ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CA2014.081.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 81A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
20. märts 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2014/C 081A/01

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/277/14 — Administraatorid (AD 5) auditi valdkonnas

1

Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

20.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 81/1


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AD/277/14

ADMINISTRAATORID (AD 5) AUDITI VALDKONNAS

(2014/C 81 A/01)

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab katsetel põhineva avaliku konkursi, mille põhjal koostatakse reservnimekiri administraatorite töölevõtmiseks.

Konkursi eesmärk on koostada reservnimekiri, mille alusel täidetakse vabad ametnike ametikohad Euroopa Liidu institutsioonides Luxembourgis, peamiselt Euroopa Kontrollikojas.

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi 1. märtsi 2014. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 60 A ja EPSO veebisaidil avaldatud avalike konkursside üldeeskirjad.

Kõnealused üldeeskirjad on konkursiteate lahutamatu osa ja aitavad mõista konkursi menetluseeskirju ja registreerimistingimusi.

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

HINDAMISKESKUS

VI.

RESERVNIMEKIRJAD

VII.

KUIDAS KANDIDEERIDA

I.   ÜLDTEAVE

Reservnimekirja kantavate kandidaatide arv: 40

II.   AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

AD 5 on palgaaste, millel kõrgkooli lõpetanud alustavad Euroopa Liidu institutsioonides administraatori karjääri. Kõnealusele palgaastmele tööle võetud administraatorid võivad institutsioonides täita otsese ülemuse suunamisel kolme peamist liiki tööülesandeid: poliitika kujundamine, praktiline rakendamine ja ressursside juhtimine. Otsitakse eelkõige kandidaate, kellel on potentsiaali karjääri jätkamiseks institutsioonides.

Auditi valdkonna administraatorite üldine ülesanne on abistada juhtkonda ja kõrgemaid ametnikke institutsiooni tegevuseesmärkide rakendamisel.

Nende töö hõlmab ka finants-, tulemus- ja siseauditit. Audiitorid pakuvad kinnituse andmise ja nõustamisteenust Euroopa Liidu kõigis tegevusvaldkondades, et parandada juhtimist ja haldamist. Töö võib hõlmata ülesandeid Euroopa Liidu kõigis liikmesriikides, aga ka kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides. See eeldab valmisolekut reisida, sest lühiajalised lähetused võivad olla sagedased.

Eeldatakse võimet töötada mitmerahvuselises ja -kultuurilises meeskonnas ning valmisolekut täiendada pidevalt erialaseid oskusi koolituste kaudu.

Ametiülesanded eeldavad põhjalikke teadmisi järgmistes valdkondades: õigus, raamatupidamine, avalik haldus, rahandus ja majandus, projektijuhtimine ELi eri pädevusvaldkondades, infotehnoloogia, auditeerimis- ja hindamistehnikad jne.

Karjäär ELi institutsioonides pakub pidevalt koolitus- ja institutsioonidesisese liikumise võimalust.

Auditi valdkonna administraatorite peamised tööülesanded on järgmised:

välisaudit, finantsaudit, vastavusaudit ja usaldusväärse finantsjuhtimise audit, sealhulgas kavandamine, rakendamine ja aruannete koostamine;

dokumentidel põhinev ja kohapeal läbiviidav audit, kontrollisüsteemide, projekti- ja programmijuhtimise analüüs, hindamine ja parandamine;

siseaudit, metodoloogiline abi, nõustamine ja koolitus;

talitustevaheline koordineerimine ja konsulteerimine auditiküsimustes;

arvamuste, nõuannete ja soovituste koostamine institutsiooni ülesannetega seotud valdkondades.

III.   OSALEMISTINGIMUSED

Elektroonilise registreerimise kindlaksmääratud tähtpäevaks peab kandidaat täitma kõik järgmised üld- ja eritingimused.

1.

Üldtingimused

a)

Kandidaat peab olema mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

b)

Kandidaadil peavad olema kõik kodanikuõigused.

c)

Kandidaat peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused.

d)

Kandidaadil peavad olema töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

2.

Eritingimused

2.1.

Diplom

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele ametiülesannetega seotud valdkonnas, või kõnealusele tasemele vastav kutsealane koolitus / kutsekvalifikatsioon ametiülesannetega seotud valdkonnas.

