ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 346

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. Aastakäik
19. oktoober 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 346/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 346/02

Kohtuasi C-296/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Sloveenia) 18. juunil 2015 – Medisanus d. o. o. versus Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Kohtuasi C-341/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wien (Austria) 8. juulil 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Kohtuasi C-360/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 13. juulil 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort versus X BV

4

2015/C 346/05

Kohtuasi C-366/15: 14. juulil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

5

2015/C 346/06

Kohtuasi C-390/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Trybunał Konstytucyjny (Poola) 20. juulil 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Kohtuasi C-391/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Hispaania) 20. juulil 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. jt versus Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Kohtuasi C-416/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 29. juulil 2015 – Selena România Srl versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Kohtuasi C-419/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 30. juulil 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG versus Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Kohtuasi C-420/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 30. juulil 2015 – kriminaalasi süüdistuses U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Kohtuasi C-437/15 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 10. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 4. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-222/14: Deluxe Laboratories versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Kohtuasi C-455/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varbergs tingsrätt (Rootsi) 28. augustil 2015 – P versus Q

11

2015/C 346/13

Kohtuasi C-459/15 P: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) 28. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 25. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/14: Iranian Offshore Engineering & Construction versus nõukogu

11

 

Üldkohus

2015/C 346/14

Kohtuasi T-446/10: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeaine trifluraliin — Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmine — Määrus (EÜ) nr 33/2008 — Kiirendatud hindamismenetlus — Ilmne hindamisviga — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

13

2015/C 346/15

Kohtuasi T-234/12: Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Amitié versus komisjon (Vahekohtuklausel — Toetused — Finantsabi — Maksete peatamine — Deklareeritud kulude tagasimaksmise taotlus — Kahjuhüvitis — Viivitusintress — Võlateade — Lepinguline vastutus — Vastuhagi)

13

2015/C 346/16

Kohtuasi T-503/12: Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – Suurbritannia versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Ühtne otsemaksete kava — Võtmekontrollid — Teisesed kontrollid)

15

2015/C 346/17

Kohtuasi T-564/12: Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Ministry of Energy of Iran versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Hindamisviga — Põhiõiguste rikkumine — Proportsionaalsus)

15

2015/C 346/18

Kohtuasi T-577/12: Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – NIOC jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Territoriaalüksus — Õigus esitada hagi ja põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Õigusliku aluse märkimine ja valik — Nõukogu pädevus — Liidu õigusaktide ettenähtavuse põhimõte — Mõiste seotud üksus — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Proportsionaalsus — Omandiõigus)

16

2015/C 346/19

Kohtuasi T-82/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Panasonic ja MT Picture Display versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus hindade, turu jagamise, tootmisvõimsuse ja tootmismahu alal — Kaitseõigused — Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta — Üks ja vältav rikkumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Proportsionaalsus — Trahvid — Täielik pädevus)

17

2015/C 346/20

Kohtuasi T-84/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Samsung SDI jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise kestus — Koostöö haldusmenetluses — 2006. aasta teatis koostöö kohta — Trahvisumma vähendamine — Trahvisumma arvutamine — Ettevõtjate müügi arvessevõtmine tarnekoha kriteeriumi alusel — Rikkumise kestuse ajal registreeritud müügi keskmise väärtuse arvessevõtmine)

18

2015/C 346/21

Kohtuasi T-91/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – LG Electronics versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Üks ja vältav rikkumine — Ühisettevõtte toime pandud rikkumise omistamine emaettevõtjale — Võrdne kohtlemine — Trahvisummade arvutamise meetod — Kineskoopide töödeldud toodete kaudu toimunud müügi väärtuse arvessevõtmine — Aegumistähtaeg — Proportsionaalsus — Haldusmenetluse kestus)

19

2015/C 346/22

Kohtuasi T-92/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Philips versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Üks ja vältav rikkumine — Ühisettevõtte toime pandud rikkumise omistamine emaettevõtjale — Võrdne kohtlemine — Trahvisummade arvutamise meetod — Kineskoopide töödeldud toodete kaudu toimunud müügi väärtuse arvessevõtmine — Rikkumise kestuse ajal registreeritud müügi keskmise väärtuse arvessevõtmine — Kontserni kogukäibe arvessevõtmine — Proportsionaalsus — Haldusmenetluse kestus)

20

2015/C 346/23

Kohtuasi T-104/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Toshiba versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise süüks panemine — Ühiskontroll — Trahvid — Täielik pädevus)

21

2015/C 346/24

Kohtuasi T-245/13: Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – Ühendkuningriik versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Ühtne otsemaksete kava — Võtmekontrollid — Teisesed kontrollid — Määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklid 51, 53, 73 ja 73a)

22

2015/C 346/25

Kohtuasi T-346/13: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Maaelu arengu meetmed — Keskkonnasõbralik põllumajandus — Kontrollide nõuetele vastavus — Kindla määraga finantskorrektsioonid)

22

2015/C 346/26

Kohtuasi T-525/13: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – H&M Hennes & Mauritz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Yves Saint Laurent (Käekotid) Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab käekotti — Varasem disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Eristatavus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 — Põhjendamiskohustus)

23

2015/C 346/27

Kohtuasi T-526/13: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – H&M Hennes & Mauritz versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Yves Saint Laurent (Käekotid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab käekotte — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 — Põhjendamiskohustus)

24

2015/C 346/28

Kohtuasi T-714/13: Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Gold Crest versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MIGHTY BRIGHT) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi MIGHTY BRIGHT taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b)

25

2015/C 346/29

Kohtuasi T-168/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Pérez Gutiérrez versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Rahvatervis — Direktiiv 2001/37/EÜ — Tubakatoodete valmistamine, esitlemine ja müük — Värvifotod, mida komisjon pakkus terviseohu hoiatusena tubakapakenditel — Otsus 2003/641/EÜ — Surnud isiku pildi ilma loata kasutamine — Surnud isiku lesele tekitatud isiklik kahju)

25

2015/C 346/30

Kohtuasi T-255/14: Üldkohtu 3. septembri 2015. aasta otsus – iNET24 Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (IDIRECT24) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk IDIRECT24 — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

26

2015/C 346/31

Kohtuasi T-254/14: Üldkohtu 3. septembri 2015. aasta otsus – Warenhandelszentrum versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi NEW MAX taotlus — Ühenduse varasem kujutismärk MAX — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2015/C 346/32

Kohtuasi T-278/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Dairek Attoumi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESEL) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus DIESEL — Varasem rahvusvaheline sõnamärk DIESEL — Kehtetuse alus — Eristava tähise kasutamine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e — Tegeliku kasutamise tõendamine — Haldusmenetluse peatamine)

28

2015/C 346/33

Kohtuasi T-530/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Verein StHD versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Musta lindi kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Musta linti kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimistaotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

28

2015/C 346/34

Kohtuasi T-584/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Inditex versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ansell (ZARA) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk ZARA — Tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a)

29

2015/C 346/35

Kohtuasi T-660/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – SV Capital versus EBA (Majandus- ja rahanduspoliitika — Taotlus algatada uurimine liidu õiguse väidetava rikkumise tõttu — EBA otsus — Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu otsus — Tõstatamine omal algatusel — Akti vastuvõtja pädevuse puudumine — Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Osaline vastuvõetamatus)

30

2015/C 346/36

Kohtuasi T-344/15 R: Üldkohtu presidendi 1. septembri 2015. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Õigus tutvuda institutsioonide dokumentidega — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis Prantsuse asutused edastasid komisjonile direktiivis 98/34/EÜ ette nähtud menetluses — Prantsusmaa vastuseis dokumentide avaldamisele — Otsus võimaldada kolmandal isikul dokumentidega tutvuda — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisus — Fumus boni iuris — Huvide kaalumine)

30

2015/C 346/37

Kohtuasi T-367/15: 9. juulil 2015 esitatud hagi – Renfe-Operadora versus Siseturu Ühtlustamise Amet (AVE)

31

2015/C 346/38

Kohtuasi T-472/15 P: Euroopa välisteenistuse 13. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 3. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-78/14: Gross versus Euroopa välisteenistus

32

2015/C 346/39

Kohtuasi T-478/15: 21. augustil 2015 esitatud hagi – Rumeenia versus komisjon

33

2015/C 346/40

Kohtuasi T-501/15: 31. augustil 2015 esitatud hagi – Madalmaad versus komisjon

35

2015/C 346/41

Kohtuasi T-502/15: 1. septembril 2015 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

