ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 207A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
3. juuli 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa personalivaliku amet (EPSO)

2014/C 207A/01

Teade avalike konkursside korraldamise kohta — EPSO/AD/284/14 – saksa keele (DE) tõlkijad — EPSO/AD/285/14 – kreeka keele (EL) tõlkijad — EPSO/AD/286/14 – hispaania keele (ES) tõlkijad — EPSO/AD/287/14 – rootsi keele (SV) tõlkijad

1

 

2014/C 207A/02

Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

8

ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa personalivaliku amet (EPSO)

3.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 207/1


TEADE AVALIKE KONKURSSIDE KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AD/284/14 – SAKSA KEELE (DE) TÕLKIJAD

EPSO/AD/285/14 – KREEKA KEELE (EL) TÕLKIJAD

EPSO/AD/286/14 – HISPAANIA KEELE (ES) TÕLKIJAD

EPSO/AD/287/14 – ROOTSI KEELE (SV) TÕLKIJAD

2014/C 207 A/01

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab katsetel põhinevad avalikud konkursid, mille põhjal koostatakse reservnimekirjad tõlkijate (AD 5) töölevõtmiseks.

Konkursi eesmärk on koostada reservnimekirjad, mille alusel täidetakse vabad ametnike töökohad Euroopa Liidu institutsioonides.

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi 1. märtsi 2014. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 60 A ja EPSO veebisaidil avaldatud avalike konkursside üldeeskirjad.

Kõnealune dokument on konkursiteate lahutamatu osa ja aitab Teil mõista konkursi menetluseeskirju ja registreerumistingimusi.

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

TÕLKETESTID

VI.

HINDAMISKESKUS

VII.

RESERVNIMEKIRJAD

VIII.

KUIDAS KANDIDEERIDA

I.   ÜLDTEAVE

1.

Reservnimekirja kantavate kandidaatide arv

 

1. valik

2. valik

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Märkused

Kõik nimetatud konkursid koosnevad kahest valikuvõimalusest. Registreerumisel saate valida ainult ühe konkursi ja ühe valikuvõimaluse.

Valik tuleb teha elektroonilisel registreerumisel ja seda ei saa muuta pärast elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamist ja esitamist.

Konkursil osalemiseks peab kandidaadil olema konkursi keele laitmatu  (1) kirjaliku ja suulise väljenduse oskus (emakeelena või sellega samaväärsel tasemel), samuti peab ta väga hästi oskama esimest ja teist lähtekeelt. Nõutava taseme puudumisel soovitame tungivalt jätta konkursile registreerumata.

II.   AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

Palgaaste AD 5 võimaldab alustada karjääri Euroopa Liidu institutsioonides kas keele- või muu valdkonna administraatorina.

Keeleadministraatori (tõlkija) peamine ülesanne on osaleda talle tööd andva institutsiooni või asutuse ülesannete täitmises, tagades dokumentide kvaliteetse tõlke ettenähtud tähtaja jooksul ja pakkudes keelelist nõustamist.

Keeleadministraatori (tõlkija) tööülesannete hulka kuulub tõlkimine vähemalt kahest lähtekeelest oma põhikeelde, tõlgete toimetamine ja terminoloogiatöö. Tekstid on sageli keerukad ning kuuluvad enamasti poliitika, õiguse, majanduse, rahanduse, teaduse ja tehnika valdkonda ning katavad kõiki Euroopa Liidu tegevusvaldkondi. Nimetatud tööülesannete täitmine eeldab tööspetsiifilise infotehnoloogia ja kontoritehnika kasutamist.

III.   OSALEMISTINGIMUSED

Elektroonilise registreerumise tähtpäevaks peab kandidaat vastama kõikidele järgmistele üld- ja eritingimustele:

1.

Üldtingimused

a)

Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

b)

Kandidaadil peavad olema kõik kodanikuõigused.

c)

Kandidaat peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.

d)

Kandidaadil peavad olema töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

2.

Eritingimused

2.1.

Diplom

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele.

2.2.

Erialane töökogemus

Töökogemust ei nõuta.

2.3.

Keelteoskus

1. valik

 

1. keel

Põhikeel:

konkursi keele laitmatu valdamine.

2. keel

Esimene lähtekeel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele oskus väga heal tasemel.

3. keel

Teine lähtekeel (muu kui 1. ja 2. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele oskus väga heal tasemel.

2. valik

 

1. keel

Põhikeel:

konkursi keele laitmatu valdamine.

2. keel

Esimene lähtekeel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele oskus väga heal tasemel.

3. keel

Teine lähtekeel (muu kui 1. keel ja muu kui inglise, prantsuse või saksa keel)

ühe muu Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel.

