ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 16

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. aastakäik
19. jaanuar 2015


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2015/C 016/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 016/02

Kohtuasi C-580/12 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. novembri 2014. aasta otsus – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Keelatud kokkulepped – Lehtklaasi turg Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) – Hindade kindlaksmääramine – Trahvisumma arvutamine – Ettevõtjasisese müügi arvesse võtmine – Mõistlik tähtaeg – Üldkohtu istungile esitatud dokumentide vastuvõetavus)

2

2015/C 016/03

Kohtuasi C-140/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. novembri 2014. aasta otsus (Verwaltungsgericht Frankfurt am Main’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Annett Altmann jt versus Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2004/39/EÜ – Artikkel 54 – Finantsteenuseid osutavate ettevõtjate üle järelevalvet teostavate asutuste ametisaladuse hoidmise kohustus – Teave pettuse toime pannud investeerimisühingu kohta, mis on pankrotis või sundlikvideerimisel)

3

2015/C 016/04

Kohtuasi C-201/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. septembri 2014. aasta otsus (Hof van beroep te Brussel’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW versus Helena Vandersteen jt (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2001/29/EÜ – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Reprodutseerimisõigus – Erandid ja piirangud – Mõiste paroodia – Liidu õiguse autonoomne mõiste)

3

2015/C 016/05

Kohtuasi C-333/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 11. novembri 2014. aasta otsus (Sozialgericht Leipzigi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Elisabeta Dano, Florin Dano versus Jobcenter Leipzig (Isikute vaba liikumine – Liidu kodakondsus – Võrdne kohtlemine – Majanduslikult mitteaktiivsed liikmesriigi kodanikud, kes elavad teise liikmesriigi territooriumil – Neile isikutele määruse (EÜ) nr 883/2004 alusel mitteosamakseliste rahaliste erihüvitiste maksmise välistamine – Direktiiv 2004/38/EÜ – Üle kolmekuuline elamisõigus – Artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikkel 24 – Piisavate vahendite tingimus)

4

2015/C 016/06

Kohtuasi C-402/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. novembri 2014. aasta otsus (Anotato Dikastirio Kyprou eelotsusetaotlus – Küpros) – Cypra Ltd versus Kypriaki Dimokratia (Eelotsusetaotlus – Põllumajandus – Loomatervishoid – Määrus (EÜ) nr 854/2004 – Inimtoiduks ettenähtud loomsed saadused – Ametlik kontrollimine – Riikliku veterinaararsti määramine – Loomade tapmine)

5

2015/C 016/07

Kohtuasi C-416/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. novembri 2014. aasta otsus (Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Mario Vital Pérez versus Ayuntamiento de Oviedo (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 21 – Direktiiv 2000/78/EÜ – Artikli 2 lõige 2, artikli 4 lõige 1 ja artikli 6 lõige 1 – Vanuselise diskrimineerimise keeld – Liikmesriigi norm – Kohalike politseiametnike teenistussevõtmise tingimus – 30-aasta vanusepiiri kehtestamine – Õigustused)

6

2015/C 016/08

Kohtuasi C-443/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 13. novembri 2014. aasta otsus (Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol’i eelotsusetaotlus – Austria) – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH eest kriminaalkorras vastutav esindaja versus Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine loomatervishoiunõuete valdkonnas – Määrus (EÜ) nr 2073/2005 – I lisa – Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid – Värskes kodulinnulihas esinev salmonella – Turustamisetapis tuvastatud mikrobioloogiliste kriteeriumide eiramine – Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise, kes sekkub ainult jaemüügi etapis – Kooskõla liidu õigusega – Karistuse tõhus, hoiatav ja proportsionaalne laad)

6

2015/C 016/09

Kohtuasi C-447/13 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. novembri 2014. aasta otsus – Riccardo Nencini versus Euroopa Parlament (Apellatsioonkaebus – Euroopa Parlamendi liige – Hüvitised parlamendiliikme kohustuste täitmisel tekkinud kulude katmiseks – Alusetult saadu tagastamine – Sissenõudmine – Aegumine – Mõistlik tähtaeg)

7

2015/C 016/10

Kohtuasi C-530/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 11. novembri 2014. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Leopold Schmitzer versus Bundesministerin für Inneres (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 2000/78/EÜ – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Artikli 2 lõige 1 ja artikli 2 lõike 2 punkt a – Artikli 6 lõige 1 – Diskrimineerimine vanuse alusel – Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad töötasu kindlaksmääramisel enne 18. eluaasta täitumist õpitud ja töötatud aja arvesse võtmise tingimuseks kõrgemale töötasu astmele tõusmise tähtaja pikenemise – Õigustus – Sobivus taotletava eesmärgi saavutamiseks – Õigus vaidlustada kõrgemale töötasu astmele tõusmise tähtaja pikenemist)

8

2015/C 016/11

Kohtuasi C-656/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. novembri 2014. aasta otsus (Nejvyšší soud České republiky eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – L versus M (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus vanemliku vastutuse asjades – Määrus (EÜ) nr 2201/2003 – Artikli 12 lõige 3 – Abielus mitteolevate vanemate laps – Lepinguline kohtualluvus – Poolelioleva ja seotud muu kohtuasja puudumine – Pädevuse tunnistamine – Konkreetse kohtu pädevuse vaidlustamine poole poolt, kes pöördus ise samasse kohtusse)

8

2015/C 016/12

Kohtuasi C-112/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Asutamisvabadus – Kapitali vaba liikumine – ELTL artiklid 49 ja 63 – Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklid 31 ja 40 – Siseriiklikud maksuõigusnormid – Kasumi jagamine suletud aktsiaseltsi osanikele – Residendist ja mitteresidendist äriühingute erinev kohtlemine – Puhtalt fiktiivsed skeemid – Proportsionaalsus)

9

2015/C 016/13

Kohtuasi C-275/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. oktoobri 2014. aasta määrus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Elcogás, SA versus Administración del Estado ja Iberdrola, SA (Eelotsusetaotlus – Riigiabi – Mõiste liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest antav abi – Elektrienergia tootmise käitiste omanikest äriühingud – Erakorraline rahastamine)

10

2015/C 016/14

Kohtuasi C-348/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – BestWater International GmbH versus Michael Mebes, Stefan Potsch (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29/EÜ – Infoühiskond – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine – Artikli 3 lõige 1 – Üldsusele edastamine – Mõiste – Veebilingid, mis võimaldavad juurdepääsu kaitstud teostele – Framing'u meetodi kasutamine)

10

2015/C 016/15

Kohtuasi C-466/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. oktoobri 2014. aasta määrus – Repsol YPF SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – R tähte kujutav kujutismärk)

11

2015/C 016/16

Kohtuasi C-665/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus (Tribunal do Trabalho de Lisboa eelotsusetaotlus – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins versus Via Directa – Companhia de Seguros SA (Eelotsusetaotlus – Kodukorra artikli 53 lõige 2 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Võrdsuspõhimõte ja diskrimineerimiskeelu põhimõte – Siseriiklikud õigusnormid, millega kehtestatakse palgakärped teatud avaliku sektori töötajatele – Liidu õiguse rakendamise puudumine – Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

11

2015/C 016/17

Kohtuasi C-669/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus – Mundipharma GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), AFT Pharmaceuticals Ltd (Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nro40/94 – Sõnamärgi Maxigesic registreerimistaotlus – Varasema sõnamärgi OXYGESIC omaniku vastulause – Registreerimisest keeldumine)

12

2015/C 016/18

Kohtuasi C-139/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. oktoobri 2014. aasta määrus (Finanzgericht Baden-Württembergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Mineralquelle Zurzach AG versus Hauptzollamt Singen (Eelotsusetaotlus – Ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Kaupade klassifitseerimine – Tariifirubriik 2202 10 00 – Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega – Tariifirubriik 2202 9010 11 – Veega lahjendatud või gaseeritud puu- ja köögiviljamahlad)

12

2015/C 016/19

Kohtuasi C-246/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. oktoobri 2014. aasta määrus (Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia eelotsusetaotlus – Itaalia) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani versus Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Eelotsusetaotlus – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad tagasiulatuvalt ette pensioniõiguste vähendamise – Puhtalt riigisisene olukord – Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

13

2015/C 016/20

Kohtuasi C-254/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 5. novembri 2014. aasta määrus (Općinski sud u Velikoj Gorici eelotsusetaotlus – Horvaatia) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju vs. Đuro Vladika (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Ühenduse veepoliitika – Direktiiv 2000/60/EÜ – Tarbijale kohaldatav hind – Võimalus püsikulusid sisse nõuda – Asjaolud, mis leidsid aset enne Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga – Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

14

2015/C 016/21

Kohtuasi C-356/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 5. novembri 2014. aasta määrus (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungari eelotsusetaotlus) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft versus Földművelésügyi Miniszter (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Põhikohtuasja faktilist ja õiguslikku konteksti puudutavate piisavate andmete puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

14

2015/C 016/22

Kohtuasi C-366/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. novembri 2014. aasta määrus (Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Herrenknecht AG versus Hév-Sugár kft (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Ilmselge vastuvõetamatus – Piisavate täpsustuste puudumine faktiliste asjaolude ja põhjuste kohta, millest tulenevalt on eelotsuse küsimusele vastamine vajalik)

15

2015/C 016/23

Kohtuasi C-394/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 14. novembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheim’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sandy Siewert jt versus Condor Flugdienst GmbH (Eelotsusetaotlus – Kodukord – Artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Lennu pikaajaline hilinemine – Reisijate õigus hüvitisele – Lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest vabastamise tingimused – Mõiste erakorralised asjaolud – Lennuk, mida on eelmise lennu käigus trapiga vigastatud)

15

2015/C 016/24

Kohtuasi C-243/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Philippe Adam Krikorian (Prantsusmaa) 13. mail 2014

16

2015/C 016/25

Kohtuasi C-401/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Namur (Belgia) 22. augustil 2014 – Bernard Leloup versus Belgia riik

16

2015/C 016/26

Kohtuasi C-469/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 14. oktoobril 2014 – Masterrind GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Kohtuasi C-482/14: 30. oktoobril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

17

2015/C 016/28

Kohtuasi C-486/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksamaa) 4. novembril 2014 – Kriminaalasi Piotr Kossowski süüdistuses

18

2015/C 016/29

Kohtuasi C-498/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 10. novembril 2014 – RG (*1)  versusSF (*1) 

19

2015/C 016/30

Kohtuasi C-503/14: 11. novembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

20

2015/C 016/31

Kohtuasi C-519/14 P: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. 18. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. septembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-113/11: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse versus Euroopa Komisjon

21

2015/C 016/32

Kohtuasi C-405/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. oktoobri 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Rumeenia, teised menetluspooled: Eesti Vabariik, Madalmaade Kuningriik

22

2015/C 016/33

Kohtuasi C-483/13: Euroopa Kohtu esimese koja presidendi 3. oktoobri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena eelotsusetaotlus – Hispaania) – Unicaja Banco, SA versus Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Kohtuasi C-685/13: Euroopa Kohtu presidendi 11. novembri 2014. aasta määrus (Tribunal de première instance de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Belgacom SA versus Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Kohtuasi C-54/14: Euroopa Kohtu presidendi 21. oktoobri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid’i eelotsusetaotlus – Hispaania) – Rafael Villafáñez Gallego ja María Pérez Anguio versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Kohtuasi C-188/14: Euroopa Kohtu presidendi 17. oktoobri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Juan Pedro Ludeña Hormigos versus Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Kohtuasi C-206/14: Euroopa Kohtu presidendi 17. oktoobri 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

24

2015/C 016/38

Kohtuasi C-208/14: Euroopa Kohtu presidendi 17. oktoobri 2014. aasta määrus (Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera eelotsusetaotlus – Hispaania) – Antonia Valdivia Reche versus Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Kohtuasi C-380/14: Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheimi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner versus Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Kohtuasi C-403/14: Euroopa Kohtu presidendi 4. novembri 2014. aasta määrus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Vekos Trade AD versus Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2015/C 016/41

Liidetud kohtuasjad T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – UniCredit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Union Investment Privatfonds (UNIWEB ja UniCredit Wealth Management) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärkide UNIWEB ja UniCredit Wealth Management taotlused – Varasemad siseriiklikud sõnamärgid UNIFONDS ja UNIRAK ning varasem siseriiklik kujutismärk UNIZINS – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Kaubamärkide seeria või perekond – Seostamise tõenäosus – Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Menetlusse astuja esitatud tühistamis- ja muutmisnõuded – Kodukorra artikli 134 lõige 3)

25

2015/C 016/42

Kohtuasi T-450/09: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Simba Toys versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Seven Towns (Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju) (Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse ruumiline kaubamärk – Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubik – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõike 1 esimene lause – Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult toote kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii) – Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult toote enda loomuomasest kujust – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt i (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt i) – Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult kujust, mis annab tootele märkimisväärse väärtuse – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii) – Eristusvõime – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) – Eristusvõime puudumine – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c) – Kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) – Põhjendamiskohustus – Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause)

26

2015/C 016/43

Kohtuasi T-517/09: Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Alstom versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Elektritransformaatorite turg – EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus – Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine – Ettevõtja mõiste – Rikkumise süüks panemine – Eeldus, et emaettevõtja tegelikult avaldab otsustavat mõju oma tütarettevõtja tegevusele – Põhjendamiskohustus)

26

2015/C 016/44

Kohtuasi T-521/09: 27. novembri 2014. aasta otsus – Alstom Grid versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Elektritransformaatorite turg – EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus – Turu jagamise kokkulepe – 2002. aasta koostööteatis – Kaitse trahvide eest – Õiguspärane ootus – Põhjendamiskohustus)