36

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 346/42

Kohtuasi F-28/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. septembri 2015. aasta otsus – De Loecker versus EEAS (Avalik teenistus — EEAS töötajad — Ajutine teenistuja — Kolmandas riigis asuva delegatsiooni juht — Usaldussuhte katkemine — Euroopa välisteenistuse asukohta üleviimine — Teenistuslepingu ennetähtaegne ülesütlemine — Etteteatamine — Otsuse põhjendused — Kodukorra artikkel 26 — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud)

38

2015/C 346/43

Kohtuasi F-9/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 7. septembri 2015. aasta määrus – Verhelst versus EMA

38


 


ET

 

Isikuandmete kaitse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2015/C 346/01)

Viimane väljaanne

ELT C 337, 12.10.2015

Eelmised väljaanded

ELT C 328, 5.10.2015

ELT C 320, 28.9.2015

ELT C 311, 21.9.2015

ELT C 302, 14.9.2015

ELT C 294, 7.9.2015

ELT C 279, 24.8.2015

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Sloveenia) 18. juunil 2015 – Medisanus d. o. o. versus Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Kohtuasi C-296/15)

(2015/C 346/02)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Medisanus d. o. o.

Vastustaja: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Eelotsuse küsimus

1)

Kas direktiivi 2004/18/EÜ (1), eelkõige selle artikli 23 lõikeid 2 ja 8 ning artiklit 2 koostoimes:

direktiiviga 2001/83/EÜ (2), eelkõige selle artikliga 83,

direktiiviga 2002/98/EÜ (3), eelkõige selle artikli 4 lõikega 2,

ELTLiga, eelkõige selle artikliga 18,

tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus nõue, et tööstuslikult toodetud ravimid peavad olema „valmistatud Sloveenia plasmast” (nõue, mis põhineb Sloveenia Vabariigi õigusaktidel, st ravimiseaduse artikli 6 lõikel 71)?


(1)  Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ, 31. märts 2004, ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114, ELT eriväljaanne 6/7 lk 132).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ, 6. november 2001, inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67, ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/98/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ (EÜT L 33, lk 30, ELT eriväljaanne 15/7, lk 346).


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wien (Austria) 8. juulil 2015 – Hans Maschek

(Kohtuasi C-341/15)

(2015/C 346/03)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Hans Maschek

Vastustaja: Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke

Eelotsuse küsimused

1)

Kas selline liikmesriigi õigusnorm nagu Wiener Besoldungsordnung 1994 (Viini 1994. aasta tasustamiskord) § 41a lõige 2, mis ei näe töötaja puhul, kes oma töösuhte teataval ajahetkel omal soovil lõpetab, põhimõtteliselt ette õigust saada puhkusehüvitist direktiivi 2003/88 (1) artikli 7 tähenduses, on kooskõlas sama direktiivi artikliga 7?

Eitava vastuse korral küsitakse, kas nimetatud sättega on kooskõlas liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette, et iga teenistuja, kes teenistussuhte omal soovil lõpetab, peab tegema kõik endast oleneva, et oma väljateenitud puhkuseõigus teenistussuhte lõpuks ära kasutada, ja et õigus saada puhkusehüvitist tekib teenistussuhte omal soovil lõpetamise korral ainult siis, kui töötajal ei oleks ka põhipuhkuse taotlemisel alates teenistussuhte lõpetamise taotluse kuupäevast võimalik olnud seda puhkusehüvitise taotlemise aluseks olevas ulatuses ära kasutada.

2)

Kas tuleb lähtuda sellest, et õigus saada puhkusehüvitist tekib ainult siis, kui töötaja, kellel ei olnud töövõimetuse tõttu võimalik oma puhkuseõigust vahetult enne töösuhte lõppu ära kasutada, a) on teatanud tööandjale tarbetu viivituseta (ja seega põhimõtteliselt enne töösuhte lõpukuupäeva) oma (nt haigusest tingitud) töövõimetusest ja b) on tõendanud oma (nt haigusest tingitud) töövõimetust (nt arstitõendi esitamisega) tarbetu viivituseta (ja seega põhimõtteliselt enne töösuhte lõpukuupäeva)?

Eitava vastuse korral küsitakse, kas liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette, et õigus saada puhkusehüvitist tekib ainult siis, kui töötaja, kellel ei olnud töövõimetuse tõttu võimalik oma puhkuseõigust vahetult enne töösuhte lõppu ära kasutada, a) on teatanud tööandjale tarbetu viivituseta (ja seega põhimõtteliselt enne töösuhte lõpukuupäeva) oma (nt haigusest tingitud) töövõimetusest ja b) on tõendanud oma (nt haigusest tingitud) töövõimetust (nt arstitõendi esitamisega) tarbetu viivituseta (ja seega põhimõtteliselt enne töösuhte lõpukuupäeva), on kooskõlas direktiivi 2003/88 artikliga 7.

3)

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale (vt kohtuotsused Gomez, C-342/01, EU:C:2004:160, punkt 31; Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punktid 47–50, ja Neidei, C-337/10, EU:C:2012:263, punkt 37) on liikmesriikidel õigus kehtestada õigusnormid, millega nähakse töötajatele ette direktiivi 2003/88 artikliga 7 tagatud minimaalset põhipuhkust ületav puhkus või puhkusehüvitis. Samuti on direktiivi 2003/88 artikliga 7 ette nähtud õigused vahetult kohaldatavad (vt kohtuotsused Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punktid 34–36, ja Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punkt 28).

Kas direktiivi 2003/88 artikli 7 sellist tõlgendust arvestades viib olukord, kus liikmesriigi seadusandja annab kõnealuses sättes kehtestatud nõuetest selgelt kaugemale minnes teatavale isikute rühmale õiguse saada puhkusehüvitist, selleni, et direktiivi 2003/88 artikli 7 vahetu kohaldatavuse tõttu antakse ka isikutele, kellel vastuolus kõnealuse direktiiviga ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt õigust saada puhkusehüvitist, õigus saada puhkusehüvitist kõnealuse sätte nõudeid selgelt ületavas ulatuses, mis on liikmesriigi õiguse kohaselt ette nähtud ainult kõnealuse sätte alusel soodustatud isikutele?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 13. juulil 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort versus X BV

(Kohtuasi C-360/15)

(2015/C 346/04)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Vastustaja: X BV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (1) artikli 2 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et viidatud säte on kohaldatav tasule, mille liikmesriigi asutus nõuab sisse sellise taotluse läbivaatamise eest, millega palutakse väljastada luba, mis puudutab avaliku elektroonilise sidevõrgu loomiseks ette nähtud klaaskiudkaablite paigaldamisega seotud kaevetööde tegemise aega, kohta ja laadi?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul III peatükki tuleb tõlgendada nii, et see on kohaldatav ka puhtalt siseriiklikes olukordades?

3.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul tuleb selle direktiivi põhjendust 9 arvestades tõlgendada nii, et direktiiv ei ole kohaldatav siseriiklike õigusnormide suhtes, mille kohaselt tuleb avaliku elektroonilise sidevõrgu loomise eesmärgil kaablite paigaldamiseks, hooldamiseks ja eemaldamiseks tehtavatest kaevetöödest teada anda omavalitsusüksuse volikogule, samal ajal kui volikogul ei ole õigust teatatud tööde tegemist keelata, kuid tal on õigus näha ette kohustusi, mis puudutavad tööde tegemise kohta, aega ja laadi, samuti rajatiste ühiskasutuse edendamist ja tööde kooskõlastamist muude pinnases olevate ehitiste käitajatega?

4.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul artikli 4 punkti 6 tuleb tõlgendada nii, et viidatud säte on kohaldatav loa väljastamise otsusele, mis puudutab avaliku elektroonilise sidevõrgu loomiseks ette nähtud kaablite paigaldamisega seotud kaevetööde kohta, aega ja laadi, ilma et asjaomasel liikmesriigi asutusel oleks õigust töid kui selliseid keelata?

