ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.094.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 94

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
31. märts 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

KONTROLLIKODA

2014/C 094/01

Arvamus nr 1/2014 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 lõikele 4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

1

2014/C 094/02

Arvamus nr 2/2014 (vastavalt ELTLi artiklile 336) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente, ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

3

ET

 


III Ettevalmistavad aktid

KONTROLLIKODA

31.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/1


ARVAMUS nr 1/2014

(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 lõikele 4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

2014/C 94/01

EUROOPA KONTROLLIKODA,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 325 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (1),

võttes arvesse kontrollikojale 19. detsembril 2013 esitatud Euroopa Parlamendi taotlust arvamuse avaldamiseks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

SISSEJUHATUS

1.

Määruse ettepaneku eesmärk on liidu tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohane rakendamine, luues eelkõige komisjoni, ent ka liikmesriikide tolli- ja muude ametiasutuste jaoks mõjusamad mehhanismid, abistamaks komisjoni tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse ennetamiseks, uurimiseks ja selle eest süüdistuste esitamiseks. Ettepanekuga:

a)

soovitakse parandada tollipettustevastast võitlust (eelkõige võitlust päritolu valesti deklareerimise, kauba valesti kirjeldamise ja transiidisüsteemi väärkasutamise vastu), (2) võttes järgmisi meetmeid:

i)

luuakse konteinerite liikumise, (3) impordi, ekspordi ja transiidi andmeid sisaldav andmebaas;

ii)

täpsustatakse õiguslikku alust, mille alusel komisjon ja liikmesriigid tollialaseid andmeid vahetavad;

b)

tollialaste juurdlusmenetluste kiirendamiseks ja seeläbi kolmeaastase aegumistähtaja järel aeguvate juhtumite arvu vähendamiseks antakse komisjonile volitused saada impordi- ja ekspordideklaratsioone tõendavad dokumendid otse erasektori ettevõtjatelt (4);

c)

olemasolevas määruses reguleeritud kolme täiendavat küsimust täpsustatakse järgmiste meetmete abil (5):

i)

võimaldatakse andmebaasidele juurdepääsu andmist üksnes teatud kasutajatele;

ii)

optimeeritakse andmekaitsealast järelevalvet;

iii)

kõrvaldatakse õiguslik ebakindlus seoses vastastikuse abistamise käigus kogutud teabe kasutamisega asitõenditena liikmesriikide kriminaalmenetlustes.

2.

Kontrollikoda vaatas komisjoni ettepaneku läbi, pidades silmas oma audititöö tulemusi.

ÜLDISED TÄHELEPANEKUD

3.

Kontrollikoda on seisukohal, et ettepanek aitab saavutada määruses seatud eesmärke; käesoleva arvamuse punktides 5–8 esitab kontrollikoda siiski mõningad tähelepanekud. Lisaks puudutab ettepanek muuta artiklit 18b ning määruse ettepaneku artiklites 18a ja 18g sätestatud andmehoidlad küsimusi, mida käsitleti nimetatud määruse viimase muutmise kohta esitatud kontrollikoja arvamuse nr 3/2007 (6) punktides 9 ja 10. Ühtlasi peab kontrollikoda kasulikuks artiklis 12 toodud selgitust, mille kohaselt võib vastastikuse abistamise raames kogutud teavet kasutada asitõenditena liikmesriikide kriminaalmenetlustes. Nimetatud põhjustel tervitab kontrollikoda komisjoni ettepanekut.

4.

Andmekaitsealast järelevalvet puudutavate küsimuste eest vastutab Euroopa Andmekaitseinspektor, kellega komisjon asjaomaseid küsimusi konsulteerima peab. Seetõttu kontrollikoda käesolevas arvamuses nimetatud teemat ei käsitle.

KONKREETSED TÄHELEPANEKUD

5.

