus - Õiguspärane ootus - Võrdne kohtlemine))

(2015/C 398/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall, G. Gattinara ja D. Martin)

Teised menetlusosalised: Marco Verile (Cadrezzate, Itaalia) ja Anduela Gjergji (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja M. de Abreu Caldas, hiljem advokaadid J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 11. detsembri 2013. aasta otsuse Verile ja Gjergji vs. komisjon (F-130/11, EKL AT, EU:F:2013:195) peale selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 11. detsembri 2013. aasta otsus kohtuasjas F-130/11: Verile ja Gjergji vs. komisjon.

2.

Jätta Marco Verile ja Anduela Gjergji Avaliku Teenistuse Kohtule esitatud hagi kohtuasjas F-130/11 rahuldamata.

3.

Jätta M. Verile ja A. Gjergji ning Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/45


Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – Teughels versus komisjon

(Kohtuasi T-131/14 P) (1)

((Apellatsioonikaebus - Vastuapellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine - Staažilisa ettepanek - Isikut mitte kahjustav meede - Hagi vastuvõetamatus esimeses kohtuastmes - Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2))

(2015/C 398/56)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Catherine Teughels (Eppegem, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Vogel ja B. Braun)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 11. detsembri 2013. aasta otsuse F-117/11: Teughels vs. Komisjon (F-117/11, EKL AT, EU:F:2013:196) peale selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 11. detsembri 2013. aasta otsus Teughels vs. komisjon (F-117/11).

2.

Jätta hagi, mille Catherine Teughels esitas Avaliku Teenistuse Kohtusse kohtuasjas F-117/11, rahuldamata.

3.

Jätta C. Teughelsi käesoleva kohtuastmega seotud kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud, mis on seotud apellatsioonkaebusega. Jätta vastuapellatsioonkaebusega seotud komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

4.

Jätta C. Teughelsi ja komisjoni esimese kohtuastmega seotud kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 159, 26.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/45


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Atlantic Multipower Germany versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Kohtuasi T-186/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk NOxtreme - Varasem ühenduse ja varasem siseriiklik kujutismärk X-TREME - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 43 lõiked 2 ja 3 - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõige 2))

(2015/C 398/57)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co OHG (Hamburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat W. Berlit)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Schifko)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Saksamaa) (esindajad: advokaadid D. Jochim et R. Egerer)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta selle otsuse (asi R 764/2013-4) peale, mis käsitleb Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG et Nutrichem Diät + Pharma GmbH vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG-lt.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/46


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Sonova Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Flex)

(Kohtuasi T-187/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärk FLEX - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõige 2))

(2015/C 398/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sonova Holding AG (Stäfa, Šveits) (esindaja: solicitor C. Hawkes)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: L. Rampini)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 12. detsembri 2013. aasta otsuse (asi R 357/2013-2) peale, mis käsitleb sõnamärgi FLEX registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Sonova Holding AG-lt.


(1)  ELT C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/47


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (Trecolore)

(Kohtuasi T-227/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi Trecolore taotlus - Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/59)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Šveits) (esindajad: advokaadid U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta otsuse (asi R 253/2013-1) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Aeronautica Militare – Stato Maggiore ja CBM Creative Brands Marken GmbH vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja CBM Creative Brands Marken GmbH-lt.


(1)  ELT C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/48


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Kohtuasi T-228/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi TRECOLORE taotlus - Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/60)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Šveits) (esindajad: advokaadid U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta otsuse (asi R 594/2013-1) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Aeronautica Militare – Stato Maggiore ja CBM Creative Brands Marken GmbH vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata

2.

Mõista kohtukulud välja CBM Creative Brands Marken GmbH –lt.


(1)  ELT C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/48


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Sarvedega näo kuju)

(Kohtuasi T-242/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus - Sarvedega näo kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/61)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Smiley Company SPRL (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Freitag ja C. Albrecht)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 16. jaanuari 2014. aasta otsuse (asi R 836/2013-1) peale, mis käsitleb sarvedega näo kujus seisneva ruumilise tähise ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 16. jaanuari 2014. aasta otsus (asi R 836/2013 1) niivõrd, kuivõrd sellega keelduti taotletava kaubamärgi registreerimisest järgmiste kaupade jaoks: „konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; piimatooted”.

2.

Jätta ülejäänud osas hagi rahuldamata.

3.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.


(1)  ELT C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/49


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (näo kuju)

(Kohtuasi T-243/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus - Näo kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/62)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Smiley Company SPRL (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Freitag ja C. Albrecht)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 16. jaanuari 2014. aasta otsuse (asi R 837/2013-1) peale, mis käsitleb näo kujust koosneva ruumilise tähise ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 16. jaanuari 2014. aasta otsus (asi R 837/2013-1) osas, mis puudutab taotletava kaubamärgi registreerimisest keeldumist järgmiste kaupade suhtes: „konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; piimatooted”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/50


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Tähekestega näo kuju)

(Kohtuasi T-244/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus - Tähekestega näo kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/63)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Smiley Company SPRL (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Freitag ja C. Albrecht)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 16. jaanuari 2014. aasta selle otsuse (asi R 838/2013-1) peale, mis käsitleb tähekestega näo kujus seisneva ruumilise kaubamärgi ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 16. jaanuari 2014. aasta otsus (asi R 838/2013 1) niivõrd, kuivõrd sellega keelduti taotletava kaubamärgi registreerimisest järgmiste kaupade jaoks: „konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; piimatooted”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/51


Üldkohtu 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Promarc Technics versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PIS (Ukse osa)

(Kohtuasi T-251/14) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on ukse osa - Rahvusvaheline varasem disainilahendus, mis seisneb Ameerika patendis - Kehtetuse alus - Eristatavuse puudumine - Erineva üldmulje puudumine - Tõendid varasema disainilahenduse avalikkusele kättesaadavaks tegemise kohta - Asjaomase sektori ringkonnad - Asjatundjast kasutaja - Autori vabadusaste - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6, artikli 7 lõige 1 ja artikli 25 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/64)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Poola) (esindaja: advokaat J. Radłowski)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: D. Walicka ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Poola) (esindaja: advokaat D. Kulig)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta selle otsuse (asi R 1464/2012-3) peale, mis käsitleb Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) ja Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski vahelist disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski–lt.


