ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.313.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 313

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
26. oktoober 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 313/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 304, 19.10.2013

1

 

Üldkohus

2013/C 313/02

Üldkohtu presidendi valimine

2

2013/C 313/03

Üldkohtu asepresidendi valimine

2

2013/C 313/04

Kodade esimeeste valimine

2

2013/C 313/05

Kohtunike määramine kodadesse

2

2013/C 313/06

Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid

4

2013/C 313/07

Täiskogu

4

2013/C 313/08

Suurkoja koosseis

5

2013/C 313/09

Apellatsioonikoda

5

2013/C 313/10

Ajutiste meetmete kohaldamisel Üldkohtu presidenti asendava kohtuniku määramine

5

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 313/11

Kodade koosseis ja kohtunike määramine kodadesse

6

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 313/12

Kohtuasi C-407/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 17. juulil 2013 — Francesco Rotondo jt versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

7

2013/C 313/13

Kohtuasi C-418/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte costituzionale (Itaalia) 23. juulil 2013 — Napolitano jt versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Kohtuasi C-420/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. juulil 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG versus Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Kohtuasi C-421/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. juulil 2013 — Apple Inc. versus Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Kohtuasi C-428/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 26. juulil 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze ja AAMS versus Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Kohtuasi C-434/13 P: Euroopa Komisjoni 1. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 17. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-146/09: Parker ITR Srl ja Parker-Hannifin Corp versus komisjon

9

2013/C 313/18

Kohtuasi C-441/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 5. augustil 2013 — Pez Hejduk versus EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Kohtuasi C-448/13: Delphi Technologies, Inc. 7. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 6. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-515/11: Delphi Technologies, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

10

2013/C 313/20

Kohtuasi C-449/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d'instance d’Orléans (Prantsusmaa) 12. augustil 2013 — CA Consumer Finance versus Ingrid Bakkaus jt

11

2013/C 313/21

Kohtuasi C-450/13 P: Donaldson Filtration Deutschland GmbH 12. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-396/11: ultra air GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2013/C 313/22

Kohtuasi C-454/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) 13. augustil 2013 — Belgacom SA versus Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Kohtuasi C-466/13 P: Repsol, SA 27. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 27. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-89/12: Repsol YPF versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Kohtuasi C-496/13 P: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH 16. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. juuli 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-78/12: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

13

 

Üldkohus

2013/C 313/25

Kohtuasi T-73/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung versus komisjon (Rahaline abi Daphne II programmi raames — Lõpliku toetussumma kindlaksmääramine — Võlateade — Vaidlustatav akt — Põhjendamiskohustus — Õiglane kohtulik arutamine — Hindamisvead)

15

2013/C 313/26

Kohtuasi T-142/08: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks — Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles — Teave avalike konkursside teadete kohta — Avaldamine kõigis ametlikes keeltes — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

15

2013/C 313/27

Kohtuasi T-164/08: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Arstide töölevõtmiseks korraldatava avaliku konkursi teade — Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles — Avaliku konkursi teadet puudutav informatsioon — Avaldamine kõigis ametlikes keeltes — Katsete keel — Teise keele valik kolme ametliku keele hulgast)

15

2013/C 313/28

Kohtuasi T-380/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Madalmaad versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Kartelli käsitleva komisjoni lõpliku otsuse teatavate konfidentsiaalsete lõikudega tutvumise taotlus — Juurdepääsu keelamine — Põhjendamiskohustus — Konkreetse ja individuaalse hinnangu andmise kohustus — Eraelu puutumatust ja isikupuutumatust kaitsev erand — Kolmanda isiku ärihuve kaitsev erand — Uurimise eesmärki kaitsev erand — Ülekaalukas üldine huvi — Lojaalne koostöö)

16

2013/C 313/29

Kohtuasi T-525/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Poste Italiane versus komisjon (Riigiabi — Postižiirokontodel ja Itaalia riigikassas hoiustatavatelt varadelt intresside maksmine — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist — Riigiabi mõiste — Eelis)

16

2013/C 313/30

Kohtuasi T-536/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Huvis versus nõukogu (Dumping — Polüesterstaapelkiu import Lõuna-Koreast — Dumpinguvastaste tollimaksude säilitamine pärast osalist vahepealset läbivaatamist — Tühistamishagi — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimiskeeld — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1))

17

2013/C 313/31

Kohtuasi T-537/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Cixi Jiangnan Chemical Fiber jt versus nõukogu (Dumping — Polüesterstaapelkiu import Hiinast — Dumpinguvastaste tollimaksude säilitamine pärast osalist vahepealset läbivaatamist — Tühistamishagi — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimiskeeld — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1))

17

2013/C 313/32

Kohtuasi T-548/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Total versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Parafiinide turg — Toorparafiini turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Kaitseõigused — Süütegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõte — Süütuse presumptsioon — Rikkumise süüks panemine — Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumiste eest, mille panid toime tema tütarettevõtjad — Emaettevõtja otsustav mõju — Eeldus 100 % suuruse osaluse omamisel)

18

2013/C 313/33

Kohtuasi T-566/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Total Raffinage Marketing versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Parafiinide turg — Toorparafiini turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Tõend kartelli olemasolu kohta — Mõiste üks ja vältav rikkumine — Rikkumise kestus — Rikkumise katkemine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Võrdne kohtlemine — Süütuse presumptsioon — Rikkumise süüks panemine — Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumiste eest, mille panid toime tema tütarettevõtjad — Emaettevõtja otsustav mõju — Eeldus 100 % suuruse osaluse omamisel — Proportsionaalsus — Ümardamismeetod — Täielik pädevus)

18

2013/C 313/34

Kohtuasi T-126/09: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite töölevõtmiseks — Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles — Teave avalike konkursside teadete kohta — Avaldamine kõigis ametlikes keeltes — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

19

2013/C 313/35

Kohtuasi T-218/09: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Avaliku konkursi teade assistentide teenistusse võtmiseks — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valimine)

19

2013/C 313/36

Kohtuasi T-347/09: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon (Riigiabi — Rahvusliku looduspärandi osaks olevate maa-alade tasuta omandamine — Ulatuslike looduskaitseprojektide rahastamise meetmed — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Mõiste ettevõtja — Põhjendamiskohustus)

20

2013/C 313/37

Kohtuasi T-320/10: Üldkohtu 13. septembril 2013 otsus — Fürstlich Castell’sches Domänenamt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Castel Frères (CASTEL) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk CASTEL — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Vastuvõetavus — Absoluutne keeldumispõhjus, mida ei olnud esitatud apellatsioonikojas — Asjaolude kontrollimine omal algatusel — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

20

2013/C 313/38

Kohtuasi T-551/10: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Fri-El Acerra versus komisjon (Riigiabi — Toetus soojuselektrijaama ülevõtmiseks ja selle ümberehitamiseks biokütusel töötavaks elektrijaamaks — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks — Piirkondliku abi suuniste ajaline kohaldamine — Õiguspärane ootus — Ergutav mõju)

21

2013/C 313/39

Kohtuasi T-111/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — ClientEarth versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Komisjonile keskkonnadirektiivide ülevõtmise kohta esitatud vastavusanalüüsid — Juurdepääsu osaline keelamine — Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand — Konkreetne ja individuaalne hindamine — Kooskõla Århusi konventsiooniga — Ülekaalukas üldine huvi — Sõnaselge otsuse vastuvõtmise tähtaja möödumise tagajärjed — Keskkonnateabe aktiivse levitamise kohustuse ulatus)

21

2013/C 313/40

Kohtuasi T-214/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — ClientEarth ja PAN Europe versus EFSA (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Ekspertide nimed, kes esitasid oma arvamused juhiste eelnõu kohta, mis käsitleb teaduslikku dokumentatsiooni, mis tuleb lisada taimekaitsevahendite ja neis sisalduvate toimeainete turulelaskmise loa taotlustele — Juurdepääsu keelamine — Eraelu ja isikupuutumatust kaitsev erand — Isikuandmete kaitse — Määrus (EÜ) nr 45/2001 — Põhjendamiskohustus)

21

2013/C 313/41

Kohtuasi T-264/11 P: Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Edutamine — 2007. aasta hindamine ja edutamine — Vaiete läbivaatamise komisjoni otsus — Psühholoogiline ahistamine — Mõistlik tähtaeg — Tühistamisnõue — Kahju hüvitamise nõue)

22

2013/C 313/42

Kohtuasi T-331/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Besselink versus nõukogu (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Nõukogu otsuse projekt, millega lubati komisjonil pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ühinemiseks inimõiguste ja põhivabaduse konventsiooniga — Avalikku huvi kaitsev erand rahvusvaheliste suhetega seonduvates küsimustes — Osaline juurdepääs — Põhjendamiskohustus — Menetlust korraldavate või uurimismeetmete taotlus — Vastuvõetamatus)

22

2013/C 313/43

Kohtuasi T-380/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Palirria Souliotis versus komisjon (Tühistamishagi — Ühine tollitariifistik — Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuris — Tariifirubriik — Rakendusmeetmeid sisaldav haldusakt — Vastuvõetamatus)

23

2013/C 313/44

Kohtuasi T-383/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Makhlouf versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Liidu territooriumile sisenemise või selle läbimise piirangud — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Põhiõigused)

23

2013/C 313/45

Kohtuasi T-418/11 P: Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Ravikindlus — Ravikulude hüvitamisest keeldumine — Taotlus määrata sõltumatu arst — Mõistlik tähtaeg — Lepitusmenetluse algatamise taotluse tagasilükkamine — Tühistamisnõue — Ravikulude hüvitamise nõue — Pooleliolevad kohtuasjad)

23

2013/C 313/46

Kohtuasi T-457/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Valeo Vision versus komisjon (Tühistamishagi — Ühine tollitariifistik — Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuris — Tariifirubriik — Isikliku puutumuse puudumine — Rakendusmeetmeid sisaldav haldusakt — Vastuvõetamatus)

24

2013/C 313/47

Kohtuasi T-492/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Rauscher Consumer Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet (tampooni kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Hügieenitampooni kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b)

24

2013/C 313/48

Kohtuasi T-563/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Anbouba versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Tõendamiskoormis — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Tagaseljamenetlus — Menetlusse astumise avaldus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

24

2013/C 313/49

Kohtuasi T-592/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Anbouba versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Süütuse presumptsioon — Tõendamiskoormis — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus)

25

2013/C 313/50

Kohtuasi T-618/11 P: Üldkohtu 16. septembril 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP personal — Hindamine — Edutamine — 2008. aasta hindamine ja edutamine — Vaiete läbivaatamise komisjoni otsus — Kontrolli ulatus — Hindamisaruanne — Õigusvastasuse väide — Mõistlik tähtaeg — Tühistamisnõue — Kahju hüvitamise nõue — Pooleliolevad kohtuasjad)

25

2013/C 313/51

Kohtuasi T-383/13: 17. juulil 2013 esitatud hagi — Chatzianagnostou versus nõukogu jt

26

2013/C 313/52

Kohtuasi T-386/13: 29. juulil 2013 esitatud hagi — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB jt versus nõukogu ja komisjon

27

2013/C 313/53

Kohtuasi T-402/13: 31. juulil 2013 esitatud hagi — Orange versus komisjon

28

2013/C 313/54

Kohtuasi T-406/13: 29. juulil 2013 esitatud hagi — Gossio versus nõukogu

28

2013/C 313/55

Kohtuasi T-416/13: 13. augustil 2013 esitatud hagi — Stanleybet Malta ja Stanley International Betting versus komisjon

29

2013/C 313/56

Kohtuasi T-427/13: 12. augustil 2013 esitatud hagi — Gruppo Norton versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Kohtuasi T-428/13: 19. augustil 2013 esitatud hagi — IOC-UK versus nõukogu

30

2013/C 313/58

Kohtuasi T-433/13: 20. augustil 2013 esitatud hagi — Petropars Iran ja teised versus nõukogu

31

2013/C 313/59

Kohtuasi T-453/13: 26. augustil 2013 esitatud hagi — Klaes versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Kohtuasi T-458/13: 23. augustil 2013 esitatud hagi — Larrañaga Otaño versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Kohtuasi T-459/13: 23. augustil 2013 esitatud hagi — Larrañaga Otaño versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Kohtuasi T-467/13: 28. augustil 2013 esitatud hagi — Arrow Group ja Arrow Generics versus komisjon

32

2013/C 313/63

Kohtuasi T-482/13: 9. septembril 2013 esitatud hagi — MedSkin Solutions Dr. Suwelack versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Kohtuasi T-487/13: 6. septembril 2013 esitatud hagi — Navarra de Servicios y Tecnologías versus komisjon

34

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 313/65

Kohtuasi F-83/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta otsus — Gheysens versus nõukogu (Avalik teenistus — Lepinguline abiteenistuja — Töölevõtmise tingimused — Tegevusüksus — Kohustuste laadi ja tegevusüksuse vastavus — Lepingu kestus)

35

2013/C 313/66

Kohtuasi F-31/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik Teenistus — Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 — Faksi teel edastatud hagi, mis esitati hagi esitamise tähtaja jooksul, millele oli liidetud kümnepäevane lisatähtaeg seoses suurte vahemaadega — Posti teel kümne järgneva päeva jooksul esitatud hagiavaldus — Kahe hagiavalduse samasuse puudumine — Hilinenud esitatud hagi)

35

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/1


2013/C 313/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 304, 19.10.2013

Eelmised väljaanded

ELT C 298, 12.10.2013

ELT C 291, 5.10.2013

ELT C 284, 28.9.2013

ELT C 274, 21.9.2013

ELT C 260, 7.9.2013

ELT C 252, 31.8.2013

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Üldkohus

26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/2


Üldkohtu presidendi valimine

2013/C 313/02

Olles 16. septembril 2013 kokku tulnud, valisid Üldkohtu kohtunikud kohtunik Marc Jaegeri kodukorra artikli 7 sätete alusel Üldkohtu presidendiks ajavahemikuks 16. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/2


Üldkohtu asepresidendi valimine

2013/C 313/03

Olles 17. septembril 2013 kokku tulnud, valisid Üldkohtu kohtunikud kohtunik Heikki Kannineni vastavalt Euroopa Liidu Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklile 9a, koostoimes sama protokolli artikli 47 esimese lõiguga, Üldkohtu asepresidendiks ajavahemikuks 17. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/2


Kodade esimeeste valimine

2013/C 313/04

Üldkohus valis 18. septembril 2013 kodukorra artikli 15 alusel kohtunikud M. E. Martins Ribeiro, S. Papasavvase, M. Preki, A. Dittrichi, S. Frimodt Nielseni, M. van der Woude, D. Gratsiase ja G. Berardise viiest kohtunikust koosnevate kodade ja kolmest kohtunikust koosnevate kodade esimeesteks ajavahemikuks 18. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/2


Kohtunike määramine kodadesse

2013/C 313/05

Üldkohus otsustas 17. septembril 2013 moodustada ajavahemikuks 17. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 üheksa koda, mis koosnevad viiest kohtunikust, ja üheksa koda, mis koosnevad kolmest kohtunikust, ning 23. septembril 2013 määrata nendesse kodadesse kohtunikud ajavahemikuks 23. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 järgmiselt:

 

Esimene koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

asepresident H. Kanninen, kohtunikud I. Pelikánová, K. Jürimäe, E. Buttigieg ja S. Gervasoni.