Määruse ettepaneku artiklites 18a ja 18g sätestatakse kord, mille kohaselt loob komisjon rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate esitatud andmete põhjal andmehoidla, analüüsib seda ning jagab saadud teavet liikmesriikide ametiasutustega. Artikli 18a lõike 6 ja artikli 18g lõike 3 kohaselt on juurdepääs andmehoidlale vaid teatud komisjoni talitustel ja liikmesriikide ametiasutustel; teistele institutsioonidele võib andmeid edastada vaid teatud tingimustel. Nimetatud teisese õiguse sätted ei tohi aga piirata kontrollikoja auditipädevust, mis on sätestatud esmases õiguses, nimelt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikes 3. Kuigi ranges mõttes ei ole muudetud määruses (EÜ) nr 515/97 vajalik viidata kontrollikoja auditipädevusele, oleks sellegipoolest kasulik asjaomastes artiklites välja tuua, et need sätted „ei piira kontrollikoja juurdepääsuõigust dokumentidele ja teabele, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikes 3”. Nimetatud täpsustus tagaks selle, et kõik määruse rakendamisega seotud pooled oleksid teadlikud kontrollikoja auditipädevusest ja asjaolust, et seda ei saa piiravate tingimustega kitsendada. Samal põhjusel oleks kasulik lisada artiklisse 29 viide kontrollikoja õiguse kohta omada juurdepääsu tolliinfosüsteemile.

6.

Artiklites 18c–18f kehtestatakse kord, mille alusel kogub ja töötleb komisjon teavet liidu tolliterritooriumile toodud, liidu piires transporditavate ja sealt välja viidud konteinerite liikumise kohta. Nimetatud teabe esitavad era- või avalik-õiguslikud teenuseosutajad, kelleks on tegelikkuses laevandusettevõtjad. Käesolevas arvamuses käsitletava määruse ettepaneku koostamisel konsulteeriti ka Maailma Laevandusnõukoguga (WSC), mille liikmete laevastik moodustab ligikaudu 90 % maailma liinilaevade kogutonnaažist (7). Nimetatud menetlus annab teatud kindluse selle kohta, et määruse ettepanek on teostatav ja sellega ei kaasne laevandusettevõtjate jaoks ebamõistlikke kulusid (8).

7.

Kontrollikoda märgib, et määruse ettepanekus puudub säte, mis nõuaks laevandusettevõtjate esitatud andmete täielikkuse, usaldusväärsuse ja õigeaegsuse kontrollimist. Lisaks ei ole selliseks menetluseks finantsselgituses ressursse eraldatud. Andmete täielikkuse, usaldusväärsuse ja õigeaegsuse näol on tegu käsitlemist vajava riskiga. Seejuures peab arvesse võtma ka kohaldatavate kontrollimehhanismide maksumust.

8.

Määruse ettepaneku artikli 18h kohaselt võib komisjon (OLAF) hankida juurdluste läbiviimiseks vajalikke impordi- ja ekspordideklaratsioone tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt. Sätte eesmärk on kiirendada OLAFi juurdlusi ja seeläbi vähendada juhtumite aegumise ohtu. Kontrollikoja hinnangul on tegu asjakohase meetmega. Komisjoni ja liikmesriikide vahelise avameelse ja mõjusa koostöö huvides tuleks nimetatud artiklis aga sätestada järgmised tingimused:

a)

komisjon peaks asjaomase liikmesriigi ametiasutustele teatama kõik taotlused, mille liikmesriigi ettevõtjad on esitatud, ja

b)

komisjon võib paluda asjaomase liikmesriigi pädevatelt ametiasutustelt abi dokumentide hankimiseks, eriti juhtudel, kui ettevõtjad ei esita kohe taotluses nõutud teavet.

CEAD auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Igors LUDBORŽS, võttis käesoleva arvamuse vastu 2014. aasta 25. veebruari koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  COM(2013) 796 (final), 25. november 2013.

(2)  Vt komisjoni seadusandlikule ettepanekule lisatud mõjuhindamise punkt 3.3.1 (komisjoni talituste 25. novembri 2013. aasta töödokument SWD(2013) 483 (final)).

(3)  Laevanduses kutsutakse neid dokumente konteinerite saatekirjadeks (Container Status Messages, CSM).

(4)  Vt komisjoni seadusandlikule ettepanekule lisatud mõjuhindamise punkt 3.3.2.1 (komisjoni talituste 25. novembri 2013. aasta töödokument SWD(2013) 483 (final)).

(5)  Ibid, punkt 3.3.2.2.

(6)  ELT C 101, 4.5.2007, lk 4.

(7)  Vt komisjoni seadusandlikule ettepanekule lisatud mõjuhindamise punkt 2.4.2 (komisjoni talituste 25. novembri 2013. aasta töödokument SWD(2013) 483 (final)).

(8)  Ibid, lk 27. Lähenemisviis põhineb kogemustel, mis Maailma Laevandusnõukogu on saanud Ameerika Ühendriikide ametiasutuste sarnaste nõudmiste täitmisel.