(1)  ELT C 212, 7.7.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/52


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (XAΛΛOYMI ja HALLOUMI)

(Liidetud kohtuasjad T-292/14 ja T-293/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärkide XAΛΛOYMI ja HALLOUMI taotlused - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

(2015/C 398/65)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Küprose Vabariik (esindajad: barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Ese

Kaks hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 19. veebruari 2014. aasta kahe otsuse (asi R 1849/2013-4 ja asi R 1503/2013-4) peale, mis puudutavad vastavalt sõnalise tähise XAΛΛOYMI ja sõnalise tähise HALLOUMI ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlusi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Küprose Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.


(1)  ELT C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/52


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Société des produits Nestlé versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Kohtuasi T-336/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk NOURISHING PERSONAL HEALTH - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75 - Kohustus kontrollida fakte omal algatusel - Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1))

(2015/C 398/66)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveits) (esindajad: advokaadid A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht ja S. Cobet-Nüse)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: O. Mondéjar Ortuño)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 12. märtsi 2014. aasta otsuse (asi R 149/2013-4) peale, mis käsitleb mis käsitleb sõnamärgi NOURISHING PERSONAL HEALTH Euroopa Ühendust nimetavat rahvusvahelist registreeringut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja La Société des produits Nestlé SA-lt.


(1)  ELT C 261, 11.8.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/53


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Kohtuasi T-365/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi TRECOLORE taotlus - Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/67)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Šveits) (esindajad: advokaadid U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 1. aprilli 2014. aasta otsuse (asi R 411/2013-5) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Aeronautica Militare – Stato Maggiore ja CBM Creative Brands Marken GmbH vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja CBM Creative Brands Marken GmbH-lt.


(1)  ELT C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/54


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – JP Divver Holding Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Kohtuasi T-642/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Ühenduse sõnamärk EQUIPMENT FOR LIFE - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 398/68)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid A. Franke ja E. Bertram)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: L. Rampini)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. juuni 2014. aasta otsuse (asi R 64/2014-2) peale, mis käsitleb mis käsitleb sõnamärgi EQUIPMENT FOR LIFE Euroopa Ühendust nimetavat rahvusvahelist registreeringut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja JP Divver Holding Company Ltd-lt.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/55


Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Jurašinović versus nõukogu

(Kohtuasi T-658/14) (1)

((Õigus dokumentidega tutvuda - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendid, mida vahetati menetluse kestel endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaalkohtuga - Pärast seda otsus, kui Üldkohus esialgse otsuse osaliselt tühistas - Tutvusmisõiguse osaline piiramine - Rahvusvaheliste suhete kaitset käsitlev erand))

(2015/C 398/69)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ivan Jurašinović (Angers, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid O. Pfligersdorffer ja S. Durieu)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Rebasti ja A. Jensen)

Ese

Nõue tühistada pärast 3. oktoobri 2012. aasta esialgse kohtuotsuse Jurašinović vs. nõukogu (T-63/10, EKL, EU:T:2012:516) osalist tühistamist tehtud nõukogu 8. juuli 2014. aasta otsus, millega keelduti võimaldamast hagejal tutvuda teatavate dokumentidega teabevahetusest endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga A. Gotovina kohtuasja raames.

Resolutsioon

1.

Asjas otsuse tegemise vajadus on ära langenud, kuna nõue tühistada pärast 3. oktoobri 2012. aasta esialgse kohtuotsuse Jurašinović vs. nõukogu (T-63/10, EKL, EU:T:2012:516) osalist tühistamist tehtud Euroopa Liidu 8. juuli 2014. aasta otsus osas, millega keelduti võimaldamast Ivan Jurašinović tutvuda täies ulatuses teatavate dokumentidega teabevahetusest endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga A. Gotovina kohtuasja raames, viidates dokumentidele nr-d 7, 25, 33, 34 ja 36

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Ivan Jurašinović’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 380, 27.10.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/55


Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta määrus – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias versus nõukogu

(Kohtuasi T-731/14) (1)

((Tühistamishagi - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas - Otsese puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus))

(2015/C 398/70)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Kreeka) (esindaja: advokaat K. Chrysogonos)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja I. Rodios)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, lk 1).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Agrotikos Synetairismos Profitis Iliase kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Euroopa Komisjoni esitatud menetlusse astumise taotluse üle ei ole vaja otsustada.

4.

Jätta Agrotikos Synetairismos Profitis Iliase, nõukogu ja komisjoni kohtukulud, mis on seotud menetlusse astumise taotlusega, nende endi kanda.


(1)  ELT C 16, 19.1.2015.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/56


Üldkohtu presidendi 15. oktoobri 2015. aasta määrus – Ahrend Furniture versus komisjon

(Kohtuasi T-482/15 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigihanked - Hankemenetlus - Mööbli ostmine - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja otsus sõlmida hankeleping teise pakkujaga - Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus - Fumus boni iuris’e puudumine))

(2015/C 398/71)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Lepièce, V. Dor ja S. Engelen, hiljem advokaadid A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen ja F. Caillol)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Delaude ja J. Estrada de Solà)

Ese

Esimese võimalusena nõue peatada selle komisjoni otsuse täitmise peatamine, millega komisjon määras hanke nr OIB.DR.2/PO/2014/055/622 – „Mööbli ostmine” 1. osa teisele pakkujale, ja teise võimalusena nõue, et kohustataks esitada dokumendid, mis puudutavad pakkumise finantsanalüüsi, ja nõue peatada selle otsuse täitmine kuni uue 10-päevase ooteaja lõpuni alates nende dokumentide saatmisest.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Tunnistada kehtetuks 26. augusti 2015. aasta määrus kohtuasjas T 482/15 R.

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/57


18. septembril 2015 esitatud hagi – De Capitani versus parlament

(Kohtuasi T-540/15)

(2015/C 398/72)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Emilio De Capitani (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Brouwer ja J. Wolfhagen)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi 8. juuli 2015. aasta otsus A(2015)4931, millega keelduti lubamast tutvuda täies ulatuses dokumentidega LIBE-2013-0091-02 ja LIBE-2013-0091-03, mis puudutavad seadusandlikku ettepanekut: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK;

mõista kohtukulud, sealhulgas menetlusse astujate võimalikud kulud, välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Õigusnormi rikkumine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (ELT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) artikli 4 lõike 3 esimese lõigu väär kohaldamine.