27

2015/C 016/45

Kohtuasi T-153/11: Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Cantina Broglie 1 versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi ZENATO RIPASSA taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk RIPASSO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2015/C 016/46

Kohtuasi T-154/11: Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Cantina Broglie 1 versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi Ripassa ZENATO taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk RIPASSO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2015/C 016/47

Kohtuasi T-173/11: Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Hesse ja Lutter & Partner versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Porsche (Carrera) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi Carrera taotlus – Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõnamärgid CARRERA – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine – Määruse 207/2009 artikli 8 lõige 5 – Vaidluse ühe poole osaline vahetumine)

29

2015/C 016/48

Kohtuasi T-384/11: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Safa Nicu Sepahan versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks – Rahaliste vahendite külmutamine – Hindamisviga – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Kahju hüvitamise ja intresside nõue)

30

2015/C 016/49

Kohtuasi T-512/11: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Ryanair versus komisjon (Riigiabi – Lennundussektor – Iirimaa lennureisijatasu – Erandid maksust, mida kohaldatakse ümberistuvatele ja transiitreisijatele – Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine – Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine – Tõsised raskused – Huvitatud isikute menetlusõigused)

31

2015/C 016/50

Kohtuasi T-272/12: Üldkohtu 26. novembri 2014. aasta otsus – Energetický a průmyslový ja EP Investment Advisors versus komisjon (Konkurents – Haldusmenetlus – Otsus, milles tuvastatakse allumatus kontrollimisele ja määratakse trahv – Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 1 punkt c – Süütuse presumptsioon – Kaitseõigused – Proportsionaalsus – Põhjendamiskohustus)

31

2015/C 016/51

Kohtuasi T-374/12: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Brouwerij Van Honsebrouck versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Beverage Trademark (KASTEEL) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk KASTEEL – Varasem siseriiklik sõnamärk CASTEL BEER – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

32

2015/C 016/52

Kohtuasi T-375/12: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Brouwerij Van Honsebrouck versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Beverage Trademark (KASTEEL) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk KASTEEL – Varasem siseriiklik sõnamärk CASTEL BEER – Suhteline keeldumispõhjus – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

33

2015/C 016/53

Kohtuasi T-394/12: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Alfastar Benelux versus nõukogu (Teenuste riigihanked – Hankemenetlus – Tehniline hooldus, kasutajatugi ja kohapeal osutatavad sekkumisteenused nõukogu peasekretariaadi personaalarvutite, printerite ja välisseadmete jaoks – Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja teise pakkujaga hankelepingu sõlmimine – Otsus, mis võeti pärast eelmise otsuse tühistamist Üldkohtu poolt – Kahju hüvitamise nõue)

33

2015/C 016/54

Kohtuasi T-556/12: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Royalton Overseas versus Siseturu Ühtlustamise Amet – S. C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi KAISERHOFF taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk KAISERHOFF – Haldusmenetluse peatamine – Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirjad 20 ja 50 – Faktide kontrollimine omal algatusel – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

34

2015/C 016/55

Kohtuasi T-240/13: Üldkohtu 26. novembri 2014. aasta otsus – Aldi Einkauf versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Alifoods (Alifoods) (Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi Alifoods taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk ja varasemad ühenduse sõnamärgid ALDI – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Tähiste sarnasuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunkt ii)

35

2015/C 016/56

Kohtuasi T-402/13: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Orange versus komisjon (Konkurents – Haldusmenetlus – Kontrolli määrav otsus – Proportsionaalsus – Kohasus – Vajadus – Omavolilise laadi puudumine – Põhjendamine)

35

2015/C 016/57

Kohtuasi T-556/13: Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Original Eau de Cologne) (Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kollektiivsõnamärgi Original Eau de Cologne taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b, c ja d)

36

2015/C 016/58

Kohtuasi T-17/13: Üldkohtu 6. novembri 2014. aasta määrus – ANKO versus komisjon (Vahekohtuklausel – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007-2013) – Pocemoni projekti käsitlev leping – Eelnevalt eraldatud summade tagasimaksmine – Kiri võlateate väljastamise kohta – Meeldetuletuskiri – Põhjendatud huvi puudumine – Vastuvõetamatus)

37

2015/C 016/59

Kohtuasi T-64/13: Üldkohtu 6. novembri 2014. aasta määrus – ANKO versus komisjon (Vahekohtuklausel – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm (2002-2006) – Projekti Doc@Hand käsitlev leping – Ette makstud summade tagastamine – Kiri, milles teatatakse võlateate väljastamisest – Põhjendatud huvi puudumine – Vastuvõetamatus)

37

2015/C 016/60

Kohtuasi T-20/14: Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Nguyen versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste reform – Vähem soodus kord, mis puudutab kindlasummalist hüvitist sõidukulude eest ja põhipuhkuse pikendamist reisimisaja eest antavate lisapuhkusepäevadega – Isikliku puutumuse puudumine – Lepinguväline vastutus – Põhjuslik seos – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

38

2015/C 016/61

Kohtuasi T-22/14: Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Bergallou versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste reform – Vähem soodus kord, mis puudutab kindlasummalist hüvitist sõidukulude eest ja põhipuhkuse pikendamist reisimisaja eest antavate lisapuhkusepäevadega – Isikliku puutumuse puudumine – Lepinguväline vastutus – Põhjuslik seos – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

39

2015/C 016/62

Kohtuasi T-23/14: Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Bos jt versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste reform – Kolmandasse riiki teenistusse määratud ametnike ja teenistujate iga-aastase põhipuhkuse päevade arvu oluline vähendamine – Isikliku puutumuse puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

39

2015/C 016/63

Kohtuasi T-27/14: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Tšehhi Vabariik versus komisjon (Tühistamishagi – Maagaasi siseturg – Direktiivi 2003/55/EÜ artikkel 22 – Komisjoni kiri, milles reguleerival asutusel palutakse tühistada oma otsus erandi tegemise kohta – Vaidlustamatu akt – Vastuvõetamatus)

40

2015/C 016/64

Kohtuasi T-731/14: 17. oktoobril 2014 esitatud hagi – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia versus nõukogu

41

2015/C 016/65

Kohtuasi T-732/14: 23. oktoobril 2014 esitatud hagi – Sberbank of Russia versus nõukogu

41

2015/C 016/66

Kohtuasi T-733/14: 18. oktoobril 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament

42

2015/C 016/67

Kohtuasi T-734/14: 24. oktoobril 2014 esitatud hagi – VTB Bank versus nõukogu

43

2015/C 016/68

Kohtuasi T-749/14: 4. novembril 2014 esitatud hagi – Chung-Yuan Chang versus Siseturu Ühtlustamise Amet – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Kohtuasi T-772/14: 21. novembril 2014 esitatud hagi – Musso versus parlament

45

2015/C 016/70

Kohtuasi T-647/13: Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Meda versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Kohtuasi F-59/09 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. novembri 2014. aasta otsus – De Nicola versus EIP (Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Euroopa Investeerimispanga töötajad – Iga-aastane hindamine – Sise-eeskirjad – Kaebemenetlus – Õigus olla ära kuulatud – Apellatsioonikomitee poolt eiramine – Apellatsioonikomitee otsuse õigusvastasus – Psühholoogiline ahistamine – Kahju hüvitamise nõuete üle otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

48

2015/C 016/72

Kohtuasi F-156/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. novembri 2014. aasta otsus – McCoy versus Regioonide Komitee (Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Süüline tegevus – Ülemuste poolt ahistamine – Kutsehaigus – Personalieeskirjade artikli 73 alusel makstav toetus, mis ei hüvita kogu tekitatud kahju – Täiendav hüvitisnõue)

48

2015/C 016/73

Kohtuasi F-42/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus – EH versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Liikmesriigi ja personalieeskirjades ette nähtud peretoetuste kattumise välistamise reegel – Ametniku abikaasa poolt liikmesriigis ettenähtud peretoetuste saamine – Ametniku poolt ametiasutusele isikliku olukorra muutumise kohta deklaratsiooni esitamata jätmine – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarkaristus – Madalamasse järku tagandamine – Proportsionaalsus – Põhjendus – Kergendavad asjaolud – Ametiasutuse hooletus)

49

2015/C 016/74

Kohtuasi F-133/14: 17. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

50

2015/C 016/75

Kohtuasi F-135/14: 25. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus EMA

50


 


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2015/C 016/01)

Viimane väljaanne

ELT C 7, 12.1.2015

Eelmised väljaanded

ELT C 462, 22.12.2014

ELT C 448, 15.12.2014

ELT C 439, 8.12.2014

ELT C 431, 1.12.2014

ELT C 421, 24.11.2014

ELT C 409, 17.11.2014

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/2


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. novembri 2014. aasta otsus – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-580/12 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Keelatud kokkulepped - Lehtklaasi turg Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) - Hindade kindlaksmääramine - Trahvisumma arvutamine - Ettevõtjasisese müügi arvesse võtmine - Mõistlik tähtaeg - Üldkohtu istungile esitatud dokumentide vastuvõetavus)

(2015/C 016/02)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (esindajad: Rechtsanwalt H. G. Kamann ja Rechtsanwalt S. Völcker, keda volitas solicitor M. O’Daly)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Dawes ja R. Sauer)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsus Guardian Industries ja Guardian Europe vs. komisjon (T-82/08, EU:T:2012:494) osas, milles see lükkas tagasi väite, et Guardian Industries Corp’ile ja Guardian Europe Sàrl’ile solidaarselt määratud trahvi summa arvutamisel on rikutud diskrimineerimiskeelu põhimõtet, ja milles kohtukulud mõisteti välja kõnealustelt ettevõtjatelt.

2.

Tühistada komisjoni 28. novembri 2007. aasta otsuse K(2007) 5791 (lõplik) [EÜ] artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum nr COMP/39.165 – Lehtklaas) artikkel 2 osas, milles see kinnitab Guardian Industries Corp’ile ja Guardian Europe Sàrl’ile solidaarselt määratud trahvi summaks 148 000 000 eurot.

3.

Kinnitada kõnealuse otsuse artiklis 1 sedastatud rikkumise eest Guardian Industries Corp’ile ja Guardian Europe Sàrl’ile solidaarselt määratud trahvi summaks 103 600 000 eurot.

4.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonimenetluses tema enda kanda ning mõista temalt välja pool Guardian Industries Corp’i ja Guardian Europe Sàrl’i kohtukuludest kahes viidatud kohtumenetluses.

6.

Jätta pool Guardian Industries Corp’i ja Guardian Europe Sàrl’i kohtukuludest viidatud kohtumenetlustes nende endi kanda.


(1)  ELT C 55, 23.2.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/3


Euroopa Kohtu (teine koda) 12. novembri 2014. aasta otsus (Verwaltungsgericht Frankfurt am Main’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Annett Altmann jt versus Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Kohtuasi C-140/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Õigusaktide ühtlustamine - Direktiiv 2004/39/EÜ - Artikkel 54 - Finantsteenuseid osutavate ettevõtjate üle järelevalvet teostavate asutuste ametisaladuse hoidmise kohustus - Teave pettuse toime pannud investeerimisühingu kohta, mis on pankrotis või sundlikvideerimisel)

(2015/C 016/03)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Vastustaja: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Menetluses osales: Frank Schmitt

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, artikli 54 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et haldusmenetluses võib liikmesriigi järelevalveasutus tugineda ametisaladuse hoidmise kohustusele sellise isiku vastu, kes muul kui kriminaalõiguse valdkonda kuuluval juhul on taotlenud temalt juurdepääsu teabele teatava finantsteenuste osutaja kohta, kes on hiljem likvideerimisel, juhul kui selle äriühingu ärimudel põhines peamiselt ulatuslikul investeerimispettusel, mille eesmärk oli tekitada investoritele teadlikult kahju, ja mitmele selle äriühingu tegevuse eest vastutavale isikule on jõustunud kohtuotsusega mõistetud karistuseks mitmeaastane vangistus.


(1)  ELT C 156, 1.6.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. septembri 2014. aasta otsus (Hof van beroep te Brussel’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW versus Helena Vandersteen jt

(Kohtuasi C-201/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2001/29/EÜ - Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused - Reprodutseerimisõigus - Erandid ja piirangud - Mõiste „paroodia” - Liidu õiguse autonoomne mõiste)

(2015/C 016/04)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Vastustajad apellatsioonimenetluses: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 5 lõike 3 punkti k tuleb tõlgendada nii, et selles sättes sisalduv mõiste „paroodia” on liidu õiguse autonoomne mõiste.

2.

Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punkti k tuleb tõlgendada nii, et paroodia põhitunnused on esiteks seostumine olemasoleva teosega, sisaldades samas märgatavaid erinevusi sellest teosest, ja teiseks nalja või pilke väljendamine. Selle sätte tähenduses mõiste „paroodia” suhtes ei kehti tingimused, mille kohaselt peaks paroodial olema omaenda algupärane laad peale selle, et see sisaldab märgatavaid erinevusi parodeeritavast originaalteosest, seda peaks olema võimalik mõistlikult omistada mõnele teisele isikule kui originaalteose autor, see peaks puudutama originaalteost ennast või sisaldama viidet parodeeritud teose allikale.

