ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 201A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
18. juuni 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa personalivaliku amet (EPSO)

2015/C 201A/01

Teade avalike konkursside korraldamise kohta — EPSO/AD/310/15 — 1. Kuraator (AD 7) — 2. Muuseumipedagoog (AD 7) — 3. Konservaator – konserveerimisvaldkonna juht ja koguhoidja (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Kuraatori abi (AST 3) — 2. Konserveerimisvaldkonna juhi ja koguhoidja abi (AST 3)

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa personalivaliku amet (EPSO)

18.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 201/1


TEADE AVALIKE KONKURSSIDE KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AD/310/15

1.

Kuraator (AD 7)

2.

Muuseumipedagoog (AD 7)

3.

Konservaator – konserveerimisvaldkonna juht ja koguhoidja (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

Kuraatori abi (AST 3)

2.

Konserveerimisvaldkonna juhi ja koguhoidja abi (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäev: 23. juuli 2015 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab kvalifikatsioonil ning testidel ja katsetel põhinevad avalikud konkursid eesmärgiga koostada reservnimekirjad, mille alusel Euroopa Parlament võtab Euroopa Ajaloo Maja avalikku teenistusse tööle administraatoreid ja assistente (vastavalt AD ja AST tegevusüksus).

Reservnimekirjadesse kantavate kandidaatide arv konkursi ja ametikoha kohta:

Kuraator (AD 7): 20

Muuseumipedagoog (AD 7): 15

Konservaator (konserveerimisvaldkonna juht ja koguhoidja) (AD 7): 5

Kuraatori abi (AST 3): 10

Konserveerimisvaldkonna juhi ja koguhoidja abi (AST 3): 5

Käesolev konkursiteade ja 27. veebruari 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 70 A avaldatud avalike konkursside üldeeskirjad (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) moodustavad valikumenetluse siduva raamistiku.

Kõnealune konkursiteade hõlmab kahte konkurssi ja kummagi konkursi raames eri ametikohti. Kandideerida saab vaid ühele ametikohale konkursi kohta. Valik tuleb teha elektroonilisel registreerumisel ja seda ei saa muuta pärast elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamist.

AMETIÜLESANDED

Kuraator vastutab muuseumi näituste, eeskätt ajutiste ja rändnäituste kontseptsiooni väljatöötamise ja püsinäituse ajakohastamise, sisu-uuringute ja esemete uurimise, muuseumikogu täiendamise ja asjakohaste trükiste koostamise eest. Samuti esindab kuraator Euroopa Ajaloo Maja väliste sidusrühmade ees. Kuraatori abi aitab kuraatorit/kuraatoreid teatavates eespool mainitud ülesannetes.

Muuseumipedagoog vastutab näitustega seotud õppestrateegia ja -programmide väljatöötamise ja rakendamise eest. Tema ülesandeks on atraktiivsete ja mitmekülgsete õppimisvõimaluste väljapakkumine kõigile sihtrühmadele. Samuti kuulub tema vastutusalasse suhtlemine koolidega ja töötubade korraldamine.

Konservaator vastutab Euroopa Ajaloo Maja kogude ja hoiulevõetud esemete säilitamise eest: jälgib hoiu- ja eksponeerimistingimusi, teeb inventuuri, kontrollib esemete seisundit ning pakub välja konserveerimis- ja restaureerimismeetmeid ja hindab nende maksumust. Samuti kuulub konservaatori vastutusalasse väliste teenuseosutajatega sõlmitud lepingute järelevalve. Konservaatori abi aitab konservaatorit/konservaatoreid teatavates eespool mainitud kogude säilitamisega seotud ülesannetes.

Lisateave tavapäraste ametiülesannete kohta konkursi ja ametikoha kaupa on esitatud I LISAS.

OSALEMISTINGIMUSED

Kandidaat peab kandideerimisavalduse kinnitamise päeval täitma KÕIK järgmised tingimused:

Üldtingimused

Kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused

Kandidaat on täitnud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused

Kandidaadil on töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused

Eritingimused: keeled

1. keel: vähemalt C1-tase ühes ELi 24 ametlikust keelest

2. keel: vähemalt B2-tase inglise, prantsuse või saksa keeles (muu kui 1. keel)

Keeleoskuse tasemeid käsitlevad üksikasjad on esitatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis ( https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr)

Eritingimused: kvalifikatsioon ja töökogemus

Iga konkursi ja ametikoha puhul nõutav konkreetne kvalifikatsioon ja töökogemus on esitatud II LISAS.

