ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 253

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
4. august 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 253/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 253/02

Kohtuasi C-547/11: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Otsused 2006/323/CE ja 2007/375/CE — Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamine — Tagasinõudmine — Siseriikliku kohtu poolt tehtud otsus peatada maksuotsused)

2

2014/C 253/03

Liidetud kohtuasjad C-24/12 ja C-27/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden – Madalmaad eelotsusetaotlused) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) versus Staatssecretaris van Financiën (Kapitali vaba liikumine — Piirangud — Dividendide maksmine liikmesriigi poolt oma ülemereterritooriumile — Liidu õiguse kohaldamisala — EL-ÜMT-de erikord)

3

2014/C 253/04

Kohtuasi C-35/12 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Tööstuslike kilekottide turg — Üks ja vältav rikkumine)

3

2014/C 253/05

Kohtuasi C-36/12 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus – Armando Álvarez, SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Tööstuslike kilekottide turg — Tütarettevõtja toimepandud rikkumise emaettevõtjale süüks panemine — Põhjendamiskohustus)

4

2014/C 253/06

Kohtuasi C-198/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. juuni 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Energia siseturg — Gaasitransport — Määrus (EÜ) nr 715/2009 — Artikli 14 lõige 1 ning artikli 16 lõige 1 ja lõike 2 punkt b — Maksimaalse võimsuse tagamise kohustus — Gaasi näiv tagasivooluvõimsus — Vastuvõetavus)

5

2014/C 253/07

Kohtuasi C-356/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. mai 2014. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgericht eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wolfgang Glatzel versus Freistaat Bayern (Eelotsusetaotlus — Transport — Direktiiv 2006/126/EÜ — III lisa punkt 6.4 — Kehtivus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 20, artikli 21 lõige 1 ja artikkel 26 — ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon — Juhiluba — Mootorsõiduki juhtimiseks vajalik füüsiline ja vaimne sobivus — Miinimumnõuded — Nägemisteravus — Võrdne kohtlemine — Erandi tegemise võimaluse puudumine — Proportsionaalsus)

5

2014/C 253/08

Kohtuasi C-360/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Coty Germany GmbH, varem Coty Prestige Lancaster Group GmbH versus First Note Perfumes NV (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 40/94 ja määrus (EÜ) nr 44/2001 — Ühenduse kaubamärk — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 93 lõige 5 — Rahvusvaheline pädevus kaubamärkide rikkumise asjades — Selle koha kindlaks tegemine, kus kahjustav sündmus on toimunud — Mitme isiku piiriülene osavõtt samast õigusvastasest teost)

6

2014/C 253/09

Kohtuasi C-398/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Tribunale di Fermo eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi M süüdistuses (Schengeni lepingu rakendamise konventsioon — Artikkel 54 — Ne bis in idem põhimõte — Kohaldamisala — Konventsiooniosalise riigi kohtu tehtud määrus piisavate tõendite puudumise tõttu kriminaalmenetluse lõpetamise kohta — Võimalus uute faktiliste asjaolude ilmnemisel eeluurimist taasalustada — Mõiste lõplik kohtuotsus — Teises konventsiooniosalises riigis sama isiku suhtes samade faktiliste asjaolude põhjal toimetatav kriminaalmenetlus — Kriminaalasja lõpetamine ja ne bis in idem põhimõtte kohaldamine)

7

2014/C 253/10

Kohtuasi C-539/12: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. mai 2014. aasta otsus (Employment Tribunal, Leicester – Ühendkuningriik eelotsusetaotlus) – Z. J. R. Lock versus British Gas Trading Limited (Sotsiaalpoliitika — Tööaja korraldus — Direktiiv 2003/88/EÜ — Õigus tasustatud põhipuhkusele — Töötasu koostis — Põhipalk ja tulemustasu, mis arvutatakse vastavalt toimunud läbimüügile)

8

2014/C 253/11

Kohtuasi C-557/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH versus ÖBB Infrastruktur AG (ELTL artikkel 101 — Niisuguse kahju hüvitamine, mille on põhjustanud selle artikliga keelatud kartell — Kahju, mis on tingitud kõrgemast hinnast, mida ettevõtja kohaldab niisuguse keelatud kartelli tulemusel, milles ta ei osale (umbrella pricing) — Põhjuslik seos)

9

2014/C 253/12

Kohtuasi C-56/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus (Szegedi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt versus Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Direktiivid 92/40/EMÜ ja 2005/94/EÜ — Otsused 2006/105/EÜ ja 2006/115/EÜ — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 16, 17 ja 47 — Linnugripi tõrjemeetmed — Kahju hüvitamine)

9

2014/C 253/13

Kohtuasi C-105/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleven’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – P.J. Vonk Noordegraaf versus Staatssecretaris van Economische Zaken (Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Ühtne otsemaksete kava — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artiklid 34, 36 ja 137 — Toetusõigused — Arvestamise alus — Võrdlusperioodil põllumajandustootja valduses olnud kariloomade ja maatükkide eest makstud toetus — Põllumajandusmaa pindala kindlaksmääramise korra muutmine — Toetuskõlblike hektarite arvu vähendamine — Põllumajandustootja nõue, et vähendataks tema toetusõiguste arvu ja suurendataks toetusõiguste ühikuväärtust — Määrus (EÜ) nr 796/2004 — Artikli 73a lõige 2a — Lubatavus)

10

2014/C 253/14

Kohtuasi C-255/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (High Court of Ireland’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – I versus Health Service Executive (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Artikli 19 lõige 1 ja artikli 20 lõiked 1 ja 2 — Määrus (EÜ) nr 987/2009 — Artikkel 11 — Liidu kodanik, kes on elukohaliikmesriigis kindlustatud — Raske haiguse ootamatu avaldumine teises liikmesriigis puhkuse veetmise ajal — Isik, kes on haiguse tõttu ja tulenevalt eriarstiabi kättesaadavusest elukoha läheduses sunnitud jääma 11 aastaks teise liikmesriiki — Mitterahaliste hüvitiste andmine nimetatud teises liikmesriigis — Mõisted elamine ja viibimine)

11

2014/C 253/15

Kohtuasi C-339/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 22. mai 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 1999/74/EÜ — Artikli 3 ja artikli 5 lõige 2 — Keeld pidada munakanu täiustamata puurides — Munakanade pidamine selle direktiivi nõuetele mittevastavates tingimustes)

12

2014/C 253/16

Kohtuasi C-360/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdom’i eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Public Relations Consultants Association Ltd versus The Newspaper Licensing Agency Ltd jt (Autoriõigused — Infoühiskond — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 5 lõiked 1 ja 5 — Reprodutseerimine — Erandid ja piirangud — Veebisirvimisel veebilehest ekraanil ja kõvaketta vahemälus koopiate tegemine — Ajutine reprodutseerimistoiming — Kestmatu või juhuslik toiming — Tehnilise protsessi lahutamatu ja oluline osa — Seaduspärane kasutamine — Iseseisev majanduslik tähtsus)

13

2014/C 253/17

Kohtuasi C-129/14 PPU: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. mai 2014. aasta otsus (Oberlandesgericht Nürnbergi – Saksamaa – eelotsusetaotlus) – kriminaalasi Zoran Spasici süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 50 ja 52 — Ne bis in idem põhimõte — Schengeni lepingu rakendamise konventsioon — Artikkel 54 — Mõisted karistuse ära kandnud ja kannab seda)

13

2014/C 253/18

Kohtuasi C-146/14 PPU: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-grad’i eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Bashir Mohamed Ali Mahdi menetluses (Viisa-, varjupaiga-, sisserände- ja muu isikute vaba liikumisega seotud poliitika — Direktiiv 2008/115/EÜ — Liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine — Artikkel 15 — Kinnipidamine — Kinnipidamise pikendamine — Haldus- või kohtuasutuse kohustused — Kohtulik kontroll — Kolmanda riigi kodaniku isikut tõendavate dokumentide puudumine — Väljasaatmisotsuse täitmist takistavad asjaolud — Asjaomase kolmanda riigi saatkonna keeldumine isikut tõendava dokumendi väljastamisest, mille alusel saaks selle riigi kodaniku tagasi saata — Põgenemise oht — Väljasaatmise mõistlikkus — Koostöö puudumine — Asjaomase liikmesriigi võimalik kohustus väljastada isiku staatust kajastav ajutine dokument)

14

2014/C 253/19

Kohtuasi C-520/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Płocku (Poola) 30. septembril 2013 – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz versus Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Kohtuasi C-177/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Hispaania) 10. aprillil 2014 – María José Regojo Dans versus Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Kohtuasi C-183/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 11. aprillil 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Kohtuasi C-216/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Laufen (Saksamaa) 30. aprillil 2014 – Gavril Covaci süüdistuses

17

2014/C 253/23

Kohtuasi C-244/14: 20. mail 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

18

2014/C 253/24

Kohtuasi C-250/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Prantsusmaa) 26. mail 2014 – Air France – KLM versus Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Kohtuasi C-254/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvaatia) 26. mail 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju versus Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Kohtuasi C-265/14 P: Cemex S.A.B. de C.V. jt 2. juunil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 14. märtsi 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-292/11: Cemex jt versus komisjon

19

2014/C 253/27

Kohtuasi C-272/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 5. juunil 2014 – Skatteministeriet versus Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Kohtuasi C-286/14: 11. juunil 2014 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus komisjon

21

2014/C 253/29

Kohtuasi C-296/14 P: Kreeka Vabariigi 13. juunil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. aprilli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-150/12: Kreeka versus komisjon

22

2014/C 253/30

Kohtuasi C-592/12: Euroopa Kohtu presidendi 4. aprilli 2014. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Liidetud kohtuasjad C-215/13 P ja C-216/13 P: Euroopa Kohtu presidendi 31. märtsi 2014. aasta määrus – Acron OAO, Dorogobuzh OAO versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Kohtuasi C-283/13: Euroopa Kohtu presidendi 3. aprilli 2014. aasta määrus – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France versus Euroopa Komisjon, Taani

23

 

Üldkohus

2014/C 253/33

Kohtuasi T-595/10: Üldkohtu 18. juuni 2014. aasta otsus – Cantina Broglie 1 versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi RIPASSA taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk VINO DI RIPASSO — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75 — Põhjendamiskohustus)

24

2014/C 253/34

Kohtuasi T-260/11: Üldkohtu 18. juuni 2014. aasta otsus – Hispaania versus komisjon (Kalandus — Kalavarude säilitamine — Hispaaniale aastaks 2010 eraldatud makrelli püügikvootide ületamine VIIIc, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna EL-i vetes — Mahaarvamised aastateks 2011 – 2015 eraldatud püügikvootidest — Kaitseõigused — Õiguskindlus — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine)

24

2014/C 253/35

Kohtuasi T-273/12: Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – Unister versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ab in den Urlaub) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Ab in den Urlaub taotlus — Reklaamlausest koosnev kaubamärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise käigus eristusvõime omandamine ei ole tõendatud — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)

25

2014/C 253/36

Kohtuasi T-330/12: Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – The Hut.com versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Intersport France (THE HUT) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi THE HUT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk LA HUTTE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2014/C 253/37

Kohtuasi T-382/12: Üldkohtu 19. juuni 2014. aasta otsus – Kampol versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Colmol (Nobel) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Nobel taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk NOBEL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2014/C 253/38

Kohtuasi T-523/12: Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – Rani Refreshments versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Sani taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid Hani ou llani ja RANI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2014/C 253/39

Kohtuasi T-207/13: Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – 1872 Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk THE SPIRIT OF CUBA — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldav tähis — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

27

2014/C 253/40

Kohtuasi T-305/09: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – Unicid versus komisjon (Riigiabi — Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides — Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

28

2014/C 253/41

Kohtuasi T-526/12: Üldkohtu 4. juuni 2014. aasta määrus – Axa Versicherung versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Vaikimisi juurdepääsu keelamine — Sõnaselge otsus, mis on vastu võetud pärast hagi esitamist — Põhjendatud huvi kadumine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

29

2014/C 253/42

Kohtuasi T-239/13: Üldkohtu 5. juuni 2014. aasta määrus – Fretier versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

29

2014/C 253/43

Kohtuasi T-427/13: Üldkohtu 10. juuni 2014. aasta määrus – Gruppo Norton versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Gruppo Norton S.r.l. taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk NORTON HISPAŃO — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 49 lõige 1 ja määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 60 — Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetamatus — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

30

2014/C 253/44

Kohtuasi T-252/14: 14. aprillil 2014 esitatud hagi – Chemo Ibérica versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Kohtuasi T-253/14: 14. aprillil 2014 esitatud hagi – Chemo Ibérica versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Kohtuasi T-256/14: 23. aprillil 2014 esitatud hagi – Giuntoli versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Kohtuasi T-269/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – City Index versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Citigroup ja Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Kohtuasi T-273/14: 30. aprillil 2014 esitatud hagi – Lithomex versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Kohtuasi T-278/14: 27. aprillil 2014 esitatud hagi – Dairek Attoumi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (Cinturón)

34

2014/C 253/50

Kohtuasi T-335/14: 13. mail 2014 esitatud hagi – Davó Lledó versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Administradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Kohtuasi T-339/14: 15. mail 2014 esitatud hagi – Kurchenko versus nõukogu

36

2014/C 253/52

Kohtuasi T-346/14: 14. mail 2014 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

37

2014/C 253/53

Kohtuasi T-347/14: 14. mail 2014 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

39

2014/C 253/54

Kohtuasi T-348/14: 14. mail 2014 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

40

2014/C 253/55

Kohtuasi T-354/14: 19. mail 2014 esitatud hagi – Comercializadora Eloro versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Kohtuasi T-356/14: 23. mail 2014 esitatud hagi – CareAbout versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Kohtuasi T-357/14: 23. mail 2014 esitatud hagi – Experience Hendrix versus Siseturu Ühtlustamise Amet – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Kohtuasi T-358/14: 23. mail 2014 esitatud hagi – Hoteles Catalonia versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Kohtuasi T-359/14: 27. mail 2014 esitatud hagi – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Kohtuasi T-360/14: 21. mail 2014 esitatud hagi – Švyturys-Utenos Alus versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Kohtuasi T-363/14: 2. juunil 2014 esitatud hagi – Secolux versus komisjon

46

2014/C 253/62

Kohtuasi T-365/14: 27. mail 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Kohtuasi T-366/14: 28. mail 2014 esitatud hagi – August Storck versus Siseturu Ühtlustamise Amet (2good)

48

2014/C 253/64

Kohtuasi T-369/14: 29. mail 2014 esitatud hagi – Sequoia Capital Operations versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Kohtuasi T-385/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Volkswagen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Kohtuasi T-386/14: 24. mail 2014 esitatud hagi – Fih Holding ja Fih Erhversbank versus komisjon

50

2014/C 253/67

Kohtuasi T-401/14: 10. juunil 2014 esitatud hagi – Duro Felguera versus komisjon

51

2014/C 253/68

Kohtuasi T-406/14: 10. juunil 2014 esitatud hagi – Promoinmo versus komisjon

52

2014/C 253/69

Kohtuasi T-407/14: 10. juunil 2014 esitatud hagi – Gres La Sagra versus komisjon

53

2014/C 253/70

Kohtuasi T-408/14: 10. juunil 2014 esitatud hagi – Venatto Design versus komisjon

53

2014/C 253/71

Kohtuasi T-415/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Embutidos Rodríguez versus komisjon

54

2014/C 253/72

Kohtuasi T-416/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Grup Maritim TCB versus komisjon

55

2014/C 253/73

Kohtuasi T-417/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Afar 4 versus komisjon

55

2014/C 253/74

Kohtuasi T-426/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos versus komisjon

56

2014/C 253/75

Kohtuasi T-427/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Almoauto versus komisjon

56

2014/C 253/76

Kohtuasi T-428/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Gasiber 2000 versus komisjon

57

2014/C 253/77

Kohtuasi T-429/14: 12. juunil 2014 esitatud hagi – Uriinmuebles versus komisjon

57

2014/C 253/78

Kohtuasi T-432/14: 13. juunil 2014 esitatud hagi – Remolcadores Nosa Terra ja Hospital Povisa versus komisjon

58

2014/C 253/79

Kohtuasi T-433/14: 13. juunil 2014 esitatud hagi – Superficies de Alimentación versus komisjon

58

2014/C 253/80

Kohtuasi T-435/14: 9. juunil 2014 esitatud hagi – Tose'e Ta'avon Bank versus nõukogu

59

2014/C 253/81

Kohtuasi T-436/14: 9. juunil 2014 esitatud hagi – Neka Novin versus nõukogu

60

2014/C 253/82

Kohtuasi T-442/14: 16. juunil 2014 esitatud hagi – Metalúrgica Galaica versus komisjon

60

2014/C 253/83

Kohtuasi T-443/14: 16. juunil 2014 esitatud hagi – Aprovechamientos Energéticos JG versus komisjon

61

2014/C 253/84

Kohtuasi T-452/14: 17. juunil 2014 esitatud hagi – Laboratoires CTRS versus komisjon

62

2014/C 253/85

Kohtuasi T-461/14: 20. juunil 2014 esitatud hagi – Arocasa versus komisjon

63

2014/C 253/86

Kohtuasi T-465/14: 24. juunil 2014 esitatud hagi – Vego Supermercados versus komisjon

63

2014/C 253/87

Kohtuasi T-467/14: 24. juunil 2014 esitatud hagi – Fonditel Pensiones versus komisjon

64

2014/C 253/88

Kohtuasi T-469/14: 24. juunil 2014 esitatud hagi – Dordal versus komisjon

64

2014/C 253/89

Kohtuasi T-479/14: 26. juunil 2014 esitatud hagi – Kendrion versus Euroopa Liidu Kohus

65

2014/C 253/90

Liidetud kohtuasjad T-433/11 ja T-98/12: Üldkohtu 10. juunil 2014. aasta määrus – Makhlouf versus nõukogu

