ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 454

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
17. detsember 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

2014/C 454/01

Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

1

2014/C 454/02

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

4

2014/C 454/03

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

9

2014/C 454/04

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

12

2014/C 454/05

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

15

2014/C 454/06

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

18

2014/C 454/07

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

22

2014/C 454/08

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

26

2014/C 454/09

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

30

2014/C 454/10

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

35

2014/C 454/11

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

38

2014/C 454/12

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

43

2014/C 454/13

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

46

2014/C 454/14

Teadusuuringute Rakendusameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

49

2014/C 454/15

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve – Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve – 2014. aastal muudeti nomenklatuuri ning 2013. aasta eelarveandmed esitatakse selguse huvides uue nomenklatuuri järgi

52

2014/C 454/16

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

56

2014/C 454/17

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

59

2014/C 454/18

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 1. paranduseelarve

64

2014/C 454/19

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

68

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

ET

 


IV Teave

17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/1


Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2014/C 454/01)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Jaotis 1 — Kogusumma

41 682 444

88 453

41 770 897

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

 

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

 

p.m.

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

 

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

 

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

 

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 072 174

 

1 072 174

 

KÕIK KOKKU

42 754 618

88 453

42 843 071

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

220 000

 

220 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

 

5 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

23 719 644

 

23 719 644

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 215 000

 

3 215 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

270 000

 

270 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (5)

505 400

 

505 400

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

 

12 000

2 5

EEA JUHTIMINE

230 000

 

230 000

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

 

10 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

4 242 400

 

4 242 400

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS

 

 

 

 

Jaotis 3 — Kogusumma

14 792 574

88 453

14 881 027

 

KÕIK KOKKU

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/4


Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2014/C 454/02)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

 

p.m.

1 1

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND

125 000

 

125 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 143 500

 

20 143 500

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

 

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

24 682,22

24 682,22

 

Jaotis 4 — Kogusumma

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

 

 

 

Jaotis 1 — Kogusumma

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

TEGEVUSKULUD

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

 

 

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

 

 

 

Jaotis 4 — Kogusumma

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

 

 

 

Jaotis 8 — Kogusumma

 

 

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

 

 

 

Jaotis 9 — Kogusumma

 

 

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

 

 

 

Jaotis 10 — Kogusumma

 

 

 

KÕIK KOKKU

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

145 951

145 951

Assigneeringud 2014

957 100

811 149

145 951

Kokku

1 103 051

957 100

145 951

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

1 367 124

1 367 124

Assigneeringud 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Kokku

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

181 304

181 304

Assigneeringud 2014

750 000

568 696

181 304

Kokku

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/9


Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/03)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

650 000

 

650 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

15 444 000

–41

15 443 959

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

 

 

Jaotis 2 — Kogusumma

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

4

MUUD TULUD

4 1

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

 

9 105,05

9 105,05

 

Jaotis 4 — Kogusumma

 

9 105,05

9 105,05

 

KÕIK KOKKU

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 1 — Kogusumma

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

650 000

 

650 000

 

Jaotis 4 — Kogusumma

650 000

 

650 000

5

RESERV

 

 

KÕIK KOKKU

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/12


Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/04)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

1 588 000

132 000

1 720 000

 

KÕIK KOKKU

58 315 000

2 171 000

60 486 000

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

115 000

 

115 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

450 000

– 109 000

341 000

1 7

ESINDUSKULUD

25 000

–17 000

8 000

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

900 000

 

900 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

169 000

– 113 400

55 600

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

– 106 050

243 950

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

250 000

–8 500

241 500

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

330 000

11 100

341 100

 

Jaotis 2 — Kogusumma

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Jaotis 3 — Kogusumma

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

KÕIK KOKKU

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/15


Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2014/C 454/05)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Jaotis 1 — Kogusumma

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

363 250

 

363 250

 

Jaotis 4 — Kogusumma

363 250

 

363 250

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Jaotis 5 — Kogusumma

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

 

p.m.

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

51 710 100

4 557 941

56 268 041

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

107 400

 

107 400

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBIILSUS

p.m.

 

p.m.

1 6

SOTSIAALTEENUSED

92 000

 

92 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 000

 

2 000

1 9

PENSIONID

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 1 — Kogusumma

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

710 500

–4 000

706 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

250 400

26 000

276 400

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

231 800

–5 000

226 800

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

30 000

 

30 000

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

140 800

–6 000

134 800

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

25 000

12 000

37 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

6 657 600

195 100

6 852 700

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

705 000

 

705 000

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

937 000

 

937 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Jaotis 10 — Kogusumma

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

KÕIK KOKKU

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/18


Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/06)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

77 523 000

 

77 523 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

77 523 000

 

77 523 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 296 000

 

2 296 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 296 000

 

2 296 000

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

72 222

72 222

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

72 222

72 222

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

 

p.m.