31.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/3


ARVAMUS nr 2/2014

(vastavalt ELTLi artiklile 336)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente,

ja

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

2014/C 94/02

EUROOPA KONTROLLIKODA,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 336,

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (edaspidi „personalieeskirjad”) (1),

võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-63/12, mis on avaldatud 19. novembril 2013,

võttes arvesse komisjoni 10. detsembri 2013. aasta ettepanekuid (2),

võttes arvesse komisjoni taotlust arvamuse saamiseks eelmainitud määruste ettepanekute kohta hiljemalt 5. märtsiks 2014, mille kontrollikoda sai 26. veebruaril 2014,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi taotlust arvamuse saamiseks eelmainitud määruste ettepanekute kohta, mille kontrollikoda sai 3. märtsil 2014,

ning arvestades, et: personalieeskirjade artikli 65 kohaselt ajakohastatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu igal aastal, võttes arvesse Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalpoliitikat;

2011. ja 2012. aasta kohanduste käsitlemine on veel pooleli;

Euroopa Kohus rõhutas (3) oma otsuses kohtuasjas C-63/12 aasta 2011 kohanduste kohta, et kui nõukogu tuvastab komisjoni esitatud objektiivsete andmete põhjal, et liidu majanduslik ja sotsiaalne olukord on tõsiselt ja äkiliselt halvenenud personalieeskirjade XI lisa artikli 10 tähenduses, peab komisjon parlamendile ja nõukogule esitama asjakohased ettepanekud nimetatud sätte alusel. Sellises olukorras on komisjonil siiski oma kaalutlusruum nende ettepanekute sisu kohta ehk selle üle, millised meetmed tunduvad talle asjakohased, arvestades asjaomast majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning vajaduse korral muid arvessevõetavaid tegureid, nagu inimressursside haldamine ja eelkõige töölevõtmise vajadusi puudutavad tegurid;

kohtuasi C-86/13 aasta 2012 kohanduste kohta on veel pooleli;

komisjon peab asjakohaseks teha ettepanek kohandada Belgias ja Luksemburgis töötasusid ja pensione alates 1. juulist 2011. aastal 0,9 % võrra ja alates 1. juulist 2012. aastal veel 0,9 % võrra;

komisjon viitab oma ettepanekute alusena erandiklausli (personalieeskirjade XI lisa endine artikkel 10) sätetele ja oma kaalutlusruumile selle klausli alusel;

personalieeskirjade muudatused seoses aasta töötasu kohandamisega on vastu võetud ja jõustunud (4) kuus nädalat enne seda, kui komisjon esitas ettepanekud, mida käesolev arvamus käsitleb;

endine erandiklausel on asendatud mõõdukus- ja erandiklauslitega (personalieeskirjade XI lisa artiklid 10 ja 11),

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

1.

kontrollikoda märgib, et komisjon viitab oma kaalutlusruumile seoses töötasude ja pensionide ajakohastamise asjakohaste ettepanekute sisuga.

2.

Kontrollikoda märgib, et mõlema ettepaneku põhjenduse 3 sõnastus võib anda alust vääritimõistmiseks, kuna selles ei tehta selget vahet ostujõu vähenemise ning töötasude ja pensionide nominaalse kohandamise vahel. Lisaks ei ole piisavalt selgelt välja toodud, mis alusel on 0,9 % suurused kavandatavad kohandused arvutatud.

3.

Kontrollikoda juhib tähelepanu sellele, et komisjoni ettepanekute alusena toodud erandiklausel ei ole enam jõus.

4.

Kontrollikoda soovitab kaaluda, kas personalieeskirjade XI lisas sätestatud kehtivaid eeskirju ja (vajaduse korral) sealsamas sätestatud mõõdukus- ja erandiklauslite eeskirju oleks võimalik kasutada otsustamist vajavate 2011. ja 2012. aasta kohanduste käsitlemiseks. Nende eeskirjadega on sätestatud kord, mis põhineb kontrollitavatel ja objektiivsetel andmetel.

5.

Kontrollikoda märgib, et kavandatavad kohandused nõuavad eelarveassigneeringute kättesaadavaks tegemist.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Louis GALEA, võttis käesoleva arvamuse vastu Luxembourgis 3. märtsil 2014.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  Määrus nr 31/EMÜ, 11/Euratom, millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385/62).

(2)  COM(2013) 895 (final) ja COM(2013) 896 (final).

(3)  Vt otsuse punkt 74.

(4)  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1023/2013 (millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi) (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15) artikli 1 punkt 44.