66

2014/C 253/91

Kohtuasi T-109/13: Üldkohtu 10. juuni 2014. aasta määrus – Othman versus nõukogu

66

2014/C 253/92

Kohtuasi T-477/13: Üldkohtu 5. juuni 2014. aasta määrus – Syrian Lebanese Commercial Bank versus nõukogu

66

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 253/93

Kohtuasi F-24/12: Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuni 2014. aasta otsus – BN versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Tühistamishagi — Palgaastmel AD 14 olev ametnik, kes töötab üksuse juhataja ametikohal — Peadirektori vastane väidetav psühholoogiline ahistamine — Liikuvuse rakendamine — Keeldumine võtta vastu nõuniku ametikohta teises peadirektoraadis koos üksuse juhataja palga tõusu kaotusega — Otsus esialgse üleviimise kohta teisele nõunikukohale — Teenistuse huvi — Palgaastme ja töö vahelise vastavuse reegel — Kahju hüvitamise nõue — Mitteotsustuslikest toimingutest tulenev kahju)

67

2014/C 253/94

Kohtuasi F-119/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus – Sumberaz Sotte-Wedemeijer versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Europoli konventsioon — Europoli personalieeskirjad — Otsus 2009/371/JAI — Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine — Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

67

2014/C 253/95

Kohtuasi F-120/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus – Coutureau versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Europoli konventsioon — Europoli personalieeskirjad — Otsus 2009/371/JAI — Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine — Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

68

2014/C 253/96

Kohtuasi F-121/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus – Maynard versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Europoli konventsioon — Europoli personalieeskirjad — Otsus 2009/371/JAI — Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine — Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

69

2014/C 253/97

Kohtuasi F-66/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus — Molina Solano versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Europoli konventsioon — Europoli personalieeskirjad — Otsus 2009/371/JAI — Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine — Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

69

2014/C 253/98

Kohtuasi F-67/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus — Rihn versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Europoli konventsioon — Europoli personalieeskirjad — Otsus 2009/371/JAI — Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine — Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

70

2014/C 253/99

Kohtuasi F-56/14: 18. juunil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

70

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

2014/C 253/01

Viimane väljaanne

ELT C 245, 28.7.2014

Eelmised väljaanded

ELT C 235, 21.7.2014

ELT C 223, 14.7.2014

ELT C 212, 7.7.2014

ELT C 202, 30.6.2014

ELT C 194, 24.6.2014

ELT C 184, 16.6.2014

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/2


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-547/11) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Riigiabi - Otsused 2006/323/CE ja 2007/375/CE - Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamine - Tagasinõudmine - Siseriikliku kohtu poolt tehtud otsus peatada maksuotsused))

2014/C 253/02

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja D. Grespan)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato F. Varrone)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Riigiabi – Komisjoni 7. detsembri 2005. aasta otsuse 2006/323/EÜ Prantsusmaal Gardanne’i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta (ELT 2006, L 119, lk 12) artiklite 5 ja 6 täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata jätmine; ning komisjoni 7. veebruari 2007. aasta otsuse 2007/375/EÜ Prantsusmaal Gardanne’i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta (ELT L 147, lk 29) artiklite 4 ja 6 täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata jätmine – ELTL artikli 288 ja nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad [ELTL artikli 108] kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339), artikli 14 rikkumine – Nõue viia komisjoni otsused viivitamata ja tõhusalt ellu – Kõnealuse ebaseadusliku abi tagastamise menetluse ebapiisavus

Resolutsioon

1.

Kuna Itaalia Vabariik ei ole ettenähtud tähtajal võtnud vastu kõiki vajalikke meetmeid, et nõuda tagasi riigiabi, mis oli tunnistatud ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks komisjoni 7. detsembri 2005. aasta otsusega 2006/323/EÜ Prantsusmaal Gardanne’i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta ning komisjoni 7.veebruari 2007.aasta otsusega 2007/375/EÜ Prantsusmaal Gardanne’i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta (C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)), siis on nimetatud liikmesriik rikkunud otsuse 2006/323 artiklist 5, otsuse 2007/375 artiklist 4 ja EÜ artikli 249 neljandast lõigust tulenevaid kohustusi.

Kuna Itaalia Vabariik ei ole ettenähtud tähtajal edastanud otsuse 2006/323 artikli 6 lõikes 1 ja otsuse 2007/375 artikli 6 lõikes 2 märgitud teavet, siis on see liikmesriik rikkunud nendest kahest sättest ning EÜ artikli 249 neljandast lõigust tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.


(1)  ELT C 13, 14.1.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden – Madalmaad eelotsusetaotlused) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) versus Staatssecretaris van Financiën

(Liidetud kohtuasjad C-24/12 ja C-27/12) (1)

((Kapitali vaba liikumine - Piirangud - Dividendide maksmine liikmesriigi poolt oma ülemereterritooriumile - Liidu õiguse kohaldamisala - EL-ÜMT-de erikord))

2014/C 253/03

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)

Kostja: Staatssecretaris van Financiën

Ese

Eelotsusetaotlus – Hoge Raad der Nederlanden – ELTL artiklite 63 ja 64 tõlgendamine – Territoriaalne kohaldamisala – Kapitali liikumine liikmesriigist tema ülemereterritooriumile – Küsimus, kas ülemereterritooriumi tuleb pidada kolmandaks riigiks

Resolutsioon

Liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi maksumeede, mis takistab kapitali vaba liikumist selle liikmesriigi ja tema ülemeremaade ja -territooriumide vahel, kui selle eesmärk on tõhusalt ja proportsionaalselt võidelda maksudest kõrvalehoidumisega.


(1)  ELT C 98, 31.3.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/3


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-35/12 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Konkurents - Keelatud kokkulepped - Tööstuslike kilekottide turg - Üks ja vältav rikkumine))

2014/C 253/04

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (esindajad: abogado E. Garayar Gutiérrez, abogado Troncoso Ferrer ja abogado E. Abril Fernández)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras ja F. Castillo de la Torre)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. novembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-76/06: ASPLA vs. komisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata nõude tühistada osaliselt komisjoni 30. novembri 2005. aasta otsus K(2005) 4634 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (juhtum COMP/F/38.354 – tööstuslikud kotid), seoses kartellikokkuleppega tööstuslike kilekottide turul, ning teise võimalusena esitatud nõude vähendada ASPLA-le määratud trahvi

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista käesoleva apellatsioonimenetluse kulud välja Plásticos Españoles SA-lt (ASPLA).


(1)  ELT C 89, 24.3.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/4


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus – Armando Álvarez, SA versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-36/12 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Konkurents - Keelatud kokkulepped - Tööstuslike kilekottide turg - Tütarettevõtja toimepandud rikkumise emaettevõtjale süüks panemine - Põhjendamiskohustus))

2014/C 253/05

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Armando Álvarez, SA (esindajad: abogado M. Troncoso Ferrer, abogado E. Garayar Gutiérrez ja abogado C. Ruixo Claramunt)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras ja F. Castillo de la Torre)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. novembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-78/06: Álvarez vs. komisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata nõude tühistada osaliselt komisjoni 30. novembri 2005. aasta otsus K(2005) 4634 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (juhtum COMP/F/38.354 – tööstuslikud kotid), seoses kartellikokkuleppega tööstuslike kilekottide turul, ning teise võimalusena esitatud nõude vähendada Armando Álvarezile määratud trahvi

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista käesoleva apellatsioonimenetluse kulud välja Armando Álvarez SA-lt.


(1)  ELT C 89, 24.3.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/5


Euroopa Kohtu (viies koda) 5. juuni 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(Kohtuasi C-198/12) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Energia siseturg - Gaasitransport - Määrus (EÜ) nr 715/2009 - Artikli 14 lõige 1 ning artikli 16 lõige 1 ja lõike 2 punkt b - Maksimaalse võimsuse tagamise kohustus - Gaasi näiv tagasivooluvõimsus - Vastuvõetavus))

2014/C 253/06

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet ja T. Scharf)

Kostja: Bulgaaria Vabariik (esindajad: D. Drambozova, E. Petranova ja J. Atanasov)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (ELT L 211, lk 36), artikli 14 lõike 1 ning artikli 16 lõike 1 ja lõike 2 punkti b rikkumine – Kohustus tagada kõigile turuosalistele maksimaalne võimsus – Füüsiliste vastastikuste ühenduste puudumine transiidisüsteemi ja riikliku gaasi ülekandesüsteemi vahel – Valitsustevahelised kokkulepped, mis takistavad täitmast kohustust teha kättesaadavaks maksimaalne võimsus – ELTL artikli 351 teises lõigus sätestatud kohustuse ulatus

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 194, 30.6.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/5


Euroopa Kohtu (viies koda) 22. mai 2014. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgericht eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wolfgang Glatzel versus Freistaat Bayern

(Kohtuasi C-356/12) (1)

((Eelotsusetaotlus - Transport - Direktiiv 2006/126/EÜ - III lisa punkt 6.4 - Kehtivus - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artikkel 20, artikli 21 lõige 1 ja artikkel 26 - ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon - Juhiluba - Mootorsõiduki juhtimiseks vajalik füüsiline ja vaimne sobivus - Miinimumnõuded - Nägemisteravus - Võrdne kohtlemine - Erandi tegemise võimaluse puudumine - Proportsionaalsus))

2014/C 253/07

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bayerischer Verwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Wolfgang Glatzel

Kostja: Freistaat Bayern

Ese

Eelotsusetaotlus – Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, lk 18), mida on muudetud komisjoni 25. augusti 2009. aasta direktiiviga 2009/113/EÜ (ELT L 223, lk 31), III lisa punkt 6.4 kehtivus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 20, artikli 21 ja artikli 26 tõlgendamine – C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ja D1E kategooria mootorsõiduki juhtimiseks vajaliku füüsilise ja vaimse sobivuse miinimumnõuded – Nägemisteravus vähemalt 0,1 halvemas seisundis oleva silmaga, kui asjaomane isik kasutab mõlemat silma

Resolutsioon

Küsimuse analüüs ei toonud välja ühtki asjaolu, mis võiks mõjutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta, muudetud komisjoni 25. augusti 2009. aasta direktiiviga 2009/113/EÜ, III lisa punkti 6.4 kehtivust, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 20, artikli 21 lõiget 1 või artiklit 26.


(1)  ELT C 9, 12.1.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Coty Germany GmbH, varem Coty Prestige Lancaster Group GmbH versus First Note Perfumes NV

(Kohtuasi C-360/12) (1)

((Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrus (EÜ) nr 40/94 ja määrus (EÜ) nr 44/2001 - Ühenduse kaubamärk - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 93 lõige 5 - Rahvusvaheline pädevus kaubamärkide rikkumise asjades - Selle koha kindlaks tegemine, kus kahjustav sündmus on toimunud - Mitme isiku piiriülene osavõtt samast õigusvastasest teost))

2014/C 253/08

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Coty Germany GmbH, varem Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Kostja: First Note Perfumes NV

Ese

Eelotsusetaotlus – Bundesgerichtshof – Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 93 lõike 3 ja nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 5 punkti 3 tõlgendamine – Ühenduse kaubamärk – Rahvusvaheline pädevus kaubamärkide rikkumise asjades – Esimeses liikmesriigis toimunud rikkumine, mis kujutab endast teise liikmesriigi territooriumil toime pandud kaubamärgiõiguse rikkumisele kaasaaitamist – Selle koha määratlemine, kus kahjustav sündmus on toimunud

Resolutsioon

1.

Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 93 lõikes 5 esitatud mõistet „selle liikmesriigi kohtud, kus rikkumine on toimunud” tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus kaubamärgiõiguse rikkumise objektiks olev kaup müüakse ja antakse üle teatava liikmesriigi territooriumil ning ostja müüb selle edasi muu liikmesriigi territooriumil, ei võimalda see säte määrata kindlaks kaubamärgirikkumisest tuleneva hagi arutamise pädevust, mis on esitatud esialgse müüja suhtes, kes ei ole liikmesriigis, mille kohtule hagi on esitatud, ise ühtki asjaomast tegu toime pannud.

2.

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et väite korral ühenduse kaubamärgiga kaitstud tähist õigusvastaselt kasutava võrdleva reklaami ja selle kõlvatu kopeerimise kohta, mis on selle liikmesriigi kõlvatu konkurentsi vastases seaduses (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), mille kohtu poole on pöördutud, keelatud, ei võimalda see säte määrata selle siseriikliku seaduse rikkumisest tulenevat kahju põhjustava sündmuse toimumise koha alusel kindlaks selle liikmesriigi kohtu pädevust, kui asjaomase teo kohtusse kaevatud oletatav toimepanija ei ole vastavat tegu ise seal toime pannud. See-eest võimaldab nimetatud säte sellisel juhul määrata kahju tekkimise koha alusel kindlaks pädevuse arutada kõnealusel siseriiklikul seadusel põhinevat vastutuse tuvastamise hagi, mis on esitatud muus liikmesriigis asuva isiku suhtes, kes on selles liikmesriigis väidetavalt pannud toime teo, mis on selle kohtu tööpiirkonnas, kelle poole on pöördutud, toonud kaasa või võib tuua kaasa kahju.


(1)  ELT C 343, 10.11.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/7


Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Tribunale di Fermo eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi M süüdistuses

(Kohtuasi C-398/12) (1)

((Schengeni lepingu rakendamise konventsioon - Artikkel 54 - Ne bis in idem põhimõte - Kohaldamisala - Konventsiooniosalise riigi kohtu tehtud määrus piisavate tõendite puudumise tõttu kriminaalmenetluse lõpetamise kohta - Võimalus uute faktiliste asjaolude ilmnemisel eeluurimist taasalustada - Mõiste „lõplik kohtuotsus” - Teises konventsiooniosalises riigis sama isiku suhtes samade faktiliste asjaolude põhjal toimetatav kriminaalmenetlus - Kriminaalasja lõpetamine ja ne bis in idem põhimõtte kohaldamine))

2014/C 253/09

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Fermo

Põhikohtuasja menetluse pool

M

Ese

Eelotsusetaotlus – Tribunale di Fermo – Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikli 54 tõlgendamine – Ne bis in idem põhimõte – Mõiste „isik, kelle suhtes on tehtud lõplik kohtuotsus” – Liikmesriigi kohtu jõustunud otsus kriminaalmenetlus lõpetada

Resolutsioon

19. juunil 1990 Schengenis (Luksemburg) allkirjastatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, artiklit 54 tuleb tõlgendada nii, et piisavate tõendite puudumise tõttu kriminaalmenetluse lõpetamise määrust – mis selles konventsiooniosalises riigis, kus kõnealune määrus tehti, takistab selles määruses käsitletava isiku suhtes samade asjaolude põhjal uue süüdistuse esitamist, kui tema vastu ei ilmne uusi asjaolusid – tuleb käsitada kui lõplikku kohtuotsust selle artikli tähenduses, mis järelikult takistab samade asjaolude põhjal sama isiku uuesti vastutusele võtmist mõnes teises konventsiooniosalises riigis.


(1)  ELT C 355, 17.11.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/8


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. mai 2014. aasta otsus (Employment Tribunal, Leicester – Ühendkuningriik eelotsusetaotlus) – Z. J. R. Lock versus British Gas Trading Limited

(Kohtuasi C-539/12) (1)

((Sotsiaalpoliitika - Tööaja korraldus - Direktiiv 2003/88/EÜ - Õigus tasustatud põhipuhkusele - Töötasu koostis - Põhipalk ja tulemustasu, mis arvutatakse vastavalt toimunud läbimüügile))

2014/C 253/10

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Employment Tribunal, Leicester

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Z. J. R. Lock

Kostja: British Gas Trading Limited

Ese

Eelotsusetaotlus – Employment Tribunal, Leicester – Ühendkuningriik – Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte (EÜT L 307, lk 18; ELT eriväljaanne 05/02, lk 197), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiviga 2003/88/EÜ (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381), artikli 7 tõlgendamine – Konsultant, kes saab põhipalka ja tulemustasu, mis arvutatakse vastavalt saavutatud läbimüügile ja sõlmitud müügilepingute arvule ning mida makstakse tagantjärele – Põhipuhkuse ajal põhipalga, kuid mitte tulemustasu säilitamine, välja arvatud kui tulemustasu on seotud puhkusele eelnenud sooritustega

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid ja tavad, mille kohaselt on töötajal – kelle tasu koosneb esiteks põhipalgast ja teiseks tulemustasust, mille suurus on määratletud tööandjaga sõlmitud lepingus viitega selle töötaja töö tulemusel toimunud läbimüügile – õigus oma tasustatud põhipuhkuse ajal üksnes tasule, mis koosneb ainult tema põhipalgast.

2.

Tulemustasu, millele põhipuhkuse ajal on õigus sellisel töötajal, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, arvutusmeetodeid peab liikmesriigi kohus hindama Euroopa Kohtu praktikas sõnastatud eeskirjade ja tingimuste alusel ja silmas pidades direktiivi 2003/88 artiklis 7 sätestatud eesmärki.


(1)  ELT C 46, 16.2.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/9


Euroopa Kohtu (viies koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH versus ÖBB Infrastruktur AG

(Kohtuasi C-557/12) (1)

((ELTL artikkel 101 - Niisuguse kahju hüvitamine, mille on põhjustanud selle artikliga keelatud kartell - Kahju, mis on tingitud kõrgemast hinnast, mida ettevõtja kohaldab niisuguse keelatud kartelli tulemusel, milles ta ei osale (umbrella pricing) - Põhjuslik seos))

2014/C 253/11

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Kostja: ÖBB Infrastruktur AG

Ese

Eelotsusetaotlus – Oberster Gerichtshof – ELTL artikli 101 tõlgendamine – Selle artikli kohaselt keelatud kartelli tekitatud kahju hüvitamine – Kahju, mis tuleneb kõrgemast hinnast, mida nõuab ettevõtja keelatud kartelli tagajärjel, milles ta ise ei osale

Resolutsioon

ELTL artiklit 101 tuleb tõlgendada nii, et keelatud on tõlgendada ja kohaldada liikmesriigi õigusnormi nii, et õiguslikel kaalutlustel on kategooriliselt välistatud kartellis osalevate ettevõtjate tsiviilõiguslik vastutus kahju eest, mille tekitas selles kartellis mitteosalenud ettevõtja, kes tõstis kartelli tegevust arvestades oma toodete hindu kõrgemale, kui need hinnad oleksid olnud kartelli puudumise korral.