 

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia Vabariik vs. komisjon, soovivad ELi institutsioonid põhjendada, miks seatakse käesoleva konkursi puhul teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

 

Teise keele valik on käesolevas konkursis määratud kindlaks vastavalt talituste huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

 

ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti on inglise, prantsuse ja saksa keel Euroopa Liidus teise keelena kõige levinumad ja neid keeli õpitakse teise keelena kõige sagedamini. See kinnitab, et vähemalt ühe nimetatud keele valdamine peaks kuuluma Euroopa Liidu institutsioonide ametikohtadele kandideerijate haridusele ja tööalasele pädevusele esitatavate nõuete hulka. Sellest tulenevalt võib öelda, et talituse huve ning kandidaatide võimeid tasakaalustades ning arvestades ka käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide läbiviimine neis kolmes keeles põhjendatud, tagamaks, et esimesest ametlikust keelest olenemata valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel hinnata kandidaatide võimet koheseks tegutsemiseks keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab.

 

Samadel põhjustel on põhjendatud kandidaadi ja institutsiooni vahelisel suhtlemisel ning kandideerimisavaldustes kasutatava keelevaliku piiramine. Sel viisil on võimalik tagada ühtsus kandidaatide võrdlemisel ja nende kandideerimisavalduste kontrollimisel.

 

Samuti on kandidaatide võrdse kohtlemise huvides see, et kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, peavad sooritama testi oma teises keeles, st ühes neist kolmest keelest.

 

See aga ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.

IV.   EELVALIKUTESTID

Eelvalikutestid on arvutipõhised ja neid korraldab EPSO. Valikukomisjon määrab kindlaks testide raskusastme ja kinnitab EPSO tehtud ettepanekute põhjal nende põhisisu.

1.

Testidele kutsumine

Kandidaat kutsutakse testidele, kui ta on kinnitanud oma kandidatuuri õigel ajal (vt VIII osa).

Tähelepanu!

1.

Oma kandidatuuri kinnitades teatab kandidaat, et täidab III osas esitatud üld- ja eritingimused.

2.

Testidel osalemiseks peab kandidaat valima kuupäeva; kuupäev tuleb tingimata kindlaks määrata tähtaja jooksul, mis täpsustatakse EPSO kasutajakonto kaudu.

2.

Testide laad ja hindamine

Valikvastustega testide eesmärk on hinnata kandidaatide võimeid järgmistes valdkondades:

Test a

verbaalne mõtlemine

punktiskaala: 0–20 punkti

Test b

matemaatiline mõtlemine

punktiskaala: 0–10 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 4 punkti

Test c

abstraktne mõtlemine

punktiskaala: 0–10 punkti

 

minimaalne nõutav punktisumma testide a ja c peale kokku: 15 punkti

Test d

keeleline arusaamine

punktiskaala: 0–12 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 6 punkti

Test e

keeleline arusaamine

punktiskaala: 0–12 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 6 punkti

3.

Testide keel

1. keel: testid a, b ja c

2. keel: test d

3. keel: test e

V.   TÕLKETESTID

1.

Testidele kutsumine

Kandidaat kutsutakse tema erioskuste ja -võimete hindamiseks tõlketestidele, mille sisu kinnitab valikukomisjon:

kui ta on saanud kõikidel eelvalikutestidel minimaalse nõutava punktisumma;

kui ta on kogunud testide a, c, d ja e peale kokku ühe suurematest punktisummadest (2) ja

kui pärast elektroonilises kandideerimisavalduses (3) esitatud andmete läbivaatamist on selgunud, et ta täidab III osas esitatud üld- ja eritingimused.

Eelvalikutesti b alusel arvatakse kandidaate konkursist välja, kuid selle testi punkte ei liideta teiste testide tulemustele tõlketestidele kutsutavate kandidaatide nimekirja koostamisel.

Tõlketestidele kutsutavate kandidaatide arv on konkursi ja valiku kohta ligikaudu kolm korda suurem (kuid mitte suurem kui neli korda) kui käesolevas konkursiteates esitatud reservnimekirja kantavate kandidaatide arv (4). See arv avaldatakse EPSO veebisaidil (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Tõlketestid korraldatakse liikmesriikide testimiskeskustes.

2.

Testide laad ja hindamine

f)

Tõlketest 2. keelest 1. keelde (sõnaraamatut võib kasutada)

Kestus: 60 minutit

g)

Tõlketest 3. keelest 1. keelde (sõnaraamatut võib kasutada)

Kestus: 60 minutit

Iga tõlketesti hinnatakse skaalal 0–80 punkti

minimaalne nõutav punktisumma testi kohta: 40 punkti

Kui kandidaat ei saa testis f minimaalset nõutavat punktisummat, siis tema testi g läbi ei vaadata.

VI.   HINDAMISKESKUS

1.