5.

a)

Juhul kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul artikli 13 lõige 2 on eespool esitatud küsimustele antavaid vastuseid arvestades käesoleval juhul kohaldatav, siis kas viidatud sättel on vahetu õigusmõju?

b)

Juhul kui vastus viienda küsimuse a osale on jaatav, siis kas sissenõutavate kulude arvutamisel võib sellisel juhul vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul artikli 13 lõikele 2 aluseks võtta kõigi taotluste läbivaatamise menetluste hinnangulised kulud, kõigi käesoleva taotlusega võrreldavate taotluste läbivaatamise kulud või üksikute taotluste läbivaatamise kulud?

c)

Juhul kui vastus viienda küsimuse a osale on jaatav, siis milliste kriteeriumide kohaselt tuleb kaudsed ja püsikulud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul artikli 13 lõikele 2 arvata konkreetsete loa väljastamise taotluste kulude hulka?


(1)  ELT L 376, lk 36.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/5


14. juulil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

(Kohtuasi C-366/15)

(2015/C 346/05)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae)

Kostja: Rumeenia

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Rumeenia ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigustloovaid ja haldusakte, et järgida komisjoni 17. mai 2013. aasta direktiivi 2013/28/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (1), või vähemalt ei ole neist komisjonile teatanud, siis on Rumeenia rikkunud selle direktiivi artikli 2 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Rumeenialt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 22. augustil 2013.


(1)  ELT L 135, lk 14.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Trybunał Konstytucyjny (Poola) 20. juulil 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Kohtuasi C-390/15)

(2015/C 346/06)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgericht)

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Bürgerbeauftragter)

Vastustajad: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Präsident des Sejm der Republik Polen), Prokurator Generalny (Generalstaatsanwalt)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), mida on muudetud nõukogu 5. mai 2009. aasta direktiiviga 2009/47/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ vähendatud käibemaksumäärade osas (2), III lisa punkt 6 on kehtetu, kuna õigusloomemenetluses on eiratud olulist vorminõuet, nimelt ei ole konsulteeritud Euroopa Parlamendiga?

2.

Kas esimeses küsimuses viidatud direktiivi 2006/112/EÜ artikli 98 lõige 2 koosmõjus sama direktiivi III lisa punktiga 6 on kehtetu, kuna see rikub neutraalse maksustamise põhimõtet, jättes vähendatud maksumäärade kohaldamisalast välja digitaalsel kujul väljaantavad raamatud ja muud elektroonilised väljaanded?


(1)  ELT L 347, lk 1.

(2)  ELT L 116, lk 18.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Hispaania) 20. juulil 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. jt versus Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Kohtuasi C-391/15)

(2015/C 346/07)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras ja Medioambiente S.A.

Vastustaja: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Teised menetluspooled: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. ja Ayuntamiento de Marbella

Eelotsuse küsimused

1.

Kas lojaalse koostöö ja direktiivi kasuliku mõju põhimõtteid silmas pidades tuleb direktiivi 89/665 (1) artikli 1 lõiget 1 ja artikli 2 lõike 1 punkte a ja b tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune liikmesriigi õigusnorm, nagu 30. oktoobri 2007. aasta Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público artikli 310 lõige 2 (nüüd kuninga seadusandliku dekreedi 3/2011 (millega kiidetakse heaks Ley de Contratos del Sector Público konsolideeritud tekst) artikli 40 lõige 2), kuivõrd sellega takistatakse võimalust kasutada riigihanke vaidlustust hankija ettevalmistavate aktide puhul, nagu võib olla pakkuja pakkumuse vastuvõtmise otsus, mille peale esitatakse kaebus, et otsusega rikutakse liikmesriigi ja liidu õigusnormides ette nähtud tehnilise pädevuse ja majandusliku maksejõulisuse tõendamise sätteid?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, kas direktiivi 89/665 artikli 1 lõikel 1 ja artikli 2 lõike 1 punktidel a ja b on vahetu õigusmõju?


(1)  Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 296, lk 33, ELT eriväljaanne 6/1, lk 246).


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 29. juulil 2015 – Selena România Srl versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Kohtuasi C-416/15)

(2015/C 346/08)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Selena România SRL

Vastustaja: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Menetlusse astuja: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 21/2013  (1) [millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taiwanist ja Taist saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordile, olenemata sellest, kas need deklareeritakse Taiwanist ja Taist pärinevatena või mitte] tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse ka Euroopa Liidu residentide impordi suhtes Taiwanist enne 17. jaanuari 2013, st 2012. aastal, kuid pärast seda, kui anti nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 791/2011  (2) [millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks]?

2.

Kas nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 21/2013 artiklis 1 näidatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse ka Euroopa Liidu residentide impordi suhtes Taiwanist ajavahemikul enne 17. jaanuari 2013 ning enne, kui anti komisjoni määrus (EL) nr 437/2012  (3) [millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taiwanilt ja Taist saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Taiwanilt ja Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue], kuid pärast nõukogu määruse (EL) nr 791/2011 andmist?


(1)  Nõukogu 10. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 21/2013, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taiwanist ja Taist saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordile, olenemata sellest, kas need deklareeritakse Taiwanist ja Taist pärinevatena või mitte (ELT L 11, lk 1).

(2)  Nõukogu 3. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 791/2011, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 204, lk 1).

(3)  Komisjoni 23. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 437/2012, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taiwanilt ja Taist saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Taiwanilt ja Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue (ELT L 134, lk 12).


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 30. juulil 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG versus Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Kohtuasi C-419/15)

(2015/C 346/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonikaebuse esitaja: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta artikli 33 lõike 2 esimese lausega (1) on vastuolus ühenduse disainilahenduste registrisse kandmata litsentsiaadi õigus esitada nõudeid registreeritud ühenduse disainilahenduse rikkumise tõttu?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: kas disainilahenduse ainulitsentsi omanik võib õiguste omaniku nõusolekul esitada enda kahjude hüvitamiseks kahjutasunõude menetluses, mille ta ise on algatanud nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta artikli 32 lõike 3 alusel, või saab ta üksnes ühineda hagiga õiguste omaniku enda poolt nimetatud sätte lõike 4 alusel algatatud disainilahenduse rikkumise menetluses?


(1)  ELT L 3, lk 1.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 30. juulil 2015 – kriminaalasi  U (*1) süüdistuses

(Kohtuasi C-420/15)

(2015/C 346/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

 U (*1)

Eelotsuse küsimus

Kas kuninga 20. juuli 2001. aasta dekreedi, mis käsitleb mootorsõidukite registreerimist, artiklid 2 ja 3 on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 18, 20, 45, 49 ja 56, sest Belgias kasutamiseks – ka lihtsalt riigist läbisõidu eesmärgil – tuleb sõiduk, mis kuulub Euroopa Liidu muus liikmesriigis kui Belgia elukohta omavale isikule ja mis on registreeritud nimetatud muus liikmesriigis, registreerida Belgias, kui kõnealusel isikul on elukoht ka Belgias?


(*1)  Teave, mis on kustutatud seoses üksikisikute kaitsega isikuandmete töötlemisel.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/9


Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 10. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 4. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-222/14: Deluxe Laboratories versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Deluxe)

(Kohtuasi C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Teine menetlusosaline: Deluxe Labaratories, Inc.

Apellandi nõuded

Tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

mõista kohtukulud välja Üldkohtu menetluse hagejalt.

Väited ja peamised argumendid

Siseturu Ühtlustamise Amet leiab, et vaidlustatud kohtuotsus tuleks tühistada, kuna Üldkohus rikkus määruse nr 207/2009 (1) artikli 75 esimest lauset koostoimes artikli 7 lõike 1 punktiga b ja lõikega 2 põhjustel, mille võib kokku võtta järgmiselt:

1.

Üldkohus eksis, kui ta välistas võimaluse esitada erinevate kaupade ja teenuste kohta koondpõhjendus, kui tähise tajumine seoses iga kauba ja teenusega on ühetaoline ning seega neist iga suhtes saab kasutada sama põhjendust.

2.

Kui Siseturu Ühtlustamise Ametile panna kohustus korrata süstemaatiliselt sama põhjendust iga kauba või teenuse või kaupade või teenuste homogeense kategooria kohta, tähendaks põhjendamiskohustuse puhtformaalseks muutmist.

3.

Apellatsioonikoda tõi sõnaselgelt esile põhjendused, mille tõttu tähist seoses iga taotletava kauba ja teenusega tajutakse ainult selle kauba või teenuse kõrgemale kvaliteedile viitavana.

4.