(1)  ELT C 71, 9.3.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/9


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus (Szegedi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt versus Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(Kohtuasi C-56/13) (1)

((Direktiivid 92/40/EMÜ ja 2005/94/EÜ - Otsused 2006/105/EÜ ja 2006/115/EÜ - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 16, 17 ja 47 - Linnugripi tõrjemeetmed - Kahju hüvitamine))

2014/C 253/12

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Szegedi Ítélőtábla

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Kostja: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Ese

Eelotsusetaotlus – Szegedi Ítélőtábla – Nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiivi 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed (EÜT L 167, lk 1; ELT eriväljaanne 03/12, lk 306), ja nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, lk 16) tõlgendamine – Loomakasvatusettevõtja, kes tegeleb muu hulgas kalkunite nuumamisega ja kellele keelduti andmast luba pidada nuumkalkuneid kasvatuskohas, mis asub linnugripi tõttu kehtestatud ja haldusotsusega piiritletud ohustatud ja järelevalvetsoonis – Liidu õigusaktide rakendusaktides võetud ajutiste kaitsemeetmetega isikutele tekitatud kahju hüvitamine

Resolutsioon

1.

Komisjoni 15. veebruari 2006. aasta otsust 2006/105/EÜ, mis käsitleb teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi kahtluse juhtumitega metslindudel Ungaris, ja komisjoni 17. veebruari 2006. aasta otsust 2006/115/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripiga metslindudel ühenduses ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/86/EÜ, 2006/90/EC, 2006/91/EÜ, 2006/94/EÜ, 2006/104/EÜ ja 2006/105/EÜ, tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus esiteks sellised siseriiklikud meetmed nagu 15. ja 21. veebruari 2006. aasta haldusaktid, millega kehtestati Csátalja ja Nagybaracska (Ungari) omavalitsusüksuste territooriumil ohustatud tsoon ning keelati kodulindude vedu selles tsoonis, ning teiseks selline arvamus, nagu anti 23. veebruaril 2006, millega ei antud sellisele ettevõtjale nagu põhikohtuasja kaebuse esitaja luba kasvatada kalkuneid tema Nagybaracskas asuvas farmis.

2.

Esiteks tuleb otsuseid 2006/105 ja 2006/115 tõlgendada nii, et need ei sisalda sätteid, mille eesmärk on kehtestada otsustes ette nähtud meetmetega tekitatud kahju hüvitamise kord, ega ka viita sellistele sätetele, ning teiseks ei kuulu selliste siseriiklike õigusnormide, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis ei näe ette liidu õiguse kohaselt võetud linnugripi vastaste kaitsemeetmete kehtestamisega tekitatud kahju – sealhulgas saamata jäänud tulu – täielikku hüvitamist, õiguspärasuse hindamine tõhusa õiguskaitsevahendi õiguse, omandiõiguse ja ettevõtlusvabaduse seisukohast Euroopa Kohtu pädevusse.


(1)  ELT C 147, 25.5.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/10


Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleven’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – P.J. Vonk Noordegraaf versus Staatssecretaris van Economische Zaken

(Kohtuasi C-105/13) (1)

((Põllumajandus - Ühine põllumajanduspoliitika - Ühtne otsemaksete kava - Määrus (EÜ) nr 73/2009 - Artiklid 34, 36 ja 137 - Toetusõigused - Arvestamise alus - Võrdlusperioodil põllumajandustootja valduses olnud kariloomade ja maatükkide eest makstud toetus - Põllumajandusmaa pindala kindlaksmääramise korra muutmine - Toetuskõlblike hektarite arvu vähendamine - Põllumajandustootja nõue, et vähendataks tema toetusõiguste arvu ja suurendataks toetusõiguste ühikuväärtust - Määrus (EÜ) nr 796/2004 - Artikli 73a lõige 2a - Lubatavus))

2014/C 253/13

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: P.J. Vonk Noordegraaf

Vastustaja: Staatssecretaris van Economische Zaken

Ese

Eelotsusetaotlus – College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, lk 16), artiklite 34, 36 ja 137 tõlgendamine – Otsetoetused – Ühtne otsemaksete kava – Põllumajandustootja, kes sai 2006. aastal maast sõltumatu tootmise ja tema omanduses oleva pindala alusel toetusõigusi – Hiljem muudetud põldude identifitseerimise meetod – Toetuskõlblike hektarite vähenemine

Resolutsioon

Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määrustes (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 73/2009 ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid, ning nõukogu määruses (EÜ) nr 479/2008 ette nähtud nõuetele vastavuse rakendamise üksikasjalikud reeglid, ja mida on muudetud komisjoni 8. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 380/2009, artikli 73a lõiget 2a tuleb tõlgendada nii, et põllumajandustootja toetusõigused tuleb uuesti arvutada, kui tema toetusõiguste algsel kindlaksmääramisel jagati selle põllumajandustootja võrdlussumma liiga suure hektarite arvuga, mis tulenes asjaomases liikmesriigis tol ajal põllumajandusmaa pindala kindlaksmääramiseks kasutatud korrast. Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, artiklit 137 ei kohaldata määruse nr 796/2004 artikli 73a lõike 2a kohase korrigeerimise suhtes.


(1)  ELT C 147, 25.5.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/11


Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (High Court of Ireland’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – I versus Health Service Executive

(Kohtuasi C-255/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalkindlustus - Määrus (EÜ) nr 883/2004 - Artikli 19 lõige 1 ja artikli 20 lõiked 1 ja 2 - Määrus (EÜ) nr 987/2009 - Artikkel 11 - Liidu kodanik, kes on elukohaliikmesriigis kindlustatud - Raske haiguse ootamatu avaldumine teises liikmesriigis puhkuse veetmise ajal - Isik, kes on haiguse tõttu ja tulenevalt eriarstiabi kättesaadavusest elukoha läheduses sunnitud jääma 11 aastaks teise liikmesriiki - Mitterahaliste hüvitiste andmine nimetatud teises liikmesriigis - Mõisted „elamine” ja „viibimine”))

2014/C 253/14

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Hageja: I

Kostja: Health Service Executive

Ese

Eelotsusetaotlus – High Court of Ireland – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72) artikli 19 lõike 1 ja artikli 20 lõigete 1 ja 2 tõlgendamine – Mõiste „viibima” muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik – Liikmesriigi kodanik, kes on kannatanud 11 aastat tõsise terviserikke all, mis ilmnes esimest korda ajal, mil ta viibis puhkusel teises liikmesriigis – Kodanik, kes on oma terviserikke tõttu sunnitud jääma teise liikmesriigi territooriumile

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta artikli 1 punkte j ja k tuleb tõlgendada nii, et määruse artikli 19 lõike 1 ning artikli 20 lõigete 1 ja 2 mõttes tuleb liidu kodanikku, kes elas esimeses liikmesriigis ja keda teises liikmesriigis puhkuse veetmise ajal tabab ootamatult tõsine terviserike ning kes on sunnitud selle haiguse tõttu ja tulenevalt eriarstiabi kättesaadavusest elukoha läheduses jääma viimati nimetatud liikmesriiki 11 aastaks, käsitada nimetatud teises liikmesriigis „viibivana”, kui tema peamine huvide kese on esimeses liikmesriigis. Siseriiklikul kohtul tuleb kindlaks määrata kõnesoleva kodaniku peamine huvide kese, hinnates asjassepuutuvaid asjaolusid kogumis ning arvestades selle kodaniku tahet, nii nagu see neist asjaoludest ilmneb, kusjuures üksnes asjaolu, et I elas juba 11 aastat teises liikmesriigis, ei ole sellisena üksinda piisav, et käsitada teda nimetatud liikmesriigis elavana.


(1)  ELT C 189, 29.06.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/12


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 22. mai 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-339/13) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 1999/74/EÜ - Artikli 3 ja artikli 5 lõige 2 - Keeld pidada munakanu täiustamata puurides - Munakanade pidamine selle direktiivi nõuetele mittevastavates tingimustes))

2014/C 253/15

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja B. Schima)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, avvocato dello Stato F. Urbani Neri)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiivi 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 203, lk 53; ELT eriväljaanne 03/26, lk 225), artikli 3 ja artikli 5 lõike 2 rikkumine

Resolutsioon

1.

Tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole taganud, et alates 1. jaanuarist 2012 ei peetaks munakanu enam täiustamata puurides, siis on ta rikkunud nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiivi 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded, artiklist 3 ja artikli 5 lõikest 2 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.


(1)  ELT C 252, 31.8.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/13


Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdom’i eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Public Relations Consultants Association Ltd versus The Newspaper Licensing Agency Ltd jt

(Kohtuasi C-360/13) (1)

((Autoriõigused - Infoühiskond - Direktiiv 2001/29/EÜ - Artikli 5 lõiked 1 ja 5 - Reprodutseerimine - Erandid ja piirangud - Veebisirvimisel veebilehest ekraanil ja kõvaketta vahemälus koopiate tegemine - Ajutine reprodutseerimistoiming - Kestmatu või juhuslik toiming - Tehnilise protsessi lahutamatu ja oluline osa - Seaduspärane kasutamine - Iseseisev majanduslik tähtsus))

2014/C 253/16

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Public Relations Consultants Association Ltd

Kostja: The Newspaper Licensing Agency Ltd jt

Ese

Eelotsusetaotlus – Supreme Court of the United Kingdom – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10) artikli 5 lõike 1 tõlgendamine – Reprodutseerimisõigus – Erandid ja piirangud – Mõiste „koopiad, mis on ajutised, kestmatud või juhuslikud ja tehnilise protsessi lahutamatu ja oluline osa” – Veebilehe koopia, mis automaatselt hoitakse brauseri „vahemälus” ja arvuti ekraanil

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas direktiivi artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et veebilehe vaatamise käigus lõppkasutaja arvutiekraanil ja selle arvuti vahemälus tehtud koopiad vastavad tingimustele, mille kohaselt peavad sellised koopiad olema ajutised, kestmatud või juhuslikud ning tehnilise protsessi lahutamatu ja oluline osa, ning vastavad nimetatud direktiivi artikli 5 lõikes 5 sätestatud tingimustele ja seega võib selliseid koopiad teha ilma autoriõiguste omaja nõusolekuta.


(1)  ELT C 260, 7.9.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/13


Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. mai 2014. aasta otsus (Oberlandesgericht Nürnbergi – Saksamaa – eelotsusetaotlus) – kriminaalasi Zoran Spasici süüdistuses

(Kohtuasi C-129/14 PPU) (1)

((Eelotsusetaotlus - Eelotsuse kiirmenetlus - Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 50 ja 52 - Ne bis in idem põhimõte - Schengeni lepingu rakendamise konventsioon - Artikkel 54 - Mõisted karistuse „ära kandnud” ja „kannab seda”))

2014/C 253/17

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Nürnberg

Põhikohtuasja menetluse pool

Zoran Spasic

Ese

Eelotsusetaotlus – Oberlandesgericht Nürnberg – Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikli 54 tõlgendamine koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50 – Ne bis in idem põhimõte – Tingimus, et isik on karistuse ära kandnud või kannab seda või ei saa karistust süüdimõistva otsuse teinud konventsiooniosalise õiguse alusel enam täitmisele pöörata – Isik, kes on süüdi mõistetud ja kellele on määratud teises liikmesriigis sama teo eest karistusena vangistus ja rahaline karistus, kuid kes ei ole kandnud talle määratud vanglakaristust ära

Resolutsioon

1.

Schengenis 19. juunil 1990 alla kirjutatud ja 26. märtsil 1995 jõustunud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, artikkel 54, mis seab ne bis in idem põhimõtte kohaldamise tingimuseks, et isik on pärast süüdimõistvat kohtuotsust karistuse „ära kandnud” või „kannab seda”, on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50, mis seda põhimõtet tagab.

2.

Nimetatud konventsiooni artiklit 54 tuleb tõlgendada nii, et ainult rahalise karistuse tasumine – mis mõisteti süüdimõistetule, kellele mõisteti teise liikmesriigi kohtu sama otsusega ka siiani täitmisele pööramata vangistus – ei võimalda teha järeldust, et isik on karistuse selle sätte tähenduses ära kandnud või kannab seda.


(1)  ELT C 151, 19.5.2014.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/14


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. juuni 2014. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-grad’i eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Bashir Mohamed Ali Mahdi menetluses

(Kohtuasi C-146/14 PPU) (1)

((Viisa-, varjupaiga-, sisserände- ja muu isikute vaba liikumisega seotud poliitika - Direktiiv 2008/115/EÜ - Liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine - Artikkel 15 - Kinnipidamine - Kinnipidamise pikendamine - Haldus- või kohtuasutuse kohustused - Kohtulik kontroll - Kolmanda riigi kodaniku isikut tõendavate dokumentide puudumine - Väljasaatmisotsuse täitmist takistavad asjaolud - Asjaomase kolmanda riigi saatkonna keeldumine isikut tõendava dokumendi väljastamisest, mille alusel saaks selle riigi kodaniku tagasi saata - Põgenemise oht - Väljasaatmise mõistlikkus - Koostöö puudumine - Asjaomase liikmesriigi võimalik kohustus väljastada isiku staatust kajastav ajutine dokument))

2014/C 253/18

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad

Põhikohtuasja pool

Bashir Mohamed Ali Mahdi

Ese

Eelotsusetaotlus – Administrativen sad Sofia-grad – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, lk 98) artikli 15 lõike 1 punktide a ja b, artiklite 3, 4 ja 6 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 6 ja 47 tõlgendamine – Riigis ebaseaduslikult viibiva kolmanda riigi kodaniku väljasaatmine – Kinnipidamine – Kinnipidamise pikendamine – Kinnipidamise maksimaalse tähtaja ületamise võimalik lubatavus, kui see on tingitud isikut tõendavate dokumentide puudumisest – Takistused väljasaatmisotsuse täitmisel – Väljasaatmisotsuse täitmise mõistlikkus – Asjaomase isiku päritoluriigi saatkonna keeldumine väljastada tagasipöördumiseks vajalik dokument – Liikmesriigi võimalik kohustus väljastada ajutine dokument asjaomase isiku staatuse kohta

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel artikli 15 lõikeid 3 ja 6, koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 6 ja 47, tuleb tõlgendada nii, et kolmanda riigi kodaniku esialgse kinnipidamise maksimaalse tähtaja lõppemisel pädeva asutuse iga otsus, mis puudutab kinnipidamisele järgnevat tegevust, peab olema kirjalik akt, mis sisaldab selle otsuse aluseks olnud faktilisi ja õiguslikke asjaolusid.

2.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõikeid 3 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et kontroll, mida kolmanda riigi kodaniku kinnipidamise pikendamise taotlust menetlev kohtuasutus peab läbi viima, peab sellel asutusel võimaldama teha juhtumipõhiselt sisulise otsuse asjaomase kodaniku kinnipidamise pikendamise, selle leebemate meetmetega asendamise või asjaomase isiku vabastamise kohta, kuna see asutus on pädev otsust langetama ka haldusasutuse esitatud asjaolude ja tõendite ning menetluse käigus esitatud võimalike asjaolude, tõendite ja seisukohtade põhjal.

3.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõikeid 1 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid nagu põhikohtuasjas käsitlusel, mille kohaselt võib esialgse kinnipidamise kuuekuulist perioodi pikendada üksnes seetõttu, et asjaomasel kolmanda riigi kodanikul puuduvad isikut tõendavad dokumendid. Ainult siseriikliku kohtu ülesanne on asjaomase kolmanda riigi kodaniku kinnipidamise pikendamise üle otsustades hinnata juhtumipõhiselt kõnealuse olukorra faktilisi asjaolusid, tegemaks kindlaks, kas võib selle kodaniku suhtes tõhusalt kohaldada leebemat meedet või esineb tema põgenemise oht.

4.

Direktiivi 2008/115 artikli 15 lõike 6 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kolmanda riigi kodaniku puhul, kellel sellises olukorras nagu põhikohtuasjas puudub isikut tõendav dokument, mis oleks võimaldanud teda asjaomasest liikmesriigist välja saata, on tegemist „koostöö puudumisega” selle sätte tähenduses üksnes juhul, kui nimetatud kodaniku käitumise uurimisest kinnipidamise ajavahemikul ilmneb, et viimane ei ole väljasaatmisel teinud koostööd ja on tõenäoline, et tema käitumise tõttu kestab see toiming ettenähtust kauem, mida peab hindama eelotsusetaotluse esitanud kohus.

5.

Direktiivi 2008/115 tuleb tõlgendada nii, et pärast seda, kui siseriiklik kohus on vabastanud kolmanda riigi kodaniku, kuna tema väljasaatmise ei ole enam mõistlik selle direktiivi artikli 15 lõike 4 tähenduses, ei saa liikmesriiki kohustada väljastama autonoomset elamisluba või mõnd muud luba, mis annaks riigis elamise õiguse sellele kodanikule, kellel puuduvad isikut tõendavad dokumendid ja kes ei ole neid saanud oma päritoluriigist. Siiski peab see liikmesriik niisugusel juhul andma nimetatud kodanikule kirjaliku kinnituse tema olukorra kohta.