Samas peab direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punktis k paroodia jaoks ette nähtud erandi kohaldamine konkreetses olukorras tagama õige tasakaalu ühelt poolt direktiivi artiklites 2 ja 3 nimetatud isikute huvide ja õiguste ning teiselt poolt kaitstud teose kasutaja väljendusvabaduse vahel, mis tuleneb paroodia erandist artikli 5 lõike 3 punkti k tähenduses.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on põhikohtuasja kõiki asjaolusid arvesse võttes hinnata, kas eeldusel, et põhikohtuasjas käsitletav joonistus vastab paroodia põhitunnustele, tagab direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punktis k paroodia jaoks ette nähtud erandi kohaldamine õige tasakaalu.


(1)  ELT C 189, 29.6.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 11. novembri 2014. aasta otsus (Sozialgericht Leipzigi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Elisabeta Dano, Florin Dano versus Jobcenter Leipzig

(Kohtuasi C-333/13) (1)

(Isikute vaba liikumine - Liidu kodakondsus - Võrdne kohtlemine - Majanduslikult mitteaktiivsed liikmesriigi kodanikud, kes elavad teise liikmesriigi territooriumil - Neile isikutele määruse (EÜ) nr 883/2004 alusel mitteosamakseliste rahaliste erihüvitiste maksmise välistamine - Direktiiv 2004/38/EÜ - Üle kolmekuuline elamisõigus - Artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikkel 24 - Piisavate vahendite tingimus)

(2015/C 016/05)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sozialgericht Leipzig

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Elisabeta Dano, Florin Dano

Vastustaja: Jobcenter Leipzig

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta, mida on muudetud komisjoni 9. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1244/2010, tuleb tõlgendada nii, et „mitteosamakselised rahalised erihüvitised” määruse nr 883/2004 artikli 3 lõike 3 ja artikli 70 tähenduses kuuluvad määruse artikli 4 kohaldamisalasse.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, artikli 24 lõiget 1 koostoimes direktiivi artikli 7 lõike 1 punktiga b ja määruse nr 883/2004 artikliga 4 (muudetud määrusega nr 1244/2010) tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt arvatakse teatavate määruse nr 883/2004 artikli 70 lõike 2 tähenduses „mitteosamakseliste rahaliste erihüvitiste” saajate hulgast välja teiste liikmesriikide kodanikud, kuigi neid hüvitisi makstakse samasuguses olukorras olevatele vastuvõtva liikmesriigi kodanikele, kui neil teiste liikmesriikide kodanikel ei ole vastuvõtvas liikmesriigis elamise õigust direktiivi 2004/38 alusel.

3.

Euroopa Liidu Kohus ei ole neljandale küsimusele pädev vastama.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/5


Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. novembri 2014. aasta otsus (Anotato Dikastirio Kyprou eelotsusetaotlus – Küpros) – Cypra Ltd versus Kypriaki Dimokratia

(Kohtuasi C-402/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Põllumajandus - Loomatervishoid - Määrus (EÜ) nr 854/2004 - Inimtoiduks ettenähtud loomsed saadused - Ametlik kontrollimine - Riikliku veterinaararsti määramine - Loomade tapmine)

(2015/C 016/06)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Anotato Dikastirio Kyprou

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Cypra Ltd

Kostja: Kypriaki Dimokratia

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1791/2006) sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole põhimõtteliselt vastuolus, kui loomade tapmise üle kontrolli teostava riikliku veterinaararsti nimetamisel määrab pädev asutus kindlaks loomade tapmise aja ja keeldub saatmast niisugust veterinaararsti tapamaja määratud päevadeks ja kellaaegadeks, välja arvatud kui objektiivsest põhjusest tulenevalt on vaja, et tapmised leiaksid aset sellel päeval, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 274, 21.9.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/6


Euroopa Kohtu (teine koda) 13. novembri 2014. aasta otsus (Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Mario Vital Pérez versus Ayuntamiento de Oviedo

(Kohtuasi C-416/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artikkel 21 - Direktiiv 2000/78/EÜ - Artikli 2 lõige 2, artikli 4 lõige 1 ja artikli 6 lõige 1 - Vanuselise diskrimineerimise keeld - Liikmesriigi norm - Kohalike politseiametnike teenistussevõtmise tingimus - 30-aasta vanusepiiri kehtestamine - Õigustused)

(2015/C 016/07)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Mario Vital Pérez

Kostja: Ayuntamiento de Oviedo

Resolutsioon

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel artikli 2 lõiget 2, artikli 4 lõiget 1 ja artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid nagu on kõne all põhikohtuasjas, millega kohaliku politseiametnikuna tööle asumise vanuse ülempiiriks kehtestatakse 30 eluaastat.


(1)  ELT C 325, 9.11.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 13. novembri 2014. aasta otsus (Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol’i eelotsusetaotlus – Austria) – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH eest kriminaalkorras vastutav esindaja versus Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Kohtuasi C-443/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Õigusaktide ühtlustamine loomatervishoiunõuete valdkonnas - Määrus (EÜ) nr 2073/2005 - I lisa - Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid - Värskes kodulinnulihas esinev salmonella - Turustamisetapis tuvastatud mikrobioloogiliste kriteeriumide eiramine - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise, kes sekkub ainult jaemüügi etapis - Kooskõla liidu õigusega - Karistuse tõhus, hoiatav ja proportsionaalne laad)

(2015/C 016/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH eest kriminaalkorras vastutav esindaja

Vastustaja: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (muudetud komisjoni 27. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1086/2011) II lisa E osa punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et selle määruse I lisas loetletud loomapopulatsioonidelt pärit värske kodulinnuliha peab vastama komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (muudetud määrusega nr 1086/2011) I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilisele kriteeriumile kõigis turustamise etappides, sealhulgas jaemüügi etapis.

2.

Liidu õigust – eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, ja määrust nr 2073/2005 (muudetud määrusega nr 1086/2011) – tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole põhimõtteliselt vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise määruse nr 2073/2005 I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilise kriteeriumi eiramise eest, kes sekkub ainuüksi turustamise etapis asjaomase toiduaine turuleviimiseks. Siseriikliku kohtu ülesanne on hinnata, kas põhikohtuasjas kõne all olev karistus vastab määruse nr 178/2002 artikli 17 lõikes 2 viidatud proportsionaalsuse põhimõttele.


(1)  ELT C 344, 23.11.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 13. novembri 2014. aasta otsus – Riccardo Nencini versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-447/13 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Euroopa Parlamendi liige - Hüvitised parlamendiliikme kohustuste täitmisel tekkinud kulude katmiseks - Alusetult saadu tagastamine - Sissenõudmine - Aegumine - Mõistlik tähtaeg)

(2015/C 016/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Riccardo Nencini (esindaja: advokaat M. Chiti)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr ja N. Lorenz)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsus Nencini vs. parlament (T-431/10 ja T-560/10, EU:T:2013:290) osas, milles see puudutab kohtuasja T-560/10.

2.

Tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 7. oktoobri 2010. aasta otsus, mis käsitleb teatavate summade sissenõudmist, mis endisele Euroopa Parlamendi liikmele Riccardo Nencinile reisikulude ja parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitamiseks maksti, ning Euroopa Parlamendi finantsküsimuste peadirektoraadi peadirektori 13. oktoobri 2010. aasta võlateade nr 315653.

3.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kolm neljandikku Riccardo Nencini kohtukuludest käesolevas apellatsioonimenetluses.

4.

Mõista Euroopa Parlamendilt välja esimese kohtuastme kohtukulud kohtuasjas T-560/10.

5.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.


(1)  ELT C 304, 19.10.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/8


Euroopa Kohtu (suurkoda) 11. novembri 2014. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Leopold Schmitzer versus Bundesministerin für Inneres

(Kohtuasi C-530/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2000/78/EÜ - Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Artikli 2 lõige 1 ja artikli 2 lõike 2 punkt a - Artikli 6 lõige 1 - Diskrimineerimine vanuse alusel - Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad töötasu kindlaksmääramisel enne 18. eluaasta täitumist õpitud ja töötatud aja arvesse võtmise tingimuseks kõrgemale töötasu astmele tõusmise tähtaja pikenemise - Õigustus - Sobivus taotletava eesmärgi saavutamiseks - Õigus vaidlustada kõrgemale töötasu astmele tõusmise tähtaja pikenemist)

(2015/C 016/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Leopold Schmitzer

Vastustaja: Bundesministerin für Inneres

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 2 lõiget 1, artikli 2 lõike 2 punkti a ja artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis vanuse alusel diskrimineerimise kaotamise eesmärgil võtavad arvesse enne 18. eluaasta täitumist õpitud ja töötatud aega, kuid mis samal ajal näevad üksnes ametnike puhul, kellele selline diskrimineerimine osaks sai, ette igas töö- ja töötasu kategoorias esimeselt töötasu astmelt teisele töötasu astmele tõusmise tähtaja pikenemise kolme aasta võrra.

2.

Direktiivi 2000/78 artikleid 9 ja 16 tuleb tõlgendada nii, et ametnikul, keda on tema töötasu astme arvutamisel arvessevõetava lähtekuupäeva kindlaksmääramise viisi tõttu vanuse alusel diskrimineeritud, peab olema võimalik tugineda direktiivi artiklile 2, et vaidlustada kõrgemale töötasu astmele tõusmise tähtaja pikenemise diskrimineerivad tagajärjed, ja seda vaatamata sellele, et see kuupäev arvutati ümber tema enda taotlusel.


(1)  ELT C 15, 18.1.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/8


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. novembri 2014. aasta otsus (Nejvyšší soud České republiky eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – L versus M

(Kohtuasi C-656/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Kohtualluvus vanemliku vastutuse asjades - Määrus (EÜ) nr 2201/2003 - Artikli 12 lõige 3 - Abielus mitteolevate vanemate laps - Lepinguline kohtualluvus - Poolelioleva ja seotud muu kohtuasja puudumine - Pädevuse tunnistamine - Konkreetse kohtu pädevuse vaidlustamine poole poolt, kes pöördus ise samasse kohtusse)

(2015/C 016/11)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: L

Vastustaja: M

Menetluses osalesid:: R ja K

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, artikli 12 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et selle alusel võib olla vanemliku vastutuse asjas pädev sellise liikmesriigi kohus, kus ei ole lapse alaline elukoht, isegi juhul, kui valitud kohtus ei ole pooleli ühtegi muud menetlust.

2.

Määruse nr 2201/2003 artikli 12 lõike 3 punkti b tuleb tõlgendada nii, et ei saa asuda seisukohale, et selle sätte tähenduses on „kõik menetluse osapooled sõnaselgelt või muul viisil üheti mõistetavalt tunnistanud” sellise kohtu pädevust, kelle poole pool pöördus vanemliku vastutuse asjas, juhul kui isik, kes on sellises esimesena algatatud menetluses kostja, taotleb hiljem samalt kohtult ühe teise menetluse algatamist ja väidab oma esimese toimingu raames, mille ta peab esimeses menetluses tegema, et kohtul puudub pädevus.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/9


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-112/14) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Asutamisvabadus - Kapitali vaba liikumine - ELTL artiklid 49 ja 63 - Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklid 31 ja 40 - Siseriiklikud maksuõigusnormid - Kasumi jagamine suletud aktsiaseltsi osanikele - Residendist ja mitteresidendist äriühingute erinev kohtlemine - Puhtalt fiktiivsed skeemid - Proportsionaalsus)

(2015/C 016/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja L. Armati)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: L. Christie)

Resolutsioon

1.

kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kehtestas ja säilitas maksuõiguslikud normid, mis käsitlevad kasumi jagamist mitteresidendist äriühingute osanike (participators) vahel ja milles on kehtestatud erinev kohtlemine kohalikele ja piiriülestele tegevustele, siis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik rikkunud ELTL artiklist 63 ja 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklist 40 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/10


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. oktoobri 2014. aasta määrus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Elcogás, SA versus Administración del Estado ja Iberdrola, SA

(Kohtuasi C-275/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Riigiabi - Mõiste „liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest antav abi” - Elektrienergia tootmise käitiste omanikest äriühingud - Erakorraline rahastamine)

(2015/C 016/13)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Elcogás, SA

Vastustajad: Administración del Estado ja Iberdrola, SA

Resolutsioon

ELTL artikli 107 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest antava abiga on tegemist selliste elektrienergiat tootvale eraõiguslikule ettevõttele makstavate summade puhul, mille rahastamises osalevad kõik riigi territooriumil asuvad või elavad elektrienergia lõpptarbijad ja mida jaotab elektrienergia sektori ettevõtetele teatav ametiasutus vastavalt ette kindlaksmääratud seaduslikele kriteeriumidele.


(1)  ELT C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/10


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – BestWater International GmbH versus Michael Mebes, Stefan Potsch

(Kohtuasi C-348/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Õigusaktide ühtlustamine - Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused - Direktiiv 2001/29/EÜ - Infoühiskond - Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine - Artikli 3 lõige 1 - Üldsusele edastamine - Mõiste - Veebilingid, mis võimaldavad juurdepääsu kaitstud teostele - Framing'u meetodi kasutamine)

(2015/C 016/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: BestWater International GmbH

Kostjad: Michael Mebes, Stefan Potsch

Resolutsioon

Ainuüksi asjaolu, et veebisaidil üldsusele kättesaadavaks tehtud kaitstud teos on lisatud teisele veebisaidile lingiga, kasutades selleks kohandatud raami (framing) nagu põhikohtuasjas, ei saa kvalifitseerida „üldsusele edastamiseks” Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, kuna asjassepuutuvat teost ei edastata seeläbi uuele üldsusele ja edastamisel ei kasutata tehnilist erilahendust, mis erineb algsel edastamisel kasutatud lahendusest.