Selleks et kõikide kaupade ja teenuste kohta oleks võimalik esitada üks põhjendus, piisab sellest, kui kaupadel ja teenustel on ühine tunnus, kui tähisel puudub selle tunnuse tõttu eristusvõime. Käesoleval juhul on ühiseks tunnuseks see, et eranditult iga asjassepuutuv kaup ja teenus võib olla rohkem või vähem kvaliteetne, mistõttu viidet kõrgemale kvaliteedile tajutakse neist igaühe puhul kui pelgalt müügiargumenti.

5.

Üldkohus eksis, kui ta tõlgendas kohtupraktikast tulenevat kaupade või teenuste „piisavalt homogeense” kategooria käsitlust ebaõigesti, piirates seeläbi alusetult selle hindamise kriteeriume. Käesoleval juhul võimaldab apellatsioonikoja tuvastatud ühine tunnus jõuda järeldusele, et taotletavad kaubad ja teenused moodustavad piisavalt homogeense kategooria, mille kohta võib esitada koondpõhjenduse.

6.

Vaidlustatud kohtuotsus ei ole kooskõlas olemasoleva kohtupraktikaga, eelkõige 11. detsembri 2014. aasta otsusega kohtuasjas C-253/14 P: FTI Touristik GmbH vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varbergs tingsrätt (Rootsi) 28. augustil 2015 – P versus Q

(Kohtuasi C-455/15)

(2015/C 346/12)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varbergs tingsrätt

Põhikohtuasja pooled

Avaldaja: P

Puudutatud isik: Q

Eelotsuse küsimus

Kas asja arutav kohus peab Brüsseli II määruse artikli 23 punkti a (1) või mõne muu sätte kohaselt ja hoolimata selle määruse artiklist 24 keelduma tunnustamast otsust, mille Silute esimese astme kohus tegi 18. veebruaril 2015 (vt lisa A), ja sellest tulenevalt jätkama selles kohtus pooleli oleva hooldusõigust käsitleva kohtuasja menetlemist?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1, ELT eriväljaanne 19/006, lk 243).


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/11


Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) 28. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 25. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/14: Iranian Offshore Engineering & Construction versus nõukogu

(Kohtuasi C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Iranian Offshore Engineering & Construction (IOEC) (esindajad: advokaadid J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea ja J. Iriarte Ángel)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu (seitsmes koda) 25. juuni 2015. aasta otsus kohtuasjas T-95/14.

Lahendada kohtuvaidlus lõplikult, rahuldades apellandi nõuded esimeses kohtuastmes, st tühistada 15. novembri 2013. aasta otsuse 2013/661/ÜVJP (1) artikkel 1 ja 15. novembri 2013. aasta rakendusmääruse (EÜ) nr 1154/2013 (2) artikkel 1 osas, milles need viitavad IOEC-le või võivad teda kahjustada, ja eemaldada tema nimi kõnealuste õigusaktide lisadest.

Mõista mõlema astme kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma apellatsioonkaebuse põhjendamiseks kolm väidet:

Õigusnormi rikkumine seoses sellega, et kohtuotsuses on vääralt leitud, et nõukogu täitis põhjendamiskohustust ega rikkunud õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.

Õigusnormi rikkumine seoses sellega, et apellandi vastu suunatud meetmed põhinevad tõenditel, olgugi et tegelikult puudub neil igasugune faktiline alus ja et kohtuotsus põhineb eeldustel. Sellest tulenevalt on samuti võimu kuritarvitatud ja rikutud kohaldatavaid õigusnorme ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

Õigusnormi rikkumine seoses sellega, et kohtuotsuses on vääralt leitud, et IOEC omandiõigust ei rikutud ja et on järgitud proportsionaalsuse põhimõtet.


(1)  Nõukogu 15. novembri 2013. aasta otsus 2013/661/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 306, lk 18).

(2)  Nõukogu 15. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1154/2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 306, lk 3).


Üldkohus

19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/13


Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos versus komisjon

(Kohtuasi T-446/10) (1)

((Taimekaitsevahendid - Toimeaine trifluraliin - Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmine - Määrus (EÜ) nr 33/2008 - Kiirendatud hindamismenetlus - Ilmne hindamisviga - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Proportsionaalsus))

(2015/C 346/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Ühendkuningriik) ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Ondrůšek ja F. Wilman, hiljem P. Ondrůšek ja G. von Rintelen, keda abistas advokaat J. Stuyck)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 25. juuni 2010. aasta otsuse 2010/355/EL trifluraliini kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ i lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2010) 4199 all) (ELT L 160, lk 30) ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Dow AgroSciences Ltd ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/13


Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Amitié versus komisjon

(Kohtuasi T-234/12) (1)

((Vahekohtuklausel - Toetused - Finantsabi - Maksete peatamine - Deklareeritud kulude tagasimaksmise taotlus - Kahjuhüvitis - Viivitusintress - Võlateade - Lepinguline vastutus - Vastuhagi))

(2015/C 346/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Amitié Srl (Bologna, Itaalia) (esindajad: advokaadid D. Bogaert, M. Picat ja C. Siciliano)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Moro ja S. Delaude, keda abistasid advokaadid R. Van der Hout ja A. Krämer, hiljem R. Van der Hout ja A. Köhler)

Ese

ELTL artikli 272 ja ELTL artikli 340 esimese lõigu alusel esitatud hagi, milles esiteks palutakse tuvastada, et arvestades finantsauditi lõppjäreldusi, ei kuulu maksmisele või vähemalt täies ulatuses maksmisele summad, mille hageja sai ühendusega, keda esindas komisjon, sõlmitud toetuslepingu ja abi andmise lepingu alusel, ning rahaline karistus ja viivis, mida komisjon hagejalt tagasi nõuab või tal maksta käsib, järgmiseks, et komisjoni nõue laiendada finantsauditi järeldusi ühele teisele toetuslepingule on aegunud, ja lõpuks, et komisjon rakendas liidu lepingulisi kohustusi, kui ta finantsauditi esialgseid järeldusi arvesse võttes peatas kahe teise toetuslepingu alusel hagejale maksmisele kuuluvate summade maksmise; teiseks palutakse kohustada komisjoni maksma hagejale ühelt poolt need summad, mis jätkuvalt kuuluvad talle maksmisele toetuslepingute alusel, mille täitmine peatati, ja ühe teise finantsabi lepingu alusel, ning viivised, ja teiselt poolt hüvitis kahju eest, mida hagejale tekitati asjaoluga, et komisjon kuritarvitas õigust, mis tuleneb finantsauditile esitatud finantsabi lepingutest või toetuslepingust ja toetuslepingutest, mille täitmine oli selle finantsauditi tulemusel peatatud.

Resolutsioon

1.

Puudub vajadus otsustada Amitié Srl nõuete üle, milles palutakse võtta teatavaks Euroopa Komisjoni loobumine nende summade vaidlustamisest, mis tal viidatud toetuslepingute ECP-2007-DILI-517005 Athena tegevuse kohta (Access to cultural heritage networks across Europe) ja ECP-2008-DILI-538025 Judaica Europeana tegevuse kohta (Jewish urban digital European integrated cultural archive) täitmisel maksta tuleb.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista Amitié’lt komisjoni kasuks välja esiteks summa 50 458,23 eurot, millele lisandub viivis 4,5 % aastas alates 6. aprillist 2012 kuni selle summa täieliku tasumiseni, teiseks summa 261 947,36 eurot, millele lisandub viivis 4,25 % aastas alates 28. detsembrist 2012 kuni selle summa täieliku tasumiseni, kolmandaks summa 358 712,35 eurot, millel lisandub viivis 4,5 % aastas alates 8. maist 2012 kuni selle summa täieliku tasumiseni, ja neljandaks summa 5 045,82 eurot, millele lisandub viivis 4,5 % aastas alates 23. juunist 2012 kuni selle summa täieliku tasumiseni.

4.

Mõista Amitié’lt lisaks tema enda kohtukuludele välja ka neli viiendikku komisjoni kohtukuludest.

5.

Jätta komisjoni kanda üks viiendik tema kohtukuludest.