(1)  ELT C 159, 26.5.2014.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Płocku (Poola) 30. septembril 2013 – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz versus Prokuratura Okręgowa w Płocku

(Kohtuasi C-520/13)

2014/C 253/19

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Płocku

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz

Kostja: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Euroopa Kohus tuvastab 27. märtsi 2014. aasta määrusega, et ta ei ole ilmselgelt pädev vastama Sąd Rejonowy w Płocku esitatud eelotsuse küsimusele.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Hispaania) 10. aprillil 2014 – María José Regojo Dans versus Consejo del Estado

(Kohtuasi C-177/14)

2014/C 253/20

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: María José Regojo Dans

Vastustaja: Consejo del Estado

Eelotsuse küsimused

1.

Kas „abiteenistujad”, keda praegu reguleerib 12. aprilli 2007. aasta Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público artikkel 12, ja „abiteenistujad”, keda varem reguleeris 2. augusti 1984. aasta Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública artikli 20 lõige 2, kuuluvad nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ (1) lisatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Euroopa Tööandjate Föderatsiooni ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klausli 3 punktis 1 määratletud mõiste „tähtajaline töötaja” alla?

2.

Kas nende „abiteenistujate” suhtes on kohaldatav kõnealuse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Euroopa Tööandjate Föderatsiooni ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse sõlmitud raamkokkuleppe klausli 4 lõikes 4 sätestatud mittediskrimineerimise põhimõte, nii et tuleb tunnustada nende õigust saada tasu, mida makstakse teenistusstaaži eest alalistele ametnikele, tähtajatutele töötajatele, ajutistele teenistujatele ja tähtajalistele töötajatele, ja maksta neile see välja?

3.

Kas eespool nimetatud kahes Hispaania seaduses nende „abiteenistujate” suhtes kohaldatavat ametisse nimetamise ja teenistussuhte lõpetamise korda, mis põhineb usalduspõhjustel, võib lugeda objektiivsete põhjuste hulka, millele selles klauslis 4 viidatakse erineva kohtlemise õigustamiseks?


(1)  EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 11. aprillil 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Kohtuasi C-183/14)

2014/C 253/21

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Cluj

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Vastustaja: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Eelotsuse küsimused

1.

Kas füüsilist isikut, kes sõlmib teiste füüsiliste isikutega seltsingulepingu, kusjuures seltsing ei ole juriidiline isik ega ole maksuõiguslikult deklareeritud ega registreeritud ja selle eesmärk on teha tulevikus töid (ehitis) maatükil, mis on ühe seltsinglase isiklikus omandis, võib põhikohtuasja asjaoludel pidada maksukohustuslaseks käibemaksudirektiivi (1) artikli 9 lõike 1 tähenduses, kui esialgu, maksuõigusnormide kohaselt, käsitas maksuhaldur selliste ehitiste võõrandamist, mis asuvad mõne seltsinglase isiklikus omandis oleval maatükil, selle isiku eraomandi käsutamise valdkonda kuuluva müügina?

2.

Kas põhikohtuasja asjaoludel tuleb õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid ning muid direktiivist 2006/112 tulenevaid käibemaksuvaldkonna üldpõhimõtteid tõlgendada nii, et nendega on vastuolus siseriiklik praktika, mille põhjal maksuhaldur pärast seda, kui ta on füüsiliselt isikult esialgu võtnud tulumaksu isiklikku omandisse kuuluva vara üleandmisest saadud tulult, siis ilma et esmaseid õigusakte oleks sisuliselt muudetud, vaatab oma seisukoha pärast kahe aasta möödumist samade faktiliste asjaolude põhjal uuesti läbi ja loeb samad tehingud käibemaksuga maksustatavaks majandustegevuseks, arvutades tagasiulatuvalt kaasnevad kulud?

3.

Kas käibemaksudirektiivi artikleid 167, 168 ja 213 tuleb neutraalse maksustamise põhimõttest lähtuvalt tõlgendada nii, et nendega on vastuolus, et maksuhaldur ei luba maksukohustuslasel põhikohtuasja asjaoludel maksustatavateks tehinguteks kasutatavatelt kaupadelt ja teenustelt tasumisele kuuluvat või tasutud käibemaksu maha arvata vaid sel põhjusel, et ta ei olnud käibemaksukohustuslasena registreeritud ajal, mil talle vastavaid teenuseid osutati?

4.

Kas põhikohtuasja asjaoludel võib direktiivi artiklit 179 tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis näeb ette, et maksukohustuslane, kellele laieneb maksuvabastuse erikord ja kes on hilinemisega esitanud käibemaksukohustuslasena registreerimise taotluse, on kohustatud tasuma maksu, mis oleks tulnud temalt koguda, ilma et tal oleks õigust iga maksustamisperioodi eest mahaarvatavat maksusummat maha arvata, ja mahaarvamisõigust teostatakse edaspidi maksudeklaratsiooniga, mis esitatakse pärast käibemaksukohustuslasena registreerimist, millel võib olla tagajärgi kaasnevate kulude arvutamisel?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Laufen (Saksamaa) 30. aprillil 2014 – Gavril Covaci süüdistuses

(Kohtuasi C-216/14)

2014/C 253/22

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Laufen

Põhikohtuasja pooled

Gavril Covaci

Teine osapool: Staatsanwaltschaft Traunstein

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2010/64/EL (1) artikli 1 lõiget 2 ning artikli 2 lõikeid 1 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus kohtumäärus, mis näeb Saksa Gerichtsverfassungsgesetz’i § 184 alusel ette, et süüdistatav peab esitama kaebuse kohtu töökeeles, käesoleval juhul saksa keeles, vastasel juhul jäetakse kaebus menetlusse võtmata?

2.

Kas direktiivi 2012/13/EL (2) artiklit 2, artikli 3 lõike 1 punkti c ning artikli 6 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus korraldus nimetada dokumentide vastuvõtmiseks volitatud isik süüdistatava poolt, kui juba alates kõnealusele isikule menetlusdokumendi kättetoimetamisest hakkab kulgema kaebuse esitamise tähtaeg ja seejuures ei oma tähtsust, kas süüdistatav saab üldse teada talle esitatud süüdistusest?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, lk 1).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/18


20. mail 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-244/14)

2014/C 253/23

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Braun ja J. Hottiaux)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Austria Vabariik ei ole täielikult üle võtnud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 3 punkti k), artikli 10 lõiget 5, artikli 11 lõiget 2, artikli 17 lõiget 1, artikli 19 lõiget 2, artikli 22 lõiget 3 ja artikli 25 lõiget 3, siis on Austria Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Olles kontrollinud õiguslikku olukorda Austria Vabariigis, on komisjonil kahtlusi direktiivi 2004/49/EÜ (1) mitmete sätete nõuetekohase ülevõtmise osas. Kahtlused puudutavad eelkõige ohutussertifikaatide ja ohutuslubade, liikmesriigi ohutusasutuse, uurimiste, uurimisorgani ja ohutuse tagamiseks antud soovituste kohta käivaid sätteid.


(1)  ELT L 164, lk 44; ELT eriväljaanne 07/08, lk 227.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Prantsusmaa) 26. mail 2014 – Air France – KLM versus Ministère des finances et des comptes publics

(Kohtuasi C-250/14)

2014/C 253/24

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Air France – KLM

Vastustaja: Ministère des finances et des comptes publics

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta direktiivi 77/388/EMÜ (1) artikli 2 lõiget 1 ja artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et pileti väljastamist saab samastada veoteenuse tegeliku osutamisega ja et summad, mis lennuettevõtja jätab endale juhul, kui lennupileti omanik oma piletit ei kasutanud ja kui see pilet on aegunud, on käibemaksuga maksustatavad?

2.

Kas sellisel juhul tuleb kogutud maks kanda riigikassasse kohe pärast hinna sissenõudmist, kuigi reis võib kliendi tõttu mitte toimuda?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvaatia) 26. mail 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju versus Đuro Vladika

(Kohtuasi C-254/14)

2014/C 253/25

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Općinski sud u Velikoj Gorici

Põhikohtuasja pooled

Hageja: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Kostja: Đuro Vladika

Eelotsuse küsimus

Millistele põhimõtete alusel tasub tarbija vee eest Euroopa Liidu õiguse kohaselt? St kas tarbija peab tasuma üksnes selle vee eest, mida ta on veemõõtja kohaselt tarbinud, vastavalt vee hinnale; või peab tarbija tasuma vee hinna, mis on mõeldud hüvitamaks munitsipaalteenuse osutaja tegevusega seotud kulusid (käitamine, jooksvad kulud, taristu haldamine, töötasud, jne)?


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/19


Cemex S.A.B. de C.V. jt 2. juunil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 14. märtsi 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-292/11: Cemex jt versus komisjon

(Kohtuasi C-265/14 P)

2014/C 253/26

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellandid: Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, S.A., Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion ja Cemex Austria AG (esindajad: advokaadid J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez ja B. Martínez Corral)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

tühistada Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus;

teha otsus Üldkohtule esitatud hagi aluseks olevas asjas ja tühistada otsus;

mõista komisjonilt välja Cemex’i ja tema tütarettevõtjate kohtukulud nii Üldkohtus toimunud esimese astme menetluses kui ka käesolevas menetluses Euroopa Liidu Kohtus.

Väited ja peamised argumendid

1 —   Viga otsuse põhjenduse hindamisel

Apellandid väidavad, et Üldkohus tegi vea, hinnates vaidlusaluse teabe nõudmise otsuse põhjendust, mis oli väga üldiselt sõnastatud. Üldkohus ei võtnud oma analüüsis arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid ega vaidlustatud otsuse sisu, samuti ei hinnanud ta proportsionaalsus seoses komisjoni materiaalsete vahenditega, vaidlustatud otsuse tegemise tehnilisi ega tähtajaga seotud asjaolusid.

2 —   Viga teabe vajalikkuse hindamisel

Üldkohus tegi oma otsuse vea seoses vaidlusaluses otsuses nõutud teabe vajalikkuse hindamisega, kuna osa sellest teabest oli juba komisjonile teada või ei omanud seost uurimise esemega.

3 —   Viga vaidlustatud kohtuotsuse põhjendustes ja määruse nr 1/2003  (1) artikli 18 lõike 3 hindamisel seoses nõutud teabe laadiga

Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsuses on tehtud põhjendamisviga, kuna Üldkohus ei ole võtnud seisukohta mõnede tema väidete kohta, mis puudutasid nõutud teabe laadi, mis nõudnuks väärtushinnangute tegemist oletuslike olukordade kohta. Lisaks on Üldkohus teinud hindamisvea, kui ta järeldas, et määruse nr 1/2003 artikli 18 lõiget 3 ei ole rikutud, ehkki vaidlusalune otsus nõudis sellistele küsimustele vastamist, mis ei puudutanud asjaolusid ega omanud mingit seost faktiliste andmetega.

4 —   Viga proportsionaalsuse nõude hindamisel

Apellandid väidavad, et Üldkohus on teinud vea, kui ta jättis rahuldamata nende hagi, milles nõuti vaidlusaluse teabe nõudmise otsuse osalist tühistamist, kuna Üldkohus leidis, et seda vaidlusalust otsust vastu võttes ja vastamiseks tähtaja kehtestades ei tegutsenud komisjon ebasobivalt või ülemääraselt. Samuti väidavad apellandid, et Üldkohus on teinud vea, leides, et komisjoni teabe nõudmine oli põhjendatud, ehkki hagejate vastus tähendas eriti suurt töökoormust.

5 —   Viga määruse nr 1  (2) artikli 3 rikkumise olemasolu hindamisel

Üldkohus tegi vea, kui ta leidis, et edastades vaidlusaluse otsuse üksnes hispaania keeles, ei ole komisjon rikkunud määruse nr 1 artiklit 3.

6 —   Viga hea halduse põhimõtte hindamisel

Lõpuks väidavad apellandid, et Üldkohus on teinud vea, kuna ta ei järeldanud, et komisjoni erinevad toimingud, mida Üldkohus oli kritiseerinud, ei viinud hinnanguni, et hea halduse põhimõtet on rikutud.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 [ELTL artiklites 101 ja 102] sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).

(2)  Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 1958, 17, lk 385; ELT eriväljaanne 01/01, lk 3).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 5. juunil 2014 – Skatteministeriet versus Baby Dan A/S

(Kohtuasi C-272/14)

2014/C 253/27

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Skatteministeriet

Vastustaja: Baby Dan A/S

Eelotsuse küsimus

Kas kirjeldatud eritunnustega spindlid tuleb klassifitseerida CN-i rubriiki 7318 või 8302?


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/21


11. juunil 2014 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus komisjon

(Kohtuasi C-286/14)

2014/C 253/28

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: L.G. Knudsen, A. Troupiotis ja M. Menegatti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 275/2014 (1), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1316/2013 (millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu) I lisa;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi põhjendusena esitab parlament ainult ühe tühistamisnõude, mille kohaselt ületas komisjon talle määruse (EL) nr 1316/2013 (2) artikli 21 lõikes 3 antud pädevust. Nimelt muudab vaidlustatud delegeeritud määrus algmääruse I lisa, lisades sellele uue IV osa, mis käsitleb transpordi rahastamise prioriteete mitme- ja iga-aastaste tööprogrammide raames. Parlamendi arvates ületas komisjon sellega talle algmäärusega antud pädevust, kui ta võttis vastu delegeeritud akti, mis „muudab” algmäärust, selle asemel et piirduda algmääruse „täpsustamisega”, nagu talle on ette nähtud artikli 21 lõikes 3.


(1)  ELT L 80, lk 1.

(2)  ELT L 348, lk 129.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/22


Kreeka Vabariigi 13. juunil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. aprilli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-150/12: Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi C-296/14 P)

2014/C 253/29

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Kreeka Vabariik (esindajad: I. Chalkias ja A. Vasilopoulou)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

rahuldada apellatsioonkaebus, tühistada vaidlustatud Euroopa Liidu Kohtu otsus esitatud põhjendustest lähtudes täies ulatuses, rahuldada Kreeka Vabariigi hagi, tühistada vaidlustatud Euroopa Komisjoni otsus ja mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Kreeka Vabariik märgib oma tühistamisväites, et on rikutud Euroopa Liidu õigust, kuna Üldkohus tõlgendas ja kohaldas selle suhtes, et vaidlusaluste asjaolude asetleidmise ajal olid Kreeka majanduse puhul täidetud erakorralised tingimused, vääralt ELTL artikli 107 lõiget 1 ja lõike 3 punkti b.

Täpsemalt väidab Kreeka Vabariik tühistamisväite esimeses osas, et arvestades erakorralisi tingimusi, milles Kreeka majandus asjaolude asetleidmise ajal oli, leidis Üldkohus ELTL artikli 107 lõiget 1 vääralt tõlgendades ja kohaldades, et vaidlusalused meetmed andsid abisaajatele valikulise majandusliku eelise, mis võib kahjustada liikmesriikide vahelist kaubandust; väite teises osas väidab Kreeka Vabariik, et Üldkohus tõlgendas ja kohaldas ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b vääralt, kuna ta kitsendas teatises „Ühenduse riigiabi meetmete ajutine raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” toodud tingimusi, kuigi erakorralised tingimused, milles Kreeka majandus asjaolude asetleidmise ajal oli, olid täidetud.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/22


Euroopa Kohtu presidendi 4. aprilli 2014. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

(Kohtuasi C-592/12) (1)

2014/C 253/30

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 79, 16.3.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/22


Euroopa Kohtu presidendi 31. märtsi 2014. aasta määrus – Acron OAO, Dorogobuzh OAO versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Fertilizers Europe

(Liidetud kohtuasjad C-215/13 P ja C-216/13 P) (1)

2014/C 253/31

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 171, 15.6.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/23


Euroopa Kohtu presidendi 3. aprilli 2014. aasta määrus – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France versus Euroopa Komisjon, Taani

(Kohtuasi C-283/13) (1)

2014/C 253/32

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 215, 27.7.2013.


Üldkohus

4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/24


Üldkohtu 18. juuni 2014. aasta otsus – Cantina Broglie 1 versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Kohtuasi T-595/10) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi RIPASSA taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk VINO DI RIPASSO - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75 - Põhjendamiskohustus))

2014/C 253/33

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Itaalia) (esindajad: advokaat A. Rizzoli, kellel lubati asendada A. Zenatot)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Bullock)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 30. septembri 2010. aasta otsuse (asi R 63/2010-1) peale, mis käsitleb Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona ja Alberto Zenato vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 30. septembri 2010. aasta otsus (asi R 63/2010-1).

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas apellatsioonikoja menetluse kulud välja ühtlustamisametilt.


(1)  ELT C 72, 5.3.2011.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/24


Üldkohtu 18. juuni 2014. aasta otsus – Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-260/11) (1)

((Kalandus - Kalavarude säilitamine - Hispaaniale aastaks 2010 eraldatud makrelli püügikvootide ületamine VIIIc, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna EL-i vetes - Mahaarvamised aastateks 2011 – 2015 eraldatud püügikvootidest - Kaitseõigused - Õiguskindlus - Õiguspärane ootus - Võrdne kohtlemine))

2014/C 253/34

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindajad: N. Díaz Abad ja L. Banciella Rodríguez-Miñón, hiljem abogado del Estado M. Sampoll Pucurull ja abogado del Estado Banciella Rodríguez-Miñón)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, F. Jimeno Fernández ja D. Nardi)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 22. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 165/2011, milles sätestatakse mahaarvamised teatavatest Hispaaniale 2011. ja järgmisteks aastateks eraldatud makrellipüügikvootidest ülepüügi tõttu 2010. aastal (ELT L 48, lk 11).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Hispaania Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 211, 16.7.2011.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/25


Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – Unister versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ab in den Urlaub)

(Kohtuasi T-273/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Ab in den Urlaub taotlus - Reklaamlausest koosnev kaubamärk - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Kasutamise käigus eristusvõime omandamine ei ole tõendatud - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3))

2014/C 253/35

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Unister GmbH (Leipzig, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Hug ja A. Kessler Jensch)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: D. Walicka ja R. Pethke)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 3. aprilli 2012. aasta otsuse peale (asi R 2150/2011-1), mis käsitleb sõnamärgi Ab in den Urlaub ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Uniser GmbH-lt.