 

Esimene koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

asepresident H. Kanninen;

 

kohtunik I. Pelikánová;

 

kohtunik E. Buttigieg.

 

Teine koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees M. E. Martins Ribeiro, kohtunikud N. J. Forwood, K. Jürimäe, E. Bieliūnas ja S. Gervasoni.

 

Teine koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees M. E. Martins Ribeiro;

 

kohtunik K. Jürimäe;

 

kohtuni S. Gervasoni.

 

Kolmas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees S. Papasavvas, kohtunikud N. J. Forwood, I. Labucka, E. Bieliūnas ja V. Kreuschitz.

 

Kolmas koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees S. Papasavvas;

 

kohtunik N. J. Forwood;

 

kohtunik E. Bieliūnas.

 

Neljas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees M. Prek, kohtunikud I. Labucka, J. Schwarcz, V. Tomljenović ja V. Kreuschitz.

 

Neljas koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees M. Prek;

 

kohtunik I. Labucka;

 

kohtunik V. Kreuschitz.

 

Viies koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees A. Dittrich, kohtunikud F. Dehousse, J. Schwarcz, V. Tomljenović ja A. Collins.

 

Viies koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees A. Dittrich;

 

kohtunik J. Schwarcz;

 

kohtunik V. Tomljenović.

 

Kuues koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees S. Frimodt Nielsen, kohtunikud F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, A. Collins ja I. Ulloa Rubio.

 

Kuues koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees S. Frimodt Nielsen;

 

kohtunik F. Dehousse;

 

kohtunik A. Collins.

 

Seitsmes koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees M. van der Woude, kohtunikud I. Wiszniewska-Białecka, M. Kancheva, C. Wetter ja I. Ulloa Rubio.

 

Seitsmes koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees M. van der Woude;

 

kohtunik I. Wiszniewska-Białecka;

 

kohtunik I. Ulloa Rubio.

 

Kaheksas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees D. Gratsias, kohtunikud O. Czúcz, A. Popescu, M. Kancheva ja C. Wetter,

 

Kaheksas koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees D. Gratsias;

 

kohtunik M. Kancheva;

 

kohtunik C. Wetter.

 

Üheksas koda viieliikmelises laiendatud koosseisus :

koja esimees G. Berardis, kohtunikud O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu ja E. Buttigieg.

 

Üheksas koda kolmeliikmelises koosseisus :

 

koja esimees G. Berardis;

 

kohtunik O. Czúcz;

 

kohtuni A. Popescu.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/4


Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid

2013/C 313/06

Üldkohus määras 23. septembril 2013 vastavalt kodukorra artiklile 12 kindlaks kohtuasjade kodade vahele jaotamise kriteeriumid ajavahemikuks 23. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 järgmiselt:

1.

Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebused määratakse alates nende esitamisest apellatsioonikojale, ilma et see piiraks kodukorra artiklite 14 ja 51 hilisemat kohaldamist.

2.

Lõikes 1 nimetamata kohtuasjad määratakse kolmest kohtunikust koosnevatele kodadele alates hagiavalduse esitamisest, ilma et see piiraks kodukorra artiklite 14 ja 51 hilisemat kohaldamist.

Käesolevas lõikes nimetatud kohtuasjad jaotatakse kodade vahel vastavalt kohtukantseleis registreerimisele koostatud kolme erineva järjekorra alusel:

kohtuasjad ettevõtjatele kohaldatavate konkurentsieeskirjade ning riigiabi eeskirjade ja kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevate eeskirjade rakendamise kohta;

kodukorra artikli 130 lõikes 1 ette nähtud intellektuaalomandi õigusi puudutavad kohtuasjad;

kõik ülejäänud kohtuasjad.

Üldkohtu president võib jaotamisjärjekorrast kõrvale kalduda, et arvestada erinevate kohtuasjade seotust või tagada töökoormuse tasakaalustatud jaotus.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/4


Täiskogu

2013/C 313/07

Üldkohus otsustas 23. septembril 2013 kodukorra artikli 32 lõike 1 teise lõigu alusel, et kui ajavahemikul 23. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 on pärast kodukorra artikli 17 kohaselt kohtujuristi määramist Üldkohtu täiskogus paarisarv kohtunikke, siis on eelnevalt kehtestatud valikujärjekord, mis kehtib need kolm aastat, milleks viiest kohtunikust koosnevate kodade esimehed valitakse, ning mille alusel Üldkohtu president määrab kohtuniku, kes asja lahendamisel ei osale, vastupidine kodukorra artikli 6 alusel kohtunike ametis oldud aja järgsele järjestusele, välja arvatud juhul, kui selliselt määratav kohtunik on ettekandja-kohtunik. Viimasel juhul on selleks kohtunik, kes talle selles järjestuses vahetult eelneb.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/5


Suurkoja koosseis

2013/C 313/08

Üldkohus otsustas 23. septembril 2013, et ajavahemikul 23. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 on need kolmteist kohtunikku, kes kodukorra artikli 10 lõike 1 kohaselt kuuluvad suurkotta, Üldkohtu president, asepresident, kaheksa koja esimeest, kaks kohtunikku kolmest kohtunikust koosnevast kojast, millele kohtuasi algselt määrati, ning veel üks kohtunik. Viimatinimetatud kohtunik määratakse vastavalt kodukorra artiklis 6 sätestatud järjestusele, mida arvestatakse iga aasta kohta eraldi, nende kahe kohtuniku hulgast, kes oleksid lisandunud algsesse kolmest kohtunikus koosnevale, kui kohtuasi oleks määratud viiest kohtunikust koosnevale kojale.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/5


Apellatsioonikoda

2013/C 313/09

Üldkohus otsustas 23. septembril 2013, et ajavahemikul 23. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 moodustavad apellatsioonikoja Üldkohtu president ja järgemööda kaks koja esimeest, või kui asja lahendamisel osaleb asepresident, siis lisaks temale veel üks koja esimees.

Viiest kohtunikust koosneva laiendatud koosseisu moodustavad koos apellatsioonikoja esimehega kolm kohtunikku, kes kuuluvad sellesse kohtukoosseisu, kellele kohtuasi algselt määrati, ja järgemööda kaks koja esimeest, või kui asja lahendamisel osaleb asepresident, siis lisaks temale veel üks koja esimees.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/5


Ajutiste meetmete kohaldamisel Üldkohtu presidenti asendava kohtuniku määramine

2013/C 313/10

Üldkohus otsustas 23. septembril 2013 kodukorra artikli 106 alusel, et ajavahemikul 23. septembrist 2013 kuni 31. augustini 2016 asendab Üldkohtu presidenti tema äraolekul või kui tal esineb takistus, ajutiste meetmete kohaldamisel kohtunik N. J. Forwood.


Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/6


Kodade koosseis ja kohtunike määramine kodadesse

2013/C 313/11

Avaliku Teenistuse Kohus otsustas 30. novembri 2005. aasta otsusega (1), et lahendab asju kolmes kojas ja täiskogus. 8. oktoobri 2013. aasta otsusega määras Avaliku Teenistuse Kohus ajavahemikuks 8. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014 kodadesse kohtunikud järgmiselt:

 

Esimene koda

 

koja esimees H. KREPPEL

 

kohtunikud E. PERILLO ja R. BARENTS

 

Teine koda

 

koja esimees M. I. ROFES I PUJOL

 

kohtunikud K. BRADLEY ja J. SVENNINGSEN

 

Kolmas koda kolmeliikmelises koosseisus

 

Avaliku Teenistuse Kohtu president S. VAN RAEPENBUSCH

 

kohtunikud E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY ja J. SVENNINGSEN

Ilma et see piiraks kohtuasjade liitmist, lahendab viimati nimetatud koda asju vaheldumisi koosseisus president ning kohtunikud E. Perillo ja J. Svenningsen või president ning kohtunikud R. Barents ja K. Bradley.


(1)  ELT 2005 C 322, lk 16.


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 17. juulil 2013 — Francesco Rotondo jt versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Kohtuasi C-407/13)

2013/C 313/12

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Francesco Rotondo jt

Vastustaja: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Eelotsuse küsimused

1)

Kas laevandustöö suhtes kohaldatakse direktiivis 1999/70/EÜ (1) toodud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta ning eelkõige kas klausli 2 punktis 1 peetakse silmas ka parvlaevadele tööle võetud tähtajalisi töötajaid, kelle ülesandeks on igapäevased ühendused?

2)

Kas direktiivis 1999/70/EÜ toodud raamkokkuleppe ja eelkõige klausli 3 punktiga 1 on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, milles on nähtud ette (codice della navigazione artikkel 332) lepingu „kestus”, mitte „lõpp”, ning kas direktiiviga on kooskõlas see, kui nähakse ette lepingu kestus koos kindla lõpuga selles mõttes, et kaua leping kestab („maksimaalselt 78 päeva”), kuid milles ei ole nähtud ette, millal see lõpeb?

3)

Kas direktiivis 1999/70/EÜ toodud raamkokkuleppe ja eelkõige klausli 3 punktiga 1 on vastuolus siseriiklikud õigusnormid (codice della navigazione artiklid 325, 326 ja 332), milles on kindlaks määratud tähtajalise lepingu sõlmimise objektiivsed põhjused, nähes üksnes ette sõidu või sõidud, mida tuleb teha, nii et lepingu ese (teenus) langeb sisuliselt kokku selle sõlmimise põhjusega (põhjus, miks sõlmiti tähtajaline leping)?

4)

Kas direktiivis toodud raamkokkuleppega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid (käesoleval juhul codice della navigazione sätted), millega üksteisele järgnevate lepingute kasutamise korral (viisil, mis kujutab endast klausli 5 kohaselt kuritarvitust) välistatakse nende muutmine tähtajatuks töösuhteks (meede, mis on codice della navigazione artiklis 326 ette nähtud üksnes juhul, kui töölevõetu osutab teenust katkestusteta kauem kui aasta, ja juhul, kui lepingu lõppemise ja järgmise lepingu sõlmimise vahele jääb kuni kuuskümmend päeva)?


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte costituzionale (Itaalia) 23. juulil 2013 — Napolitano jt versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Kohtuasi C-418/13)

2013/C 313/13

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte costituzionale

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

Kostja: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (haridus-, kõrgharidus- ja teadusministeerium)

Eelotsuse küsimused

1)

kas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ (1) lisas toodud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et see keelab kohaldada 3. mai 1999. aasta seaduse nr 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (koolitöötajaid puudutavad kiireloomulised meetmed)) artikli 4 lõike 1 lõpuosa ja lõiget 11 — mis, olles sätestanud, et asendajad määratakse aastase lepingu alusel ametikohtadele, „mis on 31. detsembriks tegelikult täitmata ja vabad”, näevad ette, et aastaseid asenduslepinguid kasutatakse seni, „kuni koosseisuliste õpetajate töölevõtmiseks on konkurss läbi viidud” — mis lubab kasutada tähtajalisi töölepinguid, määramata konkursi toimumiseks kindlat aega, ja tingimustel, mis ei näe ette õigust kahju hüvitamisele;

2)

kas Itaalia koolisüsteemi eespool kirjeldatud korralduslikud vajadused on 28. juuni 1999. aasta direktiivi nr 1999/70/EÜ klausli 5 punkti 1 tähenduses objektiivsed alused, millest tulenevalt on sellised õigusnormid nagu Itaalia omad, mis ei näe koolitöötajate töölevõtmisel tähtajaliste töölepingutega ette õigust kahju hüvitamisele, Euroopa Liidu õigusega kooskõlas?


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. juulil 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG versus Deutsches Patent- und Markenamt

(Kohtuasi C-420/13)

2013/C 313/14

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundespatentgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Vastustaja: Deutsches Patent- und Markenamt

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi (1) artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et teenusena selle sätte tähenduses mõistetakse ka teenuste jaemüüki?