(1)  ELT C 325, 9.11.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/11


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. oktoobri 2014. aasta määrus – Repsol YPF SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-466/13 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 8 lõike 1 punkt b - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - „R” tähte kujutav kujutismärk)

(2015/C 016/15)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Repsol YPF SA (esindajad: advokaadid J.-B. Devaureix ja L. Montoya Terán)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Repsol YPF SA-lt.


(1)  ELT C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/11


Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus (Tribunal do Trabalho de Lisboa eelotsusetaotlus – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins versus Via Directa – Companhia de Seguros SA

(Kohtuasi C-665/13) (1)

(Eelotsusetaotlus - Kodukorra artikli 53 lõige 2 - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Võrdsuspõhimõte ja diskrimineerimiskeelu põhimõte - Siseriiklikud õigusnormid, millega kehtestatakse palgakärped teatud avaliku sektori töötajatele - Liidu õiguse rakendamise puudumine - Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

(2015/C 016/16)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Põhikohtuasja menetluse pool

Hageja: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Kostja: Via Directa – Companhia de Seguros SA

Resolutsioon

Euroopa Liidu Kohtul puudub ilmselgelt pädevus vaadata läbi Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) 28. oktoobri 2013. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlust (kohtuasi C-665/13).


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/12


Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus – Mundipharma GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), AFT Pharmaceuticals Ltd

(Kohtuasi C-669/13 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nro40/94 - Sõnamärgi Maxigesic registreerimistaotlus - Varasema sõnamärgi OXYGESIC omaniku vastulause - Registreerimisest keeldumine)

(2015/C 016/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Mundipharma GmbH (esindaja: advokaat F. Nielsen)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka), AFT Pharmaceuticals Ltd (esindaja: advokaat M. Nentwig)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mundipharma GmbH-lt.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/12


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. oktoobri 2014. aasta määrus (Finanzgericht Baden-Württembergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Mineralquelle Zurzach AG versus Hauptzollamt Singen

(Kohtuasi C-139/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuur - Kaupade klassifitseerimine - Tariifirubriik 2202 10 00 - Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega - Tariifirubriik 2202 9010 11 - Veega lahjendatud või gaseeritud puu- ja köögiviljamahlad)

(2015/C 016/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Baden-Württemberg

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebaja: Mineralquelle Zurzach AG

Vastustaja: Hauptzollamt Singen

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas, mida on muudetud komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1719/2005, asuvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et selline jook nagu põhikohtuasjas käsitletav – mille koostises on eelkõige vesi, suhkur, kontsentreeritud apelsini-, sidruni-, viinamarja-, ananassi-, mandariini-, nektariini- ja granadillimahl ning aprikoosi ja guajaavi viljaliha, sidrunhape, vitamiinide segu, lõhna- ja maitseained, ning looduslikud ja looduslähedased lõhna- ja maitseained ning mille puuviljamahla sisaldus on 12 % – tuleb klassifitseerida KN-i alamrubriiki 2202 10 00.


(1)  ELT C 194, 24.6.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/13


Euroopa Kohtu (viies koda) 15. oktoobri 2014. aasta määrus (Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia eelotsusetaotlus – Itaalia) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani versus Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Kohtuasi C-246/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad tagasiulatuvalt ette pensioniõiguste vähendamise - Puhtalt riigisisene olukord - Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

(2015/C 016/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Põhikohtuasja menetluse pool

Kaebajad: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Vastustaja: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Resolutsioon

Euroopa Liidu Kohus ei ole ilmselgelt pädev Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Itaalia) 28. aprilli 2014. aasta otsusega (kohtuasi C-246/14) esitatud küsimustele vastama.


(1)  ELT C 245, 28.7.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/14


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 5. novembri 2014. aasta määrus (Općinski sud u Velikoj Gorici eelotsusetaotlus – Horvaatia) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju vs. Đuro Vladika

(Kohtuasi C-254/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 - Ühenduse veepoliitika - Direktiiv 2000/60/EÜ - Tarbijale kohaldatav hind - Võimalus püsikulusid sisse nõuda - Asjaolud, mis leidsid aset enne Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga - Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

(2015/C 016/20)

Kohtumenetluse keel: horvaatia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Općinski sud u Velikoj Gorici

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Kostja: Đuro Vladika

Resolutsioon

Euroopa Liidu Kohus ei ole ilmselgelt pädev vastama Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvaatia) küsimusele.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/14


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 5. novembri 2014. aasta määrus (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungari eelotsusetaotlus) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft versus Földművelésügyi Miniszter

(Kohtuasi C-356/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 - Põhikohtuasja faktilist ja õiguslikku konteksti puudutavate piisavate andmete puudumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

(2015/C 016/21)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja menetluse pool

Hageja: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

Kostja: Földművelésügyi Miniszter

Resolutsioon

Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság'i (Ungari) 16. juuni 2014. aasta määrusega esitatud eelotsusetaotlus kohtuasjas C-356/14 on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 326, 22.9.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/15


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. novembri 2014. aasta määrus (Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Herrenknecht AG versus Hév-Sugár kft

(Kohtuasi C-366/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 - Ilmselge vastuvõetamatus - Piisavate täpsustuste puudumine faktiliste asjaolude ja põhjuste kohta, millest tulenevalt on eelotsuse küsimusele vastamine vajalik)

(2015/C 016/22)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Herrenknecht AG

Kostja: Hév-Sugár kft

Resolutsioon

Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bírósági (Ungari) 11. juuli 2014. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus (kohtuasi C-366/14) on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 351, 6.10.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/15


Euroopa Kohtu (viies koda) 14. novembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheim’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sandy Siewert jt versus Condor Flugdienst GmbH

(Kohtuasi C-394/14) (1)

(Eelotsusetaotlus - Kodukord - Artikkel 99 - Lennutransport - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Lennu pikaajaline hilinemine - Reisijate õigus hüvitisele - Lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest vabastamise tingimused - Mõiste „erakorralised asjaolud” - Lennuk, mida on eelmise lennu käigus trapiga vigastatud)

(2015/C 016/23)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Rüsselsheim

Põhikohtuasja menetluse pool

Hagejad: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Kostja: Condor Flugdienst GmbH

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et niisugust sündmust, nagu on põhikohtuasjas käsitletav trapi põrkamine vastu lennukit, ei saa kvalifitseerida „erakorraliseks asjaoluks”, mis vabastaks lennuettevõtja kohustusest maksta reisijatele hüvitist selle lennukiga tehtava lennu pikaajalise hilinemise korral.


(1)  ELT C 372, 20.10.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Philippe Adam Krikorian (Prantsusmaa) 13. mail 2014

(Kohtuasi C-243/14)

(2015/C 016/24)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Põhikohtuasja pooled

Grégoire Krikorian jt

Taotlus, mis puudutab esiteks nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsuse 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega (ELT L 328, lk 55) artikli 1 lõike 4 kehtivust ning teiseks sama raamotsuse ning Roomas 4. novembril 1950 allkirjastatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõike 1 ja artikli 13, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 ja viimaseks ELL artikli 4 lõike 3 ja artikli 19 lõike 1 teise lõigu tõlgendamist.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Namur (Belgia) 22. augustil 2014 – Bernard Leloup versus Belgia riik

(Kohtuasi C-401/14)

(2015/C 016/25)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Namur

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bernard Leloup

Kostja: Belgia riik

Euroopa Kohus tegi 11. novembril 2014 määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 14. oktoobril 2014 – Masterrind GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Kohtuasi C-469/14)

(2015/C 016/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Masterrind GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (1), I lisa V peatüki punkti 1.4., mille kohaselt tuleb loomadele pärast 14-tunnist teekonda anda vähemalt ühetunnine puhkeaeg, mis on piisav selleks, et anda neile eelkõige vedelikku ja vajaduse korral sööta, ja pärast sellist puhkeaega võib neid vedada veel 14 tundi, tuleb tõlgendada nii, et veo võib katkestada ka pikem kui ühetunnine puhkeaeg või mitu puhkeaega, millest vähemalt üks on ühetunnine?

2.

Kas komisjoni 16. septembri 2010. aasta määruse (EL) nr 817/2010, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1234/2007 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (2), artikli 2 lõike 3 alusel väljumiskohta riikliku veterinaararsti tehtud kanne on eksporditoetuse maksmise eest vastutavale liikmesriigi asutusele siduv, mistõttu peab kande tegemisest keeldumise õiguspärasust kontrollima üksnes asutus, kelle nimel piiripunkti veterinaararst tegutseb, või on riikliku veterinaararsti kanne üksnes haldusorgani menetlustoiming, mida on võimalik vaidlustada ainult koos makseasutuse samas asjas tehtava otsusega?


(1)  ELT L 3, lk 1.

(2)  ELT L 245, lk 16.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/17


30. oktoobril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-482/14)

(2015/C 016/27)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: W. Mölls, J. Hottiaux ja T. Maxian Rusche)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

Hageja palub tuvastada, et:

1.

Kuna Saksamaa Liitvabariik on lubanud, et raudteeinfrastruktuuri käitamiseks mõeldud riiklikke vahendeid võib üle kanda veoteenustele, on ta rikkunud direktiivi 2012/34/EL (1) artikli 6 lõikest 1 (direktiivi 91/440/EMÜ artikli 6 lõige 1) tulenevaid kohustusi.

2.

Kuna Saksamaa Liitvabariik on jätnud tagamata, et raudteeinfrastruktuuri käitamiseks mõeldud riiklike vahendite veoteenustele ülekandmise keelust kinnipidamist saaks kontrollida raamatupidamisarvestuse liigi abil, on ta rikkunud direktiivi 2012/34/EL artikli 6 lõikest 4 (direktiivi 91/440/EMÜ artikli 6 lõige 1) tulenevaid kohustusi.

3.

Kuna Saksamaa Liitvabariik on jätnud tagamata, et infrastruktuuri tasusid võib kasutada üksnes infrastruktuuri käitaja majandustegevuse rahastamiseks, on ta rikkunud direktiivi 2012/34/EL artikli 31 lõikest 1 (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 7 lõige 1) tulenevaid kohustusi.

4.

Kuna Saksamaa Liitvabariik on jätnud tagamata, et avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks makstud riiklikud vahendid näidatakse eraldi asjaomases raamatupidamisarvestuses, on ta rikkunud direktiivi 2012/34/EL artikli 6 lõikest 3 (direktiivi 91/440/EMÜ artikli 9 lõige 4) ja määruse (EÜ) nr 1370/2007 (2) artikli 6 lõikest 1 koosmõjus sama määruse lisa punktiga 5 tulenevaid kohustusi.

5.

Mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariiglit.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited:

Saksamaa lubab seda, et Deutsche Bahn’i kontsern saab tänu kasumi ülekandmise lepingutele kasutada infrastruktuuritasude vormis saadavat raudteeinsfrastruktuuri käitajate tulu ja riiklikke vahendeid muudeks eesmärkideks kui infrastruktuuri käitamine. Neid vahendeid võib eeskätt kasutada veoteenuste tarbeks. See on vastuolus direktiivi 2012/34/EL artikli 6 lõikega 1 ja artikli 31 lõikega 1.

Peale selle ei võimalda infrastruktuuri käitajate raamatupidamine kontrollida riiklike vahendite veoteenuste tarbeks ülekandmise keeldu. Saksamaa lubab seda ja see on vastuolus direktiivi 2012/34/EL artikli 6 lõikega 4.

Lõpetuseks ei taga Saksamaa, et avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks makstud riiklikud vahendid näidatakse eraldi asjaomases raamatupidamisarvestuses. See on vastuolus nii direktiivi 2012/34/EL artikli 6 lõikega 3 kui ka määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 6 lõikega 1 koosmõjus sama määruse lisa punktiga 5.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, ELT L 343, lk 32.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70, ELT L 315, lk 1.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksamaa) 4. novembril 2014 – Kriminaalasi Piotr Kossowski süüdistuses

(Kohtuasi C-486/14)

(2015/C 016/28)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Piotr Kossowski

Teine menetlusosaline: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (Hamburgi peaprokuratuur)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni (1) ratifitseerimisel konventsiooniosaliste poolt konventsiooni artikli 55 lõike 1 punkti a alusel tehtud reservatsioonid – nimelt Saksamaa Liitvabariigi poolt ratifitseerimiskirja hoiuleandmisel punkti a kohta tehtud reservatsioon, et konventsiooni artikkel 54 ei seo teda juhul, „kui tegu, mille suhtes välismaine kohtuotsus on tehtud, pandi toime täielikult või osaliselt tema enda territooriumil […]” – kehtivad ka pärast Schengeni acquis’ liidu õigusesse inkorporeerimist 2. oktoobri 1997. aasta Amsterdami lepingule lisatud Schengeni protokolliga, mida kinnitas Lissaboni lepingule lisatud Schengeni protokoll; kas kõnealused erandid on põhiõiguste harta (2) artiklis 50 sätestatud proportsionaalsed piirangud põhiõiguste harta artikli 52 lõike 1 tähenduses?

2.

Kui see ei ole nii, siis:

Kas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artiklis 54 ja põhiõiguste harta artiklis 50 sisalduvat ne bis in idem põhimõtet ja teistkordse kohtumõistmise keelu põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus süüdistatava kohtu alla andmine teatavas liikmesriigis – käesoleval juhul Saksamaa Liitvabariigis –, kui teise liikmesriigi – käesoleval juhul Poola Vabariigi – prokuratuur lõplikult lõpetas süüdistatava suhtes läbiviidud kriminaalmenetluse faktilistest põhjustest tulenevalt põhjendatud kahtluse puudumise tõttu, kusjuures süüdistatav ei pidanud täitma teatavaid prokuratuuri poolt kehtestatud kohustusi ega toimunud üksikasjalikku uurimist, ja menetluse saab uuendada ainult oluliste, varem teadmata asjaolude ilmsikstulekul, kuigi selliseid uusi asjaolusid konkreetselt ei esine?