(1)  ELT C 243, 11.8.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/26


Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – The Hut.com versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Intersport France (THE HUT)

(Kohtuasi T-330/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi THE HUT taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk LA HUTTE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 253/36

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Hut.com (Northwich, Ühendkuningriik) (esindaja: barrister S. Malynicz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: V. Melgar)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Intersport France (Longjumeau, Prantsusmaa)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 27. aprilli 2012. aasta otsuse peale (asi R 814/2011-2), mis käsitleb vastulausemenetlust Intersport France ja The Hut.com Ltd vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja The Hut.com-ilt.


(1)  ELT C 295, 29.9.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/26


Üldkohtu 19. juuni 2014. aasta otsus – Kampol versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Colmol (Nobel)

(Kohtuasi T-382/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Nobel taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk NOBEL - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 253/37

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kampol sp. z o.o. (Świdnica, Poola) (esindaja: advokaat J. Kępiński)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portugal)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 21. juuni 2012. aasta otsuse (asi R 2286/2011-4) peale, mis käsitleb Colmol – Colchões, SA ja Kampol-K. Humiński & syn sp. z o.o. vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Kampol sp. z o.o.–lt.


(1)  ELT C 355, 17.11.2012.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/27


Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – Rani Refreshments versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Global-Invest Bartosz Turek (Sani)

(Kohtuasi T-523/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Sani taotlus - Varasemad ühenduse kujutismärgid Hani ou llani ja RANI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 253/38

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Rani Refreshments FZCO (Jebel Ali, Araabia Ühendemiraadid) (esindaja: Barrister M. Chapple)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Global-Invest Bartosz Turek (Poczesna, Poola)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 27. aprilli 2012. aasta otsuse peale (asi R 236/2012-4), mis käsitleb vastulausemenetlust Rani Refreshments FZCO ja Global-Invest Bartosz Tureki vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Rani Refreshments FZCO-lt.


(1)  ELT C 32, 2.2.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/27


Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta otsus – 1872 Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(Kohtuasi T-207/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk THE SPIRIT OF CUBA - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldav tähis - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

2014/C 253/39

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Madalmaad) (esindaja: advokaat M. Antoine-Lalance)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: V. Melgar)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Havana Club International, SA (Havanna, Kuuba) (esindaja: advokaat M. Pomares Caballero)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 31. jaanuari 2013. aasta otsuse peale (asi R 684/2012-1), mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Havana Club International SA ja 1872 Holdings vof-i vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja 1872 Holdings vof-ilt.


(1)  ELT C 171, 15.6.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/28


Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – Unicid versus komisjon

(Kohtuasi T-305/09) (1)

((Riigiabi - Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides - Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest - Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks - Otsuse tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

2014/C 253/40

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid V. Ledoux ja B. Néouze)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja C. Urraca Caviedes, hiljem B. Stromsky ja S. Thomas ja lõpuks B. Stromsky)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 10. detsembri 2008. aasta otsus C(2008) 7846 (lõplik) riigiabi nr 561/2008 kohta seoses raamprogrammiga, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 244, 10.10.2009.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/29


Üldkohtu 4. juuni 2014. aasta määrus – Axa Versicherung versus komisjon

(Kohtuasi T-526/12) (1)

((Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Vaikimisi juurdepääsu keelamine - Sõnaselge otsus, mis on vastu võetud pärast hagi esitamist - Põhjendatud huvi kadumine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

2014/C 253/41

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Axa Versicherung (Köln, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Bahr, S. Dethof ja A. Malec)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Krämer ja F. Clotuche-Duvieusart)

Ese

Nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus keelduda juurdepääsu andmisest juhtumi COMP/39.125 (Autoklaas) toimiku dokumentidele.

Resolutsioon

1)

Otsuse tegemise vajadus on käesolevas asjas ära langenud.

2)

Puudub vajadus lahendada AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA ja AGC Glass Germany GmbH menetlusse astumise avaldusi.

3)

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja AXA Versicherung AG kohtukulud.

4)

Jätta AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe ja AGC Glass Germany kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 32, 2.2.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/29


Üldkohtu 5. juuni 2014. aasta määrus – Fretier versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(Kohtuasi T-239/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise taotlus - Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

2014/C 253/42

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ammar Atmeh (Diera-Dubai, Araabia Ühendemiraadid) (esindaja: advokaat A. Berthet)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Sylvie Fretier (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat T. Cuche)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 14. veebruari 2013. aasta otsuse peale (liidetud asjad R 1482/2011-4 ja R 1571/2011-4), mis käsitleb vastulausemenetlust Ammar Atmehi ja Sylvie Fretier’ vahel.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta hageja ja menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt kummaltki välja pool kostja kohtukuludest.


(1)  ELT C 207, 20.7.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/30


Üldkohtu 10. juuni 2014. aasta määrus – Gruppo Norton versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Kohtuasi T-427/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Gruppo Norton S.r.l. taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk NORTON HISPAŃO - Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 49 lõige 1 ja määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 60 - Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetamatus - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi))

2014/C 253/43

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Gruppo Norton Srl (Carini, Itaalia) (esindaja: advokaat M. García Lirola)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: V. Melgar)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Hispaania) (esindaja: advokaat M. Ruiz Vázquez)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 31. mai 2013. aasta otsuse peale (asi R 341/2013-4), mis käsitleb vastulausemenetlust Victoriano Marín Nicolási ja Gruppo Norton Srl-i vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Gruppo Norton Srl-lt.


(1)  ELT C 313, 26.10.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/30


14. aprillil 2014 esitatud hagi – Chemo Ibérica versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Novartis (EXELTIS)

(Kohtuasi T-252/14)

2014/C 253/44

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat M. I. Escudero Pérez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Novartis AG (Basel, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 10. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 936/2013-4 ja sellest tulenevalt rahuldada ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus nr 10248367 „EXELTIS” rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi 5 kuuluvate kaupade jaoks;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja/või menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „EXELTIS” klassi 5 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 0 2 48  367

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Novartis AG

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk „EXELON” klassi 5 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata kaubamärgitaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/31


14. aprillil 2014 esitatud hagi – Chemo Ibérica versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Novartis (EXELTIS)

(Kohtuasi T-253/14)

2014/C 253/45

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat M. I. Escudero Pérez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Novartis AG (Basel, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 10. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 1022/2013-4 ja sellest tulenevalt rahuldada ühenduse kujutismärgi registreerimise taotlus nr 1 0 2 49  035„EXELTIS” rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi 5 kuuluvate kaupade jaoks;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja/või menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „EXELTIS” sisaldav kujutismärk klassi 5 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 0 2 49  035

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Novartis AG

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk „EXELON” klassi 5 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata kaubamärgitaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/32


23. aprillil 2014 esitatud hagi – Giuntoli versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

(Kohtuasi T-256/14)

2014/C 253/46

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Andrea Giuntoli (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Canela Giménez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 12. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 886/2013-2;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja võimalikult menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „CREMERIA TOSCANA” sisaldav kujutismärk klassidesse 30, 35 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9549346

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Société des produits Nestlé SA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „la Cremeria” sisaldava kujutismärgi rahvusvaheline registreering

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus, rahuldada vastulause ja lükata ühenduse kaubamärgi taotlus osaliselt tagasi

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/32


28. aprillil 2014 esitatud hagi – City Index versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Citigroup ja Citibank (CITY INDEX)

(Kohtuasi T-269/14)

2014/C 253/47

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: City Index Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: barrister B. Brandreth)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Citigroup, Inc. ja Citibank, NA (New York, Ameerika Ühendriigid)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 19. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 172/2013-2, millega rahuldati vastulause klassidesse 9, 16 ja 36 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „CITY INDEX” klassidesse 9, 16, 36 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 7458094

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Citigroup, Inc. ja Citibank, NA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „citi” sisaldav kujutismärk klassidesse 9, 16, 36 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks, sõnalisi osi „citifinancial” ja „citibank” sisaldavad ühenduse ja siseriiklikud kujutismärgid ning ühenduse ja siseriiklikud sõnamärgid „CITICAPITAL”, „CITIMONEY”, „CITIFINANCIAL”, „CITI”, „CITIBOND”, „CITICONNECT”, „CITIBANK” ja „CITICARD”

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus osaliselt ja lükata ühenduse kaubamärgi taotlus osaliselt tagasi

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/33


30. aprillil 2014 esitatud hagi – Lithomex versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

(Kohtuasi T-273/14)

2014/C 253/48

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lithomex ApS (Langeskov, Taani) (esindaja: advokaat L. Ullmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Glaubrecht Stingel GmbH & Co.KG (Wendlingen, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 17. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 2280/2012-5;

muuta vaidlustatud otsust nii, et kaebus tühistamisosakonna 21. novembri 2012. aasta otsuse nr 5589 C peale jäetakse rahuldamata;

mõista kohtukulud, sealhulgas apellatsioonikoja menetluse kulud välja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk LITHOFIX klassidesse 19 ja 31 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi registreering nr 7 5 04  368

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a ja artikli 8 lõike 1 punkt b – rahvusvaheline ja siseriiklik sõnamärk „LITHOFIN” klassi 1 kuuluvate kaupade jaoks

Tühistamisosakonna otsus: lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada kaebus ja tunnistada ühenduse kaubamärk kehtetuks kõigi klassi 19 kuuluvate kaupade jaoks

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/34


27. aprillil 2014 esitatud hagi – Dairek Attoumi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (Cinturón)

(Kohtuasi T-278/14)

2014/C 253/49

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Hispaania) (esindajad: advokaadid E. Manresa Medina ja J. M. Manresa Medina)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Diesel SpA (Breganze, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

taastada toimiku olukord sellisena, nagu see oli menetluse hetkel, kui arvetega CD edastati hagejale, ning tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 18. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 855/2012-3; teise võimalusena

taastada toimiku olukord sellisena, nagu see oli enne apellatsioonikoja otsuse tegemist, ning tühistada vaidlustatud otsus ja peatada menetlus kuni lahendi tegemiseni kohtuasjas, mille käesoleva ühenduse disainilahenduse omanik algatas rahvusvahelise kaubamärgi nr 608499 suhtes; kolmanda võimalusena

rahuldada käesolev hagi, tuvastades, et ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotleja ei ole oma kaubamärgi kasutamist tõendanud, ja lükates seega kehtetuks tunnistamise taotluse sel põhjusel tagasi; neljanda võimalusena

rahuldada käesolev hagi, lükates kehtetuks tunnistamise taotluse esitatud argumente arvestades tagasi;

lisaks mõista kõik käesoleva menetluse kulud sõnaselgelt välja kostjalt ja võimalikelt menetlusse astujatelt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: sõnalist osa „DIESEL” sisaldava rihma kuju – ühenduse disainilahenduse registreering nr 1044150-0003

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Diesel SpA

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: ühenduse ja rahvusvaheline sõnamärk „DIESEL” klassidesse 3, 9, 14, 16, 18, 24 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks

Tühistamisosakonna otsus: rahuldada kehtetuks tunnistamise taotlus

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited:

hagejale jäeti arvetega CD edastamata;

menetlus jäeti peatamata;

hagejale kuulub Hispaania kaubamärk nr 2585042 „S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK”;

kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud muud tõendid kasutamise kohta ei ole piisavad;

tähised on erinevad


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/35


13. mail 2014 esitatud hagi – Davó Lledó versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Administradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)

(Kohtuasi T-335/14)

2014/C 253/50

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: José-Manuel Davó Lledó (Cartagena, Hispaania) (esindaja: advokaat J. V. Gil Martí)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Administradora y Franquicias América, SA ja Inversiones Ged Ltda (Santiago de Chile, Tšiili)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 13. märtsi 2014. aasta otsus asjas R 824/2013-1 ja sellest tulenevalt jätta jõusse tühistamisosakonna 18. juuli 2013. aasta otsus, millega lükati tagasi Administradora y Franquicias América, SA ja Inversiones Ged Ltda taotlus tunnistada kehtetuks ühenduse kaubamärk nr 8894826 „DoggiS”, kohustades apellatsioonikoja menetluse teisi pooli seda otsust täitma ja sellest tulenevaid tagajärgi taluma ning mõistes kohtukulud sõnaselgelt välja kostjalt ja apellatsioonikoja menetluse teistelt pooltelt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „DoggiS” sisaldav kujutismärk klassidesse 29, 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8894826

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Administradora y Franquicias América, SA ja Inversiones Ged Ltda

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: kaubamärgitaotlus esitati pahauskselt

Tühistamisosakonna otsus: lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada kaebus, tühistada tühistamisosakonna otsus täielikult ja tunnistada vaidlusalune ühenduse kaubamärk kehtetuks

Väited:

määruse nr 207/2009 artikli 76 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b rikkumine.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/36


15. mail 2014 esitatud hagi – Kurchenko versus nõukogu

(Kohtuasi T-339/14)

2014/C 253/51

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Chuhuiv, Ukraina) (esindajad: barrister B. Kennelly ja barrister J. Pobjoy, solicitor M. Drury ja solicitor A. Swan)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, lk 26) ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, lk 1); ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et nõukogu ei ole märkinud õiget õiguslikku alust. ELL artikkel 29 ei olnud otsuse jaoks õige õiguslik alus, sest hagejale esitatud etteheide ei määratle teda isikuna, kes on kahjustanud õigusriigi põhimõtteid või inimõigusi Ukrainas (ELL artikli 21 lõike 2 ja artikli 23 tähenduses). Kuna otsus oli kehtetu, ei saanud nõukogu tugineda määruse kehtestamiseks ELTL artikli 215 lõikele 2. Piiravate meetmete kehtestamise ajal ei olnud hageja vastu üheski kohtus esitatud mingit süüdistust ega väidet, et tema tegevus ohustaks õigusriigi põhimõtteid või oleks rikkunud mis tahes inimõigusi Ukrainas.

2.

Teine väide, et nõukogu ei ole täitnud nimekirja kandmise kriteeriumi, täpsemalt tingimust, et isik on Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest ja inimõiguste rikkumise eest „vastutava[na] tuvastatud” või on seotud mis tahes sellise isikuga. Ainus hageja nimekirja kandmise põhjus oli asjaolu, et teda peeti isikuks, kelle suhtes algatati Ukrainas „uurimine” tema osalemise kohta kuritegudes, mis on seotud Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja. Seega puudub isegi etteheide (kohaldades Üldkohtu argumentatsiooni kohtuasjas T-256/11: Ezz), et isik oli vastutav Ukraina riigivara omastamise või inimõiguste rikkumise eest Ukrainas või oli seotud isikuga, kelle selline tegevus on nõuetekohaselt tuvastatud.

3.

Kolmas väide, et nõukogu on rikkunud hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Hagejale ei ole mingis staadiumis antud üksikasjalikku teavet „uurimise” kohta, mis väidetavalt põhjendab tema nimekirja kandmist, ega ka „arvestatavaid ja usaldusväärseid” või „konkreetseid” tõendeid selle kohta. Hoolimata taotlustest ei ole nõukogu seda teavet andnud.

4.

Neljas väide, et nõukogu ei ole hagejale piisavalt põhjendanud tema nimekirja kandmist. Põhjendused ei olnud piisavalt üksikasjalikud ja täpsed. Mingeid üksikasju ei ole esitatud hageja käitumise laadi kohta, kuivõrd ta väidetavalt „osale[s] […] kuritegudes”, või selle kohta, kuidas talle süüks pandav „osale[mine] […] kuritegudes” on seotud nii „Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise” kui ka „nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja”. „Uurimise”, seda väidetavalt läbi viiva asutuse, uurimise laadi ega selle alguskuupäeva kohta ei ole esitatud mingit teavet.

5.

Viies väide, et nõukogu on raskelt rikkunud hageja põhiõigusi omandile ja mainele. Piiravad meetmed ei ole „seaduses ette nähtud”; need kehtestati nõuetekohaste kaitsemeetmeteta, mis võimaldaksid hagejal oma seisukohta nõukogule tõhusalt esitada; need ei ole piiratud mingi konkreetse omandiga, mis peaks vastama omastatud riigi rahalistele vahenditele ega ole isegi piiratud väidetavalt omastatud rahaliste vahendite suurusega.

6.

Kuues väide, et nõukogu on tuginenud sisu poolest valedele asjaoludele. Vastupidi hageja ainsale nimekirja kandmise põhjusele puudub mis tahes teave või tõendid, et hageja suhtes on tegelikult Ukrainas algatatud seda laadi „uurimine” nagu on märgitud otsuses ja määruses.

7.