2)

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et jaemüüja pakutavaid teenuseid tuleb täpsustada samamoodi kui jaemüüja turustatavaid kaupu?

a)

Kas teenuste täpsustamiseks on piisav, kui märgitakse

aa)

ainult teenuste üldine valdkond või üldnimetused,

bb)

ainult teenuseklass(id) või

cc)

konkreetselt iga üksik teenus?

b)

Kas eespool nimetatud teave on oluline kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva kindlaksmääramisel, või on märgitud üldnimetusi või klasse võimalik muuta või täiendada?

3)

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et teenuste jaemüügiga seotud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka teenustele, mida osutab jaemüüja ise?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. juulil 2013 — Apple Inc. versus Deutsches Patent- und Markenamt

(Kohtuasi C-421/13)

2013/C 313/15

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundespatentgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Apple Inc.

Vastustaja: Deutsches Patent- und Markenamt

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi (1) artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et võimalus kaitsta „kaupade (…) pakendi kuju” hõlmab ka kujundust, mis on teenuse materiaalseks vormiks?

2)

Kas direktiivi artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgina saab registreerida tähist, mille moodustab teenuse materiaalseks vormiks olev kujundus?

3)

Kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et graafilise esitatavuse nõue on täidetud juba siis, kui on esitatud joonis, või on vaja esitada täiendavaid andmeid, nagu kujunduse kirjeldus või absoluutmõõtmed meetermõõdustikus või andmed proportsioonide kohta?

4)

Kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et jaemüügiteenusega seotud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka jaemüüja enda toodetud kaupadele?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, ELT L 299, lk 25.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 26. juulil 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze ja AAMS versus Yesmoke Tobacco

(Kohtuasi C-428/13)

2013/C 313/16

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Vastustaja: Yesmoke Tobacco SpA

Eelotsuse küsimus

Kas 27. detsembri 1995. aasta direktiivi 95/59/EÜ (1) artikli 8 lõikega 2 ja 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL (2) artikli 7 lõikega 2, mis sätestavad vastavalt, et proportsionaalse aktsiisi määr ja väärtuselise aktsiisi määr, samuti eriaktsiisi summa „peab olema sama kõigile sigarettidele”, on vastuolus selline siseriiklik õigusnorm nagu 26. oktoobri 1995. aasta seadusandliku dekreedi nr 504 artikli 39octies lõige 4 (31. mai 2010. aasta dekreetseaduse nr 78, mis on koos muudatustega seadusena kehtestatud 30. juuli 2010. aasta seadusega nr 122, artikli 55 lõike 2bis punkti c sõnastuses), mis näeb ette, et aktsiis, mis kuulub tasumisele sigarettidelt, mille hind müügil elanikkonnale on madalam kõige suurema nõudlusega hinnaklassi sigarettide hinnast, on 115 % põhisummast, kehtestades seega spetsiaalselt madalama müügihinnaga sigarettidele kindla minimaalse aktsiisimäära, mitte aga aktsiisi miinimumsummat kõikide hinnaklasside sigarettidele, nagu on ette nähtud direktiivi 95/59/EÜ artikli 16 lõikes 7 ja direktiivi 2011/64/EL artikli 14 lõikes 2?


(1)  Nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu (EÜT L 291, lk 40, ELT eriväljaanne 09/01, lk 283).

(2)  Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta (ELT L 176, lk 24).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/9


Euroopa Komisjoni 1. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 17. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-146/09: Parker ITR Srl ja Parker-Hannifin Corp versus komisjon

(Kohtuasi C-434/13 P)

2013/C 313/17

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Noë, V. Bottka, R. Sauer)

Teised menetlusosalised: Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada kohtuotsus osas, milles see tühistab otsuse ja kohandab trahvi;

jätta Üldkohtule esitatud hagi terves ulatuses rahuldamata;

mõista kõik kohtukulud käesolevas ja Üldkohtu menetluses välja hagejatelt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab kaks apellatsioonkaebuse väidet ja palub kohtuotsuse osaliselt tühistada niivõrd, kui see tühistab otsuse juhtumis COMP/39.406 — Laadimisvoolikud ja kohandab trahvi.

Esimeses apellatsioonkaebuse väites on väidetud, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui jättis arvestamata või kohaldas vääralt kohtupraktikat, mis käsitleb ühelt poolt kontsernisisest majanduslikku õigusjärglust ja teiselt poolt vastutuse üleminekut järgnevate ettevõtete vahel. Käsitledes varade ülekandmist ITR-st Parker ITR-i (tol ajal ITR Rubber) (Saiag kontserni sees) ja järgnenud aktsiatehingut (Parker ITR väärtpaberite ülekandmine Sajagist Parker-Hannifini) koos, pidas Üldkohus vääralt rikkuva tegevuse kontsernisiseseks ülekandmiseks Saiagist Parker-Hannifini. Üldkohus eksib, pidades majanduslikku jätkuvust ainsaks võimaluseks vastutuse üleminekul sõltumatute ettevõtjate Saiag ja Parker-Hannifin vahel, sest see ei võta arvesse juba toimunud kontsernisisest majanduslikku järgnevust Parker ITR-i. Nii toimides tugineb kohtuotsus subjektiivsetele kavatsustele, täpsemalt asjaolule, et laadimisvoolikuid puudutava äritegevuse viimine Parker ITR-i kuulus eesmärgi hulka müüa selle tütarettevõtja aktsiad kolmandale isikule. Poolte sellised kavatsused ei takista aga kohaldamast kohtupraktikat kontsernisisese majandusliku õigusjärgluse kohta (kohtuasjad C-204/00 P: Aalborg, C-280/06: ETI, C-511/11 P: Versalis, T-43/02: Jungbunzlauer ja T-405/06 ning liidetud kohtuasjad C-201/09 P ja C-216/09 P: ArcelorMittal), mille kohaselt leiab majanduslik õigusjärglus aset kontsernisisese ülemineku hetkel, kui on olemas „struktuurilised sidemed” ülemineva (käesoleval juhul: Saiag/ITR) ja vastuvõtva üksuse (käesoleval juhul: Parker ITR) vahel. Pealegi eristatakse õiguslikult varade ülekandmist ja juriidilise isiku ülekandmist. Viimasel juhul vastutab ülekantud üksus mistahes rikkumise eest, mis pandi toime enne ülekandmist ja see võib hõlmata vastutust majandusliku õigusjärglasena varade eest, mis kanti üksusele üle ajal, mil see kuulus endiselt rikkumise toime pannud ettevõttesse. Asjaolu, et ka teisi ettevõtja õiguslikke üksusi oleks võinud pidada vastutavaks (kuigi neid antud juhul ei trahvitud), ei ole kohane põhjendus, et jätta panemata vastutust ülekantud tütarettevõtja majanduslikule õigusjärglasele Parker ITR-ile.

Teise apellatsioonkaebuse väitega on väidetud, et Üldkohus tegutses oma täieliku pädevuse teostamisel ultra petita ja vähendas õigusvastaselt kestuse alusel kohaldatud trahvi suurendamist, mis vastas 10 000 eurole emaettevõtjale Parker-Hannifin. Ei tema rikkumises osalemise tegelikku kestust ega kestuse alusel kordaja määramist trahvi arvutamisel ei ole Parker-Hannifin (ega Parker ITR) vaidlustanud. Olgugi et Parker-Hannifini väide juhtrolli kui raskendava asjaolu vaidlustamiseks rahuldati ja Üldkohus kohandas sellest tulenevalt trahvisummat, ei tohiks see anda Üldkohtule võimalust isegi täieliku pädevuse raames muuta trahvi teisi aspekte (käesoleval juhul: kestuse tegur), mida hageja vaidlustanud ei ole.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 5. augustil 2013 — Pez Hejduk versus EnergieAgentur.NRW GmbH

(Kohtuasi C-441/13)

2013/C 313/18

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Handelsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Pez Hejduk

Kostja: EnergieAgentur.NRW GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et autoriõigustega kaasnevate õiguste rikkumist, mis väidetavalt tuleneb teatava foto avaldamisest veebisaidil, mille üladomeen on registreeritud muus liikmesriigis kui see, mis on õiguste omaja alaline elukoht, käsitlev kohtuvaidlus allub

nii selle liikmesriigi kohtule, kus on väidetava rikkuja asukoht, kui ka

selle liikmesriigi kohtule või nende liikmesriikide kohtutele, kellele on veebisait oma sisu poolest suunatud?


(1)  EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/10


Delphi Technologies, Inc. 7. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 6. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-515/11: Delphi Technologies, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-448/13)

2013/C 313/19

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Delphi Technologies, Inc. (esindajad: advokaadid C. Albrecht ja J. Heumann)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 6. juuni 2013. aasta otsus peale kohtuasjas T-515/11 osas, milles sellega jäeti rahuldamata apellandi kaebus ühtlustamisameti kontrollija 25. augusti 2010. aasta otsuse peale ja mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus on esitatud Üldkohtu (kuues koda) 6. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-515/11, millega jäeti rahuldamata tühistamishagi ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja otsuse peale, millega kinnitati ühenduse kaubamärgi „INNOVATION FOR THE REAL WORLD” registreerimistaotluse rahuldamata jätmine.

Apellatsioonkaebus koosneb kolmest väitest:

1)

Üldkohus on rikkunud määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punkti b, kuna ta jättis määratlemata asjaomase avalikkuse ja nende tähelepanelikkuse astme. Asjaomased kaubad on mõeldud üksnes kutseala asjatundjatele, kelle tähelepanelikkuse aste reklaamlausete osas on kõrge.

2)

Samuti on Üldkohus rikkunud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b, kuna ta kohaldas liiga rangeid kriteeriume hinnates, kas taotletud kaubamärgil on eristusvõime. Eelkõige eksis Üldkohus kohaldades hiljutises praktikas, täpsemalt kohtuasjas C-398/08 P: Audi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, määratletud juhtnööre.

3)

Kolmandaks on Üldkohus rikkunud võrdse kohtlemise ja hea halduse üldpõhimõtteid, mis on Euroopa Liidu nõuetekohase haldamise aluspõhimõtted. Arvesse oleks pidanud võtma asjaolu, et ühtlustamisamet on varem registreerinud identset ülesehitust omavaid ja sõna „INNOVATION” sisaldavaid reklaamlauseid, olgugi et ta varasemad otsused ei ole siduvad.

Apellant väidab, et vaidlustatud otsus tuleb eeltoodud põhjustel tühistada ja tuleb kinnitada, et reklaamlausel „INNOVATION FOR THE REAL WORLD” on olemuslik eristusvõime.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d'instance d’Orléans (Prantsusmaa) 12. augustil 2013 — CA Consumer Finance versus Ingrid Bakkaus jt

(Kohtuasi C-449/13)

2013/C 313/20

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal d’instance d’Orléans

Põhikohtuasja pooled

Hageja: CA Consumer Finance

Kostjad: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, sündinud Savary, Florian Bonato

Eelotsuse küsimused

1)

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ (1), mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid, tuleb tõlgendada nii, et krediidiandja peab tõendama nende kohustuste nõuetekohast ja täielikku täitmist, mis tal lasuvad krediidilepingu sõlmimisel ja täitmisel ning mis tulenevad direktiivi üle võtnud siseriiklikust õigusest?

2)

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiviga 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid, on vastuolus see, kui krediidiandjal lasuvate kohustuste nõuetekohast ja täielikku täitmist saab tõendada pelgalt krediidilepingus asuva tüüptingimuse abil, mille kohaselt tarbija tunnistab krediidiandja kohustuste täitmist ning mida ei kinnita krediidiandja väljastatud ja krediidisaajale esitatud dokumendid?

3)

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid, artiklit 8 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui tarbija krediidivõimelisust kontrollitakse vaid tarbija avaldatud teabe alusel, ilma et nimetatud teavet kontrollitaks tõhusalt muude andmete abil?

4)

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid, artikli 5 lõiget 6 tuleb tõlgendada nii, et krediidiandja ei saa olla andnud tarbijale piisavaid selgitusi, kui ta ei ole eelnevalt kontrollinud tema finantsolukorda ja vajadusi?

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid, artikli 5 lõiget 6 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui tarbijale antud piisavad selgitused tulenevad pelgalt krediidilepingus nimetatud lepingulisest teabest, ilma et selle kohta koostataks eraldi dokumenti?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, lk 66).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/12


Donaldson Filtration Deutschland GmbH 12. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-396/11: ultra air GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-450/13 P)

2013/C 313/21

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (esindajad: advokaadid N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), ultra air GmbH

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (teine koda) 30. mai 2013. aasta otsus kohtuasjas T-396/11 ja sellest tulenevalt lükata tagasi ultra air GmbH tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. mai 2011. aasta (asi R 374/2010-4) otsuse peale;

mõista apellandi kohtukulud välja ultra air GmbH-lt.

Väited ja peamised argumendid

Viidatud Üldkohtu otsuse peale esitatud apellatsioonkaebus on sisuliselt põhjendatud järgnevalt:

1)

Õiguste kuritarvitamist puudutavat vastuväidet ei ole hinnatud üldise õigusinstituudina.

Üldkohus on vaidlustatud kohtuotsuses Euroopa Kohtu praktikaga arvestamata jättes teinud õigusliku vea, kuna õiguste kuritarvitamist puudutav vastuväide üldise õigusinstituudina võimaldab ja nõuab konkreetse juhtumi hindamist ka ühenduse kaubamärki reguleeriva õiguse kohaselt. Üldkohus on hoopis piirdunud üksnes tuvastamisega, et määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 52 lõike 1 punkti a alusel koosmõjus artikli 56 lõike 1 punktiga a on tegemist populaarhagi menetlusega, mistõttu Üldkohus ei viinud käsitletaval juhul läbi konkreetsete faktiliste asjaolude hindamist.