(1)  ELT C 243, 11.8.2012.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/15


Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – Suurbritannia versus komisjon

(Kohtuasi T-503/12) (1)

((EAGGF - Tagatisrahastu - EAGF ja EAFRD - Rahastamisest välja jäetud kulud - Ühtne otsemaksete kava - Võtmekontrollid - Teisesed kontrollid))

(2015/C 346/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: C. Murrell, hiljem E. Jenkinson ja M. Holt ning lõpuks M. Holt, keda abistasid D. Wyatt, QC, ja barrister V. Wakefield)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: N. Donnelly, P. Rossi ja K. Skelly)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 6. septembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/500/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT L 244, lk 11), osas, mis puudutab selle otsuse lisas ette nähtud nelja punkti kindla määraga korrektsiooni 5 % kohaldamise kohta Põhja-Iirimaal (Ühendkuningriik) eelarveaastal 2008 tehtud kulutustele summas 277 231,60 eurot ja 13 671 588,90 eurot ning eelarveaastal 2009 tehtud kulutustele summas 270 398,26 eurot ja 15 844 193,29 eurot.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 26, 26.1.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/15


Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Ministry of Energy of Iran versus nõukogu

(Kohtuasi T-564/12) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut - Rahaliste vahendite külmutamine - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Hindamisviga - Põhiõiguste rikkumine - Proportsionaalsus))

(2015/C 346/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iraan) (esindaja: barrister M. Lester)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja A. de Elera)

Ese

Nõue tühistada osaliselt nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 282, lk 58), ja nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 945/2012, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 282, lk 16).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ministry of Energy of Iran'ilt.


(1)  ELT C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/16


Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – NIOC jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-577/12) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Territoriaalüksus - Õigus esitada hagi ja põhjendatud huvi - Vastuvõetavus - Põhjendamiskohustus - Õigusliku aluse märkimine ja valik - Nõukogu pädevus - Liidu õigusaktide ettenähtavuse põhimõte - Mõiste „seotud üksus” - Ilmne hindamisviga - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Proportsionaalsus - Omandiõigus))

(2015/C 346/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapur, Singapur); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (London, Ühendkuningriik); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iraan); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iraan); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iraan); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iraan); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iraan); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iraan); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iraan); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iraan); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran) ja Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iraan) (esindaja: advokaat J.-M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: V. Piessevaux ja M. Bishop)

Ese

Esiteks nõue tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 282, lk 58), ja nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 945/2012, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 282, lk 16), ning teiseks nõue tunnistada hagejate suhtes mittekohaldatavaks nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39), mida on muudetud otsusega 2012/635, artikli 20 lõike 1 punkt c ning nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1), artikli 23 lõike 2 punkt d.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) ja Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt ühtlasi välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 79, 16.3.2013


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/17


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Panasonic ja MT Picture Display versus komisjon

(Kohtuasi T-82/13) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg - ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus hindade, turu jagamise, tootmisvõimsuse ja tootmismahu alal - Kaitseõigused - Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta - Üks ja vältav rikkumine - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Proportsionaalsus - Trahvid - Täielik pädevus))

(2015/C 346/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Panasonic Corp. (Kadoma, Jaapan) ja MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Jaapan) (esindajad: advokaadid R. Gerrits ja A.-H. Bischke, M. Hoskins, QC ja barrister S. K. Abram)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Biolan, M. Kellerbauer ja G. Koleva)

Ese

Esimese võimalusena nõue tühistada komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsus C (2012) 8839 (final) ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – Telerite ja arvutikuvarite kineskoobid) hagejaid puudutavad osas või teise võimalusena vähendada hagejatele määratud trahvisummat.

Resolutsioon

1.

Kinnitada komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsusega C (2012) 8839 (final) ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – Telerite ja arvutikuvarite kineskoobid) artikli 2 lõike 2 punktidega f, h ja i telerites kasutatavate värvikineskoopide turuga seotud rikkumises otsese osalemise eest Panasonic Corp-ile määratud trahvi suuruseks 128 866 000 eurot; Panasonicule, Toshiba Corp-ile ja MT Picture Display Co. Ltd-le solidaarselt määratud trahvi suuruseks 82 826 000 eurot ning Panasonicule ja MT Picture Displayle solidaarselt määratud trahvi suuruseks 7 530 000 eurot.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/18


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Samsung SDI jt versus komisjon

(Kohtuasi T-84/13) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg - ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus - Üks ja vältav rikkumine - Rikkumise kestus - Koostöö haldusmenetluses - 2006. aasta teatis koostöö kohta - Trahvisumma vähendamine - Trahvisumma arvutamine - Ettevõtjate müügi arvessevõtmine tarnekoha kriteeriumi alusel - Rikkumise kestuse ajal registreeritud müügi keskmise väärtuse arvessevõtmine))

(2015/C 346/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Korea Vabariik); Samsung SDI Germany GmbH (Berliin, Saksamaa), ja Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaisia) (esindajad: advokaat G. Berrisch, solicitor D. Hull ja advokaat L.-A. Grelier, hiljem M. Hull ja L.-A. Grelier, ning seejärel advokaadid L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca ja J. Flynn, QC)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Biolan, G. Meessen ja H. van Vliet)

Ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsus C(2012) 8839 lõplik ELTL artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – telerite ja arvutikuvarite kineskoobid), ja nõue vähendada hagejale määratud trahve.

Resolutsioon

1.

Vajadus lahendada hagi Samsung SDI Germany GmbH-d puudutavas osas on ära langenud.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Samsung SDI Co. Ltd-lt ja Samsung SDI (Malaysia) Bhd-lt.


(1)  ELT C 108, 13.4.2013


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/19


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – LG Electronics versus komisjon

(Kohtuasi T-91/13) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg - ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus - Üks ja vältav rikkumine - Ühisettevõtte toime pandud rikkumise omistamine emaettevõtjale - Võrdne kohtlemine - Trahvisummade arvutamise meetod - Kineskoopide töödeldud toodete kaudu toimunud müügi väärtuse arvessevõtmine - Aegumistähtaeg - Proportsionaalsus - Haldusmenetluse kestus))

(2015/C 346/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LG Electronics, Inc. (Soul, Lõuna-Korea) (esindajad: advokaadid G. van Gerven ja T. Franchoo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hödlmayr, M. Kellerbauer ja P. Van Nuffel, hiljem M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ja A. Biolan,)

Ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsus C(2012) 8839 lõplik ELTL artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – telerite ja arvutikuvarite kineskoobid), ja nõue vähendada hagejale määratud trahve.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja LG Electronics, Inc.-lt.


(1)  ELT C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/20


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Philips versus komisjon

(Kohtuasi T-92/13) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg - ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus - Üks ja vältav rikkumine - Ühisettevõtte toime pandud rikkumise omistamine emaettevõtjale - Võrdne kohtlemine - Trahvisummade arvutamise meetod - Kineskoopide töödeldud toodete kaudu toimunud müügi väärtuse arvessevõtmine - Rikkumise kestuse ajal registreeritud müügi keskmise väärtuse arvessevõtmine - Kontserni kogukäibe arvessevõtmine - Proportsionaalsus - Haldusmenetluse kestus))

(2015/C 346/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Madalmaad) (esindajad: advokaadid J. de Pree ja S. Molin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hödlmayr, M. Kellerbauer ja P. Van Nuffel, hiljem M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ja A. Biolan, ja lõpuks M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ja V. Bottka)

Ese

Esimese võimalusena nõue tühistada osaliselt komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsus C(2012) 8839 lõplik ELTL artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – telerite ja arvutikuvarite kineskoobid), ja teise võimalusena nõue tühistada hagejale määratud trahvid või vähendada neid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Koninklijke Philips Electronics NV-lt.


(1)  ELT C 108, 13.4.2013


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/21


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Toshiba versus komisjon

(Kohtuasi T-104/13) (1)

((Konkurents - Kartellikokkulepped - Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg - ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus - Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta - Üks ja vältav rikkumine - Rikkumise süüks panemine - Ühiskontroll - Trahvid - Täielik pädevus))

(2015/C 346/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Toshiba Corp. (Tokyo, Jaapan) (esindajad: solicitor J. MacLennan, advokaadid J. Jourdan, A. Schulz ja P. Berghe)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Biolan, V. Bottka ja M. Kellerbauer)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsus C (2012) 8839 final Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – Telerite ja arvutikuvarite kineskoobid) hagejat puudutavas osas ning teise võimalusena tühistada hagejale määratud trahvi summa või vähendada seda.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 5. detsembri 2012. aasta otsuse C (2012) 8839 final ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.437 – Telerite ja arvutikuvarite kineskoobid) artikli 1 lõike 2 punkt d osas, milles tuvastati, et Toshiba Corp. osales ülemaailmses kartellikokkuleppes värvitelerite kineskoopide turul ajavahemikus 16. maist 2000 kuni 31. märtsini 2003.

