ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 294

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
7. september 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 294/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 294/02

Kohtuasi C-497/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Itaalia eelotsusetaotlus) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas versus Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49, 102 ja 106 — Asutamisvabadus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 15 — Vastuvõetamatus)

2

2015/C 294/03

Kohtuasi C-422/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein versus Dr. med. vet. Uta Wree (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Ühtne otsemaksete kava — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artikli 34 lõike 2 punkt a — Mõiste toetuskõlblik hektar — Mõiste põllumajandusmaa — Maa, mis moodustab järelhoolduses oleva prügila rekultiveeritud kattekihi — Kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks — Toetuskõlblikkus)

3

2015/C 294/04

Kohtuasi C-461/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. juuli 2015. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Euroopa Liidu veepoliitika — Direktiiv 2000/60/EÜ — Artikli 4 lõige 1 — Pinnaveega seotud keskkonnaalased eesmärgid — Pinnaveekogu seisundi halvenemine — Siseveetee süvendusprojekt — Liikmesriikide kohustus mitte anda luba projektile, mis võib kaasa tuua pinnaveekogu seisundi halvenemise — Peamised kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas veekogu seisund on halvenenud)

3

2015/C 294/05

Kohtuasi C-607/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ministero dell’Economia e delle Finanze jt versus Francesco Cimmino jt (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Banaanid — Määrus (EÜ) nr 2362/98 — Artiklid 7, 11 ja 21 — Tariifikvoodid — AKV riikidest pärit banaanid — Uus ettevõtja — Impordilitsentsid — Teatud impordilitsentsidest tulenevate õiguste üleandmise võimatus — Kuritarvitus — Määrus (EÜ) nr 2988/95 — Artikli 4 lõige 3)

4

2015/C 294/06

Kohtuasi C-684/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Vestre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – Johannes Demmer versus Fødevareministeriets Klagecenter (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Ühtne otsemaksete kava — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Artikli 44 lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artikli 34 lõike 2 punkt a — Mõiste toetuskõlblik hektar — Lennuvälja radade, ruleerimisteede ja pidurdusalade äärne maa — Kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks — Toetuskõlblikkus — Alusetult määratud põllumajandustoetuse tagastamine)

5

2015/C 294/07

Kohtuasi C-63/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Ebaseaduslik ja siseturuga kokkusobimatu abi — Tagasinõudmise kohustus — Täielik võimatus — Hüvitised põhiteenusele lisanduva teenuse eest)

6

2015/C 294/08

Kohtuasi C-87/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Koolitusel olevate arstide tööaja korraldus)

7

2015/C 294/09

Kohtuasi C-144/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Tribunalul Maramureși eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Public (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 273 ja 287 — Kohustus käibemaksukohustuslane registreerida omal algatusel — Veterinaariateenuste maksustatavus — Õiguskindluse põhimõte — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte)

7

2015/C 294/10

Kohtuasi C-153/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Raad van State – Madalmaad eelotsusetaotlus) – Minister van Buitenlandse Zaken versus K, A (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/86/EÜ — Artikli 7 lõige 2 — Perekonna taasühinemine — Integratsioonimeetmed — Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad liikmesriigis seaduslikult elava kolmanda riigi kodaniku pereliikmetele kohustuse sooritada selle liikmesriigi territooriumile sisenemiseks edukalt integratsioonieksam — Niisuguse eksami kulud — Kooskõla)

8

2015/C 294/11

Kohtuasi C-177/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – María José Regojo Dans versus Consejo de Estado (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klauslid 3 ja 4 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Ajutised töötajad — Kolme teenistusaasta lisatasu maksmisest keeldumine — Objektiivsed põhjused)

9

2015/C 294/12

Kohtuasi C-183/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Curtea de Apel Cluj eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 167, 168, 179 ja 213 — Tehingu ümberkvalifitseerimine käibemaksuga maksustatavaks majandustegevuseks liikmesriigi maksuhalduri poolt — Õiguskindluse põhimõte — Õiguspärase ootuse põhimõte — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad mahaarvamisõiguse teostamise tingimuseks ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise ja vastava maksudeklaratsiooni esitamise)

10

2015/C 294/13

Kohtuasi C-209/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Vrhovno sodišče eelotsusetaotlus – Sloveenia) – NLB Leasing d.o.o. versus Republika Slovenija (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Kaupade tarnimine või teenuste osutamine — Liisinguleping — Liisingulepingu esemeks oleva kinnisasja tagastamine liisinguandja valdusesse — Mõiste tühistamine, taganemine, ülesütlemine või osaline või täielik mittetasumine — Liisinguandja õigus maksustatava summa vähendamisele — Topeltmaksustamine — Eraldiseisvad sooritused — Neutraalse maksustamise põhimõte)

10

2015/C 294/14

Kohtuasi C-229/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Arbeitsgericht Verdeni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ender Balkaya versus Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 98/59/EÜ — Artikli 1 lõike 1 punkt a — Kollektiivne koondamine — Mõiste töötaja — Kapitaliühingu juhatuse liige — Kutseõpet ja tööturule naasmist puudutava meetme raames töötav isik, kes saab riigilt toetust, kuid ei saa tasu tööandjalt)

11

2015/C 294/15

Kohtuasi C-231/14 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – InnoLux Corp., varem Chimei InnoLux Corp. versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — ELTL artikkel 101 — EMP lepingu artikkel 53 — Vedelkristallkuvarite (LCD) ülemaailmne turg — Hindade kindlaksmääramine — Trahvid — Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta (2006) — Punkt 13 — Rikkumisega seotud müügi väärtuse kindlaksmääramine — Asjaomase toote sisemüük väljaspool EMP-d — Kolmandatele isikutele EMP-s müüdavate asjassepuutuvat toodet sisaldavate valmistoodete arvessevõtmine)

12

2015/C 294/16

Kohtuasi C-249/14 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Fundação Eugénio de Almeida (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärk QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Registreerimistaotlus — Varasemate siseriiklike kujutismärkide VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO ja PÊRAMANCA omaniku vastulause — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus)

13

2015/C 294/17

Kohtuasi C-331/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Vrhovno sodišče eelotsusetaotlus – Sloveenia) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma versus Sloveenia Vabariik (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 2 punkt 1 ja artikli 4 lõige 1 — Maksukohustus — Kinnisvaratehingud — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva isiku isikliku vara hulka arvatud maatükkide müük — Maksukohustuslane, kes sellena tegutseb)

13

2015/C 294/18

Kohtuasi C-334/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Mons’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Belgia riik versus Nathalie De Fruytier (Eelotsusetaotlus — Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastus teatava avalikes huvides tegutsemise puhul — Artikli 13 A osa lõike 1 punktid b ja c — Haiglaravi ja meditsiiniline abi — Otseselt seotud tegevus — Inimorganite ja inimeselt võetud proovide transportimine meditsiiniliste analüüside või meditsiinilise abi või ravi eesmärgil — Tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana — Haiglad ja meditsiini- või diagnostikakeskused — Sama laadi asutused)

14

2015/C 294/19

Kohtuasi C-348/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Judecătoria Câmpulungi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Maria Bucura versus SC Bancpost SA (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 87/102/EMÜ — Artikli 1 lõike 2 punkt a — Tarbijakrediit — Mõiste tarbija — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikli 2 punkt b, artiklid 3–5 ja artikli 6 lõige 1 — Ebaõiglased tingimused — Uurimine siseriikliku kohtu algatusel — Lihtsas ja arusaadavas keeles koostatud tingimused — Teave, mille võlausaldaja peab andma)

15

2015/C 294/20

Kohtuasi C-360/14 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Õigusaktide ühtlustamine — Direktiiv 2009/48/EÜ — Mänguasjade ohutus — Plii, baariumi, arseeni, antimoni, elavhõbeda, nitrosoamiinide ja nitroositavate ainete piirnormid mänguasjades — Komisjoni otsus mitte kiita täies ulatuses heaks Saksamaa ametivõimude poolt teatavaks tehtud siseriiklikud sätteid, millega säilitatakse nende ainete piirnormid — Selle tõendamine, et siseriiklike sätetega tagatakse inimeste tervise kaitse kõrgemal tasemel)

16

2015/C 294/21

Kohtuasi C-575/14 P: Euroopa Kohtu 30. juuni 2015 määrus – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Vahekohtuklausel — Projektile programmi eContent raames antud liidu rahalist abi puudutav leping — Lepingu ülesütlemine Euroopa Komisjoni poolt — Hagejale maksmata summade ja hagejale tekitatud kahju hüvitamine — Toimiku elementide moonutamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja ülejäänud osas ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus — Nõue muuta Euroopa Liidu Üldkohtu otsust kulusid puudutavas osas — Ilmselge vastuvõetamatus)

16

2015/C 294/22

Kohtuasi C-223/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 18. mail 2015 – combit Software GmbH versus Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Kohtuasi C-229/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 19. mail 2015 – Minister Finansów versus Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Kohtuasi C-231/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 21. mail 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock versus Polkomtel Sp. z o. o.

18

2015/C 294/25

Kohtuasi C-252/15 P: Naazneen Investments Ltd 28. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-250/13: Naazneen Invesments Limited versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

19

2015/C 294/26

Kohtuasi C-255/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 29. mail 2015 – Steef Mennens versus Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Kohtuasi C-262/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 1. juunil 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Kohtuasi C-263/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. juunil 2015 – ajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

23

2015/C 294/29

Kohtuasi C-264/15 P: Makro autoservicio mayorista SA 2. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-269/12: Makro Autoservicio Mayorista versus komisjon

23

2015/C 294/30

Kohtuasi C-265/15 P: Vestel Iberia, SL 2. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/12: Vestel Iberia versus komisjon

24

2015/C 294/31

Kohtuasi C-266/15 P: Iraani keskpanga 3. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 25. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-563/12: Iraani keskpank versus Euroopa Liidu Nõukogu

25

2015/C 294/32

Kohtuasi C-269/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 8. juunil 2015 – Rijksdienst voor Pensioenen versus Willem Hoogstad; teine menetlusosaline: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

26

2015/C 294/33

Kohtuasi C-276/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. juunil 2015 – Hecht-Pharma GmbH versus Hohenzollern Apotheke, omanik Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Kohtuasi C-277/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. juunil 2015 – Servoprax GmbH versus Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Kohtuasi C-279/15 P: Alexandre Borde ja Carbonium’i 10. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 25. märtsi 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-314/14: Borde ja Carbonium versus komisjon

28

2015/C 294/36

Kohtuasi C-281/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgerichts München (Saksamaa) 11. juunil 2015 – Soha Sahyouni versus Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Kohtuasi C-282/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Braunschweig (Saksamaa) 11. juunil 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

30

2015/C 294/38

Kohtuasi C-283/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 11. juunil 2015 – X, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Kohtuasi C-288/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht München (Saksamaa) 15. juunil 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) versus Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Kohtuasi C-289/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 15. juunil 2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Kohtuasi C-292/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vergabekammer Südbayern (Saksamaa) 16. juunil 2015 – Hörmann Reisen GmbH versus Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Kohtuasi C-297/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 18. juunil 2015 – Ferring Lægemidler A/S, acting on behalf of Ferring B.V. versus Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Kohtuasi C-300/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif (Luksemburg) 19. juunil 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser versus Directeur de l’administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Kohtuasi C-301/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. juunil 2015 – Marc Soulier, Sara Doke versus Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

35

2015/C 294/45

Kohtuasi C-302/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Hispaania) 19. juunil 2015 – Correos y Telégrafos S.A. versus Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Kohtuasi C-305/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 24. juunil 2015 – Delta Air Lines Inc. versus Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Kohtuasi C-310/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 25. juunil 2015 – Vincent Deroo-Blanquart versus Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA

37

2015/C 294/48

Kohtuasi C-311/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 25. juunil 2015 – TrustBuddy AB versus Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Kohtuasi C-313/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 25. juunil 2015 – Eco-Emballages SA versus Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Kohtuasi C-314/15: 26. juunil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

39

2015/C 294/51

Kohtuasi C-321/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Luksemburg) 29. juunil 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

39

2015/C 294/52

Kohtuasi C-327/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 2. juulil 2015 – TDC A/S versus Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Kohtuasi C-335/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 3. juulil 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano versus Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Kohtuasi C-337/15 P: Euroopa Ombudsmani 6. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/11: Staelen versus Euroopa Ombudsman

42

2015/C 294/55

Kohtuasi C-338/15 P: Claire Staeleni 7. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/11: Claire Staelen versus Euroopa Ombudsman

43

2015/C 294/56

Kohtuasi C-351/15 P: Euroopa Komisjoni 10. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/11: Total ja Elf Aquitaine versus komisjon

44

2015/C 294/57

Kohtuasi C-358/15 P: Bank of Industry and Mine’i 13. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-10/13: Bank of Industry and Mine versus nõukogu

45

2015/C 294/58

Kohtuasi C-359/15 P: National Iranian Gas Company 13. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-9/13: National Iranian Gas Company versus Euroopa Liidu Nõukogu

47

2015/C 294/59

Kohtuasi C-373/15 P: Prantsuse Vabariigi 15. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 30. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-259/13: Prantsusmaa versus komisjon

48

 

Üldkohus

2015/C 294/60

Kohtuasi T-172/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Stahlwerk Bous versus komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

50

2015/C 294/61

Kohtuasi T-173/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – WeserWind versus komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

51

2015/C 294/62

Kohtuasi T-174/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Dieckerhoff Guss versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

51

2015/C 294/63

Kohtuasi T-175/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Walter Hundhausen versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

52

2015/C 294/64

Kohtuasi T-176/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Georgsmarienhütte versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

53

2015/C 294/65

Kohtuasi T-177/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Harz Guss Zorge versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

54

2015/C 294/66

Kohtuasi T-178/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

55

2015/C 294/67

Kohtuasi T-179/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schmiedewerke Gröditz versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

56

2015/C 294/68

Kohtuasi T-183/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schmiedag versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

57

2015/C 294/69

Kohtuasi T-230/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Deutsche Edelstahlwerke versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

57

2015/C 294/70

Kohtuasi T-235/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – ArcelorMittal Hamburg jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

58

2015/C 294/71

Kohtuasi T-236/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Kronotex ja Kronoply versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

59

2015/C 294/72

Kohtuasi T-237/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Steinbeis Papier versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

60

2015/C 294/73

Kohtuasi T-265/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schumacher Packaging versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

60

2015/C 294/74

Kohtuasi T-270/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Grupa Azoty ATT Polymers versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

61

2015/C 294/75

Kohtuasi T-272/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – P-D Glasseiden jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

62

2015/C 294/76

Kohtuasi T-275/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Drahtwerk St. Ingbert jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

63

2015/C 294/77

Kohtuasi T-276/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Flachglas Torgau jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

63

2015/C 294/78

Kohtuasi T-280/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Ineos Manufacturing Deutschland jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

64

2015/C 294/79

Kohtuasi T-281/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Fels-Werke versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

65

2015/C 294/80

Kohtuasi T-282/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Bayer MaterialScience versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

66

2015/C 294/81

Kohtuasi T-283/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Advansa jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

66

2015/C 294/82

Kohtuasi T-318/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Vinnolit versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

67

2015/C 294/83

Kohtuasi T-161/15: 1. aprillil 2015 esitatud hagi – Brinkmann (Steel Trading) jt versus komisjon ja EKP

68

2015/C 294/84

Kohtuasi T-255/15: 19. mail 2015 esitatud hagi – Almaz-Antey versus nõukogu

69

2015/C 294/85

Kohtuasi T-262/15: 22. mail 2015 esitatud hagi – Kiselev versus nõukogu

70

2015/C 294/86

Kohtuasi T-275/15: 29. mail 2015 esitatud hagi – Hmicho versus nõukogu

71

2015/C 294/87

Kohtuasi T-278/15 P: Euroopa välisteenistuse 1. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-51/14

72

2015/C 294/88

Kohtuasi T-292/15: 3. juunil 2015 esitatud hagi – Vakakis versus komisjon

73

2015/C 294/89

Kohtuasi T-310/15: 5. juunil 2015 esitatud hagi – European Union Copper Task Force versus komisjon

74

2015/C 294/90

Kohtuasi T-316/15: 11. juunil 2105 esitatud hagi – Poola Vabariik versus komisjon

75

2015/C 294/91

Kohtuasi T-332/15: 16. juunil 2015 esitatud hagi – Ocean Capital Administration a.O. versus nõukogu

76

2015/C 294/92

Kohtuasi T-336/15: 25. juunil 2015 esitatud hagi – Windrush Aka versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Kohtuasi T-337/15: 29. juunil 2015 esitatud hagi – Bach Flower Remedies versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Kohtuasi T-349/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – CG versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Kohtuasi T-355/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – Alpex Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Kohtuasi T-358/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – Arrom Conseil vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Kohtuasi T-359/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – Arrom Conseil vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Kohtuasi T-361/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – Choice versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Kohtuasi T-362/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – Lacamanda Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Woolley (HENLEY)

82

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 294/00

Kohtuasi F-92/15: 26. juunil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

83

2015/C 294/01

Kohtuasi F-94/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

83

2015/C 294/02

Kohtuasi F-95/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

84

2015/C 294/03

Kohtuasi F-96/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

84

2015/C 294/04

Kohtuasi F-97/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

85

2015/C 294/05

Kohtuasi F-98/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Parlament

86


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2015/C 294/01)

Viimane väljaanne

ELT C 279, 24.8.2015

Eelmised väljaanded

ELT C 270, 17.8.2015

ELT C 262, 10.8.2015

ELT C 254, 3.8.2015

ELT C 245, 27.7.2015

ELT C 236, 20.7.2015

ELT C 228, 13.7.2015

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/2


Euroopa Kohtu (neljas koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Itaalia eelotsusetaotlus) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas versus Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Kohtuasi C-497/12) (1)

((Eelotsusetaotlus - ELTL artiklid 49, 102 ja 106 - Asutamisvabadus - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 15 - Vastuvõetamatus))

(2015/C 294/02)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Vastustajad: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Resolutsioon

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Itaalia) 9. oktoobri 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotluse küsimused, mille juurde see kohus jäi, on vastuvõetamatud.


(1)  ELT C 26, 26.1.2013.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/3


Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein versus Dr. med. vet. Uta Wree

(Kohtuasi C-422/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Põllumajandus - Ühine põllumajanduspoliitika - Ühtne otsemaksete kava - Määrus (EÜ) nr 73/2009 - Artikli 34 lõike 2 punkt a - Mõiste „toetuskõlblik hektar” - Mõiste „põllumajandusmaa” - Maa, mis moodustab järelhoolduses oleva prügila rekultiveeritud kattekihi - Kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks - Toetuskõlblikkus))

(2015/C 294/03)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Dr. med. vet. Uta Wree

Resolutsioon

Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006 ja (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, artikli 34 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et maa, mis moodustab järelhoolduses oleva prügila kattekihi, on „põllumajandusmaa” selle sätte tähenduses, kui seda kasutatakse tegelikult püsirohumaana.