(1)  Konventsioon, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta; ELT 2000, L 239, lk 19.

(2)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ELT 2014, C 326, lk 391.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 10. novembril 2014 – RG (*1) versus SF (*1)

(Kohtuasi C-498/14)

(2015/C 016/29)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Appelant: RG (*1)

Vastustaja: SF (*1)

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (1), (nn Brüsseli IIA määrus), artikli 11 lõikeid 7 ja 8 võib tõlgendada nii, et need ei võimaldada liikmesriigil:

eelistada vanemapoolse röövimise olukordades nendes [õigusnormides] ette nähtud menetluse puhul kohtute spetsialiseerumist isegi siis, kui mõnes kohtus on juba pooleli menetlus lapse suhtes teostatava vanemliku vastutuse sisulises küsimuses;

võtta kohtult, milles on juba pooleli menetlus lapse suhtes teostatava vanemliku vastutuse sisulises küsimuses, pädevust teha otsus lapse isikuhooldusõiguse küsimuses, kuigi ta on pädev nii rahvusvaheliselt kui ka siseriiklikult tegema otsust lapse suhtes teostatava vanemliku vastutuse küsimustes?


(*1)  Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.

(1)  EÜT L 338, lk 1.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/20


11. novembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-503/14)

(2015/C 016/30)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Braga da Cruz ja W. Roels)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et Portugali Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad ELTL artiklitest 21, 45 ja 49 ning EMP lepingu artiklitest 28 ja 31, kuna ta võttis vastu ja hoidis kehtivana õigusnormid, mis on sätestatud Còdigo do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares’i (füüsiliste isikute tulumaksuseadus; edaspidi „CIRS”) artiklites 10 ja 38, mille kohaselt maksumaksja, kes i) vahetab aktsiaid ja muudab oma elukohaks välisriigi või ii) kannab aktsiate eest isiklikul pinnal teostatud tegevusega seonduvad varad ja kohustused üle mitteresidendist äriühingule, peab esimesel juhul kõnealuste tehingutega seoses hõlmama viimasel maksustamisaastal, mil maksumaksja oli endiselt residendist maksumaksja, maksustamata tulu, samas kui teisel juhul ei kohaldata tema suhtes nendest tehingutest tuleneva maksu edasilükkamist;

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited:

1.

Esiteks, vastavalt CIRS-i artikli 10 lõike 9 punktile a, juhul kui aktsionär ei ole enam Portugali resident, arvatakse aktsiate vahetamisest tekkinud kapitalitulu kalendriaastal, mil elukoht vahetus, maksustavata tulu hulka. Sama artikli kohaselt vastab kapitalitulu väärtus saadud aktsiate tegeliku väärtuse ja vanemate aktsiate väärtuse vahele nende omandamise hetkel. Kui aga aktsionäri elukoht on Portugalis, on saadud aktsiate väärtus sama, mis ülekantud aktsiatel, vaatamata ülekantud aktsiate eest tasutud rahaliste summade maksustamisele. See tähendab, et kui maksumaksja jääb Portugali residendiks, toob aktsiavahetus kaasa tekkinud kapitalitulu kohese maksustamise üksnes siis, kui tehakse täiendav rahaline makse. Kui sellist makset ei tehta, kohaldatakse kapitalitulu maksu alles siis, kui saadud aktsiad lõplikult võõrandatakse. CIRS-i artikli 10 lõike 10 kohaselt kehtib sama maksustamiskord aktsiate jagamisel ettevõtjate ühinemise või jagunemise korral, mille suhtes kohaldatakse Còdigo do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas’i (ettevõtte tulumaksu seadus) artiklit 74.

2.

Teiseks, vastavalt CIRS-i artikli 38 lõike 1 punktile a, ei kuulu füüsilise isiku poolt aktsiate eest teostatud majandus- või kutsetegevusega seotud varade ja kohustuste ettevõttele ülekandmine ülekandmise hetkel maksustamisele juhul, kui lisaks muudele tingimustele juriidiline isik, kellele varad ja kohustused üle kantakse, või tema juhatus asub Portugalis. Sel juhul toimub maksustamine alles siis, kui juriidiline isik, kes sellised varad ja kohustused sai, on need võõrandanud. Selline maksustamise edasilükkamine ei kuulu samas kohaldamisele, kui juriidiline isik, kes sellised varad ja kohustused sai, või tema juhatus asub väljaspool Portugali. Sel juhul maksustatakse kapitalitulu viivitamatult.

Peamised argumendid:

1.

Esimeses väites leiab komisjon, et selline maksustamine karistab neid, kes otsustavad lahkuda Portugali territooriumilt, koheldes selliseid isikuid erinevalt neist, kes jäävad riiki. Komisjon on seisukohal, et maksustamise edasilükkamine aktsiate vahetamisel tekkinud kasumi korral ei peaks olema võimalik üksnes juhtudel, kus maksumaksja jääb elama Portugali territooriumile, samas kui seda ei võimaldata maksumaksjatele, kes asuvad elama teise Euroopa Liidu või EMP liikmesriiki. Seetõttu on CIRS-i artikliga 10 kehtestatud erinev kohtlemine vastuolus ELTL artiklitega 21, 45 ja 49 ning EMP lepingu artiklitega 28 ja 21. Lisaks sellele peaks ootel olevast tulust tuleneva maksukrediidi kaitse olema tagatud vastavalt Euroopa Kohtu praktikas kehtestatud proportsionaalsuse põhimõttele. Käesolevas asjas leiab komisjon, et Portugali õigusnormid lähevad kaugemale sellest, mis on vajalik, et saavutada tõhusa maksukorra tagamise eesmärke, ja et Portugali õigusnormid peaks rakendama ühesugust reeglit, sõltumata sellest, kas füüsilise isiku elukoht säilib Portugali territooriumil või mitte.

2.

Teises väites märgib komisjon, et CIRS-i artikliga 38 antud eelis ei peaks ELTL artikli 49 ja EMP lepingu artikli 31 valguses olema kohaldatav üksnes juhtudel, kus vara saav ettevõtja või tema juhatus asub Portugalis. Komisjon on seisukohal, et Portugali õigusnormid peaks rakendama ühesugust reeglit, sõltumata sellest, kas vara saav ettevõtja või tema juhatus asub Portugali territooriumil või mujal. Tuginedes samadele põhjendustele, mis on toodud esimeses väites, leiab komisjon, et CIRS-i artikkel 38 läheb kaugemale sellest, mis on vajalik, et saavutada tõhusa maksukorra tagamise eesmärk. Ta on seisukohal, et maksumaksjaid, kes teostavad oma asutamisvabadust, kandes varad ja kohustused riigist välja aktsiate eest mitteresidendist ettevõtjas, ei tohi maksustada ajaliselt varem kui maksumaksjaid, kes teevad selliseid tehinguid Portugalis asuva ettevõtjaga.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/21


Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. 18. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. septembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-113/11: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-519/14 P)

(2015/C 016/31)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (esindajad: advokaadid M. Loschelder, V. Schoene)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Madalmaade Kuningriik, Nederlandse Zuivelorganisatie

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtumäärus ja komisjoni 2. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1121/2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Gouda Holland” (KGT)) (1);

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtule;

mõista komisjonilt välja apellandi vajalikud kulud hagi- ja apellatsioonimenetluses.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse esimene väide: Apellandi arvates on Üldkohus arvamusel, et hagejal puudub põhjendatud huvi, kuna vaidlustatud määruses on selgitatud, et „Gouda” on üldnimetus. Kõnealune sõnastus registreerimismääruses on samas ainult tautoloogiline. Erinevalt Üldkohtu seisukohast annaks registreerimismääruse tühistamine seetõttu liikmetele eelise, millest tulenevalt esineks põhjendatud huvi. Sel põhjusel on hagi vastuvõetav. Sel põhjusel on hagi ka põhjendatud. Sest Madalmaade taotluse esitajad on selgitamisega nõus. Komisjon tegutses seetõttu vääralt, kui ta sellest hoolimata selgitust ei andnud.

Apellatsioonkaebuse teine väide: Hageja sõnul väitis ta, et tema liikmed tarnisid varem Madalmaadesse piima, mida võis seal töödelda Gouda või Edami juustuks ning millest tõenäoliselt valmistati Gouda või Edami juustu. Üldkohus ei leidnud selle põhjal, et tegemist oleks põhjendatud huviga. Üldkohtu arvates puudub sellel argumendil faktiline alus. Apellandi arvates on Üldkohus sellega moonutanud kohtutoimiku materjale, sest argument on asjakohane. Üldkohus leidis ka, et hageja ei esitanud oma vastuväidet ja hagi „piimatootjate” eest. Ka see on kohtutoimiku materjalide moonutamine, sest vastuväide esitati hageja liikmete eest, kuivõrd nad töötlevad piima (Madalmaadesse müüdud piim oli töödeldud piim) ja turustavad piima või juustu.

Apellatsioonkaebuse kolmas väide: Apellandi arvates on Üldkohus seisukohal, et vastuväite rahuldamata jätmisega ei kaasne hagejal endal põhjendatud huvi. Nimelt ei olnud vastuväide õiguslikult hageja vastuväide, vaid hoopis Saksamaa Liitvabariigi vastuväide. Alusmääruse nr 510/2006 (2) kohaselt ei vasta see õiguslikule olukorrale ja seda küsimust ei ole alusmäärusega seoses, erinevalt Üldkohtu selgitustest, Üldkohus veel otsustanud. Apellandi arvates esinevad alusmääruse 510/2006 ja selle eelkäija, määruse (EMÜ) nr 2081/92 (3) vahel erinevused, millega Üldkohus ei arvestanud ja mis toovad kaasa selle, et igatahes alusmääruse kehtivusalas on sellistel vastuväidete esitajatel nagu hageja endal õigus vastuväiteid esitada.

Apellatsioonkaebuse neljas väide: Üldkohus lükkab tagasi hageja argumendi, et sinine Euroopa Liidu KGT-märk annab Madalmaade tootjatele võrreldes hageja liikmetega konkurentsieelise. See ei ole õige. Konkurentsieelis on olemas ja sellel põhineb hageja liikmete põhjendatud huvi registreerimismääruse tühistamise suhtes.


(1)  ELT L 317, lk 22.

(2)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, ELT L 93, lk 12.

(3)  Nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, EÜT L 208, lk 1; ELT eriväljaanne 03/013, lk 4.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/22


Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. oktoobri 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Rumeenia, teised menetluspooled: Eesti Vabariik, Madalmaade Kuningriik

(Kohtuasi C-405/13) (1)

(2015/C 016/32)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Euroopa Kohtu suurkoja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 260, 7.9.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/23


Euroopa Kohtu esimese koja presidendi 3. oktoobri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena eelotsusetaotlus – Hispaania) – Unicaja Banco, SA versus Steluta Grigore

(Kohtuasi C-483/13) (1)

(2015/C 016/33)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 352, 30.11.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/23


Euroopa Kohtu presidendi 11. novembri 2014. aasta määrus (Tribunal de première instance de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Belgacom SA versus Commune de Fléron

(Kohtuasi C-685/13) (1)

(2015/C 016/34)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 61, 1.3.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/23


Euroopa Kohtu presidendi 21. oktoobri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid’i eelotsusetaotlus – Hispaania) – Rafael Villafáñez Gallego ja María Pérez Anguio versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Kohtuasi C-54/14) (1)

(2015/C 016/35)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/23


Euroopa Kohtu presidendi 17. oktoobri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Juan Pedro Ludeña Hormigos versus Banco de Santander SA

(Kohtuasi C-188/14) (1)

(2015/C 016/36)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/24


Euroopa Kohtu presidendi 17. oktoobri 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

(Kohtuasi C-206/14) (1)

(2015/C 016/37)

Kohtumenetluse keel: eesti

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 212, 7.7.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/24


Euroopa Kohtu presidendi 17. oktoobri 2014. aasta määrus (Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera eelotsusetaotlus – Hispaania) – Antonia Valdivia Reche versus Banco de Valencia SA

(Kohtuasi C-208/14) (1)

(2015/C 016/38)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/24


Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheimi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner versus Condor Flugdienst GmbH

(Kohtuasi C-380/14) (1)

(2015/C 016/39)

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 421, 24.11.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/24


Euroopa Kohtu presidendi 4. novembri 2014. aasta määrus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Vekos Trade” AD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Kohtuasi C-403/14) (1)

(2015/C 016/40)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 395, 10.11.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/25


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – UniCredit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Union Investment Privatfonds (UNIWEB ja UniCredit Wealth Management)

(Liidetud kohtuasjad T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärkide UNIWEB ja UniCredit Wealth Management taotlused - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid UNIFONDS ja UNIRAK ning varasem siseriiklik kujutismärk UNIZINS - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaubamärkide seeria või perekond - Seostamise tõenäosus - Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Menetlusse astuja esitatud tühistamis- ja muutmisnõuded - Kodukorra artikli 134 lõige 3)

(2015/C 016/41)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: UniCredit SpA, varem UniCredito Italiano SpA (Genova, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Floridia, R. Floridia ja G. Sironi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Bullock)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Zindel)

Ese

Hagid, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 5. septembri 2006. aasta (liidetud asjad R 196/2005-2 ja R 211/2005-2) ning 25. septembri 2006. aasta (liidetud asjad R 456/2005-2 ja R 502/2005-2) otsuste peale, mis käsitlevad vastulausemenetlust Union Investment Privatfonds GmbH ja UniCredito Italiano SpA vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Jätta Union Investment Privatfonds GmbH tühistamise ja muutmise nõuded rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud, välja arvatud Union Investment Privatfondsi kantud kulud, välja UniCredit SpA-lt.