Seitsmes väide, et nõukogu ei ole taganud hageja nimekirja kandmise aluseks olnud tõendite asjakohasust ja kehtivust: ta ei ole kontrollinud, kas käesoleval ajal tegutseval Ukraina peaprokuröril oli Ukraina põhiseaduse alusel pädevus algatada hageja suhtes mis tahes uurimist, samuti ei ole nõukogu võtnud arvesse, et hageja suhtes ei ole väidetavat „uurimist” tegelikult algatatud.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/37


14. mail 2014 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-346/14)

2014/C 253/52

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiiev, Ukraina) (esindaja: T. Beazley, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, lk 26), mida on muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsusega 2014/216/ÜVJP (ELT L 111, lk 91), ning nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, mida on muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 381/2014 (ELT L 111, lk 33); ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi „nõukogu”) tegi otsuse ja kehtestas määruse nõuetekohase õigusliku aluseta. Selle väite toetuseks esitatud argumendid hõlmavad seda, et (a) otsus ei vastanud ELL artiklile 29 tuginemise nõuetele. Muu hulgas: (i) nõukogu tõi sõnaselgelt välja eesmärgid (tugevdada õigusriigi ja inimõiguste austamise põhimõtteid Ukrainas), mida nõukogu tegelikult ei saanud toetada, ja mis seejärel esitati nimekirja võtmise põhjendusena (seoses Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja, mida hageja eitab), ning mis ei ole kooskõlas ega täidetavad ühegi nimetatud eesmärgiga ega ühegi ELTL artikli 21 asjakohase eesmärgiga. (ii) Otsus ja määrus on vastuolus teiste artiklis 21 sätestatud oluliste eesmärkidega, kuna need ei „tugevda ja toeta demokraatiat […] ja rahvusvahelist õigust”, eeskätt seetõttu, et nimetatud õigusaktid väidavad vastuolus Ukraina õiguse ja rahvusvahelise õigusega vääralt ja toimivad eeldusega, et hageja, kes on seaduslik demokraatlikult valitud Ukraina president on „endine president”, ning toetades nn „ajutist presidenti ja valitsust”, kes ei ole seaduslikult ja demokraatlikult valitud ja kes võtsid võimu osaliselt ebaseadusliku jõuga, mis on vastuolus seaduste, demokraatlike põhimõtete ja rahvusvahelise õigusega. (b) ELTL artiklile 215 tuginemise tingimused ei olnud täidetud, sest puudus vastavalt ELL V jaotise 2. peatükile vastu võetud otsus. (c) Puudus piisav seos tuginemaks hageja vastu ELTL artiklile 215.

2.

Teine väide, et nõukogu on oma pädevust kuritarvitanud. Nõukogu tegelik eesmärk otsuse (ja seega ka määruse) rakendamisel oli sisuliselt püüd saavutada Ukraina nn „ajutise valitsuse” soosing, et Ukraina jätkaks sidemete tihendamist EL-iga (Ukraina demokraaltikult valitud president ja valitsus keeldusid selliste tihedamate sidemete loomisest), mitte aga otsuse ja määruse sissejuhatuses nimetatud põhjendused.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei ole esitanud põhjendusi. Otsuses ja määruses esitatud põhjendused hageja nimekirja kandmise kohta on (lisaks sellele, et need on väärad) formaalsed ja asjakohatud ning ei ole piisavalt üksikasjalikud.

4.

Neljas väide, et hageja ei vastanud asjaomasel ajal nimekirja kandmise kriteeriumidele. Muu hulgas ei esitanud nõukogu asjakohast teavet, kuid nõukogu teada ei olnud hageja (a) sel ajal ühegi juriidilise organi või muu pädeva asutuse poolt tuvastatud vastutavana Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest ja inimõiguste rikkumise eest ja (b) tema suhtes ei olnud algatatud Ukrainas kriminaalmenetlust uurimaks tema osalemist kuritegudes, mis on seotud Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja.

5.

Viies väide, et lisades hageja vaidlustatud meetmetesse on nõukogu teinud ilmseid hindamisvigu. Muu hulgas ei olnud nõukogul mingeid, igal juhul mingeid „konkreetseid” tõendeid, mis näitaksid, et hageja vastu esitatud süüdistused olid „sisuliselt paikapidavad”, ja ta tugines vääralt väidetele, mille esitas ebaseaduslik nn „ajutine valitsus”, kes püüdis võimu haarata ja kellel oli seega selge ajend esitada ebaausatel motiividel selliseid väiteid.

6.

Kuues väide, et rikutud on hageja kaitseõigusi ja/või et talle ei ole tagatud tõhusat õiguskaitset. Muu hulgas ei ole nõukogu esitanud hagejale põhjendusi, sh tema vastu eksisteerivaid tõendeid ega ole esitanud talle üksikasjalikku teavet ja dokumente, mis väidetavalt õigustavad varade külmutamist, samuti pidi hageja esitama oma hagi lubamatult lühikese aja jooksul.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on EL põhiõiguste harta artikli 17 lõikest 1 tulenevat hageja õigust omandile, sest muu hulgas ei ole piiravad meetmed põhjendatud ja kujutavad endast selle õiguse ebaproportsionaalset piiramist.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/39


14. mail 2014 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-347/14)

2014/C 253/53

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiiev, Ukraina) (esindaja: T. Beazley, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, lk 26), mida on muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsusega 2014/216/ÜVJP (ELT L 111, lk 91), ning nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, mida on muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 381/2014 (ELT L 111, lk 33); ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi „nõukogu”) tegi otsuse ja kehtestas määruse nõuetekohase õigusliku aluseta. Selle väite toetuseks esitatud argumendid hõlmavad seda, et (a) otsus ei vastanud ELL artiklile 29 tuginemise nõuetele. Muu hulgas: (i) nõukogu tõi sõnaselgelt välja eesmärgid (tugevdada õigusriigi ja inimõiguste austamise põhimõtteid Ukrainas), mida nõukogu tegelikult ei saanud toetada, ja mis seejärel esitati nimekirja võtmise põhjendusena (seoses Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja, mida hageja eitab), ning mis ei ole kooskõlas ega täidetavad ühegi nimetatud eesmärgiga ega ühegi ELTL artikli 21 asjakohase eesmärgiga. (ii) Otsus ja määrus on vastuolus teiste artiklis 21 sätestatud oluliste eesmärkidega, kuna need ei „tugevda ja toeta demokraatiat […] ja rahvusvahelist õigust”, eeskätt seetõttu, et nimetatud õigusaktid väidavad vastuolus Ukraina õiguse ja rahvusvahelise õigusega vääralt ja toimivad eeldusega, et president Yanukovych, kes on seaduslik demokraatlikult valitud Ukraina president on „endine president”, ning toetades nn „ajutist presidenti ja valitsust”, kes ei ole seaduslikult ja demokraatlikult valitud ja kes võtsid võimu osaliselt ebaseadusliku jõuga, mis on vastuolus seaduste, demokraatlike põhimõtete ja rahvusvahelise õigusega. (b) ELTL artiklile 215 tuginemise tingimused ei olnud täidetud, sest puudus vastavalt ELL V jaotise 2. peatükile vastu võetud otsus. (c) Puudus piisav seos tuginemaks hageja vastu ELTL artiklile 215.

2.

Teine väide, et nõukogu on oma pädevust kuritarvitanud. Nõukogu tegelik eesmärk otsuse (ja seega ka määruse) rakendamisel oli sisuliselt püüd saavutada Ukraina nn „ajutise valitsuse” soosing, et Ukraina jätkaks sidemete tihendamist EL-iga (Ukraina demokraaltikult valitud president ja valitsus keeldusid selliste tihedamate sidemete loomisest), mitte aga otsuse ja määruse sissejuhatuses nimetatud põhjendused.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei ole esitanud põhjendusi. Otsuses ja määruses esitatud põhjendused hageja nimekirja kandmise kohta on (lisaks sellele, et need on väärad) formaalsed ja asjakohatud ning ei ole piisavalt üksikasjalikud.

4.

Neljas väide, et hageja ei vastanud asjaomasel ajal nimekirja kandmise kriteeriumidele. Muu hulgas ei esitanud nõukogu asjakohast teavet, kuid nõukogu teada ei olnud hageja (a) sel ajal ühegi juriidilise organi või muu pädeva asutuse poolt tuvastatud vastutavana Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest ja inimõiguste rikkumise eest ja (b) tema suhtes ei olnud algatatud Ukrainas kriminaalmenetlust uurimaks tema osalemist kuritegudes, mis on seotud Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja.

5.

Viies väide, et lisades hageja vaidlustatud meetmetesse on nõukogu teinud ilmseid hindamisvigu. Muu hulgas ei olnud nõukogul mingeid, igal juhul mingeid „konkreetseid” tõendeid, mis näitaksid, et hageja vastu esitatud süüdistused olid „sisuliselt paikapidavad”, ja ta tugines vääralt väidetele, mille esitas ebaseaduslik nn „ajutine valitsus”, kes püüdis võimu haarata ja kellel oli seega selge ajend esitada ebaausatel motiividel selliseid väiteid.

6.

Kuues väide, et rikutud on hageja kaitseõigusi ja/või et talle ei ole tagatud tõhusat õiguskaitset. Muu hulgas ei ole nõukogu esitanud hagejale põhjendusi, sh tema vastu eksisteerivaid tõendeid ega ole esitanud talle üksikasjalikku teavet ja dokumente, mis väidetavalt õigustavad varade külmutamist, samuti pidi hageja esitama oma hagi lubamatult lühikese aja jooksul.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on EL põhiõiguste harta artikli 17 lõikest 1 tulenevat hageja õigust omandile, sest muu hulgas ei ole piiravad meetmed põhjendatud ja kujutavad endast selle õiguse ebaproportsionaalset piiramist.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/40


14. mail 2014 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-348/14)

2014/C 253/54

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ukraina) (esindaja: T. Beazley, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, lk 26), mida on muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsusega 2014/216/ÜVJP (ELT L 111, lk 91), ning nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, mida on muudetud nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 381/2014 (ELT L 111, lk 33); ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi „nõukogu”) tegi otsuse ja kehtestas määruse nõuetekohase õigusliku aluseta. Selle väite toetuseks esitatud argumendid hõlmavad seda, et (a) otsus ei vastanud ELL artiklile 29 tuginemise nõuetele. Muu hulgas: (i) nõukogu tõi sõnaselgelt välja eesmärgid (tugevdada õigusriigi ja inimõiguste austamise põhimõtteid Ukrainas), mida nõukogu tegelikult ei saanud toetada, ja mis seejärel esitati nimekirja võtmise põhjendusena (seoses Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja, mida hageja eitab), ning mis ei ole kooskõlas ega täidetavad ühegi nimetatud eesmärgiga ega ühegi ELTL artikli 21 asjakohase eesmärgiga. (ii) Otsus ja määrus on vastuolus teiste artiklis 21 sätestatud oluliste eesmärkidega, kuna need ei „tugevda ja toeta demokraatiat […] ja rahvusvahelist õigust”, eeskätt seetõttu, et nimetatud õigusaktid väidavad vastuolus Ukraina õiguse ja rahvusvahelise õigusega vääralt ja toimivad eeldusega, et president Yanukovych, kes on seaduslik demokraatlikult valitud Ukraina president on „endine president”, ning toetades nn „ajutist presidenti ja valitsust”, kes ei ole seaduslikult ja demokraatlikult valitud ja kes võtsid võimu osaliselt ebaseadusliku jõuga, mis on vastuolus seaduste, demokraatlike põhimõtete ja rahvusvahelise õigusega. (b) ELTL artiklile 215 tuginemise tingimused ei olnud täidetud, sest puudus vastavalt ELL V jaotise 2. peatükile vastu võetud otsus. (c) Puudus piisav seos tuginemaks hageja vastu ELTL artiklile 215.

2.

Teine väide, et nõukogu on oma pädevust kuritarvitanud. Nõukogu tegelik eesmärk otsuse (ja seega ka määruse) rakendamisel oli sisuliselt püüd saavutada Ukraina nn „ajutise valitsuse” soosing, et Ukraina jätkaks sidemete tihendamist EL-iga (Ukraina demokraaltikult valitud president ja valitsus keeldusid selliste tihedamate sidemete loomisest), mitte aga otsuse ja määruse sissejuhatuses nimetatud põhjendused.

3.

Kolmas väide, et nõukogu ei ole esitanud põhjendusi. Otsuses ja määruses esitatud põhjendused hageja nimekirja kandmise kohta on (lisaks sellele, et need on väärad) formaalsed ja asjakohatud ning ei ole piisavalt üksikasjalikud.

4.

Neljas väide, et hageja ei vastanud asjaomasel ajal nimekirja kandmise kriteeriumidele. Muu hulgas ei esitanud nõukogu asjakohast teavet, kuid nõukogu teada ei olnud hageja (a) sel ajal ühegi juriidilise organi või muu pädeva asutuse poolt tuvastatud vastutavana Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest ja inimõiguste rikkumise eest ja (b) tema suhtes ei olnud algatatud Ukrainas kriminaalmenetlust uurimaks tema osalemist kuritegudes, mis on seotud Ukraina riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku ülekandmisega Ukrainast välja.

5.

Viies väide, et lisades hageja vaidlustatud meetmetesse on nõukogu teinud ilmseid hindamisvigu. Muu hulgas ei olnud nõukogul mingeid, igal juhul mingeid „konkreetseid” tõendeid, mis näitaksid, et hageja vastu esitatud süüdistused olid „sisuliselt paikapidavad”, ja ta tugines vääralt väidetele, mille esitas ebaseaduslik nn „ajutine valitsus”, kes püüdis võimu haarata ja kellel oli seega selge ajend esitada ebaausatel motiividel selliseid väiteid.

6.

Kuues väide, et rikutud on hageja kaitseõigusi ja/või et talle ei ole tagatud tõhusat õiguskaitset. Muu hulgas ei ole nõukogu esitanud hagejale põhjendusi, sh tema vastu eksisteerivaid tõendeid ega ole esitanud talle üksikasjalikku teavet ja dokumente, mis väidetavalt õigustavad varade külmutamist, samuti pidi hageja esitama oma hagi lubamatult lühikese aja jooksul.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on EL põhiõiguste harta artikli 17 lõikest 1 tulenevat hageja õigust omandile, sest muu hulgas ei ole piiravad meetmed põhjendatud ja kujutavad endast selle õiguse ebaproportsionaalset piiramist.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/41


19. mail 2014 esitatud hagi – Comercializadora Eloro versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Zumex Group (zumex)

(Kohtuasi T-354/14)

2014/C 253/55

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Mehhiko) (esindaja: advokaat J. L. de Castro Hermida)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Zumex Group, SA (Moncada, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada haldusmenetluses esitatud ja käesolevale hagiavaldusele lisatud dokumentide alusel, et hageja on piisavalt tõendanud oma varasema kaubamärgi „JUMEX” kasutamist klassi 32 kuuluvate puuviljamahlade jaoks;

arvestades, et on tõendatud, et vastulause esitaja, kes on käesolevas asjas hageja, on prioriteetset kaubamärki kasutanud, keelduda taotletava kaubamärgi „ZUMEX” registreerimisest kõikide klassi 32 kuuluvate kaupade jaoks, kuna tarbijate jaoks esineb segiajamise tõenäosus, mis tuleneb mõlema kaubamärgi turul kooseksisteerimisest, arvestades sõnade sarnasust ning identset kasutusala, kus nad konkureerivad.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Zumex Group, SA

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „zumex” sisaldav kujutismärk klassi 32 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 6845598

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk „JUMEX” klassi 32 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus ja lükata vastulause tagasi

Väited:

varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 2 rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/42


23. mail 2014 esitatud hagi – CareAbout versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Florido Rodríquez (Kerashot)

(Kohtuasi T-356/14)

2014/C 253/56

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ja A. Kramer)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: José Luis Florido Rodríquez (Sevilla, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 24. märtsi 2014. aasta otsuse (asi R 1569/2013-4) resolutsiooni punktid 1, 2 ja 4;

mõista kohtukulud, sealhulgas vastulausemenetluse kulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk Kerashot klassidesse 1, 3 ja 21 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10669571

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: José Luis Florido Rodríquez

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „K KERASOL” sisaldav siseriiklik kujutismärk klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus osaliselt ja rahuldada vastulause osaliselt

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/43


23. mail 2014 esitatud hagi – Experience Hendrix versus Siseturu Ühtlustamise Amet – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Kohtuasi T-357/14)

2014/C 253/57

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Experience Hendrix LLC (Tukwila, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister M. Vanhegan ja solicitor P. Gardiner)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 24. märtsi 2014. aasta otsus asjas R 782/2012-4;

tunnistada vaidlustatud ühenduse kaubamärk kehtetuks;

mõista tühistamisosakonna menetluses hagejale tekkinud kulud välja ühenduse kaubamärgi omanikult;

mõista apellatsioonikoja menetluses ja Üldkohtus hagejale tekkinud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk „Jimi Hendrix” klassidesse 9 ja 15 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 4626685

Ühenduse kaubamärgi omanik: JH Licence GmbH

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b ja artikli 53 lõike 2 punkti a rikkumine

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada ühenduse kaubamärk kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: tühistada tühistamisosakonna otsus ja lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi

Väited:

määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkti a ja artikli 78 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkti a rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/44


23. mail 2014 esitatud hagi – Hoteles Catalonia versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Kohtuasi T-358/14)

2014/C 253/58

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hoteles Catalonia, SA (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Grau Mora, A. Torrente Tomás ja Y. Sastre Canet)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Caixa d’Estalvis de Catalunya (Barcelona, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 27. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 1227/2013-1, millega lükati tagasi HOTELES CATALONIA S.A. ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10163814 „HOTEL CATALONIA LA PEDRERA”, mille ühtlustamisamet peaks sellest tulenevalt registreerima;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „HOTEL CATALONIA LA PEDRERA” klassi 43 kuuluvate teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10163814

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Caixa d’Estalvis de Catalunya

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse ja siseriiklikud sõnamärgid „LA PEDRERA” klassi 42 kuuluvate teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/44


27. mail 2014 esitatud hagi – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

(Kohtuasi T-359/14)

2014/C 253/59

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotá, Colombia) (esindajad: advokaadid A. Pomares Caballero ja M. Pomares Caballero)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Accelerate s.a.l. (Beirut, Liibanon)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 27. märtsi 2014. aasta otsust asjas R 1200/2013-5 nii, et tuvastatakse, et määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktis c nimetatud suhtelise kehtetuks tunnistamise põhjuse, sama määruse artikli 52 lõike 1 punktis a nimetatud absoluutse kehtetuks tunnistamise põhjuse või määruse nr 510/2006 artiklis 14 ette nähtud kehtetuks tunnistamise põhjuse kohaldamise tingimused on täidetud kõikide kaupade ja teenuste osas, mille vastu kehtetuks tunnistamise taotlus on suunatud;

või teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osas, milles jäeti jõusse kehtetuks tunnistamise taotluse tagasilükkamine klassi 30 kuuluvate kaupade „riis, tapiokk ja saago; jahu ja teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; toidujää; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää” ja klassi 43 kuuluvate teenuste „toitlustusteenused; tähtajaline majutus” osas; ning

igal juhul jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „COLOMBIANO COFFEE HOUSE” sisaldav kujutismärk klassidesse 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärk nr 4635553

Ühenduse kaubamärgi omanik: Accelerate s.a.l.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: kaitstud geograafiline päritolutähis „Café de Colombia”

Tühistamisosakonna otsus: lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited:

rikutud on määruse nr 510/2006 artiklit 14;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 4 koostoimes määruse nr 510/2006 artikliga 13;

rikutud on vorminõudeid, kuna puuduvad põhjendused;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti k;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti g


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/45


21. mail 2014 esitatud hagi – Švyturys-Utenos Alus versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nordbrand Nordhausen (KISS)

(Kohtuasi T-360/14)

2014/C 253/60

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Leedu) (esindajad: advokaadid R. Žabolienė ja I. Lukauskienė)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 17. märtsi 2014. aasta otsus asjas R 1302/2013-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk KISS klassi 33 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10620565

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Nordbrand Nordhausen GmbH

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk CRISS klassi 33 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus ja lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi

Väited:

rikutud on määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 7 punkti c koostoimes sama määruse eeskirja 50 lõikega 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 55 lõikega 1;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/46


2. juunil 2014 esitatud hagi – Secolux versus komisjon

(Kohtuasi T-363/14)

2014/C 253/61

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburg) (esindaja: advokaat N. Prüm-Carré)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni peasekretäri 1. ja 14. aprilli 2014. aasta otsused, millega ei anta luba tutvuda kõikide hankemenetluse nr 02/2013/01L „turvakontrollid” osa 1 puudutavate dokumentidega ja eelkõige eduka pakkuja pakkumuse, hinnakirja ja selle pakkumuse hindamise aruandega ning eduka pakkujaga sõlmitud teenuste osutamise lepinguga;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt ei vastatud taotlusele esitada kõik hankemenetlusega seotud dokumendid, sest vastati ainult nendele dokumentidega tutvumise taotlustele, mis puudutavad hindamisaruannet, eduka pakkuja pakkumust, hinnakirja ja eduka pakkujaga sõlmitud teenuste osutamise lepingut.