Parlament on rikkunud õigusnormi ja kohaldanud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 esimest lõiku ebaõigesti järgmistel põhjustel:

soovitud dokumentidega, mis moodustavad osa seadusandlikust menetlusest, tutvumine ei kahjusta otsustusprotsessi spetsiifiliselt, efektiivselt ja tegelikult;

parlament eirab asjaolu, et eelkõige Lissaboni lepingu alusel tuleb tagada seadusandlikele materjalidega võimalikult ulatusliku tutvumise põhimõtte kohaldamine;

kui artikli 4 lõiget 3 oleks ka pärast Lissaboni lepingu ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta jõustumist võimalik kohaldada seadusandlust ettevalmistavatele materjalidele, on parlament rikkunud õigusnormi ja teinud vea ülekaaluka üldise huvi kontrollimisel.

2.

Puudulik põhjendamine vastavalt ELTL artiklile 296.

Hageja sõnul jättis parlament märkimata põhjused, miks ta keelas määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 esimese lõigu alusel tutvuda soovitud dokumentidega, sest ta ei ole põhjendanud (i) miks kahjustaks soovitud dokumentidega täies ulatuses tutvumine otsustusprotsessi efektiivselt ja spetsiifiliselt ja (ii) miks puudub käesolevas asjas ülekaalukas üldine huvi.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/58


22. septembril 2015 esitatud hagi – Guiral Broto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Kohtuasi T-548/15)

(2015/C 398/73)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hispaania) (esindaja: advokaat J. de Castro Hermida)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „Café del Sol” – registreerimistaotlus nr 6 1 05  985

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 16. juuli 2015. aasta otsus asjas R 2755/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ning tunnistada vastuvõetavaks vastulause, mis esitati varasema kaubamärgi (Hispaania kaubamärk nr 2348110 [Nizza] nomenklatuuri klassi 42 jaoks), mille omanik on vastulause esitaja R. Guiral Broto;

kinnitada pärast vastulause vastuvõetavaks tunnistamist vastulausete osakonna otsust, millega keelduti rahuldamast ühenduse kaubamärgi taotlust nr 006105985 CAFÉ DEL SOL [Nizza] nomenklatuuri klassi 43 jaoks („toitlustusteenused, tähtajaline majutus ja toitlustus”), mille oli esitanud saksa äriühing Gastro & Soul GmbH, või teise võimalusena, kui Üldkohtul puudub selleks pädevus, suunata asi tagasi Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikotta korraldusega vastulause rahuldada;

tõendeid puudutavas võtta lisaks haldusmenetluse raames esitatud tõenditele vastu ka käesolevale hagile lisatud dokumendid nr 1–4, mis on loetletud hagi lisade nimekirjas.

Väited

Vaidlustatud otsus on tehtud extra petitum, kuivõrd apellatsioonikojas ei tuginetud vastulause vastuvõetamatusele.

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/59


25. septembril 2015 esitatud hagi – Bank Refah Kargaran versus nõukogu

(Kohtuasi T-552/15)

(2015/C 398/74)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat J.-M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul otsustada:

et kuna Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu ja hoidis jõus BRK vastast piiravat meedet, mis tühistati Üldkohtu 6. septembri 2013. aasta kohtuotsusega (kohtuasi T-24/11), siis on Euroopa Liidu Nõukogu tegevuse tõttu tekkinud Euroopa Liidu lepinguväline vastutus;

et sellest tulenevalt on Euroopa Liit kohustatud hüvitama hagejale sellega tekitatud kahju;

et varalise kahju suurus on 6 8 6 51  318 eurot ning sellele tuleb lisada seadusjärgne intress ja mis tahes muu põhjendatud summa;

et mittevaralise kahju suurus on 5 2 5 47  415 eurot ning sellele tuleb lisada seadusjärgne intress ja mis tahes muu põhjendatud summa;

teise võimalusena, et mittevaralise kahjuna nõutud summat tuleb osaliselt või tervikuna pidada varalise kahju alla kuuluvaks ja seda sellisena kajastada, ning

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja viis väidet, millest kaks käsitlevad Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse tekkimist ja kolm Euroopa Liidu Nõukogu õigusvastase tegevusega tekitatud kahju.

Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse tekkimine

1.

Esimene väide, mis käsitleb nõukogule ette heidetava tegevuse õigusvastasust (hageja rahaliste vahendite külmutamise meetme võtmine ja jõus hoidmine), mis on nõuetekohaselt tuvastatud 6. septembri 2013. aasta kohtuotsuses Bank Refah Kargaran vs. nõukogu (T-24/11, EKL, EU:T:2013:403).

2.

Teine väide, et nõukogu õigusvastase tegevusega on toime pandud isikutele õigusi andvate õigusnormide piisavalt selge rikkumine.

Euroopa Liidu Nõukogu õigusvastase tegevusega tekitatud kahju

3.

Kolmas väide, mis käsitleb tema rahaliste vahendite külmutamise tõttu hageja tegevuse lõpetamist Euroopa Liidus asuvate asutustega.

4.

Neljas väide, mis käsitleb saamata jäänud tulu, mis on põhjustatud hageja krediidiliinide blokeerimisest.

5.

Viies väide, mis käsitleb mittevaralist kahju.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/60


25. septembril 2015 esitatud hagi – Export Development Bank of Iran versus nõukogu

(Kohtuasi T-553/15)

(2015/C 398/75)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat J.-M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul otsustada:

et kuna Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu ja hoidis jõus EDBI vastast piiravat meedet, mis tühistati Üldkohtu 6. septembri 2013. aasta kohtuotsusega (kohtuasjad T-4/11 ja T-5/11), siis on Euroopa Liidu Nõukogu tegevuse tõttu tekkinud Euroopa Liidu lepinguväline vastutus;

et sellest tulenevalt on Euroopa Liit kohustatud hüvitama hagejale sellega tekitatud kahju;

et varalise kahju suurus on 5 6 4 70  860 USA dollarit ehk praeguse kursi alusel 5 0 5 08  718 eurot ning sellele tuleb lisada seadusjärgne intress ja mis tahes muu põhjendatud summa;

et mittevaralise kahju suurus on 7 4 1 32  366 USA dollarit ehk praeguse kursi järgi 66  206 13 eurot ning sellele tuleb lisada seadusjärgne intress ja mis tahes muu põhjendatud summa;

teise võimalusena, et mittevaralise kahjuna nõutud summat tuleb osaliselt või tervikuna pidada varalise kahju alla kuuluvaks ja seda sellisena kajastada, ning

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kuus väidet, millest kaks käsitlevad Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse tekkimist ja neli Euroopa Liidu Nõukogu õigusvastase tegevusega tekitatud kahju.

Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse tekkimine

1.

Esimene väide, mis käsitleb nõukogule ette heidetava tegevuse õigusvastasust (hageja rahaliste vahendite külmutamise meetme võtmine ja jõus hoidmine), mis on nõuetekohaselt tuvastatud 6. septembri 2013. aasta kohtuotsuses Export Development Bank of Iran vs. nõukogu (T-4/11 ja T-5/11, EU:T:2013:400).

2.

Teine väide, et nõukogu õigusvastase tegevusega on toime pandud isikutele õigusi andvate õigusnormide piisavalt selge rikkumine.

Euroopa Liidu Nõukogu õigusvastase tegevusega tekitatud kahju

3.

Kolmas väide, mis käsitleb hageja akreditiivide andmist puudutava tegevuse lõpetamist õigusvastase meetme otsesel tagajärjel.

4.

Neljas väide, mis käsitleb saamata jäänud tulu, mis on põhjustatud hageja võimatusest pääseda ligi oma Euroopa Liidus külmutatud rahalistele vahenditele.

5.

Viies väide, mis käsitleb valuutaülekannete katkestamisest tekkinud kahju.

6.

Kuues väide, mis käsitleb mittevaralist kahju.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/62


25. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

(Kohtuasi T-554/15)

(2015/C 398/76)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari (esindajad: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt komisjoni 15. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 4805 Ungari tubakatööstuse ettevõtjate ravikindlustusmaksu kohta selles osas, milles nimetatud otsuses on tehtud korraldus peatada Ungari parlamendi poolt vastu võetud 2014. aasta XCIV seaduse (tubakatööstuse ettevõtjate ravikindlustusmaksu kohta) progressiivsete maksumäärade ja investeeringute tegemise korral maksumäära vähendamise kohaldamine, ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Kaalutlusõiguse piiride ületamine, ilmne hindamisviga, proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine

Hageja väidab esiteks, et komisjon on peatamise korralduse tegemisel teinud ilmse hindamisvea ja ületanud seeläbi oma kaalutlusõiguse piire ning ühtlasi rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet.

2.

Diskrimineerimiskeelu põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Hageja väidab teiseks, et komisjoni peatamist puudutavat praktikat võib lugeda ebajärjepidevaks ja sellest tulenevalt tekib küsimus diskrimineerimiskeelu põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest.

3.

Põhjendamiskohustuse, hea halduse põhimõtte ja kaitseõiguste rikkumine

Hageja väidab kolmandaks muu hulgas, et tema seisukohal ei täitnud komisjon kohaldamise peatamise otsuses oma põhjendamiskohustust.

4.

Heas usus koostööd tegemise kohustus ja õigus tõhusale õiguskaitsevahendile

Hageja leiab selles osas, et kohaldamise peatamise kohta tehtud komisjoni korralduse tagajärjel on rikutud selliseid põhiliseks tagatiseks olevaid õigusi ja kohustusi, nagu heas usus koostööd tegemise kohustus ja õigus tõhusale õiguskaitsevahendile.

5.

Otsuse sätted on vastuolulised ning need ei ole piisavalt täpsed

Hageja väidab seoses sellega, et tema arvamuse kohaselt komisjon on peatamise otsuse tegemisel jätnud tähelepanuta, et maksukohustuslase deklareerimispõhimõttel arvestatavate maksude puhul ei ole Ungari ametiasutused sellises olukorras, et takistada nn abi andmist; komisjon tegi lisaks vastuolulise otsuse ka selle kohta, mis on peatamise esemeks. Ta ei sõnastanud seega selgelt arusaadavat käitumisnormi, millega seoses ta võib Ungari ametiasutustelt nõuda selle otsuse täitmist.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/63


25. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

(Kohtuasi T-555/15)

(2015/C 398/77)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari (esindajad: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt komisjoni 15. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 4808 toiduahela järelevalvetasu 2014. aasta muudatuste kohta selles osas, milles nimetatud otsuses on tehtud korraldus peatada Ungari toiduahela järelevalvetasu progressiivsete maksumäärade kohaldamine, ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Kaalutlusõiguse piiride ületamine, ilmne hindamisviga, proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine

Hageja väidab esiteks, et komisjon on peatamise korralduse tegemisel teinud ilmse hindamisvea ja ületanud seeläbi oma kaalutlusõiguse piire ning ühtlasi rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet.

2.

Diskrimineerimiskeelu põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Hageja väidab teiseks, et komisjoni peatamist puudutavat praktikat võib lugeda ebajärjepidevaks ja sellest tulenevalt tekib küsimus diskrimineerimiskeelu põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest.

3.

Põhjendamiskohustuse, hea halduse põhimõtte ja kaitseõiguste rikkumine

Hageja väidab kolmandaks muu hulgas, et tema seisukohal ei täitnud komisjon kohaldamise peatamise otsuses oma põhjendamiskohustust.

4.

Heas usus koostööd tegemise kohustus ja õigus tõhusale õiguskaitsevahendile

Hageja leiab selles osas, et kohaldamise peatamise kohta tehtud komisjoni korralduse tagajärjel on rikutud selliseid põhiliseks tagatiseks olevaid õigusi ja kohustusi, nagu heas usus koostööd tegemise kohustus ja õigus tõhusale õiguskaitsevahendile.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/64


25. septembril 2015 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

(Kohtuasi T-556/15)

(2015/C 398/78)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ja J. Almeida)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni otsus C(2015) 4076, (1) mille kohaselt ei kuulu põhjenduse „puudused LPIS-süsteemis” alusel rahastamisele 13 7 3 89  156,95 euro suurune summa, mille Portugal deklareeris muu pindalapõhise otsetoetusena majandusaastatel 2010, 2011 ja 2012;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja järgmised väited.

A –

Seoses majandusaastatega 2009 ja 2010,

Rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet ja ELL artiklit 5 seoses sellega, et kuna arvutused ja eeldused on täpselt samad nagu need, mille komisjon varasemates uurimistes heaks kiitis, siis komisjoni keeldumine kiita kohaste põhjendustega heaks Portugali ametivõimude esitatud arvutused koos kindlamääralise korrektuuri kohaldamisega, sõltumata sellest, et IACS tegevuskava rakendamisel tuvastati mitmeid parendusi, kujutab endast lojaalse koostöö põhimõtte selget rikkumist.