Nii toimides jättis Üldkohus arvestamata asjaoluga, et kuigi seadusandja on määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punkti a kohases kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetluses tunnustanud populaarhagi menetlust, ei takista see käsitlemast õiguste kuritarvitamist puudutavat vastuväidet üldise õigusinstituudina, mida tuleb ühenduse õiguses järgida.

Õigusvastaste taotluse välistamist ei saa nimelt võrdsustada taotleja menetluse algatamise huvi olemasolu kohta ühemõtteliste tõendite esitamise nõude kehtestamisega ja seetõttu ei saa see kaasa tuua seda, et taotluse esitamist piiratakse teatud täiendavate tingimustega. Määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punkti a raames õiguste kuritarvitamist puudutava vastuväite mõju räägib selle kasuks, et seadusandja on kehtetuks tunnistamise menetluse loonud taotluse alusel algatatava menetlusena ja ameti omal algatusel ei ole registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamine võimalik.

2)

Käsitletava juhtumi konkreetsete asjaolude hindamata jätmine

Kuna Üldkohus keeldus apellandi õiguste kuritarvitamist puudutavat vastuväidet hindamast üldise õigusinstituudina, siis ei hinnatud käsitletava juhtumi erilisi asjaolusid, mis tõendavad ultra air GmbH poolt kaubamärgi „ultrafilter international” nr 1 121 839 kehtetuks tunnistamise taotluse õigusvastasust.

Taotlejal on nimelt eesmärk vastandatud tähist kasutades saada kasu vaidlustatud kaubamärgi tuntusest teadlikult asjaomast avalikkust eksitades ja luues ebaõige ettekujutuse, et tema on apellandi kui maineka õiguseelneja traditsioonide kandja.

Lisaks uuris Üldkohus ebapiisavalt kaubamärgi „ultrafilter international” nr 1 121 839 kehtetuks tunnistamise menetluses taotluse esitaja ultra air GmbH juhataja rolli, kes apellandi äriühingu tegevuses ainuisikuliselt vastutas käesoleval juhul vaidlustatud kaubamärgi registreerimise eest. Ta ise on kaasa võtnud kõik registreerimismenetluses esitatud dokumendid vaidlustatud kaubamärgi tuntuse kohta asjaomase avalikkuse silmis ja osaliselt on ta need ka ise koostanud ning need on olnud üksnes tema kästuses.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) 13. augustil 2013 — Belgacom SA versus Commune d'Etterbeek

(Kohtuasi C-454/13)

2013/C 313/22

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Belgacom SA

Vastustaja: Commune d'Etterbeek

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta ((loadirektiiv)) (1) artikleid 12 ja 13 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui riigi või kohaliku omavalitsusüksuse ametiasutuse õigusaktiga on eelarvest tulenevatel põhjustel kehtestatud maks mobiilside infrastruktuurilt, mis on paigaldatud avalikule või eraomandile ja mida kasutatakse üldloaga hõlmatud tegevuseks?


(1)  EÜT L 108, lk 21; ELT eriväljaanne 13/29, lk 337.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/13


Repsol, SA 27. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 27. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-89/12: Repsol YPF versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ajuntament de Roses (R)

(Kohtuasi C-466/13 P)

2013/C 313/23

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Repsol, SA (esindajad: advokaadid L. Montoya Terán ja J. Devaureix)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 27. juuni 2013. aasta otsus kohtuasjas T-89/12, mis tehti teatavaks 28. juunil 2013, terves ulatuses.

Rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud kõik apellandi nõuded.

Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

1)

On tarvilik parandada Siseturu Ühtlustamise Ameti registreerimispraktikat ja Üldkohtu praktikat, mis kohaldab tõhusalt vastastikust seost varasema kaubamärgi eristatavuse ja selle kaitse ulatuse vahel.

2)

Vaidlusalune Üldkohtu otsus sisaldab mitmeid vasturääkivusi arutluskäigu ja järelduste vahel seoses sarnasuse puudumisega tähiste vahel (Üldkohus leiab, et rohkem esineb erinevusi kui sarnasusi, kuid kinnitab, et kaubamärgid on sarnased) ja varasema kaubamärgi nõrga või puuduliku eristatavusega (Üldkohus leiab, et tegemist on nõrga kaubamärgiga, kuid ei arvesta seda nõrkust, et hinnata segiajamise tõenäosuse esinemist).

3)

Üldkohus jättis arvestamata asjaolu, et asjaomase kaubamärgi peamised ja iseäralikud tunnused (ringi sees asuv täht „R”) ei saa kuuluda ühelegi kolmandale isikule, mistõttu on rikutud nõuet, et tavapärased tähised turul peavad olema kasutatavad.

4)

Üldkohus ei võtnud arvesse Hispaania Tribunal Supremo kohtuotsuseid sarnastes kohtuasjades, kuigi neid kohtuotsuseid oleks tulnud arvestada, kuna need on tehtud asjaomase tarbija, kelleks on Hispaania tarbija, vaatenurgast.

5)

Eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et Üldkohtu otsus rikub õigusnorme. Järelikult tuleb see otsus vastavalt apellandi nõudele tühistada.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/13


GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH 16. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. juuli 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-78/12: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-496/13 P)

2013/C 313/24

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (esindajad: advokaadid I. Memmler ja S. Schulz)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Villiger Söhne GmbH

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 3. juuli 2013. aasta otsus kohtuasjas T-78/12 ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 1. detsembri 2013. aasta (asi R 2109/2010-1) otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjenduseks üheainsa väite, mille kohaselt on vääralt kohaldatud määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b ja selle sätte kohaldamisel pole arvestatud tõendamiseeskirju.

Apellant põhjendab oma väidet järgmiselt:

 

Üldkohus ei kohaldanud tähiste võrdlemisel õigesti tervikuna hindamise nõuet, kuna ta võrdles üldiselt elemente „LIBERTAD” ja „LlBERTE” ega arvestanud sealjuures kaubamärkide muid koostisosi.

 

Eelkõige oleks Üldkohus pidanud nõuetekohasel kaubamärkide tervikuna hindamisel omistama vastandatud kaubamärkide muudele koostisosadele suurema tähenduse, sh vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi värvikombinatsioonile ja vastandatud kaubamärgis elemendile „LA” ning vaidlustatud kaubamärgis elemendile „brunes”.

 

Samuti kohaldas Üldkohus valesti Euroopa Kohtu määratletud põhimõtteid kontseptuaalse sarnasuse kohta, kuna ta ei omistanud piisavalt tähelepanu sellele, et kaubamärgid on erinevates keeltes.

 

Lisaks ei arvestanud Üldkohus kodukorras sätestatud tõendamiseeskirju, kuna ta ilma tõendita lähtus väidetest kaubamärgi „LA LlBERTAD” häälduse kohta ja võttis need oma otsuses aluseks.

 

Sellest tulenevalt tegi Üldkohus eksliku järelduse.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


Üldkohus

26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/15


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung versus komisjon

(Kohtuasi T-73/08) (1)

(Rahaline abi Daphne II programmi raames - Lõpliku toetussumma kindlaksmääramine - Võlateade - Vaidlustatav akt - Põhjendamiskohustus - Õiglane kohtulik arutamine - Hindamisvead)

2013/C 313/25

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid B. Henning, hiljem U. Claus ja M. Uhmann ning lõpuks S. Otto, S. Reichmann ja L.-J. Schmidt)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Grünheid ja B. Simon, hiljem S. Grünheid ja F. Dintilhac)

Ese

Nõue tühistada 26. novembri 2007. aasta võlateates sisalduv komisjoni otsus, millega nõutakse hagejalt tagasi talle Daphne toetuslepingu raames (leping JLS/DAP/2004-1/080/YC) makstud 23 228,07 eurot.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Mõista kohtukulud välja Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV-lt.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/15


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-142/08) (1)

(Keeltekasutuse kord - Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks - Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles - Teave avalike konkursside teadete kohta - Avaldamine kõigis ametlikes keeltes - Katsete keel - Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

2013/C 313/26

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Curall ja G. Gattinara)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Hispaania Kuningriik (esindajad: esialgu abogado del Estado F. Díez Moreno, hiljem abogado del Estado N. Díaz Abad ja abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego)

Ese

Esiteks nõue tühistada avaliku konkursi teadaanded EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettustevastase võitluse valdkonna administraatorite (AD 8) ja peaadministraatorite (AD 11) reservnimekirja koostamiseks ning teiseks nõue tühistada avaliku konkursi teadaanne EPSO/AST/45/08 sama valdkonna assistentide (AST 4) reservnimekirja koostamiseks, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas saksa, inglise ja prantsuse keeles 23. jaanuaril 2008 (ELT C 16 A, vastavalt lk 1 ja lk 16).

Resolutsioon

1)

Tühistada avaliku konkursi teadaanded EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettustevastase võitluse valdkonna administraatorite (AD 8) ja peaadministraatorite (AD 11) reservnimekirja koostamiseks ning avaliku konkursi teadaanne EPSO/AST/45/08 sama valdkonna assistentide (AST 4) reservnimekirja koostamiseks, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas saksa, inglise ja prantsuse keeles 23. jaanuaril 2008.

2)

Jätta Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 142, 7.6.2008.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/15


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-164/08) (1)

(Keeltekasutuse kord - Arstide töölevõtmiseks korraldatava avaliku konkursi teade - Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles - Avaliku konkursi teadet puudutav informatsioon - Avaldamine kõigis ametlikes keeltes - Katsete keel - Teise keele valik kolme ametliku keele hulgast)

2013/C 313/27

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Hispaania Kuningriik (esindajad: abogado del Estado F. Díez Moreno, hiljem abogado del Estado N. Díaz Abad ja abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego)

Ese

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/125/08 (AD 7 ja AD 9) teade arstide reservnimekirja koostamiseks, mis avaldati saksa-, inglis- ja prantsuskeelses 21. veebruari 2008. aasta Euroopa Liidu Teatajas (ELT C 48 A, lk 1).

Resolutsioon

1)

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/125/08 (AD 7 ja AD 9) teade arstide reservnimekirja koostamiseks, mis avaldati saksa-, inglis- ja prantsuskeelses 21. veebruari 2008. aasta Euroopa Liidu Teatajas.

2)

Jätta Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 158, 21.6.2008.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/16


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Madalmaad versus komisjon

(Kohtuasi T-380/08) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Kartelli käsitleva komisjoni lõpliku otsuse teatavate konfidentsiaalsete lõikudega tutvumise taotlus - Juurdepääsu keelamine - Põhjendamiskohustus - Konkreetse ja individuaalse hinnangu andmise kohustus - Eraelu puutumatust ja isikupuutumatust kaitsev erand - Kolmanda isiku ärihuve kaitsev erand - Uurimise eesmärki kaitsev erand - Ülekaalukas üldine huvi - Lojaalne koostöö)

2013/C 313/28

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Madalmaade Kuningriik (esindajad: C. Wissels, M. de Mol ja M. de Ree)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet ja P. Costa de Oliveira)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 30. juuni 2008. aasta otsus, millega keelduti otsuse K(2006) 4090 (lõplik) (juhtum COMP/F/38.456 — Bituumen (Madalmaad)) teatavate konfidentsiaalsete lõikudega tutvumise võimaldamisest.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Madalmaade Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 285, 8.11.2008.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/16


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Poste Italiane versus komisjon

(Kohtuasi T-525/08) (1)

(Riigiabi - Postižiirokontodel ja Itaalia riigikassas hoiustatavatelt varadelt intresside maksmine - Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist - Riigiabi mõiste - Eelis)

2013/C 313/29

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Poste Italiane SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Fratini, A. Sandulli ja F. Filpo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Cattabriga ja D. Grespan)

Ese

Komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsuse 2009/178/CE, milles käsitletakse Itaalia rakendatud riigiabi (K 42/06 (ex NN 52/06)) kava intresside maksmiseks Poste Italiane riigikassas hoiustatavatelt arveldusarvetelt (ELT 2009, L 64, lk 4), tühistamise nõue.

Resolutsioon

1)

Tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsus 2009/178/CE, milles käsitletakse Itaalia rakendatud riigiabi (K 42/06 (ex NN 52/06)) kava intresside maksmiseks Poste Italiane riigikassas hoiustatavatelt arveldusarvetelt.

2)

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Poste Italiane kohtukulud.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/17


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Huvis versus nõukogu

(Kohtuasi T-536/08) (1)

(Dumping - Polüesterstaapelkiu import Lõuna-Koreast - Dumpinguvastaste tollimaksude säilitamine pärast osalist vahepealset läbivaatamist - Tühistamishagi - Otsene ja isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimiskeeld - Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1))

2013/C 313/30

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Huvis Corporation (Soul, Korea Vabariik) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, F. Di Gianni, R. Antonini, hiljem J.-F. Bellis, F. Di Gianni, A. Scalini)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja B. Driessen, keda abistasid algselt advokaadid G. Berrisch ja G. Wolf ning hiljem advokaat G. Berrisch)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. França ja H. van Vliet, hiljem M. França ja J.-F. Brakeland)

Ese

Nõue tunnistada hagejaid puudutavas osas kehtetuks nõukogu 10. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 893/2008, millega säilitatakse dumpinguvastased tollimaksud Valgevenest, Hiina Rahvavabariigist, Saudi Araabiast ja Koreast pärineva polüesterstaapelkiu impordi suhtes pärast osalist vahepealset läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 3 (ELT L 247, lk 1).

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud välja Huvis Corp-ilt ning jätta viimase kohtukulud tema enda kanda.