4.

Jätta Union Investment Privatfondsi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 326, 30.12.2006.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/26


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Simba Toys versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Seven Towns (Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju)

(Kohtuasi T-450/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse ruumiline kaubamärk - Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubik - Absoluutsed keeldumispõhjused - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõike 1 esimene lause - Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult toote kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii) - Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult toote enda loomuomasest kujust - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt i (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt i) - Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult kujust, mis annab tootele märkimisväärse väärtuse - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii) - Eristusvõime - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) - Eristusvõime puudumine - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c) - Kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause)

(2015/C 016/42)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Saksamaa) (esindaja: advokaat O. Ruhl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Botis)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Seven Towns Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: M. Edenborough, QC, ja solicitor B. Cookson, hiljem advokaadid K. Szamosi ja M. Borbás

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 1. septembri 2009. aasta otsuse (asi R 1526/2008-2) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Simba Toys GmbH & Co. KG ja Seven Towns Ltd vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Simba Toys GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 11, 16.1.2010.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/26


Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Alstom versus komisjon

(Kohtuasi T-517/09) (1)

(Konkurents - Keelatud kokkulepped - Elektritransformaatorite turg - EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine - Ettevõtja mõiste - Rikkumise süüks panemine - Eeldus, et emaettevõtja tegelikult avaldab otsustavat mõju oma tütarettevõtja tegevusele - Põhjendamiskohustus)

(2015/C 016/43)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alstom (Levallois-Perret, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid J. Derenne ja A. Müller-Rappard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, N. von Lingen ja K. Mojzesowicz, hiljem A. Bouquet, K. Mojzesowicz ja P. Van Nuffel)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 7. oktoobri 2009. aasta otsus K(2009) 7601 (lõplik) EÜ artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.129 – Elektritransformaatorid).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 7. oktoobri 2009. aasta otsus K(2009) 7601 (lõplik) EÜ artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.129 – Elektritransformaatorid) Alstomit puudutavas osas.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/27


27. novembri 2014. aasta otsus – Alstom Grid versus komisjon

(Kohtuasi T-521/09) (1)

(Konkurents - Keelatud kokkulepped - Elektritransformaatorite turg - EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus - Turu jagamise kokkulepe - 2002. aasta koostööteatis - Kaitse trahvide eest - Õiguspärane ootus - Põhjendamiskohustus)

(2015/C 016/44)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alstom Grid SAS, varem Areva T&D SAS (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. Schild, C. Simphal ja E. Estellon, hiljem advokaadid J. Derenne, A. Müller-Rappard ja M. Domecq)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, N. von Lingen ja K. Mojzesowicz, hiljem A. Bouquet, K. Mojzesowicz ja P. Van Nuffel)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 7. oktoobri 2009. aasta otsus K(2009) 7601 (lõplik) EÜ artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.129 – Elektritransformaatorid).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Alstom Grid SAS-ilt.


(1)  ELT C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/28


Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Cantina Broglie 1 versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Kohtuasi T-153/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi ZENATO RIPASSA taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk RIPASSO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

(2015/C 016/45)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Rizzoli)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Bullock)

Teine menetluspool ühtlustamisameti apellatsioonikojas: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. detsembri 2010. aasta otsuse peale (asi R 183/2010-2), mis käsitleb Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona ja Zenato Azienda Vitivinicola Srl. vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Cantina Broglie 1 Srl-ilt.


(1)  ELT C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/28


Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Cantina Broglie 1 versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO)

(Kohtuasi T-154/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Ripassa ZENATO taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk RIPASSO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

(2015/C 016/46)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Rizzoli)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Bullock)

Teine menetluspool ühtlustamisameti apellatsioonikojas: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. detsembri 2010. aasta otsuse peale (asi R 700/2010-2), mis käsitleb Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona ja Zenato Azienda Vitivinicola Srl. vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Cantina Broglie 1 Srl-ilt.


(1)  ELT C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/29


Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Hesse ja Lutter & Partner versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Porsche (Carrera)

(Kohtuasi T-173/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi Carrera taotlus - Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõnamärgid CARRERA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine - Määruse 207/2009 artikli 8 lõige 5 - Vaidluse ühe poole osaline vahetumine)

(2015/C 016/47)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Kurt Hesse (Nürnberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Krogmann); ja Lutter & Partner GmbH (Garching, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Lindner)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Saksamaa) (esindaja: advokaat E. Stolz)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2011. aasta otsuse (asi R 306/2010-4) peale, mis käsitleb Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ja Kurt Hesse vahelist vastulausemenetlust

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Kurt Hesse ja Lutter & Partner GmbH kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt mõlemalt välja pool Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG kohtukuludest.


(1)  ELT C 145, 14.5.2011.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/30


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Safa Nicu Sepahan versus nõukogu

(Kohtuasi T-384/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks - Rahaliste vahendite külmutamine - Hindamisviga - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Kahju hüvitamise ja intresside nõue)

(2015/C 016/48)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Safa Nicu Sepahan Co. (Eșfahān, Iraan) (esindaja: advokaat A. Bahrami)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Vitro ja R. Liudvinaviciute-Cordeiro, hiljem R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja I. Gurov)

Ese

Esiteks nõue tühistada osaliselt nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 503/2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, lk 26), ning nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1), ning teiseks kahju hüvitamise ja intresside nõue.

Resolutsioon

1.

Tühistada äriühingut Safa Nicu Sepahan Co. puudutavas osas:

nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 503/2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, I lisa I osa B jaotise punkt 19;

nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010, IX lisa I osa B jaotise punkt 61.

2.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogult aktsiaseltsi Safa Nicu Sepahan kasuks välja hüvitis 50 000 eurot viimase poolt kantud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks.

3.

Mõista lisaks aktsiaseltsi Safa Nicu Sepahan kasuks välja mõistetavale hüvitisele alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest kuni nimetatud hüvitise täieliku tasumiseni välja viivitusintress Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud intressimäära alusel, millele on lisatud 2 protsendipunkti.

4.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

5.

Jätta nõukogu kohtukulud põhimenetluses ja ajutiste meetmete kohaldamise menetluses tema enda kanda ja mõista temalt välja pool aktsiaseltsi Safa Nicu Sepahan kohtukuludest samades menetlustes. Jätta pool aktsiaseltsi Safa Nicu Sepahan kohtukuludest põhimenetluses ja ajutiste meetmete kohaldamise menetluses tema enda kanda.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/31


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Ryanair versus komisjon

(Kohtuasi T-512/11) (1)

(Riigiabi - Lennundussektor - Iirimaa lennureisijatasu - Erandid maksust, mida kohaldatakse ümberistuvatele ja transiitreisijatele - Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine - Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine - Tõsised raskused - Huvitatud isikute menetlusõigused)

(2015/C 016/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindajad: advokaadid E. Vahida ja I.-G. Metaxas-Maragkidis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, D. Grespan ja T. Maxian Rusche)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze ja K. Petersen) ja Iirimaa (esindajad: E. Creedon, A. Joyce ja E. Mc Phillips, keda abistas E. Regan, SC)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 13. juuli 2011. aasta otsus C(2011) 4932 final Iirimaa lennutranspordi sektori riigiabi kohta (riigiabi SA.29064 (2011/C ex 2011/NN)), kuivõrd see tunnistab, et erandid Iirimaal kehtestatud maksust, mida kohaldatakse kaubaveole ja muudele transpordivahenditele ning ümberistuvatele ja transiitreisijatele, ei kujuta endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 13. juuli 2011. aasta otsus C(2011) 4932 final Iirimaa lennutranspordi sektori riigiabi kohta (riigiabi SA.29064 (2011/C ex 2011/NN)), kuivõrd see tunnistab, et erandid Iirimaal kehtestatud maksust, mida kohaldatakse kaubaveole ja muudele transpordivahenditele ning ümberistuvatele ja transiitreisijatele, ei kujuta endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Ryanair Ltd kohtukulud.

3.

Jätta Saksamaa Liitvabariigi ja Iirimaa kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 347, 26.11.2011.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/31


Üldkohtu 26. novembri 2014. aasta otsus – Energetický a průmyslový ja EP Investment Advisors versus komisjon

(Kohtuasi T-272/12) (1)

(Konkurents - Haldusmenetlus - Otsus, milles tuvastatakse allumatus kontrollimisele ja määratakse trahv - Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 1 punkt c - Süütuse presumptsioon - Kaitseõigused - Proportsionaalsus - Põhjendamiskohustus)

(2015/C 016/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Tšehhi Vabariik) ja EP Investment Advisors s.r.o. (Praha, Tšehhi Vabariik) (esindajad: solicitor K. Desai ning advokaadid J. Schmidt ja M. Peristeraki, hiljem advokaadid J. Schmidt, R. Klotz ja M. Hofmann)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Antoniadis ja R. Sauer, hiljem R. Sauer ja C. Vollrath)

Ese

nõue tühistada komisjoni 28. märtsi 2012. aasta otsus C (2012) 1999 (lõplik) määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 1 punkti c alusel algatatud menetluse kohta (allumatus kontrollimisele) (juhtum COMP/39793 – EPH jt).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Energetický a průmyslový holding a.s.’lt ja EP Investment Advisors s.r.o.’lt.


(1)  ELT C 250, 18.8.2012.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/32


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Brouwerij Van Honsebrouck versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Kohtuasi T-374/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk KASTEEL - Varasem siseriiklik sõnamärk CASTEL BEER - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

(2015/C 016/51)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgia) (esindaja: advokaat P. Maeyaert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Briti Neitsisaared) (esindaja: advokaat R. Dequiré-Portier)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 8. juuni 2012. aasta otsuse (asi R 2551/2010-2) peale, mis käsitleb Beverage Trademark Co. Ltd BTM ja Brouwerij Van Honsebroucki vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Brouwerij Van Honsebroucki kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ning Beverage Trademark Co. Ltd BTM kohtukulud.


(1)  ELT C 343, 10.11.2012.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/33


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Brouwerij Van Honsebrouck versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Kohtuasi T-375/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk KASTEEL - Varasem siseriiklik sõnamärk CASTEL BEER - Suhteline keeldumispõhjus - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

(2015/C 016/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgia) (esindaja: advokaat P. Maeyaert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Briti Neitsisaared) (esindaja: advokaat R. Dequiré-Portier)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 8. juuni 2012. aasta otsuse (asi R 652/2011-2) peale, mis käsitleb Beverage Trademark Co. Ltd BTM ja Brouwerij Van Honsebroucki vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Brouwerij Van Honsebroucki kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti ning Beverage Trademark Co. Ltd BTM kohtukulud.


(1)  ELT C 343, 10.11.2012.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/33


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Alfastar Benelux versus nõukogu

(Kohtuasi T-394/12) (1)

(Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Tehniline hooldus, kasutajatugi ja kohapeal osutatavad sekkumisteenused nõukogu peasekretariaadi personaalarvutite, printerite ja välisseadmete jaoks - Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja teise pakkujaga hankelepingu sõlmimine - Otsus, mis võeti pärast eelmise otsuse tühistamist Üldkohtu poolt - Kahju hüvitamise nõue)

(2015/C 016/53)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgia) (esindajad: advokaadid N. Keramidas ja N. Korogiannakis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou ja M. Robert)

Ese

Esiteks nõue tühistada nõukogu 13. juuni 2012. aasta otsus lükata tagasi hageja pakkumus hankemenetluses UCA 218/07 seoses tehnilise hoolduse, kasutajatoe ja kohapeal osutatavate sekkumisteenustega nõukogu peasekretariaadi personaalarvutite, printerite ja välisseadmete jaoks ja sõlmida leping teise pakkujaga ning teiseks nõue hüvitada kahju, mis väidetavalt tekitati teise pakkujaga lepingu sõlmimise tõttu.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Alfastar Benelux SA-lt.


(1)  ELT C 331, 27.10.2012.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/34


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Royalton Overseas versus Siseturu Ühtlustamise Amet – S. C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Kohtuasi T-556/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi KAISERHOFF taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk KAISERHOFF - Haldusmenetluse peatamine - Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirjad 20 ja 50 - Faktide kontrollimine omal algatusel - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

(2015/C 016/54)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Briti Neitsisaared, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat C. Năstase)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: S. C. Romarose Invest Srl (Bukarest, Rumeenia) (esindajad: advokaadid R.-G. Dragomir ja G.-L. Ilie)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 4. oktoobri 2012. aasta otsuse peale (asi R 2535/2011-1), mis käsitleb S. C. Romarose Invest Srl-i ja Royalton Overseas Ltd vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 4. oktoobri 2012. aasta otsus (asi R 2535/2011-1), mis käsitleb S. C. Romarose Invest Srl-i ja Royalton Overseas Ltd vahelist vastulausemenetlust.

2.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool Royalton Overseasi kohtukuludest, sealhulgas Royalton Overseasi poolt ühtlustamisameti apellatsioonikoja menetluses kantud vältimatutest kuludest.

3.

Jätta S. C. Romarose Investi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool Royalton Overseasi kohtukuludest, sealhulgas Royalton Overseasi poolt ühtlustamisameti apellatsioonikoja menetluses kantud vältimatutest kuludest.