B –

Seoses majandusaastaga 2011

1.

Rikutud on lojaalse koostöö kohustust selles, et komisjon alahindas seoses puudujääkidega LPIS/GIS süsteemide toimimises aastal 2011 Portugali ametivõimude tehtud kogu tööd, eelkõige selliseid meetmeid nagu tegevuskava, mille kiitis heaks sertifitseerimisasutus ja mida rakendati konkreetselt seoses aastaga 2011 komisjoni nõusolekul ja teadmisel.

2.

Rikutud on võistlevuse põhimõtet, kuna määruse (EÜ) nr 885/06 (2) artikli 11 kohases teates on seoses aastaga 2011 öeldud, et uurimine puudutab eeskirjade eiramisi LPIS süsteemis, kuid otsuse aluseks on ebaseaduslik toetusõiguste konsolideerimine, mida aga teates artikli 11 nõuete kohaselt märgitud ei ole, ning seetõttu ei olnud Portugali ametivõimudel võimalik esitada selle kohta oma arvamust.

3.

Rikutud on määruse (EÜ) nr 885/06 artiklit 11, kuna otsus ei ole nõuetekohaselt põhjendatud, sest selle põhjendused/alused ei ole täpsed, ja seetõttu rikub see määruse nr 885/06 artikli 11 lõike 1 mõtet ja eesmärki.

C –

Suurendamine/kindla määraga korrektsioon – majandusaastateks 2009–2011

Rikutud on määruse nr 1290/2005 (3) artikli 31 lõiget 2 ja proportsionaalsuse põhimõtet ning AGRI/61 495/2002-REV1 on karistavat laadi, kuna võetud meetmed (st otsused) ei ole eesmärgi saavutamiseks sobivad ega vajalikud ja lähevad kaugemale sellest, mis on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks vajalik, arvestades et Portugali ametivõimud juhinduvad arvutuste tegemisel komisjoni suunistest ja teevad seda pärast komisjoni otsust kohaldada kindla määraga korrektsiooni.


(1)  Komisjoni 22. juuni 2015. aasta otsus, mille kohaselt Euroopa Liidu poolne rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT L 182, lk 39).

(2)  Komisjoni 21. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 885/2006, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (ELT L 171, lk 90).

(3)  Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, lk 1).


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/65


25. septembril 2015 esitatud hagi – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV versus komisjon

(Kohtuasi T-564/15)

(2015/C 398/79)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. Glazener)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 17. juuli 2015. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja ettepanek hankelepingu sõlmimiseks vastuseks konkursikutsele, mis esitati komisjoni 26. märtsi 2014. aasta rakendusotsuse C(2014)1921 lõplik raames, millega kehtestatakse 2014. aasta mitmeaastane tööprogramm, et anda finantsabi Euroopa ühendamise rahastu valdkonnas;

kohustada komisjoni kolme kuu jooksul alates Üldkohtu otsuse kuupäevast tegema hageja ettepaneku suhtes uue otsuse, mis arvestaks Üldkohtu otsust;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on tehtud ilmne hindamisviga

Hageja ettepaneku hindamine on ebaõige osas, mis puudutab lepingu sõlmimise kriteeriume asjakohasuse, mõju ja kvaliteedi seisukohast. Nende lepingutingimuste nõuetekohasel hindamisel oleks ettepanek tulnud valida Euroopa Liidu kaasrahastatavate hulka.

2.

Teise väite kohaselt on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet

Komisjon on vaidlustatud otsuses rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna jättis valimata hageja ettepaneku ning valis muud sarnased ettepanekud, mis on seotud heitkoguste vähendamise tehnoloogiatega.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/66


28. septembril 2015 esitatud hagi – Excalibur City versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Kohtuasi T-565/15)

(2015/C 398/80)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat E. Engin-Deniz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ferrero SpA (Alba, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „MERLIN’S KINDERWELT” – registreerimistaotlus nr 1 1 2 01  969

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 9. juuli 2015. aasta otsus asjas R 1538/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/67


28. septembril 2015 esitatud hagi – Excalibur City versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Kohtuasi T-566/15)

(2015/C 398/81)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tšehhi Vabariik) (esindaja: advokaat E. Engin-Deniz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ferrero SpA (Alba, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „MERLIN’S KINDERWELT” sisaldav ühenduse kujutismärk– registreerimistaotlus nr 1 1 2 02  066

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 16. juuli 2015. aasta otsus asjas R 1617/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust, lükates vastulause esitaja vastulause tagasi;

teise võimalusena:

tühistada vaidlustatud otsus ning vastulausete osakonna 26. mai 2014. aasta otsus, mis käsitleb vastulauset nr B 002152844;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/68


24. septembril 2015 esitatud hagi – Morgese jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – All Star

(Kohtuasi T-568/15)

(2015/C 398/82)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Giuseppe Morgese (Barletta, Itaalia), Pasquale Morgese (Barletta, Itaalia), Felice D’Onofrio (Barletta, Itaalia) (esindaja: advokaat D. Russo)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: All Star CV (Hilversum, Madalmaad)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „2 STAR 2S” sisaldav ühenduse kujutismärk – registreerimistaotlus nr 1 0 1 61  065

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 1. juuli 2015. aasta otsus asjas R 1906/2014-5

Nõuded

Hagejad paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada apellatsioonikoja otsus ja selle resolutsioon;

mõista hagejate kasuks välja käesoleva menetluse ja viienda apellatsioonikoja menetluse kulud ning võtta mis tahes muu meede või teha mis tahes muu otsus, mida Euroopa Kohus peab kohaseks.