(1)  ELT C 304, 19.10.2013.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. juuli 2015. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV versus Bundesrepublik Deutschland

(Kohtuasi C-461/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Keskkond - Euroopa Liidu veepoliitika - Direktiiv 2000/60/EÜ - Artikli 4 lõige 1 - Pinnaveega seotud keskkonnaalased eesmärgid - Pinnaveekogu seisundi halvenemine - Siseveetee süvendusprojekt - Liikmesriikide kohustus mitte anda luba projektile, mis võib kaasa tuua pinnaveekogu seisundi halvenemise - Peamised kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas veekogu seisund on halvenenud))

(2015/C 294/04)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV

Kostja: Bundesrepublik Deutschland

menetluses osales: Freie Hansestadt Bremen

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkte i–iii tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad keelduma – juhul kui ei ole kehtestatud erandit – kiitmast heaks konkreetset projekti, kui see võib halvendada pinnaveekogu seisundit või ohustada pinnavee hea seisundi või pinnavee hea ökoloogilise potentsiaali ja hea keemilise seisundi saavutamist direktiivis ette nähtud ajal.

2.

Pinnaveekogu seisundi halvenemise mõistet direktiivi 2000/60 artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis i tuleb tõlgendada nii, et halvenemisega on tegemist niipea, kui vähemalt üks kvaliteedielement direktiivi V lisa tähenduses langeb klassi võrra allapoole, isegi kui see langus ei too kaasa kogu pinnaveekogu madalamat klassifitseerimist. Kui aga asjaomane kvaliteedielement selle lisa tähenduses on juba kõige madalamasse klassi kantud, siis tähendab selle elemendi igasugune halvenemine pinnaveekogu „seisundi halvenemist” artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkti i tähenduses.


(1)  ELT C 352, 30.11.2013.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/4


Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ministero dell’Economia e delle Finanze jt versus Francesco Cimmino jt

(Kohtuasi C-607/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Põllumajandus - Ühine turukorraldus - Banaanid - Määrus (EÜ) nr 2362/98 - Artiklid 7, 11 ja 21 - Tariifikvoodid - AKV riikidest pärit banaanid - Uus ettevõtja - Impordilitsentsid - Teatud impordilitsentsidest tulenevate õiguste üleandmise võimatus - Kuritarvitus - Määrus (EÜ) nr 2988/95 - Artikli 4 lõige 3))

(2015/C 294/05)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Euroopa Komisjon

Kostjad: Francesco Cimmino, Costantino Elmi, Diletto Nicchi, Vincenzo Nicchi, Ivo Lazzeri, Euclide Lorenzon, Patrizia Mansutti, Maurizio Misturelli, Maurizio Momesso, Mirjam Princic, Marco Raffaelli, Gianni Vecchi, Marco Malavasi, Massimo Malavasi, Umberto Malavasi, Patrizia Mansutti, Carlo Mosca, Luca Nicoli, Raffaella Orsero, Raffaello Orsero, Erminia Palombini, Matteo Surian

Resolutsioon

1.

Komisjoni 28. oktoobri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2362/98, millega kehtestatakse banaanide ühendusse importimist käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 404/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (muudetud komisjoni 25. juuli 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1632/2000), artikli 7 punkti a koostoimes artikliga 11 tuleb tõlgendada nii, et tingimus, mille kohaselt peab majandussubjekt äritegevuses importijana tegutsema „enda arvel ja sõltumatult”, ei ole nõutav üksnes selle subjekti registreerimiseks „uue” ettevõtjana selle sätte tähenduses, vaid see tingimus on nõutav ka selleks, et ettevõtja säilitaks selle seisundi, et banaane importida nõukogu 13. veebruari 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 404/93 banaanituru ühise korralduse kohta (muudetud nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta) ette nähtud tariifikvootide alusel.

2.

Määruse nr 2362/98 (muudetud redaktsioonis) artikli 21 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega on vastuolus sellised tehingud, nagu on põhikohtuasjas kõne all, mille käigus uus ettevõtja ostab uue ettevõtjana registreeritud isiku vahendusel seniselt ettevõtjalt kauba enne selle importimist liitu, seejärel pärast kauba importimist liitu müüb selle sama vahendaja kaudu senisele ettevõtjale, kui nende tehingute puhul on tegemist kuritarvitusega, mille peab kindlaks tegema eelotsusetaotluse esitanud kohus.

3.

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 4 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et põhikohtuasjas kõne all olevatel asjaoludel kuritarvituse tuvastamine toob kaasa selle, et importija, kes on kunstlikult loonud enda jaoks olukorra, mis võimaldab tal alusetult saada banaanide impordiks tollisoodustuse, peab maksma asjaomaselt kaubalt tasumisele kuuluva tollimaksu, milline asjaolu sõltuvalt juhtumist ei takista siseriiklikus õiguses ette nähtud haldus-, tsiviil- või kriminaalkaristuste kohaldamist.


(1)  ELT C 61, 1.3.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/5


Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Vestre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – Johannes Demmer versus Fødevareministeriets Klagecenter

(Kohtuasi C-684/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Põllumajandus - Ühine põllumajanduspoliitika - Ühtne otsemaksete kava - Määrus (EÜ) nr 1782/2003 - Artikli 44 lõige 2 - Määrus (EÜ) nr 73/2009 - Artikli 34 lõike 2 punkt a - Mõiste „toetuskõlblik hektar” - Lennuvälja radade, ruleerimisteede ja pidurdusalade äärne maa - Kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks - Toetuskõlblikkus - Alusetult määratud põllumajandustoetuse tagastamine))

(2015/C 294/06)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Johannes Demmer

Vastustaja: Fødevareministeriets Klagecenter

Resolutsioon

1.

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, artikli 44 lõiget 2, ja nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006 ja (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, artikli 34 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et põllumajandusmaa, mis koosneb lennujaama radasid, ruleerimisteid ja pidurdusalasid ümbritsevatest ohutusaladest, mille suhtes kehtivad erieeskirjad ja –piirangud, kujutab endast toetuskõlblikku hektarit tingimusel, et esiteks on põllumajandustootja, kes asjaomast maad haldab, selle maa kasutamisel oma põllumajanduslikuks tegevuseks piisavalt sõltumatu, ja teiseks, et ta saab korraldada seda tegevust nimetatud maal vaatamata piirangutele, mis tulenevad mittepõllumajandusliku tegevusega tegelemisest samal maal.

2.

Määruse nr 73/2009 artiklit 137 tuleb tõlgendada nii, et põllumajandustootja, keda teavitati enne 1. jaanuari 2010, et toetusõigused on talle antud alusetult, ei saa nende toetusõiguste seadustamiseks tugineda nimetatud artiklile.

Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses nr 1782/2003 ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid, mida on muudetud komisjoni 23. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2184/2005, artikli 73 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et põllumajandustootja oleks pidanud tõenäoliselt avastama, et maa, mille suhtes tal ei ole mingit paindlikkust selle kasutamisel oma põllumajanduslikuks tegevuseks ja/või millel ta ei saa selle tegevusega tegeleda piirangute tõttu, mis tulenevad mittepõllumajandusliku tegevusega tegelemisest samal maal, ei ole asjaomase toetuse saamiseks kõlblik. Hindamaks, kas asjaomane põllumajandustootja oleks makse põhjustanud vea saanud tõenäoliselt avastada, tuleb võtta aluseks toetuse maksmise hetk. Määruse nr 796/2004 artikli 73 lõike 4 kohane hindamine tuleb läbi viia iga asjaomase aasta kohta eraldi.

Määruse nr 796/2004, mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 2184/2005, artikli 73 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas tuleb põllumajandustootjat pidada heauskseks, kui ta oli siiralt veendunud, et asjaomane maa oli toetuskõlblik. Põllumajandustootja heausksuse olemasolu tuleb määruse nr 796/2004 artikli 73 lõike 5 kohaldamisel hinnata iga asjaomase aasta puhul eraldi ning kõnealune heausksus peab kestma kuni neljanda aasta lõpuni pärast toetuse maksmise kuupäeva.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/6


Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-63/14) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Riigiabi - Ebaseaduslik ja siseturuga kokkusobimatu abi - Tagasinõudmise kohustus - Täielik võimatus - Hüvitised põhiteenusele lisanduva teenuse eest))

(2015/C 294/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindaja: B. Stromsky)

Kostja: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam ja J. Bousin)

Resolutsioon

1.

Kuna Prantsuse Vabariik ei võtnud ettenähtud tähtaja jooksul kõiki vajalikke meetmeid, et Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA-lt tagasi nõuda riigiabi, mis komisjoni 2. mai 2013. aasta otsuse 2013/435/EL riigiabi SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Prantsusmaa andis ettevõtjatele Société Nationale Corse-Méditerranée ja Compagnie Méridionale de Navigation, artikli 2 lõikega 1 tunnistati ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, ning kuna ta ei tühistanud ettenähtud tähtaja jooksul kõiki artikli 2 lõikes 1 osutatud abisummade väljamakseid ega teavitanud ettenähtud tähtaja jooksul Euroopa Komisjoni otsuse täitmiseks võetud meetmetest, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad ELTL artikli 288 neljanda lõigu ja selle otsuse artiklite 3–5 alusel.

2.

Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/7


Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-87/14) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2003/88/EÜ - Tööaja korraldus - Koolitusel olevate arstide tööaja korraldus))

(2015/C 294/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. van Beek ja J. Enegren)

Kostja: Iirimaa (esindajad: E. Creedon, E. Mc Phillips, A. Joyce ja B. Counihan, keda abistas barrister D. Fennelly)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 102, 7.4.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/7


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Tribunalul Maramureși eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Public

(Kohtuasi C-144/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 273 ja 287 - Kohustus käibemaksukohustuslane registreerida omal algatusel - Veterinaariateenuste maksustatavus - Õiguskindluse põhimõte - Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte))

(2015/C 294/09)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Maramureș

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

Kostja: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Public

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (muudetud nõukogu 22. detsembri 2009. aasta direktiiviga 2009/162/EL) artikli 273 esimene lõik ei kohusta liikmesriike registreerima isikut käibemaksukohustuslasena omal algatusel üksnes muude maksudeklaratsioonide alusel, mis ei ole käibedeklaratsioonid, isegi kui need võimaldavad tuvastada, et maksukohustuslane on ületanud käibemaksuvaba käibe ülemmäära.

2.

Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõttega ei ole vastuolus see, kui riigi maksuhaldur otsustab, et veterinaariateenused on põhikohtuasjas arutusel olevatel asjaoludel käibemaksuga maksustatavad, kui tema otsus põhineb selgetel eeskirjadel ja kui maksuhalduri praktika ei ole selline, mis võib tekitada hoolikas ja teavitatud ettevõtjas põhjendatud ootuse selle kohta, et selliseid teenuseid ei maksustata, viimati nimetatud asjaolu tuleb kontrollida eelotsusetaotluse esitanud kohtul.


(1)  ELT C 212, 7.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/8


Euroopa Kohtu (teine koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Raad van State – Madalmaad eelotsusetaotlus) – Minister van Buitenlandse Zaken versus K, A

(Kohtuasi C-153/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2003/86/EÜ - Artikli 7 lõige 2 - Perekonna taasühinemine - Integratsioonimeetmed - Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad liikmesriigis seaduslikult elava kolmanda riigi kodaniku pereliikmetele kohustuse sooritada selle liikmesriigi territooriumile sisenemiseks edukalt integratsioonieksam - Niisuguse eksami kulud - Kooskõla))

(2015/C 294/10)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Minister van Buitenlandse Zaken

Vastustaja: K, A

Resolutsioon

Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta artikli 7 lõike 2 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid võivad kolmandate riikide kodanikelt enne seda, kui neile antakse sissesõidu- ja elamisluba taasühinemiseks oma perekonnaga liikmesriigi territooriumil, nõuda, et nad sooritaksid edukalt niisuguse integratsioonieksami, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis hõlmab hindamist, kas isikul on põhiteadmised kõnealuse liikmesriigi keelest ja ühiskonnast ja millega on seotud erinevate tasude maksmine, juhul kui kohustuse rakendamise tingimused ei muuda perekonnaga taasühinemise õiguse kasutamist võimatuks või ülemäära keerukaks. Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasja asjaolud muudavad need tingimused seetõttu, et need ei võimalda võtta arvesse erilisi asjaolusid, mis objektiivselt takistavad huvitatud isikutel kõnealuse eksami edukat sooritamist, ja seetõttu, et selle eksamiga seotud erinevad tasud on liiga kõrged, perekonnaga taasühinemise õiguse kasutamise võimatuks või ülemäära keerukaks.


(1)  ELT C 194, 24.6.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/9


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – María José Regojo Dans versus Consejo de Estado

(Kohtuasi C-177/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 1999/70/EÜ - ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta - Klauslid 3 ja 4 - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Ajutised töötajad - Kolme teenistusaasta lisatasu maksmisest keeldumine - Objektiivsed põhjused))

(2015/C 294/11)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Hageja: María José Regojo Dans

Kostja: Consejo de Estado

Resolutsioon

1.

Mõistet „tähtajaline töötaja” nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, lisatud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klausli 3 lõike 1 tähenduses tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse sellise töötajate suhtes nagu põhikohtuasja kaebaja.

2.

Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 4 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et niisugused siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis välistavad ilma igasuguste objektiivsete põhjusteta abiteenistujate õiguse saada kolme teenistusaasta lisatasu, mida makstakse muu hulgas alalistele ametnikele, on nimetatud sättega vastuolus juhul, kui need kaks töötajate kategooriat on kõnealuse lisatasu saamise suhtes sarnases olukorras, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/10


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Curtea de Apel Cluj eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Kohtuasi C-183/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 167, 168, 179 ja 213 - Tehingu ümberkvalifitseerimine käibemaksuga maksustatavaks majandustegevuseks liikmesriigi maksuhalduri poolt - Õiguskindluse põhimõte - Õiguspärase ootuse põhimõte - Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad mahaarvamisõiguse teostamise tingimuseks ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise ja vastava maksudeklaratsiooni esitamise))

(2015/C 294/12)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Cluj

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Vastustaja: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Resolutsioon

1.

Põhikohtuasja asjaoludel ei ole õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega vastuolus see, et riigi maksuhaldur otsustab maksukontrolli tulemusena maksustada tehingud käibemaksuga ja määrab viivitusintressi, tingimusel et otsus põhineb selgetel ja täpsetel nõuetel ning maksuhalduri praktika ei saanud tekitada ettenägelikul ja mõistlikul ettevõtjal põhjendatud ootust, et neile tehingutele käibemaksu ei kohaldata, mille kontrollimine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne. Sellistel asjaoludel määratud viivitusintress peab olema vastavuses proportsionaalsuse põhimõttega.

2.

Põhikohtuasja asjaoludel on nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, mille alusel ei lubata maksustatavateks tehinguteks kasutatavatelt kaupadelt ja teenustelt tasumisele kuuluvat või tasutud sisendkäibemaksu maha arvata ja maksukohustuslane peab seevastu tasuma maksu, mille ta oleks pidanud koguma, vaid sel põhjusel, et ta ei olnud käibemaksukohustuslasena registreeritud ajal, mil ta vastavad tehingud tegi, ja seda seni, kuni ta ei ole nõuetekohaselt käibemaksukohustuslasena registreeritud ja kuni tasumisele kuuluva maksu kohta ei ole maksudeklaratsiooni esitatud.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/10


Euroopa Kohtu (teine koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Vrhovno sodišče eelotsusetaotlus – Sloveenia) – NLB Leasing d.o.o. versus Republika Slovenija

(Kohtuasi C-209/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Kaupade tarnimine või teenuste osutamine - Liisinguleping - Liisingulepingu esemeks oleva kinnisasja tagastamine liisinguandja valdusesse - Mõiste „tühistamine, taganemine, ülesütlemine või osaline või täielik mittetasumine” - Liisinguandja õigus maksustatava summa vähendamisele - Topeltmaksustamine - Eraldiseisvad sooritused - Neutraalse maksustamise põhimõte))

(2015/C 294/13)

Kohtumenetluse keel: sloveenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: NLB Leasing d.o.o.

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Republika Slovenija

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 2 lõiget 1, artiklit 14 ja artikli 24 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kinnisasja liisinguleping näeb ette kas selle omandiõiguse ülemineku liisinguvõtjale lepingu lõppemisel või see annab liisinguvõtjale kõik olulise kinnisasja omandiõigusega seonduva, nimelt kui liisinguvõtjale lähevad üle kõik olulised omandiõigusega seotud riskid ja hüved ning kui osamaksete diskonteeritud summa võrdub praktiliselt vara müügihinnaga, siis tuleb sellisest lepingust tulenev tehing võrdsustada kapitalikauba soetamisega.

2.

Direktiivi 2006/112 artikli 90 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba maksukohustuslasel maksustatavat summat vähendada, kui see maksukohustuslane sai enda tehtud soorituse eest tegelikult kätte kõik maksed, või kui ilma, et lepingut oleks üles öeldud või tühistatud, ei ole lepingu teine pool kokkulepitud hinda enam võlgu.

3.

Neutraalse maksustamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, et esiteks kinnisasju puudutav liisingutehing ja teiseks nende kinnisasjade võõrandamine (liisingulepingu suhtes) kolmandale isikule maksustatakse käibemaksuga eraldi, kuna neid tehinguid ei saa pidada üheksainsaks soorituseks, mida peab hindama eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 202, 30.6.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/11


Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Arbeitsgericht Verdeni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ender Balkaya versus Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

(Kohtuasi C-229/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 98/59/EÜ - Artikli 1 lõike 1 punkt a - Kollektiivne koondamine - Mõiste „töötaja” - Kapitaliühingu juhatuse liige - Kutseõpet ja tööturule naasmist puudutava meetme raames töötav isik, kes saab riigilt toetust, kuid ei saa tasu tööandjalt))

(2015/C 294/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeitsgericht Verden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ender Balkaya

Kostja: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

Resolutsioon

1.

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid või tavad, mille kohaselt ei võeta selles sättes ette nähtud töötajate arvu kindlaksmääramisel arvesse niisugust kapitaliühingu juhatuse liiget nagu põhikohtuasjas, kes tegutseb selle äriühingu mõne muu organi juhtimise ja kontrolli all, saab selle tegevuse eest tasu ning ei ole ise selle äriühingu osanik.

2.

Direktiivi 98/59 artikli 1 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses töötajaks tuleb pidada niisugust praktikanti nagu põhikohtuasjas kõne all olev isik, kes tööandjalt tasu saamata, kuid tööhõive edendamiseks pädeva ametiasutuse rahalisel toetusel ja tunnustusel on ettevõttes praktikal teadmiste omandamise või täiendamise eesmärgil või kutseõppe läbimiseks.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/12


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – InnoLux Corp., varem Chimei InnoLux Corp. versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-231/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Konkurents - Keelatud kokkulepped - ELTL artikkel 101 - EMP lepingu artikkel 53 - Vedelkristallkuvarite (LCD) ülemaailmne turg - Hindade kindlaksmääramine - Trahvid - Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta (2006) - Punkt 13 - Rikkumisega seotud müügi väärtuse kindlaksmääramine - Asjaomase toote sisemüük väljaspool EMP-d - Kolmandatele isikutele EMP-s müüdavate asjassepuutuvat toodet sisaldavate valmistoodete arvessevõtmine))

(2015/C 294/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: InnoLux Corp., varem Chimei InnoLux Corp. (esindajad: advokaat J.-F. Bellis, solicitor R Burton)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek ja P. Van Nuffel)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja InnoLux Corp-ilt.


(1)  ELT C 212, 7.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/13


Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Fundação Eugénio de Almeida

(Kohtuasi C-249/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Ühenduse kujutismärk QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA - Registreerimistaotlus - Varasemate siseriiklike kujutismärkide VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO ja PÊRAMANCA omaniku vastulause - Suhtelised keeldumispõhjused - Segiajamise tõenäosus))

(2015/C 294/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (esindaja: advokaat J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo), Fundação Eugénio de Almeida (esindajad: B. Braga da Cruz ja J. M. Pimenta)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda-lt.