2.

Tühistada otsuse artikli 2 lõike 2 punkt g osas, milles määrati Toshibale 28 048 000 euro suurune trahv tema otsese osalemise eest ülemaailmses kartellikokkuleppes värvitelerite kineskoopide turul.

3.

Kinnitada otsuse artikli 2 lõike 2 punktis h Toshibale solidaarselt Panasonic Corp-i ja MT Picture Display Co. Ltd-ga määratud trahvisummaks 82 826 000 eurot.

4.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 114, 20.4.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/22


Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – Ühendkuningriik versus komisjon

(Kohtuasi T-245/13) (1)

((EAGGF - Tagatisrahastu - EAGF ja EAFRD - Rahastamisest välja jäetud kulud - Ühtne otsemaksete kava - Võtmekontrollid - Teisesed kontrollid - Määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklid 51, 53, 73 ja 73a))

(2015/C 346/24)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: C. Murrell, M. Holt ja E. Jenkinson, hiljem M. Holt, keda abistasid D. Wyatt, QC ja barrister V. Wakefield)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Rossi ja K. Skelly)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 26. veebruari 2013. aasta rakendusotsus 2013/123/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT L 67, lk 20), osas, mis puudutab 1. lisas ette nähtud punkti ekstrapoleeritud korrektsiooni 5,19 % kohaldamise kohta Põhja-Iirimaal (Ühendkuningriik) eelarveaastal 2010 tehtud kulutustele summas 16 513 582,57 eurot.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 189, 29.6.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/22


Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi T-346/13) (1)

((EAGGF - Tagatisrahastu - EAGF ja EAFRD - Rahastamisest välja jäetud kulud - Maaelu arengu meetmed - Keskkonnasõbralik põllumajandus - Kontrollide nõuetele vastavus - Kindla määraga finantskorrektsioonid))

(2015/C 346/25)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: I.-K. Chalkias, X. Basakou ja A.-E. Vasilopoulou, hiljem A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos ja O. Tsirkinidou)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Marcoulli ja D. Triantafyllou)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 2. mai 2013. aasta rakendusotsus 2013/214/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT L 123, lk 11).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 2. mai 2013. aasta rakendusotsus 2013/214/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, osas, milles selle otsusega määratakse Kreeka Vabariigile 2 %-line finantskorrektsioon seoses põllumajanduse keskkonnameetmetega „Mahepõllumajandus” ja „Maheloomakasvatus”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Kreeka Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/23


Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – H&M Hennes & Mauritz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Yves Saint Laurent (Käekotid)

(Kohtuasi T-525/13) (1)

(Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab käekotti - Varasem disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise põhjus - Eristatavus - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 - Põhjendamiskohustus))

(2015/C 346/26)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Hartwig ja A. von Mühlendahl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Yves Saint Laurent SAS (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat N. Decker)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 8. juuli 2013. aasta otsuse (asi R 207/2012-3) peale, mis käsitleb H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG ja Yves Saint Laurent SAS vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas Yves Saint Laurent SAS-i poolt Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja menetluses kantud kulud, välja H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG-lt


(1)  ELT C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/24


Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – H&M Hennes & Mauritz versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Yves Saint Laurent (Käekotid)

(Kohtuasi T-526/13) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab käekotte - Varasem disainilahendus - Kehtetuse alus - Eristatavus - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 - Põhjendamiskohustus))

(2015/C 346/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Hartwig ja A. von Mühlendahl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Yves Saint Laurent SAS (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat N. Decker)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused kolmanda apellatsioonikoja 8. juuli 2013. aasta otsuse R 208/2012-3 peale, mis käsitleb H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG ja Yves Saint Laurent SAS vahelist disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, seal hulgas Yves Saint Laurent SAS poolt Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/25


Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Gold Crest versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MIGHTY BRIGHT)

(Kohtuasi T-714/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi MIGHTY BRIGHT taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b))

(2015/C 346/28)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gold Crest LLC (Goleta, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid P. Rath ja W. Festl-Wietek)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Bonne)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 8. oktoobri 2013. aasta otsuse (asi R 2038/2012-2) peale, mis käsitleb taotlust registreerida ühenduse kaubamärgina sõnaline tähis MIGHTY BRIGHT.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Gold Crest LLC kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.


(1)  ELT C 61, 1.3.2014.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/25


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Pérez Gutiérrez versus komisjon

(Kohtuasi T-168/14) (1)

((Lepinguväline vastutus - Rahvatervis - Direktiiv 2001/37/EÜ - Tubakatoodete valmistamine, esitlemine ja müük - Värvifotod, mida komisjon pakkus terviseohu hoiatusena tubakapakenditel - Otsus 2003/641/EÜ - Surnud isiku pildi ilma loata kasutamine - Surnud isiku lesele tekitatud isiklik kahju))

(2015/C 346/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Soler Puebla)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja C. Cattabriga)

Ese

Kahju hüvitamise hagi, milles nõutakse esiteks kahju hüvitamist, mida hageja väidetavalt kandis pärast tema surnud abikaasa pildi ilma loata kasutamist fotode hulgas, mida komisjon pakkus terviseohu hoiatusena tubakapakenditel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, lk 26; ELT eriväljaanne 15/06, lk 147) artikli 5 lõike 3 esimesele lõigule ja komisjoni 5. septembri 2003. aasta otsusele 2003/641/EÜ värvifotode ja muude illustratsioonide kasutamise kohta terviseohu hoiatusena tubakapakenditel (EÜT L 226, lk 24; ELT eriväljaanne 15/07, lk 606), ning teiseks tema surnud abikaasa pildi eemaldamist ja selle kasutamise keelamist Euroopa Liidus.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ana Pérez Gutiérrezelt.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/26


Üldkohtu 3. septembri 2015. aasta otsus – iNET24 Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (IDIRECT24)

(Kohtuasi T-255/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk IDIRECT24 - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75))

(2015/C 346/30)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Šveits) (esindajad: advokaadid S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger ja V. Dalichau)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: A. Pohlmann ja S. Hanne)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 4. veebruari 2014. aasta otsuse (asi R 1867/2013-5) peale, mis käsitleb sõnamärgi IDIRECT24 Euroopa Ühendust nimetavat rahvusvahelist registreeringut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja iNET24 Holding AG–lt.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/27


Üldkohtu 3. septembri 2015. aasta otsus – Warenhandelszentrum versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Kohtuasi T-254/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi NEW MAX taotlus - Ühenduse varasem kujutismärk MAX - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 346/31)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Saksamaa) (esindaja: advokaat F.-P. Hirschel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: A. Pohlmann, hiljem S. Hanne)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Saksamaa)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta otsuse (asi R 2035/2012-1) peale, mis käsitleb Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG ja Warenhandelszentrum Ltd vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Warenhandelszentrum Ltd–lt.


(1)  ELT C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/28


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Dairek Attoumi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESEL)

(Kohtuasi T-278/14) (1)

((Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse registreeritud disainilahendus DIESEL - Varasem rahvusvaheline sõnamärk DIESEL - Kehtetuse alus - Eristava tähise kasutamine - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e - Tegeliku kasutamise tõendamine - Haldusmenetluse peatamine))

(2015/C 346/32)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Hispaania) (esindajad: advokaadid E. Manresa Medina ja J. Manresa Medina)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: O. Mondéjar Ortuño ja V. Melgar)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Diesel SpA (Breganze, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Celluprica ja F. Fischetti)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 18. veebruari 2014. aasta otsuse (asi R 855/2012-3) peale, mis käsitleb Diesel SpA ja Mansour Dairek Attoumi vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mansour Dairek Attoumilt.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/28


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Verein StHD versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Musta lindi kujutis)

(Kohtuasi T-530/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Musta linti kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimistaotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 346/33)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Šveits) (esindaja: advokaat P. Brauns)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esindaja: M. Fischer)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 5. mai 2014. aasta otsuse R 1940/2013-4 peale, mis käsitleb musta linti kujutava kujutismärgi registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD)-lt.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/29


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Inditex versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ansell (ZARA)

(Kohtuasi T-584/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Tühistamismenetlus - Ühenduse sõnamärk ZARA - Tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a))

(2015/C 346/34)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Hispaania) (esindaja: advokaat C. Duch Fonoll)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Zainab Ansell ja Roger Ansell (Moshi, Tansaania)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 19. mai 2014. aasta otsuse (asi R 1118/2013-2) peale, mis käsitleb ühelt poolt Zainab Anselli ja Roger Anselli ning teiselt poolt Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) vahelist tühistamismenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Industria de Diseño Textil, SA-lt (Inditex).