(1)  ELT C 63, 2.3.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/35


Üldkohtu 26. novembri 2014. aasta otsus – Aldi Einkauf versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Alifoods (Alifoods)

(Kohtuasi T-240/13) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Alifoods taotlus - Varasem rahvusvaheline sõnamärk ja varasemad ühenduse sõnamärgid ALDI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Tähiste sarnasuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunkt ii)

(2015/C 016/55)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks ja C. Fürsen)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Pohlmann)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Alifoods, SA (Alicante, Hispaania)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 25. veebruari 2013. aasta otsuse (asi R 407/2012-4) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG ja Alifoods SA vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG-lt.


(1)  ELT C 207, 20.7.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/35


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Orange versus komisjon

(Kohtuasi T-402/13) (1)

(Konkurents - Haldusmenetlus - Kontrolli määrav otsus - Proportsionaalsus - Kohasus - Vajadus - Omavolilise laadi puudumine - Põhjendamine)

(2015/C 016/56)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Orange (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid J.-P. Gunther ja A. Giraud)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Dawes ja F. Ronkes Agerbeek)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 25. ja 27. juuni 2013. aasta otsused C(2013) 4103 lõplik ja C(2013) 4194 lõplik, nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõike 4 kohaldamise menetluses, mis adresseeriti vastavalt France Télécom SA-le ja Orange’ile ning kõigile nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavatele äriühingutele.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Orange’ilt.


(1)  ELT C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/36


Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Original Eau de Cologne)

(Kohtuasi T-556/13) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse kollektiivsõnamärgi Original Eau de Cologne taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b, c ja d)

(2015/C 016/57)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Schulte-Beckhausen)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 21. augusti 2013. aasta otsuse (asi R 2064/2012-14) peale, mis käsitleb sõnalise tähise Original Eau de Cologne registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV-lt.


(1)  ELT C 367, 14.12.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/37


Üldkohtu 6. novembri 2014. aasta määrus – ANKO versus komisjon

(Kohtuasi T-17/13) (1)

(Vahekohtuklausel - Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007-2013) - Pocemoni projekti käsitlev leping - Eelnevalt eraldatud summade tagasimaksmine - Kiri võlateate väljastamise kohta - Meeldetuletuskiri - Põhjendatud huvi puudumine - Vastuvõetamatus)

(2015/C 016/58)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja A. Cordewener, keda abistas advokaat S. Drakakakis)

Ese

ELTL artikli 272 alusel esitatud hagi nõudega, et Üldkohus tuvastaks esiteks, et hageja ei ole kohustatud tagastama kõiki summasid, mille komisjon on talle üle kandnud seoses teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2013) alusel kinnitatud Pocemoni projektiga, teiseks, et hageja ei ole kohustatud maksma komisjonile kindlasummalist kahjuhüvitist seoses selle projektiga, ja kolmandaks, et komisjonil ei ole õigust oma nõuet hagejale väljamaksmisele kuuluva summaga tasaarvestada.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichaniaselt.


(1)  ELT C 79, 16.3.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/37


Üldkohtu 6. novembri 2014. aasta määrus – ANKO versus komisjon

(Kohtuasi T-64/13) (1)

(Vahekohtuklausel - Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm (2002-2006) - Projekti Doc@Hand käsitlev leping - Ette makstud summade tagastamine - Kiri, milles teatatakse võlateate väljastamisest - Põhjendatud huvi puudumine - Vastuvõetamatus)

(2015/C 016/59)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja A. Cordewener, keda abistas advokaat S. Drakakakis)

Ese

ELTL artikli 272 kohaselt esitatud hagi, milles palutakse Üldkohtul tuvastada esiteks, hageja ei ole kohustatud maksma tagasi summad, mille ta sai komisjonilt teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuenda raamprogrammi (2002–2006) raames sõlmitud lepingu Doc@Hand täitmiseks, ja teiseks, et hageja ei ole kohustatud tasuma komisjonile selle projekti eest kahjuhüvitist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichaniaselt.


(1)  ELT C 86, 23.3.2013.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/38


Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Nguyen versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi T-20/14) (1)

(Tühistamishagi - Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste reform - Vähem soodus kord, mis puudutab kindlasummalist hüvitist sõidukulude eest ja põhipuhkuse pikendamist reisimisaja eest antavate lisapuhkusepäevadega - Isikliku puutumuse puudumine - Lepinguväline vastutus - Põhjuslik seos - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

(2015/C 016/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: L. Visaggio ja E. Taneva); ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. Bisch)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1023/2013 (millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi) (ELT L 287, lk 15) artikli 1 lõike 65 punkt b ja artikli 1 lõike 67 punkt d, osas, milles nende sätetega on ette nähtud, et iga-aastane sõidukulude hüvitamine ja selleks sõiduks antud reisimisaeg on seotud kodumaalt lahkumise või välismaal elamise toetuse saamisega, ja teiseks ELTL artikli 340 alusel esitatud nõue hüvitada hagejale väidetavalt põhjustatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Huynh Duong Vi Nguyeni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Komisjoni esitatud menetlusse astumise avalduse lahendamiseks.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/39


Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Bergallou versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi T-22/14) (1)

(Tühistamishagi - Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste reform - Vähem soodus kord, mis puudutab kindlasummalist hüvitist sõidukulude eest ja põhipuhkuse pikendamist reisimisaja eest antavate lisapuhkusepäevadega - Isikliku puutumuse puudumine - Lepinguväline vastutus - Põhjuslik seos - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

(2015/C 016/61)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amal Bergallou (Lot, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: L. Visaggio ja E. Taneva); ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. Bisch)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1023/2013 (millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi) (ELT L 287, lk 15) artikli 1 lõike 65 punkt b ja artikli 1 lõike 67 punkt d, osas, milles nende sätetega on ette nähtud, et iga-aastane sõidukulude hüvitamine ja selleks sõiduks antud reisimisaeg on seotud kodumaalt lahkumise või välismaal elamise toetuse saamisega, ja teiseks ELTL artikli 340 alusel esitatud nõue hüvitada hagejale väidetavalt põhjustatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Amal Bergallou kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Komisjoni esitatud menetlusse astumise avalduse lahendamiseks.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/39


Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Bos jt versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi T-23/14) (1)

(Tühistamishagi - Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste reform - Kolmandasse riiki teenistusse määratud ametnike ja teenistujate iga-aastase põhipuhkuse päevade arvu oluline vähendamine - Isikliku puutumuse puudumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

(2015/C 016/62)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Mark Bos Ankara (Türgi); Estelle Kadouch (Jeruusalemm, Iisrael); Siegfried Krahl (Lago Sul, Brasiilia) ja Eric Lunel (Dakar, Senegal) (esindaja: advokaat F. Krenc)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: L. Visaggio ja E. Taneva) ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. Bisch)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud tühistamishagi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1023/2013 (millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi) (ELT L 287, lk 15) artikli 1 punkti 70 peale, osas, milles sellega muudetakse määruse nr 31 (EMÜ)/11 (Euratom) (milles sätestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused) (EÜT 45, lk 1385) X lisa.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Mark Bos’i, Estelle Kadouch’i, Siegfried Krahl’i ja Eric Lunel’i kohtukulud nende endi kanda ja mõista ühtlasi neilt välja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Vajadus lahendada Euroopa Komisjoni menetlusse astumise taotlus on ära langenud.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/40


Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Tšehhi Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-27/14) (1)

(Tühistamishagi - Maagaasi siseturg - Direktiivi 2003/55/EÜ artikkel 22 - Komisjoni kiri, milles reguleerival asutusel palutakse tühistada oma otsus erandi tegemise kohta - Vaidlustamatu akt - Vastuvõetamatus)

(2015/C 016/63)

Kohtumenetluse keel: tsehhi

Pooled

Hageja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil ja T. Müller)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja P. Němečková)

Ese

Nõue tühistada Tšehhi tööstus- ja kaubandusministrile ning Tšehhi energiaturgu reguleeriva asutuse direktorile adresseeritud komisjoni 4. novembri 2013. aasta otsus C(2013)7221 final Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta ning direktiivi 98/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 176, lk 57; ELT eriväljaanne 12/02, lk 230) artikli 22 lõike 4 alusel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagiavaldus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista Tšehhi Vabariigilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud ning jätta Tšehhi Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/41


17. oktoobril 2014 esitatud hagi – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia versus nõukogu

(Kohtuasi T-731/14)

(2015/C 016/64)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia (Skydra, Kreeka) (esindaja: advokaat K. Chrysogonos)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT, L 229, lk 1), ja tunnistada, et tühistamisnõue on vastuvõetav, kui Euroopa Liidu Üldkohus otsustab, et kõik tühistamishagi vastuvõetavuse tingimused on täidetud; ja

tunnistada, et nõukogu vastutab hagejal tekkinud kohtukulude eest ja mõiste need kulud nõukogult välja.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite.

1.

Tühistamise aluseks on eksimus õigusliku aluse valikus:

Hageja väidab, et vaidlustatud määruse õiguslikuks aluseks on ekslikult ELTL artikkel 215, ehkki määruse eesmärgist ja sisust on ilmne, et see oleks tulnud vastu võtta ELTL artikli 207 (varem EÜ artikkel 133) alusel (mis käsitleb ühise't kaubanduspoliitikat), ja seetõttu oleks see tulnud vastu võtta seadusandlikus tavamenetluses. Hageja õiguslik huvi menetluse algatamise vastu tugineb sellele, et vaidlustatud meede on üldkohaldatav akt, mis ei sisalda ELTL artikli 263 neljanda lõigu tähenduses rakendusmeetmeid ja puudutab hagejat otseselt.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/41


23. oktoobril 2014 esitatud hagi – Sberbank of Russia versus nõukogu

(Kohtuasi T-732/14)

(2015/C 016/65)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sberbank of Russia (Moskva, Venemaa) (esindajad: D. Rose, QC, barrister M. Lester, solicitor P. Crowther ja solicitor J. Fearns)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EÜ) nr 833/2014, nõukogu 8. septembri 2014. aasta otsus 2014/659/ÜVJP ja nõukogu 8. septembri 2014. aasta määrus (EÜ) nr 960/2014 hagejat puudutavas osas;

tunnistada hagi punktis 52 kokku võetud sätted õigusvastaseks;

mõista hageja kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et nõukogu on teinud ilmse vea, kui ta järeldas, et hageja puhul olid täidetud kriteeriumid, et lisada teda isikute, üksuste ja asutuste loetelusse, kellele kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Hageja väidab, et tema puhul ei ole loetelusse kandmise kriteeriumid täidetud ja et nõukogu on seetõttu tegutsenud ultra vires, kui ta hageja nendesse meetmetesse lisas.

2.

Teine väide, et nõukogu on rikkunud põhjendamiskohustust seoses hageja lisamisega loetelusse, kuna ta ei ole esitanud sobivaid või piisavaid põhjendusi, kui ta hageja nendesse meetmetesse lisas.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei ole kaitsnud hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna nõukogu jättis hagejale teatamata, et teda on vaidlustatud meetmetesse lisatud, ega esitanud hageja lisamise põhjendamiseks mis tahes tõendeid.

4.

Neljas väide, et hageja lisamisega vaidlustatud meetmetesse on põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt rikutud tema põhiõigusi, sh õigust äritegevuse ja maine kaitsele.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/42


18. oktoobril 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament

(Kohtuasi T-733/14)

(2015/C 016/66)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid E. Veletsanou ja M. Sfyri)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada parlamendi 18. septembri 2014. aasta otsus D(2014)38802, millega parlament lükkas tagasi hagejate pakkumuse avalikus hankes 2014/S 066-111912 „PE/ITEC-ITS14 – IT-teenuste väline pakkumine“ 3. osa kohta.

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad järgmised väited.

Hagejate arvates tuleks vaidlustatud otsus ELTL artikli 263 alusel tühistada, kuna parlament rikkus põhjendamiskohustust, sest see institutsioon esitas ebapiisavad põhjused seoses hagejate tehnilise pakkumusega, millega nad osalesid kõnealuses hankemenetluses.

Hagejad väidavad, et nende tehnilise pakkumuse ja teiste pakkujate poolt kõnealuse hankemenetluse 3. osas tehtud tehniliste pakkumuste paremusjärjestusele iga määratletud lepingu sõlmimise kriteeriumi kohta antud põhjendused ei võimalda neil mõista ei nende pakkumuse paremusjärjestuse põhjuseid ega ka teise pakkujate pakkumuste omadusi ja eeliseid. Hagejad väidavad, et kui nende tehnilise pakkumuse paremusjärjestuse kohta oleks saada piisavad põhjendused, siis suudaksid nad end paremini kaitsta.