(1)  ELT C 361, 13.10.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/13


Euroopa Kohtu (teine koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Vrhovno sodišče eelotsusetaotlus – Sloveenia) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-331/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Maksustamine - Käibemaks - Kuues direktiiv 77/388/EMÜ - Artikli 2 punkt 1 ja artikli 4 lõige 1 - Maksukohustus - Kinnisvaratehingud - Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva isiku isikliku vara hulka arvatud maatükkide müük - Maksukohustuslane, kes sellena tegutseb))

(2015/C 294/17)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma

Kostja: Sloveenia Vabariik

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 2 punkti 1 ja artikli 4 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu on arutusel põhikohtuasjas – milles maksukohustuslane ostis maatükid, millest osad on ta arvanud oma isikliku vara ja osad ettevõtte vara hulka, ja millele kõikidele lasi ta maksukohustuslasena ehitada kaubanduskeskuse, mille seejärel müüs koos maatükkidega, millele see ehitis püstitati – tuleb maksukohustuslase isikliku vara hulka kuuluvate maatükkide müük maksustada käibemaksuga, kuna nimetatud maksukohustuslane tegutses antud tehingu tegemisel sellena.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/14


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Mons’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Belgia riik versus Nathalie De Fruytier

(Kohtuasi C-334/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kuues käibemaksudirektiiv - Maksuvabastus teatava avalikes huvides tegutsemise puhul - Artikli 13 A osa lõike 1 punktid b ja c - Haiglaravi ja meditsiiniline abi - Otseselt seotud tegevus - Inimorganite ja inimeselt võetud proovide transportimine meditsiiniliste analüüside või meditsiinilise abi või ravi eesmärgil - Tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana - Haiglad ja meditsiini- või diagnostikakeskused - Sama laadi asutused))

(2015/C 294/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Belgia riik

Kostja: Nathalie De Fruytier

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 13 A osa lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et neid sätteid ei kohaldata tegevusele, mis seisneb inimorganite või inimeselt võetud proovide transportimises meditsiiniliste analüüside või meditsiinilise abi või ravi eesmärgil kolmanda isiku poolt, kes on füüsilisest isikust ettevõtja ning kelle teenused hüvitatakse kliinikutele ja laboratooriumidele sotsiaalkindlustusest. Eelkõige ei saa sellisele tegevusele anda käibemaksuvabastust seoses tehingutega, mis on otseselt seotud sama laadi meditsiiniteenustega, nagu on ette nähtud artikli 13 A osa lõike 1 punktis b, kuna kolmandast isikust füüsilisest isikust ettevõtjat ei saa käsitada „avalik-õigusliku organisatsioonina” ning ta ei ole liigitatav avalik-õiguslike organisatsioonidega võrreldavates sotsiaalsetes tingimustes tegutseva „haigla”, „meditsiini- või diagnostikakeskuse” või teiste „nõuetekohaselt tunnustatud sama laadi asutustena”.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/15


Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Judecătoria Câmpulungi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Maria Bucura versus SC Bancpost SA

(Kohtuasi C-348/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tarbijakaitse - Direktiiv 87/102/EMÜ - Artikli 1 lõike 2 punkt a - Tarbijakrediit - Mõiste „tarbija” - Direktiiv 93/13/EMÜ - Artikli 2 punkt b, artiklid 3–5 ja artikli 6 lõige 1 - Ebaõiglased tingimused - Uurimine siseriikliku kohtu algatusel - „Lihtsas ja arusaadavas keeles” koostatud tingimused - Teave, mille võlausaldaja peab andma))

(2015/C 294/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Judecătoria Câmpulung

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Maria Bucura

Kostja: SC Bancpost SA

Menetluses osales: Vasile Ciobanu

Resolutsioon

1.

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta direktiivi 87/102/EMÜ tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/7/EÜ, ja Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes, artikli 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et mõiste „tarbija” nende sätete tähenduses hõlmab füüsilist isikut, kes on kaasvõlgnik majandus- või kutsetegevuses tegutseva isikuga sõlmitud lepingus, kui viimatinimetatud isik tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevuse eesmärgiga.

2.

Direktiivi 93/13 artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et siseriiklik kohus peab juhul, kui tema käsutuses on vajalikud faktilised ja õiguslikud asjaolud, omal algatusel hindama, kas tarbija ja majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku vahel sõlmitud lepingu tingimused on ebaõiglased.

3.

Direktiivi 93/13 artikleid 3–5 tuleb tõlgendada nii, et tarbijakrediidilepingu tingimuste ebaõiglase laadi hindamisel selle direktiivi artikli 3 lõigete 1 ja 3 tähenduses peab siseriiklik kohus võtma arvesse lepingu sõlmimise kõiki asjaolusid. Selleks peab ta kontrollima, kas vaidlusaluses asjas anti tarbijale kogu teave, mis võib mõjutada tema kohustuse ulatust, võimaldamaks ta hinnata muu hulgas oma laenu kogumaksumust. Sellisel hindamisel on otsustavaks oluline ühelt poolt see, kas lepingutingimused on sõnastatud lihtsalt ja arusaadavalt, võimaldamaks keskmisel tarbijal, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, seda maksumust hinnata, ning teiselt poolt see, kas tarbijakrediidilepingus puudub teave, mida tuleb selle lepingu esemeks olevate kaupade või teenuste laadi arvestades pidada oluliseks ning eriti teave, millele on direktiivi 87/102 artiklis 4.


(1)  ELT C 361, 13.10.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/16


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-360/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Õigusaktide ühtlustamine - Direktiiv 2009/48/EÜ - Mänguasjade ohutus - Plii, baariumi, arseeni, antimoni, elavhõbeda, nitrosoamiinide ja nitroositavate ainete piirnormid mänguasjades - Komisjoni otsus mitte kiita täies ulatuses heaks Saksamaa ametivõimude poolt teatavaks tehtud siseriiklikud sätteid, millega säilitatakse nende ainete piirnormid - Selle tõendamine, et siseriiklike sätetega tagatakse inimeste tervise kaitse kõrgemal tasemel))

(2015/C 294/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze ja A. Lippstreu, keda abistab advokaat U. Karpenstein)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Mihaylova, M. Patakia ja G. Wilms)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.


(1)  ELT C 315, 15.9.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/16


Euroopa Kohtu 30. juuni 2015 määrus – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-575/14 P) (1)

((Apellatsioonikaebus - Vahekohtuklausel - Projektile programmi „eContent” raames antud liidu rahalist abi puudutav leping - Lepingu ülesütlemine Euroopa Komisjoni poolt - Hagejale maksmata summade ja hagejale tekitatud kahju hüvitamine - Toimiku elementide moonutamine - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja ülejäänud osas ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus - Nõue muuta Euroopa Liidu Üldkohtu otsust kulusid puudutavas osas - Ilmselge vastuvõetamatus))

(2015/C 294/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (esindajad: dikigoroi M. Sfyri ja I. Ampazis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Cappelletti ja S. Delaude)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-lt.


(1)  ELT C 65, 23.2.2015.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 18. mail 2015 – combit Software GmbH versus Commit Business Solutions Ltd

(Kohtuasi C-223/15)

(2015/C 294/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: combit Software GmbH

Kostja: Commit Business Solutions Ltd

Eelotsuse küsimused  (1)

Millised tagajärjed on ühenduse sõnamärgi segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast asjaolul, et osa liikmesriikide keskmiste tarbijate arvates neutraliseerib ühenduse kaubamärgi kõlalise sarnasuse nimetusega, millega on väidetavalt rikutud kaubamärgist tulenevaid õigusi, nende tähenduslik erinevus, teiste liikmesriikide keskmiste tarbijate arvates aga mitte:

a)

Kas segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast on määrava tähtsusega selle ühe osa liikmesriikide tarbijate arvamus või teise osa liikmesriikide tarbijate arvamus või kõigi liikmesriikide kujuteldava keskmise tarbija arvamus?

b)

Kas ühenduse kaubamärgist tulenevaid õigusi on rikutud kogu Euroopa Liidu territooriumil, kui segiajamine on tõenäoline ainult ühe osa liikmesriikide tarbijate puhul, või tuleb sel juhul üksikute liikmesriikide vahel vahet teha?


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 78, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 19. mail 2015 – Minister Finansów versus Jan Mateusiak

(Kohtuasi C-229/15)

(2015/C 294/23)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Minister Finansów

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Jan Mateusiak

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (1), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 18 punkti c tuleb tõlgendada nii, et maksukohustuslase materiaalne põhivara ei kuulu pärast direktiivi artiklis 187 sätestatud korrigeerimisperioodi lõppemist juhul, kui maksukohustuslane on selle põhivara soetamisel tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvanud, maksustamisele ega likvideerimisvara hulka kandmisele, kui selle põhivara soetamisel tasutud sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimiseks seadusega ettenähtud periood, mis sõltub selle vara arvestuslikust kasulikust elueast maksukohustuslase ettevõttes, on lõppenud, või nii, et maksukohustuslase majandustegevuse lõpetamise korral kuulub materiaalne põhivara maksustamisele korrigeerimisperioodist olenemata?


(1)  ELT L 347, lk 1.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 21. mail 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock versus Polkomtel Sp. z o. o.

(Kohtuasi C-231/15)

(2015/C 294/24)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Polkomtel Sp. z o. o.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (1) elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) artikli 4 lõike 1 esimest ja kolmandat lauset tuleb tõlgendada nii, et kui võrgupakkuja vaidlustab riigi reguleeriva asutuse otsuse, mis puudutab selle pakkuja võrgus kõnede ühendamise eest võetava tasu määrasid (MTR-otsus), ja seejärel riigi reguleeriva asutuse järgmise otsuse, millega muudetakse MTR-otsuse adressaadi ja teise ettevõtja vahel sõlmitud lepingut selliselt, et teise ettevõtja poolt MTR-otsuse adressaadi võrgus kõnede ühendamise eest makstud tasu määrad viiakse kooskõlla MTR-otsuses kehtestatud määradega (rakendusotsus), siis ei või liikmesriigi kohus, kes on tuvastanud, et MTR-otsus on tühistatud, rakendusotsust – võttes arvesse direktiivi 2002/21 artikli 4 lõike 1 neljandat lauset ja rakendusotsusega soodustatud ettevõtja õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtetest tulenevaid huve – tühistada, või tuleb direktiivi 2002/21 artikli 4 lõike 1 esimest ja kolmandat lauset koostoimes põhiõiguste harta artikliga 47 tõlgendada nii, et liikmesriigi kohus võib riigi reguleeriva asutuse rakendusotsuse tühistada ja sellest tulenevalt ettevõtja viidatud otsuses ettenähtud kohustuste täitmisest kohtuotsuse tegemisele eelneval perioodil vabastada, juhul kui kohus eeldab, et see on vajalik tõhusa õiguskaitse tagamiseks ettevõtjale, kes on vaidlustanud hiljem tühistatud MTR-otsuses ette nähtud kohustuste täitmiseks tehtud riigi reguleeriva asutuse rakendusotsuse?


(1)  EÜT L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/19


Naazneen Investments Ltd 28. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-250/13: Naazneen Invesments Limited versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-252/15 P)

(2015/C 294/25)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Naazneen Investments Ltd (esindajad: rechtsanwältin P. Goldenbaum, rechtsanwältin I. Rohr)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Energy Brands, Inc.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 18. märtsi 2015. aasta otsus kohtuasjas T-250/13,

tühistada apellatsioonikoja otsus asjas R-1101/2011-2 või teise võimalusena saata kohtuasi vajadusel tagasi Üldkohtusse, ja

jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja apellandi kohtukulud Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja apellatsioonikojas, ning,

juhul, kui Energy Brands, Inc. peaks menetlusse astuma, jätta tema kohtukulud tema enda kanda.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Üldkohus tõlgendas ebaõigesti määruse nr 207/2009 (1) artikli 75 ja artikli 51 lõike 1 punkti a ulatust, ei hinnanud kõiki esitatud tõendeid ja juhtumi asjaolusid nõuetekohaselt ja igakülgselt – või jättis vääralt tuvastamata, et apellatsioonikoda ei olnud seda teinud – ega võtnud piisavalt arvesse kohtupraktikas väljakujundatud põhimõtteid või kohaldas neid vääralt. Samuti moonutas Üldkohus mitme järelduse puhul faktilisi asjaolusid.

I.   Määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine

Üldkohus rikkus õigusnormi, leides et apellatsioonikoda oli oma otsust nõuetekohaselt põhjendanud. Täpsemalt jättis Üldkohus tuvastamata, et apellatsioonikoda oli jätnud täielikult tähelepanuta kaebuse leheküljed 6–22, jätnud arvesse võtmata kõik esitatud tõendid ja jätnud oma järeldused argumenteerimata. Kasutamatajätmist puudutavate põhjenduse hindamisel rikkus Üldkohus menetlusnormi, võttes oma järelduse aluseks uue asjaolu, mis tuleneb apellandi litsentsiaadi väidetaval kohustusel kontrollida kaupade tootmist ja teostada selle üle järelevalvet.

II.   Määruse nr207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumine

1.   Tegelik kasutamine

Üldkohus

leidis ebaõigesti, et apellatsioonikoda oli võtnud arvesse vande all antud ütlusi, kuigi ta ei käsitlenud nende ütluste tõendusjõu küsimust üldse,

lähtus oma järeldustes valedest asjaoludest, kui ta kinnitas, et „proovimüügi” läbiviimiseks tellitud 12 kaubaaluse pudelite majanduslik tähtsus on väga väike,

lõi ja kohaldas väära reeglit, et märkimisväärse suurusega turg – näiteks joogid massitarbekaupadena – tähendab automaatselt kõrgemaid nõudeid kasutamise ulatusele,

ei järginud põhimõtet, et puudub pideva kasutamise nõue,

rikkus õigusnormi, leides, et põhjendusi, miks kaubamärki ei olnud kasutatud intensiivsemalt ja kogu vaatlusaluse ajavahemiku vältel, tuleb uurida ainult selle kaubamärgi kasutamatajätmist puudutavate põhjenduste hindamisel,

ei võtnud arvesse erinevust „kasutamatajätmise” ja „piiratud kasutamise” juhtude vahel,

lõi vääralt põhimõtte, et juhul, kui apellatsioonikoda uurib kaubamärgi tegelikku kasutamist, võtab ta arvesse tõendeid niisuguse kasutamise kohta, mitte tõendeid, mis selgitavad selle kaubamärgi kasutamatajätmist,

lõi vääralt eeskirja, et reklaami- või muu turundustegevuse puhul tuleb arvesse võtta ainult suuri kampaaniaid,

lükkas vääralt tagasi kaubamärgi omaniku veebisaidi väljatrükid ja jättis arvesse võtmata apellandi sellekohased selgitused ja tõendid,

tõlgendas vääralt mõistet „sümboolne”.

Tagasihoidliku kauplemismahu olulisuse hindamisel (taas)lansseerimise etappides Üldkohus:

tegi arvutusvea,

ei võtnud usutava põhjendusena arvesse kaupade defektsust ja kolmanda isiku algatatud tühistamismenetlust, ja

rikkus õigusnormi seoses piiratud kasutamise usutavate põhjenduste kvaliteediga. Tegeliku kasutamise kontekstis ei pea põhjendused, miks kaubamärki suuremal määral ei kasutata, vastama kasutamatajätmise õigustatud põhjuste nõuetele, vaid olema piisavad nende põhjenduste usutavaks tegemiseks, mille tõttu kasutamine ei ole olnud ulatuslikum.

2.   Kasutamatajätmise õigustatud põhjendused

2.1   Probleemid „SMART WATER” jookide tootmisel

Üldkohus

lähtus oma järeldustes moonutatud asjaoludest, kuna tegelikkuses ei rikutud kohustust kontrollida kaupade tootmist ja teostada selle üle järelevalvet,

mõistis ebaõigesti TRIPS lepingu artikli 19 lõikes 1 nimetatud kriteeriume „kaubamärgi omaniku tahtest sõltumatuid asjaolud” ja „takistus”, eriti kuna ta ei küsinud, kas uute kaupade tootmine ja turustamine oleks olnud ebamõistlik, vaid ainult, kas see oleks olnud võimatu,

ei tuvastanud, et apellant esitas üksikasjalikud selgitused põhjuste kohta, miks ei olnud võimalik lihtsalt ja kiiresti jätkata tootmise ja tarnimisega, mida ei apellatsioonikoda ega Üldkohus ise ei arvesse ei võtnud.

2.2   Kolmanda isiku algatatud tühistamismenetlus

Üldkohus

ei tuvastanud, et tühistamismenetlus on kaubamärgi omaniku tahtest ilmselgelt sõltumatu,

kohaldas ebaõiget kriteeriumi, lähtudes oma järeldustes arusaamast, et tühistamismenetlus ei takistanud kaubamärgi omanikul seda kaubamärki kasutada,

lõi ebaõige „otseste tagajärgede” kriteeriumi: Üldkohus möönis, et juhul, kui niisugune menetlus lõpeb kaubamärgi tühistamisega, võidakse esitada kahju hüvitamise hagi. Sellegipoolest leidis ta, et see ei ole kasutamatajätmise õigustatud põhjus, kuna see ei ole tühistamismenetluse „otsene tagajärg”. Üldkohtu niisugune järeldus on vastuolus tegeliku kasutamise nõude ratio legis’ega. Napp tõdemus, et kaubamärgi omaniku ülesanne on oma riske hinnata ja arvestada ja seejärel jätkata kaubamärgi kasutamist hoolimata võimalikust hüvitise maksmise kohustuse tekkest, või kaubamärgi kasutamisest hoiduda diskrimineeriks selgelt väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Lisaks võiks see kergesti tuua kaasa ohu, et registreeritud kaubamärgist huvitatud kolmandad isikud hakkavad tühistamismentlust enda huvides kuritarvitama.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 29. mail 2015 – Steef Mennens versus Emirates Direktion für Deutschland

(Kohtuasi C-255/15)

(2015/C 294/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Steef Mennens

Kostja: Emirates Direktion für Deutschland

Eelotsuse küsimused

I.

Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 (1) artikli 10 lõiget 2 koosmõjus artikli 2 punktiga f tuleb tõlgendada nii, et „pilet” on dokument, mis annab reisijale reisimisõiguse (ka) sellel lennul, millel ta paigutati madalamasse klassi, olenemata sellest, kas kõnealusele dokumendile on kantud veel muid lende, nagu jätkulennud või tagasilennud?

II.

a.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 10 lõiget 2 koosmõjus artikli 2 punktiga f tuleb tõlgendada nii, et „piletihind” on summa, mille reisija maksis kõikide piletile kantud lendude eest, olgugi et madalamasse klassi paigutati ta vaid ühel nendest lendudest?

b.

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas selleks, et teha kindlaks summat, mille alusel arvutatakse tagasimakse vastavalt määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 10 lõikele 2, tuleb lähtuda teatavaks tehtud hinnast, mida nõuab lennuettevõtja broneeritud klassis toimuva veo eest teekonnal, millega on seotud madalamasse klassi paigutamine (downgrade), või tuleb välja arvutada madalamasse klassi paigutamisega (downgrade) seotud teekonna pikkuse ja lennu koguteekonna pikkuse suhtarv ja korrutada see lennu koguhinnaga?