2.

Teise väite kohaselt on rikutud määruse nr 1049/2001 (1) artiklit 4.

Dokumentidele juurdepääsu võimaldamisest keeldumine põhjendusega, et sellega kahjustatakse eraelu puutumatust ja isikupuutumatust määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses, ei kujuta endast legitiimset põhjust, kuna esitada oleks võinud anonüümse versiooni.

Põhjendatud ei ole selle erandi kasutamine, mis puudutab ärihuve määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimese taande tähenduses, kuivõrd hinnaaruanne ja hinnakiri ei sisalda informatsiooni tehniliste vahendite ja personali kohta ega avalikusta oskusteavet või erilist tehnilist laadi.

Tegemist ei ole ka otsustamisprotsessi kahjustamisega määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 tähenduses, kuna (i) hankelepingu sõlmimise otsus tehti ja teenuste osutamise leping sõlmiti eduka pakkujaga juurdepääsu võimaldamisest keeldumise otsuse tegemisega samal ajal, (ii) nõutud dokumendid ei ole ka arvamused määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 teise lõigu tähenduses, ning kuna dokumentide avaldamine ei saa kindlasti kahjustada komisjoni otsustamisprotsessi.

Eelarve täitmise valdkonnas esineb ülekaalukas üldine huvi, nimelt läbipaistvuse põhimõte.

Tõendatud ei ole, et dokumentide osaline esitamine määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 6 tähenduses ei oleks olnud võimalik.

3.

Kolmanda väite kohaselt ei ole tehtud otsuseid tegelikult põhjendatud.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/003, lk 331).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/47


27. mail 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Kohtuasi T-365/14)

2014/C 253/62

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Šveits) (esindajad: advokaadid U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada viienda apellatsioonikoja 1. aprilli 2014. aasta otsus asjas R 411/2013-5 niivõrd, kuivõrd viies apellatsioonikoda jättis muutmata vastulausete osakonna otsuse lükata taotlus nr 9 877 416 tagasi klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade ning klassi 35 kuuluvate teenuste „rõivaste, jalatsite, peakatete, päikseprillide, väärismetallist ja nende sulamitest valmistatud või väärismetallkattega toodete, juveeltoodete, vääriskivide, kellade ja kronomeetrite, naha ja nahaimitatsiooni ning neist valmistatud toodete, loomanahkade ja karusnahkade, reisikohvrite ja –kottide, kottide, käekottide, rahakottide, võtmeümbriste, seljakottide, paunade, vihmavarjude, päikesevarjude ning jalutuskeppide, piitsade, rakmete ja sadulate jaemüügiteenused muu hulgas veebisaitide ja telepoodide kaudu” osas;

lükata tervikuna tagasi taotluse nr 009 877 416 peale esitatud vastulause;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „TRECOLORE” sisaldav kujutismärk klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 877 416

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse ja siseriiklik sõna- ja kujutismärk „FRECCE TRICOLORI” klassidesse 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/48


28. mail 2014 esitatud hagi – August Storck versus Siseturu Ühtlustamise Amet (2good)

(Kohtuasi T-366/14)

2014/C 253/63

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: August Storck KG (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum ja T. Melchert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 27. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 996/2013-1;

jätta kostja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärgi „2good” Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering klassi 30 kuuluvate kaupade jaoks – rahvusvaheline registreering nr 1133636

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/49


29. mail 2014 esitatud hagi – Sequoia Capital Operations versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Kohtuasi T-369/14)

2014/C 253/64

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: solicitor F. Delord ja solicitor A. Rendle ning barrister G. Hollingworth)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sequoia Capital LLP (London, Ühendkuningriik)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. märtsi 2014. aasta otsus asjas R 1457/2013-4;

jätta ühtlustamisametile ja apellatsioonikoja menetluse teisele poolele seoses ühtlustamisameti ja Üldkohtu menetlusega tekkinud kulud nende endi kanda ja mõista neilt välja hageja kulud.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk „SEQUOIA CAPITAL” klassidesse 35, 36 ja 42 kuuluvate teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 7465347

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Sequoia Capital LLP

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: sõnamärk nr 4102141 „SEQUOIA” klassidesse 9, 16 ja 36 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Tühistamisosakonna otsus: rahuldada taotlus

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/49


4. juunil 2014 esitatud hagi – Volkswagen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ULTIMATE)

(Kohtuasi T-385/14)

2014/C 253/65

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Volkswagen AG (Wolfsburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat U. Sander)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 24. märtsi 2014. aasta otsus asjas R 1787/2013-1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk ULTIMATE klassidesse 12, 28, 35 ja 37 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/50


24. mail 2014 esitatud hagi – Fih Holding ja Fih Erhversbank versus komisjon

(Kohtuasi T-386/14)

2014/C 253/66

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Fih Holding A/S (Kopenhaagen, Taani), Fih Erhversbank A/S (Kopenhaagen) (esindaja: advokaat O. Koktvedgaard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 11. märtsi 2014. aasta otsus C(2014) 1280 (final) riigiabi SA.34445 (2012/c) kohta, mida Taani andis FIH varade üleandmiseks FSC-le; ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on vaidlustatud otsus vastuolus ELTL artikli 107 lõikega 1, kuna komisjon järeldas, et „ükski turumajanduslikes tingimustes tegutsev ettevõtja ei oleks soovinud investeerida aktsiate müügilepingus ette nähtud tingimustel” (põhjendus 93), et „järelikult ei ole meetmed kooskõlas turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja põhimõttega” (põhjendused 93 ja 99), ning artikli 1 lõikes 1, et vara võõrandamine kujutab endast riigiabi.

2.

Teine väide on selle kohta, et FSC-d ei saa FSC olemasolevate võlgade tõttu võrrelda erainvestoriga, kes juhindub investeeritud kapitali pikaajalise tasuvuse väljavaadetest, vaid eraõigusliku võlausaldajaga, kes soovib saada tagasi finantsraskustes oleva võlgniku võlgnetavad summad.

3.

Kolmanda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus ELTL artikli 107 lõiget 1, kuna põhjenduses 116 on järeldatud, et meetmed tõid kaasa omavahendite nõude olulise vähenemise 375 miljoni DDK ulatuses, mille eest tuleb tasu maksta, ja et võõrandamise väärtus ületas tegeliku majandusliku väärtuse 254 miljoni DDK ulatuses, mis tuleks tagasi nõuda, ning kuna artikli 1 teises lõigus ja kokkulepitud tingimuste kuuendas kohustuses seatakse heakskiitmise sõltuvusse nendest tingimustest.

4.

Neljanda väite kohaselt on vaidlustatud otsus vastuolus ELTL artikli 107 lõikega 1, kuna komisjon järeldas põhjenduse 103 punktis a, et tegemist on „tuluga, mis on seotud aktsiate müügilepingu tingimustega (0,73 miljardit DDK)”, ning põhjenduse 103 punktis b, et tegemist on „osaluse omandamise tasust loobumisega (1,33 miljardit DDK)”. Sellest tulenevalt on omavahendite nõude vähendamise eest tasu maksmine, mida komisjon nõuab artiklis 1 ja kuuendas kohustuses, alusetu.

5.

Viienda väite kohaselt tõlgendas komisjon lepingutingimusi valesti, kui järeldas, et FIH peab FSC-le tagasi maksma 254 miljonit DKK, et katta vara võõrandamise väärtuse ja vara tegeliku turuväärtuse vahe.

6.

Kuuenda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus ELTL artiklit 296 ja harta artikli 41 lõike 2 punkti c, kuna komisjon rikkus olulist menetlusnormi, kui jättis oma otsuse põhjendamata.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/51


10. juunil 2014 esitatud hagi – Duro Felguera versus komisjon

(Kohtuasi T-401/14)

2014/C 253/67

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Duro Felguera, SA (Gijón, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena tühistada otsus, millega Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi (SEAF) nime all tuntud maksumeetmete kogum määratletakse siseturuga kokkusobimatu uue abina;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, milles määratletakse majandushuviühingu (AIE) investorid kui sellise hüpoteetilise abi ainsad saajad ning seega ka ainsad isikud, kes on kohustatud abi tagasi maksma;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles sellega kohustatakse EL õiguse üldpõhimõtteid rikkudes väidetavat abi tagasi maksma;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles selles tehakse otsus investorite ja muude üksuste vahel sõlmitud eraõiguslike lepingute õiguspärasuse kohta ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas menetluses on vaidlustatud sama otsus, mis vaidlustati kohtuasjas T-515/13: Hispaania vs. komisjon.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide: hageja on seisukohal, et vaidlustatud otsuses on rikutud ELTL artiklit 107, sest SEAF ja selle alla kuuluvad meetmed on määratletud riigiabina. Hageja väidab, et üldine raamistik, millest komisjon lähtus, on ekslik, sest komisjon ajas segi maksukohustuslaste poolt oma kasumi optimeerimiseks sõlmitud eraõiguslike lepingute kogumi maksusoodustuste võimaldamiseks maksuhalduri poolt kehtestatud ad hoc mehhanismi ettenägemisega.

2.

Teine väide: hageja väidab, et komisjon määratles abi saaja vääralt, sest juba komisjon ise tunnistab, et kogu abi või suurema osa sellest saab laevaomanik, kes laeva omandab, mitte AIE. Nimelt, ehkki ennetähtaegset amortiseerimist taotleb AIE ning esialgu saavad sellest kasu AIE liikmed, kantakse see hiljem 90 % ulatuses üle laevandusettevõtjatele.

3.

Kolmas väide: hageja leiab, et rikutud on ELTL artikleid 107 ja 108, sest tonni alusel maksustamise Hispaania kord määratleti teatavatel juhtudel uue abina, selle asemel, et määratleda see olemasoleva abina.

4.

Neljas väide: hageja on seisukohal, et rikutud on ELTL artikleid 107 ja 296, sest komisjon ei ole piisavalt põhjendanud, miks ta asus seisukohale, et AIE ja selle investorid on ainsad ja lõplikud riigiabi saajad ning peavad abi tagasi maksma.

5.

Viies väide: hageja esitab selle väite täiendavalt ning kinnitab, et abi tagasimaksmise kohustust ei ole võimalik seada, sest vaidlustatud otsuses on rikutud võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja õiguspärase ootuse üldpõhimõtteid.

6.

Kuues väide: hageja esitab selle väite täiendavalt ning märgib ELTL artiklitele 107 ja 108, nõukogu määruse nr 659/1999 artiklile 14 ja EL põhiõiguste harta artiklile 16 tuginedes, et on rikutud pädevuse jaotuse põhimõtet, kuivõrd vaidlustatud otsuses tehti otsus selliste lepingutingimuste kehtivuse kohta, mis on ette nähtud Hispaania õiguse alusel investorite ja muude üksuste vahel sõlmitud eraõiguslikes lepingutes.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/52


10. juunil 2014 esitatud hagi – Promoinmo versus komisjon

(Kohtuasi T-406/14)

2014/C 253/68

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Promoinmo, SL (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/53


10. juunil 2014 esitatud hagi – Gres La Sagra versus komisjon

(Kohtuasi T-407/14)

2014/C 253/69

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Gres La Sagra, SL (Alameda de la Sagra (Toledo), Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/53


10. juunil 2014 esitatud hagi – Venatto Design versus komisjon

(Kohtuasi T-408/14)

2014/C 253/70

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Venatto Design, SL (Toledo, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/54


12. juunil 2014 esitatud hagi – Embutidos Rodríguez versus komisjon

(Kohtuasi T-415/14)

2014/C 253/71

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Embutidos Rodríguez, SL [Soto de la Vega (León), Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/55


12. juunil 2014 esitatud hagi – Grup Maritim TCB versus komisjon

(Kohtuasi T-416/14)

2014/C 253/72

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grup Maritim TCB, SL (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, tervikuna või selliselt, et mõju puudumine tehingute kasumlikkusele oleks piiratud, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/55


12. juunil 2014 esitatud hagi – Afar 4 versus komisjon

(Kohtuasi T-417/14)

2014/C 253/73

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Afar 4, SL (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, tervikuna või selliselt, et mõju puudumine tehingute kasumlikkusele oleks piiratud, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/56


12. juunil 2014 esitatud hagi – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos versus komisjon

(Kohtuasi T-426/14)

2014/C 253/74

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, SA (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14: Gutser vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/56


12. juunil 2014 esitatud hagi – Almoauto versus komisjon

(Kohtuasi T-427/14)

2014/C 253/75

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Almoauto, SA (Alcorcón (Madrid), Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14: Gutser vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/57


12. juunil 2014 esitatud hagi – Gasiber 2000 versus komisjon

(Kohtuasi T-428/14)

2014/C 253/76

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Gasiber 2000, SL (Alcorcón (Madrid), Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14: Gutser vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/57


12. juunil 2014 esitatud hagi – Uriinmuebles versus komisjon

(Kohtuasi T-429/14)

2014/C 253/77

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Uriinmuebles, SL (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14: Gutser vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/58


13. juunil 2014 esitatud hagi – Remolcadores Nosa Terra ja Hospital Povisa versus komisjon

(Kohtuasi T-432/14)

2014/C 253/78

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Hispaania) ja Hospital Povisa, SA (Vigo, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Otero Novas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles see seondub sellistele soodustustele vastavate summade tagasinõudmisega, mida otsuse kohaselt võimaldati hagejatest äriühingutele kui mitme majandushuviühingu (AIE) liikmetele ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas menetluses vaidlustatud otsus on sama, mis vaidlustati kohtuasjas T-515/13: [Hispaania vs. komisjon].

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad järgmised faktiväited:

1.

Hispaania maksu tasaarvelduse süsteem (SEAF) on tervik, mille alla kuuluvad eri meetmed (millest mõned on komisjoni arvates õiguspärased ja mõned mitte), mis on vältimatult vajalikud selleks, et sõlmida laevaehituslepingud Hispaania laevatehastega.

2.

Isegi kui otsesoodustusi, mille komisjon määratles õigusvastastena, anti osalevatele AIE-dele, ehitati kogu süsteem üles ja seda rakendati selleks, et need soodustused kanduksid üle kõigile süsteemis osalejatele: laevatehastele, AIE-dele, laevaomanikele, korraldavatele pankadele ja eri tehinguid vahendavatele äriühingutele.

3.

Komisjon nägi oma otsuses ette riigi kohustuse nõuda tagasi antud ebaseaduslik abi, kuid seda tehes nägi ta ette, et abi tuleb tagasi nõuda üksnes AIE-delt, jättes tagasimaksmise kohustuse ette nägemata kõigi teiste süsteemis osalejate puhul.

4.

Otsuses ei põhjendatud, miks selle juhtumi puhul otsustati abi tagasinõudmise kasuks ega seda, miks tagasimaksmise kohustus pandi üksnes AIE-dele.

5.

Tagasimaksmise kohustuse panemine ainuüksi AIE-dele vastab eesmärkidele, mis erinevad nendest eesmärkidest, mis õigustavad komisjonile sellise kohustuse panemise pädevuse andmist.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/58


13. juunil 2014 esitatud hagi – Superficies de Alimentación versus komisjon

(Kohtuasi T-433/14)

2014/C 253/79

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Superficies de Alimentación, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, tervikuna või selliselt, et mõju puudumine tehingute kasumlikkusele oleks piiratud, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/59


9. juunil 2014 esitatud hagi – Tose'e Ta'avon Bank versus nõukogu

(Kohtuasi T-435/14)

2014/C 253/80

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Tose'e Ta'avon Bank (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat J.-M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu otsus, millega jäeti kehtima hagejale määratud karistus, mis on märgitud 15. märtsi 2014. aasta teatises;

tunnistada tema suhtes kohaldamatuks nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012;

tunnistada tema suhtes kohaldamatuks nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/413/ÜVJP;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud õigusnormi, kuna hageja suhtes piiravate meetmete jõusse jätmiseks toodud põhjendus ei sisaldu nende põhjenduste hulgas, mis lubaks kostjal võtta piiravaid meetmeid.