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

79 819 000

72 222

79 891 222

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

VÄLISSUHTED

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

KÕIK KOKKU

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/22


Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2014/C 454/07)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

TEGEVUSTULU

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Jaotis 2 — Kogusumma

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

KÕIK KOKKU

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

TÕLKIMISKULUD

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

UURINGUD

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Jaotis 3 — Kogusumma

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

KÕIK KOKKU

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/26


Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2014/C 454/08)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 820 666

 

8 820 666

 

Jaotis 1 — Kogusumma

8 820 666

 

8 820 666

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

264 792

 

264 792

 

Jaotis 2 — Kogusumma

264 792

 

264 792

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

–23 621

616 379

 

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

–23 621

616 379

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

30 000

–23 540

6 460

 

Jaotis 4 — Kogusumma

30 000

–23 540

6 460

 

KÕIK KOKKU

9 755 458

–47 161

9 708 297

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

155 000

7 500

162 500

1 4

AJUTINE ABI

675 826

160 097

835 923

 

Jaotis 1 — Kogusumma

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

51 000

–31 000

20 000

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

53 600

–2 850

50 750

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

417 500

398 863

816 363

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 545 000

268 395

1 813 395

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

678 500

185 826

864 326

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

291 628

–13 755

277 873

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Jaotis 3 — Kogusumma

2 264 128

112 800

2 376 928

 

KÕIK KOKKU

9 755 458

–47 161

9 708 297

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Palgaaste AD kokku

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Palgaaste AST kokku

16

14

Personal kokku

47

48


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/30


Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/09)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

IKT KULUD

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

301 000

90 000

391 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

KÕIK KOKKU

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Kokku AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Kokku AST

28

27

27

Kokku

108

105

103

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

FG kokku

337

336

330

Riikide lähetatud eksperdid

Kokku

337

336

330


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/35


Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/10)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Jaotis 1 — Kogusumma

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

IKT KULUD

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

199 600

7 490

207 090

 

Jaotis 2 — Kogusumma

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

KÕIK KOKKU

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/38


Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/11)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

89 197 000

 

89 197 000

9 1

MUU TULU

p.m.

 

p.m.

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Jaotis 9 — Kogusumma

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

KÕIK KOKKU

89 197 000

4 534 377

93 731 377

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

150 000

 

150 000

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

300 000

 

300 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

65 000

 

65 000

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

800 000

175 000

975 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

 

10 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

 

 

Jaotis 1 — Kogusumma

21 368 000

 

21 368 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATA-PROCESSING & SIDE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

375 000

 

375 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 690 000

 

1 690 000

2 4

POSTIKULUD

40 000

 

40 000

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

615 000

 

615 000

2 6

TEAVE & LÄBIPAISTVUS

675 000

 

675 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

12 575 000

 

12 575 000

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

KOOLITUS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 000 000

 

1 000 000

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

457 000

 

457 000

3 6

TEGEVUSTUGI

600 000

 

600 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

55 254 000

 

55 254 000

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

 

4 534 377

4 534 377

 

Jaotis 4 — Kogusumma

 

4 534 377

4 534 377

 

KÕIK KOKKU

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

Täidetud 2012. aastal seisuga 31.12.2012.

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

AD kokku

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

AST kokku

54

55

54

Kõik kokku

152

153

137

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

87

87

Riikide lähetatud eksperdid

78

78

Kokku

165

165


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/43


Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2014/C 454/12)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

MUU TULU

p.m.

60 700

60 700

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 534 377

 

4 534 377

 

Jaotis 9 — Kogusumma

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

KÕIK KOKKU

93 731 377

4 213 700

97 945 077

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

150 000

 

150 000

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

300 000

 

300 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

65 000

–54 000

11 000

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

975 000

1 500

976 500

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

–3 500

6 500

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

 

 

Jaotis 1 — Kogusumma

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING & SIDE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

375 000

585 000

960 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

POSTIKULUD

40 000

10 000

50 000

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

615 000

 

615 000

2 6

TEAVE & LÄBIPAISTVUS

675 000

 

675 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

12 575 000

15 000

12 590 000

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

KOOLITUS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 000 000

 

1 000 000

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

457 000

110 000

567 000

3 6

TEGEVUSTUGI

600 000

 

600 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

4 534 377

 

4 534 377

 

Jaotis 4 — Kogusumma

4 534 377

 

4 534 377

 

KÕIK KOKKU

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/46


Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/13)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES

 

 

 

 