III.

Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 10 lõiget 2 tuleb lisaks tõlgendada nii, et „piletihind” on vaid lennu enda hind ilma maksude ja tasudeta?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 1. juunil 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

(Kohtuasi C-262/15)

(2015/C 294/27)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: GD European Land Systems – Steyr GmbH

Vastustaja: Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, mida on muudetud komisjoni 4. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 (2), I lisas kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri teise osa grupi 93 märkuse 1 punktis c sätestatud erand sõnastusega „soomusmasinad (rubriik 8710)” hõlmab ka „nende osi”?

2.

Kas kombineeritud nomenklatuuri XVII jaotise märkust 3 tuleb tõlgendada nii, et „relvasüsteem (tankitorn)”, mida kasutatakse soomusmasinatel või „liikuvatel meretranspordisüsteemidel” või ka statsionaarsetel seadmetel, tuleb klassifitseerida soomusmasina osana rubriiki 8710, kuna soomusmasinate tootja importis asjaomase relvasüsteemi soomusmasinate tootmiseks või monteerimiseks ja relvasüsteemi kasutatakse tõepoolest sel eesmärgil?


(1)  EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.

(2)  ELT L 290, lk 1.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. juunil 2015 – ajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Kohtuasi C-263/15)

(2015/C 294/28)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: ajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.

Kas käesoleva kohtuasja asjaoludel tegutsevad apellandid maksukohustuslastena, arvestades sellega, et käibemaksudirektiivi (1) artikli 9 lõike 1 tõlgendus ei välista majandustegevuse mõiste alt äriühingute tegevust isegi mitte siis, kui need saavad ettevõtluslikku majandustegevust teostada ainuüksi täiendavalt?

2.

Kas seoses küsimusega, kas apellante saab käsitada maksukohustuslastena, omab tähtsust asjaolu, et olulist osa nende investeeringutest rahastatakse riigiabi abil ning nad saavad käitamise eest tulu kogutava vähese tasu näol?

3.

Kui teisele küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas tuleb asuda seisukohale, et see „tasu” kujutab endast vastutasu teenuse eest ning et esineb otsene seos teenuse osutamise ja vastutasu vahel?

4.

Kas investeeringute [tulemusel ehitatu] käitamine kujutab endast apellantide poolt teenuse osutamist käibemaksudirektiivi artikli 24 tähenduses või ei saa asuda seisukohale, et tegemist on teenuste osutamisega, sest tegemist on õigusnormides ette nähtud kohustuse täitmisega?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/23


Makro autoservicio mayorista SA 2. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-269/12: Makro Autoservicio Mayorista versus komisjon

(Kohtuasi C-264/15 P)

(2015/C 294/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Makro Autoservicio Mayorista SA (esindajad: advokaadid P. De Baere ja P. Muñiz)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-269/12 tervikuna;

tuvastada, et apellatsioonkaebus on vastuvõetav;

saata asi Üldkohtule sisulistes küsimustes otsuse tegemiseks tagasi;

mõista kohtukulud, sh Üldkohtu menetlusega seotud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Makro Autoservicio Mayorista S.A. on esitanud apellatsioonkaebuse Üldkohtu 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-269/12: Makro autoservicio mayorista versus komisjon, milles Üldkohus lükkas komisjoni otsuse KOM (2010) 22 lõplik tühistamise hagi vastuvõetamatuse tõttu tagasi, kuna see otsus ei puuduta apellanti otseselt.

Apellant väidab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna Hispaania ametiasutustel ei ole komisjoni otsuse rakendamisel tulemuse suhtes otsustusõigust ning seetõttu puudutab komisjoni otsus apellanti otseselt.

Täpsemini esitab apellant järgmised apellatsioonkaebuse alused:

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et siseriiklikel ametiasutustel on komisjoni otsuse rakendamisel apellandi suhtes otsustusruum.

Isegi kui siseriiklikel ametiasutustel oleks otsustusruum, quod non, rikkus Üldkohus õigusnormi, kuna otsustusõiguse olemasolu kui selline on otsese puutumuse välistamiseks ebapiisav.

Üldkohus eksis tõendite õigusliku olemuse määratlemisel, või moonutas tõendit.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/24


Vestel Iberia, SL 2. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/12: Vestel Iberia versus komisjon

(Kohtuasi C-265/15 P)

(2015/C 294/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Vestel Iberia, SL (esindajad: advokaadid P. De Baere ja P. Muñiz)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-249/12 tervikuna;

tuvastada, et apellatsioonkaebus on vastuvõetav;

saata asi Üldkohtule sisulistes küsimustes otsuse tegemiseks tagasi;

mõista kohtukulud, sh Üldkohtu menetlusega seotud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Vestel Iberia S.L. on esitanud apellatsioonkaebuse Üldkohtu 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/12: Vestel Iberia versus komisjon, milles Üldkohus lükkas komisjoni otsuse KOM (2010) 22 lõplik tühistamise hagi vastuvõetamatuse tõttu tagasi, kuna see otsus ei puuduta apellanti otseselt.

Apellant väidab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna Hispaania ametiasutustel ei ole komisjoni otsuse rakendamisel tulemuse suhtes otsustusõigust ning seetõttu puudutab komisjoni otsus apellanti otseselt.

Täpsemini esitab apellant järgmised apellatsioonkaebuse alused:

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et siseriiklikel ametiasutustel on komisjoni otsuse rakendamisel apellandi suhtes otsustusruum.

Isegi kui siseriiklikel ametiasutustel oleks otsustusruum, quod non, rikkus Üldkohus õigusnormi, kuna otsustusõiguse olemasolu kui selline on otsese puutumuse välistamiseks ebapiisav.

Üldkohus eksis tõendite õigusliku olemuse määratlemisel, või moonutas tõendit.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/25


Iraani keskpanga 3. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 25. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-563/12: Iraani keskpank versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-266/15 P)

(2015/C 294/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Iraani keskpank (esindajad: barrister M. Lester ja barrister Z. Al-Rikabi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 25. märtsi 2015. aasta otsus kohtuasjas T-563/12;

tühistada vaidlustatud meetmed apellanti puudutavas osas; ja

mõista apellandi kohtukulud nii esimeses kui teises kohtuastmes välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Iraani keskpank esitab apellatsioonkaebuse Üldkohtu 2015. aasta märtsi otsuse peale kohtuasjas T-563/12, milles jäeti rahuldamata apellandi nõue tühistada tema kandmine nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsusesse 2012/635/ÜVJP (1) ja nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärusesse (EL) nr 945/2012 (2). Apellant esitab oma nõuete põhjenduseks neli väidet.

Põhjendus A. Üldkohus tegi vea, kui ta järeldas, et nõukogu oli nõuetekohaselt hinnanud seda, kas vaidlustatud meetmete nimekirja kandmise kriteeriumid olid täidetud

Üldkohus tegi vea, samastades Iraani rahandus- ja pangandusseaduse alusel apellandi osutatud teenused Iraani valitsusele antud „rahalise abiga” asjakohase määramise kriteeriumi tähenduses. Apellandi kui keskpanga osutatud teenused, nt arvete hoidmine ja ülekannete tegemine, ei ole kvantitatiivselt ega kvalitatiivselt nii oluline „rahaline abi”, et võimaldada Iraani valitsusel jätkata tuumaprogrammiga. Nõuetekohase ja proportsionaalse käsitluse kohaselt ei ole need teenused üldse rahaline abi.

Põhjendus B: Üldkohus tegi vea, kui ta järeldas, et nõukogu oli täitnud oma põhjendamiskohustust vastavalt ELTL artiklile 296

Iraani rahandus- ja pangandusseaduse, mis määratleb apellandi rolli ja pädevuse Iraani keskpangana, olemasolu ei muuda (vastupidi Üldkohtu otsusele) ilmselgeks seda, mida nõukogu oma põhjendustes mõtles „rahalise abi” all. Üldkohus tegi vea, kui ta järeldas, et nõukogu ei pidanud esitama konkreetseid ja täpseid põhjendusi, selgitamaks miks ja kuidas ta jõudis järeldusele, et apellant andis niisugust abi Iraani valitsusele.

Põhjendus C: Üldkohus tegi vea, kui ta järeldas, et apellandi kaitseõigused tagati

Üldkohus tegi samuti vea, kui ta järeldas, et nõukogu tagas apellandi kaitseõigused. Enne apellandi uut nimekirja kandmist ei esitanud nõukogu mingeid tõendeid. Üldkohus tegi vea, kui ta lubas nõukogul täiendada oma põhjendusi viidetega Iraani rahandus- ja pangandusseaduse sätetele, millele (vastupidi Üldkohtu otsusele) ei olnud põhjendustes ilmselgelt viidatud. Apellant jäeti ilma tema vastu suunatud kohtuasja puudutavast teabest ega olnud suuteline nõuetekohast kaitset ette valmistama.

Põhjendus D: Üldkohus tegi vea, kui ta ei nõustunud apellandi väitega, mille kohaselt nõukogu rikkus põhjendamatult või ebaproportsionaalselt apellandi põhiõigusi, seal hulgas õigust oma vara ja maine kaitsele

Üldkohus oleks pidanud järeldama, et apellandi nimekirja kandmine oli ebaproportsionaalne, kuna see põhjustas apellandile ja Iraani rahvale tõsist kahju, sel puudub igasugune mõju Iraani valitsuse tulubaasile; samuti ei anna see midagi juurde eesmärgile kohustada Iraani valitsust lõpetama tuumarelva levikuga seotud programmi arendamist.


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP Iraani vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ELT L 282, lk 58.

(2)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 945/2012, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012 iraani vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ELT L 282, lk 16.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 8. juunil 2015 – Rijksdienst voor Pensioenen versus Willem Hoogstad; teine menetlusosaline: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

(Kohtuasi C-269/15)

(2015/C 294/32)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Rijksdienst voor Pensioenen

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Willem Hoogstad

Teine menetlusosaline: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 (1) sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes artikli 13 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus kinnipidamised – näiteks wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (14. juuli 1994. aasta kooskõlastatud seadus kohustusliku ravi- ja hüvitiskindlustuse kohta) artikli 191 lõike 1 punkti 7 kohaselt tehtav kinnipidamine ja wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (30. märtsi 1994. aasta seadus sotsiaalõigusnormide kehtestamise kohta) artikli 68 kohaselt tehtav solidaarsusmakse kinnipidamine – hüvitistelt, mille maksmine põhineb Belgia täiendavatel pensioniskeemidel, mis ei ole õigusaktid viidatud määruse artikli 1 punkti j esimese lõigu tähenduses, juhul kui nimetatud hüvitisi makstakse õigustatud isikule, kes ei ela Belgias ja kelle suhtes on nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 punkti f kohaselt kohaldatav tema elukohaliikmesriigi sotsiaalkindlustuskeem?


(1)  EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/27


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. juunil 2015 – Hecht-Pharma GmbH versus Hohenzollern Apotheke, omanik Winfried Ertelt

(Kohtuasi C-276/15)

(2015/C 294/33)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Hecht-Pharma GmbH

Kostja: Hohenzollern Apotheke, omanik Winfried Ertelt

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2001/83/EÜ (1) artikli 3 punktidega 1 ja 2 on vastuolus selline siseriiklik õigusnorm nagu Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln’i (Arzneimittelgesetz, ravimite turustamise seadus, edaspidi „AMG”) § 21 lõike 2 punkt 1, mille kohaselt ei kehti müügiloa saamise kohustus inimtervishoius kasutatava ravimi suhtes, mida valmistatakse arsti või hambaarsti poolt tõendatavalt sageli välja antud retseptide alusel apteegi tavapärase tegevuse raames apteegi oluliste valmistamisprotseduuride käigus koguses kuni 100 tarnevalmis pakendit päevas ning mida kavatsetakse tarnida apteegi olemasoleva tegevusloa raames?

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

2.

Kas see kehtib ka siis, kui sellist siseriiklikku õigusnormi nagu AMG § 21 lõike 2 punkti 1 tõlgendatakse nii, et müügiloa saamise kohustus ei kehti inimtervishoius kasutatava ravimi suhtes, mida valmistatakse arsti või hambaarsti poolt tõendatavalt sageli välja antud retseptide alusel apteegi tavapärase tegevuse raames apteegi oluliste protseduuride käigus kuni 100 tarnevalmis pakendit päevas ning mida kavatsetakse tarnida apteegi olemasoleva tegevusloa raames, kui ravim tarnitakse ühele patsiendile arstiretsepti alusel, mis ei pea tingimata juba enne ravimi valmistamist olemas olema, või kui ravim valmistatakse apteegis farmakopöa ettekirjutuste alusel ja tarnitakse otse patsientidele?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (ELT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/28


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. juunil 2015 – Servoprax GmbH versus Roche Diagnostics Deutschland GmbH

(Kohtuasi C-277/15)

(2015/C 294/34)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Servoprax GmbH

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kolmas isik peab in vitro diagnostikavahendi suhtes, mis on enesetestimisvahend veresuhkru mõõtmiseks ja mille puhul viis tootja liikmesriigis A (käesoleval juhul Ühendkuningriik) läbi vastavushindamise menetluse vastavalt direktiivi 98/79 (1) artiklile 9 ja mis kannab direktiivi 98/79 artikliga 16 ette nähtud CE-vastavusmärgist ning mille puhul on täidetud direktiivi 98/79 artiklist 3 ja I lisast tulenevad põhinõuded, algatama uue või täiendava vastavushindamise menetluse direktiivi 98/79 artikli 9 alusel enne, kui ta laseb asjaomase toote liikmesriigis B (käesoleval juhul Saksamaa Liitvabariik) turule sellistes pakendites, millel on andmed esitatud liikmesriigi B riigikeeles, mis erineb liikmesriigi A riigikeelest (käesoleval juhul inglise keele asemel saksa keeles), ja millele on lisatud kasutusjuhendid liikmesriigi B riigikeeles, mitte liikmesriigi A riigikeeles?

2.

Kas seejuures on oluline, kas kolmanda isiku lisatud kasutusjuhendite sõnastus vastab sõna-sõnalt teabele, mida kasutab tootja asjaomase toote turustamisel liikmesriigis B?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta (EÜT L 331, lk 1; ELT eriväljaanne 13/21, lk 319), mida on muudetud komisjoni 20. detsembri 2011. aasta direktiiviga 2011/100/EL (ELT L 341, lk 50).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/28


Alexandre Borde ja Carbonium’i 10. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 25. märtsi 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-314/14: Borde ja Carbonium versus komisjon

(Kohtuasi C-279/15 P)

(2015/C 294/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Alexandre Borde ja Carbonium SAS (esindaja: Rechtsanwalt A.B.H. Herzberg)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 25. märtsi 2015. aasta otsus osas, mis:

a.

jätab hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata; ja

b.

jätab apellantide kohtukulud nende endi kanda ja mõistab neilt välja komisjoni kohtukulud.

tunnistada apellantide tühistamishagi vastuvõetavaks.

ja

a.)

teha asjas lõplik otsus;

või teise võimalusena

b.)

saata asi tagasi Üldkohtusse teenete osas otsuse tegemiseks;

teise võimalusena: saata asi tagasi Üldkohtusse vastuvõetavuse ja teenete osas läbivaatamiseks, ja vastava otsuse tegemiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 esimesele lõigule.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid väidavad, et nende tühistamishagi läbivaatamata jätmine oli ebaseaduslik, kuna (i) Üldkohus esitas ebatäpseid ja ebamääraseid põhjendusi, jättes seega tähelepanuta apellantide õiguse olla ära kuulatud; (ii) kohaldades ELTL artikli 263 lõiget 4 tegi Üldkohus ebaõige järelduse, et vaidlustatud aktid on aktid ELTL artikli 288 tähenduses; (iii) Üldkohus tegi vea, kui ta järeldas, et vaidlustatud meetmed ei ole otsused ELTL artikli 288 lõike 4 tähenduses; (iv) kohaldades ELTL artikli 263 lõiget 4 tegi Üldkohus ebaõige järelduse, et otsustavaks asjaoluks on see, kas vaidlustatud akt on või ei ole „lepingulisest raamitikust eristatav” ja jättis arvesse võtmata muud asjakohased tegurid; (v) kohaldades ELTL artikli 263 lõiget 4 kohaldas Üldkohus ebaõigesti bipolaarsete juhtumite kriteeriumi tripolaarsele juhtumile; (vi) Üldkohus jättis arvestamata apellantide õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/29


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgerichts München (Saksamaa) 11. juunil 2015 – Soha Sahyouni versus Raja Mamisch

(Kohtuasi C-281/15)

(2015/C 294/36)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht München

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Soha Sahyouni

Vastustaja: Raja Mamisch

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu määruse (EÜ) nr 1259/2010 (1) artikkel 1 on kohaldatav ka eraviisilise abielulahutuse (Privatscheidung) suhtes, käesolevas asjas Süüria vaimulikus kohtus šariaadi normide alusel toimunud abielulahutuse suhtes?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

a)

Kas abielulahutuse siseriiklike õigusnormide alusel tunnustatavuse kontrollimisel tuleb kohaldada ka määruse (EL) nr 1259/2010 artiklit 10?

b)

Juhul kui teise küsimuse punktile a vastatakse jaatavalt:

(1)

Kas lähtuda tuleb abstraktselt võrdlusest, mille kohaselt tagab kohtu asukohariigi õigus küll ka teisele abikaasale võimaluse abielulahutust taotleda, kuid seab sellele tema soo tõttu muud menetlusõiguslikud ja sisulised tingimused kui need tingimused, mis on seatud teise abikaasa võimalusele abielulahutust taotleda,

või

(2)

oleneb normi kehtivus sellest, et välisriigi abstraktselt diskrimineeriva õiguse kohaldamine on ka kõnealusel juhul – konkreetselt – diskrimineeriv?

c)

Juhul kui teise küsimuse punkti b teisele võimalusele vastatakse jaatavalt:

Kas asjaolu, et diskrimineeritud abikaasa nõustub abielulahutusega – ka hüvitiste vastuvõtmisega nõustumise vormis –, on juba alus jätta norm kohaldamata?


(1)  ELT L 343, lk 10.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/30


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Braunschweig (Saksamaa) 11. juunil 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-282/15)

(2015/C 294/37)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Braunschweig

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 34, 35 ja 36 koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (1), millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, artikliga 14 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis keelavad toota või töödelda või turule lasta aminohappeid sisaldavat toidulisandit (käesolevas asjas: L-histidiin), kui selleks ei tehta teatavate täiendavate faktiliste eelduste täidetuse korral siseriikliku ametiasutuse kaalutluspädevuses olevat ajutist erandit?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, artiklite 14, 6, 7, 53 ja 55 ülesehitusest tuleneb, et siseriiklike õigusnormidega kehtestatud keeldu, mis käsitleb teatavat toitu või teatavaid toidu koostisosi, võib kohaldada ainult viidatud sätetes märgitud tingimustel, ja kas sellega on vastuolus esimeses küsimuses kirjeldatud siseriiklikud õigusnormid?

3.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 (2) vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta artiklit 8 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus esimeses küsimuses kirjeldatud siseriiklikud õigusnormid?


(1)  EÜT L 31, lk 1; ELT eriväljaanne 15/06, lk 463.