Üliõpilased, kes on ülikooli viimasel kursusel, võivad konkursil osaleda, tingimusel et nad saavad diplomi kätte hiljemalt 31. juulil 2014.

2.2.

Töökogemus

Töökogemust ei nõuta.

2.3.

Keelteoskus (1)

1. keel

Põhikeel:

ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel.

2. keel

Teine keel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel.

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia Vabariik vs. komisjon, soovivad ELi institutsioonid põhjendada, miks seatakse käesoleva konkursi puhul teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

Teise keele valik on käesolevas konkursis määratud kindlaks vastavalt talituste huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti on inglise, prantsuse ja saksa keel Euroopa Liidus teise keelena kõige levinumad ja neid keeli õpitakse teise keelena kõige sagedamini. See kinnitab asjaolu, et neid keeli kasutatakse laialdaselt ka hariduses ja tööelus ning seepärast võib Euroopa Liidu ametikohtadele kandideerijatelt oodata vähemalt ühe nimetatud keele valdamist. Sellest tulenevalt võib öelda, et talituse huve ning kandidaatide vajadusi ja võimeid tasakaalustades ning arvestades ka käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide läbiviimine neis kolmes keeles põhjendatud, tagamaks, et olenemata esimesest ametlikust keelest valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel. Erioskuste selline hindamine võimaldab liidu institutsioonidel hinnata kandidaatide võimet kohe tegutseda keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab.

Samadel põhjustel on piiratud kandidaadi ja institutsiooni vahelisel suhtlemisel ning kandideerimisavaldustes valitud keel. Sel viisil on võimalik tagada ühtsus kandidaatide võrdlemisel ja nende kandideerimisavalduste kontrollimisel.

Samuti on kandidaatide võrdse kohtlemise huvides see, et kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, peavad sooritama testi oma teises keeles, st ühes neist kolmest keelest.

See aga ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.

IV.   EELVALIKUTESTID

Eelvalikutestid on arvutipõhised ja neid korraldab EPSO. Valikukomisjon määrab kindlaks testide raskusastme ja kinnitab EPSO tehtud ettepanekute põhjal nende põhisisu.

1.

Testidele kutsumine

Kandidaat kutsutakse testidele juhul, kui ta on kinnitanud oma kandidatuuri õigel ajal (vt VII osa).

Tähelepanu!

1.

Oma kandidatuuri kinnitades teatab kandidaat, et täidab III osas esitatud üld- ja eritingimused.

2.

Testidel osalemiseks peab kandidaat valima kuupäeva; kuupäev tuleb tingimata kindlaks määrata tähtaja jooksul, mis täpsustatakse EPSO kasutajakonto kaudu.

2.

Testide laad ja hindamine

Valikvastustega testide eesmärk on hinnata kandidaatide mõtlemisoskust:

Test a

verbaalne mõtlemine

punktiskaala: 0–20 punkti

Test b

matemaatiline mõtlemine

punktiskaala: 0–10 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 5 punkti

Test c

abstraktne mõtlemine

punktiskaala: 0–10 punkti

 

Minimaalne nõutav punktisumma testide a ja c peale kokku on 15 punkti.

Test d

olukorra lahendamine

punktiskaala: 0–40 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 24 punkti

3.

Testide keel

Testide a, b ja c puhul 1. keel.

Testi d puhul 2. keel.

V.   HINDAMISKESKUS

1.

Testidele kutsumine

Kandidaat kutsutakse hindamiskeskusesse,

kui ta on saanud kõikidel eelvalikutestidel minimaalse nõutava punktisumma,

kui ta (2) on kogunud testide a, c ja d peale kokku ühe suurematest punktisummadest ja

kui pärast elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete läbivaatamist on selgunud, (3) et ta täidab III osas esitatud üld- ja eritingimused.

Testi b alusel arvatakse kandidaate konkursist välja, kuid hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide nimekirja koostamisel ei liideta selle testi punkte teiste testide tulemustele.

Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on ligikaudu kaks ja pool korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud edukate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hindamiskeskus

Kandidaate hinnatakse kahte liiki testide alusel, mille sisu kinnitab valikukomisjon:

erioskused

Valdkonna erioskusi hinnatakse üksnes juhtumianalüüsi kaudu;

üldvõimeid ja -oskusi  (4) hinnatakse järgmiselt:

e)

juhtumianalüüs valitud valdkonnas

f)

rühmatöö

g)

suuline ettekanne

h)

struktureeritud intervjuu

Kandidaat kutsutakse osalema valitud valdkonna juhtumianalüüsis (5) (mis on hindamistestide lahutamatu osa) ja muudel hindamiskeskuse testidel, mis toimuvad üldjuhul Luxembourgis ja kestavad üks või poolteist päeva.

Iga üldvõimet ja -oskust testitakse järgmiselt.

 

Juhtumianalüüs

Rühmatöö

Suuline ettekanne

Struktureeritud intervjuu

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

x

 

x

 

Suhtlemisoskus

x

 

x

 

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

x

 

x

 

Õppimis- ja enesearendamisvõime

 

x

 

x

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

x

x

 

 

Pingetaluvus

 

 

x

x

Meeskonnatöö oskus

 

x

 

x

Juhtimisoskus

 

x

 

x

3.

Hindamiskeskuse testide keel

2. keel

4.

Hindamine ja kaal

Valdkonna erioskused

0–20 punkti

Minimaalne nõutav punktisumma: 10 punkti

Kaal: 25 % koondhindest

Üldvõimed ja -oskused

Üldvõimeid hinnatakse punktiskaalal 0–10

Minimaalne nõutav punktisumma:

 

3 punkti iga võime eest ja

 

50 punkti 80st kaheksa üldvõime ja -oskuse peale kokku.

Kaal: 75 % koondhindest

VI.   RESERVNIMEKIRI

1.

Reservnimekirjadesse kandmine

Valikukomisjon kannab kandidaadi nime reservnimekirja,

kui kandidaat on kogunud kõikide hindamistestide peale kokku minimaalse nõutava punktisumma ja ühe suurima punktisumma (vt I osas esitatud reservnimekirja kantavate kandidaatide arv) (6)

ja kui ta vastab tõendavate dokumentide alusel kõikidele osalemistingimustele.

Tõendavate dokumentide kontrolli jätkatakse punktide kahanevas järjestuses seni, kuni on saavutatud nende kandidaatide arv, kelle võib kanda reservnimekirja ja kes vastavad kõikidele konkursil osalemise tingimustele.

Allapoole nimetatud künnist jäävate kandidaatide tõendavaid dokumente läbi ei vaadata. Kui kandidaadi elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete (7) kontrollimisel selgub, et andmed on dokumentidega tõendamata, arvatakse kandidaat konkursist välja.

2.

Järjestus

Nimekiri koostatakse tähestiku alusel.

VII.   KUIDAS KANDIDEERIDA

1.

Elektrooniline registreerumine

Registreeruda tuleb elektrooniliselt, järgides EPSO veebisaidil esitatud registreerumise juhendis esitatud korda.

Tähtpäev (sealhulgas kandideerimisavalduse kinnitamise jaoks): 23. aprill 2014 kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

2.

Kandideerimisdokumendid

Kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, palutakse tal hindamiskeskusesse tulekul (8) võtta kaasa kõik kandideerimisdokumendid (allakirjutatud elektrooniline kandideerimisavaldus ja tõendavad dokumendid).

Üksikasjalikumad eeskirjad: vt avalike konkursside üldeeskirjade punkti 2.1.7.


(1)  Vt Euroopa keeleõppe raamdokument – nõutav tase: 1. keel = C1, 2. keel = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(2)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik hindamiskeskusesse.

(3)  Enne reservnimekirja koostamist kontrollitakse andmeid tõendavate dokumentide alusel (vt VI osa punkt 1 ja VII osa punkt 2).

(4)  Kõnealuste võimete ja oskuste üksikasjalik kirjeldus on esitatud avalike konkursside üldeeskirjade punktis 1.2.

(5)  Korralduslikel kaalutlustel võidakse juhtumianalüüs korraldada liikmesriikide testimiskeskustes muudest hindamiskeskuse testidest eraldi.

(6)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kantakse nad kõik reservnimekirja.

(7)  Üldtingimuste kohta esitatud andmeid kontrollib EPSO ja eritingimuste kohta esitatud andmeid valikukomisjon.

(8)  Hindamiskeskusesse tulemise kuupäev teatatakse kandidaadile tema EPSO kasutajakonto kaudu.