Väide

Vaidlustatud otsuses jõutakse ebaõigele järeldusele asjaomaste kaubamärkide ja nende osade laadi küsimuses, mis võib oluliselt mõjutada vastavaid tarbijaid.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/69


25. septembril 2015 esitatud hagi – Fondazione Casamica versus komisjon ja EASME

(Kohtuasi T-569/15)

(2015/C 398/83)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Fondazione Casamica (Salerno, Itaalia) (esindaja: advokaat M. Lamberti)

Kostja: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ja Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus: Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti (EASME) otsus Results of the evaluation – Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442 – Viitenumber Ares (2015)3187639, mis on teatavaks tehtud 29. juulil 2015, kuna see on allpool esitatud põhjustel õigusvastane;

tuvastada, et osalemistaotlus Proposal number: A4A, 699442, acronym: A4A, title: Archeology 4 All, on vastuvõetav, ja lubada hankemenetluses osalemiseks loodud konsortsiumil, kuhu kuuluvad hageja ja tema koostööpartnerid, selles menetluses osaleda.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas kohtuasjas esitatud hagi esemeks oleva hanketeate eesmärk on luua, struktureerida ja arendada kättesaadava turismiteenuse mudelit, mille raames tehakse kindlaks puuetega turistide puhul ilmnevad raskused ja pakutakse välja nende ületamiseks sobivad lahendused, mida seejärel saab kasutada kõigis kultuuri- ja arheoloogilise väärtusega kohtades.

Kvalifitseerimistingimuste hulgas oli lisaks vastava valdkonna eriteadmistele ja pikaajalisele kogemusele ette nähtud sellise juriidilise isiku osalemine, kellel on tihe seos osalemistaotluse eesmärkidega, samuti riigi piirkondliku või kohaliku avaliku võimu asutuse osalemine.

Hageja põhjendab oma hagiavaldust kahe väitega.

1.

Esimene väide käsitleb osalemistaotluse vastuvõetavust.

Soprintendenza Archeologia della Campania (Campania maakonna arhitektuurijärelevalve amet) on tunnustatud avaliku võimu asutus ehk kultuuripärandi, kultuurilise tegevuse ja turismiministeeriumi kohahaldusorgan (Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

2.

Teine väide käsitleb Soprintendenza kui koostööpartneri õiguslikku vormi.

Peaministri 29. augusti 2014. aasta määrusega nr 171 ette nähtud ministeeriumi struktuurilise ülesehituse kohaselt on järelevalveametid kohahaldusorganid, mille laad, õiguslik vorm ja ülesanded tulenevad ministeeriumi õiguslikust ja haldusstruktuurist endast ning põhinevad sellel, nii et ministeerium ei ole neile ülesandeid delegeerinud ja neid ei saa pidada haldusasutuse delegeeritud volituste alusel tegutsevateks üksusteks.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/70


5. oktoobril 2015 esitatud hagi – For Tune versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Kohtuasi T-579/15)

(2015/C 398/84)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: For Tune sp. z o.o (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat K. Popławska)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „fortune” sisaldav ühenduse kujutismärk – registreerimistaotlus nr 1 1 5 25  491

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 7. augusti 2015. aasta otsus asjas R 2808/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikoja menetluses.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/71


1. oktoobril 2015 esitatud hagi – Syndial versus komisjon

(Kohtuasi T-581/15)

(2015/C 398/85)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Acquarone ja S. Grassi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tühistada ja/või muuta Euroopa Komisjoni 3. augusti 2015. aasta märgukirja viitega Ares(20015)3238796 „Komisjoni nimel tehtud peasekretariaadi otsus määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendusssätete artikli 4 kohaldamise kohta”, mis puudutab „Dokumentidega tutvumise kordustaotlust määruse (EÜ) nr 1049/2001 tähenduses – GESTDEM 2015/2796” ja milles jäeti taas kord rahuldamata Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi 16. juuni 2015. aasta märgukirjaga ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) juba rahuldamata jäetud Syndical SpA 6. mai 2015. aasta kirjaga INAMB-10/15 esitatud dokumentidega tutvumise taotlus, mis edastati tähitud kirjaga 8. mail 2015, ja sellest tulenevalt tuvastada Syndicali õigus tutvuda rikkumismenetluse nr 2009/4426 dokumentidega ning kohustada esitama täielikult või osaliselt aktid ja dokumendid, mis olid loetletud eespool viidatud 6. mai 2015. aasta kirjaga INAMB-10/15 esitatud ja 8. mai 2015. aasta tähitud kirjaga edastatud dokumentidega tutvumise taotluses, ning tuvastada ka Syndiali õigus olla komisjoni poolt ametlikult ärakuulatud, et selgitada ja kinnitada kõnesolevas rikkumismenetluses käsitletavat teavet.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud ja/või vääralt on kohaldatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 2.

Hageja on seisukohal, et käesolevas asjas ei hinnatud õigesti määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 lõpus sätestatud erandiks oleva komisjoni keeldumisõiguse piire, milleks on olukord, kus „[avaldamine teenib] ülekaalukaid üldisi huve”.

Loa saanud ja nüüdsest ellu viidav puhastusprojektis, mida peab hakkama teostama Cengio alal otse Syndial (tsooni omanik), on igati järgitud ühenduse põhimõtteid varasemalt kahjustatud alade taastamise ja keskkonnareostuse kõrvaldamise valdkonnas.

Itaalia Vabariigi poolt menetluses nr 2009/4426 võetud lähenemine paistab ootamatult ohverdavat üldise huvi, mida järgiti komisjoni etteheiteid pimesi järgivas riiklikus plaanis, unustades, et menetlus, mis viis ala puhastusprojekti heakskiitmiseni, toimus riiklikus plaanis heakskiitmiste suhtes ette nähtud korras, ja seda just ministeeriumis, mis nüüd vaidlustab selle õiguspärasuse. See, kui Syndialil lubataks kontrollida, et ühenduse põhimõtetega kooskõla konkreetselt ja jätkuvalt järgitakse, on järelikult käsitletav asjassepuutuva ülekaaluka üldise huvina, mis õigustab avaldamist artikli 4 lõike 2 mõttes.

Huvi, mille tõttu Syndial oma taotluse esitas, ei ole eraõiguslik - mis oleks õiguspärane -, vaid puudutab ka üldist laadi huvi, mis on asjassepuutuvam ning mis on seotud kõnealuse ühenduse menetluse ja riigisisese haldusmenetluse (mida kaitsevad selgesõnaliselt esimese puhul Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41 ja teise puhul Itaalia Vabariigi põhiseaduse artikkel 97) õiglase ja korrakohase kulgemise huvi tõhusa kaitsega, kusjuures see huvi ei ole mitte ainult seotud eraõiguslike isikute (kes on otseselt huvitatud rikkumismenetluses vastu võetava otsuse tagajärgedest) kaitseõigustega, vaid konkreetsemalt põhiõigusega keskkonnakaitsealalisele teabele, mida kinnitavad liidu õiguse põhimõtted (ELTL artikli 191 lõige 2 ja lõike 3 esimene lõik, koosmõjus ELTL artiklis 11 märgitud põhimõttega, mida on rakendatud muu hulgas Euroopa Liidu ühinemisega Aarhusi 27. juuni 1998. aasta konventsiooniga).