(2)  ELT L 404, lk 26.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/31


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 11. juunil 2015 – X, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-283/15)

(2015/C 294/38)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: X

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Staatssecretaris van Financiën

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu liikumisvabadust käsitlevaid sätteid tuleb tõlgendada selliselt, et nendega on vastuolus siseriiklik norm, mille kohaselt Hispaanias elav liidu kodanik, kelle töine tulu maksustatakse ligikaudu 60 % ulatuses Madalmaades ja ligikaudu 40 % ulatuses Šveitsis, ei või oma Hispaanias asuvast isiklikus kasutuses olevast eluasemest saadud negatiivset tulemit oma Madalmaades maksustatavast töisest tulust maha arvata ka siis, kui ta saab elukohariigis Hispaanias nii väikest tulu, et asjaomase aasta eelnimetatud negatiivne tulem ei saa elukohariigis viia maksu vähendamiseni?

2.

a)

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas iga liikmesriik, kus liidu kodanik saab osa oma tulust, peab sellisel juhul eelnimetatud negatiivset tulemit täies ulatuses arvesse võtma? Või kehtib see kohustus ainult ühe asjaomase töökohariigi kohta ja kui jah, siis millise? Või peab iga töökohariik (välja arvatud elukohariik) lubama ühe osa kõnealusest negatiivsest tulemist maha arvata? Kuidas tuleb see mahaarvatav osa viimatinimetatud juhul välja arvutada?

b)

Kas sellega seoses on oluline see, millises liikmesriigis tööd tegelikult tehakse või see, millisel liikmesriigil on õigus nimetatud tööga saadud tulu maksustada?

3.

Kas vastus teises punktis toodud küsimustele kujuneb teistsuguseks, kui ühe puhul nendest riikidest, kus liidu kodanik oma tulu saab, on tegemist Šveitsiga, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega kuulu ka Euroopa Majanduspiirkonda?

4.

Kuivõrd on sellega seoses oluline, kas elukohariigi (käesoleva juhul Hispaania) õigusaktides on ette nähtud võimalus maksukohustuslase eluaseme hüpoteeklaenu intresside mahaarvamiseks ning võimalus sellest asjaomasel aastal tekkinud maksukahjumi tasaarvestamiseks võimalike selles riigis hilisematel aastatel saadavate tuludega?


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht München (Saksamaa) 15. juunil 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) versus Hauptzollamt München

(Kohtuasi C-288/15)

(2015/C 294/39)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht München

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

Vastustaja: Hauptzollamt München

Eelotsuse küsimus

Kas kauba klassifitseerimisel kombineeritud nomenklatuuri (1) alamrubriiki 6211 33 10 00 0 „Töö- ja ametirõivad” tuleb lähtuda üksnes kauba väljanägemisest või kasutuseesmärgist või tuleb üldreegli 3 punkti b kohaldades arvesse võtta seda, millised komponendid määravad kauba põhiomadused?


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382), mida on muudetud komisjoni 9. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 927/2012 (ELT L 304, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 15. juunil 2015 – Jozef Grundza

(Kohtuasi C-289/15)

(2015/C 294/40)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský súd v Prešove

Põhikohtuasja pool

Jozef Grundza

Eelotsuse küsimus

Kas raamotsuse (1) artikli 7 lõiget 3 ja artikli 9 lõike 1 punkti d tuleb tõlgendada nii, et kahepoolse karistatavuse tingimus loetakse täidetuks ainult siis, kui tegu või tegevusetus, mille kohta on tehtud kohtuotsus, mille tunnustamist taotletakse, on kuritegu ka täidesaatva riigi õiguskorras in concreto ehk juhtumi konkreetse analüüsi põhjal (sõltumata selle koosseisu tunnustest või rikkumise kvalifitseerimisest), või piisab selleks, et nimetatud tingimus oleks täidetud, asjaolust, et juhtum on üldiselt kuritegu ka täidesaatva riigi õiguse alusel (in abstracto)?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/909/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (ELT L 327, lk 27).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/33


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vergabekammer Südbayern (Saksamaa) 16. juunil 2015 – Hörmann Reisen GmbH versus Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Kohtuasi C-292/15)

(2015/C 294/41)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vergabekammer Südbayern

Põhikohtuasja pooled

Vaidlustuse esitaja: Hörmann Reisen GmbH

Vastustajad: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse (EÜ) nr 1370/2007 (1) artikli 5 lõike 1 alusel koostoimes direktiiviga 2004/18/EÜ (2) ja/või direktiiviga 2014/24/EL (3) korraldatud riigihankemenetluse suhtes on põhimõtteliselt kohaldatavad ainult viidatud direktiivide sätted, mistõttu tuleb viidatud direktiividest erinevad määruse (EÜ) nr 1370/2007 sätted jätta kohaldamata?

2.

Kas sellest tulenevalt sõltub allhangete lubatavus määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 5 lõike 1 alusel koostoimes direktiiviga 2004/18/EÜ ja/või direktiiviga 2014/24/EL korraldatud riigihankemenetluse raames ainult põhimõtetest, mille Euroopa Liidu Kohus on välja töötanud direktiivi 2004/18/EÜ kohta, ja direktiivi 2014/24/EL artikli 63 lõikes 2 sätestatud korrast või võib hankija sellest kõrvale kaldudes kehtestada ka sellises riigihankemenetluses pakkujatele kooskõlas määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 4 lõikega 7 protsendimäära (sõidugraafiku kilomeetritest), mille ulatuses peab pakkuja veoteenust ise osutama?

3.

Kas juhul, kui määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 5 lõike 1 alusel koostoimes direktiiviga 2004/18/EÜ ja/või direktiiviga 2014/24/EL korraldatud riigihankemenetluse suhtes on kohaldatav määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 4 lõige 7, võib hankija määruse (EÜ) nr 1370/2007 põhjendust 19 arvesse võttes oma äranägemise järgi kindlaks määrata protsendimäära, mille ulatuses peab pakkuja veoteenust ise osutama, millest tulenevalt võib hankija nõue, mis puudutab teenuse endapoolset osutamist 70 % ulatuses (sõidugraafiku kilomeetritest), olla õigustatud?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, lk 1)

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114)

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, lk 65)


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 18. juunil 2015 – Ferring Lægemidler A/S, acting on behalf of Ferring B.V. versus Orifarm A/S

(Kohtuasi C-297/15)

(2015/C 294/42)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sø- og Handelsretten

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ferring Lægemidler A/S, kes tegutseb Ferring B.V. nimel

Kostja: Orifarm A/S

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ (1) kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib õiguspäraselt vastu seista ravimi jätkuvale turustamisele paralleelimportija poolt, kui see importija on pakendanud ravimi ümber uude välispakendisse ja kandnud sellele uuesti kaubamärgi olukorras, kus kaubamärgiomanik on turustanud seda ravimit samasuurustes annustes ja pakendites kõikides EMP riikides, kus seda ravimit müüakse?

2.

Kas esimesele küsimusele antavat vastust muudab see, kui kaubamärgiomanik on nii ekspordiriigis kui ka impordiriigis turustanud seda ravimit kahesugustes eri suurusega pakendites (10-annuselised pakendid ja 1-annuselised pakendid) ning importija on ostnud ekspordiriigist 10-annuselisi pakendeid ja pakendanud need ümber 1-annuselistesse pakenditesse, millele on kantud uuesti kaubamärk enne ravimi impordiriigis turustamist?


(1)  EÜT 2008 L 299, lk 25.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif (Luksemburg) 19. juunil 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser versus Directeur de l’administration des contributions directes

(Kohtuasi C-300/15)

(2015/C 294/43)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal administratif

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser

Vastustaja: Directeur de l’administration des contributions directes

Eelotsuse küsimus

Kas töötajate vaba liikumise põhimõttega, mis on sätestatud eelkõige ELTL artiklis 45, on vastuolus 4. detsembri 1967. aasta muudetud tulumaksuseaduse (loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) artikli 139ter lõige 1, sest selle järgi kohaldatakse selles ette nähtud maksu ümberarvutust ainult isikute suhtes, kellel on tulumaksu kinnipidamise tõend?


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/35


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. juunil 2015 – Marc Soulier, Sara Doke versus Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Kohtuasi C-301/15)

(2015/C 294/44)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Marc Soulier, Sara Doke

Vastustajad: Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Eelotsuse küsimus

Kas 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (1) eespool viidatud sätetega on vastuolus see, kui niisugused õigusnormid nagu need, mida on analüüsitud [käesoleva] eelotsusetaotluse punktis 1, annavad ametlikele (tasude sissenõudmise ja jagamise ülesannetega) esindusorganisatsioonidele õiguse „kättesaadamatute raamatute” reprodutseerimise ja digitaalsel kujul esitamise lubade väljastamiseks, võimaldades samas nende raamatute autoritel või autorite õigusjärglastel esitada selle õiguse teostamisele vastulause või antud nõusolek tagasi võtta tingimustel, mis on määratletud nendes õigusnormides?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/35


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Hispaania) 19. juunil 2015 – Correos y Telégrafos S.A. versus Ayuntamiento de Vila Seca

(Kohtuasi C-302/15)

(2015/C 294/45)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Correos y Telégrafos S.A.

Vastustaja: Ayuntamiento de Vila Seca

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 107 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiivi 2008/6/EÜ (1) (millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ (2) seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega) artikliga 7 on vastuolus siseriiklik õigusakt, millega kehtestatakse universaalse postiteenuse rahastamise vahendiks maksuvabastus seoses selle tegevusega?


(1)  ELT L 52, lk 3.

(2)  EÜT L 15, lk 14; ELT eriväljaanne 06/06, lk 71.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/36


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 24. juunil 2015 – Delta Air Lines Inc. versus Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

(Kohtuasi C-305/15)

(2015/C 294/46)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Delta Air Lines Inc.

Vastustajad: Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 (1) artikleid 5 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et nende kohaselt võib lennureisijatel olla määruse alusel seoses sama broneeringuga õigus hüvitisele rohkem kui üks kord, kui lend, millele lennuettevõtja on reisija ümber broneerinud, tühistatakse või lükatakse edasi üle kolme tunni, millest järeldub, et määruse artiklis 7 sätestatud hüvitis ei ole kindlasummaline, vaid sõltub tühistamiste arvust või tühistamise ulatusest ja seega viivitusest?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kuidas see haakub põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Kohtu 19. novembri 2009. aasta kohtuotsuses Sturgeon jt (C-402/07 ja C-432/07, EU:C:2009:716), mille kohaselt tuleb määruse artiklit 5 tõlgendada nii, et selle kohaselt tuleb hüvitise saamise reeglite kontekstis hilinenud lendude reisijad võrdsustada tühistatud lendude reisijatega, kui Euroopa Kohus on oma 23. oktoobri 2012. aasta kohtuotsuses Nelson jt (C-581/10 ja C-629/10, EU:C:2012:657) leidnud, et kindlasummalise hüvitamise arvutamisel ei võeta arvesse kolme tundi ületavat tegelikku hilinemist?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/37


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 25. juunil 2015 – Vincent Deroo-Blanquart versus Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA

(Kohtuasi C-310/15)

(2015/C 294/47)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Vincent Deroo-Blanquart

Vastustaja: Sony Europe Limited, Sony France SA õigusjärglane

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivis 2005/29, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (1), artikleid 5 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et seotud pakkumine, mida kujutab endast eelnevalt installitud tarkvaraga arvuti müük siis, kui arvuti tootja on andnud oma edasimüüja vahendusel teavet kogu eelnevalt installitud tarkvara kohta, kuid ei ole täpsustanud iga selle osa hinda, on ebaausa eksitava kauplemistava kasutamine?

2.

Kas direktiivi 2005/29 artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et seotud pakkumine, mida kujutab endast eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müük siis, kui tootja ei jäta tarbijale muud valikut kui kas võtta see tarkvara vastu või lasta müügitehing tühistada, on ebaausa kaubandustava kasutamine?

3.

Kas direktiivi 2005/29 artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et seotud pakkumine, mida kujutab endast eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müük siis, kui tarbijal on võimatu saada samalt tootjalt ilma tarkvarata arvutit, on ebaausa kaubandustava kasutamine?


(1)  ELT L 149, lk 22.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/38


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 25. juunil 2015 – TrustBuddy AB versus Lauri Pihlajaniemi

(Kohtuasi C-311/15)

(2015/C 294/48)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: TrustBuddy AB

Kostja: Lauri Pihlajaniemi

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2008/48/EÜ (1), mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, artikli 3 punkti b tuleb tõlgendada nii, et krediidiandjaks peetakse ka sellist ettevõtjat, kes turustab internetis tarbijakrediiti nn inimestevaheliste otselaenudena ning kes suhetes tarbijatega kasutab üldiselt laenuandjal olevat õigust otsustada krediiditingimuste, krediidi andmise ja sissenõudmise üle, kuigi vahendid krediidi andmiseks saadakse nimetuks jäävatelt üksikisikutelt ning need on eraldiseisvad ettevõtja enda vahenditest?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, lk 66).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/38


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 25. juunil 2015 – Eco-Emballages SA versus Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

(Kohtuasi C-313/15)

(2015/C 294/49)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de commerce de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Eco-Emballages SA

Kostjad: Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

Eelotsuse küsimus

Kas direktiiviga 2004/12/EÜ (1) muudetud direktiivi 94/62/EÜ artiklis 3 määratletud pakendi mõiste hõlmab „rulle” (torud ja silindrid), mis on mähitud tarbijatele müüdavasse elastsesse materjali, nagu paber või plastkile?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (ELT L 47, lk 26; ELT eriväljaanne 13/34, lk 3).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/39


26. juunil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-314/15)

(2015/C 294/50)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: O. Beynet ja E. Manhaeve)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Prantsuse Vabariik ei ole taganud reovee bioloogilist puhastust või muu sellega võrdväärset puhastust 15 linnastu puhul inimekvivalendiga 10  000 kuni 15  000 tundlikeks aladeks mitteloetavatesse veekogudesse juhitava asulareovee osas, või inimekvivalendiga 2  000 kuni 10  000 magevette ja suudmealadele juhitava reovee osas, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (1) artikli 4 lõigetest 1 ja 3 tulenevaid kohustusi.

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon heidab oma hagis Prantsusmaale ette, et viimane ei ole viieteistkümnes linnastus nõuetekohaselt rakendanud nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta.

Direktiivi 91/271/EMÜ artikli 4 lõigete 1 ja 3 kohaselt peavad linnastutel inimekvivalendiga 10  000 kuni 15  000, mille asulareovesi juhitakse tundlikeks aladeks mitteloetavatesse veekogudesse, ja linnastutel inimekvivalendiga 2  000 kuni 10  000, mille reovesi juhitakse magevette ja suudmealadele, olema kogumissüsteemid ning neisse sisenev reovesi peab läbima bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse hiljemalt 31. detsembriks 2005.


(1)  ELT L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/39


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Luksemburg) 29. juunil 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-321/15)

(2015/C 294/51)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Vastustaja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Eelotsuse küsimus

Kas 23. detsembri 2004. aasta muudetud seaduse, millega luuakse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, artikli 13 lõige 6, mis lubab pädeval ministril nõuda ilma hüvitist maksmata täielikult või osaliselt tagasi vastavalt sama seaduse artikli 12 lõigetele 2 ja 4 eraldatud, kuid ära kasutamata kvoodid, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga [2003/87/EÜ], millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (1), ning konkreetsemalt selles ette nähtud saastekvootidega kauplemise süsteemi ülesehitusega, kusjuures see küsimus hõlmab küsimust, kas tegelikult on tegemist eraldatud, kuid ära kasutamata kvootide tagastamisega või jaatava vastuse korral isegi selleks kvalifitseerimisega, samuti küsimusele, kas need kvoodid võib õiguslikult määratleda varana?


(1)  EÜT L 275, lk 32.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/40


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 2. juulil 2015 – TDC A/S versus Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

(Kohtuasi C-327/15)

(2015/C 294/52)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: TDC A/S

Vastustajad: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (1), sealhulgas artikkel 32 takistab liikmesriiki kehtestamast õigusnorme, millega ei lubata ettevõtjal esitada nõuet liikmesriigi vastu selle direktiivi II peatüki kohaldamisalast välja jäävate kohustuslike lisateenuste osutamise netokulu eraldi katmiseks juhul, kui äriühingu kasum selle direktiivi II peatükis ette nähtud universaalteenuse kohustuse raames osutatud teiste teenuste eest on suurem kui kohustuslike lisateenuste osutamisega kaasnenud kulud?

2.

Kas universaalteenuse direktiiv takistab liikmesriiki kehtestamast õigusnorme, mis lubavad ettevõtjal esitada nõude liikmesriigi vastu selle direktiivi II peatüki kohaldamisalast välja jäävate kohustuslike lisateenuste osutamise netokulu eraldi katmiseks üksnes siis, kui netokulu on ettevõtja jaoks põhjendamatult koormav?

3.

Kui vastus küsimusele 2 on eitav, siis kas liikmesriik võib otsustada, et selle direktiivi II peatüki kohaldamisalast välja jäävate kohustuslike lisateenuste osutamine ei ole põhjendamatult koormav, juhul kui ettevõtja kui tervik on saanud kasumit kõigi nende teenuste osutamisest, mille puhul ettevõtjal on universaalteenuse kohustus, sh nende teenuste osutamisest, mida ettevõtja oleks osutanud ka ilma universaalteenuse kohustuseta?

4.

Kas universaalteenuse direktiiv takistab liikmesriiki kehtestamast õigusnorme, mille järgi tuleb määratud ettevõtjate netokulu, mis on seotud selle direktiivi II peatüki alusel osutatud universaalteenusega, arvutada lähtudes vahest kõnealuse teenuse osutamisega seotud kogutulu ja kogukulu vahel, sh selle tulu ja kulu vahel, mis ettevõtjal oleks tekkinud ka ilma universaalteenuse kohustuseta?

5.

Kui kõnealuseid siseriiklikke õigusnorme (vt küsimused 1–4) kohaldatakse kohustuslikule lisateenusele, mida tuleb osutada mitte üksnes Taanis, vaid nii Taanis kui ka Gröönimaal, mis ELTL II lisa alusel on ülemeremaa või -territoorium, siis kas küsimuste 1–4 vastused on asjakohased ka kohustuse selle osa suhtes, mis puudutab Gröönimaad, juhul kui Taani ametiasutused panevad Taanis asutatud ettevõtjale sellise kohustuse ja ettevõtjal ei ole Gröönimaal muid tegevusi?

6.

Kuidas mõjutavad küsimuste 1–5 vastuseid ELTL artikli 107 lõige 1, artikli 108 lõige 2 ja komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (2)?

7.

Kuidas mõjutab küsimuste 1–5 vastuseid konkurentsi vähima moonutamise põhimõte, mis sisaldub muu hulgas universaalteenuse direktiivi artikli 1 lõikes 2, artikli 3 lõikes 2, põhjendustes 4, 18, 23 ja 26 ning IV lisa B osas?

8.

Kas juhul, kui küsimustes 1, 2 ja 4 viidatud siseriiklik kord on vastuolus universaalteenuse direktiivi sätetega, siis kas neil sätetel või välistustel on vahetu õigusmõju?

9.

Milliste muude teguritega tuleb arvestada, hinnates, kas punktis [13] kirjeldatud siseriiklik taotluste esitamise tähtaeg ja selle kohaldamine on Euroopa liidu õiguse heauskse koostöö, võrdväärsuse ja tõhususe põhimõttega kooskõlas


(1)  EÜT L 108, lk 51; ELT eriväljaanne 13/29, lk 367.