Diplomeid käsitlevad üksikasjad on esitatud avalike konkursside üldeeskirjade I lisas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

Teine keel tuleb valida inglise, prantsuse või saksa keele hulgast. Need on ELi institutsioonide peamised töökeeled. Teenistuse huvides peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ja suutelised oma igapäevatöös vähemalt ühes neist kolmest keelest vabalt suhtlema.

Lisateave ELi konkursside keelenõuete kohta on esitatud III LISAS.

VALIKUMENETLUS

1)    Arvutipõhised valikvastustega testid

Kui registreerunud kandidaatide arv ületab konkursi ja ametikoha kohta teatava künnise , mille on määranud kindlaks EPSO kui ametisse nimetav asutus, kutsutakse kõik kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäevaks oma avalduse kinnitanud kandidaadid arvutipõhistele valikvastustega testidele, mis toimuvad mõnes EPSO akrediteeritud keskuses.

Kui kandidaatide arv jääb künnisest allapoole , korraldatakse need testid hindamiskeskuses (vt punkt 3).

Arvutipõhised valikvastustega testid korraldatakse järgmiselt:

Test

Keel

Küsimused

Kestus

Minimaalne nõutav punktisumma

Verbaalne mõtlemine

1. keel

20 küsimust

35 min

10/20

Matemaatiline mõtlemine

1. keel

10 küsimust

20 min

Matemaatiline ja abstraktne mõtlemine 10/20

Abstraktne mõtlemine

1. keel

10 küsimust

10 min

Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata muude hindamiskeskuse katsete tulemustele.

2)    Kvalifikatsiooni hindamine

Kõigepealt kontrollitakse osalemistingimuste täitmist kandidaatide elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete alusel. On kaks võimalust:

kui eelnevalt on korraldatud arvutipõhised valikvastustega testid, kontrollitakse kandidaatide osalemistingimuste täitmist nendel testidel saadud punktide järgi kahanevas järjestuses, kuni osalemistingimusi täitvate kandidaatide arv jõuab punktis 1 nimetatud künniseni. Ülejäänud kandidaatide osalemistingimuste täitmist ei kontrollita;

kui eelnevalt ei ole korraldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, kontrollitakse osalemistingimuste täitmist kõigi kandidaatide puhul.

Seejärel vaadatakse läbi ainult eespool kirjeldatud korras välja valitud ja osalemistingimusi täitvate kandidaatide kandideerimisavalduse osas „Võimete sõel” (EN – talent screener, FR – évaluateur de talent, DE – Talentfilter) kvalifikatsiooni kohta esitatud andmed. Valikukomisjon määrab vastavalt iga valikukriteeriumi suhtelisele tähtsusele kindlaks selle kaalu (1–3) ja annab kandidaadi igale vastusele 0–4 punkti.

Selleks et teha kindlaks, milliste kandidaatide kvalifikatsioon vastab kõige paremini ametiülesannete laadile, liidab valikukomisjon vastavalt iga kriteeriumi kaaluga korrutatud punktid kokku.

Valikukriteeriumid on konkursi ja ametikoha kaupa esitatud II LISAS.

3)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on konkursi ja ametikoha kohta maksimaalselt kolm korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest punktisummadest , kutsutakse ühe või kaks päeva kestvatele hindamiskeskuse katsetele, mis korraldatakse kandidaatide 2. keeles ja tõenäoliselt Brüsselis .

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 1 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuses.

Hindamiskeskuses hinnatakse AST konkursi puhul seitset üldvõimet ja -oskust ja AD konkursi puhul kaheksat üldvõimet- ja oskust ning iga konkursi ja ametikoha puhul nõutavaid erioskusi nelja katse abil (üldvõimetel ja -oskustel ning erioskustel põhinevad intervjuud, rühmatöö ja juhtumianalüüs) vastavalt järgmisele tabelile:

Võime/oskus

Katsed

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Juhtumianalüüs

Rühmatöö

2.