Hagejad väidavad samuti, et parlament rikkus lepingudokumente (tehniline kirjeldus ja täiendavad juhised), mille parlament oli ise koostanud seoses pakkujate esitatud hinnapakkumuste hindamismeetodiga ja mis olid parlamendile siduvad. Nii toimides on parlament rikkunud nii finantsmäärust kui ka selle rakendusnorme, mille kohaselt hankija on kohustatud hankemenetluse läbi viima kooskõlas lepingudokumentidega ja Euroopa liidu õiguse üldpõhimõtteid järgides.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/43


24. oktoobril 2014 esitatud hagi – VTB Bank versus nõukogu

(Kohtuasi T-734/14)

(2015/C 016/67)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: VTB Bank OAO (Peterburi, Venemaa) (esindajad: barrister M. Lester, solicitor C. Claypoole ja advokaat J. Ruiz Calzado)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ELTL artikli 263 alusel, nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP (1), nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EÜ) nr 833/2014 (2), nõukogu 8. septembri 2014. aasta otsus 2014/659/ÜVJP (3), ja nõukogu 8. septembri 2014. aasta määrus (EÜ) nr 960/2014 (4) hagejat puudutavas osas;

tunnistada ELTL artikli 277 alusel õigusvastaseks/kohaldamatuks nõukogu otsuse 2014/512/ÜVJP artikkel 1, nõukogu määruse 833/2014 artikkel 5, nõukogu otsuse 2014/659/ÜVJP artikkel 1, ja nõukogu määruse 960 2014 artikli 1 lõige 5.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et nõukogu ei ole esitanud sobivaid või piisavaid põhjendusi, et lisada hageja nõukogu otsusesse 2014/512/ÜVJP, nõukogu määrusesse (EL) nr 833/2014, nõukogu otsusesse 2014/659/ÜVJP ja nõukogu määrusesse (EL) nr 960/2014 (edaspidi „vaidlustatud meetmed”). Nõukogu on kohustatud esitama konkreetsed põhjused, miks konkreetne üksus on lisatud kõnealuse piirava meetme kohaldamisalasse. Nõukogu ei ole põhjendanud oma otsust kohaldada vaidlustatud meetmeid hageja suhtes, või teise võimalusena ei ole esitanud piisavaid/sobivaid põhjendusi või isegi teatanud hagejale, et ta on nendesse meetmetesse lisatud, ega ole seetõttu seda kohustust täitnud.

2.

Teine väide, et nõukogu on teinud ilmse vea, kui ta järeldas, et hageja puhul olid täidetud kriteeriumid vaidlustatud meetmetesse lisamiseks. Hagejat ei juhi Vene riik ja tal ei ole „konkreetset mandaati edendada Venemaa majanduse konkurentsivõimet, selle mitmekesistamist ja investeeringute soodustamist”.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei ole kaitsnud hageja kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Kuna nõukogu jättis hagejale teatamata, et teda on vaidlustatud meetmetesse lisatud, ega esitanud põhjusi selle lisamise kohta või mis tahes tõendeid selle põhjendamiseks, ega andnud võimalust esitada selle kohta märkusi, siis rikub see tegevus hageja kaitseõigusi ja tema õigust tõhusale kohtulikule kaitsele Euroopa Kohtu poolt.

4.

Neljas väide, et nõukogu on põhjendusteta ja ebaproportsionaalselt rikkunud hageja põhiõigusi, sh õigust omandi, äritegevuse ja maine kaitsele. Täpsemalt tähendab hageja lisamine vaidlustatud meetmetesse põhiõiguste harta artikliga 17 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni esimese protokolli artiklis 1 tagatud omandiõiguse segamatu kasutamise ning hageja maine põhjendamatut ja ebaproportsionaalset piirangut.

5.

Mis puudutab õigusvastaseks tunnistamist, siis on esimene väide, et nõukogu otsuse 2014/512/ÜVJP artikkel 1, määruse nr 833/2014 artikkel 5, nõukogu otsuse 2014/659/ÜVJP artikkel 1 ja määruse nr 960/2014 artikli 1 lõige 5 on õigusvastased, kuna need ei ole proportsionaalsed eesmärkidega, mida vaidlustatud meetmed peaksid ilmselt saavutama, st avaldama mõju Venemaa valitsusele, et see muudaks oma poliitikat Ukraina suhtes.

6.

Mis puudutab õigusvastaseks tunnistamist, siis on teine väide, et vaidlustatud meetmed rikuvad Euroopa Liidule rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi, sh Euroopa Liidu kohustusi, mis tulenevad teenustekaubanduse üldlepingu II(1), XVI ja XVII artiklist ja Euroopa Ühenduste ja Vene Föderatsiooni vahelise partnerluse ja koostöö lepingu sätteid. Lisaks on vaidlustatud meetmete tagajärjel liikmesriigid rikkunud oma kohustusi kaubandus- ja merendusalase sõpruslepingu ja sarnaste lepingute alusel.


(1)  ELT L 229, 31.7.2014, lk 13.

(2)  ELT L 229, 31.7.2014, lk 1.

(3)  ELT L 271, 12.9.2014, lk 54.

(4)  ELT L 271, 12.9.2014, lk 3.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/44


4. novembril 2014 esitatud hagi – Chung-Yuan Chang versus Siseturu Ühtlustamise Amet – BSH (AROMA)

(Kohtuasi T-749/14)

(2015/C 016/68)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Peter Chung-Yuan Chang (San Diego, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat A. Sanz-Bermell y Martínez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnamärgi „AROMA” Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 924502

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 4. septembri 2014. aasta otsus asjas R 1887/2013-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ning sellest tulenevalt lükata tagasi BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus ja tuvastada, et ühenduse kaubamärgi EM nr 924502 registreering kehtib järgmiste klassi 7 kuuluvate kaupade jaoks: „elektrilised köögimasinad ehk kannmikserid, mahlapressid, kodus makaronitoodete valmistamise masinad, köögikombainid ja mikserid” ning järgmiste klassi 11 kuuluvate kaupade jaoks: „elektrilised köögimasinad ehk pliidid, leivaküpsetusmasinad, aurutid, grillid, fritüürid, leivaröstrid, vahvliküpsetajad, soojendusalused supi jaoks, riisikeetjad ja -soojendajad, toidukuivatid, ahjud, kiirkeedupotid, kuumutusplaadid, pöörleva praevardaga ahjud ja grillahjud, jäätisemasinad ja hautamispotid”;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/45


21. novembril 2014 esitatud hagi – Musso versus parlament

(Kohtuasi T-772/14)

(2015/C 016/69)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: François Musso (Ajaccio, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Gross)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

võtta vastu käesolev hagiavaldus ning tunnistada see põhjendatuks;

tühistada 22. septembri 2014. aasta otsus:

peamiselt seetõttu, et rikutud on mõistliku tähtaja põhimõtet, mis mõjutab kaitseõiguste kasutamist;

või vormilise rikkumise tõttu, kuna võlanõue ei ole õige ja kindel;

teise võimalusena liita käesoleva hagiavaldus 8. augusti 2014. aasta hagiavaldusega, mis esitati kohtuasjas Musso vs. Euroopa Parlament (registrinumber 633447, kohtuasi T-589/14);

kolmanda võimalusena, tühistada 22. septembri 2014. aasta otsus, mis tuleneb 26. juuni 2014. aasta otsusest, mille tühistamist omakorda taotletakse 8. augusti 2014. aasta hagis (Musso vs. Euroopa Parlament, registrinumber 633447, kohtuasi T-589/14):

vormilise rikkumise tõttu, kuna 26. juuni 2014. aasta otsusel puudus presidendi allkiri;

või kaitseõiguste rikkumise tõttu, kuna 17. juuli 1996. aasta otsus, mis oli 26. juuni 2014. aasta otsuse aluseks, jäeti avaldamata;

või seetõttu, et 26. juuni 2014. aasta otsust ei ole piisavalt põhjendatud;

või seetõttu, et rikutud on mõistliku tähtaja põhimõtet, mis mõjutab kaitseõiguste kasutamist;

või seetõttu, et rikutud on omandatud õiguse põhimõtet;

jätta hagejale õigus nõuda mistahes muid õigusi, esitada nõudeid ja hagisid;

mõista kõik käesoleva astme kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi põhjendamiseks kaheksa väidet

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud mõistliku tähtaja põhimõtet, mis mõjutab hageja kaitseõiguste kasutamist, kuna 22. septembri 2014. aasta otsus, nimelt vaidlustatud võlateade, väljastati kaksteist aastat pärast seda, kui parlament tuvastas hageja suhtes võlanõude olemasolu.

2.

Teise väite kohaselt on vaidlustatud võlateate puhul tegemist vormilise rikkumisega, kuna parlamendi võlanõue ei ole kindel ega õige delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (1) artikli 81 mõttes ja on pealegi kontrollimatu.

3.

Kolmanda väite kohaselt on vormilise rikkumisega tegemist ka 26. juuni 2014. aasta otsuse puhul, mille tulemusel väljastati vaidlustatud võlateade, kuna Euroopa Parlamendi president ei ole seda vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale allkirjastanud.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud hageja kaitseõigusi, kuna 17. juuli 1996. aasta otsust, millel põhines eespool viidatud 26. juuni 2014 otsus, ei avaldatud, rikkudes seeläbi Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 28.

5.

Viies väide puudutab võistlevuse põhimõtte rikkumist.

6.

Kuuenda väite kohaselt ei ole eespool viidatud 26. juuni 2014. aasta otsust piisavalt põhjendatud.

7.

Seitsmes väide puudutab mõistliku tähtaja põhimõtte rikkumist, kuna parlament ootas kaheksa aastat, enne kui alustas hageja suhtes tagasinõude menetlust.

8.

Kaheksanda väite kohaselt on rikutud omandatud õiguse põhimõtet, kuna 26. juuni 2014. aasta otsus, mille tulemusel väljastati vaidlustatud võlateade, mõjutas hageja pensioniõigusi, mis olid omandatud 3. augustil 1994.


(1)  Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, lk 1).


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/47


Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – Meda versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Takeda (PANTOPREM)

(Kohtuasi T-647/13) (1)

(2015/C 016/70)

Kohtumenetluse keel: saksa

Üheksanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 39, 8.2.2014.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/48


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. novembri 2014. aasta otsus – De Nicola versus EIP

(Kohtuasi F-59/09 RENV) (1)

(Avalik teenistus - Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist - Euroopa Investeerimispanga töötajad - Iga-aastane hindamine - Sise-eeskirjad - Kaebemenetlus - Õigus olla ära kuulatud - Apellatsioonikomitee poolt eiramine - Apellatsioonikomitee otsuse õigusvastasus - Psühholoogiline ahistamine - Kahju hüvitamise nõuete üle otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

(2015/C 016/71)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: T. Gilliams ja G. Nuvoli A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada 29. aprilli 2008. aasta edutamisotsused, mis ei sisalda hageja nime, ja hageja 2007. aasta hindamine. Teiseks tühistada apellatsioonikomitee otsus jätkata taandamistaotluse esitamisele vaatamata asja menetlemist. Viimaseks nõue tuvastada, et hageja suhtes leidis aset psühholoogiline ahistamine, nõue kohustada kostjat ahistamine lõpetama ja hüvitama hagejale tekitatud mittevaraline ja varaline kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Investeerimispanga apellatsioonikomitee 14. novembri 2008. aasta otsus.

2.

Vajadus teha otsus nõuete üle, milles taotletakse psühholoogilise ahistamisega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamist, on ära langenud.

3.

Jätta ülejäänud osas hagi rahuldamata.

4.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud kohtuasjades F-59/09, T-264/11 P ja F-59/09 RENV.


(1)  ELT C 205, 29.8.2009, lk 49.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/48


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. novembri 2014. aasta otsus – McCoy versus Regioonide Komitee

(Kohtuasi F-156/12) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõue - Süüline tegevus - Ülemuste poolt ahistamine - Kutsehaigus - Personalieeskirjade artikli 73 alusel makstav toetus, mis ei hüvita kogu tekitatud kahju - Täiendav hüvitisnõue)

(2015/C 016/72)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: R. McCoy (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Regioonide Komitee (esindajad: S. Bachotet ja J. C Cañoto Argüelles, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti määramata kahjuhüvitis Regioonide Komitee süülise tegevuse eest, ning nõue hüvitada varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Mõista Euroopa Liidu Regioonide Komiteelt R. McCoy kasuks välja 20 000 euro suurune summa.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Liidu Regioonide Komitee kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja R. McCoy kohtukulud.


(1)  ELT C 71, 9.3.2013, lk 31.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/49


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus – EH versus komisjon

(Kohtuasi F-42/14) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Peretoetused - Liikmesriigi ja personalieeskirjades ette nähtud peretoetuste kattumise välistamise reegel - Ametniku abikaasa poolt liikmesriigis ettenähtud peretoetuste saamine - Ametniku poolt ametiasutusele isikliku olukorra muutumise kohta deklaratsiooni esitamata jätmine - Distsiplinaarmenetlus - Distsiplinaarkaristus - Madalamasse järku tagandamine - Proportsionaalsus - Põhjendus - Kergendavad asjaolud - Ametiasutuse hooletus)

(2015/C 016/73)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: EH (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristusena kolme järgu võrra madalamasse järku tagandamine liikmesriigi ja personalieeskirjades ette nähtud peretoetuste kattumise välistamise reegli rikkumise eest.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta EH kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 212, 7.7.2014, lk 45.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/50


17. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-133/14)

(2015/C 016/74)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu skeemi ja millega kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 18. veebruari 2014. aasta otsus enne komisjoni teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamise kohta;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


19.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/50


25. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(Kohtuasi F-135/14)

(2015/C 016/75)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus arvata hageja reservi.

Hageja nõuded

Nõue tühistada EMA 31. jaanuari 2014. aasta otsus arvata hageja alates 1. veebruarist 2014 kuni tema lepingu väidetava lõppemiseni 15. märtsil 2014 reservi ning 14. märtsi 2014. aasta kiri, milles väidetavalt „selgitatakse” tema reservi arvamise põhjust;

tühistada vajalikus ulatuses EMA 15. augusti 2014. aasta otsus, millega hageja 24. aprilli 2014. aasta kaebus eespool nimetatud otsuste peale rahuldamata jäeti;

hüvitada hagejale tekitatud mittevaraline kahju, mis on hinnanguliselt 20 000 eurot;

mõista kõik hageja kohtukulud käesolevas menetluses välja EMA-lt.