3)

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/17


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Cixi Jiangnan Chemical Fiber jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-537/08) (1)

(Dumping - Polüesterstaapelkiu import Hiinast - Dumpinguvastaste tollimaksude säilitamine pärast osalist vahepealset läbivaatamist - Tühistamishagi - Otsene ja isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimiskeeld - Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1))

2013/C 313/31

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi, Hiina), Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd (Jiangyin, Hiina), NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Xiake Color Spinning Co. Ltd (Jiangyin), Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Fuyang, Hiina) (esindajad: algselt advokaat J.-F. Bellis ja barrister G. Vallera, hiljem advokaadid J.-F. Bellis, A. Scalini ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja B. Driessen, keda abistasid algselt advokaadid G. Berrisch ja G. Wolf ning hiljem advokaat G. Berrisch)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. França ja H. van Vliet, hiljem M. França ja J.-F. Brakeland)

Ese

Nõue tunnistada hagejaid puudutavas osas kehtetuks nõukogu 10. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 893/2008, millega säilitatakse dumpinguvastased tollimaksud Valgevenest, Hiina Rahvavabariigist, Saudi Araabiast ja Koreast pärineva polüesterstaapelkiu impordi suhtes pärast osalist vahepealset läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 3 (ELT L 247, lk 1).

Resolutsioon

1)

Jätta hagi Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd ja Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd esitatud osas vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2)

Jätta hagi põhjendamatuse tõttu Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd ja Xiake Color Spinning Co. Ltd esitatud osas rahuldamata.

3)

Jätta Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber ja Zhejiang Anshun Pettechs Fibre kohtukulud nende enda kanda ja mõista neilt solidaarselt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

4)

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/18


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Total versus komisjon

(Kohtuasi T-548/08) (1)

(Konkurents - Kartellid - Parafiinide turg - Toorparafiini turg - EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus - Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine - Kaitseõigused - Süütegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõte - Süütuse presumptsioon - Rikkumise süüks panemine - Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumiste eest, mille panid toime tema tütarettevõtjad - Emaettevõtja otsustav mõju - Eeldus 100 % suuruse osaluse omamisel)

2013/C 313/32

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Total SA (Courbevoie, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid É. Morgan de Rivery ja A. Noël-Baron)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja É. Gippini Fournier)

Ese

Esimese võimalusena nõue tühistada komisjoni 1. oktoobri 2008. aasta otsus K(2008) 5476 (lõplik) EÜ (…) artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.181 — Küünlavahad) ning teise võimalusena nõue tühistada hagejale määratud trahv või vähendada selle summat.

Resolutsioon

1)

Jätta hagiavaldus rahuldamata.

2)

Jätta Total SA kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/18


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Total Raffinage Marketing versus komisjon

(Kohtuasi T-566/08) (1)

(Konkurents - Kartellid - Parafiinide turg - Toorparafiini turg - EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus - Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine - Tõend kartelli olemasolu kohta - Mõiste „üks ja vältav rikkumine” - Rikkumise kestus - Rikkumise katkemine - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Võrdne kohtlemine - Süütuse presumptsioon - Rikkumise süüks panemine - Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumiste eest, mille panid toime tema tütarettevõtjad - Emaettevõtja otsustav mõju - Eeldus 100 % suuruse osaluse omamisel - Proportsionaalsus - Ümardamismeetod - Täielik pädevus)

2013/C 313/33

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Total Raffinage Marketing SA (Puteaux, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire ja S. Naudin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja A. Biolan, keda abistas advokaat N. Coutrelis)

Ese

Esimese võimalusena nõue osaliselt tühistada komisjoni 1. oktoobri 2008. aasta otsus K(2008) 5476 (lõplik) EÜ (…) artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.181 — Küünlavahad), ning teise võimalusena nõue vähendada hagejale määratud trahvi summat.

Resolutsioon

1)

Kinnitada Total Raffinage Marketingile komisjoni 1. oktoobri 2008. aasta otsuse K(2008) 5476 (lõplik) EÜ (…) artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/39.181 — Küünlavahad) artiklis 2 määratud trahvi summaks 125 459 842 eurot.

2)

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3)

Jätta üheksa kümnendikku Total Raffinage Marketingi kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja üheksa kümnendikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest. Jätta üks kümnendik Euroopa Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kümnendik Total Raffinage Marketingi kohtukuludest.


(1)  ELT C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/19


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-126/09) (1)

(Keeltekasutuse kord - Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite töölevõtmiseks - Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles - Teave avalike konkursside teadete kohta - Avaldamine kõigis ametlikes keeltes - Katsete keel - Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

2013/C 313/34

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Curall ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada konkursiteated avalike konkursside EPSO/AD/144/09 (tervishoid), EPSO/AD/145/09 (toiduohutus — poliitika ja õigusaktid) ja EPSO/AD/146/09 (tervishoid — auditeerimine, kontrollimine ja hindamine) kohta, mis kuulutati välja Bulgaaria, Küprose, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi kodanikest tervishoiu valdkonna administraatorite (palgaaste AD 5) reservnimekirja koostamiseks ning avaldati Euroopa Liidu Teatajas saksa, inglise ja prantsuse keeles 14. jaanuaril 2009 (ELT C 9 A, lk 1).

Resolutsioon

1)

Tühistada konkursiteated avalike konkursside EPSO/AD/144/09 (tervishoid), EPSO/AD/145/09 (toiduohutus — poliitika ja õigusaktid) ja EPSO/AD/146/09 (tervishoid — auditeerimine, kontrollimine ja hindamine) kohta, mis kuulutati välja Bulgaaria, Küprose, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi kodanikest tervishoiu valdkonna administraatorite (palgaaste AD 5) reservnimekirja koostamiseks ning avaldati Euroopa Liidu Teatajas saksa, inglise ja prantsuse keeles 14. jaanuaril 2009.

2)

Jätta Itaalia Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 129, 6.6.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/19


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-218/09) (1)

(Keeltekasutuse kord - Avaliku konkursi teade assistentide teenistusse võtmiseks - Katsete keel - Kolme ametliku keele hulgast teise keele valimine)

2013/C 313/35

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Curall ja G. Gattinara)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Läti Vabariik (esindaja: K. Drēviņa)

Ese

Nõue tühistada esiteks teade EPSO/AST/91/09 selliste eelvalikutestide ning katsetel põhineva avaliku konkursi korraldamise kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri valdkonnas „Offset” assistentide (AST 3) töökohtade täitmiseks ning teiseks teade EPSO/AST/92/09 selliste eelvalikutestide ning katsetel põhineva avaliku konkursi korraldamise kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri valdkonnas „Pre-presse” assistentide (AST 3) töökohtade täitmiseks, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas18. märtsil 2009 (ELT C 63 A, lk 1).

Resolutsioon

1)

Tühistada esiteks teade EPSO/AST/91/09 selliste eelvalikutestide ning katsetel põhineva avaliku konkursi korraldamise kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri valdkonnas „Offset” assistentide (AST 3) töökohtade täitmiseks ning teiseks teade EPSO/AST/92/09 selliste eelvalikutestide ning katsetel põhineva avaliku konkursi korraldamise kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri valdkonnas „Pre-presse” assistentide (AST 3) töökohtade täitmiseks, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 18. märtsil 2009.

2)

Jätta Itaalia Vabariigi, Läti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 180, 1.8.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/20


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon

(Kohtuasi T-347/09) (1)

(Riigiabi - Rahvusliku looduspärandi osaks olevate maa-alade tasuta omandamine - Ulatuslike looduskaitseprojektide rahastamise meetmed - Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks - Mõiste „ettevõtja” - Põhjendamiskohustus)

2013/C 313/36

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma ja B. Klein, hiljem A. Wiedmann ja T. Henze)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Gross, hiljem F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik ja P. Loewenthal)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja J. Gstalter); Madalamaade Kuningriik (esindajad: C. Wissels, Y. de Vries ja M. de Ree, hiljem C. Wissels, M. de Ree, J. Langer ja M. Noort); Soome Vabariik (esindajad: J. Heliskoski)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 2. juuli 2009. aasta otsus K(2009) 5080 (lõplik), mis puudutas Saksamaa Liitvabariigi riigiabi NN 8/2009, mis hõlmas ühest küljest rahvusliku looduspärandi osaks olevate maa-alade tasuta omandamist ja teisest küljest ulatuslike looduskaitseprojektide rahastamise meetmeid (ELT C 230, lk 1).

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Saksamaa Liitvabariigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3)

Jätta Prantsuse Vabariigi, Madalamaade Kuningriigi ja Soome Vabariigi kohtukulud nende enda kanda.


(1)  ELT C 267, 7.11.2009.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/20


Üldkohtu 13. septembril 2013 otsus — Fürstlich Castell’sches Domänenamt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Castel Frères (CASTEL)

(Kohtuasi T-320/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk CASTEL - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c - Vastuvõetavus - Absoluutne keeldumispõhjus, mida ei olnud esitatud apellatsioonikojas - Asjaolude kontrollimine omal algatusel - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

2013/C 313/37

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Geroulakos ja G. Schneider)

Teine menetluspool ühtlustamisameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Castel Frères SAS (Blanquefort, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Ese

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 4 mai 2010 (asi R 962/2009-2) otsus, mis puudutab Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell ja Castel Frères SAS vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1)

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 4. mai 2010. aasta otsus (asi R 962/2009-2).

2)

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja ka Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castelli kohtukulud.

3)

Jätta Castel Frères SAS kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 260, 25.9.2010.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/21


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Fri-El Acerra versus komisjon

(Kohtuasi T-551/10) (1)

(Riigiabi - Toetus soojuselektrijaama ülevõtmiseks ja selle ümberehitamiseks biokütusel töötavaks elektrijaamaks - Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks - Piirkondliku abi suuniste ajaline kohaldamine - Õiguspärane ootus - Ergutav mõju)

2013/C 313/38

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Todino ja P. Fattori)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Grespan ja P. Manzini)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 15. septembri 2010. aasta otsus 2011/110/EL riigiabi C-8/09 (ex N 357/08) kohta, mida Itaalia kavatseb anda ettevõtjale Fri-El Acerra Srl (ELT 2011, L 46, lk 28).

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta kohtukulud Fri-El Acerra Srl-i kanda.


(1)  ELT C 30, 29.1.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/21


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — ClientEarth versus komisjon

(Kohtuasi T-111/11) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Komisjonile keskkonnadirektiivide ülevõtmise kohta esitatud vastavusanalüüsid - Juurdepääsu osaline keelamine - Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand - Konkreetne ja individuaalne hindamine - Kooskõla Århusi konventsiooniga - Ülekaalukas üldine huvi - Sõnaselge otsuse vastuvõtmise tähtaja möödumise tagajärjed - Keskkonnateabe aktiivse levitamise kohustuse ulatus)

2013/C 313/39

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ClientEarth (London, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat P. Kirch)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Oliver ja C. ten Dam, hiljem P. Oliver ja C. Zadra)

Ese

Algne ese oli nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega hagejal ei võimaldatud tutvuda teatavate dokumentidega, mis käsitlesid liikmesriikide õigusaktide vastavust Euroopa Liidu keskkonnaõigusele, seejärel nõue tühistada hilisem, 30. mai 2011. aasta sõnaselge otsus võimaldada osaga neist dokumentidest vaid osaliselt tutvuda.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta ClientEarthi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 130, 30.4.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/21


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — ClientEarth ja PAN Europe versus EFSA

(Kohtuasi T-214/11) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Ekspertide nimed, kes esitasid oma arvamused juhiste eelnõu kohta, mis käsitleb teaduslikku dokumentatsiooni, mis tuleb lisada taimekaitsevahendite ja neis sisalduvate toimeainete turulelaskmise loa taotlustele - Juurdepääsu keelamine - Eraelu ja isikupuutumatust kaitsev erand - Isikuandmete kaitse - Määrus (EÜ) nr 45/2001 - Põhjendamiskohustus)

2013/C 313/40

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: ClientEarth (London, Ühendkuningriik) ja Pesticides Action Network Europe (PAN Europe) (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat P. Kirch)

Kostja: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (esindaja: D. Detken)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Oliver, P. Ondrůšek ja C. ten Dam, hiljem P. Oliver, P. Ondrůšek ja B. Martenczuk)

Ese

Alguses nõue tühistada Toiduohutusameti (EFSA) 10. veebruari 2011. aasta otsus, millega keelduti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) alusel andmast hagejale täielikku juurdepääsu teatud dokumentidele, mis on seotud juhise koostamisega selle teadusliku dokumentatsiooni kohta, mis tuleb lisada taimekaitsevahendite ja neis sisalduvate toimeainete turulelaskmise loa taotlustele; seejärel nõue tühistada Toiduohutusameti (EFSA) 12. detsembri 2011. aasta otsus, millega võeti tagasi eelmine otsus ja võimaldati hagejatel saada juurdepääs kõigile nõutud dokumentidele, v.a välisekspertide nimedele, kes esitasid juhiste eelnõu kohta ekspertarvamused.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta ClientEarth et Pesticide Action Network Europe’i (PAN Europe), Euroopa Toiduohutusameti (ETA) ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende enda kanda.


(1)  ELT C 179, 18.6.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/22


Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP

(Kohtuasi T-264/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - EIP töötajad - Hindamine - Edutamine - 2007. aasta hindamine ja edutamine - Vaiete läbivaatamise komisjoni otsus - Psühholoogiline ahistamine - Mõistlik tähtaeg - Tühistamisnõue - Kahju hüvitamise nõue)

2013/C 313/41

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Teine menetluspool: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: T. Gilliams ja F. Martin, hiljem T. Gilliams ja G. Nuvoli, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 8. märtsi 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-59/09: De Nicola vs. EIP (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle otsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1)

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 8. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas F-59/09: De Nicola vs. EIP osas, milles sellega jäetakse esiteks rahuldamata Carlo de Nicola nõuded Euroopa Investeerimispanga (EIP) vaiete läbivaatamise komisjoni otsuse tühistamiseks ja teiseks nõuded, millega nõutakse kahju hüvitamist, mis väidetavalt tekkis tema ahistamise tõttu EIP poolt.