Suhtlemisoskus

Juhtumianalüüs

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Juhtumianalüüs

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Juhtumianalüüs

Rühmatöö

6.

Pingetaluvus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus (üksnes AD kategooria konkursi puhul)

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma AST kategooria konkursi puhul

3/10 iga võime või oskuse eest, koondhinne peab olema vähemalt 35/70

Minimaalne nõutav punktisumma AD kategooria konkursi puhul

3/10 iga võime või oskuse eest, koondhinne peab olema vähemalt 40/80

Üldvõimete ja -oskuste osakaal

45 % koondhindest


Võime/oskus

Katse

Valdkonnapõhised erioskused

Erioskustel põhinev intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma (AST ja AD kategooria)

50/100

Erioskuste osakaal

55 % koondhindest

4)    Reservnimekiri

Pärast kandidaatide tõendavate dokumentide kontrollimist koostab valikukomisjon konkursi ja ametikoha kaupa reservnimekirja , kuhu kantakse vajalik arv kandidaate, kes on hindamiskeskuse etapi lõppedes kogunud kõige rohkem punkte ja täidavad osalemistingimused. Kandidaatide nimed järjestatakse tähestiku alusel.

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu

Kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäev: 23. juuli 2015 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi.


I LISA

AMETIÜLESANDED

EPSO/AD/310/15

1.   Kuraator (AD 7)

Kuraatorid vastutavad muuseuminäituste, eelkõige ajutiste ja rändnäituste kontseptsiooni väljatöötamise eest. Kuraatorite ülesanne on teha näituste tarbeks sisu- ja eksponaatide uuringuid, kureerida näitusi ja töötada koostöös näituse kujundajatega välja näituste kontseptsioon. Samuti kuulub nende vastutusalasse püsinäituse ajakohastamine ja muuseumikogu täiendamine.

Ametiülesanded on muu hulgas järgmised:

muuseumi ajutiste ja rändnäituste kureerimine vastavalt muuseumi tööd reguleerivatele rangetele standarditele;

püsinäituse ajakohastamine ja uuendamine;

esemete, pildi-, filmi- jms materjali otsimine näitustele;

muuseumikogu analüüsimine ja täiendamine;

laiale publikule suunatud näitusetekstide ja trükiste koostamine vastavalt akadeemilistele standarditele;

kontaktid teiste muuseumide ja sidusrühmadega nende ainevaldkondades;

Euroopa Ajaloo Maja esindamine akadeemilise ringkonna ja muuseumipubliku ees;

kuraatori abide meeskonna koordineerimine.

2.   Muuseumipedagoog (AD 7)

Muuseumipedagoogide ülesanne on pakkuda näitust külastavatele sihtrühmadele ja üksikkülastajatele kvaliteetset õppekogemust.

Ametiülesanded on muu hulgas järgmised:

õppe- ja haridusstrateegia ja haridusprogrammide väljatöötamine;

kõnealuste programmide rakendamine;

ajutiste ja rändnäituste haridusliku aspekti kaasarendamine;

õppematerjalide koostamine muuseumi sisu tutvustamiseks eri sihtrühmadele;

kontaktid õpetajate, koolide, kolleegide ja teenusepakkujatega;

eri teenuslepingute haldamine;

muuseumipedagoogi abidest koosneva meeskonna juhtimine;

osalemine näituste sisulise poole väljatöötamisel ja koostöö eri valdkondade esindajatest koosneva meeskonnaga;

eri sihtrühmadele suunatud külastuste ja töötubade korraldamine.

3.   Konservaator – konserveerimisvaldkonna juht ja koguhoidja (AD 7)

Konservaator vastutab muuseumikogu ja hoiulevõetud esemete säilitamise eest. Töökohustuste täitmine eeldab üldteadmisi eri materjalide konserveerimise tehnikatest.