Hindamiskeskusesse kutsumine

Kandidaadid, kes on kogunud tõlketestidel ühe suurima punktisumma, mis ei ole ühtlasi väiksem minimaalsest nõutavast punktisummast, kutsutakse hindamiskeskusesse. Üldjuhul toimuvad hindamiskeskuse testid Brüsselis ja kestavad ühe päeva.

Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on konkursi ja valiku kohta ligikaudu kaks korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud reservnimekirja kantavate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hindamiskeskus

Hindamiskeskuses hinnatakse järgmiste valikukomisjoni heaks kiidetud testidega kandidaadi üldvõimeid ja -oskusi (5) esimeses lähtekeeles:

h)

struktureeritud intervjuu,

i)

rühmatöö,

j)

suuline ettekanne.

Iga üldvõimet ja -oskust testitakse järgmiselt:

 

Struktureeritud intervjuu

Rühmatöö

Suuline ettekanne

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

 

x

x

Suhtlemisoskus

x

 

x

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

x

 

x

Õppimis- ja enesearendamisvõime

x

x

 

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

 

x

x

Pingetaluvus

x

 

x

Meeskonnatöö oskus

x

x

 

Juhtimisoskus

x

x

 


3.

Punktiskaala

0–80 punkti üldvõimete või -oskuste peale kokku (10 punkti iga võime või oskuse eest)

minimaalne nõutav punktisumma: 40 punkti 8 üldvõime või -oskuse peale kokku

4.

Kaal

Tõlketestide (erivõimed ja -oskused) ja hindamiskeskuse testide (üldvõimed ja -oskused) tulemuste põhjal arvutatakse järgmisel viisil koondhinne:

erivõimed ja -oskused (testid f ja g): 65 % koondhindest

üldvõimed ja -oskused: testid h, i ja j: 35 % koondhindest

VII.   RESERVNIMEKIRJAD

1.

Reservnimekirjadesse kandmine

Valikukomisjon kannab kandidaadi nime reservnimekirja,

kui kandidaat on kogunud tõlketestide ja hindamiskeskuse testide peale kokku ühe suurima punktisumma, (6) mis ei ole ühtlasi väiksem minimaalsest nõutavast punktisummast,

ja kui ta vastab tõendavate dokumentide alusel kõikidele osalemistingimustele.

Tõendavate dokumentide kontrolli jätkatakse punktide kahanevas järjestuses seni, kuni on saavutatud nende kandidaatide arv, kelle võib kanda reservnimekirja ja kes vastavad kõikidele konkursil osalemise tingimustele.

Allapoole nimetatud künnist jäävate kandidaatide tõendavaid dokumente läbi ei vaadata. Kui kandidaadi elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete (7) kontrollimisel selgub, et andmed on dokumentidega tõendamata, arvatakse ta konkursist välja.

2.

Järjestus

Nimekirjad järjestatakse konkursi, valiku ja tähestiku alusel.

VIII.   KUIDAS KANDIDEERIDA

1.

Elektrooniline registreerumine

Registreeruda tuleb elektrooniliselt, järgides EPSO veebisaidil esitatud registreerumisjuhendis esitatud korda.

Lõppkuupäev (sealhulgas kandideerimisavalduse kinnitamise jaoks): 5. august 2014 kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

2.

Kandideerimisdokumendid

Kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, (8) palutakse tal hindamiskeskusesse tulekul võtta kaasa kõik kandideerimisdokumendid (allakirjutatud elektrooniline kandideerimisavaldus ja tõendavad dokumendid).

Nõuded: vt avalike konkursside üldeeskirjade punkt 2.1.7.


(1)  Vt Euroopa keeleõppe raamdokument (CECR) (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) – tõlkijatelt nõutav minimaalne keeletase: l. keel = C2, 2. keel = C1, 3. keel = C1.

(2)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saavad mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik tõlketestidele.

(3)  Enne reservnimekirja koostamist kontrollitakse andmeid tõendavate dokumentide alusel (vt VII osa punkt 1 ja VIII osa punkt 2).

(4)  Erandkorras võib neid piiranguid ületada, kui seda tingib mitme kandidaadi võrdne positsioon paremusjärjestuses, või selleks, et tagada kandidaatide võrdne kohtlemine küsimuste võimaliku neutraliseerimise korral.

(5)  Kõnealuste võimete ja oskuste üksikasjalik kirjeldus on esitatud avalike konkursside üldeeskirjade punktis 1.2.

(6)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kantakse nad kõik reservnimekirja.

(7)  Üldtingimuste kohta esitatud andmeid kontrollib EPSO ja eritingimuste kohta esitatud andmeid valikukomisjon.

(8)  Hindamiskeskusesse tulemise kuupäev teatatakse kandidaadile tema EPSO kasutajakonto kaudu.


3.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 207/8


ÜLEVAADE ELT C-SEERIA A-OSAS AVALDATUD KONKURSITEADETEST

2014/C 207 A/02

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207