(2)  ELT 2012, L 7, lk 3.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/41


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 3. juulil 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano versus Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(Kohtuasi C-335/15)

(2015/C 294/53)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato.

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Maria Cristina Elisabetta Ornano.

Vastustaja: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero.

Eelotsuse küsimus

1.

Kas nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ (1) artikli 11 esimese lõigu punkti 1, punkti 2 alapunkti b ja punktiga 3 ning viimase ja eelviimase põhjendusega ning ELTL artikli 157 (endine EÜ artikkel 141) lõigetega 1, 2 ja 4, ELTL artikliga 158 (endine EÜ artikkel 142), milles on nähtud ette, et „[l]iikmesriigid püüavad säilitada tasustatavate puhkuste süsteemide olemasolevat võrdväärsust”, ning direktiivi 2006/54/EÜ (2) artikli 2 lõike 2 punktiga c ja artikli 14 lõike 1 punktiga c omavahelises koostoimes ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ artikliga 15 ning põhjendustega 23 ja 24 ning lõpuks Euroopa Liidu põhiõiguste harta [2000/C 364/01] artikliga 23 on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid, mis nagu 19. veebruari 1981. aasta seaduse nr 27 artikli 3 esimene lõik enne 30. detsembri 2004. aasta seaduse nr 311 artikli 1 lõikega 325 tehtud muudatust kehtinud redaktsioonis ei võimalda maksta selles ette nähtud toetust kohustusliku rasedus- ja sünnituspuhkuse perioodide eest enne 1. jaanuari 2005?


(1)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, lk 1-7).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 204, lk 23–36)


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/42


Euroopa Ombudsmani 6. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/11: Staelen versus Euroopa Ombudsman

(Kohtuasi C-337/15 P)

(2015/C 294/54)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Ombudsman (esindaja: G. Grill)

Teine menetlusosaline: Claire Staelen

Apellandi nõuded

Esimese võimalusena:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-217/11 (1), kuivõrd seal tehakse järeldus, et (a) Médiateur saatis korda mitmeid õigusrikkumisi, mis seisnesid liidu õiguse piisavalt selges rikkumises, (b) mittevaralise kahju tekkimine oli tuvastatud, ja (c) Üldkohtu tuvastatud õigusrikkumiste ja selle mittevaralise kahju vahel on põhjuslik seos, ning (2) kuivõrd Médiateurilt mõisteti välja hüvitis summas 7  000 eurot;

jätta hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata, kuna Üldkohtu otsus tühistatakse;

teise võimalusena,

saata asi tagasi Üldkohtusse, kuna Üldkohtu otsus tühistatakse, ja

mõista kohtukulud välja õiglaselt ja võrdselt.

Väited ja peamised argumendid

Oma apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab Médiateur mitu väidet õigusnormi rikkumiste kohta.

Esiteks ta leiab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta järeldas, et lihtsast hoolitsuskohustuse rikkumisest piisab piisavalt selge rikkumise tuvastamiseks. Médiateur leiab, et see Üldkohtu väide ei ole kooskõlas lepinguvälise vastutuse valdkonna kohtupraktikaga, mis eeldab, et isikutele õiguse loova õigusnormi piisavalt selge rikkumine oleks tõendatud ja kus rõhutatakse, et sellele tingimusele vastavuse üle otsustamisel otsustavaks kriteeriumiks on see, kui asjaomane institutsioon ilmselgelt ja tõsiselt eirab oma kaalutlusõiguse piire. Üldkohus jättis arvesse võtmata Médiateuri konkreetset rolli ja täpsemalt seda, et viimasel oli juurdluste läbiviimisel väga lai kaalutlusruum.

Teiseks ei ole Médiateur nõus Üldkohtu tõlgendusega, mis puudutab asjaolu, et kui ta viib läbi juurdlust ja kui institutsioon annab talle selgitusi, mis näivad talle veenvad, ei välista see tema vastutust hinnata, kas selle selgituse aluseks olevad faktilised asjaolud on tõendatud, eelkõige siis, kui nimetatud selgitus on ainus alus tema tehtud järeldusele, et haldusomavoli ei esinenud. Médiateur leiab nimelt, et institutsioonid peavad andma talle õiget teavet ning seega on õiguspärane, kui ta rajab oma järeldused talle esitatud teabele, kuni puuduvad tõendid, mis võiksid edastatud teabe usaldusväärsust kahtluse alla seada. Selles osas väidab Médiateur, et tal puudus igasugune põhjus karta, et esitatud teave ei vasta faktilistele asjaoludele.

Kolmandaks, kuigi Médiateur jagab Üldkohtu järeldust, et teatavad Médiateuri vastused olid sõnastatud ebamõistliku tähtaja jooksul, ei ole Médiateur nõus, et talle süüks pandav liidu õiguse rikkumine oleks piisavalt selge. Seega ei ole liidu lepinguväline vastutus tõendatud.

Neljandaks leiab Médiateur, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta ei andnud ühtki selgitust, kuidas see, et pr Staelen kaotas Médiateuri suhtes usalduse, kujutab endast mittevaralist kahju.

Viimaseks vaidlustab Médiateur põhjusliku seose talle süüks pandavate rikkumiste ja selle vahel, et pr Staelen kaotas Médiateuri suhtes usalduse.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/43


Claire Staeleni 7. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/11: Claire Staelen versus Euroopa Ombudsman

(Kohtuasi C-338/15 P)

(2015/C 294/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Claire Staelen (esindaja: V. Olona)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ombudsman

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 29. aprilli 2015. aasta otsus kohtuasjas T-217/11 (Staelen vs. Euroopa Ombudsman);

sellest tulenevalt rahuldada apellandi nõuded hüvitada mittevaraline kahju, mis tekitati vastuolulise tegevusega, apellandi hinnatud summas 50  000 eurot;

teha otsus vastavalt apellandi nõuetele esimeses kohtuastmes, välja arvatud varalise kahju hüvitamise nõue;

mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma kaebuse põhjenduseks kuus väidet, mis kõik tuginevad õigusnormi rikkumisel ja faktide moonutamisel.

Esiteks leiab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi ning moonutas fakte, kui apellandile keelduti ombudsmani juurdlusest. Üldkohus moonutas ka kaebuse eset.

Teiseks väidab ta, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõlgendas vääralt ELTL artiklit 228 ja otsust 94/262 (1), jättes need ilma kasulikust mõjust.

Kolmandaks märgib ta, et Üldkohus moonutas fakte seoses suutlikkuse nimekirja kandmise diskrimineerimise kestusega.

Neljandaks heidab ta ette, et Üldkohus moonutas fakte ja rikkus õigusnormi, kui ta järeldas, et ombudsman ei rikkunud läbipaistvus- ja hoolitsuskohustust.

Viiendaks heidab ta ette, et Üldkohus hoidis kõrvale Euroopa Parlamendi presidendi 23. veebruari 2003. aasta otsuse ning hea haldustava kohaldamisest.

Viimaseks leiab ta, et Üldkohus eksis, kui ta sedastas, et ombudsman ei pidanud uurima konkursitoimiku hävitamist.


(1)  Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom, ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, lk 15).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/44


Euroopa Komisjoni 10. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/11: Total ja Elf Aquitaine versus komisjon

(Kohtuasi C-351/15 P)

(2015/C 294/56)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Bottka ja F. Dintilhac)

Teised menetlusosalised: Total SA, Elf Aquitaine SA

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 29. aprilli 2015. aasta otsus kohtuasjas T-470/11;

tunnistada Üldkohtule esitatud hagi vastuvõetamatuks;

mõista kõik käesoleva kohtuastme ja esimese kohtuastme kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks kolm väidet.

Esimese ja teise apellatsioonkaebuse väite kohaselt on hagi vastuvõetamatuse kohta esitatud komisjoni väide edasikaevatud kohtuotsuses ebaõigesti tagasi lükatud. Komisjoni väidab apellatsioonkaebuse esimese väite raames, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et komisjoni peaarvepidaja 24. juuni ja 8. juuli 2011. aasta kirjad tekitavad siduvaid õiguslikke tagajärgi. Tegelikult kujutavad peaarvepidaja kirjad endast üksnes nõudeid maksta metakrülaatide otsuse täitmiseks vastav summa ja need valmistavad ette nende nõuete võimalikku sundtäitmist tulenevalt Üldkohtu otsusest kohtuasjas T-217/06 (1), milles vähendati Arkemale määratud trahvisummat, samas kui samal päeval tehtud otsuses kohtuasjas T-206/06 (2) (mis Euroopa Kohtu määrusega kohtuasjas C-421/11 P (3) muutmata jäeti) jäeti kostjale määratud trahvisummad muutmata. Peaarvepidaja kirjad ei ole veel sundtäitmine ning nendega ei kinnitata komisjoni lõplikku seisukohta. Lisaks ei tekita peaarvepidaja kirjad siduvaid õiguslikke tagajärgi, mis erineksid metakrülaatide otsuse õiguslikest tagajärgedest; metakrülaatide otsus ei ole pärast kostjate edasikaebamise võimaluste ammendumist enam vaidlustatav. Teine apellatsioonkaebuse väide puudutab asjaolu, et edasikaevatud kohtuotsus ei järgi poolelioleva kohtuasja ega kohtuotsuse seadusjõu põhimõtteid, millest viimane tuleneb Euroopa Kohtu määrusest kohtuasjas C-421/11 P.

Kolmas apellatsioonkaebuse väide, mis puudutab põhjenduste vasturääkivust, on esitatud teise võimalusena juhuks, kui Euroopa Kohus peaks esimese ja teise väite tagasi lükkama. Üldkohus sedastas punktis 113 ebaõigesti, et komisjon oli täielikult täitnud kõik nõuded nii Arkema kui ka solidaarvõlgnike suhtes, kuigi Üldkohus märkis punktis 9 õigesti, et Arkema ei saa lubada komisjonil mitte mingit summat kinni pidada, isegi eeldusel, et tema hagi ühenduse kohtus osutub edukaks. Niisugune põhjenduste vasturääkivus mõjutab Üldkohtu arutluskäiku kohtuasja sisulistes küsimustes ja on piisav alus edasikaevatud kohtuotsuse tühistamiseks.


(1)  ECLI:EU:T:2011:251.

(2)  ECLI:EU:T:2011:250.

(3)  ECLI:EU:C:2012:60.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/45


Bank of Industry and Mine’i 13. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-10/13: Bank of Industry and Mine versus nõukogu

(Kohtuasi C-358/15 P)

(2015/C 294/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Bank of Industry and Mine (esindajad: advokaadid E. Rosenfeld ja S. Perrotet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsus kohtuasjas T-10/13, mis tehti hagejale teatavaks 5. mail 2015 ja millega Üldkohus jättis rahuldamata äriühingu Bank of Industry and Mine’i hagi nimetatud kohtuasjas ja mõistis temalt välja kõik kohtukulud;

rahuldada apellandi poolt esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks seitse väidet.

Esiteks leiab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, leides kohtuotsuse punktis 99, et nõukogu võttis otsuse 2012/635 (1) vastu ELL artikli 29 alusel, ja järeldades sellest kohtuotsuse punktis 101, et sellele otsusele ei laiene ELTL artikli 215 lõike 2 nõuded. Apellandi väitel rikkus Üldkohus õigusnormi ka otsustades kohtuotsuse punktis 105, et nõukogul oli õigus näha ette rakendusvolitused vastavalt ELTL artikli 291 lõike 2 sätetele. Pealegi oli ka nõukogu õigusnormi rikkunud, leides, et ELTL artikli 291 lõike 1 kohaldamise tingimused olid täidetud. Tegelikult on ainus piiravatele meetmetele kohaldatav menetlus ette nähtud ELTL artiklis 215. ELTL artikli 291 lõige 2 ei ole seega kohaldatav, kuna see artikkel on kohaldatav ainult meetmetele, mis vajavad rakendusmeetmeid. Rahaliste vahendite külmutamise puhul on aga juba iseenesest tegemist rakendusmeetmetega. Need ei saa seega kuuluda ELTL artikli 291 lõike 2 esemelisse kohaldamisalasse. Pealegi ei ole ELTL artikli 291 lõike 2 kohaldamise tingimused täidetud, sest nõukogu ei ole vaidlustatud otsustes nõuetekohaselt põhjendanud selle menetluse kasutamist.

Teiseks heidab apellant Üldkohtule ette ka seda, et viimane leidis, et otsuse 2010/413 (2) (otsusega 2012/35 (3) ja otsusega 2012/635 muudetud redaktsioonis) artikli 20 lõike 1 punkt c ja määruse nr 267/2012 (4) artikli 23 lõike 2 punkt d ei riku õiguskindluse ja etteaimatavuse põhimõtteid, proportsionaalsuse põhimõtet ja omandiõigust. Üldkohtu otsuse punktis 79 nimetatud kvantitatiivse ja kvalitatiivse olulisuse kriteeriumi ei ole vaidlustatud aktides mainitud. Üldkohus mõtles selle vaidlustatud aktide valideerimiseks seega ise välja. Pealegi on see kriteerium ise ebamäärane, ebatäpne ja ebaproportsionaalne. Niisiis asus Üldkohus õigusnormi rikkumise hinnaga seisukohale, et asjaolu, et apellatsioonkaebuse esitaja tegi Iraani riigile makse, kujutab endast toetamist vaidlustatud aktide tähenduses.

Kolmandaks heidab apellant Üldkohtule ette õigusnormi rikkumist kohtuotsuse punktides 135 ja 136, kus kohus leidis, et vaidlustatud aktid on piisavalt põhjendatud, samas kui Üldkohus möönis nimetatud kohtuotsuse punktis 134 ise, et vaidlustatud aktid ei sisalda täpsustusi selle kohta, milline oli apellandile süüks pandava toetuse vorm ja ulatus. Lisaks ei ole apellandil vaidlustatud aktide põhjal võimalik teada saada, mis põhjusel teda karistatakse, see aga näitab põhjenduse ebapiisavust.

Neljandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, leides kohtuotsuse punktis 163, et apellandi olukorra ettenähtud tähtaja jooksul uuesti läbivaatamata jätmine ei muuda apellandi nime säilitamist karistatud üksuste loetelus õigusvastaseks, kuna selle kohustuse puhul on tegemist puhtalt objektiivse kohustusega.

Viiendaks rikkus Üldkohus õigusnormi, asudes seisukohale, et vaidlustatud otsused ei riku apellandi põhiõigusi ega ole ebaproportsionaalsed, olgugi et need otsused on ebamäärased ja ebatäpsed. Samuti on Üldkohtu väljakujundatud kvantitatiivse ja kvalitatiivse olulisuse kriteerium olemuselt meelevaldne.

Kuuendaks rikkus Üldkohus õigusnormi kohtuotsuse punktides 179 ja 183, leides et apellatsioonkaebuse esitaja toetab Iraani valitsust, kuna ta tegi kohustusliku makse, samas kui selle makse puhul on tegemist maksuga ja apellant on tavalise maksukohustuslasega samas olukorras.

Viimaseks jättis Üldkohus tuvastamata, et nõukogu rikkus diskrimineerimiskeelu põhimõtet, karistades apellanti, kuid mitte kõiki selle maksu tasumiseks kohustatud ettevõtjaid, Iraani riigile makse tegemise eest.


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 282, lk 58).

(2)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39).

(3)  Nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsus 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 19, lk 22).

(4)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/47


National Iranian Gas Company 13. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-9/13: National Iranian Gas Company versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-359/15 P)

(2015/C 294/58)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: National Iranian Gas Company (esindajad: advokaadid E. Rosenfeld ja S. Perrotet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi (Apellantide) nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu esimese koja otsus kohtuasjas T-9/13, millest hagejale teatati 5. mail 2015 ja millega Üldkohus jättis rahuldamata äriühingu National Iranian Gas Company tühistamishagi nimetatud kohtuasjas ja mõistis temalt välja kohtukulud;

rahuldada esimeses kohtuastmes hageja esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma kaebuse põhjenduseks kaheksa väidet.

Esiteks leiab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, järeldades oma otsuse punktis 82, et otsus 2012/635 (1) oli nõukogus vastu võetud ELL artikli 29 alusel ning tehes sellest oma otsuse punktis 84 järelduse, et see otsus ei vasta ELTLÖ artikli 215 lõikes 2 esitatud nõuetele. Lisaks rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta sedastas oma otsuse punktis 90, et nõukogul oli õigus sätestada rakenduspädevust vastavalt ELTL artikli 291 lõikele 2. Lisaks rikkus nõukogu veel ühte õigusnormi, järeldades, et ELTL artikli 291 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud. ELTL artikkel 215 on nimelt ainus kohaldatav menetlus piiravate meetmete valdkonnas. ELTL artikli 291 lõiget 2 ei saa seega kohaldada, kuna see artikkel on kohaldatav üksnes rakendusmeetmeid vajavatele meetmetele. Rahaliste vahendite külmutamise meetmed on oma olemuselt rakendusmeetmed. Need ei saa seega sisuliselt jääda ELTL artikli 291 lõike 2 kohaldamisalasse. Lisaks ei saa ELTL artikli 291 lõikes 2 ette nähtud tingimused olla täidetud, sest nõukogu ei ole vaidlustatud otsustes nõuetekohaselt põhjendanud selle menetluse käiku.

Teiseks heidab apellant Üldkohtule ette selle järelduse tegemist, et otsuse 2010/413 (2), muudetud otsusega 2012/35 (3) ja otsusega 2012/635, artikli 20 lõike 1 punkt c ja määruse nr 267/2012 (4) artikli 23 lõike 2 punkt d ei riku õiguskindluse, etteaimatavuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ning õigust eraomandile. Kvantitatiivse ja kvalitatiivse olulisuse kriteeriumi Üldkohtu otsuse punktis 61 vaidlustatud aktides ei esine. Üldkohus on loonud seega kõik vahendid vaidlustatud aktide kehtivuse tunnustamiseks. Pealegi on see kriteerium iseenesest ebamäärane, ebatäpne ja ebaproportsionaalne. Üldkohus tegi seega õigusnormi rikkumise hinnaga järelduse, et asjaolu, et apellant maksab tagasi Iraani riigi toetuse, on toetav asjaolu vaidlustatud aktide mõttes.

Kolmandaks heidab apellant Üldkohtule ette õigusnormi rikkumist oma otsuse punktides 116 ja 117, kui ta sedastas, et vaidlustatud aktid on piisavalt põhjendatud, samas kui Üldkohus oli ise oma otsuse punktis 115 tunnistanud, et vaidlustatud aktid ei olnud sihipärased ja toetavad meetmed, mida talle ette heideti. Lisaks ei ole apellant võimeline vaidlustatud aktide ettelugemisel aru saama põhjustest, miks tema suhtes sanktsioone rakendati, mis näitab põhjenduste ebapiisavust.

Neljandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, järeldades oma otsuse punktis 141, et see, et apellandi olukorda ei hinnatud uuesti üle ettenähtud aja jooksul, ei muuda ebaseaduslikuks tema hoidmise nende üksuste nimekirjas, kelle suhtes sanktsioone rakendati, samas kui see kohustus on rangelt objektiivne.

Viiendaks rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta järeldas, et vaidlustatud otsused ei kahjusta apellandi põhiõiguseid ega ole ebaproportsionaalsed, samas kui vaidlustatud otsused olid ebamäärased ja ebatäpsed. Sarnaselt on Üldkohtu esitatud kvantitatiivse ja kvalitatiivse olulisuse kriteerium loomupäraselt omavoliline.