Ametiülesanded on muu hulgas järgmised:

muuseumikogu ja muuseumieksponaatide haldamine;

Euroopa Ajaloo Maja muuseumikogu käsitleva strateegia rakendamise jälgimine;

otsuste ettevalmistamine sellistes muuseumikoguga seotud küsimustes nagu esemete soetamine, vaba juurdepääs kogule ja autoriõigusega seonduvad aspektid;

kogu hoiu- ja eksponeerimistingimuste jälgimine ja kontrollimine;

esemete seisundi uurimine;

täielik inventuur esemete (sealhulgas visuaalne materjal) seisundi kohta;

ennetavate konserveerimismeetmete rakendamine;

järelevalve välistöövõtjate poolt rakendatavate konserveerimismeetmete üle;

restaureerimismeetmete väljapakkumine ja nende maksumuse hindamine;

asjakohaste standardite väljatöötamine ja nende järgimine. Muuseumikogu haldamist, konserveerimistehnikaid ja -tavasid käsitlevate viimaste arengusuundade jälgimine teadustegevuse ja koolituste kaudu;

konservaatori abide meeskonna juhtimine.

EPSO/AST/136/15

1.   Kuraatori abi (AST 3)

Kuraatori abi aitab kuraatorit/kuraatoreid, kes vastutavad püsinäitusega seotud teatavate valdkondade eest. Oma pädevusvaldkonna piires teeb kuraatori abi näituste ja muuseumikogu tarbeks sisu- ja eksponaatide uuringuid ning pakub tuge ajutiste ja rändnäituste kureerimisel ja korraldamisel.

Ametiülesanded on muu hulgas järgmised:

kuraatorite abistamine sisu- ja muuseumikogu alasel uurimistööl;

abi sisu-uuringutel;

abi esemete, pildi-, filmi- jms materjali otsimisel näitustele;

korralduslik abi ajutiste ja rändnäituste väljatöötamisel;

abi laiale publikule suunatud näitusetekstide ja trükiste koostamisel vastavalt akadeemilistele standarditele;

kontaktid teiste muuseumide ja sidusrühmadega nende ainevaldkondades.

2.   Konserveerimisvaldkonna juhi ja koguhoidja abi (AST 3)

Konserveerimisvaldkonna juhi ja koguhoidja abi abistab konserveerimisvaldkonna juhti ja koguhoidjat muuseumikogu ja hoiulevõetud esemete säilitamise ja haldamise eest. Ta vastutab esemete käsitsemise, esemete seisundi kontrollimise, konserveerimismeetmete, esemete transpordi ja muude seotud küsimuste eest.

Ametiülesanded on muu hulgas järgmised:

muuseumikogu hoiu- ja eksponeerimistingimuste jälgimine ja kontrollimine;

esemete seisundi uurimine;

täielik inventuur esemete (sealhulgas visuaalne materjal) seisundi kohta;

ennetavate konserveerimismeetmete rakendamine;

järelevalve välistöövõtjate poolt rakendatavate konserveerimismeetmete üle;

restaureerimismeetmete väljapakkumine ja nende maksumuse hindamine;

muuseumi saabuvate ja sealt väljaminevate esemete nõuetekohase pakkimise ja transpordi haldamine ja järelevalve. Hoiulevõetud esemete seisundi kontrollimine;

asjakohaste standardite väljatöötamine ja nende järgimine. Konserveerimistehnikaid ja -tavasid käsitlevate viimaste arengusuundade jälgimine teadustegevuse ja koolituste kaudu;

abi esemete transpordi korraldamisel (sealhulgas kulleriteenused).

I LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


II LISA

KVALIFIKATSIOON, TÖÖKOGEMUS JA VALIKUKRITEERIUMID

EPSO/AD/310/15

Kuraator (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon ja töökogemus

Diplomiga tõendatud vähemalt nelja-aastane lõpetatud ülikoolikursus ajaloo või seotud erialal ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas.

2.   Valikukriteeriumid

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist.

1.

Doktorikraad ajaloos või ametiülesannetega seotud sarnases valdkonnas.

2.

Ülikoolijärgne õpe (muu kui doktorikraad) ajaloos, museoloogias või muus ametiülesannetega seotud sarnases valdkonnas.

3.

Erialane töökogemus ajaloonäituste kureerimisel.

4.

Erialane töökogemus sisu-uuringute alal ja/või eri liiki eksponaatidega (näiteks esemed, pildi- ja/või videomaterjal).

5.

Erialane töökogemus muuseumikogu alasel uurimistööl ja/või selle täiendamisel.

6.

Erialane töökogemus laiale publikule suunatud tekstide, eelkõige näitusetekstide, kataloogiartiklite ja audiovisuaalse materjali häälteksti koostamisel.

7.