2)

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3)

Suunata kohtuasi tagasi Avaliku Teenistuse Kohtule läbivaatamiseks.

4)

Teha otsus kohtukulude suhtes edaspidi.


(1)  ELT C 211, 16.7.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/22


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Besselink versus nõukogu

(Kohtuasi T-331/11) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Nõukogu otsuse projekt, millega lubati komisjonil pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ühinemiseks inimõiguste ja põhivabaduse konventsiooniga - Avalikku huvi kaitsev erand rahvusvaheliste suhetega seonduvates küsimustes - Osaline juurdepääs - Põhjendamiskohustus - Menetlust korraldavate või uurimismeetmete taotlus - Vastuvõetamatus)

2013/C 313/42

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Leonard Besselink (Utrecht, Madalmaad) (esindajad: advokaadid O. Brouwer, J. Blockx ja E. Raedts)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: C. Fekete, P. Plaza García ja J. Herrmann, hiljem P. Plaza García, J. Herrmann ja B. Driessen)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Paasivirta ja P. Costa de Oliveira)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 1. aprilli 2011. aasta otsus, millega keelduti andmast täielikku juurdepääsu dokumendile nr 9689/10, mis sisaldas nõukogu otsuse projekti, millega antakse komisjonile volitused pidada läbirääkimisi lepingu üle, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist Roomas 4. novembril 1950 alla kirjutatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Resolutsioon

1)

Tühistada nõukogu 1. aprilli 2011. aasta otsus, millega keelduti andmast täielikku juurdepääsu dokumendile nr 9689/10, selles osas, kus keeldutakse andmast juurdepääsu läbirääkimissuunistele nr 5 ja taotletud dokumendi avaldamata osadele, kus tuletatakse meelde EL asutamislepingus sätestatud põhimõtteid, mis peavad eelnema läbirääkismistele Euroopa Liidu ühisnemise üle Roomas 4. novembril 1950 alla kirjutatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, või mis sisaldavad lihtsalt küsimusi, mida kavatsetakse nendel läbirääkimistel arutada.

2)

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3)

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 238, 13.8.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/23


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Palirria Souliotis versus komisjon

(Kohtuasi T-380/11) (1)

(Tühistamishagi - Ühine tollitariifistik - Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuris - Tariifirubriik - Rakendusmeetmeid sisaldav haldusakt - Vastuvõetamatus)

2013/C 313/43

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Politika, Kreeka) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja L. Keppenne)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 6. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 447/2011 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 122, lk 63).

Resolutsioon

1)

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

2)

Jätta Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/23


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Makhlouf versus nõukogu

(Kohtuasi T-383/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Süüria suhtes võetud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine - Liidu territooriumile sisenemise või selle läbimise piirangud - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga - Põhiõigused)

2013/C 313/44

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eyad Makhlouf (Damaskus, Süüria) (esindajad: advokaadid P. Grollet ja G. Karouni, hiljem advokaadid G. Karouni ja C. Rygaert)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Étienne ja R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja S. Pardo Quintillán)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusotsus 2011/302/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 136, lk 91), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273/ÜVJP (ELT L 319, lk 56), ning nõukogu 29. novembri 2012. aasta otsus 2012/739/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/782 (ELT L 330, lk 21), hagejat puudutavas osas.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta Eyad Makhloufi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3)

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/23


Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP

(Kohtuasi T-418/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - EIP töötajad - Ravikindlus - Ravikulude hüvitamisest keeldumine - Taotlus määrata sõltumatu arst - Mõistlik tähtaeg - Lepitusmenetluse algatamise taotluse tagasilükkamine - Tühistamisnõue - Ravikulude hüvitamise nõue - Pooleliolevad kohtuasjad)

2013/C 313/45

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Teine menetluspool: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: T. Gilliams ja F. Martin, hiljem T. Gilliams ja G. Nuvoli, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-49/10: De Nicola vs. EIP (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle otsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1)

Tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus kohtuasjas F-49/10: De Nicola vs. EIP osas, milles sellega jäetakse rahuldamata Carlo de Nicola nõuded tühistada Euroopa Investeerimispanga (EIP) otsus, millega jäetakse rahuldamata tema taotlus kolmanda arsti määramiseks.

2)

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3)

Tühistada EIP otsus jätta hilinenult esitamise tõttu rahuldamata C. De Nicola taotlus määrata kolmas arst.

4)

Jätta C. De Nicola ja EIP poolt Avaliku Teenistuse Kohtus ja käesolevas kohtuastmes kantud kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/24


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Valeo Vision versus komisjon

(Kohtuasi T-457/11) (1)

(Tühistamishagi - Ühine tollitariifistik - Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuris - Tariifirubriik - Isikliku puutumuse puudumine - Rakendusmeetmeid sisaldav haldusakt - Vastuvõetamatus)

2013/C 313/46

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Valeo Vision (Bobigny, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat R. Ledru)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal, B.-R. Killmann ja L. Keppenne)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 20. juuni 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 603/2011 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 163, lk 10).

Resolutsioon

1)

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

2)

Jätta Valeo Visioni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 298, 8.10.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/24


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — „Rauscher” Consumer Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet (tampooni kujutis)

(Kohtuasi T-492/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Hügieenitampooni kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b)

2013/C 313/47

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja:„Rauscher” Consumer Products GmbH (Viin, Austria) (esindaja: advokaat M. Stütz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 20. juuli 2011. aasta (asi R 2168/2010-1) otsuse peale, mis käsitleb hügieenitampooni kujutava tähise registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta menetluse kulud „Rauscher” Consumer Products GmbH kanda.


(1)  ELT C 355, 3.12.2011.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/24


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Anbouba versus nõukogu

(Kohtuasi T-563/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Süüria suhtes võetud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine - Tõendamiskoormis - Ilmne hindamisviga - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Tagaseljamenetlus - Menetlusse astumise avaldus - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 313/48

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Issam Anbouba (Homs, Süüria) (esindajad: advokaadid M.-A. Bastin, J.-M. Salva ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja M.-M. Joséphidès, hiljem R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja A. Vitro)

Ese

Esiteks nõue tühistada nõukogu 2. septembri 2011. aasta otsus 2011/522/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 228, lk 16), nõukogu 23. septembri 2011. aasta otsus 2011/628/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/273/ÜVJP (ELT L 247, lk 17), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273 (ELT L 319, lk 56), nõukogu 2. septembri 2011. aasta määrus (EL) nr 878/2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (ELT L 228, lk 1), ning nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr 442/2011 (ELT L 16, lk 1), osas, milles hageja nimi sisaldub nende isikute loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1)

Euroopa Komisjoni menetlusse astumise avaldust ei ole enam vaja lahendada.

2)

Jätta hagi rahuldamata.

3)

Jätta Issam Anbouba kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/25


Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Anbouba versus nõukogu

(Kohtuasi T-592/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Süüria suhtes võetud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine - Süütuse presumptsioon - Tõendamiskoormis - Ilmne hindamisviga - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus)

2013/C 313/49

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Issam Anbouba (Homs, Süüria) (esindajad: advokaadid M.-A. Bastin, J.-M. Salva ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja M.-M. Joséphidès, hiljem R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja A. Vitro)

Ese

Esiteks nõue tühistada nõukogu 13. oktoobri 2011. aasta otsus 2011/684/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 269, lk 33), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273 (ELT L 319, lk 56), nõukogu 13. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1011/2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (ELT L 269, lk 18), nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr 442/2011 (ELT L 16, lk 1), ning nõukogu 14. mai 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 410/2012, millega rakendatakse määruse nr 36/2012 artikli 32 lõiget 1 (ELT L 126, lk 3), osas, milles hageja nimi sisaldub nende isikute loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Mõista kohtukulud välja Issam Anboubalt.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/25


Üldkohtu 16. septembril 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP

(Kohtuasi T-618/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - EIP personal - Hindamine - Edutamine - 2008. aasta hindamine ja edutamine - Vaiete läbivaatamise komisjoni otsus - Kontrolli ulatus - Hindamisaruanne - Õigusvastasuse väide - Mõistlik tähtaeg - Tühistamisnõue - Kahju hüvitamise nõue - Pooleliolevad kohtuasjad)

2013/C 313/50

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Teine menetluspool: Euroopa Investeerimispank (EIP) (esindajad: T. Gilliams ja F. Martin, hiljem T. Gilliams ja G. Nuvoli, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. septembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-13/10: De Nicola vs. EIP (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle otsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1)

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas F-13/10: De Nicola vs. EIP osas, milles sellega jäetakse rahuldamata Carlo de Nicola nõuded Euroopa Investeerimispanga (EIP) vaiete läbivaatamise komisjoni otsuse tühistamiseks.

2)

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3)

Jätta rahuldamata C. De Nicola esitatud hagi Avaliku Teenistuse Kohtule kohtuasjas F-13/10.

4)

Jätta C. De Nicola kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool EIP poolt nii Avaliku Teenistuse Kohtus kui käesolevas kohtuastmes kantud kohtukuludest.

5)

Jätta pool EIP poolt Avaliku Teenistuse Kohtus ja käesolevas kohtuastmes kantud kohtukuludest tema enda kanda.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/26


17. juulil 2013 esitatud hagi — Chatzianagnostou versus nõukogu jt

(Kohtuasi T-383/13)

2013/C 313/51

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Kreeka) (esindaja: advokaat Ch. Makris)

Kostjad: Euroopa Liidu Nõukogu, Eulex Kosovo ja Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

nõue tervikuna tühistada esiteks EULEX Kosovo juhataja 10. mai 2013. aasta otsus pealkirjaga „Lõppotsus distsiplinaarasjas 02/2013”, mis tehti hagejale teatavaks 16. mail 2013 ja teiseks EULEX Kosovo juhataja 10. mai 2013. aasta otsus pealkirjaga „Lõppotsus distsiplinaarasjas 06/2013”, mis tehti hagejale teatavaks 16. mail 2013;

vabastada hageja kõigist distsiplinaarsüüdistustest, mille EULEX on tema vastu esitanud;

kohustada EULEX-i edastama hagejale käesoleva kohtuvaidluse raames koopia kõigist dokumentidest, mis sisalduvad hagejat puudutavates distsiplinaartoimikutes;

mõista kõik menetluse, sh õigusnõustaja kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1)

Esimese väite kohaselt rikuti materiaalõigusnormi, sest vaidlustatud aktidel puudub igasugune põhjendus; samuti rikuti ELTL artiklit 296 ja EL-i liikmesriikide õiguse üldpõhimõtteid, mille kohaselt kõik õigussubjekti kahjustavad haldusaktid peavad sisaldama piisavat, täielikku ja konkreetset juhtumit puudutavat põhjendust. Käesolevas asjas väidab hageja, et vaidlustatud aktid on täielikult põhjendamata, ehkki põhjendus oleks õiguslikult vajalik ja seaduse alusel kohustuslik.

2)

Teise väite kohaselt rikkusid kostjad vaidlustatud aktidega erinevaid hageja kaitseõigusi, mis tulenevad EIÕK-st ja EL-i liikmesriikide õiguse ühistest üldpõhimõtetest. EULEX-i distsiplinaarmenetluses 6/2013 hageja vastu, kohaldati viimase suhtes distsiplinaarkaristust toimingu eest, millega seoses ei antud hagejale kordagi võimalust end kaitsta ega ka võimalust esitada selgitusi. Lisaks jäeti hageja ilma õigusest saada lihtsat, kiiret ja tõhusat menetlusabi või siis võimalusest lasta end kaitsta advokaadil, kes on asjakohaselt ette valmistunud ja täies ulatuses teavitatud distsiplinaarsüüdistustest, mis EULEX-is hageja vastu esitati.

3)

Kolmanda väite kohaselt on vaidlustatud aktides tehtud faktiviga. Hageja väidab, et vaidlustatud aktidest teine rajaneb vastuolulisel või ebapiisaval hüpoteesil ja põhistusel — see rikub süütuse presumptsiooni ja õigust mitte enese vastu süüdistusi esitada. Lisaks on see akt hageja väitel vigane, sest selles ei tunnistata, et hageja õigusrikkumine on vabandatav või siis vähemasti ei arvestata kergendavaid asjaolusid, milleks on hageja aktiivne koostöö ja kahetsus.

4)

Neljanda väite kohaselt on rikutud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19, EIÕK artiklit 10, ELTL artiklit 15, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 (1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/98/EÜ (2) ning EL põhiõiguste harta artikleid 41 ja 42. EULEX-i juhataja otsused, mis on vaidlustatud ja millega hagejale määrati distsiplinaarkaristused, rikuvad õigusnormi, sest muidu oleks nendega võetud menetlusse hageja kaebused sanktsioonide tühistamiseks eelkõige seetõttu, et rikuti sätteid, mis käsitlevad hageja õigust tutvuda EULEX-is tema vastu algatatud kahe distsiplinaarmenetluse toimikutega.

5)

Viienda väite kohaselt rikuvad vaidlustatud aktid hagejale distsiplinaarkaristuse määramisel proportsionaalsuse ja võrdsuse põhimõtet.


(1)  Üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

(2)  Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/27


29. juulil 2013 esitatud hagi — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB jt versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-386/13)

2013/C 313/52

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hagejad: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ja (Kėdainiai rajoon, Leedu) 134 teist hagejat (esindaja: advokaat I. Vėgėlė)

Kostja: Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tunnistada hagejate hagi vastuvõetavaks;

tühistada ELTL artikli 263 alusel komisjoni 2. juuli 2012. aasta rakendusotsus C(2012) 4391 final kiita heaks täiendavate riiklike otsetoetuste andmine Leedus aastal 2012 (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4391 all);

tunnistada ELTL artikli 277 alusel, et määruse nr 73/2009 artikli 132, mis puudutab täiendavaid riiklikke otsetoetusi ja otsetoetusi, lõike 2 viimane lõik, mille kohaselt „(o)tsetoetuste kogumäär, mida võidakse ühinemise järel uutes liikmesriikides põllumajandustootjale maksta asjaomase otsetoetuse raames, koos kõigi täiendavate riiklike otsetoetustega ei tohi ületada seda otsetoetuste määra, mida põllumajandustootja võib sel ajal liikmesriikide suhtes kohaldatavate otsetoetuste raames saada vanades liikmesriikides alates 2012. aastast, võttes arvesse artikli 7 kohaldamist koostoimes artikliga 10”, ei kuulu kohaldamisele;

tunnistada ELTL artikli 277 alusel, et määruse nr 73/2009 artikli 10, mis kehtestab erieeskirjad toetuste ümbersuunamiseks uutes liikmesriikides, lõige 1, mis sätestab, et „(…) võttes arvesse artikli 7 lõike 1 alusel kohaldatavaid vähendusi”, ei kuulu kohaldamisele;

jätta kõik hagejate kohtukulud, mille koha esitatakse Üldkohtule tõendid, kostjate kanda.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad viis väidet.

1)

Komisjoni rakendusotsus C(2012) 4391 final on põhjendamatu ja alusetu

Komisjoni 2. juuli 2012. aasta rakendusotsus C(2012) 4391 final on põhjendamatu ja alusetu, kuna puuduvad andmed, mis kinnitavad, et 2012. aastal oli otsetoetuste tase uutes ja vanades liikmesriikides ühtne (ühtlustatud).

2)

Otsetoetuste tase Leedu Vabariigis ei vasta ühinemisaktis kokkulepitud tasemele ning otsetoetuste tasemele vanades liikmesriikides

Leedu Vabariigi otsetoetuste tegelik tase ei vasta 23. septembri 2003. aasta ühinemisaktis kokkulepitud tasemele. Ühinemisakti rikkudes muudeti 22. märtsi 2004. aasta määrusega nr 583/2004 määrust nr 1782/2003, millega määratakse kindlaks siseriiklikud ülemmäärad uutele liikmesriikidele (määruse nr 1782/2003 artikkel 71c ja VIIIa lisa).

Leedu Vabariigi otsetoetuste protsent 2012. aastal ei vastanud Euroopa Liidu vanade liikmesriikide otsetoetuste tasemele: vanades liikmesriikides kohaldatakse ümbersuunamist ainult 5 000 eurot ületavatele summadele ning see tähendab, et mitte kõiki vanade liikmesriikide põllumajandustootjatele makstud otsetoetusi ei suunata ümber (vähendata) 10 % võrra, vaid ainult neid, mis ületavad 5 000 eurot. Seega on põhjendamatu ja alusetu väita, et 2012. aasta otsetoetuste tase vanades liikmesriikides oli 90 % (100 % miinus ümbersuunamine 10 %). Otsetoetuste tase vanades liikmesriikides on kõrgem kui 90 %, kuna osa sellest summas, mis ei ületa 5 000 eurot, ei suunata ümber.

3)

Otsetoetuste summa erinevus Leedu Vabariigis võrreldes vanade liikmesriikidega

Leedu põllumajandustootjatele Euroopa Liidu eelarvest 2012. aastal tegelikult makstud otsetoetuste summa on üks madalamaid, jäädes alla poole vanades liikmesriikides makstud toetustest, isegi kui 10 % toetusi on ümber suunatud.

4)

Ühinemisakti rikkumine määruse nr 73/2009 artikli 10 lõike 1 lõpuosa, määruse nr 73/2009 artikli 132 lõike 2 viimase lõigu ning viimati nimetatud lõigu alusel vastu võetud komisjoni 2. juuli 2012. aasta rakendusotsusega C(2012) 4391 final

Ühinemisaktis ei nähtud ette sätteid kehtestatud otsetoetuste ümbersuunamise ja/või Leedus täiendavate riiklike otsetoetuste vähendamise kohta.

Määruse nr 73/2009 2. peatüki artikli 7 lõige 1, milles sätestatakse, et „võttes arvesse artikli 7 lõike 1 alusel kohaldatavaid vähendusi”, on vastuolus ühinemisaktiga, kuna see säte kiirendab vanade ja uute liikmesriikide otsetoetuste taseme eeldatavat ühtlustamist.

Määruse nr 73/2009 artikli 132 lõike 2 see osa „võttes arvesse artikli 7 kohaldamist koostoimes artikliga 10”, milles sätestatakse vanade ja uute liikmesriikide otsetoetuste taseme eeldatav ühtlustamine, on vastuolus ühinemisaktiga, kuna näeb saadud toetuste eeldatavaks ühtlustamiseks ette konkreetse aasta (2012).

Määruse nr 73/2009 artikli 132 lõikes 2 muudeti ühinemisakti rikkudes mõiste „summa” mõisteks „tase”, mis hõlmab mitte ainult tegelikult saadud toetust, vaid ka eeldatavat protsendimäära.

Vanades ja uutes liikmesriikides otsetoetuste võrdlemine nii, et võrreldakse vanades liikmesriikides saadud toetust (100 % miinus ümbersuunamine) uutes liikmesriikides ühinemisaktiga kehtestatud abi protsendimäära kohaselt saadud toetusega, on õigusvastane.

5)

Vaidlustatud õiguslike meetmetega on rikutud EL toimimise lepingus sätestatud ühise põllumajanduspoliitika eesmärke

Ühinemisakti kohaselt arvutatakse põllumajandustoetust uutes liikmesriikides võrdlussaagikuse ja baaskülvipinna alusel. 2012. aastal muutusid võrdlussaagikus ja baaskülvipind Leedus märgtavalt, mistõttu kohaldatud ümbersuunamine ja täiendavate riiklike otsemaksete vähendamine on iseenesest vastuolus ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidega, eriti põllumajanduse tootlikkuse suurendamise eesmärgiga.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/28


31. juulil 2013 esitatud hagi — Orange versus komisjon

(Kohtuasi T-402/13)

2013/C 313/53

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Orange (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid J.-P. Gunther ja A. Giraud)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagiavalduses palub hageja tühistada komisjoni 25. ja 27. juuni 2013. aasta otsused, mille adressaatideks olid France Télécom ja Orange ning kõik otseselt või kaudselt nende kontrollitavad äriühingud ning millega kohustati neid alluma nõukogu määruse nr 1/2003 (1) artikli 20 lõikes 4 ette nähtud kontrollimisele. Need otsused olid tehtud ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 kohaldamise menetluses Internetiühenduse teenuste osutamise sektoris (juhtum AT.40090)

Hagiavalduse põhjendamiseks esitab hageja kaks väidet.

1)

Esimene väide puudutab vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist, kuna komisjon määras niisuguse tegevuse kontrollimise, mis oli väga sarnane tegevusega, mida puudutas vaid üheksa kuud tagasi Prantsuse konkurentsiameti tehtud otsus, seda enam et Prantsuse konkurentsiamet ei kvalifitseerinud ühtegi Orange’i tegevust konkurentsivastaseks. Hageja väidab, et kontrollimisel ei kogunud komisjon täiendavaid andmeid, võrreldes nendega, mis tal juba olid, mida ta oleks pidanud aga kooskõlas asjakohase kohtupraktikaga tegema.

2)

Teine väide puudutab vaidlustatud otsuste meelevaldsust, kuna komisjonil ei olnud piisavalt usaldusväärseid ja üksikasjalikke kaudseid tõendeid, et võtta nii jõuline meede nagu kontrollimine.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 (ELTL) artiklites (101) ja (102) sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1, ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/28


29. juulil 2013 esitatud hagi — Gossio versus nõukogu

(Kohtuasi T-406/13)

2013/C 313/54

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marcel Gossio (Casablanca, Maroko) (esindaja: advokaat S. Zokou)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada:

nõukogu otsus 2010/656/ÜVJP ja määrus (EÜ) 560/2005, ja 8. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/144/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid, hagejat puudutavas ja hagejale viitavas osas;

17. mai 2013. aasta otsus, millega kinnitati ja pikendati eelnimetatud piiravaid meetmeid, kuivõrd nendes nähti ette, et hageja nimi jääb otsuse 2010/656/ÜVJP II lisas ja määruse (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is, IA lisas nimetatud isikute ja üksuste loetellu.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1)

Esimene väide, et ületati pädevust ja tehti ilmne hindamisviga, kuna:

hagejale etteheidetavatel asjaoludel ei ole mingit objektiivset alust ja nende kohta ei ole ühtegi usaldusväärset tõendit;

hageja suhtes võetud piiravate meetmete õigustuseks esitatud põhjenduste ja Côte d’Ivoire’i üldise olukorra vahel ei ole võimalik luua mingit objektivset seost;

hageja suhtes võetud piiravate meetmete õiguslik alus on vastuolus nende meetmete õigustamiseks viimastena esitatud põhjendustega;

nõukogu otsuste puhul on tegemist menetluse või võimu kuritarvitamisega.

2)

Teine väide, et rikuti hageja põhiõigusi ja eelkõige õigust süütuse presumptsioonile, õigust ettevõtlusvabadusele, õigust omandile, proportsionaalsuspõhimõtet ja õigust era- ja perekonnaelu austamisele ning ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/29


13. augustil 2013 esitatud hagi — Stanleybet Malta ja Stanley International Betting versus komisjon

(Kohtuasi T-416/13)

2013/C 313/55

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Stanleybet Malta Ltd (Valletta, Malta) ja Stanley International Betting LTD (Liverpool, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris ja I. Koimitzoglou)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 10. juuni 2013. aasta kirjas sisalduv vaidlustatud otsus lõpetada kaebuse menetlemine, mille hagejad esitasid Kreeka Vabariigi ja Kreeka jalgpalliennustuste organisatsiooni (OPAP) vastu (juhtum COMP/39.981) ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1)

Esimene väide, et komisjon rikkus kohustust kaebust hoolikalt uurida ning tegi ilmselge faktivea, kui ta andis hinnangu kaebuses esitatud argumentidele, mis puudutasid ELTL artiklit 102, OPAP-i poolt toime pandud konkreetset ja ühepoolsed valitseva seisundi kuritarvitamist või kuritarvitamisi ning asjaomase turu määratlust.

2)

Teine väide, et komisjon rikkus põhjendamiskohustust ning ELTL artiklit 296.

3)

Kolmas väide, et komisjon kuritarvitas oma võimu ning rikkus sõltumatuse põhimõtet ja konkurentsieeskirjade eesmärke.

4)

Neljas väide, millega heidetakse ette seda, et ilmselgelt on rikutud õigusnormi, enne rikkumise olemasolu hindamist ELTL artikli 102 alusel ei ole hinnatud Kreeka õigusnormide kooskõla liidu õigusega, rikutud on põhiõiguste harta artikli 41 lõikes 1 sätestatud õigust heale ja hoolikale haldusele ning komisjoni kohustust kaebust lähtuvalt ELTL artiklist 106 hoolikalt uurida.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/30


12. augustil 2013 esitatud hagi — Gruppo Norton versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Kohtuasi T-427/13)

2013/C 313/56

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Gruppo Norton Srl (Carini, Itaalia) (esindaja: advokaat M. García Lirola)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

teha otsus, kus asja sisulisest küljest lahendades rahuldatakse kaubamärgi registreerimise taotlus kõigi taotletud kaupade osas.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Kujutismärk „Gruppo Norton S.r.l.” kaupadele klassides 7 ja 9 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10 169 753

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Victoriano Marín Nicolás

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania kaubamärk „NORTON HISPANO” kaupadele klassis 9

Vastulausete osakonna otsus: Rahuldada osaliselt vastulause

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/30


19. augustil 2013 esitatud hagi — IOC-UK versus nõukogu

(Kohtuasi T-428/13)

2013/C 313/57

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (London, Ühendkuningriik) (esindajad: Solicitor J. Grayston, advokaadid P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers ja N. Pilkington)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 6. juuni 2013. aasta otsus 2013/270/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 156, lk 10), ja nõukogu 6. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 522/2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 156, lk 3); ning

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab seitse väidet, mis käsitlevad peamiste menetlusnõuete rikkumist, aluslepingute ja nende rakendusnormide rikkumist: õiguse olla ära kuulatud rikkumine; piisavate põhjenduste puudumine; kaitseõiguste rikkumine; ilmselge hindamisviga; proportsionaalsuse aluspõhimõtte rikkumine; võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise keelu aluspõhimõtete rikkumine ning omandiõiguse rikkumine.

Hageja leiab, et komisjon ei kuulanud hagejat ära ning see ei ole ühegi vastupidise asjaoluga põhjendatud. Peale selle ei ole nõukogu esitanud piisavalt põhjendusi. Hageja taotlusele minna põhjendustes süvitsi ning võimaldada dokumentidega tutvuda, ei ole veel vastatud, välja arvatud lühike kiri, milles teavitati taotluse kättesaamisest. Nende vajakajäämiste tõttu on nõukogu rikkunud hageja kaitseõigusi, kellele ei ole võimaldatud nõukogu järeldustele tegelikult vastu vaielda, kuna hagejat ei ole neist järeldustest teavitatud. Lisaks sellele ei ole nõukogu andnud selgitusi selle kohta, et NIOC-i kaudne kontroll hageja üle tooks Iraani riigile kaasa majandusliku kasu, mis oleks vastuolus vaidlustatud otsuse ja määruse eesmärgiga. Hageja loetellu kandmise kohta antud põhjendustega seoses leiab hageja, et need ei ole piisavad või nende puhul on tehtud ilmselge hindamisviga. Pealegi tõendab üldine võrdlus loetellu kandmise otsuse eesmärkide ja selle vahel, milline on kõnealuse otsuse tegelik mõju hagejale, et see otsus on ebaproportsionaalne. Lõpuks on nõukogu rikkunud omandiõigust, kui ta võttis meetmed, mille proportsionaalsust ei ole võimalik kindlaks määrata.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/31


20. augustil 2013 esitatud hagi — Petropars Iran ja teised versus nõukogu

(Kohtuasi T-433/13)

2013/C 313/58

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iraan), Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island), Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Tehran, Iraan) ja Petropars Resources Engineering Kish Co. (Tehran) (esindajad: solicitor S. Zaiwalla, solicitor P. Reddy, barrister R. Blakeley ja solicitor Z. Burbeza)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada otsuse 2013/270 (1) II.I.B. lisa kanded 1–4 ja määruse 522/2013 (2) II.I.B. lisa kanded 1–4; ja/või

tunnistada otsuse 2010/413 (3) artikli 20 lõike 1 punkt c ja määruse 267/2012 (4) artikli 23 lõike 2 punkt d hagejate suhtes kohaldamatuteks; ja

mõista käesoleva hagiga seotud hagejate kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad viis väidet.

1)

Esimene väide, mille kohaselt puudub hagejate nõukogu otsuses 2013/270/ÜVJP ja rakendusmääruses (EL) nr 522/2013 loetlemiseks õiguslik alus, kuna iga hageja loetellu kandmise põhjendusena („loetellu kantud üksuse tütarettevõtja”) ei esitatud ühtegi nõukogu määruses nr 267/2012 ega otsuses 2010/413/ÜVJP nimetatud loetellu kandmise kriteeriumi.

2)

Teine väide, mille kohaselt osas, milles nõukogu väitis, et ta tegutses määruse 267/2012 artikli 23 lõike 2 punkti d või otsuse 2010/413 artikli 20 lõike 1 punkti c alusel, on hagejate loetellu kandnime õigusvastane kuna: (1) ühegi hageja osas ei ole täidetud sisulised loetellu kandmise kriteeriumid ja/või nõukogu tegi ilmse hindamisvea selle kaalumisel, kas kriteeriumid on täidetud või mitte; ja (2) nõukogu kandis hagejad loetellu, lähtudes ebapiisavatest tõenditest selle kohta, et need kriteeriumid on täidetud ja tegi seetõttu (edasise) ilmse hindamisvea.

3)

Kolmas väide, et kuna määruse 267/2012 artikli 23 lõike 2 punkt d ja/või otsuse 2010/413 artikli 20 lõike 1 punkt c lubab hagejaid loetellu kanda üksnes selle alusel, et nad on loetellu kantud üksuse tütarettevõtjad (mis on omakorda selliste üksuste tütarettevõtjad, keda ei ole rikkumistes süüdistatud), on need sätted seetõttu, et need on proportsionaalsuspõhimõttega vastuolus, õigusvastased ja tuleb tunnistada hagejate suhtes kohaldamatuteks.

4)

Neljas väide, et hagejate loetellu kandmine rikub igal juhul neile põhiõiguste hartast või muudest liidu õigusaktidest tulenevaid põhiõigusi ja –vabadusi, seal hulgas nende õigust kaubelda, tegeleda äritegevusega ja õigust oma omandit segamatult kasutada ja/või rikub proportsionaalsuspõhimõtet. Veel kujutab hagejate loetellu kandmine endast ettevaatuspõhimõtte, keskkonnakaitse põhimõtte ning inimeste tervise kaitse põhimõtte rikkumist, kuna see võib tõsiselt kahjustada tavaliste Iraani tööliste tervist ja turvalisust ning keskkonda.

5)

Viies väide, et nõukogu rikkus otsuse 2013/270/ÜVJP ja rakendusmääruse (EL) nr 522/2013, osas, milles need puudutavad hagejaid, vastuvõtmisega järgmisi menetlusnõudeid (i) teatada (kolmandale ja neljandale) hagejale isiklikult nende loetellu kandmisest; (ii) teatada (kõigile hagejatele) kohastest ja piisavatest põhjendustest; ja (iii) järgida hagejate kaitseõigust ja nende õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.


(1)  Nõukogu 6. juuni 2013. aasta otsus 2013/270/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013 L 156, lk 10).

(2)  Nõukogu 6. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 522/2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013 L 156, lk 3).

(3)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT 2010 L 195, lk 39).

(4)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT 2012 L 88, lk 1).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/31


26. augustil 2013 esitatud hagi — Klaes versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Klaes Kunststoffe (Klaes)

(Kohtuasi T-453/13)

2013/C 313/59

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Dix)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. juuni 2013. aasta otsus (asi R 1206/2012-1) ja lükata tagasi hageja esitatud vastulause ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse nr 9 545 096 peale.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „Klaes” kaupadele klassis 42 — ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 9 545 096.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Klaes Kunststoffe GmbH.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sinist värvi kujutismärk „Klaes” teenustele klassis 42.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 rikkumine.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/32


23. augustil 2013 esitatud hagi — Larrañaga Otaño versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (GRAPHENE)

(Kohtuasi T-458/13)

2013/C 313/60

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Hispaania) ja Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (esindaja: advokaat F. Bueno Salamero)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk GRAPHENE kaupadele ja teenustele klassides 13, 23, 25 ja 38 — ühenduse kaubamärgitaotlus nr 10 895 258

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/32


23. augustil 2013 esitatud hagi — Larrañaga Otaño versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (GRAPHENE)

(Kohtuasi T-459/13)

2013/C 313/61

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Hispaania) ja Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (esindaja: advokaat F. Bueno Salamero)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk GRAPHENE kaupadele ja teenustele klassides 2, 6, 10 ja 22 — ühenduse kaubamärgitaotluse nr 10 892 446

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/32


28. augustil 2013 esitatud hagi — Arrow Group ja Arrow Generics versus komisjon

(Kohtuasi T-467/13)

2013/C 313/62

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Arrow Group ApS (Roskilde, Taani) ja Arrow Generics Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: S. Kon, C. Firth ja solicitor C. Humpe)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsuse C(2013) 3803 final (juhtum COMP/39.226 — Lundbeck) artiklid 1, 2 ja 3 niivõrd, kui need puudutavad Arrowd; või

teise võimalusena tühistada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsuse C(2013) 3803 final (juhtum COMP/39.226 — Lundbeck) artikkel 2 niivõrd, kui sellega määratakse Arrowle trahv Ühendkuningriigi ja Taani kokkulepete tõttu; või

kolmanda võimalusena tühistada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsuse C(2013) 3803 final (juhtum COMP/39.226 — Lundbeck) artikkel 2 niivõrd, kui sellega määratakse Arrowle trahv Taani kokkuleppe alusel ja vähendada vastavalt trahvi suurust; või

neljanda võimalusena vähendada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsuse C(2013) 3803 final (juhtum COMP/39.226 — Lundbeck) artikliga 2 määratud trahvi suurust; ja

mõista Arrow kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

1)

Esimene väide, et komisjon rikkus otsuse vastuvõtmisel olulisi menetlusnorme, kuna ta (i) ei alustanud menetlust ega viinud uurimist läbi mõistliku aja jooksul, (ii) ei võimaldanud aegsasti ja kohaselt tutvuda toimikuga, ja (iii) ei esitanud täiendavat vastuväiteteatist.

2)

Teine väide, et komisjon ei tõendanud piisavalt, et Arrow ja Lundbeck olid mõlemat lepingut sõlmides potentsiaalsed konkurendid.

3)

Kolmas väide, et komisjon ei tõendanud piisavalt, et mõlema lepingu eesmärk oli piirata konkurentsi ELTL artikli 101 vastaselt.

4)

Neljas väide, et komisjon rikkus Arrowle trahvi määrates proportsionaalsuse põhimõtet, põhimõtet nullum crimen nulla poena sine lege ja õiguskindluse põhimõtet.

5)

Viies, täiendavalt esitatud väide, et komisjon leidis vääralt, et Ühendkuningriigi ja Taani kokkulepped kujutavad endast ELTL artikli 101 ühte ja vältavalt rikkumist, ning et komisjon rikkus määruse nr 1/2003 (1) artiklit 25, määrates Arrowle trahvi Taani kokkuleppe tõttu pärast trahvi määramise tähtaja möödumist.

6)

Kuues, samuti täiendavalt esitatud väide, et komisjon arvutas trahvisumma vääralt, mistõttu selle suurus on ebaproportsionaalne ELTL artikli 101 väidetava rikkumisega.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/33


9. septembril 2013 esitatud hagi — MedSkin Solutions Dr. Suwelack versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cryo-Save (CryoSafe)

(Kohtuasi T-482/13)

2013/C 313/63

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Thünken)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 4. juuli 2013. aasta otsus (asi R 1759/2012-4) ja muuta seda nii, et hageja poolt ühtlustamisametile esitatud kaebus loetakse põhjendatuks ja sellest tulenevalt tuleb vastulause tagasi lükata;

teise võimalusena tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 4. juuli 2013. aasta otsus (asi R 1759/2012-4) ja saata asi otsustamiseks tagasi ühtlustamisameti pädevale kontrollijale;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „CryoSafe” kaupadele ja teenustele klassides 5 ja 40 — ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 9 619 586.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Cryo-Save AG.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk „CryoSave” kaupadele klassides 10, 42 ja 44.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/34


6. septembril 2013 esitatud hagi — Navarra de Servicios y Tecnologías versus komisjon

(Kohtuasi T-487/13)

2013/C 313/64

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Andérez González)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tühistada vaidlustatud otsus hagejast äriühingut puudutavas osas ja mõista kohtukulud sõnaselgelt välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1)

Esimene väide, et rikuti ELTL artikli 107 lõiget 1.

Hageja väidab selle kohta, et:

ei ole antud riigiabi, sest kõnesoleval juhul ei ole riik sekkunud riigi ressursside ülekandmise kaudu, majandustegevusega tegelevate üksuste jaoks puuduvad eelised, konkurentsi ei ole moonutatud ning puudub oht liikmesriikidevahelisele kaubandusele.

2)

Teine väide, et rikuti ELTL artikli 106 lõiget 2 ning 2. oktoobril 1997 allkirjastatud Amsterdami lepingu protokolli liikmesriikide avalik-õigusliku ringhäälingu kohta.

Hageja väidab selle kohta, et:

üldist majandushuvi pakkuvad teenused, mille ettenägemiseks, korraldamiseks ja rahastamiseks on liikmesriikidel lai tegutsemisruum, on seaduslikud;

hagejast ettevõtjat ei asetatud soodsamasse konkurentsiolukorda; ning

Käesoleval juhtumil järgiti kohtuotsuse Altmark kriteeriume, kuna avalikud ülesanded on selgelt defineeritud ja nende täitmiseks on sõnaselge volitus ning koostatud on üksikasjalik ja objektiivne majanduslik hinnang, mis ei ületa avalike ülesannete täitmise tõttu tekkinud kulutusi.

3)

Kolmas väide, et rikuti ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c, sest käesolevas asjas on olemas üldistes huvides olev eesmärk, mille saavutamiseks kõnealune meede on sobiv ja proportsionaalne, tekitamata turul ebavajalikke moonutusi.

4)

Neljas väide, et vaidlustatud otsuse eseme ja sellega taotletava lõppeesmärgi suhtest järeldub võimu kuritarvitamine, ning et selle otsuse teoreetiline eesmärk on ilmselgelt ebaproportsionaalne otsuse rakendamise tulemustega, mis on vastuolus üldise huviga ja soodustavad ühe või mitme konkreetse ettevõtja äri- ja majandushuve.


Avaliku Teenistuse Kohus

26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/35


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta otsus — Gheysens versus nõukogu

(Kohtuasi F-83/08) (1)

(Avalik teenistus - Lepinguline abiteenistuja - Töölevõtmise tingimused - Tegevusüksus - Kohustuste laadi ja tegevusüksuse vastavus - Lepingu kestus)

2013/C 313/65

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: John Gheysens (Malines, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis ja É. Marchal, hiljem S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz, hiljem M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Nõue tühistada nõukogu otsus, millega määrati hageja töölevõtmise tingimused, osas, milles sellega määratakse lepingu kestuseks kaks aastat ja määratakse ta III tegevusüksuse palgaastme 11 järku 1, ning tunnistada õigusvastaseks muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 88, kuna sellega lubatakse üksteisele järgnevate tähtajaliste lepingute sõlmimist kokku kolmeks aastaks.

Resolutsioon

1)

Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu otsus J. Gheysensi töölevõtmise kohta osas, milles ta määratakse selle otsusega III tegevusüksusesse.

2)

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3)

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja kolm neljandikku J. Gheysensi kohtukuludest.

4)

Jätta kolmandik J. Gheysensi kohtukuludest tema enda kanda.


(1)  ELT C 313, 6.12.2008, lk 59.


26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/35


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-31/13)

(Avalik Teenistus - Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 - Faksi teel edastatud hagi, mis esitati hagi esitamise tähtaja jooksul, millele oli liidetud kümnepäevane lisatähtaeg seoses suurte vahemaadega - Posti teel kümne järgneva päeva jooksul esitatud hagiavaldus - Kahe hagiavalduse samasuse puudumine - Hilinenud esitatud hagi)

2013/C 313/66

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Liidu Komisjon

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue hüvitada talle tekkinud kahju koos intressidega, mis olevat tekkinud seoses hageja üleviimisega komisjoni delegatsioonist Luandas komisjoni asukohta Brüsselis ning selle üleviimise tagajärjel.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

2)

Jätta Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.