ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CA2014.074.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 74A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
13. märts 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2014/C 074A/01

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/276/14 — Administraatorid (AD 5)

1

Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

13.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 74/1


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRAATORID (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab katsetel põhineva avaliku konkursi, mille põhjal koostatakse reservnimekiri administraatorite töölevõtmiseks.

Konkursi eesmärk on koostada reservnimekiri, mille alusel täidetakse vabad ametnike ametikohad Euroopa Liidu institutsioonides.

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi 1. märtsi 2014. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 60 A ja EPSO veebisaidil avaldatud avalike konkursside üldeeskirjad.

Kõnealused üldeeskirjad on konkursiteate lahutamatu osa ja aitavad teil mõista konkursi menetluseeskirju ja registreerumistingimusi.

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

HINDAMISKESKUS

VI.

RESERVNIMEKIRJAD

VII.

KUIDAS KANDIDEERIDA

I.   ÜLDTEAVE

Reservnimekirja kantavate kandidaatide arv: 137

II.   AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

AD 5 on palgaaste, millelt kõrgkooli lõpetanud alustavad Euroopa Liidu institutsioonides administraatori karjääri. Kõnealusele palgaastmele tööle võetud administraatorid võivad institutsioonides täita juhendaja suunamisel kolme peamist liiki tööülesandeid: tegevuspõhimõtete väljatöötamine, praktiline rakendamine ja ressursside haldamine. Otsime eelkõige kandidaate, kellel on potentsiaali karjääri jätkamiseks institutsioonides.

Administraatorite üldine ülesanne on toetada otsuste tegijaid nende institutsiooni või asutuse tegevuseesmärkide elluviimisel.

Peamised ametiülesanded, mis võivad institutsiooniti erineda, on järgmised:

programmide ja tegevuskavade koostamine, rakendamine, järelevalve ja kontroll;

ressursside, eelkõige personali ning rahaliste ja materiaalsete vahendite juhtimine;

otsuste tegijatele kirjalike või suuliste ettekannete koostamine;

poliitikaanalüüsi jaoks infomaterjalide ettevalmistamine;

asutuseväline teabevahetus, samuti asutusesisene aruandlus ja teabevahetus;

suhted asutuseväliste sidusrühmade ja liikmesriikidega;

tegevuspõhimõtete talituste- ja institutsioonidevaheline koordineerimine ja nendealane konsulteerimine;

liikmesriikide, institutsioonide või asutuseväliste sidusrühmade moodustatud töörühmade koordineerimine;

lepingute koostamine, projektikonkursside ja pakkumismenetluste ettevalmistamine ning osalemine hindamiskomisjonides, et hinnata valikumenetluste ja lepingute sõlmimise kulgu.

III.   OSALEMISTINGIMUSED

Elektroonilise registreerumise kindlaksmääratud tähtpäevaks peab kandidaat täitma kõik järgmised üld- ja eritingimused.

1.

Üldtingimused

a)

Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

b)

Kandidaadil peavad olema kõik kodanikuõigused.

c)

Kandidaat peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.

d)

Kandidaadil peavad olema töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

2.

Eritingimused

2.1.

Diplom

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele.

Üliõpilased, kes on ülikooli viimasel kursusel, võivad konkursil osaleda, tingimusel et nad saavad diplomi kätte hiljemalt 31. juulil 2014.

2.2.

Töökogemus

Töökogemust ei nõuta.

2.3.

Keelteoskus (1)

1. keel

Põhikeel:

ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel

2. keel

Teine keel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel.

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P: Itaalia Vabariik vs. komisjon soovivad ELi institutsioonid põhjendada, miks seatakse käesoleva konkursi puhul teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

Teise keele valik on käesolevas konkursis määratud kindlaks vastavalt talituste huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti on inglise, prantsuse ja saksa keel Euroopa Liidus teise keelena kõige levinumad ja neid keeli õpitakse teise keelena kõige sagedamini. See kinnitab asjaolu, et neid keeli kasutatakse laialdaselt ka hariduses ja tööelus, ning seepärast võib Euroopa Liidu ametikohtadele kandideerijatelt oodata vähemalt ühe nimetatud keele valdamist. Sellest tulenevalt võib öelda, et talituse huve ning kandidaatide vajadusi ja võimeid tasakaalustades ning arvestades ka käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide läbiviimine neis kolmes keeles põhjendatud, tagamaks, et esimesest ametlikust keelest olenemata valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel hinnata kandidaatide võimet koheseks tegutsemiseks keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab.

Samadel põhjustel on põhjendatud kandidaadi ja institutsiooni vahelisel suhtlemisel ning kandideerimisavaldustes kasutatava keele valiku piiramine. Sel viisil on võimalik tagada ühtsus kandidaatide võrdlemisel ja nende kandideerimisavalduste kontrollimisel.

Samuti on kandidaatide võrdse kohtlemise huvides see, et kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, peavad sooritama testi oma teises keeles, st ühes neist kolmest keelest.

See aga ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.

IV.   EELVALIKUTESTID

Eelvalikutestid on arvutipõhised ja neid korraldab EPSO. Valikukomisjon määrab kindlaks testide raskusastme ja kinnitab EPSO tehtud ettepanekute põhjal nende põhisisu.

1.

Hindamiskeskusesse kutsumine

Kandidaat kutsutakse testidele juhul, kui ta on kinnitanud oma kandidatuuri õigeks ajaks (vt VII osa).

Tähelepanu!

1.

Oma kandidatuuri kinnitades teatab kandidaat, et täidab III osas esitatud üld- ja eritingimused.

2.

Testidel osalemiseks peab kandidaat valima kuupäeva. Seda tuleb tingimata teha tähtaja jooksul, mis täpsustatakse EPSO kasutajakonto kaudu.

2.