Erialane töökogemus tekstide koostamisel vastavalt akadeemilistele standarditele.

8.

Erialane töökogemus kutsestandardite rakendamisel museoloogia valdkonnas.

9.

Osalemine rahvusvahelistes kutsealastes võrgustikes ja/või rahvusvahelistel konverentsidel ametiülesannetega seotud valdkondades.

10.

Töökogemus meeskonna juhtimisel.

11.

Töökogemus rahvusvahelises ja/või valdkondadevahelises kontekstis.

12.

Töökogemus tekstide koostamisel inglise, prantsuse või saksa keeles.

Muuseumipedagoog (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon ja töökogemus

Diplomiga tõendatud vähemalt nelja-aastane lõpetatud ülikoolikursus muuseumipedagoogika, museoloogia, ajaloo või seotud erialal ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas.

2.   Valikukriteeriumid

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist.

1.

Erialane töökogemus muuseumi haridusprogrammi väljatöötamisel.

2.

Erialane töökogemus haridustegevuse kavandamisel ja/või selle elluviimisel (näiteks töötoad ja/või giidiga ekskursioonid eri sihtrühmadele).

3.

Erialane töökogemus näituste õppe-elemendi kavandamisel (näiteks praktiline materjal).

4.

Erialane töökogemus näituste sisu ja/või sihtrühmade järgi kohandatud õppematerjali kavandamisel ja/või koostamisel.

5.

Erialane töökogemus avaliku arvamuse uuringute kavandamisel ja/või külastajate rahulolu-uuringute hindamisel.

6.

Erialane töökogemus kutsestandardite rakendamisel museoloogia valdkonnas.

7.

Osalemine rahvusvahelistes kutsealastes võrgustikes ja/või rahvusvahelistel konverentsidel ametiülesannetega seotud kontekstis.

8.

Erialane töökogemus projektijuhtimises, sealhulgas projektimeeskondade juhtimine.

9.

Erialane töökogemus riigihangete valdkonnas.

10.

Töökogemus rahvusvahelises ja/või valdkondadevahelises kontekstis.

11.

Töökogemus tekstide koostamisel inglise, prantsuse või saksa keeles.

Konservaator – konserveerimisvaldkonna juht ja koguhoidja (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon ja töökogemus

Diplomiga tõendatud vähemalt nelja-aastane lõpetatud ülikoolikursus konserveerimise, museoloogia või seotud erialal ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas.

2.   Valikukriteeriumid

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist.

1.

Ülikoolijärgne õpe konserveerimise erialal, museoloogias või muus ametiülesannetega seotud sarnases valdkonnas.

2.

Erialane töökogemus muuseumikogu ja/või esemete haldamisel.

3.

Erialane töökogemus esemete seisundi hindamisel ja/või restaureerimismeetmete vajalikkuse ja/või nende maksumuse hindamisel.

4.

Erialane töökogemus hoiu- ja väljapanekuruumide ja/või vitriinide keskkonna- ja valgustustingimuste kontrollimisel.

5.

Erialane töökogemus esemete käsitsemisel.

6.

Erialane töökogemus näituseruumide tingimusi käsitlevate aruannetega (facility report).

7.

Erialane töökogemus eri esemete või materjalide ennetava konserveerimise alal.

8.

Erialane töökogemus kutsestandardite rakendamisel museoloogia valdkonnas.

9.

Osalemine rahvusvahelistes kutsealastes võrgustikes ja/või rahvusvahelistel konverentsidel ametiülesannetega seotud valdkondades.

10.

Töökogemus meeskonna juhtimisel.

11.

Töökogemus rahvusvahelises ja/või valdkondadevahelises kontekstis.

12.

Töökogemus tekstide koostamisel inglise, prantsuse või saksa keeles.

EPSO/AST/136/15

Kuraatori abi (AST 3)

1.   Kvalifikatsioon ja töökogemus

Diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus ajaloo erialal või seotud valdkonnas ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane töökogemus muuseuminäituste alal

VÕI

lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas, millest vähemalt kolm aastat muuseuminäituste alal.

2.   Valikukriteeriumid

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist.

1.

Ülikoolijärgne õpe ajaloo, museoloogia erialal või muus ametiülesannetega seotud valdkonnas.

2.