Kuuendaks rikkus Üldkohus õigusnormi oma otsuse punktides 163 ja 164, kui ta järeldas, et apellant toetas Iraani valitsust põhjusel, et ta kohustuslikus korras tagastas toetuse, samas kui see toetus oli vaid maksunõue ja apellant tavalise maksumaksja olukorras.

Seitsmendaks jättis Üldkohus tunnistamata, et nõukogu rikkus diskrimineerimiskeelu põhimõtet ja rakendas apellandi suhtes sanktsioone, kuna ta tagastas Iraani riigile toetuse, mitte nagu kõik seda toetust saanud ettevõtjad.

Viimaseks rikkus Üldkohus õigusnormi, jätkates oma otsuse punktis 159 esitatud põhjendustega.


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 282, lk 58).

(2)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39).

(3)  Nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsus 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 19, lk 22).

(4)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nro267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/48


Prantsuse Vabariigi 15. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 30. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-259/13: Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi C-373/15 P)

(2015/C 294/59)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Prantsuse Vabariik (esindajad: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas ja C. Candat)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon, Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

tühistada osaliselt Euroopa Liidu Üldkohtu 30. aprilli 2015. aasta otsus kohtuasjas T-259/13: Prantsusmaa vs. komisjon;

teha ise vaidluses lõplik lahend, tühistades komisjoni rakendusotsuse nr 2013/123/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (1) niivõrd, kuivõrd sellega ei kaeta teatavaid Prantsuse Vabariigi tehtud kulutusi vähem soodsate piirkondade hüvitiste maaelu kuusnurkse arengu abikava 2. teljele eelarveaastate 2008 ja 2009 jooksul, või saata asi Üldkohtule otsuse tegemiseks tagasi;

teha kohtukulude kohta otsus edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Prantsuse valitsus põhjendab oma apellatsioonkaebust kolme väitega.

Esimeses väites märgib Prantsuse valitsus, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ei tõstatanud omal algatusel oluliste menetlusnormide rikkumise väidet, kuivõrd komisjon oli teinud vaidlusaluse otsuse pärast mõistliku tähtaja lõppu.

Teises väites, mis on esitatud teise võimalusena, märgib Prantsuse valitsus, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et komisjon ei ole rikkunud komisjoni 7. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (2) (edaspidi „määrus nr 1975/2006”) artikleid 10 ja 14, kui nõudis Prantsuse ametiasutustelt CAPNH-abimeetmete (kompenseeriv abiraha püsivate ebasoodsate looduslike tingimuste eest) raames läbiviidud kohapealsete kontrollide käigus loomade loendamist.

Kolmandas väites, mis on esitatud kolmanda võimalusena, märgib Prantsuse valitsus, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et veiste identifitseerimise haldamisega seoses või lambapidamise toetuse raames läbiviidud kohapealsed kontrollid ei vasta määruse nr 1975/2006 artiklis 12 jj kohapealsete kontrollide suhtes esitatud nõuetele.

Seetõttu tuleb vaidlustatud kohtuotsus tühistada osas, milles kohtuotsusega on esimene Prantsuse valitsuse poolt komisjoni vaidlusaluse otsuse peale esitatud tühistamisväide tagasi lükatud.


(1)  ELT L 67, lk 20.

(2)  ELT L 368, lk 74.


Üldkohus

7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/50


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Stahlwerk Bous versus komisjon

(Kohtuasi T-172/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise taotlus - Uue asjaolu puudumine - Vastuvõetamatus))

(2015/C 294/60)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata taotlus muuta käesoleva hagi nõudeid nii, et need käsitleksid komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsust C (2014) 8786 (final), mis käsitleb Riigiabi SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), mida Saksamaa Liitvabariik andis taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks.

3.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

4.

Jätta Stahlwerk Bous GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

5.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/51


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – WeserWind versus komisjon

(Kohtuasi T-173/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/61)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja A. Steinarsdóttir, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/51


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Dieckerhoff Guss versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-174/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/62)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja J. Kaasin, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Dieckerhoff Guss GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/52


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Walter Hundhausen versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-175/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/63)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Walter Hundhausen GmbH (Schwerte, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja G. Mathisen, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Walter Hundhausen GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/53


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Georgsmarienhütte versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-176/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise taotlus - Uue asjaolu puudumine - Vastuvõetamatus))

(2015/C 294/64)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja C. Howdle, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata taotlus muuta käesoleva hagi nõudeid nii, et need käsitleksid komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsust C (2014) 8786 (final), mis käsitleb Riigiabi SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), mida Saksamaa Liitvabariik andis taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks.

3.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

4.

Jätta Georgsmarienhütte GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

5.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/54


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Harz Guss Zorge versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-177/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise taotlus - Uue asjaolu puudumine - Vastuvõetamatus))

(2015/C 294/65)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Harz Guss Zorge GmbH (Zorge, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja A. Steinarsdóttir, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata taotlus muuta käesoleva hagi nõudeid nii, et need käsitleksid komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsust C (2014) 8786 (final), mis käsitleb Riigiabi SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), mida Saksamaa Liitvabariik andis taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks.

3.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

4.

Jätta Harz Guss Zorge GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

5.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/55


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-178/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/66)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim-an-der Ruhr, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja J. Kaasin, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/56


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schmiedewerke Gröditz versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-179/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/67)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche, R. Sauer, ja advokaat C. Renner)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja G. Mathisen, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Schmiedewerke Gröditz GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/57


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schmiedag versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-183/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise taotlus - Uue asjaolu puudumine - Vastuvõetamatus))

(2015/C 294/68)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schmiedag GmbH (Hagen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Höfler, C. Kahle ja V. Winkler)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: EFTA järelevalveamet (esindajad: X. Lewis, M. Schneider ja C. Howdle, hiljem X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali ja C. Perrin)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata taotlus muuta käesoleva hagi nõudeid nii, et need käsitleksid komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsust C (2014) 8786 (final), mis käsitleb Riigiabi SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), mida Saksamaa Liitvabariik andis taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks.

3.

Flachglas Torgau GmbH ja Saint-Gobain Isover G+H AG, Kronotex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH, Bayer MaterialScience AG, Sabic Polyolefine GmbH, Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH ning Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG ja Wacker Chemie AG menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

4.

Jätta Schmiedag GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

5.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/57


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Deutsche Edelstahlwerke versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-230/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/69)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Altenschmidt ja H. Janssen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Deutsche Edelstahlwerke GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/58


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – ArcelorMittal Hamburg jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-235/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/70)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: ArcelorMittal Hamburg GmbH (Hamburg, Saksamaa), ArcelorMittal Bremen GmbH, kes on Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH õigusjärglane (Bremen, Saksamaa), ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisburg, Saksamaa) ja ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg) (esindajad: advokaadid H. Janssen ja G.-R. Engel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta ArcelorMittal Hamburg GmbH, ArcelorMittal Bremen GmbH, ArcelorMittal Hochfeld GmbH ja ArcelorMittal Ruhrort GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/59


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Kronotex ja Kronoply versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-236/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/71)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Saksamaa) ja Kronoply GmbH (Heiligengrabe, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Janssen ja G.-R. Engel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Kronetex GmbH & Co. KG ja Kronoply GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/60


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Steinbeis Papier versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-237/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/72)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Janssen ja G.-R. Engel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Steinbeis Papier GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/60


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schumacher Packaging versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-265/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/73)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schumacher Packaging GmbH (Schwarzenberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Janssen ja G.-R. Engel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Schumacher Packaging GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/61


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Grupa Azoty ATT Polymers versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-270/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/74)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Janssen ja S. Kobes)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Grupa Azoty ATT Polymers GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/62


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – P-D Glasseiden jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-272/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/75)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Saksamaa), P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Saksamaa), P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, Saksamaa) ja Glashütte Freital GmbH (Freital, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Janssen ja G.-R. Engel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta P-D Glasseiden GmbH Oschatz, P-D Interglas Technologies GmbH, P-D Industriegesellschaft mbH ja Glashütte Freital GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/63


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Drahtwerk St. Ingbert jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-275/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/76)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (Sankt Ingbert, saksamaa), DWK Drahtwerk Köln GmbH (Köln, Saksamaa), Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, Saksamaa), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Saksamaa), Stahlguss Saar GmbH (Sankt Ingbert) ja Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen) (esindajad: advokaadid S. Altenschmidt ja H. Janssen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Drahtwerk St. lngbert GmbH, DWK Drahtwerk Köln GmbH, Kalksteingrube Auersmacher GmbH, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, Stahlguss Saar GmbH ja Zentralkokerei Saar GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/63


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Flachglas Torgau jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-276/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/77)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Saksamaa); Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Saksamaa) ja Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Altenschmidt ja H. Janssen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid A. Luke ja C. Maurer)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Flachglas Torgau GmbH, Saint-Gobain Isover G+H AG ja Saint-Gobain Oberland AG kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/64


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Ineos Manufacturing Deutschland jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-280/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/78)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Ineos Manufacturing Deutschland GmbH (Köln, Saksamaa), Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, Saksamaa) ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer ja T. Woltering)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid C. von Donat ja G. Quardt)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH ja Ineos Vinyls Deutschland GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/65


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Fels-Werke versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-281/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/79)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Fels-Werke GmbH (Goslar, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, L. Petersen ja T. Woltering)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid C. von Donat ja G. Quardt)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Fels-Werke GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/66


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Bayer MaterialScience versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-282/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/80)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer ja T. Woltering)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid C. von Donat ja G. Quardt)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Bayer MaterialScience AG kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/66


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Advansa jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-283/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/81)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Advansa GmbH (Hamm, Saksamaa), Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, Saksamaa), Aurubis AG (Hamburg, Saksamaa), Cabb GmbH (Gersthofen, Saksamaa), CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, Saksamaa), CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Brunsbüttel, Saksamaa), Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Saksamaa), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, Saksamaa), Dralon GmbH (Dormagen, Saksamaa), Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, Saksamaa), Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, Saksamaa), ISP Marl GmbH (Marl, Saksamaa), Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Sulzbach, Saksamaa), Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Sulzbach), Nabaltec AG (Schwandorf, Saksamaa), Siltronic AG (München, Saksamaa), Trevira GmbH (Bobingen, Saksamaa), Wacker Chemie AG (München) ja Westfalen Industriegase GmbH (Münster, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer ja T. Woltering)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistavad advokaadid C. von Donat ja G. Quardt)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, Cabb GmbH, CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dow Olefinverbund GmbH, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dralon GmbH, Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG, Hahl Filaments GmbH, ISP Marl GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG, Trevira GmbH, Wacker Chemie AG ja Westfalen Industriegase GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/67


Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Vinnolit versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-318/14) (1)

((Riigiabi - Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks - Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus - Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 294/82)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Geipel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, keda abistab advokaat H. Wollmann)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 18. detsembri 2013. aasta otsus C (2013) 4424 (final) algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlus seoses Saksamaa Liitvabariigi poolt võetud meetmetega taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks (Riigiabi SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

3.

Jätta Vinnolit GmbH & Co. KG kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta EFTA järelevalveameti kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/68


1. aprillil 2015 esitatud hagi – Brinkmann (Steel Trading) jt versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-161/15)

(2015/C 294/83)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (London, Ühendkuningriik); Dalmar investments Ltd (Tortola, Briti Neitsisaared); Darlows Consultants Ltd (Nassau, Bahama); Forestborne Ltd (Tortola); International Corporate Management Company SA (Luxembourg, Luksemburg); Kraxis Investments Ltd (Nikosia, Küpros); Magnamox Management Ltd (Nikosia); Megamatic Technologies Ltd (Nikosia); Windward Yachting Ltd (Sliema, Malta); Chupit Ltd (Nikosia); Coburg Investments (Overseas) Ltd (Nikosia); First Trade International Ltd (Tortola); Fitinvest Ltd (Limassol, Küpros); Halman Consultants (Overseas) Ltd (Tortola); Limtan Investments Ltd (Lanarca, Küpros); Minnesota Trading Ltd (Nikosia); Protoconsult Ltd (Nikosia); Transcoal Trading Ltd (Nikosia); and Veft Management Ltd (Nikosia) (esindaja: barrister R. Nowinski)

Kostja: Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

mõista Euroopa Liidult välja hüvitis hagejatele põhjustatud kahju eest, mis tekitati konkreetseid majanduspoliitilisi tingimusi käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmise ja kohaldamisega, hagis nimetatud summas või summas, mida Euroopa Kohus peab hagejatele maksmisele kuuluvaks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kolm väidet.

1.

Esimene väide, et rikuti Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 18 ja põhiõiguste harta artikli 21 lõiget 2, kuna komisjon ja EKP tegutsesid ebaseaduslikult, diskrimineerides Küprost ja diskrimineerides seega otseselt Küprose pankades hoiustajaid;

2.

Teine väide, et komisjon ja EKP tegutsesid ebaseaduslikult, kuna nad rikkusid hoiustajate õigusi eraomandile, mis on tagatud põhiõiguste hartaga, ja

3.

Kolmas väide, et rikuti Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõiget 4, kuna komisjon ja EKP tegutsesid ebaseaduslikult, rikkudes proportsionaalsuse põhimõtet, koostades konkreetseid majanduspoliitilisi tingimusi käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi, mis oli läbi räägitud komisjoni ja EKP vahel Euroopa stabiilsusmehhanismi alusel.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/69


19. mail 2015 esitatud hagi – Almaz-Antey versus nõukogu

(Kohtuasi T-255/15)

(2015/C 294/84)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moskva, Venemaa) (esindajad: advokaadid C. Stumpf ja A. Haak)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 13. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/432, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT 2015 L 70, lk 47), ja nõukogu 13. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/427, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT 2015, L 70, lk 1), osas, milles need meetmed puudutavad hagejat;

mõista hageja kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

Esimene väide, et nõukogu ei ole esitanud sobivaid või piisavaid põhjendusi, et lisada hageja loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Ukrainas.

Teine väide, et nõukogu on teinud ilmse vea, kui ta järeldas, et hageja puhul oli täidetud ükski kriteeriumidest, et kanda teda vaidlustatud loetellu.

Kolmas väide, et kostja otsus rikub proportsionaalsuse põhimõtet.

Neljas väide, et kogu kostja põhistus ei vasta piiravate meetmete nõuetele.

Viies väide, et nõukogu rikkus põhjendamata või ebaproportsionaalselt hageja põhiõigusi, sealhulgas kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/70


22. mail 2015 esitatud hagi – Kiselev versus nõukogu

(Kohtuasi T-262/15)

(2015/C 294/85)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Dmitry Konstantinovich Kiselev (Korolev, Venemaa) (esindajad: barrister T. Otty ja barrister B. Kennelly ning solicitor J. Linneker)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 13. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/432, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, ja nõukogu 13. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/427, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega;

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et on tehtud ilmne hindamisviga, asudes seisukohale, et hageja vastab loetelusse kandmise kriteeriumile, mis on kehtestatud otsuse (muudetud kujul) artikli 1 lõikes 1 ja määruse (muudetud kujul) artikli 2 lõikes 1.

Hageja väidab, et tagamaks kooskõla Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 10, peab otsuses ja määruses esitatud loetelusse kandmise tingimust tõlgendama kooskõlas õigusega sõnavabadusele. Hageja seisukohal peab kriteeriumi puhul, et isik „toeta[b] aktiivselt” Venemaa valitsuse Ukrainaga seotud poliitikat, sellel isikul olema vastava poliitika üle suurem mõju kui ainult oma arvamuse esitamine ajakirjanduslikus kontekstis. Hageja on enda väitel ajakirjanik ja ainult meediakompanii direktor ning seega ei ole tal vajalikku mõjuvõimu või konkreetset mõju ning vastutust olukorra eest Ukrainas. Tegelikult ei ole hageja vastupidi nõukogu väitele kunagi toetanud „Vene vägede viimist Ukrainasse”.

2.

Teine väide, et on rikutud sõnavabadust.

Hageja väitel karistavad piiravad meetmed hagejat poliitiliste vaadete eest, mida ta on väljendanud ajakirjaniku ja kommentaatorina. Need piiravad samuti tema võimalust kasutada oma õigust sõnavabadusele ning uudisteagentuuri Rossiya Segodnya, mida ta juhib, tegevust. Hageja sõnul ei saa piiravaid meetmeid õigustada asjaolu, et nõukogu on vastu hageja mõne reportaaži sisule. Lisaks puuduvad tõendid, et ta on kutsunud üles vägivalda kasutama või teinud midagi, mis võiks õigustada tema sõnavabaduse piiramist.

3.

Kolmas väide, et on rikutud hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.

Hageja väidab, et talle ei ole kunagi esitatud „tõsiseltvõetavaid ja usutavaid tõendeid” või „konkreetseid tõendeid ja teavet” selle toetuseks, et tema vastu võetud piiravad meetmed on õigustatud. Hagejale edastati tema väitel nõukogu „tõendid” (osaliselt) alles pärast seda, kui tema loetelusse kandmist otsustati jätkata.

4.

Neljas väide, et nõukogu ei ole esitanud hagejale tema loetelusse kandmise kohta piisavaid põhjendusi.

Hageja väitel on esitatud põhjendus ülemäära ebamäärane ega esita tegelikke ja konkreetseid põhjusi hageja suhtes piiravate meetmete võtmiseks.

5.

Viies, teise võimalusena esitatud väide, et nõukogu on tuginenud ebaseaduslikule meetmele (kuna loetelusse kandmise kriteerium võimaldab rikkuda hageja õigust sõnavabadusele).

Hageja väidab, et kui vastupidi esimesele väitele tuleb kriteeriumi tõlgendada nii, et see lubab loetelusse kanda juriidilisi isikuid, kes on seotud ajakirjandusliku tegevusega, ainult seetõttu, et nad avaldavad oma poliitilist seisukohta, mille kohta nõukogu leiab, et see on vaieldav, puuduks loetelusse kandmise kriteeriumil kohane õiguslik alus ja/või see oleks ebaproportsionaalne otsuse ja määruse eesmärke silmas pidades.

6.

Kuues väide, et on rikutud EL-i/Venemaa partnerluse ja koostöö kokkulepet.

Hageja väidab, et ei ole üritatud põhjendada partnerluse ja koostöö kokkuleppe artikli 52 rikkumisi seoses hageja (muu hulgas) rahaliste vahendite vaba liikumise piirangutega ning ei ole üritatud teha koostööd artikli 90 kohaselt koostöönõukoguga.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/71


29. mail 2015 esitatud hagi – Hmicho versus nõukogu

(Kohtuasi T-275/15)

(2015/C 294/86)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Samir Hmicho (Poole, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor V. Davies ja T. Eicke, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 31. mai 2013. aasta otsus 2013/255/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT 2013 L 147, lk 14) ja/või nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2015/383, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT 2015 L 64, lk 41) ja/või nõukogu 19. mai 2015. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2015/784, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP Süüria vastu suunatu piiravate meetmete kohta (ELT 2015 L 124, lk 13), hagejat puudutavas osas;

tühistada nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 36/2012 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (ELT 2012 L 16, lk 1) ja/või nõukogu 6. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/375, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (ELT 2015 L 124, lk 1) ja/või nõukogu 19. mai 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/780, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (ELT 2015 L 64, lk 10), hagejat puudutavas osas;

tühistada nõukogu otsus, mis sisaldus tema 20. mai 2015. aasta kirjas, viide SGS15/06024, millega kinnitati hageja määramine ja „muudeti informatsiooni seoses [hagejaga] vastavalt nõukogu rakendusotsusele ja määrusele”;

mõista Euroopa Liidult hageja kasuks välja hüvitis;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

Esimene väide, et puudus õiguslik alus tema vastu suunatud piiravateks meetmeteks ja/või tehti ilmne hindamisviga, kuna puudub igasugune mõistlik seos tema ja nende isikute vahel, kelle vastu suunatakse liidu võetud piiravad meetmed, nimelt need, kes saavad Süüria režiimist kasu või toetavad seda.