(1)  ELT C 339, 29.9.2014.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/30


Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – SV Capital versus EBA

(Kohtuasi T-660/14) (1)

((Majandus- ja rahanduspoliitika - Taotlus algatada uurimine liidu õiguse väidetava rikkumise tõttu - EBA otsus - Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu otsus - Tõstatamine omal algatusel - Akti vastuvõtja pädevuse puudumine - Tühistamishagi - Hagi esitamise tähtaeg - Hilinemine - Osaline vastuvõetamatus))

(2015/C 346/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: SV Capital OÜ (Tallinn, Eesti) (esindaja: advokaat M. Greinoman)

Kostja: Euroopa Pangandusjärelevalve (esindajad: J. Overett Somnier ja Z. Giotaki, keda abistas advokaat F. Tuytschaever)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Mölls ja K.-P. Wojcik)

Ese

Nõue tühistada esiteks EBA 21. veebruari 2014. aasta otsus C 2013 002, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus algatada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (EÜT L 331, lk 12), artikli 17 lõike 2 alusel uurimine Soome ja Eesti finantssektori järelevalveasutuste suhtes liidu õiguse väidetava rikkumise tõttu, ning teiseks Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu 14. juuli 2014. aasta otsus 2014-C1-02, millega jäeti rahuldamata EBA otsuse peale esitatud kaebus.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu 14. juuli 2014. aasta otsus 2014-C1-02.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/30


Üldkohtu presidendi 1. septembri 2015. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-344/15 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Õigus tutvuda institutsioonide dokumentidega - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendid, mis Prantsuse asutused edastasid komisjonile direktiivis 98/34/EÜ ette nähtud menetluses - Prantsusmaa vastuseis dokumentide avaldamisele - Otsus võimaldada kolmandal isikul dokumentidega tutvuda - Täitmise peatamise taotlus - Kiireloomulisus - Fumus boni iuris - Huvide kaalumine))

(2015/C 346/36)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Prantsuse Vabariik (esindajad: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas ja F. Fize)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja F. Clotuche-Duvieusart

Ese

Nõue peatada 21. aprilli 2015 otsuse GESTDEM 2014/6064 täitmine, mis käsitleb kordustaotlust dokumentidega tutvumise võimaldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) alusel ning millega komisjon andis loa tutvuda Prantsuse asutustelt pärineva kahe dokumendiga, mis edastati talle menetluses, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, lk 37; ELT eriväljaanne 13/20, lk 337).

Resolutsioon

1.

Peatada Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2015 otsuse GESTDEM 2014/6064 täitmine, mis käsitleb kordustaotlust dokumentidega tutvumise võimaldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele alusel ning millega komisjon andis loa tutvuda Prantsuse asutustelt pärineva kahe dokumendiga, mis edastati talle menetluses, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

2.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/31


9. juulil 2015 esitatud hagi – Renfe-Operadora versus Siseturu Ühtlustamise Amet (AVE)

(Kohtuasi T-367/15)

(2015/C 346/37)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid J.-B. Devaureix ja M. Hernández Sandoval)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „AVE” sisaldav ühenduse kujutismärk – tähtaja ennistamise taotlus – registreerimistaotlus nr 5 640 198

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 24. aprilli 2015. aasta otsus asjas R 712/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus, rahuldades tähtaja ennistamise taotluse, ja sellest tulenevalt tunnistada hageja kaebus tühistamisosakonna 4. veebruari 2014. aasta otsuse peale vastuvõetavaks ja jätta see Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja lahendada

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited

Asjaolude ebatäielik kirjeldamine vaidlustatud otsuses, menetluse käigus eeskirjade eiramine, mis takistas hagejal ennast kaitsta, ja hageja hoolsuskohustuse täitmine.

Tõendite ebaõige hindamine, hageja väidetavalt tehtud formaalsest veast tulenevate tagajärgede ebaproportsionaalsus, kuivõrd hageja jäetakse ilma oma õigusest esitada kaebus tema huve kahjustava otsuse peale, ning tehtud otsuse liigne rangus.

Hageja kaitse takistamine seeläbi, et tal oli võimatu vaidlustada kaubamärgi „AVE” osalise kehtetuks tunnistamise sisulisi põhjendusi.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/32


Euroopa välisteenistuse 13. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 3. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-78/14: Gross versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Teine menetluspool: Philipp Oliver Gross (Brüssel, Belgia)

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 3. juuni 2015. aasta otsus kohtuasjas F-78/14 (Gross vs. Euroopa välisteenistus);

rahuldada esimeses kohtuastmes apellandi esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja vastustajalt apellatsioonimenetluses.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant seitse väidet, millest osad puudutavad hindamissüsteemi ja osad edutamissüsteemi.

Hindamissüsteem

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) artiklit 43, tõendamiskoormise jaotamist puudutavaid norme, keeldu otsustada ultra petita ja apellandi kaitseõigusi.

2.

Teine väide, et on rikutud kohtuliku kontrolli piire. Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsuses ületas Avaliku Teenistuse Kohus mitmel korral oma kontrolli piire ja näis, et viimane soovis teda sundida võtma vastu kindlaksmääratud hindamissüsteemi.

3.

Kolmas väide, et on rikutud õigusnormi selles osas, mis puudutab hinnetel mittepõhineva hindamissüsteemi objektiivsuse puudumist ja ametnike personalieeskirjade artikli 43 rikkumist.

4.

Neljas väide, et on rikutud ELTL artiklit 266, kuna Avaliku Teenistuse Kohus, tühistades osaliselt vaidlusaluse otsuse, muutis võimatuks vaidlustatud kohtuotsuse täitmise nii, et ei see ei tooks kaasa muid õigusnormi rikkumisi. Apellant väidab, et kui vaidlustatud otsuse artikkel 4 on õigusvastane, siis peab kohtuotsuse täitmiseks läbi viima vastustaja teenete ja tema palgaastme edutatavate ametnike teenete võrdleva analüüsi hindamisaruannete põhjal, mis Avaliku Teenistuse Kohtu hinnangul ei võimalda selle analüüsi läbiviimist objektiivsel ja sarnasel alusel.

Edutamissüsteem

5.

Viies väide, et on rikutud keeldu otsustada ultra petita ja apellandi kaitseõigusi.

6.

Kuues väide, et on rikutud tõendamiskoormise jaotamist puudutavaid norme.

7.

Seitsmes väide, et on rikutud õigusnormi selles osas, mis puudutab apellandi poolt ametnike personalieeskirjade artikli 45 rikkumist.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/33


21. augustil 2015 esitatud hagi – Rumeenia versus komisjon

(Kohtuasi T-478/15)

(2015/C 346/39)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Rumeenia (esindajad: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni otsus, mis on vastu võetud 11. juuni 2015. aasta kirja nr BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 kujul ja milles kohustatakse Rumeeniat talle eraldama omavahenditeks brutosumma 1 079 513,09 eurot.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide puudutab vaidlustatud otsuse vastuvõtmiseks Euroopa Komisjoni pädevuse puudumist

Liidu õigus ei sisalda ühtegi sätet, mis annaks komisjonile pädevuse panna liikmesriigile kohustus maksta liidu omavahendite kaotusele vastav summa, kui see kaotus on tekkinud tollivõla vähendamise tõttu, mille on otsustanud teine liikmesriik, kes on olnud kohustatud tollimaksu hindama, seda koguma ja traditsiooniliste omavahenditena liidu eelarves hoidma.

2.

Teine väide puudutab vaidlustatud otsuse puudulikku ja ebakohast põhjendust

Vaidlustatud otsust ei ole piisavalt ja kohaselt põhjendatud, nagu nõuab ELTL artikkel 296. Esiteks ei ole vaidlustatud otsuses välja toodud, millise õigusliku aluse alusel see on vastu võetud ja see ei ole kindlaks tehtav isegi siis, kui uurida kirja erinevaid osi. Teiseks ei ole komisjon vaidlustatud otsuses esitanud õiguslikku põhjenduskäiku, mille tulemusel ta Rumeeniale selle maksekohustuse pani.