2.

Teine väide, et rikutud või vääralt on kohaldatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 6 - õigusvastane keeldumine tutvumisest osade dokumentidega.

Üldine juurdepääsukeelu eeldus, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 kolmandas taandes „ei välista nimetatud huvitatud isiku õigust tõendada, et teatud dokumendile, mille avaldamist taotletakse, see erand ei laiene või et esineb ülekaalukas üldine huvi, mis õigustab määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikes 2 ette nähtud dokumendi avaldamist” (vt Üldkohtu otsus, 25. märts 2015, T-456/13, punkt 64).

Käesolevas asjas on esitatud tutvumistaotlus dokumentide suhtes, mille avalikustamine ei ole vastuolus mitte mingi üldise huviga, vaid tegelikult teenib üldisi huve, arvestades, et ainult nende dokumentidega tutvudes on võimalik neist niisugust teavet saada, millest on kasu mitte ainult tehnilisest ja õiguslikust aspektist etteheidete tagasilükkamiseks rikkumismenetluses, vaid ka läbiviidud menetluse õiguspärasuse tõendamiseks - kuivõrd see toimus täielikult kooskõlas pädevate asutustega, et valida välja varem ACNA-le kuulunud Cengio ala puhastamiseks kõige sobivam projekt, järgides ühenduse põhimõtteid varasemalt kahjustatud alade taastamise ja kestvate keskkonnameetmete valdkonnas - ning selle projekti elluviimiseks.

Juurdepääsu oleks saanud piirata dokumentidega, mille on toimikusse esitanud Itaalia Vabariik, jättes välja need dokumendid, mis on juba menetlustoimikus.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/73


12. oktoobril 2015 esitatud hagi – Rose Vision versus komisjon

(Kohtuasi T-587/15)

(2015/C 398/86)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Marín López)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esiteks tühistada ELTL artikli 263 alusel komisjoni 28. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 5449 final, mis käsitles põhisumma 5 35  613,20 euro ja intresside tagasinõudmist, mida võlgnes Rose Vision, S.L.;

teiseks tunnistada ELTL artikli 272 alusel, et komisjon on rikkunud FP7 tüüptingimuste punkti II.14 lõike 1 alapunkti a ja punkti II.22 lõiget 5 seoses auditite 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 lõpparuannetega, mis viidi läbi Rose Visionis seoses tema osalemisega projektides „Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)”, „Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)”, „Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)”, „Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)” ja „Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)”;

kolmandaks tunnistada ELTL artikli 272 alusel, et auditi 11-INFS-025 lõpparuanne ja auditi 11-BA119-016 lõpparuanne, mis koostati FP7 tüüptingimuste punkti II.14 lõike 1 alapunkti a ja punkti II-22 lõiget 5 rikkudes, on lepinguliselt tühised ega oma mingit kehtivust ega õigusjõudu;

neljandaks tunnistada ELTL artikli 272 alusel koostoimes ELTL artikli 340 esimese lõiguga, et Rose Vision ei võlgne komisjonile 5 35  613,20 eurot ja intresse, mida mainiti komisjoni 28. juuli 2015. aasta otsuses C(2015) 5449 final;

viiendaks kohustada komisjoni ELTL artikli 272 alusel koostoimes ELTL artikli 340 esimese lõiguga tasuma Rose Visionile veel maksmata summad Rose Visioni osalemise alusel FP7 projektides, mis ulatuvad hetkel 1 95  571,13 euroni komisjoni projektide sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM ja SFERA alusel; ning 2 17  729,37 euroni, millele lisanduvad tulevikus maksmisele tulevad summad Teadusuuringute Rakendusameti projektide E-Sponder ja MaPEer SME alusel. Mõlemale summale, mis on esialgsed ja mis tuleb käesoleva menetluse hilisemas etapis täpsemalt välja arvutada, lisanduvad igal juhul FP7 üldtingimuste punkti II.5 lõikes 5 sätestatud intressid;

ja kuuendaks kohustada komisjoni ELTL artikli 272 alusel koostoimes ELTL artikli 340 esimese ja teise lõiguga hüvitama Rose Visionile lepingulise kahju, mis tulenevad FP7 tüüptingimuste punkti II.14 lõike 1 alapunkti a ja punkti II.5 lõike 3 alapunkti d rikkumisest, ning lepinguvälise kahju, mis tulenevad Rose Visioni suhtes varajase hoiatamise süsteemi hoiatuse W 2 aktiveerimisest, summas, mis on mainitud käesoleva hagiavalduse punktis 115, või muus summas, mida Üldkohus loeb sobivaks ex aequo et bono.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide tugineb sellele, et auditi 11-INFS-025 9. oktoobri 2012. aasta lõpparuanne ja auditi 11-BA119-025 22. aprilli 2013. aasta lõpparuanne rikuvad FP7 tüüptingimuste punkti II.4 lõike 1 alapunkti a, kuna järeldati, et Rose Visioni kulud ei ole abikõlbulikud, kuna need ei olnud tegelikud kulud.

2.

Teine väide tugineb sellele, et auditi 11-INFS-025 9. oktoobri 2012. aasta lõpparuanne ja auditi 11-BA119-016 22. aprilli 2013. aasta lõpparuanne rikuvad FP7 tüüptingimuste punkti II.22 lõiget 5.

3.

Kolmas väide tugineb sellele, et komisjoni poolt kõigi maksete peatamine Rose Visionile seitsmenda raamprogrammi nende projektide alusel, milles Rose Vision osales, ning komisjoni otsustatud peatamise põhjal rakendusameti poolt otsustatud maksete peatamine rikuvad FP7 tüüptingimuste punkti II.5 lõike 3 alapunkti 3.

4.