Teine väide, et nõukogu otsused 2013/255/ÜVJP, 2015/383 ja 2015/784, nõukogu määrused nr 36/2012, nr 2015/375 ja nr 2015/780, ja/või 20. mai 2015. aasta otsus rikuvad hageja põhiõigusi, mis on kaitstud EL põhiõiguste hartaga ja/või Euroopa inimõiguste konventsiooniga, seal hulgas hageja õigus inimväärikusele, heale haldusele, seal hulgas kaitseõigused, kohustus esitada põhjendusi ja süütuse presumptsioon, õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtupidamisele, õigus era- ja perekonnaelu austamisele, ettevõtlusvabadus ja õigus eraomandile.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/72


Euroopa välisteenistuse 1. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-51/14

(Kohtuasi T-278/15 P)

(2015/C 294/87)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa välisteenistuse (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Teine menetluspool: KL (Brüssel, Belgia)

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 18. märtsi 2015. aasta otsus kohtuasjas F-51/14;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kuus väidet, millest osad puudutavad hindamissüsteemi ja osad edutamissüsteemi.

Hindamissüsteem

1.

Esimene väide, et on rikutud ametnike personalieeskirjade artiklit 43, tõendamiskoormise jaotamist puudutavaid norme, keeldu otsustada ultra petita ja apellandi kaitseõigusi.

2.

Teine väide, et on rikutud kohtuliku kontrolli piire. Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsuses ületas Avaliku Teenistuse Kohus mitmel korral oma kontrolli piire ja näis, et viimane soovis teda sundida võtma vastu kindlaksmääratud hindamissüsteemi.

3.

Kolmas väide, et on rikutud õigusnormi selles osas, mis puudutab hinnetel mittepõhineva hindamissüsteemi objektiivsuse puudumist ja ametnike personalieeskirjade artikli 43 rikkumist.

Edutamissüsteem

4.

Neljas väide, et on rikutud keeldu otsustada ultra petita ja apellandi kaitseõigusi.

5.

Viies väide, et on rikutud tõendamiskoormise jaotamist puudutavaid norme.

6.

Kuues väide, et on rikutud õigusnormi selles osas, mis puudutab apellandi poolt ametnike personalieeskirjade artikli 45 rikkumist.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/73


3. juunil 2015 esitatud hagi – Vakakis versus komisjon

(Kohtuasi T-292/15)

(2015/C 294/88)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: solicitor B. O’Connor, advokaadid S. Gubel ja E. Bertolotto)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada, et komisjon on ELTL artikli 340 alusel vastutav hüvitama kogu kahju, mis hagejale tekitati komisjoni ebaseadusliku tegevusega kõnealuse hankemenetluse käigus, seal hulgas:

kogu hankes osalemisega seotud kulud ja väljaminekud;

hanke seaduslikkuse vaidlustamisega seotud kulud;

kasumi kaotus;

võimaluste kaotus.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon rikkus võrdse kohtlemise, hea halduse ja õiguspärase ootuse põhimõtet, nagu on kodifitseeritud nõukogu määruses nr 1605/2002 („finantsmäärus”) ja ELi välistegevuse raames lepingute sõlmimise korda käsitlev praktilises juhendis („PRAG”), kuna ta ei jälginud nõuetekohaselt hankemenetlust ega uurinud koheselt ega andnud täielikku teavet Vakakise esitatud kaebuse uurimise kohta.

2.

Teine väide, et hagejale tekitati kahju komisjoni haldusomavoli ja otsuse tõttu sõlmida leping Agriconsultinguga.

3.

Kolmas väide, et hagejale tekitati kahju komisjoni haldusomavoli tõttu ja võrdse kohtlemise, hea halduse ja õiguspärase ootuse liidu üldpõhimõtete rikkumise tõttu ning finantsmääruse artikli 94 ja PRAG osa 2.3.6. rikkumise tõttu.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/74


5. juunil 2015 esitatud hagi – European Union Copper Task Force versus komisjon

(Kohtuasi T-310/15)

(2015/C 294/89)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: European Union Copper Task Force (Essex, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid C. Fernández Vicién ja I. Moreno-Tapia Rivas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu niivõrd, kuivõrd see on kohaldatav vaseühenditele;

mõista käesoleva menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab hagi kahe väitega.

1.

Esimene väide, et komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu, on antud õigusvastasel alusel, kuna määrusega nr 1107/2009, eriti artikliga 24 ja II lisa punktiga 4 on rikutud Euroopa Liidu õigust.

Hageja väitel on teaduslikult tõendatud, et püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse kriteerium, eelkõige püsivuse kriteerium ei ole vase puhul sobiv.

Peale selle ei ole hageja sõnul püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse kriteeriumi kohaldamine mitteorgaanilistele ainetele kooskõlas muude õigusnormidega, mida on reguleeritud keemiliste ainete valdkonnas rakendatud.

Lõpuks väidab hageja asendamisele kuuluvate ainete osas niisiis, et püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse kriteeriumi kohaldamine vaseühenditele läheb kaugemale sellest, mis on määrusega nr 1107/2009 taotletava eesmärgi saavutamiseks vajalik, ning määruses nr 1107/2009 on ettevaatuspõhimõtet valesti tõlgendatud.

2.

Teine väide, milles teise võimalusena märgitakse, et kuna komisjon hõlmas rakendusmääruse nr 2015/408 kohaldamisalasse vaseühendid, rikkus ta proportsionaalsuse põhimõtet.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/75


11. juunil 2105 esitatud hagi – Poola Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-316/15)

(2015/C 294/90)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 31. märtsi 2015. aasta otsus (avaldatud numbri all C[2015] 2230), millega keelduti toetuse andmisest Euroopa Regionaalarengu Fondist suurprojektile „Uuenduslike teenuste väljaehitamine IBM ühistalituste keskuses Wrocławis”, mis on osa rakenduskavast „Uuenduslik majandus”, mis on hõlmatud struktuuriabiga eesmärgi „Lähenemine Poolas” raames;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide: Määruse (EÜ) nr 1080/2006 (1) artikli 3 lõike 2 punkti a on vääralt tõlgendatud, kuna on lähtutud sellest, et investeeringud ühistalituste keskuste ülesehitamiseks, eelkõige IT-spetsialistide töölevõtmine uuenduslike teenuste loomiseks, ei ole „tootlik investeerimine, mis aitab kaasa püsivate töökohtade loomisele ja säilitamisele” selle sätte tähenduses, mistõttu seda ei saa Euroopa Regionaalarengu Fondi rahadega kaasfinantseerida.

2.

Teine väide: Euroopa Regionaalarengu Fondi rahadega kaasfinantseerimisele loa andmise tingimusi on vääralt tõlgendatud, kuna lähtutud on sellest, et kaasrahastada saab ainult investeeringuid, mis on „silmapaistvalt innovatsioonisuutlikud”, ning projektile on antud väär hinnang, kuna lähtutud on sellest, et puuduva innovatsioonipotentsiaali tõttu ei kattu see neljanda rakenduskava „Uuenduslik majandus” prioriteetse suunaga.

3.

Kolmas väide: Projektile on antud väär hinnang, kuna on tuvastatud, et puudub avalike vahendite eraldamise põhjendus, ning kuna Euroopa Regionaalarengu Fondi rahadega kaasfinantseerimisele loa andmise tingimusi on vääralt tõlgendatud, kuna lähtutud on sellest, et projektis ettenähtud tingimustel intressi maksmine takistab kaasfinantseerimisele loa andmist.

4.

Neljas väide: Lojaalse koostöö põhimõtet ja määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 41 lõiget 2 on rikutud, kuna projekti hindamise tähtaega on oluliselt ületatud, selle hindamise raames muudeti arvamust, mis puudutab teenuste sektoris tehtavate investeeringute finantseerimise võimalust, ning Poola ametiasutuste selgitusi projekti innovatsioonisuutlikkuse kohta ei võetud arvesse.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, lk 1).


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/76


16. juunil 2015 esitatud hagi – Ocean Capital Administration a.O. versus nõukogu

(Kohtuasi T-332/15)

(2015/C 294/91)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ocean Capital Administration GmbH (Hamburg, Saksamaa), First Ocean Administration GmbH (Hamburg), First Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Second Ocean Administration GmbH (Hamburg), Second Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Third Ocean Administration GmbH (Hamburg), Third Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Fourth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Fifth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Sixth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Seventh Ocean Administration GmbH (Hamburg), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Eighth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Ninth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Tenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Eleventh Ocean Administration GmbH (Hamburg), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Twelfth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iraan), Kheibar Co. (Teheran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kīsh, Iraan) (esindajad: P. Moser, QC, barrister E. Metcalfe ja solicitor M. Taher)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tunnistada õigusvastasuse väite alusel kehtetuks nõukogu 10. oktoobri 2013. aasta otsus 2013/497/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, ja nõukogu 10. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 971/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012 (ELT L 272, lk 1), milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid;

tühistada hagejaid puudutavas osas nõukogu 7. aprilli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/556, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP (ELT L 92, lk 101), ja nõukogu 7. aprilli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/549, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012 (ELT L 92, lk 12), milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid;

mõista hagejate kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kaks väidet.

1.

Esimene väide, mis käsitleb õigusvastasust ning mille alusel palutakse ELTL artiklist 277 lähtudes tunnistada kehtetuks nõukogu 10. oktoobri 2013. aasta otsus 2013/497/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, ja nõukogu 10. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 971/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012 (ELT L 272, lk 1), milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

Hagejad väidavad, et nimetatud otsuses ja määruses kasutatud kriteeriumidel ei ole esiteks õiguslikku alust ja teiseks faktilist alust, kuna kohtuotsuses Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu (T-489/10, ECLI:EU:T:2013:453) leidis Üldkohus, et Islamic Republic of Iran Shipping Lines („IRISL”) ei olnud rikkunud nõukogu kehtestatud piiravaid meetmeid; kolmandaks rikuvad need kriteeriumid hagejate õigust tõhusale kohtulikule kaitsele ning ne bis in idem ja res judicata põhimõtteid; neljandaks diskrimineerivad need väidetavalt IRISL-le kuuluvaid või tema kontrollitavaid üksusi põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt; viiendaks rikuvad hagejate kaitseõigust; kuuendaks rikuvad põhjendamatult või ebaproportsionaalselt hagejate teisi põhiõigusi, sealhulgas omandiõigust, tegutsemisõigust ja õigust heale mainele, ning seitsmendaks väljendub neis nõukogu võimu kuritarvitamine, kuna ta lihtsalt kohaldas hagejate suhtes samu piiravaid meetmeid, hiilides Üldkohtu kohustuslikust otsusest kõrvale.

2.

Teine väide, mille alusel palutakse ELTL artiklist 263 lähtudes tunnistada hagejaid puudutavas osas kehtetuks nõukogu 7. aprilli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/556, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP (ELT L 92, lk 101), ja nõukogu 7. aprilli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/549, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012 (ELT L 92, lk 12), milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

Hagejad väidavad, et nimetatud otsusel ja rakendusmäärusel esiteks puudub õiguslik alus, teiseks on neis tehtud ilmseid hindamisvigu, kolmandaks puudub piisav faktiline alus, neljandaks on rikutud hagejate õigust tõhusale kohtulikule kaitsele ja õigust saada ära kuulatud, viiendaks on rikutud ne bis in idem põhimõtet ja õiguspärase ootuse põhimõtet ning kuuendaks on põhjendamatult või ebaproportsionaalselt rikutud hagejate põhiõigusi, eelkõige omandiõigust ja tegutsemisõigust.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/77


25. juunil 2015 esitatud hagi – Windrush Aka versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Dammers (The Specials)

(Kohtuasi T-336/15)

(2015/C 294/92)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Windrush Aka LLP (London, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister S. Malynicz ja solicitor S. Britton)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Jerry Dammers (London, Ühendkuningriik)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „The Specials” – ühenduse kaubamärk nr 3 725 082

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: tühistamismenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 18. märtsi 2015. aasta otsus asjas R 1412/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõigete 1 ja 2 rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/78


29. juunil 2015 esitatud hagi – Bach Flower Remedies versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Durapharma (RESCUE)

(Kohtuasi T-337/15)

(2015/C 294/93)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Ühendkuningriik) (esindaja: solicitor I. Fowler)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Durapharma ApS (Stenstrup, Taani)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „RESCUE” – ühenduse kaubamärgi registreering nr 6 473 755

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 26. märtsi 2015. aasta otsus asjas R 2551/2013-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja juhul, kui teine menetluspool apellatsioonikojas astub menetlusse, menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c ning artikli 7 lõikega 3 rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/79


30. juunil 2015 esitatud hagi – CG versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Kohtuasi T-349/15)

(2015/C 294/94)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: CG verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Körber)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Perry Ellis International Group Holdings Limited (Nassau, Bahama)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „P PRO PLAYER” sisaldav must-valge kujutismärk – registreerimistaotlus nr 1 0 8 89  764

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 28. aprilli 2015. aasta otsus asjas R 2439/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/79


30. juunil 2015 esitatud hagi – Alpex Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

(Kohtuasi T-355/15)

(2015/C 294/95)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Šveits) (esindajad: advokaadid C. Bacchini ja M. Mazzitelli)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Astex Pharmaceuticals, Inc. (Pleasanton, Ühendriigid)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „ASTEX” – registreerimistaotlus nr 1 0 8 05  281

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 28. aprilli 2015. aasta otsus asjas R 593/2014-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas, kui ta astub menetlusse.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/80


3. juulil 2015 esitatud hagi – Arrom Conseil vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Kohtuasi T-358/15)

(2015/C 294/96)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arrom Conseil (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid C. Herissay Ducamp ja J. Blanchard)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Puig France SAS (Pariis, Prantsusmaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Roméo has a gun by Romano Ricci” sisaldav ühenduse kujutismärk – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11 193 604

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 26. märtsi 2015. aasta otsus asjas R 1020/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osaliselt;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 5 rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/81


3. juulil 2015 esitatud hagi – Arrom Conseil vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Kohtuasi T-359/15)

(2015/C 294/97)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arrom Conseil (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid C. Herissay Ducamp ja J. Blanchard)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nina Ricci SARL (Pariis, Prantsusmaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Roméo has a gun by Romano Ricci” sisaldav ühenduse kujutismärk – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11 193 604

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 13. aprilli 2015. aasta otsus asjas R 1021/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osaliselt;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 5 rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/81


3. juulil 2015 esitatud hagi – Choice versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Choice chocolate & ice cream)

(Kohtuasi T-361/15)

(2015/C 294/98)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Choice sp. z o.o. (Legnica, Poola) (esindaja: advokaat T. Mielke)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Choice chocolate & ice cream” sisaldav ühenduse kujutismärk – registreerimistaotlus nr 1 2 6 44  423

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 30. aprilli 2015. aasta otsus asjas R 2221/2014-5.

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/82


1. juulil 2015 esitatud hagi – Lacamanda Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Woolley (HENLEY)

(Kohtuasi T-362/15)

(2015/C 294/99)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Lacamanda Group Ltd (Manchester, Ühendkuningriik) (esindaja: barrister C. Scott)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nigel Woolley (Braceborough, Ühendkuningriik)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „HENLEY” – ühenduse kaubamärk nr 4 7 43  563

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. aprilli 2015. aasta otsus asjas R 2255/2012-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine.


Avaliku Teenistuse Kohus

7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/83


26. juunil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-92/15)

(2015/C 294/100)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks otsus, milles hinnatakse hageja alalise töövõimetuse määra, ja teiseks otsus, millega jäetakse osaliselt rahuldamata hageja vaie ja taotlus, et talle hüvitataks väidetavalt tekkinud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 6. oktoobri 2014. aasta otsus osas, milles sellega määratakse hageja alalise töövõimetuse määraks 68,5 %;

tühistada 18. märtsi 2015. aasta otsus, millega jäetakse hageja 13. jaanuari 2015. aasta taotlus osaliselt rahuldamata;

mõista hageja kasuks välja varalise kahju hüvitis;

mõista hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitis, mis on hinnatud 1 10  000 eurole;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/83


30. juunil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi F-94/15)

(2015/C 294/101)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti hageja vaie Euroopa välisteenistuse personalikomitee valimistulemuste peale rahuldamata.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 23. aprilli 2015. aasta otsus, millega kiideti heaks Euroopa välisteenistuse personalikomitee valimised, mille tulemused avaldati 17. märtsil 2015;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/84


1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi F-95/15)

(2015/C 294/102)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada lõplik otsus hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta liidu pensioniskeemi, milles kohaldatakse 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirja VIII lisa artikli 11 § 2 uusi üldisi rakendussätteid.

Hagejanõuded

tunnistada personalieeskirja VIII lisa artikli 11 § 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 6. novembri 2014. aasta otsus, millega kinnitatakse hageja poolt enne teenistusse astumist kogunenud pensioniõiguste üleminek 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirja VIII lisa artikli 11 § 2 uusi üldiste rakendussätete alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/84


1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-96/15)

(2015/C 294/103)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja pensioniõiguste liidu pensioniskeemi ülekandmist käsitlev ettepanek, millega kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 uusi üldisi rakendussätteid, ning mõista kostjalt välja esialgselt üks euro hagejale väidetavalt tekitatud kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

tunnistada 15. juuli 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 3. oktoobri 2014. aasta otsus enne hageja teenistusse asumist omandatud pensioniõigustest tuleneva staažilisa kohta seoses tema õiguste ülekandmisega Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi 15. juuli 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete alusel;

teise võimalusena mõista Euroopa Komisjonilt välja esialgselt üks euro hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/85


1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi F-97/15)

(2015/C 294/104)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada lõplik otsus hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta liidu pensioniskeemi, milles kohaldatakse 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirja VIII lisa artikli 11 lõike 2 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirja VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 14. oktoobri 2014. aasta otsus, millega kinnitatakse hageja poolt enne teenistusse astumist kogunenud pensioniõiguste ülekandmine 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirja VIII lisa artikli 11 lõike 2 uute üldiste rakendussätete alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/86


3. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-98/15)

(2015/C 294/105)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada 18. juuli 2014. aasta otsus, millega kinnitati hageja üksuse juhatajaks, osas, milles selle otsusega ei nähta ette üksuse juhataja staatuse tagasiulatuvalt tunnustamist ja tema ametikohaga seotud põhipalga tagasiulatuvalt tõusu (juhtimishüvitis), ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 18. juuli 2014. aasta otsuse artikkel 2 osas, milles sellega nähakse ette, et põhipalk seoses hageja nimetamisega üksuse juhatajaks tõuseb üksnes alates üheksandast kuust;

tühistada 20. märtsi 2015. aasta otsus, mis toimetati kätte 24. märtsil 2015 ja millega jäeti rahuldamata hageja 29. augusti 2014. aasta kaebus;

hüvitada hageja varaline kahju;

igal juhul mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.