3.

Kolmas väide puudutab komisjoni pädevuse ebakohast teostamist

Kuna Üldkohus peab otsustama selle üle, kas see institutsioon on tegutsenud oma pädevuse piires, mille talle annavad aluslepingud, märgib Rumeenia selles küsimuses, et komisjon on oma pädevust teostanud ebakohasel viisil, rikkudes hea halduse põhimõtet ja Rumeenia riigi kaitseõigusi.

Komisjon rikkus oma hoolsuse ja hea halduse kohustust, jättes enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist hoolikalt analüüsimata kogu tema käsutuses oleva asjassepuutuva teabe ja nõudmata välja muud vajalikku teavet. Komisjon ei ole tõendanud otsese põhjusliku seose olemasolu Rumeeniale ette heidetud faktiliste asjaolude ja liidu omavahendite kaotuse vahel. Lisaks ei ole komisjon Rumeenialt välja nõutud summat põhjendanud viitega tollimaksu summale, mis vastab vaidlusaluse transiiditehingu väärtusele, vaid ta tugines Saksamaa vähendatud väärtusele.

Komisjoni tegevus oli läbipaistmatu ega võimaldanud Rumeenial teostada oma kaitseõigusi.

4.

Neljas väide puudutab õiguskindluse ja õiguspärase ootuse nõuete rikkumist

Õigusnorme, mille alusel komisjon maksekohustust põhjendab, ta välja ei too ega konkretiseeri ning nende kohaldamine ei saanud Rumeeniale olla ette nähtav. Rumeenia riik ei saanud enne komisjonilt kirja saamist ette näha ega teada, et ta peab liidu eelarvesse nõutud summa tasuma. Lisaks on Rumeenia seisukohal, et vaidlustatud otsuse vastuvõtmisega ja pannes Rumeeniale maksekohustuse viis aastat pärast faktiliste asjaolude asetleidmist ning jättes tähelepanuta Rumeenia ametiasutustega selle perioodi jooksul peetud dialoogi raames esitatud komisjoni järeldused, on komisjon rikkunud Rumeenia riigi õiguspärast ootust mitte maksta vaidlusalustelt transiiditehingutelt tollimaksu.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/35


31. augustil 2015 esitatud hagi – Madalmaad versus komisjon

(Kohtuasi T-501/15)

(2015/C 346/40)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. Bulterman, B. Koopman ja H. Stergiou)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada rakendusotsus osas, milles sellega

nähakse ette 336 064,53 euro (2009), 403 863,66 euro (2010) ja 230 786,49 euro (2011) suurune finantskorrektsioon, mille komisjon tegi sanktsioonisüsteemi leebuse tõttu;

nähakse ette finantskorrektsioon seoses osalise kontrolliga 3 SMRi puhul taotlusaastal 2009 (1 597 182 eurot, 15,53 eurot ja 358,20 eurot), 4 SMRi puhul taotlusaastal 2010 (1 630 540,68 eurot und 6 520,50 eurot) ja 4 SMRi puhul taotlusaastal 2011 (1 631 326,51 eurot), kuivõrd tegemist on komisjoni hinnanguga, et Madalmaad on rikkunud 8. kohustuslikku majandamisnõuet;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub osaliselt tühistada komisjoni 22. juuni 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/1119, mille kohaselt Euroopa Liidu poolne rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4076 all) (ELT L 182, lk 39).

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on määruse (EÜ) nr 73/2009 (1) artiklit 24 ja määruse (EÜ) nr 1122/2009 (2) artiklit 71 seeläbi, et komisjon otsustas vastuolus nende sätetega, et Madalmaade sanktsioonisüsteem on leebe.

2.

Teine väide, et rikutud on määruse (EÜ) nr 73/2009 artikleid 3, 4 ja 5 seeläbi, et komisjon tegi nende sätetega ja õiguskindluse põhimõttega vastuolus oleva järelduse, et Madalmaad on läbi viinud määruse (EÜ) nr 73/2009 II lisas ette nähtud 8. kohustusliku majandamisnõude (SMR) osalise kontrolli. Komisjon on ekslikult leidnud, et Madalmaade sanktsioonisüsteem ei vasta kõigile määruse (EÜ) nr 21/2004 (3) ja määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 3, 4 ja 5 nõuetele.


(1)  Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, lk 16).

(2)  Komisjoni 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, lk 65).

(3)  Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, lk 8; ELT eriväljaanne 03/42, lk 56).


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/36


1. septembril 2015 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-502/15)

(2015/C 346/41)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt Hispaania Kuningriigi osas komisjoni 22. juuni 2015. aasta rakendusotsus, mille kohaselt Euroopa Liidu poolne rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Seoses Kataloonia autonoomse piirkonnaga:

1.

Kindlamääraline korrektsioon netosummas 609 337,80 eurot ja kasutatud arvutusmeetod on vastuolus nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta artikli 31 lõikega 2 ning suunistega komisjoni 23. detsembri 1997. aasta dokumendis VI/5330/97 (suunised finantsmõju arvutamiseks EAGGFi tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsuse ettevalmistamisel) ja dokumendiga AGRl-64043-2005 (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context 01 cross-compliance control system implemented by the Member State), sest ei ole alust kohaldada kindlasummalist korrektsiooni, kuivõrd Hispaania Kuningriik esitas täpse hinnangu fondile tegelikult tekkida võiva kahju kohta. Lisaks asjaolule, et komisjon kohaldas neid õigusnorme vääralt, on võetud meetmed ka ebaproportsionaalsed ja õigustamatud.

2.

Üldise kindlasummalise korrektsiooni (2 %) liitmine ühekordse korrektsiooniga 609 337,80 eurot ja kasutatud arvutusmeetod on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 lõikega 2 ning komisjoni dokumentides sisalduvate suunistega finantskorrektsioonide arvutamiseks, sest ei ole õige kasutada üheaegselt ja kumuleerida kaht erinevat arvutusmeetodit ühe ja sama rikkumise korral. Lisaks sellele, et see ei ole õiguspärane, on see ka täiesti ebaproportsionaalne ning õigustamatu.

3.

Taotlusaasta 2009 (2011. ja 2012. eelarveaasta) suhtes kohaldatud korrektsioon on vastuolus määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 lõikega 4 ja rikub lojaalse koostöö põhimõtet ning takistab Hispaania Kuningriigil enda kaitsmist, kuna komisjon laiendas alusetult finantskorrektsiooni kohaldamisala kaugemale 24 kuust, mis eelnesid teatele, samas kui Hispaania Kuningriik oli puudused kõrvaldanud.

Seoses Kanaari saarte autonoomse piirkonnaga:

4.

Kindlamääraline korrektsioon summas 1 689 689,03 eurot ja kasutatud arvutusmeetod on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 lõikega 2 ning suunistega komisjoni dokumendis AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Avaliku Teenistuse Kohus

19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. septembri 2015. aasta otsus – De Loecker versus EEAS

(Kohtuasi F-28/14) (1)

((Avalik teenistus - EEAS töötajad - Ajutine teenistuja - Kolmandas riigis asuva delegatsiooni juht - Usaldussuhte katkemine - Euroopa välisteenistuse asukohta üleviimine - Teenistuslepingu ennetähtaegne ülesütlemine - Etteteatamine - Otsuse põhjendused - Kodukorra artikkel 26 - Kaitseõigused - Õigus olla ära kuulatud))

(2015/C 346/42)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stéphane De Loecker (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas, hiljem advokaadid J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Kostja: Euroopa Välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Liidu kõrge esindaja otsused lõpetada hageja ajutise teenistuja leping, keelduda teda moraalse ahistamise teemal ära kuulamast, jätta rahuldamata tema taotlus asutusevälise uurija määramiseks ja registreerida tema kaebus taotlusena.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta M. De Loecker’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kõik Euroopa Välisteenistuse kohtukulud.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014, lk 44.


19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Avaliku Teenistuse Kohtu 7. septembri 2015. aasta määrus – Verhelst versus EMA

(Kohtuasi F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 118, 13.4.2015, lk 46.