Testide laad ja hindamine

Valikvastustega testide eesmärk on hinnata kandidaatide üldvõimeid järgmistes valdkondades:

Test a

verbaalne mõtlemine

punktiskaala: 0–20 punkti

Test b

matemaatiline mõtlemine

punktiskaala: 0–10 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 5 punkti

Test c

abstraktne mõtlemine

punktiskaala: 0–10 punkti

 

Minimaalne nõutav punktisumma testide a ja c peale kokku: 15 punkti.

Test d

olukorra lahendamine

punktiskaala: 0–40 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 24 punkti

3.

Testide keel

Testide a, b ja c puhul 1. keel.

Testi d puhul 2. keel.

V.   HINDAMISKESKUS

1.

Hindamiskeskusesse kutsumine

Kandidaat kutsutakse hindamiskeskusesse,

kui ta on kogunud kõikidel eelvalikutestidel minimaalse nõutava punktisumma,

kui ta (2) on kogunud testide a, c ja d peale kokku ühe suurematest punktisummadest ja

kui ta on kogunud kõigi eelvalikutestide peale kokku ühe suurematest punktisummadest ja kui pärast elektroonilises kandideerimisavalduses (3) esitatud andmete läbivaatamist on selgunud, et ta täidab III osas esitatud üld- ja eritingimused.

Testi b alusel arvatakse kandidaate konkursist välja, kuid hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide nimekirja koostamisel ei liideta selle testi punkte teiste testide tulemustele.

Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on ligikaudu kaks ja pool korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud reservnimekirja kantavate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hindamiskeskus

Hindamiskeskuses kontrollitakse kandidaadi üldvõimeid ja -oskusi (4) järgmiste testidega, mille sisu kinnitab valikukomisjon:

e)

juhtumianalüüs,

f)

rühmatöö,

g)

suuline ettekanne,

h)

struktureeritud intervjuu.

Kandidaat kutsutakse osalema valitud valdkonna juhtumianalüüsis (5) (mis on hindamistestide lahutamatu osa) ja muudel hindamiskeskuse testidel, mis toimuvad üldjuhul Brüsselis ja kestavad ühe või poolteist päeva.

Iga üldvõimet ja -oskust hinnatakse vastavalt järgmisele tabelile:

 

Juhtumianalüüs

Rühmatöö

Suuline ettekanne

Struktureeritud intervjuu

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

x

 

x

 

Suhtlemisoskus

x

 

x

 

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

x

 

x

 

Õppimis- ja arenguvõime

 

x

 

x

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

x

x

 

 

Pingetaluvus

 

 

x

x

Meeskonnatöö oskus

 

x

 

x

Juhtimisoskus

 

x

 

x

3.

Hindamiskeskuse testide keel

2. keel

4.

Punktiskaala

Üldvõimeid hinnatakse punktiskaalal 0–10

Minimaalne nõutav punktisumma:

 

3 punkti iga võime eest,

 

50 punkti 80st kaheksa üldvõime peale kokku.

VI.   RESERVNIMEKIRI

1.

Reservnimekirja kandmine

Valikukomisjon kannab kandidaadi nime reservnimekirja,

kui kandidaat (6) on kogunud hindamistestidel minimaalse nõutava punktisumma ja kõikide hindamiskeskuse testide peale kokku ühe suurima punktisumma (vt I osas esitatud reservnimekirja kantavate kandidaatide arv)

ja kui ta täidab tõendavate dokumentide alusel kõik konkursil osalemise tingimused.

Tõendavate dokumentide kontrolli jätkatakse punktide kahanevas järjestuses seni, kuni on saavutatud nende kandidaatide arv, kelle võib kanda reservnimekirja ja kes täidavad kõik konkursil osalemise tingimused.

Allapoole nimetatud künnist jäävate kandidaatide tõendavaid dokumente läbi ei vaadata. Kui kandidaadi elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete (7) kontrollimisel selgub, et andmed on dokumentidega tõendamata, arvatakse ta konkursist välja.

2.

Järjestus

Nimekiri koostatakse tähestiku alusel.

VII.   KUIDAS KANDIDEERIDA

1.

Elektrooniline registreerumine

Registreeruda tuleb elektrooniliselt, järgides EPSO veebisaidil esitatud registreerumise juhendis esitatud korda.

Tähtaeg (sealhulgas kandideerimisavalduse kinnitamise jaoks): 15. aprill 2014 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi.

2.

Kandideerimisdokumendid

Kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, palutakse tal hindamiskeskusesse tulekul (8) võtta kaasa kõik kandideerimisdokumendid (allakirjutatud elektrooniline kandideerimisavaldus ja tõendavad dokumendid).

Üksikasjalikud eeskirjad: vt avalike konkursside üldeeskirjade punkt 2.1.7.


(1)  Vt Euroopa keeleõppe raamdokument (CECR) — nõutav tase: 1. keel = C1, 2. keel = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(2)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik hindamiskeskusesse.

(3)  Enne reservnimekirja koostamist kontrollitakse andmeid tõendavate dokumentide alusel (vt VI osa punkt 1 ja VII osa punkt 2).

(4)  Kõnealuste võimete ja oskuste üksikasjalik kirjeldus on esitatud avalike konkursside üldeeskirjade punktis 1.2.

(5)  Korralduslikel kaalutlustel võidakse juhtumianalüüs korraldada liikmesriikide testimiskeskustes muudest hindamiskeskuse testidest eraldi.

(6)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kantakse nad kõik reservnimekirja.

(7)  Üldtingimuste kohta esitatud andmeid kontrollib EPSO ja eritingimuste kohta esitatud andmeid valikukomisjon.

(8)  Hindamiskeskusesse tuleku kuupäev teatatakse kandidaadile tema EPSO kasutajakonto kaudu.