Jaotis 2 — Kogusumma

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

14 176 000

– 745 000

13 431 000

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

697 000

–16 000

681 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEONDUVAD KULUD

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

IKT

680 000

120 000

800 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

106 000

70 000

176 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 880 000

148 000

3 028 000

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

548 000

139 000

687 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

548 000

139 000

687 000

 

KÕIK KOKKU

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/49


Teadusuuringute Rakendusameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/14)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS TEADUSUURINGUTE RAKENDUSAMETILE (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Jaotis 2 — Kogusumma

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

 

 

Jaotis 3 — Kogusumma

 

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

 

 

Jaotis 4 — Kogusumma

 

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

141 168

141 168

 

Jaotis 9 — Kogusumma

141 168

141 168

 

KÕIK KOKKU

52 162 600

– 626 400

51 536 200

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Jaotis 1 — Kogusumma

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

IKT KULUD

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

320 350

–75 190

245 160

 

Jaotis 2 — Kogusumma

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Jaotis 3 — Kogusumma

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

KÕIK KOKKU

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/52


Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon (1) – 1. paranduseelarve

2014. aastal muudeti nomenklatuuri ning 2013. aasta eelarveandmed esitatakse selguse huvides uue nomenklatuuri järgi

(2014/C 454/15)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

54 000

54 000

 

Jaotis 9 — Kogusumma

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

KÕIK KOKKU

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Jaotis 1 — Kogusumma

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEONDUVAD KULUD

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

158 100

2 500

160 600

 

Jaotis 2 — Kogusumma

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

KÕIK KOKKU

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Tegevusüksus AD kokku

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Tegevusüksus AST kokku

Töötajaid kokku

100

100


(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/56


Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/16)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

15 122 387

 

15 122 387

 

Jaotis 1 — Kogusumma

15 122 387

 

15 122 387

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

11 071 823

 

11 071 823

 

Jaotis 2 — Kogusumma

11 071 823

 

11 071 823

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

6 580 000

43 000

6 623 000

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

429 613

 

429 613

 

Jaotis 4 — Kogusumma

429 613

 

429 613

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

 

20 320

20 320

 

Jaotis 6 — Kogusumma

 

20 320

20 320

 

KÕIK KOKKU

33 203 823

63 320

33 267 143

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

15 994 500

 

15 994 500

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

287 000

 

287 000

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

 

 

 

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

357 323

 

357 323

1 6

KOOLITUS

500 000

 

500 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 680 000

 

1 680 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

 

100 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

854 549

 

854 549

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

16 500

 

16 500

 

Jaotis 2 — Kogusumma

6 791 299

63 320

6 854 619

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

320 000

 

320 000

3 2

TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

5 174 823

 

5 174 823

3 3

REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL

255 000

 

255 000

3 4

UURINGUD JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

310 000

 

310 000

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

400 000

 

400 000

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

980 000

 

980 000

3 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

510 000

 

510 000

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

366 000

 

366 000

3 9

TEGEVUSKÜSIMSUTEGA SEOTUD TEENUSED

957 878

 

957 878

 

Jaotis 3 — Kogusumma

9 273 701

 

9 273 701

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/59


Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/17)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

Euratomi osalus tegevuskuludes

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Eelmiste aastate tegevuskulude ülejääk

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

Artikkel 1 2 0 euratomi osalus halduskuludes

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Eelmiste aastate halduskulude ülejääk

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KÕIK KOKKU

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

ESINDUSKULUD

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

KOOLITUS

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SEONDUVAD KULUD

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

MUUD KULUD

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

KÕIK KOKKU

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/64


Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 1. paranduseelarve

(2014/C 454/18)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

14 656 000

 

14 656 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

14 656 000

 

14 656 000

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

 

984 461

984 461

 

Jaotis 4 — Kogusumma

 

984 461

984 461

 

KÕIK KOKKU

14 656 000

984 461

15 640 461

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

LÄHETUSKULUD

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

VÄLISTEENUSED

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

4 1

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Jaotis 4 — Kogusumma

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

KÕIK KOKKU

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 454/68


Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

(2014/C 454/19)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

14 656 000

 

14 656 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

14 656 000

 

14 656 000

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

335 349

335 349

 

Jaotis 3 — Kogusumma

335 349

335 349

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

984 461

– 322 681

661 780

 

Jaotis 4 — Kogusumma

984 461

– 322 681

661 780

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

 

10 845

10 845

 

Jaotis 5 — Kogusumma

 

10 845

10 845

 

KÕIK KOKKU

15 640 461

23 513

15 663 974

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

LÄHETUSKULUD

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

VÄLISTEENUSED

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

TEGEVUSKULUD

3 1

EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

4 1

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Jaotis 4 — Kogusumma

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

KÕIK KOKKU

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974