Neljas väide tugineb sellele, et Rose Visioni suhtes varajase hoiatamise süsteemi hoiatuse W 2 aktiveerimisel puudub õiguslik alus, vastavalt Üldkohtu 22. aprilli 2012. aasta kohtuotsusele T-320/09: Planet vs. komisjon.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/74


13. oktoobril 2015 esitatud hagi – Transavia Airlines versus komisjon

(Kohtuasi T-591/15)

(2015/C 398/87)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Transavia Airlines (Schiphol, Madalmaad) (esindajad: advokaadid R. Elkerbout ja M. R. Baneke)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni otsuse artikli 1 lõige 3 ja (artikli 1 lõiget 3 puudutavas osas) artiklid 3, 4 ja 5;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja nõuab komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsuse (EL) 2015/1227 riigiabi SA.22614 (C 53/07) kohta, mida Prantsusmaa on andnud Pau-Béarni kaubandus-tööstuskojale ning ettevõtjatele Ryanair, Airport Marketing Services ja Transavia (teatavaks tehtud numbri C(2014)5085 all) (ELT 2015, L 201, lk 109), osalist tühistamist.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide: rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 sätestatud hea halduse põhimõtet ja kaitseõigusi.

Enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist ei võimaldatud hagejal esitada oma seisukohta.

Komisjon ei oleks tohtinud jätta rahuldamata hageja 25. augusti 2015. aasta taotlust tutvuda toimiku teatavate dokumentidega.

2.

Teine väide: rikutud on ELTL artikli 107 lõiget 1, kuna väidetav riigiabi on alusetult omistatud Prantsuse riigile.

Komisjon käsitas Pau-Béarni kaubandus-tööstuskoda ebaõigesti ametiasutusena.

Komisjoni seisukoht ise on Pau-Béarni kaubandus-tööstuskoja olemuse hindamisel vastuoluline.

3.

Kolmas väide: rikutud on ELTL artikli 107 lõiget 1, kuna vääralt on kohaldatud turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja kriteeriumi.

Komisjon ei põhjendanud piisavalt seda, miks ta kasutas turuhinnaga võrdlemise asemel tasuvuse kriteeriumit.

Komisjon kohaldas tasuvuse kriteeriumit vääralt, kuna ta ei arvestanud Pau lennujaama motiive hagejaga lepingu sõlmimiseks, vaatles liiga lühikest ajavahemikku ega selgitanud, millist Pau lennujaamale tekkivat tulu ja milliseid eeliseid ta arvesse võttis.

4.

Neljas väide: rikutud on ELTL artikli 107 lõiget 1, kuna vääralt on tuvastatud, et väidetav majanduslik eelis on valikuline.

5.

Viies väide: rikutud on ELTL artikli 107 lõiget 1, kuna ei hinnatud, kas väidetavatel majanduslikel eelistel on ka tegelikult konkurentsile kahjulik mõju.

6.

Kuues väide: rikutud on ELTL artikli 107 lõiget 1 ja ELTL artikli 108 lõiget 2, kuna komisjon on teinud hindamisvea ja tõlgendanud õigust vääralt, tuvastades, et hagejale antud abi vastas Pau lennujaama akumuleeritud kahjumile ajavahemikus 2006–2009, kuigi komisjon oleks tegelikult pidanud uurima, milline eelis anti hagejale reaalselt.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/76


14. oktoobril 2015 esitatud hagi – Metabolic Balance Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Metabolic Balance)

(Kohtuasi T-594/15)

(2015/C 398/88)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Saksamaa) (esindaja: advokaat W. Riegger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „Metabolic Balance” sisaldav ühenduse kujutismärk – registreerimistaotlus nr 1 2 5 86  137

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 12. augusti 2015. aasta otsus asjas R 2156/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/77


Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta määrus – Mabrouk versus nõukogu

(Kohtuasi T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kaheksanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/77


Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta määrus – Pelikan versus Siseturu Ühtlustamise Amet – RMP (be.bag)

(Kohtuasi T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kuuenda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 448, 15.12.2014.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/77


Üldkohtu 14. oktoobri 2015. aasta määrus – Montenegro versus Siseturu Ühtlustamise Amet (pudeli kujutis)

(Kohtuasi T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kaheksanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 7, 12.1.2015.


Avaliku Teenistuse Kohus

30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/78


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2015. aasta otsus – AQ versus komisjon

(Kohtuasi F-57/14) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Määrus nr 45/2001 - Isiklikuks kasutamiseks omandatud isikuandmete töötlemine - Haldusjuurdlus - Distsiplinaarmenetlus - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Distsiplinaarkaristus - Proportsionaalsus))

(2015/C 398/92)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AQ (esindajad: advokaat L. Massaux, hiljem advokaat H. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Nõue tühistada otsus määrata distsiplinaarmenetluse tagajärjel distsiplinaarkaristus noomituse vormis ja kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta AQ kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 421, 24.11.2014, lk 60.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/78


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2015. aasta määrus – Arsène versus komisjon

(Kohtuasi F-89/14) (1)

((Avalik teenistus - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus - Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud tingimus - Kümneaastane võrdlusperiood - Tähtaja algus - Rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodide neutraliseerimine - Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b sätete kohaldamine analoogia alusel - Enne rahvusvahelises organisatsioonis töötamist väljaspool teenistuskohariiki asunud alaline elukoht - Kodukorra artikkel 81 - Ilmselgelt põhjendamatu hagi))

(2015/C 398/93)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Lucia Arsène (Bukarest, Rumeenia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja T. S. Bohr)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt lahkumise toetust ja kohustati teda see alates teenistusse asumisest koos intressidega tagasi maksma.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta M. L. Arsène kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 421, 24.11.2014, lk 62.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/79


21. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-123/15)

(2015/C 398/94)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/293/14 komisjoni otsus mitte anda hagejale hindamiskeskuses korraldavatele katsetele lubamiseks piisav arv punkte.

Hageja nõuded

tühistada 11. juuni 2015. aasta otsus, millega konkursi EPSO/AD/293/14 komisjon keeldus lubamast hagejat hindamiskeskuses korraldavatele valikukatsetele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/80


22. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-125/15)

(2015/C 398/95)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja 2014. aasta edutamise raames palgaastmele AD8 edutamata ja hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 14. novembri 2014. aasta otsus jätta hageja 2014. aasta edutamise raames edutamata;

mõista komisjonilt tekitatud mittevaralise kahju eest välja 15  000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/80


Avaliku Teenistuse Kohtu 20. oktoobri 2015. aasta määrus – Drakeford versus EMA

(Kohtuasi F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 207, 20.7.2013, lk 57.