2.

Teise väite kohaselt on tehtud faktiviga, mis seisneb ilmses hindamisveas, kuna hageja ei ole Iraani riigi hallatav ja ei osuta Iraani valitsusele rahalist abi.

3.

Kolmanda väite kohaselt puudub põhjendus.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet ja omandiõigust.

5.

Viies väide puudutab õigusvastasuse vastuväidet seoses määrusega nr 267/2012 (1) ja otsusega 2010/413 (2), mille rakendamiseks tehti vaidlustatud otsus, kuna esiteks on need õigusaktid vastu võetud ELTL artiklis 296 ette nähtud põhjendamiskohustust ja ELTL artiklit 215 rikkudes ning teiseks, nende vastavad sätted, mille põhjal hagejale määratud piiravad meetmed jäeti kehtima, rikuvad aluslepinguid ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat.


(1)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1).

(2)  Nõukogu 26. juuli 2010 otsus, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/60


9. juunil 2014 esitatud hagi – Neka Novin versus nõukogu

(Kohtuasi T-436/14)

2014/C 253/81

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Neka Novin (Yusef Abad, Iraan) (esindaja: advokaat L. Vidal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu otsus, millega jäeti kehtima hagejale määratud karistus, mis on märgitud 15. märtsi 2014. aasta teatises;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud õigusnormi, kuna piiravate meetmete kehtima jätmiseks esitatud põhjendus ei ole piisav.

2.

Teise väite kohaselt on tehtud ilmne hindamisviga, kuna kostja leidis ekslikult, et hageja on omandanud eritehnikat, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

3.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet ja omandiõigust.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/60


16. juunil 2014 esitatud hagi – Metalúrgica Galaica versus komisjon

(Kohtuasi T-442/14)

2014/C 253/82

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Metalúrgica Galaica, SA (Narón (A Coruña), Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, tervikuna või selliselt, et mõju puudumine tehingute kasumlikkusele oleks piiratud, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/61


16. juunil 2014 esitatud hagi – Aprovechamientos Energéticos JG versus komisjon

(Kohtuasi T-443/14)

2014/C 253/83

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Aprovechamientos Energéticos JG, SL (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat A. López Gómez)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada vaidlustatud otsus selles osas, milles see kvalifitseerib nende meetmete kogumi, mis kujutavad endast otsuse kohaselt niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi („SEAF”), uueks ja siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, mis nimetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate investoreid väidetava riigiabi saajaks ja ainsaks kohustatud isikuks, kellelt abi tagasi nõutakse;

samuti teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see kohustab väidetava riigiabi Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetega vastuolus tagasi nõudma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 selles osas, milles see teeb otsuse investorite ja muude üksuste vaheliste eraõiguslike lepingute seaduslikkuse kohta, tervikuna või selliselt, et mõju puudumine tehingute kasumlikkusele oleks piiratud, ning

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-401/14: Duro Felguera SA vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/62


17. juunil 2014 esitatud hagi – Laboratoires CTRS versus komisjon

(Kohtuasi T-452/14)

2014/C 253/84

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Prantsusmaa) (esindajad: barrister K. Bacon, solicitors M. Utges Manley ja M. Vickers)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 1 osas, milles selles sisuliselt märgitakse, et Cholic Acid FGK on Orphacoli näidustuste puhul lubatud; või teise võimalusena tühistada selle otsuse artikkel 1 tervikuna; ja

mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejal on harva kasutatava ravimi Orphacol müügiluba; see on mõeldud kahe harvaesineva, kuid väga tõsise geneetilise maksahaiguse ravimiseks ning selle toimeaine on koolhape. Orphacolil on vastavalt määruse nr 141/2000 (1) artiklile 8 nende kahe näidustuse suhtes alates 16. septembrist 2013 10. aastaks ainuõigus turul.

4. aprilli 2014. aasta vaidlustatud otsusega andis komisjon müügiloa ühele teisele harva kasutatavale ravimile (koolhape FGK), mille toimeaine on samuti koolhape. Kuigi koolhappele FGK anti luba kolme muu näidustuse suhtes, mis ei kattunud Orphacolile antud loa näidustustega, sisaldasid ravimi omaduste kokkuvõte ja koolhappe FGK hindamisaruanne – mis hageja sõnul moodustavad vaidlustatud otsuse lahutamatu osa – väga ulatuslikke viiteid koolhappe FGK tõhususele ja ohutusele seoses näidustustega, mille suhtes oli antud luba Orphacolile.

Oma hagi põhjendamiseks tugineb hageja ühele väitele, mille kohaselt on rikutud määruse nr 141/2000 artikli 8 lõiget 1, kuna komisjon on koolhappele FGK müügiloa andmisega vastavalt ravimi omaduste kokkuvõtte ja hindamisaruande tingimustele rikkunud hageja ainuõigust turul, arvestades, et tingimused, millel koolhappele FGK müügiluba anti, viitavad sisuliselt sellele, et koolhape FGK on lubatud ka näidustuste puhul, mille suhtes anti müügiluba Orphacolile.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta (ELT L 18, lk 1; ELT eriväljaanne 12/05, lk 21).


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/63


20. juunil 2014 esitatud hagi – Arocasa versus komisjon

(Kohtuasi T-461/14)

2014/C 253/85

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Arocasa, SA (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kõik käesolevast menetlusest tulenevad kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14: Gutser vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/63


24. juunil 2014 esitatud hagi – Vego Supermercados versus komisjon

(Kohtuasi T-465/14)

2014/C 253/86

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Vego Supermercados, SA (La Coruña, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles see määratleb meetmete kogumi, mis otsuse kohaselt moodustavad niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi, siseturuga kokkusobimatu uue riigiabina;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, milles määratletakse majandushuviühingute (AIE) investorid kui väidetava abi saajad ning ainsad isikud, kes on kohustatud abi tagasi maksma;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles sellega kohustatakse väidetavat abi tagasi maksma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles selles tehakse otsus investorite ja muude üksuste vahel sõlmitud eraõiguslike lepingute õiguspärasuse kohta ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-700/13: Bankia vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/64


24. juunil 2014 esitatud hagi – Fonditel Pensiones versus komisjon

(Kohtuasi T-467/14)

2014/C 253/87

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles see määratleb meetmete kogumi, mis otsuse kohaselt moodustavad niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi, siseturuga kokkusobimatu uue riigiabina;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, milles määratletakse majandushuviühingute (AIE) investorid kui väidetava abi saajad ning ainsad isikud, kes on kohustatud abi tagasi maksma;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles sellega kohustatakse väidetavat abi tagasi maksma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles selles tehakse otsus investorite ja muude üksuste vahel sõlmitud eraõiguslike lepingute õiguspärasuse kohta ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-700/13: Bankia vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/64


24. juunil 2014 esitatud hagi – Dordal versus komisjon

(Kohtuasi T-469/14)

2014/C 253/88

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Dordal, SA (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles see määratleb meetmete kogumi, mis otsuse kohaselt moodustavad niinimetatud Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi, siseturuga kokkusobimatu uue riigiabina;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 4, milles määratletakse majandushuviühingute (AIE) investorid kui väidetava abi saajad ning ainsad isikud, kes on kohustatud abi tagasi maksma;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles sellega kohustatakse väidetavat abi tagasi maksma;

tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, milles selles tehakse otsus investorite ja muude üksuste vahel sõlmitud eraõiguslike lepingute õiguspärasuse kohta ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-700/13: Bankia vs. komisjon.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/65


26. juunil 2014 esitatud hagi – Kendrion versus Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi T-479/14)

2014/C 253/89

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Kendrion NV (Zeist, Madalmaad) (esindajad: advokaadid P. Glazener ja T. Ottervanger)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul mõista Euroopa Liidu Kohtult välja:

hageja kasuks 2 3 08  463,98 euro suurune või vähemalt Üldkohtu arvates kohane varalise kahju hüvitis;

hageja kasuks 1 1 0 50  000,00 euro suurune mittevaralise kahju hüvitis, teise võimalusena vähemalt 1 7 00  000,00 euro suurune hüvitis, kolmanda võimalusena hüvitis, milles pooled on Üldkohtu poolt määratavatel tingimustel kokku leppinud või vähemalt Üldkohtu arvates kohane hüvitis;

igalt summalt lisaks Üldkohtu arvates kohane viivis alates 26. novembrist 2013;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Kohus tuvastas 26. novembri 2013. aasta otsusega kohtuasjas Kendrion vs. komisjon (C-50/12 P, EU:C:2013:771) Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõike 2 rikkumise Üldkohtu menetluses kohtuasjas T-54/06: Kendrion vs. komisjon, mis puudutas komisjoni 30. novembri 2005. aasta otsuse K(2005) 4634 (lõplik) tühistamist [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetluses (juhtum COMP/F/38.354 – tööstuslikud kotid) hagejat puudutavas osas ning hagejale määratud rahatrahvi tühistamist või teise võimalusena selle vähendamist.

Euroopa Kohus tuvastas lisaks, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõike 2 rikkumise osas tuleb esitada Üldkohtule kahju hüvitamise hagi, kuna see on tõhus õiguskaitsevahend.

Hageja väidab, et Euroopa Kohus sedastas juba nimetatud otsuses, et isikule õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumise tingimused on täidetud.

Lisaks väidab hageja, et menetlus kestis viis aastat ja üheksa kuud, samas kui tema arvates oleks mõistlik kestus olnud kaks aasta ja kuus kuud, mistõttu mõistlikku aega ületati kolme aasta ja kolme kuu võrra. Kui kohtuasi oleks lahendatud mõistliku aja jooksul, oleks otsus tehtud 26. novembri 2013. aasta asemel 26. augustil 2010.

Menetluse ülemäära pika kestuse tõttu hagejale tekkinud varaline kahju koosneb tema sõnul täiendavast finantskoormusest, mida ta pidi asjaomasel perioodil kandma. See kahju koosneb komisjoni poolt 34 000 000 euro suuruse rahatrahvi eest määratud intressist, millele lisanduvad kulud, mis tekkisid sellel ajavahemikul rahatrahvi ja intressi maksmiseks seatud käendusega. See summa oleks olnud 26. augustil 2010 Euroopa Liidule makstud rahatrahvi ja intressi tasumise rahastamise kulude võrra väiksem, kui Üldkohus oleks selleks ajaks otsuse teinud.

Menetluse ülemäära pika kestuse tõttu hagejale tekkinud mittevaralise kahju hüvitamiseks nõuab ta iga aasta eest, mille võrra ületati Üldkohtu menetluse mõistlikku kestust, kohase hüvitisena 10 % rahatrahvist ja pooliku aasta eest vastava osa 10 %-st. Selline hüvitis on hageja sõnul asjakohane, kuna komisjon suurendas otsuse tegemise ajal rahatrahve tavaliselt iga rikkumise aasta eest 10 % võrra.

Teise võimalusena palub hageja maksta mittevaralise kahju kohase hüvitisena 5 % rahatrahvist. See summa vastab summale, mida Euroopa Kohus on pidanud kohaseks sarnastel juhtudel, mil kartellimenetlustes on rahatrahvide hindamisel tähtaegu oluliselt ületatud.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/66


Üldkohtu 10. juunil 2014. aasta määrus – Makhlouf versus nõukogu

(Liidetud kohtuasjad T-433/11 ja T-98/12) (1)

2014/C 253/90

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Seitsmenda koja president tegi määruse liidetud kohtuasjade registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 290, 1.10.2011.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/66


Üldkohtu 10. juuni 2014. aasta määrus – Othman versus nõukogu

(Kohtuasi T-109/13) (1)

2014/C 253/91

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Seitsmenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 129, 4.5.2013.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/66


Üldkohtu 5. juuni 2014. aasta määrus – Syrian Lebanese Commercial Bank versus nõukogu

(Kohtuasi T-477/13) (1)

2014/C 253/92

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Üheksanda koja esimees tegi määruse kohtasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 336, 16.11.2013.


Avaliku Teenistuse Kohus

4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/67


Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuni 2014. aasta otsus – BN versus parlament

(Kohtuasi F-24/12) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Tühistamishagi - Palgaastmel AD 14 olev ametnik, kes töötab üksuse juhataja ametikohal - Peadirektori vastane väidetav psühholoogiline ahistamine - Liikuvuse rakendamine - Keeldumine võtta vastu nõuniku ametikohta teises peadirektoraadis koos üksuse juhataja palga tõusu kaotusega - Otsus esialgse üleviimise kohta teisele nõunikukohale - Teenistuse huvi - Palgaastme ja töö vahelise vastavuse reegel - Kahju hüvitamise nõue - Mitteotsustuslikest toimingutest tulenev kahju))

2014/C 253/93

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BN (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Blot, hiljem advokaadid S. Rodrigues ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: O. Caisou-Rousseau ja J. F. de Wachter, hiljem O. Caisou-Rousseau ja V. Montebello-Demogeot)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi presidendi otsus viia hageja parlamendi sama peadirektoraadi siseselt üle üksuse juhataja ametikohalt ühe direktoraadi direktori nõuniku ametikohale ja nõue hüvitada psühholoogilise ahistamisega põhjustatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kõik BN-i kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt, kes ühtlasi kannab ise kõik oma kohtukulud.


(1)  ELT C 138, 12.5.2012, lk 36.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/67


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus – Sumberaz Sotte-Wedemeijer versus Europol

(Kohtuasi F-119/12) (1)

((Avalik teenistus - Europoli töötajad - Europoli konventsioon - Europoli personalieeskirjad - Otsus 2009/371/JAI - Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine - Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine))

2014/C 253/94

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Madalmaad) (esindaja: advokaat: J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, hiljem J. Arnould, D. Neumann ja D. El Khoury)

Ese

Nõue tühistada Europoli otsus mitte pikendada hageja lepingut määramata tähtajaks ning nõue mõista Europolilt välja töötasu, mida hagejale oleks Europolis edasi makstud, ja hagejale tegelikult makstud muude tasude summa vahe

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta S. Sumberaz Sotte-Wedemeijeri kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Politseiameti kohtukulud.


(1)  ELT C 379, 8.12.2012, lk 36.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/68


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus – Coutureau versus Europol

(Kohtuasi F-120/12) (1)

((Avalik teenistus - Europoli töötajad - Europoli konventsioon - Europoli personalieeskirjad - Otsus 2009/371/JAI - Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine - Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine))

2014/C 253/95

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christèle Coutureau (Rijswijk, Madalmaad) (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Poltseiamet (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, hiljem J. Arnould, D. Neumann ja D. El Khoury)

Ese

Nõue tühistada Europoli otsus mitte pikendada hageja lepingut määramata tähtajaks ning nõue mõista Europolilt välja töötasu, mida hagejale oleks Europolis edasi makstud, ja hagejale tegelikult makstud muude tasude summa vahe

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta C. Coutureau kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Politseiameti kohtukulud.


(1)  ELT C 379, 8.8.2012, lk 36.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/69


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus – Maynard versus Europol

(Kohtuasi F-121/12) (1)

((Avalik teenistus - Europoli töötajad - Europoli konventsioon - Europoli personalieeskirjad - Otsus 2009/371/JAI - Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine - Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine))

2014/C 253/96

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ginny Maynard (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, hiljem J. Arnould, D. Neumann ja D. El Khoury)

Ese

Nõue tühistada Europoli otsus mitte pikendada hageja lepingut määramata tähtajaks ning nõue mõista Europolilt välja töötasu, mida hagejale oleks Europolis edasi makstud, ja hagejale tegelikult makstud muude tasude summa vahe

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta G. Maynardi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Politseiameti kohtukulud.


(1)  ELT C 379, 8.12.2012, lk 36.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/69


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus — Molina Solano versus Europol

(Kohtuasi F-66/13) (1)

((Avalik teenistus - Europoli töötajad - Europoli konventsioon - Europoli personalieeskirjad - Otsus 2009/371/JAI - Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine - Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine))

2014/C 253/97

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Beatriz Molina Solano (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: J. Arnould ja D. Neumann, hiljem J. Arnould, D. Neumann ja D. El Khoury)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte pikendada hageja tähtajalist lepingut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta B. Molina Solano kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Politseiameti kohtukulud.


(1)  ELT C 247, 21.9.2013, lk 30.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/70


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2014. aasta otsus — Rihn versus Europol

(Kohtuasi F-67/13) (1)

((Avalik teenistus - Europoli töötajad - Europoli konventsioon - Europoli personalieeskirjad - Otsus 2009/371/JAI - Muude teenistujate teenistustingimuste Europoli teenistujatele kohaldamine - Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine))

2014/C 253/98

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Rihn (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: J. Arnould ja D. Neumann, hiljem J. Arnould, D. Neumann ja D. El Khoury)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte pikendada hageja tähtajalist lepingut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta P. Rihni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Politseiameti kohtukulud.


(1)  ELT C 274, 21.9.2013, lk 31.


4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/70


18. juunil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-56/14)

2014/C 253/99

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kaks arvutusettepanekut seoses hageja pensioniõiguste ülekandmisega liidu pensioniskeemi, mille kohaselt kasutatakse ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklitega 11 ja 12 seoses uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tühistada 20. septembri 2013. aasta otsused, mis puudutavad kahte ettepanekut pensioniõigusliku staaži arvutamiseks, mida võetaks arvesse Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemis seoses taotlusega nr 1 A112-BE-ONP ja taotlusega nr 2 BE-CPIE-1 (varasem viide), mille nimetav asutus 20. märtsil 2014 teatavaks tehtud otsusega jõusse jättis;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.