Erialane töökogemus ajaloonäituste kureerimisel.

3.

Erialane töökogemus sisu-uuringute alal ja/või eri liiki eksponaatidega (näiteks esemed, pildi- ja/või videomaterjal).

4.

Erialane töökogemus laiale publikule suunatud tekstide, eelkõige näitusetekstide, kataloogiartiklite ja audiovisuaalse materjali häälteksti koostamisel.

5.

Erialane töökogemus kutsestandardite rakendamisel museoloogia valdkonnas.

6.

Osalemine rahvusvahelistes kutsealastes võrgustikes ja/või rahvusvahelistel konverentsidel ametiülesannetega seotud valdkonnas.

7.

Töökogemus rahvusvahelises ja/või valdkondadevahelises kontekstis.

8.

Töökogemus tekstide koostamisel inglise, prantsuse või saksa keeles.

Konserveerimisvaldkonna juhi ja koguhoidja abi (AST 3)

1.   Kvalifikatsioon ja töökogemus

Diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus konserveerimise erialal ja diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas

VÕI

lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas.

2.   Valikukriteeriumid

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist.

1.

Erialane töökogemus eri esemete või materjalide ennetava konserveerimise alal.

2.

Erialane töökogemus eri esemete või materjalide konserveerimise ja/või restaureerimise tehnika alal.

3.

Erialane töökogemus esemete seisundi hindamisel ja/või restaureerimismeetmete vajalikkuse ja/või nende maksumuse hindamisel.

4.

Erialane töökogemus hoiu-, väljapanekuruumide ja/või vitriinide keskkonna- ja valgustustingimuste kontrollimisel või tegelemisel näituseruumide tingimusi käsitlevate aruannetega (facility report).

5.

Erialane töökogemus inventuuri läbiviimisel esemete (sealhulgas visuaalne materjal) seisundi kohta.

6.

Erialane töökogemus eri esemete või materjalide ennetava konserveerimise alal.

7.

Erialane töökogemus muuseumi saabuvate ja sealt väljaminevate esemete nõuetekohase pakkimise ja transpordiga seotud küsimustes ja/või sellealasel järelevalvel.

8.

Erialane töökogemus kutsestandardite rakendamisel museoloogia valdkonnas.

9.

Osalemine rahvusvahelistes kutsealastes võrgustikes ja/või rahvusvahelistel konverentsidel ametiülesannetega seotud valdkonnas.

10.

Töökogemus rahvusvahelises ja/või valdkondadevahelises kontekstis.

11.

Töökogemus tekstide koostamisel inglise, prantsuse või saksa keeles.

II LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


III LISA

KEELED

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia Vabariik vs. komisjon, soovivad ELi institutsioonid põhjendada, miks on käesoleva konkursi puhul seatud teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

Sellest tulenevalt teavitatakse kandidaate, et teise keele valiku võimalused on käesoleva konkursi puhul määratud kindlaks vastavalt talituse huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

Pikaajalise tava kohaselt kasutatakse ELi institutsioonide ja eelkõige Euroopa Ajaloo Maja sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti on inglise, prantsuse ja saksa keel Euroopa Liidus teise keelena kõige levinumad ja neid keeli õpitakse teise keelena kõige sagedamini. See kinnitab, et vähemalt ühe nimetatud keele valdamine peaks kuuluma Euroopa Liidu institutsioonide ametikohtadele kandideerijate haridusele ja tööalasele pädevusele esitatavate nõuete hulka. Võttes arvesse talituse huve ja vajadusi ja kandidaatide võimeid ning arvestades käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide korraldamine neis kolmes keeles põhjendatud. Sellega tagatakse, et olenemata esimesest ametlikust keelest valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel hinnata kandidaatide võimet olla kohe töövalmis keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab.

Samadel põhjustel on põhjendatud kandidaadi ja institutsiooni vahelisel suhtlemisel ning kandideerimisavaldustes kasutatava keele valiku piiramine. Sel viisil on võimalik tagada ühtsus kandidaatide võrdlemisel ja nende kandideerimisavalduste kontrollimisel.

Kandidaatide võrdse kohtlemise tagamiseks peavad kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, sooritama mõne testi või katse oma teises keeles, mis peab olema üks neist kolmest keelest.

See ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.

III LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia