ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 26

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
26. jaanuar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 026/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 026/02

Liidetud kohtuasjad C-103/12 ja C-165/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Parlament (C-103/12), Euroopa Komisjon (C-165/12) versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Otsus 2012/19/EL — Õiguslik alus — ELTL artikli 43 lõiked 2 ja 3 — Kahepoolne leping, millega lubatakse kasutada lubatud kogupüügi ülejääki — Sellise huvitatud kolmanda riigi valimine, kellel liit lubab kasutada bioloogilisi ressursse — Majandusvöönd — Poliitiline otsus — Kalapüügivõimaluste kehtestamine)

2

2015/C 026/03

Liidetud kohtuasjad C-22/13, C-61/13–C-63/13 ja C-418/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. novembri 2014. aasta otsus (Tribunale di Napoli ja Corte costituzionale eelotsusetaotlused – Itaalia) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) versus Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fortuna Russo versus Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Haridus — Avalik sektor — Täitmata ja vabade ametikohtade täitmine asenduslepingute alusel seniks, kuni konkurss on läbi viidud — Klausli 5 punkt 1 — Meetmed, mille eesmärk on vältida tähtajaliste lepingute kuritarvituslikku kasutamist — Mõiste objektiivsed alused, mis õigustavad selliseid lepinguid — Sanktsioonid — Määramata tähtajaga töösuhteks muutmise keeld — Õiguse kahju hüvitamisele puudumine)

3

2015/C 026/04

Kohtuasi C-66/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. novembri 2014. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Green Network SpA versus Autorità per l'energia elettrica e il gas (Eelotsusetaotlus — Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimise riiklik toetuskava — Elektrienergia tootjate ja importijate kohustus tuua siseriiklikku süsteemi teatud kogus taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat või kui seda ei saa teha, siis osta pädevatelt asutustelt rohelisi sertifikaate — Süsteemi toomise tõendamine, milleks on nõutav niisuguste sertifikaatide esitamine, mis tõendavad toodetud või imporditud elektrienergia rohelist päritolu — Kolmandas riigis väljaantud sertifikaatide tunnustamine tingimusel, et selle kolmanda riigi ja asjassepuutuva liikmesriigi vahel on sõlmitud kahepoolne leping või selle liikmesriigi riikliku võrguettevõtja ja kolmanda riigi analoogse asutuse vahel on sõlmitud leping — Direktiiv 2001/77/EÜ — Ühenduse välispädevus — Lojaalne koostöö)

4

2015/C 026/05

Kohtuasi C-310/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Novo Nordisk Pharma GmbH versus S (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 85/374/EMÜ — Tarbijakaitse — Tootevastutus — Direktiivi esemeline kohaldamisala — Direktiivi teatavakstegemise kuupäeval kehtinud vastutuse kohaldamise erikorrad — Niisuguse siseriikliku vastutuse kohaldamise korra lubatavus, mis muu hulgas lubab teabe saamist farmaatsiatoodete kõrvaltoimete kohta)

5

2015/C 026/06

Kohtuasi C-356/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/676/EMÜ — Veekogude kaitsmine põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest — Reostunud veekogude või nende, mida reostus võib mõjutada, ebapiisav määratlus — Tundlike alade ebapiisav määratlemine — Tegevusprogrammid — Puudulikud meetmed)

5

2015/C 026/07

Kohtuasi C-404/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdom’i eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: ClientEarth versus The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affair (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Õhu kvaliteet — Direktiiv 2008/50/EÜ — Lämmastikdioksiidi piirtasemed — Kohustus taotleda kehtestatud tähtaja pikendamist, esitades õhukvaliteedi kava — Sanktsioonid)

6

2015/C 026/08

Kohtuasi C-581/13 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus – Intra-Presse versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Golden Balls Ltd (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Artikli 8 lõige 5 — Sõnamärk GOLDEN BALLS — Varasema ühenduse sõnamärgi BALLON D’OR omaniku vastulause — Asjaomane avalikkus — Tähiste sarnasus — Segiajamise tõenäosus)

7

2015/C 026/09

Kohtuasi C-666/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rohm Semiconductor GmbH versus Hauptzollamt Krefeld (Eelotsusetaotlus — Tolliliit — Tariifne klassifitseerimine — Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriigid 8541 ja 8543 — Andmete lühidistantsilt saatmis- ja vastuvõtumoodulid — Alamrubriigid 8543 89 95 ja 8543 90 80 — Mõiste elektrimasinate ja -seadmete osad)

7

2015/C 026/10

Kohtuasi C-40/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon versus Utopia SARL (Eelotsusetaotlus — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Imporditollimaksust vabastamine — Loomad, kes on ette valmistatud kasutamiseks laboratooriumis — Avalik või avalikes huvides tegutsev asutus või loa saanud eraasutus — Importija, kelle klientideks on sellised asutused — Pakkematerjalid ja pakendid — Loomade transportimiseks mõeldud puurid)

8

2015/C 026/11

Kohtuasi C-487/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 4. novembril 2014 – SC Total Waste Recycling SRL versus Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Kohtuasi C-488/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Oradea (Rumeenia) 4. novembril 2014 – SC Max Boegl România SRL jt versus RA Aeroportul Oradea jt

10

2015/C 026/13

Kohtuasi C-489/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Ühendkuningriik) 4. novembril 2014 – A versus B

10

2015/C 026/14

Kohtuasi C-491/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Hispaania) 5. novembril 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L. versus U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Kohtuasi C-495/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itaalia) 6. novembril 2014 – Antonio Tita jt versus Ministero della Giustizia jt

12

2015/C 026/16

Kohtuasi C-499/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie van België (Belgia) 10. novembril 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert vs. Belgia riik

12

2015/C 026/17

Kohtuasi C-502/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 10. novembril 2014 – Buzzi Unicem SpA jt versus Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE jt

13

2015/C 026/18

Kohtuasi C-509/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Hispaania) 13. novembril 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) versus Luis Aira Pascual jt

14

2015/C 026/19

Kohtuasi C-514/14 P: Éditions Odile Jacob SAS 14. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-471/11: Odile Jacob versus komisjon

14

2015/C 026/20

Kohtuasi C-517/14 P: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. 17. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. septembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-112/11: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. versus Euroopa Komisjon

15

2015/C 026/21

Kohtuasi C-524/14 P: Euroopa Komisjoni 20. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-461/12: Hansestadt Lübeck versus Euroopa Komisjon

16

2015/C 026/22

Kohtuasi C-527/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 21. novembril 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche versus Saksamaa Liitvabariik

19

2015/C 026/23

Kohtuasi C-530/14 P: Euroopa Komisjoni 21. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-425/11: Kreeka versus komisjon

19

2015/C 026/24

Kohtuasi C-535/14 P: Vadzim Ipatau 24. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 23. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-646/11: Ipatau versus nõukogu

20

2015/C 026/25

Kohtuasi C-539/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Hispaania) 27. novembril 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo ja María del Carmen Abril García versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Kohtuasi C-540/14 P: DK Recycling und Roheisen GmbH 27. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-630/13: DK Recycling und Roheisen GmbH versus Euroopa Komisjon

21

2015/C 026/27

Kohtuasi C-551/14 P: Arctic Paper Mochenwagen GmbH 2. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-634/13: Arctic Paper Mochenwangen GmbH versus Euroopa Komisjon

22

 

Üldkohus

2015/C 026/28

Kohtuasi T-57/11: Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta otsus – Castelnou Energía versus komisjon (Riigiabi — Elekter — Täiendavate tootmiskulude hüvitamine — Avaliku teenindamise kohustus toota teatav kogus elektrienergiat omamaisest söest — Võrgujärjekorras eelise andmise mehhanism — Otsus vastuväiteid mitte esitada — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks — Tühistamishagi — Isiklik puudutatus — Konkurentsiseisundi oluline mõjutamine — Vastuvõetavus — Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine — Tõsised raskused — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Elektrienergia varustuskindlus — Direktiivi 2003/54 artikli 11 lõige 4 — Kaupade vaba liikumine — Keskkonnakaitse — Direktiiv 2003/87/EÜ)

24

2015/C 026/29

Kohtuasi T-661/11: Üldkohtu 2. detsembri 2014. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest väljajäetavad kulud — Piimakvoodid — Sihtotstarbeline tulu — Võtmekontrollid — Hilinemine — Kindla määraga finantskorrektsioon — Õiguslik alus — Määruse (EÜ) nr 1605/2002 artikkel 53 — Korduv rikkumine)

25

2015/C 026/30

Kohtuasi T-75/13: Üldkohtu 2. detsembri 2014. aasta otsus – Boehringer Ingelheim Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nepentes Pharma (Momarid) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Momarid taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk LONARID — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Asjaomane avalikkus — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

25

2015/C 026/31

Kohtuasi T-272/13: Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta otsus – Max Mara Fashion Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mackays Stores (M&Co.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi M&Co. taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklik kujutismärk MAX&Co. — Varasem siseriiklik sõnamärk MAX&CO. — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

26

2015/C 026/32

Liidetud kohtuasjad T-494/13 ja T-495/13: Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta otsus – Sales & Solutions versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Inceda (WATT ja WATT) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutis- ja sõnamärk WATT ja WATT — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

27

2015/C 026/33

Kohtuasi T-595/13: Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta otsus – BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet – LG Electronics (compressor technology) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi compressor technology taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid KOMPRESSOR — Suhteline keeldumispõhjus — Osaline registreerimisest keeldumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2015/C 026/34

Kohtuasi T-289/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Ledra Advertising versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

28

2015/C 026/35

Kohtuasi T-290/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – CMBG versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

29

2015/C 026/36

Kohtuasi T-291/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Eleftheriou ja Papachristofi versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

29

2015/C 026/37

Kohtuasi T-292/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Evangelou versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

30

2015/C 026/38

Kohtuasi T-293/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Theophilou versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

31

2015/C 026/39

Kohtuasi T-294/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Fialtor versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

31

2015/C 026/40

Kohtuasi T-298/13: Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – LemonAid Beverages versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2015/C 026/41

Kohtuasi T-320/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – DelSolar (Wujiang) versus komisjon (Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) import — Ajutine dumpinguvastane tollimaks — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2015/C 026/42

Kohtuasi T-125/14: Üldkohtu 21. oktoobri 2014. aasta määrus – Gappol Marzena Porczyńska versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gap (ITM) (GAPPol) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2015/C 026/43

Kohtuasi T-674/14 R: Üldkohtu presidendi 27. novembri 2014. aasta määrus – SEA versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Kohustus nõuda tagasi abi, mida avalik-õiguslik lennujaamaoperaator andis haldusteenuseid osutavale tütarettevõtjast äriühingule — Nimetatud äriühingu likvideerimine — Haldusteenuseid osutava uue äriühingu asutamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi ametlik uurimismenetlus, et uurida nende kahe äriühingu vahelise majandusliku järjepidavuse küsimust — Täitmise peatamise taotlus — Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus — Vastuvõetamatus — Kiireloomulisuse puudumine)

34

2015/C 026/44

Kohtuasi T-688/14 R: Üldkohtu presidendi 28. novembri 2014. aasta määrus – Airport Handling versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Kohustus nõuda tagasi abi, mida avalik-õiguslik lennujaamaoperaator andis haldusteenuseid osutavale tütarettevõtjast äriühingule — Nimetatud äriühingu likvideerimine — Haldusteenuseid osutava uue äriühingu asutamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi ametlik uurimismenetlus, et uurida nende kahe äriühingu vahelise majandusliku järjepidavuse küsimust — Täitmise peatamise taotlus — Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus — Vastuvõetamatus — Kiireloomulisuse puudumine)

35

2015/C 026/45

Kohtuasi T-703/14 R: Üldkohtu ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku 27. oktoobri 2014. aasta määrus – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Toetused — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) — Lepingupartnerile saadetud võlateade — Täitmise peatamise taotlus — Kohtuasi, milles ei võeta ajutisi meetmeid)

35

2015/C 026/46

Kohtuasi T-750/14: 6. novembril 2014 esitatud hagi – Segimerus vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Kohtuasi T-753/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – Ice Mountain Ibiza versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Kohtuasi T-755/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – Herbert Smith Freehills versus komisjon

37

2015/C 026/49

Kohtuasi T-764/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon

38

2015/C 026/50

Kohtuasi T-770/14: 21. novembril 2014 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

39

2015/C 026/51

Kohtuasi T-774/14: 17. novembril 2014 esitatud hagi – Ica Foods versus Siseturu Ühtlustamise Amet –San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Kohtuasi T-777/14: 26. novembril 2014 esitatud hagi – Fon Wireless versus Siseturu Ühtlustamise Amet – (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Kohtuasi T-778/14: 26. novembril 2014 esitatud hagi – Ugly versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Kohtuasi T-781/14: 20. novembril 2014 esitatud hagi – TVR Automotive vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 026/55

Kohtuasi F-4/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2014. aasta otsus – Cwik versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Hindamisaruanne — Hindamisperiood 1995/1997 — Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine — Hindamisaruande tühistamise taotlus — Hindamise ühiskomitee poole pöördumata jätmine — Hindamisaruande koostamisega viivitamine — Kahju hüvitamise nõue)

43

2015/C 026/56

Kohtuasi F-109/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 3. detsembri 2014. aasta otsus – DG versus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Lepingu ülesütlemine — Põhjenduse puudumine — Hindamismenetluse normide rikkumine — Ilmne hindamisviga)

43

2015/C 026/57

Kohtuasi F-110/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2014. aasta otsus – Migliore versus komisjon (Edutamine — Sertifitseerimismenetlus — Menetlus 2013. aastal — Hageja väljajätmine nende ametnike lõplikust loetelust, kellel lubati osaleda koolitusprogrammis — Personalieeskirjade artikkel 45a)

44

2015/C 026/58

Kohtuasi F-142/11 DEP: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2014. aasta määrus – Erik Simpson versus nõukogu (Avalik teenistus — Menetlus — Kohtukulude kindlaksmääramine)

45

2015/C 026/59

Kohtuasi F-106/14: 9. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

45

2015/C 026/60

Kohtuasi F-108/14: 10. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2015/C 026/61

Kohtuasi F-110/14: 15. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2015/C 026/62

Kohtuasi F-112/14: 17. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

47

2015/C 026/63

Kohtuasi F-116/14: 23. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

47

2015/C 026/64

Kohtuasi F-118/14: 23. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

48


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2015/C 026/01)

Viimane väljaanne

ELT C 16, 19.1.2015

Eelmised väljaanded

ELT C 7, 12.1.2015

ELT C 462, 22.12.2014

ELT C 448, 15.12.2014

ELT C 439, 8.12.2014

ELT C 431, 1.12.2014

ELT C 421, 24.11.2014

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Parlament (C-103/12), Euroopa Komisjon (C-165/12) versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Liidetud kohtuasjad C-103/12 ja C-165/12) (1)

((Tühistamishagi - Otsus 2012/19/EL - Õiguslik alus - ELTL artikli 43 lõiked 2 ja 3 - Kahepoolne leping, millega lubatakse kasutada lubatud kogupüügi ülejääki - Sellise huvitatud kolmanda riigi valimine, kellel liit lubab kasutada bioloogilisi ressursse - Majandusvöönd - Poliitiline otsus - Kalapüügivõimaluste kehtestamine))

(2015/C 026/02)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: L.G. Knudsen, I. Liukkonen ja I. Díez Parra) (C-103/12), Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet ja E. Paasivirta) (C-165/12)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Westerhof Löfflerová ja A. de Gregorio Merino)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, E. Ruffer ja D. Hadroušek), Hispaania Kuningriik (esindaja: N. Díaz Abad), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas ja N. Rouam), Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna ja M. Szpunar)

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 16. detsembri 2011. aasta otsus 2012/19/EL, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis käsitleb EL-i vetes kalapüügivõimaluste andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana rannikulähedases majandusvööndis.

2.

Jätta otsuse 2012/19/EL tagajärjed kehtima kuni ajani, mil jõustub käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest mõistliku aja jooksul uus otsus, mis on vastu võetud sobival õiguslikul alusel, st ELTL artikli 43 lõike 2 ja ELTL artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkti v alusel nende sätete koostoimes.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

4.

Tšehhi Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik ja Poola Vabariik kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 157, 2.6.2012.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. novembri 2014. aasta otsus (Tribunale di Napoli ja Corte costituzionale eelotsusetaotlused – Itaalia) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) versus Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fortuna Russo versus Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Liidetud kohtuasjad C-22/13, C-61/13–C-63/13 ja C-418/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta - Järjestikused tähtajalised töölepingud - Haridus - Avalik sektor - Täitmata ja vabade ametikohtade täitmine asenduslepingute alusel seniks, kuni konkurss on läbi viidud - Klausli 5 punkt 1 - Meetmed, mille eesmärk on vältida tähtajaliste lepingute kuritarvituslikku kasutamist - Mõiste „objektiivsed alused”, mis õigustavad selliseid lepinguid - Sanktsioonid - Määramata tähtajaga töösuhteks muutmise keeld - Õiguse kahju hüvitamisele puudumine))

(2015/C 026/03)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohtud

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Kostjad: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

menetluses osalesid: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, C-61/13–C-62/13

Resolutsioon

18. märtsil 1999. aastal sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta – mis on lisatud nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta – klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis lubavad seni, kuni riigikoolide koosseisuliste töötajate töölevõtmiseks on konkurss läbi viidud, uuendada tähtajalisi töölepinguid, et täita õpetajate ning haldus-, tehnilise ja abipersonali täitmata ja vabu ametikohti, määramata konkursi toimumiseks kindlat aega ja välistades selliste õpetajate ja nimetatud personali mis tahes võimaluse saada sellisest uuendamisest tekkida võinud kahju eest hüvitist. Need õigusnormid ei võimalda nimelt esiteks välja selgitada objektiivseid ja läbipaistvaid kriteeriume, mille alusel kontrollida, kas selliste lepingute uuendamine vastab tõepoolest tegelikule vajadusele, on sobiv taotletava eesmärgi saavutamiseks ning selleks vajalik, ja teiseks ei sisalda ühtki muud meedet, mille eesmärk oleks vältida ja karistada järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist; seda hinnangut peavad kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohtud.


(1)  ELT C 86, 23.3.2013.

ELT C 141, 18.5.2013.

ELT C 313, 26.10.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/4


Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. novembri 2014. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Green Network SpA versus Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Kohtuasi C-66/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimise riiklik toetuskava - Elektrienergia tootjate ja importijate kohustus tuua siseriiklikku süsteemi teatud kogus taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat või kui seda ei saa teha, siis osta pädevatelt asutustelt „rohelisi sertifikaate” - Süsteemi toomise tõendamine, milleks on nõutav niisuguste sertifikaatide esitamine, mis tõendavad toodetud või imporditud elektrienergia rohelist päritolu - Kolmandas riigis väljaantud sertifikaatide tunnustamine tingimusel, et selle kolmanda riigi ja asjassepuutuva liikmesriigi vahel on sõlmitud kahepoolne leping või selle liikmesriigi riikliku võrguettevõtja ja kolmanda riigi analoogse asutuse vahel on sõlmitud leping - Direktiiv 2001/77/EÜ - Ühenduse välispädevus - Lojaalne koostöö))

(2015/C 026/04)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Green Network SpA

Vastustaja: Autorità per l'energia elettrica e il gas

menetluses osales: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Resolutsioon

1.

EÜ asutamislepingut tuleb tõlgendada nii, et arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiivi 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul sätteid, on Euroopa Ühendusel ainuvälispädevus, millega on vastuolus niisugune siseriiklik säte nagu on vaatluse all põhikohtuasjas ja mis näeb ette, et kohustusest osta rohelisi sertifikaate antakse vabastus siseriiklikule tarbijaturule kolmandast riigist imporditud elektrienergia mahu osas, tingimusel et eelnevalt on asjaomase liikmesriigi ja asjaomase kolmanda riigi vahel sõlmitud leping, mille kohaselt on tagatud, et selliselt imporditud elektrienergia on toodetud taastuvatest energiaallikatest, vastavalt samale korrale, nagu on ette nähtud kõnealuse direktiivi artiklis 5.

2.

Liidu õigusega on vastuolus see, et pärast seda, kui liikmesriigi kohus on kõrvale jätnud niisuguse sätte nagu käesoleva kohtuotsuse resolutsiooni punktis 1 kirjeldatud säte, kuna see ei ole liidu õigusega kooskõlas, kohaldab kõnealune kohus selle asemel varasemat siseriiklikku sätet, mis on kõnealuse sättega sisuliselt analoogne ja mis näeb ette, et kohustusest osta rohelisi sertifikaate antakse vabastus siseriiklikule tarbijaturule kolmandast riigist imporditud elektrienergia mahu osas, tingimusel et eelnevalt on siseriikliku võrguettevõtja ja selle kolmanda riigi analoogse kohaliku asutuse vahel sõlmitud leping, millega määratakse kindlaks kontrollide kord, mis on vajalikud selle sertifitseerimiseks, et selliselt imporditud elektrienergia on toodetud taastuvatest energiaallikatest.


(1)  ELT C 147, 25.5.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/5


Euroopa Kohtu (neljas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Novo Nordisk Pharma GmbH versus S

(Kohtuasi C-310/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 85/374/EMÜ - Tarbijakaitse - Tootevastutus - Direktiivi esemeline kohaldamisala - Direktiivi teatavakstegemise kuupäeval kehtinud vastutuse kohaldamise erikorrad - Niisuguse siseriikliku vastutuse kohaldamise korra lubatavus, mis muu hulgas lubab teabe saamist farmaatsiatoodete kõrvaltoimete kohta))

(2015/C 026/05)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Novo Nordisk Pharma GmbH

Kostja: S

Resolutsioon

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiivi 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. mai 1999. aasta direktiiviga 1999/34/EÜ, tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugused õigusnormid nagu põhikohtuasjas käsitletavad, millega kehtestatakse direktiivi artikli 13 tähenduses vastutuse kohaldamise erikord ja mis näevad pärast nende õigusnormide – direktiivi asjaomasele liikmesriigile teatavakstegemise kuupäeva järgset – muutmist ette, et tarbijal on õigus nõuda ravimitootjalt selle toote kõrvaltoimete kohta teavet.


(1)  ELT C 260, 7.9.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/5


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-356/13) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 91/676/EMÜ - Veekogude kaitsmine põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest - Reostunud veekogude või nende, mida reostus võib mõjutada, ebapiisav määratlus - Tundlike alade ebapiisav määratlemine - Tegevusprogrammid - Puudulikud meetmed))

(2015/C 026/06)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja K. Herrmann)

Kostja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Resolutsioon

1.

Kuna Poola Vabariik ei ole piisavalt määranud kindlaks veekogusid, mida põllumajandusest lähtuv nitraadireostus võib mõjutada, ei ole määranud piisavalt alasid tundlikeks aladeks ja on käivitanud nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest artiklis 5 ette nähtud tegevusprogrammid, mis sisaldavad meetmeid, mis ei ole kõnealuse direktiiviga kooskõlas, siis on Poola Vabariik rikkunud direktiivi 91/676 artiklist 3 koostoimes selle direktiivi I lisaga, ja artiklist 5 koostoimes II lisa punkti A alapunktiga 2 ja III lisa punkti 1 alapunktiga 1, tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.


(1)  ELT C 344, 23.11.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/6


Euroopa Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdom’i eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: ClientEarth versus The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affair

(Kohtuasi C-404/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Keskkond - Õhu kvaliteet - Direktiiv 2008/50/EÜ - Lämmastikdioksiidi piirtasemed - Kohustus taotleda kehtestatud tähtaja pikendamist, esitades õhukvaliteedi kava - Sanktsioonid))

(2015/C 026/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Hageja: The Queen, taotluse alusel, mille esitas: ClientEarth

Kostja: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affair

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 22 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et oleks võimalik direktiivi XI lisas märgitud lämmastikdioksiidi piirtasemete saavutamiseks direktiiviga kindlaksmääratud tähtaega kuni viie aasta võrra pikendada, peab liikmesriik seda taotlema ja esitama õhukvaliteedi kava, kui olemasolevaid andmeid arvestades ja vaatamata asjakohaste reostustõrjemeetmete rakendamisele liikmesriigi poolt on objektiivselt selge, et neid tasemeid ei ole konkreetses piirkonnas või linnastus ettenähtud tähtajaks võimalik saavutada. Direktiiv 2008/50 ei sisalda artikli 22 lõikest 1 tuleneva kohustuse suhtes ühtegi erandit.

2.

Juhul kui on ilmne, et direktiivi 2008/50 XI lisas kindlaks määratud lämmastikdioksiidi piirtasemeid ei suudeta pärast selles lisas märgitud kuupäeva ehk 1. jaanuari 2010 liikmesriigi teatud piirkonnas või linnastus järgida ja liikmesriik ei ole taotlenud tähtaja pikendamist vastavalt direktiivi 2008/50 artikli 22 lõikele 1, ei võimalda direktiivi artikli 23 lõike 1 teise lõigu kohase õhukvaliteedi kava koostamine üksi järeldada, et liikmesriik täitis siiski oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi artiklist 13.

3.

Kui liikmesriik ei ole täitnud direktiivi 2008/50 artikli 13 lõike 1 teise lõigu nõudeid, jättes samas taotlemata tähtaja pikendamise direktiivi artiklis 22 ette nähtud tingimustel, siis peab pädev siseriiklik kohus, kui tema poole pöördutakse, võtma siseriikliku ametiasutuse suhtes kõik vajalikud meetmed, nagu ettekirjutus, selleks et ametiasutus esitaks direktiivis nõutud ja selles kehtestatud tingimustele vastava kava.


(1)  ELT C 274, 21.9.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/7


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus – Intra-Presse versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Golden Balls Ltd

(Kohtuasi C-581/13 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikli 8 lõike 1 punkt b - Artikli 8 lõige 5 - Sõnamärk GOLDEN BALLS - Varasema ühenduse sõnamärgi BALLON D’OR omaniku vastulause - Asjaomane avalikkus - Tähiste sarnasus - Segiajamise tõenäosus))

(2015/C 026/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Intra-Presse (esindajad: advokaadid P. Péters ja T. de Haan)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral) ja Golden Balls Ltd (esindaja: M. Edenborough QC)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsused Golden Balls vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, EU:T:2013:456) ja Golden Balls vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-437/11, EU:T:2013:441) osas, milles nendega jäetakse rahuldamata Intra-Presse SAS esitatud tühistamisnõuded.

2.

Jätta apellatsioonkaebused ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 22. juuni 2011. aasta otsuse (asi R 1432/2010-1) resolutsiooni punkt 2 ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 26. mai 2011. aasta otsuse (asi R 1310/2010-1) resolutsiooni punkt 2.

4.

Intra-Presse SAS, Siseturu Ühtlustamise Amet ja Golden Balls Ltd kannavad enda esimese kohtuastme ja apellatsioonimenetluse kohtukulud ise.


(1)  ELT C 24, 25.1.2014.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/7


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rohm Semiconductor GmbH versus Hauptzollamt Krefeld

(Kohtuasi C-666/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tolliliit - Tariifne klassifitseerimine - Ühine tollitariifistik - Kombineeritud nomenklatuur - Rubriigid 8541 ja 8543 - Andmete lühidistantsilt saatmis- ja vastuvõtumoodulid - Alamrubriigid 8543 89 95 ja 8543 90 80 - Mõiste „elektrimasinate ja -seadmete osad”))

(2015/C 026/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Rohm Semiconductor GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Krefeld

Resolutsioon

1.

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, mida on muudetud komisjoni 1. augusti 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1832/2002, I lisas sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et moodulid, milles on omavahel ühendatud valgusdiood, fotodiood ja mitu teist pooljuhtseadist ning mida saab kasutada infrapunasaatja ja -vastuvõtjana ja kui need saavad elektrit seadmetelt, millesse need on paigaldatud, kuuluvad selle nomenklatuuri rubriiki 8543.

2.

Määruse nr 2658/87, mida on muudetud määrusega nr 1832/2002, I lisas sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et sellised moodulid nagu põhikohtuasjas, mis on paigaldatud seadmetesse, mille mehaanilise või elektrilise funktsioneerimise huvides ei ole need vajalikud, ei kujuta endast osasid KN-i alamrubriigi 8543 90 80 mõttes, vaid kuuluvad KN-i alamrubriiki 8543 89 95 kui mujal grupis 85 nimetamata ja hõlmamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/8


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon versus Utopia SARL

(Kohtuasi C-40/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tolliliit ja ühine tollitariifistik - Imporditollimaksust vabastamine - Loomad, kes on ette valmistatud kasutamiseks laboratooriumis - Avalik või avalikes huvides tegutsev asutus või loa saanud eraasutus - Importija, kelle klientideks on sellised asutused - Pakkematerjalid ja pakendid - Loomade transportimiseks mõeldud puurid))

(2015/C 026/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Kostja: Utopia SARL

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 918/83, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, mida on muudetud aktiga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, artiklit 60 tuleb tõlgendada nii, et kui laboratooriumis kasutamiseks ette valmistatud loomad, kelle importija toob liidu territooriumile, on mõeldud avalikule või avalikes huvides tegutsevale asutusele või loa saanud eraasutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega, on importijal õigus selles artiklis sedalaadi kaubale ette nähtud tollimaksuvabastusele, isegi kui ta ise ei ole eelnimetatud asutus.

2.

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, mida on muudetud komisjoni 11. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 1789/2003, I lisas sisalduvas kombineeritud nomenklatuuri üldreegli 5 punkti b tuleb tõlgendada nii, et laboratooriumiuuringuteks ette nähtud elusloomade transportimiseks kasutatavad puurid ei kuulu selle reegli tähenduses nende pakkematerjalide või pakendite kategooriasse, mida tuleb klassifitseerida koos neid sisaldava kaubaga.


(1)  ELT C 102, 7.4.2014.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 4. novembril 2014 – SC Total Waste Recycling SRL versus Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Kohtuasi C-487/14)

(2015/C 026/11)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: SC Total Waste Recycling SRL

Vastustaja: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 2 punkti 35 alapunkti d (1) kohast jäätmete vedu „viisil, mis ei ole teates […] nimetatud” tuleb lugeda (EÜ) nr 1013/2006 IA lisa ja IB lisa kohaseks transpordiliigiks (maantee-, rongi-, mere-, õhu- või siseveetransport)?

2.

Kas juhul kui vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 17 lõikele 1 tehakse sellise saadetise üksikasjades ja/või tingimustes, mille kohta on nõusolek antud, olulisi muudatusi ja teataja ei teata sellest pädevatele asutustele, kas jäätmesaadetist saab siis lugeda määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 2 punkti 35 alapunkti d kohaselt sooritatuks „viisil, mis ei ole teates […] nimetatud” ja seega ebaseaduslikult sooritatud jäätmeveoks?

3.

Kas vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 17 lõikele 1 võib seda, kui jäätmesaadetis siseneb märgitud transiidiriiki nõusolekul või teatisel märgitud kohast erinevas piiriületuspunktis, lugeda oluliseks muudatuseks sellise saadetise üksikasjades ja/või tingimustes, mille kohta on nõusolek antud?

4.

Juhul kui seda, et jäätmesaadetis siseneb transiidiriiki nõusolekul või teatisel märgitud kohast erinevas kohas, loetakse ebaseaduslikuks jäätmesaadetiseks, kas siis saab lugeda proportsionaalseks selle eest määratud trahvi, mille summa vastab sellise õigusrikkumise eest määratud trahvi summale, mida kohaldatakse isikule, kes rikub nõusoleku saamise ja teatamisega seotud kohustusi?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, lk 1).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Oradea (Rumeenia) 4. novembril 2014 – SC Max Boegl România SRL jt versus RA Aeroportul Oradea jt

(Kohtuasi C-488/14)

(2015/C 026/12)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Oradea

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Vastustajad: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AZVI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/665/EMÜ (1) riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta artikli 1 lõikeid 1, 2 ja 3 ning nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/13/EMÜ (2) veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiiviga 2007/66/EÜ (3), millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas) artikli 1 lõikeid 1, 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis seavad hankija otsuste vaidlustamise võimaluse sõltuvusse kohustusest seada eelnevalt „hea tava kohaselt käitumise tagatis”, nagu on ette nähtud valitsuse erakorralises määruse nr 34/2006 artiklites 271a ja 271b?


(1)  EÜT L 395, lk 33; ELT eriväljaanne 06/01, lk 246.

(2)  EÜT L 076, lk 14; ELT eriväljaanne 06/01, lk 315.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiiv 2007/66/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas (ELT L 335, lk 31).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Ühendkuningriik) 4. novembril 2014 – A versus B

(Kohtuasi C-489/14)

(2015/C 026/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A

Kostja: B

Eelotsuse küsimused

1.

Mida tähendab artikli 19 lõigete 1 ja 3 (1) kohaldamisel väljend „kindlaks tehtud”, kui:

a)

kohtus, kuhu esimesena pöörduti, (edaspidi „esimene kohtumenetlus”) ei astu hageja pärast esmast kohtulikku ärakuulamist sama hästi kui mingeid samme ja sealhulgas ei esita enne taotluse (requête) raugemist hagi (assignation), mistõttu esimene kohtumenetlus raugeb lahendita vastavalt kohalikele (Prantsusmaa) õigusnormidele, mis käsitlevad esimest kohtumenetlust, tähtaja möödumise tõttu, nimelt 30 kuud pärast esimest kohtulikku ärakuulamist;

b)

esimene kohtumenetlus raugeb eespool kirjeldatud viisil väga peatselt (3 päeva) pärast seda, kui kohus, kuhu teisena pöörduti, algatab Inglismaal menetluse (edaspidi „teine kohtumenetlus”), nii et Prantsusmaal ei ole kohtuotsust tehtud ega ole ka ohtu, et esimese kohtumenetluse lahend ja teise kohtumenetluse lahend oleksid omavahel vastuolus; ja

c)

Ühendkuningriigis kehtiva vööndiaja tõttu saaks esimese kohtuasja hageja pärast esimese kohtumenetluse raugemist alati taotleda lahutusmenetluse algatamist Prantsusmaal enne, kui hageja saaks taotleda lahutusmenetluse algatamist Inglismaal?

2.

Kas „kindlaks tehtud” tähendab seda, et esimese kohtuasja hageja peab astuma hoolsalt ja mõistlikult kiiresti samme esimese kohtuasja edasiviimiseks vaidluse (kohtuliku või poolte kokkuleppel) lahendamise suunas või on tal pärast artikli 3 ja artikli 19 lõike 1 kohast pädevuse kindlakstegemist vabadus mitte astuda sisulisi samme esimese kohtumenetluse lahenduse suunas, nagu eespool kirjeldatud, ja seega vabadus lihtsalt tagada seisak teises kohtumenetluses ja patiseis vaidluses tervikuna?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Hispaania) 5. novembril 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L. versus U Hostels Albergues Juveniles S.L.

(Kohtuasi C-491/14)

(2015/C 026/14)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Rossa dels Vents Assessoria S.L.

Kostja: U Hostels Albergues Juveniles S.L.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1) artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid laieneb kolmandale isikule, kellele kuulub hilisem kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema tühiseks tunnistatud?


(1)  ELT L 299, lk 25.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itaalia) 6. novembril 2014 – Antonio Tita jt versus Ministero della Giustizia jt

(Kohtuasi C-495/14)

(2015/C 026/15)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Kostjad: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiivis 2007/66/EÜ (1), direktiivis 89/665/EMÜ (2) ja direktiivis 92/13/EMÜ (3), sätestatud põhimõtetega, mis puudutavad riigihankementluste läbivaatamise korra tõhustamist, on vastuolus sellised Itaalia õigusnormid ühtlustatud lõivude kohta, mis on kehtestatud 30. mai 2002. aasta Decreto del Presidente della Repubblica Nr. 115 (presidendi dekreet nr 115; hiljem vastu võetud õigusaktidega järk-järgult uuendatud redaktsioonis) artikliga 9, artikli 13 lõigetega 6bis ja 6bis.1, artikli 14 lõikega 3ter ja 24. detsembri 2012. aasta seaduse nr 228 artikli 1 lõikega 27, mis näeb ette riigihangetega seotud asjades halduskohtusse pöördumisel väga suure riigilõivu tasumist?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiiv 2007/66/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas (ELT L 335, lk 31).

(2)  Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, lk 33; ELT eriväljaanne 06/01, lk 246).

(3)  Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 076, lk 14; ELT eriväljaanne 06/01, lk 315).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie van België (Belgia) 10. novembril 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert vs. Belgia riik

(Kohtuasi C-499/14)

(2015/C 026/16)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie van België

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Belgia riik

Eelotsuse küsimus

Kas jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaupu, mis on tollis deklareeritud eraldi pakendites, kuna see on põhjendatud, kuid mille puhul on ilmselge, et need kuuluvad kokku ja on ette nähtud jaekaubanduses ühe tervikuna turustamiseks, tuleb ka siis pidada jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaupadeks nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisas, mida on muudetud komisjoni 20. septembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1214/2007 (2), sisalduva kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegli 3 b tähenduses, kui pärast deklareerimist pakendatakse kaubad jaekaubanduses turustamiseks ühte pakendisse?


(1)  EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.

(2)  ELT L 286, lk 1.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 10. novembril 2014 – Buzzi Unicem SpA jt versus Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE jt

(Kohtuasi C-502/14)

(2015/C 026/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Vastustajad: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsus 2013/448/EL (1) on kehtetu, kuna selles ei võetud tasuta eraldatavate kvootide arvutamisel arvesse heitgaaside – või terastööstuse protsessigaaside – põletamisega seotud heitkoguste protsenti – ega koostootmise teel saadud soojusega seotud heitkoguste protsenti, rikkudes seega ELTL artiklit 290 ja direktiivi 2003/87/EÜ (1) artikli 10a lõikeid 1, 4 ja 5, ületades selle direktiiviga antud volituste piirid ja minnes vastuolu direktiivi eesmärkidega (energiatõhusamate tehnoloogiate toetamine ja majandusarengu ning tööhõive vajaduste eest seismine)?

2.

Kas Euroopa Komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsus 2013/448/EL on ELL artiklis 5 sätestatud kauslikku mõju ja proportsionaalsust puudutavaid ühenduse põhimõtteid silmas pidades kehtetu, kuna see otsus rikkus põhjendamatult kaebuse esitanud äriühingute õiguspärast ootust, et neile jääb alles vara, mis seisneb neile esialgu eraldatud ning neile direktiivi alusel ette nähtud kvootide koguses, ja jättes nad niiviisi ilma eelnimetatud varast tulenevast majanduslikust kasust?

3.

Kas Euroopa Komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsus 2013/448/EL on kehtetu, kuna selles ei võetud tasuta eraldatavate kvootide arvutamisel arvesse nende käitiste heitkoguseid, kelle suhtes kohaldatakse nimetatud direktiivi alles alates 2013 aastast, kuna need on kaasatud saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiiviga 2009/29/EÜ?

4.

Kas Euroopa Komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsus 2013/448/EL on kehtetu osas, milles on kindlaks määratud sektoriülene paranduskoefitsient, arvestades, et otsus rikub ELTL artikli 296 teist lõiku ja põhiõiguste harta artiklit 41, olles piisavalt põhjendamata?

5.

Kas Euroopa Komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsus 2013/448/EL on kehtetu osas, milles on kindlaks määratud sektoriülene paranduskoefitsient, kuna see rikub direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 1 ja artikli 23 lõikes 3 ette nähtud menetlusnorme?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, lk 32).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Hispaania) 13. novembril 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) versus Luis Aira Pascual jt

(Kohtuasi C-509/14)

(2015/C 026/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Vastustajad: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios S.L.ja FOGASA

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ (1) artikli 1 punktiga b koostoimes selle artikli 4 lõikega 1 on vastuolus seda direktiivi ellu viivatest Hispaania õigusnormidest tulenev tõlgendus, mis välistab (töölepingute) ülevõtmise, kui avaliku sektori ettevõtja – kes vastutab (avaliku) teenuse eest, mis on tema enda tegevusega kaasnev ja mis nõuab konkreetsete materiaalsete vahendite kasutamist ja mille osutamise ta korraldas lepingu alusel, kohustades teist lepingupoolt kasutama temale kuuluvaid vahendeid – otsustab jätta lepingu pikendamata ja hakata ise vahetult teenust osutama, kasutades oma personali, mitte aga teise lepingupoole personali, nii et teenust osutatakse edasi üksnes selle muudatusega, et tegevust läbi viivad töötajad on vahetunud ja nad alluvad erinevale tööandjale?


(1)  Nõukogu 12. märts 2001. aasta direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 98).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/14


Éditions Odile Jacob SAS 14. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-471/11: Odile Jacob versus komisjon

(Kohtuasi C-514/14 P)

(2015/C 026/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Éditions Odile Jacob SAS (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, O. Fréget ja L. Eskenazi)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Lagardère SCA, Wendel

Apellandi nõuded

tunnistada käesolev apellatsioonikaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Üldkohtu 5. septembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-471/11: Editions Odile Jacob SAS vs. Euroopa Komisjon ning lahendada selle esemeks olev vaidlus;

rahuldada nõuded, mis apellant esitas esimeses astmes ja seega tühistada juhtumis COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP 13. mail 2011 tehtud otsus nr SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503, mis järgnes Üldkohtu 13. septembri 2010. aasta otsusele kohtuasjas T-452/04: Editions Odile Jacob vs. komisjon ja milles komisjon kiitis järjekordselt heaks Wendeli kui komisjoni 7. jaanuari 2004. aasta otsusega, milles anti luba koondumisele Lagardère/Natexis/VUP, kinnitatud kohustuste raames võõrandatud vara omandaja;

mõista Euroopa Komisjonilt ja menetlusse astujatelt välja mõlema astme kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise ja parandusmenetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

Esiteks leiab apellant, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, jättes tuvastamata, et komisjon rikkus ELTL artiklit 266 ja põhiõiguste harta artiklit 47. Rikkumine, mis muutis õigusvastaseks esimese heakskiitva otsuse, muutis õigusvastaseks ka vaidlustatud otsuse, kuna viimasega ei parandatud tagajärgi, mis tulenesid sellest, et usaldusisikul puudus kogu tema missiooni kestel sõltumatus. Seetõttu rikkus komisjon apellandi arvates vaidlustatud otsuse vastuvõtmisega õiglase kohtupidamise reegleid ja muutis oma aktide üle teostatava kohtuliku kontrolli tõhususe olematuks.

Teiseks on apellant seisukohal, et Üldkohus rikkus õigusnormi järeldades, et tingimuslik heakskiitev otsus võib olla õiguslik alus uuele heakskiitvale otsusele.

Lõpuks väidab apellant, et Üldkohus rikkus vara omandaja võõrandajast sõltumatuse hindamise õiguslikke kriteeriume, rikkus õigusnormi ning moonutas selle hindamisega seotud faktilisi asjaolusid.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/15


Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. 17. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. septembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-112/11: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-517/14 P)

(2015/C 026/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (esindajad: advokaadid M. Loschelder, V. Schoene)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Madalmaade Kuningriik, Nederlandse Zuivelorganisatie

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtumäärus ja komisjoni 2. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1121/2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus (Edam Holland (KGT)) (1);

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtule;

mõista komisjonilt välja apellandi vajalikud kulud hagi- ja apellatsioonimenetluses.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse esimene väide: Apellandi arvates on Üldkohus arvamusel, et hagejal puudub põhjendatud huvi, kuna vaidlustatud määruses on selgitatud, et „Edam” on üldnimetus. Samas on kõnealune sõnastus registreerimismääruses ainult tautoloogiline. Erinevalt Üldkohtu seisukohast annaks registreerimismääruse tühistamine seetõttu liikmetele eelise, millest tulenevalt esineks põhjendatud huvi. Sel põhjusel on hagi vastuvõetav. Sel põhjusel on hagi ka põhjendatud. Sest Madalmaade taotluse esitajad olid selgitamisega nõus. Komisjon tegutses seetõttu vääralt, kui ta sellest hoolimata selgitust ei andnud.

Apellatsioonkaebuse teine väide: Hageja sõnul väitis ta, et tema liikmed tarnisid varem Madalmaadesse piima, mida võis seal töödelda Gouda või Edami juustuks ning millest tõenäoliselt valmistati Gouda või Edami juustu. Üldkohus ei leidnud selle põhjal, et tegemist oleks põhjendatud huviga. Üldkohtu arvates puudub sellel argumendil faktiline alus. Apellandi arvates on Üldkohus sellega moonutanud kohtutoimiku materjale, sest argument on asjakohane. Üldkohus leidis ka, et hageja ei esitanud oma vastuväidet ja hagi „piimatootjate” eest. Ka see on kohtutoimiku materjalide moonutamine, sest vastuväide esitati hageja liikmete eest, kuivõrd nad töötlevad piima (Madalmaadesse müüdud piim oli töödeldud piim) ja turustavad piima või juustu.

Apellatsioonkaebuse kolmas väide: Apellandi arvates on Üldkohus seisukohal, et vastuväite rahuldamata jätmisega ei kaasne hagejal endal põhjendatud huvi. Nimelt ei olnud vastuväide õiguslikult hageja vastuväide, vaid hoopis Saksamaa Liitvabariigi vastuväide. Alusmääruse nr 510/2006 (2) kohaselt ei vasta see õiguslikule olukorrale ja seda küsimust ei ole alusmäärusega seoses, erinevalt Üldkohtu selgitustest, Üldkohus veel otsustanud. Apellandi arvates esinevad alusmääruse nr 510/2006 ja selle eelkäija, määruse (EMÜ) nr 2081/92 (3) vahel erinevused, millega Üldkohus ei arvestanud ja mis toovad kaasa selle, et igatahes alusmääruse kehtivusalas on sellistel vastuväidete esitajatel nagu hageja endal õigus vastuväiteid esitada.

Apellatsioonkaebuse neljas väide: Üldkohus lükkab tagasi hageja argumendi, et sinine Euroopa Liidu KGT-märk annab Madalmaade tootjatele võrreldes hageja liikmetega konkurentsieelise. See ei ole õige. Konkurentsieelis on olemas ja sellel põhineb hageja liikmete põhjendatud huvi registreerimismääruse tühistamise suhtes.


(1)  ELT L 317, lk 14.

(2)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, ELT L 93, lk 12.

(3)  Nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, EÜT L 208, lk 1; ELT eriväljaanne 03/013, lk 4.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/16


Euroopa Komisjoni 20. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-461/12: Hansestadt Lübeck versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-524/14 P)

(2015/C 026/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche, R. Sauer)

Teine menetlusosaline: Hansestadt Lübeck, varem Flughafen Lübeck GmbH

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tunnistada vastuvõetamatuks esimeses kohtuastmes esitatud hagi;

teise võimalusena: tuvastada, et hagi alus on ära langenud;

kolmanda võimalusena: tunnistada põhjendamatuks neljanda väite osa, mille kohaselt on rikutud ELTL artikli 107 lõiget 1 valikulisuse kriteeriumi seisukohast ja suunata asi tagasi Üldkohtule neljanda väite teiste osade ja esimesest kolmanda ja viienda väite suhtes uueks arutamiseks;

mõista esimeses astmes kantud kohtukulud välja hagejalt ja juhul, kui asi suunatakse uueks arutamiseks tagasi Üldkohtule, jätta esimeses kohtuastmes ja apellatsioonimenetluses lõpliku otsuse tegemine kohtukulude kohta edaspidiseks.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: isikliku puutumuse puudumine

Üldkohtu arvates puudutab vaidlustatud kohtuotsus Hansestadt Lübeckit 1. jaanuarini 2013 Lübecki lennujaama käitanud avalik-õigusliku äriühingu õigusjärglasena isiklikult, kuna sellel avalik-õiguslikul äriühingul oli riigiabi saamise tõttu pädevus, mis oli delegeeritud üksnes talle. See järeldus tugines järgmistel asjaoludel: avalik-õiguslik äriühing teeb tasumäärade suhtes ettepaneku liidumaa reguleerivale asutusele, kelle pädevuses on tasumäärad kinnitada või tagasi lükata (vaidlustatud otsuse punktid 29-34).

Komisjon leiab, et Üldkohus tuvastas asjaolud nõuetekohaselt, kuid rikkus õigusnormi pidades avalik-õiguslikku äriühingut, kes käitas 1. jaanuarini 2013 Lübecki lennujaama, abi andvaks asutuseks, kes teostab pädevust, mis oli delegeeritud üksnes talle. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb hinnata abikava elluviimisega tegeleva avaliku- või eraõigusliku isiku (nagu 1. jaanuarini 2013 Lübecki lennujaama käitanud avalik-õiguslik äriühing) isiklikku puutumust lähtuvalt sellest, kas ta teeb tehingute ja poliitika suhtes ise otsuseid või teeb seda riik (1). Üldkohtu tuvastatud asjaoludest ilmneb aga, et see pädevus jäi riigile kahel põhjusel. Tasumäärad pidi eelnevalt kinnitama liidumaa reguleeriv asutus. Nimetatud reguleeriv asutus omakorda peab järgima liitvabariigi õigusnorme lennujaamatasude kohta. Ainuüksi asjaolust, et lennujaama käitaja teeb ettepaneku tasumäärade suhtes ei tulene, et ta ise teeb otsuseid oma tehingute ja tasumääradega silmas peetavate eesmärkide suhtes.

Komisjoni arvates rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta tuvastas, et abi andmist ettevalmistava tegevuse elluviimise pädevus (käesoleval juhul tasumäärade suhtes ettepaneku tegemine liidumaa reguleerivale asutusele) kujutab endast talle endale kuuluva abi andmise pädevuse teostamist, kuna mõistet „isiklik puutumus” on tõlgendatud liiga laialt.

Teine väide: põhjendatud huvi puudumine

Üldkohus on seisukohal, et Hansestadt Lübeckil on 1. jaanuarini 2013 Lübecki lennujaama käitanud avalik-õigusliku äriühingu õigusjärglasena ka pärast Lübecki lennujaama erainvestorile müümist säilinud põhjendatud huvi. Üldkohus ei pidanud vajalikuks teha otsust küsimuses, kas abikava katkestamise kohustus lõppes alates 1. jaanuarist 2013, kuna tasumäärad ei kujutanud endast enam riigiabi seetõttu, et ei kasutatud enam riigieelarve vahendeid. Isegi kui see oleks olnud nii, on Üldkohtu arvates hagejal säilinud põhjendatud huvi, kuna uurimismenetlus ei olnud veel lõppenud ja vaidlustatud otsus ei olnud seetõttu jõustunud.

Komisjoni arvates on Üldkohtu esimene argument ekslik, kuna lõplik otsus ei kaota uurimismenetluse lõppedes oma ainsat õiguslikku tagajärge, see tähendab kohustust katkestada abikava uurimismenetluse ajaks, kui abimeede lõppeb põhusel, et sellel ei ole seost uurimismenetlusega (käesoleval juhul lennujaama erastamine).

Komisjon leiab, et Üldkohtu teine argument on vastuolus kohtupraktikaga, mille kohaselt peab esinema tekkinud ja olemasolev huvi. Käesoleval juhul ei teostunud risk, et abimeede lõppeb enne 1. jaanuari 2013, kui lennujaam erastati. Hansestadt Lübeck ei ole suutnud tõendada, et tal on säilinud huvi hagimenetlust jätkata pärast lennujaama erastamist.

Neil põhjendustel on komisjoni arvates Üldkohus rikkunud õigusnormi, kui ta tuvastas, et hagejal oli esimeses kohtuastmes olemasolev huvi.

Kolmas väide: vääralt on tõlgendatud mõistet „valikulisus” ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses

Selleks et kindlaks määrata, kas avalik-õigusliku äriühingu tasumäärad olid valikulised, tuleb Üldkohtu arvates hinnata, kas nad olid selle avalik-õigusliku äriühingu pakutavate kaupade või teenuste kõigi kasutajate ja võimalike kasutajate seisukohast mittediskrimineerivad (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 53).

See sisukoht on teravas vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt meedet ei saa seda lugeda üldiseks maksu- või majanduspoliitika meetmeks ja seega valikuliseks, kui see kehtib üksnes teatud sektoris või teatud ettevõtjate jaoks (2). Euroopa Kohus on selles suhtes asunud seisukohale, et avalik-õigusliku äriühingu poolt kaupade ja teenuste suhtes kehtestatud soodusmäärad on valikulised isegi kui neid saavad kasutada kõik kasutaja või võimalikud kasutajad (3). Kohtujurist Mengozzi kohaldas oma ettepanekus, mis ta tegi kohtuasjas Deutsche Lufthansa, seda kohtupraktikat täpselt käesoleval juhule sarnanevas olukorras, nimelt selliste lennujaama tasumäärade suhtes, kus tehti allahindlust teatud suurtele kasutajatele ja tuvastas meetme valikulisuse (4).

Neljas väide: põhjenduse puudumine ja vastuolulisus

Üldkohtu põhjendus on komisjoni arvates puudulik. Esiteks puudub oluline osa valikulisuse hindamise põhjendustest, muu hulgas hinnang tasumääradega järgitavate eesmärkide suhtes. Kui silmas pidada kõnealust süsteemi, siis oleks tulnud uurida ettevõtjat, kes on võrreldavas õiguslikus ja faktilises olukorras. Teiseks on Üldkohtu põhjendus vastuoluline, kuna ta kohaldab seejärel kohtupraktikat maksumeetmete valikulisuse kohta (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 51 ja 53) ning tuvastab seejärel, et need ei ole asjakohased (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 57).

Viies väide: eksimine menetluse algatamise otsuse suhtes range kohtuliku kontrolli kriteeriumi kohaldamisel

Kuigi Üldkohus viitab õigetele õiguslikele kriteeriumidele, on ta apellandi arvates jätnud täielikult tähelepanuta asjaolu, et käesoleval juhul on tegemist küsimusega uurimismenetluse algatamise otsuse suhtes, mille üle saab teha üksnes piiratud kohtulikku järelevalvet, eelkõige selle põhjenduste osas (5). Vaidlustatud kohtuotsuses puuduvad igasugused selgitused, miks on niivõrd ilmselge, et tasumäärad ei olnud valikulised, et komisjon ei saanud algatada uurimismenetlust.


(1)  Kohtuotsus 282/85: DEFI vs. komisjon (ELK 1986, 2649, punkt 18).

(2)  Kohtuotsus C-66/02: Itaalia vs komisjon (ELK 2005, lk I-10901, punkt 99) ja kohtuotsus C-148/04: Unicredito (ELT 2005, lk I-11137, punkt 45).

(3)  Vt eelkõige kohtuotsus C-126/01: GEMO (ELK 2003, lk I-13769, punktid 35-39).

(4)  Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-284/12: Deutsche Lufthansa (ELT 2013, lk I-00000, ettepaneku punktid 47-55).

(5)  Vt kohtuotsus T-172/14 R: Stahlwerk Bous vs. komisjon (ELK 2014, lk II-0000, punktid 39–78 ja seal viidatud kohtupraktika).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 21. novembril 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-527/14)

(2015/C 026/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Teised menetlusosalised: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (1) artikli 7 lõike 2 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt on perekonna taasühinemist taotleva isiku pereliikme esmakordse riiki sisenemise tingimuseks, et pereliige tõendab enne riiki sisenemist oskust suhelda lihtsal viisil saksa keeles?


(1)  ELT L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/19


Euroopa Komisjoni 21. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-425/11: Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi C-530/14 P)

(2015/C 026/23)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar ja P.J. Loewenthal)

Teine menetlusosaline: Kreeka Vabariik

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (teine koda) 11. septembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-425/11: Kreeka versus komisjon (ECLI:EU:T:2014:768), mis tehti komisjonile teatavaks 12. septembril 2014;

saata kohtuasi Üldkohtule uueks arutamiseks;

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse aluseks on ainult üks väide: Üldkohus tõlgendas ja kohaldas ebaõigesti ELTL artikli 107 lõiget 1, kui ta leidis, et vaidlustatud meede ei andnud avalik-õiguslikele kasiinodele eelist. Komisjoni ainus väide jaguneb kolmeks osaks.

Esiteks rikkus Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 52–58 ELTL artikli 107 lõiget 1, kui ta leidis, et avalik-õiguslikud kasiinod ei saanud eelist, makstes iga kliendi pääsme eest madalamat tasu vastavalt vaidlustatud meetmele, kuna makstud summad olid 80 % reguleeritud sissepääsuhinnast, mida olid kohustatud tasuma nii eraõiguslikud kui avalik-õiguslikud kasiinod.

Teiseks rikkus Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 59–68 ELTL artikli 107 lõiget 1, kui ta leidis, et ei ole piisav, kui komisjon tunnistab vaidlustatud meetmega antud eelise de jure otseseks maksualaseks diskrimineerimiseks, vaid et komisjon oleks pidanud eelise olemasolu kindlakstegemisel tuginema vaidlustatud meetme mõju majanduslikule analüüsile.

Kolmandaks rikkus Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 74–80 ELTL artikli 107 lõiget 1, kui ta leidis esiteks, et tasuta sissepääsu võimaldamine ei kinnita vaidlustatud meetmest tulenevat eelist, kuna kõnealune meede ei anna mingisugust eelist, ning teiseks, et selle argumendi arvessevõtmiseks oleks komisjon pidanud tõendama, et antud tasuta sissepääsude arv on sellist tava võimaldavates Kreeka õigusaktides sätestatud eesmärkidega võrreldes liiga suur, nii et see ei ole siseriiklikus õiguses kehtestatud nõuetega kooskõlas.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/20


Vadzim Ipatau 24. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 23. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-646/11: Ipatau versus nõukogu

(Kohtuasi C-535/14 P)

(2015/C 026/24)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Vadzim Ipatau (esindaja: advokaat M. Michalauskas)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 23. septembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-646/11;

teha asja suhtes lõplik kohtuotsus või suunata asi tagasi Üldkohtusse otsustamiseks;

mõista kohtukulud, kaasa arvatud Üldkohtu menetluses kantud kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab apellant neli väidet.

Esiteks väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, keeldudes õigusabitaotluse esitamise alusel peatamast tähtaega, mis on ette nähtud vaidlustatud akti tühistamise hagi esitamiseks.

Teiseks väidab ta, et Üldkohus rikkus kaitseõiguseid. Nimelt leidis Üldkohus, et nõukogu ei olnud kohustatud teavitama apellanti süüstavatest tõenditest ega andma talle võimalust olla ära kuulatud enne otsuse 2012/642/ÜVJP (1) ja rakendusmääruse nr 1017/2012 (2) vastuvõtmist.

Kolmandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, kui leidis, et vaidlusalustes aktides esitatud põhjendused on piisavad.

Viimaseks rikkus Üldkohus õigusnormi, kui leidis, et vaidlusalused aktid ei ole ebaproportsionaalsed.


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 285, lk 1).

(2)  Nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 307, lk 7).


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Hispaania) 27. novembril 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo ja María del Carmen Abril García versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Kohtuasi C-539/14)

(2015/C 026/25)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Castellón

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Juan Carlos Sánchez Morcillo ja María del Carmen Abril García

Vastustaja: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 93/13/EMÜ (1) artikli 7 lõiget 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2) artikli 47, artikli 34 lõikega 3 ja artikliga 7 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu Hispaania tsiviilkohtumenetluse seaduse (ley de Enjuiciamiento Civil) artikli 695 lõige 4, mis reguleerib apellatsioonkaebuse esitamist lahendi peale, millega otsustatakse hüpoteegi või pandiga koormatud asjade täitemenetlusele esitatud vastuväite üle, ja mis võimaldab esitada apellatsioonkaebuse ainult kohtumääruse peale, millega määratakse menetluse lõpetamine, ebaõiglase tingimuse kohaldamata jätmine või mõne tingimuse ebaõiglusel põhineva vastuväite rahuldamata jätmine, mille vahetuks tagajärjeks on see, et müüjast või teenuse osutajast sissenõudjal on edasikaebamiseks tarbijast võlgnikust rohkem vahendeid?


(1)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).

(2)  EÜT 2000, C 364, lk 1.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/21


DK Recycling und Roheisen GmbH 27. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-630/13: DK Recycling und Roheisen GmbH versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: DK Recycling und Roheisen GmbH (esindajad: advokaadid S. Altenschmidt ja P.-A. Schütter)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 26. septembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-630/13 osas, milles resolutsiooni punktis 2 jäeti hagi ülejäänud osas rahuldamata;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud hagiavalduse 1. nõue tervikuna nii, et komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsuse 2013/448/EL, milles käsitletakse riiklikke rakendusmeetmeid kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks üleminekuperioodil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikega 3 (teatavaks tehtud numbri (C/2013) 5666 all) (1), artikli 1 lõige 1 tühistataks osas, milles selles lükati tagasi I lisa punktis A loetletud käitiste tunnuskoodidega DE000000000001320 ja DE-new-14220-0045 lisamine direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmatud käitiste loetellu, mille Saksamaa esitas komisjonile vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikele 1, ning lükati samuti tagasi vastav esialgne heitkoguse ühikute aastane kogus, mis oleks tulnud nendele käitistele tasuta eraldada;

teise võimalusena tühistada esimeses taandes nimetatud kohtuotsus ja saata asi tagasi Üldkohtusse;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant heidab ette liidu õiguse rikkumist Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 lõike 1 teise lause 3. variandi tähenduses. Eirates põhiõigusi ja proportsionaalsuse põhimõtet, luges Üldkohus liidu õigusega kooskõlas olevaks selle, et komisjon jättis liikmesriigi klausli alusel juhtumite kohta, mille puhul esinevad põhjendamatud raskused, eraldamata tasuta heitkoguse ühikud. Vaidlustatud kohtuotsus rikub apellandi õigusi, mis tulenevad EL-i põhiõiguste harta artiklitest 16 ja 17.

Esitatud argumendi osas väidab apellant, et tasuta heitkoguse ühikute eraldamise reguleerimisel otsuses 2011/278/EL ei kandnud komisjon hoolt individuaalsete põhiõiguste piisava kaitse eest. Tasuta heitkoguse ühikute eraldamine vastavalt otsusele 2011/278/EL toimub tüpiseerivate arvutustegurite abil. Siiski ei sisalda otsus sätet, mis lubaks tasuta heitkoguse ühikute täiendavat eraldamist sellistel juhtumitel, mil eraldamine tüpiseerivaid arvutustegureid kasutades tooks üksikjuhul kaasa ebahariliku koormuse või põhjendamatud raskused.

Hagi rahuldamata jätmine rikub hartas sätestatud põhiõigusi ja proportsionaalsuse põhimõtet. Üldkohus võttis arvesse ainult direktiivi 2011/278/EL kohase heitkogustega kauplemise süsteemi ja nende eraldamise režiimi tagajärjel tavapäraselt tekkivat koormavat mõju. Vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga jättis Üldkohus täielikult tähelepanuta apellandi individuaalsete õiguste nõutava kaitse.


(1)  ELT L 240, lk 27.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/22


Arctic Paper Mochenwagen GmbH 2. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-634/13: Arctic Paper Mochenwangen GmbH versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-551/14 P)

(2015/C 026/27)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Arctic Paper Mochenwagen GmbH (esindaja: advokaat S. Kobes)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 26. septembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-634/13 osas, milles hagi jäeti rahuldamata;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud hagiavalduse nõue nii, et komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsuse 2013/448/EL, milles käsitletakse riiklikke rakendusmeetmeid kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks üleminekuperioodil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikega 3 (teatavaks tehtud numbri (C/2013) 5666 all) (1), artikli 1 lõige 1 tühistataks osas, milles selles lükati tagasi I lisa punktis A nimetatud käitise tunnuskoodiga DE000000000000563 lisamine direktiiviga 2003/87/EÜ (2) hõlmatud käitiste loetellu, mille Saksamaa esitas komisjonile vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikele 1, ning lükati samuti tagasi vastav esialgne heitkoguse ühikute aastane kogus, mis oleks tulnud sellele käitisele tasuta eraldada;

teise võimalusena tühistada esimeses taandes nimetatud kohtuotsus ja saata asi tagasi Üldkohtusse;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant heidab ette liidu õiguse rikkumist Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 lõike 1 teise lause 3. variandi tähenduses. Eirates põhiõigusi ja proportsionaalsuse põhimõtet, luges Üldkohus liidu õigusega kooskõlas olevaks selle, et komisjon jättis liikmesriigi klausli alusel juhtumite kohta, mille puhul esinevad põhjendamatud raskused, eraldamata tasuta heitkoguse ühikud. Vaidlustatud kohtuotsus rikub apellandi õigusi, mis tulenevad EL-i põhiõiguste harta artiklitest 16 ja 17.

Esitatud argumendi osas väidab apellant, et tasuta heitkoguse ühikute eraldamise reguleerimisel otsuses 2011/278/EL ei kandnud komisjon hoolt individuaalsete põhiõiguste piisava kaitse eest. Tasuta heitkoguse ühikute eraldamine vastavalt otsusele 2011/278/EL (3) toimub tüpiseerivate arvutustegurite abil. Siiski ei sisalda otsus sätet, mis lubaks tasuta heitkoguse ühikute täiendavat eraldamist sellistel juhtumitel, mil eraldamine tüpiseerivaid arvutustegureid kasutades tooks üksikjuhul kaasa ebahariliku koormuse või põhjendamatud raskused.

Hagi rahuldamata jätmine rikub hartas sätestatud põhiõigusi ja proportsionaalsuse põhimõtet. Üldkohus võttis arvesse ainult direktiivi 2011/278/EL kohase heitkogustega kauplemise süsteemi ja nende eraldamise režiimi tagajärjel tavapäraselt tekkivat koormavat mõju. Vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga jättis Üldkohus täielikult tähelepanuta apellandi individuaalsete õiguste nõutava kaitse.


(1)  ELT L 240, lk 27.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ; ELT L 275, lk 32; ELT eriväljaanne 15/07, lk 631.

(3)  Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks, ELT L 130, lk 1.


Üldkohus

26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/24


Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta otsus – Castelnou Energía versus komisjon

(Kohtuasi T-57/11) (1)

((Riigiabi - Elekter - Täiendavate tootmiskulude hüvitamine - Avaliku teenindamise kohustus toota teatav kogus elektrienergiat omamaisest söest - Võrgujärjekorras eelise andmise mehhanism - Otsus vastuväiteid mitte esitada - Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks - Tühistamishagi - Isiklik puudutatus - Konkurentsiseisundi oluline mõjutamine - Vastuvõetavus - Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine - Tõsised raskused - Üldist majandushuvi pakkuv teenus - Elektrienergia varustuskindlus - Direktiivi 2003/54 artikli 11 lõige 4 - Kaupade vaba liikumine - Keskkonnakaitse - Direktiiv 2003/87/EÜ))

(2015/C 026/28)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Castelnou Energía, SL (Madrid, Hispaania) (esindajad: E. Garayar Gutiérrez, hiljem C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel ja C. del Pozo de la Cuadra, hiljem C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril ja D. Antón Vega ning lõpuks advokaadid C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril ja C. Vila Gisbert)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier ja C. Urraca Caviedes)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Greenpeace-España (Madrid, Hispaania) (esindajad: N. Ersbøll, S. Rating ja A. Criscuolo, hiljem advokaadid N. Ersbøll ja S. Rating)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Hispaania Kuningriik (esindajad: J. Rodríguez Cárcamo, hiljem M. Muñoz Pérez ja N. Díaz Abad, hiljem N. Díaz Abad ja S. Centeno Huerta ning lõpuks abogados del Estado A. Rubio González ja M. Sampol Pucurull); Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Álvarez de Toledo Saavedra ja J. Portomeñe López); E.ON Generación, SL (Santander, Hispaania) (esindajad: advokaadid E. Sebastián de Erice Malo de Molina ja S. Rodríguez Bajón, hiljem advokaat S. Rodríguez Bajón); Comunidad Autónoma de Castilla y León (esindajad: solicitor K. Desai, advokaadid S. Cisnal de Ugarte ja M. Peristeraki, hiljem S. Cisnal de Ugarte); ning Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Hispaania) (esindajad: solicitor K. Desai, advokaadid S. Cisnal de Ugarte ja M. Peristeraki, hiljem advokaadid S. Cisnal de Ugarte ja A. Baumann)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 29. septembri 2010. aasta otsus K(2010) 4499, mis puudutab Hispaania Kuningriigi poolt teatatud riigiabi nr 178/2010, mida anti avaliku teenindamise kohustuse hüvitamise vormis ja millega anti võrgujärjekorras eelis sellistele elektrijaamadele, mis kasutavad kohalikku sütt.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Castelnou Energía, SL kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Hispaania Kuningriigi, Greenpeace-España, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, E.ON Generación, SL, Comunidad Autónoma de Castilla y Leóni ja Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbóni (Carbunión) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 80, 12.3.2011.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/25


Üldkohtu 2. detsembri 2014. aasta otsus – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-661/11) (1)

((EAGGF - Tagatisrahastu - EAGF ja EAFRD - Rahastamisest väljajäetavad kulud - Piimakvoodid - Sihtotstarbeline tulu - Võtmekontrollid - Hilinemine - Kindla määraga finantskorrektsioon - Õiguslik alus - Määruse (EÜ) nr 1605/2002 artikkel 53 - Korduv rikkumine))

(2015/C 026/29)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistasid avvocato dello Stato G. Aiello ja avvocato dello Stato P. Grasso)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Rossi ja D. Nardi)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 14. oktoobri 2011. aasta rakendusotsus 2011/689/EÜ, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT L 270, lk 33) osas, millega nähakse Itaalia Vabariigile ette kindla määraga finantskorrektsioon summas 7 0 9 12  382 eurot piimakvootide kontrollimisel tehtud rikkumiste eest, mis leidsid aset Itaalias Abruzzo maakonnas, Lazio maakonnas, Marche maakonnas, Puglia maakonnas, Sardiinia maakonnas, Calabria maakonnas, Fruili Venezia Guilia maakonnas ja Valle D’Aosta maakonnas kvoodiaastatel 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Itaalia Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 49, 18.2.2012.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/25


Üldkohtu 2. detsembri 2014. aasta otsus – Boehringer Ingelheim Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nepentes Pharma (Momarid)

(Kohtuasi T-75/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi Momarid taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk LONARID - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Asjaomane avalikkus - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75))

(2015/C 026/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Saksamaa) (esindajad: advokaadid V. von Bomhard ja D. Slopek, hiljem V. von Bomhard)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: L. Rampini)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Nepentes S.A. sp. z.o.o. (Varssavi, Poola) (esindajad: advokaadid C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte ja C. Casalonga)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 28. novembri 2012. aasta otsuse (asi R 2292/2011-4) peale, mis käsitleb Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG ja Nepentes S.A. vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 28. novembri 2012. aasta otsus asjas R 2292/2011-4 osas, milles see käsitleb „farmatseutilisi keemiapreparaate”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 101, 6.4.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/26


Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta otsus – Max Mara Fashion Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mackays Stores (M&Co.)

(Kohtuasi T-272/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi M&Co. taotlus - Varasemad ühenduse ja siseriiklik kujutismärk MAX&Co. - Varasem siseriiklik sõnamärk MAX&CO. - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2015/C 026/31)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Max Mara Fashion Group Srl (Torino, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Terrano)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor A. Gould, solicitor K. Passmore, barrister J. Baldwin ja M. Howe, QC)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 7. märtsi 2013. aasta otsuse (asi R 1199/2012-2) peale, mis käsitleb Max Mara Fashion Group Srl ja Mackays Stores Ltd vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Max Mara Fashion Group Srl-ilt.


(1)  ELT C 207, 20.7.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/27


Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta otsus – Sales & Solutions versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Inceda (WATT ja WATT)

(Liidetud kohtuasjad T-494/13 ja T-495/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse kujutis- ja sõnamärk WATT ja WATT - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

(2015/C 026/32)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Sales & Solutions GmbH (Frankfurt, Saksamaa) (esindaja: advokaat K. Gründig-Schnelle)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Inceda Holding GmbH (Köln, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Wald ja D. Thrun)

Ese

Kohtuasjas T-494/13, hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 15. juuli 2013. aasta otsuse (asi R 1192/2012-4) peale, ja kohtuasjas T-495/13, hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 15. juuli 2013. aasta otsuse (asi R 1193/2012-4) peale, mis käsitlevad Inceda Holding GmbH ja Sales & Solutions GmbH vahelisi kehtetuks tunnistamise menetlusi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Jätta Sales & Solutions GmbH kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Inceda Holding GmbH kohtukulud liidetud kohtuasjades T-494/13 ja T-495/13.


(1)  ELT C 344, 23.11.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/27


Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta otsus – BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet – LG Electronics (compressor technology)

(Kohtuasi T-595/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi compressor technology taotlus - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid KOMPRESSOR - Suhteline keeldumispõhjus - Osaline registreerimisest keeldumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 026/33)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Biagosch)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: M. Fischer ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: LG Electronics, Inc. (Soul, Lõuna-Korea)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 5. septembri 2013. aasta otsuse (asi R 1176/2012-1) peale, mis käsitleb LG Electronics, Inc. ja BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH-lt.


(1)  ELT C 39, 8.2.2014.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/28


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Ledra Advertising versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-289/13) (1)

((Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi - Küprose stabiilsustoetuse programm - ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum - Üldkohtu pädevus - Põhjuslik seos - Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu))

(2015/C 026/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ledra Advertising Ltd (Nicosia, Küpros) (esindajad: solicitor C. Paschalides ja advokaat A. Paschalides)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esimdajad: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopa Keskpank (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasioukeda abistavad advokaadid W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Küprose Vabariigi vahel 26. aprillil 2013 sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitleva poliitilise vastastikuse mõistmise memorandumi punktid 1.23 ja 1.27, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale väidetavalt punktide 1.23 ja 1.27 lisamise tõttu sellesse vastastikuse mõistmise protokolli ning komisjoni järelevalvekohustuse rikkumise tõttu.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Ledra Advertising Ltd kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/29


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – CMBG versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-290/13) (1)

((Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi - Küprose stabiilsustoetuse programm - ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum - Üldkohtu pädevus - Põhjuslik seos - Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu))

(2015/C 026/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CMBG Ltd (Tortola, Briti Neitsisaared, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor C. Paschalides ja advokaat A. Paschalides)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopa Keskpank (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, keda abistavad advokaadid W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Küprose Vabariigi vahel 26. aprillil 2013 sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitleva poliitilise vastastikuse mõistmise memorandumi punktid 1.23 ja 1.27, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale väidetavalt punktide 1.23 ja 1.27 lisamise tõttu sellesse vastastikuse mõistmise protokolli ning komisjoni järelevalvekohustuse rikkumise tõttu.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta CMBG Ltd kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/29


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Eleftheriou ja Papachristofi versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-291/13) (1)

((Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi - Küprose stabiilsustoetuse programm - ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum - Üldkohtu pädevus - Põhjuslik seos - Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu))

(2015/C 026/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Küpros), Eleni Eleftheriou (Dherynia) ja Lilia Papachristofi (Dherynia) (esindajad: solicitor C. Paschalides ja advokaat A. Paschalides)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopa Keskpank (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, keda abistavad advokaadid W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Küprose Vabariigi vahel 26. aprillil 2013 sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitleva poliitilise vastastikuse mõistmise memorandumi punktid 1.23 ja 1.27, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale väidetavalt punktide 1.23 ja 1.27 lisamise tõttu sellesse vastastikuse mõistmise protokolli ning komisjoni järelevalvekohustuse rikkumise tõttu.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ja Lilia Papachristofi kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/30


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Evangelou versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-292/13) (1)

((Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi - Küprose stabiilsustoetuse programm - ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum - Üldkohtu pädevus - Põhjuslik seos - Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu))

(2015/C 026/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Christos Evangelou (Derynia, Küpros) ja Yvonne Evangelou (Derynia) (esindajad: solicitor C. Paschalides ja advokaat A. Paschalides)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopa Keskpank (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, keda abistavad advokaadid W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Küprose Vabariigi vahel 26. aprillil 2013 sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitleva poliitilise vastastikuse mõistmise memorandumi punktid 1.23 ja 1.27, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale väidetavalt punktide 1.23 ja 1.27 lisamise tõttu sellesse vastastikuse mõistmise protokolli ning komisjoni järelevalvekohustuse rikkumise tõttu.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Christos Evangelou ja Yvonne Evangelou kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/31


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Theophilou versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-293/13) (1)

((Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi - Küprose stabiilsustoetuse programm - ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum - Üldkohtu pädevus - Põhjuslik seos - Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu))

(2015/C 026/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Christos Theophilou (Nicosia, Küpros) ja Eleni Theophilou (Nicosia, Küpros) (esindajad: solicitor C. Paschalides ja advokaat A. Paschalides)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopa Keskpank (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, keda abistavad advokaadid W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Küprose Vabariigi vahel 26. aprillil 2013 sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitleva poliitilise vastastikuse mõistmise memorandumi punktid 1.23 ja 1.27, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale väidetavalt punktide 1.23 ja 1.27 lisamise tõttu sellesse vastastikuse mõistmise protokolli ning komisjoni järelevalvekohustuse rikkumise tõttu.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Christos Theophilou ja Eleni Theophilou kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/31


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Fialtor versus komisjon ja EKP

(Kohtuasi T-294/13) (1)

((Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi - Küprose stabiilsustoetuse programm - ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum - Üldkohtu pädevus - Põhjuslik seos - Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu))

(2015/C 026/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (esindajad: solicitor C. Paschalides ja advokaat A. Paschalides)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopa Keskpank (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, keda abistavad advokaadid W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Küprose Vabariigi vahel 26. aprillil 2013 sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitleva poliitilise vastastikuse mõistmise memorandumi punktid 1.23 ja 1.27, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale väidetavalt punktide 1.23 ja 1.27 lisamise tõttu sellesse vastastikuse mõistmise protokolli ning komisjoni järelevalvekohustuse rikkumise tõttu.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Fialtor Ltd kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/32


Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – LemonAid Beverages versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)

(Kohtuasi T-298/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 026/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LemonAid Beverages GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid U. Lüken ja J. Natzel ning solicitor P. Brownlow)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Prêt à Manger (Europe) Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaat A. Tsoutsanis ja solicitor S. Croxon)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 13. märtsi 2013. aasta otsuse (asi R 276/2012-2) peale, mis käsitleb Pret à Manger (Europe) Ltd ja LemonAid Beverages GmbH vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta hageja ja menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt kummaltki välja pool kostja kohtukulud.


(1)  ELT C 215, 27.7.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/33


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – DelSolar (Wujiang) versus komisjon

(Kohtuasi T-320/13) (1)

((Dumping - Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) import - Ajutine dumpinguvastane tollimaks - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 026/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Hiina) (esindajad: advokaat L. Catrain González, barrister E. Wright ja barrister H. Zhu, hiljem L. Catrain González ja E. Wright)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja T. Maxian Rusche)

Ese

Nõue tühistada hagejat puudutavas osas komisjoni 4. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 513/2013, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) impordi suhtes ja muudetakse määrust (EL) nr 182/2013, millega kehtestatakse registreerimisnõue selliste Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud toodete impordi suhtes (ELT L 152, lk 5).

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 215, 27.7.2013.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/33


Üldkohtu 21. oktoobri 2014. aasta määrus – Gappol Marzena Porczyńska versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gap (ITM) (GAPPol)

(Kohtuasi T-125/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine - Vaidluse eseme äralangemine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2015/C 026/42)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Poola) (esindaja: advokaat J. Gwiazdowska)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, California, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat M. Siciarek)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 2. detsembri 2013. aasta otsuse (asi R 686/2013-1) peale, mis käsitleb Gap (ITM), Inc. ja PP Gappol Marzena Porczyńska vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja PP Gappol Marzena Porczyńska ja Gap (ITM), Inc. kohtukulud.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/34


Üldkohtu presidendi 27. novembri 2014. aasta määrus – SEA versus komisjon

(Kohtuasi T-674/14 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigiabi - Kohustus nõuda tagasi abi, mida avalik-õiguslik lennujaamaoperaator andis haldusteenuseid osutavale tütarettevõtjast äriühingule - Nimetatud äriühingu likvideerimine - Haldusteenuseid osutava uue äriühingu asutamine - Komisjoni otsus algatada riigiabi ametlik uurimismenetlus, et uurida nende kahe äriühingu vahelise majandusliku järjepidavuse küsimust - Täitmise peatamise taotlus - Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus - Vastuvõetamatus - Kiireloomulisuse puudumine))

(2015/C 026/43)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni ja A. Scalini)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Noë ja G. Conte)

Ese

Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus, millega palutakse sisuliselt peatada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C (2014) 4537 final, millega algatati ELTL artikli 108 lõike 2 alusel ametlik uurimismenetlus seoses äriühingu Airport Handling asutamisega (SA.21420 (2014/NN) – Itaalia – äriühing Airport Handling asutamine), täitmine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/35


Üldkohtu presidendi 28. novembri 2014. aasta määrus – Airport Handling versus komisjon

(Kohtuasi T-688/14 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigiabi - Kohustus nõuda tagasi abi, mida avalik-õiguslik lennujaamaoperaator andis haldusteenuseid osutavale tütarettevõtjast äriühingule - Nimetatud äriühingu likvideerimine - Haldusteenuseid osutava uue äriühingu asutamine - Komisjoni otsus algatada riigiabi ametlik uurimismenetlus, et uurida nende kahe äriühingu vahelise majandusliku järjepidavuse küsimust - Täitmise peatamise taotlus - Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus - Vastuvõetamatus - Kiireloomulisuse puudumine))

(2015/C 026/44)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Cafari Panico ja F. Scarpellini)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Noë ja G. Conte)

Ese

Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus, millega palutakse sisuliselt peatada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C (2014) 4537 final, millega algatati ELTL artikli 108 lõike 2 alusel ametlik uurimismenetlus seoses äriühingu Airport Handling asutamisega (SA.21420 (2014/NN) – Itaalia – äriühing Airport Handling asutamine), täitmine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Tühistada 29. septembri 2014. aasta määrus kohtuasjas T-688/14 R.

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/35


Üldkohtu ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku 27. oktoobri 2014. aasta määrus – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net versus komisjon

(Kohtuasi T-703/14 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Toetused - Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) - Lepingupartnerile saadetud võlateade - Täitmise peatamise taotlus - Kohtuasi, milles ei võeta ajutisi meetmeid))

(2015/C 026/45)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Kreeka) (esindaja: advokaat K. Damis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja M. Konstantinidis)

Ese

Hagejale toetuslepingu raames saadetud võlateate ja kõigi sellega seotud dokumentide täitmise peatamise taotlus.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/36


6. novembril 2014 esitatud hagi – Segimerus vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(Kohtuasi T-750/14)

(2015/C 026/46)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Segimerus Ltd (Preston, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat F. Henkel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „ELGO” – ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 10292498

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 22. augusti 2014. aasta otsus asjas R 473/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vastulausete osakonna otsus ja suunata asi tagasi vastulausete osakonda uue otsuse tegemiseks;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse ja suunata asi tagasi apellatsioonikotta uue otsuse tegemiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 75 teise lause rikkumine.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/36


14. novembril 2014 esitatud hagi – Ice Mountain Ibiza versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Etyam (ocean beach club ibiza)

(Kohtuasi T-753/14)

(2015/C 026/47)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. L. Gracia Albero ja F. Miazzetto)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Etyam, SL (Baleaari saared, Hispaania)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „ocean beach club Ibiza” sisaldav ühenduse kujutismärk – registreerimistaotlus nr 1 0 6 10  491

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: osalise vastulause menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 31. juuli 2014. aasta otsus asjas R 2293/2013-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt välja kohtukulud, sealhulgas kulud, mis on senini tekkinud madalamas astmes vastulausete osakonna ja esimese apellatsioonikoja menetluses, mille tulemusel on esitatud käesolev hagi.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike punkti b rikkumine.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/37


14. novembril 2014 esitatud hagi – Herbert Smith Freehills versus komisjon

(Kohtuasi T-755/14)

(2015/C 026/48)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Herbert Smith Freehills LLP (London, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat P. Wytinck)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 24. septembri 2014. aasta otsus GESTDEM 2014/2070, ja

mõista Euroopa Komisjonilt välja hageja kohtukulud käesolevas menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagiga palub hageja tühistada 24. septembri 2014. aasta otsus GESTDEM 2014/2070, millega komisjon keeldus rahuldamast hageja taotlus tutvuda määruse nr 1049/2001 (1) alusel teatud dokumentidega, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (2) vastuvõtmisega.

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, mille kohaselt komisjon rikkus määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 2, kuna ükski komisjoni poolt avalikustamata dokument ei ole hõlmatud kohtumenetlust kaitsva erandiga.

2.

Teine väide, mille kohaselt komisjon rikkus määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 2, kuna mõned komisjoni poolt avalikustamata dokumendid ei ole hõlmatud õigusnõustamist kaitsva erandiga.

3.

Kolmas väide, mille kohaselt komisjon rikkus määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 2, kuna hageja juurdepääsutaotluses määratletud dokumentide avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi huve.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).

(2)  ELT L 127, lk 1.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/38


14. novembril 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-764/14)

(2015/C 026/49)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid M. Sfyri ja I. Ampazis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 5. septembri 2014. aasta otsus Ares(2014) 2903214, millega komisjon lükkas tagasi hagejate pakkumuse piiratud hankemenetluses EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;

ennistada endine olukord;

mõista hagejate kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad järgnevad väited.

Hagejate hinnangul tuleb vaidlustatud otsus ELTL artikli 263 alusel tühistada järgmistel põhjustel.

 

Esiteks kontrolliti osalejate kogemusi lepingu sõlmimise menetluse käigus, kuigi neid oli kontrollitud juba eelvaliku etapil.

 

Teiseks rikkus komisjon kohustust põhistada oma otsust, kuna ta esitas ebapiisavad selgitused hagejate tehnilise pakkumuse hindamise kohta ega edastanud kõiki andmeid edukaks tunnistatud konsortsiumi koosseisu ja hinnapakkumuse oluliste aspektide kohta.

 

Kolmandaks on komisjon hagejate tehnilise pakkumuse hindamisel teinud mitu hindamisviga, rikkudes samal ajal ka osalejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

 

Neljandaks on komisjon rikkunud finantsmäärust ja selles sätestatud läbipaistvuse põhimõtet.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/39


21. novembril 2014 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-770/14)

(2015/C 026/50)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: avvocato dello Stato P. Gentili ja G. Palmieri)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 11. septembri 2014. aasta teatis Ref Ares (2014) 2975571, millega Euroopa Komisjon teatas Itaalia Vabariigile, et 31. detsembril 2013 vabaneb Euroopa Regionaalarengu Fond automaatselt kulukohustustest, mis on ette nähtud Itaalia ja Malta piiriülese koostöö programmis aastateks 2007–2013, ning asjas sisulist otsust tehes tuvastada, et asjaomased kulud ja maksetaotlused on rahastamiskõlblikud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et põhjendused ELTL artikli 296 lõike 2 tähenduses on esitatud puudulikult.

Selles osas väidetakse, et kui komisjon vaidlustatud otsuses lühidalt märkis, et 31. detsembri 2012. aasta muutmisotsuse pealkirjas sisalduv viga ei mõjuta üldse otsuse sisu ega programmi rakendamist, siis jättis ta arvestamata, millist tähtsust omab asjaolu, et maakonna otsusega kinnitatud kulusid oleks kontrollikoda pidanud eelnevalt kontrollima, et parandusest teatamisest paranduse tegemiseni on möödunud neli kuud, ilma et oleks esitatud selle põhjusi, et see võis tekitada kahtluse, et tehtav parandus on mahukam kui see, millest teatati ja mis piirdus vaid 31. detsembri 2012. aasta otsuse pealkirjaga, ning et kontrollikoda kinnitas, et maakonna tegevus, kes ei võtnud kohustusi vastu enne, kui ta sai paranduse kohta ametlikud andmed (28. märts 2013), oli nõuetekohane, andes seega mõista, et vastupidine toiming oleks olnud nõuetele mittevastav.

2.

Teine väide, et struktuurifondide vahendite haldamisel on rikutud partnerluspõhimõtet, samuti liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide vahelise koostöö ning liikmesriikide põhiseadusliku identiteedi ülesehituse austamise põhimõtteid.

Selles osas väidetakse, et komisjon ei teinud liikmesriigiga koostööd nii, et liikmesriik oleks saanud rakenduskava aegumistähtaja möödumist vältides tõhusamalt ellu viia, ja et ta jättis muu hulgas arvestamata eeskätt kontrollikoja teostatavast sisekontrollist tulenevad menetluslikud piirangud, mida liikmesriik pidi järgima.

3.

Kolmas väide, et on rikutud nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, artikli 96 punkti c.

Selles osas väidetakse, et antud juhul tekkinud olukorras on tegemist vääramatu jõuga, mis takistas maksetaotluste esitamist projektide osas, mida muutmisotsus puudutab. Komisjoni algne viga otsuse teatavakstegemisel, sellele kohe järgnenud lubadus parandada kiiresti viga, mis piirdub vaid pealkirjaga, sellegipoolest neli kuud kestnud vaikimine, mis laskis eeldada muid suuremaid vigu ja puudusi, mis vajavad parandamist, olid siseriikliku ametiasutuse jaoks ületamatu takistus, mis ei võimaldanud viia projektihalduse menetlust maksetaotluse esitamiseni.

4.

Lõpetuseks kinnitab hageja oma neljandas väites, et on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/40


17. novembril 2014 esitatud hagi – Ica Foods versus Siseturu Ühtlustamise Amet –San Lucio (GROK)

(Kohtuasi T-774/14)

(2015/C 026/51)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Ica Foods SpA (Pomezia, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Nespega)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnamärk GROK – ühenduse kaubamärk nr 4 4 39  956

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 9. septembri 2014. aasta otsus menetluses R 1815/2013-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus, mis tehti ühenduse kaubamärgi GROK nr 4439956 registreerimise vastu algatatud kehtetuks tunnistamise menetluse nr 6374C raames, sest see on vastuolus kaubamärgimääruse artiklitega 62 ja 63 ja/või seetõttu, et on rikutud määruse nr 40/94 artiklit 8 ja/või põhjendamata jätmise tõttu, arvestades esitatud väiteid, ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited

Kaubamärgimääruse artiklite 62 ja 63 rikkumine seetõttu, et Siseturu Ühtlustamise Amet ei teavitanud hagejat kaebuse kohta vastuväidete esitamise tähtajast, mistõttu rikuti võistlevuse põhimõtet;

määruse nr 40/94 artikli 8 rikkumine ja põhjendamatus seoses küsimusega, kas San Lucio piimatooted ja ICA kaubamärkidega kaitstavad tooted on sarnased;

määruse nr 40/94 artikli 8 rikkumine ja põhjendamatus seoses küsimusega, kas San Lucio kaubamärk GROK ja ICA kaubamärk CRIC CROK on sarnased;

määruse nr 40/94 artikli 8 rikkumine ja põhjendamatus seoses küsimusega, kas ICA kaubamärk CRIK CROK on tuntud.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/41


26. novembril 2014 esitatud hagi – Fon Wireless versus Siseturu Ühtlustamise Amet – (NEOFON – FON ET AL.)

(Kohtuasi T-777/14)

(2015/C 026/52)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fon Wireless Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid J. Devaureix ja L. Montoya Terán)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Andreas Henniger (Starnberg, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Asjaomane kaubamärk: ühenduse sõnamärk „Neofon” – registreerimistaotlus nr 1 0 6 74  893

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 15. septembri 2014. aasta otsus asjas R 2519/2013-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike punkti b rikkumine.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/41


26. novembril 2014 esitatud hagi – Ugly versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

(Kohtuasi T-778/14)

(2015/C 026/53)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ugly, Inc. (New York, Ühendriigid) (esindajad: barrister T. St Quintin, solicitor K. Gilbert ja solicitorC. Mackey)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Group Lottuss Corp., SL (Barcelona, Hispaania)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „COYOTE UGLY” – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 2 26  198

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 16. Septembri 2014. aasta otsus asjas R 1369/2013-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada tühistamisosakonna ja apellatsioonikoja otsus ning saata vastulause tühistamisosakonnale läbivaatamiseks tagasi;

mõista kohtukulud välja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõigete 1, 2 ja 4 rikkumine.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/42


20. novembril 2014 esitatud hagi – TVR Automotive vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Kohtuasi T-781/14)

(2015/C 026/54)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Fabio Cardoni (Milano, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Asjaomane kaubamärk: registreerimistaotlus nr 1 1 1 32  602

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 8. septembri 2014. aasta otsus asjas R 2532/2013-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja Fabio Cardonilt, kui viimane menetlusse astub.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


Avaliku Teenistuse Kohus

26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/43


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2014. aasta otsus – Cwik versus komisjon

(Kohtuasi F-4/13) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Hindamisaruanne - Hindamisperiood 1995/1997 - Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine - Hindamisaruande tühistamise taotlus - Hindamise ühiskomitee poole pöördumata jätmine - Hindamisaruande koostamisega viivitamine - Kahju hüvitamise nõue))

(2015/C 026/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michael Cwik (Tervuren, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega koostati hageja 1995–1997. aasta hindamisaruanne, ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Komisjoni 12. märtsi 2012. aasta otsus, millega lõplikult koostati M. Cwiki perioodi 1995/1997 hindamisaruanne.

2.

Mõista Euroopa Komisjonilt M. Cwik’ile tekitatud mittevaralise kahju eest välja hüvitis summas 15  000 eurot.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja M. Cwik’i kohtukulud.


(1)  ELT C 108, 13.4.2013, lk 38.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/43


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 3. detsembri 2014. aasta otsus – DG versus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

(Kohtuasi F-109/13) (1)

((Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Lepingu ülesütlemine - Põhjenduse puudumine - Hindamismenetluse normide rikkumine - Ilmne hindamisviga))

(2015/C 026/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DG (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: P. Empadinhas, advokaat C. Meidanis, hiljem P. Empadinhas ja S. Purser, advokaat C. Meidanis)

Ese

Nõue tühistada otsus hageja töölepingu lõpetamise kohta, määrata hageja tööellu taaslõimumine, maksta talle hüvitist summas, mida ta oleks pidanud saama alates töölepingu lõpetamisest, arvestades maha tema võimalik sissetulek sama ajavahemiku eest, millele lisandub Euroopa Keskpanga kursi alusel arvutatud intressid, millele lisandub 3 protsendipunkti, ja nõue hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta DG kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti kohtukulud.


(1)  ELT C 15, 18.1.2014, lk 21.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/44


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2014. aasta otsus – Migliore versus komisjon

(Kohtuasi F-110/13) (1)

((Edutamine - Sertifitseerimismenetlus - Menetlus 2013. aastal - Hageja väljajätmine nende ametnike lõplikust loetelust, kellel lubati osaleda koolitusprogrammis - Personalieeskirjade artikkel 45a))

(2015/C 026/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega hageja jäeti välja nende kandidaatide loetelust, kellel lubati osaleda 2013. aastal „sertifitseerimise” koolitusprogrammis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Nunzio Migliore kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 24, 25.1.2014, lk 41.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/45


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2014. aasta määrus – Erik Simpson versus nõukogu

(Kohtuasi F-142/11 DEP) (1)

((Avalik teenistus - Menetlus - Kohtukulude kindlaksmääramine))

(2015/C 026/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Erik Simpson (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. F. Jensen)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega hagejat ei edutatud palgaastmele AD 9 pärast sellise konkursi EPSO/AD/113/07 edukalt läbimist, mis korraldati tšehhi, eesti, ungari, leedu, läti, malta, poola, slovaki ja sloveeni keele üksuse juhatajate (AD9) töölevõtmiseks tõlke valdkonnas, ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Määrata E. Simpsonile Euroopa Liidu Nõukogu poolt kohtuasjas F-142/11 hüvitamisele kuuluvate kulude kogusummaks 8  600 eurot, millele lisandub sellelt summalt vajadusel maksmisele kuuluv käibemaks.


(1)  ELT C 65, 3.3.2012, lk 26.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/45


9. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi F-106/14)

(2015/C 026/59)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus anda hagejale alates 1. jaanuarist 2014„kodumaapuhkusena” ainult 2,5 päeva lisapuhkust, selle asemel et anda talle 5-päevane „sõiduaeg”, millele tal oli õigus personalieeskirjade V lisa artikli 7 alusel, mida on muudetud Euroopa parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega nr 1023/2013 personalieeskirjade muutmise kohta.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni otsus, mis tuleneb veebisaidi SYSPER lehelt „Õigused” ja mida kinnitab komisjoni 2. juuli 2014. aasta otsus nr R/396/14 kaebuse rahuldamata jätmise kohta, ning millega alates 1. jaanuarist 2014 antakse hagejale 2,5 päeva lisapuhkust „kodumaapuhkusena”, selle asemel et anda talle 5-päevane „sõiduaeg”, millele tal oli varem õigus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade V lisa artikli 7 esimese lõigu alusel, mida on muudetud Euroopa parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/46


10. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-108/14)

(2015/C 026/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus hageja pensioniõiguste staažilisa kohta seoses pensioniõiguste ülekandmisega liidu skeemi vastavalt ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 16. jaanuari 2014. aasta otsus hageja poolt enne teenistusse asumist omandatud pensioniõigustest tuleneva staažilisa kohta seoses tema õiguste ülekandmisega Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi, kohaldades 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldisi rakendussätteid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/46


15. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-110/14)

(2015/C 026/61)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja pensioniõigustest tuleneva staažilisa määramise kohta liidu pensioniskeemis, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks ja sellest tulenevalt mittekohaldatavaks;

tühistada 24. mai 2013. aasta otsus enne hageja teenistusse asumist omandatud pensioniõigustest tuleneva staažilisa kohta seoses nende õiguste ülekandmisega Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi, kohaldades 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiseid rakendussätteid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/47


17. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

(Kohtuasi F-112/14)

(2015/C 026/62)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsused liigitada hagejad 1. jaanuaril 2014 toimunud personalieeskirjade reformi kohaldatavate teenistuskäigu ja edutamise uute eeskirjade kohaselt „ülemineku-vanemadministraatori” ametikohale, jättes nad nende hinnangul ilma võimalusest saada edutatud palgaastmele AD 14, ning tuvastada personalieeskirjade XIII lisa artikli 30 lõike 3 õigusvastasus.

Hagejate nõuded

Tühistada otsused liigitada hagejad „ülemineku-vanemadministraatori” ametikohale;

tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artikli 30 lõige 3 õigusvastaseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/47


23. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-116/14)

(2015/C 026/63)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L.Y. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tegevdirektori otsus, kes võttis tagasi varasema otsuse, millega hageja nimetati AD8 palgaastme ajutiseks töötajaks, ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada EIOPA tegevdirektori 24. veebruari 2014. aasta otsus, millega võeti tagasi eelmine, 7. novembri 2013. aasta otsus, millega ajutiselt alates 16. septembrist 2013 määrati hageja palgaastme AD8 ajutiseks teenistujaks vaba ametikoha teatega 1327TAAD08 algatatud töölevõtmismenetluse tagajärjel;

tühistada 24. juuli 2014. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 25. märtsil 2014 esitatud kaebus;

mõista kostjalt välja varaline kahju, mis seisneb vahes, mis jääb hageja poolt alates 16. septembrist 2013 palgaastmel AD6 saadud töötasu ja palgaastme AD8 töötasu vahele, millele lisandub viivitusintress, mida arvutatakse Euroopa Keskpanga kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

teise võimalusena mõista kostjalt välja varaline kahju, mis seisneb vahes, mis jääb AD6 palgaastme töötasu ja palgaastme AD8 töötasu vahele ajavahemikus 16. september 2013–24. veebruar 2014, millele lisandub viivitusintress, mida arvutatakse Euroopa Keskpanga kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

mõista kostjalt välja mittevaraline kahju, mis on ex aequo et bono hinnatud 20  000 eurole;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


26.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/48


23. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-118/14)

(2015/C 026/64)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: C. Garcia-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsused, mis puudutavad palgaastmete AD 9–AD 14 selliste ametnike palgaastme ja-järgu määramist, kelle ametikohad hõlmavad erikohustusi ametikohal „üksuse juhataja või samaväärne” või „nõunik või samaväärne” enne 31. detsembrit 2015, ja millega hagejat ei määratud nende ametnike hulka, kellele seda palgaastme ja-järgu määramist kohaldatakse.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 3. jaanuari 2014. aasta otsus nr 6/14 ja järgnev otsus, millega 34 nõukogu ametnikku määrati ametikohale „üksuse juhataja või samaväärne”;

tühistada vajalikus osas 23. juuli 2014. aasta otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.